B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G"

Transcriptie

1 B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G A AN G E T E K E N D V E R Z E N D E N GEMEENTE VELSEN DUDOKPLEIN EN IJMUIDEN TEL. : FAX : INTERNET: Stichting Solidariteitsgebouw Velsen t.a.v. de heer G.L van Broekhuijsen en de heer C.J. Hof p/a Eenhoornstraat 4 POSTBUS XT IJMUIDEN 1970 AL IJMUIDEN CORRESPONDENTIEADRES Uw kenmerk Ons kenmerk Voor informatie Bijlagen Datum De heer J. Kamps en/of Overeenkomst 23 juni 2011 Mevrouw A. de Bondt in tweevoud Onderwerp: Gebruik gebouw Eenhoornstraat 4 IJmuiden Geachte heren Van Broekhuijsen en Hof, Zoals u weet, eindigt de gebruiksovereenkomst gesloten tussen de gemeente Velsen en Stichting Solidariteitsgebouw Velsen (hierna te noemen: Stichting SgV ) voor het pand gesitueerd aan de Eenhoornstraat 4 te IJmuiden op 1 juli a.s. Wij hebben Stichting SgV per brief meerdere malen geattendeerd op het einde van de gebruiksovereenkomst. Dat betekent, dat op 1 juli a.s. Stichting SgV het gebouw verlaten dient te hebben en dat het pand op die datum ontruimd opgeleverd moet zijn. Echter naar aanleiding van de vergadering van de gemeenteraad op 16 juni 2011 hebben wij besloten, zij het onverplicht, om Stichting SgV toestemming te geven om het pand vanaf 1 juli a.s. te mogen gebruiken. Het gebruik van het pand zal geschieden op basis van het zogeheten antikraakprincipe. Hiermee wordt aangegeven, dat Stichting SgV huurrechten en/of huurbescherming ontbeert en dat de overeenkomst op enig moment beëindigd kan worden door de gemeente Velsen. Een dergelijke vorm van gebruik brengt derhalve voor Stichting SgV onzekerheid met zich mee. Stichting SgV zal het gebouw dan tot uiterlijk 1 oktober 2011 mogen gebruiken, tenzij gemeente Velsen het gebouw niet meer ter beschikking kan stellen aan Stichting SgV met als gevolg dat Stichting SgV dan op zeer korte termijn het pand alsnog moet verlaten. Kortom, het gebruik kan zo veel eerder dan 1 oktober a.s. beëindigd worden. De overeenkomst eindigt met inachtneming van een opzegtermijn van 5 werkdagen. Gelet op het feit dat een korte opzegtermijn gehanteerd wordt, is het zaak dat Stichting SgV te allen tijde voor de gemeente een contactpersoon beschikbaar heeft. Stichting SgV dient voor eigen rekening en risico de aan de stichting gelieerde organisaties van de opzegging in kennis te stellen en zorg te dragen dat het pand tijdig ontruimd is.

2 Wij nemen aan dat Stichting SgV akkoord gaat met deze vorm van gebruik. Wij verzoeken u namens Stichting SgV de bij deze brief gevoegde overeenkomst in tweevoud getekend te retourneren binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Velsen namens dezen, Beheer en Ontwikkeling, W. van Bemmel

3 ANTIKRAAKOVEREENKOMST Gemeente Velsen, ten deze ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, F.M. Weerwind, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 21 juni 2011, hierna te noemen: gemeente en Stichting Solidariteitsgebouw Velsen, gevestigd te IJmuiden, Eenhoornstraat 4, ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer krachtens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter G.L van Broekhuijsen, secretaris C.J. Hof hierna te noemen gebruiker,. gezamenlijk te noemen: partijen Overwegende dat: - de gemeente Velsen eigenaar is van het gebouw, plaatselijk bekend, Eenhoornstraat 4 te IJmuiden; - de gebruiker het pand sinds een aantal jaar in gebruik heeft van de gemeente Velsen; - per 15 januari 2010 twee lokalen in het zo-even genoemde gebouw en een deel van het buitenterrein behorende bij het pand aan Tender College in gebruik wordt gegeven; - gemeente het gebruik van het gebouw door gebruiker op enig moment wenst te kunnen beëindigen; - partijen een overeenkomst wensen te sluiten op basis van het antikraakprincipe, hetgeen inhoudt dat de overeenkomst op enig moment kan eindigen met in achtneming van een korte opzegtermijn en gebruiker geen huurbescherming en/of huurrechten geniet; - de gebruiker zich bewust is daarvan en dat uitdrukkelijk accepteert; - de gebruiker en de gemeente Velsen over het gebruik van het pand de navolgende afspraken hebben gemaakt; komen het volgende overeen: Artikel 1 Considerans De inhoud van de considerans maakt onverbrekelijk deel uit van deze overeenkomst. Artikel 2 Object van gebruiksovereenkomst 1 Deze overeenkomst heeft betrekking op een deel van het gebouw, gelegen aan de Eenhoornstraat 4 te IJmuiden, kadastraal bekend gemeente IJmuiden, sectie Q, nummer 995 (ged.), hierna te noemen het pand en nader aangegeven op de aan deze overeenkomst gehechte tekening, die als bijlage 1 bij deze overeenkomst is opgenomen. 2 Onder het pand zijn mede inbegrepen de in het pand aanwezige installaties en/of voorzieningen, voor zover die in de overeenkomst niet zijn uitgezonderd. 3 Het pand wordt opgeleverd en aanvaard in de staat waarin het zich bij aanvang van het gebruik bevindt.

4 Artikel 3 Bestemming 1 Gebruiker zal het pand uitsluitend gebruiken voor opslag en verkoop van goederen, verzameld door organisaties die door gebruiker vertegenwoordigd worden en voor het houden van bijeenkomsten en/of vergaderingen. Gebruiker zal het pand voor eigen rekening en risico inrichten. Na het einde van de overeenkomst kan de gebruiker aangebrachte zaken verwijderen, mits geen schade ontstaat aan het pand. Voor de eventueel door gebruiker aangebrachte maar niet verwijderde zaken is gemeente aan gebruiker geen enkele vergoeding verschuldigd. 2 Het is gebruiker niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente het pand anders te gebruiken dan is omschreven in het eerste lid van dit artikel. Artikel 4 Gebruik 1 Gebruiker dient het pand, gedurende de gehele duur van de overeenkomst, daadwerkelijk zelf en behoorlijk te gebruiken, uitsluitend overeenkomstig het in de artikel 3 lid 1 van deze overeenkomst aangegeven bestemming. 2 Gebruiker mag geen hinder en/of overlast veroorzaken en zal er voor zorg dragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen. 3 Gebruiker is verplicht om als goed huisvader voor het behoud van het pand zorg te dragen, en er in dat kader op toe te zien dat het pand niet zonder recht of titel door derde(n) in gebruik wordt genomen. 4 Gebruiker is verplicht de gemeente onmiddellijk op de hoogte te stellen, indien schade dreigt te ontstaan en/of is ontstaan en/of indien zich een gebrek mocht openbaren aan het pand. 5 Gebruiker is verplicht naar beste vermogen alle noodzakelijke maatregelen te treffen ter voorkoming en/of beperking van schade aan het pand. 6 Gebruiker is verplicht de gemeente onverwijld op de hoogte te stellen, indien het pand door (een) derde(n) zonder instemming van de gemeente en buiten verantwoordelijkheid van gebruiker wordt betreden dan wel in gebruik wordt genomen dan wel dat dit dreigt te gebeuren. 7 Gebruiker is tevens gehouden in het geval de in lid 6 van dit artikel genoemde omstandigheid zich voordoet onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde politieautoriteit. Artikel 5 Verbodsbepalingen Het is gebruiker niet toegestaan: - op, aan, en/of in de directe omgeving van het pand milieugevaarlijke zaken te hebben, tenzij behorend tot de normale beroeps- of bedrijfsuitoefening; - het pand zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging optreedt; - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente in, op, en/of aan het pand wijzigingen en/of voorzieningen aan te brengen; - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente het pand aan derden onder te verhuren dan wel in gebruik te geven. Artikel 6 Duur van de overeenkomst 1 Deze overeenkomst gaat in op 1 juli 2011 en eindigt op uiterlijk 1 oktober Tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door schriftelijke opzegging met in achtneming van 5 werkdagen middels aangetekend schrijven. 3 Gebruiker dient te allen tijde voor de gemeente een contactpersoon beschikbaar te hebben in verband met de in lid 2 vermelde opzegtermijn. Gebruiker dient voor eigen rekening en risico de aan de stichting gelieerde organisaties van de opzegging in kennis te stellen en zorg te dragen dat het pand tijdig ontruimd is.

5 Artikel 7 Vergoeding Het gebruik zal om niet geschieden en derhalve is de gebruiker geen vergoeding voor het gebruik van het pand verschuldigd. Artikel 8 Onderhoud en instandhouding voor rekening van de gemeente 1 Voor rekening van gemeente zijn alle, grote of kleine, werkzaamheden. 2 Gebruiker is gehouden aan het goed en vakkundig gebruiken van het pand en is aansprakelijk voor de eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet goed en niet vakkundig gebruiken van het pand. Artikel 9 Aansprakelijkheid gebreken 1 Gemeente is jegens gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit gebreken aan het pand die zij bij het aangaan van de overeenkomst niet kende noch behoorde te kennen. 2 Gemeente is niet verplicht tot het vergoeden van de schade die ontstaat ten gevolge van gebreken die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst al bestonden en die de gemeente niet kende noch behoorde te kennen, noch voor de gebreken die zijn ontstaan ná het aangaan van de overeenkomst en niet aan de gemeente vallen toe te rekenen. Artikel 10 Kosten van levering en diensten en belastingen 1 De kosten van het verbruik van water en energie ten behoeve van het pand komen voor rekening van gemeente. Gemeente sluit zelf de overeenkomsten tot levering met de betrokken instanties. 2 Gemeente is behoudens in geval van ernstige nalatigheid of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet functioneren dan wel niet behoorlijke leverantie van in dit artikel bedoelde voorzieningen en diensten. Artikel 11 Verzekeringen 1 Gemeente verzekert het pand afdoende tegen brand- en stormschade. 2 Gebruiker is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor haar inboedel en voor andere zaken en/of voor (zaken van) personen aanwezig in het pand. 3 Gebruiker vrijwaart gemeente voor de eventuele schade zoals bedoeld in lid 2. Artikel 12 Oplevering 1 Gebruiker is verplicht om bij het einde van de overeenkomst het pand ten genoegen van de gemeente, in oorspronkelijke toestand, geheel ontruimd, schoongemaakt, vrij van gebruik en/of gebruiksrechten aan de gemeente op te leveren. Gebruiker is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het pand zijn aangebracht op zijn eigen kosten te verwijderen. 2 Alle zaken waarvan gebruiker kennelijk afstand heeft gedaan door deze in het pand achter te laten kunnen door de gemeente, naar eigen inzicht van de gemeente, zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van de gebruiker worden verwijderd. 3 Alle sleutels worden door gebruiker na ontruiming conform het gestelde in deze overeenkomst bij gemeente ingeleverd. Artikel 13 (Buiten)gerechtelijke kosten en/of maatregelen Alle (buiten)gerechtelijke kosten en/of maatregelen door gemeente gemaakt en/of genomen in verband met enige tekortkoming van gebruiker, betrekking hebbend op deze overeenkomst, komen ten laste van gebruiker.

6 Artikel 14 Aansprakelijkheid 1 Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade hoe ook genaamd die aan het pand en/of aan derden wordt veroorzaakt en die op aan de gebruiker toerekenbare wijze voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het pand, ongeacht of deze schade wordt veroorzaakt door de gebruiker of door personen die zich met goedvinden van de gebruiker in en/of op het pand bevinden 2 De schade aan het pand wordt zo nodig op kosten van de gebruiker door gemeente hersteld. 3 Gebruiker vrijwaart gemeente voor alle vorderingen die derde(n) mochten doen gelden tot vergoeding van enigerlei schade welke in verband staat met het gebruik van het pand, ongeacht of de schade is veroorzaakt door handelen of nalaten van gebruiker of door personen die zich met goedvinden van gebruiker in het pand bevinden. Artikel 15 Geschillen 1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 2 Alle geschillen welke uit de uitvoering van deze overeenkomst mochten voortvloeien worden, indien en voor zover overleg tussen partijen niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, ter uitsluitende beslechting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Artikel 16 Bijlagen Deze overeenkomst omvat de volgende bijlage: - kadastrale situatietekening Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud te IJmuiden op.. Gebruiker, gemeente, G.L. van Broekhuijsen C.J. Hof de burgemeester

7 ANTIKRAAKOVEREENKOMST Gemeente Velsen, ten deze ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, F.M. Weerwind, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 21 juni 2011, hierna te noemen: gemeente en Stichting Solidariteitsgebouw Velsen, gevestigd te IJmuiden, Eenhoornstraat 4, ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer krachtens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter G.L van Broekhuijsen, secretaris C.J. Hof hierna te noemen gebruiker,. gezamenlijk te noemen: partijen Overwegende dat: - de gemeente Velsen eigenaar is van het gebouw, plaatselijk bekend, Eenhoornstraat 4 te IJmuiden; - de gebruiker het pand sinds een aantal jaar in gebruik heeft van de gemeente Velsen; - per 15 januari 2010 twee lokalen in het zo-even genoemde gebouw en een deel van het buitenterrein behorende bij het pand aan Tender College in gebruik wordt gegeven; - gemeente het gebruik van het gebouw door gebruiker op enig moment wenst te kunnen beëindigen; - partijen een overeenkomst wensen te sluiten op basis van het antikraakprincipe, hetgeen inhoudt dat de overeenkomst op enig moment kan eindigen met in achtneming van een korte opzegtermijn en gebruiker geen huurbescherming en/of huurrechten geniet; - de gebruiker zich bewust is daarvan en dat uitdrukkelijk accepteert; - de gebruiker en de gemeente Velsen over het gebruik van het pand de navolgende afspraken hebben gemaakt; komen het volgende overeen: Artikel 1 Considerans De inhoud van de considerans maakt onverbrekelijk deel uit van deze overeenkomst. Artikel 2 Object van gebruiksovereenkomst 1 Deze overeenkomst heeft betrekking op een deel van het gebouw, gelegen aan de Eenhoornstraat 4 te IJmuiden, kadastraal bekend gemeente IJmuiden, sectie Q, nummer 995 (ged.), hierna te noemen het pand en nader aangegeven op de aan deze overeenkomst gehechte tekening, die als bijlage 1 bij deze overeenkomst is opgenomen. 2 Onder het pand zijn mede inbegrepen de in het pand aanwezige installaties en/of voorzieningen, voor zover die in de overeenkomst niet zijn uitgezonderd. 3 Het pand wordt opgeleverd en aanvaard in de staat waarin het zich bij aanvang van het gebruik bevindt.

8 Artikel 3 Bestemming 1 Gebruiker zal het pand uitsluitend gebruiken voor opslag en verkoop van goederen, verzameld door organisaties die door gebruiker vertegenwoordigd worden en voor het houden van bijeenkomsten en/of vergaderingen. Gebruiker zal het pand voor eigen rekening en risico inrichten. Na het einde van de overeenkomst kan de gebruiker aangebrachte zaken verwijderen, mits geen schade ontstaat aan het pand. Voor de eventueel door gebruiker aangebrachte maar niet verwijderde zaken is gemeente aan gebruiker geen enkele vergoeding verschuldigd. 2 Het is gebruiker niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente het pand anders te gebruiken dan is omschreven in het eerste lid van dit artikel. Artikel 4 Gebruik 1 Gebruiker dient het pand, gedurende de gehele duur van de overeenkomst, daadwerkelijk zelf en behoorlijk te gebruiken, uitsluitend overeenkomstig het in de artikel 3 lid 1 van deze overeenkomst aangegeven bestemming. 2 Gebruiker mag geen hinder en/of overlast veroorzaken en zal er voor zorg dragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen. 3 Gebruiker is verplicht om als goed huisvader voor het behoud van het pand zorg te dragen, en er in dat kader op toe te zien dat het pand niet zonder recht of titel door derde(n) in gebruik wordt genomen. 4 Gebruiker is verplicht de gemeente onmiddellijk op de hoogte te stellen, indien schade dreigt te ontstaan en/of is ontstaan en/of indien zich een gebrek mocht openbaren aan het pand. 5 Gebruiker is verplicht naar beste vermogen alle noodzakelijke maatregelen te treffen ter voorkoming en/of beperking van schade aan het pand. 6 Gebruiker is verplicht de gemeente onverwijld op de hoogte te stellen, indien het pand door (een) derde(n) zonder instemming van de gemeente en buiten verantwoordelijkheid van gebruiker wordt betreden dan wel in gebruik wordt genomen dan wel dat dit dreigt te gebeuren. 7 Gebruiker is tevens gehouden in het geval de in lid 6 van dit artikel genoemde omstandigheid zich voordoet onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde politieautoriteit. Artikel 5 Verbodsbepalingen Het is gebruiker niet toegestaan: - op, aan, en/of in de directe omgeving van het pand milieugevaarlijke zaken te hebben, tenzij behorend tot de normale beroeps- of bedrijfsuitoefening; - het pand zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging optreedt; - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente in, op, en/of aan het pand wijzigingen en/of voorzieningen aan te brengen; - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente het pand aan derden onder te verhuren dan wel in gebruik te geven. Artikel 6 Duur van de overeenkomst 1 Deze overeenkomst gaat in op 1 juli 2011 en eindigt op uiterlijk 1 oktober Tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door schriftelijke opzegging met in achtneming van 5 werkdagen middels aangetekend schrijven. 3 Gebruiker dient te allen tijde voor de gemeente een contactpersoon beschikbaar te hebben in verband met de in lid 2 vermelde opzegtermijn. Gebruiker dient voor eigen rekening en risico de aan de stichting gelieerde organisaties van de opzegging in kennis te stellen en zorg te dragen dat het pand tijdig ontruimd is.

9 Artikel 7 Vergoeding Het gebruik zal om niet geschieden en derhalve is de gebruiker geen vergoeding voor het gebruik van het pand verschuldigd. Artikel 8 Onderhoud en instandhouding voor rekening van de gemeente 1 Voor rekening van gemeente zijn alle, grote of kleine, werkzaamheden. 2 Gebruiker is gehouden aan het goed en vakkundig gebruiken van het pand en is aansprakelijk voor de eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet goed en niet vakkundig gebruiken van het pand. Artikel 9 Aansprakelijkheid gebreken 1 Gemeente is jegens gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit gebreken aan het pand die zij bij het aangaan van de overeenkomst niet kende noch behoorde te kennen. 2 Gemeente is niet verplicht tot het vergoeden van de schade die ontstaat ten gevolge van gebreken die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst al bestonden en die de gemeente niet kende noch behoorde te kennen, noch voor de gebreken die zijn ontstaan ná het aangaan van de overeenkomst en niet aan de gemeente vallen toe te rekenen. Artikel 10 Kosten van levering en diensten en belastingen 1 De kosten van het verbruik van water en energie ten behoeve van het pand komen voor rekening van gemeente. Gemeente sluit zelf de overeenkomsten tot levering met de betrokken instanties. 2 Gemeente is behoudens in geval van ernstige nalatigheid of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet functioneren dan wel niet behoorlijke leverantie van in dit artikel bedoelde voorzieningen en diensten. Artikel 11 Verzekeringen 1 Gemeente verzekert het pand afdoende tegen brand- en stormschade. 2 Gebruiker is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor haar inboedel en voor andere zaken en/of voor (zaken van) personen aanwezig in het pand. 3 Gebruiker vrijwaart gemeente voor de eventuele schade zoals bedoeld in lid 2. Artikel 12 Oplevering 1 Gebruiker is verplicht om bij het einde van de overeenkomst het pand ten genoegen van de gemeente, in oorspronkelijke toestand, geheel ontruimd, schoongemaakt, vrij van gebruik en/of gebruiksrechten aan de gemeente op te leveren. Gebruiker is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het pand zijn aangebracht op zijn eigen kosten te verwijderen. 2 Alle zaken waarvan gebruiker kennelijk afstand heeft gedaan door deze in het pand achter te laten kunnen door de gemeente, naar eigen inzicht van de gemeente, zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van de gebruiker worden verwijderd. 3 Alle sleutels worden door gebruiker na ontruiming conform het gestelde in deze overeenkomst bij gemeente ingeleverd. Artikel 13 (Buiten)gerechtelijke kosten en/of maatregelen Alle (buiten)gerechtelijke kosten en/of maatregelen door gemeente gemaakt en/of genomen in verband met enige tekortkoming van gebruiker, betrekking hebbend op deze overeenkomst, komen ten laste van gebruiker.

10 Artikel 14 Aansprakelijkheid 1 Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade hoe ook genaamd die aan het pand en/of aan derden wordt veroorzaakt en die op aan de gebruiker toerekenbare wijze voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het pand, ongeacht of deze schade wordt veroorzaakt door de gebruiker of door personen die zich met goedvinden van de gebruiker in en/of op het pand bevinden 2 De schade aan het pand wordt zo nodig op kosten van de gebruiker door gemeente hersteld. 3 Gebruiker vrijwaart gemeente voor alle vorderingen die derde(n) mochten doen gelden tot vergoeding van enigerlei schade welke in verband staat met het gebruik van het pand, ongeacht of de schade is veroorzaakt door handelen of nalaten van gebruiker of door personen die zich met goedvinden van gebruiker in het pand bevinden. Artikel 15 Geschillen 1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 2 Alle geschillen welke uit de uitvoering van deze overeenkomst mochten voortvloeien worden, indien en voor zover overleg tussen partijen niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, ter uitsluitende beslechting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Artikel 16 Bijlagen Deze overeenkomst omvat de volgende bijlage: - kadastrale situatietekening Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud te IJmuiden op.. Gebruiker, gemeente, G.L. van Broekhuijsen C.J. Hof de burgemeester

Atelier - Bruikleenovereenkomst

Atelier - Bruikleenovereenkomst pagina1/4 Atelier - Bruikleenovereenkomst Tussen: De ingebruikgever Stichting Magdalena, gevestigd te Hilversum, vertegenwoordigd door Naam: Adres: Koninginnenweg 12 Plaats: Hilversum en De Bruiklener:

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Garagebox/berging: de gehuurde ruimte zoals bedoeld in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek 1.2 Huurder: degene(n) met wie verhuurder een overeenkomst van huur en verhuur

Nadere informatie

Huurovereenkomst Loods

Huurovereenkomst Loods Huurovereenkomst Loods De ondergetekenden: 1. Verhuurder Naam: Verstoep Verhuur, onderdeel van D.L. Verstoep Transport Gevestigd te: Gouderak Nr. KvK: 29032141 Postcode: 2831 BJ Straat: Middelblok 41 Telefoon:

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

BRUIKLEENOVEREENKOMST

BRUIKLEENOVEREENKOMST BRUIKLEENOVEREENKOMST Gesloten tussen de gemeente Sassenheim en de Stichting Factor Welzijn inzake het jongerencentrum Fascinus aan de Van Alkemadelaan 14, 2171 DH Sassenheim. De ondergetekenden: 1. De

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES Algemene huurvoorwaarden voor garages U bent huurder van een garage van Beter Wonen Vechtdal en heeft voor deze garage een huurcontract getekend. Op deze overeenkomst zijn

Nadere informatie

Voorbeeld overeenkomst van opdracht. Partijen:

Voorbeeld overeenkomst van opdracht. Partijen: Voorbeeld overeenkomst van opdracht Partijen: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (naam) B.V., gevestigd te (adres), rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam), hierna te noemen Opdrachtgever

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST tussen Stichting Taxaties en Validaties en «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Taxaties en Validaties, een stichting, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST

GEBRUIKSOVEREENKOMST GEBRUIKSOVEREENKOMST De ondergetekenden: Stichting Wireless Leiden, gevestigd te Leiden, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heren H. Uittenboogaard en H.J.A. Schuurmans, hierna te noemen Wireless

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

1.1 De verhuurder verhuurt aan de huurder en de huurder huurt van de verhuurder de navolgende sportaccommodatie zoals gespecificeerd in lid 3.1.

1.1 De verhuurder verhuurt aan de huurder en de huurder huurt van de verhuurder de navolgende sportaccommodatie zoals gespecificeerd in lid 3.1. HUUROVEREENKOMST SPORTACCOMMODATIE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Dordrecht, afdeling Sportbedrijf Dordrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. van

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. Voor garages

Algemene huurvoorwaarden. Voor garages Algemene huurvoorwaarden Voor garages Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Terbeschikkingstelling en aanvaarding Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdracht Overeenkomst van opdracht To do Service De ondergetekenden:, gevestigd te, aan de, hierna te noemen 'opdrachtgever'; en To Do Service, gevestigd te 4587 CB, Kloosterzande aan de Cloosterstraat 87, in dezen

Nadere informatie

BRUIKLEENOVEREENKOMST

BRUIKLEENOVEREENKOMST BRUIKLEENOVEREENKOMST Gesloten tussen de gemeente Teylingen en de Stichting Factor Welzijn Katwijk inzake het multifunctionele centrum @hok aan de Jacoba van Beierenweg 118b te Voorhout. De ondergetekenden:

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Huurvoorwaarden garages

Huurvoorwaarden garages Algemene huurvoorwaarden voor garages Onderdeel van de huurovereenkomst Terbeschikkingstelling en aanvaarding Goede staat Verplichtingen verhuurder Rustig genot Onderhoud Ernstige gebreken Gevolgschade

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN LEVERANCIERSOVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] LEVERANCIERSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [ ], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te, hierna

Nadere informatie

vyeert GEMEENTE . de gebruiker van plan is 30 tijdelijke huurwoningen te realiseren aan de Langeniusstraat, de Marinusstraat en aan de Heuvelweg;

vyeert GEMEENTE . de gebruiker van plan is 30 tijdelijke huurwoningen te realiseren aan de Langeniusstraat, de Marinusstraat en aan de Heuvelweg; GEMEENTE vyeert GEBRUIKSOVEREENKOMST Ondergetekenden, de gemeente Weert, rechtsgeldig veftegenwoordigd door de heer T.J.H.M. van Tilburg, hoofd afdeling Projectontwikkeling, hierna te noemen: "de gemeente"

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR>

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR> OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. Partijen: 1. LINKIT B.V., gevestigd te 3454 PV DE MEERN aan de Rijnzathe 9, rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.J. Holierhoek hierna te noemen: Opdrachtgever ; en

Nadere informatie

Bruikleen ten behoeve van Realisatie waterstaatswerken in de Bergboezem Berkel te Berkel en Rodenrijs

Bruikleen ten behoeve van Realisatie waterstaatswerken in de Bergboezem Berkel te Berkel en Rodenrijs 1 van 6 Bruikleen ten behoeve van Realisatie waterstaatswerken in de Bergboezem Berkel te Berkel en Rodenrijs Object: diverse percelen in de Bergboezem Berkel te Berkel en Rodenrijs De ondergetekende/partijen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie Model huurovereenkomst schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie HUUROVEREENKOMST Partijen (naam schoolbestuur), gevestigd te (naam gemeente), bevoegd gezag van de (naam school) ten deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor het ter beschikking stellen van tijdelijk leegstaand gemeentelijk vastgoed aan culturele instellingen

Samenwerkingsovereenkomst voor het ter beschikking stellen van tijdelijk leegstaand gemeentelijk vastgoed aan culturele instellingen B en W. nr. 13.0683 d.d. 9-7-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst voor het ter beschikking stellen van tijdelijk leegstaand gemeentelijk vastgoed aan culturele instellingen Burgemeester en wethoudersbesluiten:behoudens

Nadere informatie

1.2 Het gehuurde maakt deel uit van de onder verhuurder ressorterende school voor basisonderwijs met de naam Antoniusschool.

1.2 Het gehuurde maakt deel uit van de onder verhuurder ressorterende school voor basisonderwijs met de naam Antoniusschool. CONCEPT HUUROVEREENKOMST STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS VOOR DE BEERZEN, OIRSCHOT EN SPOORDONK - GEMEENTE OIRSCHOT BETREFFENDE RUIMTEN VOOR KINDERDAGOPVANG IN EN BIJ DE ANTONIUSSCHOOL IN OIRSCHOT Ondergetekenden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden We Love Fairs Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

Freelance Inhuurovereenkomst

Freelance Inhuurovereenkomst Freelance Inhuurovereenkomst De partijen, 1. Opdrachtgever X, gevestigd aan de Straat 123 te Amsterdam te Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer 12345678 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. de Vries

Nadere informatie

Overeenkomst van bruikleen pand Parklaan 2 Vlijmen

Overeenkomst van bruikleen pand Parklaan 2 Vlijmen College Onderwerp: V200901340 Overeenkomst van bruikleen pand Parklaan 2 Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Op 13 januari 2009 heeft uw college besloten het pand aan de Parklaan 2 in Vlijmen terug in eigendom

Nadere informatie

2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Intelgration B.V., gevestigd te 1343AE Almere, Wielewaallaan 10, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30163962. 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst HYDROMEDAH (versie 1)

Gebruiksovereenkomst HYDROMEDAH (versie 1) Gebruiksovereenkomst HYDROMEDAH (versie 1) DE ONDERGETEKENDEN: enerzijds 1. De partijen bij de Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van het beheer en ontwikkeling van het hydrologisch modelinstrumentarium

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek) ONDERGETEKENDEN De gemeente Steenwijkerland, gevestigd Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk, ten deze

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. ALGEMENE VOORWAARDEN V.O.F. ZYP25 voor VERHUUR RUIMTEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke

Nadere informatie

NKMB HOLDING B.V. Modellen Bureau s Postbus CE s-hertogenbosch T:

NKMB HOLDING B.V. Modellen Bureau s Postbus CE s-hertogenbosch T: NKMB HOLDING B.V. Modellen Bureau s Postbus 2240 5202 CE s-hertogenbosch T: 073-7041120 info@nkmbbv.nl www.nkmbbv.nl SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Partijen: en 1. Model naam, gevestigd te (1111 AA) Woonplaats

Nadere informatie

Bruikleenovereenkomst dispenser systemen

Bruikleenovereenkomst dispenser systemen Bruikleenovereenkomst dispenser systemen Ondergetekende: 1)Alert Hygiëne BV, gevestigd en kantoorhoudende te Oss, en ingeschreven in Handelsregister onder nr. 53071697 hierna te noemen Alert Hygiëne en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Energiediensten. Ennatuurlijk B.V V2 pagina 1/6

Algemene voorwaarden Energiediensten. Ennatuurlijk B.V V2 pagina 1/6 Algemene voorwaarden Energiediensten Ennatuurlijk B.V. 2018-02-V2 pagina 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Pag. 3 Artikel 2 Algemeen Pag. 3 Artikel 3 Aanbieding en Overeenkomst Pag. 3 Artikel

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito!

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito! Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden en privacy policy zijn te downloaden op

Algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden en privacy policy zijn te downloaden op 1/5 Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten aan: Entry Specialist in ondernemen, gevestigd te Leiden, Hierna te noemen opdrachtnemer A Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

ANTERIEURE OVEREENKOMST VLEETWEG 4 TE BIDDINGHUIZEN

ANTERIEURE OVEREENKOMST VLEETWEG 4 TE BIDDINGHUIZEN Anterieure overeenkomst: Vleetweg 4 1 van 4 ANTERIEURE OVEREENKOMST VLEETWEG 4 TE BIDDINGHUIZEN ONDERGETEKENDEN: A. De Gemeente Dronten, zetelende te Dronten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer Overeenkomst inzake receptiedienstverlening tussen Stichting Nuffic en Opdrachtnemer Contractnummer Datum : contractnummer : datum Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST Ondergetekenden: Stichting Nuffic, gevestigd

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan onderneming HANS RIETVELD AGRARISCH ADVIES B.V., statutair gevestigd te Meerkerk, hierna te noemen opdrachtnemer, gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PH&A Salaris en Advies

Algemene Voorwaarden PH&A Salaris en Advies Algemene Voorwaarden PH&A Salaris en Advies Artikel 1. Definities a) Opdrachtgever: De natuurlijk persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING Bijlage 3 MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING ONDERGETEKENDEN, 1. De Gemeente Oss, hierna te noemen de gemeente, krachtens de Mandaatregeling Dienst Gemeentebedrijven zoals vastgesteld bij besluit van het

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 De ondergetekenden: 1. Crumble development, gevestigd te Grubbenvorst, aan de Julianastraat 32, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T ONDERGETEKENDEN: De gemeente Velsen, ten deze krachtens de bepalingen van de gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester van deze gemeente, die als zodanig

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst excedent middelloonregeling per 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE 2008 2010 Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen, te dezen

Nadere informatie

RatingPartners B.V. Algemene Voorwaarden

RatingPartners B.V. Algemene Voorwaarden RatingPartners B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1 DEFINITIES Medewerker: een natuurlijk persoon werkzaam bij of verbonden aan RatingPartners, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Smart looking, smart thinking Algemene Voorwaarden www.loftsi.nl Artikel 1. Definities De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V. Hendriks Asbestsanering B.V., hierna te noemen Hendriks, is een onderneming, die zich bezig houdt met het in opdracht van natuurlijke en rechtspersonen

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Intentieovereenkomst Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Definitief 4 d.d. 5 december 2014 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer:

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: De ondergetekenden: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Ondergetekenden: Volledige naam Gevestigd / wonende aan en, hierna te noemen "verhuurder" Volledige naam Geboren op.. Beroep. Paspoortnummer

Nadere informatie

Model optieovereenkomst

Model optieovereenkomst Model optieovereenkomst OPTIEOVEREENKOMST DORDTSE RUIMTE LOCATIE.. Ondergetekenden: 1) De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Dordrecht, kantoorhoudende Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, te dezen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Partybike

Algemene huurvoorwaarden Partybike Toepasselijkheid 1. Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle verhuurovereenkomsten van Partybike inzake de verhuur van (plezier)fiets(en) zoals vastgelegd in de huurovereenkomst met de

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdracht Overeenkomst van opdracht 1 Aard en duur van de overeenkomst 1.1 De opdracht, die opdrachtnemer voor opdrachtgever zal verrichten, bestaat uit het volgende: inrichten en bijhouden van de volledige administratie,

Nadere informatie

Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal

Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal Partijen: 1. De gemeente Coevorden, gevestigd te Coevorden, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet en het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden, die zijn te raadplegen op de website www. beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden, die zijn te raadplegen op de website www. beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten zijn twee zelfstandige advocatenkantoren, de eenmanszaak mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Voorwaarden: over rechten en plichten Gefeliciteerd! U heeft zojuist de sleutels ontvangen van uw woning. Samen met u hopen wij dat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - emgé Accountants & Adviseurs B.V. 01-08-2014 1

Algemene voorwaarden - emgé Accountants & Adviseurs B.V. 01-08-2014 1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2. De gebruiker van deze algemene voorwaarden,

Nadere informatie

3.1. Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag is.

3.1. Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag is. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST GARAGE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, mr. L.M.J Leerkes en mr. J.W. Post,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Ondergetekenden, De... gevestigd en kantoorhoudend te... hierna te noemen: verhuurder en...... (elk van hen) hierna te noemen: huurder In

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST perceel grond De Vlasakker 1

HUUROVEREENKOMST perceel grond De Vlasakker 1 duth-r 10 V VALKEN S WA A R D Pagina 1 van 4 HUUROVEREENKOMST perceel grond De Vlasakker 1 De onder etekenden: de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Valkenswaard, gevestigd aan De Hofnar 15 te

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. De gemeente s-hertogenbosch, hierbij vertegenwoordigd door , hierna te noemen Opdrachtgever, daartoe gemachtigd bij het vigerende Mandaatbesluit,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De ondergetekenden: 1. [ ], gevestigd en kantoorhoudende te [ ] aan [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]; 2. [ ], woonachtig en

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

MEDIATIONOVEREENKOMST

MEDIATIONOVEREENKOMST Rob van Wijnen Conflictbemiddeling www.robvanwijnen.nl 1 MEDIATIONOVEREENKOMST De ondergetekenden: Rob van Wijnen, Mediator en partijen: A. gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

Overeenkomst voor accountancydiensten

Overeenkomst voor accountancydiensten Overeenkomst voor accountancydiensten DE ONDERGETEKENDEN: 1. [ Naam Opdrachtnemer], gevestigd te [ adres ] en geregistreerd in het handelsregister onder nummer [ KvKnr ] (hierna te noemen: Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Eigen Huis Hypotheekadvies

Eigen Huis Hypotheekadvies Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekadvies ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van

Nadere informatie