Nederland kán winnen. 93 adviezen van ondernemend Nederland voor VNO-NCW en MKB-Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederland kán winnen. 93 adviezen van ondernemend Nederland voor 2007-2011. VNO-NCW en MKB-Nederland"

Transcriptie

1 93 adviezen van ondernemend Nederland voor VNO-NCW en MKB-Nederland

2 Op 22 november 2006 kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Daarna volgt de kabinetsformatie, doorgaans hét moment voor fundamentele politieke keuzes, waar we vier jaar mee vooruit moeten. In deze brochure presenteren VNO-NCW en MKB-Nederland hún economische keuzes voor de komende vier jaar. Voor het eerst doen we dat gezamenlijk. Daarmee geven we invulling aan de nieuwe samenwerking tussen onze beide verenigingen. VNO-NCW, MKB-Nederland Juli

3 Voorwoord Er is iets vreemds aan de hand in Nederland. Een jaar of vijf, zes geleden werd Nederland bejubeld. Economisch gezien was ons land één van de meest dynamische en concurrerende landen van Europa. Toen veranderde er iets. Tegelijk met het wegzakken van de conjunctuur, ontstond een politiek gespannen klimaat. Er waren politieke moorden (Pim Fortuyn, Theo van Gogh) en Nederland nota bene één van de initiatiefnemers van de Europese samenwerking zei 'nee' tegen de nieuwe Europese constitutie. En dat terwijl waarschijnlijk geen ander EU-land zoveel economisch belang heeft bij stroomlijning van de Europese samenwerking. Nederland leek in een identiteitscrisis te verkeren. Het jarenlang geprezen multiculturele denken stond ter discussie. De economische dip duurde vele jaren en intussen voerde het kabinet een hervormingsbeleid dat noodzakelijk was, maar wel leidde tot forse maatschappelijke kritiek. Er was veel onzekerheid over de toekomst. Het vertrouwen in de veerkracht van onze economie liep snel terug. Er werden vragen gesteld. Komen Polen en inwoners van andere EU-lidstaten ons werk overnemen? Wat betekent het als Turkije op termijn lid van de EU wordt? Verplaatsen bedrijven hun productie massaal naar China en India? Is onze economie tegen de vergrijzing opgewassen? Het zijn begrijpelijke vragen, maar geen vragen om bang voor te zijn. Veranderingen bieden ook veel kansen. Nederland is door de eeuwen heen juist goed geweest in het grijpen van kansen. Daar danken we onze welvaart aan. Nederland is een land met veel kennis en creativiteit. We beschikken van oudsher over handelsgeest en commercieel talent om op de wereldmarkt successen te boeken. Voordelen die niet van de ene dag op de andere verloren gaan. Als we maar open blijven staan voor wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Als we maar slim en creatief met onze talenten omspringen. Als we maar ondernemend zijn. De afgelopen jaren heeft het kabinet maatregelen genomen om onze economie een steviger basis te geven. Dat was belangrijk. En intussen gáát het ook beter. Het optimisme groeit weer. Nederland scoort dit jaar en volgend jaar qua economische groei weer beter dan het Europese gemiddelde. Wereldwijd zijn we de vijfde investeerder en op de lijst van exporteurs staan we in de top-10. De uitdaging is om dit vast te houden en zo mogelijk te verbeteren. We moeten de kansen grijpen die zich aandienen. Daarvoor zijn mensen nodig met ambitie. Mensen die een bedrijf willen beginnen en uitbouwen. Mensen die ondernemende werknemers willen zijn. Maar ook een overheid die ruimte en vertrouwen teruggeeft aan burgers en ondernemers. De bureaucratie moet radicaal gesaneerd worden, op alle niveaus: bij het rijk, bij provincies, bij gemeenten, in het onderwijs, in de zorg. Voor de noodzakelijke veranderingen hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid, want de overheid, dat zijn we met zijn allen. Ondernemers nemen die verantwoordelijkheid serieus en willen graag een actieve rol spelen in het veranderingsproces. Dat hebben we de laatste jaren gedaan en dat willen we blijven doen. Via traditionele kanalen als de Sociaal- Economische Raad en de Stichting van de Arbeid. Maar ook langs andere wegen, zoals het Innovatieplatform en de Dutch Trade Board, waarin we samen met de overheid werken aan versterking van ons economisch fundament. Ondernemers hebben hun verantwoordelijkheid genomen door een code te ontwikkelen voor goed ondernemingsbestuur (code-tabaksblat). Bedrijven hebben grote inspanningen geleverd om ons leefmilieu te verbeteren. En vaak is publiek-private samenwerking mogelijk in projecten, bijvoorbeeld bij het realiseren van 3

4 nieuwe infrastructuur. Op al die gebieden zijn ondernemers graag bereid kennis en ervaring beschikbaar te stellen. 'Nederland kán winnen' is de titel van dit document, waarin VNO-NCW en MKB-Nederland hun gezamenlijke visie geven op de periode Die titel is onze boodschap voor de politieke partijen in de komende vier jaar. Het komt erop aan dat we echt een creatieve, ondernemende kenniseconomie worden. De komende vier jaar moeten we gáán voor topkwaliteit op alle niveaus. Wat daarvoor nodig is, wordt in dit document in de vorm van 93 concrete adviezen uiteengezet. We kunnen onze welvaart behouden en uitbouwen. Dat vraagt veel van iedereen, maar het kán. Nederland kán winnen! Loek Hermans Voorzitter MKB-Nederland Bernard Wientjes Voorzitter VNO-NCW 4

5 Inhoud 1. Samenvatting Meer ondernemerschap en een écht andere overheid! De vergeten hervorming Belastingen die mensen uitdagen Ondernemen in een veilige omgeving Uitblinken mag! Het beste uit mensen halen Uitblinken met vernieuwing Iedereen moet meedoen, alle potenties benutten! Wie kan werken, moet aan de slag Slimme keuzes in een klein land Niet bang zijn voor verandering, kansen grijpen! Een gelijk speelveld, overal ter wereld Oud worden en gezond blijven Een schone omgeving via een zakelijke aanpak

6 6

7 1. Samenvatting Wie een wedstrijd wil winnen, moet het speelveld kennen. Daarop zijn ingrijpende veranderingen gaande, die onze economie de komende jaren nog sterker zullen bepalen. De belangrijkste trends: Internationalisering zet door. Buitenlandse ondernemingen nemen Nederlandse productie over en omgekeerd. Nederlandse ondernemingen verplaatsen activiteiten naar het buitenland. Op de internationale arbeidsmarkt wordt gevochten om hoog opgeleid personeel. Informatie- en communicatietechnologie zijn een drijvende kracht. Machtsverhoudingen veranderen. Het zwaartepunt van de wereldeconomie verschuift van de Verenigde Staten en Europa naar snelgroeiende economieën als China, India en Brazilië. Innovatie is het concurrentiewapen van de toekomst. Zonder de prijs uit het oog te verliezen, moeten we het steeds meer hebben van vernieuwing, toepassing van hoogwaardige kennis en van hoge productiviteit. De arbeidsmarkt verandert fundamenteel als gevolg van de vergrijzing. Er ontstaan grote tekorten aan hoger en middelbaar opgeleiden en op alle niveaus neemt de behoefte aan vakmensen toe. Vergrijzing heeft ook grote gevolgen voor de betaalbaarheid van AOW en ouderenzorg. Tegenover elke gepensioneerde staan nu nog bijna vijf werkenden; in 2040 nog maar tweeënhalve. Mensen zijn mondiger en weerbaarder. Dat komt door individualisering en emancipatie. Kenniswerkers willen investeren in hun eigen loopbaan. Werknemers hebben behoefte aan eigen verantwoordelijkheid en maatwerk in plaats van traditionele, collectieve bescherming. Deze trends zijn de krijtlijnen en de cornervlaggen van het speelveld. Vaste gegevens, die beter niet als bedreigingen gezien kunnen worden, want ze zijn niet te veranderen. Laten we daarom gebruik maken van deze trends en de kansen die ze bieden grijpen. Nederland heeft wat dat betreft een goede reputatie. Het is ons in het verleden altijd gelukt om ons aan economische veranderingen aan te passen en kansen te grijpen. Als we de juiste maatregelen nemen, kunnen we een dynamische, concurrerende kenniseconomie worden. De afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet. Het kabinet-balkenende is begonnen met het aanpassen van onze verzorgingsstaat. Geleidelijk worden we een maatschappij waarin zoveel mogelijk mensen betrokken zijn bij het economische proces. De verzorgingsstaat wordt een participatiemaatschappij, waarin de overheid een minder dominante rol speelt omdat de meeste burgers in staat zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen. Er is bovendien meer aandacht voor innovatie en onderwijs, er is gewerkt aan een beter klimaat voor ondernemerschap. Op deze hervormingen moeten we de komende jaren voortbouwen. Structuurversterking vereist een stevige ondergrond. Dat betekent onder andere voortzetting van gezond beheer 7

8 van de overheidsfinanciën, een verantwoorde loonkostenontwikkeling, een lagere lastendruk en een terugkeer naar politieke en maatschappelijke stabiliteit. Dit soort algemene zekerheden zorgt voor vertrouwen in onze economie. Belangrijk is ook dat de code-tabaksblat voor beursgenoteerde bedrijven naar behoren functioneert. Dat is een goede zaak voor het vertrouwen van (internationale) beleggers in het bedrijfsleven. Nederlandse ondernemingen moeten in samenspraak met hun stakeholders het recht houden beschermingsconstructies te hanteren tegen vijandige overnames, zoals van private beleggingsfondsen met een belang dat zich niet verder uitstrekt dan de korte termijn. Beschermingsconstructies moeten, zoals overal in de wereld, door de kapitaalmarkt (en niet door de politiek) op hun merites worden beoordeeld. Daarnaast moet Nederland zich de komende vier jaar verder versterken. De volgende thema's moeten daarbij de leidraad zijn: 1. Méér ondernemerschap en een écht andere overheid! Ondernemerschap is de motor van de economie. Daarom moet ondernemerschap op alle niveaus worden bevorderd: in bedrijven, in het onderwijs, in de hele samenleving. Ondernemingen moeten dingen doen waar ze goed in zijn. Voorwaarde is dat de overheid ondernemers ruimte geeft en met vertrouwen in plaats van georganiseerd wantrouwen benadert. De overheid is veel te breed geworden en pretendeert alle risico's tot in detail weg te nemen. Nederland moet af van zijn verslaving aan overheidsoptreden. Die verslaving leidt voortdurend tot teleurstellingen. Er is aan de ene kant regelzucht en bureaucratie en aan de andere kant biedt de overheid op essentiële punten niet wat burgers ervan verwachten. We moeten naar een kleinere, maar betere overheid. Een overheid die voldoende aandacht heeft voor zorg, voor goed onderwijs en voor sociale zekerheid voor (tijdelijke) achterblijvers. Maar ook een overheid die haar grenzen kent en niet elk probleem denkt te kunnen oplossen. 2. Uitblinken mag! We moeten het niet hebben van imitatie, maar van innovatie. Dat wil zeggen: slimme producten, slimme diensten, betere organisatie- en productieprocessen, nieuwe productmarktcombinaties. Daarvoor zijn veel goed opgeleide, creatieve mensen nodig. Voor oudere, ervaren werknemers moet het aantrekkelijk zijn om langer te blijven werken. Jongeren van alle niveaus moeten meer worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. In alle vormen van onderwijs, van beroepsopleiding tot universiteit. En natuurlijk moet worden voorkomen dat ze het onderwijs voortijdig de rug toekeren. Onderwijs moet bovendien aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt. 3. Iedereen moet meedoen, alle potenties benutten! Uiteraard kan niet iedereen de top halen. Ook een hoogwaardige kenniseconomie telt mensen die het met minder kwalificaties moeten doen. Scholing en training zijn ook voor deze groep van essentieel belang. Daarnaast moet ook voor deze groep ruimte voor ondernemerschap worden gecreëerd en moeten nieuwe markten worden ontwikkeld (denk aan de persoonlijke dienstverlening), waaraan lager opgeleiden kunnen deelnemen en zo een start kunnen maken op de arbeidsmarkt. Veel mensen van allochtone afkomst doen het goed, maar de groep die buiten de boot dreigt te vallen is eveneens aanzienlijk. Werk is de beste vorm van integratie; meedoen is in alle gevallen beter dan langs de kant staan. Dat geldt ook voor mensen met een fysieke beperking. 8

9 Iedereen moet meedoen! Dat geldt voor mensen, maar ook voor regio's. De ruimte in ons land moet beter worden benut. Daar zijn ook hoogwaardige verbindingen voor nodig, zoals een Zuiderzeelijn tussen de Randstad en het Noorden. 4. Niet bang zijn voor verandering, kansen grijpen! Nieuwe kennis moet leiden tot rendabele activiteiten. Als we de kansen van globalisering en technologische vernieuwing willen benutten, moeten we bereid zijn tot voortdurende verandering. Talent en financiële middelen moeten tijdig worden verschoven naar nieuwe activiteiten waar we goed in zijn, zonder dat daarbij belemmeringen worden opgeworpen. Veel ondernemingen staan in deze tijd voor cruciale keuzes. Waar liggen onze sterke kanten? Moeten we het hebben van concurrentie op kosten alleen? Of moeten we ook gaan voor topkwaliteit? Ons economisch beleid staat voor eenzelfde keuze. Wij kiezen daarbij voor topkwaliteit. Nederland moet een fantastisch vestigingsklimaat bieden voor bedrijven die willen investeren, Nederland moet een prima vestigingsland zijn voor hoogopgeleide medewerkers. Uiteraard verwachten we van deze immigranten dan ook dat ze respect hebben voor ónze cultuur en voor ónze normen en waarden. De vergrijzing wordt vaak eenzijdig als een budgettair probleem voor de toekomstige belastingbetalers neergezet, maar dat is maar één kant van het verhaal. Vergrijzing is ook een bewijs van vooruitgang. Het aantal gezonde, onafhankelijke ouderen neemt toe. Dat biedt ook nieuwe kansen om mensen langer te laten werken, om nieuwe vormen van dienstverlening te ontwikkelen. Ook wordt het mogelijk meer mensen te laten meebetalen aan de toenemende kosten van AOW en gezondheidszorg. Bij het trekken van hun plan voor de komende vier jaar hebben politieke partijen te maken met de financiële ruimte die beschikbaar is. Voor de rijksoverheid heeft het Centraal Planbureau berekend dat de komende vier jaar een 'vrije' budgettaire ruimte zal bestaan van 6,5 tot 8,5 miljard euro (afhankelijk van het gekozen groeicijfer). Deze berekening geeft echter een vertekend beeld, want deze financiële ruimte komt geheel tot stand doordat lastenverzwaringen zijn verondersteld, te weten: hogere premies voor zorgverzekeringen (en dus ook hogere werkgeverslasten) en een sluipende lastenverzwaring die het gevolg is van de progressie in ons belastingstelsel. Door dit laatste verschijnsel krijgen grote groepen werknemers met hogere marginale belastingtarieven te maken. Voor een nieuw kabinet dat een succes wil maken van meer participatie en dynamiek kan dat, economisch gezien, geen gezond uitgangspunt zijn. Het is zeer verstandig voor de komende periode niet van lastenverzwaringen, maar juist van een structuurversterkende lastenverlichting uit te gaan. Van vrije budgettaire ruimte voor allerlei nieuwe uitgaven of voor het opbouwen van een begrotingsoverschot zal dan geen sprake kunnen zijn. In de vorm van 93 concrete adviezen geven VNO-NCW en MKB-Nederland op de volgende pagina's hún keuzes voor de komende vier jaar. Als we inzetten op deze uitgangspunten ontstaat een aanlokkelijk perspectief. Dan kan ons land de thuishaven blijven van grote, mondiale concerns, van een stevig groeiend midden- en kleinbedrijf met veel familieondernemingen en van veel nieuw ondernemerschap. Ondernemerschap met de blik naar buiten en met de ambitie tot de beste in de wereld te behoren. Nederland heeft een lange traditie van openheid, ondernemingslust en handelsgeest. We kunnen weer koploper in Europa worden. Dat moeten we dan wel willen. 9

10 Wat is beslist nodig in ? In de volgende hoofdstukken wordt het programma van VNO-NCW en MKB-Nederland gedetailleerd uitgewerkt. Wat zijn kort samengevat onze voornaamste voorstellen? Méér ondernemerschap en een écht andere overheid! Drastisch schrappen in bureaucratie en overbodige regels. Een norm stellen voor de omvang van de overhead in overheidsorganisaties. Simpele vergunningprocedures, minder inspectiediensten. De overheid moet ondernemers en burgers hun verantwoordelijkheid teruggeven. Wantrouwen moet plaats maken voor vertrouwen. Er moet een beperkt aantal kerndepartementen komen, het aantal beleidsambtenaren moet fors worden verkleind. Dat betekent: minder overbodig beleid, minder onnodige regels en lagere belastingen. Na de ondernemingsbelastingen moeten ook de tarieven van de inkomstenbelasting over de hele linie omlaag. De progressie in ons belastingstelsel kan beperkt worden door daarbij aan te koersen op twee tarieven. Dat is goed voor het functioneren van de arbeidsmarkt en maakt Nederland aantrekkelijk als vestigingsland voor hoog gekwalificeerd personeel. De aftrekbaarheid van hypotheekrente moet worden gehandhaafd. Ondernemerschap gedijt in een veilige omgeving. De criminaliteit moet worden aangepakt door het Actieplan Veilig Ondernemen consequent uit te voeren. Uitblinken mag! Meer onderwijs op topniveau voor iedereen; de middelmaat is niet genoeg. Bureaucratie in het onderwijs niet belonen. Veel betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Méér privaat geld naar hoger onderwijs en ruimte voor nieuwe instituten. Weg met de versnippering van onderwijs en onderzoek! We moeten uitblinken. Meer toegang tot kennis voor het midden- en kleinbedrijf. Het Innovatieplatform moet innovatie en ondernemen aan elkaar verankeren. Iedereen moet meedoen, alle potenties benutten! Mensen Weg met de langdurige werkloosheid! Ontslagregelingen moeten soepeler en goedkoper worden, de WW moet worden bekort en er moet meer ruimte ontstaan voor scholing. Regio's Meer investeren in wegen (ook met geld uit extra aardgasopbrengsten), meer gebruik maken van publiek-private samenwerking. Minder tijd verliezen met inspraak en besluitvorming. De overheid moet kiezen voor een andere rol op het gebied van infrastructuur, zodat zelfstandige wegbeheerders een positie krijgen. De ruimte in Nederland moet beter worden benut. Meer aanbod en meer doorstroming op de woningmarkt. Procedures moeten worden vereenvoudigd. De overdrachtsbelasting moet worden verlaagd of afgeschaft. Huurwoningen moeten vaker in de verkoop komen. 10

11 Niet bang zijn voor verandering, kansen grijpen! De overheid moet het bedrijfsleven steunen bij ondernemen in het buitenland. Als de concurrentievoorwaarden niet gelijk zijn, moet 'matching' plaatsvinden. Kiezen voor open grenzen ook op onze arbeidsmarkt. Goed opgeleide mensen van buiten de EU zijn van harte welkom. De vergrijzing moet betaalbaar blijven. Dat betekent werken aan een overschot op de overheidsbegroting, meer mensen aan de slag, maar ook gerichte maatregelen nemen (zoals fiscalisering van de AOW en/of geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd) en het vergroten van de efficiency in de zorg. Werkgevers moeten (via de inkomensafhankelijke premie) niet opdraaien voor de stijgende kosten van de gezondheidszorg. Die moeten door burgers zélf gedragen worden. Dat betekent: afschaffen van de verplichte werkgeversbijdrage. Milieubeleid moet realistisch zijn. Er moet voldoende aandacht zijn voor de mogelijkheden van bedrijven. Meer aandacht voor Europese besluitvorming die ons rechtstreeks raakt. We moeten een einde maken aan onze kwetsbaarheid op het gebied van energie. De (Europese) markt openen, investeren in nieuwe technieken (waaronder kernenergie). 11

12 12

13 2. Meer ondernemerschap en een écht andere overheid! 2.1 De vergeten hervorming - Overheidsorganisatie, regels en toezicht Wat is onze kracht? Nederland biedt burgers en bedrijven veel rechtszekerheid. Er is bescherming van privéeigendommen en er zijn onafhankelijke rechters. De overheid kijkt kritisch naar zichzelf en naar de overlast die wetten en regels veroorzaken. Nederland is één van de eerste landen in de Europese Unie die werk maakt van het verminderen van regels en administratieve lasten. Wat is nodig? Onder centrale politieke regie moet de overheid de komende jaren ingrijpend worden hervormd. Burgers en bedrijven hebben steeds minder begrip voor een overheid die uit zijn krachten is gegroeid en hen opzadelt met regels waarvan ze de betekenis niet begrijpen en toezicht dat als overbodig en inefficiënt wordt ervaren. Teveel regels beperken de ruimte om te ondernemen. Teveel regels maken ondernemen onnodig ingewikkeld en duur. Dat moet snel veranderen. Voor wetten en regels geldt volgens de overheid, bedoeld of onbedoeld, nog altijd het uitgangspunt dat burgers en bedrijven niet te vertrouwen zijn. Je kunt dus beter alles tot in details in voorschriften regelen, zelfs als die voorschriften voorbijgaan aan het feitelijke doel van de wetgeving. Met deze benadering zet de overheid de wereld op zijn kop. Wie aan een boom een paar rotte appels aantreft, besluit toch ook niet de hele boom te rooien? In plaats van wantrouwen, moet vertrouwen het uitgangspunt zijn. En de burger of ondernemer die bewijst dat vertrouwen niet aan te kunnen, moet hard worden aangepakt. Er is de laatste jaren veel gesproken over de noodzaak van een 'terugtredende overheid', maar in de praktijk komt daar nog weinig van terecht. De tijd is er echter rijp voor. De overheid moet kleiner worden: minder departementen, meer efficiëntie op alle niveaus. Dat betekent ook: veel minder ambtenaren. Zo kunnen in de regel goed opgeleide mensen vrij komen voor nuttiger werk in de economie en helpen om tekorten in het bedrijfsleven aan te zuiveren. Het aantal vergunningstelsels moet worden beperkt. Laat de overheid zich met vergunningen concentreren op risico's die grote, onomkeerbare maatschappelijke schade tot gevolg kunnen hebben in plaats van elk detail van het handelen van burgers te willen organiseren en controleren. Door de grote 'bestuurlijke drukte' (Europese Unie, Rijk, lagere overheden, zelfstandige bestuursorganen) is niet altijd duidelijk met welke overheid je als ondernemer hebt te maken. Vaak zijn verschillende overheidsinstanties verantwoordelijk voor dezelfde taak. Dat moet veranderen. Een kleine, slagvaardige overheid kan zich beter concentreren op heldere doelstellingen en is daarop ook af te rekenen. Bijvoorbeeld op één van de zaken die van oudsher tot de kerntaken behoren: de aanpak van criminaliteit. 13

14 Wat zijn onze voorstellen? 1. Het aantal ministeries moet worden verkleind. De vorming van een beperkt aantal kerndepartementen betekent dat ook het aantal beleidsambtenaren fors kan worden verkleind. Dat leidt tot meer slagvaardigheid, minder overbodig beleid en minder onnodige regels. Concreet betekent dit: samenvoeging van de ministeries die zich bezig houden met het ruimtelijke beleid (VROM, Verkeer en Waterstaat). Ook de ministeries die zich bezighouden met economie en arbeidsmarkt (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken, Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en delen van Financiën) zijn fusiepartners. Hetzelfde geldt voor de departementen op het gebied van binnenlandse bestuurlijke en juridische zaken (Binnenlandse Zaken, Justitie). 2. Er moet een harde norm komen bij de aanpak van bureaucratie op alle niveaus. Bij lagere overheden, in het onderwijs en bij de politie moet de 'overhead' een bepaald percentage niet overschrijden. 3. De taakverdeling tussen nationale overheden en de Europese Unie moet worden verbeterd. De EU moet zich concentreren op grensoverschrijdende problemen die het beste in dat kader kunnen worden aangepakt. Denk daarbij aan de interne markt, monetair beleid, buitenlands beleid en asiel- en migratiebeleid. Europees beleid moet voor alle bedrijven in de hele Europese Unie dezelfde uitwerking hebben. En Europese wetgeving moet door de lidstaten ook echt worden uitgevoerd, anders ontstaan alsnog ongelijke concurrentievoorwaarden. 4. Als besloten is dat iets Europees moet worden geregeld, dan moet het ook echt Europees gebeuren. Europese regels moeten niet worden voorzien van nationale extraatjes. Bestaande 'nationale koppen' op Europese regels moeten worden teruggedrongen. Een Europese taskforce moet er scherp op toezien dat regels niet leiden tot een ongelijk speelveld voor ondernemingen. 5. Europese besluiten moeten niet uitsluitend aan vakministers worden overgelaten. Beslissingen moeten in breder perspectief worden genomen door de Concurrentieraad. 6. Ook op nationaal niveau moet er een heldere verantwoordelijkheidsverdeling bestaan tussen overheden. De rijksoverheid moet in kaart brengen welke problemen of projecten nationaal aangepakt moeten worden of van nationaal belang zijn. Lagere overheden kunnen dan niet meer met een eigen invulling komen. De rijksoverheid is exclusief verantwoordelijk voor de economische hoofdstructuur. Voor decentrale gebiedsontwikkeling geldt dat de tijd van rivaliserende gemeenten en provincies voorbij moet zijn. Samenwerkingsverbanden als de 'Holland 8' voor de Randstad verdienen alle steun. 7. De overheid moet uitsluitend risico's afdekken die grote en onomkeerbare maatschappelijke schade tot gevolg kunnen hebben. Dus geen brede overheid die alles pretendeert te regelen (en uiteindelijk middelmaat biedt), maar een kleinere, selectieve overheid die excellent presteert. Alle regels waarmee het bedrijfsleven te maken heeft (van de Europese Unie tot en met de gemeenten) moeten opnieuw vanuit dit gezichtspunt worden bekeken. Dat geldt ook voor de vergunningen en het toezicht op de naleving. Uitgangspunt is dat regels, vergunningen en toezichthoudende instanties door burgers en 14

15 bedrijven worden begrepen en aanvaard. Een dergelijke heroriëntatie moet plaatsvinden onder een centrale politieke regie. 8. Hoewel bescherming van en vergoeding voor auteursrechten op zich een goede zaak is, mag dit in de praktijk niet leiden tot wildgroei van innende instanties die bedrijven lastig vallen met rekeningen voor vaak niet begrepen kosten (zoals voor het kopiëren van documenten of het weergeven van videobeelden). Op dit gebied moeten uitwassen worden bestreden en administratieve lasten worden beperkt. Zonodig moet de wetgeving op het gebied van auteursrecht worden aangepast. 9. Vaak is het mogelijk diensten die de overheid verleent, te laten uitvoeren door private partijen. Vaak gaat het dan beter en efficiënter. Waar dat kan (denk aan het aanleggen en onderhouden van wegen of aan het exploiteren van instellingen voor hoger onderwijs) moet dat gebeuren. 10. De kosten van het naleven van regels moeten sterk worden beperkt. Op nationaal niveau moet een besparing in miljarden euro's worden afgesproken, gekoppeld aan een taakstelling voor alle ministeries. En die taakstelling moet 'netto' zijn. Dat wil zeggen: niet aan de ene kant regels schrappen en aan de andere kant de lasten toch weer laten oplopen door nieuwe regels in te voeren. Er moet één jaarlijks moment worden afgesproken waarop overheidsregels mogen worden gewijzigd (bijvoorbeeld 1 januari). 11. Ook de Europese Unie moet werk maken van het verminderen van de administratieve lasten en de kosten die bedrijven moeten maken om regels na te leven. Dat kan op de manier die Nederland op dit moment hanteert. Er moet scherp worden toegezien op een juiste uitvoering. 12. Het aantal vergunningstelsels moet drastisch worden beperkt. Vooral op gemeentelijk niveau kan flink worden gesneden, maar ook stelsels van nationale en Europese origine moeten worden gesaneerd. Alleen voor zaken die een kans op grote, onomkeerbare maatschappelijke schade met zich meebrengen, moet een vergunningstelsel blijven bestaan. De plannen van het kabinet om te schrappen in de vergunningstelsels zijn een eerste aanval op de vergunningenbureaucratie. Het is belangrijk om in de volgende kabinetsperiode fundamenteel door te pakken. Burgers en bedrijven moeten geen leges meer betalen voor vergunningen. De kosten moeten worden betaald uit de algemene middelen. De overheid gebruikt de vergunningverlening immers om publieke belangen te beschermen. De samenleving profiteert ervan. 13. Het toezicht op ondernemers moet fundamenteel worden veranderd. Ten eerste moet het grote aantal toezichthouders en inspectiediensten waarmee bedrijven te maken hebben, drastisch verkleind worden. Ze moeten bovendien volledig uit de algemene middelen worden betaald. Waar mogelijk kan civielrechtelijke handhaving (gedupeerden die naar de rechter stappen) in de plaats komen van het werk van ambtelijke toezichthouders. Gedetailleerde regels worden vervangen door maatschappelijk begrijpelijke doelvoorschriften. 14. Er moet één uniform en transparant wettelijk kader komen voor alle overheidsaanbestedingen, met een minimum aan administratieve lasten. 15

16 15. Het waterbeheer in Nederland moet dringend gereorganiseerd worden. Er zijn nu veel te veel instanties mee bezig: vier departementen, twaalf provincies, tien beheersdirecties van Rijkswaterstaat, 37 waterschappen, alle gemeenten, de waterleidingbedrijven. De financiering is ingewikkeld en uit onderzoek blijkt dat de kosten sterk kunnen worden verlaagd. Bovendien moet de grondwaterbelasting voor bedrijven waarmee Nederland internationaal afwijkt ingetrokken worden. 16. De overheid moet veel meer zaken digitaal afwikkelen, via één digitaal loket voor ondernemers (one stop shopping). In beginsel moet dit voor al het verkeer met ondernemers aan het eind van de volgende regeerperiode een feit zijn. Het burgerservicenummer moet ook door ondernemingen gebruikt kunnen worden. 17. Burgers en bedrijven moeten vertrouwen hebben in elektronische dienstverlening. Daarom moet consequenter worden opgetreden tegen computercriminaliteit. 18. Nu ondernemingen, consumenten en overheden steeds meer zaken afwikkelen via internet, moet goed worden geregeld dat men weet met wie men aan de andere kant van de lijn zaken doet. Praktijkmensen (uit kringen van overheid en ondernemingen) moeten binnen twee jaar vaststellen welke hulpmiddelen daarbij het beste kunnen worden ingezet. 19. Het bedrijfsleven acht vrijheid van commerciële meningsuiting een belangrijk goed in onze economie. Reclame is niet alleen een effectief instrument voor snelle informatievoorziening, maar is ook een middel om concurrentie tussen ondernemingen te bevorderen. Daarvan profiteren consumenten. Een wettelijk verbond van reclame op de publieke omroep moet dan ook worden afgewezen. 2.2 Belastingen die mensen uitdagen - Fiscaal klimaat en besteding aardgasbaten Wat is onze kracht? Nederland heeft van oudsher een concurrerend fiscaal klimaat voor ondernemingen, dat past bij een open economie. Winsten die behaald zijn via investeringen in buitenlandse deelnemingen, zijn vrijgesteld van belastingheffing. Nederland is partij in een groot en goed netwerk van belastingverdragen en er zijn regelingen om het verblijf van buitenlandse werknemers fiscaal te ondersteunen. We hebben dan ook veel internationale hoofdkantoren en multinationals. De aftrekbaarheid van hypotheekrente is een belangrijk instrument om het eigenwoningbezit te bevorderen. Wat is nodig? Nadat we jarenlang te zelfgenoegzaam zijn geweest, is er de laatste jaren veel verbeterd in ons fiscale klimaat. Dat is van belang, want de betekenis van belastingen voor vestigingsklimaat is de laatste tijd sterk toegenomen. Het zittende kabinet heeft onder andere besloten tot een forse verlaging van de tarieven van de vennootschapsbelasting. 16

17 Een belangrijk thema voor de komende jaren is nu verlaging van de hoge tarieven in de inkomstenbelasting. Wie mensen meer verantwoordelijkheid geeft om keuzes te maken op het gebied van onderwijs, mobiliteit, gezondheidszorg en kinderopvang, moet ze daarvoor ook de middelen geven. Lagere tarieven zorgen er ook voor dat werken aantrekkelijker wordt. Dat is van belang met het oog op de vergrijzing. Lagere tarieven zorgen ervoor dat werknemers ook meer geneigd zijn aan scholing te doen. Hoe lager de marginale belastingdruk, hoe rendabeler dat wordt. De aftrekbaarheid van hypotheekrente moet niet ter discussie staan. Bevordering van het eigenwoningbezit heeft niet te onderschatten maatschappelijke voordelen voor het bereiken van een aantrekkelijke leefomgeving. Dat is ook van belang voor het vestigingsklimaat van ondernemingen. Beperking of afschaffing van de aftrekbaarheid verergert de problemen voor starters op de woningmarkt. Mensen met een hoger inkomen zullen op zoek gaan naar goedkopere woningen. Niet de hypotheekrenteaftrek heeft de huizenprijzen opgedreven, maar de combinatie van een grote vraag naar woningen en een volstrekt achtergebleven aanbod door te weinig nieuwbouw en verstopte huurdersmarkt. Afschaffing van de aftrekbaarheid van hypotheekrente heeft meer nadelen dan voordelen. De echte problemen op de woningmarkt zitten vooral in de huursector. De huren zijn te laag, de doorstroming is gebrekkig en huurwoningen worden te weinig omgezet in koopwoningen. Daardoor is de woningmarkt verstopt geraakt. Wat zijn onze voorstellen? Belastingen 20. De tarieven in de inkomstenbelasting moeten over de hele linie worden verlaagd. Dat moet leiden tot een netto lastenverlichting voor werkenden. Daarbij moet het toptarief worden verlaagd naar tenminste het gemiddelde niveau (momenteel circa 45 procent) in de ons omringende landen. Bovendien moet het toptarief niet beginnen bij een relatief laag inkomen, zoals nu. 21. Zodoende kan de tariefstructuur verder vereenvoudigd worden, waarbij aangekoerst moet worden op het vervangen van de huidige vier belastingschijven door twee schijven, wat wellicht de opmaat kan zijn voor de invoering op termijn van een vlaktaks. 22. Om de arbeidsparticipatie van vrouwen verder te bevorderen, moeten de heffingskorting voor niet-werkende partners en de combinatiekorting voor alleenverdieners met nietwerkende partner geleidelijk worden afgeschaft. 23. De fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente moet worden gehandhaafd voor alle inkomens. 24. De overdrachtsbelasting moet worden verlaagd of afgeschaft in het kader van een breder beleid dat gericht is op flexibilisering van de woning- en arbeidsmarkt. 25. Om ondernemerschap te bevorderen moeten de huidige ten opzichte van particuliere beleggers discriminerende bepalingen voor partners en belastingplichtigen met een aanmerkelijk belang worden aangepast. Dat is goed voor een gezond familiebedrijf. Wie thans investeert in een onderneming wordt fiscaal gezien vaak minder vriendelijk behandeld dan wie investeert in bijvoorbeeld aandelen op de beurs. 17

18 26. Eén op de vier ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is bezig met de overdracht van zijn bedrijf. Bedrijfsoverdrachten vormen een essentieel onderdeel van de economische dynamiek. Het is belangrijk dat ze soepel verlopen, ook omdat de 'goodwill' die verdampt bij mislukkingen een aanzienlijk maatschappelijk verlies oplevert. De fiscale faciliteiten die van toepassing zijn bij een bedrijfsoverdracht moeten kritisch worden doorgelicht. De samenhang tussen de verschillende instrumenten is gebrekkig en moet worden verbeterd. 27. Er moet een einde gemaakt worden aan de voortdurende, exorbitante stijging van provinciale, maar vooral ook van gemeentelijke lasten. Gemeenten hebben de bevoegdheid om voor bedrijven een hoger ozb-tarief vast te stellen dan voor burgers en maken daar massaal gebruik van. Deze zogeheten tariefdifferentiatie moet uit de wet worden geschrapt. Wie de lokale lasten te veel laat stijgen, moet worden gekort op de uitkering uit het gemeentefonds. 28. Sinds het gebruikersdeel van de onroerende-zaakbelasting wettelijk is afgeschaft, proberen gemeenten dat soms te compenseren door de ozb-tarieven voor bedrijven en/of huiseigenaren of andere heffingen extra te verhogen, of door nieuwe heffingen te introduceren. Ook deze gemeenten moeten worden gekort op de uitkering uit het gemeentefonds. 29. De toeristenbelasting moet worden afgeschaft. Aardgasbaten 30. Aardgasbaten moeten grotendeels via het Fonds Economische Structuurversterking (FES) worden besteed aan maatregelen die de structuur van de economie versterken. Investeringen in kennis, 'harde' infrastructuur en energievoorziening moeten centraal staan. Om ervoor te zorgen dat goede investeringsvoorstellen op een verstandige manier kunnen worden voorbereid en tegen elkaar kunnen worden afgewogen, moet bij de vaststelling van de hoeveelheid geld die in het FES vloeit, worden uitgegaan van een behoedzaam ingeschatte, meer structurele ontwikkeling van de olieprijs. 2.3 Ondernemen in een veilige omgeving - Criminaliteit: evenwicht in preventie en repressie Wat is onze kracht? Voorwaarde voor een goed ondernemingsklimaat is ook een veilige omgeving. Uit de recente Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven blijkt dat criminaliteit verder is afgenomen. Dit is mede te danken aan het Actieplan Veilig Ondernemen, dat momenteel wordt uitgevoerd en moet leiden tot 20 procent minder criminaliteit tegen bedrijven in Het zal nog een hele toer worden deze doelstelling te halen. Bovendien geven ondernemers aan dat zij criminaliteit en onveiligheid nog steeds als een groot probleem ervaren. Wat is nodig? Het Actieplan Veilig Ondernemen loopt tot Het moet voortvarend worden uitgevoerd en waar nodig worden uitgebreid. Dat geldt ook voor andere projecten die door het Nationaal 18

19 Platform Criminaliteitsbeheersing zijn geïnitieerd. In het verlengde van uitvoering moet meer aandacht besteed worden aan een brede verspreiding en toepassing van geslaagde aanpak. Met het oog op een goede afstemming van preventie en repressie moet publiek-private samenwerking verder worden gestimuleerd, zowel op landelijk als lokaal niveau. Wat zijn onze voorstellen? 31. Wetgeving die samenwerking tussen politie en ondernemers op het gebied van uitwisseling van gegevens mogelijk kan maken of kan verbeteren, moet versneld worden ingevoerd om naast repressie juist ook preventie (voorkomen/tegenhouden) mogelijk te maken. 32. Het Actieplan Veilig Ondernemen loopt tot Dit samenwerkingsverband op vrijwillige basis mag niet sneuvelen of verwateren in een nieuwe kabinetsperiode. Hiervoor moet ruimte (in geld en mankracht) beschikbaar zijn. 33. (Lokale) criminaliteit is vaak onvoorspelbaar. Bendes worden onverwacht actief, groepen die overlast of erger veroorzaken duiken op, drugsoverlast slaat toe en verpaupering trekt criminaliteit aan. De politie moet daarom voldoende ruimte en flexibiliteit houden om snel te kunnen inspelen op wisselende prioriteiten op lokaal en regionaal niveau. Tegelijkertijd moet er meer aandacht komen voor bovenregionale patronen, zodat (inter)nationaal opererende criminelen eerder en beter gestopt kunnen worden. 34. Het voorkomen van criminaliteit bij het midden- en kleinbedrijf moet gesteund worden. Preventie moet echter professioneel gebeuren. Nu hebben kleine en middelgrote ondernemingen vaak te weinig deskundigheid in huis. Ook hebben lokale samenwerkingsverbanden van grote en kleinere bedrijven te weinig toegang tot kennis. Dat betekent dat goede ervaringen (best practices) toegankelijk gemaakt moeten worden. 35. Wet- en regelgeving (en strafmaten) moet er niet toe leiden dat een ongelijk Europees 'speelveld' voor criminelen ontstaat. Meer ruimte en/of een lagere strafmaat trekt internationale criminelen aan (inbrekers, overvallers, bendes winkeldieven, acquisitie- en computercriminaliteit). 36. Waar ondernemers (buiten hun schuld) diverse malen achtereen worden getroffen door criminelen, leidt dit tot premieverhoging en ook tot royering in verzekeringen. Er moet een oplossing worden gevonden, waardoor het verplaatsen of beëindigen van de onderneming als gevolg van criminaliteit wordt voorkomen. 37. Criminaliteit gericht tegen ondernemers veroorzaakt miljardenschade, zowel voor ondernemers als voor ons land (ziekteverzuim, verlies aan arbeidsplaatsen). Om die schade te verminderen en een helder preventief signaal af te geven moet de verplichting schade te vergoeden bij veroordeling of afdoening per boete standaard worden opgelegd. 19

20 20

kan winnen nederland 93 adviezen van ondernemend Nederland voor 2007-2011

kan winnen nederland 93 adviezen van ondernemend Nederland voor 2007-2011 kan winnen nederland Postbus 93002 2509 aa Den Haag Bezuidenhoutseweg 12 2594 av Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 E-mail informatie@vno-ncw.nl Internet www.vno-ncw.nl Postbus 5096 2600

Nadere informatie

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma D66 staat garant voor een solide financieel beleid, dat ruimte biedt voor investeringen in de kwaliteit van de samenleving en economische dynamiek. Het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Welvaart en groei. 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte kunnen voorzien. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten?

Welvaart en groei. 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte kunnen voorzien. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten? 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten? 3) Wat zijn negatief externe effecten? 4) Waarom is deze maatstaf niet goed genoeg? Licht toe. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Dit advies bevat de reactie van de Sociaal-Economische Raad op de adviesaanvraag over het voorkómen van arbeidsmarktknelpunten in de collectieve sector. Hierover hebben de ministers van

Nadere informatie

2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd

2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd 2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd Mensen moeten steeds de keuze maken tussen werken en vrije tijd: 1. Werken * Je ontvangt loon in ruil voor je arbeid; * Langer werken geeft meer loon (en dus kun

Nadere informatie

Publieke en private financiering van hoger onderwijs Ib Waterreus. ORD Amsterdam, 11 mei 2006

Publieke en private financiering van hoger onderwijs Ib Waterreus. ORD Amsterdam, 11 mei 2006 Publieke en private financiering van hoger onderwijs Ib Waterreus ORD Amsterdam, 11 mei 2006 Publieke en private financiering van hoger onderwijs Inleiding Eind vorig jaar sloeg The Economist alarm over

Nadere informatie

3.2 De omvang van de werkgelegenheid

3.2 De omvang van de werkgelegenheid 3.2 De omvang van de werkgelegenheid Particuliere bedrijven en overheidsbedrijven nemen mensen in dienst. Collectieve sector = Semicollectieve sector = De overheden op landelijk, provinciaal en lokaal

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

61e Ondernemerspanel. MKB-Nederland TNS NIPO

61e Ondernemerspanel. MKB-Nederland TNS NIPO 61e Ondernemerspanel MKB-Nederland TNS NIPO 61e Ondernemerspanel MKB-Nederland TNS NIPO Samenvatting van de resultaten van het 61 e panelonderzoek onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf door

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Het rapport van de commissie van Dijkhuizen "Naar een activerender belastingstelsel".

Het rapport van de commissie van Dijkhuizen Naar een activerender belastingstelsel. Het rapport van de commissie van Dijkhuizen "Naar een activerender belastingstelsel". Conclusies na analyse en doorrekenen van de adviezen: -- De adviezen van de Commissie van Dijkhuizen leiden tot een

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

ZZP Netwerk Nederland

ZZP Netwerk Nederland ZZP Netwerk Nederland sinds 11 juni 2009 voor, door en met ondernemende ZZP ers Postbus 9706 1006 GE AMSTERDAM www.zzpnetwerknederland.nl info@zzpnetwerknederland.nl rapportage n.a.v. onderzoek 15 januari

Nadere informatie

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de Ik ben trots op Nederland. Met elkaar hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om Nederland nog mooier te maken voor de komende generaties aan wie we het land straks door zullen geven. Een welvarend land,

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken?

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II Opgave 1 Armoede en werk 1 Het proefschrift bespreekt de effecten van het door twee achtereenvolgende kabinetten-kok gevoerde werkgelegenheidsbeleid. / De titel van het proefschrift heeft betrekking op

Nadere informatie

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Jan Dirk Gardenier 17 april 2015 Lokale verschillen in leefbaarheid veel gesloten platteland Economie is afhankelijk van ruimtelijke gebiedsontwikkeling en de

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

1. De detailhandel in Nederland

1. De detailhandel in Nederland 1 2 1. De detailhandel in Nederland De detailhandel is een belangrijke economische sector die wordt gekenmerkt door een zeer arbeidsintensief karakter. Er werken ongeveer 750.000 mensen. Het belang voor

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen Prioriteiten 2014-2019 Wie zijn wij? Wij zijn de grootste politieke familie in Europa, gedreven door een centrumrechtse politieke visie. Wij vormen de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk

Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk Onderzoeksresultaten Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk Onderzoek naar vertrouwen (1/2) Van de respondenten is een ruime meerderheid er van overtuigd dat de eigen Titel onderneming

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Eindexamen economie pilot havo 2011 - I

Eindexamen economie pilot havo 2011 - I Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

In de tegenaanval; Investeren in mensen en kennis om sneller uit de crisis te komen

In de tegenaanval; Investeren in mensen en kennis om sneller uit de crisis te komen In de tegenaanval; Investeren in mensen en kennis om sneller uit de crisis te komen Het kabinet bezint zich op een pakket van maatregelen ter stimulering van de Nederlandse economie in de huidige cyclus.

Nadere informatie

solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd?

solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd? Bijdrage prof. dr. Kees Goudswaard / 49 Financiering van de AOW: solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd? Deze vraag staat centraal in de bij drage van bijzonder hoogleraar Sociale zekerheid prof.

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2009

COELO Woonlastenmonitor 2009 COELO Woonlastenmonitor 2009 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Abvakabo FNV Dhr. B. de Haas Postbus 3010 2700 KT ZOETERMEER doorkiesnummer 070 373 8393 betreft inzet cao-overleg uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201300485 bijlage(n) datum 05

Nadere informatie

Economische vooruitzichten

Economische vooruitzichten Valt er nog wat te klagen? Economische vooruitzichten Jaap Koelewijn, 22 juni 2017 1 Agenda Nog even kort voorstellen Waarom duurde de crisis 10 jaar? Waarom gaat het beter? Wat zijn de bedreigingen? Adviezen

Nadere informatie

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen Voorwoord Alexander Pechtold 1 Het gaat goed met Nederland. In ons land wonen de gelukkigste, gezondste en best opgeleide

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) T BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Talent in eigen hand. De positie van jonge wetenschappers in Nederland. december 2006

Talent in eigen hand. De positie van jonge wetenschappers in Nederland. december 2006 Talent in eigen hand De positie van jonge wetenschappers in Nederland december 2006 Statement Talent in eigen hand: De positie van jonge wetenschappers in Nederland Talent heeft de toekomst. In het akkoord

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo II

Eindexamen economie vwo II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Voorbeelden van een

Nadere informatie

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen ONL voor Ondernemers presenteert met dit Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden,

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Waarom is er besloten om te bezuinigen? Wordt de economie kapot bezuinigd?

Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Waarom is er besloten om te bezuinigen? Wordt de economie kapot bezuinigd? Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Er is een pakket van 6 miljard euro aan aanvullende bezuinigingen overeenkomen. De bezuinigingen worden hoofdzakelijk gevonden via uitgavenbeperkingen binnen

Nadere informatie

De gewenste transitie in de zorg

De gewenste transitie in de zorg Voorwoord Dit visiedocument is opgesteld door de verenigd in het pioniersnetwerk zorglandbouw. Sinds 2013 werken Wageningen UR en de Federatie Landbouw en Zorg samen aan strategieën om in te spelen op

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2008-I

Eindexamen economie 1-2 havo 2008-I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 ja De prijselasticiteit

Nadere informatie

Enkele veel gestelde vragen over Gevolgen concept regeerakkoord voor uitvoering Wet WOZ. Verwachting van het secretariaat van de Waarderingskamer

Enkele veel gestelde vragen over Gevolgen concept regeerakkoord voor uitvoering Wet WOZ. Verwachting van het secretariaat van de Waarderingskamer Enkele veel gestelde vragen over Gevolgen concept regeerakkoord voor uitvoering Wet WOZ Verwachting van het secretariaat van de Waarderingskamer d.d. 5 juli 2002 1. Wat staat er precies in het regeerakkoord

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl I

Eindexamen economie vmbo gl/tl I BEOORDELINGSMODEL Vraag Antwoord Scores Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. VRAGEN STAAT VRIJ 1 maximumscore 1 8,46 : 1,88 = 4,5 uur 2 A 3 maximumscore 1 Er is sprake

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel Op verzoek van de JOVD

Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel Op verzoek van de JOVD CPB Notitie 3 mei 2011 Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel Op verzoek van de JOVD. CPB Notitie Aan: JOVD Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 140 Herziening Belastingstelsel Nr. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks ANNEX Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 21 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks 1. Deelname voor- en vroegschoolse educatie (VVE) De Nederlandse waarde voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Nederland. EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie. Najaar 2010. Nationaal Rapport

Nederland. EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie. Najaar 2010. Nationaal Rapport Standard Eurobarometer EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie Najaar 2010 Nationaal Rapport Nederland Representation of the European Commission to Netherlands Inhoud Inleiding Context

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2008

COELO Woonlastenmonitor 2008 COELO Woonlastenmonitor 2008 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Geachte collega's, beste studenten,

Geachte collega's, beste studenten, College van Bestuur Geachte collega's, beste studenten, Na de hectische weken met de bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis, hebben we een moment van bezinning ingelast. Wij hebben tijd genomen

Nadere informatie

2513 AA1XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 17 augustus 2012 Betreft Kamervragen lid Hamer (PvdA)

2513 AA1XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 17 augustus 2012 Betreft Kamervragen lid Hamer (PvdA) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333 44 44 F 070

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Lesbrief Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Inleiding Het aantrekkelijke van loopbaan en burgerschap is dat het voortdurend in beweging is. Onze samenleving is dynamisch; er vinden continu veranderingen

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBOGL en TL 2008 tijdvak 2 economie CSE GL en TL 8000452608b Schuld en boete Informatiebron 1 Kredietkosten Geleend geld Rente per maand 15.000 125,00 20.000 150,00 25.000 187,50 15.000 150,00

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo I

Eindexamen economie vwo I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Uit het antwoord moet

Nadere informatie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie 10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie Nederland zit in een grote economische crisis. Het consumentenvertrouwen is dramatisch laag. Nederlanders zijn onzeker over hun baan, hun huis,

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond en adviesvraag. Wie is de kenniswerker? Innovatieve vaardigheden zijn hèt onderscheidende kenmerk

Samenvatting. Achtergrond en adviesvraag. Wie is de kenniswerker? Innovatieve vaardigheden zijn hèt onderscheidende kenmerk Samenvatting Achtergrond en adviesvraag De vraag naar kenniswerkers groeit wereldwijd sterker dan ooit. Kenniswerkers zijn de hoeksteen van de samenleving geworden, en zijn in toenemende mate bepalend

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn.

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. 1. De Wereldbank berichtte onlangs dat de Chinese economie binnen afzienbare tijd de grootste economie van

Nadere informatie

We werken al veel samen op het gebied waar het kan en meer geconcentreerd. zodat er meer geld beschikbaar komt opleidingen meer specialistisch zijn

We werken al veel samen op het gebied waar het kan en meer geconcentreerd. zodat er meer geld beschikbaar komt opleidingen meer specialistisch zijn 2 In de afgelopen jaren is al veel gedaan om het onderwijs in Zeeland meer toekomstbestendig te maken. Daarmee is een aanzet gegeven voor een gezonde toekomst van het onderwijs in Zeeland, maar ligt er

Nadere informatie

4.1 Klaar met de opleiding

4.1 Klaar met de opleiding 4.1 Klaar met de opleiding 1. Werken in loondienst - Bij een bedrijf of bij de overheid (gemeente, provincie, ministerie); - Je krijgt loon/salaris; - Je hebt een bepaalde zekerheid, dat je werk hebt,

Nadere informatie

De groei voorbij. Jaap van Duijn september 2007

De groei voorbij. Jaap van Duijn september 2007 De groei voorbij Jaap van Duijn september 2007 1 Een welvaartsexplosie Na WO II is de welvaart meer gestegen dan in de 300 jaar daarvoor Oorzaken: inhaalslag, technologische verandering en bevolkingsgroei

Nadere informatie

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel DNA-ps december 2012 - Resultaten november 2012 - Uitleg KvK Ondernemerspanel Hoe groot is uw onderneming? Ik ben zelfstandige, zonder personeel Micro-onderneming (1-9 werknemers) 28,1 64,8 - Twee derde

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Antwoord van minister De Jager (Financiën) (ontvangen 16 november 2010)

Antwoord van minister De Jager (Financiën) (ontvangen 16 november 2010) AH 492 2010Z15249 Antwoord van minister De Jager (Financiën) (ontvangen 16 november 2010) 1 Kent u de techniek 1) waarbij inkomsten van bedrijven zoals Google naar Ierland en vervolgens via Nederland naar

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT. in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040. Van knelpunt naar slimme kracht. Dick van der Wouw Joris Meijaard

ARBEIDSMARKT. in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040. Van knelpunt naar slimme kracht. Dick van der Wouw Joris Meijaard ARBEIDSMARKT in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040 Van knelpunt naar slimme kracht Dick van der Wouw Joris Meijaard Typisch VN Delta Doorvoerhavens en (petro)chemische industrie Goede universiteiten

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie