Woonbeleidsplan Gemeente Wingene Richtinggevend Gedeelte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonbeleidsplan Gemeente Wingene 2013 2019 Richtinggevend Gedeelte"

Transcriptie

1 Woonbeleidsplan Gemeente Wingene Richtinggevend Gedeelte 1

2 colofon gemeente: Wingene project: Woonbeleidsplan Deel: Deel II Richtinggevend Gedeelte fase: Definitieve goedkeuring Gemeenteraad datum: projectteam: Intergemeentelijke Samenwerking Wonen Regio Tielt Markt 13, 8700 Tielt & Werkgroep Woonbeleid met steun van: Wonen-Vlaanderen 2

3 Inhoud 1. Inleiding Het ontwikkelingsproces Algemeen De ontwikkelingsfases Werkgroep Lokaal Woonbeleid gemeente Wingene SWOT - analyse Beleidsopties Algemeen beleidskader Woonbeleidskader Strategische doelstellingen Doelstellingen en instrumenten Prioritaire aandachtspunten in een jaarlijks Actieplan

4 1. Inleiding De laatste jaren wordt de regierol van de lokale besturen inzake woonbeleid uitdrukkelijk op de beleidsagenda geplaatst. Met het in voege treden van de Vlaamse Wooncode en het Decreet Grond- en Pandenbeleid wordt de lokale besturen een instrumentarium aangeboden om het lokaal woonbeleid te regisseren. De Vlaamse Wooncode wil de lokale woonbesturen stimuleren om de beschikbaarheid van aangepaste woningen, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs te bevorderen. Iedereen heeft namelijk het recht op menswaardig wonen. Hoewel elke gemeente deze regierol autonoom kan vervullen, worden de lokale besturen geconfronteerd met een veelvoud aan informatie en bijhorende taken. Lokale besturen voelen zich meer dan ooit bevoegd voor de uitvoering van het lokaal woonbeleid, maar door een veelvoud aan wetgeving inzake wonen en een tekort aan middelen wordt gezocht naar verdere en diepgaandere ondersteuning. Via een intergemeentelijke samenwerking wenst ook de gemeente Wingene de slagkracht van het lokaal woonbeleid te verstevigen. Via Wonen Regio Tielt i.s. kiest de gemeente Wingene om de krachten te bundelen en de aanwezige kennis te delen met andere woon- en welzijnsactoren. Het woonteam van Wonen Regio Tielt i.s. probeert in samenwerking met de aanwezige lokale woon- en welzijnsactoren de gemeente Wingene te ondersteunen in de verdere uitbouw van de bestaande dienstverlening en een diepgaandere voortzetting van het lokaal woonbeleid: ondersteunen van de gemeente Wingene bij het uitwerken van een gemeentelijke woonbeleidsvisie en gemeentelijke reglementeringen inzake algemeen woonbeleid (kwaliteit, premiebeleid ) woonwinkel: aanbieden van gestructureerde basisinfo aan de inwoners van de fusiegemeente Wingene kwaliteit van wonen: sociaal advies aanbieden, levenslang wonen, info omtrent huren en verhuren kwaliteit van het huidig en toekomstig woonpatrimonium: leegstand, register onbebouwde percelen, ongeschikt- en onbewoonbaarheid Het takenpakket en regierol inzake lokaal woonbeleid wordt gecoördineerd via het lokaal woonoverleg. Het lokaal woonoverleg vormt dan ook de motor om planmatig na te denken over een kwalitatief en professioneel woonbeleid en bundelt de krachten om de opgenomen activiteiten samen uit te voeren. 4

5 2. Het ontwikkelingsproces Het lokaal woonoverleg: De motor van het lokale woonbeleid en de reflectiekamer voor een gedreven en gedragen woonplan/woonbeleidsvisie 2.1 Algemeen De combinatie van de talloze wetgeving samen met een veelvoud aan instrumenten om een kwalitatief woonbeleid uit te werken noodzaakt lokale besturen om zich stapsgewijs te verdiepen in hun bevoegdheid inzake wonen. De gemeente Wingene koos ervoor om in samenwerking met Wonen Regio Tielt i.s. een gemeentelijke woonbeleidsvisie neer te pennen, waarbij de lokaal woon- en welzijnsactoren via periodiek (woon)overleg proberen om deze visie te vertalen in bijhorende doelstellingen en acties. Van bij de opstart van Wonen Regio Tielt waren de deelnemende gemeenten vragende partij om de gemeentelijke woonbeleidsvisie verder te ontwikkelen, waarbij het intergemeentelijk project een integrale aanpak naar voor schuift. Deze integrale aanpak wordt finaal samengebundeld en neergeschreven in een woonplan, wat op zich een document zal worden dat via een stapsgewijze methodiek inhoud en vorm zal krijgen. Voor de ontwikkeling van een woonplan wordt gebruik gemaakt van de handleiding lokaal woonbeleid die het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling woonbeleid, aan de lokale besturen ter beschikking stelt. In wat volgt wordt het stappenproces weergegeven waarbij het belangrijk is te onthouden dat de ontwikkeling van een woonplan een dynamisch gegeven is en geen geijkte procedure. 5

6 2.2. De ontwikkelingsfases Analyse van de bestaande toestand - Beschikbare instrumenten en documenten om kwantitatieve en kwalitatieve gegevens inzake huisvesting en woonbeleid te verzamelen - Omgevingsonderzoek naar de huisvestingssituatie van de gemeente Wingene - Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen verzamelen in een SWOT-analyse Gemeentelijke woonbeleidsvisie en vertalingen in doelstellingen Het uitschrijven van een actieprogramma waarbij concrete acties worden geformuleerd met een haalbare timing en rekening houdend met de voorziene middelen (mens en kapitaal) Evaluatie en bijsturing Een gebalde omgevingsanalyse wil bepaalde woonindicatoren in kaart brengen zodat de woon- en welzijnsactoren, het beheerscomité en het lokaal bestuur kennis nemen van de huidige stand van woonzaken en kan nadien gebruikt worden om de fundamenten van de woonbeleidskeuzes te legitimeren. Veel accurate gegevens worden uit de beschikbare instrumenten en beleidsdocumenten gehaald, terwijl andere gegevens worden opgevraagd via hogere overheden en andere organisaties. Hieronder volgt een opsomming van de bruikbare instrumenten en beschikbare documenten die gegevens voor het omgevingsonderzoek opleveren en in latere fases gebruikt worden bij de verdieping en verdere ontwikkeling van het woonplan van de gemeente Wingene. Bestaande statistieken: lokale statistieken, statistieken federale overheid (fiscaal, inkomens ), statistieken Wonen-Vlaanderen (renovatiepremie ), bevolkingsgegevens gemeentelijke Woonfiche/woondossier: document ter beschikking gesteld door de Provincie West-Vlaanderen en Steunpunt Sociale planning waarin Steunpunt sociale planning: samenvatting woongegevens voor het werkingsgebied van Wonen Regio Tielt i.s. Rapporten, studies en adviezen: Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP s), Bijzondere plannen van aanleg (BPA s), adviezen inzake stedenbouw Gemeentelijke beleidsplannen: budget met beleidsnota voor de gemeente, financiële nota en meerjarig financieel beleidsplan en verplichte bijlagen, beleidsnota OCMW, verkeers- en mobiliteitsplan, gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), zorgstrategisch plan, lokaal sociaal beleidsplan (LSB) Andere 6

7 Relevante wooninformatie van lokale besturen en de omgeving inventariseren, analyseren en operationaliseren: de fundamenten voor een gedragen lokaal woonbeleid Alle wegen leiden naar Rome, maar gezien het vervoersmiddel en het beperkte reisbudget (middelen), is het de kunst om de meest efficiënte route uit te stippelen naar de eindbestemming. (Desmidt & Heene, 2006, p.165). Ook de gemeente Wingene wil de meest efficiënte route uitstippelen om het recht op menswaardig wonen voor iedere burger te realiseren. Voor de gemeente Wingene is het essentieel om een gedetailleerde zicht te krijgen op alle woongerelateerde elementen die een invloed uitoefenen op het lokaal woonbeleid. Een grondig omgevingsonderzoek biedt een fundament voor huidige en toekomstige beleidskeuzes. Een gebalde kwantitatieve analyse werpt een blik op de verschillende mogelijkheden om de eindbestemming te bereiken. In wat volgt wensen we voor de gemeente Wingene een overzicht te construeren van de factoren die de realisatie van de doelstellingen kan bespoedigen of bemoeilijken. SWOT - analyse 1 : In wat volgt geven we een overzicht van de verschillende gegevens relevant aan het lokaal woonbeleid. Het betreft hier vooral een onderzoek van de interne en externe omgeving van de gemeente Wingene. Een grondige analyse helpt de gemeente Wingene om een beeld te krijgen van het lokaal woonbeleid (drijfveer en opzet van deze oefening) en helpt deze drijfveer te vertalen doorheen de gehele organisatie. Concreet wordt met behulp van een gefaseerd proces een bepaalde beleidsrichting bepaald waarbij de gemeente Wingene een routeplan gaat opstellen om deze eindbestemming op een efficiënte en effectieve manier te bereiken. In Deel I Omgevingsanalyse werd een grondig omgevingsonderzoek van de woongegevens Wingene (binnen regio Tielt) samengesteld. Er werd een beroep gedaan op het Steunpunt Sociale Planning van de provincie West-Vlaanderen. Deze analyse omvat cijfergegevens omtrent bevolking (samenstelling, evolutie, prognose), de gezinnen (samenstelling, evolutie), de migratiebewegingen, de woningen (KI, aantal, bouwjaar, vastgoedprijzen, sociale huisvesting) en enkele doelgroepen van het woonbeleid. Aanvullend geven we een korte weergave van de evolutie van de fiscale inkomens van de inwoners van de gemeente Wingene. 1 Strengths Weaknesses Opportunities - Threats 7

8 De regierol van de lokale overheid inzake woonbeleid wordt eveneens gestuurd vanuit de hogere overheden. Zo vormt de Vlaamse Wooncode de leest waarop het lokaal woonbeleid wordt geschoeid, waarnaast het decreet grond- en pandenbeleid het recht op een betaalbare woning voor iedereen wenst te stimuleren. Eveneens vormen steunmaatregelen van hogere en lokale overheden meer dan eens een drijfveer om de kwaliteit van het woonpatrimonium te verbeteren. De evolutie van deze steunmaatregelen worden dan ook opgenomen in de SWOT - analyse. Op basis van het omgevingsonderzoek worden aldus de huidige woonindicatoren in kaart gebracht en wordt een document gecreëerd waarmee de woonactoren zicht krijgen op de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen van het lokaal woonbeleid Wingene. 8

9 3. Werkgroep Lokaal Woonbeleid gemeente Wingene Anderzijds werden er ook groepsgesprekken gevoerd met relevante gemeentelijke woonactoren. Vertrekkende van de vraag Wat zijn naar uw mening de sterkten, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen van het lokaal woonbeleid van de gemeente Wingene? werd er een lijst van sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen gevormd. Het lokaal woonoverleg fungeerde als vertrekbasis om een selecte werkgroep samen te stellen. Een select gezelschap gaven zo inzichten in de sterkten en zwakten van het lokaal woonbeleid van de gemeente Wingene. Ook inzichten in de actuele opportuniteiten en bedreigingen waaraan het gemeentelijk beleid onderhevig is, kwamen aan bod. WERKGROEP LOKAAL WOONBELEID (cfr. lokaal woonoverleg ) schepen van huisvesting Willy Vermeersch en Katrien Delodder OCMW-voorzitter Tom Braet Secretaris Chris De Meulemeester huisvestingsambtenaar Jerry Maeseele Karolien Delameilleure, expert gebouwen en stedenbouw gemeente Wingene Tessa Deprez, medewerkster dienst infrastructuur gemeente Wingene Arne Allosserie, coördinator IGS Wonen Regio Tielt Variabele ondersteuning Wonen-Vlaanderen (Stefaan Lombaert, Pieter van Vlaenderen) of gebiedswerking Provincie (Pieter Santens of Lieven Veulemans) 9

10 De vertegenwoordigers van de werkgroep woonbeleid kwamen meerdere malen samen om het lokaal woonbeleid van Wingene te bespreken (dd , , en verschillende malen op een lokaal woonoverleg). Het doel van deze gesprekken met de werkgroep woonbeleid was vooral inzicht te krijgen in de manier waarop de gemeente Wingene als regisseur van het lokaal woonbeleid heden ten dage en in de nabije toekomst kan bijdragen om het recht op menswaardig wonen maximaal te realiseren. Deze gesprekken hadden niet als doel conclusies te trekken of doorslaggevende beslissingen te nemen, maar gebeurden vooral als aanvulling bij de uitgebreide omgevingsanalyse die werd uitgevoerd door Steunpunt Sociale Planning en Wonen Regio Tielt i.s. Uitwisselen van informatie, ervaringen en ideeën stonden dan ook centraal tijdens deze eerste gesprekken. In tegenstelling tot de grondige omgevingsanalyse werd geen algemeen beeld geconstrueerd, maar werd gekozen om dieper in te gaan op de cruciale factoren van het gemeentelijk woonbeleid van Wingene. Op basis van de omgevingsanalyse, info verkregen vanuit de gemeente Wingene, de bouwmaatschappijen, Wonen Regio Tielt i.s en de neerslag van de gesprekken van de werkgroep lokaal woonbeleid ; werd een samenvattende SWOT opgemaakt van het lokaal woonbeleid van de gemeente Wingene. 10

11 4. SWOT - analyse Onderstaande SWOT-analyse brengt samenvattend- de sterkten en de zwakten van het huidige beleid in kaart, alsook de kansen en bedreigingen waar men rekening dient mee te houden: STERKTEN ZWAKTEN HUISVESTINGSPROJECTEN Er is een aanbod voorzien voor doelgroepen: Sociale huisvesting, bejaarden Aandacht voor sociale programmatie door het feit dat de gemeente regisseur is van het lokaal woonbeleid Aandeel sociale huurwoningen onder arrondissementeel, West- Vlaams en Vlaamse gemiddelde Beperkt aantal SVK-woningen op grondgebied Wingene Wachtlijsten binnen de sociale huisvestingssector - inhaalbeweging kwalitatieve sociale huurwoningen - lokaal woonoverleg Gerealiseerd aanbod betaalbare sociale koopwoningen en sociale kavels in functie van betaalbaar wonen OCMW crisiswoning sedert medio 2011 Aangepast wonen voor alleenstaanden, ouderen (kleinere woningen) in de kernen Herbekijken toewijsbeleid: mogelijkheden voor sociale doelgroepen? Register onbebouwde percelen in opmaak: - nog geen activering van onbebouwde percelen Aanbod betaalbare en kwalitatieve private huurwoningen slinkt Verplichting tot huisvesting asielzoekers creëert een druk op de huisvestingsmarkt Regionaal Crisisnetwerk: afstemming tussen de verschillende partners 11

12 STERKTEN ZWAKTEN Informatiebeleid Huisvestingsambtenaar: aandacht voor informatie rond bouwen en verbouwen, deskundigheid premiebeleid, aanspreekpunt kwaliteitsbewaking woonpatrimonium, leegstand Informatiebeleid tussen de diensten onderling bij verzoek tot onderzoek ongeschikt- en onbewoonbaarheid Expliciete samenwerking met intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt i.s. waarbij de woonzorg-coördinator goed samenwerkt met de verschillende woon- en welzijnsactoren en eerste brug vormt tussen wonen en Welzijn Kennisnetwerk tussen de huisvestingsambtenaar Wingene en de collega s van Woonwinkel Regio Tielt: kennis uitwisselen inzake huisvestingspremies en andere steunmaatregelen Proactief handelen naar kwetsbare doelgroepen toe: meer outreachend werken (huisbezoeken, via zorgnetwerken of andere netwerken bvb. erfbetreders zoals huisartsen, wijkpolitie, ) en versterken signaalfunctie naar de eerstelijnszorg en woonactoren toe (trekker = ocmw sociale dienst) Website waarbij welzijn te weinig in de verf komt, ontbreken e- loket, nood aan leesbare brochures, Verspreiding van wooninfo via verschillende communicatiekanalen: website gemeente, infoblad gemeente, woonwinkel regio Tielt Doorverwijzing en samenwerking OCMW Wingene via samenwerking met sociale dienst en inzet van woonzorgcoördinator Afstemming loketten huisvesting en ocmw sociale dienst + integratie loketten dmv meer vraaggericht werken en afstemmen dienstverlening Toekomst (project woonzorg): IGS aanspreekpunt in Wingene (zitdag bvb in sociaal huis of in mobiel dienstencentrum) 12

13 STERKTEN ZWAKTEN Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering Gemeentelijk premiebeleid Wingene: renoveren en aanpassen van woningen Terugverdieneffect door middel van stijgende aanvraag steunmaatregelen andere overheden Gemeentelijke administratieve eenheid in kader van leegstand: administratieve en uitvoerende handelingen in kader van het gemeentelijk leegstandsreglement Overbewoning (tijdelijke tewerkstelling van vreemdelingen) Ontbreken van recente objectieve kwaliteitsgegevens van de woningen (zowel particulier koop- als huurwoningen) Kwaliteit Private huurmarkt - Instrumentarium om de private huurmarkt te evalueren en naderhand te controleren ontbreekt Gemeentelijk beleid inzake leegstand aanwezig: - weinig stimuli ten aanzien van huurders/verhuurders - leegstandsreglement (definitie, vaststelling) - heffing voor woningen en gebouwen die als leegstand worden beschouwd volgens het leegstandsreglement Huisvestingsambtenaar voert een proactief beleid inzake de toepassing van de instrumenten van de Vlaamse Wooncode - uitvoeren van de administratieve handelingen - doorverwijzing waar nodig Gerichte doorverwijzing naar buitendiensten Wonen-Vlaanderen ivm het instrumentarium Vlaamse Wooncode (ongeschiktheid/onbewoonbaarheid, verwaarlozing ) - slechte woonkwaliteit trekt ongewenste profielen aan, kruisbestuiving tussen profielen in sociale woonwijken - huurprijsregulering ontbreekt voor weinig kwaliteitsvolle woningen voor sociale doelgroepen Beperkt (gemeentelijk) instrumentarium om basiskwaliteitseisen op te leggen Te weinig koppeling tss wonen en (sociale) energie-instrumenten Ontbreken draaiboek ifv van preventie en sensibilisatie verzoekschrift tot opstart procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid. 13

14 Woonzorgproject: - hanteren multiscreeningsinstrument door maatschappelijk werkers, huisartsen, zorgberoepen, signaalfunctie en verdere toeleiding naar woonactoren - meer begeleiden kwetsbare inwoners - meer integraal werken: wonen-zorg-welzijn - cf hierboven meer outreachend werken Meer leegstand dan huidige cijfers doen vermoeden: - beheer van leegstandsinventaris: leegstandsregister up to date houden - behandeling procedure - monitoren en herbruik promoten via RSVK Sterke tandemwerking: ocmw sociale dienst en doelgroepencoördinator bij de woonwinkel Periodieke evaluatie van gemeentelijk premiebeleid ontbreekt - weinig kennis over bekendheid - weinig kennis over effectiviteit - koppeling aan sociaal woonbeleid Meer handhaving is nodig vanuit politie (controle woonst, optreden ingeval van woningvervuiling, 14

15 STERKTEN ZWAKTEN Overlegstructuren Lokaal Woonoverleg: verhogen van de betrokkenheid woon- en welzijnsactoren actief op het grondgebied Wingene Opvolgen doelstellingen en acties zorgstrategisch plan gebeurt naast het lokaal woonoverleg, noden aan meer geïntegreerd werken tss huisvesting en welzijn Intergemeentelijke samenkomst leegstandsambtenaren / gemeentelijke administratieve eenheden: - brainstormen over bepaalde topics problemen - kennisuitwisseling rond leegstand Structureel ontbreken overlegstructuur tussen Wonen-Welzijn-SHM en derden (bvb. politie ifv problematiek) Wonen Regio Tielt i.s : informatie-uitwisseling met OCMW, gemeente en met andere woon- en welzijnsactoren - woon(info)netwerk wordt uitgebreid Wisselwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen mbt toewijzen woningen, actualisatie wachtlijsten Sociaal woonoverleg, 4 maandelijks (deels) in combinatie met het lokaal woonoverleg via het woonzorgproject 15

16 Ondersteuningsbeleid Ondersteuning vanuit Wonen Regio Tielt i.s: het gemeentelijk apparaat van Wingene ondersteunen inzake huisvesting, woonbeleid en woonkwaliteit en doorverwijzen waar nodig Samenwerking Huurdersbond en Algemeen Eigenaars Syndicaat via de intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt i.s. Ontbreken ondersteuning voor verplichte huisvesting asielzoekers Nazorg voor kwetsbare inwoners, bvb. begeleiden bij maatregelen uit rapport energiescan Nauwe(re) samenwerking tussen Woonwinkel, woonzorgcoördinator en OCMW Wingene Woonzorg-netwerk: Woonbegeleiding CAW via het woonzorgproject Tinah: ondersteuning bij rekruteren vrijwilligers + uitbouwen Tinah via het woonzorgproject Woonzorgproject: woonbuddywerking ism sociale dienst en de woonwinkel 16

17 KANSEN BEDREIGINGEN HUISVESTINGSPROJECTEN Verdere samenwerking Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Prijzenstijging onroerend goed Bindend Sociaal Objectief vanuit Decreet Grond- en Pandenbeleid Vergrijzing van de bevolking - huidige aanmeldingen - aanpassing van woningen - toekomstige projecten - voorzieningen Stijgend gemiddeld inkomen per inwoner Realisatietermijnen sociale huisvesting Nauwere samenwerking met de huisvestingsmaatschappijen Opmaak register onbebouwde percelen Nieuwe woonzorgzone vanaf 2016, assistentiewoningen, kortverblijf = meer mogelijkheden voor ouderen Verdichting van de woonkernen (ouderen, kleinere gezinnen): - noden voor andere woontypologieën - effect op nodige faciliteiten bvb. parkeermogelijkheden, speeltuinen, meer groen, - te hoge bevolkingsdichtheid, gevaar voor woonconflicten in sociale woonwijken ingevolge meer sociale huisvesting Huisvesting seizoensarbeid Niet activeren slapend woonaanbod 17

18 INFORMATIEBELEID Nieuwsbrief Wonen Regio Tielt i.s. Uitbreiding gemeentelijke communicatiemiddelen, e-loket Diversificatie van de steunmaatregelen bij de verschillende overheden Update gemeentelijke website Meer gebruik maken van infoblad gemeente Wingene Intergemeentelijke infoavonden / magazines / campagnes KWALITEITSBEWAKING en - BEVORDERING Technisch adviseur Wonen Regio Tielt i.s. Actieve mensen uit de bouwwereld sterk vertegenwoordigd Schaarste op de huurmarkt (druk op kwalitatieve betaalbare huurwoningen) 18

19 KANSEN BEDREIGINGEN OVERLEGSTRUCTUREN Woonplan Wingene Vlaamse Wooncode: gemeente als regisseur van het lokaal woonbeleid Opvolgen zorgstrategisch plan Samenwerking OCMW Woonzorg-coördinator Tielt Structureel overleg inzake wonen met de huisvestingsmaatschappijen, politie en gemeente Sociaal woonoverleg, 4 maandelijks (deels) in combinatie met het lokaal woonoverleg via het woonzorgproject Integratie ocmw-welzijnsdiensten, dienst burgerzaken en huisvestingsdienst in 1 afdeling Welzijn en Burger onder 1 aansturing ONDERSTEUNINGSBELEID Nauwere samenwerking en vorming via Huurdersbond en Wonen Regio Tielt i.s. Kansen woonzorgproject zoals hierboven omschreven (nabije toekomst) Rigide samenwerking en tekort aan transparantie en complementariteit tussen de gemeenten en de hogere overheden betreffende het huisvestings- en premiebeleid 19

20 5. Beleidsopties Algemeen beleidskader Het woonplan Wingene is een verdere uitwerking van de vaststelling van de missie, waarden en kerncompetenties van de gemeente Wingene dd. 17 maart 2009, de projectdoelstellingen van Wonen Regio Tielt i.s. (cfr. supra), het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en het Lokaal Sociaal Beleidsplan De MISSIE van de gemeente Wingene Wingene, zorgzame, solidaire en vitale plattelandsgemeente, streeft naar een gezond evenwicht tussen woonkwaliteit, werkgelegenheid en vrijetijd. We willen dit realiseren door: Een klantgeoriënteerde dienstverlening aan te bieden Een verantwoordelijke, efficiënte en resultaatsgerichte werking van onze diensten te realiseren Een aantrekkelijke, dynamische en vernieuwende werkgever te zijn Een geïntegreerd en samenhangend lokaal beleid te voeren in samenwerking met andere overheden in respect voor financiële verantwoordelijkheid, subsidiariteit en lokale autonomie Basiswaarden gemeente Wingene: - duurzaamheid - klantgerichtheid - dynamiek - betrokkenheid 20

21 Missie Lokaal Sociaal Beleidsplan Wingene Het lokaal bestuur wil de toegankelijkheid tot de sociale grondrechten garanderen aan de inwoners van Wingene. Bijzondere aandacht wordt hierbij voorbehouden aan kwetsbare doelgroepen. Het sociaal beleid wordt uitgestippeld en uitgevoerd in samenwerking met de voorzieningen en organisaties die actief zijn binnen het welzijnsterrein in de ruime betekenis van het woord. Het lokaal bestuur wil dan ook deze actoren als volwaardige partners betrekken in het besluitvormingsproces. De gemeente Wingene wil een coherent sociaal beleid op gemeentelijk vlak via overleg en afstemming tussen OCMW en gemeente en tussen de diensten binnen beide besturen. De basisvisie van het Lokaal Sociaal Beleid Wingene is gebaseerd op volgende basiswaarden: - toegankelijkheid: de dienstverlening is laagdrempelig en neutraal. De medewerkers zijn aanspreekbaar voor iedereen. - klantgerichtheid: elke vrager is gelijkwaardig en krijgt een correcte opvolging - deskundigheid - transparantie - kostenbewust De visie op de gewenste woon- en leefcultuur: De visie op de gewenste ruimtelijke structuur vormt het kader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling (Vlaamse overheid, RWO, 2002, 14). Daarom is het ook belangrijk om de gewenste ruimtelijke structuur op grondgebied Wingene mee te betrekken op de integrale woonbeleidsvisie van de gemeente Wingene. 21

22 Gewenste woon- en leefstructuur op mesoniveau Visie op de gewenste woon- en leefstructuur (SumResearch, richtinggevend gedeelte GRS Wingene, p. 12) Met een groot aantal woonentiteiten en veel verspreide bebouwing kent Wingene een grote verscheidenheid in het voorkomen van haar nederzettingsstructuur. Deze bestaande verscheidenheid vormt de basis voor de toekomstige ontwikkeling van de nederzettingsstructuur. De kernen Wingene en Zwevezele-Hille worden op basis van hun plaats in de regionale woningmarkt en hun voorzieningenniveau, als hoofdkernen erkend en verder uitgebouwd. Zij krijgen bijkomende groeimogelijkheden op vlak van wonen en lokale bedrijvigheid. De kleinere gehuchten Wildenburg, Sint-Elooi en Sint-Jan hebben een belangrijke functie in het landelijk gebied omwille van hun lokale verzorgende functie. Deze entiteiten worden dan ook extra ondersteund om het bestaande voorzieningenniveau te behouden en verder uit te breiden. Groeibehoeften worden enkel in het bestaande juridische aanbod opgevangen. De overige bebouwde omgeving (woonconcentraties, specifieke woonentiteiten en verspreide bebouwing) vormen landelijke bebouwing. Deze bebouwing moet leefbaar blijven en ontwikkelingskansen krijgen door zich te specialiseren in hun verscheidenheid en door het verbeteren van de kwaliteit van de woonfunctie. De basis voor de ontwikkelingsmogelijkheden van deze landelijke bebouwing wordt aangereikt vanuit de identiteitsstrategie voor het landelijk gebied en is gebiedsgericht. 22

23 5.2. Woonbeleidskader Het gemeentebestuur van Wingene wenst zich de komende jaren verder inzetten om hun regisseursrol inzake lokaal woonbeleid met voldoende slagkracht in te vullen. De reeds gekozen beleidsopties vanuit het Lokaal Sociaal beleidsplan en het zorgstrategisch plan worden voortgezet en waar nodig verder bijgestuurd en uitgewerkt. Sinds 1 mei 2009 is het gemeentebestuur ook actief binnen de intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt i.s. Via deze samenwerking streven de woonactoren naar een geïntegreerd woonbeleid, waarbij via overleg specifieke beleidsaccenten worden gelegd. Op een aantal domeinen dient het woonbeleid versterkt te worden, andere genomen beleidskeuzes worden gecontinueerd. De komende jaren wil de gemeente Wingene de zoektocht naar betaalbare huisvesting binnen een kwalitatieve woonomgeving dan ook regisseren en zo veel als mogelijk ondersteunen! Missie: De gemeente Wingene wil de regierol inzake lokaal woonbeleid concreet maken door een actief woonbeleid te voeren waarbij het recht op menswaardig wonen voor alle inwoners wordt nagestreefd: Het beschikken over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en waarbij woonzekerheid wordt bevorderd. Visie: De gemeente Wingene wil binnen de voorziene budgetten de missie inzake lokaal woonbeleid slagkrachtig uitvoeren via samenwerking met andere woonen welzijnsactoren. De gemeente wil via de regierol procedures, regelgeving en de uitvoering inzake lokaal woonbeleid verder optimaliseren en faciliteren om zo een kwalitatief woonaanbod voor iedereen te realiseren. Centraal hierbij staan: De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren. De gemeente Wingene wil via een ondersteuningsbeleid met en voor andere actoren de kwaliteit en duurzaamheid van het woonpatrimonium en de woonomgeving verder bewaken en bevorderen. De gemeente Wingene wil de klantgerichte dienstverlening/huisvestingsdienst inzake bouwen en wonen verder uitbouwen en in samenwerking met OCMW en Woonwinkel Regio Tielt de integrale dienstverlening inzake woonvragen verder optimaliseren. 23

24 5.3. Strategische doelstellingen Deze missie wordt verder vertaald in volgende strategische doelstellingen 1. Het opnemen van de regierol in het woonbeleid 2. Doordacht valoriseren van het slapend woonaanbod binnen gebieden bestemd als woongebied 3. Het verhogen van de woonkwaliteit Toepassen van een aantal basiskwaliteitseisen op niveau van woningen, groepsbouwprojecten en opsplitsing voor bestaande woningen Verbeteren van de kwaliteit van huurwoningen binnen de verouderde dorpskern 4. Het systematisch opdrijven van het aantal sociale huurwoningen en tegelijkertijd maatregelen nemen om een goed beheer van sociale woonprojecten te bevorderen 5. Een aanbodbeleid voeren zowel voor huur- en koopwoningen als kavels 6. Integreren van principes van levenslang wonen in woningen en woonomgevingen 7. Versterken van de klantgerichte dienstverlening inzake wonen 8. Het ondersteunen van energiezuinig en duurzaam wonen 24

25 5.4. Doelstellingen en instrumenten 1. Het opnemen van de regierol in het woonbeleid Toelichting: Als regisseur van het lokaal woonbeleid wil de gemeente Wingene concrete stappen ondernemen om het recht op wonen ook effectief te realiseren op het grondgebied, waarbij de regie zowel aandacht besteedt aan de verscheidenheid van Wingene en deelgemeente Zwevezele. Bijhorende acties: 1. uitwerken en implementeren van het takenpakket van de intergemeentelijke woondienst 2. het verder ontwikkelen van het lokaal woonoverleg en de gemeentelijke woonbeleidsvisie 3. Aansturen van het aanbod sociale huisvesting op het grondgebied door middel van ruimtelijke planning en ism de Sociale Huisvestingsmaatschappijen Acties OCMW: 4. Het verhogen van aantal woonbegeleidingstrajecten specifieke doelgroepen in samenwerking met Woonwinkel Regio Tielt en de sociale huisvestingsmaatschappijen. 5. Meer geïntegreerd werken rond (sociale)huisvesting tss ocmw sociale dienst en gemeentelijk dienst huisvesting 25

26 2. Doordacht valoriseren van het slapend woonaanbod binnen gebieden bestemd als woongebied Bijhorende acties: 1. ontwikkeling van onbebouwde percelen en binnengebieden (RUP s, PPS, projectregie, onteigening) 2. bestrijden leegstand en verkrotting 3. Stimuleren renovatie en herbruik via het RSVK 3. het verhogen van de woonkwaliteit BEWAKEN: 1. implementeren middelen Vlaamse Wooncode BEVORDEREN 2. implementatie nieuw leegstandsbeleid 3. samenwerking RSVK 3.1. Toepassen van een aantal basiskwaliteitseisen op niveau van woningen, groepsbouwprojecten en opsplitsing voor bestaande woningen Bijhorende Acties: 1. Hanteren kwaliteitseisen en oppervlaktenormen 2. integraal met omgeving 26

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren.

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren. Actieplan - > 2013 Woonbeleidskader 2013-2019 Het gemeentebestuur van Wingene wenst zich de komende jaren verder inzetten om hun regisseursrol inzake lokaal woonbeleid met voldoende slagkracht in te vullen.

Nadere informatie

Woonbeleidsplan Gemeente Meulebeke 2014 2019

Woonbeleidsplan Gemeente Meulebeke 2014 2019 Woonbeleidsplan Gemeente Meulebeke 2014 2019 colofon gemeente: Meulebeke project: Woonbeleidsplan 2014-2019 fase: Goedgekeurd door de Gemeenteraad datum: 5 februari 2014 projectteam: Intergemeentelijke

Nadere informatie

Beleidsacties wonen 2012

Beleidsacties wonen 2012 SD 1: Het voeren van een aanbodbeleid Beleidsacties wonen 2012 Nr actie Periode hoofduitvoerder 1 Implementeren van de resultaten van het 2008- Stad Woondienst woonprogramma (2008) + invullen sociaal objectief

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

Gemeentebestuur Dentergem. Gemeente Dentergem Woonbeleidsplan 2013-2019

Gemeentebestuur Dentergem. Gemeente Dentergem Woonbeleidsplan 2013-2019 Gemeentebestuur Dentergem Gemeente Dentergem Woonbeleidsplan 2013-2019 colofon gemeente: Dentergem project: Woonbeleidsplan 2013-2019 fase: Definitieve goedkeuring gemeenteraad datum: 18 September 2013

Nadere informatie

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Inleiding en situering Arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

Woonplan Londerzeel Actualisatie en evaluatie van de doelstellingen September 2012

Woonplan Londerzeel Actualisatie en evaluatie van de doelstellingen September 2012 Woonplan Londerzeel Actualisatie en evaluatie van de doelstellingen September 2012 Voorwoord De Vlaamse overheid wil gemeenten stimuleren om een lokaal woonbeleid te voeren dat gesteund is op een goed

Nadere informatie

Woonbeleidsplan Gemeente Pittem 2014 2019

Woonbeleidsplan Gemeente Pittem 2014 2019 Woonbeleidsplan Gemeente Pittem 2014 2019 colofon gemeente: Pittem project: Woonbeleidsplan 2014-2019 fase: Definitieve goedkeuring Gemeenteraad datum: 30 September 2013 projectteam: Intergemeentelijke

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013 Warmer wonen Werkgroep premies 20 juni 2013 Uitgenodigd Isabel Tremerie ; Ciska Vereecke; david debosschere; Daevy Debeuf ; Catherine.Christiaens; christof libbrecht; pieter Decruynaere; Fien Vandeghinste;

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

Workshop Sociaal Huis

Workshop Sociaal Huis Workshop Sociaal Huis 15 januari 2009 RWO Arrondissement Oudenaarde vzw Sint-Jozefsplein 2 9700 Oudenaarde www.rwo-oudenaarde.be Agenda 1. Stand van zaken lokale besturen 2. Wettelijk kader 2.1. Beleidsdocumenten

Nadere informatie

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente.

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente. Sociale huur in kleine kernen Westhoek 10 aanbevelingen ifv inplanting en concept sociale huur Leader Westhoek - 18/11/2013 I. Aanbevelingen voor het lokaal woonbeleid a) Bewust kiezen voor een onderbouwde

Nadere informatie

Woonprogrammatie. Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012

Woonprogrammatie. Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012 Woonprogrammatie Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012 1 Inhoud 1. Algemene methodiek (herziening PRS) 2. Berekenen bruto-taakstelling 3. Confrontatie met aanbod 2 Algemene methodiek

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Module Grond- en pandenbeleid

Module Grond- en pandenbeleid Module Grond- en pandenbeleid Voor het onderdeel grond-en pandenbeleid over het sociaal wonen in de gemeente zijn er administratieve data beschikbaar en deze zullen hier dus niet bevraagd worden. De vragen

Nadere informatie

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn Provincie West-Vlaanderen 1. Provinciale woonzorgvisie Wonen + zorg + welzijn: Elke persoon met ondersteuningsbehoefte (= kwetsbare personen, personen met beperking,

Nadere informatie

Het project wordt gesteund en gesubsidieerd door de Vlaamse Regering en de Provincie Vlaams-Brabant.

Het project wordt gesteund en gesubsidieerd door de Vlaamse Regering en de Provincie Vlaams-Brabant. Technisch deskundige Wonen (deeltijds 70 à 90%) 3Wplus vzw heeft samen met 6 gemeenten (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) de interlokale vereniging Woonwinkel Pajottenland opgericht.

Nadere informatie

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 Beweging.net - 25 april 2015 Schepen van wonen (Meise) Sonja BECQ LOKALE UITDAGINGEN UITDAGINGEN MIDDELEN 2 UITDAGINGEN UITDAGINGEN Vergrijzing van de bevolking: 4 UITDAGINGEN

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Woonbeleid Vlaams-Brabant

Woonbeleid Vlaams-Brabant Woonbeleid Vlaams-Brabant Inhoud 1. Twee uitdagingen 2. Ondersteuning particulieren 3. Ondersteuning huisvestingsinitiatieven 4. Ondersteuning lokaal woonbeleid 1. Twee uitdagingen Betaalbaarheid Duurzaam

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2)

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Samen de kansen vergroten om inclusief en betaalbaar te kunnen wonen waar ondersteuning kan geboden worden! Veilig investeren met respect! www.inclusieinvest.be

Nadere informatie

Functiebeschrijving: deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige projectcoördinator wonen (m/v) Doelstelling van de functie Als projectcoördinator wonen maakt u deel uit van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact

Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact Sien Winters Coördinator Steunpunt Wonen www.steunpuntwonen.be Inhoud Van onderzoeksvragen behandelde thema s resultaten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek?

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? INHOUD ALGEMEEN 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? 2. Relevante wetten en decreten 2.1 De Belgische Grondwet

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Lokaal woonbeleid: activiteiten, instrumenten en ondersteuning

Lokaal woonbeleid: activiteiten, instrumenten en ondersteuning Lokaal woonbeleid: activiteiten, instrumenten en ondersteuning Basiscursus lokaal woonbeleid 2015 Johan Baeten Diensthoofd Wonen Vlaams-Brabant Overzicht presentatie Regisseursopdracht gemeente Lokale

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Woonplatform. 20 november 2012

Woonplatform. 20 november 2012 Woonplatform 20 november 2012 1. Voortgangstoets Meting voortgang realisatie bindend sociaal objectief opgelegd door Vlaamse Gewest Sociaal objectief = aantal te realiseren sociale woningen periode 2009

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform NIJLEN Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

GEMEENTE LEDEGEM ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN 2014 2019

GEMEENTE LEDEGEM ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN 2014 2019 GEMEENTE LEDEGEM ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN 2014 2019 1. Uitgangspunten Decreet Vlaamse Wooncode, artikel 3: Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste

Nadere informatie

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt?

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt? Waarom geen woningen bouwen zoals Ecopower stroom verkoopt? Betaalbaar en duurzaam wonen Peter Van Cleemput Teammanager Lokaal Woonbeleid IGEMO Intergemeentelijk project Wonen langs Dijle en Nete Aanleiding

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging)

Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging) Huisvestingsdienst Regio Izegem heeft een vacature voor : Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging) De Huisvestingsdienst

Nadere informatie

Overzicht verloop. - Beleidsmatig. Voorstelling krotspot-methodiek Werkgroep Private Huurmarkt. Uitdagingen voor het beleid Woonpatrimonium Antwerpen

Overzicht verloop. - Beleidsmatig. Voorstelling krotspot-methodiek Werkgroep Private Huurmarkt. Uitdagingen voor het beleid Woonpatrimonium Antwerpen Voorstelling krotspot-methodiek Werkgroep Private Huurmarkt 4 mei 2010 - Financieel kader en historische groei - 2 Werken aan woonkwaliteit Vlaamse Wetgeving Uitdagingen voor het beleid Woonpatrimonium

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010 Stedelijk huurkantoor Gent 28 september 2010 1. Gentse context AANBOD - 44% huurders (bron, SEE 2001) - Aantal huurwoningen neemt gestaag af - Aantal huurwoningen wordt geraamd op 44.000 (cijfers 2001)

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Betaalbaar wonen Voorstellen voor mogelijke acties Eerste honderd dagen februari - maart 2007 Lut Verbeeck, stafmedewerker sociale huisvesting Xavier Buijs, stafmedewerker ruimtelijke ordening en huisvesting

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd dienst : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme niveau : A weddenschaal : A4a-A4b prestatie : 1/1 bezetting

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Monitoring van het sociaal woonaanbod. De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau

Monitoring van het sociaal woonaanbod. De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau Monitoring van het sociaal woonaanbod De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau Structuur toelichting 1. Definitie sociaal woonaanbod 2. Monitoring van het sociaal woonaanbod 3. Toename

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

wonen STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BELEIDSUITDAGING UIT HET GROTEPRIORITEITENDEBAT

wonen STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BELEIDSUITDAGING UIT HET GROTEPRIORITEITENDEBAT STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BELEIDSUITDAGING UIT HET GROTEPRIORITEITENDEBAT Betaalbaar en kwaliteitsvol voor iedereen SD 10. IN 2019 IS AANGEPAST EN COMFORTABEL WONEN VERZEKERD VOOR ALLE KINDEREN EN JONGEREN.

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Woonfiche KNOKKE-HEIST

Woonfiche KNOKKE-HEIST Woonfiche KNOKKE-HEIST B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O

Nadere informatie

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012 1/22 Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012 Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2

Nadere informatie

GEMEENTE OOSTROZEBEKE ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN 2014 2019 Goedgekeurd Gemeenteraad 03.04.2014

GEMEENTE OOSTROZEBEKE ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN 2014 2019 Goedgekeurd Gemeenteraad 03.04.2014 GEMEENTE OOSTROZEBEKE ACTUALISATIE BELEIDSVISIE WONEN 2014 2019 Goedgekeurd Gemeenteraad 03.04.2014 1. Uitgangspunten Decreet Vlaamse Wooncode, artikel 3: Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe

Nadere informatie

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen. Overzicht

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen. Overzicht Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn Provincie West-Vlaanderen Overzicht Provinciale woonzorgvisie Woonzorgdoelstellingen Provinciale rol: 3 sporen Overzicht lopende projecten 1 1. Provinciale

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas

Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Stad Sint-Niklaas Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas INHOUDSTABEL 1. Situering 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Standaardregime

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG voor de WOONDIENST REGIO ROESELARE

SUBSIDIEAANVRAAG voor de WOONDIENST REGIO ROESELARE SUBSIDIEAANVRAAG voor de WOONDIENST REGIO ROESELARE 1. De titel van het project... 3 2. De intiatiefnemer... 3 3. De projectuitvoerder... 4 4. De personeelsformatie... 4 5. Het werkingsgebied van het project...

Nadere informatie

Het renovatiepact en Woningkwaliteit. minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen

Het renovatiepact en Woningkwaliteit. minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen Het renovatiepact en Woningkwaliteit minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen Waarom Vlaamse veiligheids en kwaliteitsvereisten voor woningen? Art. 23 Grondwet: recht op behoorlijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD Voorwoord 9 Inleiding: de sociale grond rechten en het sociaal beleid onder druk? 11 1.1. De crisis en de druk op het sociaal beleid 11 1.2. Veranderende lokale omgeving 13 1 Sociaal beleid vanuit een

Nadere informatie

Goed wonen en bouwen in Wevelgem

Goed wonen en bouwen in Wevelgem Goed wonen en bouwen in Wevelgem Contactmoment Woonmarkt Gemeente als regisseur van het woonbeleid 5 jaar ontvoogding Leefbaar en betaalbaar wonen Woonprogrammatie Woonmarkt Goed wonen en bouwen in Wevelgem

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Deskundige infrastructuur. Doel van de entiteit

FUNCTIEBESCHRIJVING. Deskundige infrastructuur. Doel van de entiteit GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige infrastructuur Doel van de entiteit De gemeente Gavere beoogt om op het lokale niveau

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie