De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren."

Transcriptie

1 Actieplan - > 2013 Woonbeleidskader Het gemeentebestuur van Wingene wenst zich de komende jaren verder inzetten om hun regisseursrol inzake lokaal woonbeleid met voldoende slagkracht in te vullen. De reeds gekozen beleidsopties vanuit het Lokaal Sociaal beleidsplan en het zorgstrategisch plan worden voortgezet en waar nodig verder bijgestuurd en uitgewerkt. Sinds 1 mei 2009 is het gemeentebestuur ook actief binnen de intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt i.s. Via deze samenwerking streven de woonactoren naar een geïntegreerd woonbeleid, waarbij via overleg specifieke beleidsaccenten worden gelegd. Op een aantal domeinen dient het woonbeleid versterkt te worden, andere genomen beleidskeuzes worden gecontinueerd. De komende jaren wil de gemeente Wingene de zoektocht naar betaalbare huisvesting binnen een kwalitatieve woonomgeving dan ook regisseren en zo veel als mogelijk ondersteunen! Missie: De gemeente Wingene wil de regierol inzake lokaal woonbeleid concreet maken door een actief woonbeleid te voeren waarbij het recht op menswaardig wonen voor alle inwoners wordt nagestreefd: Het beschikken over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en waarbij woonzekerheid wordt bevorderd. Visie: De gemeente Wingene wil binnen de voorziene budgetten de missie inzake lokaal woonbeleid slagkrachtig uitvoeren via samenwerking met andere woon- en welzijnsactoren. De gemeente wil via de regierol procedures, regelgeving en de uitvoering inzake lokaal woonbeleid verder optimaliseren en faciliteren om zo een kwalitatief woonaanbod voor iedereen te realiseren. Centraal hierbij staan: De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren. De gemeente Wingene wil via een ondersteuningsbeleid met en voor andere actoren de kwaliteit en duurzaamheid van het woonpatrimonium en de woonomgeving verder bewaken en bevorderen. De gemeente Wingene wil de klantgerichte dienstverlening/huisvestingsdienst inzake bouwen en wonen verder uitbouwen en in samenwerking met OCMW en Woonwinkel Regio Tielt de integrale dienstverlening inzake woonvragen verder optimaliseren. Woonbeleidsplan Gemeente Wingene: Actieplan 2013 Goedgekeurd in gemeenteraad dd 29/04/2013 1

2 Strategische doelstellingen Deze missie wordt verder vertaald in volgende strategische doelstellingen 1. Het opnemen van de regierol in het woonbeleid 2. Doordacht valoriseren van het slapend woonaanbod binnen gebieden bestemd als woongebied 3. Het verhogen van de woonkwaliteit Toepassen van een aantal basiskwaliteitseisen op niveau van woningen, groepsbouwprojecten en opsplitsing voor bestaande woningen Verbeteren van de kwaliteit van huurwoningen binnen de verouderde dorpskern 4. Het systematisch opdrijven van het aantal sociale huurwoningen en tegelijkertijd maatregelen nemen om een goed beheer van sociale woonprojecten te bevorderen 5. Een aanbodbeleid voeren zowel voor huur- en koopwoningen als kavels 6. Integreren van principes van levenslang wonen in woningen en woonomgevingen 7. Versterken van de klantgerichte dienstverlening inzake wonen 8. Het ondersteunen van energiezuinig en duurzaam wonen Woonbeleidsplan Gemeente Wingene: Actieplan 2013 Goedgekeurd in gemeenteraad dd 29/04/2013 2

3 Doelstellingen en instrumenten 1. Het opnemen van de regierol in het woonbeleid Toelichting: Als regisseur van het lokaal woonbeleid wil de gemeente Wingene concrete stappen ondernemen om het recht op wonen ook effectief te realiseren op het grondgebied, waarbij de regie zowel aandacht besteedt aan de verscheidenheid van Wingene en deelgemeente Zwevezele. 1. uitwerken en implementeren van het takenpakket van de intergemeentelijke woondienst 2. het verder ontwikkelen van het lokaal woonoverleg en de gemeentelijke woonbeleidsvisie 3. Aansturen van het aanbod sociale huisvesting op het grondgebied door middel van ruimtelijke planning en ism de Sociale Huisvestingsmaatschappijen Acties OCMW: 4. Het verhogen van aantal woonbegeleidingstrajecten specifieke doelgroepen in samenwerking met Woonwinkel Regio Tielt, Sociale Huisvestingsmaatschappijen 5. Meer geïntegreerd werken rond (sociale)huisvesting tss ocmw sociale dienst en gemeentelijk dienst huisvesting 2. Doordacht valoriseren van het slapend woonaanbod binnen gebieden bestemd als woongebied 1. ontwikkeling van onbebouwde percelen en binnengebieden (RUP s, PPS, projectregie, onteigening) 2. bestrijden leegstand en verkrotting 3. Stimuleren renovatie en herbruik via het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor( RSVK) Woonbeleidsplan Gemeente Wingene: Actieplan 2013 Goedgekeurd in gemeenteraad dd 29/04/2013 3

4 3. het verhogen van de woonkwaliteit BEWAKEN: 1. implementeren middelen Vlaamse Wooncode BEVORDEREN 2. implementatie nieuw leegstandsbeleid 3. samenwerking RSVK 3.1. Toepassen van een aantal basiskwaliteitseisen op niveau van woningen, groepsbouwprojecten en opsplitsing voor bestaande woningen Bijhorende Acties: 1. Hanteren kwaliteitseisen en oppervlaktenormen 2. integraal met omgeving 3.2. Kwaliteitsverbetering is prioritair verbeteren van de kwaliteit van huurwoningen binnen de verouderde dorpskern 1. Kwaliteitsbewaking van huurwoningen (energiescans, inventaris huurwoningen en huurderrotatie, campagne SVK, Vlaamse huursubsidie ) 2. betaalbaarheid private huurwoningen (samenwerking gemeente SVK, opvolgen van het afficheren huurprijs) 3. Proactief handelen naar kwetsbare doelgroepen toe: meer outreachend werken (huisbezoeken, via zorgnetwerken of andere netwerken bvb. erfbetreders zoals huisartsen, wijkpolitie, ) en versterken signaalfunctie naar de eerstelijnszorg en woonactoren toe 4. Alle hierboven opgesomde acties mbt communiceren, sensibiliseren 4. Systematisch opdrijven van het aantal sociale huurwoningen en tegelijkertijd maatregelen nemen om een goed beheer van sociale woonprojecten te bevorderen REALISATIE van: 1. Samenwerking tussen gemeente, OCMW, Sociale Huisvestingsmaatschappijen en het Sociaal Verhuurkantoor voor het realiseren van meer sociale huurwoningen BEHEER van: 2. investeren in een goede communicatie en ondersteuning van de (toekomstige) bewoners en het organiseren van structureel overleg tussen lokale overheid, woon- en welzijnsactoren 3. streven naar een sociale mix huurwoningen, koopwoningen en kavels Woonbeleidsplan Gemeente Wingene: Actieplan 2013 Goedgekeurd in gemeenteraad dd 29/04/2013 4

5 5. Een aanbodbeleid voeren voor zowel huur-, koopwoningen als voor kavels 1. regelmatige actualisatie van de gemeentelijke woonbehoefte 2. implementeren en invullen bindend sociaal objectief inzake sociale huisvesting 3. verder verhogen van het aanbod sociale huurwoningen in functie van het Vlaamse streefcijfer 4. realiseren acties opgenomen in het zorgstrategisch plan inzake ouderenzorg 5. opvolgen lokaal toewijzingsreglement ifv doelgroepenbeleid 6. afstemmen van de ruimtelijke planning op de behoefte 7. aangepast woonaanbod voor alleenstaanden, kleine gezinnen 6. Integreren van principes van levenslang wonen in woningen en woonomgevingen 1. informeren en sensibiliseren rond woon- en aanpassingspremies 2. voorzien aangepaste zorgverstrekking door middel van optimalisatie bestaande initiatieven en analyseren nieuwe initiatieven of samenwerkingsverbanden 3. Proactief handelen naar kwetsbare doelgroepen toe: meer outreachend werken (huisbezoeken, via zorgnetwerken of andere netwerken bvb. erfbetreders zoals huisartsen, wijkpolitie, ) en versterken signaalfunctie naar de eerstelijnszorg en woonactoren toe 4. Alle hierboven opgesomde acties mbt communiceren, sensibiliseren 7. Het versterken van de klantgerichte dienstverlening inzake Wonen 1. verdere bekendmaking dienstverlening via diverse informatiemiddelen en zorgen voor een structurele opvolging en wisselwerking tss huisvesting en welzijn 2. verdere implementatie klantenregistratiesysteem Acties OCMW: 1. Verhogen aantal woonbegeleidingstrajecten doelgroepen 2. Coördinatie wonen tussen huisvesting en sociale dienst 3. Stimuleren houding mbt kwaliteitsverbetering bij de medewerkers: vraaggericht werken, meer integratie van loketten huisvesting en welzijn, probleemdetectie en vraagverheldering bij kwetsbare doelgroepen en hen intensiever begeleiden 4. Alle acties mbt communicatie bvb. website, e-loket, Woonbeleidsplan Gemeente Wingene: Actieplan 2013 Goedgekeurd in gemeenteraad dd 29/04/2013 5

6 8. het ondersteunen van energiezuinig en duurzaam wonen 1. evaluatie project klimaatwijken 2. uitvoering project energiescans ism energiesnoeiers 3. deelname aan het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE), tevens een betere communicatie over het FRGE, maatschappelijk kwetsbare doelgroepen beter begeleiden naar het FRGE 4. onderschrijven en meewerken aan initiatieven ter ondersteuning van energiebesparende investeringen (vb. groepsaankoop Groene Stroom provincie West-Vlaanderen) Prioritaire aandachtspunten: Actieplan - > 2013 In het woonbeleidsplan worden er een aantal beleidsopties gesteld, die niet alleen voor deze periode van toepassing zijn. Sommige onder hen geven een aanzet tot, maar waarop men nog verder moet bouwen. Aan sommige beleidsopties dient dan weer voortdurend gewerkt te worden. In die zin blijven deze dan ook in een volgend beleidsplan van toepassing. Het is de bedoeling om via tussentijdse evaluatie de uitvoering van het woonbeleidsplan te kunnen opvolgen. Het lokaal woonoverleg vormt de motor om dit beleidsplan actief op te volgen. Een jaarlijkse opvolging van het woonbeleidsplan stuurt aan op actualisatie en kan aldus een antwoord bieden op de steeds wijzigende realiteit in onze samenleving. Het is niet uitgesloten dat deze tussentijdse evaluaties in de loop van de legislatuur aanleiding geven tot bijsturing van het woonbeleidsplan. Voor 2013 worden onderstaande doelstellingen als prioriteit vastgelegd. Dit is zeker niet limitatief, maar duidt desalniettemin toch enkele kern - werkpunten voor het actuele woonbeleid in Wingene aan. Na de jaarwisseling zullen onderstaande doelstellingen en acties door het lokaal Woonoverleg geëvalueerd worden. Dit proces komt aldus jaarlijks op de agenda van het lokaal Woonoverleg. Naderhand zal het verslag tevens ter kennis van het schepencollege, optioneel ook voor de gemeenteraad, gebracht worden. Woonbeleidsplan Gemeente Wingene: Actieplan 2013 Goedgekeurd in gemeenteraad dd 29/04/2013 6

7 SD 1: Het opnemen van de regierol in het woonbeleid OD 1: Aandacht voor de huisvestingsproblematiek inzake de tijdelijke arbeidskrachten Trekker Indicator 1. Deelname aan het regionaal project vanuit Associatie Midwest Gemeente voortgangsrapport project 2. Overleg met de lokale betrokken partijen ( dienst bevolking, politie, gemeente, IGS, OCMW, woonzorgcoördinator, ) Gemeente, IGS verslaggeving 3. Uitwerken van een ( intergemeentelijke) procedure Gemeente, IGS procedure SD 2: Doordacht valoriseren van het slapend woonaanbod binnen gebieden bestemd als woongebied OD 1: Bestrijden van leegstand en verkrotting Trekker Indicator 4. Optimaliseren procedure tot inventarisering leegstand IGS Wonen Regio Tielt Inventaris leegstand 5. Correcte registratie leegstand in RWO Data Manager Gemeente, IGS 6. Opvolgen administratieve procedure leegstand Gemeente, IGS RWO Data Manager Dossiers leegstand, kohier OD 2: Implementatie van een nieuw leegstandsbeleid Trekker Indicator 1. Evaluatie van het gemeentelijk leegstandsbeleid IGS Wonen Regio Tielt Verslag intergemeentelijke samenkomsten 2. Heffing op geïnventariseerde leegstaande panden Gemeente Kohier 3. Eigenaars van leegstaande woningen actief informeren over het RSVK Gemeente, IGS Modelbrief, beslissing CBS Woonbeleidsplan Gemeente Wingene: Actieplan 2013 Goedgekeurd in gemeenteraad dd 29/04/2013 7

8 SD 4: Systematisch opdrijven van het aantal sociale huurwoningen en tegelijkertijd maatregelen nemen om een goed beheer van sociale woonprojecten te bevorderen OD 1: Samenwerking tussen gemeente, OCMW, Sociale huisvestingsmaatschappijen en Sociaal Verhuurkantoor voor het realiseren van meer sociale huurwoningen Trekker Indicator 1. Organiseren van het Lokaal Woonoverleg IGS Wonen Regio Tielt Verslag lokaal woonoverleg 2. Opvolgen Bindend Sociaal Objectief IGS, Gemeente Verslag lokaal Woonoverleg 3. Actieve deelname gemeente in Raad van beheer Sociale Huisvestingsmaatschappijen, RSVK OD 2: Streven naar een sociale mix huurwoningen, koopwoningen en kavels Gemeente Trekker notulen GR, verslag vergaderingen Indicator 1. Indien mogelijk; Actief aanbrengen van gronden Gemeente, SHM Verslagen Lokaal woonoverleg 2. Actief informeren over RSVK Gemeente, IGS, OCMW, RSVK Cijfergegevens RSVK 3. Opvolgen van het Bindend Sociaal Objectief IGS, Gemeente Verslagen Lokaal woonoverleg 4. Opmaak actieprogramma decreet Grond en Pandenbeleid IGS Notulen Gemeenteraad SD 8: Het ondersteunen van energiezuinig en duurzaam wonen OD 1: Nemen van maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het woonpatrimonium Trekker Indicator 1. Het promoten van de premie sociale dakisolatie voor de desbetreffende doelgroep OCMW Cijfergegevens Werkspoor 2. Promoten van de verschillende renovatiepremies IGS, gemeente, OCMW Artikel infoblad, website, Woonbeleidsplan Gemeente Wingene: Actieplan 2013 Goedgekeurd in gemeenteraad dd 29/04/2013 8

9 3. Promoten F.R.G.E. lening, zowel voor particulieren als voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen OCMW, Gemeente, IGS Artikel infoblad, website, 4. Evaluatie van het gemeentelijk premiebeleid IGS evaluatierapport OD 2: Proactief handelen naar kwetsbare doelgroepen toe Trekker Indicator 1. Outreachend werken via zorgnetwerken Woonzorgcoördinator 2. Promoten gratis energiescans OCMW, Woonzorgcoördinator Jaarverslag Woonzorgproject Artikel in infoblad, website, 3. Sensibiliseren inzake conformiteitsattesten 4. Versterken Instrumenten Wonen / Energie voor kwetsbare doelgroepen IGS, gemeente, Woonzorgcoördinator OCMW, Woonzorgcoördinator Artikel in infoblad, website, Jaarverslag Woonbeleidsplan Gemeente Wingene: Actieplan 2013 Goedgekeurd in gemeenteraad dd 29/04/2013 9

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsnota 2009-2014 wonen Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Inhoud Lijst met afkortingen...4 Managementsamenvatting...5 I Inleiding...8 II Omgevingsanalyse...10

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten

EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN INSTITUUT VOOR DE OVERHEID EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten BENOIT SINTOBIN EINDPAPER Aanvullende

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie Budget 2015 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 FINALE VERSIE 25 april 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 Inhoud

Nadere informatie

ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE

ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE 105 9 GEEN ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE Energie-armoede ontstaat als de energiekost een te grote hap neemt uit het gezinsbudget, het houdt dus verband met het inkomen, de

Nadere informatie

Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente.

Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. 1. Inleiding Het denken over lokale aanspreekpunten wonen, water en energie

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen Jaarondernemingsplan 2014 Agentschap Wonen Vlaanderen Inhoud Inleiding... 5 Wonen Vlaanderen als organisatie... 5 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen...

Nadere informatie

Beleidsplan Volkshaard 2014-2020. Volkshaard cvba so 1

Beleidsplan Volkshaard 2014-2020. Volkshaard cvba so 1 Beleidsplan Volkshaard 2014-2020 Volkshaard cvba so 1 Beleidsplan Volkshaard 2014-2020 Inleiding Dit beleidsplan geeft de richting aan voor de beslissingen die de komende jaren worden genomen in de Sociale

Nadere informatie

RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT. in WAAS EN DENDER

RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT. in WAAS EN DENDER RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT in WAAS EN DENDER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Methodologie... 5 2.1 Literatuurstudie... 5 2.2 Bevraging van woon-, welzijns- en beleidsactoren...

Nadere informatie

- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020

- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020 1. Bestuursakkoord 2013-2018 De gemeenteraad neemt kennis van het hiernavolgend bestuursakkoord : OCMW-personeel taken van Overeenkomst tussen gemeentepersoneel uitvoeren en vice-versa, gezamenlijke aankoopdienst

Nadere informatie

VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015. met langetermijnperspectief 2015-2019

VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015. met langetermijnperspectief 2015-2019 1 VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015 met langetermijnperspectief 2015-2019 2 MISSIE VAN DE VMSW De VMSW maakt sociaal wonen mogelijk. Daarom stimuleert, ondersteunt, begeleidt en financiert de VMSW lokale sociale

Nadere informatie

Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente.

Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Steunpunt Turnhout Otterstraat 116, 2300

Nadere informatie

LOKAAL SOCIAAL BELEID ANTWERPEN Rapportering 2008 / Planning 2009

LOKAAL SOCIAAL BELEID ANTWERPEN Rapportering 2008 / Planning 2009 LOKAAL SOCIAAL BELEID ANTWERPEN Rapportering 2008 / Planning 2009 www.antwerpen.be 03 22 11 333 LOKAAL SOCIAAL BELEID STAD ANTWERPEN Rapportering 2008 / Planning 2009 Inhoud Inleiding... 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 GOEDGEKEURD DOOR HET OKRA-CONGRES OP 18 FEBRUARI 2014 Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei

Nadere informatie

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode 2014 2019. P a g i n a

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

IEDERS STEM TELT. beleid maken we samen. 2 prioriteiten voor de strijd tegen energiearmoede

IEDERS STEM TELT. beleid maken we samen. 2 prioriteiten voor de strijd tegen energiearmoede IEDERS STEM TELT beleid maken we samen 2 prioriteiten voor de strijd tegen energiearmoede SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE Steunpunt Turnhout Otterstraat 116, 2300 Turnhout Tel.: 014 44 26 74 Mieke

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE LOKALE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN VAN: DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW,

Nadere informatie

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN Samenlevingsopbouw NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN 1. Energetisch besparingspotentieel op

Nadere informatie

1 INLEIDING... 5 2 ORGANOGRAM VZW OPBOUWWERK HAVILAND - OPBOUWWERK HAVILAND- W EN OPBOUWWERK HAVILAND-K... 6

1 INLEIDING... 5 2 ORGANOGRAM VZW OPBOUWWERK HAVILAND - OPBOUWWERK HAVILAND- W EN OPBOUWWERK HAVILAND-K... 6 2010 JAARVERSLAG Inhoud 1 INLEIDING... 5 2 ORGANOGRAM VZW OPBOUWWERK HAVILAND - OPBOUWWERK HAVILAND- W EN OPBOUWWERK HAVILAND-K... 6 3 REGIONALE COÖRDINATIE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG... 8 4 THUISOPVANG

Nadere informatie

Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren

Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren Visitatiegesprekken op 12 en 13 maart 2014 Visitatierapport van 7 augustus 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M

Nadere informatie

Visitatierapport Ons Onderdak, Ieper

Visitatierapport Ons Onderdak, Ieper Visitatierapport Ons Onderdak, Ieper Visitatiegesprekken op 10 en 11 februari 2014 Definitief Visitatierapport van 21 mei 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S

Nadere informatie

Woonplan Gemeente Kampenhout

Woonplan Gemeente Kampenhout 2011 Woonplan Gemeente Kampenhout Lien Beets 3Wplus 7-6-2011 Leeswijzer Een woonplan is een door de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijk beleidsdocument dat de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid

Nadere informatie