Wetenschappelijk Onderzoek Ambulancezorg. Onderzoek Ambulancezorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk Onderzoek Ambulancezorg. Onderzoek Ambulancezorg"

Transcriptie

1 Wetenschappelijk Onderzoek Ambulancezorg Onderzoek Ambulancezorg Ambulancezorg Nederland, 2 december 2010

2 Inleiding In 2009 is Ambulancezorg Nederland gestart met een inventarisatie onder de leden van Ambulancezorg Nederland naar lopend wetenschappelijk onderzoek binnen de ambulancezorg. Doel van de inventarisatie is inzicht te krijgen in de onderzoeken binnen de RAV-en en naar regionale en landelijke onderzoeken waar de ambulancezorg bij betrokken is. Tweede helft 2010 is opnieuw uitgevraagd welke onderzoeken er binnen de ambulancesector lopen. De inventarisatie is gericht op onderzoek dat is gerelateerd aan het primaire proces. De resultaten van deze inventarisatie zijn gebundeld in een overzicht per RAV. Het overzicht biedt inzicht in de initiatiefnemer(s) van het onderzoek, de samenwerkingspartners, onderzoeksvraagstelling(en), - methodiek en eventuele publicaties. Ook is bij elk onderzoek een contactpersoon vermeld. De inventarisatie wordt twee keer per jaar uitgevoerd. Ambulancezorg Nederland probeert op deze manier wetenschappelijk onderzoek meer onder de aandacht te brengen, bij de RAV-en, maar ook bij de ketenpartners. Ook wil Ambulancezorg Nederland stimuleren dat de resultaten uit de onderzoeken gebruikt worden bij de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen. Ambulancezorg Nederland, 2 december

3 Amsterdam/RAVAA Neurotrauma TP Saltzherr, JC Goslings 2010 AMC Betreft: Tijdsindicatoren bij patiënten met een ernstig neurotrauma. Specifiek of er Inhoud medewerking Stand van zaken: verschillen in uitkomsten zijn tussen patiënten die primair gepresenteerd zijn in het Neurochirurgisch Centrum Amsterdam en patiënten die overgeplaatst zijn na een primaire opvang elders. Verstrekking gegevens van alle overgeplaatste neurotrauma patiënten van 2006 tot en met Participatie RAVAA middels een pubmed-geindexeerde plaats in de studiegroep, namens welke de onderzoekers de resultaten zullen publiceren. Gegevens zijn verstrekt, worden bewerkt. MOTAC J.C. Goslings 2009/2010 AMC Betreft: Medisch Onderzoek Turkish Airline Crash, 25 februari betreft de onderdelen gewondenspreiding en triage. Inhoud medewerking Deelname in de onderzoeksgroep, verstrekking gegevens Stand van zaken Bijeenkomst onderzoeksgroep wordt gepland, gegevens zijn verstrekt Arrest 11 dr. R.W. Koster doorlopend AMC Betreft: Vervolgonderzoek naar reanimaties. Inhoud medewerking Doorzenden gegevens, verzamelen tubes bij thuisreanimatie Stand van zaken: 100% aanleveren reanimatiegegevens vlg Utstein, medewerking tubes verzamelen op vrijwillige basis ROS dr.r.w. Koster 2010/2011 AMC Betreft: onderzoek naar verbetering First Responder met AED middels Reanimatie Oproep systeem SMS. Inhoud medewerking: Oproepen volgens dit systeem en gegevens beschikbaar stellen Stand van zaken: Inventarisatie naar mogelijkheid om SMSalert te implementeren Vervolg Ajax drs. J.J.Reimerink 2009/2010 AMC Betreft: Vervolg onderzoek naar gecontroleerde lage bloeddruk bij een gebarsten aneurysma Inhoud medewerking Verwijzing naar dienstdoende vaatchirurgisch interventiecentrum, verstrekking gegevens Stand van zaken Gegevensverzameling Ambulancezorg Nederland, 2 december

4 Amsterdam/RAVAA Sonolyse dr. O. Kamp 2008/2010 VUmc Betreft Onderzoek naar nieuwe, makkelijker toepasbare, niet invasieve behandeling bij mensen met een acuut hartinfarct. Toepassen van ultrageluid bij een combinatietoediening van microbubbels en thrombolyse. Inhoud medewerking gerandomiseerd toedienen van prehospitale thrombolyse in Zaanstreek Waterland Stand van zaken onderzoek is voorlopig stilgelegd door problemen met levering stoffen. Triage voor primaire PCI R.Adams, onderzoeksverpleegkundige 2004/2010 AMC Betreft: Onderzoek naar logistieke proces van prehospitale triage voor PCI van 2004 tot 2006 Inhoud medewerking Zenden van ECG naar een van de drie interventiecentra voor indicatie interventiecentrum of regioziekenhuis Stand van zaken Artikel wordt in oktober 2010 gepubliceerd in the Netherlands American Journal of Cardiology Drugsmonitor M. Buster, A. Verhoef EDG doorlopend GGD Amsterdam Betreft: Monitoring en evaluatie alcohol en drugsgebruik Inhoud medewerking Meldkamergegevens ter beschikking stellen, registratie verbeteren Stand van zaken Diverse publicaties, monitor is ontwikkeld, registratie wordt gedigitaliseerd. Rapid Responder Leo Notenboom, MBA opleiding 2010 VZA Betreft: Onderzoek naar verschil tussen ambulanceverpleegkundigen en Nurse Practitioners als Rapid Responders. Inhoud Uitvoering en evaluatie pilot met beide groepen Rapid Responders Stand van zaken Werving, scholing, inzetcriteria en materiaal voorbereid. Start oktober Besteld vervoer Han Rozemeijer, MBA opleiding 2010 VZA Betreft: Pilot onderzoek naar efficiënt matchen interregionaal besteld vervoer. Inhoud Handmatig matches maken gedurende juni/juli 2010, met gebruik van de module online besteld vervoer. Stand van zaken Gegevens zijn verzameld, moeten bewerkt worden. Dienend leiderschap Ronald Bakker, MBA opleiding 2010 VZA Betreft: volgt Inhoud Stand van zaken Ambulancezorg Nederland, 2 december

5 Amsterdam/RAVAA Triage Caren Barendse, MANP opleiding 2010/2011 GGD Onderzoek naar triage van primaire T3 slachtoffers Astma cardiale Jeppe de Jeu, MANP opleiding 2010/2011 GGD Onderzoek naar gebruik CPAP boussignacmasker Rapid Responder Wessel Stegers, MANP 2010/2011 VZA Onderzoek naar meerwaarde Rapid Responder, middels een pilot ICD Victor Bon, MANP, WWO, Ontwikkeling protocol ICD 2010 RAVAA Plasmavervanging Victor Bon, MANP, WWO, Beoordeling prehospitaal gebruik 2010 RAVAA Mechanische hartmassage Wessel Stegers, MANP, WWO Literatuuronderzoek naar outcome 2010 RAVAA Diphoterine Wessel Stegers, MANP, WWO Beoordeling gebruik door brandweer 2010 RAVAA Ambulancezorg Nederland, 2 december

6 Ambulance Oost Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek Ambulance Oost Contactpersoon F.L. van Eenennaam PRINCESS studie Betere neurologische outcome van OHCA door prehospitaal koelen Multicentre trial Universiteit Twente, MST, AO, BeneChill Looptijd Start onderzoek: begin 2011 Einddatum onderzoek: begin 2012 In voorbereiding Tzt Ambulancezorg Nederland, 2 december

7 Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek Ambulance Oost Contactpersoon F.L. van Eenennaam Meerwaarde van ondansetron in de ambulancezorg Observationeel, enquete via intranet RAV IJsselland, Leo Klink N.P. Alle Axira partners Looptijd Start onderzoek: oktober 2010 Einddatum onderzoek: voorjaar 2011 Op punt te beginnen Ambulancezorg Nederland, 2 december

8 Connexxion (Noordoost Gelderland) Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek Connexxion Ambulancezorg Naam contactpersoon: Naam: Peter-jan Mulder contactpersoon: adres: Over- en ondertriage van urgente meldingen die via de Huisartsenpost naar de ambulance worden door geschoven Leiden de doorgeschoven meldingen die bij de huisartsenpost Apeldoorn (HAP) als U1 worden aangemerkt tot vervoer naar het ziekenhuis? Sub vraag; komt de telefonische werkdiagnose overeen met die van de ambulanceverpleegkundige? Zijn er piekmomenten te signaleren per tijdseenheid? Is er verschil in urgentie tussen de HAP en de MKA? Retrospectief worden alle doorgeschoven ritten van de HAP naar de MKA over een periode van 3 maanden vervolgd. Onderzoeksmethode: observationeel. Connexxion ambulancezorg & HAP HAP & SEH & ambulancedienst & MKA Looptijd Start onderzoek: mei 2010 Einddatum onderzoek: sept Dit zelfde onderzoek heeft ook plaats gevonden in Toen werd geconstateerd dat er slechts in 5% van de meldingen sprake was van overtriage loopt Tzt V & VN Ambulancezorg Ambulancezorg Nederland, 2 december

9 Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek Ambulancezorg NOG (nu connexxion) Contactpersoon Peter Jan Mulder Lactaatmeting in de prehospitale zorg Kan lactaatmeting voldoende sensitief en selectief zijn voor het diagnosticeren van patiënten met shock in de prehospitale zorg. Retrospectief werden bij 300 patienten met verschijnselen van shock metingen afgenomen. Uitkomsten werden gemeten op mortaliteit en morbiditeit. Alle patiënten werden klinisch vervolgd in het ziekenhuis AmbulancezorgNOG Ambulancedienst & ICU & SEH & hogeschool Arnhem/ Nijmegen Looptijd Start onderzoek: Einddatum onderzoek: 2008 Posterpresentatie ICEM San Francisco 2008: lactaat meting is veel sensitiever en selectiever voor het aantonen van shock dan de huidige parameters: RR en HF Afgerond, vervolg onderzoek in voorbereiding V&VN Ambulancezorg dec Critical care mrt Eur J Emerg Med Dec;16(6): Ambulancezorg Nederland, 2 december

10 Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek Connexxion Ambulancezorg Naam contactpersoon: Naam: P.H. de Vries contactpersoon: adres: Een vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van twee technieken in airwaymanagement door ambulanceverpleegkundigen in Connexxion Ambulance Zorg (CAZ): endotracheale intubatie versus Supraglottische Airway Devices. Doel Het doel van dit onderzoek is het aantonen van de meerwaarde van het gebruik van SAD s in de ambulancezorg in Nederland. De hypothese is dat de meerwaarde van het gebruik van de SAD gelegen is in de veiligheid en snelheid van het plaatsen van het hulpmiddel en de gunstige leercurve voor de ambulanceverpleegkundige. Onderzoeksvragen 1. Welke adverse events treden op bij ETI uitgevoerd door ambulance-verpleegkundigen binnen CAZ NOG? 2. Welke adverse events treden op bij het gebruik van SAD s uitgevoerd door ambulanceverpleegkundigen binnen CAZ NOG? 3. Wat is het verschil in veiligheid en effectiviteit tussen reanimatie met SAD en ETI uitgevoerd door ambulanceverpleegkundigen? Connexxion Ambulancezorg Noord en oost Gelderland Hoge School Arnhem en Nijmegen Acute Zorgregio Oost (beiden in oriënterende fase) Looptijd Start onderzoek:1 oktober 2010 Einddatum onderzoek: medio september 2011 Literatuuronderzoek als voorbereiding: Moeilijke intubaties in de ambulancezorg, P.H. de Vries, Vakblad V&VN Ambulancezorg, december Ambulancezorg Nederland, 2 december

11 Ambulancezorg Fryslan Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek Ambulancezorg Fryslân Contactpersoon Naam: J.M. Koops-Nijhoff adres: Overtriage bij traumapatiënten in de prehospitale fase Doel is het percentage overtriage te bepalen en, zo mogelijk, de oorzaken hiervan te achterhalen. Prospectief observationeel onderzoek. Alle patiënten die in de shockroom van het UMCG gepresenteerd worden, door ambulanceverpleegkundigen of MMT-artsen, nemen deel aan de studie Afdeling Traumatologie UMCG UMCG, MMT en ambulancediensten Looptijd Start onderzoek: 1 april 2010 Einddatum onderzoek: 31 mei 2010 Data worden verwerkt Nog geen Ambulancezorg Nederland, 2 december

12 Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek Ambulancezorg Fryslân Naam contactpersoon: Naam: J.M. Koops-Nijhoff contactpersoon: adres: Identifying organisational barriers and resolutions in thrombolytic therapy for acute ischemic stroke in the North of the Netherlands Identificeren van optima ten aanzien van de organisatie van zorg rondom trombolyse behandeling na acuut herseninfarct. Simulatie model gebruik makend van onder andere cohort data Noordelijke provincies en de PRACTISE studie van Dippel et al. Studiepopulatie/databronnen: Patiënten met een acuut CVA in database van dokterdiensten, ambulance zorg en alle ziekenhuizen in Noord-Nederland, alsmede div landelijk datasets en bronnen en de PRACTISE data. (Medewerking van ambulancediensten middels een vragenlijst bij iedere patiënt met een CVA) Afdeling Neurologie UMCG Dokterdiensten, ambulancediensten en alle ziekenhuizen in Noord-Nederland Looptijd Start onderzoek: 1 februari 2010 Tijdpad: 9 maanden model ontwikkeling en data vergaring 9 maanden scenario analyses en 6 maanden rapportage Een eerste tussenevaluatie heeft plaatsgevonden Lopend Nog geen Ambulancezorg Nederland, 2 december

13 GGD DEN Haag Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek Ambulancedienst GGD Den Haag Naam contactpersoon: Naam: Thomas Eckhardt contactpersoon: adres: Implementatie van het elektronisch ritformulier in de ambulancehulpverlening - Compleetheid van gegevens met en zonder ERF - Effect van ERF op prehospitale triage en keuze ziekenhuis retrospectief Ambulancedienst GGD LUMC, traumatologie LUMC, Public Health Looptijd Start onderzoek: 01 mei 2010 Einddatum onderzoek: nog niet bekend lopend Nog geen Ambulancezorg Nederland, 2 december

14 Gelderland Zuid Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAV Gelderland-Zuid Naam contactpersoon: contactpersoon: Naam: Pierre van Grunsven, Medisch Manager Ambulancezorg adres: Pijnbestrijding in de ambulancezorg Analyse huidige protocol, op basis van literatuur nieuw protocol maken en implementeren Pilot van nieuw protocol pijnbestrijding in ambulancezorg Sivera Berben UMCN RAV, HAN Looptijd Start onderzoek: 2009 Einddatum onderzoek: 2010 Protocol zo goed als klaar, volgende stap: pilot Eind 2010 klaar Sivera AA Berben, Tineke HJM Meijs en dr. Pierre M van Grunsven. Pijnbestrijding in de ambulancezorg, een gevoelig punt. Critical Care 2007;3:6-10. Ambulancezorg Nederland, 2 december

15 Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAV Gelderland-Zuid Contactpersoon Naam: Pierre van Grunsven, Medisch Manager Ambulancezorg adres: CIRC trial Effect van gebruik Autopulse vs. manuele massage op overleving bij reanimatie RCT, multicentre Lars Wik/ Zoll Zoll, Ambulance sites in Oostenrijk en V.S. Looptijd Start onderzoek: 2009 Einddatum onderzoek: 2011 >3500 pt. geïncludeerd lopend Oystein Tomte, Kjetil Sunde, Tonje Lorema, Bjorn Auestad, Chris Souderse, Jeff Jensen, Lars Wik. Advanced life support performance with manual and mechanical chest compressions in a randomized, multicentre manikin study. Resuscitation 2009;80(10): Ambulancezorg Nederland, 2 december

16 Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek RAV-Gelderland-Zuid Contactpersoon Naam: Pierre van Grunsven, Medisch Manager Ambulancezorg adres: Effect van bivalirudine prehospitaal op succes PTCA Idem RCT reguliere voorbereiding vs. bivalirudine Dottercentra Zwolle Dottercentrum Nieuwegein, RAVU Looptijd Start onderzoek: Einddatum onderzoek: 2014 Nog niet gestart, pretrialvisite is geweest - Ambulancezorg Nederland, 2 december

17 Groningen Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAV Groningen Naam contactpersoon: Ronald de Vos contactpersoon: Analyse eerste ECG Ambulance Kan dit ECG inzicht geven in de ernst en prognose van het cardiaal leiden Afdeling Cardiologie UMCG Looptijd Start onderzoek: Einddatum onderzoek: Nog geen publicaties Ambulancezorg Nederland, 2 december

18 Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAV Groningen Naam contactpersoon: Ronald de Vos contactpersoon: Toetsing ziekenhuis triage criteria traumapatienten Hoe pakt dit in de praktijk uit? Afdeling traumatologie UMCG Looptijd Start onderzoek: Einddatum onderzoek: Nog geen publicaties Ambulancezorg Nederland, 2 december

19 Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek RAV Groningen Naam contactpersoon: Ronald de Vos contactpersoon: Ketenzorg CVA patient Hoe functioneert de ketenzorg CVA patient, hoe wordt omgegaan met in en exclusie criteria en hoe verloopt het logistieke proces in de tijd. Afdeling neurologie UMCG Looptijd Start onderzoek: Einddatum onderzoek: Nog geen publicaties Ambulancezorg Nederland, 2 december

20 RAD Hollands Midden Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAD Hollands Midden Naam contactpersoon: Naam: Johan van Rhijn contactpersoon: adres: prospectief prehospitaal open singlecenter observationeel onderzoek naar de toepasbaarheid van het Larynxmasker - Supreme bij patiënten met een gedaald bewustzijn en respiratoire insufficiëntie in de ambulancehulpverleningsregio Hollands-Midden. korte titel; RAD Hollands-Midden Airway Studie (RADAS) Het onderzoek geeft inzicht in de toepasbaarheid van het Larynx Masker-Supreme (LMA-S) als middel bij mislukte of onmogelijke endotracheale intubatie binnen de protocollaire ambulancehulpverlening in Hollands- Midden. prospectief observationeel onderzoek bij een vastgesteld LMA-S handelingsprotocol na een vastgestelde indicatie. Gebruik, toepasbaarheid, veiligheid, effectiviteit en eventuele complicaties worden (statistisch) weergegeven. RAD Hollands Midden nvt Looptijd Start onderzoek: Einddatum onderzoek: toepassingen LMA-S Studieprotocol aangeboden ter toetsing aan METC. nog n.v.t. Ambulancezorg Nederland, 2 december

21 Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAD Hollands Midden Contactpersoon Naam: Johan van Rhijn adres: prospectief open singlecenter observationeel onderzoek naar de toepasbaarheid van het Lund University Cardiac Assist System (LUCAS) in combinatie met de Boussignac tube en naar de Return of Sponteneous Circulation (ROSC) percentages bij preklinische reanimatiepatiënten in de ambulanceregio Hollands-Midden. Korte titel; Reanimatie Onderzoek RAD Hollands-Midden (RHM studie) Het onderzoek geeft inzicht in de preklinische toepasbaarheid van de gekozen hulpmiddelen en het ROSC percentage bij aankomst op een eerste hulp in de ambulanceregio Hollands-Midden. Prospectief gestratificeerd open singlecenter observationeel onderzoek met (semi) kwantitatieve en beschrijvende onderdelen. RAD Hollands Midden n.v.t. Looptijd Start eind 2010 Verwachte einddatum onderzoek: geincludeeerde reanimatiepatiënten Wordt ingediend ter toetsing aan METC in september 2010 Ambulancezorg Nederland, 2 december

22 Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAD Hollands Midden Contactpersoon Naam: Johan van Rhijn adres: PAPAMAN Prehospital Administration of Abciximab in Patients with Acute Myocardial Infarction by Ambulance Nurses Het doel van het onderzoek is, om na te gaan of de vroegtijdige toediening van Reopro (Abciximab) bij een hartinfarct een meerwaarde biedt voor de patiënt ten opzichte van latere toediening in het ziekenhuis. Verder wordt onderzocht of, als gevolg van de vroegtijdige toediening door ambulanceverpleegkundigen, extra complicaties ontstaan. Ook de diagnosestelling door ambulanceverpleegkundigen in samenwerking met CCU verpleegkundigen wordt onderzocht. Verder wordt onderzocht of in alle 4 subregio's van Hollands Midden de zorg voor AMI patiënten gelijk is. Prospectieve studies met alle opeenvolgende patiënten vanaf Time to treatment delays, AMI risk profile, cardiac enzymes, hospital stay, in-hospital mortality, and pre- AMI medication, TIMI flow t=0 en after PCI, EF after three months was evaluated in consecutive AMI patients transferred to the Leiden University Medical Center for primary percutaneous coronary intervention (PCI). Leids Universitair Medisch Centrum Leids Universitair Medisch Centrum Diaconessenziekenhuis Leiden Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp Groene Hart Ziekenhuis Gouda Looptijd Start onderzoek: 2007 Einddatum onderzoek: vanaf 2010 Deelpublicaties in vakbladen Jael Z. Atary, Matthijs de Visser, et al. Standardized Pre-Hospital Care of Acute Ambulancezorg Nederland, 2 december

23 Myocardial Infarction Patients: MISSION! Guidelines Applied in Practice Verwacht: eind 2010 Netherlands Heart Journal (zie ook publicaties MISSION!) Ambulancezorg Nederland, 2 december

24 Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAD Hollands Midden Contactpersoon Naam: Johan van Rhijn adres: MISSION! Evaluatie en toepassing guidelines. Het genereren van pre- en klinische gegevens bij PCI- patiënten. Doorlopend retrospectief longitudinaal- / cohortonderzoek. Leids Universitair Medisch Centrum Leids Universitair Medisch Centrum Looptijd Start onderzoek: 2003 Einddatum onderzoek: Meerdere afgesloten onderzoeken Lopende onderzoeken Longitudinaal, lopend Hassan AK; Liem SS; Schalij MJ et al. In-ambulance abciximab administration in STEMI patients prior to primary PCI is associated with smaller infarct size, improved LV function and lower incidence of heart failure: results from the Leiden MISSION! acute myocardial infarction treatment optimization program. Catheter Cardiovasc Interv. 2009; 74(2): Liem SS, van der Hoeven BL, Schalij MJ. et al MISSION! Optimization of acute and chronic care for patients with acute myocardial infarction. Am Heart J Jan;153(1):14.e1-11. Liem SS, van der Hoeven BL, Bosch J, Jukema JW, van der Wall EE, Schalij MJ. MISSION!: zorgprogramma voor patiënten met een acuut myocardinfarct. Cardio actueel 2006 Jael Z. Atary, Matthijs de Visser, Rene van den Dijk, Jan Ambulancezorg Nederland, 2 december

25 Bosch, Su San Liem, M. Louisa Antoni, Marianne Bootsma, Eric P. Viergever, Charles J. Kirchhof, Iman Padmos, Meredith I. Sedney, Henk J. van Exel, Harriette F. Verwey, Douwe E. Atsma, Ernst E. van der Wall, J. Wouter Jukema, Martin J. Schalij. Standardized Pre-Hospital Care of Acute Myocardial Infarction Patients: MISSION! Guidelines Applied in Practice, Netherlands Heart Journal, publ. verwacht eind 2010 Hassan AKM, Liem SS, van der Kley F, Bergheanu SC, Wolterbeek R, Bosch J, van der Laarse A, Atsma DE, Jukema JW, Schalij MJ In-ambulance abciximab administration in STEMI patients prior to primary PCI is associated with smaller infarct size, improved LV function and lower incidence of heart failure. Eur Heart J. 2008; Supplement:136 Liem SS, van der Hoeven BL, Oemrawsingh PV, Bax JJ, van der Bom JG, Bosch J, Viergever EP, van Rees C, Padmos I, Sedney MI, van Exel HJ, Verwey HF, Atsma DE, van der Velde ET, Jukema JW, van der Wall EE, Schalij MJ. MISSION!: Optimization of acute and chronic care for patients with acute myocardial infarction. Am Heart J 2007;153:14.e1214.e11 Liem SS, van der Hoeven BL, Mollema SA, Bosch J, van der Bom JG, Viergever EP, van Rees C, Bootsma M, van der Velde ET, Jukema JW, van der Wall EE, Schalij MJ Optimization of acute and long-term care for acute myocardial infarction patients: The Leiden MISSION! project. Submitted Liem SS, van der Hoeven BL, Bosch J, Jukema JW, van der Wall EE, Schalij MJ. MISSION!: zorgprogramma voor patiënten met een acuut myocardinfarct. Cardio actueel 2006 Ambulancezorg Nederland, 2 december

26 RAV Kennemerland Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek RAV Kennemerland Naam contactpersoon: Naam: Paul Hugen contactpersoon: adres: Cancellations of mobile medical team dispatches in the Netherlands The aim of this study was to assess the cancellations rate and the non-compliant dispatches of our MMT and to identify factors associated with this form of primary overtriage. By retrospective analysis of all MMT dispatches in the period from 1 july 2006 till 31 december 2006 VUmc [Georgios F. Giannakopoulos] Trauma centrum NWN MMA s RAVén NWN Looptijd Start onderzoek:1 juli 2006 Einddatum onderzoek:31 december 2006 Voltooid 9 november 2009 Springer Ambulancezorg Nederland, 2 december

27 Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek RAV Kennemerland Contactpersoon Paul Hugen Onderzoek naar organisatorische en medische aspekten; werd er conform rampenplannen en gewondenspreidingsplannen gehandeld,hoe verliep de communicatie, was de pre-en inhospitale opvang goed geregeld. Kunnen naar aanleiding van specifieke letsels aanbevelingen met betrekking tot veiligheidsaspecten in vliegtuigen worden geformuleerd. Met behulp van 10 onderzoeksvragen wordt het onderzoek uitgevoerd; 1.overzicht van opvang en letsels in de ziekenhuizen. 2. triage. 3. gewondenspreidingsplan. 4. wervelfracturen. 5. analyse radiologishe work-up slachtoffers 6. gemiste diagnosen 7. letsels bij overleden patiënten 8. psychosociale gevolge van het vliegtuigongeval 9. indicatoren 10. biomechanische analyse Verschillend per onderzoek. De RAV en GHOR participeert met name in de eerste drie genoemde onderzoeken. Ad 1. descriptief,retrospectief onderzoek. Ad 2. retrospectieve vergelijking triage T1/2/3 of RTS met uiteindelijk letsel[iss ot AIS diagnosen] en vergelijking van binnenkomst SEH T1/2 vs. T3 slachtoffers. Ad 3. retrospectieve analyse gewondenspreiding, interviews betrokken instanties, analyse gesprekopnames. Traumachirurgen van de ziekenhuizen die Turkisch Airlines passasiers hebben opgevangen Looptijd Start onderzoek: loopt Einddatum onderzoek:onbekend Ambulancezorg Nederland, 2 december

28 Kijlstra Ambulancegroep Fryslan Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek Kijlstra Ambulancegroep Fryslan Naam contactpersoon: Naam: R.J.Kijlstra contactpersoon: adres: CVA onderzoek Vanuit het UMCG een publicatie schrijven over herkenning van CVA symptomen bij de bevolking. Hiervoor koppelen ze ziekenhuisinformatie aan informatie van de ambulancediensten om te bepalen hoe groot uiteindelijk de vertraging van de patient is geweest (dus hoe lang heeft de patient gewacht met inbellen van hulp na het ontstaan van klachten). Grote vertraging bij de patient kan erop duiden dat er een (overheids)campagne nodig is om herkenning van CVA symptomen onder de aandacht te brengen, en hoe hier adequaat op te reageren (112 bellen). Onbekend Promovendus Dhr. M. Lahr UMCG ziekenhuis met de 3 noordelijke RAV-en Looptijd Start onderzoek: Onbekend Einddatum onderzoek:onbekend Onbekend Actueel Niet aanwezig Ambulancezorg Nederland, 2 december

29 Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek Kijlstra Ambulance Contactpersoon Naam: R.J.Kijlstra adres: EUROPEAN AMBULANCE ACC ANGIOX TRIAL (EUROMAX) Bij de Euromax studie gaat om de behandeling van acuut infarct patiënten in de ambulance waarbij de patiënt Aspirine, Plavix en Bivalirudin krijgt of Aspirine, Plavix, heparine en een 2b3a antagonist (Reopro of Tirofiban). Onbekend Manager van Diagram CRO/ Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) Looptijd Diagram doet de coördinatie/organisatie van de Euromax studie in Nederland. In Nederland doen; Zwolle, Nieuwegein, Nijmegen en Maastricht mee en ook de cardiologen van het MCL willen graag aan het onderzoek mee doen. Start onderzoek: In voorbereiding Einddatum onderzoek: Nog niet bekend Onbekend Onbekend Niet aanwezig Ambulancezorg Nederland, 2 december

30 Limburg Noord Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAV Limburg Noord Contactpersoon R Wilbers, ROC Nog te bepalen Onderzoeken van effecten e-learning op uitvoeren van vaardigheidsonderwijs. Als voorbeeld wordt genomen het vaardigheidsonderwijs betreffende coniotomie Het onderzoeken van resultaten trainingen, die niet en wel vooraf gegaan zijn door een module elearning Data wordt verkregen uit vragenlijsten die ingevuld worden op 2 meetmomenten. Bjorn Pelzer in kader van afstudeeronderzoek opleiding Master Advanced Nursing Practice Drs W. de Vries learning architect Doczero. N. Peters, SEH arts VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg Looptijd Start onderzoek: najaar 2010 Einddatum onderzoek:juli 2011 Nog te bepalen In initiatiefase Nader te bepalen Ambulancezorg Nederland, 2 december

31 Noord Holland Noord Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Naam contactpersoon: contactpersoon: Naam: Frank Riedijk adres: Arrest 16 studie. Het Reanimatie Oproep Systeem: de leek met AED aangestuurd door de meldkamer ambulancezorg: een nieuwe en noodzakelijke schakel in de keten. Wordt door de introductie van een Reanimatie Oproep Systeem de tijd tot defibrillatie zodanig verkort dat dit bij slachtoffers in de woonomgeving >25% van de gevallen plaats vindt binnen 6 minuten na alarmering van de meldkamer ambulancezorg? Het onderzoek is een niet-blinde gecontroleerde vergelijking tussen gebieden met en zonder Reanimatie Oproep Systeem (ROS). Omdat de implementatie in de onderzoeksgebieden gefaseerd zal verlopen is gekozen voor een stepped wedge cluster randomized design: elk gebied dat nog niet deelneemt aan het ROS wordt als controle in het onderzoek beschouwd tot introductie van het ROS. Geleidelijk aan neemt het aantal gebieden zonder ROS af en gebieden met ROS navenant toe. Omdat de behandelperiode tot het primaire eindpunt extreem kort is (<<1 uur) is er geen gevaar voor een vertraagd behandeleffect dat de analyse kan verstoren. Academisch Medisch Centrum, afdeling cardiologie Ambulance Oost, cluster acute zorgdiensten Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, ambulancezorg Zie: initiatiefnemer(s). Looptijd Start onderzoek: 1 juli 2009 Einddatum onderzoek: 31 december 2010 Ambulancezorg Nederland, 2 december

32 In uitvoering Ambulancezorg Nederland, 2 december

33 UMCG Ambulancezorg Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek UMCG Ambulancezorg Contactpersoon Naam: J.M. Koops-Nijhoff adres: Overtriage bij traumapatiënten in de prehospitale fase Doel is het percentage overtriage te bepalen en, zo mogelijk, de oorzaken hiervan te achterhalen. Prospectief observationeel onderzoek. Alle patiënten die in de shockroom van het UMCG gepresenteerd worden, door ambulanceverpleegkundigen of MMT-artsen, nemen deel aan de studie Afdeling Traumatologie UMCG UMCG, MMT en ambulancediensten Looptijd Start onderzoek: 1 april 2010 Einddatum onderzoek: 31 mei 2010 Data worden verwerkt Nog geen Ambulancezorg Nederland, 2 december

34 Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek UMCG Ambulancezorg Naam contactpersoon: Naam: J.M. Koops-Nijhoff contactpersoon: adres: Identifying organisational barriers and resolutions in thrombolytic therapy for acute ischemic stroke in the North of the Netherlands Identificeren van optima ten aanzien van de organisatie van zorg rondom trombolyse behandeling na acuut herseninfarct. Simulatie model gebruik makend van onder andere cohort data Noordelijke provincies en de PRACTISE studie van Dippel et al. Studiepopulatie/databronnen: Patiënten met een acuut CVA in database van dokterdiensten, ambulance zorg en alle ziekenhuizen in Noord-Nederland, alsmede div landelijk datasets en bronnen en de PRACTISE data. (Medewerking van ambulancediensten middels een vragenlijst bij iedere patiënt met een CVA) Afdeling Neurologie UMCG Dokterdiensten, ambulancediensten en alle ziekenhuizen in Noord-Nederland Looptijd Start onderzoek: 1 februari 2010 Tijdpad: 9 maanden model ontwikkeling en data vergaring 9 maanden scenario analyses en 6 maanden rapportage Een eerste tussenevaluatie heeft plaatsgevonden Lopend Nog geen Ambulancezorg Nederland, 2 december

35 Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek UMCG Ambulancezorg Contactpersoon Naam: Harriëtte Holt adres: Eerste Hulp ter plaatse ritten en Spoedzorg 1. Aan welke factoren kan de toename van het aantal meldingen voor spoedeisende hulp bij de Centrale Huisartsendienst Drenthe en UMCG Ambulancezorg worden toegeschreven? 2. Welke verklaringen kunnen er worden aangedragen voor de overlap in het soort problematiek van patiënten die via 112 door UMCG Ambulancezorg het spoedeisende zorgcircuit worden binnengeloodst en patiënten die via de huisartsenpost in de acute zorgketen instromen? Waarom betreft het voor een aanmerkelijk deel patiënten met qua spoedeisend karakter vergelijkbare problematiek, terwijl een goed op elkaar aansluitende triage dit zou moeten kunnen voorkomen? 1. Literatuurstudie 2. Dossieranalyse / analyse ritformulieren 3. Vragenlijstonderzoek 4. Interviews 5. Analyse van bandopnames 112 meldingen UMCG Ambulancezorg RijksUniversiteit Groningen. Centrale Huisartsendienst Drenthe en UMCG Ambulancezorg Looptijd Startdatum: April 2007 Einddatum: januari 2010 Eindrapport januari 2010 Gereed Nog niet uitgevoerd. Volgt na de zomervakantie Ambulancezorg Nederland, 2 december

36 Zuid Limburg Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek Naam contactpersoon: MUMC+, afdeling cardiologie in samenwerking met RAV Zuid-Limburg Naam: mw. dr. An L. Moens contactpersoon: adres: Folate-derivate in Acute Myocardial Infarction (FolAMIstudy) Verbetering van endotheliale en myocardiale functie doormiddel van toediening van foliumzuur in de acute fase van myocardiale ischemie Double-blinded, placebo-controlled randomized intervention study. Afdeling cardiologie, MUMC+ Zie boven Looptijd Start onderzoek: 4 maart 2010 Einddatum onderzoek: niet bekend Status Gaande Inclusie van 32 patiënten (Typical retrosternal pain and ST-elevation more or equal then 0.2mV in the anterior leads(stemi, criteria of AHA-guidelines). Time onset angina pectoris emergency room:<4h Age between y Coronarographic proof of occluded/critical LADlesion Successful reperfusion (TIMI 2) after dilation and stent placing of culprit LAD-lesion Oral informed consent, witnessed by two persons Presence of full ability to make him/herself the decisions Ambulancezorg Nederland, 2 december

37 Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAV Zuid-Limburg Contactpersoon Drs. Noël Wilbers, projectleider Dr. med. J. Jansen Prehospitaal luchtwegmanagement met supraglottische devices Zijn de bij twee RAV en ingevoerde supraglottische devices (intubating laryngeal mask airway [ILMA] en laryngeal tube suction [LTS]) van toegevoegde waarde voor prehospitaal luchtweg management? Hypothese is dat de kans op luchtweg-failure (scenario cannot intubate, cannot ventilate) significant gaat verminderen. Propective observational cohort study Noël Wilbers, Jochen Jansen RAV Zuid-Limburg RAV Zuid-Limburg RAV Limburg Noord Traumacentrum Limburg Looptijd Start onderzoek: 01 mei 2010 Einddatum onderzoek: 01 mei 2012 Ambulancezorg Nederland, 2 december

38 Recentelijk begonnen 1. H.E. Wang, T.A. Sweeney, R.E. O'Connor, H. Rubinstein Failed prehospital intubations; an analysis of emergency department courses and outcomes; Prehosp. Emerg. Care 2001 Aprjun;5(2): Wang H.E, Kupas D.F, Paris P.M, Bates R.R, Yealy D.M. Preliminary experience with a prospective, multicentered evaluation of out-of-hospital endotracheal intubation; Resuscitation 58 (2003), Timmerman A, C Eich, Russo S.G, Natge U, Brauer A, Rosenblatt W.H, Braun U. Prehospital Airway Mangement: A prospective evaluation of anaesthesia trained emergency physicians; Resuscitation 70 (2006), Wang H.E, Kupas D.F, Hostler D, Cooney R, Yealy D.M, Lave J.R Procedural experience with out-of-hospital endotracheal intubation; Critical Care Medicine 2005 Vol. 33 No8; Warner K.J, Sharar S.R, Copass M.K, Bulger E.M. Prehospital management of the difficult airway: a prospective cohort study; The Journal of Emergency Medicine, 2009, Vol 36, no 3, Russi C.S., Hartley M.J.,. Buresh C.T A Pilot Study of King LT Supralaryngeal Airway use in a Rural Iowa EMS system; Int. J. emerg. Med. (2008) 1: Timmermann A., Russo S.G., Rosenblatt W.H., Eich C., Barwing J., Roessler M., Graf B.M. Intubating laryngeal mask airway for difficult out-ofhospital airway management: A prospective evaluation Britisch Journal of Anaesthesia 2007 (99) (2): Ambulancezorg Nederland, 2 december

39 Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek Zuid Limburg Naam contactpersoon: Universiteit Maastricht: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (BEOZ: onderzoeksprogramma Redisigning Healthcare) Subsidie ZonMw programma Spoedzorg Janneke Zeelenberg contactpersoon: Verbetering van de communicatie en informatieoverdracht in ketens voor spoedzorg door invoering van een organisatiemodel voor feedback. Verbeteren van de informatieoverdracht en feedback in de acute zorgketens. Zes zorgketens voor acute zorg staan centraal: myocardinfarct, CVA, acute psychiatrie, acute obstetrie, acute buikklachten en heuptrauma s. Analyse van deze ketens toonde knelpunten in informatieoverdracht en feedback. Kwalitatieve multiple case study. Cases zijn de vijf genoemde zorgketens binnen het ROAZ in Limburg. 1. Semi-gestructureerde interviews met patiënten en zorgverleners. 2. Groepsinterviews met zorgverleners. 3. Documentstudie. 4. Imlementatiegroep MUMC+ / Traumacentrum Limburg GGD Zuid Limburg/ RAV St. Huisartsenpost Maastricht & Heuvelland Zie boven Looptijd October december 2010 (1) nulmeting (oktober 2009 t/m april 2010) (2) implementatie (mei 2010 t/m augustus 2010) (3) nameting (september 2010 t/m december 2010). Fase 2 Ambulancezorg Nederland, 2 december

40 Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek RAV Zuid-Limburg Naam contactpersoon: Alex Custers (Stud. FdGW) contactpersoon: Exploring EHTP calls in South-Limburg How could the RAV South-Limburg react on the occurrence of EHTP calls? 1. Who requests the EHTP calls and what are the most important motivations of professional caregivers initiating EHTP calls? 2. Are factors like place, time and nature of care delivered of any influence in the demand for, and the occurrence of EHTP calls? 3. What is the nature of the care delivered in case of EHTP calls? 1. Retrospective cohort study 2. Case study: semi-structured interviews 3. In depth examination trough case studies RAV Zuid-Limburg Looptijd July September 2010 First phase: July September 2009 Second phase: September 2009 March 2010 Third phase: September 2009 September 2010 Third phase Ambulancezorg Nederland, 2 december

41 Overige onderzoeken Inventarisatie wetenschappelijk Onderzoek In te vullen: (Universiteit Utrecht, Julius Centrum) Naam contactpersoon: Joh.I.van Buren contactpersoon: Welke telefonische triage systemen zijn er voor de Meldkamer Ambulancezorg, een systematische literatuurreview. Welke wetenschappelijk onderbouwde telefonische triage systemen bestaan er voor de intake van Ambulancezorg. Systematische literatuurreview. J.I. van Buren Prof.Dr. A.J.P. Schrijvers Looptijd Start onderzoek: januari Einddatum onderzoek: Loopt Vervolg in afstudeer traject Klinische Gezondheidswetenschappen - Ambulancezorg Nederland, 2 december

42 Inventarisatie wetenschappelijk onderzoek In te vullen: UMC Utrecht Naam contactpersoon: contactpersoon: Naam: Hans van Schuppen adres: Competenties van ambulanceverpleegkundige en MMT arts Doel is om meer inzicht te krijgen in de competenties van ambulanceverpleegkundige en MMT arts, om vervolg onderzoek te doen en prehospitale zorg te verbeteren. Fase 1: Kwantitatieve inventarisatie van competenties van ambulanceverpleegkundige en MMT arts, door analyse van protocollen, materiaal en registratie methode. Fase 2: Observationeel onderzoek: hoe vaak worden welke competenties toegepast als ambulanceverpleegkundige en MMT arts samenwerken. Methode: analyse van drie maanden inzetten door MMT Amsterdam. Hans van Schuppen Joost Bierens Looptijd Start onderzoek: 2007 Einddatum onderzoek: begin 2011 Posterpresentatie op World Congress on Disaster and Emergency Medicine, Amsterdam Presentatie tijdens Anesthesiologendagen, Maastricht Artikel over fase 1 klaar en nu ingestuurd. Artikel 1 ingestuurd. Analyse van resultaten van observationeel onderzoek, daarna schrijven tweede artikel. Understanding the prehospital physician controversy. Step 1: A comparison of competencies between ambulance nurses and prehospital physicians. (ingestuurd naar European Journal of Emergency Medicine) Ambulancezorg Nederland, 2 december

43 Totaaloverzicht wetenschappelijke onderzoeken Organisatie Aantal onderzoeken 1 Groningen 3 2 Friesland - ambulancezorg Fryslan 2 - Kijlstra ambulance groep Fryslan 2 3 UMCG 3 4 RAV IJsselland 5 Gelderland Midden Nvt 6 Ambulance Oost 2 7 Connexxion (NOG) 3 8 Gelderland Zuid 2 9 Flevoland Nvt 10 Gooi en Vechtstreek 12 RAVU 13 Amsterdam 14 Kennemerland 15 Noord Holland Noord 16 Hollands Midden 17 Zuid Holland Zuid Haaglanden 19 Rotterdam 20 Zeeland 21 Brabant MWN 1 nvt nvt Ambulancezorg Nederland, 2 december

44 22 Zuidoost Brabant 0 23 Limburg Noord 24 Zuid Limburg 1 4 Overig Universiteit Utrecht, Julius Centrum 2 Ambulancezorg Nederland, 2 december

KENNIS MAAKT HET VERSCHIL ONDERZOEK IN DE LIFT

KENNIS MAAKT HET VERSCHIL ONDERZOEK IN DE LIFT P a g e 28 KENNIS MAAKT HET VERSCHIL ONDERZOEK IN DE LIFT Ontwikkeling van de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 BIJLAGEN Nijmegen, oktober 2014 I.M. van de Glind MSc Dr. S.A.A. Berben

Nadere informatie

Richtlijn Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgk in de spoedzor eten

Richtlijn Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgk in de spoedzor eten Richtlijn Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen Richtlijn Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen Initiatief Universitair Medisch Centrum St Radboud Afdeling Spoedeisende

Nadere informatie

Programma 11e Reanimatie Congres

Programma 11e Reanimatie Congres Programma 11e Reanimatie Congres Woensdag 12 maart 2014 te Nieuwegein Uw BHV opleider in de regio Haarlem (Waarderpolder) Online inschrijven op www.medi-select.nl CEDEO en ISO 9001-2008 gecertificeerd

Nadere informatie

Indicatorensets Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg. CVA - Acute Obstetrie - Heupfractuur

Indicatorensets Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg. CVA - Acute Obstetrie - Heupfractuur Indicatorensets Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg CVA - Acute Obstetrie - Heupfractuur Juli 2013 inhoudsopgave Inhoudsopgave Toelichting ontwikkeling indicatorensets 7 Indicatorenset CVA 13 Indicatorenset

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012

Kwaliteitsjaarverslag 2012 Kwaliteitsjaarverslag 2012 RAV Gelderland Midden www.vggm.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Succes Bepalende Factoren... 4 1. Leiderschap... 5 1.1. Focus op kwalitatief hoogwaardige

Nadere informatie

Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt

Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Het Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 74 ziekenhuizen, belooft het Veiligheidsprogramma

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg

Onderzoeksrapport Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg Onderzoeksrapport Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg Juli 2013 Onderzoeksrapport Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg Inhoudsopgave Voorwoord 7 Managementsamenvatting 9 1. Achtergrond en

Nadere informatie

7 Reanimatie buiten het ziekenhuis in Noord-Holland en Twente: resultaten ARRESTonderzoek

7 Reanimatie buiten het ziekenhuis in Noord-Holland en Twente: resultaten ARRESTonderzoek 7 Reanimatie buiten het ziekenhuis in Noord-Holland en Twente: resultaten ARRESTonderzoek over 2006-2011 S.G. Beesems*, J.A. Zijlstra*, R. Stieglis, R.W. Koster Afdeling cardiologie, Academisch Medisch

Nadere informatie

Project Acuut Hartinfarct Jaarverslag 2014

Project Acuut Hartinfarct Jaarverslag 2014 Project Acuut Hartinfarct Jaarverslag 2014 Uitgave NVVC Postbus 19192 3501 DD Utrecht Tel: 030-2345000 Karin Westra Projectcoördinator NVVC Connect Definitief: 10 maart 2015 Jaarverslag NVVC Connect 2014

Nadere informatie

Een voorstudie voor het onderzoeksprogramma Spoedzorg

Een voorstudie voor het onderzoeksprogramma Spoedzorg Een inventarisatie van het begrippenkader, wetenschappelijk onderzoek, meetinstrumenten, organisatiemodellen en registratiesystemen op het terrein van de spoedzorg Een voorstudie voor het onderzoeksprogramma

Nadere informatie

Rapportage Stroomlijnen van acute zorg in een zorgketen

Rapportage Stroomlijnen van acute zorg in een zorgketen Rapportage Stroomlijnen van acute zorg in een zorgketen Werkgroepen rapporteren in een eindrapportage aan de opdrachtgever(s) 1 september 2011 Betreft eindrapportage acute zorgketens Opdrachtgever Ministerie

Nadere informatie

Als elke seconde telt. De brandweer als First Responder.

Als elke seconde telt. De brandweer als First Responder. Als elke seconde telt De brandweer als First Responder. Auteur: drs. M.J. Slot Decaan: Dr. M. v. Duin Opleiding: MCDM 11 Datum: 21-05-2010 Pagina 1 Voorwoord Het is een turbulente tijd. Zowel voor mij

Nadere informatie

R.W. Koster 1, J. Berdowski 1. Nederlandse Hartstichting / Overleving na reanimatie buiten het ziekenhuis in Noord-Holland:

R.W. Koster 1, J. Berdowski 1. Nederlandse Hartstichting / Overleving na reanimatie buiten het ziekenhuis in Noord-Holland: 4 Overleving na reanimatie buiten het ziekenhuis in Noord-Holland: resultaten Arrest 7 over 2006-2008. Betere overleving dankzij de Automatische Externe Defibrillator? R.W. Koster 1, J. Berdowski 1 1 Afdeling

Nadere informatie

Richtlijn Intensive Care

Richtlijn Intensive Care Richtlijn Intensive Care 40 INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en Nederlandse Internisten Vereniging IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen

Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 95 ziekenhuizen belooft het VMS Veiligheidsprogramma

Nadere informatie

READER. Cursus Sepsis : herkennen en behandelen in de prehospitale setting

READER. Cursus Sepsis : herkennen en behandelen in de prehospitale setting READER Cursus Sepsis : herkennen en behandelen in de prehospitale setting Rationale achter logo Druppel bloed beeldt sepsis uit. Sepsis valt als een druppel naar beneden, dit is hoe snel het kan toeslaan

Nadere informatie

First en rapid responder

First en rapid responder First en rapid responder beleidsdocument en landelijke richtlijn Versie: 30 november 2005 Status: definitief Vastgesteld door: het Algemeen Bestuur van AmbulanceZorg Nederland op 28 september 2005. Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Regionale Ambulance Voorziening. Gelderland-Zuid

Jaarverslag 2013. Regionale Ambulance Voorziening. Gelderland-Zuid Jaarverslag 2013 Regionale Ambulance Voorziening Gelderland-Zuid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie Veiligheidsregio en sector RAV Gelderland-Zuid... 5 3. Profiel... 7 4. Personeelszaken...

Nadere informatie

Een punt maken van pijn!!! Praktijkgericht Onderzoek naar Pijnmanagement op de Huisartsenpost. Petra de Haan Studentnummer 1603998

Een punt maken van pijn!!! Praktijkgericht Onderzoek naar Pijnmanagement op de Huisartsenpost. Petra de Haan Studentnummer 1603998 Een punt maken van pijn!!! Praktijkgericht Onderzoek naar Pijnmanagement op de Huisartsenpost Petra de Haan Studentnummer 1603998 MANP AGZ Cohort 2011 Intensieve zorg Emailadres padehaan@gmail.com Module

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met een beroerte

Richtlijn. Diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met een beroerte Richtlijn Diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met een beroerte INITIATIEF: Nederlandse Vereniging voor Neurologie ORGANISATIE: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO MANDATERENDE VERENIGINGEN/INSTANTIES:

Nadere informatie

Programma. 12 e. Reanimatie Congres Woensdag 11 maart 2015 te Nieuwegein

Programma. 12 e. Reanimatie Congres Woensdag 11 maart 2015 te Nieuwegein Programma 12 e Reanimatie Congres Woensdag 11 maart 2015 te Nieuwegein O-Two Single Use CPAP Non-invasieve beademing bij ademnood O-Two SMART BAG One breath at a time Handmatige ventilatie verbeterd O-Two

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag

Kwaliteitsjaarverslag Kwaliteitsjaarverslag 2012 Voorwoord Hierbij treft u het kwaliteitsjaarverslag van 2012 aan. is dé mobiele zorgverlener. Zo verzorgt Connexxion Ambulancezorg, samen met het Witte Kruis, ondermeer ambulancezorg

Nadere informatie

Deelonderzoek 2. Inventarisatie triage ambulancezorg in Westerse landen: Literatuurstudie en Enquête

Deelonderzoek 2. Inventarisatie triage ambulancezorg in Westerse landen: Literatuurstudie en Enquête Deelonderzoek 2 Inventarisatie triage ambulancezorg in Westerse landen: Literatuurstudie en Enquête Ellen Keizer 1 Linda Huibers 1 Ronald Gijsen 2 Yvonne Peters 1 Marleen Smits 1 Geert Jan Kommer 2 Paul

Nadere informatie

How to save more Lives. De Burger Centraal. Jos de Laat

How to save more Lives. De Burger Centraal. Jos de Laat How to save more Lives De Burger Centraal Hoe de veiligheidsregio door middel van Multi-First respons en de AED de reguliere hulpverlening aan de burger kan verbeteren Jos de Laat Scriptie MCDM opleiding

Nadere informatie

Veiligheid in de Verloskunde. Utrecht, 10 december 2009

Veiligheid in de Verloskunde. Utrecht, 10 december 2009 2009 Veiligheid in de Verloskunde Utrecht, 10 december 2009 Programma Kennispoort 2009 Veiligheid in de Verloskunde 10.00-10.30 uur Welkom 4 Rafael van Crimpen (SOV) 10.30-11.15 uur Patiëntveiligheid 5

Nadere informatie

KENNIS MAAKT HET VERSCHIL ONDERZOEK IN DE LIFT

KENNIS MAAKT HET VERSCHIL ONDERZOEK IN DE LIFT KENNIS MAAKT HET VERSCHIL ONDERZOEK IN DE LIFT Ontwikkeling van de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 Nijmegen, oktober 2014 I.M. van de Glind MSc Dr. S.A.A. Berben Dr. L.C.M. Vloet Lectoraat

Nadere informatie

Wetenschap. Onze lieve. There are no such things as applied sciences, only applications of science" Wetenschapsdag 2010

Wetenschap. Onze lieve. There are no such things as applied sciences, only applications of science Wetenschapsdag 2010 Onze lieve Wetenschap Onze Lieve Wetenschap is het wetenschapsblad van het onze lieve vrouwe gasthuis te amsterdam jaargang 4 nummer 1 april 2011 Wetenschapsdag 2010 Van bed naar beter Therapie bij pseudocroup

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Interne indicatoren

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Interne indicatoren Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Interne indicatoren Versie 1.0 januari 2007 drs. A. Schuurhuis, UMC Utrecht drs. J.B.M. Harbers, TweeSteden ziekenhuis, Tilburg drs. N. Beersen, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Overzicht correspondentie met wetenschappelijke verenigingen. Bijlage bij Kwaliteitsvisie Spoedeisende zorg

Overzicht correspondentie met wetenschappelijke verenigingen. Bijlage bij Kwaliteitsvisie Spoedeisende zorg Overzicht correspondentie met wetenschappelijke verenigingen Bijlage bij Kwaliteitsvisie Spoedeisende zorg Correspondentie met wetenschappelijke verenigingen Op de volgende pagina s treft u de briefwisselingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Nederlands Kennisnetwerk Huisartsenposten en Spoedzorg

JAARVERSLAG 2010. Nederlands Kennisnetwerk Huisartsenposten en Spoedzorg Nederlands Kennisnetwerk Huisartsenposten en Spoedzorg JAARVERSLAG 2010 Afdeling IQ healthcare UMC St Radboud Postbus 9101, 114 IQ healthcare 6500 HB Nijmegen Voorwoord De huisartsenzorg buiten kantoortijden

Nadere informatie