De administrateur-generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De administrateur-generaal"

Transcriptie

1 Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon Betreft: Brevet van rechthebbende Mevrouw, Mijnheer, Met de omzendbrief 996/25 van 4 juni 2002 werden de kinderbijslaginstellingen verzocht een nieuw brevet van rechthebbende te gebruiken opgesteld in het raam van een protocol afgesloten in het betalingscircuit uitgebreid tot de sector van de zelfstandigen en de RSZPPO. Een gebruikersgids van het brevet leverde de nodige verduidelijkingen om de overdracht te waarborgen van de gegevens noodzakelijk voor de voortzetting van de betalingen. Met de omzendbrief 996/32 van 14 maart 2003 werden verduidelijkingen aangebracht om uiteenlopende toepassingen te vermijden, vastgesteld na afloop van een eerste periode van gebruik van dit nieuwe brevet van rechthebbende. Met de omzendbrief van de Rijksdienst 1348 van 11 februari 2004, die de procedure van het automatisch onderzoek van het recht invoerde, werd de gebruikersgids van het brevet aangepast. Zo werden de modaliteiten voor het verzenden van het brevet in de oude en in de nieuwe procedure er gedefinieerd. Bovendien werd het brevet zelf geactualiseerd volgens de evolutie van de reglementering, namelijk: de forfaitaire bijslag gekoppeld aan het recht van het geplaatst kind in een onthaalgezin (artikel 70ter, KBW) en de kinderbijslag voor kinderen getroffen door een aandoening en geboren na 1 januari 1996 (artikelen 63 en 47, KBW). Met de omzendbrieven 996/50 van 6 juli 2004 en 997/61 van 16 december 2004 werden bijkomende verduidelijkingen verstrekt over de administratieve invoering van de RIP en de DMFA, het automatisch onderzoek van het recht en het gebruik van het brevet.

2 pagina 2 De omzendbrief 996/58 van 12 januari 2006 herinnerde aan de essentiële principes bij het versturen van het brevet, reeds uiteengezet in de hierboven vermelde omzendbrieven. De gebruikersgids voor het brevet van rechthebbende werd ook geactualiseerd rekening houdend met de ervaring opgedaan sinds de verspreiding van het brevet en met de toepassing van het automatisch onderzoek van het recht. Deze nieuwe omzendbrief brengt wijzigingen aan de omzendbrief 996/58, rekening houdend met de verschillende opmerkingen en vragen om verduidelijking van de betalingsinstellingen. De wijzigingen ten opzichte van de vorige omzendbrief staan cursief. 1. AANDACHTSPUNTEN 1.1. Concept van het automatisch onderzoek van het recht. Het automatisch onderzoek van het recht heeft als doelstelling het kinderbijslagfonds dat de kinderbijslag betaalt het recht te laten onderzoeken in de plaats van het daaropvolgend bevoegd kinderbijslagfonds. De filosofie van het automatisch onderzoek van het recht steunt op het feit dat alle socioprofessionele en familiale gegevens toegankelijk zijn voor het kinderbijslagfonds dat het recht onderzoekt. Bijgevolg wanneer het recht voor een kind met betrekking tot een vorige periode moet worden onderzocht, is het de laatst bevoegde kas die belast is met het onderzoek van het recht van de rechthebbende voor de gehele verlopen periode, zelfs als er verschillende rechthebbenden of kinderbijslagfondsen bij betrokken zijn Termijn voor het verzenden van de ontvangstmelding per De termijn voor het verzenden van de ontvangstmelding per bedraagt 20 dagen Regulariseren van kinderbijslag wegens een buiten de termijn verstuurd brevet De termijn voor het verzenden van het brevet is een maand, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de socioprofessionele gegevens (DMFA, werkloosheid, ziekte ) (zie gids van de gebruiker als bijlage bij de CO 1348). Men gaat er van uit dat de datum van ontvangst van de gegevens door het fonds valt op zeven kalenderdagen na de datum waarop het bericht is verwerkt 1 In het kader van het onderzoek van de bevoegde kas (oude procedure), wordt het onderzoek van het recht op kinderbijslag, zoals voor het verleden, uitgevoerd door de verschillende betrokken kinderbijslagfondsen te beginnen met de eerste.

3 pagina 3 door de KSZ; concreet bedraagt de termijn voor het verzenden van het brevet dan ook een maand en zeven dagen, te rekenen vanaf deze datum van verwerking.. Het laattijdig versturen van het brevet door het oorspronkelijke fonds binnen de nationale verdeling wordt gesanctioneerd met een regularisatie tussen instellingen. (.) Het volgende fonds, dat "slachtoffer" is, kan een regularisatie van de betalingen vragen als de termijn overschreden is Toepassing van de oude procedure tussen de RSZPPO en de uitbetalingsinstellingen Hoewel de RSZPPO momenteel DMFA s eigen aan zijn sector verstuurt, blijft de procedure van het onderzoek door het bevoegde fonds 2 (de vroegere procedure) tussen deze instelling en de kinderbijslagfondsen en de RKW behouden. De kinderbijslaginstellingen zullen in het bijzonder verwittigd worden van de toepassing van het automatisch onderzoek van het recht door en ten opzichte van deze instelling Redelijke termijn voor het afsluiten van de periode van integratie van alle betrokkenen Zodra het brevet verstuurd is naar het volgende fonds, moet het oorspronkelijke fonds de integratie van alle betrokken actoren afsluiten Redelijke termijn voor het afsluiten van de geldige betalingsperiode in het Kadaster. Volgens de omzendbrief II/B/997/52/BI van 7 april 2003 moet de oorspronkelijke betalingsinstelling (Fonds A) de einddatum van geldige betaling ten laatste de dag van de verzending van het brevet integreren in het Kadaster. Om geschillen te vermijden moeten alle kinderbijslaginstellingen die regel strikt naleven Versturen van de ontvangen gegevens na de verzending van het brevet De socioprofessionele gegevens die nog ontvangen worden na het versturen van het brevet door het oorspronkelijke fonds via de fluxen zoals de D042 (werkloosheidsprestaties), moeten niet via het bijkomend brevet verstuurd worden naar het volgende fonds. De gegevens die via de 2 Dus het fonds belast met het betalen van de kinderbijslag op basis van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, 1bis, KBW.

4 pagina 4 socioprofessionele fluxen worden doorgestuurd worden namelijk ook gestuurd aan het volgende fonds voor de periode van integratie bij dit fonds. De mutaties afkomstig van het RNP ontvangen na de verzending van het brevet moeten niet doorgegeven worden via een bijkomend brevet aangezien het volgende fonds de gezinssamenstelling moet controleren bij ontvangst van het brevet (CO 1355). Alle andere informatie buiten het circuit van de elektronische fluxen die het oorspronkelijke fonds of het volgende fonds ontvangt na de verzending van het brevet (controleformulieren, model X, ), moet daarentegen doorgegeven worden aan het betrokken fonds via het bijkomend brevet Vermelding op het brevet van een van (een) eventuele bankrekening(en) op naam van het kind Om een rechtgevend kind dat geplaatst werd en voor wie de kinderbijslag gestort werd op een spaarboekje, bij zijn meerderjarigheid te kunnen informeren over het bestaan van (een) spaarboekje(s) worden voortaan op het brevet het rekeningnummer en de financiële instelling vermeld, zelfs als het kind niet langer geplaatst is of het derde opnieuw betaald wordt aan een natuurlijke persoon. De module "brevet" werd in die zin aangepast. Deze nieuwe gegevens moeten zo snel mogelijk opgenomen worden vanaf 1 januari 2007 en ten laatste vanaf 1 april 2007 voor alle gevallen waarin tenminste 1 betaling plaatsvond op een spaarboekje na 1 januari HERINNERING VAN ENKELE ESSENTIELE REGELS 2.1. De procedure van het automatisch onderzoek van het recht (.) Wanneer de gebeurtenis die leidt tot het verzenden van het brevet een elektronische flux is, bedraagt de termijn voor het verzenden een maand + zeven dagen vanaf de datum van verwerking door de KSZ (opgenomen in de prefix van elk bericht). Als het oorspronkelijke kinderbijslagfonds meer dan één DMFA-bericht ontvangt, begint de termijn van een maand te lopen vanaf de ontvangstdatum van de DMFA die bepalend is voor de bevoegdheidswijziging.

5 pagina 5 Opmerkingen: DMFA die leidt tot de verzending van het brevet De procedure van het automatisch onderzoek van het recht is zowel van toepassing bij een wijziging in de socio-professionele situatie van de rechthebbende als bij een verandering van de voorrangsgerechtigde rechthebbende. In geval van verandering van de voorrangsgerechtigde rechthebbende is de vraag evenwel welke DMFA leidt tot de verzending van het brevet als men een RIP- of DMFA-gegeven ontvangt voor een actor 103 of 106 (bijslagtrekkende of derde die voorrangsgerechtigde kan worden) die voordien zonder beroep of daarmee gelijkgesteld was. Moet men rekening houden met de DMFA van de maand waarin de gebeurtenis zich voordeed die de verandering van rechthebbende rechtvaardigt, of met de DMFA met betrekking tot de eerste dag van het kwartaal na dat waarin de gebeurtenis plaatsvond, wetende dat de verandering van voorrangsgerechtigde rechthebbende ingaat op de eerste dag van het kwartaal volgend op de gebeurtenis, voor zover de voorrangsgerechtigde rechthebbende nog altijd de hoedanigheid van rechthebbende heeft op die datum. Als men geen RIP-out ontvangen heeft, is de DMFA over de maand van de gebeurtenis die de verandering rechtvaardigt, beslissend voor de verzending van het brevet. Als men een RIP-in (= gebeurtenis) ontvangt voor een bijslagtrekkende die mogelijk voorrangsgerechtigd is en die zich voordien niet in een beroeps- of gelijkgestelde situatie bevond, moet men de bevestiging van de verandering van bevoegdheid afwachten, dat wil zeggen de DMFA van het kwartaal van de RIP-in (= gebeurtenis). Als de DMFA van het betrokken kwartaal geen datum van uitdiensttreding vermeldt, betekent dat immers dat de persoon nog altijd in dienst is, in iedere geval de 1ste dag van het volgende kwartaal. Het fonds moet dan het brevet van ambtswege naar het nieuw bevoegde fonds sturen binnen de gestelde termijn, dus ten laatste 1 maand en 7 dagen te rekenen vanaf de datum van verwerking van de DMFA bij de KSZ 3. Dezelfde vraag stelt zich in geval van verandering van rechthebbende als de bijslagtrekkende of de derde die rechthebbende wordt zich in een toekenningssituatie bevindt. Ook in dat geval moet het brevet verstuurd worden binnen 1 maand en 7 dagen na ontvangst van de flux D042 of D046 met betrekking tot de gebeurtenis die de verandering van rechthebbende rechtvaardigt. NB. Wat voorafgaat, geldt in het kader van de nieuwe procedure van het automatisch onderzoek van het recht. Als de bevoegdheid overgaat op een instelling waarmee de fondsen volgens de oude 3 Zie Gids van de gebruiker, punt

6 pagina 6 procedure werken, is het de RIP of de ontvangst van de flux D042 of D046 die leidt tot de verzending van het brevet van ambtswege (met eventueel provisionele betaling in afwachting van de kwitantie). Het automatisch onderzoek van het recht impliceert dat de oorspronkelijke kinderbijslaginstelling het dossier opvolgt in al zijn aspecten, tot en met de vaststelling en de betaling van een verhoogde schaal of een sociale toeslag (42bis of 50ter). Pas op het moment dat het oorspronkelijke kinderbijslagfonds alle gekwalificeerde gegevens bezit die de bevoegdheidswijziging bevestigen, wordt het dossier doorgegeven aan de volgende kinderbijslaginstelling met een brevet. Zodra het volgende fonds het brevet ontvangen heeft, moet het evenwel nagaan of er geen onderbreking geweest is in de werkloosheid (ook in de maand van de overdracht). Bijvoorbeeld: Een meerderjarig kind verlaat het gezin van zijn werkende moeder om bij zijn werkloze vader te gaan wonen in januari. De verandering van rechthebbende gaat in op 1 april. Het oorspronkelijke fonds moet dus het recht van de werkloze rechthebbende onderzoeken. Het onderzoek bevestigt het recht "langdurige werkloze". Het oorspronkelijke fonds stuurt het brevet in maart naar het volgende fonds en betaalt de kinderbijslag en de toeslag 42bis voor de maanden februari en maart. Het oorspronkelijke fonds kan zijn integraties afsluiten, aangezien zijn betalingen geldig waren volgens de fluxen in zijn bezit. Hoewel de maand maart nog betaald werd door het oorspronkelijke fonds, moet het volgende fonds nagaan of de rechthebbende nog altijd de hoedanigheid van werkloze had in de maand maart. Procedure in geval van ontslag van de werkgever Als de werkgever verandert van kinderbijslagfonds, moet het dossier onmiddellijk doorgestuurd worden naar het nieuwe fonds van de werkgever. Men moet niet wachten op het DMFA-bericht. Op basis van de RIP-gegevens bepaalt men welke rechthebbenden (nog) in dienst zijn van de werkgever en zich niet in een geneutraliseerde situatie bevinden op de begindatum van de nieuwe aansluiting. De Rijksdienst bevestigt het principe uit CO 1309 van 20 juni De brevetten worden gestuurd in de loop van de eerste maand van de nieuwe bevoegdheid. Het oorspronkelijke fonds betaalt de kinderbijslag voor de maand van de overdracht (via "raadpleging ontvangen attesten") Invullen van het brevet Het doel van het brevet is het doorsturen van alle gegevens die relevant zijn voor het recht op kinderbijslag bij een kinderbijslaginstelling die ze bezit (fonds A) naar een andere kinderbijslaginstelling die ze nodig heeft om de betaling van de kinderbijslag voort te zetten (fonds B).

7 pagina Invullen van het brevet in geval van automatisch onderzoek van het recht 4 Wat betreft het automatisch onderzoek van het recht, moeten de relevante gegevens om aan deze doelstelling te beantwoorden, verplicht betrekking hebben op de rechthebbende van het volgende fonds. De gegevens betreffende de rechthebbende van het oorspronkelijke fonds zijn niet relevant voor het volgende fonds. Rubriek B moet echter in alle gevallen worden ingevuld Exhaustieve invulling van de rubrieken nodig voor het automatisch onderzoek van het recht Om te beantwoorden aan het vastgestelde doel werd het brevet ontworpen rekening houdend met de meerderheid van de socioprofessionele en de gezinssituaties van de betrokkenen. Het is dan ook niet noodzakelijk dat alle rubrieken of vakken worden ingevuld 5. De gids van de gebruiker preciseert welke rubrieken of vakken altijd moeten ingevuld worden, maar in alle gevallen waar rubrieken en/of vakken verplicht in te vullen zijn, moeten ze exhaustief ingevuld worden. Vaak werd namelijk vastgesteld dat sommige rubrieken niet of niet correct waren ingevuld, met name: De rubriek rechthebbende" Zone: "Samenstelling en behoud van het statuut van langdurig werkloze 6 Wanneer een werkloze wordt aangeworven door een nieuwe werkgever, moet het oorspronkelijke fonds deze rubriek invullen om de reeds samengestelde periode van werkloosheid te waarborgen in geval van samenstelling van het statuut van langdurig werkloze, om de toepassing van de wet d Hondt te verzekeren. Maar al te vaak laten de fondsen na deze rubriek in te vullen, hoewel de rechthebbende werkloos was, of vullen ze het punt in betreffende het verwerven van het statuut van werkloze in plaats van het punt betreffende het behoud van het statuut van werkloze. Zone: "Controles ter plaatse of controles via formulieren" Moet slechts ingevuld worden als de bevoegdheidswijziging het gevolg is van een verandering van rechthebbende en die nieuwe rechthebbende het statuut heeft van werkloze, invalide of gepensioneerde. De rubriek vierde actor : deze rubriek moet ingevuld worden in alle gevallen waar er een of meer vierde actoren zijn 7. 4 Zie Gids van de gebruiker, punt Als de techniek van de kinderbijslaginstelling het mogelijk maakt niet gebruikte rubrieken of vakken te schrappen, dan mag de instelling een in die zin beperkt brevet versturen. 6 Zie gids van de gebruiker punt Zie CO 1345 van 10 juli 2003.

8 pagina 8 De rubriek diversen : deze rubriek is bedoeld voor alle gegevens die niet zijn opgenomen in de diverse andere rubrieken en die van belang kunnen zijn voor de volgende instelling. In deze rubriek dient men ook de gegevens te vermelden betreffende een wijziging van de reglementering of nieuwe reglementering die nog niet is opgenomen in het brevet, in afwachting van een aangepaste versie van het brevet. De controleformulieren die het oorspronkelijke fonds ontving, moeten vermeld worden op het brevet. Als het oorspronkelijke fonds deze controleformulieren ontvangt na het verzenden van het brevet, dan moet het dit melden via het bijkomend brevet aan het volgende fonds. Het controleformulier moet verstuurd worden door het fonds dat zijn betalingen moet rechtvaardigen. Als het brevet verstuurd werd in september, moet het fonds A de P7 versturen naar de bijslagtrekkende. Ook als het brevet verstuurd werd in de loop van de laatste maand van de wachttijd, bijvoorbeeld in de maand april, moet het fonds A de P20 versturen. Opmerking: Als het volgende kinderbijslagfonds (fonds B) een brevet van ambtswege ontvangt, moet het onmiddellijk het dossier overnemen. Als het brevet van ambtswege onvoldoende gegevens bevat om de betalingen over te nemen moet het volgende kinderbijslagfonds (fonds B) het oorspronkelijke kinderbijslagfonds (fonds A) hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, zodat fonds A het dossier kan aanvullen en de (provisionele) betaling eventueel kan aanvatten of voortzetten. Het brevet wordt niet teruggestuurd voor een detail Herinnering van het brevet In geval van herinnering van een brevet moet een duplicaat verstuurd worden, en niet zomaar een gewone herinnering Verzenden van het brevet van ambtswege in de procedure van het onderzoek van het recht door het bevoegde fonds (oude procedure) Wanneer een instelling een brevet van ambtswege verzendt, moet een datum van einde van betaling worden vermeld als het fonds zijn betalingen stopzet. Dit is het geval als het oorspronkelijke fonds de kinderbijslag niet provisioneel kan betalen. In dat geval moet de instelling geen enkele kwitantie versturen.

9 pagina 9 Als het oorspronkelijke fonds de betaling van de kinderbijslag echter provisioneel voortzet, moet geen datum van einde van betaling vermeld worden. In dat geval moet de volgende instelling een kwitantie versturen voor die zijn betalingen kan aanvatten. Instelling A verzekert nog de betaling van de maand waarin de kwitantie is verstuurd. Instelling B begint zijn betalingen vanaf de maand volgend op die waarin de kwitantie is verstuurd. Om een onderbreking van de betalingen te vermijden, moet het oorspronkelijke kinderbijslagfonds rekening houden met de datum vermeld op de kwitantie om te bepalen op welke datum het volgende kinderbijslagfonds de betalingen overneemt. 3. Gids van de gebruiker van het brevet De hierbij gevoegde gids van de gebruiker werd aangepast, rekening houdend met alle aandachtspunten, de herinnerde regels, de wets- en reglementaire wijzigingen en andere opmerkingen geformuleerd door de kinderbijslaginstellingen naar aanleiding van de toepassing van de nieuwe procedure en het verzenden van het nieuwe brevet. In het brevet zelf werden vier vakken bij de rubriek rechtgevende kinderen gewijzigd, ofwel conform de reglementaire wijzigingen ofwel omwille van de duidelijkheid van de gevraagde informatie. Een rubriek is opgeheven. De gewijzigde vakken zijn de volgende: - het statuut van het kind: een vraag over de nieuwe BaMa-structuur werd toegevoegd; - het gehandicapte kind: bijkomende informatie wordt gevraagd: genoot het kind in juli 2002 een toeslag voor gehandicapten? - het stelsel van ouderlijk gezag: het vak werd volledig herzien omwille van een betere leesbaarheid van de informatie; - de grond van de voorrang: voortaan moet dit vak enkel maar ingevuld worden als de grond van de voorrang afwijkt van artikel 64, KBW. Bovendien werd een punt betreffende de Europese of bilaterale overeenkomsten toegevoegd.

10 pagina 10 Nieuwe rubriek: Potentiële rechtgevende kinderen. Die rubriek moet ingevuld worden voor alle potentiële rechtgevende kinderen die, hoewel ze het statuut van rechtgevend kind hebben, geen kinderbijslag meer ontvangen wegens een winstgevende activiteit. 8 Opgeheven rubriek: DMFA- en RIP-gegevens. Ter wille van de efficiëntie en vanuit de logica van het automatisch onderzoek van het recht, dringt de Rijksdienst erop aan dat die gegevens niet meer opnieuw gecontroleerd worden door het volgende fonds. Ik verzoek u de in deze gebruikersgids vermelde richtlijnen na te leven en voortaan het aldus aangepaste brevet te gebruiken. Ik vestig uw aandacht erop dat deze dienstbrief de dienstbrief 996/61/BH van 29/03/2006 niet in vraag stelt en geen afbreuk doet aan het lopende onderzoek naar een eventuele nieuwe procedure voor de gewaarborgde gezinsbijslag. Deze omzendbrief, die de omzendbrief 996/58 van 12 januari vernietigt, wordt van kracht op 1 januari Ik dank u voor uw medewerking. Hoogachtend. Johan Verstraeten 8 Zie de tabel in bijlage die alle potentiële kinderen vermeldt die op het brevet moeten staan. 9 Betreft dus de brevetten verstuurd vanaf 1 januari 2007.

Departement Controle

Departement Controle Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1377 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.12.2008 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Herziening

Nadere informatie

De administrateur-generaal,

De administrateur-generaal, Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal, Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 26.09.2008 II/A/997/73/agy onze ref. uw ref. contact Annik Garigliany attaché telefoon 02-237

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Verwerking van de RIP-

Nadere informatie

DMFA. automatisch onderzoek van het recht, provisionele betalingen en brevet. DMFA - Juni

DMFA. automatisch onderzoek van het recht, provisionele betalingen en brevet. DMFA - Juni DMFA automatisch onderzoek van het recht, provisionele betalingen en brevet DMFA - Juni 2004 1 DMFA? de wet van 26.07.1996 tot administratieve modernisering e-government van de sociale zekerheid de driemaandelijkse

Nadere informatie

Business-rules: Wanneer en welke gegevens over betaling van kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag in het Kadaster inbrengen?

Business-rules: Wanneer en welke gegevens over betaling van kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag in het Kadaster inbrengen? Bijlage 1 bij dienstbrief 997/52bis Business-rules: Wanneer en welke gegevens over betaling van kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag in het Kadaster inbrengen? Situatie (Voorafbetaling) kraamgeld

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 06.07.2004 uw ref. contact Hugo Bogaert sociaal inspecteur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

BREVET VAN RECHTHEBBENDE GIDS VAN DE GEBRUIKER

BREVET VAN RECHTHEBBENDE GIDS VAN DE GEBRUIKER Bijlage I bij 996/67 BREVET VAN RECHTHEBBENDE GIDS VAN DE GEBRUIKER 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. DOEL VAN HET BREVET 1.2. DEFINITIE VAN HET BREVET 2. PROCEDURES 2.1. ONDERZOEK VAN HET RECHT DOOR HET BEVOEGDE

Nadere informatie

Brevet van rechthebbende

Brevet van rechthebbende Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam van de beheerder verantwoordelijk voor het dossier e-mail : tel.

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 09.11.2010 uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23 98 02-237 21 11 Betreft: Ouderlijk

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.12.2009 uw ref. contact Hugo Bogaert adviseur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Artikel

Nadere informatie

BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT

BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam

Nadere informatie

Departement Controle. Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens

Departement Controle. Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1375 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 06.10.2008 II/C/CO1375/BH uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 07.08.2006 uw ref. contact Annik Garigliany attaché telefoon 02-237 23 58 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

De administrateur-generaal. Betreft: Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie- en motiveringsplicht

De administrateur-generaal. Betreft: Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie- en motiveringsplicht Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.04.2005 uw ref. contact Anne-Michèle Wauthier attaché telefoon 02-237 23 56 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

BREVET VAN RECHTHEBBENDE: HANDLEIDING VAN DE GEBRUIKER

BREVET VAN RECHTHEBBENDE: HANDLEIDING VAN DE GEBRUIKER BREVET VAN RECHTHEBBENDE: HANDLEIDING VAN DE GEBRUIKER I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Doel van het brevet Het brevet wil garanderen dat de gegevens die van belang zijn voor het recht op kinderbijslag door een

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.11.2006 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Vaststelling

Nadere informatie

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden Toekenning van een sociale toeslag na het

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal datum 25.02.2008 II/A/C/996/81/hh onze ref. uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Sommendelegatie - Tegenstelbaarheid

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003; TC/03/14 BERAADSLAGING NR. 03/10bis VAN 4 FEBRUARI 2003, AANGEPAST OP 19 JULI 2005, M.B.T. EEN AANVRAAG TOT MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) -

Nadere informatie

Juridisch bulletin. www.rkw.be

Juridisch bulletin. www.rkw.be Juridisch bulletin www.rkw.be Dienstvoorschriften 2008 Inhoud 1 Ministeriële omzendbrieven 3 1.1 Ministeriële omzendbrief nr. 601 van 30 januari 2008 (Artikel 76bis, 1, KBW. Bedragen van de gezinsbijslag

Nadere informatie

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Controle Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.12.2012 uw ref. contact Peter Savat Guy Tillieux sociaal inspecteurs telefoon 02-237 21 07 02-237 23 60

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005; SCSZ/05/91 1 BERAADSLAGING NR. 05/032 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING AAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS EN DE

Nadere informatie

FUSIE VAN KINDERBIJSLAGFONDSEN

FUSIE VAN KINDERBIJSLAGFONDSEN FUSIE VAN KINDERBIJSLAGFONDSEN De wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 over de VZW s is van toepassing op alle erkende vrije kinderbijslagfondsen. In dit document zullen wij echter

Nadere informatie

Bijlage 2: vragen - antwoorden

Bijlage 2: vragen - antwoorden Bijlage 2: vragen - antwoorden Voorafgaande opmerking: Het fonds kan altijd trachten met andere elementen in het dossier vast te stellen dat de sociaal verzekerde wist of redelijkerwijs moest weten dat

Nadere informatie

Raadpleging van de gegevens betreffende niet-vergoede werklozen flux L035 (P063 in de terminologie van het Kadaster)

Raadpleging van de gegevens betreffende niet-vergoede werklozen flux L035 (P063 in de terminologie van het Kadaster) Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Monitoring Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 27.02.2015 onze ref. II/A/997/79bis/IVB-TG uw ref. contact Isabelle Van den Bossche - Guy Tillieux telefoon

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel uw ref. contact Hugo Bogaert sociaal inspecteur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Vaststelling

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 07.03.2008 II/C/996/82/BH onze ref. uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61

Nadere informatie

Recht op kinderbijslag voor jongeren die hun studies buiten het Belgische grondgebied voortzetten

Recht op kinderbijslag voor jongeren die hun studies buiten het Belgische grondgebied voortzetten Trierstraat 70 B-1000 Brussel Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 24.02.2016 uw kenm. contact Johan Buyck attaché telefoon 02-237 29 33 02-237 21 11 e-mail: johan.buyck@famifed.be Betreft:

Nadere informatie

Juridische afdeling Departement Controle CO 1356

Juridische afdeling Departement Controle CO 1356 Trierstraat 70 B-1000 Brussel Juridische afdeling Departement Controle CO 1356 datum 13.03.2006 III/06/CO 1356/FN onze ref. uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

A. Verduidelijkingen over het begin van de toekenningsperiode als werkzoekende

A. Verduidelijkingen over het begin van de toekenningsperiode als werkzoekende Jonge schoolverlater ingeschreven als werkzoekende - Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, 5, KBW. A. Verduidelijkingen

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

AANVRAAG OM BREVET. ldentificatie van de oorspronkelijke instelling. (:.. RECHTHEBBENI>EVANDEcOORsPRONKELIJKEINSTELLING-...j

AANVRAAG OM BREVET. ldentificatie van de oorspronkelijke instelling. (:.. RECHTHEBBENI>EVANDEcOORsPRONKELIJKEINSTELLING-...j . 1 BREVET V AN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT AANVRAAG OM BREVET Identificatie van de volgende instelling ldentificatie van de oorspronkelijke instelling (:.. RECHTHEBBENI>EVANDEcOORsPRONKELIJKEINSTELLING-....j

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.02.2008 uw ref. contact Johan Buyck Vincentia Michiels attachés telefoon 02-237 29 33 02-237

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

996/124 - Bijlage 2. Antwoorden. Er moet een huisbezoek worden aangevraagd.

996/124 - Bijlage 2. Antwoorden. Er moet een huisbezoek worden aangevraagd. Vragen van KBF ontvangen per mail 1 Wanneer een gezin ingeschreven staat volgens de KSZ op een adres met de melding Gemeenschappen. Dat veronderstelt dat het gezin niet op een gewoon adres verblijft, maar

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften Juridisch bulletin Dienstvoorschriften 2004 www.rkw.be Inhoud 1. Ministeriële omzendbrieven... 3 1.1 Omzendbrief nr. 584 van 11 juni 2004 (statuut van onthaalouders opvanguitkering onkostenvergoeding)...3

Nadere informatie

1. BEPALING VAN DE WERKLOZEN DIE HET RECHT OP EEN INSCHAKELINGSUITKERING NA 36 MAANDEN VERLIEZEN

1. BEPALING VAN DE WERKLOZEN DIE HET RECHT OP EEN INSCHAKELINGSUITKERING NA 36 MAANDEN VERLIEZEN Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Monitoring Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 28.05.2015 onze ref. II/A/997/79ter/JOB-IVB uw ref. contact Johan Buyck Isabelle Van den Bossche telefoon

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 20.12.2005 uw ref. contact Johan Buyck Attaché telefoon 02-237 29 33 02-237 21 11 Betreft: Flux

Nadere informatie

Betreft: Raadpleging van de gegevens betreffende niet-vergoede werklozen flux L035 (P063 in de terminologie van het Kadaster)

Betreft: Raadpleging van de gegevens betreffende niet-vergoede werklozen flux L035 (P063 in de terminologie van het Kadaster) Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Monitoring Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 17.12.2014 uw ref. contact Johan Buyck Hugo Bogaert Guy Tillieux Isabelle Van den Bossche telefoon 02-237

Nadere informatie

Departement Controle Juridische Afdeling. Betreft: Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen Vrijwilligerswerk

Departement Controle Juridische Afdeling. Betreft: Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen Vrijwilligerswerk Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle Juridische Afdeling datum 7.06.2006 uw ref. CO 1357 contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Wet van 27 december 2005

Nadere informatie

996/124 - Bijlage 1 1. E-mailadressen Situatie E-mail verzenden naar Opmerkingen Toevoegen extra informatie aan een dossier in Famicontrol (onderzoek is nog lopende bij inspectie) Bijkomende vragen van

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen

IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen Vragen Oplossing 1. Situatie Referentie RKW: II/A/21/F00221/T/ced voor alle voorbeelden 1. een moeder woont met haar twee kinderen bij haar vader (grootvader

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking. De AKBW treedt in werking op 30 juni De praktische uitwerking vangt aan vanaf 1 juli 2014.

Voorafgaande opmerking. De AKBW treedt in werking op 30 juni De praktische uitwerking vangt aan vanaf 1 juli 2014. Voorafgaande opmerking De AKBW treedt in werking op 30 juni 2014. De praktische uitwerking vangt aan vanaf 1 juli 2014. 1. Interpretatie algemene kinderbijslagwet (AKBW) I.1. I.2. Moet er voor de periodes

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 15.05.2008 II/C/999/146 onze ref. uw ref. contact Inge Vandenbosch attaché telefoon 02-237 25 29

Nadere informatie

Juridische Afdeling. Betreft: Programmawet van 20 juli 2006 Onverschuldigde betalingen: nieuwe verjaringstermijnen

Juridische Afdeling. Betreft: Programmawet van 20 juli 2006 Onverschuldigde betalingen: nieuwe verjaringstermijnen Trierstraat 70 B-1000 Brussel Juridische Afdeling CO 1360 datum 01.08.2006 uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23 98 02-237 21 11 Betreft: Programmawet van 20 juli 2006 Onverschuldigde

Nadere informatie

GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP

GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP 0. CONTEXT Deze gebruikersgids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen waarvan de gegevens in het Kadaster geïntegreerd

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.08.2006 uw ref. contact Johan Buyck Vincentia Michiels attachés telefoon 02-237 29 33 02-237

Nadere informatie

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden Principe 1 2 De algemene afwijking primeert op de individuele afwijking. De MO 599 vermeldt een groep personen gedefinieerd als de niet-voorrangsgerechtigde rechthebbende vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder

Nadere informatie

Juridische Afdeling CO 1363

Juridische Afdeling CO 1363 Trierstraat 70 B-1000 Brussel Juridische Afdeling CO 1363 datum 15.03.2007 III/06/CO 1363/DIM onze ref. uw ref. contact Koen De Fyn attaché telefoon 02-237 21 10 02-237 21 12 Betreft Afzien van terugvordering

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Wetgeving

Juridisch bulletin. Wetgeving Juridisch bulletin Wetgeving 2008 www.rkw.be Inhoud 1 Wetten 4 1.1 Programmawet (I) van 8 juni 2008, BS van 16 juni 2008 (Jaarlijkse leeftijdsbijslag) 4 1.2 Wet houdende diverse bepalingen (I) (1) van

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr. 1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële Omzendbrief nr. 599 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers,

Nadere informatie

Hierbij vindt u de lijst met controles en codes gebruikt in de toepassing NRW.

Hierbij vindt u de lijst met controles en codes gebruikt in de toepassing NRW. Hierbij vindt u de lijst met controles en codes gebruikt in de toepassing NRW. 1) Controles Een controle wordt aangemaakt in drie types situaties: - wanneer de situatie van de aansluiting bij het fonds

Nadere informatie

Juridische Afdeling Departement Controle CO 1369

Juridische Afdeling Departement Controle CO 1369 Trierstraat 70 B-1000 Brussel Juridische Afdeling Departement Controle CO 1369 datum 3 oktober 2007 III/07/CO 1369/UI uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: De

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr. FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële omzendbrief nr. 593 Omzendbrief aan de mevrouwen Ministers, aan de heren Ministers,

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 16.10.2007 II/C/999/c.144/sn onze ref. uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2015 Aanpassing: Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie generaal sociaal beleid Domein regelgeving. KINDERBIJSLAG Omz. nr.588

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie generaal sociaal beleid Domein regelgeving. KINDERBIJSLAG Omz. nr.588 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie generaal sociaal beleid Domein regelgeving KINDERBIJSLAG Omz. nr.588 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers, aan de Mevrouwen

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 22.12.2004 uw ref. contact Roland Binet / Johan Buyck attachés telefoon 02-237 23 35 / 02-237 29

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 Gedetailleerde gegevens STATISTISCH OVERZICHT NR. 3 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Voor de kinderbijslagbedragen is de spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing vanaf 01/06/2016. De grensbedragen voor de bestaansmiddelen zijn aangepast vanaf 01/06/2017

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen.

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT CONTEXT Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. Hij heeft betrekking op de kritische lezing van een

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 07.04.2003 Monitoring Departement Controle uw ref. contact Roland Binet adjunct-adviseur telefoon

Nadere informatie

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen Programmawet (1) van 27 april 2007 - Maatregelen voor de eenoudergezinnen - Voorbeelden Eenoudergezinnen die enkel de gewone schaal ontvangen: specifieke toeslag van 20 EUR 1. Een koppel gaat gescheiden

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 14.04.2011 uw ref. contact Vincentia Michiels Johan Buyck attachés telefoon 02-237 26 96 02-237

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/002 BERAADSLAGING NR. 08/002 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/028 BERAADSLAGING NR 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

BIJLAGE IIIa bij CO 1386/2016 FICHE. DE STUDENT en de WERKZOEKENDE SCHOOLVERLATER in de BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD. + Schema in bijlage

BIJLAGE IIIa bij CO 1386/2016 FICHE. DE STUDENT en de WERKZOEKENDE SCHOOLVERLATER in de BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD. + Schema in bijlage BIJLAGE IIIa bij CO 1386/2016 FICHE DE STUDENT en de WERKZOEKENDE SCHOOLVERLATER in de BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD + Schema in bijlage 1 Inleiding De student die tot het einde van het school- of academiejaar

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007; SCSZ/07/133 1 BERAADSLAGING NR. 07/045 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN ENERZIJDS DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN ANDERZIJDS DE KINDERBIJSLAGFONDSEN

Nadere informatie

BERICHT RIP GEBRUIKERSGIDS. Deze gids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen geïntegreerd in het Kadaster.

BERICHT RIP GEBRUIKERSGIDS. Deze gids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen geïntegreerd in het Kadaster. BERICHT RIP GEBRUIKERSGIDS Deze gids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen geïntegreerd in het Kadaster. Het is de kritische lectuur van een RIP-bericht m.b.t. een rechthebbende (rolcode 101 in

Nadere informatie

1. TOELICHTING BIJ PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MO 579 VAN 5 MAART VARIA: - ARTIKEL 66 KBW - ONTHAALOUDERS - BEVOEGDHEIDSBESLUIT

1. TOELICHTING BIJ PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MO 579 VAN 5 MAART VARIA: - ARTIKEL 66 KBW - ONTHAALOUDERS - BEVOEGDHEIDSBESLUIT 1. TOELICHTING BIJ PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MO 579 VAN 5 MAART 2003 2. VARIA: - ARTIKEL 66 KBW - ONTHAALOUDERS - BEVOEGDHEIDSBESLUIT 1 HERVORMING VAN DE VERHOOGDE KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr. FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële omzendbrief nr. 596 Omzendbrief aan de mevrouwen Ministers, aan de heren Ministers,

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 19.12.2005 II/C/996/c.57/sn onze ref. uw ref. Contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 920,25

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften 2003. www.rkw.be

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften 2003. www.rkw.be Juridisch bulletin Dienstvoorschriften 2003 www.rkw.be Inhoud 1. Ministeriële omzendbrieven... 4 1.1 Omzendbrief nr. 578 van 14 februari 2003 (Inwerkingtreding van de nieuwe reglementering inzake de kinderbijslag

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 05.03.2008 onze ref. uw ref. contact Johan Buyck Vincentia Michiels attachés telefoon 02-237 29

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 142 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003 Bijlage bij bericht 6 H-HR/2007 70e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522 Uitreiking: typelijst 25/003 Reserve: 20 ex BEDRAGEN VAN DE GEZINSPRESTATIES TOEPASSELIJK VANAF 01.05.2006 TOT 30.09.2006 Spilindex Coëfficiënt

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 2 DE SEMESTER 2014

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 2 DE SEMESTER 2014 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 2 DE SEMESTER 2014 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 150 Verantwoordelijk uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor alle inlichtingen,

Nadere informatie

Bedragen kinderbijslag

Bedragen kinderbijslag Bedragen kinderbijslag 1/06/2016 KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.247,58 938,66 1.247,58

Nadere informatie

Category Service FileNr Title Name First name INSS Street Number Postal code Town. Annexe 1 / Bijlage 1 - Request rugent controls.

Category Service FileNr Title Name First name INSS Street Number Postal code Town. Annexe 1 / Bijlage 1 - Request rugent controls. Category Service Nr Title Name First name INSS Street Number Postal code Town Annexe 1 / Bijlage 1 - Request rugent controls.xlsm Urgency Code manager name manager tel Order date Language Annexe 1 / Bijlage

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/83 1 BERAADSLAGING NR. 05/030 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE WERKLIEDEN UIT HET BOUWBEDRIJF AAN DE UITBETALINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

BIJLAGEN. Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag I II III IV V

BIJLAGEN. Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag I II III IV V BIJLAGEN Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag Naar aanleiding van de Algemene Kinderbijslagwet heeft FAMIFED een tabel opgemaakt met de impact van de verschillende bijdragereeksen

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat 70-1000 Brussel e-mail: research@rkw.be www.rkw.be

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 140 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld

Aanvraag om kraamgeld Aanvraag om kraamgeld Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum aan uw kinderbijslagfonds. Als u uw kinderbijslagfonds niet kent, kunt u het vragen aan uw (laatste)

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 145 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 144 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 10.09.2008 Betreft: Distributie van attesten betreffende (aanvragen) om medische consultatie voor

Nadere informatie