De administrateur-generaal

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De administrateur-generaal"

Transcriptie

1 Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon Betreft: Ouderlijk gezag - Gevolgen van de verblijfplaats van het rechtgevend kind Mevrouw, Mijnheer, Het doel van deze dienstbrief is te bepalen welke kinderen voor de kinderbijslag beschouwd moeten worden als vallende onder gezamenlijk ouderlijk gezag co-ouderschap genoemd zoals bepaald in artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek. Zoals bekend beïnvloedt het gezamenlijk ouderlijk gezag, als het kind door één van zijn gescheiden levende ouders opgevoed wordt, de aanwijzing van de rechthebbende met voorrang binnen de werknemersregeling (art. 64 KBW) en bij samenloop met een recht in de regeling voor zelfstandigen (art. 60 KBW), en daarnaast ook de aanwijzing van de bijslagtrekkende (art. 69 KBW) als volgt: - Gescheiden levende ouders die beiden werknemer zijn, worden geacht nog altijd samen een gezin te vormen, waardoor het recht van de vader voorrang heeft. - Gescheiden levende ouders van wie de ene zelfstandige en de andere werknemer is, worden geacht nog altijd samen een gezin te vormen, waardoor het recht van de werknemer voorrang heeft als die minstens halftijds werkt en als de rechthebbende zelfstandige geen recht heeft op de toeslagen voor invalide zelfstandigen. - Van gescheiden levende ouders is de moeder de bijslagtrekkende zoals vóór de scheiding, tenzij de vader bij wie het kind gedomicilieerd is, vraagt om zelf bijslagtrekkende te zijn. 1. Internationaal privaat recht In een situatie met buitenlandse inslag, dus in een niet volledig Belgische situatie, was artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek de wettelijke bron die regelde welk recht van toepassing is voor het

2 pagina 2 ouderlijk gezag. Volgens dat artikel bepaalt de wetgeving van het land waarvan het kind de nationaliteit heeft de regeling voor het ouderlijk gezag. Artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek was dus maar van toepassing voor Belgische kinderen. Omgekeerd gold dat de ouders van een kind van een andere nationaliteit dan de Belgische niet gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen op grond van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek. De wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (WIPR) heeft artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek opgeheven. Artikel 35, 1, lid 2 WIPR voorziet in een territoriale factor, dus het land waar het kind verblijft, om te bepalen welk recht van toepassing is voor het ouderlijk gezag. 2. Algemene regels voor het recht op kinderbijslag De opheffing van artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek en de toepassing in plaats daarvan van artikel 35, 1 WIPR hebben als gevolg dat voortaan voor de toepassing van de artikelen 60, 64 en 69 KBW: - als het om een kind gaat dat in België opgevoed wordt, bij scheiding van de ouders voor dat kind artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, tenzij een vonnis voorgelegd wordt dat die bepaling teniet doet. - als het om een kind gaat dat buiten België opgevoed wordt door één van de ouders na de scheiding van de ouders, voor dat kind artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is. Als een kind, al dan niet van Belgische nationaliteit, in België woont, wordt de juridische fictie verbonden aan het co-ouderschap toegepast, tenzij er een vonnis is dat het ouderlijk gezag / het toezicht over het kind exclusief aan één ouder toewijst, vonnis op grond waarvan rekening moet worden gehouden met de feitelijke situatie. Als een kind, al dan niet van Belgische nationaliteit, buiten België woont, wordt de juridische fictie verbonden aan het co-ouderschap niet toegepast maar wordt rekening gehouden met de feitelijke situatie.

3 pagina 3 3. Toelichting 3.1. Begrip verblijf Het gaat om de plaats waar het kind daadwerkelijk leeft Vonnis op grond waarvan rekening gehouden wordt met de feitelijke situatie als het kind in België woont Met beslissingen van Belgische rechters over het ouderlijk gezag die dat gezag exclusief aan één ouder toewijzen, is er geen probleem. Voor buitenlandse vonnissen die het ouderlijk gezag / het toezicht over het kind exclusief aan één ouder toewijzen, hebben de kinderbijslagfondsen niet de nodige middelen om de geldigheid ervan na te gaan (verificatie van de authenticiteit van de voorgelegde akte, vertaling, verificatie van de procedure en van de inhoud). Aan de fondsen wordt dus gevraagd alleen rekening te houden met beslissingen van Belgische rechters die een buitenlands vonnis erkennen en het uitvoerbaar verklaren in België Toepassing De hiervoor gedefinieerde nieuwe regels zijn in principe van toepassing vanaf 1 oktober 2004, de datum waarop artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek opgeheven is. Rekening houdend met de administratieve voorschriften moet deze dienstbrief als volgt toegepast worden Dossiers waarvoor niet betaald wordt bij de inwerkingtreding van deze dienstbrief. Het gaat om dossiers waarvoor ofwel nog nooit kinderbijslag betaald is voor een kind (bv. eerste geboorte, eerste situatie die recht geeft op kinderbijslag) ofwel er een onderbreking geweest is in de bevoegdheid van de Kinderbijslagwet 2. 1 Voor vonnissen uit een lidstaat van de Europese Unie, behalve voor Denemarken, toepassing van de artikelen 21 en 28 van het reglement II bis van Brussel, in andere gevallen toepassing van artikel 23 WIPR. 2 Bijvoorbeeld: als gevolg een poging om een zelfstandig beroep uit te oefenen, valt een werknemer onder de kinderbijslagregeling voor zelfstandigen, maar daarna wordt hij opnieuw werknemer.

4 pagina Als nog nooit betaald is voor het kind zijn de nieuwe regels van deze dienstbrief ambtshalve en ook voor het verleden van toepassing, afgezien van de eventuele verjaring na 5 jaar bedoeld in artikel 120 KBW Als de bevoegdheid overgaat naar de Kinderbijslagwet Werknemers zijn de nieuwe regels van deze dienstbrief ambtshalve en ook voor het verleden van toepassing, met het volgende voorbehoud: - Als de bijslagtrekkende volgens de oude regels kinderbijslag ontving die volgens de nieuwe regels ten onrechte aan haar/hem betaald is, wordt het betaalde niet teruggevorderd. Voor betalingen in de plaats van een andere instelling worden de rekeningen wel geregulariseerd. - Als de bijslagtrekkende volgens de nieuwe regels aanvullende kinderbijslag moet ontvangen, wordt die betaald, afgezien van de eventuele verjaring na 5 jaar bedoeld in artikel 120 KBW. Voorbeeld Situatie Een gezin woont in België. De vader is voltijds werknemer, de moeder is werknemer en de twee minderjarige kinderen hebben niet de Belgische nationaliteit. De ouders gaan uit elkaar op 1 april 2006 en de kinderen gaan bij de moeder wonen. De moeder wordt op 1 mei 2007 zelfstandige. De moeder wordt opnieuw werknemer op 1 november Oplossingen Aangezien de kinderen niet de Belgische nationaliteit hebben, zijn bij de scheiding de rechten binnen de werknemersregeling gevestigd op basis van de feitelijke situatie: de moeder is rechthebbende en bijslagtrekkende. Toen de moeder zelfstandige werd, ging het recht over naar de zelfstandigenregeling, opnieuw op basis van een onderzoek van de feitelijke situatie.

5 pagina 5 Regularisatie Vanaf 1 november 2010 moet het fonds van de vader het recht op kinderbijslag onderzoeken, op basis van de fictie verbonden aan het co-ouderschap: de vader is rechthebbende en de moeder bijslagtrekkende. Dat fonds moet het dossier herzien vanaf de scheiding van de ouders, dus vanaf april 2006, op basis van de fictie verbonden aan het co-ouderschap: Aanwijzing van de rechthebbende Tot maart 2006: vader rechthebbende, moeder bijslagtrekkende. Van april 2006 tot juni 2007: voorrangsrecht uit hoofde van de vader in de werknemersregeling. Geen regularisatie, noch voor het gezin, noch tussen het fonds van de vader en dat van de moeder (werknemersregeling). Van juli 2007 tot het einde van de geldige betalingen door de regeling voor zelfstandigen: recht uit hoofde van de vader. Het fonds moet ten opzichte van de zelfstandigenregeling het verschil regulariseren tussen de schaal 40 KBW en de schaal voor zelfstandigen. Aanwijzing van de bijslagtrekkende Op basis van het co-ouderschap blijft de moeder ononderbroken bijslagtrekkende Dossiers waarvoor betaald wordt bij de inwerkingtreding van deze omzendbrief Omdat het onmogelijk is bij het verschijnen van deze omzendbrief alle dossiers opnieuw te onderzoeken om de gevallen op te sporen van gescheiden ouders van kinderen van buitenlandse nationaliteit die in België opgevoed worden, moeten de kinderbijslagfondsen niet ambtshalve alle dossiers herzien. Er wordt echter gevraagd dat ze de dossiers herzien als zich een gebeurtenis voordoet die een nieuw onderzoek met zich brengt. Hoe dan ook moeten zij een dossier ten laatste herzien na een aanvraag van het gezin of als zich feiten voordoen die op basis van de oude regels een verandering van rechthebbende, van bijslagtrekkende of van bevoegdheid met zich brengen voor minstens één van de kinderen van het gezin, en ook bij een nieuwe geboorte.

6 pagina 6 In die gevallen zijn de nieuwe regels voorgesteld in deze omzendbrief ambtshalve van toepassing, ook voor het verleden maar met het volgende voorbehoud: - Als de bijslagtrekkende op basis van de oude regels kinderbijslag ontvangen heeft die volgens de nieuwe regels ten onrechte betaald is, wordt niet gedebiteerd. Als betaald is in de plaats van een andere instelling worden de rekeningen wel geregulariseerd. - Als de bijslagtrekkende volgens de nieuwe regels een bijpassing moet krijgen, wordt dat betaald rekening houdend met de verjaringstermijn van 5 jaar bedoeld in artikel 120 KBW. Voorbeelden Voorbeeld 1 Situatie Een gezin woont in België. De vader is zelfstandige en de moeder minder dan halftijds werknemer. De twee minderjarige kinderen hebben niet de Belgische nationaliteit. De ouders gaan op 15 november 2004 uit elkaar en de kinderen gaan bij de moeder wonen. De moeder werkt vanaf 1 november 2010 voor een nieuwe werkgever met een voltijds contract. Oplossing Aangezien de kinderen niet de Belgische nationaliteit hebben, worden de rechten gevestigd op basis van de feitelijke situatie: de moeder is rechthebbende en bijslagtrekkende sinds december Regularisatie De fictie verbonden aan het co-ouderschap moet toegepast worden: Van december 2004 tot november 2010: het recht van de vader in de zelfstandigenregeling had moeten blijven bestaan wegens de fictie verbonden aan het co-ouderschap (de moeder wordt geacht tot het gezin van de vader te behoren) en omdat de moeder minder dan halftijds werkt. Hoewel de moeder ten onrechte de bedragen van de werknemersregeling ontving, moet niet gedebiteerd worden. Maar er moet wel geregulariseerd worden met de zelfstandigenregeling om het

7 pagina 7 bedrag dat door die regeling verschuldigd was te recupereren. Zoals bekend geldt tussen kinderbijslagregelingen de verjaring niet. Vanaf 1 december 2010 (artikel 48 KBW) De werknemersregeling is bevoegd uit hoofde van de moeder die nu voltijds werkt, terwijl de vader nog altijd zelfstandige is. De moeder blijft de bijslagtrekkende. Voorbeeld 2 Situatie Een gezin bestaat uit de vader die werknemer is in België, de moeder die werknemer is in België, en twee Belgische minderjarige kinderen. De moeder gaat vanaf 1 november 2010 in Frankrijk wonen met het jongste kind maar blijft in België werken en de vader blijft in België met het oudste kind. Oplossing Bevoegde staat: België blijft bevoegd omdat de ouders in België werken. Rechthebbende met voorrang: Voor het oudste kind dat in België woont: de fictie verbonden aan het co-ouderschap moet toegepast worden de vader is de rechthebbende. Voor het jongste kind dat in Frankrijk woont bij de moeder: het recht wordt gevestigd op basis van de feitelijke situatie de moeder is de rechthebbende. Bijslagtrekkende: Voor het oudste kind dat in België woont: de fictie verbonden aan het co-ouderschap moet toegepast worden de moeder is de bijslagtrekkende, tenzij de vader vraagt om de bijslagtrekkende te zijn en het kind officieel bij hem woont.

8 pagina 8 Voor het jongste kind dat in Frankrijk woont bij de moeder: het recht wordt gevestigd op basis van de feitelijke situatie de moeder is de bijslagtrekkende. Deze dienstbrief treedt in werking op 1 november Ik dank u voor uw medewerking. Hoogachtend Johan Verstraeten

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.11.2006 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Vaststelling

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.12.2009 uw ref. contact Hugo Bogaert adviseur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Artikel

Nadere informatie

Juridische afdeling Departement Controle CO 1356

Juridische afdeling Departement Controle CO 1356 Trierstraat 70 B-1000 Brussel Juridische afdeling Departement Controle CO 1356 datum 13.03.2006 III/06/CO 1356/FN onze ref. uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

Juridisch bulletin.

Juridisch bulletin. Juridisch bulletin www.rkw.be Dienstvoorschriften 2011 Inhoud 1 Ministeriële omzendbrieven 3 1.1 Ministeriële omzendbrief nr.611 van 12 oktober 2010 (Artikel 76bis, 1, KBW. Barema s van de gezinsbijslag)

Nadere informatie

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden Principe 1 2 De algemene afwijking primeert op de individuele afwijking. De MO 599 vermeldt een groep personen gedefinieerd als de niet-voorrangsgerechtigde rechthebbende vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder

Nadere informatie

Departement Controle

Departement Controle Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1377 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.12.2008 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Herziening

Nadere informatie

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Controle Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.12.2012 uw ref. contact Peter Savat Guy Tillieux sociaal inspecteurs telefoon 02-237 21 07 02-237 23 60

Nadere informatie

Juridisch bulletin.

Juridisch bulletin. Juridisch bulletin www.rkw.be Dienstvoorschriften 2010 Inhoud 1 Ministeriële omzendbrieven 3 1.1 Ministeriële omzendbrief nr. 610 van 23 maart 2010 (Jongere met een aandoening - toegelaten activiteit)

Nadere informatie

Recht op kinderbijslag voor jongeren die hun studies buiten het Belgische grondgebied voortzetten

Recht op kinderbijslag voor jongeren die hun studies buiten het Belgische grondgebied voortzetten Trierstraat 70 B-1000 Brussel Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 24.02.2016 uw kenm. contact Johan Buyck attaché telefoon 02-237 29 33 02-237 21 11 e-mail: johan.buyck@famifed.be Betreft:

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 07.08.2006 uw ref. contact Annik Garigliany attaché telefoon 02-237 23 58 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Wetgeving

Juridisch bulletin. Wetgeving Juridisch bulletin Wetgeving 2009 www.rkw.be Inhoud 1 Wetten 3 1.1 Programmawet van 22 december 2008 (Eenoudertoeslag Onmiddellijke uitwerking Kinderen met een aandoening) 3 1.2 Wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal datum 25.02.2008 II/A/C/996/81/hh onze ref. uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Sommendelegatie - Tegenstelbaarheid

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Verwerking van de RIP-

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen

IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen Vragen Oplossing 1. Situatie Referentie RKW: II/A/21/F00221/T/ced voor alle voorbeelden 1. een moeder woont met haar twee kinderen bij haar vader (grootvader

Nadere informatie

Juridische Afdeling CO 1363

Juridische Afdeling CO 1363 Trierstraat 70 B-1000 Brussel Juridische Afdeling CO 1363 datum 15.03.2007 III/06/CO 1363/DIM onze ref. uw ref. contact Koen De Fyn attaché telefoon 02-237 21 10 02-237 21 12 Betreft Afzien van terugvordering

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr. 1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële Omzendbrief nr. 599 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers,

Nadere informatie

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen Programmawet (1) van 27 april 2007 - Maatregelen voor de eenoudergezinnen - Voorbeelden Eenoudergezinnen die enkel de gewone schaal ontvangen: specifieke toeslag van 20 EUR 1. Een koppel gaat gescheiden

Nadere informatie

Departement Controle. Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens

Departement Controle. Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1375 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 06.10.2008 II/C/CO1375/BH uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21

Nadere informatie

Juridische Afdeling. Betreft: Programmawet van 20 juli 2006 Onverschuldigde betalingen: nieuwe verjaringstermijnen

Juridische Afdeling. Betreft: Programmawet van 20 juli 2006 Onverschuldigde betalingen: nieuwe verjaringstermijnen Trierstraat 70 B-1000 Brussel Juridische Afdeling CO 1360 datum 01.08.2006 uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23 98 02-237 21 11 Betreft: Programmawet van 20 juli 2006 Onverschuldigde

Nadere informatie

De administrateur-generaal. Betreft: Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie- en motiveringsplicht

De administrateur-generaal. Betreft: Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie- en motiveringsplicht Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.04.2005 uw ref. contact Anne-Michèle Wauthier attaché telefoon 02-237 23 56 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 16.10.2007 II/C/999/c.144/sn onze ref. uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Wetgeving

Juridisch bulletin. Wetgeving Juridisch bulletin Wetgeving 2010 www.rkw.be Inhoud 1 Wetten 3 1.1 Wet houdende diverse bepalingen van 30 december 2009 (Voorwaarde van verblijf - Adoptie Verschilbetaling) 3 1.2 Wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Juridisch bulletin. www.rkw.be

Juridisch bulletin. www.rkw.be Juridisch bulletin www.rkw.be Dienstvoorschriften 2008 Inhoud 1 Ministeriële omzendbrieven 3 1.1 Ministeriële omzendbrief nr. 601 van 30 januari 2008 (Artikel 76bis, 1, KBW. Bedragen van de gezinsbijslag

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 16.03.2007 II/A/997/67/agy/bh onze ref. uw ref. contact Hugo Bogaert Annik Garigliany attachés

Nadere informatie

Juridisch bulletin.

Juridisch bulletin. Juridisch bulletin www.rkw.be Dienstvoorschriften 2009 Inhoud 1 Ministeriële omzendbrieven 3 1.1 Ministeriële omzendbrief nr. 606 van 28 april 2009 (Kinderen met een aandoening - Genetische of chromosoomaandoeningen

Nadere informatie

Het recht op een forfaitaire bijslag moet onderzocht worden per kind.

Het recht op een forfaitaire bijslag moet onderzocht worden per kind. Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 22.12.2003 II/A/996/43/agy onze ref. uw ref. contact Annik Garigliany Adjunct-adviseur telefoon

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 07.11.2006 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Brevet

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking. De AKBW treedt in werking op 30 juni De praktische uitwerking vangt aan vanaf 1 juli 2014.

Voorafgaande opmerking. De AKBW treedt in werking op 30 juni De praktische uitwerking vangt aan vanaf 1 juli 2014. Voorafgaande opmerking De AKBW treedt in werking op 30 juni 2014. De praktische uitwerking vangt aan vanaf 1 juli 2014. 1. Interpretatie algemene kinderbijslagwet (AKBW) I.1. I.2. Moet er voor de periodes

Nadere informatie

Brevet van rechthebbende

Brevet van rechthebbende Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam van de beheerder verantwoordelijk voor het dossier e-mail : tel.

Nadere informatie

De administrateur-generaal,

De administrateur-generaal, Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal, Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 26.09.2008 II/A/997/73/agy onze ref. uw ref. contact Annik Garigliany attaché telefoon 02-237

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel II/C/996/c 92./wam uw ref. contact Anne-Michèle Wauthier attaché telefoon 02-237 23 56 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr. FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële omzendbrief nr. 596 Omzendbrief aan de mevrouwen Ministers, aan de heren Ministers,

Nadere informatie

BREVET VAN RECHTHEBBENDE : INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT. Brevet van rechthebbende

BREVET VAN RECHTHEBBENDE : INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT. Brevet van rechthebbende BREVET VAN RECHTHEBBENDE : INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT Brevet van rechthebbende Identificatie van de volgende instelling Identificatie van het oorspronkelijke fonds Kenmerk van de werkgever Naam

Nadere informatie

Bijlage 2: vragen - antwoorden

Bijlage 2: vragen - antwoorden Bijlage 2: vragen - antwoorden Voorafgaande opmerking: Het fonds kan altijd trachten met andere elementen in het dossier vast te stellen dat de sociaal verzekerde wist of redelijkerwijs moest weten dat

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 15.05.2008 II/C/999/146 onze ref. uw ref. contact Inge Vandenbosch attaché telefoon 02-237 25 29

Nadere informatie

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden Toekenning van een sociale toeslag na het

Nadere informatie

BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT

BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr. FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële omzendbrief nr. 593 Omzendbrief aan de mevrouwen Ministers, aan de heren Ministers,

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie generaal sociaal beleid Domein regelgeving. KINDERBIJSLAG Omz. nr.588

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie generaal sociaal beleid Domein regelgeving. KINDERBIJSLAG Omz. nr.588 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie generaal sociaal beleid Domein regelgeving KINDERBIJSLAG Omz. nr.588 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers, aan de Mevrouwen

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel uw ref. contact Hugo Bogaert sociaal inspecteur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Vaststelling

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel uw ref. contact Annik Garigliany attaché telefoon 02-237 23 58 02-237 21 11 Betreft: Multifunctionele

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 FEBRUARI 2008 S.07.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0048.N XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 4, bus 3, eiseres,

Nadere informatie

Informatie over de nieuwe procedure voor het beheer en de verwerking van de thuiscontroles via de toepassing FAMICONTROL

Informatie over de nieuwe procedure voor het beheer en de verwerking van de thuiscontroles via de toepassing FAMICONTROL Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Departement Controle Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel uw ref. contact Fabienne Cordenonsi Peter Savat attachés telefoon 02-237 23 07 (FR) 02-237 21 07

Nadere informatie

996/124 - Bijlage 2. Antwoorden. Er moet een huisbezoek worden aangevraagd.

996/124 - Bijlage 2. Antwoorden. Er moet een huisbezoek worden aangevraagd. Vragen van KBF ontvangen per mail 1 Wanneer een gezin ingeschreven staat volgens de KSZ op een adres met de melding Gemeenschappen. Dat veronderstelt dat het gezin niet op een gewoon adres verblijft, maar

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003; TC/03/14 BERAADSLAGING NR. 03/10bis VAN 4 FEBRUARI 2003, AANGEPAST OP 19 JULI 2005, M.B.T. EEN AANVRAAG TOT MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) -

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Wetgeving

Juridisch bulletin. Wetgeving Juridisch bulletin Wetgeving 2008 www.rkw.be Inhoud 1 Wetten 4 1.1 Programmawet (I) van 8 juni 2008, BS van 16 juni 2008 (Jaarlijkse leeftijdsbijslag) 4 1.2 Wet houdende diverse bepalingen (I) (1) van

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften 2003. www.rkw.be

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften 2003. www.rkw.be Juridisch bulletin Dienstvoorschriften 2003 www.rkw.be Inhoud 1. Ministeriële omzendbrieven... 4 1.1 Omzendbrief nr. 578 van 14 februari 2003 (Inwerkingtreding van de nieuwe reglementering inzake de kinderbijslag

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Sociale Praktijkstudies nr. 10002 Stof bijgehouden tot

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT: Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Raadpleging van de gegevens betreffende niet-vergoede werklozen flux L035 (P063 in de terminologie van het Kadaster)

Raadpleging van de gegevens betreffende niet-vergoede werklozen flux L035 (P063 in de terminologie van het Kadaster) Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Monitoring Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 27.02.2015 onze ref. II/A/997/79bis/IVB-TG uw ref. contact Isabelle Van den Bossche - Guy Tillieux telefoon

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. Voor inlichtingen:

Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. Voor inlichtingen: Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor inlichtingen: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Departement Ondersteuning - Research en Financiën Trierstraat 70 1000

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 06.07.2004 uw ref. contact Hugo Bogaert sociaal inspecteur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.02.2008 uw ref. contact Johan Buyck Vincentia Michiels attachés telefoon 02-237 29 33 02-237

Nadere informatie

Rolnummer 4923. Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T

Rolnummer 4923. Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T Rolnummer 4923 Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 60, 3, 3, b), van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende

Nadere informatie

1 Refertes. Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel

1 Refertes. Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel 1 Referenties 2 Kraamgeld 2.1 Begunstigde kinderen 2.2 Bedragen 2.3 Aanvraag voorafbetaling

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersoneel

Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersoneel Trierstraat 70 B-1000 Brussel Telefoon 02-237 21 11 Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersol contact telefoon dossier nr. Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als persolslid van onderwijs. Ook

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT VAN DE KINDERBIJSLAG 30 JUNI 2017

STATISTISCH OVERZICHT VAN DE KINDERBIJSLAG 30 JUNI 2017 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT VAN DE KINDERBIJSLAG 30 JUNI 2017 Gedetailleerde gegevens STATISTISCH OVERZICHT NR. 5 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor

Nadere informatie

Samen ouder blijven: co-ouderschap

Samen ouder blijven: co-ouderschap Samen ouder blijven: co-ouderschap 4 maart 2012 Is co-ouderschap in het hedendaags taalgebruik een vrij courant begrip geworden, dan zullen weinigen vermoeden hoe complex deze materie wel is met betrekking

Nadere informatie

Departement Controle Juridische Afdeling. Betreft: Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen Vrijwilligerswerk

Departement Controle Juridische Afdeling. Betreft: Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen Vrijwilligerswerk Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle Juridische Afdeling datum 7.06.2006 uw ref. CO 1357 contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Wet van 27 december 2005

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften Juridisch bulletin Dienstvoorschriften 2004 www.rkw.be Inhoud 1. Ministeriële omzendbrieven... 3 1.1 Omzendbrief nr. 584 van 11 juni 2004 (statuut van onthaalouders opvanguitkering onkostenvergoeding)...3

Nadere informatie

BREVET VAN RECHTHEBBENDE: HANDLEIDING VAN DE GEBRUIKER

BREVET VAN RECHTHEBBENDE: HANDLEIDING VAN DE GEBRUIKER BREVET VAN RECHTHEBBENDE: HANDLEIDING VAN DE GEBRUIKER I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Doel van het brevet Het brevet wil garanderen dat de gegevens die van belang zijn voor het recht op kinderbijslag door een

Nadere informatie

Juridische Afdeling. Betreft: Verordeningen 883/2004 en 987/2009: nieuwe Europese socialezekerheidsverordening van toepassing vanaf 1 mei 2010

Juridische Afdeling. Betreft: Verordeningen 883/2004 en 987/2009: nieuwe Europese socialezekerheidsverordening van toepassing vanaf 1 mei 2010 Trierstraat 70 B-1000 Brussel Juridische Afdeling CO 1383 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 11.05.2010 uw ref. contact Koen De Fyn attaché telefoon 02-237 21 10 02-237 21 11 Betreft: Verordeningen

Nadere informatie

ZITTINGSDAG EN UUR TEL. GRIFFIER 057/ e Kamer. 1 en 1bis. 1e en 3e Ma. 09:00 u. 2bis

ZITTINGSDAG EN UUR TEL. GRIFFIER 057/ e Kamer. 1 en 1bis. 1e en 3e Ma. 09:00 u. 2bis KAMER 1e Kamer BEVOEGDHEID FAMILIE- EN JEUGDSECTIE 1. Vorderingen ten aanzien minderjarige kinderen (artikel 572bis, 4 Ger. 2.Onderhoudsverplichtingen (artikel 572bis, 7 Ger. 3. Betwistingen kinderbijslag

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Rechtspraak 2006. www.rkw.be

Juridisch bulletin. Rechtspraak 2006. www.rkw.be Juridisch bulletin Rechtspraak 2006 www.rkw.be Inhoud 1. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen... 4 2. Arbitragehof... 5 2.1. Arrest van het Arbitragehof van 1 maart 2006 (Artikel 42, 3, KBW

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 62.867/1 van 14 februari 2018 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 1987 tot uitvoering van

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften Juridisch bulletin Dienstvoorschriften 2006 www.rkw.be Inhoud Ministeriële omzendbrieven... 4 1.1. Ministeriële omzendbrief nr. 594 van 26 april 2006 (verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een aandoening

Nadere informatie

Om recht te hebben op die toeslag, mogen uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen als alleenstaande maximum EUR per maand bedragen.

Om recht te hebben op die toeslag, mogen uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen als alleenstaande maximum EUR per maand bedragen. FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning Volgens onze gegevens is X / bent u sinds... zes maanden werkloos / ziek. is X sinds... gepensioneerd. ontvangt X / u sinds... een faillissementsverzekering.

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 Gedetailleerde gegevens STATISTISCH OVERZICHT NR. 3 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor

Nadere informatie

Business-rules: Wanneer en welke gegevens over betaling van kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag in het Kadaster inbrengen?

Business-rules: Wanneer en welke gegevens over betaling van kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag in het Kadaster inbrengen? Bijlage 1 bij dienstbrief 997/52bis Business-rules: Wanneer en welke gegevens over betaling van kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag in het Kadaster inbrengen? Situatie (Voorafbetaling) kraamgeld

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 142 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers Aanvraag om kraamgeld voor werknemers contact telefoon dossiernummer Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de Kinderbijslagwet

Nadere informatie

FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning

FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning Volgens onze gegevens is X / bent u sinds... zes maanden werkloos / ziek. is X sinds... gepensioneerd. ontvangt X / u sinds... een overbruggingsuitkering

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 22.12.2003 Betreft: Flux P051 (RIP) - Bericht van raadpleging van het Personeelsbestand Flux D051

Nadere informatie

1. BEPALING VAN DE WERKLOZEN DIE HET RECHT OP EEN INSCHAKELINGSUITKERING NA 36 MAANDEN VERLIEZEN

1. BEPALING VAN DE WERKLOZEN DIE HET RECHT OP EEN INSCHAKELINGSUITKERING NA 36 MAANDEN VERLIEZEN Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Monitoring Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 28.05.2015 onze ref. II/A/997/79ter/JOB-IVB uw ref. contact Johan Buyck Isabelle Van den Bossche telefoon

Nadere informatie

AANVRAAG OM BREVET. ldentificatie van de oorspronkelijke instelling. (:.. RECHTHEBBENI>EVANDEcOORsPRONKELIJKEINSTELLING-...j

AANVRAAG OM BREVET. ldentificatie van de oorspronkelijke instelling. (:.. RECHTHEBBENI>EVANDEcOORsPRONKELIJKEINSTELLING-...j . 1 BREVET V AN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT AANVRAAG OM BREVET Identificatie van de volgende instelling ldentificatie van de oorspronkelijke instelling (:.. RECHTHEBBENI>EVANDEcOORsPRONKELIJKEINSTELLING-....j

Nadere informatie

1. TOELICHTING BIJ PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MO 579 VAN 5 MAART VARIA: - ARTIKEL 66 KBW - ONTHAALOUDERS - BEVOEGDHEIDSBESLUIT

1. TOELICHTING BIJ PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MO 579 VAN 5 MAART VARIA: - ARTIKEL 66 KBW - ONTHAALOUDERS - BEVOEGDHEIDSBESLUIT 1. TOELICHTING BIJ PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MO 579 VAN 5 MAART 2003 2. VARIA: - ARTIKEL 66 KBW - ONTHAALOUDERS - BEVOEGDHEIDSBESLUIT 1 HERVORMING VAN DE VERHOOGDE KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN

Nadere informatie

Toelichtingsnota 1 van 19 december Betreft: Omkering van de rangen. Wettelijke basis: artikelen 210, 214 en 215 van het groeipakketdecreet

Toelichtingsnota 1 van 19 december Betreft: Omkering van de rangen. Wettelijke basis: artikelen 210, 214 en 215 van het groeipakketdecreet Toelichtingsnota 1 van 19 december 2018 Betreft: Omkering van de rangen Mevrouw, Mijnheer, Wettelijke basis: artikelen 210, 214 en 215 van het groeipakketdecreet Vooraf In deze toelichtingsnota worden

Nadere informatie

Sociale veranderingen: een rijke diversiteit aan rechthebbenden:

Sociale veranderingen: een rijke diversiteit aan rechthebbenden: Sociale veranderingen: een rijke diversiteit aan rechthebbenden: 1987-2007 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Rechthebbenden die noch de vader noch de moeder van het kind zijn 3 2.1 Stiefouders 4

Nadere informatie

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 17 februari 2014 Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving Er is een nieuwe wettekst verschenen. Deze betreft: Wet van 21.12.13 houdende dringende diverse

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften Juridisch bulletin Dienstvoorschriften 2007 www.rkw.be Inhoud 1 Ministeriële omzendbrieven 3 1.1 Ministeriële omzenbrief 598 van 5 april 2007 (Kinderen met een aandoening Uitbreiding van de toepassing

Nadere informatie

Graag had ik cijfers verkregen betreffende de terugvordering van uitgekeerde kinderbijslag met uitsplitsing van de gegevens per jaar.

Graag had ik cijfers verkregen betreffende de terugvordering van uitgekeerde kinderbijslag met uitsplitsing van de gegevens per jaar. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 96 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 20 oktober 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Terugvorderingen Graag had ik cijfers verkregen

Nadere informatie

de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de minister-president en de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de minister-president en de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Protocolakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheidswijziging tussen betaalinstellingen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 23/01/2019

Datum van inontvangstneming : 23/01/2019 Datum van inontvangstneming : 23/01/2019 Samenvatting C-759/18-1 Zaak C-759/18 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

Toepassing van CO 1393 op het gebied van de sociale controle

Toepassing van CO 1393 op het gebied van de sociale controle Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Departement Controle Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel II/C/996/106 onze ref. uw ref. contact telefoon Peter Savat Fabienne Cordenonsi attachés 02-237 21 07

Nadere informatie

STATISTIEK VAN BEPAALDE CATEGORIEËN VAN RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG IN HET STELSEL VOOR WERKNEMERS. Tellingen 2004

STATISTIEK VAN BEPAALDE CATEGORIEËN VAN RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG IN HET STELSEL VOOR WERKNEMERS. Tellingen 2004 STATISTIEK VAN BEPAALDE CATEGORIEËN VAN RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG IN HET STELSEL VOOR WERKNEMERS Tellingen 2004 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL Verantwoordelijke

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 20.12.2005 uw ref. contact Johan Buyck Attaché telefoon 02-237 29 33 02-237 21 11 Betreft: Flux

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 22.12.2004 uw ref. contact Roland Binet / Johan Buyck attachés telefoon 02-237 23 35 / 02-237 29

Nadere informatie

Juridische Afdeling. Betreft: Uitvoer van gezinsbijslag in het kader van de verordeningen 883/2004 en 987/2009

Juridische Afdeling. Betreft: Uitvoer van gezinsbijslag in het kader van de verordeningen 883/2004 en 987/2009 Trierstraat 70 B-1000 Brussel Juridische Afdeling CO 1383 bijlage 2 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 29.10.2010 III/10/CO/DIM uw ref. contact Marthe Didier attaché telefoon 02-237 20 97

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Het recht op deze toeslag wordt gecontroleerd aan de hand van de gegevens over uw inkomsten, die we opvragen bij de FOD Financiën.

Het recht op deze toeslag wordt gecontroleerd aan de hand van de gegevens over uw inkomsten, die we opvragen bij de FOD Financiën. FISC brief 11: na ontvangst van de fiscale flux of P19fisc-A definitieve terugvordering van de toeslag op basis van de referentiemaanden van het inkomstenjaar + ambtshalve provisionele beslissing tot toekenning

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel uw ref. contact telefoon Johan Buyck Vincentia Michiels attachés 02-237 29 33 02-237 26 96 02-237 21

Nadere informatie

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de kinderbijslag.

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de kinderbijslag. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 643 van CHRIS JANSSENS datum: 12 mei 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Controles Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming

Nadere informatie