WET VAN 29 MAART betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)"

Transcriptie

1 WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ; - de wet van 20 december 1995 houdende sociale bepalingen (B.S. 23 december 1995) ; - het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (B.S. 13 december 1996); De artikelen 1 tot en met 7 en 9 van deze wet werden opgeheven, met ingang van 30 juni 2014, krachtens artikel 175, 1, van de algemene kinderbijslagwet van 19 december 1939 voorheen getiteld "samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders" -, ingevoegd door artikel 150 van de wet van 4 april 2014 tot wijziging van deze samengeordende wetten (B.S. 5 mei 2014). Bijwerking 2014/1 F.1

2 Artikel 1. Bij een in een Ministerraad overlegd besluit stelt de Koning de regeling vast van de gezinsbijslag bedoeld in het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. [De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, een bijkomende tegemoetkoming instellen ten voordele van de zelfstandigen die gerechtigd zijn op kinderbijslag.] (4) Artikel 2. [De regeling van de gezinsbijslag] (5) zal inzonderheid voorzien in de toekenning van : 1 kraamgeld ; 2 kinderbijslag, waarvan het bedrag inzonderheid kan schommelen in functie van het aantal en de leeftijd van de kinderen en van hun toestand van wees, mindervalide of kind van een door arbeidsongeschiktheid getroffen zelfstandige of helper ; [3 een adoptiepremie.] (1)(3) Deze uitkeringen worden vanaf het eerste kind toegekend. Artikel 3. Met het oog op de aanpassing van de gezinsbijslag aan de index der consumptieprijzen, overeenkomstig de wet van 2 augustus 1971, wordt met volgende bijzondere regelen rekening gehouden : 1 de driemaandelijks betaalde kinderbijslag wordt geacht verschuldigd te zijn bij maandelijkse derden ; 2 het kraamgeld wordt aangepast zoals de kinderbijslag met betrekking tot de maand van de geboorte. [3 de adoptiepremie wordt aangepast zoals de kinderbijslag met betrekking tot de maand waarin de adoptieakte wordt ondertekend.] (2)(3) (a) (a) Zie hierna het koninklijk besluit van , art. 23. Bijwerking 1996/1 F.2

3 Artikel 4. Onverminderd de bepalingen uit te vaardigen krachtens artikel 5, 4, wordt de gezinsbijslag toegekend en uitgekeerd door de sociale verzekeringskas voor zelfstandigen of door de Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, naargelang de persoon die wegens zijn beroepsactiviteit het recht op deze bijslag overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 doet ontstaan, bij de ene of de andere van de genoemde kassen is aangesloten. (a) Artikel 4bis. [In de geschillen betreffende de kinderbijslag ten voordele van de zelfstandigen, waarin een medisch expert wordt aangewezen door het bevoegde arbeidsgerecht, worden de voorschotten, erelonen en kosten die zijn opgenomen in de nota die de expert opstelt overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, opgegeven met toepassing van het door de Koning vastgestelde tarief.] (6) (b) Artikel 5. Met betrekking tot de gezinsbijslag heeft het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen inzonderheid volgende opdrachten: 1 het algemeen financieel beheer van de door deze wet ingerichte gezinsbijslagregeling waar te nemen; 2 de coördinatie met de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers te verzekeren; 3 de nodige gelden ter beschikking te stellen van de sociale verzekeringskassen met het oog op de betaling van de door die kassen verschuldigde gezinsbijslag; 4 de gezinsbijslag in de door de Koning voorziene gevallen toe te kennen en uit te betalen; 5 statistieken aan te leggen van de rechtgevende kinderen en van de personen wier beroepsbedrijvigheid het recht op gezinsbijslag doet verkrijgen. (a) Idem, art. 34. (b) Zie hierna het KB van (BS ), vervangen door het KB van (BS ). (c) Zie hierna het KB van (BS ), artt. 34, 2 en 42. (c) Bijwerking 2003/2 F.3

4 Artikel 6. [...] (7) Artikel 7. De Koning bepaalt de verjaringstermijnen voor de rechtsvorderingen die strekken tot het bekomen van de betaling van de gezinsbijslag of de terugbetaling van de ten onrechte uitbetaalde gezinsbijslag. (a) (a) Zie hierna het koninklijk besluit van , artt. 39 en 40. Bijwerking 1997/1 F.4

5 Artikel 8. Artikel 594, 9, van het Gerechtelijk Wetboek wordt vervangen door de volgende bepaling : "9 over het verzet tegen de betaling aan de bijslagtrekkende van de gezinsbijslag voor zelfstandigen, tenzij een vordering bij de jeugdrechtbank aanhangig gemaakt werd op grond van artikel 29 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming." Artikel 9. De Koning kan de wettelijke bepalingen die verwijzen naar de wet van 10 juni 1937 tot uitbreiding van de kindertoeslagen tot de werkgevers en tot de niet-loontrekkende arbeiders of naar haar uitvoeringsbesluiten aanpassen. Opgeheven worden : Artikel de wet van 10 juni 1937 tot uitbreiding van de kindertoeslagen tot de werkgevers en tot de niet-loontrekkende arbeiders gewijzigd bij de wet van 26 februari 1954, het koninklijk besluit van 25 oktober 1960, de wet van 15 april 1965, het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, de wet van 10 oktober 1967, het koninklijk besluit nr. 71 van 10 november 1967 en de wet van 12 mei 1971 ; 2 het koninklijk besluit nr. 71 van 10 november 1967 tot wijziging van de wet van 10 juni 1937 tot uitbreiding van de kindertoeslagen tot de werkgevers en tot de niet-loontrekkende arbeiders, gewijzigd bij de wetten van 5 juli 1973 en 19 juli 1974 en het koninklijk besluit van 26 november Artikel 11. Deze wet treedt in werking op 1 april F.5

6 KONINKLIJK BESLUIT NR. 37 VAN 30 MAART 1982 houdende tijdelijke vermindering van de kinderbijslag voor zelfstandigen met een forfaitair maandelijks bedrag per rechthebbende (B.S. 1 april 1982) (Errata B.S. 14 mei 1982) F.6

7 Artikel 1. Gedurende de periode van 1 april tot 31 december 1982 wordt het totaal bedrag van de kinderbijslag verschuldigd overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, in voorkomend geval bij toepassing van het koninklijk besluit nr. 48 van 24 oktober 1967 betreffende de toekenning van gezinsbijslag aan gedetineerden, en berekend volgens de bedragen vastgesteld bij artikel 17 van het voormeld koninklijk besluit van 8 april 1976, verminderd met een bedrag van 500 fr. per maand voor iedere rechthebbende. Deze vermindering heeft eveneens betrekking op de bijzondere bijslag toegekend krachtens artikel 22bis van het voornoemd koninklijk besluit van 8 april (a) (b) Artikel 2. De in artikel 1 bedoelde vermindering is niet van toepassing op de bijslag die verschuldigd is : 1 in hoofde van de rechthebbende beoogd in de artikelen 7, 8 en 9, 1, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen ; 2 in hoofde van de rechthebbenden beoogd in artikel 4 of in artikel 19, 1, b) van hetzelfde besluit, die het recht doen ontstaan op de bijslag waarvan het bedrag is vastgesteld in artikel 17 of in het voornoemd artikel 19 ; 3 in hoofde van de rechthebbenden die een recht doen ontstaan ten gunste van een mindervalide kind, rechtgevende bij toepassing van artikel 26 van het voormeld koninklijk besluit van 8 april (a) Het koninklijk besluit nr. 48 van werd opgeheven, met uitwerking sinds , bij de programmawet van , art. 101 (B.S ). (b) Heeft betrekking op artikel 22bis zoals dit in voege was vóór F.7

8 Artikel 3. De vermindering beoogd in artikel 1 mag niet tot gevolg hebben dat, in hoofde van de persoon die rechthebbend is voor één enkel rechtgevend kind, een bijslag zou toegekend worden die lager ligt dan de helft van het bedrag voor een eerste kind bepaald in artikel 17 en geïndexeerd overeenkomstig artikel 23 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 voormeld. Artikel 4. De vermindering beoogd in artikel 1 wordt niet toegepast wanneer de gezinsbijslag verschuldigd in hoofde van de rechthebbende reeds een vermindering heeft ondergaan bij toepassing van een gelijkaardige maatregel in een andere regeling van gezinsbijslag. Artikel 5. De rechthebbende wiens gezinsbijslag verminderd werd bij toepassing van dit besluit kan, in de voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald door de Koning, ten gunste van de bijslagtrekkende de terugbetaling bekomen van de maandelijkse forfaitaire vermindering voor zover zijn bedrijfsinkomsten als zelfstandige van het jaar 1982 niet hoger zijn dan het bedrag beoogd in artikel 2, 1, van het koninklijk besluit nr. 12 van 22 februari 1982 houdende de sociale solidariteitsbijdrage ten laste van de genieters van bedrijfsinkomsten die niet aan de index van de consumptieprijzen gebonden zijn. (a) (b) Artikel 6. De in artikel 1 bedoelde vermindering wordt voor het eerst toegepast met betrekking tot de kinderbijslag verschuldigd voor de maand april (a) Zie hierna het koninklijk besluit van (b) Zie hierboven Matiging van de inkomsten. F.8

9 Artikel 7. In afwijking van artikel 6, 1, 2 van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen, wordt de Rijkstoelage voor het begrotingsjaar 1982 vastgesteld op 3.819,1 miljoen fr. aan spilindex 154,82. Artikel 8. Dit besluit treedt in werking op 1 april F.9

10 KONINKLIJK BESLUIT NR. 159 VAN 30 DECEMBER 1982 houdende tijdelijke vermindering van de kinderbijslag voor zelfstandigen (B.S. 15 januari 1983) F.10

11 Artikel 1. Het totaal bedrag van de kinderbijslag verschuldigd voor het jaar 1983 overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, in voorkomend geval bij toepassing van het koninklijk besluit nr. 48 van 24 oktober 1967 betreffende de toekenning van gezinsbijslag aan gedetineerden, en berekend volgens de bedragen vastgesteld bij artikel 17 van het voormeld koninklijk besluit van 8 april 1976, wordt verminderd met een bedrag van 500 fr. per maand voor iedere rechthebbende. (a) Artikel 2. De in artikel 1 bedoelde vermindering is niet van toepassing op de kinderbijslag die verschuldigd is : 1 in hoofde van de rechthebbende beoogd in de artikelen 4, 7, 8, 9, 1, of 19, 1, b), van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen ; 2 in hoofde van de rechthebbenden die een recht doen ontstaan ten gunste van een mindervalide kind, rechtgevende bij toepassing van artikel 26 van het voormeld koninklijk besluit van 8 april Artikel 3. De vermindering beoogd in artikel 1 mag niet tot gevolg hebben dat, in hoofde van een rechthebbende voor één enkel rechtgevend kind, een bijslag wordt toegekend die lager ligt dan de helft van het bedrag voor een eerste kind, bepaald in artikel 17 en geïndexeerd overeenkomstig artikel 23 van het voormeld koninklijk besluit van 8 april Artikel 4. De vermindering beoogd in artikel 1 wordt niet toegepast wanneer de kinderbijslag verschuldigd in hoofde van de rechthebbende reeds een vermindering heeft ondergaan bij toepassing van een gelijkaardige maatregel in een andere regeling van gezinsbijslag. (a) Het koninklijk besluit nr. 48 van werd opgeheven, met uitwerking sinds , bij de programmawet van , art. 101 (B.S ). F.11

12 Artikel 5. De rechthebbende wiens gezinsbijslag verminderd werd bij toepassing van dit besluit kan ten gunste van de bijslagtrekkende de toekenning vragen van de ingehouden bijslag bijaldien zijn bedrijfsinkomsten in de zin van artikel 11, 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, voor het jaar 1983 niet hoger waren dan het bedrag van het minimumloon beoogd in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 23 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen, verminderd met de sociale bijdragen die opgelegd worden aan de handarbeiders. (a) Artikel 6. Kunnen eveneens de toekenning vragen van de kinderbijslag die werd ingehouden bij toepassing van dit besluit : 1 de bijslagtrekkende die uit de echt of van tafel en bed gescheiden is van de rechthebbende en die noch een nieuw huwelijk heeft aangegaan, noch een huishouden vormt in de zin van artikel 8, 2, derde lid van het voormeld koninklijk besluit van 8 april 1976, bijaldien zijn beroepsinkomsten van het jaar 1983 alsmede de eventuele onderhoudsgelden niet hoger zijn dan het bedrag van het minimumloon waarvan sprake in artikel 5 ; 2 de bijslagtrekkende die kinderbijslag ontvangt voor meerdere kinderen die deel uitmaken van hetzelfde gezin, in hoofde van verscheidene rechthebbenden die de in artikel 1 bedoelde of een gelijkaardige vermindering ondergaan, en die het bewijs levert dat deze vermindering reeds werd toegepast voor de beschouwde maand zonder dat zij het voorwerp was van een aanvraag om toekenning overeenkomstig artikel 5 ; 3 de bijslagtrekkende die uit hoofde van verscheidene rechthebbenden kinderbijslag ontvangt voor meerdere kinderen die deel uitmaken van hetzelfde gezin, waaronder een kind bedoeld in artikel 2, 2. (a) Zie hierna het koninklijk besluit van F.12

13 De aanvraag om toekenning van de vermindering krachtens dit artikel geschiedt bij de bevoegde instelling, bedoeld in artikel 34 van het voormeld koninklijk besluit van 8 april 1976, die de vermindering voor de betrokken maand heeft toegepast. Artikel 7. Dit besluit treedt in werking op 1 januari F.13

14 KONINKLIJK BESLUIT NR. 217 VAN 7 NOVEMBER 1983 houdende vermindering van de kinderbijslag voor zelfstandigen met betrekking tot het jaar 1984 (B.S. 11 november 1983) Bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding door de wet van 6 december 1984, art. 4, 1 (B.S. 18 december 1984). F.14

15 Artikel 1. Het totaal bedrag van de kinderbijslag verschuldigd over de maanden januari 1984 tot december 1984 overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, in voorkomend geval bij toepassing van het koninklijk besluit nr. 48 van 24 oktober 1967 betreffende de toekenning van gezinsbijslag aan gedetineerden, en berekend volgens de bedragen vastgesteld bij artikel 17 van het voormeld koninklijk besluit van 8 april 1976, wordt verminderd met een bedrag van 375 fr. per maand voor iedere rechthebbende. (a) Artikel 2. De in artikel 1 bedoelde vermindering is niet van toepassing op de kinderbijslag die verschuldigd is : 1 in hoofde van de rechthebbenden beoogd in de artikelen 4, 7, 8, 9, 1, of 19, 1, b), van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen ; 2 in hoofde van de rechthebbenden die een recht doen ontstaan ten gunste van een mindervalide kind, rechtgevende bij toepassing van artikel 26 van het voormeld koninklijk besluit van 8 april Artikel 3. De vermindering beoogd in artikel 1 mag niet tot gevolg hebben dat, in hoofde van een rechthebbende voor één enkel rechtgevend kind een bijslag wordt toegekend die lager ligt dan de helft van het bedrag voor een eerste kind bepaald in artikel 17 en geïndexeerd overeenkomstig artikel 23 van het voormeld koninklijk besluit van 8 april Artikel 4. De vermindering beoogd in artikel 1 wordt niet toegepast wanneer de kinderbijslag verschuldigd in hoofde van de rechthebbende reeds een vermindering heeft ondergaan bij toepassing van een gelijkaardige maatregel in een andere regeling van gezinsbijslag. (a) Het koninklijk besluit nr. 48 van werd opgeheven, met uitwerking sinds , bij de programmawet van , art. 101 (B.S ). F.15

16 Artikel 5. De rechthebbende wiens gezinsbijslag verminderd werd bij toepassing van dit besluit kan ten gunste van de bijslagtrekkende de toekenning vragen van de ingehouden bijslag bijaldien zijn bedrijfsinkomsten in de zin van artikel 11, 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, voor het jaar 1984 niet hoger waren dan het bedrag van het minimumloon beoogd in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 23 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen, verminderd met de sociale bijdragen die opgelegd worden aan de handarbeiders. (a) Artikel 6. Kunnen eveneens de toekenning vragen van de kinderbijslag die werd ingehouden bij toepassing van dit besluit : 1 de bijslagtrekkende die uit de echt of van tafel en bed gescheiden is van de rechthebbende en die noch een nieuw huwelijk heeft aangegaan, noch een huishouden vormt in de zin van artikel 8, 2, derde lid, van het voormeld koninklijk besluit van 8 april 1976, bijaldien zijn beroepsinkomsten van het jaar 1984 alsmede de eventuele onderhoudsgelden niet hoger zijn dan het bedrag van het minimumloon waarvan sprake in artikel 5 ; 2 de bijslagtrekkende die kinderbijslag ontvangt voor meerdere kinderen die deel uitmaken van hetzelfde gezin, in hoofde van verscheidene rechthebbenden die de in artikel 1 bedoelde of een gelijkaardige vermindering ondergaan, en die het bewijs levert dat deze vermindering reeds werd toegepast voor de beschouwde maand zonder dat zij het voorwerp was van een aanvraag om toekenning overeenkomstig artikel 5 ; 3 de bijslagtrekkende die uit hoofde van verscheidene rechthebbenden kinderbijslag ontvangt voor meerdere kinderen die deel uitmaken van hetzelfde gezin, waaronder een kind bedoeld in artikel 2, 2. (a) Zie hierna het koninklijk besluit van F.16

17 De aanvraag om toekenning van de vermindering krachtens dit artikel geschiedt bij de bevoegde instelling, bedoeld in artikel 34 van het voormeld koninklijk besluit van 8 april 1976, die de vermindering voor de betrokken maand heeft toegepast. Artikel 7. Dit besluit treedt in werking op 1 januari F.17

18 KONINKLIJK BESLUIT NR. 291 VAN 31 MAART 1984 houdende vermindering van de kinderbijslag voor zelfstandigen (B.S. 13 april 1984) Bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding door de wet van 6 december 1984, art. 4, 1 (B.S. 18 december 1984). Gewijzigd door : - de programmawet van 30 december 1988, art. 80 (B.S. 5 januari 1989) ; - de wet van 14 december 1989 (B.S. 22 december 1989) ; - opgeheven met ingang van 1 juli Blijft uitwerking hebben wat betreft de gezinsbijslag met betrekking tot de periode gelegen vóór 1 juli 1992, teneinde de nodige inhoudingen mogelijk te maken. (wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 87, 1, 3 en 3, en artikel 88 - B.S. 30 juni 1992). Bijwerking F.18

19 Artikel 1. Het totaal bedrag van de maandelijkse kinderbijslag verschuldigd vanaf 1 januari 1985 overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, in voorkomend geval bij toepassing van het koninklijk besluit nr. 48 van 24 oktober 1967 betreffende de toekenning van gezinsbijslag aan gedetineerden, en berekend volgens de bedragen vastgesteld bij artikel 17 van het voormeld koninklijk besluit van 8 april 1976, wordt verminderd met een bedrag van 375 fr. per maand voor iedere rechthebbende. (a) Artikel 2. De in artikel 1 bedoelde vermindering is niet van toepassing op de kinderbijslag die verschuldigd is : 1 in hoofde van de rechthebbenden beoogd in de artikelen 4, 7, 8, 9, 1, of 19, 1, b), van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen ; 2 in hoofde van de rechthebbenden die een recht doen ontstaan ten gunste van een mindervalide kind, rechtgevende bij toepassing van artikel 26 van het voormeld koninklijk besluit van 8 april Artikel 3. De vermindering beoogd in artikel 1 mag niet tot gevolg hebben dat, in hoofde van een rechthebbende voor één enkel rechtgevend kind een bijslag wordt toegekend die lager ligt dan de helft van het bedrag voor een eerste kind bepaald in artikel 17 en geïndexeerd overeenkomstig artikel 23 van het voormeld koninklijk besluit van 8 april (a) Het koninklijk besluit nr. 48 van werd opgeheven, met uitwerking sinds , bij de programmawet van , art. 101 (B.S ). F.19

20 Artikel 4. De vermindering beoogd in artikel 1 wordt niet toegepast wanneer de kinderbijslag verschuldigd in hoofde van de rechthebbende reeds een vermindering heeft ondergaan bij toepassing van een gelijkaardige maatregel in een andere regeling van gezinsbijslag. Artikel 5. De rechthebbende wiens gezinsbijslag verminderd werd bij toepassing van dit besluit kan ten gunste van de bijslagtrekkende de toekenning vragen van de ingehouden bijslag bijaldien zijn bedrijfsinkomsten in de zin van artikel 11, 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, over het betrokken jaar niet hoger waren dan het bedrag van het gemiddeld minimummaandinkomen voorzien bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, verminderd met de sociale bijdragen die opgelegd worden aan de handarbeiders. (a) In afwijking van artikel 11, 2, eerste lid, van voornoemd koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 wordt onder bedrijfsinkomsten in de zin van het voorgaande lid verstaan de brutobedrijfsinkomsten, verminderd met de bedrijfsuitgaven en -lasten en, eventueel, met de bedrijfsverliezen, vastgesteld overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting, die de onderworpene als zelfstandige heeft genoten. (a) Zie hierna voor het jaar , het koninklijk besluit van ; , het koninklijk besluit van ; , het koninklijk besluit van ; , het koninklijk besluit van F.20

21 Artikel 6. Kunnen eveneens de toekenning vragen van de kinderbijslag die werd ingehouden bij toepassing van dit besluit : 1 de bijslagtrekkende die uit de echt of van tafel en bed gescheiden is van de rechthebbende en die noch een nieuw huwelijk heeft aangegaan, noch een huishouden vormt in de zin van artikel 8, 2, derde lid van het voormeld koninklijk besluit van 8 april 1976, bijaldien zijn beroepsinkomsten over het betrokken jaar alsmede de eventuele onderhoudsgelden niet hoger zijn dan het bedrag van het minimumloon waarvan sprake in artikel 5 ; 2 de bijslagtrekkende die kinderbijslag ontvangt voor meerdere kinderen die deel uitmaken van hetzelfde gezin, in hoofde van verscheidene rechthebbenden die de in artikel 1 bedoelde of een gelijkaardige vermindering ondergaan, en die het bewijs levert dat deze vermindering reeds werd toegepast voor de beschouwde maand zonder dat zij het voorwerp was van een aanvraag om toekenning overeenkomstig artikel 5 ; 3 de bijslagtrekkende die uit hoofde van verscheidene rechthebbenden kinderbijslag ontvangt voor meerdere kinderen die deel uitmaken van hetzelfde gezin, waaronder een kind bedoeld in artikel 2, 2. De aanvraag om toekenning van de vermindering krachtens dit artikel geschiedt bij de bevoegde instelling, bedoeld in artikel 34 van het voormeld koninklijk besluit van 8 april 1976, die de vermindering voor de betrokken maand heeft toegepast. Artikel 7. Dit besluit treedt in werking op 1 januari De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, het in artikel 1 bedoeld bedrag van 375 fr. verminderen. F.21

22 VOORBEHOUDEN BLADZIJDEN F.22 tot 32

23 INDEX E (familiale uitkeringen) Ref. Gewijzigd door Artikel Datum van inwerkingtreding Belgisch Staatsblad 1 W W W W k.b , Bijwerking 1997/1 F.33

24

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

De programmawet (I) van 27 december 2006, art. 113 tot en met 133

De programmawet (I) van 27 december 2006, art. 113 tot en met 133 Verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006 De programmawet (I) van 27 december 2006, art. 113 tot en met 133 HOOFDSTUK VI. Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers Afdeling 1. Opdracht

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

HISTORIEK. (*) Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten (B.S. 01.04.87; erratum: B.S. 06.08.87)

HISTORIEK. (*) Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten (B.S. 01.04.87; erratum: B.S. 06.08.87) WET BETREFFENDE DE TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP [het opschrift van deze wet was oorspronkelijk : Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten ; de wijziging

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976. houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. (BS 6 mei 1976)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976. houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. (BS 6 mei 1976) KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen (BS 6 mei 1976) (Errata BS 4 september 1976) Gewijzigd door: - het koninklijk besluit van 6

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2015 Aanpassing: Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

[KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 1996

[KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 1996 [KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting]

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Voor de kinderbijslagbedragen is de spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing vanaf 01/06/2016. De grensbedragen voor de bestaansmiddelen zijn aangepast vanaf 01/06/2017

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

[KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen.]

[KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen.] [KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 1996 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen.] (20) (35) (B.S. 13 december 1996 - erratum BS 22 januari 1997) Bekrachtigd met uitwerking

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. [De informatieplicht] HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S. 31.12.2002) Gewijzigd bij: (1) programmawet van 8 april 2003 (B.S. 17.04.2003) (2) programmawet van 22 december 2003 (B.S. 31.12.2003) (3) programmawet van 9

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE UITZENDKRACHTEN ---------------------------------------------

Nadere informatie

[KONINKLIJK BESLUIT VAN 6 JULI 1997

[KONINKLIJK BESLUIT VAN 6 JULI 1997 [KONINKLIJK BESLUIT VAN 6 JULI 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement,

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr. 1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële Omzendbrief nr. 599 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers,

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003 Bijlage bij bericht 6 H-HR/2007 70e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522 Uitreiking: typelijst 25/003 Reserve: 20 ex BEDRAGEN VAN DE GEZINSPRESTATIES TOEPASSELIJK VANAF 01.05.2006 TOT 30.09.2006 Spilindex Coëfficiënt

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers (B.S.

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

(B.Vl.Reg. 20.I.1993) (B.Vl.Reg. 19.I.1994) (B.S. 27.IV.1990, err. B.S. 11.IX.1990)1

(B.Vl.Reg. 20.I.1993) (B.Vl.Reg. 19.I.1994) (B.S. 27.IV.1990, err. B.S. 11.IX.1990)1 BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 7 MAART 1990 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning, van het bedrag en van de betalingsmodaliteiten van de uitkeringen en het aanvullend loon van de gehandicapten

Nadere informatie

a) SOCIAAL STATUUT Te vervangen: Inhoudstafel 8 Inhoudstafel 8

a) SOCIAAL STATUUT Te vervangen: Inhoudstafel 8 Inhoudstafel 8 RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Officieuze coördinatie van de wetteksten BIJWERKING 2014/2 (teksten verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

WET VAN 26 JUNI 1992. houdende sociale en diverse bepalingen. (B.S. 30 juni 1992) Uittreksels

WET VAN 26 JUNI 1992. houdende sociale en diverse bepalingen. (B.S. 30 juni 1992) Uittreksels WET VAN 26 JUNI 1992 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S. 30 juni 1992) Uittreksels Gewijzigd door : - de wet van 20 december 1995 houdende sociale bepalingen (B.S. 23 december 1995); - het koninklijk

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT NR. 38 VAN 27 JULI 1967. houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. (B.S. 29 juli 1967)

KONINKLIJK BESLUIT NR. 38 VAN 27 JULI 1967. houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. (B.S. 29 juli 1967) KONINKLIJK BESLUIT NR. 38 VAN 27 JULI 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (B.S. 29 juli 1967) S.1 Aangevuld, gewijzigd of aangepast door : - het koninklijk besluit nr. 74

Nadere informatie

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2015 S.13.0066.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0066.F OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN GANSHOREN, Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 1967. houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 1967. houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (B.S. 10 januari 1968) P.120 Aangevuld, gewijzigd en aangepast door :

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 07.08.2006 uw ref. contact Annik Garigliany attaché telefoon 02-237 23 58 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Versie van 10-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr. FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële omzendbrief nr. 596 Omzendbrief aan de mevrouwen Ministers, aan de heren Ministers,

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003; TC/03/14 BERAADSLAGING NR. 03/10bis VAN 4 FEBRUARI 2003, AANGEPAST OP 19 JULI 2005, M.B.T. EEN AANVRAAG TOT MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) -

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/002 BERAADSLAGING NR. 08/002 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. REGELING VAN ECHTELIJKE MOEILIJKHEDEN TIJDENS DE PERIODE VAN FEITELIJKE SCHEIDING

Inhoudsopgave 1. REGELING VAN ECHTELIJKE MOEILIJKHEDEN TIJDENS DE PERIODE VAN FEITELIJKE SCHEIDING Inhoudsopgave 1. REGELING VAN ECHTELIJKE MOEILIJKHEDEN TIJDENS DE PERIODE VAN FEITELIJKE SCHEIDING 1.1. Wederzijdse rechten en plichten van echtgenoten. Primaire huwelijksverplichtingen 3 september 1807)..................................

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005; SCSZ/05/91 1 BERAADSLAGING NR. 05/032 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING AAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS EN DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005

Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005 Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/182 BERAADSLAGING NR 08/065 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001;

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001; TC/01/97 BERAADSLAGING NR. 01/77 VAN 2 OKTOBER 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE RAADPLEGING VAN HET NATIONAAL REPERTORIUM VAN DE KINDERBIJSLAGEN DOOR DE RVP, HET FAO, DE ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 JANUARI 2006

KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 JANUARI 2006 KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 JANUARI 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (B.S. 10 januari 1968) P.120 Aangevuld, gewijzigd en aangepast door :

Nadere informatie

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand 1470000 Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 1974 (3.071)... 2 Vervoerskosten... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 rechtsbron bron/reg.nr. rechtsbrondatum publicatiedatum pagina Wet - 22.12.1989 K.B. - B.S. - 30.12.1989 21382 Wet - 29.03.2012 B.S. - 06.04.2012

Nadere informatie

IV. SOCIALE BEPALINGEN

IV. SOCIALE BEPALINGEN IV. Sociale bepalingen A. Faillissementsverzekering 1. Voorwerp K.B. 18 november 1996 «Faillissement, sociale verzekering» (Art. 1) IV. SOCIALE BEPALINGEN INHOUDSOPGAVE A. Faillissementsverzekering...........................

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Wetgeving

Juridisch bulletin. Wetgeving Juridisch bulletin Wetgeving 2008 www.rkw.be Inhoud 1 Wetten 4 1.1 Programmawet (I) van 8 juni 2008, BS van 16 juni 2008 (Jaarlijkse leeftijdsbijslag) 4 1.2 Wet houdende diverse bepalingen (I) (1) van

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT NR. 72 VAN 10 NOVEMBER 1967. betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. (B.S.

KONINKLIJK BESLUIT NR. 72 VAN 10 NOVEMBER 1967. betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. (B.S. KONINKLIJK BESLUIT NR. 72 VAN 10 NOVEMBER 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (B.S. 14 november 1967) P.1 Aangevuld, gewijzigd en aangepast door : - de wet van 1 april 1969

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Rolnummer 1459. Arrest nr. 127/99 van 25 november 1999 A R R E S T

Rolnummer 1459. Arrest nr. 127/99 van 25 november 1999 A R R E S T Rolnummer 1459 Arrest nr. 127/99 van 25 november 1999 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 42bis, vierde lid, van de op 19 december 1939 gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter Sociale actualiteit van Augutus PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met

Nadere informatie

I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN --------------- Nr. 1 12.02.1970 Cao betreffende het afwijkingsbeding van niet-mededinging 03.04.1970 Niet algemeen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 JANUARI 2006

KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 JANUARI 2006 KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 JANUARI 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

Rolnummer 5633. Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5633. Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T Rolnummer 5633 Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 «houdende invoering van een sociale

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen NOTA OVER HET NIEUW STATUUT VOOR MEEWERKENDE ECHTGENOTEN Vanaf 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 20 juli 2007;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 20 juli 2007; SCSZ/07/130 1 BERAADSLAGING NR. 07/043 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING EN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN AAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/028 BERAADSLAGING NR 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren 6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren BS 20/03/2007 (dit KB vervangt het KB dd 31/03/1983 zie art 6 van KB 06-03-2007) Gewijzigd

Nadere informatie

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen,

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, 12 DECEMBER 2010. - Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 09.11.2010 uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23 98 02-237 21 11 Betreft: Ouderlijk

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 HAARD- EN STANDPLAATSTOELAGE Tabel van de van kracht zijnde bijvoegsels bij bericht 27 PP van 2000 Nr. van het bijvoegsel Nr. en jaar van het bericht Wijzigingen 2 50 PP/2001

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 09 JANUARI 1995 TOT VASTSTELLING VOOR DE HANDARBEIDERS EN ERMEE GELIJKGESTELDEN DIE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 09 JANUARI 1995 TOT VASTSTELLING VOOR DE HANDARBEIDERS EN ERMEE GELIJKGESTELDEN DIE 1 KONINKLIJK BESLUIT VAN 09 JANUARI 1995 TOT VASTSTELLING VOOR DE HANDARBEIDERS EN ERMEE GELIJKGESTELDEN DIE VERZEKERINGSPLICHTIG ZIJN TEN OPZICHTE VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 TOT HERZIENING VAN DE BESLUITWET

Nadere informatie

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1)

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) 28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) TITEL 8. Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de wet

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 5. Arbeidsongevallen (FAO)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 5. Arbeidsongevallen (FAO) 5. Arbeidsongevallen 5.0 Methodologische nota De tak arbeidsongevallen omvat twee stelsels (van financiering): het kapitalisatiestelsel en het repartitiestelsel. Enkel het repartitiestelsel behoort tot

Nadere informatie

Rolnummer 4923. Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T

Rolnummer 4923. Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T Rolnummer 4923 Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 60, 3, 3, b), van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 142 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

1 Refertes. Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel

1 Refertes. Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel 1 Referenties 2 Kraamgeld 2.1 Begunstigde kinderen 2.2 Bedragen 2.3 Aanvraag voorafbetaling

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 17 februari 2014 Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving Er is een nieuwe wettekst verschenen. Deze betreft: Wet van 21.12.13 houdende dringende diverse

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 JULI 1992

KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 JULI 1992 KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 JULI 1992 tot uitvoering van hoofdstuk III van titel III van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de eenmalige bijdrage ten laste

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2006; A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN SITUERING ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2006; A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN SITUERING ERVAN SCSZ/06/106 1 BERAADSLAGING NR. 06/053 VAN 18 JULI 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET KADASTER VAN DE GEZINSBIJSLAGEN AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET OOG OP HET

Nadere informatie

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5726 Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/127 BERAADSLAGING NR. 08/036 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 12-10-2006 Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 2 Principe 2.1 Begunstigden

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB-26-11-2006--uitvoering-art-36-ZIV-wet.doc

Coordinatie--ZIV--KB-26-11-2006--uitvoering-art-36-ZIV-wet.doc 26 NOVEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Wetgeving 2003. www.rkw.be

Juridisch bulletin. Wetgeving 2003. www.rkw.be Juridisch bulletin Wetgeving 2003 www.rkw.be Inhoud 1. Wetten... 4 1.1 Programmawet van 8 april 2003 (verjaringstermijn waarover de sociaal verzekerde beschikt om een recht op gezinsbijslag te vorderen)...4

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? DE HERVORMING VAN DE OVERLEVINGSPENSIOENEN De overgangsuitkering? 3 Wijzigingen in de wet van 15 mei 1984 1. Inaanmerkingneming van wettelijke

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

Administratieve schikking voor de toepassing van de overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Canada van 10 mei 1984

Administratieve schikking voor de toepassing van de overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Canada van 10 mei 1984 Administratieve schikking voor de toepassing van de overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Canada van 10 mei 1984 (Inwerking getreden op 1 januari 1987 Belgisch Staatsblad: 10 februari

Nadere informatie

Gedifferentieerde interpretatie: sommige auteurs menen dat de uitwinningsvergoeding volledig voor beslag vatbaar is, terwijl het Hof van Cassatie

Gedifferentieerde interpretatie: sommige auteurs menen dat de uitwinningsvergoeding volledig voor beslag vatbaar is, terwijl het Hof van Cassatie De niet voor beslag of overdracht vatbare n van de inkomsten bijgewerkt ingevolge het koninklijk besluit van 8 december 2008 tot uitvoering van artikel 1409, 2, van het Gerechtelijk Wetboek (B.S.: 12.12.2008)

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S. 06.08.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [28 maart 2007 tot

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 62/2011 van 5 mei 2011 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 62/2011 van 5 mei 2011 A R R E S T Rolnummer 4931 Arrest nr. 62/2011 van 5 mei 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 70ter van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de

Nadere informatie