FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr."

Transcriptie

1 1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële Omzendbrief nr. 599 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers, aan de Mevrouwen Staatssecretarissen, aan de Heren Staatssecretarissen en aan de Voorzitters van de instellingen voor kinderbijslag voor werknemers. Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister, Mevrouw de Staatssecretaris, Mijnheer de Staatssecretaris, Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, Brussel, 16 juli 2007 Voorwerp: ALGEMENE AFWIJKINGEN IN DE SAMENGEORDENDE WETTEN BETREFFENDE DE KINDERBIJSLAG VOOR LOONARBEIDERS EN IN DE WET VAN 20 JULI 1971 TOT INSTELLING VAN GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 1. ALGEMENE AFWIJKINGEN : artikel 51, 4, tweede lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders Ik heb de eer u mee te delen dat ik beslist heb dat de voorwaarde inzake vereiste band van verwantschap of juridische band tussen de rechthebbende en het rechtgevend kind, bepaald in artikel 51, 3, van de samengeordende wetten, niet dient te worden vervuld in één van de volgende gevallen : 1. Voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar op het moment dat ze beginnen deel uit te maken van hetzelfde gezin van de rechthebbende Voor kinderen die 12 jaar zijn of ouder op het moment dat ze beginnen deel uit te maken van hetzelfde gezin van de rechthebbende, op voorwaarde dat ze bloedverwant zijn in de vierde graad van deze rechthebbende 2. Het deel uitmaken van hetzelfde gezin zoals vermeld onder punt 1 en 2 vloeit voort uit de informatie bedoeld in artikel 3, eerste lid, 5, van de wet van 8 augustus 1983 tot 1 Deze algemene afwijking blijft van toepassing zolang het kind rechtgevend is op kinderbijslag en blijft deel uitmaken van het gezin van de rechthebbende of geplaatst is in een instelling overeenkomstig artikel 70 van de samengeordende wetten. 2 Deze algemene afwijking blijft van toepassing zolang het kind rechtgevend is op kinderbijslag en blijft deel uitmaken van het gezin van de rechthebbende of geplaatst is in een instelling overeenkomstig artikel 70 van de samengeordende wetten.

2 2 regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, verkregen van dit Rijksregister, of uit andere officiële documenten 3 die door de aanvrager worden overgelegd en waaruit het deel uitmaken van hetzelfde gezin blijkt, wanneer de hiervoor bedoelde informatie uit het Rijksregister ontbreekt of door die documenten ongeldig wordt verklaard. Deze algemene afwijkingen zijn slechts geldig, indien er voor deze kinderen geen ander recht op gezinsbijslag bestaat krachtens de samengeordende wetten 4, het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie, de internationale overeenkomsten van de sociale zekerheid van kracht in België, buitenlandse wets- of reglementsbepalingen of regelen van toepassing op het personeel van een volkenrechtelijke instelling. Deze algemene afwijkingen kunnen worden toegepast : - op vraag van de rechthebbende of bijslagtrekkende aangeduid via deze algemene afwijkingen; - telkens wanneer de kinderbijslaginstelling op een andere manier een dergelijk geval vaststelt. ALGEMENE AFWIJKINGEN : ARTIKEL 51, 4, TWEEDE LID, SW KINDEREN JONGER DAN 12 JAAR KINDEREN DIE 12 JAAR ZIJN OF OUDER 3 Officiële documenten die momenteel zijn toegelaten om, met name, over te gaan tot de groepering van kinderen die worden opgevoed door personen die een feitelijk gezin vormen, maar niet allemaal dezelfde woonplaats hebben (cfr CO 1324 van 22 september 2000 en rondschrijven van de RKW 996/15 van 19/2/2001). 4 Bij samenloop van verschillende rechten op gezinsbijslag die residuair zijn, op basis van de samengeordende wetten en van een algemene afwijking van de samengeordende wetten of op basis van algemene afwijkingen van de samengeordende wetten, moet naar analogie artikel 64, 2bis, van de samengeordende wetten worden toegepast.

3 3 2. ALGEMENE AFWIJKINGEN : Artikel 52, derde lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders Ik heb de eer u mee te delen dat ik beslist heb dat de beperking bepaald in artikel 52, eerste lid, van de samengeordende wetten, volgens welke de kinderbijslag niet verschuldigd is voor kinderen die opgevoed worden of lessen volgen buiten het Koninkrijk, niet van toepassing is : 1. Voor kinderen die in België reeds een einddiploma secundair onderwijs 5 verworven hebben en die niet-hoger onderwijs 6 volgen in een land buiten de Europese Economische Ruimte 7. Deze algemene afwijking wordt beperkt tot maximum één schooljaar. 2. Voor kinderen die noch in België noch in het buitenland reeds een einddiploma hoger onderwijs 8 verworven hebben en die hoger onderwijs 9 volgen in een land buiten de Europese Economische Ruimte Voor kinderen die in België of in het buitenland reeds een einddiploma hoger onderwijs 11 verworven hebben en die hoger onderwijs 12 volgen in een land buiten de Europese Economische Ruimte 13. Deze algemene afwijking wordt beperkt tot maximum één schooljaar. Deze algemene afwijkingen vermeld onder de punten 1, 2 en 3 zijn slechts geldig, op voorwaarde dat tijdens deze periode elk van de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn: de kinderen blijven ingeschreven in de bevolkingsregisters of in de vreemdelingenregisters gehouden in de gemeenten in België en hebben er hun hoofdverblijfplaats, in de zin van artikel 3, eerste lid, 5, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen; de kinderen hebben geen ander recht op kinderbijslag krachtens de samengeordende wetten, het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie, de internationale overeenkomsten van de sociale zekerheid van kracht in België, buitenlandse 5 Zoals bepaald bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt. 6 Zie opmerking bij voetnoot 5. 7 Deze algemene afwijking geldt niet voor landen waarmee België een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid heeft afgesloten met toekenning van een lager bedrag aan kinderbijslag dan voorzien is in de samengeordende wetten, behoudens indien deze bilaterale overeenkomst niet van toepassing is; het betreft de volgende landen : Turkije, Marokko, Tunesië, Algerije, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië, Macedonië of Bosnië-Herzegovina. 8 Zie opmerking bij voetnoot 5. 9 Zie opmerking bij voetnoot Zie opmerking bij voetnoot Zie opmerking bij voetnoot Zie opmerking bij voetnoot Zie opmerking bij voetnoot 7.

4 4 wets- of reglementsbepalingen of regelen van toepassing op het personeel van een volkenrechtelijke instelling; noch hun vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder of persoon waarmee hun vader of moeder een feitelijk gezin vormt in de zin van artikel 56bis, 2, van de samengeordende wetten, oefent een winstgevende activiteit uit in het raam van een arbeidsovereenkomst of van een zelfstandige activiteit of in opdracht van een openbare dienst in het land waar ze onderwijs volgen. Deze algemene afwijkingen kunnen worden toegepast : - op vraag van de bijslagtrekkende of van de rechthebbende aangeduid via deze algemene afwijkingen; - telkens wanneer de kinderbijslaginstelling op een andere manier een dergelijk geval vaststelt. ALGEMENE AFWIJKINGEN : ARTIKEL 52, DERDE LID, SW MAXIMUM EEN JAAR (AANVULLEND) NIET-HOGER ONDERWIJS HOGER ONDERWIJS MAXIMUM EEN JAAR (AANVULLEND) HOGER ONDERWIJS

5 5 3. ALGEMENE AFWIJKING : artikel 57bis, derde lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders Ik heb de eer u mee te delen dat ik beslist heb dat de voorwaarde van rechthebbende te zijn op ten minste zes maandelijkse forfaitaire bijslagen in de loop van een periode van twaalf maanden, bepaald in de artikelen 55, vierde lid, 56, 1, eerste lid, 3, 56bis, 1, 56quater, eerste lid, 2, b), 56decies, 1, 56undecies, tweede lid, of 57, tweede lid, van de samengeordende wetten niet dient te worden vervuld : Indien de werknemer de voorwaarden heeft vervuld om aanspraak te maken op ten minste vierentwintig maandelijkse forfaitaire bijslagen krachtens deze wetten 14 in de loop van de vijf jaar die de gebeurtenis bedoeld in deze artikelen onmiddellijk voorafgaan, en indien er voor de rechtgevende kinderen geen ander recht op gezinsbijslag bestaat krachtens de samengeordende wetten 15, het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie, de internationale overeenkomsten van de sociale zekerheid van kracht in België, buitenlandse wets- of reglementsbepalingen of regelen van toepassing op het personeel van een volkenrechtelijke instelling. Deze algemene afwijking kan worden toegepast : - op vraag van de bijslagtrekkende of van de rechthebbende aangeduid via deze algemene afwijkingen; - telkens wanneer de kinderbijslaginstelling op een andere manier een dergelijk geval vaststelt. ALGEMENE AFWIJKING : ARTIKEL 57BIS, DERDE LID, SW VIERENTWINTIG MAANDELIJKSE FORFAITAIRE BIJSLAGEN GEEN ANDER BESTAAND RECHT OP GEZINSBIJSLAG. 14 De op het grondgebied van elke andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte vervulde tijdvakken van verzekering, van werkzaamheden anders dan in loondienst of van arbeid, worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van deze vierentwintig maandelijkse forfaitaire bijslagen. 15 Bij samenloop van verschillende rechten op gezinsbijslag die residuair zijn, op basis van de samengeordende wetten en van een algemene afwijking van de samengeordende wetten of basis van algemene afwijkingen van de samengeordende wetten, moet naar analogie artikel 64, 2bis, van de samengeordende wetten worden toegepast.

6 6 4. ALGEMENE AFWIJKING : artikel 66, vierde lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders Ik heb de eer u mee te delen dat ik beslist heb om de niet-voorrangsgerechtigde rechthebbende vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder of persoon waarmee een vader of een moeder een feitelijk gezin vormt in de zin van artikel 56bis, 2, van de samengeordende wetten, aan te wijzen als voorrangsgerechtigde rechthebbende, indien er een hoger bedrag aan kinderbijslag kan toegekend worden 16. Deze rechthebbende moet wel deel uitmaken van het gezin van het kind. Deze aanwijzing van de voorrangsgerechtigde rechthebbende kan gebeuren : - op vraag van de bijslagtrekkende of van één van de voormelde nietvoorrangsgerechtigde rechthebbenden of - telkens wanneer de kinderbijslaginstelling op een andere manier een dergelijk geval vaststelt. Het recht op een hoger bedrag aan kinderbijslag bij toepassing van deze algemene afwijking kan worden toegekend met een terugwerkende kracht van vijf jaar 17, voorafgaand aan de vraag van de bijslagtrekkende of rechthebbende of aan de datum waarop de kinderbijslaginstelling een dergelijk geval vaststelt. Dit recht op een hoger bedrag kan eveneens worden toegekend tot vijf jaar voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze omzendbrief 18. ALGEMENE AFWIJKING : ARTIKEL 66, VIERDE LID, SW RECHT OP EEN HOGER BEDRAG AAN KINDERBIJSLAG : TERUGWERKENDE KRACHT VAN VIJF JAAR 16 Indien verschillende rechthebbenden overeenkomstig de samengeordende wetten tegelijkertijd rechten kunnen openen op een hoger bedrag aan kinderbijslag betreffende een zelfde periode, moet naar analogie artikel 64, 2bis, van de samengeordende wetten worden toegepast. 17 Toepassing van artikel 120 van de samengeordende wetten. 18 Toepassing van artikel 120 van de samengeordende wetten.

7 7 5. ALGEMENE AFWIJKINGEN : Artikel 73ter, derde lid, en artikel 73quater, 3, tweede lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders Ik heb de eer u mee te delen dat ik beslist dat de voorwaarden betreffende het recht op kraamgeld vermeld in artikel 73bis van de samengeordende wetten en betreffende het recht op een adoptiepremie vermeld in artikel 73quater, 1, van de samengeordende wetten, niet dienen te worden vervuld : Indien één van de ouders, de adoptant of zijn echtgeno(o)t(e) gedurende minstens 480 dagen een beroepsactiviteit 19 heeft uitgeoefend met onderworpenheid aan de Belgische sociale zekerheid voor werknemers 20 tijdens een periode van vijf jaar die de geboorte of de adoptie van het kind voorafgaat en indien de moeder of de adoptant op het ogenblik van de geboorte of van de adoptie van het kind ingeschreven is in de bevolkingsregisters of in de vreemdelingenregisters gehouden in de gemeenten in België en er haar/zijn hoofdverblijfplaats heeft, in de zin van artikel 3, eerste lid, 5, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. Deze algemene afwijkingen zijn slechts geldig, indien er voor het kind geen ander recht op kraamgeld of op een adoptiepremie bestaat krachtens de samengeordende wetten 21, het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie, de internationale overeenkomsten van de sociale zekerheid van kracht in België, buitenlandse wets- of reglementsbepalingen of regelen van toepassing op het personeel van een volkenrechtelijke instelling. Deze algemene afwijkingen kunnen worden toegepast : - op vraag van één van de ouders, van de adoptant of van zijn echtgeno(o)t(e); - telkens wanneer de kinderbijslaginstelling op een andere manier een dergelijk geval vaststelt. ALGEMENE AFWIJKINGEN : ARTIKEL 73TER EN ARTIKEL 73QUATER SW 480 DAGEN ACTIVITEIT MET ONDERWORPENHEID AAN DE BELGISCHE SOCIALE ZEKERHEID VOOR WERKNEMERS EN INSCHRIJVING VAN MOEDER OF ADOPTANT IN BELGIE 19 Dit vertegenwoordigt ongeveer twee jaren van beroepsactiviteit. 20 De op het grondgebied van elke andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte vervulde tijdvakken van verzekering, van werkzaamheden anders dan in loondienst of van arbeid, worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van deze termijn van 480 dagen. 21 Bij samenloop van verschillende rechten die residuair zijn, op basis van de samengeordende wetten en van een algemene afwijking van de samengeordende wetten of op basis van algemene afwijkingen van de samengeordende wetten, moet naar analogie artikel 64, 2bis, van de samengeordende wetten worden toegepast.

8 8 6. ALGEMENE AFWIJKINGEN : Artikel 2, derde lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag Op grond van artikel 2, derde lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, heb ik beslist dat : 1. de voorwaarde in hoofde van de aanvrager 22, bepaald in artikel 1, vijfde lid, van de wet van 20 juli 1971, niet dient te worden vervuld in één van de volgende gevallen : 1.1. de aanvrager is nog onderworpen aan de Belgische leerplicht. Deze algemene afwijking blijft toegekend na het einde van deze leerplicht de verblijfstoestand van de aanvrager is geregulariseerd op basis van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (machtiging tot verblijf in België voor onbeperkte duur) de aanvrager heeft werkelijk en ononderbroken in België verbleven gedurende minstens de laatste vier jaar de voorwaarde in hoofde van het kind, vermeld in artikel 2, eerste lid, 1, van de voormelde wet van 20 juli , niet dient te worden vervuld in één van de volgende gevallen : 2.1. Voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar op het moment dat ze beginnen deel uit te maken van hetzelfde gezin van de aanvrager Voor kinderen die 12 jaar zijn of ouder op het moment dat ze beginnen deel uit te maken van hetzelfde gezin van de aanvrager, op voorwaarde dat ze bloedverwant zijn in de vierde graad van deze aanvrager 26. Het deel uitmaken van hetzelfde gezin zoals vermeld onder de punten 2.1 en 2.2 vloeit voort uit de informatie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, 5, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, verkregen van dit Rijksregister, of uit andere officiële documenten 27 die door de aanvrager worden overgelegd en waaruit het deel uitmaken van hetzelfde gezin blijkt, 22 Betreffende het werkelijk en ononderbroken verblijf in België gedurende tenminste de laatste vijf jaar die de indiening van de aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag voorafgaan. 23 Deze verblijfsduur kan bewezen worden door onder andere de inschrijving van de aanvrager in de bevolkingsregisters en/of in de vreemdelingenregisters gehouden in de gemeenten in België, attesten van een OCMW dat het gezin van de aanvrager financieel of materieel heeft gesteund 24 betreffende het werkelijk en ononderbroken verblijf in België gedurende tenminste de laatste vijf jaar die de indiening van de aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag voorafgaan, indien het kind geen bloedverwant tot en met de derde graad is van de aanvrager, noch kind van diens echtgenoot of gewezen echtgenoot of van de persoon met wie hij een huishouden vormt. 25 Deze algemene afwijking blijft van toepassing zolang het kind rechtgevend is op kinderbijslag en blijft deel uitmaken van het gezin van de aanvrager. 26 Deze algemene afwijking blijft van toepassing zolang het kind rechtgevend is op kinderbijslag en blijft deel uitmaken van het gezin van de aanvrager. 27 Officiële documenten die momenteel zijn toegelaten om, met name, over te gaan tot de groepering van kinderen die worden opgevoed door personen die een feitelijk gezin vormen, maar niet allemaal dezelfde woonplaats hebben (cfr CO 1324 van 22 september 2000 en rondschrijven van de RKW 996/15 van 19/2/2001).

9 9 wanneer de hiervoor bedoelde informatie uit het Rijksregister ontbreekt of door die documenten ongeldig wordt verklaard. Ter herinnering : Overeenkomstig de bepaling van artikel 2, eerste lid, 2, van de wet van 20 juli 1971, kunnen de aanvrager en het kind het voordeel van de algemene afwijkingen vermeld onder de punten 1 en 2 slechts genieten, indien het kind gedurende een volledige kalendermaand geen recht geeft op kraamgeld of kinderbijslag krachtens een Belgische, buitenlandse of een internationale regeling of er slechts recht op geeft voor een bedrag dat lager is dan de bedragen welke overeenkomstig deze wet van 20 juli 1971 kunnen worden toegekend. Deze algemene afwijkingen kunnen worden toegepast : - op vraag van de bijslagtrekkende of van de aanvrager aangeduid via deze algemene afwijkingen ; - telkens wanneer de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers op een andere manier een dergelijk geval vaststelt. ALGEMENE AFWIJKINGEN : ARTIKEL 2, DERDE LID, VAN DE WET VAN 20 JULI IN HOOFDE VAN AANVRAGER ONDERWORPEN AAN DE BELGISCHE LEERPLICHT GEREGULARISEERDE VERBLIJFSTOESTAND VIER JAAR VERBLIJF IN BELGIE 2. IN HOOFDE VAN KIND KINDEREN JONGER DAN 12 JAAR KINDEREN DIE 12 JAAR ZIJN OF OUDER

10 10 7. INWERKINGTREDING Deze algemene afwijkingen (vermeld onder de punten 1 tot en met 6) treden in werking vanaf de eerste dag van de derde maand volgend op de datum van deze omzendbrief, behoudens het recht op basis van artikel 66, vierde lid, van de samengeordende wetten. Dit recht op een hoger bedrag kan eveneens worden toegekend tot vijf jaar 28 voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze omzendbrief. Indien de voorwaarden van één van deze algemene afwijkingen (vermeld onder de punten 1 tot en met 6) niet vervuld zijn, bestaat er nog steeds de juridische mogelijkheid om een aanvraag tot individuele afwijking te doen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Sociaal Beleid, Domein Regelgeving, Eurostation II, Victor Hortaplein 40, bus 20, 1060 Brussel, op basis van de artikelen 51, 4, eerste lid, 52, tweede lid, 57bis, tweede lid, 66, derde lid, 73ter, tweede lid, en 73quater, 3, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders of op basis van artikel 2, tweede lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag. Ik vraag u om deze omzendbrief ter kennis te brengen van uw uitvoeringsdiensten en desgevallend mee te delen aan de openbare instellingen, welke onder uw voogdij staan en welke zelf de kinderbijslag uitbetalen aan hun personeel. Hoogachtend, De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE 28 Toepassing van artikel 120 van de samengeordende wetten.

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr. FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële omzendbrief nr. 596 Omzendbrief aan de mevrouwen Ministers, aan de heren Ministers,

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie generaal sociaal beleid Domein regelgeving. KINDERBIJSLAG Omz. nr.588

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie generaal sociaal beleid Domein regelgeving. KINDERBIJSLAG Omz. nr.588 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie generaal sociaal beleid Domein regelgeving KINDERBIJSLAG Omz. nr.588 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers, aan de Mevrouwen

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving. Kinderbijslag. Omz. Nr 600

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving. Kinderbijslag. Omz. Nr 600 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Omz. Nr 600 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers, aan de Mevrouwen

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003; TC/03/14 BERAADSLAGING NR. 03/10bis VAN 4 FEBRUARI 2003, AANGEPAST OP 19 JULI 2005, M.B.T. EEN AANVRAAG TOT MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) -

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2015 Aanpassing: Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale

Nadere informatie

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Controle Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.12.2012 uw ref. contact Peter Savat Guy Tillieux sociaal inspecteurs telefoon 02-237 21 07 02-237 23 60

Nadere informatie

Date de réception : 10/01/2012

Date de réception : 10/01/2012 Date de réception : 10/01/2012 Resumé C-619/11-1 Zaak C-619/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Voor de kinderbijslagbedragen is de spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing vanaf 01/06/2016. De grensbedragen voor de bestaansmiddelen zijn aangepast vanaf 01/06/2017

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.12.2009 uw ref. contact Hugo Bogaert adviseur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Artikel

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 09.11.2010 uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23 98 02-237 21 11 Betreft: Ouderlijk

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976. houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. (BS 6 mei 1976)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976. houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. (BS 6 mei 1976) KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen (BS 6 mei 1976) (Errata BS 4 september 1976) Gewijzigd door: - het koninklijk besluit van 6

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/002 BERAADSLAGING NR. 08/002 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Wetgeving

Juridisch bulletin. Wetgeving Juridisch bulletin Wetgeving 2008 www.rkw.be Inhoud 1 Wetten 4 1.1 Programmawet (I) van 8 juni 2008, BS van 16 juni 2008 (Jaarlijkse leeftijdsbijslag) 4 1.2 Wet houdende diverse bepalingen (I) (1) van

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

1 Refertes. Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel

1 Refertes. Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel 1 Referenties 2 Kraamgeld 2.1 Begunstigde kinderen 2.2 Bedragen 2.3 Aanvraag voorafbetaling

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005; SCSZ/05/91 1 BERAADSLAGING NR. 05/032 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING AAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS EN DE

Nadere informatie

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden Toekenning van een sociale toeslag na het

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 16.10.2007 II/C/999/c.144/sn onze ref. uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 920,25

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr. FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële omzendbrief nr. 593 Omzendbrief aan de mevrouwen Ministers, aan de heren Ministers,

Nadere informatie

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden Principe 1 2 De algemene afwijking primeert op de individuele afwijking. De MO 599 vermeldt een groep personen gedefinieerd als de niet-voorrangsgerechtigde rechthebbende vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister. Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Sectoraal comité van het Rijksregister. Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 15/2009 van 18 februari 2009 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de staatsinstellingen, de Gemeenschappen

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

Recht op kinderbijslag voor jongeren die hun studies buiten het Belgische grondgebied voortzetten

Recht op kinderbijslag voor jongeren die hun studies buiten het Belgische grondgebied voortzetten Trierstraat 70 B-1000 Brussel Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 24.02.2016 uw kenm. contact Johan Buyck attaché telefoon 02-237 29 33 02-237 21 11 e-mail: johan.buyck@famifed.be Betreft:

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Verwerking van de RIP-

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 07.08.2006 uw ref. contact Annik Garigliany attaché telefoon 02-237 23 58 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Juridische afdeling Departement Controle CO 1356

Juridische afdeling Departement Controle CO 1356 Trierstraat 70 B-1000 Brussel Juridische afdeling Departement Controle CO 1356 datum 13.03.2006 III/06/CO 1356/FN onze ref. uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

Bedragen kinderbijslag

Bedragen kinderbijslag Bedragen kinderbijslag 1/06/2016 KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.247,58 938,66 1.247,58

Nadere informatie

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003 Bijlage bij bericht 6 H-HR/2007 70e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522 Uitreiking: typelijst 25/003 Reserve: 20 ex BEDRAGEN VAN DE GEZINSPRESTATIES TOEPASSELIJK VANAF 01.05.2006 TOT 30.09.2006 Spilindex Coëfficiënt

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Wetgeving

Juridisch bulletin. Wetgeving Juridisch bulletin Wetgeving 2005 www.rkw.be Inhoud 1. Wetten... 3 1.1. Programmawet van 11 juli 2005 (begin en einde van de toekenning van het recht op kinderbijslag)...3 1.2. Wet van 20 juli 2005 houdende

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft EN - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten van zijn verblijf

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN Doc 43 04/05/2009 INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft en - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten

Nadere informatie

Juridisch bulletin. www.rkw.be

Juridisch bulletin. www.rkw.be Juridisch bulletin www.rkw.be Dienstvoorschriften 2008 Inhoud 1 Ministeriële omzendbrieven 3 1.1 Ministeriële omzendbrief nr. 601 van 30 januari 2008 (Artikel 76bis, 1, KBW. Bedragen van de gezinsbijslag

Nadere informatie

Uitbreiding leeftijdscategorie in het raam van de nieuwe evaluatieregeling.

Uitbreiding leeftijdscategorie in het raam van de nieuwe evaluatieregeling. 1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Omz. nr.607 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers, aan de Mevrouwen

Nadere informatie

IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen

IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen Vragen Oplossing 1. Situatie Referentie RKW: II/A/21/F00221/T/ced voor alle voorbeelden 1. een moeder woont met haar twee kinderen bij haar vader (grootvader

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving. KINDERBIJSLAG Omz. nr.591

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving. KINDERBIJSLAG Omz. nr.591 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving KINDERBIJSLAG Omz. nr.591 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers, aan de Mevrouwen

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n)

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n) tél.: 02 509 81 48 fax: 02 509 85 58 personne de contact: Brigitte De Ruyck e-mail: brigitte.deruyck@ mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 62/2009 van 25 maart 2009 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 62/2009 van 25 maart 2009 A R R E S T Rolnummer 4492 Arrest nr. 62/2009 van 25 maart 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag,

Nadere informatie

Departement Controle. Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens

Departement Controle. Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1375 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 06.10.2008 II/C/CO1375/BH uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Parlementaire vragen en antwoorden 2004. www.rkw.be

Juridisch bulletin. Parlementaire vragen en antwoorden 2004. www.rkw.be Juridisch bulletin Parlementaire vragen en antwoorden 2004 www.rkw.be Inhoud 1. Senaat...3 1.1 Vraag nr. 1057 van mevrouw de Bethune d.d. 15 juli 2004 (N.) aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Nadere informatie

Departement Controle

Departement Controle Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1377 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.12.2008 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Herziening

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ Administratieve schikking betreffende de toepassingsmodaliteiten van artikel 9 van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko (B.S.:07/12/2004)

Nadere informatie

2. Hoeveel procent van de totale uitgaven in de kinderbijslag werd in 2015 uitgekeerd aan kinderen die niet in ons land werden opgevoed

2. Hoeveel procent van de totale uitgaven in de kinderbijslag werd in 2015 uitgekeerd aan kinderen die niet in ons land werden opgevoed SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 331 van TOM VAN GRIEKEN datum: 9 februari 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen opgevoed in het buitenland De kinderbijslag

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

Betreft: De notie gezin in de kinderbijslagwetgeving - de lokalisatie van de rechtsactoren

Betreft: De notie gezin in de kinderbijslagwetgeving - de lokalisatie van de rechtsactoren Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Administratief Toezicht Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 17.04.2014 uw ref. contact Freija Dhondt sociaal inspecteur telefoon 02-237 23 29 02-237 21

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften Juridisch bulletin Dienstvoorschriften 2005 www.rkw.be Inhoud 1. Ministeriële omzendbrieven... 3 1.1. Ministeriële omzendbrief, nr. MO 588 van 17 maart 2005 (programmawet van 27 december 2004)...3 1.2.

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.11.2006 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Vaststelling

Nadere informatie

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 HAARD- EN STANDPLAATSTOELAGE Tabel van de van kracht zijnde bijvoegsels bij bericht 27 PP van 2000 Nr. van het bijvoegsel Nr. en jaar van het bericht Wijzigingen 2 50 PP/2001

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/182 BERAADSLAGING NR 08/065 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007; SCSZ/07/133 1 BERAADSLAGING NR. 07/045 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN ENERZIJDS DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN ANDERZIJDS DE KINDERBIJSLAGFONDSEN

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

Arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 maart 2016 (nr. 40/2016)

Arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 maart 2016 (nr. 40/2016) Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 21 11 Arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 maart 2016 (nr. 40/2016) http://www.const-court.be/ Bij vonnis van 18 december

Nadere informatie

De Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte De Europese Economische Ruimte 1 Schengen zone Verblijf < 3 maanden 2 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 3TER (bijgewerkt 14/05/2008) MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd

Nadere informatie

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1).

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1). Datum : 21/09/2005 B.S : 11/10/2005 Omzendbrief met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldingen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D +

Nadere informatie

1. TOELICHTING BIJ PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MO 579 VAN 5 MAART VARIA: - ARTIKEL 66 KBW - ONTHAALOUDERS - BEVOEGDHEIDSBESLUIT

1. TOELICHTING BIJ PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MO 579 VAN 5 MAART VARIA: - ARTIKEL 66 KBW - ONTHAALOUDERS - BEVOEGDHEIDSBESLUIT 1. TOELICHTING BIJ PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MO 579 VAN 5 MAART 2003 2. VARIA: - ARTIKEL 66 KBW - ONTHAALOUDERS - BEVOEGDHEIDSBESLUIT 1 HERVORMING VAN DE VERHOOGDE KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN

Nadere informatie

Rolnummer 4923. Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T

Rolnummer 4923. Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T Rolnummer 4923 Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 60, 3, 3, b), van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Sociale Praktijkstudies nr. 10002 Stof bijgehouden tot

Nadere informatie

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de - 35 - Afdeling 8. - KLEIN VERLET Artikel 131 In de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van

Nadere informatie

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Versie van 10-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 151 30.06.2015 Verantwoordelijk uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften 2003. www.rkw.be

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften 2003. www.rkw.be Juridisch bulletin Dienstvoorschriften 2003 www.rkw.be Inhoud 1. Ministeriële omzendbrieven... 4 1.1 Omzendbrief nr. 578 van 14 februari 2003 (Inwerkingtreding van de nieuwe reglementering inzake de kinderbijslag

Nadere informatie

OCMWCPASFamilyAllowances (raadpleging van het kadaster van de kinderbijslag)

OCMWCPASFamilyAllowances (raadpleging van het kadaster van de kinderbijslag) OCMWCPASFamilyAllowances (raadpleging van het kadaster van de kinderbijslag) Inhoudstafel 1) Inleiding... 1 2) Wetgeving... 1 3) Voorgeschiedenis... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie?...

Nadere informatie

- 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET. Artikel 771

- 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET. Artikel 771 - 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET Artikel 771 In de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid

Nadere informatie

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van )

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van ) Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië (Inwerkingtreding 01-12-2014, gepubliceerd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/107 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016, GEWIJZIGD OP 6 JUNI 2017, MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Arrest. Rolnummer 5282. Arrest nr. 12/2013 van 21 februari 2013 A R R E S T

Arrest. Rolnummer 5282. Arrest nr. 12/2013 van 21 februari 2013 A R R E S T Arrest Rolnummer 5282 Arrest nr. 12/2013 van 21 februari 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag,

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften

Juridisch bulletin. Dienstvoorschriften Juridisch bulletin Dienstvoorschriften 2006 www.rkw.be Inhoud Ministeriële omzendbrieven... 4 1.1. Ministeriële omzendbrief nr. 594 van 26 april 2006 (verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een aandoening

Nadere informatie

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen Programmawet (1) van 27 april 2007 - Maatregelen voor de eenoudergezinnen - Voorbeelden Eenoudergezinnen die enkel de gewone schaal ontvangen: specifieke toeslag van 20 EUR 1. Een koppel gaat gescheiden

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/090 BERAADSLAGING NR 09/050 VAN 1 SEPTEMBER 2009 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OPGENOMEN

Nadere informatie

VR DOC.0557/5

VR DOC.0557/5 VR 2017 0906 DOC.0557/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST, DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE AANKNOPINGSFACTOREN

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 Gedetailleerde gegevens STATISTISCH OVERZICHT NR. 3 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Wetgeving

Juridisch bulletin. Wetgeving Juridisch bulletin Wetgeving 2006 www.rkw.be Inhoud 1. Wetten... 4 1.1. Wet van 7 maart 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van de wet van 27 december

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 460 (2004-2005) Nr. 5. Zitting 2005-2006. 9 november 2005 1204 OND

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 460 (2004-2005) Nr. 5. Zitting 2005-2006. 9 november 2005 1204 OND Zitting 2005-2006 9 november 2005 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Brevet van rechthebbende

Brevet van rechthebbende Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam van de beheerder verantwoordelijk voor het dossier e-mail : tel.

Nadere informatie

Business-rules: Wanneer en welke gegevens over betaling van kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag in het Kadaster inbrengen?

Business-rules: Wanneer en welke gegevens over betaling van kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag in het Kadaster inbrengen? Bijlage 1 bij dienstbrief 997/52bis Business-rules: Wanneer en welke gegevens over betaling van kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag in het Kadaster inbrengen? Situatie (Voorafbetaling) kraamgeld

Nadere informatie

De administrateur-generaal,

De administrateur-generaal, Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal, Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 26.09.2008 II/A/997/73/agy onze ref. uw ref. contact Annik Garigliany attaché telefoon 02-237

Nadere informatie

Rolnummer 4167. Arrest nr. 23/2008 van 21 februari 2008 A R R E S T

Rolnummer 4167. Arrest nr. 23/2008 van 21 februari 2008 A R R E S T Rolnummer 4167 Arrest nr. 23/2008 van 21 februari 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 42, 1, van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd bij koninklijk

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/044 VAN 7 JUNI 2011 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE

Nadere informatie

Rolnummer 1459. Arrest nr. 127/99 van 25 november 1999 A R R E S T

Rolnummer 1459. Arrest nr. 127/99 van 25 november 1999 A R R E S T Rolnummer 1459 Arrest nr. 127/99 van 25 november 1999 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 42bis, vierde lid, van de op 19 december 1939 gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag

Nadere informatie