Communicatie en multichannels Door dr. Ed Peelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatie en multichannels Door dr. Ed Peelen"

Transcriptie

1 Communicatie en multichannels Door dr. Ed Peelen Toen alles nog kleinschalig was, was persoonlijk contact iets heel gewoons. Maar door de industrialisatie is de afstand tussen klant en leverancier vergroot. Daar waar de leveranciers met grote groepen klanten te maken kregen, werden massamedia ingeschakeld om de berichten te verzenden. Deze kregen al snel een verleidende en overredende toon. Marktonderzoek werd verricht om vast te stellen of de boodschap was overgekomen en of er nog specifieke wensen waren. Bron: boek Customer Relationship Management Met het toenemen van onder andere de communicatiedruk en de versnippering van de massamedia neemt de efficiency en de effectiviteit van deze eenrichting communicatie af. Bovendien doet zich de mogelijkheid voor dankzij de opkomst van de informatie communicatietechnologie op meer individuele wijze in twee richtingen informatie uit te wisselen zonder dat dit uitzonderlijk veel werk en kosten met zich mee lijkt te brengen. Klanten kunnen plaats- en tijdongebonden contact leggen met de leverancier, en andersom. Communicatie in de ware betekenis van het woord lijkt weer binnen handbereik te komen in markten met veel afnemers. Het is niet langer voorbehouden aan markten met weinig afnemers en leveranciers en grote transactiesommen. Het brengt Customer Relationship Management binnen het bereik van een grotere groep bedrijven, die informatie over hun individuele klanten verzamelen, verrijken en verspreiden. en het gebruik dat zij van de kanalen maken in hun communicatieproces. Op basis van deze inzichten worden, alvorens het hoofdstuk af te sluiten, beleidsaanbevelingen rond de ontwikkeling en de inzet van multichannels gegeven. Maar natuurlijk niet zonder slag of stoot. Het ontwikkelen van diverse communicatiekanalen, zoals internet, de vaste en de mobiele telefoon en de massamedia, waarlangs leverancier en klant kunnen communiceren vraagt veel investeringen en inspanningen. Leveranciers zullen moeten leren hoe klanten van deze kanalen gebruik maken en hoe ze dat kunnen verenigen met hun marketingdoelstellingen. Bovendien zullen deze kanalen onderling en met de persoonlijke contactpunten tussen klant en leverancier geïntegreerd moeten worden. In dit hoofdstuk komen deze onderwerpen aan bod. Allereerst gaan we in op de definitie van multichannels die we hanteren voor de onderling geïntegreerde communicatiemethoden. Daarna besteden we aandacht aan de afzonderlijke kanalen waaruit de multichannels zijn opgebouwd en de ontwikkelingen die deze doormaken. Vervolgens komen de klanten aan bod Wij stellen dat het gaat om de kanalen waarlangs informatie wordt uitgewisseld in contacten, ofwel het gaat bij multichannels om communicatiekanalen. Zouden het distributiekanalen zijn, dan zou het gaan om participanten in een of meer kanalen. Een distributiekanaal ( marketing channel ) immers wordt gedefinieerd als: de opeenvolgende kanaalparticipanten die een functie vervullen bij de distributie of marketing van een bepaald product van (oer)producent naar eindgebruiker (Marketing Lexicon, 1999). 1. Multichannels gedefinieerd Met de opkomst en de verspreiding van de telefoon en internet in het zakelijke verkeer tussen klanten en leveranciers lijken de mogelijkheden voor contact tussen klanten en bedrijven alleen maar toe te nemen. Om te wijzen op dit gegroeide aantal kanalen wordt de term multichannels gehanteerd. Begripsverwarring Het is een term die op zich aanleiding geeft voor verwarring. Immers, hebben we het over communicatie- of over distributiekanalen? Of zelfs over beide? Dat de begripsverwarring ontstaat, is niet geheel onverwacht. Interactieve communicatiekanalen als de telefoon en internet (dat letterlijk gezien een netwerk is en geen kanaal!) worden tegenwoordig namelijk ingezet voor typische distributiefuncties, zoals het afsluiten van transacties, het doen van betalingen en het leveren van informatieproducten.

2 Begripsomschrijving We omschrijven multichanneling dan ook als het geheel van contactprocessen tussen een klant en een kanaalparticipant (producent of detaillist) in alle fasen van de relatie. kanalen die weinig plaats- en tijdgebonden zijn; men kan er op de meest uiteenlopende locaties en op willekeurig welk moment dan ook gebruik van maken. Multichannelmanagement is niet veel anders dan het managen van allerlei kanalen naar diverse doelgroepen. Zouden kanalen hierbij omschreven worden als enkel en alleen communicatiekanalen, dan zou het begrip multichannelmanagement niets nieuws inhouden en beschreven kunnen worden met het aloude begrip geïntegreerde marketingcommunicatie. Door gebruik te maken van diverse nieuwe kanalen infiltreren klanten in feite de organisatie; deze wordt transparant. De front office is verschoven van de winkel naar alle punten binnen de organisatie waar klanten contacten kunnen leggen. Dit zijn naast de vele outlets ook call centers, de homepages en de mogelijkheden om per vragen te stellen. De interactie tussen organisatie en consumenten bij de diverse contactmomenten is groot. Vragen moeten tot een duidelijk advies leiden en de opvolging van de contacten verdient aandacht. Het gemak, de snelheid en de service bepalen bij elk contactmoment de toegevoegde waarde voor de consumenten. Bron: interview met Van der Plas, Macintosh Retail Groep. 2. De kanalen Hoe zijn de verschillende kanalen nu nader te omschrijven? Wat impliceert het dat kanalen plaats- en tijdongebonden kunnen worden gebruikt? Hoe verschillen ze onderling qua communicatiekracht? Hoe kunnen ze onderling worden vervlochten tot een netwerk van contactpunten? Plaats- en tijdongebonden We kunnen hiertoe allereerst een continuüm construeren dat loopt van one-to-many - tot one-toone -communicatie; websites, en de telefoon kunnen we dan in het midden plaatsen. Het zijn door ICT ondersteunde kanalen die het mogelijk maken op interactieve wijze tegen lage kosten met een grote groep mensen te interacteren. Het zijn Figuur 1: Communicatiecontinuüm Door de ongebondenheid aan tijd en locatie neemt het belang van het begrip context toe. Communicatie kan anywhere, anyplace plaatsvinden. De omgeving en het tijdstip van communicatie kan een andere lading meegeven aan het contact. Het wordt belangrijk behalve aan de content ook aandacht te besteden aan de context. Communicatiekracht Door de technologische ontwikkelingen zien we de communicatiekracht van de kanalen afzonderlijk en in onderlinge samenhang groeien. Door de opkomst van technologieën zoals digiscents (de reukzin) en force based technology (de tastzin) wordt het mogelijk de illusie van een werkelijkheid te creëren voor gebruikers en bijna alle zintuigen te prikkelen. Dit contrasteert sterk met kanalen waar nog uitsluitend van statische informatie gebruik wordt gemaakt en slechts een klein aantal zintuigen wordt gestimuleerd. Denk bijvoorbeeld aan de krant. Alhoewel de door ICT ondersteunde kanalen goed scoren, blijven de massamedia en de persoonlijke contacten een belangrijke rol spelen. Met massamedia zijn nu eenmaal grote groepen mensen met een bepaalde boodschap te bereiken tegen lage kosten en face-to-face -gesprekken blijven op de sociale dimensie beter scoren dan contacten waar machines als interface fungeren tussen twee mensen. 2

3 Meer inzicht in de communicatiekracht van de diverse kanalen wordt verkregen, als gekeken wordt naar de volgende dimensies (Lombard en Ditton 1997, aangepast): 1. de mate van interactiviteit (y-as): Vragen waaraan men in het kader van de interactiviteit kan denken, zijn: > in welke mate wordt er direct, met vertraging of geheel niet gereageerd op de communicatie van een ander? > en wie moet naar wie toegaan om het contact te realiseren? > wie dicteert het tempo waarin de informatie wordt overgedragen ( pacing ). 2. de mate van persoonlijkheid (de x-as): Is er sprake van face-to-face -contact of wordt door inzet van een medium een grote doelgroep bereikt ( one to many ). Mogelijkheden bestaan om een kanaal persoonlijker te maken door een mediumpersoonlijkheid in te zetten waardoor de kijker of luisteraar een soort parasociale conversatie ervaart waarin zij of hij participeert. Een kanaal kan ook persoonlijker worden door het bepaalde menselijke eigenschappen toe te dichten; denk bijvoorbeeld aan de eerste betaalautomaten die een soort menselijk gezicht hadden om het adoptieproces te versnellen. 3. het aantal zintuigen dat een kanaal prikkelt (z-as): Tot op welke hoogte is het medium in staat een nauwkeurige representatie te geven van objecten, gebeurtenissen en personen die overeenkomt met de werkelijkheid? Mogelijkheden om deze realiteit te imiteren doen zich in toenemende mate voor. We spreken dan van immersion : de mate waarin een virtuele omgeving wordt geschapen die samenvalt in de beleving van de gebruiker met de werkelijke omgeving ( virtual reality ). Op sensorisch gebied is de uitdaging als het ware de vertaalslag te maken van een twee- naar een driedimensionale wereld. Voor de beperkingen van de techniek dienen we creatieve oplossingen te bedenken. Het verzintuiglijken van een commodity-pizza kan bijvoorbeeld door de thematiek toe te voegen van de houtovens uit Toscane. Figuur 2: Dimensies waarop kanalen zijn te scoren De thematiek van Toscane inbrengen in een themapark op internet verrijkt de merkbelevenis nog meer. Visuals over en muziek uit Italië kunnen voor een nog verdere versterking zorgen. En, digiscents (digiscents.com), denk in dit geval aan basilicum, zouden Italië nog dichterbij brengen (Van der Schans, 2001). Om het concept van ijzige frisheid van de Mount Everest uit te dragen, kunnen we op de site een dynamische weergave geven van bergen en sneeuw met flashtekst (woorden zoals icy, cold, frigid, pure, ivigorating) en geluid (energieke muziek, intense winterwind). In de toekomst zou deze merkbelevenis nog versterkt kunnen worden met de geuren van bijvoorbeeld de eucalyptus en het voelen van het bergbeklimmen, zodat vier van de vijf zintuigen worden gestimuleerd (Van der Schans, 2001). Nu we het inzicht in de communicatiekracht van kanalen hebben gesystematiseerd, kunnen we terug naar de uitdaging van multichannels. Er zal daarbij niet uit het oog moeten worden verloren, dat klanten niet in alle situaties behoefte hebben aan kanalen die maximaal scoren op alle criteria: elke afnemer en elke situatie brengt andere informatiebehoeften en kanaalpreferenties met zich mee. Opgemerkt dient ook te worden dat de uitdaging niet ligt in het substitueren van massamedia en het face-to-face-kanaal door ICT ondersteunde kanalen, maar in het inpassen van deze kanalen in het gehele contactproces van klanten met leveranciers. Op die manier wordt door de inzet van meerdere 3

4 kanalen een netwerk van contactmogelijkheden gebouwd met voldoende zintuiglijkheid, interactiviteit, toegankelijkheid, realiteitsgehalte en efficiency. De kwaliteit en de efficiency van het contact worden gestretcht langs de drie dimensies: de beperkingen van de afzonderlijke kanalen worden ondervangen door de coherente inzet van verschillende kanalen. Consument en leverancier zijn connected. In de meest nastrevenswaardige situatie sluiten de opeenvolgende contacten naadloos op elkaar aan, zodat een ononderbroken dialoog ontstaat. Het initiatief komt van beide partijen en beiden reageren prompt op elkaars uitingen. Er wordt naar elkaar geluisterd en op elkaar gereagerd. Inhoudelijk doen zich geen onnodige herhalingen voor en worden uiteenlopende onderwerpen aan de orde gesteld. De conversatie boeit en bindt. Vervlechting van kanalen Een van de belangrijkste ontwikkelingen op multichannelgebied is de wijze waarop kanalen zich onderling vervlechten tot een netwerk. Deze integratie beperkt zich niet tot de ICT ondersteunde kanalen onderling; zij strekt zich uit tot de massamedia, direct mail ( printing on demand ), objecten (magnetrons, koelkasten, cv-installaties, beveiligingsapparatuur voor huizen, et cetera) en mensen (face-to-face-contacten). In deze paragraaf zal een aantal actuele integraties worden behandeld. Integratie met een massamedium als televisie: interactieve televisie Bij interactieve televisie gaat het om de televisie en het achterliggende kabelnetwerk in te zetten bij het gebruik van internet. De toekomst van interactieve tv Zitten kijkers wel te wachten op interactieve tv? Wereldwijd zijn talloze onderzoeken gedaan naar attitudes van kijkers tegenover itv-diensten en applicaties. Daaruit blijkt dat tv vooral een entertainment-medium blijft; de belangstelling voor itv-services is gering. Een oorzaak lijkt het gebrek aan kennis en bewustzijn van wat de diensten voor kijkers kunnen betekenen. Twee populaire itv-applicaties, video on demand en elektronische tvgidsen, suggereren echter dat de juiste producten uiteindelijk wel geaccepteerd worden. Populaire interactieve services zijn momenteel (interactieve) reclame, spelletjes, weerberichten en sport. Belangrijke redenen om itv te nemen, zijn de behoefte aan meer/betere kanalen en programma s en betere (digitale) beeld- en geluidskwaliteit. Interactieve diensten (internettoegang, homeshopping) worden gezien als bijkomende voordelen. Hoofdredenen om interactieve eigenschappen tijdens het tv-kijken te gebruiken, zijn directe betrokkenheid en participatie. Consumptie van en inkomsten uit itv blijven dus, ondanks enkele succesvolle applicaties, achter bij de verwachtingen. Wellicht is het feit dat tv al een stevig verankerd entertainment-medium is eerder een belemmering dan een voordeel voor itv-verspreiding. Een andere barrière is dat veel nieuwe kijkers aanvankelijk enthousiast de mogelijkheden van itv onderzoeken, maar teleurgesteld afhaken vanwege de onbetrouwbaarheid, traagheid en het gebrek aan diepte. Dit, gecombineerd met overspannen verwachtingen van de interactieve tv-ervaring, maakt het wellicht lastig gedesillusioneerde kijkers terug te winnen. Het meest waarschijnlijke toekomstscenario lijkt daarom dat passieve en interactieve content naast elkaar zullen bestaan, om in afwisselend passieve en interactieve behoeften van tv-consumenten te voorzien. Bron: Admap, januari 2003 Integratie van mobiele telefoon en internet: WAP Nog aan het eind van de vorige eeuw waren de verwachtingen rond WAP hooggespannen. Wappen is de werkwoordsvorm van Wireless Application Protocol en dat is weer een standaard om informatie op de gsm te ontvangen; de mobiele telefoon kan als internetbrowser worden ingezet. Inmiddels durft menigeen het woord niet meer in de mond te nemen. Het ontbreken van voldoende bandbreedte en onvoldoende nadenken over zinvolle, realiseerbare toepassingen van mobiel internet hebben WAP geen goed gedaan. De telecomindustrie schijnt zijn les geleerd te hebben, want de introductie van de opvolger WAP, GPRS wordt low profile gehouden: GPRS is er eindelijk, maar wie wil het? GPRS, het mobiele internet dat geldt als de packetswitched -opvolger van WP en de voorloper van UMTS is er. Het Britse onderzoekbureau verwacht dat er in 2003 al zo n 5,9 miljoen GPRS-gebruikers in Europa zijn. Dan heeft 35 procent van de GSMabonnees dus een GPRS-abonnement. Hoe staat GPRS er nu in Nederland voor? 4

5 Een rondgang op de recent gehouden beurs Mobile&Wireless in de RAI geeft enig inzicht. Druppel Internet Services blijkt een wireless instant messenger te hebben ontwikkeld die via het GPRSnetwerk werkt. Mchannels biedt relaties toegang tot de diensten van tal van bedrijven die gesponsord hebben. Met Openwave Download Fun-software is content te downloaden zoals beltonen, screensavers, logo s, wenskaarten, afbeeldingen van favoriete popsterren of huisdieren, spelletjes en animaties en videoclips. Rijkswaterstaat bekijkt of het zinvol is schippers met GPRS continu on-line te laten zijn. Vervoerders kijken of het handig is langs deze weg chauffeurs in vrachtwagens documenten te sturen. Of GPRS een succes wordt, is nog helemaal de vraag. Apparatuur om te GPRS-en is er inmiddels genoeg. Dat is geen belemmerende factor meer. De beschikbaarheid van diensten is dat nog wel. Wie GPRS wil hebben moet vooral altijd on-line willen zijn en daar ook nog eens behoorlijk voor willen betalen. Bron: Klaver, Forrester: penetratiesnelheid UMTS overschat Slechts 10 procent van de Europese mobiele bellers zal in 2007 gebruik maken van UMTS, de techniek waarmee niet alleen geluid maar ook beeld draadloos kan worden verzonden. Operators zullen in de meeste Europese landen pas in 2014 break-even draaien. In Finland, Frankrijk, Italië en Zwitserland zal dat het vroegst zijn, waarschijnlijk tussen 2010 en Dat komt omdat daar het minste concurrentie is, terwijl de markt groot is. Engeland, Duitsland, Spanje en Portugal zullen niet voor 2015 in de zwarte cijfers komen. Forrester voorziet verder problemen met de technologie en de netwerken. Ook het aangaan van partnerships en het afsluiten van service-level agreements zullen de doorbraak van UMTS vertragen. Bron: IT Commerce, Sms daarentegen heeft, bijna onbedoeld, een zeer sterke opmars doorgemaakt en groeit nog immer. Consumenten betalen er zelfs voor! Het is een technisch veel eenvoudiger toepassing, die vooral door afnemers is ontdekt en opgepakt. Sms stuurt korte boodschappen naar het geheugen van de gsm die daar opgeslagen worden en off-line kunnen worden gelezen. Met wappen is er een directe verbinding en brows je door de gegevens zoals je normaal doet op internet. Content per kubieke meter In mobiele communicatie betaal je voor elke bit die je verstuurt. Het bizarre succes van sms is aan dit pay-per-packet-principe te danken. Hele schoolpleinen vol blijken vijftig cent over te hebben voor het mobiel verzenden van maximaal 160 karakters tekst. Niemand had het succes van deze suffe technologie zien aankomen. Bij internet ligt dat wel anders. Voor een is men echt niet bereid vijftig cent te betalen. Het verschil zit gewoon in de perceptie van mensen. Het is krankzinnig. Maar eindelijk is er iets waar de mensen voor betalen. Volgens recente schattingen is sms dit jaar (2001) goed voor een omzet van tien miljard euro. Bron: Verkooijen, Emerce, september Integratie fax, telefoon, sms, en internet dankzij contact center Belangrijke ontwikkelingen in het call of beter contact center houden verband met het ontstaan van all-in-one call center-server-oplossingen die de integratie van spraaktechnologie, fax, sms, , web en IP-telefonie mogelijk maken. Deze oplossingen maken het mogelijk de call flow te beheersen binnen het call of contact center voor de gehele organisatie (met een of meer vestigingen). Uitgebreide managementinformatie wordt call center-managers ter beschikking gesteld en de werkdruk wordt real-time weergegeven. Ze stellen afnemers in de gelegenheid via een website, de telefoon (spraak), een of een fax contact te zoeken met de leverancier. De klant wordt herkend, zonder dat het uitmaakt via welk kanaal hij binnenkomt en het switchen naar een andere contactvorm is eenvoudig. Voor on-line webpaginabezoekers is het bijvoorbeeld eenvoudig om met een simpele druk op de knop contact te leggen met een life agent, dankzij real-time text-chat -toepassingen en/of voice-over-internet protocol -applicaties te implementeren. Een andere mogelijkheid is dat afnemers op een door hen bepaald tijdstip worden teruggebeld. Een hotelboekingsbedrijf in de 5

6 Verenigde Staten, dat deze toepassing implementeerde en consumenten binnen vijftien minuten wist terug te bellen, zag haar on-line boekingen met 30% stijgen. Vooral het kunnen opvangen van s in call of contact centers wordt belangrijk; afnemers verlangen het namelijk. Ze verwachten binnen een tijdsbestek van een of twee etmalen een antwoord. verkeer kan met intelligente software standaard beantwoord worden. 80% van de vragen zijn veelgesteld en meest voorkomend. Er zijn zodoende mogelijkheden om de beantwoording deels of helemaal te automatiseren (E-serve van het Zwitserse AAA-sim, en Q-mail van co in Utrecht, Q-mail van co laat het berichtenverkeer via een internetpagina verlopen. Afnemers stellen hun vragen op een speciaal daarvoor gemaakte internetpagina met een invulscherm en krijgen ook via een internetpagina antwoord. Het gebruik van internetpagina s heeft diverse voordelen. Zo kan klanten naar additionele gegevens worden gevraagd en tijdens het beantwoorden kan men gebruikmaken van illustraties en buttons waarmee vervolgacties kunnen worden gestart. Tevens zijn internetpagina s beter dan s te beveiligen tegen onbevoegd meekijken. Bronnen: CCM Call Center Magazine, 1999, Tijdschrift Multimedia, Faxberichten via adres Een service - gratis toepassing - die bijvoorbeeld in Noordwest- en Midden-Amerika door efax.com wordt aangeboden, is het ontvangen van faxberichten via het adres: je surft naar de sign-up-pagina, vult de gevraagde informatie in, en je ontvangt een gratis Efax-nummer. Klanten, medewerkers, vrienden of familieleden kunnen naar jouw Efax-nummer een bericht van hun computer of faxtoestel sturen. Efaxen werken op dezelfde manier als s met attachments. 3. Klanten en het gebruik van de kanalen De ICT ondersteunde kanalen bieden technisch en creatief gezien goede mogelijkheden om een dialoog te voeren en desgewenst een belevenis te creëren. Maar alvorens de inzet van multichannels kan uitgroeien tot een succes, zal men zich ervan moeten vergewissen of afnemers ook daadwerkelijk gebruikmaken van die kanalen. En dan gaat het er niet om of men wel eens op internet surft, maar specifiek om de aanwending van dergelijke media in specifieke koop- en gebruikssituaties door uiteenlopende klanten. Afnemers verschillen onderling in de wijze waarop zij gebruikmaken van de uiteenlopende kanalen. Het kennis hebben van dit gedrag en deze voorkeuren is essentieel voor het succesvol kunnen creëren van een dialoog en/of het gewenste effect. 3.1 Consumentenmarkten In onderzoek van IPM en Peelen e.a. voor KPN Telecommerce (2000) is nader ingegaan op dit vraagstuk voor consumentenmarkten. Op basis van de stabiele persoonlijkheidskenmerken (dit zijn kenmerken die niet of nauwelijks te beïnvloeden zijn) zijn consumenten ingedeeld in acht typen: 1) Conservatief / Passief / Sociaal, 2) Conservatief / Passief / Instrumenteel, 3) Conservatief / Actief / Sociaal, 4) Conservatief / Actief / Instrumenteel, 5) Open / Passief / Sociaal, 6) Open / Passief / Instrumenteel, 7) Open / Actief / Sociaal, 8) Open / Actief / Instrumenteel. Conservatieve consumenten zijn gericht op zekerheid en vertrouwde vormen en kaders. Ze staan sceptisch tegenover nieuwe media. Open consumenten zijn het tegenovergestelde van de conservatieven en willen experimenteren met nieuwe dingen, als nieuwe media. Ze hebben daar relatief meer kennis over. Maar tussen conservatieve en open consumenten doen zich nog veel verschillen voor. Ten eerste zijn sommigen passief en hebben sterk de neiging zich te richten op het oordeel van anderen of hieraan een groot gewicht toe te kennen. Ze zijn meer geneigd anderen te vertrouwen en zijn sterk relatiegericht. Anderen zijn daarentegen actief en hebben behoefte aan control, willen op eigen kompas varen en sluiten echt advies van anderen uit. Ten tweede kunnen ze instrumenteel of sociaal ingesteld zijn. Bij de instrumentelen gaat het om het resultaat, Ze zijn efficiënt en doelgericht en zijn individueler ingesteld. Zekerheid ontlenen ze niet aan een goed gevoel, maar aan min of meer objectieve aspecten. Sociale consumenten vinden contact met anderen gewoon plezierig, ze prefereren face-to-face-contact boven de telefoon en al helemaal boven internet. Efficiency is niet het hoogste doel; men vindt het belangrijk een goed gevoel te krijgen bij de dingen die men doet. 6

7 Fases, kanalen en consumenttypes Figuur 3: Gebruik van de kanalen door diverse consumenttypen in verschillende fasen van de relatie Bron: Onderzoek van Peelen c.s. voor KPN (2000). Fase 1: Opmerken Fase 2: Globale informatie Fase 3: Gerichte informatieverwerking Fase 4: Keuze leverancier of merk Fase 5: Transactie Fase 6: After sales -periode Het cijfer in de cellen heeft betrekking op het segment. Het belang van een medium in een bepaalde fase wordt weergegeven door de achtergrondkleur van de cel. Hoe donkerder de achtergrond, hoe belangrijker het medium voor de cel in gespecificeerde segmenten. De acht typen consument verschillen onderling in de mate waarin zij control willen en bereid zijn van ICT ondersteunde kanalen gebruik te maken. Consumenttype 1 staat het minst open voor de nieuwe kanalen en is niet uit op control, type 8 is daarvan het tegenovergestelde. Doelgericht consumentengedrag Het gebruik en de waardering van de diverse kanalen bij doelgericht consumentengedrag verschilt voorts voor de fase waarin de relatie zich bevindt (zie bovenaan figuur 3). Het meest positief is het oordeel over het kanaal winkel. De winkel is het meest vertrouwd, flexibel, biedt persoonlijk contact, kan plezierig zijn, biedt de meeste zekerheid en veiligheid, staat probleemloos tweerichtingsverkeer in de communicatie toe en is het natuurlijk referentiepunt voor andere kanalen. Het is een kanaal dat door de meeste consumenten altijd naast andere kanalen wordt gebruikt: complementair en onvervangbaar. 7

8 Alhoewel stabiele persoonlijkheidskenmerken bepalen in hoeverre men a priori geneigd is een positieve dan wel negatieve attitude te hebben over kanalen, dient niet uit het oog verloren te worden, dat een toevallige, situationele ervaring met een kanaal een, vanuit de persoonlijkheid bepaalde, eventueel negatieve attitude kan overrulen. Diverse andere factoren zijn dan ook - en vaak nog meer - bepalend voor de keuze van een kanaal, zoals: > de top of mind awareness van een kanaal, afhankelijk van situationele factoren als beschikbaarheid, kennis van en ervaring met kanalen; > risicoperceptie van het product/de dienst (hoge risicoperceptie leidt tot uitgebreider informatiezoekgedrag, hetgeen kan leiden tot het gebruik van meer kanalen en leidt tot intensiever gebruik van een of meer kanalen en meer persoonlijk contact in de fasen 3-6); > intrinsieke interesse van de consument in het goed of in de dienst (ook dit leidt tot intensiever informatiezoekgedrag, resulterend in intensiever gebruik van een of meer kanalen en soms in het gebruik van meer kanalen); > subjectieve beleving van tijd (consumenten die het gevoel hebben dat ze weinig tijd over hebben, gaan instrumenteel, doelgericht te werk en ruimen een relatief grote plaats in voor efficiënte kanalen); > de attitude over een kanaal die vooral afhankelijk is van aan de consument gerelateerde factoren als de feitelijke vertrouwdheid, kennis en ervaring met een kanaal; > het product. Voor typische voel/zie/ ruikproducten zal het internet minder belangrijk zijn dan voor catalogusproducten (die je kunt selecteren op basis van de product- specs ) en bepaalde soort diensten (die toch ontastbaar zijn). De parfum wil je ruiken, de kleding wil je passen en zien en de auto wil je uitproberen. Internet verschaft slechts informatie over waar je de producten kunt zien, voelen en ruiken of is geschikt voor de afwikkeling van ongewijzigde herhalingsaankopen. En na de aankoop kan het internet ondersteuning bieden bij de serviceverlening; denk aan het informeren over servicepunten, het verschaffen van productinformatie en het boeken van afspraken. 3.2 Business-to-business markten Soortgelijk onderzoek als voor de consumentenmarkt is verricht, is voorzover bekend, niet uitgevoerd voor de business-to-business markt. De acceptatie van pc s en internet is daar evenwel verder voortgeschreden dan in consumentenmarkten en het gebruik van deze ICT ondersteunde kanalen is ook verder ontwikkeld. Niettemin geldt ook daar dat het persoonlijk contact zeer belangrijk blijft. Voor het verkrijgen van vertrouwen en commitment wordt een face-to-face ontmoeting onverminderd belangrijk geacht. 4. Invloed van kanalen op prijs- en relatievorming Door multichannels en Internet in het bijzonder zullen onze prijzen dalen en de relatievorming in het geding komen! Het is een vrees die menig leverancier bevangt en die beargumenteerd kan worden. Immers, Internet kan in potentie leiden tot (Peelen, 2002): > meer transparantie. Internet en het web brengen partijen bij elkaar. Afstanden en tijden worden overbrugd. Dankzij handige indicerings- en zoeksystemen is het in potentie mogelijk op eenvoudige wijze een overzicht op te stellen van alternatieve leveranciers en de prijzen en condities waaronder zij leveren. Een beeld van de kwaliteit van de leveranciers is eveneens te vormen. > lagere transactiekosten. Via ICT ondersteunde kanalen en netwerken kunnen in principe transacties eenvoudig worden afgesloten. De zoekkosten kunnen dalen en de deal kan simpeler worden afgesloten. > meer afnemersmacht. Internet stelt afnemers in staat gebruik te maken van transactiemechanismen die voorheen niet voorkwamen in de betreffende markt of koopsituatie. Veelal gaat het om mechanismen waarbij de klant meer in het voordeel is dan de leverancier. De klant komt in de gelegenheid leveranciers tegenover elkaar uit te spelen dankzij een veiling of de organisatie van een inschrijving. Een deel van deze angst is ongerechtvaardigd. Bestaande onderzoeksresultaten tonen namelijk aan dat de prijsdaling op internet meevalt. Bovendien blijkt dat klanten door de komst van Internet niet veranderen; klanten die voorheen leveranciers op kwaliteit selecteerden, zullen dat blijven doen. 8

9 4.1 Consumentenmarkten De hype is voorbij en we weten inmiddels dat de effecten van Internet (vooralsnog) minder ingrijpend zijn dan we een paar jaar geleden nog verwachtten. Ten eerste is het toch moeilijker om bepaalde functionaliteiten te ontwikkelen. Een prijsvergelijkingssite lijkt snel gemaakt; maar op zich is manifest dat het opzetten en bijhouden van een redelijk volledige database geen sinecure is. Zeker als we consumenten via een mobieltje in de gelegenheid willen stellen te bepalen of de prijs van een bepaald duurzaam consumptiegoed in een bepaalde winkel wel concurrerend is. In dat geval moeten we de consument kunnen informeren over de actuele prijzen bij winkels in de nabijheid. Allereerst is het de vraag of deze detaillsten die informatie wel willen afstaan, wetend met welk doel we die willen gebruiken op de site. Vervolgens blijkt het ook problematisch om de artikelen met een unieke code te kunnen identificeren. We zijn in deze en vele andere sectoren lang niet zo ver als in de levensmiddelensector waar we de beschikking hebben over standaarden. En tot slot is het nog maar de vraag of voldoende snel de kritische massa kan worden gerealiseerd om met deze marktinformatie een bedrijf te voeren. Diverse vergelijkingssites voorzover ze nog bestaan - beperken zich in consumentenmarkten dan ook tot het verschaffen van inzicht in prijzen van internetaanbieders en leveren de service als onderdeel van een groter pakket van diensten dat ze aanbieden op internet. Ten tweede zijn we voor een deel voorbijgegaan aan het consumentengedrag. Consumenten bepalen hun voorkeur voor een merk en leverancier niet uitsluitend op prijs en nemen bijna altijd ook andere factoren mee in hun besluitvormingsproces. Bovendien is in onderzoek gebleken dat consumenten net als voorheen in veel gevallen hun aankoop blijven doen in de eerste winkel waarin ze een interessant aanbod treffen (zie figuur 4). In de Verenigde Staten blijkt slechts 10% op Internet daadwerkelijk naar koopjes op zoek te zijn; maar waarschijnlijk waren ze dat vroeger ook al. Figuur 4: One stop shopping Bron: Jupiter Media Matrix 4.2 Business-to-business In de business-to-business markten ligt de situatie niet veel ongunstiger. In een onderzoek van McKinsey blijkt dat voor 30% van de inkoopmanagers het kostenvoordeel het motief is om on-line in te kopen. Ze verwachten minder zoekkosten en lagere transactiekosten omdat veel papierwerk efficiënter kan worden verricht. De meeste inkoopmanagers denken dat de voordelen niet ten koste gaan van de marge van leveranciers. In reverse auctions blijkt voorts de helft van de inkopende organisaties niet de goedkoopste leveranciers te kiezen. 87% van de kopers, die niet opteerden voor de organisatie met de laagste prijs, bleven uiteindelijk ook bij hun huidige leverancier. En van de organisaties die aankopen via internet verrichten, heeft uiteindelijk slechts 15% het prijsgevoelige model van de reversed auction uitgeprobeerd. 4.3 Van bedreiging naar kans De angst dat Internet een prijsdaling veroorzaakt, zowel in situaties waarin on-line als face-to-face aankopen worden verricht, is dus onterecht voor zowel consumenten- als business-to-business markten. Acties gericht op het verlagen van de prijs en het intensiveren van de prijsdruk in de markt om de gevolgen van Internet maar voor te zijn, zullen dan ook met argwaan bekeken moeten worden! Bedrijven zullen ervoor moeten waken de prijsconcurrentie niet zelf aan te wakkeren, terwijl er geen directe aanleiding voor is. Veeleer zullen ze de positieve mogelijkheden van ICT moeten onderkennen en benutten. De kracht van de communicatiekanalen zal ingezet moeten worden om in te spelen op individuele klantsituaties. Kennis zal opgebouwd moeten worden vanuit individuele relaties die ingezet moeten worden om die klanten beter van dienst te zijn. Multichannel omgeving Het aantal transacties dat on-line wordt afgewikkeld is zowel in consumenten- als business-to-business markten beperkt. In veel situaties zal niet één communicatienetwerk of kanaal alle stadia van het afnemersgedrag ondersteunen. Veeleer zullen kopers gebruik maken van een mix van kanalen. Internet zal veel eerder fungeren als netwerk waarop eenvoudig informatie is te verzamelen. Het call center van bedrijven zal vooral worden benaderd voor korte gesloten vragen, waarop een direct antwoord gewenst wordt. Het persoonlijk contact met de verkoper zal vooral worden gewaardeerd als deze bijvoorbeeld waarde kan bieden als adviseur, zaken tastbaar kan maken of de koper emotioneel kan bevestigen in zijn keuzen. 9

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken

Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Effectief inzetten! Frans Hendrikx Schrijver: Frans Hendrikx

Nadere informatie

Zorgondernemer met de wind in de rug van internet Wat internet kan betekenen voor de concurrentiepositie van zorgorganisaties

Zorgondernemer met de wind in de rug van internet Wat internet kan betekenen voor de concurrentiepositie van zorgorganisaties Zorgondernemer met de wind in de rug van internet Wat internet kan betekenen voor de concurrentiepositie van zorgorganisaties Is internet een orkaan, windkracht 10 of een zacht briesje? Of is het een kracht

Nadere informatie

Succesvol inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken

Succesvol inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Succesvol inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Succesvol inzetten! Frans Hendrikx Schrijver: Frans Hendrikx Coverontwerp:

Nadere informatie

Musea op het sociale web. Van presenteren naar communiceren. Onderzoek naar museumwebsites en hun publiek in een web 2.0 tijdperk.

Musea op het sociale web. Van presenteren naar communiceren. Onderzoek naar museumwebsites en hun publiek in een web 2.0 tijdperk. Musea op het sociale web. Van presenteren naar communiceren. Onderzoek naar museumwebsites en hun publiek in een web 2.0 tijdperk. Rosadinde Doornenbal 314756rd@eur.nl 314756 Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 >

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > evisie Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > Rabo evisie op online verkoop, november 2011 Visie pag. 44 t/m 51 > Cases pag. 52 t/m 53 > Colofon pag. 54 > Werk

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Customer Relationship Management. N. Dierckx

Customer Relationship Management. N. Dierckx Customer Relationship Management N. Dierckx Hoofdstuk 1 : Inleiding Er zijn verschillende definities maar wij hanteren deze van Gartner en sluiten ons aan bij de visie van McKenna : 1.1 Definitie Het verdient

Nadere informatie

Integrale communicatie

Integrale communicatie 1 Media De hier behandelde media vormen een uitbreiding en een aanvulling op datgene wat in het boek Marketing voor retailers in hoofdstuk 4 'Van winkelformule tot merk' wordt behandeld. Media, en het

Nadere informatie

Multichannel Management. De stand van zaken

Multichannel Management. De stand van zaken Multichannel Management De stand van zaken Colofon Datum: 26 oktober 2007 Versie: 1.0 Wijziging: Project referentie: KiB/D4.1 TI referentie: TI/RS/2007/040 Bedrijf referentie: Telematica Instituut URL:

Nadere informatie

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema Inleiding sales Een introductie in een veelzijdig vakgebied Stefan Renkema Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Omslagontwerp: Cunera Joosten, Amsterdam Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag 2015 Stefan

Nadere informatie

Fulfilment van online verkoop

Fulfilment van online verkoop Oktober 2013 Fulfilment van online verkoop It takes two to tango Sop Colofon Auteurs S.J. van der Meulen Ir. M.R.J. Kindt Redactie Mr. M.C. Bode Drs. D. Mulder Drs. Ing. B.P.A.M. van de Loo Financiers

Nadere informatie

Fulfilment van online verkoop

Fulfilment van online verkoop Oktober 2013 Fulfilment van online verkoop It takes two to tango Sop Colofon Auteurs S.J. van der Meulen Ir. M.R.J. Kindt Redactie Mr. M.C. Bode Drs. D. Mulder Drs. Ing. B.P.A.M. van de Loo Financiers

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid Inleiding Vrijwel alle veranderingen in de samenleving hangen dus direct of indirect samen met technologische ontwikkelingen. Dat kan heel evident zijn,

Nadere informatie

Sport en communicatie

Sport en communicatie H O O F D S T U K 7 Sport en communicatie Het begrip communicatie is heel breed, met veel nauw verbonden aspecten. Deze breedte maakt het mogelijk om een heel boek over communicatie te schrijven. De opzet

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

Van ARG tot Widget-TV

Van ARG tot Widget-TV Van ARG tot Widget-TV Van ARG tot Widget-TV Afstudeeronderzoeken bij het Crossmedialab Harry van Vliet (Red.) LabRats #1 Uitgeverij Plan B Deventer, Nederland 2010 Hogeschool Utrecht Van ARG tot Widget-TV

Nadere informatie

De relatiegerichtheid van een organisatie. Onderwerp van de case. Verricht een audit bij een organisatie. Deze case bevat de opdracht

De relatiegerichtheid van een organisatie. Onderwerp van de case. Verricht een audit bij een organisatie. Deze case bevat de opdracht Artikel 1 voor ALO CRM audit Inleiding Relatiegerichte organisaties staan de laatste jaren in de schijnwerpers. Modieuze termen als aftermarketing, interactive marketing, one-to-one marketing, relatiemarketing

Nadere informatie