inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Professor Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Skagen Kon-Tiki 8 Financiële Planning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Professor Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Skagen Kon-Tiki 8 Financiële Planning"

Transcriptie

1

2 inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie mr. Anne M.C.A. Berger- de Klijn Frank G.W.M. van den Bergh ir. Yvo J.E. Dahmen mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel prof. dr. Jacques J. Sijben drs. Jacqueline B.M. van der Voort Marleen A. Creton 4 Macro-economie Professor Jacques J. Sijben 6 Financiële markten Peter J. van der Hof 7 Skagen Kon-Tiki Yvo J.E. Dahmen beursvisie verschijnt 4x per jaar en is een uitgave van Bank ten Cate & Cie N.V. Herengracht BV Amsterdam Postbus AT Amsterdam telefoon: fax: internet: vrijwaring Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Bank ten Cate & Cie N.V. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de in dit document gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld, aanvaardt Bank ten Cate & Cie N.V. geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. Ontwikkelingen na sluitings datum zijn van invloed op de juistheid van de in deze publicatie gestelde feiten en de verstrekte opinies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 8 Financiële Planning Anne M.C.A. Berger- de Klijn 9 Beleggingsbeleid Yvo J.E. Dahmen 10 Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) Dennis J. Raithel 12 Fondsen in het Kort Frank G.W.M. van den Bergh 14 Global list 16 Ten Cate Actueel BEURSVISIE JAARGANG 25 NUMMER

3 voorwoord Geachte lezer, Het lijkt erop dat u in Griekenland kunt blijven betalen met de Euro. We zijn het ook een beetje verleerd om geld te wisselen als we (binnen Europa) op vakantie gaan. Laat dit een goede les zijn voor de Europese overheden om hun financiën op orde te brengen en te houden. Ook voor u is het belangrijk de financiën op orde te houden, om geen verrassingen te krijgen als u uw vermogen nodig hebt. Periodiek samen met uw private banker evalueren of de verdeling van de soorten effecten in uw portefeuille nog wel aansluit bij uw wensen en doelstellingen is dan ook verstandig. Veel beleggen in aandelen kan een hoog rendement opleveren, maar zal ook een grotere volatiliteit met zich meebrengen. Een gemengde portefeuille, met naast aandelen ook obligaties en alternatieve beleggingen, kan dit beperken. De keuze van de asset allocatie is bepalend voor het risico-rendement profiel van uw portefeuille. Vooral indien u in uw BV een pensioenverplichting hebt of privé uw vermogen wilt aanwenden voor (aanvullende) pensioen of inkomen moet u samen met uw private banker periodiek kritisch kijken naar de asset allocatie. Al naar gelang de omvang van uw vermogen, uw leeftijd en beleggingshorizon, zal het percentage aandelen in uw portefeuille door de tijd waarschijnlijk afnemen. Harde normen zijn er niet, maar het advies van uw private banker zal hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. Hij of zij is hierin deskundig en ervaren. Tenslotte wil ik u, ook namens alle medewerkers van de bank, een hele fijne zomer toewensen en indien van toepassing, een goede vakantie. Laten we hopen dat we in de tweede helft van dit jaar voor de beurzen een opgaande lijn kunnen gaan zien en het jaar positief afsluiten. Dennis Raithel Directeur 3

4 4 Inflatie: terug van weggeweest? Door prof. dr. Jacques J. Sijben Een terugblik D eze bijdrage is een vervolg op de Beursvisie (3) uit 2009, toen het inflatiespook sinds 2008 weer dreigde op te doemen. Echter, sinds die tijd is de economische ontwikkeling sterk ver-slechterd en is het inflatievuur weer snel gedoofd. In het voorjaar van 2008 nam als gevolg van een sterke stijging van de voedsel- en energieprijzen (olie USD 144 per vat) de inflatie geheel onverwacht snel toe. In de Verenigde Staten bedroeg de inflatie 4,2%, in de Eurozone 3,6% en in de opkomende markten (BRIC s) bedroeg de inflatie tussen 5% en 13%. De vraag kwam toen naar voren of de afzwakking van de economische groei als gevolg van de opkomende kredietcrisis in combinatie met de oplopende inflatie wellicht de voorbode zou kunnen zijn van een stagflatieproces, zoals in de jaren zeventig van de vorige eeuw het geval is geweest. De ECB met enkel het mandaat van prijsstabiliteit verkeerde toen in een verhoogde staat van paraatheid. Trichet was vooral bevreesd voor een opleving van inflatieverwachtingen, die zeer wel kan resulteren in excessieve looneisen die vervolgens een loon-prijsspiraal en een accelererende inflatie op gang kunnen brengen. De inflatie krijgt dan een permanent karakter. Terugblikkend kan thans worden vastgesteld dat sinds het midden van 2008 de kredietcrisis zich heeft verscherpt en is uitgemond in een diepe wereldwijde recessie. De sterke daling van de kredietbeschikbaarheid en de beurskoersen in combinatie met een snel oplopende werkloosheid heeft de macro-economische bestedingen toen onder een zeer sterke neerwaartse druk gezet. Hierdoor is de afgeleide vraag naar grondstoffen en energie eveneens fors gedaald, zodat het inflatievuur sindsdien niet meer werd aangewakkerd. In het najaar van 2008 is vanwege een dreigende systeemcrisis de korte rente wereldwijd op een historisch laag niveau terechtgekomen en is ook de lange rente sterk gedaald (2,5% in augustus 2010). Teneinde het mogelijk afglijden naar een deflatieproces zoals in Japan in de jaren negentig te voorkomen, heeft Bernanke in 2009 door middel van niet-conventionele maatregelen zoals het aankopen van overheidspapier en andere financiële activa (USD 1700 miljard) de lange rente verlaagd en getracht de kredietmarkt weer vlot te trekken. In november 2010 heeft hij deze zogenoemde quantitative-easing nog met USD 600 miljard uitgebreid. Op deze wijze geeft de Fed en de Obama-regering een absolute voorkeur aan het verminderen van de werkloosheid op korte termijn, teneinde een terugval van de bestedingen te voorkomen. Het mogelijk weer oplopen van de inflatie zal worden gedoogd en wordt als een vervelend nevenverschijnsel beschouwd. The Economist merkt in dit verband op, Out of conventional ammunition the Fed uses its balance-sheet to battle the slump (20 december, 2008). Het inflatievuur laait weer op Het expansieve Keynesiaanse monetaire en budgetbeleid vanaf 2009 heeft enerzijds geleid tot een beëindiging van de recessie en anderzijds tot een snelle stijging van de voedsel- en energieprijzen. Het inflatievuur is weer gaan branden. De inflatie bedraagt thans 3,2% in de Verenigde Staten, 2,8% in de Eurozone en zelfs 4,5% in Engeland. In de opkomende markten, met een robuuste groei (4% - 10%), bedraagt de inflatie tussen 5% en 10%. De centrale vraag die nu opkomt betreft het tijdelijke of duurzame karakter van de huidige oplopende inflatie. De Fed laat zich in haar rentebeleid leiden door de ontwikkeling van de kerninflatie (exclusief voedsel- en energieprijzen) en gaat er vooralsnog blijkbaar vanuit dat actuele inflatie-schok van tijdelijke aard is. Naar mijn mening neigt het antwoord op de vraag echter meer in de richting van een geleidelijke verhoging van de structurele inflatie in de komende jaren (3% - 5%) in plaats van de gemiddelde 2% in de afgelopen decennia. Deze visie berust op een drietal overwegingen. In de eerste plaats op het feit dat de actuele economische situatie en de macro-economische vooruitzichten relatief gunstig zijn in vergelijking met de situatie tijdens de inflatieschok in 2008, aan de vooravond van de toenmalige sterke afzwakking van de economische groei. Vervolgens wordt de Chinese economie nu zelfs gekenmerkt door een oververhitting met hogere looneisen en een dreigende zeepbel op de onroerend goed markt. Het inflatie-dempend effect van de opkomende markten in het recente verleden is voorlopig voorbij. Daarnaast zal de invloed van de extreme monetaire expansie wereldwijd sinds de BEURSVISIE MACRO-ECONOMIE

5 Elk kwartaal behandelt Professor Sijben de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen en economische vooruitzichten. tweede helft van 2008, zich ongetwijfeld gaan manifesteren via een hogere inflatie. Gezien de huidige stagnerende arbeidsmarkt, de zwakke huizenmarkt en de sombere speech van Bernanke op 7 juni is het niet uitgesloten dat Bernanke alsnog zal besluiten tot een continueren van het niet-conventionele beleid (quantitative-easing) en de monetaire verruiming voortduurt. Een en ander impliceert dat het zich verder ontwikkelen van een inflatieproces cruciaal afhankelijk is van de vraag omtrent het tijdstip van de exit-strategie en in welk tempo deze zal worden geïmplementeerd. Tenslotte moet worden opgemerkt dat door de diepe recessie de oplopende werkloosheid in de rijke landen een meer duurzaam karakter heeft gekregen. Enerzijds vanwege een stijging van de natuurlijke werkloosheid in de Verenigde Staten (arbeidsmobiliteit is gedaald, zoekwerkloosheid is gestegen etc.) en anderzijds vanwege een gebrek aan concurrentiekracht in de periferielanden in het Eurogebied. Hierdoor is de potentiële groeivoet gedaald en zal de bekende output-gap (feitelijke minus potentiële productie) eerder worden gedicht dan vóór de crisis het geval was. De inflatie zal dan sneller gaan oplopen, zodat de rente eerder moet worden verhoogd (Taylor-regel). Wat staat er te doen? Het voorkomen van een meer duurzame inflatie kan alleen succesvol zijn door een combinatie van structurele hervormingen op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid (versterken van de potentiële groeivoet) en een geleidelijke afbouw van de monetaire expansie in de afgelopen jaren. Het is evident dat deze politiek ook gepaard zal moeten gaan met een geloofwaardig consolidatieprogramma met betrekking tot de ontspoorde overheidsfinanciën, teneinde de budgettekorten en de staatsschuld in de komende jaren (2020) te reduceren. Immers het gevaar van monetaire financiering van tekorten door de overheid ligt altijd op de loer. Nu thans de traditionele inflatie weer de kop opsteekt, is het gedogen en tolereren van een inflatieproces, en meer in het bijzonder het oplopen van de inflatieverwachtingen, niet acceptabel, gezien de nadelige gevolgen op termijn voor de reële economie. Het is juist de periode van The Great Inflation in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw die duidelijk heeft aangetoond dat een aanhoudend accommoderend monetair beleid voeding geeft aan een inflatiepsychologie die het inflatieproces endogeen versterkt. Het achteraf weer elimineren van de inflatie door middel van een extreem verkrappend monetair beleid (Volcker 1979), heeft zich indertijd vertaald in hoge sociale kosten in termen van productieverlies en hoge werkloosheid ( ). In april van dit jaar heeft de ECB de rente verhoogd tot 1,25%. Trichet heeft op deze wijze, ondanks de problemen in periferielanden van de Eurozone, zijn geloofwaardigheid als inflatie-havik onderstreept en het belang van een verankering van lage en stabiele inflatieverwachtingen benadrukt. De komende jaren zal blijken of de inflatie uit de jaren zestig en zeventig weer terug is van weggeweest en of de centrale banken hun rug hebben recht gehouden en de koopkracht van het geld hebben weten te handhaven. In de Wall Street Journal (7 januari 2011) spreekt de bekende economist Meltzer in een artikel ( Ben Bernanke s 70 s show ) zijn grote bezorgdheid uit over het toekomstige inflatiegevaar in de Verenigde Staten. Hij wijst er op dat de Fed zich thans te veel concentreert op de korte termijn ontwikkeling en te weinig aandacht heeft voor de gevolgen van de actuele geldpolitieke acties op de lange termijn. Het afhaken van Weber (inflatie-havik) als opvolger van Trichet in oktober van dit jaar is naar mijn mening een duidelijk signaal dat, evenals in het bestuur van de Fed, ook bij ECB géén consensus bestaat omtrent de monetaire richting die moet worden ingeslagen. Kortom, het gaat in wezen om de klassieke afruil tussen groei en werkgelegenheid enerzijds en de inflatietolerantie anderzijds. In de komende kwartalen zal duidelijkheid moeten ontstaan over de vraag of de wereldeconomie al of niet aan de vooravond staat van een periode waarin de gemiddelde inflatie hoger zal zijn dan in de afgelopen 25 jaar het geval is geweest. Het is evident dat het antwoord op deze vraag medebepalend zal zijn voor het verloop van de economische groei, de rente en de olieprijzen en derhalve ook voor de ontwikkeling van de beurskoersen en de onroerend goed markt. 5 BEURSVISIE MACRO-ECONOMIE

6 Financiële markten Door mr. Peter J. van der Hof RBA Het woord Griekenland heeft dit kwartaal een nieuwe dimensie gekregen, met name rond de huidige vakantietijd. Het zonnige vrolijke gevoel dat het woord normaal opriep, is dit kwartaal veranderd in onrust en financiële onzekerheid. 6 D e grondleggers van de huidige westerse beschaving hebben de hele wereld voor het eerst in 2500 jaar weer in hun greep gehad. Wereldwijd stond de berichtgeving rond Griekenland op alle voorpagina s en de financiële markten werden door het nieuws gedomineerd. Ondanks het relatief kleine economische belang binnen de EU was de angst voor een domino-effect na het mogelijke faillissement van Griekenland, zeer groot. De gevolgen zouden mogelijk ingrijpender kunnen zijn dan de val van de bank Lehman Brothers. De markten veerden aan het eind van dit kwartaal dan ook opgelucht op na goedkeuring van de bezuinigingsplannen door het Griekse parlement en de daardoor verkregen financiële hulp van zowel het IMF, de ECB als de EU. De bovengeschetste onzekerheden op de financiële markten veroorzaakten wederom een vlucht naar veiligheid voor beleggers. Obligaties van met name veilige landen waren in trek. De kapitaalmarkten zagen hierdoor de 10-jaars rente in Europa dalen van 3,35% tot 3,03%. Ook de Verenigde Staten werd als veilige haven gezien en zag een daling van 3,47% naar 3,16%. Ook de olieprijs moest dit kwartaal een stap terugdoen door angst voor vertraging van wereldwijde economische groei en daalde met bijna 6% tot USD 111,38. Ondanks deze daling bleef de inflatie volgens de ECB op een te hoog niveau (2,7%) en heeft ze de rente voor het eerst sinds mei 2009 verhoogd met een kwart procent tot 1,25%. De Fed zag nog geen aanleiding hiertoe en liet de rente onge-moeid op 0,25%. Mede hierdoor verzwakte de US Dollar verder ten opzichte van de Euro tot 1,45, een verlies van 2,5%. Ook het Britse pond moest terrein prijsgeven en verloor 2,3% tot 0,90. De Zwitserse frank wist zich te onttrekken aan de onzekerheden in Europa en maakte zijn naam als veilige haven waar met een stijging van 7,5% naar 1,20. Voor de aandelenbeurzen was dit het 2e moeizame kwartaal achtereen. Ondanks alle hoop aan het begin van 2011 kunnen de aandelenbeurzen zich niet ontworstelen aan de wereldwijde financiële onzekerheden. De MSCI World Index daalde verder met 2,5%. De Dow Jones liep 1,5% terug en onze eigen AEX-index viel zelfs terug met 7,1% tot 339,65. Binnen de sectoren waren, niet verbazingwekkend, de defensieve het meest in trek. Consumentenartikelen en Gezondheidszorg lieten zelfs plussen zien van respectievelijk 3 en 5%. De grootste verliezers waren de Energiesector met een min van 7,5% en de Financiële sector met -5,7%. Ook de Emerging Markets lieten voor de 2e keer achter elkaar een kwartaalverlies zien van 4,2%. De Japanse Nikkei index was echter een witte raaf en liet na het dramatische 1e kwartaal een klein plusje zien van 1,2%. Wellicht dat de zomer de Griekse tragedie het komend kwartaal tot een blijspel kan maken. BEURSVISIE FINANCIËLE MARKTEN

7 Skagen Kon-Tiki 70,66 Door ir. Yvo J.E. Dahmen V In de rubriek Beleggingsfondsen wordt dit kwartaal Skagen Kon-Tiki besproken, een strategie van de Noorse vermogensbeheerder Skagen die gericht is op aandelen uit opkomende markten. Skagen AS is gevestigd in Stavanger en beheert circa 13 miljard Euro. Dat genoemd fonds goed presteert op de lange termijn, komt onder andere tot uiting in de 5-sterren rating van Morningstar. Daarnaast is aan Kon-Tiki, door zowel S&P als Morningstar, de hoogste kwalitatieve rating toegekend, respectievelijk AAA en Elite. oor het beleggingsbeleid van het Kon-Tiki fonds wordt door Skagen het principe van de 3-U s gehanteerd, waarbij de aandacht van de portfoliomanagers uitgaat naar het selecteren van aandelen die zogenaamd Un-loved, Un-popular en Under-researched zijn. De focus is gericht op het vinden van bedrijven waarvan het business model makkelijk is te begrijpen, anderzijds wordt getracht katalysatoren te identificeren die moeten zorgen voor substantiële koersstijging. Een ander belangrijk selectiecriterium is de mate waarin bedrijven waarde weten te creëren voor hun aandeelhouders, hetgeen ertoe leidt dat ondernemingen met een beursnotering in ontwikkelde landen, die proportioneel veel omzet genereren in emerging markets, ook in aanmerking komen voor opname in portefeuille. Voorbeelden van dergelijke bedrijven zijn Seadrill, ABB, Aberdeen Asset Management en Standard Chartered. De portefeuille bestaat wél voor minimaal 50% uit aandelen met een notering in opkomende landen. De landenverdeling, zoals die per ultimo mei jl. gold, kan worden gezien in de figuur bijgaand. beleggingsstijl kan worden aangemerkt als value. De gewogen gemiddelde verhouding van koers vs boekwaarde van de 35 grootste posities die gezamenlijk 75% van de portefeuille vertegenwoordigen, lag eind mei op 1,1 versus 2,0 voor de MSCI Emerging Markets Index. Ook voor de koers-winstverhouding was er met een gemiddelde van 7,4 over de geprognosticeerde winsten voor 2011, sprake van een discount versus 11,5 voor de index. Eind mei waren de vijf grootste posities Eletrobrás, Hyundai Motor, Samsung Electronics, Baker Hughes en Sistema. Voor meer informatie omtrent het fonds kunt u contact opnemen met uw private banker of beleggingsadviseur. 7 De sectorverdeling van het fonds komt tot stand langs de weg van bottom-up selectie van namen. De BEURSVISIE SKAGEN KON-TIKI

8 Het tweetrapsmakingstestament: iets voor u? Door mr. A.M.C.A. Berger-de Klijn FFP Veel gehuwden met kinderen hebben vastgelegd dat hun nalatenschap toekomt aan de langstlevende echtgenoot. Realiseer u echter dat uw kinderen na het overlijden van de eerste ouder wellicht erfbelasting moeten betalen. Dit kan tot liquiditeitsproblemen leiden. U kunt deze erfbelasting soms voorkomen met een tweetrapsmakingstestament. Wettelijk erfrecht Als u geen testament opmaakt, is het wettelijk erfrecht van toepassing en wordt de nalatenschap volgens de wet verdeeld. Alle goederen en schulden uit de nalatenschap worden dan aan de langstlevende partner toebedeeld. Uw kinderen verkrijgen slechts een niet-opeisbare vordering op de langstlevende echtgenoot. Zo n vordering heeft echter wel een waarde waarover zij erfbelasting verschuldigd zijn. 8 Voorkoming van erfbelasting Soms wilt u niet dat uw kinderen erfbelasting moeten betalen wanneer de eerste echtgenoot overlijdt. Dan kan een tweetrapsmakingstestament uitkomst bieden. Bij het eerste overlijden (de eerste trap) wordt alleen de echtgenoot als enig erfgenaam benoemd. Pas wanneer de langstlevende echtgenoot komt te overlijden, verkrijgen uw kinderen als erfgenamen het beschikbare vermogen (de tweede trap). Oftewel, bij het eerste overlijden zijn uw kinderen geen erfgenaam. Zij erven pas van hun eerst overleden ouder op het moment dat de tweede ouder overlijdt. Uw kinderen zijn dan erfgenaam in twee nalatenschappen tegelijk. Afweging Het tweetrapsmakingstestament lijkt daarom ideaal, maar is niet altijd de meest gunstige oplossing. U kunt argumenten hebben om niet voor de voordeligste oplossing te kiezen, bijvoorbeeld als uw kinderen op het overlijdensmoment van de eerst overledene onvoldoende middelen hebben om de erfbelasting te voldoen. In dat geval kunt u overwegen te kiezen voor de tweetrapsmakingsvariant. In 2008 werd er door overledenen in Nederland in totaal ruim 12 miljard euro aan vermogen nagelaten. Dit kwam neer op gemiddeld EUR per nalatenschap. In 4% van de gevallen werd EUR of meer nagelaten. Hoe lang geleden heeft u uw testament opgemaakt? Wellicht is het goed om een estate planner te raadplegen. Estate planning is het opstellen van een plan, waardoor uw vermogen, met behoud van de juridische waarborgen en uw wensen met zo min mogelijk belastingheffing overgaat van de ene generatie op de volgende. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw private banker. BEURSVISIE FINANCIËLE PLANNING

9 Beleggingsbeleid Bank ten Cate & Cie Markt hoopt op herstel van groei Door ir. Yvo J.E. Dahmen Afgelopen kwartaal bracht een afzwakking van de wereldgroei met zich mee waar beurzen in eerste instantie negatief op reageerden. Daarnaast zorgden de perikelen rondom een tweede Griekse bailout voor extra onrust. Een herstel volgde aan het einde van juni in anticipatie dat de Amerikaanse groei in het komende kwartaal weer zal toenemen en dat de autosector in de Verenigde Staten, die tijdelijk last heeft gehad van een tekort aan auto-onderdelen uit Japan, een hogere bijdrage zal leveren I aan de economie. n verschillende delen van de wereld verkeren de purchasing manager indices voor manufacturing sinds een aantal maanden in een dalende trend. Deze maandelijkse indicatoren voor de industriële activiteit worden nauwlettend gevolgd, omdat conjuncturele omslagpunten vroegtijdig ermee kunnen worden herkend. Nadat de economische groei in de Verenigde Staten in het eerste kwartaal uitkwam op een teleurstellend niveau van 1,9%, was het een algemene opluchting toen bleek dat de Amerikaanse ISM-index voor juni niet onder het niveau van 50 was gedoken, hetgeen een indicatie zou zijn geweest van krimp; de index steeg uiteindelijk naar 55,3. De markt lijkt nu in ieder geval een eventuele lage Amerikaanse groei voor het tweede kwartaal te hebben verdisconteerd en is van mening dat de soft patch achter de rug is. In hoeverre de impliciete verwachting van herstel voor de rest van het jaar daadwerkelijk zal uitkomen, hangt mede af van de groei van de Amerikaanse werkgelegenheid. Deze ontwikkelt zich positief, in de zin dat er maandelijks nog steeds nieuwe banen bij komen. Het algemene tempo is echter op dit moment van dien aard, dat de werkloosheid voorlopig nog op een hoog niveau zal blijven. In de komende maanden zal bovendien moeten blijken wat de gevolgen zullen zijn van de discussie rondom het verhogen van de debt ceiling in de Verenigde Staten. De Republikeinen, die de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, sturen aan op bezuinigingen in ruil voor het verhogen van het plafond voor het lenen van geld om de overheidsuitgaven te bekostigen. President Obama ziet deze bezuinigingen graag gecombineerd worden met belastingverhogingen, iets waar de Republikeinen geen voorstanders van zijn. Beleggingsstrategie In het licht van de afzwakking van de groei wereldwijd, is afgelopen kwartaal binnen aandelen de overweging in Energie gereduceerd. Bij uitblijven van een derde ronde van monetaire verruiming in de Verenigde Staten verwachten wij dat de olieprijs nog enige tijd onder druk kan liggen. In de afgelopen maanden zijn er tekenen geweest van een daling van de vraag naar olie en zijn de voorraden gestegen. Het vrijgeven van 60 miljoen vaten uit de strategische reserves van de International Energy Agency, een uitzonderlijke gebeurtenis dat vooral moet worden gezien als een politieke beslissing om de stijging van de inflatie te beteugelen, heeft de olieprijs recentelijk verder onder druk gezet. De voortschrijdende ontwikkelingen rondom het oplossen van de schuldenproblematiek in Griekenland en de mogelijke uitwerkingen daarvan richting Ierland en Portugal zorgen ervoor dat wij nog steeds uitermate voorzichtig zijn met het aangaan van beleggingen binnen de financiële sector. Op het vlak van obligaties worden de beleggingen in financials beperkt tot namen met een AAA-rating. Binnen aandelen is er vooralsnog geen reden om de sterke onderweging terug te draaien, temeer de problemen in de Eurozone nog lang niet achter de rug zijn en de Europese financiële sector een ronde van herkapitalisering tegemoet zal gaan in de komende jaren. De mutaties van afgelopen kwartaal hebben ertoe geleid dat vermogensbeheerportefeuilles, daar waar van toepassing, overwogen zijn gebleven in zakelijke waarden zoals aandelen en alternatieve beleggingen, en onderwogen in obligaties. De alternatieve beleggingen in portefeuille hebben grotendeels een defensief karakter. 9 BEURSVISIE BELEGGINGSBELEID

10 Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) Door mr. drs. Dennis J. Raithel I n ons periodieke cliëntenartikel is het woord aan Dr. Jan Schornagel, bestuurslid van de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Jan heeft 35 jaar als internist in de medische oncologie gewerkt, waarvan de laatste 18 jaar in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Sinds juli 2008 is hij gepensioneerd. In dat zelfde jaar is hij toegetreden tot het bestuur van KiKa. Hij oefent deze, overigens geheel onbezoldigde, functie met groot genoegen uit, omdat hij graag een bijdrage wil leveren aan het verder ontwikkelen van onderzoek naar kinderkanker. Kinderkanker is geheel anders dan kanker bij volwassenen. De bij volwassenen veel voorkomende vormen (longkanker, borstkanker, prostaatkanker, e.d) komen bij kinderen niet voor. Er is dus speciale aandacht nodig voor kinderkanker. Meer dan 95% van de bestaande fondsen richt zich op vormen van kanker bij volwassenen, vandaar dat KiKa zo n belangrijke rol speelt in de mogelijkheid tot onderzoek naar kinderkanker. Een percentage van 25% van de kinderen met kanker overlijdt hieraan. Dat lijkt mee te vallen, 75% overlijdt dus niet, maar zo ligt dat niet. Niets is erger dan het overlijden van een 10 BEURSVISIE STICHTING KINDEREN KANKERVRIJ (KIKA)

11 kind. Daarnaast ontstaan voor de 75% van de kinderen die het wel overleven vaak vervelende bijwerkingen door agressieve behandelmethoden. Vaak kunnen jongens bijvoorbeeld door de behandeling met chemotherapie later geen kinderen krijgen. Bij de behandeling met chemotherapie worden niet alleen de kankercellen gedood maar vaak ook de spermatogoniale stamcellen in de testis. KiKa is in 2002 opgericht door Frits Hirschstein en Maarten Stoopendaal. Aanleiding was het verzoek van Prof. Rob Pieters van het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam en Prof. Huib Caron van het Emma kinderziekenhuis in Amsterdam om te kijken of er meer geld beschikbaar kon komen voor onderzoek naar kinderkanker. In de eerste gesprekken met beide oncologen en de bekende kinderoncoloog Prof. dr. Tom Voûte werd duidelijk dat de behoefte aan meer kinderkankeronderzoek zeer terecht was. Door vele acties en de inzet van tal van vrijwilligers stond er eind 2004 een voldoende groot saldo op giro 8118 (nog steeds de rekening van KiKa) dat daarmee een start kon worden gemaakt met de eerste KiKa-onderzoeken. In elk van de zeven onderzoekscentra ging in 2004 een onderzoek van start. Daarnaast is samen met de KWF Kankerbestrijding het gezamenlijke onderzoeksproject Later van start gegaan, een ongelooflijk belangrijk onderzoek voor meer gerichte therapieën met minder bijwerkingen. KiKa bestaat volgend jaar 10 jaar en er is al veel bereikt. Het streven is om in 2025 meer dan 90% van alle kinderen met kanker te kunnen genezen. Daar is veel geld voor onderzoek voor nodig en een bundeling van kennis. KiKa zal zich blijvend inzetten om dit doel te kunnen realiseren. Voor meer informatie kunt u naar of contact opnemen met Dennis Raithel, directeur van Bank ten Cate & Cie en lid van de financiële commissie van KiKa. De genezingskans stond al geruime tijd stil op ongeveer 70%, terwijl de overtuiging er was en is dat door de vele beschikbare gen-gegevens er een doorbraak mogelijk moest zijn. De genezingskans moet en kan omhoog en dat is al gebleken. In 2008 is de genezingskans van kinderkanker gestegen naar 75%. Ook op het gebied van kwaliteit van behandeling valt veel te verbeteren. De huidige chemo`s zijn dusdanig zwaar en agressief dat kinderen die vandaag genezen zijn verklaard op latere leeftijd alsnog orgaanfalen (hart, nieren, zenuwen) kunnen krijgen. 11 BEURSVISIE STICHTING KINDEREN KANKERVRIJ (KIKA)

12 Fondsen in het kort Door Frank G.W.M. van den Bergh Koersen per 30 juni 2011 YUM! BRANDS INC. $ 55,24 PPR 122,80 Weinig mensen zullen de naam Yum! Brands kennen maar de ketens Pizza Hut, KFC (Kentucky Fried Chicken) en Taco Bell zijn des te bekender. In 1997 werd het bedrijf, toen nog opererend onder de naam Tricon Global Restaurants, afgesplitst van Pepsico. Inmiddels is de onderneming met wereldwijd ruim restaurants een topspeler waarbij McDonald s de belangrijkste concurrent is. De belangrijkste markten voor de onderneming zijn Amerika en China. In China is het met meer dan restaurants veruit de grootste keten. De veranderende eetgewoonten van de Chinezen in combinatie met de groei van de economie maken deze markt zeer aantrekkelijk, echter, hier liggen ook de risico s. De snel stijgende prijzen voor onroerend goed en stijgende lonen zijn een bedreiging voor de goede marges die de onderneming in China weet te behalen. In het eerste kwartaal van 2011 wist de onderneming, tegen de verwachtingen in, de marges fors te verbeteren. Negatief was de omzetdaling in de thuismarkt Amerika. In 2010 verdiende Yum! Brands USD 2,44 per aandeel. In 2011 verwachten wij een winst van USD 2,82 per aandeel. De koers-winstverhouding van 19 voor 2011 is niet goedkoop en ligt ruim boven de 16 die voor McDonald s wordt betaald. Yum! Brands geeft beleggers die op zoek zijn naar snel groeiende Naam Koers Valuta ondernemingen een mogelijkheid. Hiervoor wordt wel een stevige Yum! Brands 55,24 USD prijs PPR betaald en een 122,80 flink risico EUR gelopen. Wij geven op dit moment de Aalberts voorkeur Industries aan 16,12 McDonald s. EUR De lagere koers-winstverhouding en General de geografisch Electric Co 18,86 breder gespreide USD activiteiten liggen hieraan ten grondslag. PPR is een Franse holding company waarin een groot aantal merken voor luxe producten zit. De bekendste merken van de groep zijn Gucci, Yves Saint Laurent en Boucheron. In het segment voor sportkleding is de onderneming eigenaar van Puma. Naast de luxe merken en de sportkleding heeft PPR een aantal online stores die zich richten op de Europese en Amerikaanse consument en waarvan La Redoute de bekendste is. De belangrijkste concurrenten van PPR zijn het eveneens Franse LVMH en het Zwitserse Compagnie Financière Richemont. Naam Koers Valuta De onderneming heeft in de afgelopen jaren met succes de Yum! Brands 55,24 USD overgang naar een moderne luxe retailer gemaakt. Begin 2011 PPR 122,80 EUR werden de discount meubelwinkels van Conforama voor EUR Aalberts Industries 16,12 EUR 1,2 miljard verkocht. De opbrengst van deze verkoop zal deels General Electric Co 18,86 USD gebruikt worden om de bestaande schuldpositie te verminderen. Voor het lopende jaar 2011 verwachten wij een winst per aandeel van EUR 7,80. Voor het volgende jaar kan dit stijgen naar EUR 8,45. De koers-winstverhouding komt hiermee op ruim 14 voor 2011 en 13 voor Dit is fors lager dan de koers-winstverhouding van de concurrentie. Het aandeel is hiermee relatief goedkoop. Het dividendrendement ligt met ruim 3% boven dat van de andere spelers in deze sector. In het segment voor luxe consumentengoederen is PPR een opkomende speler. Met een relatief bescheiden waardering en een behoorlijk dividendrendement vinden wij het aandeel aantrekkelijk geprijsd. Wij zijn koper in PPR. 12 BEURSVISIE FONDSEN IN HET KORT

13 AALBERTS INDUSTRIES NV 16,12 GENERAL ELECTRIC $ 18,86 Aalberts Industries NV is een groep van ondernemingen die hoogwaardige en complexe onderdelen aan de industrie levert. Als toeleverancier is men onder andere actief in de vliegtuigen automobielindustrie. Tapsystemen worden verkocht aan de producenten van bier en frisdrank. De onderneming is heel gevoelig voor de ontwikkelingen in de conjunctuur. Het boegbeeld van de onderneming is de 71-jarige Jan Aalberts die tevens bestuursvoorzitter en grootaandeelhouder is. Aalberts voert al jaren een strategie van sterke expansie. Overnames worden doorgaans gefinancierd met schulden. Zo werd in mei 2011 de overname van Lamers High Tech Systems bekend gemaakt. Dit bedrijf werd gekocht van de Air Liquide Groep. Deze overname werd gefinancierd uit kredietfaciliteiten. De onderneming presenteert naast de jaarcijfers alleen halfjaarcijfers. Hierdoor is het moeilijk in te schatten hoe de onderneming het in deze economisch lastige tijden doet. Het jaar 2010 gaf een forse verbetering van de resultaten te zien ten opzichte van het crisisjaar De omzet steeg in 2010 met 20%. De winst per aandeel kwam uit op EUR 1,10 een stijging van 116%. Voor 2011 verwachten wij verdere groei van de omzet en de winst waarbij de winst per aandeel met circa 10% kan stijgen. De groeistrategie van deze cyclische onderneming, gefinancierd met schulden, brengt flinke risico s met zich mee. Dit vinden wij, in combinatie met het ontbreken van kwartaalcijfers, onaantrekkelijk. Wij zijn geen koper van het aandeel. Mede opgericht door Thomas Edison in 1890, is General Electric uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven ter wereld. General Electric heeft een breed scala aan activiteiten die onderverdeeld worden in energie, technologie en financiële dienstverlening. Tijdens de kredietcrisis van 2008 kwam de koers van GE flink onder druk te liggen. De financiële divisie, die op dat moment bijna 40% van de omzet uitmaakte, gaf beleggers een ongemakkelijk gevoel ondanks het feit dat de schulden een superieure AAArating hadden. Inmiddels is het belang van deze divisie teruggelopen tot ongeveer 30% van de omzet, met de verwachting dat dit de komende jaren verder zal dalen. De uitstaande schulden hebben nog steeds een robuuste Aa2 rating. De cijfers over het eerste kwartaal 2011 lieten een stijging van de omzet zien van 6% bij een daling van de kosten van 7%. Als gevolg hiervan kon voor het vierde kwartaal op rij de winst per aandeel met meer dan 10% groeien. De mooie cijfers waren aanleiding om het kwartaaldividend te verhogen van USD 0,14 naar USD 0,15. In de afgelopen 12 maanden was dit de derde verhoging van het dividend. De cijfers van de afgelopen kwartalen zijn indrukwekkend en General Electric is weer helemaal terug. Toch blijven we enigszins gereserveerd ten aanzien van een belegging in dit conglomeraat. De nog steeds enorme omvang van de financiële divisie ligt hieraan ten grondslag. Bestaande posities kunnen worden aangehouden maar we zijn op dit moment geen koper van de aandelen. 13 BEURSVISIE FONDSEN IN HET KORT

14 Global list 30 juni 2011 Op deze pagina s vindt u een overzicht van grote beursgenoteerde ondernemingen. Voor elk aandeel wordt een aantal voor beleggers relevante, kerncijfers gegeven. De in het rood afgedrukte fondsen maken deel uit van onze vermogensbeheerportefeuilles. Valuta Koers Rend 3 mnd Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Div Rend WPA-10 WPA-11T KW-11T Energy BG GROUP GBp 1417,50-9,4% 1595,00 995,20 1,1% 0,99 1,33 17,11 BP GBp 459,50-2,2% 514,90 312,65 2,1% -0,20 1,23 6,01 CHEVRON USD 102,84-5,1% 109,94 66,83 2,9% 9,53 12,87 7,99 EXXON MOBIL USD 81,38-3,9% 88,23 55,94 2,2% 6,24 8,87 9,17 FUGRO EUR 50,58-19,0% 63,68 36,87 3,0% 3,47 3,65 13,87 KONINKLIJKE OLIE EUR 24,38-5,9% 26,74 19,73 5,0% 3,28 4,33 8,18 SBM OFFSHORE EUR 18,06-13,2% 20,93 11,41 2,7% 1,44 1,93 13,56 SCHLUMBERGER USD 86,40-7,8% 95,64 52,91 1,1% 3,41 3,73 23,19 TOTAL EUR 39,81-8,7% 44,55 35,66 5,7% 4,73 5,58 7,13 Materials AIR LIQUIDE EUR 98,80 3,8% 100,65 79,85 2,4% 4,99 5,55 17,82 AKZO EUR 43,24-12,1% 53,74 40,66 3,2% 3,23 3,61 11,97 ARCELOR MITTAL EUR 23,89-6,7% 28,55 20,24 2,3% 1,93 2,86 12,13 BASF EUR 67,44 9,2% 70,22 40,74 3,3% 4,96 6,65 10,14 BAYER EUR 55,48-1,3% 59,44 43,10 2,7% 1,57 4,89 11,34 BHP BILLITON AUD 43,77-6,2% 49,81 36,34 3,1% 2,29 4,11 11,40 DSM EUR 44,51 2,0% 47,42 31,96 3,0% 3,03 3,79 11,74 LAFARGE EUR 42,85-4,1% 48,76 35,57 2,3% 2,89 3,33 12,88 LINDE EUR 121,75 7,8% 123,25 83,65 1,8% 5,94 7,45 16,35 RIO TINTO AUD 82,83-2,4% 89,04 63,90 1,7% 7,31 9,94 8,93 Industrials Capital Goods ABB CHF 21,81-1,9% 23,55 17,41 1,12 1,52 16,90 GENERAL ELECTRIC USD 18,86-7,3% 21,65 13,75 2,9% 1,06 1,38 13,64 IMTECH EUR 24,20-8,9% 28,48 20,77 2,7% 1,70 2,15 11,27 SCHNEIDER ELECTRIC EUR 114,65-6,9% 123,65 79,70 2,8% 6,59 8,56 13,40 SIEMENS EUR 94,08-5,3% 99,39 70,02 2,9% 4,49 8,01 11,75 Commercial Services ADECCO CHF 54,15-11,3% 65,80 44,63 2,20 2,98 14,77 MANPOWER USD 53,65-14,5% 69,67 42,10 1,4% -3,26 3,17 16,91 POSTNL EUR 5,83-31,0% 10,84 5,51 9,8% 0,93 0,76 7,69 RANDSTAD EUR 31,65-20,9% 43,10 27,50 3,7% 1,65 2,55 12,39 TNT EXPRESS EUR 7,14 10,20 6,90 0,30 23,88 UPS USD 72,93-2,1% 77,00 56,47 2,7% 3,51 4,33 16,83 Consumer Discretionary Consumer Goods LVMH EUR 124,15 9,9% 129,05 84,85 1,7% 6,36 6,09 20,40 MCDONALDS USD 84,32 11,0% 84,91 65,31 2,8% 4,64 5,11 16,49 PHILIPS EUR 17,52-23,3% 26,43 15,56 4,3% 1,54 1,27 13,83 PPR EUR 123,30 12,0% 128,30 96,93 2,8% 7,62 8,42 14,65 Retail AMAZON USD 204,49 13,5% 206,39 105,80 2,58 3,40 60,23 HENNES & MAURITZ SEK 216,40 2,8% 260,90 199,00 4,4% 11,29 9,86 21,96 HOME DEPOT USD 36,22-3,6% 39,38 26,62 2,7% 2,03 2,31 15,69 INDITEX EUR 62,50 8,6% 64,48 45,72 2,2% 2,78 3,00 20,85 TESCO GBp 403,35 3,7% 446,00 364,90 4,0% 0,33 0,36 11,20 WAL-MART USD 53,14 1,9% 57,90 47,77 2,5% 4,48 4,48 11,87 Media ELSEVIER EUR 9,22 0,7% 10,33 8,63 4,5% 0,51 0,82 11,23 VIACOM USD 57,48 7,1% 60,90 34,09 1,2% 2,65 3,65 15,74 THOMSON REUTERS USD 37,56-4,8% 42,15 33,68 3,2% 1,09 2,10 17,90 WOLTERS KLUWER EUR 15,24-8,4% 17,93 14,33 4,4% 0,97 1,53 9,99 14 Consumer Staples Food & Beverage ANHEUSER-BUSCH INBEV EUR 40,00-3,8% 46,33 38,68 2,0% 2,53 3,77 15,39 CARREFOUR EUR 28,44-12,2% 41,28 25,95 0,64 2,14 13,29 DANONE EUR 51,21 10,3% 52,94 41,00 2,5% 3,04 3,01 17,01 DIAGEO GBp 1269,00 5,8% 1308, ,00 3,4% 0,66 0,80 15,94 NESTLE CHF 52,45-0,8% 56,90 48,92 3,5% 10,16 3,21 16,34 PEPSICO USD 70,43 8,0% 71,89 60,32 2,8% 3,97 4,50 15,65 PERNOD RICARD EUR 67,38 2,1% 72,78 58,32 3,0% 3,62 4,16 16,21 UNILEVER EUR 22,62 2,6% 24,11 20,68 3,8% 1,51 1,57 14,43 Household & Personal Care COLGATE USD 87,41 8,6% 89,36 73,12 2,5% 4,45 5,07 17,24 L OREAL EUR 89,29 7,1% 90,00 75,03 2,0% 3,82 4,36 20,48 PROCTER & GAMBLE USD 63,57 2,4% 67,72 58,92 3,1% 4,32 3,94 16,15 RECKITT BENCKISER GBp 3427,00 4,2% 3678, ,00 3,7% 2,17 2,39 14,32 BEURSVISIE GLOBAL LIST

15 Valuta Koers Rend 3 mnd Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Div Rend WPA-10 WPA-11T KW-11T Health Care ASTRAZENECA GBp 3094,50 6,9% 3389, ,50 5,7% 5,60 7,05 7,05 ELI LILLY & CO USD 37,53 7,3% 39,40 32,82 5,2% 4,58 4,27 8,79 GLAXOSMITHKLINE GBp 1333,50 11,1% 1361, ,00 5,5% 0,32 1,14 11,70 NOVARTIS CHF 51,35 2,6% 58,35 47,61 4,3% 4,28 5,58 10,86 PFIZER USD 20,60 1,1% 21,45 14,00 3,7% 1,03 2,24 9,18 ROCHE CHF 141,10 5,7% 152,40 124,40 4,7% 10,14 12,96 10,89 SANOFI-AVENTIS EUR 55,34 10,1% 56,50 44,01 4,5% 4,19 6,78 8,17 Financials Banks BANK OF AMERICA USD 10,96-18,0% 15,72 10,40 0,4% -0,37 0,84 13,08 BANCO BILBAO VIZCAYA EUR 8,10-6,0% 10,46 6,87 5,8% 1,17 1,02 7,92 ARGENTARIA BANCO SANTANDER EUR 7,97-5,3% 10,53 7,11 4,6% 0,94 1,01 7,93 BNP PARIBAS EUR 53,59 0,3% 59,93 43,13 3,9% 6,33 7,31 7,33 CREDIT SUISSE CHF 33,25-13,2% 49,27 31,34 3,91 4,43 7,51 DEUTSCHE BANK EUR 40,96-4,2% 51,61 35,93 1,8% 3,07 5,95 6,89 ERSTE GROUP BANK EUR 35,90-1,3% 39,62 25,59 1,9% 2,33 3,08 11,67 HSBC GBp 622,10-5,0% 739,50 595,20 4,1% 0,73 0,90 11,08 SOCIETE GENERALE EUR 41,34-12,2% 52,70 32,50 4,2% 5,43 5,87 7,05 UBS CHF 15,39-8,0% 19,13 13,94 1,99 1,84 8,37 Diversified GOLDMAN SACHS USD 133,09-16,9% 175,34 128,30 1,1% 14,15 14,07 9,46 ING EUR 8,51-7,3% 9,50 5,92 0,73 1,46 5,84 JPMORGAN CHASE & CO USD 40,94-11,7% 48,36 35,16 1,5% 3,98 4,91 8,34 Insurance AEGON EUR 4,74-13,7% 5,71 3,96 0,76 0,57 8,37 ALLIANZ EUR 97,30-3,4% 108,85 78,99 4,6% 11,20 11,59 8,39 AXA EUR 15,70 3,2% 16,16 10,88 4,4% 1,08 2,10 7,48 IT Software&Services ACCENTURE USD 60,42 10,1% 60,98 36,45 1,5% 2,79 3,35 18,01 ADOBE USD 31,45-7,9% 35,99 25,45 1,49 2,27 13,84 GOOGLE USD 506,38-14,4% 642,96 433,63 26,69 33,89 14,94 LOGICA GBp 133,90 1,9% 149,40 100,80 3,5% 0,10 0,13 10,07 MICROSOFT USD 26,00 2,0% 29,46 22,73 2,3% 2,13 2,58 10,07 ORACLE USD 32,91-3,3% 36,50 21,24 0,6% 1,69 2,42 13,62 Hardware & Equipment APPLE USD 335,67-2,6% 364,90 235,56 15,41 24,92 13,47 CISCO SYSTEMS USD 15,61-8,4% 26,00 14,78 0,4% 1,36 1,60 9,74 HEWLETT PACKARD USD 36,40-11,2% 49,39 33,95 1,0% 3,78 5,02 7,25 IBM USD 171,55 4,4% 173,54 120,61 1,6% 11,69 13,21 12,98 INTEL USD 22,16 12,4% 23,96 17,60 3,1% 2,06 2,29 9,69 NOKIA EUR 4,40-26,5% 8,49 4,03 9,1% 0,50 0,17 26,37 Telecom Services AT&T USD 31,41 2,6% 31,94 23,88 5,4% 3,36 2,37 13,26 KPN EUR 9,94-17,2% 12,30 9,78 8,0% 1,15 1,23 8,06 TELEFONICA EUR 16,78-6,5% 19,69 14,95 8,3% 2,25 1,78 9,42 VODAFONE GBp 163,95-8,5% 185,00 135,75 6,0% 0,15 0,16 10,18 Utilities EON EUR 19,74-9,4% 25,54 18,08 7,6% 3,07 1,68 11,73 GDF-SUEZ EUR 25,19-11,1% 30,05 22,64 6,0% 2,11 2,03 12,43 RWE EUR 38,34-16,2% 56,49 36,70 9,1% 6,20 4,57 8,40 Vastgoed CORIO EUR 46,21-8,0% 54,25 38,90 5,8% 4,31 2,95 15,65 UNIBAIL-RODAMCO EUR 159,40 5,3% 160,25 109,67 5,0% 23,91 8,84 18,03 WERELDHAVE EUR 70,27-7,7% 76,29 59,13 6,7% 4,15 5,22 13,45 www 15 Div Rend dividend van het afgelopen boekjaar gedeeld door de koers KW koers - winstverhouding Hoog 12 mnd de hoogste koers in de afgelopen 12 maanden Laag 12 mnd de laagste koers in de afgelopen 12 maanden Rend 3 mnd procentuele koersontwikkeling in het afgelopen kwartaal in de Valuta van notering T taxatie BEURSVISIE GLOBAL LIST

16 Ten Cate Actueel In Ten Cate Actueel houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de organisatie binnen de bank. Afgelopen maanden hebben wij twee nieuwe medewerkers mogen verwelkomen, Jeroen Onderwater en Jeanine Pol. Jeroen zal onze ICT afdeling verder versterken en samen met Harm Staas verantwoordelijk zijn voor het systeem- en applicatiebeheer. In de huidige tijd is informatie- en communicatietechnologie een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Computers zijn een onmisbaar onderdeel geworden van het bedrijfsproces. Als bank moeten we erop kunnen vertrouwen dat de systemen stabiel functioneren en vooral ook veilig zijn voor wat betreft de vertrouwelijke data. Na zijn studie Technische Informatica, is Jeroen in 1997 gestart als systeembeheerder bij de overheid. Vanaf 2000 heeft hij de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven, waar hij voornamelijk IT oplossingen op projectbasis heeft uitgevoerd. Jeroen heeft reeds eerder diverse projecten bij Bank ten Cate & Cie met succes voltooid en is dus geen onbekende voor de nieuwe collega s. Naast zijn werk besteedt hij veel tijd aan zijn hobby motorrijden en rijdt dan ook dagelijks vanuit Delft naar de Herengracht in Amsterdam. Andere hobby s zijn: reizen, uit eten en naar de bioscoop gaan. Jeanine is een duizendpoot en zal binnen Bank ten Cate & Cie zowel facilitair als secretariële taken gaan vervullen. Indien u bij ons langs komt zal zij u waarschijnlijk verwelkomen of wellicht heeft u haar al een keer aan de telefoon gehad. Ook intern zal zij een brede ondersteuning gaan geven aan de collega s. Na haar studie SPW 4 is Jeanine in de horeca in Bussum gaan werken. Nadat zij dat zes jaar heeft gedaan en haar grote liefde vond in Uithoorn, zocht zij een nieuwe uitdaging. Deze heeft zij gevonden bij Bank ten Cate & Cie. In haar vrije tijd is Jeanine te vinden in de sportschool of op het water genietend van de zon. Vaak is zij ook nog bij haar vrienden in Bussum. Wij wensen Jeroen en Jeanine veel succes bij de bank.

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

Stichting GJ van Heek Jr Fonds Jaarrekening 2016 Stichting GJ van Heek Jr Fonds 1 Inhoudsopgave 4 Directieverslag 6 Akkoordverklaring Raad van Toezicht 7 Balans per 31 december 2016 8 Exploitatieoverzicht 2016 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar

Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar Dag van de Belegger 25 November 2011 Maarten van der Pas Redacteur Morningstar Benelux 1 Agenda Morningstar en aandelenonderzoek Belangrijke begrippen Moat

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Het 1 e kwartaal van 2015.

Het 1 e kwartaal van 2015. 1 Het 1 e kwartaal van 2015. Achteraf bezien was het eerste kwartaal van 2015, vooral in Europa, uiterst vriendelijk voor beleggers. Hoewel door Invest4You, ondanks de jubelverhalen in de pers een zekere

Nadere informatie

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54 Rapport Asset Allocatie Consensus Juni 2017 Jaargang 6 Issue 54 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting juni 2017... 3 Asset Allocatie... 4 Asset allocatie aanbevelingen en rangschikking... 4 Aandelen... 6 Regio-allocatie

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 444,55 2,53% DOW JONES 16374,76 0,14% NASDAQ CMP 4733,497-0,35% NASDAQ -100 4234,654-0,51% NIKKEI 225 17792,16-2,15%

Nadere informatie

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Inleiding De Nederlandse huishoudens zijn de afgelopen decennia steeds meer gaan beleggen in effecten. Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën

Nadere informatie

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen?

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? 1. Precies een jaar geleden schreven we over het inflatiefenomeen dat altijd zijn kop opsteekt na periodes van recessie. Onze conclusie was dat nieuwe

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05%

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% DOW JONES 17890,36-0,42% NASDAQ CMP 5112,19-0,2% NASDAQ -100 4514,008-0,23% NIKKEI 225 20706,15-0,31%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49%

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% DOW JONES 18110,14 0,4% NASDAQ CMP 5055,422-0,1% NASDAQ -100 4515,265-0,22% NIKKEI 225 20058,95

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN Sander Zondag, CIO OBAM Investment Centre Grip op je Vermogen, 19 April 2013 2 Agenda Quiz - op zoek naar de wereldwijde belegger Wereldwijd vs NL belegger OBAM film AGENDA

Nadere informatie

BNP PARIBAS OBAM N.V. Aandeelhoudersvergadering 2013/ November 2014

BNP PARIBAS OBAM N.V. Aandeelhoudersvergadering 2013/ November 2014 BNP PARIBAS OBAM N.V. Aandeelhoudersvergadering 2013/2014 3 November 2014 2 Agenda Boekjaar 2013 / 2014 Resultaat & Beleid Recente marktontwikkelingen Vooruitzichten OBAM highlights 3 Boekjaar 2013/14

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2015-1 oktober 2015 t/m 31 december 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 103,7% naar 106,3%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

De grootste zeepbel ooit. November 2017

De grootste zeepbel ooit. November 2017 De grootste zeepbel ooit November 2017 1 2 Long-Term Capital Management 1994-1998 Eigen vermogen: Geleend geld: Strategie: Beheerders: $ 4 miljard $ 125 miljard geleend Arbitrage ( bv. inspelen spread

Nadere informatie

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 1 Wie zijn de schuldenaren? Bedrijven zij lenen om te investeren Gezinnen zij lenen om een huis te kopen (of om de aankoop

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april.

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april. Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 503-0,54% DOW JONES 18058,69 0,11% NASDAQ CMP 5056,063 0,41% NASDAQ -100 4477,067 0,36% NIKKEI 225 20020,04-0,83%

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Persbijeenkomst jaarverslag ABP 2008. Amsterdam, 11 mei 2009

Persbijeenkomst jaarverslag ABP 2008. Amsterdam, 11 mei 2009 Persbijeenkomst jaarverslag ABP 20 Amsterdam, 11 mei 2009 20: een bijzonder jaar Sterke positie begin 20 met dgr van 140% Volledige indexatie en volledige na-indexatie Halfjaarcijfers al minder rooskleurig

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh E F F E C T U E E L augustus 2011-18 Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh Hilaire van den Bergh werkt bij BCS Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam. De inhoud van deze publicatie schrijft hij

Nadere informatie

WERELDWIJD BELEGGEN: HIER LIGGEN DE KANSEN Sander Zondag, CIO Global Equities (OBAM) Grip op je Vermogen, 3 Oktober 2014

WERELDWIJD BELEGGEN: HIER LIGGEN DE KANSEN Sander Zondag, CIO Global Equities (OBAM) Grip op je Vermogen, 3 Oktober 2014 WERELDWIJD BELEGGEN: HIER LIGGEN DE KANSEN Sander Zondag, CIO Global Equities (OBAM) Grip op je Vermogen, 3 Oktober 2014 2 Waarom in aandelen? Waarom wereldwijd? Welke aanpak? 3 NINJA Loans?! NO Income,

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 Doelbeleggen Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 I 09/03/2015 I 2 Mijn financiële tijdslijn Doelbeleggen of doelsparen? 2025 2030 2035 EUR 15.000? EUR 25.000? EUR 35.000? I 09/03/2015 I 3 Doelbeleggen of doelsparen

Nadere informatie

Biedt de revival kansen of is het een hype? Dag van de Belegger, 26 november 2011

Biedt de revival kansen of is het een hype? Dag van de Belegger, 26 november 2011 Technologieaandelen Biedt de revival kansen of is het een hype? Dag van de Belegger, 26 november 2011 Pieter Bailleul Product & Marketing Manager Benelux 2011 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen van portefeuille en doel Target van 31.12.08 tot 31.08.13: 15% MSCI World 80% World bond Index 5% Rogers Commodity 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%

Nadere informatie

Het inflatie dilemma

Het inflatie dilemma Het inflatie dilemma Het monetaire beleid is de afgelopen jaren zeer bepalend geweest voor het herstel van de economie en de financiële markten. Door de historisch lage rentestanden hebben consumptie en

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Wall Street of niet, dat is de vraag

Wall Street of niet, dat is de vraag Wall Street of niet, dat is de vraag 1. Beleggers hebben geen leuke tijd achter de rug. 2011 was een moeilijk beleggingsjaar. Het begon goed, alsof het ingezet herstel na het bloedbad van 2008/2009 zich

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie