Toezichtprotocol activiteit bouwen. Gemeente Zoetermeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toezichtprotocol activiteit bouwen. Gemeente Zoetermeer"

Transcriptie

1 BIJLAGE E: TOEZICHTSPROTOCOL ACTIVITEIT BOUWEN CONCEPT Toezichtprotocol activiteit bouwen Gemeente Zoetermeer 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Waarom een Toezichtprotocol Reikwijdte Juridisch kader Leeswijzer Het Toezichtprotocol Totstandkoming Matrix Diepgang van het toetsmoment Tijdstip van controle 6 Bijlage: Bijlage I: Toezichtmatrix 2

3 1 Inleiding Voor u ligt het Toezichtprotocol activiteit bouwen van de gemeente Zoetermeer (hierna: Toezichtprotocol). Met het Toezichtprotocol sluit de gemeente aan bij het landelijk erkende Integraal Toezichtprotocol (itp). Het itp is "het" hulpmiddel om te komen tot en het uitvoeren van integraal, kwalitatief, meetbaar en efficiënt toezicht op naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In het Toezichtprotocol is de intensiteit van het bouwtoezicht 1 vastgelegd. 1.1 Waarom een Toezichtprotocol Het Toezichtprotocol helpt om te komen tot een programmatische, strategische uitoefening van het bouwtoezicht. Het Toezichtprotocol is een praktisch werkinstrument voor het toezicht tijdens de (ver)bouwfase, de gebruiksfase en de sloopfase van een gebouw. Kenmerkend voor het Toezichtprotocol is een keuze voor prioriteiten: belangrijke zaken krijgen veel aandacht en minder belangrijke minder. Daarnaast zij in het Besluit omgevingsrecht (Bor) kwaliteitseisen opgenomen. Deze eisen een programmatische, strategische en onderling op elkaar afgestemde uitvoering van het toezicht. Grondslag voor professionaliteit en kwaliteit binnen toezicht en handhaving op de Wabo is de zogenaamde Big8. Dit is een dubbele plan-do-check-act cyclus. Door het volgen van de BIG8 worden werkzaamheden doelmatig en planmatig uitgevoerd. Het Toezichtprotocol is het hulpmiddel om toezicht uit te voeren volgens deze Big8. De bovenste regelkring van de Big8 betreft beleidskeuzen, strategie, het opstellen van een uitvoeringsprogramma en beleidsevaluatie. De onderste regelkring van de BIG8 betreft het uitvoeringsprogramma en de professionele werkwijze, uitvoering en monitoring. Het Toezichtprotocol helpt, met behoud van de vrijheid voor lokale keuzes, aan al de elementen van de Big8 éénduidig invulling te geven. Kortom: Met het vaststellen van een Toezichtprotocol: Wordt er eenduidig, consequent, transparant en adequaat toezicht gehouden. Hierdoor wordt de veiligheid van bouwwerken verhoogd en gewaarborgd, alsmede het gezond en veilig gebruik ervan; Worden keuzes en prioriteiten gemotiveerd en bestuurlijk vastgelegd; Kan naar inwoners en ondernemers herleidbaar worden aangegeven hoe er toezicht wordt gehouden op hun bouwplannen. De overheid kan zich, gemotiveerd, beperken tot het houden van toezicht op die aspecten die zij het risicovolst acht en dus prioriteit wil geven. Dit kan, omdat de verantwoordelijkheid voor de naleving van de regelgeving sinds 2007 in de Woningwet expliciet bij de marktpartijen is neergelegd (zorgplicht Woningwet). Inwoners en ondernemers worden geacht op de hoogte te zijn van de weten regelgeving en hebben de primaire verantwoordelijkheid zich hieraan te houden. De opdrachtgever van een bouwproject is ervoor verantwoordelijk dat de bouwwerkzaamheden goed en veilig worden uitgevoerd. Een gebouw moet altijd voldoen aan de voorschriften die staan in het Bouwbesluit (artikel 2 Woningwet). De aanvrager van een vergunning is verantwoordelijk voor het indienen van een correcte aanvraag en het uitvoeren van de werkzaamheden conform de aanvraag. De eigen verantwoordelijkheid van de marktpartijen legitimeert de gemeente om zich te beperken tot het het houden van toezicht op die onderdelen van het Bouwbesluit die zij belangrijk acht (bijvoorbeeld i.v.m. gezondheid en veiligheid). 1 Bouwtoezicht heeft betrekking op het behouden van de bouwkwaliteit en het naleven van de bouwregelgeving op de bouwplaats en bebouwde omgeving (bouwhandhaving) 3

4 1.2 Reikwijdte Het Toezichtprotocol gaat uitsluitend over bouwtoezicht tijdens de (ver)bouwfase, de gebruiksfase en de sloopfase van een gebouw, exclusief het onderdeel brandveiligheid. Voor het onderdeel brandveiligheid stelt de Veiligheidsregio Haaglanden (hierna: VRH) een eigen protocol op getiteld Bouwbesluit op maat (Bom). 2 Deze wordt medio 2015 aan de gemeente aangeboden. Met bouwtoezicht wordt bedoeld het behouden van de bouwkwaliteit en het naleven van de bouwregelgeving op de bouwplaats en bebouwde omgeving (bouwhandhaving). Tijdens deze fases wordt het gebouw/het bouwwerk getoetst aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en andere aanvullende regelgeving. De afgelopen jaren mogen steeds meer gebouwen/bouwwerken vergunningsvrij gebouwd worden. Hiervoor hoeft dus geen vergunningsaanvraag ingediend te worden. Deze bouwwerken moeten echter wel aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en aanvullende regelgeving voldoen. Omdat geen aanvraag wordt ingediend, kunnen deze bouwplannen niet vooraf getoetst worden. Controle hiervan vindt plaats in de toezichthoudende en handhavende sfeer. 1.3 Juridisch kader Hieronder volgt een korte toelichting op het Bouwbesluit Deze achtergrond informatie is gewenst om inzichtelijk te maken wat het juridisch kader van dit Toezichtprotocol is. Bouwbesluit 2012 Het Bouwbesluit 2012 is per 1 april 2012 in werking getreden. Hierin zijn een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken samengevoegd. Het Bouwbesluit 2012 is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordening. Het nieuwe Bouwbesluit bevat ook enkele nieuwe voorschriften. De voorschriften worden gegeven met als doel veilige, gezonde, bruikbare, energiezuinige en voor het milieu zo min mogelijk belastende gebouwen/bouwwerken te realiseren. Met het Bouwbesluit 2012 is er voortaan één set technische voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken (zoals tunnels, bruggen, overkappingen, schuttingen en straatmeubilair). Het Bouwbesluit 2012 is een Algemene Maatregel van bestuur (AmvB); de juridische basis is artikel 2 van de Woningwet. Tegelijk met het Bouwbesluit 2012 is een wijziging van de Woningwet in werking getreden. Hiermee zijn ook voorschriften over het gebruiken en slopen van bouwwerken (en het gebruiken van open erven en terreinen) onder de formele reikwijdte van artikel 2 van de Woningwet gebracht. Dit artikel vormt de wettelijke basis om ook technische en andere voorschriften over die onderwerpen in het nieuwe Bouwbesluit te geven, zoals voorschriften over het doen van een gebruiks- of een sloopmelding. Hoofdstuk 2 t/m 5 van het Bouwbesluit 2012 bevatten voorschriften over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Deze voorschriften hebben betrekking op het (ver)bouwen van bouwwerken en op de staat van bestaande bouwwerken. Hoofdstuk 6 bevat voorschriften over installaties. In hoofdstuk 7 zijn voorschriften over het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen opgenomen. Hoofdstuk 8 bevat voorschriften over het slopen en over het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Het Bouwbesluit 2012 maakt hierbij ook onderscheid naar de functie en /of functies van een bouwwerk. 1.4 Leeswijzer Zoals reeds in paragraaf 1.2 is aangegeven gaat Toezichtprotocol over het bouwtoezicht tijdens de (ver)bouwfase, de gebruiksfase en de sloopfase van een gebouw exclusief het onderdeel brandveiligheid. In het volgende hoofdstuk worden de totstandkoming en het gebruik van het Toezichtprotocol nader toegelicht. 2 Het definitieve VRH rapport Bouwbesluit op maat kan implicaties hebben voor de invulling van de matrix in dit Toezichtprotocol. 4

5 2 Het Toezichtprotocol 2.1 Totstandkoming Het Integraal Toezichtprotocol (itp) is een landelijke inspectiesystematiek voor toezicht en handhaving van de Wabo. Het itp is ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) en landelijke vakorganisaties voor toezicht en handhaving (Vereniging Bouw en Woning Toezicht Nederland, Platform milieuhandhaving grote gemeenten en Brandweer Nederland). Het itp is doorontwikkeld door gemeenten voor gemeenten. De content (inhoud van de protocollen) is ontwikkeld door verschillende medewerkers van diverse gemeenten en brandweerorganisaties. Voor de (ver)bouwfase, gebruiksfase en sloopfasen zijn op grond van praktijkervaring adequate niveaus vastgesteld voor het houden van toezicht. Dit gemiddelde referentieniveau is door de inspectie Leefomgeving en Transport (voorheen VROM inspectie) geaccepteerd als minimaal acceptabel koersniveau. Uiteraard is het aan het bestuur van een gemeente om op haar eigen verantwoordelijkheid af te wijken van dit adequate niveau. De gemeente heeft er voor gekozen om een eigen matrix op te stellen, gebaseerd op de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en het itp. Bij het invullen c.q. het toekennen van verschillende toetsniveaus in de Zoetermeerse matrix, is aansluiting gezocht bij de minimale landelijke toezichteisen zoals deze opgesteld zijn in de itp. Bij de opstelling van de Zoetermeerse matrix zijn een aantal afwijkingen ten opzichte van het itp gemaakt. De (gemotiveerde) afwijkingen ten opzicht van het itp staan in bijlage I. 2.2 Matrix Het itp bevat een totaallijst met de mogelijke controle elementen (onderwerpen) tijdens het toezicht op grond van de Wabo. De controle elementen zijn gebaseerd op de bekende uitvoeringsbesluiten; het Bouwbesluit 2012 en het activiteitenbesluit. De bijbehorende toezichtmatrix is een samenvatting van al deze controle elementen gegroepeerd per thema en bijvoorbeeld de soort gebouw. Dit toezichtprotocol en de bijbehorende toezichtmatrix maakt onderdeel uit van het VTH-beleid, Pionieren in de bebouwde omgeving en is gebaseerd op de daaruit voortvloeiende prioriteiten. In deze matrix is enerzijds de diepgang per toetsmoment vastgelegd en anderzijds is aangegeven op welk moment een toezichtcontrole dient plaats te vinden. Zowel de diepgang van het toetsmoment als het moment waarop de toezichtcontrole moet plaatsvinden wordt hieronder nader toegelicht. De matrix, met hierin de toezichtniveaus die weergeven hoe intensief er toezicht gehouden wordt, is opgenomen in bijlage I Diepgang van het toetsmoment Diepgang Omschrijving Voorbeelden S Steekproef Afhankelijk van een vermoeden van niet voldoen aan de voorschriften kan op bepaalde aspecten een steekproef worden gehouden. Dit betreft dan vaak aspecten waar technische hulpmiddelen bij benodigd zijn 1 Visuele controle (Quick scan) Beoordeling op basis van kennis en inzicht van de bouwinspecteur. Hierbij wordt in principe niet nagemeten, gecontroleerd op materiaalniveau of op vereiste waarden. Het controleren van een gronddruk in een funderingssleuf of het uitvoeren van een geluidsmeting waarbij de geluidswering van de constructie word bepaald Vanaf de weg kan worden gezien of een dakkapel is geplaatst conform de tekening. Gekeken wordt of hier de afmetingen ruwweg overeenkomen en of de indeling en gebruikte 5

6 2 Beoordeling van hoofdlijnen 3 Beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details 4 Algehele controle van alle onderdelen Beoordeling op hoofdlijnen, op het oog en met eenvoudige hulpmiddelen worden elementaire controles uitgevoerd. Er worden alleen projectspecifieke tekeningen geraadpleegd. Bij twijfel vind raadpleging van detailtekeningen plaats. Beoordeling zoals bij diepgang 2 met daarbij meer oog voor maatvoering, materiaalkwaliteit, verankering, oplegging e.d. detailtekeningen worden geraadpleegd voor specifieke kwetsbare elementen Beoordeling op alle onderdelen van detailniveau. Op het oog en met de benodigde hulpmiddelen worden controles tot op detailniveau uitgevoerd. Alle projectspecifieke tekeningen en detailtekeningen worden geraadpleegd. materialen en kleuren in overeenstemming zijn met de verleende vergunning. Op algemeen constructief inzicht wordt de aangebrachte wapening gecontroleerd aan de hand van vragen is het juiste basisnet toegepast?, roept de verankeringslengte van de wapening gerelateerd aan de staafdiameter vragen op?. Daarnaast wordt er globaal gekeken naar afmetingen, isolatie e.d. Er wordt gekeken of op tekening vermelde isolatie wordt toegepast en of deze op de juiste wijze wordt aangebracht. Afmetingen en doorgangen worden nagemeten. Ieder contrustieonderdeel wordt gedetailleerd gecontroleerd Tijdsstip van controle Inspectiemoment Omschrijving A Vooroverlegpunt Het betreft hiet overleg met de uitvoerder voordat de bouw start. De inspecteur bezoekt de bouw of maakt voor de start een afspraak met de uitvoerder om de bouw en de uit te voeren controles tijdens de bouw af te stemmen. Ook betreft het hiet het uitzetten van de bouw. B Uitvoeringspunt Dit zijn controles tijdens de bouw, waarbij de uitvoerende partij niet hoeft te wachten op de inspecteur en hij ook niet hoeft aan te geven dat hij die activiteit wil uitvoeren. De inspecteur controleer tijdens de uitvoering verschillende aspecten. Een voorbeeld is de controle op de spouwinstallatie. Dit kan uitsluiten tijdens de uitvoering. Achteraf (als de buitenspouw is opgetrokken)is controle niet meer mogelijk. C Wachtpunt Bij een wachtpunt dient de uitvoerende partij op een inspectie van dat betreffende onderdeel te wachten. Bijvoorbeeld het storten van beton voor de fundering mag pas plaatsvinden als de inspecteur heeft gecontroleerd of de wapening op een juiste wijze is aangebracht, in verband met het plannen en de inzetbaarheid van de inspecteur is het aantal wachtpunten per bouw zeer beperkt gehouden. D Achterafpunt Hierbij vindt controle plaats als het onderdeel is afgerond of gereed is, met name in de afbouwfase zijn er veel achteraftoetsmomenten. Een voorbeeld is de ventilatie. Deze wordt gecontroleerd nadat alle roosters zijn geplaatst. 6

7 EINDCONTROLE EP-gerelateerde installaties verbrandingslucht / rook wering van vocht bescherming geluid van installaties bescherming geluid brandveiligheidsinstallaties vluchtmogelijkheden brandveiligheid ventilatie + spuicapaciteit hoogteverschil + vloerafscheiding Nuts voorzieningen gevelopeningen buitenblad gevel dak afwerking dak constructies constructie overige verdiepingen vloeren + balken 1e verd stempels / steigers wanden / kolommen beg grond begane grond vloer riolering funderingsconstructie fundering op palen fundering op staal uitgraven bouwput uitzetten bouw oriënteringsgesprek omschrijving toetsmoment : BIJLAGE I: TOETSMATRIX LEGENDA : Tijdstip : A Vooroverlegpunt B Uitvoeringspunt C Wachtpunt D Achterafpunt Nieuwbouw + verbouw BOUWFASEN : aanloop onderbouw bovenbouw gevel / dak afbouw zie werkinstructie : Diepgang : S Steekproef 1 Visuele controle (Quick Scan) 2 Beoordeling van hoofdlijnen 3 Beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details 4 Algehele controle van alle onderdelen Wonen cat. I dakkapel A1 DS DS DS D1 tel bezoek cat. I cat. I referentie cat. II < (eenvoudig) A1 B2 B2 B2 B2 BS D2 D2 D2 D2 D2 tel bezoek bezoek < (complex) A1 B2 BS B2 B2 B2 B1 BS B2 B2 B2 D2 D2 D2 D1 D2 D2 D2 tel bezoek bezoek bezoek A3 B2 B1 B3 C3 C3 B1 B2 B3 B2 B3 BS/B3 B3 D2 D2 D2 D1 D3 D3 D3 D4 D3 D2 DS DS D3 D2 D2 tel bezoek bezoek bezoek bezoek bezoek cat. III > A3 B2 B1 B3 C3 C3 B1 B2 B3 B2 B3 BS/B3 B3 D2 D2 D2 D1 D3 D3 D3 D4 D3 D2 DS DS D3 D2 D2 bez bezoek bezoek bezoek bezoek bez bez bezoek bezoek bezoek Publiek cat. I < A3 B2 BS B2 B2 B2 B1 B2 B2 B2 D2 D1 D2 D2 D1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 tel bezoek bezoek bezoek cat. II A3 B2 B1 B3 C3 C3 B1 B2 B3 B2 B3 BS/B3 B3 D2 D2 D2 D1 D3 D3 D3 D4 D3 D2 DS DS D3 D2 D2 tel bezoek bezoek bezoek bezoek bezoek cat. III > A3 B2 B1 B3 C3 C3 B1 B2 B3 B2 B3 BS/B3 B3 D2 D2 D2 D1 D3 D3 D3 D4 D3 D2 DS DS D3 D2 D2 bez bezoek bezoek bezoek bezoek bez bez bezoek bezoek bezoek Bedrijf cat. I < A3 B2 BS B2 B2 B2 B1 B2 B2 B2 D2 D1 D2 D2 D1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 tel bezoek bezoek bezoek cat. II A3 B2 B1 B3 C3 C3 B1 B2 B3 B2 B3 BS/B3 B3 D2 D2 D2 D1 D3 D3 D3 D4 D3 D2 DS DS D3 D2 D2 tel bezoek bezoek bezoek bezoek bezoek cat. III > A3 B2 B1 B3 C3 C3 B1 B2 B3 B2 B3 BS/B3 B3 D2 D2 D2 D1 D3 D3 D3 D4 D3 D2 DS DS D3 D2 D2 bez bezoek bezoek bezoek bezoek bez bez bezoek bezoek bezoek integraal cat. II-III > A3 B2 B1 B3 C3 C3 B1 B2 B3 B2 B3 BS/B3 B3 D2 D2 D2 D1 D3 D3 D3 D4 D3 D2 DS DS D3 D2 D2 7

8 BB afd. 4.4, 6.12 en art en 1.25 BB afd. 5.1 en 5.2 Bb afd. 2.8 BB afd. 3.5 en 3.9 BB afd. 3.2 Bb afd. 3.3 en 3.4 BB afd. 6.5, art BB afd. 2.12, art. 6.24, 6.25 BB afd. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 BB afd. 3.6 en 3.7 BB afd , , 5.1 BB afd. 6.2 en 6.3 BB afd. 2.3, 2.7, 2.15, 3.1, 3.5, 3.7, 5.1 BB afd. 2.1, 3.5, 5.1, 6.4 BB afd. 2.1, 3.5, 5.1, 6.4 Bb afd. 2.1, 2.2, Bb afd. 2.1, 2.2, Bb afd. 2.1, 2.2, Bb art en 8.2 Bb afd. 2.1, 2.2, 8.1 BB afd. 2.1, 2.2, 5.1 BB afd. 6.4 Bb afd. 2.1, 8.1 Bb afd. 2.1, 8.1 BB afd. 2.1 en art BB afd. 2.1, 5.2, 8.1 en art. 8.2, 8.7 BB art en art BB Hfdst 8, art. 1.23, art. 8.2, art 8.3 bez bezoek bezoek bezoek bezoek bez bez bezoek bezoek bezoek Overig cat. I+II+III A3 B2 BS B2 B2 B2 B1 B2 B2 B2 B2 BS/B2 B2 D1 D2 D2 D1 D2 D2 D2 D3 D2 D1 DS DS D2 D2 D1 Afdelingsnr(s) Bouwbesluit 2012 Verlaging t.o.v. itp Verhoging t.o.v. itp Onderdelen brandveiligheid i.s.m. VRH (gemotiveerde) afwijkingen t.o.v. itp Nr. Toetsmoment Toezichtniveau itp Toezichtniveau Afwijken omlaag/omhoog motivering Zoetermeer 1 Orienterings-gesprek Wonen categorie I < (eenvoudig) =A2 < (complex) = A3 A1 omlaag Vanwege het lage risico (en daardoor lage prioriteit) wordt volstaan met een (informeel) visuele controle. Indien de (feitelijke) situatie vraagt om een hoger niveau van toezicht wordt dit per geval bekeken. 8 Begane grond Wonen categorie I < (eenvoudig) =BS < (complex) = BS - omlaag Vanwege het lage risico (en daardoor lage prioriteit) kan deze steekproefsgewijze controle achterwege blijven. Publiek categorie 1 < (eenvoudig) =BS - omlaag 12 Constructie overige verdiepingen Bedrijf categorie 1 > = BS - omlaag Alle onderdelen = B3 BS/B3 omlaag Per verdieping wordt er steeksproefgewijs 1 inhoudelijke controle uitgevoerd tussen assen en stramienen. 26 Verbrandings-lucht/rook In samenwerking met de VRH. Gemeente medewerkers worden in 2015 bijgeschoold waardoor er vanaf 2016 conform het itp toezicht wordt gehouden 27 EP-gerelateerde installaties Idem 28 Eindcontrole Op alle onderdelen conform itp. De brandmeldinstallaties worden gecontroleerd in samenwerking met de VRH. 8

9 9

Handhaving in de praktijk Integraal Toezichtprotocol

Handhaving in de praktijk Integraal Toezichtprotocol Handhaving in de praktijk Integraal Toezichtprotocol Emiel Schneider (VBWTN / gem. Houten) Martien Meekes (Pmgg / gem. Ede) Professioneel toezicht met Integraal Toezichtprotocol 1 Inhoud integraal werken

Nadere informatie

Integraal Toezichtprotocol

Integraal Toezichtprotocol Integraal Toezichtprotocol gecoördineerd toezicht bouw, milieu en brandweer PLAN SLOOP BOUW GEBRUIK Professioneel toezicht met landelijk Toezichtprotocol 1 Inhoudsopgave Inleiding Historie Standaard Toezichtprotocol

Nadere informatie

Let wel: deze nota betreft alleen de toetsing en het toezicht aan het Bouwbesluit.

Let wel: deze nota betreft alleen de toetsing en het toezicht aan het Bouwbesluit. BenW-nota dienst Directie RO en afdelingen (k000) afdeling Bouw- en woningtoezicht (k200) telefoon 0182-588280 collegenummer 751515 gouda 17 juni 2012 steller Netten, M. (bwt961) onderwerp Toets- en Toezichtsniveau

Nadere informatie

Handhavingsprogramma Uitwerking werkwijze prioritering

Handhavingsprogramma Uitwerking werkwijze prioritering Handhavingsprogramma 2012 Bijlage 1 Uitwerking werkwijze prioritering Handhavingsprogramma 2012 Uitwerking werkwijzen Handhaving heeft als primair doel de kwaliteit, veiligheid en leefbaarheid van de bebouwde

Nadere informatie

Melding project afgerond en goedgekeurd Voldoet : Datum: Naam toezichthouder: Paraaf toezichthouder:

Melding project afgerond en goedgekeurd Voldoet : Datum: Naam toezichthouder: Paraaf toezichthouder: Checklist vergunningsgericht toezicht Bijbehorend bouwwerk Uitbouw, aanbouw, bijgebouw, dakkapel, gevelwijzigingen Projectgegevens Projectnaam:... Adres:... Kavel.: Postadres: Gemeente Hilversum Uitvoerder:

Nadere informatie

Integraal Toezichtprotocol

Integraal Toezichtprotocol Integraal Toezichtprotocol gecoördineerd toezicht BWT, milieu en brandweer December 2007 PLAN SLOOP BOUW GEBRUIK Professioneel toezicht met landelijk Toezichtprotocol 1 Inhoudsopgave Inleiding Historie

Nadere informatie

Tabel : Toetsmomenten bouwen: aandachtspunten per niveau van diepgang

Tabel : Toetsmomenten bouwen: aandachtspunten per niveau van diepgang Tabel : Toetsmomenten bouwen: aandachtspunten per niveau van diepgang Toetsmoment 1 Oriënteringsgesp rek Toetsmoment 2 Uitzetten bouw Toetsmoment 3 Uitgraven bouwput Toetsmoment 4 Fundering Op staal Toetsmoment

Nadere informatie

van visie naar praktijk en van praktijk naar beheer

van visie naar praktijk en van praktijk naar beheer van visie naar praktijk en van praktijk naar beheer Wico Ankersmit Directeur Vereniging BWT Nederland 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Doelmatige uitvoering toezicht en handhaving Kwaliteitseisen Handhaving

Nadere informatie

van visie naar praktijk

van visie naar praktijk van visie naar praktijk Wico Ankersmit Directeur Vereniging BWT Nederland 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Huidige situatie Gepland 500 controles. In december 240 controles gedaan! Toezichtactie bedrijventerrein

Nadere informatie

Toetsingsprotocol Bouwbesluit gemeente Sint Anthonis

Toetsingsprotocol Bouwbesluit gemeente Sint Anthonis Toetsingsprotocol Bouwbesluit gemeente Sint Anthonis Gemeente Sint Anthonis 1-4-2016 1 Aanleiding toetsingsprotocol 1.1 Inleiding Voor u ligt het Toetsingsprotocol Bouwbesluit van de gemeente Sint Anthonis.

Nadere informatie

Melding project afgerond en goedgekeurd Voldoet : Datum: Naam toezichthouder: Paraaf toezichthouder:

Melding project afgerond en goedgekeurd Voldoet : Datum: Naam toezichthouder: Paraaf toezichthouder: Checklist vergunningsgericht toezicht Cluster 1 Woningen Projectgegevens Projectnaam:... Adres:... Kavel.: Postadres: Gemeente Hilversum Uitvoerder: Telefoon: Mobiel: Telefax: Aanwezigheid: Betrokkenen:

Nadere informatie

Toezichtprotocol Gemeente Beek. Vergunningnummer:

Toezichtprotocol Gemeente Beek. Vergunningnummer: Vergunningnummer: Projectgegevens Projectnaam:... Adres:... Kavel.: Postadres: Uitvoerder: Telefoon: Mobiel: Telefax: Aanwezigheid: Betrokkenen: Contactpersoon: Telefoon: Telefax: Emailadres: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Toetsprotocol activiteit bouwen. Gemeente Zoetermeer

Toetsprotocol activiteit bouwen. Gemeente Zoetermeer BIJLAGE D: TOETSPROTOCOL ACTIVITEIT BOUWEN CONCEPT Toetsprotocol activiteit bouwen Gemeente Zoetermeer 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom een Toetsprotocol... 3 1.2 Reikwijdte... 4 1.3 Juridisch

Nadere informatie

Sturen op kwaliteit. 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht

Sturen op kwaliteit. 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Sturen op kwaliteit 1 juni 2010 Huidige situatie Gepland 500 controles. In december 240 controles gedaan! Toezichtactie bedrijventerrein X, BWT en BRW verschijnen niet Een groep burgers spreekt de wethouder

Nadere informatie

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal juni 2017 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Inhoud jaarverslag... 4 2 Vergunningen en meldingen...

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2050794/2853718 op de op 14 oktober 2011 bij hen ingekomen aanvraag van IFF Nederland BV, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Bouw- en woningtoezicht. Uitvoeringsprogramma 2010. Gemeente Haaksbergen

Handhavingsbeleid Bouw- en woningtoezicht. Uitvoeringsprogramma 2010. Gemeente Haaksbergen Handhavingsbeleid Bouw- en woningtoezicht en Uitvoeringsprogramma 00 Gemeente Haaksbergen augustus 009 Inhoud. Visie 3. Toezicht 5.. Vergunninggebonden toezicht.. Niet-vergunninggebonden toezicht.3. Samenvatting

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing. Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond

Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing. Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond Stelsel bouwregelgeving Verbouwvoorschriften Energiezuinigheid Onderwerpen Bouwen, waar

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid en gebouwontwerp Programma Waartoe leidt het Bouwbesluit 2012? Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Doormelding Certificering Vluchten Conclusie: Brandveiligheid is een keuze (wetgeving

Nadere informatie

Workshop 1.5. Verbouwvoorschriften Bouwbesluit 2012. ing. Johan van der Graaf. Oktober 2014

Workshop 1.5. Verbouwvoorschriften Bouwbesluit 2012. ing. Johan van der Graaf. Oktober 2014 Workshop 1.5 Verbouwvoorschriften Bouwbesluit 2012 ing. Johan van der Graaf Oktober 2014 Inhoud workshop Een praktijkonderzoek De nieuwe verbouwvoorschriften Casus 1: verbouw woongebouw Casus 2: transformatie

Nadere informatie

2. Actuele wet- en regelgeving

2. Actuele wet- en regelgeving 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, per 1 oktober 2010) regelt de omgevingsvergunning voor het bouwen (voorheen de bouwvergunning) en de omgevingsvergunning/gebruiksmelding

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Yara Sluiskil B.V. Industrieweg 10 4541 HJ Sluiskil Kenmerk: Afdeling: /00127862 Vergunningverlening Datum: 26 april 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

BIJLAGEN Bijlage I Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Bijlage II Protocol Controles oplevering bouwwerken

BIJLAGEN Bijlage I Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Bijlage II Protocol Controles oplevering bouwwerken BIJLAGEN Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V Bijlage VI Bijlage VII Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Protocol Controles oplevering bouwwerken Protocol Controles gebruiksvergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP. DATUM 3 februari 2010 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 107967 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning verbouwen van een woongebouw verbouwen van een woongebouw Beschikking 276063 *17.120118* 17.120118 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 276063 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Beschikking van burgemeester en wethouders van Leudal op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (overkapping tussen twee bedrijfspercelen

Nadere informatie

Zaaknummer: Vergunninghouder: Projectomschrijving: Overwegingen Activiteit: Bouwen

Zaaknummer: Vergunninghouder: Projectomschrijving: Overwegingen Activiteit: Bouwen Zaaknummer: 822352 Vergunninghouder: Maatschap Kloosterman Projectomschrijving: het ontwikkelen van een zonnepanelenpark op het perceel Middenraai 22 te NIEUWEROORD, kadastraal bekend gemeente Westerbork,

Nadere informatie

Veiligheidsregio HAAGLANDEN. Handhaving van bestaande kooiladders

Veiligheidsregio HAAGLANDEN. Handhaving van bestaande kooiladders Veiligheidsregio HAAGLANDEN Handhaving van bestaande kooiladders Jan Brekelmans 3 maart 2010 1 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding... 4 3. Regelgeving... 4 4. Kwaliteit en bruikbaarheid van een kooiladder...

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : M. Titsing Vastgoed B.V. Aangevraagde activiteiten : Bouwen van een kantoor met bedrijfshal Locatie : Binnenhaven 111a

Nadere informatie

Bouwbesluit Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop

Bouwbesluit Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop Bouwbesluit 2012 Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop 8 september 2011 Programma Even voorstellen Het huidige stelsel van de bouwregelgeving Het nieuwe Bouwbesluit Totstandkoming en enkele

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

Brandveilige gebouwen

Brandveilige gebouwen Brandveilige gebouwen Het wettelijk kader (of is gezond verstand voldoende?) Hajé van Egmond Ministerie VROM 6 oktober 2010 Programma Introductie wet- en regelgeving Het huidige stelsel van de bouwregelgeving

Nadere informatie

Transformatie kantoren naar woningen

Transformatie kantoren naar woningen Transformatie kantoren naar woningen Uitkomst of is het wachten op problemen? in relatie tot Bouwbesluit 2012 6 oktober 2011 Workshop 1.8 VBWTN 1 Gastvrouw en -heer Gerdien van Dijk, gemeente Rotterdam

Nadere informatie

TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE)

TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE) TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE) Burgemeester en wethouders van Weert hebben op 5 oktober 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 1. Inleiding Het vaststellen van een handhavingsbeleid is een wettelijke verplichting (artikel 7.3 van het

Nadere informatie

integraal Toezichtprotocol (itp)

integraal Toezichtprotocol (itp) Vereniging BWT Nederland integraal Toezichtprotocol (itp) digitale toezicht en handhaving in de praktijk door: Marcel van den Eijnden (ARCADIS) Professioneel toezicht met Integraal Toezichtprotocol 1 Vereniging

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: De heer E.F. Schneider

Nadere informatie

De Groenling Panningen

De Groenling Panningen De Groenling Panningen Gemeente Peel en Maas Uitvoeringsnota toetsing en toezicht Bouwbesluit 2015 1 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 WETTELIJK KADER... 3 1.3 DOEL VAN DE UITVOERINGSNOTA...

Nadere informatie

*15.173770* 15.173770

*15.173770* 15.173770 omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.173770* 15.173770 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. code: DIS_ doc

OMGEVINGSVERGUNNING. code: DIS_ doc OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Nestlé Nutrition Datum besluit : 3 mei 2011 Onderwerp : Nieuwbouw kantoor 2 Gemeente/locatie : Nunspeet/Laan 110 OLO-nummer : OLO-89080 Zaaknummer : 2011-004347 Projectnummer

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Eekhoornstraat

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L20120260 Grietenij 22 verplaatsen van 24 spaceboxen (tijdelijk) en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (tijdelijk) Sjoerd van

Nadere informatie

Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L gemeente. Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag

Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L gemeente. Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag gemeente Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L20110290 Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag Gemeente Lelystad Stadhuisplein 2 Postbus 91 8200 AB Lelystad U 0320 www.lelystad.nl

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNN1NG. Suiker Unie (locatie Vierverlaten)

OMGEVINGSVERGUNN1NG. Suiker Unie (locatie Vierverlaten) OMGEVINGSVERGUNN1NG verleend aan Suiker Unie (locatie Vierverlaten) ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk; "bandentransport naar noordzijde" (Locatie: Fabriekslaan 12 te Groningen)

Nadere informatie

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Projectevaluatie Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 00 Projectleider : Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Datum: 8 augustus 00 Ondertekening: Opdrachtgever: Datum:

Nadere informatie

iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Omgevingsvergunning

iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Omgevingsvergunning iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Zevenaar Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 17 oktober 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bedrijfshal en

Nadere informatie

Digitaal Wabo-toezicht met itoezichtprotocol. www.itoezichtprotocol.nl

Digitaal Wabo-toezicht met itoezichtprotocol. www.itoezichtprotocol.nl Digitaal Wabo-toezicht met itoezichtprotocol 1 Inleiding De ipad-inspectietool itoezichtprotocol is een gebruiksvriendelijke applicatie voor de inspectie van gebouwen/ bouwwerken op technische staat en

Nadere informatie

Eperweg 5, Heerde Postbus 175, 8180 AD Heerde Tel Omgevingsvergunning

Eperweg 5, Heerde Postbus 175, 8180 AD Heerde Tel Omgevingsvergunning Eperweg 5, Heerde Postbus 175, 8180 AD Heerde Tel. 0578-69 94 94 E-mail gemeente@heerde.nl www.heerde.nl Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Heerde hebben op 13 augustus 2014 een aanvraag

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0025559 Vaststellen Bouwverordening 2010 (Ie wijziging)

Raadsvoorstel2012.0025559 Vaststellen Bouwverordening 2010 (Ie wijziging) gemeente Haarlemmermeer Onderwerp Raadsvoorstel2012.0025559 Vaststellen Bouwverordening 2010 (Ie wijziging) Portefeuillehouder J.J. Nobel steller Tessa Borgardijn (023-5674375) Collegevergadering 12 juni

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Geluid. Geregeld BV

Bouwbesluit 2012. Geluid. Geregeld BV Bouwbesluit 2012 Geluid Geregeld BV 17 juni 2012 Stelsel van de bouwregelgeving Hoe zit het Bouwbesluit 2012 in elkaar Geluid 2 Geregeld BV Het stelsel van de Bouwregelgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

Bouwen door Duitse aannemers in Nederland

Bouwen door Duitse aannemers in Nederland Bouwen door Duitse aannemers in Nederland De VROM-Inspectie staat voor een betere naleving van het VROM beleid en de wet- en regelgeving. Dit resulteert in een betere kwaliteit van de leefomgeving. Om

Nadere informatie

*15.183695* 15.183695

*15.183695* 15.183695 omgevingsvergunning veranderen (intern) van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum (intern) veranderen van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum Beschikking

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Dow Benelux B.V. Herbert H. Dowweg 5 4542 NM Hoek Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 11 april 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) ing. P.J.(Johan) van der Graaf 27 oktober 2016

Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) ing. P.J.(Johan) van der Graaf 27 oktober 2016 Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) ing. P.J.(Johan) van der Graaf 27 oktober 2016 Programma Wettelijk kader De verschillen met Bouwbesluit 2012 Consequenties voor bouwplannen en procedures Beschouwing:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders, kennis genomen hebbende van de punten uit de voorbereidende vergadering op 20 januari 2015

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders, kennis genomen hebbende van de punten uit de voorbereidende vergadering op 20 januari 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 72558 6 augustus 2015 Wijziging Bouwverordening Zaanstad 2008 De raad van de Gemeente Zaanstad, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning O M G E VI N G S D1E N S T. Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen. Kemphaanweg 2 Almere

Omgevingsvergunning O M G E VI N G S D1E N S T. Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen. Kemphaanweg 2 Almere O M G E VI N G S D1E N S T FLevDLANo & Goal EN VgCHTSTREgg Omgevingsvergunning Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen Kemphaanweg 2 Almere 1 O M G E V1 N G S D I E N ST FLEVOLAND & G001

Nadere informatie

Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015. Marcel Balk Joost Pothuis. Bouwkwaliteit

Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015. Marcel Balk Joost Pothuis. Bouwkwaliteit Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015 Marcel Balk Joost Pothuis Bouwkwaliteit Inhoud presentatie Inleiding: Omgevingswet en amvb s Hoofdlijnen van het beoogde Besluit Bouwwerken in

Nadere informatie

"Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3"

Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3 MAASDRIEL OMGEVINGSVERGUNNING "Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3" NL.IMRO.0263.OV0012-VG01 Gemeente Maasdriel Burgemeester en Wethouders hebben op 23 oktober 2012 een

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning verbouwen van een woongebouw verbouwen van een woongebouw Beschikking 276063 *17.179341* 17.179341 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 276063 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Doesburg hebben op 15 mei 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en geregistreerd onder nummer 2015OMG0038. Het betreft het plaatsen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Burgemeester en wethouders hebben op 19 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project woonhuis Wiekarthof 1 Cothen. De aanvraag

Nadere informatie

Besluit van Burgemeester en Wethouders HZ-OMV-2015-0197

Besluit van Burgemeester en Wethouders HZ-OMV-2015-0197 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 7 1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : Stichting Cultureel Centrum Venray wonende/gevestigd : Postbus

Nadere informatie

HANDHAVEN met BELEID PROGRAMMATISCH HANDHAVEN VAN DE BOUWREGELGEVING

HANDHAVEN met BELEID PROGRAMMATISCH HANDHAVEN VAN DE BOUWREGELGEVING HANDHAVEN met BELEID PROGRAMMATISCH HANDHAVEN VAN DE BOUWREGELGEVING HANDHAVINGSPROGRAMMA 1 OKTOBER 2004 T/M 31 DECEMBER 2005 Inhoudsopgave nota Handhaven met Beleid HANDHAVINGSPROGRAMMA 1. Programma...3

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 2 'te koop' borden. De aanvraag gaat over diverse locaties

Nadere informatie

Bouwkosten: vastgestelde bouwkosten (excl. BTW) : ,10

Bouwkosten: vastgestelde bouwkosten (excl. BTW) : ,10 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2017-0169 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : B. Leenen adres, postcode en woonplaats

Nadere informatie

Welke (brandveiligheid)voorwaarden mogen gesteld worden aan een Omgevingsvergunning voor het bouwen?

Welke (brandveiligheid)voorwaarden mogen gesteld worden aan een Omgevingsvergunning voor het bouwen? Welke (brandveiligheid)voorwaarden mogen gesteld worden aan een Omgevingsvergunning voor het bouwen? Op grond van artikel 2.22 lid 2 van de WABO mag het Bevoegd Gezag voorwaarden aan een Omgevingsvergunning

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Aan Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 1 februari 2016 15-0247/cor Z1392722 Bruno Wester D1586654 0512 581234

Nadere informatie

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlagen: V Bert Jan Bakker

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlagen: V Bert Jan Bakker De heer L. Hoekstra Mounleane 2 9241 HA WIJNJEWOUDE Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlagen: 20150924V Bert Jan Bakker 0512-386222 Onderwerp: Ontwerp omgevingsvergunning

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

MAASDRIEL. OMGEVINGSVERGUNNING Gemeente Maasdriel

MAASDRIEL. OMGEVINGSVERGUNNING Gemeente Maasdriel OMGEVINGSVERGUNNING Gemeente Maasdriel Burgemeester en Wethouders hebben op 30 maart 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van vier twee-onder-een-kapwoningen. De aanvraag

Nadere informatie

BESLUIT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING

BESLUIT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING Postbus 1 19 7120 AC Aalten T (0543) 49 33 33 E gemeente@aalten.nl www.aalten.nl BESLUIT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) GEMEENTE AALTEN besluitdatum:

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Toetsingsniveau Bouwbesluit. Portefeuilehouder dr. Derk Reneman

Nota van B&W. onderwerp Toetsingsniveau Bouwbesluit. Portefeuilehouder dr. Derk Reneman 7 Bemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Toetsingsniveau Bouwbesluit Portefeuilehouder dr. Derk Reneman Collegevergadering 18 novem ber 2014 inlichtingen Edward Pranger Registratienummer 2014.0052001

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de ledenbrief van 20 september 2011, ECGR/U201100606

Bijlage 1 bij de ledenbrief van 20 september 2011, ECGR/U201100606 Bijlage 1 bij de ledenbrief van 20 september 2011, ECGR/U201100606 14 e serie wijzigingen MBV 1992 De raad der gemeente. Gezien de ledenbrief van de vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk ECGR/U2011,

Nadere informatie

VROM-praktijkproef: privaat toezicht met digitaal Toezichtprotocol

VROM-praktijkproef: privaat toezicht met digitaal Toezichtprotocol VROM-praktijkproef: privaat toezicht met digitaal Toezichtprotocol Door Marcel van den Eijnden (ARCADIS / VBWTN) toezichtprotocol@arcadis.nl 1 Inhoudsopgave VROM - praktijkproef Toezichtprotocol Project

Nadere informatie

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (bouwen) datum: 23 oktober 2014 Gemeente/locatie: Lochem, Kanaalstraat 4 OLOnr. 1391273

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (bouwen) datum: 23 oktober 2014 Gemeente/locatie: Lochem, Kanaalstraat 4 OLOnr. 1391273 BESCHIKKING Omgevingsvergunning (bouwen) datum: 23 oktober 2014 Gemeente/locatie: Lochem, Kanaalstraat 4 OLOnr. 1391273 Aanvraag Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 18 juli 2014 een aanvraag voor

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2099165/3329265 op de aanvraag van SABIC Innovative Plastics, Plasticslaan 1 te Bergen op Zoom. s-hertogenbosch, 20

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING L ONTWERPBESCHIKKING

OMGEVINGSVERGUNNING L ONTWERPBESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING L20140099 ONTWERPBESCHIKKING plaatsen van zonnepanelen Vlotgrasweg 18 De heer M.C.J. Vermunt gbn220 / 250209 204569160 2 Vergunning De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepalingen

Nadere informatie

Mobiele handhaving bestaande bouw / gebruik praktijkproef G4

Mobiele handhaving bestaande bouw / gebruik praktijkproef G4 Mobiele handhaving bestaande bouw / gebruik praktijkproef G4 Door: Marcel van den Eijnden (VBWTN / ARCADIS) Martijn van der Linden (gem. Rotterdam) inspectiemodule bestaande bouw / gebruik 1 Inhoud Systematiek

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw

Nadere informatie

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 15 MEI 2017

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 15 MEI 2017 VERZONDEN 15 MEI 2017 Onderwerp Datum Brief bij besluit 11 mei 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-01003 2864973 Mevrouw W P.J. Verschuren Afdeling Doorkiesnummer Arendplein 23 Dienstverlening,

Nadere informatie

Betreft achtste serie wijzigingen van de Bouwverordening gemeente Stein 1999

Betreft achtste serie wijzigingen van de Bouwverordening gemeente Stein 1999 Stein 22 oktober 2002 Gemeenteblad Afdeling A 2002, no. 97 Agendapunt 9a Bijlagen 1 Aan De Raad Betreft achtste serie wijzigingen van de Bouwverordening gemeente Stein 1999 Inleiding Zoals wellicht bekend

Nadere informatie

Beleidsstuk Toepassing Kwaliteitscriteria 2.1.

Beleidsstuk Toepassing Kwaliteitscriteria 2.1. Beleidsstuk Toepassing Kwaliteitscriteria 2.1. Bouwtaken gemeente Zoetermeer Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Voor technische vragen kunt u zich wenden tot: Naam : Mevrouw I.J.Dassen Telefoonnummer:

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

Verbouwen en Renoveren

Verbouwen en Renoveren Verbouwen en Renoveren Wat doet Bouwstudio PelserHartman b.v.? Bouwadvies Bouwbesluit Brandveiligheid Duurzaamheid Energie Meet en tekenwerk Inmeten Opname NEN2580 Bestaande situaties 1 Vanavond Omgevingsvergunning

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Aan Dierenkliniek Rotterdam BV t.a.v. de heer R. Bosch Ommoordseweg 24 3056 JP ROTTERDAM. Geachte heer Bosch,

ONTWERPBESCHIKKING. Aan Dierenkliniek Rotterdam BV t.a.v. de heer R. Bosch Ommoordseweg 24 3056 JP ROTTERDAM. Geachte heer Bosch, Bezoekadres: Galvanistraat 15 3029 AD ROTTERDAM Postadres: Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM Website: www.rotterdam.nl E-mail: ut.francisca@rotterdam.nl ONTWERPBESCHIKKING Aan Dierenkliniek Rotterdam BV t.a.v.

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.05390 G. Veninga Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving

Nadere informatie

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN Onderwerp Wij hebben op 29 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV B.V. Het betreft het aanpassen/vernieuwen dakpallet

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014

Gemeente Hillegom. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 Gemeente Hillegom Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 - Leeswijzer 2 2. Wettelijk kader 2 2.1 Vaststelling en bevoegdheden 3 3. Samenwerking en integraal toezicht 3 3.1

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Bouw- en betonbedrijf Gebr. Löwik BV Aangevraagde activiteiten : Het herbouwen van een afgebrand pand Locatie : Buitenhavenweg

Nadere informatie

Aan de Raad. VROM - Bouwen en Wonen / ET Besluitvormend

Aan de Raad. VROM - Bouwen en Wonen / ET Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 8 Onderwerp: Vaststelling bouwverordening 2012 Kenmerk: Status: VROM - Bouwen en Wonen / ET Besluitvormend Kollum, 28 februair 2012 Samenvatting De rijksoverheid werkt aan een nieuw

Nadere informatie

Het kenmerk: UV 20150376. Gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v.: de heer N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek

Het kenmerk: UV 20150376. Gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v.: de heer N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek Het kenmerk: UV 20150376 Behandeld door: Team Vergunningen Telefoon: 14 0515 Gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v.: de heer N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek Onderwerp: omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Nadere informatie