11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result"

Transcriptie

1 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result

2 Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur Constructies ARCADIS Nederland BV Dia 2 11 oktober 2012 ARCADIS 2012

3 Onderwerpen Transformatie kantoor woongebouw Regelgeving: Bouwbesluit 2012 Normen Praktijkcase Constructie beschouwing Sterkte Stabiliteit Brandwerendheid Indieningsvereisten

4 Transformatie kantoor woongebouw

5

6 Regelgeving: - Bouwbesluit - Normen

7 Definities Nieuwbouw: Een nieuw te realiseren bouwwerk (vanaf 0). Bestaande bouw: Een bouwwerk geldt als bestaand bouwwerk na gereed melden van de bouw. Verbouw: Fysieke bouwkundige ingreep aan een bestaand bouwwerk. Geheel vergroten Gedeeltelijk vergroten Veranderen Vernieuwen Dia 7 11 oktober 2012 ARCADIS 2012

8 Bestaande bouw (1) Voor een bestaande situatie geeft Bouwbesluit 2012 eisen voor: Het bouwwerk (bouwtechnische voorschriften) Het gebruik (bouwwerk, open erf of terrein) Het bouwwerk: De voorschriften voor bestaande bouw zijn van toepassing Het gebruik: Bouwbesluit 2012 regelt het gebruik met: Specifieke gebruiksvoorschriften (o.a. oude Gebruiksbesluit) Voorschriften afhankelijk van de gebruiksfunctie Dia 8 11 oktober 2012 ARCADIS 2012

9 Bestaande bouw (2) Basis: direct werkende voorschriften Artikel 1b + 2 Woningwet: Bouwbesluit, niveau bestaande bouw Vergunningvrij verbouwd: Artikel 1b + 2 Woningwet: Bouwbesluit, verbouwniveau Hoger niveau Artikel 13 Woningwet: Onderhoudsplan niet uitgevoerd Naar oordeel bevoegd gezag Altijd per situatie motiveren Dia 9 11 oktober 2012 ARCADIS 2012

10 Verbouw (1) Niveau van de voorschriften: Niveau voor nieuwbouw (is uitgangspunt) Specifiek niveau (gedefinieerd door grenswaarde, met als ondergrens niveau voor bestaande bouw) Rechtens verkregen niveau (nagenoeg overal vermeld als specifiek niveau) Het niveau van eisen wordt niet meer bepaald door het bevoegd gezag! Voorbeeld: Artikel 2.5 Verbouw Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 2.2 tot en met 2.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het niveau zoals aangegeven in NEN Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

11 Verbouw (2) Rechtens verkregen niveau Het niveau dat een gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante op dat moment van toepassing zijnde technische voorschriften en dat niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een bestaand bouwwerk en niet hoger dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een te bouwen bouwwerk Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

12 Verbouw (2) Rechtens verkregen niveau Samengevat: kwaliteitsniveau van een rechtmatig gebouwd bouwwerk: feitelijk aanwezig is voor de verbouwing naar onderen is begrensd door het niveau voor bestaande bouw naar boven is begrensd door het niveau voor nieuwbouw Bouwbesluit 2003: Rechtens verkregen niveau was niet gedefinieerd Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

13 niveau Verbouw (3) Rechtens verkregen niveau 2+5 nieuwbouw bestaande bouw gebouwonderdeel 5 Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

14 Transformatie (functiewijziging) Geen bouwen in de zin van de Woningwet Uitgangspunt: bestaande bouw Verbouw: op onderdelen die verbouwd worden zijn verbouwvoorschriften van toepassing Een toe te voegen gebouwonderdeel heeft voor zover geen sprake is van vervanging geen rechtens verkregen niveau (net als bij een reguliere verbouwing). Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

15 Bouwbesluit 2012 Algemene sterkte (1) Afdeling 2.1 Voorheen hoofddraagconstructie is nu bouwconstructie Bouwconstructie: Onderdeel van een bouwwerk dat bestemd is om belasting te dragen Invoering Eurocodes (Bouwbesluit 2012) Voorheen TGB serie (Bouwbesluit 1992 en 2003) TGB mag nog steeds, maar dan op grond van gelijkwaardigheid (nieuwbouw) Bestaande bouw en verbouw NEN 8700 Dia oktoberi2012 ARCADIS 2012

16 Bouwbesluit 2012 Algemene sterkte (2) Afdeling 2.1 Invoering Eurocodes Europese norm en een Nationale bijlage Ontwerplevensduurklasse Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

17 Praktijkcase

18 Het gebouw Kantoor gebouwd rond 1960 Summiere bouwtekeningen beschikbaar In het werk gestorte vloeren Geen wapeningstekeningen beschikbaar Stabiliteit verzorgd door stabiliteitsverbanden in de gevels Beoogde functie: Woongebouw Toevoeging: galerij aan verdiepingvloeren Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

19 Plattegrond verdieping Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

20 Plattegrond verdieping - galerij Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

21 Doorsnede Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

22 Doorsnede - galerij Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

23 Constructie beschouwing - Sterkte - Stabiliteit - Brandwerendheid

24 Normen Vigerende normen op moment van aanvragen omgevingsvergunning. Voor nieuwbouw NEN-EN 1990 Eurocode - Grondslag van het constructief ontwerp Voor een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren. NEN-EN 1990 Eurocode - Grondslag van het constructief ontwerp NEN 8700 Grondslagen NEN 8701 Belastingen Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

25 Definities (1) Referentie periode: tijdsperiode gekozen en gebruikt als grondslag voor statistische waardebepaling van veranderlijke belastingen en eventueel voor buitengewone belastingen. Ontwerp levensduur: veronderstelde periode gedurende welke een constructie of een deel ervan te gebruiken is voor het doel als beoogd, met inbegrip van het voorziene onderhoud, maar zonder dat ingrijpende herstel nodig is. Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

26 Definities (2) Rest levensduur: veronderstelde periode gedurende welke een bestaande of verbouwde constructie of een deel ervan is te gebruiken voor het beoogde doel. Onderhoud: reeks van werkzaamheden uitgevoerd tijdens de levensduur van de constructie om deze in staat te stellen aan de eisen van betrouwbaarheid te blijven voldoen Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

27 Basis eis NEN-EN1990 Een constructie moet op zodanige wijze zijn ontworpen en uitgevoerd dat zij, tijdens haar voorziene levensduur, met de aanvaarde betrouwbaarheidsniveaus en op een economische wijze alle belastingen en invloeden, die kunnen optreden tijdens de uitvoering en het gebruik, zal weerstaan, en geschikt zal blijven voor het gebruik waarvoor zij is bestemd. Nieuwbouw eisen Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

28 Eisen bestaande bouw NEN 8700 Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren - Grondslagen dec 2011 NEN 8701 Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren - Belastingen dec 2011 Materiaal gebonden toetsing volgens NEN-EN 1990 reeks. Uitzondering voor monumenten Sleutel woord : Levensduur Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

29 Normen geschiedenis Start Normering naar Duits voorbeeld rond 1920 Normbladen staalconstructie 1922 VOSB 1938 Voorschriften Ontwerpen Stalen Bruggen GBV 1940 Gewapend Beton Voorschriften N1055 TGB 1949 Technische Grondslagen Bouwwerken N1055 TGB 1955 Technische Grondslagen Bouwwerken NEN 3850 TGB 1972 Technische Grondslagen voor berekenen van Bouwconstructies NEN 6700 TGB 1990 Technische Grondslagen Bouwconstructies Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

30 Levensduur Voor het eerst genoemd in de TGB Referentie periode minimaal gelijk aan de levensduur 50 jaar. Civiele constructies levensduur van 100 jaar (RWS / NS) Daarvoor werd gebouw voor de eeuwigheid of zo lang het duurde j Levensduur Gebruiksduur Levensduur Rest Levensduur Rest Levensduur? Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

31 Inspectie Om vast te kunnen stellen of een constructie nog voldoet aan de gestelde eisen is een inspectie noodzakelijk. Bij de inspectie zal in eerste instantie gelet worden op de staat van onderhoud, scheuren en vervormingen die kunnen duiden op een beperkte capaciteit of zelfs bezwijken. De constructie afmetingen zullen geverifieerd danwel vastgesteld moeten worden. Materiaal eigenschappen moeten worden vastgesteld. Een fundering onderzoek kan deel uit maken van de inspectie. Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

32 Aantonen gelijkwaardigheid 1. Constructie compleet doorrekenen en toetsen aan NEN-EN 1990 Benodigd alle constructie gegevens / materiaal eigenschappen, wapening en afmetingen. Veelal niet (compleet) beschikbaar. 2. Vergelijken belasting afdracht bestaande situatie en nieuwe situatie. Als geen serieuze gebreken zijn geconstateerd die duiden op een beperkte capaciteit. Uitgaande van een rechtens verkregen niveau kan bij voorbeeld aangetoond worden dat de belasting afdracht niet wezenlijk (nadelig) veranderd. Door vast te stellen wat de gewenste rest levensduur is kan gebruik gemaakt worden van reductiefactoren voor de belastingen Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

33 Indieingsvereisten

34 Besluit omgevingsrecht Indieningsvereisten (1) Artikel 2.2 In of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden ten behoeve van toetsing aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012: 1. uit het oogpunt van veiligheid: a. gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het te bouwen of te wijzigen bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot: 1. belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk, alsmede van het bouwwerk als geheel; 2. de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie. b. Indien de aanvraag betrekking heeft op de wijziging of uitbreiding van een bestaand bouwwerk blijkt uit de aangeleverde gegevens tevens wat de opbouw van de bestaande constructie is (tekeningen en berekeningen) en wat de toegepaste materialen zijn; c. een schriftelijke toelichting op het ontwerp van de constructies, waaruit met name blijkt: 1. de aangehouden belastingen en belastingcombinaties; 2. de constructieve samenhang; 3. het stabiliteitsprincipe; Dia oktober 2012 ARCADIS de omschrijving van de bouwconstructie en de weerstand tegen bezwijken bij brand hiervan;

35 Besluit omgevingsrecht Indieningsvereisten (2) Artikel Onverminderd artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht en voor zover dat naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is voor het nemen van de beslissing op de aanvraag, verstrekt de aanvrager bij de aanvraag de bij ministeriële regeling aangewezen gegevens en bescheiden ten aanzien van de activiteiten binnen het project waarop de aanvraag betrekking heeft. 2. De in het eerste lid bedoelde gegevens en bescheiden behoeven niet te worden verstrekt voor zover het bevoegd gezag reeds over die gegevens of bescheiden beschikt. 3. De gegevens en bescheiden worden door de aanvrager gekenmerkt als behorende bij de aanvraag. Dia oktober 2012 ARCADIS 2012

36 Imagine the result

16-4-2012. Algemene bepalingen Meldingen & rechtstreeks werkende voorschriften. Overgangsrecht Algemeen & specifiek

16-4-2012. Algemene bepalingen Meldingen & rechtstreeks werkende voorschriften. Overgangsrecht Algemeen & specifiek Bouwbesluit 2012 Verdiepingstraining juridische aspecten Algemene bepalingen Meldingen & rechtstreeks werkende voorschriften Overgangsrecht Algemeen & specifiek Rechtens verkregen niveau Handhaving Jurisprudentie

Nadere informatie

Praktijkboek Bouwbesluit 2012

Praktijkboek Bouwbesluit 2012 Praktijkboek Bouwbesluit 2012 Meer informatie over deze en andere publicaties vindt u op www.sdu.nl of bij onze afdeling Klantenservice: Sdu Klantenservice Postbus 20025 2500 EA Den Haag Tel. (070) 378

Nadere informatie

Datum 4 april 2012 Verzenddatum XXXXXXX Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning nr. O2012-0100

Datum 4 april 2012 Verzenddatum XXXXXXX Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning nr. O2012-0100 L.J. Kreeft De Stroom 1 7901 TG HOOGEVEEN Contactpersoon PV Toestel (0592) 366503 Bezoekadres Noordersingel 33 Assen Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk O2012-0100 Bijlagen Datum 4 april 2012 Verzenddatum

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Studentenhuisvesting en bouwregelgeving

Studentenhuisvesting en bouwregelgeving Studentenhuisvesting en bouwregelgeving Handreiking bestemd voor professionele gebruikers van het Bouwbesluit 2012 betrokken bij de ontwikkeling de bouw het beheer de verhuur en het onderhoud van studentenhuisvesting.

Nadere informatie

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online Specificatie bijlagetypen Omgevingsloket online 1 mei 2015 2 Omgevingsloket online Toelichting bijlagetypen Inhoud Inleiding...4 Versiehistorie... 5 Alarminstallatie...6 Anders Wabo...7 Anders Water...8

Nadere informatie

Criteria 73/06. Wijzigingsblad d.d. 1 december 2012

Criteria 73/06. Wijzigingsblad d.d. 1 december 2012 Criteria 73/06 Wijzigingsblad d.d. 1 december 2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 13 november 2012 Wijzigingsblad Criteria 73/06 Datum wijzigingsblad 1 december 2012. Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

Helpdesk (Vraag en antwoord) Funderingsherstel, NEN 8700 en gelijkwaardigheid

Helpdesk (Vraag en antwoord) Funderingsherstel, NEN 8700 en gelijkwaardigheid Helpdesk (Vraag en antwoord) Funderingsherstel, NEN 8700 en gelijkwaardigheid door: dr. ir. N.P.M. Scholten Inleiding In Bouwbesluit in de praktijk (BiP) nr 9, september 2014, is een verhandeling opgenomen

Nadere informatie

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer 10 Verandering brandcompartiment: mogelijk zónder omgevingsvergunning? brandveiligheid Tekst mr. ing. J.C. (cco) Huijzer Veel bestaande gebouwen hebben te kampen met problemen op het gebied van brandveiligheid.

Nadere informatie

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning www.vrom.nl Schema beoordeling aanvraag gebruiksvergunning Vergunning aanvraag 1. Gebouw 1a: Bepaal het beoogde gebruik 1b: Bepaal de bezetting voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 51 Besluit van 21 januari 2014, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren,

Nadere informatie

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT VOOR ATTERO NOORD BV, VAMWEG 7 TE WIJSTER

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT VOOR ATTERO NOORD BV, VAMWEG 7 TE WIJSTER Assen, 19 september 2011 Ons kenmerk MO/2011007668 Behandeld door de heer K.S. van der Wal (0592) 36 55 85 Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Attero Noord

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34747 27 december 2013 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 18 december 2013, nr. 2013-0000747797, houdende

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Adviezen Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

Adviezen Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften 9 Adviezen Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften brandveiligheid tekst dr.ir. m. van overveld In Bouwregels in de praktijk nr. 5 van mei 2010 en in nr. 4 en nr. 5 van 2011 is

Nadere informatie

3. Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw als zelfstandig bestuursorgaan

3. Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw als zelfstandig bestuursorgaan Inhoudsopgave memorie van toelichting 1 Inleiding, aanleiding en hoofdlijnen 1.1. Inleiding 1.2. Aanleiding 1.3. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel 1.4. Adviezen 2. Voorgestelde stelsel kwaliteitsborging

Nadere informatie

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie vaste kunstwerken Mei 2013, versie 9.0 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 3 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 4

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 1511 Deel 1 25-10-2012 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor baanvormige dakbedekkingsystemen en het KOMO productcertificaat voor dakbanen deel 1 Algemene

Nadere informatie

Omgevingsvergunning fase 1

Omgevingsvergunning fase 1 Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning fase 1 Voor de activiteiten gebruik van gronden in strijd met planologische regelgeving en milieu Site Chemelot, deelinrichting Chemelot

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit Beoordelingsrichtlijn 5019 d.d. 06-06-2013 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit Techniekgebied T Vastgesteld door het Gezamenlijk

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO -MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO -MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit BRL 5019 d.d.?? Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO -MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit Techniekgebied T Vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen d.d.??

Nadere informatie

Reactie Bestuur Vereniging BWT Nederland op kritiekversie BRL5019 als vrijgegeven door GCvD d.d. 11 januari 2011.

Reactie Bestuur Vereniging BWT Nederland op kritiekversie BRL5019 als vrijgegeven door GCvD d.d. 11 januari 2011. Reactie Bestuur Vereniging BWT Nederland op kritiekversie BRL5019 als vrijgegeven door GCvD d.d. 11 januari 2011. Algemeen: Naast gemeenten kunnen als gevolg van de Wabo en het beleggen van BWT-taken bij

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie

Besluit van xx xxxx 2010, houdende bepalingen met betrekking tot basishulpverlening (Besluit basishulpverlening)

Besluit van xx xxxx 2010, houdende bepalingen met betrekking tot basishulpverlening (Besluit basishulpverlening) Bijlage 1 Versie 9 augustus 2010 Besluit van xx xxxx 2010, houdende bepalingen met betrekking tot basishulpverlening (Besluit basishulpverlening) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke handhaving bouw (II): Bouwen onder private kwaliteitsborging HANDHAVING

Bestuursrechtelijke handhaving bouw (II): Bouwen onder private kwaliteitsborging HANDHAVING 10 Bestuursrechtelijke handhaving bouw (II): Bouwen onder private kwaliteitsborging HANDHAVING Tekst Ing. Gert-Jan van Leeuwen, m.m.v, mr. Hans Barendregt en ir. Hajé van Egmond In deel I van deze beschouwing

Nadere informatie

Artikel A Wijzigingen in de bouwverordening

Artikel A Wijzigingen in de bouwverordening 2e serie wijzigingen Bouwverordening 2007 (13e serie wijzigingen MBV 1992) De raad der gemeente Winsum Gezien de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk ECGR/U201000875, d.d. 22

Nadere informatie

VAKGROEP BOUWEN&WONEN

VAKGROEP BOUWEN&WONEN G 2005-001 VAKGROEP BOUWEN&WONEN Gelijkwaardige oplossingen Beoordeeld door de Werkgroep Gelijkwaardigheid opdracht: Ministerie van VROM auteur: Dr. ir. M. van Overveld datum: 2 september 2005 G2005-001

Nadere informatie

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen en Bouwverordening t.o.v. Bouwverordening Bloemendaal 2009 Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In artikel 1.1, eerste lid, vervalt: - Besluit indieningsvereisten en de daarachter geplaatste tekst; - Besluit

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO attest (-met-productcertificaat) voor de BRANDWERENDHEID VAN METALEN PUIEN, RAMEN, DEUREN en LUIKEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO attest (-met-productcertificaat) voor de BRANDWERENDHEID VAN METALEN PUIEN, RAMEN, DEUREN en LUIKEN BRL 3241 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO attest (-met-productcertificaat) BRANDWERENDHEID VAN METALEN PUIEN, RAMEN, DEUREN en LUIKEN Techniekgebied C3 Vastgesteld door het CvD voor Metalen

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Toezicht op de Bouw

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Toezicht op de Bouw Beoordelingsrichtlijn 5006 d.d. 06-06-2013 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Toezicht op de Bouw Techniekgebied T Vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen

Nadere informatie