BIJLAGEN Bijlage I Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Bijlage II Protocol Controles oplevering bouwwerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGEN Bijlage I Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Bijlage II Protocol Controles oplevering bouwwerken"

Transcriptie

1 BIJLAGEN Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V Bijlage VI Bijlage VII Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Protocol Controles oplevering bouwwerken Protocol Controles gebruiksvergunning Protocol - Zichtcontroles INK - Processchema Gebruiken Kernbepalingen Risicoanalysemodel

2 Bijlage I Protocol: aanvraag gebruiksvergunning Wanneer een gebruiker van een gebouw een gebruiksvergunning heeft aangevraagd en alle vereiste bescheiden heeft ingediend, wordt het bouwwerk onderworpen aan een inspectie. Daarbij wordt het bouwwerk getoetst of dit voldoet aan het vastgesteld gemeentelijk brandveiligheidniveau. Deze inspectie wordt uitgevoerd door de vergunningverlener. Nieuwbouw of verbouw Wanneer er sprake is van nieuwbouw of verbouw, wordt het bouwwerk getoetst aan de verleende bouwvergunning. Daarnaast wordt bezien of er afwijkingen zijn ten opzichte van de bouwvergunning in bouwkundige en gebruiksmatige sfeer. Bestaande bouw Wanneer er sprake is van een bestaand bouwwerk, dan wordt het bouwwerk met behulp van een checklist getoetst aan een vast gesteld gemeentelijk brandveiligheidniveau bestaande gebouwen. Hieronder staan drie situaties opgesomd welke in de praktijk kunnen voorkomen. 1. Geen tekortkomingen geconstateerd Zijn er geen tekortkomingen geconstateerd, dan kan de gebruiksvergunning worden verleend. 2. Tekortkomingen geconstateerd, geen spoedeisend karakter Indien tijdens de inspectie een tekortkoming wordt geconstateerd zal de ernst en aard van de situatie beoordeeld moeten worden. Indien hier geen sprake is van een levensbedreigende situatie, dienen de volgende stappen te worden ondernomen: Op de eerste plaats zal bezien moeten worden of de strijdigheden kunne worden gelegaliseerd. In feite dienen de tekortkomingen te worden verholpen. In een mondeling overleg met de aanvrager zal worden bepaald of hij bereid is om de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Indien dit niet het geval is zal aan de hand van de feitelijke situatie het gebruik beperkt moeten worden of in een uiterst geval de vergunning geweigerd moeten worden. In dit overleg zal tevens een redelijke termijn afgesproken moeten worden, rekening houdende met de termijn van 12 weken waarbinnen de gebruiksvergunning verleend moet worden; Vervolgens wordt de aanvrager door middel van een brief waarin de eisen zijn omschreven, in de gelegenheid gesteld om de voorzieningen binnen 4 weken te treffen. De brief waarmee de aanvrager hiervan op de hoogte wordt gebracht geldt als vooraanschrijving artikel 17 woningwet. Indien na een controle blijkt dat de voorzieningen zijn getroffen, kan de gebruiksvergunning worden verleend; Indien legalisatie niet mogelijk is, zal de gebruiksvergunning worden geweigerd of zal het gebruik beperkt worden. Dit wordt schriftelijk aan de aanvrager bericht. Daarna zal een controle plaatsvinden; Indien na 4 weken tijdens de controle wordt geconstateerd dat de voorzieningen niet zijn getroffen, wordt schriftelijk medegedeeld dat overwogen wordt om bestuursrechtelijke maatregelen te treffen. De aanvrager kan binnen een termijn van 2 weken zijn zienswijze hierover kenbaar maken; Na afloop van de termijn van 2 weken na de zienswijzenbrief wordt opnieuw een controle gehouden. Indien de tekortkomingen nog niet zijn verholpen zal bestuursdwang worden toegepast. Daarbij zal aan de hand van de situatie de afweging worden gemaakt om gebruik te maken van een aanschrijving op grond van artikel 17 woningwet of in de vorm van een dwangsombeschikking. Indien de voorzieningen wel getroffen zijn kan de gebruiksvergunning worden verleend. 3. Tekortkomingen geconstateerd, spoedeisend karakter. Indien tijdens het onderzoek naar brandveiligheid een tekortkoming wordt geconstateerd, zal de ernst en aard van de situatie beoordeeld moeten worden. Indien hier sprake is van een levens bedreigende situatie, dienen de volgende stappen te worden ondernomen:

3 De aanvrager wordt mondeling medegedeeld dat er een onveilige situatie bestaat. Het gebruik dient gestaakt te worden, sluiting en verzegeling volgen hierop. De inspecteur van techniek en control van de afdeling bouwtoezicht zegt hierbij mondeling de toepassing bestuursdwang aan. Vervolgens staat voor de aanvrager de mogelijkheid van bezwaar open.

4 Bijlage II Protocol: controles oplevering bouwwerken In de praktijk komt het voor dat het tijdstip van oplevering en het tijdstip van in gebruik name van een bouwwerk niet altijd overeenkomen. De situatie kan zich voordoen dat het bouwwerk reeds in gebruik is genomen voordat dit bij het bouwtoezicht is gereed gemeld en voor gebruik is vrij gegeven. Daarbij doen zich ook gevallen voor waarbij het bouwwerk in afwijking met de bouwvergunning is gebouwd. Wanneer een bouwwerk reeds in gebruik is, is het als nog in overeenstemming laten brengen met de verleende bouwvergunning een moeizaam traject. De kans bestaat dat de procedure tot het verlenen van de gebruiksvergunning gestaakt moet worden omdat door het ontbreken van brandveiligheidvoorzieningen het beoogde gebruik niet kan worden gewaarborgd. In feite kan men stellen dat niet tot verlening van de gebruiksvergunning kan worden overgegaan zolang het bouwwerk niet overeenkomstig de bouwvergunning is gebouwd en door het Bouwtoezicht voltooid is verklaard. Om de inspecteur van het bouwtoezicht adequaat te kunnen laten optreden is het noodzakelijk dat de juiste handhavinginstrumenten ter beschikking staan. Handhavingstraject opleveringscontrole Het bouwwerk wordt getoetst aan de verleende bouwvergunning Indien er strijdigheden worden geconstateerd worden de volgende stappen genomen: 1. Geen tekortkomingen geconstateerd. Indien er geen tekortkomingen worden geconstateerd kan het bouwwerk als voltooid worden verklaard en kan het voor gebruik worden vrijgegeven. 2. Tekortkomingen geconstateerd, geen spoedeisend karakter Indien tijdens de controle een tekortkoming wordt geconstateerd, zal de ernst en aard van de situatie beoordeeld moeten worden. In de regel kunnen er zicht twee situaties voordoen: a. Indien het bouwwerk nog niet is voltooid, of er is in afwijking met de bouwvergunning gebouwd en er geen sprake is van een levensbedreigende situatie, dienen de volgende stappen te worden ondernomen: Wanneer het bouwwerk nog niet overeenkomstig de bouwvergunning is voltooid dient de situatie in overeenstemming met de bouwvergunning te worden gebracht. Wanneer er sprake is van het bouwen in afwijking met de bouwvergunning en de situatie kan worden gelegaliseerd maar er is geen gewijzigde bouwvergunning vereist, zal bezien moeten worden of de strijdigheden geen negatief effect hebben op de brandveiligheidsituatie van het bouwwerk. In dat geval dienen er aanvullende maatregelen te worden genomen om het brandveiligheidsniveau op het vereiste peil te brengen. De vergunninghouder wordt in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken de tekortkomingen te verhelpen. De brief waarmee de vergunninghouder hiervan op de hoogte wordt gebracht geldt als vooraanschrijving artikel 17 Woningwet. Indien na afloop van de termijn van 2 weken de voorzieningen zijn getroffen zal dit schriftelijk aan de gebruiker van een gebouw worden bevestigd. Indien na 2 weken tijdens de controle wordt geconstateerd dat de voorzieningen niet zijn getroffen wordt aan de gebruiker van een gebouw schriftelijk medegedeeld dat overwogen wordt om bestuursrechtelijke maatregelen te treffen. De gebruiker van een gebouw kan binnen een termijn van 2 weken zijn zienswijze hierover kenbaar maken. Na afloop van de termijn van 2 weken na de zienswijzenbrief wordt opnieuw een controle gehouden. Indien de voorzieningen alsnog zijn getroffen, zal dit schriftelijk aan de gebruiker van een gebouw worden bevestigd. Indien de tekortkomingen nog niet zijn verholpen zal bestuursdwang worden toegepast. Daarbij zal aan de hand van de situatie de afweging worden gemaakt om gebruik te maken van een aanschrijving op grond van artikel 17 Woningwet of in de vorm van een dwangsombeschikking. b. Indien het bouwwerk is gebouwd in afwijking met de verleende bouwvergunning en de situatie kan niet worden gelegaliseerd, dient de situatie weer in overeenstemming met de bouwvergunning te worden gebracht:

5 De gebruiker van een gebouw wordt hiertoe in de gelegenheid gesteld om dit binnen 2 weken te doen. Afhankelijk van de situatie kan het voorkomen dat tot het moment dat de tekortkomingen zijn verholpen het gebruik van het bouwwerk beperkt dient te worden. De brief waarmee de vergunninghouder hiervan op de hoogte wordt gebracht geldt als vooraanschrijving artikel 17 woningwet. Indien de voorzieningen zijn getroffen zal dit schriftelijk aan de gebruiker van een gebouw worden bevestigd. Indien na 2 weken tijdens de controle wordt geconstateerd dat de voorzieningen niet zijn getroffen, wordt aan de gebruiker van een gebouw schriftelijk medegedeeld dat overwogen wordt om een bestuursrechtelijke maatregelen te treffen. De gebruiker van een gebouw kan binnen een termijn van 2 weken zijn zienswijze hierover kenbaar maken. Na afloop van de termijn van 2 weken na de zienswijzenbrief wordt opnieuw een controle gehouden. Indien de voorzieningen alsnog zijn getroffen zal dit schriftelijk aan de gebruiker van een gebouw worden bevestigd. Indien de tekortkomingen nog niet zijn verholpen zal bestuursdwang worden toegepast. Daarbij zal aan de hand van de situatie de afweging worden gemaakt om gebruik te maken van een aanschrijving op grond van artikel 17 woningwet of in de vorm van een dwangsombeschikking. 3. Tekortkomingen geconstateerd, spoedeisend karakter Indien tijdens de controle een strijdigheid met de vergunning wordt geconstateerd, zal de ernst en de aard van de situatie beoordeeld moeten worden. Indien hier sprake is van een levens gevaarlijke situatie dienen de volgende stappen te worden ondernomen: De vergunninghouder wordt mondeling medegedeeld dat er een onveilig situatie bestaat. Het gebruik dient gestaakt te worden, sluiting en verzegeling volgen hierop. De inspecteur bouwtoezicht zegt hierbij mondeling de toepassing bestuursdwang aan. Vervolgens staat voor de vergunninghouder de mogelijkheid van bezwaar open.

6 Bijlage III Protocol: controles gebruiksvergunning De gebruiksvergunning wordt pas verleend wanneer het bouwwerk volledig voldoet aan de gestelde brandveiligheidseisen. Deze brandpreventieve voorzieningen zijn op de tekening, welke deel uitmaakt van de gebruiksvergunning vermeld. Naast de algemeen geldende voorwaarden in bijlage 3 en 4 van de bouwverordening, zijn aan de vergunning specifieke gebruiksvoorwaarden verbonden. Deze gebruiksvoorwaarden hebben een brandveilig gebruik van het bouwwerk tot doel in relatie tot het feitelijk, met de vergunning aangevraagd gebruik van het bouwwerk. In deze voorwaarden is onder meer de verplichting opgenomen tot het controleren en in goede staat houden van brandveiligheidsvoorzieningen. De frequentie waarin deze preventieve controles plaatsvinden is afhankelijk van de aan het gebouwsoort toegekende prioriteit. Om de controles consequent en uniform uit te kunnen voeren is een controleformulier in ontwikkeling. Deze controle wordt niet door de vergunningverlener uitgevoerd maar door een controleur. Tijdens de controle worden alle aspecten van de gebruiksvergunning met de vergunninghouder doorgenomen. Dus niet alleen de bouwkundige en installatietechnische brandpreventieve voorzieningen maar ook de organisatorische een beheermatige maatregelen. Deze rapportage wordt toegevoegd aan het dossier van het bouwwerk. HANDHAVINGSTRAJECT CONTROLES GEBRUIKSVERGUNNINGEN. Bij de controle van de gebruiksvergunning kunnen in principe 3 situaties bestaan: 1. Gebruik in overeenstemming met gebruiksvergunning Is het gebruik van het bouwwerk in overeenstemming met de gebruiksvergunning dan volgt een schriftelijke bevestiging dat het bouwwerk overeenkomstig de vergunning wordt gebruikt. 2. Gebruik in strijd met de gebruiksvergunningvoorwaarden, geen spoedeisend karakter. Indien tijdens de controle een strijdigheid met de vergunning wordt geconstateerd zal de ernst en aard van de situatie beoordeeld moeten worden. Indien hier geen sprake is van een levensbedreigende situatie kunnen er 2 situaties onderscheiden worden: a. Er is geen sprake van een bouwkundige of organisatorische wijziging. De tekortkomingen dienen te worden verholpen zodat de situatie weer in overeenstemming met de vergunning wordt gebracht. De volgende stappen dienen te worden ondernomen: op de eerste plaats zal bezien moeten worden of de strijdigheden kunnen worden gelegaliseerd. Dat wil zeggen dat in feite de tekortkomingen dienen te worden verholpen, zodat de situatie weer in overeenstemming met de vergunning wordt gebracht; de vergunninghouder wordt hiertoe in de gelegenheid gesteld om dit binnen 4 weken te doen. De brief waarmee de vergunninghouder hiervan op de hoogte wordt gebracht geldt als vooraanschrijving artikel 14, 17 of 18 van de Woningwet. Indien legalisatie niet (meer) mogelijk is, dient het gebruik weer in overeenstemming met de feitelijke bouwkundige of installatietechnische situatie te worden gebracht. In principe komt het er op neer dat het gebruik zal moeten worden beperkt. De vergunninghouder wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht; Indien na 4 weken tijdens de controle wordt geconstateerd dat de voorzieningen niet zijn verholpen, wordt aan de vergunninghouder schriftelijk medegedeeld dat overwogen wordt om bestuursrechtelijk maatregelen te treffen. De vergunninghouder kan binnen een termijn van 1 week zijn zienswijze op grond van de Algemene wet bestuursrecht hierover kenbaar maken. Indien de voorzieningen wel zijn getroffen zal dit schriftelijk aan de vergunninghouder worden bevestigd. Na afloop van de termijn van 2 weken na ontvangst van de zienswijzenbrief wordt opnieuw een controle gehouden. Indien de tekortkomingen nog niet zijn verholpen zal bestuursdwang worden toegepast. Daarbij zal aan de hand van de situatie de afweging worden gemaakt om gebruik te maken van een aanschrijving op grond van artikel 17 Woningwet of in de vorm van een dwangsombeschikking. Ingeval van een dwangsombeschikking de voorzieningen niet zijn getroffen en de dwangsom is betaald dan dient de overtreder opnieuw aangeschreven te worden. Een nieuwe beschikking met

7 dwangsom ligt dan niet voor de hand. Dan kan gekozen worden het toepassen van bestuursdwang waarbij dan van gemeentewege doch op kosten van de overtreder voorzieningen kunnen worden getroffen. Indien de voorziening alsnog zijn getroffen zal dit schriftelijk aan de vergunninghouder worden bevestigd. b. Er is sprake van een bouwkundige of organisatorische wijziging. De feitelijke situatie komt niet meer overeen met de gebruiksvergunning. De gebruiksvergunning dient te worden aangepast. Op de eerste plaats zal bezien moeten worden of de strijdigheden kunnen worden gelegaliseerd. Dat wil zeggen of de vergunning in overeenstemming met de feitelijke situatie kan worden gebracht. Indien dit het geval is zal in principe een wijziging van de gebruiksvergunning moeten plaatsvinden. In een mondeling overleg met de aanvrager zal worden bepaald of hij bereid is om de noodzakelijke voorzieningen te treffen om het gewijzigd gebruik mogelijk te maken. Indien dit niet het geval is zal aan de hand van de feitelijke situatie het gebruik beperkt moeten worden. In een uiterst geval zal de situatie weer in overeenstemming met de vergunning gebracht moeten worden. In dit overleg zal tevens een redelijke termijn afgesproken moeten worden, rekening houdende met de termijn van 12 weken waarbinnen de gebruiksvergunning verleend moet worden. De brief waarmee de vergunninghouder hiervan op de hoogte wordt gebracht geldt als vooraanschrijving ex artikel 14, 17, of 18 van de Woningwet. Indien legalisatie niet mogelijk is zal het gebruik weer in overeenstemming met de vergunning moeten worden gebracht. Dit wordt schriftelijk aan de vergunninghouder bericht waarna hierop een controle zal plaatsvinden. Indien binnen 4 weken de wijziging van de gebruiksvergunning is aangevraagd en de vereiste voorzieningen zijn getroffen, zal dit schriftelijk aan de vergunninghouder worden bevestigd. Indien na 4 weken tijdens de controle van de vooraanschrijving wordt geconstateerd dat er geen wijziging van de gebruiksvergunning is aangevraagd en / of de vereiste voorzieningen nog niet zijn getroffen, wordt aan de vergunninghouder schriftelijk medegedeeld dat overwogen wordt om een bestuursrechtelijke maatregel te treffen. DE vergunninghouder kan binnen ene termijn van 2 weken zijn zienswijze op grond van de Algemene wet bestuursrecht hierover kenbaar maken Na afloop van de termijn van 2 weken na de ontvangst van de zienswijzebrief wordt opnieuw een controle gehouden. Indien de wijziging van de gebruiksvergunning nog steeds niet is aangevraagd en / of de vereiste voorzieningen nog niet zijn getroffen zal de situatie weer in overeenstemming met de bestaande gebruiksvergunning moeten worden gebracht. Dit zal worden afgedwongen door toepassing bestuursdwang onder dwangsom. Indien de wijziging van de gebruiksvergunning alsnog is aangevraagd en de vereiste voorzieningen zijn getroffen zal dit schriftelijk aan de vergunninghouder worden bevestigd. 3. Gebruik in strijd met de gebruiksvergunningsvoorwaarden, spoedeisend karakter Indien tijdens de controle een strijdigheid met de vergunning wordt geconstateerd zal de ernst en de aard van de situatie beoordeeld moeten worden. Indien hier sprake is van een levensbedreigende situatie dienen de volgende stappen te worden ondernomen: De vergunninghouder wordt mondeling medegedeeld dat er een onveilig situatie bestaat. Het gebruik dient gestaakt te worden, sluiting en verzegeling volgen hierop. De inspecteur van bouwtoezicht zegt hierbij mondeling de toepassing bestuursdwang aan. Vervolgens staat voor de vergunninghouder de mogelijkheid van bezwaar open.

8 Bijlage IV Protocol: zichtcontrole De resultaten van meerdere horeca (Vliegende Brigade) handhavingsacties hebben uitgewezen dat het nodig is om regelmatig controles op de brandveiligheid uit te voeren. Het brandveiligheidsbewustzijn van ondernemers heeft nog niet het gewenste niveau. Het besef dat een brandveilig bouwwerk onderdeel is van een goede bedrijfsvoering is blijkbaar nog niet breed ingeworteld. Vooralsnog zullen door middel van deze repressieve acties de gebruiker van een gebouw moeten worden doordrongen van hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van personen en gebouw. Naast het repressief karakter van deze zichtcontroles zal er tevens een preventief karakter van uitgaan. Men ervaart steeds meer dat de gemeente bij onveilig situaties zal handhaven. Het is niet mogelijk om alle bouwwerken in één keer van een gebruiksvergunning te voorzien. Dat betekent dat sommige gebouwsoorten pas aan het eind van de inhaalslag zullen worden getoetst aan de brandveiligheid. Door middel van de zichtcontroles kunnen ook deze bouwwerken worden gecontroleerd op de aanwezigheid van primaire brandveiligheidsvoorzieningen in het bouwwerk aanwezig zijn en of deze in goede staat verkeren. Zichtcontroles kunnen zowel steekproefsgewijs als projectmatig worden ingezet. HANDHAVINGSTRAJECT zichtcontroles Afhankelijk van de situatie wordt het bouwwerk getoetst aan een van de volgende criteria: a. het vastgestelde gemeentelijk brandveiligheidniveau bestaande bouw b. verleende gebruiksvergunning c. verleende bouwvergunning. Indien er strijdigheden worden geconstateerd worden de volgende stappen genomen: 1. Geen tekortkomingen geconstateerd. Indien er geen tekortkomingen worden geconstateerd volgt een schriftelijke bevestiging dat het bouwwerk is voorzien van de primaire brandveiligheidsvoorzieningen en dat deze in goede staat verkeren. 2. Tekortkomingen geconstateerd, geen spoedeisend karakter Indien tijdens de controle een tekortkoming wordt geconstateerd, zal de ernst en aard van de situatie beoordeeld moeten worden. Indien hier geen sprake is van een levensbedreigende situatie, dienen de volgende stappen te worden ondernomen: Op de eerste plaats zal bezien moeten worden of de strijdigheden kunnen worden gelegaliseerd. Dat wil zeggen dat de tekortkomingen dienen te worden verholpen. De gebruiker van een gebouw wordt hiertoe in de gelegenheid gesteld om dit binnen 2 weken te verhelpen. De brief waarmee de vergunninghouder hiervan op de hoogte wordt gebracht geldt als vooraanschrijving artikel 17 Woningwet. Indien legalisatie niet mogelijk is, zal de activiteit moeten worden gestaakt of het gebruik worden beperkt. Dit wordt schriftelijk aan de vergunninghouder bericht waarna hierop een controle zal plaatsvinden. Indien na 2 weken tijdens de controle wordt geconstateerd dat de voorzieningen niet zijn getroffen, wordt aan de gebruiker van een gebouw schriftelijk medegedeeld dat overwogen wordt om bestuursrechtelijke maatregelen te treffen. De gebruiker van een gebouw kan binnen een termijn van 1 week zijn zienswijze hierover kenbaar maken. Indien de voorzieningen wel zijn getroffen zal dit schriftelijk aan de gebruiker van een gebouw worden bevestigd. Na afloop van de termijn van 1 week na de zienswijzenbrief wordt opnieuw een controle gehouden. Indien de voorzieningen alsnog zijn getroffen zal dit schriftelijk aan de gebruiker van een gebouw worden bevestigd. Indien de tekortkomingen nog niet zijn verholpen zal bestuursdwang worden toegepast. Daarbij zal aan de hand van de situatie de afweging worden gemaakt om gebruik te maken van een aanschrijving op grond van artikel 17 woningwet of in de vorm van een dwangsombeschikking. 3. Tekortkomingen geconstateerd, spoedeisend karakter. Indien tijdens de controle een strijdigheid met de vergunning wordt geconstateerd, zal de ernst en aard van de situatie beoordeeld moeten worden. Indien hier sprake is van een levensbedreigende situatie dienen de volgende stappen te worden ondernomen:

9 de gebruiker wordt mondeling medegedeeld dat er een onveilig situatie bestaat. Het gebruik dient gestaakt te worden sluiting en verzegeling volgt hierop. De inspecteur bouwtoezicht zegt hierbij mondeling de toepassing van bestuursdwang aan. Vervolgens staat voor de gebruiker de mogelijkheid van bezwaar open.

10 Bijlage V INK - Processchema Gebruiken

11 Bijlage VI Kernbepalingen Kernbepalingen repressieve zichtcontrole 1. Maximaal aantal toelaatbare personen (M)BV Artikel lid 2 + Artikel Toelichting + Bijlagen toelichting- bijlage Nooduitgangen te openen over de volle breedte (M)BV Artikel lid 2 + Bijlage 4, artikel 1 lid Interne doorgang vluchtroute obstakel vrij (M)BV Artikel lid 2 + Bijlage 4, artikel 1 - lid Aansluitende vluchtroute buiten het gebouw zijn vrij van obstakels (M)BV Artikel lid 2 + Bijlage 4, artikel 1 - lid Vluchtrouteaanduiding & transparantenverlichting a. Vluchtroute aanduiding is aanwezig (M)BV Artikel lid 1 + Bijlage 3, artikel 13-lid 3 b. Maximale hoogte vluchtroute aanduiding is < 2.50 m1 (M)BV Artikel lid 1 + Bijlage 3, artikel 13-lid 3 publicatie brandbeveiligingsinstallaties (NVBR) hoofdstuk 11 par.9-lid 7 NEN-EN 1838, hoofdstuk 4, lid 4.1 c. Vluchtroute aanduiding is goed zichtbaar (M)BV Artikel lid 1 + Bijlage 3, artikel 13-lid 3 d. Transparantenverlichting moet branden (M)BV Artikel lid 1 + Bijlage 3, artikel 13-lid 3 6. Brandblusmiddel is: a. Aanwezig (M)BV Artikel lid 2 + Artikel b. Goed zichtbaar (M)BV Artikel lid 2 + Artikel lid 2 Bijlage 4 - artikel 4 (picto) + Artikel c. Voor onmiddellijk gebruik gereed (M)BV Artikel lid 2 + Artikel Aankleding & Versiering a. Minimale hoogte t.o.v. vloer is > 2.50 m1 (M)BV Artikel lid 2 + Artikel lid 2 + Bijlage 4 artikel 2 lid 4 b. Versieringen moeilijk brandbaar (M)BV Artikel lid 2 + Artikel lid 2 + Bijlage 4 artikel 2

12 Bijlage VII Risicoanalysemodel

Bijlage: Procesbeschrijving en stroomschema's

Bijlage: Procesbeschrijving en stroomschema's Bijlage: Procesbeschrijving en stroomschema's Handhavingsinstrumenten: - Gedogen - Last onder dwangsom - Bestuursdwang Procesbeschrijving gedogen 1. De (dreigende) overtreding wordt geconstateerd. Er wordt

Nadere informatie

20 15-13 3. Nieuwegein. Datum 19 maart 2015 Portefeuillehouder A.J. Adriani

20 15-13 3. Nieuwegein. Datum 19 maart 2015 Portefeuillehouder A.J. Adriani Nieuwegein 20 15-13 3 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP d.d. 24-02-15 inzake (zie 2015-103). Afdeling Griffie Datum 19 maart 2015 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement p. Functie medewerker brandpreventie Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub p Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Projectevaluatie Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 00 Projectleider : Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Datum: 8 augustus 00 Ondertekening: Opdrachtgever: Datum:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2099165/3329265 op de aanvraag van SABIC Innovative Plastics, Plasticslaan 1 te Bergen op Zoom. s-hertogenbosch, 20

Nadere informatie

Brandveilige gebouwen

Brandveilige gebouwen Brandveilige gebouwen Het wettelijk kader (of is gezond verstand voldoende?) Hajé van Egmond Ministerie VROM 6 oktober 2010 Programma Introductie wet- en regelgeving Het huidige stelsel van de bouwregelgeving

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO Reg. Nummer: REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 20 maart 2008 ingekomen aanvraag van B.H.Honcoop, Matensestraat Dodewaard om

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 4 februari 2014; dossiernummer : WB20140054; van : Gemeente Zoetermeer de heer EGP Kusters

Nadere informatie

Ontwerp-tijdelijke Ontheffing/ Bouwvergunning Reguliere Bouwvergunning, ontheffing ex. artikel 3.22, eerste lid Wro

Ontwerp-tijdelijke Ontheffing/ Bouwvergunning Reguliere Bouwvergunning, ontheffing ex. artikel 3.22, eerste lid Wro Ontwerp-tijdelijke Ontheffing/ Bouwvergunning Reguliere Bouwvergunning, ontheffing ex. artikel 3.22, eerste lid Wro Datum Verg. nr. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zijpe; gezien het verzoek

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK. Bouwverordening 1997, artikel Aanschrijving :

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK. Bouwverordening 1997, artikel Aanschrijving : AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK DOSSIERNR GV DOSSIER: Woningwet 2003, artikel 8, lid 2, sub a4 Datum ontvangst: Bouwverordening 1997, artikel 6.1.1 Dossiernummer Aanschrijving : Aan burgemeester

Nadere informatie

Bijlage 2: Werkprocessen. Toezicht Verzoek om Handhaving Handhaven Bouwstop Klachten en meldingen Legalisatieonderzoek

Bijlage 2: Werkprocessen. Toezicht Verzoek om Handhaving Handhaven Bouwstop Klachten en meldingen Legalisatieonderzoek Bijlage 2: Werkprocessen Toezicht Verzoek om Handhaving Handhaven Bouwstop Klachten en meldingen Legalisatieonderzoek Aanpassingen in de dynamische werkprocessen De werkprocessen maken een onderdeel uit

Nadere informatie

Product descriptions. Project: Aanpak Camping Heerewaarden

Product descriptions. Project: Aanpak Camping Heerewaarden Project: Aanpak Camping Heerewaarden Bestandsnaam: Plan van aanpak Auteur: drs. H.M.W. Fenten 1/10 Samenvatting Doel Samenstelling Bronnen Onderdeel Uiterlijk en formaat Verantwoordelijke Kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 10 oktober 2013 van Jachthaven Liesveld B.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke ontheffing Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Texel; beschikkende op de aanvraag om een bouwvergunning

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen Bijlage 3 Toelichting en procedures sanctiemiddelen 1. Aanwijzing Grond : het niet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet Kinderopvang. Wettelijke basis : artikel 65,

Nadere informatie

Onderwerp beleid Handhaving tegen bestemmingsplanstrijdig gebruik van gronden en opstallen met een recreatieve bestemming.

Onderwerp beleid Handhaving tegen bestemmingsplanstrijdig gebruik van gronden en opstallen met een recreatieve bestemming. Inhoudsopgave Onderwerp beleid 3 Doel van het beleid 3 Handelswijze 3 1. Gebruiker niet zijnde recreant 3 Omschrijving overtreding 3 Prioritering handhavend optreden 3 Wijze van handhavend optreden 3 Flankerend

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP. DATUM 3 februari 2010 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 107967 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB

JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB Bureau BIBOB 1 De Woningwet vóór de Wet BIBOB De Woningwet (Ww) verbiedt bouwen zonder bouwvergunning (art. 40 Ww). Hoofdregel is dat een reguliere bouwvergunning

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: 7 september 2016, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie AL nr. 660,, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie

Nadere informatie

Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend)

Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend) *D170120715* W.Z16.103615.01 / D170120715 Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend) Wij hebben op 11 oktober 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 362335 Dossier: OV17111 Documentnummer: 362335BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 28 juni 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 2 'te koop' borden. De aanvraag gaat over diverse locaties

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 362494 Dossier: OV17113 Documentnummer: 362494BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 2 juli 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen van

Nadere informatie

Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht.

Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR14362_1 15 maart 2016 Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze instructie wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: Kernmerk: Dossiernummer (OLO): 2114755 Op 19 december 2015 hebben wij een verzoek ontvangen van Stichting Werk-Leerboerderij

Nadere informatie

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14.

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14. Gemeente Hoogeveen AANTEKENEN Hotel Hoogeveen Beheer B.V./Hotel-Restaurant Hoogeveen Mathijsenstraat 1 7909 AP HOOGEVEEN DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L20120260 Grietenij 22 verplaatsen van 24 spaceboxen (tijdelijk) en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (tijdelijk) Sjoerd van

Nadere informatie

G & S Vastgoed bv I Taal Gustav Mahlerlaan MC Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

G & S Vastgoed bv I Taal Gustav Mahlerlaan MC Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam G & S Vastgoed bv I Taal Gustav Mahlerlaan 34 1082 MC Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 24 maart 2017

Nadere informatie

Handhaven is een vak NVBR

Handhaven is een vak NVBR Handhaven is een vak (workshop 4) NVBR Ing. L.R.G van Doornum Oude Bouwverordening (1) Hoofdstuk 6 Bouwverordening Grondslag art. 8 lid 2 WW lid 2a sub 4: - De bouwverordening bevat voorschriften omtrent:

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Zaaknummer: Vergunninghouder: Projectomschrijving: Overwegingen Activiteit: Bouwen

Zaaknummer: Vergunninghouder: Projectomschrijving: Overwegingen Activiteit: Bouwen Zaaknummer: 822352 Vergunninghouder: Maatschap Kloosterman Projectomschrijving: het ontwikkelen van een zonnepanelenpark op het perceel Middenraai 22 te NIEUWEROORD, kadastraal bekend gemeente Westerbork,

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 2011 57 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 29 maart 2011, nr. 2011-13541, tot bekendmaking van de Nalevingstrategie omgevingsrecht 2010-2013. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; maken

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

Dordrecht. Pubiieksdiensten. Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V. t.a.v. de heer J.M. Paans Noordendijk RN DORDRECHT

Dordrecht. Pubiieksdiensten. Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V. t.a.v. de heer J.M. Paans Noordendijk RN DORDRECHT Pubiieksdiensten Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V. t.a.v. de heer J.M. Paans Noordendijk 189 3311 RN DORDRECHT Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20100137) nieuw kozijn kopgevel Constantijn Huygensstr 41

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010 AANVRAAG Registratienummer: Betreft: Eisen bestaand gezondheidszorggebouw Aanvrager: ir. C.A.E. (Kees) Rijk Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie,

Nadere informatie

O N T W E R P R E G UL I E R E B O U W V E R G U N N I N G

O N T W E R P R E G UL I E R E B O U W V E R G U N N I N G O N T W E R P R E G UL I E R E B O U W V E R G U N N I N G Nummer: 10-022 Burgemeester en Wethouders van Waterland, namens dezen, het hoofd van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu,

Nadere informatie

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist.

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist. Verweerschrift namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Niedorp,inzake het bezwaarschrift van de heer Kok en mevrouw Brugman op het besluit van het college als verzonden d.d. 18-12-2008

Nadere informatie

1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Dow Benelux B.V.

1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Dow Benelux B.V. Archiefexemplaar Provincie Zeeland 1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOORBLAD Algemeen Aan: Dow Benelux B.V. Postbus 4 4530 AK Terneuzen Kenmerk: 12023173 Afdeling: Milieuhygiëne Datum: 28 september

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE foto provincie Utrecht Versie: maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 Gebruik van de Leidraad... 3 Bestuursrecht... 3 Naamgeving... 3 Stappen... 4 Last onder dwangsom

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 23 maart 2015 van de heer H.M. van der Veen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het planologisch

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING L ONTWERPBESCHIKKING

OMGEVINGSVERGUNNING L ONTWERPBESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING L20140099 ONTWERPBESCHIKKING plaatsen van zonnepanelen Vlotgrasweg 18 De heer M.C.J. Vermunt gbn220 / 250209 204569160 2 Vergunning De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepalingen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 18 april 2017 van de heer J. de Vries een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de schuur,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning ONTWERP

Omgevingsvergunning ONTWERP BSO VillaDriel Mevrouw I.F.B.M. van der Zanden Bartels Lindestraat 21 5331 GS KERKDRIEL Uw aanvraag van 25 december 2013 Afdeling Publiekszaken Uw aanvraag om Omgevingsvergunning Telefoonnummer 14 0418

Nadere informatie

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Piershil: 9 april WABO Verzenddatum:

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Piershil: 9 april WABO Verzenddatum: GEMEENTE KORENDIJK De heer J. Verwaal Dorpsstraat 35 3284 AC ZUID-BEIJERLAND Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Piershil: 9 april 2014 - - WABO-2014-003 Verzenddatum: Bijlagen: Onderwerp: diversen

Nadere informatie

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 1. Inleiding Het vaststellen van een handhavingsbeleid is een wettelijke verplichting (artikel 7.3 van het

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; B E S L U I T E N :

gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; B E S L U I T E N : Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; (Concept) Omgevingsvergunning HZ-14-12-275 gezien de op 23 december 2014 ingediende aanvraag om omgevingsvergunning van: Van Wijnen Projectontwikkeling

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

VMR Actualiteitendag Handhaving - beginselplicht 19 maart 2015

VMR Actualiteitendag Handhaving - beginselplicht 19 maart 2015 VMR Actualiteitendag Handhaving - beginselplicht 19 maart 2015 mr. T.E.P.A. Lam advocaat Hekkelman Advocaten senior docent/onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen Thema s Handhavingsbeleid Concreet zicht

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 310959 Dossier: OV16006 Documentnummer: 310959BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 18 januari 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

Postbus AN Dordrecht Bezoekadres op afspraak) Regiokantoor, 250 te Dordrecht, of De heer W. Verveer

Postbus AN Dordrecht Bezoekadres op afspraak) Regiokantoor, 250 te Dordrecht, of De heer W. Verveer Dordrecht ' V-V' Postbus 550 3300 AN Dordrecht Bezoekadres op afspraak) Regiokantoor, 250 te Dordrecht, of De heer W. Verveer Van Doesburg-erf 46 Spuiboulevard 300 te Dordrecht 331 5 RB Dordrecht Telefoon

Nadere informatie

Eperweg 5, Heerde Postbus 175, 8180 AD Heerde Tel Omgevingsvergunning

Eperweg 5, Heerde Postbus 175, 8180 AD Heerde Tel Omgevingsvergunning Eperweg 5, Heerde Postbus 175, 8180 AD Heerde Tel. 0578-69 94 94 E-mail gemeente@heerde.nl www.heerde.nl Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Heerde hebben op 13 augustus 2014 een aanvraag

Nadere informatie

Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen

Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen College Onderwerp: V200900620 Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen Samenvatting: Inleiding: De bouwaanvraag van Stichting Woonveste voor een

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Burgemeester en wethouders hebben op 19 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project woonhuis Wiekarthof 1 Cothen. De aanvraag

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RVS:2010:BO9151. Uitspraak. Permanente link: Datum uitspraak Datum publicatie

Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RVS:2010:BO9151. Uitspraak. Permanente link: Datum uitspraak Datum publicatie Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RVS:2010:BO9151 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Raad van State Datum uitspraak 29-12-2010 Datum publicatie 29-12-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden

Nadere informatie

SANCTIEBELEID VOORSCHRIFTEN BRANDVEILIGHEID

SANCTIEBELEID VOORSCHRIFTEN BRANDVEILIGHEID SANCTIEBELEID VOORSCHRIFTEN BRANDVEILIGHEID 1 INDEX. 1. Inleiding 3 2. Handhavingsinstrumenten 3 3. Indeling overtredingen naar zwaarte (kwalificatie). 6 4. Te handhaven voorschriften en de te gebruiken

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Zaaknummer: 2017.0026 Documentnummer: 201700283 Locatie: Badweg 61 Besluitdatum: 6-06-2017 OLO-nummer: 2934487 Besluit Wij hebben op 6-06-2017 besloten om de aangevraagde

Nadere informatie

* * * *

* * * * *17-0084632* *17-0084632* Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2017-0333 Aanvraagnummer (OLO) : 2961503 Aanvrager : E.P.C. Sijbers - Wijnhoven Onderwerp : verbouwen van een bestaande schuur tot kleinschalig

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 10 maart 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van C.A. van Zon, Barrierweg 62 a te Liempde voor het gedeeltelijk verbouwen van het bijgebouw

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2007:BB1302

ECLI:NL:RVS:2007:BB1302 ECLI:NL:RVS:2007:BB1302 Instantie Raad van State Datum uitspraak 08-08-2007 Datum publicatie 08-08-2007 Zaaknummer 200609244/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager Datum besluit Onderwerp Gemeente/locatie OLO-nummer Zaaknummer Projectnummer Activiteit

OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager Datum besluit Onderwerp Gemeente/locatie OLO-nummer Zaaknummer Projectnummer Activiteit OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Benzon Autodemontage Datum besluit : 15 augustus 2011 Onderwerp : Het bouwen van een bedrijfsruimte en het plaatsen van een reclamebord Gemeente/locatie : Nijmegen/Vosheuvelweg

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden. VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 12 september een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een. De aanvraag gaat over nabij Van Heemstraweg 2 te Weurt

Nadere informatie

Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L gemeente. Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag

Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L gemeente. Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag gemeente Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L20110290 Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag Gemeente Lelystad Stadhuisplein 2 Postbus 91 8200 AB Lelystad U 0320 www.lelystad.nl

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE)

TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE) TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE) Burgemeester en wethouders van Weert hebben op 5 oktober 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello.

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Met ingang van 25 juli 2013 ligt met de bijbehorende

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsvergunning HZ-13-07-159. gezien de op 19 juli 2013 ingediende aanvraag om omgevingsvergunning van:

Ontwerp Omgevingsvergunning HZ-13-07-159. gezien de op 19 juli 2013 ingediende aanvraag om omgevingsvergunning van: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; Ontwerp Omgevingsvergunning HZ-13-07-159 gezien de op 19 juli 2013 ingediende aanvraag om omgevingsvergunning van: de heer W. de Vries Zuiderweg 16 9356

Nadere informatie

Beleidsregels gemeente Druten: intrekken omgevingsvergunning voor

Beleidsregels gemeente Druten: intrekken omgevingsvergunning voor Beleidsregels gemeente Druten: intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 1. Inleiding De gemeente Druten verleent jaarlijks veel omgevingsvergunningen. Verreweg het grootste deel van die

Nadere informatie

Besluit van Burgemeester en Wethouders HZ-OMV-2015-0197

Besluit van Burgemeester en Wethouders HZ-OMV-2015-0197 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 7 1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : Stichting Cultureel Centrum Venray wonende/gevestigd : Postbus

Nadere informatie

BELEIDSREGEL INTREKKEN VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN EN BOUWCOMPONENT OMGEVINGSVERGUNNING HELMOND 2010

BELEIDSREGEL INTREKKEN VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN EN BOUWCOMPONENT OMGEVINGSVERGUNNING HELMOND 2010 Jaar: 2010 Nummer: 49 Besluit: B&W 13 april 2010 Gemeenteblad BELEIDSREGEL INTREKKEN VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN EN BOUWCOMPONENT OMGEVINGSVERGUNNING HELMOND 2010 Burgemeester en wethouders van Helmond,

Nadere informatie

Happy Italy Amsterdam D.J.L. de Blok Postbus CD Dordrecht. Betreft: Omgevingsvergunning

Happy Italy Amsterdam D.J.L. de Blok Postbus CD Dordrecht. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Happy Italy Amsterdam D.J.L. de Blok Postbus 8166 3301 CD Dordrecht Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 14 februari

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT Keizer Karel V Singel 8 Postbus 803 601 AK Eindhoven I: www.odzob.nl Beschikking van Cedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 31 maart 2014 ingediende aanvraag van

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 november Voorgesteld besluit Het college heeft besloten:

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 november Voorgesteld besluit Het college heeft besloten: 2.2.5 Handhaving Villa de Lux en Begijnhofstraat 28 1 Dossier 1075 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1075 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 november 2016 Agendapunt 2.2.5 Omschrijving Handhaving

Nadere informatie

The British School of Amsterdam De heer F. Gansevoort Anthonie van Dijckstraat ME Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

The British School of Amsterdam De heer F. Gansevoort Anthonie van Dijckstraat ME Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam The British School of Amsterdam De heer F. Gansevoort Anthonie van Dijckstraat 1 1077 ME Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 18 januari 2015 van de heer G. Elkhuizen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een

Nadere informatie

Postbus AA Dordrecht Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven.

Postbus AA Dordrecht Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven. Publieksdiensten Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Bezoekadres Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven 3311 GR Dordrecht Postbus 20952

Nadere informatie

de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in de bij dit bestemmingsplan behorende voorschriften;

de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in de bij dit bestemmingsplan behorende voorschriften; COLLEGEBESLUIT ONTWERP Nummer: INT10\ Burgemeester en wethouders van Dalfsen; gelezen de ingekomen aanvraag bouwvergunning, waarbij een reguliere bouwvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen en geschikt

Nadere informatie

Kinomi B.V. De heer J. van Tol Aalsmeerderweg ER Rijsenhout. Betreft: Omgevingsvergunning

Kinomi B.V. De heer J. van Tol Aalsmeerderweg ER Rijsenhout. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Kinomi B.V. De heer J. van Tol Aalsmeerderweg 694 1435 ER Rijsenhout Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Kenmerk 773207 Datum

Nadere informatie

iihiniiiiniiii Archiefexemplaar VERZONDEN 2 5 FEB 2015 AANGETEKEND en PER GEWONE POST

iihiniiiiniiii Archiefexemplaar VERZONDEN 2 5 FEB 2015 AANGETEKEND en PER GEWONE POST Gemeente lemen Archiefexemplaar iihiniiiiniiii Ons kenmerk : Uw kenmerk Uw brief van Bijlagen : geen Beh.ambtenaar : P. J. van den Hurk Telefoonnummer : 020 3144782 E-mailadres : p.vandenhurk@diemen.nl

Nadere informatie

* *

* * *16.074696* 16.074696 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 255661 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders van Uden heeft op 30 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen

Nadere informatie

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd)

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) D161278889 *D161278889* Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) Wij hebben op 20 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van: voor het plaatsen van een parasoldoek

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING

REGULIERE BOUWVERGUNNING Reg. 58 REGULIERE BOUWVERGUNNING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAi Gelezen de op 12 maart 2008 ingekomen aanvraag van de heer Haarman, Cypressenlaan 4, Dordrecht om aan aanvrager reguliere bouwvergunning

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsvergunning

Ontwerp Omgevingsvergunning *17-0094468* *17-0094468* Ontwerp Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2017-0732 Aanvraagnummer (OLO) : Aanvrager : G.M.C. Kleuskens Onderwerp : huisvesting arbeidsmigranten Locatie : Crommentuijnstraat

Nadere informatie

Royal Berry B.V. Salvia RC BEMMEL. Ontwerpbesluit vergunningaanvraag. Geachte heer van Genderen,

Royal Berry B.V. Salvia RC BEMMEL. Ontwerpbesluit vergunningaanvraag. Geachte heer van Genderen, Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem Royal Berry B.V. Salvia 5 6681 RC BEMMEL Onderwerp Ontwerpbesluit vergunningaanvraag Geachte heer van Genderen, Wij ontvingen uw aanvraag omgevingsvergunning voor

Nadere informatie

(REGULIER) Burgemeester en wethouders besluiten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteit: Bouwen

(REGULIER) Burgemeester en wethouders besluiten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteit: Bouwen Project: nr. W 25130 Olo nr: 2720817 TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER) BESLUIT Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben op 22 december 2016 van het St. Sebastiaan Gilde, Kromstraat

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Dow Benelux B.V. Herbert H. Dowweg 5 4542 NM Hoek Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 11 april 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Sinke Vastgoed B.V, Nishoek 38 A 4416 PE Kruiningen W-AOV160110/00126175 Vergunningverlening Datum: 21 april 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

F. Berting B. Halman. Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

F. Berting B. Halman. Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp:Onderwerp Besluitvorming inzake vrijstelling artikel 19 lid 2 WRO en aanvraag bouwvergunning voor het uitbreiden van een woning en bouwen van een carport, berging en overkapping aan het Hollandscheveldse

Nadere informatie

Weigering omgevingsvergunning

Weigering omgevingsvergunning Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Weigering omgevingsvergunning Oprichting Vleesvarkensstallen, voerkeuken, luchtwassers, loods, mest- en sleufsilo s Klevar B.V. te gemeente Horst aan

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20090216) plaatsen dakkapellen Van Beethovenlaan 55 C. Sonderen c.sonderen@capelleaandenijssel.nl

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. 2. aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Omgevingsvergunning. 2. aan deze vergunning voorschriften te verbinden. bladaanduiding : 1/9 Omgevingsvergunning Inleiding Burgemeester en Wethouders hebben op 30 september 2016 een aanvraag om omgevingsvergunning fase 2 ontvangen van Biomineralen B.V., vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 23 februari 2015 van Van der Wal o.g. Beheer B.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen

Nadere informatie

Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie

Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie NVBR-congres 16 en 17 september 2008 Inhoud Presentatie Kabinetsbeleid vermindering regeldruk

Nadere informatie