Namens het bestuur H. van Gijn (voorzitter), F. Steeman (secretaris), E. Voskuilen, F. Veltkamp, E. Megchelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Namens het bestuur H. van Gijn (voorzitter), F. Steeman (secretaris), E. Voskuilen, F. Veltkamp, E. Megchelse"

Transcriptie

1 pagina aan Het bestuur, de adviseurs, de deelnemers en de pensioengerechtigden onderwerp Concept notulen Algemene Vergadering van Deelnemers van 8 september 2014 van Karen Castelijns datum 17 september 2014 Aanwezig Namens het bestuur H. van Gijn (voorzitter), F. Steeman (secretaris), E. Voskuilen, F. Veltkamp, E. Megchelse Namens de adviseurs M.C.J. Witteman, K. Kusters (Mercer), K. Castelijns (Syntrus Achmea) Namens de deelnemers en gepensioneerden A. van Laarhoven, H. Peek, B. van den Akker, W.J. Berk, A. Plevier-Molenaar, J. van Klaveren, A.L. Franke, C. Gilhuijs, J.B. Korndorffer, B. Potjer, D. van Egmond, C.W.M. van Cleef, R. van Egmond, A. Hollinga, S. Huisman, R. Vos, C. Vos, R. Regeer, H. ter Hark, W. Brouwer, P. Boode, P. Keijzer, J. Laken, J. van den Berg, P.A. Feijen, J. Krikke, C. van Herk, I. Hubenet, A.W. Verdel, G. Waccary, K. Kort, J. van Leeuwen, A. Collee, H. van der Klis, J.H. Ramaker, M.E. Cuijpers, L. van Leeuwen, E. Chladek, J. Splinter, H.M. Bruins, T. van Bohemen, M. van Leeuwen-Berkheij, A. van der Zwan Afwezig met kennisgeving R. Bleeker, K.H. Lauret, G. Baartman en S. Halbertsma 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op het nieuwe Europese hoofdkwartier van Avery Dennison. De voorzitter verzoekt de aanwezigen hun naam te controleren op de presentielijst om foutieve naamsvermeldingen te voorkomen. De behandeling van de agenda vindt zoals gebruikelijk plaats aan de hand van een presentatie. 2. Notulen van de Algemene Vergadering van 2 september 2013 Het verslag van de Algemene vergadering van deelnemers en gepensioneerden op 2 september 2013 wordt per pagina doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld (besluit).

2 pagina Jaarverslag 2013 Alvorens het jaarverslag te bespreken, stelt de voorzitter de bestuursleden en adviseurs voor. Edwin Voskuilen en Frank Veltkamp zijn bestuurslid namens de werkgever. De heer Van Gijn is ook bestuurslid namens de werkgever en voorzitter van het pensioenfonds. Eveline Megchelse en Frank Steeman zijn bestuurslid namens de werknemers. Marie-Christine Witteman is de manager van het pensioenfonds. Kristel Kusters is de actuaris van het pensioenfonds en Karen Castelijns is bestuursondersteuner vanuit Syntrus Achmea. Kerngegevens De voorzitter licht de kerncijfers toe. Het aantal actieven is in 2013 met 36 teruggelopen. Het aantal slapers is toegenomen met 45. Het aantal gepensioneerden is met 36 gestegen. In totaal is de populatie met 45 gestegen. De premiebijdrage is licht gedaald en de uitkeringen zijn gestegen. Het belegd vermogen is in 2013 gestegen naar 273 miljoen Euro. Dit is met name het gevolg van het goede rendement op aandelen. Resultaat 2013 De verplichtingen worden vastgesteld door middel van de rentecurve en zijn in 2013 gedaald. Door de licht gestegen rente, zijn de verplichtingen in 2013 gedaald. De combinatie van gestegen beleggingsresultaat en lagere verplichtingen heeft geleid tot een stijging van de dekkingsgraad. Het was een goed jaar voor het pensioenfonds, met een positief resultaat van 17,5 miljoen. Dit is een combinatie van de rentewijziging (7,4M), het beleggingsresultaat (9,2M) en overige factoren (0,9M). Verbeterde financiële positie Het bestuur is blij dat de financiële positie van het pensioenfonds in 2013 is verbeterd door goede rendementen op beleggingen. Dit komt vooral door de goede rendementen op aandelen in ontwikkelde markten, en een gedeeltelijke afdekking van het renterisico. Hierdoor is het kortetermijnherstelplan beëindigd per eind september Aanvullende maatregelen waren niet nodig. Het langetermijnherstelplan is nog niet gerealiseerd. Het pensioenfonds heeft 15 jaar vanaf aanvang van het langetermijnherstelplan om dat te realiseren. Het langetermijnherstelplan wordt beëindigd als de dekkingsgraad zich drie kwartaaleinden boven de vereiste dekkingsgraad bevindt. Hiervan kan eind september 2014 sprake zijn als de dekkingsgraad dan hoger is dan de vereiste dekkingsgraad. Gevraagd wordt of beëindiging van het langetermijnherstelplan betekent dat er dan weer geïndexeerd kan worden. De voorzitter antwoordt dat er vanaf 1 januari 2015 een nieuw financieel toetsingskader van kracht is. Op basis daarvan en de ALM-studie die momenteel wordt uitgevoerd wordt nieuw beleid met betrekking tot indexaties geformuleerd. Het besluit voor indexatie per 1 januari 2015 wordt vervolgens in november of december genomen. Opgemerkt wordt dat er al 10 jaar niet meer is geïndexeerd. Het gevoel bestaat dat de gepensioneerden de buffers achterlaten voor de nieuwe generatie die van de regering nog maar weinig pensioen mag opbouwen. De voorzitter antwoordt dat het bestuur van het pensioenfonds moet voldoen aan de wetgeving. Binnen dat kader maakt het bestuur een zo goed mogelijke belangenafweging. DNB toetst de beslissingen van het bestuur. De voorzitter geeft aan dat door een samenloop van de slechte economische omstandigheden en de gestegen levensverwachting helaas al 10 jaar niet geïndexeerd is. Opgemerkt wordt dat de indexatie-ambitie niet in het jaarverslag is opgenomen, anders dan dat het bestuur een besluit neemt op basis van de financiële situatie. Het is niet duidelijk wat de ondergrens is. De voorzitter geeft

3 pagina aan dat dit is opgenomen in de actuariële en bedrijfstechnische nota. Het bestuur gaat kijken naar indexatie als het vermogen hoger is dan het vereiste eigen vermogen. Het bestuur zal het indexatiebeleid opnieuw vaststellen aan de hand van de ALM studie. Mevrouw Witteman vult aan dat de dekkingsgraad in de presentatie de dekkingsgraad op basis van de UFR en driemaands middeling is die ook aan DNB wordt doorgegeven. De economische dekkingsgraad op basis van marktrente speelde ook een rol bij het indexatiebesluit en deze is veel lager. DNB dekkingsgraad De voorzitter vervolgt dat de dekkingsgraad zoals deze aan DNB wordt gerapporteerd sinds ultimo 2013 licht is gestegen. Daar zit een driemaands middeling in en een aanpassing van de rente boven de 20 jaar. De economische dekkingsgraad op basis van marktrente is lager. 4. Beleggingsbeleid De heer Steeman licht de beleggingen in 2013 toe. Het beleggingsrendement in 2013 was 3,9%, dat is minimaal wat het pensioenfonds wil hebben. De verplichtingen zijn door de stijgende rente licht gedaald. Het pensioenfonds heeft te maken met de lange rente. In 2014 is de lange rente fors gedaald. Het beleggingsrendement van 3,9% komt vooral door de rendementen op de wereldwijde aandelen. Onroerend goed en wereldwijde aandelen hebben in 2013 onder de benchmark gepresenteerd. Er is uitgebreid met de fondsmanager van het onroerend goed fonds gesproken over de tegenvallende prestaties. Deze worden vooral veroorzaakt doordat het fonds waarin het pensioenfonds belegt, niet in onroerend goed in Japan belegt. Daar is een bubble ontstaan door het stimuleringsbeleid van de Japanse overheid die onroerend goed opkoopt. De fondsmanager heeft hierdoor weinig vertrouwen in Japans onroerend goed. De verwachting van het bestuur is dat over een aantal jaar de bubble barst, waardoor het rendement van het fonds hierdoor boven de benchmark komt. De renteafdekking was in 2011 verhoogd naar 77,5%. In 2013 is de renteafdekking weer verlaagd naar de strategische renteafdekking van 75%. Dat is voor een pensioenfonds vrij hoog. Daardoor is het pensioenfonds goed beschermd tegen dalende rente, zoals nu het geval is. Dit is een van de redenen dat de dekkingsgraad nu nog hoger is dan de vereiste dekkingsgraad. Gedurende het jaar is een aantal correcties doorgevoerd in de beleggingsportefeuille, waar deze afweek van de strategische mix. In december 2013 is het pensioenfonds overgestapt van een algemeen onroerend goed fonds, naar een euro hedged fonds. Het voordeel hiervan is dat er geen currency overlay meer nodig is om het valutarisico af te dekken. De currency overlay was erg ondoorzichtig. Het wereldwijd aandelen fonds en het vastrentende deel waren al euro hedged. De emerging markets portefeuille is niet euro hedged. Het pensioenfonds verwacht dat dit rendement kan opleveren. Verder heeft het bestuur de documentatie en de processen in 2014 meer in lijn gebracht met de eisen van DNB.

4 pagina Resultaat versus benchmark Er wordt belegd in twee verschillende aandelenfondsen, een wereldwijd fonds en een emerging markets fonds. De prestaties liggen al enkele jaren onder de benchmark. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het wereldwijde aandelenfonds. Het pensioenfonds onderzoekt nu of het noodzakelijk is om over te stappen naar een ander fonds. Het onroerend goed fonds heeft zoals besproken verlies opgeleverd, net als vorig jaar. Het bestuur verwacht dat dit een goed fonds is en heeft er vertrouwen in dat het fonds in 2014 boven de benchmark kan presteren. De vastrentende portefeuille is een combinatie van een fonds voor beleggingen in vastrentende waarden en een fonds voor de rentehedge, die moet beschermen tegen schommelingen in de rente. De vastrentende portefeuille heeft iets beter dan de benchmark gepresteerd. Grondstoffen hadden een negatief rendement van 9,6%. Beleggingen in grondstoffen worden gebruikt voor diversificatie. Daarom vindt het bestuur het negatieve resultaat niet zorgwekkend. Ontwikkeling strategische mix Op slide 10 staat een weergave van de strategische mix en de werkelijke mix eind Het percentage belegd in aandelen ligt boven de strategische mix. Dat accepteert het bestuur omdat aandelen het naar verwachting goed doen. De beleggingen in onroerend goed lopen achter op de strategische mix. Er is een correctie gedaan om meer in onroerend goed te gaan beleggen. Daarnaast wordt relatief weinig in grondstoffen belegd. Vier jaar geleden is begonnen met beleggen in grondstoffen, de portefeuille groeit langzaam naar de strategische mix. Eind 2013 was het geïnvesteerd vermogen 260 miljoen euro. Door de gedaalde rente is dat nu gestegen naar ruim 300 miljoen Euro. Gevraagd wordt of de 260 miljoen euro juist is. Dit moet 272 miljoen euro zijn inclusief de ongerealiseerde waarde van de renteswaps. 5. Activiteiten 2013 en vooruitzichten 2014 De voorzitter licht de activiteiten in 2013 en de vooruitzichten voor 2014 toe. Toeslagverlening Het bestuur houdt de indexatieachterstand bij voor een periode van 10 jaar. Voor de gepensioneerden bedraagt de indexatieachterstand 10,7% en voor actieve deelnemers is dat 12,9%. Het verschil wordt veroorzaakt doordat verschillende maatstaven worden gehanteerd: voor de gepensioneerden is dat de prijsindex en voor de actieven de index van de cao-lonen. Alle stakeholders worden geraakt door het ontbreken van indexatie. Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (WVBP) Het pensioenfonds moest als gevolg van de WVBP een keuze maken voor een nieuw bestuursmodel. Het bestuur heeft gekozen voor het paritaire model, waarbij vertegenwoordigers van de deelnemers, de werkgever

5 pagina en de gepensioneerden in het bestuur zijn opgenomen. Dit was al het geval. Het bestuur heeft ervoor gekozen om geen externe deskundigen aan het bestuur toe te voegen. Bij de overweging heeft de betrokkenheid bij het pensioenfonds en de belanghebbenden een rol gespeeld evenals de kosten. Onder de WVBP vindt visitatie jaarlijks plaats en niet meer driejaarlijks. Het verantwoordingsorgaan heeft onder het WVBP een nieuwe rol gekregen. Het toetst het beleid achteraf en adviseert het bestuur vooraf op een aantal onderdelen. Bestuur en organen van het fonds In april 2013 is Eveline Megchelse benoemd als bestuurslid. Het bestuur is blij dat nu ook een vrouw in het bestuur zit. Frank Steeman is in juli 2014 herbenoemd als bestuurslid. In maart 2014 heeft Roel Bleeker afscheid genomen als lid van de beleggingsadviescommissie. De heer Van Gijn bedankt de heer Bleeker voor zijn jarenlange inzet in diverse functies bij het pensioenfonds. In juni 2014 heeft Steven Halbertsma aangegeven per 1 september 2014 terug te treden als bestuurslid, waardoor nieuwe verkiezingen zijn uitgeschreven. Mevrouw Van Leeuwen heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid. Het bestuur heeft vastgesteld dat mevrouw Van Leeuwen voldoet aan het functieprofiel. Nadat zij de benodigde cursussen heeft gevolgd, wordt haar voorgenomen benoeming gemeld bij DNB. Code Pensioenfondsen De Code Pensioenfondsen is opgesteld door de Pensioenfederatie en de STAR en is in werking getreden per 1 juli De Code bestaat uit 83 normen voor goed pensioenfondsbestuur waar het pensioenfonds aan moet voldoen, of uitleggen waarom er niet aan voldaan wordt. Het pensioenfonds moet beleid opstellen voor alle in de Code genoemde thema s, zoals beloning, diversiteit, verantwoording, verantwoord beleggen en integriteit. Hiervoor heeft het bestuur veel besluiten genomen en fondsdocumenten opgesteld of aangepast. Tot nu toe liftte het pensioenfonds mee op het integriteitsbeleid van de werkgever. In 2014 heeft het pensioenfonds eigen beleid geformuleerd. Uitvoeringskosten en toekomst fonds De uitvoeringskosten zijn in 2013 met bijna 30% gestegen. Dit is een grote zorg voor het bestuur en het verantwoordingsorgaan. De gestegen kosten zijn een uitvloeisel van de toegenomen regelgeving die geïmplementeerd moet worden. Het ziet ernaar uit dat de kosten in 2014 niet lager zijn dan in De vermogensbeheerkosten bedroegen in ,54% van het belegd vermogen. Het aantal pensioenfondsen in Nederland neemt exponentieel af. Pensioenfonds Avery Dennison is relatief klein. Het bestuur denkt na over de toekomst van het pensioenfonds, ook in verband met de continuïteit van het bestuur. Volgens de criteria van DNB heeft het pensioenfonds momenteel nog steeds bestaansrecht, dat heeft het bestuur in het voorjaar onderzocht. Daarnaast heeft Mercer de gevolgen van de sluiting van de vestiging Hazerswoude geanalyseerd. Door de sluiting van de vestiging Hazerswoude neemt het aantal actieve deelnemers met 180 af. Het effect op de premie is neutraal. Wijzigingen in 2015 Vanaf 1 januari 2015 wijzigt de fiscale wetgeving. Ook is er vanaf 1 januari 2015 een nieuw Financieel Toetsingskader en nieuwe wetgeving op het gebied van pensioencommunicatie.

6 pagina Wijziging fiscale wetgeving Vanaf 1 januari 2015 wordt de pensioenopbouw gemaximeerd op 1,875% per jaar bij een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Daarnaast wordt het pensioengevend inkomen gemaximeerd op Hierdoor is minder pensioenopbouw in het pensioenfonds mogelijk. De werkgever en de COR buigen zich over de inhoud van de nieuwe pensioenregeling. Er is een mogelijkheid om een pensioenregeling op 65-jarige leeftijd en een pensioenregeling op 67-jarige leeftijd in te voeren, of om de opgebouwde pensioenrechten op 65-jarige leeftijd actuarieel neutraal te herrekenen naar 67-jarige leeftijd. Het bestuur van het pensioenfonds heeft de voorkeur voor het voeren van één pensioenregeling, in verband met eenvoud en uitvoeringskosten. In de keuze van het bestuur wordt rekening gehouden met de wens van de sociale partners. De mogelijkheid tot vervroegen blijft bij omzetting bestaan. Gevraagd wordt of de uitkomst bij terug rekening hetzelfde is. De voorzitter antwoordt dat dit gedurende de tijd dat de factoren zijn vastgesteld het geval is. Volgens de actuaris is het acceptabel om de uitruilfactoren voor een termijn van 3 jaar vast te stellen. Indien deze factoren voor een te lange periode worden vastgesteld, kan dat nadelig zijn voor andere belanghebbenden. Nieuw Financieel Toetsingskader (FTK) Vanaf 2015 is er een nieuw FTK. Het wetsvoorstel wordt dit najaar door het parlement behandeld. Hierin wordt onder meer geregeld dat pensioenfondsen hogere buffers moeten aanhouden. Ook moet de premie op een andere manier worden vastgesteld. De premie 2015 mag nog op basis van het huidige FTK worden vastgesteld. Onder het nieuwe FTK mogen tekorten over een langere periode worden uitgesmeerd en gelden andere regels met betrekking tot kortingen en indexaties. Het pensioenfonds heeft een risicobereidheidsonderzoek onder de deelnemers en gepensioneerden uitgevoerd, waarvan de resultaten binnenkort bekend worden gemaakt. De belangrijkste conclusie is dat de belanghebbenden de voorkeur hebben voor een regeling met weinig risico. Wetgeving pensioencommunicatie Vanaf 1 januari is er nieuwe wetgeving met betrekking tot pensioencommunicatie. Ook dit levert veel werk op voor het pensioenfonds. Conclusie De voorzitter concludeert dat er weer veel nieuwe wetgeving is die het nodige vraagt van het bestuur en de sociale partners. Gevraagd wordt of het pensioenoverzicht eerder kan worden toegestuurd. Het bestuur gaat na of dit mogelijk is (actie). Gevraagd wordt of de kosten voor alle genoemde wijzigingen volledig bovenop de uitvoeringskosten van 2013 komen. Dat is volgens de voorzitter niet het geval, doordat er ook projecten aflopen. Het bestuur onderzoekt wel of de kosten structureel hoger zijn. De kosten wijken niet af van vergelijkbare fondsen. Grotere

7 pagina pensioenfondsen hebben wel schaalvoordelen. De heer Van Gijn vraagt decharge voor het gevoerde beleid. Dit wordt unaniem verleend. 6. Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 7. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. Aldus goedgekeurd op 7 september 2015, Voorzitter Secretaris

pagina Het bestuur, de adviseurs, de deelnemers en de pensioengerechtigden Notulen Algemene Vergadering van Deelnemers van 7 september 2015

pagina Het bestuur, de adviseurs, de deelnemers en de pensioengerechtigden Notulen Algemene Vergadering van Deelnemers van 7 september 2015 pagina 01 08 aan Het bestuur, de adviseurs, de deelnemers en de pensioengerechtigden onderwerp Notulen Algemene Vergadering van Deelnemers van 7 september 2015 van Erhan Gokcen Aanwezig Namens het bestuur

Nadere informatie

AVERY DENNISON. stichting pensioenfonds avery dennison. pagina 01105. aan Het bestuur De deelnemers De gepensioneerden.

AVERY DENNISON. stichting pensioenfonds avery dennison. pagina 01105. aan Het bestuur De deelnemers De gepensioneerden. AVERY DENNISON stichting pensioenfonds avery dennison pagina 01105 aan Het bestuur De deelnemers De gepensioneerden onderwerp Algemene Vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden d.d. 8 september 2011

Nadere informatie

De dames E.L. van Dee, J.A.M. van den Berg, G.H. Jansen-Broek en de heren F. Jonker, J. Korndorffer

De dames E.L. van Dee, J.A.M. van den Berg, G.H. Jansen-Broek en de heren F. Jonker, J. Korndorffer pagina 01 06 aan Het bestuur De deelnemers De gepensioneerden onderwerp Algemene Vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden d.d. 3 september 2012 van Peter Koudijs datum 10 oktober 2012 Aanwezig Namens

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Deelnemers en Gepensioneerden Oegstgeest, 5 september 2016

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Deelnemers en Gepensioneerden Oegstgeest, 5 september 2016 Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Algemene Vergadering van Algemene Vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden Oegstgeest, 5 september 2016 Agenda 1. Opening 2. Vaststelling notulen jaarvergadering

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 samenvatting van het jaarverslag In het Jaarverslag 2014 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Agenda 1. Opening 2. Evaluatie herstelplan 31-12-2012 en korting pensioenen 3. Toeslagenbesluit (indexatie) 4. Rondvraag

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Het bestuur, de adviseurs, de deelnemers en de pensioengerechtigden

Het bestuur, de adviseurs, de deelnemers en de pensioengerechtigden pagina 01 13 aan Het bestuur, de adviseurs, de deelnemers en de pensioengerechtigden onderwerp Conceptnotulen Algemene Vergadering van Deelnemers en Pensioengerechtigden van 5 september 2016 Van Jolanda

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 19 november 2013 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening Financiën: Financiële situatie Beleggingsbeleid Risico s en rendement

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Lunch & Learn 27 september / 2 oktober / 8 oktober 2012 Internal use only Programma Wat komt er vandaag aan bod? Van premie tot pensioen 1 Een goede pensioenregeling

Nadere informatie

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG Herstelplan Stichting Personeelspensioenfonds APG PPF APG Herstelplan versie: juni 2015 Herstelplan PPF APG 2015 juni 2015 1. Inleiding In dit herstelplan 2015 voor PPF APG leest u eerst welke uitgangspunten

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 18 november 2014 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening 2013 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan ingediend bij en goedgekeurd

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #13 augustus 15 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen 3/4

Nadere informatie

30 september /LJ/AH. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie

30 september /LJ/AH. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Team Pensioenen T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000 wwwfnvbondgenotennl Datum 30 september 2015 008/LJ/AH Onderwerp FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst

Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst Jaarvergadering DNP 25 maart 2015 Frans Dooren, directeur 1 Agenda - Even voorstellen - Terugblik 2014 - Organisatie, Dekkingsgraad, Rente, Verplichtingen,

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10 Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 0 Onderbouwing gekozen hersteltermijn Er is voor een termijn van 0 jaar gekozen omdat een relatief lange termijn

Nadere informatie

INFOSESSIES PENSIOENEN - 20, 22 en 26 november Infosessies PENSIOENEN en 26 november door Peter Boonen en Jan Lodewijks

INFOSESSIES PENSIOENEN - 20, 22 en 26 november Infosessies PENSIOENEN en 26 november door Peter Boonen en Jan Lodewijks Infosessies PENSIOENEN 2012 20-22 en 26 november 2012 door Peter Boonen en Jan Lodewijks 1 AGENDA Toelichting huidige situatie Septemberpakket en Regeerakkoord Overleg met vakorganisaties Communicatie

Nadere informatie

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP De Dynamische Strategie Portefeuille DSP Onderdeel van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds UWV 1 Inhoudsopgave Waarom beleggen? 4 Beleggen is niet zonder risico s 4 Strategische beleggingsportefeuille

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013 Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013 Kerkrade, 12 november 2013 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Jaarvergadering van deelnemers Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Vaststelling notulen jaarvergadering 25 juni 2014 4. Verslag, rekening en

Nadere informatie

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. 3 juni 2015

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. 3 juni 2015 Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 3 juni 2015 1. Agenda 1. Opening 2. Notulen van de vergadering van 22 mei 2014 3. Governance 4. Herstelplan 5. Financiële gegevens 2014 6.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2015 AUGUSTUS 2016 In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Herstelplan 2016. Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG)

Herstelplan 2016. Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) Herstelplan 2016 Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) Onderwerp: Herstelplan PPF APG 2016 Datum: 10 maart 2016 1. Inleiding Deze notitie geeft een overzicht van de uitgangspunten die gehanteerd

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ECI

Stichting Pensioenfonds ECI Stichting Pensioenfonds ECI Verslag betreft Algemene deelnemersvergadering van 22 september 2012 aanwezig Het bestuur De heren H. Hylkema (voorzitter), W. van der Kooy, M. Muller, T. Cieraad en mevrouw

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2016 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2015 in hoofdijnen... 5 2. Financiële positie 2016... 8 3.Haalbaarheidstoets 2016... 9

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers POPULAIR JAARVERSLAG 2014 Financiële situatie Beleggingen De organisatie Veranderingen Communicatie 2014 in cijfers 2 Pensioenfonds UWV heeft in 2014 veel aandacht besteed aan de toekomst van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst. Fokko Covers Brigitte van Buuren November - december 2012

Pensioenbijeenkomst. Fokko Covers Brigitte van Buuren November - december 2012 Pensioenbijeenkomst Fokko Covers Brigitte van Buuren November - december 2012 Agenda Algemeen Stand van zaken SPEO Herstelplan en kortingsmaatregelen Aanpassing AOW leeftijd Pensioenakkoord Communicatie

Nadere informatie

Analyse financiële positie

Analyse financiële positie Analyse financiële positie Notitie voor deelnemers en gepensioneerden oktober 2012 2 Samenvatting Aanleiding SPOA krijgt regelmatig vragen van deelnemers over de financiële situatie bij het pensioenfonds.

Nadere informatie

ConceptVerslag deelnemersvergadering 22 mei 2014

ConceptVerslag deelnemersvergadering 22 mei 2014 ConceptVerslag deelnemersvergadering 22 mei 2014 Aanwezig: Bestuursleden De heer D.J.H. de Bruijn De heer G.J. Mulders (m.k.a.) De heer J.H.E. Soepenberg De heer J.G.E. Visser (m.k.a.) De heer P.M Dekker

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Dekkingsgraad van uw Pensioenfonds Behaalde rendementen in het tweede kwartaal Overige mededelingen De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl.

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl. Verkort jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds PostNL 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel Pensioenfondsen en pensioenen stonden ook in 2012 weer in het middelpunt van de belangstelling.

Nadere informatie

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Samenvatting cijfers per 30 september 2017 Dekkingsgraad (UFR): 106,4% Beleidsdekkingsgraad: 103,5% Belegd vermogen: 23,9 miljard Rendement 2017

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda 18.30 Opening Bert 18.35 Hoe staat het fonds er voor René Financieel Beleggingsbeleid Rendement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Invista

Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista NOTULEN VAN DE DEELNEMERSVERGADERING STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA GEHOUDEN OP 14 OKTOBER 2015 Aanwezig: Afwezig: De werkgeversbestuursleden: de heren Thomas (voorzitter)

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016

Deelnemersvergadering. Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016 Deelnemersvergadering Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016 Agenda Opening, mededelingen en vaststelling verslag 2015 Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Kwartaalbericht 3e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 3e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 107% Belegd vermogen 81,9 miljard Rendement derde kwartaal 9,1% Premie- en indexatiebesluit in vierde kwartaal Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft in

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie