Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag

2

3 Voortgangsrapportage Haagse krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag

4 2

5 Inhoud Het resultaat telt 5 1. Inleiding bij de rapportage 7 2. De aanpak en adopties 11 Intermezzo Gezondheid en sport De Pijlers 15 Intermezzo Multiprobleemgezinnen Bewonersparticipatie 19 Intermezzo Uitenhagestraat De wijken en stedelijke business cases 24 Intermezzo Schoon, heel en veilig Achttien bestuurlijk vastgestelde opdrachten 33 Intermezzo Otterrade 38 Bijlage : Voortgang in de business cases (stedelijk en per wijk) 41 De Stedelijke business cases 41 Transvaal 54 Schilderswijk 63 Stationsbuurt Rivierenbuurt 71 Zuidwest 78 3

6 4

7 Het resultaat telt Haagse Aanpak werkt Het resultaat op straat, daar gaat het om. Om dáár wezenlijk verandering te brengen, is een uitgebreid programma samengesteld waarmee we de grote problemen in de krachtwijken aan gaan pakken. We voeren dat programma uit in een periode van tien jaar. Niet in één jaar, niet in twee jaar. Ook niet in één collegeperiode, maar in een periode van tien jaar. Den Haag is de enige gemeente in Nederland met een krachtwijkenprogramma met èchte lange adem. Kwaliteit maak je namelijk niet in één dag. En dát is wat deze wijken nodig hebben: duurzaam succes! Er is op straat geen behoefte aan snelle acties die het alleen op televisie goed doen. Bij de aanvang van dit project, in 2007, is door alle bewoners gevraagd om een serieus plan. Laten we het nu eens in één keer echt goed doen! was de roep uit de wijken. De gemeente heeft geluisterd naar wat er moest gebeuren om de vier wijken, Transvaal, Schilderswijk, Rivierenbuurt/Stationsbuurt en Zuidwest, naar het Haagse gemiddelde te krijgen. Deze wijken scoren slecht op punten als gezondheid, scholing, werk, economie, problemen bij mensen thuis, een schone straat en veiligheid. Er zijn ambitieuze plannen voor verbetering en er is op basis daarvan een megaprogramma opgesteld. De bewoners gaven zelf aan waar de problemen het grootst waren en waar we dus, samen met hen, oplossingen voor moesten bedenken. Maar het belangrijkste signaal dat uit alle buurten naar voren kwam was dat je hierbij niet over één nacht ijs kon gaan. Dus zijn we erg trots op de resultaten die nu alvast hebben bereikt. Zo wordt er met grote inzet gewerkt aan hulp voor multiprobleemgezinnen. Deze mensen worden niet meer alleen gelaten in het woud van hulpverlenende instanties. Dat alleen al is een grote stap vooruit voor de bewoners thuis. Sinds kort wordt de straat van vroeg in de ochtend tot s avonds laat schoongehouden. Met veel meer mensen dan voorheen en meer modern materieel. Eindelijk eens iets dat mensen in de wijk wilden zien: maak meer schoon. Voor Schoon en Heel zijn we met veel mensen in de vier wijken op stap geweest. En tijdens het opstellen van de plannen hebben de wijkteams een belangrijke rol gehad om tot een echt goed voorstel te komen. Nu vegen we vaker, waardoor het schoner wordt, handhaven we meer en zijn we begonnen met de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers, zodat afval niet meer op straat wordt verzameld. Het wordt daardoor zichtbaar schoner op straat. Dat is wat men wil. De ondergrondse containers waren er zonder de energie van de Haagse aanpak niet gekomen. Tijdens de eerste sessies al klonk vanuit de wijken de roep om iets te doen aan het zwerfafval. De gemeente heeft hiernaar geluisterd en heeft er iets aan gedáán. Eén van de eerste bekrachtigde voorstellen in de krachtwijkenaanpak was ten slotte het plan om alle vier de wijken te voorzien van ondergrondse afvalcontainers. Met dàt besluit heeft Den Haag in één keer een grote stap gezet. En ook duidelijk gemaakt dat de gemeente een serieuze partner is voor deze wijken. En dit is nog maar één voorbeeld. En nu verder Deze voortgangsrapportage, opgesteld door het Programmabureau Krachtwijken, laat nog veel meer resultaten zien. Die gelden voor een programma dat 10 jaar gaat duren, zijn veelbelovend, en leveren dankzij een gedegen aanpak ook echt duurzame winst op voor de bewoners van de vier krachtwijken. Minstens zo belangrijk is het om de veranderende aanpak te laten zien. Dat is een ontwikkeling die zich binnen én buiten de muren van het stadhuis afspeelt, maar die niet één op één aan de verschillende business cases is verbonden. Deze verandering is een gevolg van de omslag die wij met de krachtwijkenaanpak hebben gemaakt. Die omslag werd ingegeven door de wens van het college om zaken doelgerichter aan te pakken, om integraal en wijkgericht te werken. De omslag werd ook hardop geëist in de wijken. Want daar was iedereen het meer dan beu dat keer op keer ideeën om iets aan de achterstanden te doen, in een te korte termijn uitgevoerd moesten worden. In het verleden bleek steeds weer dat het bijna onmogelijk is om problemen, die heel divers zijn, op een effectieve manier, met inzet van verschillende disciplines, diensten en partners aan te pakken. Den Haag heeft dit binnen het college opgepakt door met de inhoudelijk meest betrokken wethouders voor de aanpak, samen aan tafel te gaan zitten. In de praktijk wordt hier, door collegiaal bestuur, de krachtwijkenaanpak vanuit het college geleid. Dit levert de noodzakelijke bestuurlijke coalities op die planvorming makkelijker en sneller mogelijk maakt. Zowel in de voorbereidingsfase als in de uitvoering is ook het beraad van directeuren van groot belang. Aan één tafel wordt door de verschillende diensten samengewerkt om een integrale aanpak te realiseren. Een goed voorbeeld is de eerder genoemde aanpak van multiprobleemgezinnen. Twee jaar geleden nog hadden de 5

8 diensten OCW en SZW ieder een volledig eigen traject voor hun afzonderlijke doelgroepen gezinnen mèt en gezinnen zonder kinderen. Het is heel eenvoudig, maar de Haagse Aanpak (krachtwijkenaanpak) was er voor nodig om te laten inzien dat een groot deel van het werk samen kan en dus ook moet worden gedaan. Efficiency wordt nu behaald door samen mensen met meerdere problemen in kaart te brengen waarbij overigens ook mensen met minder ernstige problemen in het vizier komen en ze ook met een gezamenlijk opgezet systeem, van coördinatie en planvorming te helpen. Eén gezin, één coach en één hulpplan, daar werken we hard aan. Met op de achtergrond verschillende instanties en gemeentelijke diensten. Nu is de aanpak oplossings- en klachtgericht. Het lijkt heel simpel, maar alleen vanuit dat klachtgerichte perspectief was iedereen in de verschillende ketens er van te overtuigen dat één klant ook echt één aanpak hoort te krijgen. En dat hebben we nu al met z n allen bereikt. Buiten het stadhuis wordt ook veel meer samengewerkt. Dat is echt niet alleen te danken aan de inzet van de gemeente. Maar ook hier is het project dat we mèt alle partners hebben aangedurfd, de reden voor de intensievere samenwerking. Een goed voorbeeld is het Teniersplantsoen in de Schilderswijk. In de omgeving ervan werken ongeveer 200 professionele hulpverleners, welzijnswerkers, onderwijzers, sportleerkrachten, culturele werkers. In een dozijn verschillende instellingen voor de wijk. Zij zetten zich al jaren enorm in voor de Schilderswijk. De Haagse Aanpak zorgt ervoor dat ze samen aan tafel zitten en brede programma s opstellen. Om middelen en voorzieningen, bijvoorbeeld (school)gebouwen, nog beter te gebruiken. Er worden inmiddels brede programma s aangeboden in de zaterdagschool, de zomerschool en de sportcampus. Nu komt daar, in het het pas geopende centrum, ook een breed wijkgericht cultuuraanbod bij vanuit Culturalis. De afstemming van de verschillende onderdelen, gebeurt door de instellingen sámen, met ondersteuning vanuit de gemeente. Op de zaterdagschool zitten tot nu toe 230 jongeren en 140 volwassenen die door deze aanpak, en het extra geld vanuit de gemeente, hard kunnen werken om zichzelf te ontwikkelen. Want er worden niet vrijblijvende cursussen aangeboden. Leerlingen van jong tot oud krijgen hier gewoon Nederlands of rekenen. Tachtig procent van het aanbod van de zaterdagschool is les. En dáár komen dus mensen op af, blijkt. In vergelijking met andere brede school initiatieven elders in Nederland met een veel meer op leuk gericht programma, is de opkomst hier vele malen hoger. Het werkt dus. Kortom, we zijn met velen aan de slag in de krachtwijken in Den Haag. Met onze Haagse Aanpak. Die aanpak is veelbelovend en de eerste resultaten zijn zeer hoopgevend. Deze rapportage gaat daar uitvoerig op in. Maar het belangrijkste is volgens ons dat we op de ingeslagen weg voort blijven gaan. De coalities die we, op alle fronten, met alle verschillende partners en vooral met de bewoners, hebben gesmeed, moeten we koesteren en gebruiken om betekenisvol werk te verzetten in de wijken. Het college blijft daarom met volle inzet sturen op een samenhangende en structurele uitvoering van het programma Krachtwijken Den Haag. De eerste slagen zijn gemaakt, we zijn nog wel een paar jaar aan de beurt. Dus we pakken door. Henk Kool, wethouder SWE Sander Dekker, wethouder OJS Marnix Norder, wethouder BW Bert van Alphen, wethouder WVE 6

9 1. Inleiding bij de rapportage Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Haagse krachtwijkenaanpak. De aanpak moet ervoor zorgen dat de wijken beter gaan scoren op punten waarop zij nu achterblijven bij het Haagse gemiddelde. Het gaat om zaken als gezondheid, scholing, werk, economie, problemen bij mensen thuis, een schone straat en veiligheid. De aanpak is een grote opgave en gebeurt op basis van vijf pijlers of thema s die ieder betrekking hebben op een van de genoemde aandachtsterreinen. Het werk dat moet worden verzet is per pijler en per wijk ondergebracht in business cases, 77 in totaal. Deze voortgangsrapportage is opgebouwd rond deze pijlers en business cases. Maar er is meer. Met verschillende partners zijn afspraken gemaakt over doelstellingen en over bijdrages, zowel financieel als inhoudelijk. Daarom is er ook een hoofdstuk aan de achttien bestuurlijke opdrachten gewijd. Ook is er een hoofdstuk opgenomen over bewonersparticipatie, die bij alle business cases van belang is en een rol speelt. De vier wijken Transvaal, Schilderswijk, Stationsbuurt/Rivierenbuurt en Zuidwest komen afzonderlijk aan bod met een korte stand van zaken. Ook de cases die in al de vier wijken aan de orde zijn, komen als zogenaamde stedelijke business cases afzonderlijk aan bod. Een uitputtend overzicht van de voortgang en stand van zaken per business case wordt gegeven in de bijlage. Dit overzicht is in vorm gelijk aan de eerste voortgangsrapportage. Tenslotte wordt inzicht gegeven in de praktijk van de krachtwijkenaanpak in Den Haag. Vijf interviews met mensen uit de praktijk geven een diepgaand beeld van wat er komt kijken bij de opzet en de uitvoering van de plannen. U vindt deze intermezzo s verspreid door de rapportage. 7

10 Haagse Markt 25 juni

11 9

12 10

13 2. De aanpak en adopties Kenmerkend voor de Haagse wijkenaanpak zijn integraliteit, wijkgerichtheid en uitvoeringsgerichtheid. Om met het laatste te beginnen: er wordt gestreefd naar een zichtbaar resultaat, dus spoedige uitvoering van de plannen. Natuurlijk betekenen afgeronde voorstellen, afspraken of overeenkomsten ook resultaat, maar deze vormen pas het begin, een eerste stap. Waar men op zit te wachten zijn resultaten in de wijken: maatregelen die zorgen voor een verbetering op de punten waarop de wijken nu slecht scoren. Die resultaten moeten passen bij het karakter van de wijk (het DNA) en de behoeften en vragen die daar leven. Dit vergt vanzelfsprekend een intensief contact en overleg met de wijkbewoners. Dit krijgt in de krachtwijkenaanpak bijzonder veel aandacht. Integraliteit is een hoofdstuk apart. De Haagse krachtwijkenaanpak heeft oog voor de veelzijdigheid van problemen. Zo is er bijvoorbeeld doorgaans een verband tussen overlast op straat en moeilijkheden in gezinnen. Het is belangrijk deze samenhang te zien en met een brede aanpak te komen. Een groot deel ervan betreft regulier werk op het terrein van onderwijs en welzijn, sociale zaken en werkgelegenheid, stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid en veiligheid. Deze taken zijn op zichzelf niet nieuw, maar ze krijgen juist op het punt van de integraliteit een nieuwe impuls. Dat betekent vooral meer samenwerking, tussen bewoners en allerlei instanties, maar ook tussen (overheids)instanties onderling. Het Haagse gemeentebestuur wil verkokering binnen het ambtelijk apparaat vermijden en bestrijden. Het gaat in de krachtwijkenaanpak om het probleem of de vraag uit de wijk. Dat is leidend en niet de specifieke taakomschrijving van een gemeentelijke dienst of andere instantie. Integraliteit betekent ook coalities vormen en vanuit betrokkenheid bij de wijk de handen ineenslaan. Het Haagse college en de corporaties overleggen bijvoorbeeld met allerlei maatschappelijke organisaties op het gebied van onderwijs, zorg, welzijn en wonen, die zich hebben verenigd in het samenwerkingsverband Forum. Het Rijk toont zijn betrokkenheid door zogenaamde adopties. Verschillende bewindspersonen hebben zich verbonden aan projecten in de gemeente Den Haag. Frank Heemskerk heeft het economisch programma van de wijk Transvaal geadopteerd, Marja van Bijsterveldt het programma van de campus Teniersplantsoen in de Schilderswijk. Minister Ab Klink heeft de businesscase gezondheid en sport geadopteerd en minister Ernst Hirsch Ballin heeft zich verbonden aan een belangrijk onderdeel van het veiligheidsprogramma, namelijk de sluitende nazorg voor Haagse jongeren die een justitiële jeugdinrichting verlaten. Bij deze werkwijze zijn communicatie en overleg erg belangrijk. Er wordt flink ingezet op bewonersparticipatie en ook op andere manieren wordt gestreefd naar binding en verbinding met en in de wijk. Participatie is bij de gehele aanpak een belangrijk aspect. Er vinden in dat kader tal van evenementen en bijeenkomsten plaats, van buurtfeesten tot theatervoorstellingen, gericht op het versterken van samenhang en betrokkenheid in de wijk. De problematiek in de krachtwijken wordt aangepakt volgens vijf thema s of pijlers: schoon, heel en veilig jongeren en gezondheid multiprobleemgezinnen werk, inburgering en wijkeconomie leefbaar wonen De afgelopen maanden zijn krachthonksessies gehouden over verschillende business cases. Het draait in die sessies om uitwisseling en inspiratie en het leggen van verbindingen. Zo wordt het netwerk van personen die zich inzetten voor de krachtwijken steeds groter en hechter. Er zijn krachthonksessies gehouden over inburgering, schoon, heel en veilig, multiprobleemgezinnen en bewonersparticipatie. 11

14 Op 25 juni vond in de RAC-hallen de eerste Haagse krachtwijkenmarkt plaats. Deze stond in het teken van kennismaking en uitwisseling tussen personen en organisaties die aan de krachtwijken werken. Er waren tientallen kramen met informatie over de business cases waaraan wordt gewerkt. De cases kregen een gezicht, omdat casemanagers persoonlijk uitleg gaven over wat goed gaat en wat nog beter kan. De integrale aanpak van het krachtwijkenprogramma werd goed zichtbaar. De markt was een succes. Hij heeft vele bezoekers getrokken, er is veel informatie uitgewisseld en er zijn talloze verbindingen gelegd. In het krachtwijkencafé ontstond aan het einde van de middag een levendige discussies over de thema burgerparticipatie, wijkeconomie en onderwijs. De dag viel samen met de wijkendag van WWI: 140 ambtenaren van het ministerie gingen de Haagse krachtwijken in om met eigen ogen te zien hoe het daar gaat én om iets te doen, zoals praten met bewoners en organisaties, de straten aanvegen, meehelpen bij buurtprojecten en eten uitdelen bij de Voedselbank. Jongeren uit de wijk, welzijnswerkers en wijkagenten vergezelden de ambtenaren bij hun werkbezoek. Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid in de krachtwijken. De afgelopen jaren zijn extra wijkagenten toegekend voor de politie in de regio Haaglanden en daarvan zijn er 12 aan de slag gegaan in de Haagse krachtwijken. Criminaliteit en overlast worden aangepakt door enerzijds het toezicht en de handhaving op straat te versterken en anderzijds maatregelen te nemen om achter de voordeur ondersteuning en hulp te bieden. Huisbezoeken aan kwetsbare huishoudens moeten helpen bij het meer gecoördineerd en dus efficiënt aanbieden van hulp op verschillende terreinen. In de eerste helft van 2009 zijn in de vier Haagse krachtwijken ruim 450 van dergelijke huisbezoeken afgelegd. Voor de maximale ontplooiing van kinderen en jongeren worden mogelijkheden geschapen om meer te leren en ook andere talenten te ontwikkelen. Het leeraanbod wordt uitgebreid en er komt meer cultureel aanbod. Gezien de relatie tussen gezondheid en bewegen wordt ook gestimuleerd dat kinderen en jongeren aan sport doen. Er is aandacht voor sportaccommodaties en voor begeleiding bij activiteiten. In dit kader zijn bijvoorbeeld in de krachtwijken combinatiefunctionarissen aangesteld, die opereren op het grensvlak van sport en onderwijs. In het onderwijs heten zij schoolsportcoördinatoren, in de sport(verenigingen) wordt gesproken over jeugdsportcoördinatoren. In totaal zijn er op de scholen in de Haagse krachtwijken 32 schoolsportcoördinatoren aangesteld, verder nog 36 op scholen met leerlingen uit de krachtwijken (op scholen buiten de krachtwijken). Er zijn 22 sportverenigingen met een jeugdsportcoordinator. Zij zijn eveneens actief op scholen, veelal in de krachtwijken. Door het inburgeringsaanbod een meer inspirerend imago te geven, wordt getracht meer oud- en nieuwkomers te bereiken. Zo hoopt de gemeente vooral de mogelijke cursisten voor vrijwillige inburgering tot deelname te verleiden. In totaal zijn tot september 2009 in de vier krachtwijken ruim inburgeringstrajecten gevolgd (peildatum half september 2009). Per wijk zijn de aantallen: 163 in Transvaal, 342 in de Schilderswijk, 52 in de Stationsbuurt en 498 in Zuidwest. Voor het versterken van de leefbaarheid in de krachtwijken is het woningaanbod erg belangrijk. Door ingrepen als sloop/nieuwbouw of grondige renovatie komt een grotere woningdifferentiatie tot stand. Tussen juli 2008 en juli 2009 zijn er in de vier Haagse krachtwijken 849 woningen gesloopt en 741 nieuw gebouwd. Een kleine 500 van deze nieuwbouwwoningen staan in Den Haag Zuidwest, 135 in de Schilderswijk, 61 in de Stations/Rivierenbuurt en 53 in Transvaal. 12

15 Intermezzo Een kostbaar bezit Isabel Joosen over gezondheid Een goede gezondheid is een kostbaar bezit. Uit de statistieken blijkt dat de bewoners van de krachtwijken minder gezond zijn dan het Haagse gemiddelde. Daarom is 'gezond leven een belangrijk thema in de Haagse krachtwijkenaanpak. De wijkgerichte aanpak van gezondheidsachterstanden loopt al langer. In 2002 maakte dit onderwerp deel uit van het beleidsakkoord van het college en in 2003 ging er een wijkgericht actieprogramma van bewoners en professionals van start. In het krachtwijkenprogramma wordt hierop voortgeborduurd en wordt de aanpak integraler. Isabel Joosen is programmamanager Volksgezondheid bij OCW en manager van de stedelijke case Gezondheid en sport. De laatste tijd is er veel aandacht voor het onderwerp gezondheid, vertelt Isabel. Of je nu de krant opent of de TV aanzet, de berichtgeving over H1N1-virussen, kinderen met overgewicht, depressie als sluimerende volksziekte, het rookverbod in de horeca vliegen om je oren. En we weten dat gezondheidsproblematiek in de grote stad, en met name in de aandachtswijken, een maatje groter is. Al jaren kennen we bij de aanpak van gezondheidsproblemen daarom een wijkgerichte benadering. Deze is kleinschalig en laagdrempelig en dit werkt erg goed. Er bestaat een intensief contact met en tussen professionals in de wijk. Zo kan men signalen vroegtijdig opvangen. Enerzijds is er dus een wijkgerichte en kleinschalige aanpak, anderzijds wordt nauwlettend gevolgd wat er landelijk en internationaal uit nieuw onderzoek komt. Waar mogelijk wordt er meteen op ingespeeld. De laatste tijd is bijvoorbeeld overgewicht nogal in het nieuws. Gesteld wordt dat meer dan 95% ervan wordt veroorzaakt door een levensstijl van te veel eten en te weinig bewegen. Dat overgewicht een reëel probleem aan het worden is, blijkt wel uit het feit dat in sommige wijken een kwart van de kinderen te zwaar is. Zij lopen meer risico om hart- en vaatziekten of suikerziekte te krijgen. Daarom is voorkomen natuurlijk erg belangrijk. De gemeente Den Haag voert sinds 2005 het actieprogramma Gezond Gewicht uit, gericht op kinderen. Via de Jeugdgezondheidszorg wordt actief gescreend op (risico op) overgewicht en worden activiteiten op maat aangeboden. Ook in de wijken gebeurt er veel op dit vlak. Het gezondheidscentrum De Rubenshoek uit de Haagse Schilderswijk heeft met het project Kinderen met Overgewicht de Haagse Lifestyle Award gewonnen. De jury was erg te spreken over de laagdrempeligheid van het project en de multiculturele dimensie ervan. Omdat er zo n sterk verband gelegd wordt tussen gezondheid en bewegen, valt ook de verbetering van sportlocaties, het realiseren van speelparken en het organiseren van bijvoorbeeld zwemlessen en dergelijke binnen deze business case. Isabel Joosen vindt de krachtwijkenaanpak een erg belangrijke impuls voor het gezondheidsdossier. Het blijft nog wel zoeken voor iedereen, maar het werkt erg goed dat we niet redeneren vanuit één dienst of sector, maar vanuit de gezondheidsachterstand in de krachtwijken. De overtuiging dat gezondheid belangrijk is voor het goed functioneren van een wijk dringt steeds verder door. In november 2008 hebben lokale en landelijke partijen het Intentieakkoord Gezondheid Haagse Krachtwijken ondertekend. Van gezondheidsfondsen en zorgverzekeraars tot corporaties, de Kamer van Koophandel, wetenschappers, het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie en de gemeente, ze doen allemaal mee. Er zijn nu in totaal 26 partners. Ook heeft in het najaar van 2008 een aantal bewindslieden een Haagse business case of een daaraan gerelateerd programma geadopteerd. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink, adopteerde de stedelijke business case Gezondheid en Sport. Isabel Joosen vertelt dat monitoring belangrijk is om de resultaten van maatregelen te meten. Zo wordt de gezondheidssituatie in Den Haag gemonitord door de GGD. Gemeentelijk onderzoek en dat van universiteiten of andere kennisinstituten wordt actief gevolgd. Men probeert steeds de nieuwste kennis te verwerken in de nieuwe programma's. Het is bijvoorbeeld bekend dat 25% van de gezondheidsproblemen gerelateerd is aan roken. Er wordt aan gedacht om aan de Vaillantlaan een anti-rookcentrum te openen. Het zou goed zijn als meer mensen ervan doordrongen raakten hoe slecht roken is voor de gezondheid. Joosen heeft contacten met Karien Stronks, hoogleraar Sociale geneeskunde aan het AMC, die onderzoek doet op dit terrein. Ook leidt zij het Urban 40-onderzoek, waarin alle maatregelen in de 40 Nederlandse krachtwijken gemonitord worden. Doel is te onderzoeken of het fors investeren in gezondheid in deze wijken, naast al die andere ingrepen, ook werkelijk helpt. 13

16 Een gezonde leefomgeving is ook wezenlijk. Veel Hagenaars hebben een oude afvoerloze geiser in huis, die kan zorgen voor een ongezond binnenmilieu. De gemeente Den Haag en de woningcorporaties hebben afgesproken daar verandering in te brengen. Zij willen zo n oude afvoerloze geisers in de huurwoningen van de woningbouwcorporaties versneld vervangen. Dit is een simpele interventie waarmee veel bereikt kan worden, aldus Isabel Joosen. Zij wijst er nog eens op hoe breed deze pijler van de krachtwijkaanpak eigenlijk is. En dan is er ook nog de uitdaging om te linken met andere business cases, aldus Joosen. 14

17 3. De pijlers De krachtwijkenaanpak is opgebouwd rond vijf pijlers. In elk ervan worden inmiddels resultaten bereikt. De doelstellingen in de pijlers zijn uitgewerkt in 77 business cases. In het onderstaande overzicht is aangegeven welke business cases per pijler zijn opgesteld. In de bijlage achterin deze voortgangsrapportage worden resultaten per business case weergegeven, gerangschikt per wijk. Een aantal onderwerpen werd in alle vier de wijken benoemd als belangrijk doel. Die onderwerpen worden krachtwijkenbreed aangepakt. Dit zijn de stedelijke business cases. Bewonersparticipatie is bij de gehele krachtwijkenaanpak van belang en is daarom als afzonderlijk hoofdstuk 4 in deze rapportage opgenomen. In hoofdstuk 5 wordt een korte beschrijving gegeven van de activiteiten per wijk. Pijler 1: Schone, hele en veilige wijk Mensen houden niet van rommel op straat en ze willen zich veilig voelen. Wijk BC Naam Stedelijk: Schoon, heel en veilig Handhaving Bewonersparticipatie Veiligheid Schilderswijk 2.2 Parkeerdruk Pijler 2: Jongeren en Gezondheid Kinderen en jongeren in de krachtwijken moeten zich gezond kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien. Wijk BC Naam Stedelijk: Gezondheid en Sport Centrum voor Jeugd en Gezin Transvaal 1.2 Campus Transvaal Schilderswijk 2.3 Brede Buurtzone 2.5 Campus Teniersplantsoen Stations/Rivierenbuurt 3.1 Brede Buurtschool Plus Zuidwest 4.1 Brede Buurtschool Plus in Bouwlust 4.2 Brede Buurtschool Plus in Moerwijk 4.3 Brede Buurtschool Plus in Morgenstond 4.4 Urban Center 4.5 Tweede Koorenhuis 4.6 Sporttuinen 4.7 Sportcomplexen 4.8 Topsport in het Zuiderpark 4.14 HAVO/VWO 4.15 Leer- / Werkrestaurant Pijler 3: De aanpak van Multiprobleemgezinnen Gezinnen die diep in de moeilijkheden zitten kunnen betere hulp krijgen doordat instanties hun krachten bundelen. Wijk BC Naam Stedelijk: Multiprobleemgezinnen / problemen achter de voordeur / probleemjongeren 15

18 Pijler 4: Werk, wijkeconomie en inburgering De werkloosheid wordt aangepakt en de wijkeconomie gestimuleerd. Inburgering wordt aantrekkelijker gemaakt. Wijk BC Naam Stedelijk: Participatietop Re-integratie en gesubsidieerd werk Inburgering, een classy traject Ontwikkelingsvoertuig Transvaal 1.1 Multicultureel Leisure Center 1.3 Paul Krugerlaan 1.4 Upgrade Haagse Mart 1.5 Urbanmarketing, imagocampagne en evenementen 1.7 Bedrijventerrein Uitenhagestraat 1.8 Gemeentelijk Industrieterrein en park De Verademing Schilderswijk 2.1 Aansluiting op de Lijn 11-zone 2.4 Wijkidentiteit, imago en communicatie Stations/Rivierenbuurt 3.2 Internationale entree voor Den Haag Stationsplein en Stationsweg 3.3 Rivierenbuurt: ondernemers starterspand De Drie Hoefijzers 3.13 BINK36 Zuidwest 4.9 Voorzieningenzone Leyweg / Haga-ziekenhuis Pijler 5: Leefbaar wonen, en een gedifferentieerd woningaanbod Er komt een meer gevarieerd aanbod van woonruimte in de wijken en een hoogwaardige inrichting van de buitenruimte. Wijk BC Naam Transvaal 1.6 Gedifferentieerd wonen: Herstructurering Transvaal Noord Schilderswijk 2.6 Gedifferentieerd wonen Stations/Rivierenbuurt 3.4 Gedifferentieerd wonen 3.5 Intensiveren VvE beheer Rivierenbuurt / aanpak plinten en verbeteren vastgoed Zuidwest 4.11 Gedifferentieerd wonen 4.12 Otterrade 4.13 Mixx Inn Vijverzicht 4.16 Haveltestraat 4.25 Geothermie 16

19 Intermezzo Een positieve impuls voor de hulp aan kwetsbare huishoudens Gesprek met Lia Kroon Kwetsbare huishoudens hebben het moeilijk. Zij verkeren in lastige omstandigheden door werkloosheid, schulden, gezondheidsproblemen, verwaarlozing of een combinatie ervan. Dat zorgt niet zelden voor spanningen en deze lopen soms zo hoog op dat het niet lukt om een gewoon gezinsleven te leiden. Voor de kinderen en jongeren in deze huishoudens is dat funest. De kans is groot dat zij zelf ook in moeilijkheden raken en bijvoorbeeld gaan spijbelen en hun school niet afmaken, overlast in de buurt veroorzaken of zelfs gewelddadig worden en in de criminaliteit belanden. Zo bestaat er dus vaak een verband tussen problemen achter de voordeur en problemen op straat. Bij de oplossing ervan wordt ook naar die samenhang gekeken. De hulp aan deze kwetsbare huishoudens wordt door een goede samenwerking tussen hulpverleningsinstanties verbeterd. Lia Kroon, directeur Participatie en Voorzieningen bij SZW, vertelt erover. In kwetsbare huishoudens is vaak zoveel aan de hand, dat het niet eenvoudig is het overzicht te bewaren. Een opeenstapeling van problemen leidt tot een ware stoet van hulpverleners, die ieder vanuit hun eigen expertise ondersteuning, hulp of zorg bieden. Het betreffende gezin kan de doorgaans de coördinatie hierover zelf niet voeren. In Den Haag wordt sinds 2006 gewerkt aan het realiseren van een integrale sluitende aanpak voor deze groep gezinnen. Dit betekent dat er aandacht is voor zoveel mogelijk aspecten van een problematische situatie en dat naar zoveel mogelijk verbanden daartussen worden gezocht. De dienst OCW is regiehouder voor huishoudens met kinderen tot 23 jaar, de dienst SZW voor de andere huishoudenstypen. Om moeilijkheden in kwetsbare gezinnen tijdig op het spoor te komen worden extra huisbezoeken afgelegd, in 2009 en 2010 samen Het huisbezoek is een goed instrument gebleken, vertelt Lia Kroon. "We zijn op deze manier inderdaad op gezinnen gestuit die hulp nodig hadden en we kunnen mensen tijdig naar het juiste hulpverleningsadres leiden. Het is natuurlijk veel beter om al iets te ondernemen wanneer spanningen nog niet zo hoog zijn opgelopen en een probleem nog niet is geëscaleerd". Voor de korte termijn is de intensivering van huisbezoeken een flinke investering maar op de lange termijn verdient deze zich terug omdat een grote groep huishoudens tijdig in beeld is, aldus Lia Kroon. De werkwijze bij deze aanpak is te omschrijven als 'vinden, verbinden, aanpakken'. De huisbezoeken helpen bij het signaleren (vinden) van problematische situaties in kwetsbare huishoudens. Wanneer het huishouden in beeld is wordt de samenwerking gezocht tussen de verschillende hulpverleningsketens (verbinden) om op deze manier een zo efficiënt en effectief mogelijke hulpverlening (aanpakken) in te zetten. Hierbij wordt het principe van 1 klant, 1 casemanager, 1 plan gevolgd. Voor de cliënt is juist dat een enorme opluchting, want het vereenvoudigt het hulpverleningstraject aanzienlijk. De huisbezoeken worden afgelegd door het promotieteam van Den Haag OpMaat, een gemeentelijke afdeling die sinds maart 2008 het loket vormt voor onder meer inburgering, schuldhulpverlening, sociaal-juridisch advies over voorzieningen voor gehandicapten, huishoudelijke verzorging en armoedevoorzieningen. Door een brede intake wordt gekeken wat de klant nodig heeft om mee te doen in de Haagse samenleving. Voor gezinnen met kinderen waar sprake is van opvoed- of opgroeiproblematiek wordt deze diagnose gesteld in het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Vanuit het CJG kunnen bijvoorbeeld gezinscoaches of VIG-coaches worden ingezet. Den Haag OpMaat heeft daarnaast voor huishoudens zonder kinderen een aanpak ontwikkeld voor Hagenaars die op meerdere gebieden problemen hebben. Met een multidisciplinaire aanpak zorgt Den Haag OpMaat voor een netwerk, waar alle hulpverlenende instanties die betrokken zijn bij een klant, samenwerken aan het oplossen van problemen. Nieuw is ook een service voor klanten die in de bureaucratie dreigen vast te lopen. Gezien de complexe problemen die in sommige gezinnen spelen, is er ook contact met politie en justitie over de gebiedsgerichte aanpak van overlast en onveiligheid en voor de nazorg aan ex-gedetineerden. Dezen komen niet zelden uit multiprobleemgezinnen. Ook overlastgevende jongeren hebben vaak problemen. Er wordt bekeken hoe er niet alleen aan de jongere maar ook aan het gezin hulp kan worden geboden. Ook met allerlei andere instanties zijn er contacten. Te denken valt aan voorzieningen voor begeleid wonen, maatschappelijke opvang, daklozenopvang, geestelijke gezondheidszorg en psychiatrische hulpverlening. Via het Centraal Coördinatie Punt (CCP) werken dergelijke instanties op hun beurt samen. Voor gezinnen met kinderen tot 23 jaar loopt de 17

20 inzet en coördinatie via de Centra voor Jeugd en Gezin. Ook corporaties is gevraagd via bijvoorbeeld sociale huismeesters een rol te spelen in het signaleren van problemen bij hun huurders. Zo ontstaan er steeds hechtere netwerken om problemen in kwetsbare huishoudens vroegtijdig te signaleren. Ook in fase daarna, het zoeken naar de juiste vorm van hulpverlening, gaat de samenwerking steeds beter. De Haagse krachtwijkenaanpak is ook voor dit dossier een katalysator. Er is meer aandacht voor de soms taaie en weerbarstige multiproblematiek en er worden middelen vrijgemaakt om te zorgen voor nog beter maatwerk. Een positieve impuls, aldus Lia Kroon. 18

Verdrag van de Schilderswijk Wijkactieplan

Verdrag van de Schilderswijk Wijkactieplan Gemeente Den Haag Verdrag van de Schilderswijk Wijkactieplan Het Verdrag van de Schilderswijk is geschreven door de gemeente Den Haag ism Haag Wonen. Vele partners hebben bijgedragen aan het totstandkomen

Nadere informatie

Werken aan wijken. Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk

Werken aan wijken. Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken Deel 1: ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken

Nadere informatie

Frontlijnteam in Heechterp- Schieringen. Buurtcoaches in de Mondriaanbuurt

Frontlijnteam in Heechterp- Schieringen. Buurtcoaches in de Mondriaanbuurt Frontlijnteam in Heechterp- Schieringen en Buurtcoaches in de Mondriaanbuurt Participatie door Empowerment in gemeente Leeuwarden Versie maart 2010 Eefke Cornelissen (Kennisnetwerk Achter de Voordeur),

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van

Nadere informatie

Achter de voordeur bij de G31

Achter de voordeur bij de G31 Achter de voordeur bij de G31 Een inventarisatie van praktijkvoorbeelden door Partners en PrÖpper De 7 experimenten van de wijkenaanpak innoveren oplossen samen aanpakken leren Achter de voordeur bij de

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Lokaal investeren in langer gezond leven

Lokaal investeren in langer gezond leven Lokaal investeren in langer gezond leven Concrete bouwstenen voor gemeentelijk gezondheidsbeleid Een publicatie van Public Health Forum Jan Maarten Boot Henny van Lienden Datum?? November 2003 Lokaal

Nadere informatie

KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt

KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt Subsidieaanvraag Roosendaal in het kader van de 40+ regeling VROM 26 februari 2010. 1 Voorwoord VROM wil via de zogeheten 40+ subsidieregeling een impuls

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

Samen werken aan kansen voor bewoners. Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord

Samen werken aan kansen voor bewoners. Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord Samen werken aan kansen voor bewoners Wonen en Kansen in Utrecht Overvecht Noord Inhoudsopgave Voorwoord Het begin Opbouw en werkwijze Samenwerken in de praktijk Toekomst Conclusies 4 7 17 29 47 57 Woordenlijst

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen Regieboek Jeugd Een handreiking voor gemeenten Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding: opstoppingen en ongelukken voorkomen 4 1.1 Kinderen ongehinderd laten

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie