Spel, esthetiek en de paradox van resultaatgerichtheid als parameters bij het ontwerpen van zoekconferenties.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spel, esthetiek en de paradox van resultaatgerichtheid als parameters bij het ontwerpen van zoekconferenties."

Transcriptie

1 Spel, esthetiek en de paradox van resultaatgerichtheid als parameters bij het ontwerpen van zoekconferenties. Dit korte artikel verschijnt in een verzameling: Intervenieren met werkconferenties. Een interventie is steeds doelgericht, men intervenieert niet gratuit in werksystemen. Paradoxaal wordt het wanneer het doel van een dergelijke interventie wordt: het creëren van een speelruimte, waarin niet doelgericht handelen als norm gehanteerd wordt. In feite bevinden zich zowel de opdrachtgever als de facilitator(s) van een dergelijke interventie in een double bind: doelgericht niet doelgericht bezig zijn. Double binds kunnen slechts gehanteerd worden door speelsheid, door niet doelgericht bezig zijn. Het spel begint dus bij het maken van een contract met een opdrachtgever en daarna met de deelnemers aan een zoekconferentie. Inderdaad, ik heb het hier over een specifieke vorm van werkconferentie: de zoekconferentie. Een eerste drempel bij het contracteren tot een zoekconferentie is samen met de opdrachtgever te komen tot de vaststelling dat men iets niet weet, dat er iets te zoeken valt, waarover men slechts een vaag idee heeft. Zoekconferenties zijn dus helemaal niet geschikt om een draagvlak te vormen voor reeds ontwikkelde strategieën, hoewel men ze daar regelmatig tracht voor te gebruiken. Dit "niet weten" is niet vanzelfsprekend: immers interventies dienen naar een bepaald resultaat te leiden. Erger nog, het thema van een zoekconferentie kan moeilijk a priori vastgelegd worden zonder dat de deelnemers gekend zijn en zonder thema is het niet mogelijk te bepalen welke de relevante deelnemers zijn. Hier herkennen we de double bind onder een andere vorm. Gebruik van de parameters tijdens de voorbereiding van een zoekconferentie In feite signaleren double binds dilemmas: in tegenstelling tot problemen zijn dilemmas onoplosbaar. Nochtans is het onmogelijk niet te handelen in dilemmas: ook niets doen is een keuze voor één van de beide horens van het dilemma. Een dilemma schept een handelingsruimte. Hieruit volgen enkele spelregels bij het maken van een contract met een opdrachtgever voor een zoekconferentie: * een zoekconferentie is niet de plaats en de tijd waar problemen opgelost worden. * het is dus ook niet de plaats en de tijd waar beslissingen genomen worden, beslissingen behoren tot het domein van het oplossen van problemen. Het is wel de plaats waar zoekers elkaar vinden om verder 1

2 zoekend te handelen binnen dilemmas, bijvoorbeeld in experimentele projecten. Zoekconferenties zijn een laboratorium waaruit eventueel sociale innovaties kunnen groeien. * zoekconferenties hebben dus alles te maken met participatie en niets met democratie, ten minste wanneer democratie verstaan wordt als een manier om tot besluitvorming te komen. * hieruit volgt dat deelnemers aan een zoekconferentie vrijwillig kunnen participeren, iedereen is er welkom, niemand is verplicht te komen. Hoe die "vrijwilligheid" tot stand komt doet niets terzake. Lobbying en zachte druk behoren tot de spelregels. Veel potentiële deelnemers, die denken aanwezig te moeten zijn omdat er anders zonder hen beslist zal worden, veel "representatieve" figuren, zinvol in een democratische omgeving, zullen dan terecht vermijden aanwezig te zijn op de zoekconferentie. Slechts wie echt wil zoeken zonder de garantie dat er iets gevonden wordt, laat staan dat er iets beslist wordt, wordt aangesproken door een zoekconferentie. * de startthematiek, die de vicieuze cirkel: deelnemers bepalen de thematiek, de thematiek bepaalt de deelnemers, kan doorbreken wordt het liefst uitgedrukt in termen van dilemmas. De manier waarop potentiële deelnemers persoonlijk aangesproken worden, aan de hand van een uitnodigingsbrief, die de basisdilemmas verwoordt samen met bovenvernoemde spelregels, leidt tot een leercirkel ipv. een vicieuze cirkel. Deze enkele spelregels operationaliseren de "doelloosheid", het "niet resultaat gericht zijn" in de voorbereiding van dit soort conferenties. Waarschijnlijk zullen op basis van deze regels veel lezers denken dat zoekconferenties tamelijk zinloos zijn. Deze lezers kunnen hier dan ook stoppen met lezen: terecht haken ze af, zoals ze terecht zullen weigeren aan zoekconferenties deel te nemen. Het aantal zoekers is inderdaad gelukkig beperkt. Als vuistregel zijn 5 à 10% van de betrokken stakeholders bereid het avontuur van een zoekconferentie in te gaan. Meer zijn er ook niet nodig: collectieve creativiteit blijft liefst een schaars goed. Als er uit een zoekconferentie 5 tot 7 experimentele projecten ontstaan in het domein, waarbinnen de zoekconferentie plaats heeft, dan is dit een goede oogst. Veel meer kunnen de andere actoren in dit domein niet dragen. Immers de projecten, wanneer zinvol, houden zich bezig met het voorbereiden van het veranderen van de gangbare spelregels binnen het domein. Een gezonde spanning tussen evolutie en revolutie is slechts kleinschalig hanteerbaar. Een ervaring. Een groot bedrijf in de Telecomsector botste aan op een resem problemen in de personeelssfeer. Terzelfdertijd werd het bedrijf geconfronteerd met een omschakeling van een nationale monopoliepositie tot een internationale marktspeler, de krapte op de arbeidsmarkt om de goede competenties te recruteren, en vooral om ze daarna te behouden, en 2

3 de boom van alles wat met "e-" en "dot.com" te maken had. Een gemengde werkgroep was reeds een jaar aan de slag en had degelijk werk verricht om inderdaad allerlei oplossingen voor bestaande problemen in te bouwen in bijgewerkte personeelssystemen. Maar terzelfdertijd werd deze groep er zich bewust van dat allerlei losse eindjes ontstonden, die blijkbaar aan hun professionele aanpak ontsnapten. Ik stelde een zoekconferentie voor rond de "onoplosbare problemen", die verwoord werden in drie dilemmas: kwaliteit van het werkleven versus performancegerichtheid, hierarchische noodzaak versus netwerking, intrapreneurial spirit versus risicovermijdend gedrag voor hun basisactiviteiten. Elk van de tien deelnemers aan de werkgroep, die zowel uit lijnmanagers als uit staffunctionarissen bestond kreeg de opdracht 10 deelnemers uit te nodigen met als enig selectiecriterium: een deelnemer is of invloedrijk in zijn werkomgeving, of wordt als heel creatief beschouwd. Twee anecdotes illustreren de bovenvermelde moeilijkheden bij het contract tot een zoekconferentie: * de deelnemers aan de werkgroep, die een belangrijke formele functie hadden in de organisatie vroegen mij of ze wel zelf moesten meedoen. Ik antwoordde hen dat ze niet moesten meedoen als ze niet beantwoordden aan de vermelde criteria. Een lastig stilzwijgen dat uitmondde in een onderdrukt gelach was het gevolg van deze interventie. 8 van de 10 werkgroepleden hebben aan de zoekconferentie deelgenomen. * de vorm waarin een budget voor de zoekconferentie aangevraagd moest worden, vereiste dat de resultaten van het "project" zouden vermeld worden. De deelnemers van de werkgroep hadden de meest negatieve fantasieën over wat er uit zo een zoekconferentie zou kunnen komen. Tot ik hen liet opmerken dat ze waarschijnlijk zelf de slechtst mogelijke kandidaten voor de conferntie uitgenodigd hadden. Deze opmerking hielp hen om toch het risico te nemen de resultaten in de conferentie zelf te laten ontstaan. Gebruik van de parameters bij het ontwerp van een zoekconferentie In feite vereist het handelen in het veld van dilemmas een specifieke ingesteldheid, die ik als esthetisch zou willen bestempelen. Is doelgericht doelloos bezig zijn niet een van de hoofdkenmerken van wat als Kunst wordt omschreven? Keuzes om te handelen in dilemmas worden gekenmerkt door een overvloed aan opties. Het ganse veld tussen de twee horens van het dilemma ligt open, zoals het witte doek open ligt voor een schilder, of de lege ruimte hét materiaal is waarmee een installatiekunstenaar begint te werken. Het gaat er niet om om het witte doek met iets te vullen, of de lege ruimte te bemeubelen met objecten. Het gaat er om om zoveel mogelijk opties, die het witte doek of de lege ruimte in zich houden, zolang mogelijk open te houden. De spanning die hier door opgeroepen wordt is van dezelfde aard als de spanning waarmee opdrachtgevers, deelnemers en facilitatoren van een zoekconferentie te maken hebben. Die spanning noem ik esthetisch 3

4 omdat het een dynamisch evenwicht verondersteld tussen de cognitieve, de emotionele en de wilscomponenten van het menselijk handelen. Het is de spanning die behoort tot elk omgaan met overvloed. Terwijl probleemoplossende interventies noodzakelijkerwijs convergerend dienen te werken, op zoek gaan naar de optimale oplossing van een probleem, tracht de zoekconferentie als interventie zoveel mogelijk opties open te houden. Het convergerend element, de resultaten van een zoekconferentie zullen de spanning van deze openheid zichtbaar moeten maken. Het doek zou idealiter wit moeten blijven, maar de witheid er van wordt slechts zichtbaar door het met lijnen en/of kleuren te accentueren. De ruimte voor een installatie zou het best leeg blijven, maar de volheid van die leegte kan slechts zichtbaar en tastbaar gemaakt worden door enkele eenvoudige punctuaties, door enkele ingrepen, die de ruimtelijkheid accentueren. Zo zullen de projecten, die ontstaan uit een zoekconferentie ook illustratief moeten zijn voor de overvloed aan opties, die het handelen binnen de horens van een dilemma met zich mee brengt. Een van de onverwachte projecten, die voortvloeide uit de zoekconferentie over de toekomst van het personeel, waarover ik het eerder had, was de organisatie van een personeelswinkel (virtueel en reëel) om iedereen de kans te geven de diversiteit aan producten en diensten die het bedrijf leverde persoonlijk te ervaren. Dit was een punctuatie van de spanning tussen het businessdenken en het behoren tot één bedrijfsfamilie. Om deze esthetische ingesteldheid te versterken in een zoekconferentie volgen hier enkele spelregels: * deelnemers krijgen de opdracht zich individueel voor te bereiden. De diversiteit aan gezichtspunten komt overeen met de diversiteit van de individuele deelnemers. Graag vraag ik hen de dilemmas, die het thema van de zoekconferentie uitmaken, op een analoge, ambiguë manier te verbeelden: bvb. het schrijven van pittige slogans, het opzoeken of zelf maken van cartoons, het opvoeren van korte sketches waarin twee deelnemers de protagonisten van de twee horens van het dilemma stereotyperen. Let wel, het ontdekken van common ground, het ontdekken van de rijkdom en overvloed die de ruimte tussen de horens van het dilemma biedt, vereist het tegengestelde van " alle neuzen gelijk te richten". Wanneer iedere deelnemer zijn eigen blikveld kan bepalen, is er kans dat de totale ruimte bestreken wordt. Diversiteit en conflict zijn de basismaterialen. Discussie en uitzonderlijk dialoog is de sfeer. De activiteits- en tijdsindeling wordt zo gestructureerd dat de kans om een gesprek of een activiteit te monopoliseren praktisch uitgesloten wordt. Als facilitator moet men hier consequent mee omgaan. Zoekconferenties die door een charismatische facilitator begeleid worden dienen vermeden te worden. In de praktijk betekent dit dat vanaf het begin een groep 4

5 facilitatoren gevormd wordt ( ongeveer 1 per 10 deelnemers), die elk op hun eigen manier een activiteit zullen briefen aan de deelnemers. De schok van de diversiteit van gezichtspunten van facilitatoren schept de sfeer om om te gaan met de diversiteit aan deelnemers. * een zorgvuldige keuze van de plaats van de zoekconferentie is geëigend. Veel beter dan een of ander seminarieoord zijn plaatsen, die illustratief zijn voor de dilemmas, die het thema van de conferentie vormen. Zo werd een gesloten slachthuis op een industrieel terrein gekozen om op zoek te gaan naar meer dan louter economische opties voor regionale ontwikkeling, of werd het terrein voor sport- en ontspanningsontmoetingen voor het personeel van een groot bedrijf uitgekozen om het over de Human Resources van de Toekomst te hebben. Gepensioneerde ex-werknemers met hun kleinkinderen waren voortdurend zichtbaar aanwezig tijdens het gebeuren. * het plannen en het zich strikt houden aan de tijd, wat zowel het gevoel geeft dat er zeeën van tijd zijn voor de verschillende aktiviteiten als dat die tijd toch beperkt is zodat er toch materiaal voor verder verwerken moet gegenereerd worden is een van de moeilijkste vaardigheden voor het ontwerp van zoekconferenties: immers elke deelnemer heeft zijn eigen tijdsbeleving, voor sommigen verloopt het allemaal te traag, voor anderen te vlug. Een muzikaal, esthetisch gevoel van het ritmeren van de activiteiten is niet vanzelfsprekend. Het beleven van sonates en van variaties op een thema uit het klassieke muziekrepertoire helpt mij hierbij. Jam sessions geven ook dit gevoel om met de tijd te spelen. Heel belangrijk is het plannen van de activiteiten op het einde van de dag, voor het slapengaan: gedurende de nacht resoneren de themas die dan naar boven komen gewoon verder. Zo leerde ik dat intensieve gesprekken in kleine groepen niet langer dan 50 minuten mogen duren. Het is hard om een spannend gesprek te onderbreken, maar het ontstaan van "gesloten", "spannende" subgroepen is een gevaar voor het geheel van de conferentie. De frustratie en de spanningen die ontstaan door het onderbreken van een dialoog wordt meegedragen naar het volgend kleine groepsgesprek en draagt er energie aan bij. * Om dezelfde reden verkies ik om niet residentieel te werken tijdens zoekconferenties. In de planning van de activiteiten krijgen de deelnemers de mogelijkheid om zich op hun normale werkplek te laten zien en zeker om 's avonds thuis te zijn. Op die manier wordt openheid bewaard. De facilitatoren krijgen dan als taak er zorg voor te dragen binnenkomers zo snel mogelijk in de aan gang zijnde activiteiten te integreren. Als spin off van zoekconferenties zie ik hoe los van de thematiek bepaalde deelnemers zich vinden in informele gesprekken om het over andere gemeenschappelijke themas te hebben. 5

6 Ik heb getracht in dit artikel de begrippen uit de titel, spel, paradox en esthetiek te operationaliseren. Ik hoop dat de lezer, die mij tot hier gevolgd heeft, hieruit een eigen visie kan ontwikkelen en eigen spelregels kan ontwerpen. Zoekconferenties vereisen van hun facilitatoren een voortdurend zoeken naar spelregels voor zoekconferenties. Standaard zoekconferenties zijn een contradictio in terminis. Men schept geen voorwaarden voor collectieve creativiteit en voor sociale innovatie langs standaardwegen. Luc Hoebeke

Project-, programma- of procesmanagement

Project-, programma- of procesmanagement Project-, programma- of procesmanagement Een kwestie van kiezen voor de passende aanpak Projectmanagement, programmamanagement en procesmanagement zijn goede hulpmiddelen bij het plannen en uitvoeren van

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht 2013 PAGE 1 Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht PAGE 2 Een

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Omgaan met weerstand. Deel 15. Kilian Bennebroek Gravenhorst DE VERANDER MANAGEMENT BOX. Onmisbaar instrument voor succesvol verandermanagement

Omgaan met weerstand. Deel 15. Kilian Bennebroek Gravenhorst DE VERANDER MANAGEMENT BOX. Onmisbaar instrument voor succesvol verandermanagement Deel 15 Omgaan met weerstand Kilian Bennebroek Gravenhorst DE VERANDER MANAGEMENT BOX Onmisbaar instrument voor succesvol verandermanagement INHOUD 1. Introductie 2. Visies op weerstand 3. Weerstand in

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties

De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties Kritische beschouwingen en nieuwe gezichtspunten Jaap Boonstra Inleiding Deze bijdrage bevat een aantal overwegingen over de dynamiek van

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo Ons Droomhuis Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) Auteur: Saskia Moerbeek Willem de Zwijgerlaan 350 B/2 1055 RD Amsterdam E: info@stichtingbmp.nl W: www.stichtingbmp.nl i.s.m: s Heeren

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen.

Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen. Pesten in het jeugdwerk: De No Blame-aanpak in 7 stappen. Infobrochure voor jeugdwerkers Jeugd & Vrede 1 Deze brochure is gebaseerd op Pesten voorkomen stap voor stap - De No Blame-aanpak in theorie en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Starttraject. Begin bij jezelf

Starttraject. Begin bij jezelf Starttraject Begin bij jezelf Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 3 2. Inleiding empowerment 5 3. Draaiboek starttraject 11 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiden, afdeling wijkgerichte inburgering

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie