POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING"

Transcriptie

1 POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING in dit geval innovatiekracht Februari 2016 Involve Sophiaweg NH NIJMEGEN contact met ons op voor afspraken over het gebruik 1

2 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren een probleem, (daling van de omzet, toename van klachten, toenemende concurrentie, etc.) dat moet worden opgelost. De knappe koppen en experts in de organisatie worden bij elkaar geroepen om de oplossing te vinden en de plannen worden gesmeed. Tot dusver loopt het vaak soepel. Maar het implementeren van de plannen is van een heel andere orde. Waar de top enkele weken broedt op het probleem en de oplossing, krijgen medewerkers in vijf minuten te horen wat er gaat veranderen, per wanneer en (als ze geluk hebben) wat dit zal betekenen. Misschien niet zo verrassend dat de verandering niet wordt gedragen door de medewerkers. Is het niet merkwaardig dat een probleem dat de werkvloer raakt in de bestuurskamer wordt opgelost? Staan de echte experts niet (ook) op de werkvloer en moeten we hen er niet bij betrekken? Zouden medewerkers sowieso geen goede ideeën hebben over hoe de organisatie nog beter kan worden? Het goede nieuws is dat steeds meer organisaties zichzelf die vraag lijken te stellen. Als gevolg vragen ze om (meer) eigenaarschap bij medewerkers voor ideeën en initiatieven om te verbeteren, te vernieuwen en in te springen op de snel veranderende wereld waarin de organisatie bestaat. Maar is alleen die uitnodiging om mee te denken voldoende om het ingebakken top-down patroon te doorbreken bij zowel medewerkers als ook bij het management en de top? Wij denken dat er meer voor nodig is. Daarom heeft Involve samen met Universiteit Twente onderzocht hoe je door middel van een positieve interventie gedragsverandering kunt versterken. Meer specifiek hoe je medewerkers aanmoedigt mee te denken over kansen voor verbetering of vernieuwing én eigenaarschap te tonen voor zo n verbeter of vernieuwkans. Op die manier werk je aan het versterken van de voortdurende innovatiekracht van een organisatie. Naast het hoe, hebben we ook onderzocht wat medewerkers helpt (enablers) en wat hen belemmert (barrières) bij het zien van kansen en het nemen van eigenaarschap voor zo n kans. In dit artikel delen we de resultaten van het onderzoek, wat we daar van kunnen leren en wat je daar als communicatieprofessional mee kunt. Gedragsverandering en innovatiekracht Innovatiekracht gaat niet over het resultaat (de innovatie) maar het veranderproces dat tot innovaties kan leiden. Hoe goed je als organisatie bent in verbeteren of vernieuwen, bepaalt hoe innovatiekrachtig je bent. De rol van medewerkers in het innovatie proces wordt steeds meer erkend. Die rol wordt goed uitgedrukt in het concept innovatief werkgedrag (IWG). IWG is gedrag van medewerkers dat is gericht op het genereren, implementeren en toepassen van nieuwe ideeën voor bijvoorbeeld processen, producten of procedures. IWG bestaat uit vijf fasen: een kans herkennen ideeën genereren een idee ontwikkelen steun zoeken een idee implementeren Dit onderzoek richtte zich op de eerste fase: kansen herkennen. Daarbij geloven wij dat het niet alleen van belang is om een kans te zien. Het is minsten zo belangrijk dat je je verantwoordelijk voelt iets met die kans te doen. Eigenaarschap te nemen. Daarom hebben we gekeken op welke manier zowel het herkennen van kansen als het nemen van eigenaarschap hiervoor kan worden aangemoedigd. contact met ons op voor afspraken over het gebruik 2

3 Eigenaarschap: een krachtig fenomeen Er zijn twee soorten eigenaarschap te onderscheiden. Ten eerste is er juridisch eigenaarschap; dat ontstaat door bijvoorbeeld het tekenen van een koopacte van een woning of auto. Daarnaast is er psychologisch eigenaarschap. Dit verwijst naar een gevoel dat we ervaren ten opzichte van een bepaald onderwerp. Je voelt je eigenaar van iets. Dat onderwerp van eigenaarschap kan zowel iets tastbaars (zoals je bureaustoel) als iets niet-tastbaars (zoals een idee) zijn. Het bijzondere aan psychologisch eigenaarschap is dat je geen juridisch eigenaar hoeft te zijn, om je wel (psychologisch) eigenaar te voelen. Het soort eigenaarschap waar wij het hier over hebben, is psychologisch eigenaarschap. Het effect van eigenaarschap Eigenaarschap heeft invloed op ons gevoel, onze houding en ons gedrag en is daarmee en krachtig fenomeen. Zo kan eigenaarschap tot een gevoel van verantwoordelijkheid leiden, bereidheid tot het brengen van persoonlijke offers of het aangaan van risico s. Maar eigenaarschap kan ook negatieve gevolgen hebben. Bijvoorbeeld het alleenrecht willen hebben, egoïstisch en controlerend gedrag maar bijvoorbeeld ook stress omdat de verantwoordelijkheid zwaar weegt. Een manier om de negatieve effecten te vermijden is gedeeld eigenaarschap te stimuleren. Bij gedeeld eigenaarschap deelt een groep het eigenaarschap voor een onderwerp. Het kan ontstaan wanneer er een echt groepsgevoel is en het uit zich vervolgens in termen als ons idee. Door het als groep ervaren van gedeeld eigenaarschap wordt de kans op de negatieve gevolgen van individueel eigenaarschap kleiner. Zo kan eigenaarschap nog sterker bijdragen aan het functioneren en presteren van individuen, teams en de organisatie. Wanneer je het herkennen van kansen én het nemen van individueel en gedeeld eigenaarschap voor die kansen aan weet te moedigen, boor je het (verborgen) potentieel van medewerkers aan. Stimuleren van IWG en eigenaarschap Nieuwe ideeën en nieuw gedrag ontstaan door nieuwe gedachten. Door het aanbieden van een nieuw perspectief om naar dezelfde wereld te kijken, hebben we medewerkers van vijf teams uit drie organisaties uitgedaagd anders te kijken en denken en op zoek te gaan naar kansen voor verbetering of vernieuwing. Dat perspectief heet Appreciative Inquiry (AI), of in het Nederlands: waarderend onderzoeken. Waarderend onderzoek gaat over het ontdekken en uitbreiden van je kracht en is daarmee een tegenhanger van ons gebruikelijke probleemgerichte perspectief. Door het aannemen van dit nieuwe perspectief, wordt IWG gestimuleerd. Daarbij maakt waarderend onderzoeken als het ware de weg naar eigenaarschap vrij. Eigenaarschap kan namelijk ontstaan via (minimaal één van deze) drie routes: controle hebben, kennis te vergaren en door er iets van jezelf te investeren. contact met ons op voor afspraken over het gebruik 3

4 Hoe meer routes beschikbaar zijn, hoe sterker eigenaarschap kan ontstaan. Waarderend onderzoeken geeft aan elk van deze routes de ruimte. 1. Wanneer iemand controle ervaart over het onderwerp van eigenaarschap, zal na verloop van tijd dat onderwerp onderdeel worden van zijn of haar zelfbeeld. Het onderwerp zegt iets over degene die zich er eigenaar van voelt. 2. Hoe meer kennis je vergaart over het onderwerp, hoe meer bekend je ermee wordt en hoe meer je eraan gehecht raakt. 3. Eigenaarschap kan ook ontstaan door tijd, geld, energie (of iets anders) van jezelf te investeren in het onderwerp. Hierdoor neemt ook verantwoordelijkheidsgevoel toe. Onderzoek in de praktijk Om te onderzoeken of een interventie gebaseerd op waarderend onderzoeken inderdaad zowel het herkennen van kansen als het nemen eigenaarschap voor die kansen kan stimuleren, hebben we in de praktijk onderzoek gedaan. Bij vijf teams van drie organisaties hebben we de interventie getoetst. Alle organisaties zijn publieke instellingen: een gemeente (1 team), een regionaal historisch archiefcentrum (1 team), en een nationale hulpdienst (3 teams). De interventie bestond uit een programma van drie workshops. De eerste workshop was een kennismaking met waarderend onderzoeken. Tijdens de tweede workshop doorliepen de deelnemende teams het 4D model van waarderend onderzoeken (figuur 1). Workshop 1 en 2 richtten zich beiden op een door het team of de manager zelf gekozen verbeteronderwerp. Bijvoorbeeld het verbeteren van de samenwerking of het verhogen van de meerwaarde van het team voor de organisatie. De laatste workshop ging over het verankeren van de waarderend onderzoeken in dagelijks werk. Figuur 1. Het 4D model contact met ons op voor afspraken over het gebruik 4

5 Wat we hebben geleerd Ons onderzoek laat zien dat een interventie die ruimte geeft aan de drie routes naar eigenaarschap en die uitdaagt op een nieuwe manier naar je werk te kijken, leidt tot het herkennen van kansen én tot het nemen van eigenaarschap voor deze kansen. Medewerkers zagen kansen in overvloed: van kleine initiatieven voor het verbeteren van onderlinge samenwerking tot grootste plannen voor een compleet nieuwe werkwijze voor een gehele afdeling. Ook zien we dat de interventie individueel en gedeeld eigenaarschap stimuleerde. De mate van succes van zo n interventie varieert per team en per individu en werd door een aantal barrières en enablers beïnvloed. Op basis van dit onderzoek hebben we vijf typen barrières en enablers kunnen identificeren. Eigenschappen van de individu Eigenschappen van het team Eigenschappen van het management Eigenschappen van de organisatie Eigenschappen van de interventie Eigenschappen binnen deze types kunnen zowel barrières als enablers betreffen. Zo zagen we bijvoorbeeld dat hoe een manager omgaat met de ideeën van medewerkers die voortkomen uit de kansen die ze hebben gezien, sterk van invloed is op de mate van eigenaarschap die ontstaat voor het idee. Wanneer het management zich betrokken toont, medewerkers steunt en aanmoedigt ideeën verder te onderzoeken, zie je dat medewerkers zich eigenaar kunnen en willen voelen van zo n idee. Plannen worden gemaakt, steeds meer mensen worden erbij betrokken en de eerste stappen worden gezet. Het idee wordt een gezamenlijk project waarbij individueel en gedeeld eigenaarschap de motor is. Je zou kunnen zeggen dat de combinatie van innovaardigheden (de vaardigheden om innovatief te zijn) van zowel medewerkers, het team als het management bepalen of een kans uiteindelijk een succesvolle verbetering of vernieuwing wordt. Ook heersende overtuigingen hebben invloed op het succes van een interventie. In één van de teams waren medewerkers bijvoorbeeld overtuigd dat ze geen invloed hadden om iets te veranderen. Vanzelfsprekend deden ze dan ook geen moeite om zaken te verbeteren die buiten hun eigen invloed leken te liggen. Twee van de routes naar eigenaarschap, controle en het investeren van iets van jezelf, worden daarmee onbenut gelaten. Wat betreft de interventie blijkt dat de mate waarin eigenaarschap en het herkennen van kansen daadwerkelijk toeneemt, ook veel te maken heeft met hoe belangrijk de betreffende medewerker het gekozen verbeteronderwerp eigenlijk vindt. Voelt iemand geen urgentie om de samenwerking te verbeteren, dan zal hij of zij zich ook niet genoodzaakt voelen hier veel tijd en energie in te steken. De vijf types enablers en barrières kunnen elkaar onderling beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan hoe de organisatie-eigenschap cultuur eigenschappen van individuen, teams en managers beïnvloedt. We weten nu dus hoe eigenaarschap ontstaat en hoe je IWG kunt aanmoedigen. Ook hebben we in kaart welke factoren van invloed kunnen zijn. Wat je als communicatieprofessional met deze kennis kunt, hebben we hier onder voor je op een rijtje gezet. contact met ons op voor afspraken over het gebruik 5

6 Kansen voor de communicatieprofessional De resultaten van dit onderzoek bieden verschillende haakjes voor communicatie professionals. Zowel voor het aanpakken van verandering, het invullen van de rol van organisatieversterker en het (verder) ontwikkelen van communicatiekracht. Interventie voor gedragsverandering Waarderend onderzoeken blijkt in alle gevallen een positief effect te hebben op een gewenste gedragsverandering. Daarmee kunnen we onze rugzak voor acties en interventies als onderdeel van een veranderproces aanvullen met de methodiek van Appreciative Inquiry. Wij denken dat daarvoor echt niet altijd drie workshops nodig zijn, maar dat het positief benaderen van wat mensen al kunnen en hebben meegemaakt een goede start is van daar meer van willen. Het sluit daarmee aan bij de drie belangrijke factoren van verandering: willen, kunnen en mogen. Mensen halen immers terug dat ze het eerder ook wilden en konden en er is ruimte om er verder op door te gaan. Invullen rol van organisatieversterker Steeds meer organisaties hebben de wens en ambitie om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen en hopen op meer initiatief en pro-activiteit bij medewerkers. De communicatieprofessional kan met de resultaten van dit onderzoek meer inhoud geven aan de rol van organisatieversterker, door zelf een effectieve interventie te ontwerpen en begeleiden die structureel bijdraagt aan innovatiekracht en eigenaarschap. Verder versterken communicatiekracht Dat managers en medewerkers meer verantwoordelijkheid nemen in de interne communicatie. Het is een wens en ambitie van de gemiddelde communicatieprofessional. En daar werken we hard aan, met wisselend succes. Vaak focussen we op bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid en gaan dan aan de slag met tools en training aanbieden waar we denken dat mensen die nodig hebben, omdat ze het nog niet (helemaal) kunnen. De resultaten van dit onderzoek geven ons nu weer een nieuw instrument in handen, want de principes die we hebben toegepast op innovatiekracht en eigenaarschap kunnen naar onze mening één op één ook worden toegepast op communicatiekracht en eigenaarschap voor interne communicatie. Dus ook wij moeten wellicht meer insteken op positieve ervaringen en waarderend onderzoeken onderdeel maken van onze aanpak tot het structureel verbeteren van interne communicatiekracht. We hebben nu gezien hoe je met interventies gedragsverandering kunt versterken en eigenaarschap en innovatiekracht kunt stimuleren en wat je daar concreet en praktisch als communicatieprofessional mee kunt. Wil je het hele onderzoek lezen? Dat kan hier via onze website. Ben je benieuwd naar de principes van hoe je waarderend onderzoek kunt toepassen in veranderingen en in het versterken van eigenaarschap en innovatiekracht neem dan contact met ons op via: contact met ons op voor afspraken over het gebruik 6

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers Iedereen sterk Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers JANUARI 2016 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren

Nadere informatie

Samenvatting: Help, weer een verandering!?

Samenvatting: Help, weer een verandering!? Samenvatting: Help, weer een verandering!? Communicatie als integraal onderdeel van effectieve verandering Vanuit de eisen van de omgeving of ambities van de organisatie ontstaan vele veranderingen. Die

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Interne communicatie moet anders Pieter van Gelder 104 Nederland en de manier waarop we zijn georganiseerd

Nadere informatie

Samenvatting: Help, hoe krijgen we IC aan de praat?

Samenvatting: Help, hoe krijgen we IC aan de praat? Samenvatting: Help, hoe krijgen we IC aan de praat? Communicatie structureren en toerusten van spelers Wanneer je wilt dat mensen in de organisatie dagelijks relevante informatie kunnen delen, verwerken

Nadere informatie

Samenvatting: Help, hoe kom ik in positie?

Samenvatting: Help, hoe kom ik in positie? Samenvatting: Help, hoe kom ik in positie? IC functie met impact De hele dag door praten managers en medewerkers met elkaar, hun klanten en hun leveranciers. Dat gaat over het algemeen best goed en is

Nadere informatie

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard versie: 2005 De Investors In People standaard Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen Een Investor in People ontwikkelt effectieve strategieën om de prestaties

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Organisatiescan persoonsgerichte zorg

Organisatiescan persoonsgerichte zorg Organisatiescan persoonsgerichte zorg Doel organisatiescan: bijdragen aan implementatie (-bereidheid) van persoonsgerichte zorg en gezamenlijke besluitvorming in de organisatie. Insteek is op organisatieniveau.

Nadere informatie

Resultaat vanuit zingeving

Resultaat vanuit zingeving Resultaat vanuit zingeving WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE? Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 training-nu Training-NU We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Eén gouden idee

Nadere informatie

Systemisch Werken, wat is dat? Auteur: Emmely Faessen

Systemisch Werken, wat is dat? Auteur: Emmely Faessen Systemisch Werken, wat is dat? Auteur: Emmely Faessen Introductie Soms zijn er vragen waar je geen antwoord op hebt. Soms zijn er zaken waar je tegenaan loopt, waarvan je niet begrijpt waarom ze jou overkomen.

Nadere informatie

De workshop Coachend leidinggeven wordt incompany gegeven en op maat aangeboden.

De workshop Coachend leidinggeven wordt incompany gegeven en op maat aangeboden. Workshop Coachend leidinggeven Coachend leidinggeven, motiveren en inspireren Wil jij het optimale uit jouw medewerkers halen, dan moet je ze motiveren en inspireren. Naast hun leidinggevende ben je ook

Nadere informatie

Vitaliteit & Presteren. Maximale Teamkracht. Word met je team energieker, creatiever en productiever

Vitaliteit & Presteren. Maximale Teamkracht. Word met je team energieker, creatiever en productiever Vitaliteit & Presteren Maximale Teamkracht Word met je team energieker, creatiever en productiever Maximale Teamkracht Word met je team energieker, creatiever en productiever Daar droom je toch van. Teamleden

Nadere informatie

Investors in People Werken met De Standaard

Investors in People Werken met De Standaard Investors in People Werken met De Standaard plannen uitvoeren beoordelen Praktische toelichting op de principes, indicatoren en bewijzen van de IiP-Standaard Juni 2005 1-14 Opbouw van de Standaard De principes

Nadere informatie

Samenvatting: Help, onze strategie komt niet aan!?

Samenvatting: Help, onze strategie komt niet aan!? Samenvatting: Help, onze strategie komt niet aan!? De communicatieve strategiecyclus voor je organisatiestrategie Omgeving en organisatie vragen om voortdurende aanpassing. Deze wordt vaak verwoord in

Nadere informatie

Lean management vaardigheden

Lean management vaardigheden Lean management vaardigheden Lean management : meer dan tools Je gaat met Lean aan de slag of je bent er al mee bezig. Je ziet dat Lean over een set prachtige tools beschikt en je beseft dat het ook een

Nadere informatie

Pitstop Een onderzoek naar innovatie binnen het TT-Instituut

Pitstop Een onderzoek naar innovatie binnen het TT-Instituut Pitstop Een onderzoek naar innovatie binnen het TT-Instituut A S S E N E M M E N M E P P E L De aanleiding Innovatie in het mbo moet omdat: - Technologie en digitalisering leiden tot andere (inhoud van)

Nadere informatie

De mindset van een verbinder Focus op balans, afstemming en integratie

De mindset van een verbinder Focus op balans, afstemming en integratie De mindset van een verbinder Focus op balans, afstemming en integratie Zou je door een andere focus en een andere manier van denken de kans op succes kunnen verhogen? In het praktijkonderzoek verschil

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor, WMO en Jeugdwet, consulenten om eigen initiatief en

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid De gebruikers 1200 gezondheidsbevorderaars, voorlichters en preventiewerkers, werkzaam bij: GGD

Nadere informatie

Succescirkel van Werkgeluk

Succescirkel van Werkgeluk Succescirkel van Werkgeluk Ken jezelf en je succesfactoren! Zodat je je eigen werkgeluk en dat van anderen positief kunt beïnvloeden www.kristadewolff.nl Over Goed dat je het ebook hebt gedownload. Wat

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

' Zijn wie je bent. Dat is geluk.'

' Zijn wie je bent. Dat is geluk.' identiteitsbewijs ' Zijn wie je bent. Dat is geluk.' Erasmus 4 Onderwijs draait om mensen Onderwijs draait om mensen. Als we met elkaar in het onderwijs iets willen bereiken, dan draait alles om passie,

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel.

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel. Art of Hosting Hoe bouw je in deze tijden van verandering een omgeving waarin je met elkaar in vertrouwen werkt aan een zinvolle en gezamenlijke toekomst? Hoe creëer je een veilige omgeving, waarin ruimte

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert D December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Investors in People Werken met De Standaard

Investors in People Werken met De Standaard Investors in People Werken met De Standaard Praktische toelichting op de principes, indicatoren en bewijzen van de Investors in People -Standaard Plannen Uitvoeren Beoordelen Opbouw van de IiP-Standaard

Nadere informatie

Bantopa Kennismaken met Samenwerken

Bantopa Kennismaken met Samenwerken Bantopa Kennismaken met Samenwerken Vernieuwen door Samenwerken Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking met andere bedrijven

Nadere informatie

Cover Page. Author: Beuzekom, Martie van Title: Latent risk factors in operating theatres and intensive care units Issue Date:

Cover Page. Author: Beuzekom, Martie van Title: Latent risk factors in operating theatres and intensive care units Issue Date: Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19916 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Beuzekom, Martie van Title: Latent risk factors in operating theatres and intensive

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Young Career Professionals Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Mid Career Professionals Persoonlijk

Nadere informatie

Beheer van veranderingen

Beheer van veranderingen Beheer van veranderingen Katlijn Perneel Afdeling Beleidsondersteuning Cipal dv Agenda Beheer van veranderingen Hoe aanpakken 2-1 Beheer van veranderingen Strategie en verandering hoezo? Directies denken

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning. Basisdocument

Strategische Personeelsplanning. Basisdocument Strategische Personeelsplanning Basisdocument Strategische Personeelsplanning Basisdocument SPP als pijler van hr-beleid Om als organisatie in een dynamische omgeving met veel ontwikkelingen en veranderingen

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Boosting HR - Expert in data, verstand van HR Voorwoord Inhoudsopgave Hierbij presenteren we de voorbeeldrapportage van onze dienst Reporting. 0. Samenvatting 1. Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Training Creatief denken

Training Creatief denken Training Creatief denken Creatief denken: een oplossing voor elk probleem Creatief denken is vandaag de dag een must. De markt verandert razendsnel en als je niet innovatief bent, loop je achter de feiten

Nadere informatie

Het beste toekomstperspectief met een onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie-dna. The Brown Paper Company

Het beste toekomstperspectief met een onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie-dna. The Brown Paper Company Het beste toekomstperspectief met een onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie-dna The Brown Paper Company Veel organisaties zijn hun onderscheidende DNA verloren. Organisaties met bestaansrecht

Nadere informatie

ENERGIE LATEN STROMEN NAAR DE DINGEN DIE ER WERKELIJK TOE DOEN

ENERGIE LATEN STROMEN NAAR DE DINGEN DIE ER WERKELIJK TOE DOEN ENERGIE LATEN STROMEN NAAR DE DINGEN DIE ER WERKELIJK TOE DOEN IK WIL MENSEN IN BEWEGING BRENGEN HANNEKE MOUW Ik stel me graag aan je voor Ik ben geboren in 1970. Ik vind vertrouwen, authenticiteit en

Nadere informatie

Welkom in het Horizon College

Welkom in het Horizon College Welkom in het Horizon College Bij het Horizon College maken we onze naam waar: we geven middelbaar beroepsonderwijs dat bij jou past en jouw horizon groter maakt. We leren je niet alleen een vak met toekomst,

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Inner Game. Tennis Workshop

Inner Game. Tennis Workshop Inner Game Tennis Workshop Inner Game Tennis Workshop De Inner Game Tennis Workshop zal zowel sporters als niet sporters, leden en niet leden van My HealthClub een waarvolle ervaring meegeven. Een positieve

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Ontdek je managementsupport.nl/event

Ontdek je managementsupport.nl/event e-pocket Ontdek je managementsupport.nl/event Beste talentvolle professional, Bedankt dat je de e-pocket Ontdek je talent hebt gedownload! Met deze e-pocket kun je een eerste stap zetten om je persoonlijke

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Herkennen van patronen

Herkennen van patronen Herkennen van patronen Douwe van den Berg, september 2016 Douwe van den Berg Advies, september 2016 Achtergond: woonoverlast is vaak taai Veel verschillende vraagstukken tegelijk Vraagstukken grijpen in

Nadere informatie

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN INHOUD De training is gebaseerd op 7 hoofdonderwerpen. De 7 sleutels tot positieve verandering: 1. Bevorder je positieve emoties 2. Denk positiever 3. Waardeer

Nadere informatie

Training Leer Balans Leven

Training Leer Balans Leven Training Leer Balans Leven In 5 maanden meer balans in je leven Wil je minder stress? Wil je meer werkplezier? Wil je jouw doelen effectiever bereiken? Wil je handiger communiceren? Wil je efficiënter

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Over Dingerdis Customer Care. Inleiding. 1. Situaties die weerstand oproepen. 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand

Inhoudsopgave. Over Dingerdis Customer Care. Inleiding. 1. Situaties die weerstand oproepen. 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand Ronald Dingerdis Inhoudsopgave Over Dingerdis Customer Care Inleiding 1. Situaties die weerstand oproepen 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand 3. Omgaan met weerstand van anderen 4. Omgaan met

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor consulenten in het sociaal domein om eigen initiatief

Nadere informatie

Astro WMS: een innovatief en slim WMS

Astro WMS: een innovatief en slim WMS Astro WMS: een innovatief en slim WMS Beschrijving product: Astro WMS oplossing: innovatief en slim Astro WMS is een slim, innovatief en schaalbaar standaard warehouse management systeem wat zich aanpast

Nadere informatie

Samenvatting: Help, wat doen we nou wel en wat doen we nou niet meer? De bijdrage van interne communicatie

Samenvatting: Help, wat doen we nou wel en wat doen we nou niet meer? De bijdrage van interne communicatie Samenvatting: Help, wat doen we nou wel en wat doen we nou niet meer? De bijdrage van interne communicatie De bijdrage van interne communicatie aan de organisatie Er bestaan veel overtuigingen over waar

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5 Van Oort & Ros Partners bij Ontwikkeling Adres: Kerkedijk 11, 1862 BD Bergen Website: www.vanoort-ros.nl E-mail: info@vanoort-ros.nl Telefoon: 072-5814749 Cultuurverandering Inhoudsopgave 1 Visie op cultuurverandering

Nadere informatie

Het leerlandschap van organisaties

Het leerlandschap van organisaties Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Uit de crisis innoveren? Het leerlandschap van organisaties De crisis is inmiddels ook voelbaar bij een commercieel adviesbureau. Het management bedenkt

Nadere informatie

Hiermee laat je zien dat de uitspraak "Het liefst werk ik alleen" het meest op jou van toepassing is.

Hiermee laat je zien dat de uitspraak Het liefst werk ik alleen het meest op jou van toepassing is. Roos van Leary Vragenlijst + sleutel + wiel Naam: Aanwijzingen: In deze vragenlijst staan een aantal uitspraken paarsgewijs gegroepeerd. Aan jou wordt gevraagd om elk groepje van twee uitspraken te bekijken

Nadere informatie

Onderwijskundige Visie

Onderwijskundige Visie Onderwijskundige Visie 1 Inleiding Missie Het kind Het kind staat voorop en dus centraal. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Elk kind is bijzonder en elk kind mag er zijn. Kinderen zijn niet gelijk,

Nadere informatie

Leiderschapsrollen Uitgelicht

Leiderschapsrollen Uitgelicht Leiderschapsrollen Uitgelicht Waarom wil je als organisatie een verandering van onderop laten ontstaan De huidige organisatievorm - doorgaans hiërarchisch - voldoet niet meer Om gebruik te maken van de

Nadere informatie

Conclusies veranderen van organisatiecultuur

Conclusies veranderen van organisatiecultuur Hoofdstuk 11 Conclusies veranderen van organisatiecultuur In dit deel heb ik de basisprincipes en ingrediënten beschreven van de voor cultuurveranderingen in organisaties. 114 Leiders in cultuurverandering

Nadere informatie

Samen met de klant. Strategieplan

Samen met de klant. Strategieplan Samen met de klant Strategieplan 2019-2021 Aan het verhaal van Blijf Groep wordt iedere dag geschreven Veiligheid, betrokkenheid en het duurzaam stoppen van geweld: dat is waar Blijf Groep al meer dan

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen?

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen? Stap 6. Changes only take place through action Dalai Lama Wat ga je doen? Jullie hebben een ACTiePlan voor het experiment gemaakt. Dat betekent dat je een nieuwe rol en andere ACTies gaat uitproberen dan

Nadere informatie

Een realistisch perspectief op veiligheid en gedrag

Een realistisch perspectief op veiligheid en gedrag Een realistisch perspectief op veiligheid en gedrag De logica van onveilig gedrag Eigen richtlijnen bepalen perspectief op veiligheid Goed gereedschap onvoldoende hefboom voor verandering Net als regels

Nadere informatie

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4.

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4. Lean trainingen De trainingen zitten vol met actiegericht leren. Geen powerpoint - trainingen, maar met veel gebruik van flip- overs en tekeningen. Deze trainingen verzorgen wij samen met onze samenwerkingspartner

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

IK ZIE, IK ZAG, IK HEB GEZIEN. Impressie Veiligheidsdag 2018 Veiligheid Voorop

IK ZIE, IK ZAG, IK HEB GEZIEN. Impressie Veiligheidsdag 2018 Veiligheid Voorop IK ZIE, IK ZAG, IK HEB GEZIEN. Impressie Veiligheidsdag 2018 Veiligheid Voorop Op donderdag 1 november heeft de Stichting Veiligheid Voorop haar inmiddels 7 de veiligheidsdag georganiseerd. SHELL heeft

Nadere informatie

Md winter Wilke van Beest en René Butter Hoe herkent u innovators in uw organisatie?

Md winter Wilke van Beest en René Butter Hoe herkent u innovators in uw organisatie? 14 Wilke van Beest en René Butter Hoe herkent u innovators in uw organisatie? Er is nog geen valide meetinstrument dat innovatief vermogen kan meten en daarbij expliciet rekening houdt met de relatie tussen

Nadere informatie

De mindset van een verbinder Focus op balans, afstemming en integratie

De mindset van een verbinder Focus op balans, afstemming en integratie De mindset van een verbinder Focus op balans, afstemming en integratie Zou je door een andere focus en een andere manier van denken de kans op succes kunnen verhogen? In het praktijkonderzoek verschil

Nadere informatie

TOPSIDE staat in het Engels voor Training Opportunities for Peer Supporters with Intellectual Disabilities in Europe. Richtlijnen

TOPSIDE staat in het Engels voor Training Opportunities for Peer Supporters with Intellectual Disabilities in Europe. Richtlijnen TOPSIDE TOPSIDE staat in het Engels voor Training Opportunities for Peer Supporters with Intellectual Disabilities in Europe Richtlijnen voor Mentoren Inclusion Europe www.peer-training.eu Auteurs: TOPSIDE

Nadere informatie

Wat neem ik mee naar aanleiding van de bijeenkomst op 25 september bij Sioo

Wat neem ik mee naar aanleiding van de bijeenkomst op 25 september bij Sioo Wat neem ik mee naar aanleiding van de bijeenkomst op 25 september bij Sioo Uit jullie antwoorden op de twee vragen Wat neem ik mee? En welke vragen heb ik nog? Halen we het volgende: Wat neem ik mee?

Nadere informatie

Leiding geven vanuit je talenten Welkom!

Leiding geven vanuit je talenten Welkom! Leiding geven vanuit je talenten Welkom! Geert Vansieleghem Stichting Lodewijk de Raet een referentie voor sociale competentie 1 Als intro Wat beschouwen anderen bij jou als je grootste talent? Neem 1

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie 10 klimaatmaatregelen voor innovatie We hebben als overheid de ambitie om bij de te dragen in Vlaanderen als topregio. Vandaag leven we in een context van beperking. Van meer, met minder. En nóg meer met

Nadere informatie

Succes hebben betekent in staat zijn je leven op jouw manier te leiden

Succes hebben betekent in staat zijn je leven op jouw manier te leiden Januari 2012 zondag 1 JaNuari Nieuwjaarsdag Succes hebben betekent in staat zijn je leven op jouw manier te leiden januari m d w d v z z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nadere informatie

Samenwerken aan een toekomstbestendige retailsector

Samenwerken aan een toekomstbestendige retailsector Samenwerken aan een toekomstbestendige retailsector Wie wij zijn Het Retail Innovation Platform helpt de innovatie- en concurrentiekracht van de retailsector te versterken. Samen met retailers en andere

Nadere informatie

Oogst van de connected thinking sessie van prof. dr. Jeff Gaspersz tijdens de A+O Metalektrodag op 22 maart 2018

Oogst van de connected thinking sessie van prof. dr. Jeff Gaspersz tijdens de A+O Metalektrodag op 22 maart 2018 Oogst van de connected thinking sessie van prof. dr. Jeff Gaspersz tijdens de A+O Metalektrodag op 22 maart 2018 Hier vindt u de oogst van de ideeën op de vraag: Hoe kunnen we vanuit HR bijdragen aan het

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

MAATWERK OPLEIDINGEN 10 basisopleidingen 19 Modules Kies & Mix

MAATWERK OPLEIDINGEN 10 basisopleidingen 19 Modules Kies & Mix WIN TRAININGEN MAATWERK OPLEIDINGEN 10 basisopleidingen 19 Modules Kies & Mix 10 Basisopleidingen PMO, de start-up Prince II Foundation IPMA PMO P3O Foundation IPM voor de projectbeheerser Leading SAFe

Nadere informatie

Bouwstenen voor een snelle en succesvolle cultuurverandering. Human Capital Training & Advies

Bouwstenen voor een snelle en succesvolle cultuurverandering. Human Capital Training & Advies Bouwstenen voor een snelle en succesvolle cultuurverandering Programma Reflectie Snelle en succesvolle cultuurverandering: hoe dan? Model voor cultuurverandering: welke bouwstenen zorgen voor een stevig

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Workshop Lichaamstaal. Lichaamstaal, een krachtig communicatiemiddel

Workshop Lichaamstaal. Lichaamstaal, een krachtig communicatiemiddel Workshop Lichaamstaal Lichaamstaal, een krachtig communicatiemiddel Lichaamstaal is belangrijker dan veel mensen beseffen. Het is een cruciaal onderdeel van onze communicatie. Hoe kom je over op een ander?

Nadere informatie

Coaching Bij toenemende complexiteit

Coaching Bij toenemende complexiteit Coaching Bij toenemende complexiteit Anders denken en anders doen Iedereen voelt wel aan dat top-down niet meer werkt, zodra de complexiteit toeneemt. Leiders vragen zich af wat

Nadere informatie

Waarderend toezicht, vanuit een ander perspectief werken aan goed toezicht.

Waarderend toezicht, vanuit een ander perspectief werken aan goed toezicht. Waarderend toezicht, vanuit een ander perspectief werken aan goed toezicht. drs Rixt Heegsma drs Carla Dubbelman MMC maart 2017 Waarderend toezicht, vanuit een ander perspectief werken aan goed toezicht.

Nadere informatie

Het adviseren van verdraaide zelforganisaties

Het adviseren van verdraaide zelforganisaties Het adviseren van verdraaide zelforganisaties Introductie Hoe geef je advies aan organisaties die werken met zelfsturende teams? De auteur deelt zijn inzichten en doet dat vanuit het gedachtengoed van

Nadere informatie

APQ-vragenlijst 30 januari Daan Demo

APQ-vragenlijst 30 januari Daan Demo APQ-vragenlijst 30 januari 2019 Daan Demo Inleiding In dit rapport bespreken we jouw inzetbaarheid en wat je kunt doen om jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Om dit te bepalen hebben we de volgende

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie