1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren"

Transcriptie

1 Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de overtuiging van de meerwaarde van leerlingenparticipatie is het niet altijd vanzelfsprekend om dit georganiseerd te krijgen. Er zijn tal van manieren, gaande van meer gestructureerde vormen van overleg als kringgesprekken, leerlingenraad, praatrondes, klankbordgroepen, tot kleine initiatieven die ontstaan vanuit een open houding van de leerkracht(en) of de school. Die open houding speelt dan in op de natuurlijke en spontane behoefte van leerlingen om te mogen meeweten, -doen, -denken en -beslissen. Hoe dan ook, leerkrachten en leerlingen vertrekken vanuit een behoefte tot verandering. Deze nood wordt doorgaans geformuleerd in een actie, een voorstel, een doeding dus. Dit leidt in de meeste gevallen tot een eerder activiteitgerichte manier van werken en niet altijd tot een doelgerichte aanpak (van activiteitgericht werken versus doelgericht werken). Indien we participatie van leerlingen écht een permanente plaats willen geven in het klas- en schoolgebeuren, is het aangewezen om stil te staan bij vragen als: waarover gaat het? Hoe ver willen/kunnen we gaan? Wie willen/kunnen we daarbij betrekken? M.a.w. het systematisch overlopen van enkele cruciale vragen (= sleutelvragen) is van groot belang. Daarom hebben we een instrumentje (= de beslissingsfiche) voorzien dat kan dienen als ondersteuning bij zowel het opstarten, het bijsturen alsook bij het evalueren van een actie. Het systematisch hanteren van de sleutelvragen die voorzien zijn in de beslissingsfiche leidt tot het stellen van duidelijkere doelen, het maken van weloverwogen keuzes van procedures, én het stelt de leerkrachten en de scholen in staat om de actie (product of proces) doelgericht en effectief te evalueren. Hoe werkt de beslissingsfiche? Het opzet is om de kolommen van boven naar onder te doorlopen en telkens een antwoord te formuleren op de sleutelvraag. Het antwoord op de sleutelvraag in de eerste kolom heeft een invloed op dat van de volgende (onderstaande) kolom. Wanneer de volledige tabel doorlopen is, krijgt men zicht op welke procedures je kunt gebruiken, hoeveel impact van leerlingen je toelaat, wanneer leerlingen mogen participeren, waarover en welk(e) doel(en) men voor ogen heeft. Men kan van bij het opstarten van de actie(s) samen met de verschillende betrokkenen de beslissingsfiche invullen. Zo werk je reeds van bij aanvang van de actie(s) participatief en vergroot je het draagvlak voor de actie. 1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

2 Sleutelvragen Waarover? (inhoud) Waarom? (doel) Wanneer? (moment) Hoe ver? (inspraak) Vorm? (procedure) Anderen? (partners) Beslissingsfiche Over welke thema s willen we (leerlingen en/ of het team) het hebben? Het schoolreglement, hygiëne, rapport, schooluitstap, kledij, thema s in de klas, evaluatiemethode op school, inrichting van de klas, huiswerkbeleid, aanbod tijdens vrije momenten, Wat willen we (leerlingen en/ of het team) bereiken? Op welk moment in het proces worden leerlingen betrokken? Bij aanvang? Bij de uitvoering van een actie? Bij de evaluatie na de actie? Hoeveel impact laten we toe? De school/het team beslist autonoom en deelt de besluiten mee aan de leerlingen. De leerlingen mogen advies geven en de school/ het team motiveert de genomen beslissingen aan de hand van het gekregen advies? De leerlingen mogen autonoom beslissen binnen bepaalde krijtlijnen. De leerlingen mogen volledig autonoom beslissen. Op welke manier peilen we naar de verschillende meningen? Voorziet de school/het team één vorm van overleg of wordt er variatie voorzien in overlegvormen en informatiekanalen? Wordt er vooral gebruik gemaakt van formele inspraakkanalen of gebruikt men ook meer informele gesprekken om bij alle leerlingen te peilen naar hun mening? Welke andere personen/deskundigen willen we nog betrekken bij dit proces? Zijn er zaken waar we zelf te weinig over weten of die we niet alleen kunnen beslissen of uitvoeren? Wie kunnen we bevragen, betrekken? (andere leerlingen van de school, (groot)ouders, onderhoudspersoneel, externe deskundigen of organisaties, buurtbewoners, ) Werken met een beslissingsfiche, wat levert het op? Het inzetten van de kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten alsook de beslissingsfiche kan de individuele leerkracht, een leerkrachtenteam of een interne of externe begeleider ondersteunen om: individueel of met de verschillende betrokkenen, na te denken over het bewust en doelgericht opzetten van kwaliteitsvolle acties (vooraf), individueel of met de verschillende betrokkenen, de gedane of lopende acties doelgericht en effectief te evalueren en eventueel bij te sturen (tijdens en nadien). 2 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

3 In bijgevoegd voorbeeld wordt er naast de beschrijving van de actie - binnen een specifieke context - aandacht gegeven aan: de zorgpunten, de kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten, het hanteren van de beslissingsfiche, de effecten na het inzetten van de beslissingsfiche. Pimp de speelplaats. Beter samen leven De speelplaats is bij uitstek een plek waar leerlingen iets over te vertellen hebben. Het is dé plaats waar ze zich op verschillende manieren moeten kunnen uitleven. Dus is het ook zinvol om te peilen naar hun mening rondom de inrichting van de speelplaats. Bij de herinrichting van de speelplaats vroegen we aan onze leerlingen om hun droomspeelplaats te tekenen. zegt Marijke, leerkracht derde leerjaar. De tekeningen werden opgehangen in de polyvalente zaal zodat medeleerlingen en ouders de verschillende ideeën van de leerlingen konden bewonderen. Ouders en leerlingen waren erg enthousiast over deze vorm van inspraak. Het bleek echter geen makkelijke klus voor het team om een aantal van de ideeën van de kinderen te realiseren, laat staan alle ideeën. De directeur van de school besloot om de meest haalbare te selecteren. De volgende zorgpunten kwamen naar voor bij de nabespreking van deze actie. Enkele leerlingen waren teleurgesteld omdat hun ideeën niet geselecteerd werd. De betrokkenheid van de leerlingen daalde doorheen het proces. Vaak ontstaan acties vanuit goed bedoelde initiatieven van enkele leerkrachten of een schoolteam. In hun enthousiasme vergeten leerkrachten en scholen wel eens om vooraf na te denken over het doel dat men voor ogen heeft en de manier waarop men deze actie het best kan aanpakken. Toch moeten we het kind niet met het badwater weggooien, want het opzet van deze actie is zeer waardevol. Welke kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten zijn over het hoofd gezien? Duidelijke en transparante communicatie. Besef van invloed. Doelgericht werken en geïntegreerd evalueren Het vele werk moest door weinigen gedragen worden. 3 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

4 Hoe kan men de beslissingsfiche gebruiken bij deze actie? Sleutelvragen Waarover? (inhoud) Waarom? (doel) Wanneer? (moment) Hoe ver? (inspraak) Vorm? (procedure) Anderen? (partners) Beslissingsfiche Over welke thema s willen we het met de leerlingen of het team hebben? De inrichting van de speelplaats en de invulling van de vrije momenten op de school. Wat willen we (leerlingen en/of het team) bereiken? We willen dat alle leerlingen zich goed kunnen voelen op de speelplaats. Dit houdt in dat er een divers aanbod moet zijn van materialen, activiteiten en mogelijkheden tot samenkomen op de speelplaats. We willen rekening houden met de meningen van de leerlingen over wat zij belangrijk vinden en hoe zij hun speeltijd/ vrije tijd willen doorbrengen. Op welk moment in het proces worden leerlingen betrokken? Leerlingen worden bij de aanvang betrokken door hen te bevragen (brainstorm). Tijdens het proces voorzie je tussentijdse samenkomsten (terugkoppeling) waar je de resultaten met de leerlingen bespreekt zodat je kunt bijsturen (evaluatie). In de mate van het mogelijke zoek je naar manieren waarbij de leerlingen ook actief worden betrokken bij de uitvoering. Hoeveel impact laten we toe? We vragen aan de leerlingen advies over de inrichting en de invulling en nemen zelf de beslissing over de uiteindelijke resultaten. De leerlingen worden vooraf goed geïnformeerd over de criteria waarbinnen ze advies kunnen geven. Op welke manier peilen we naar de verschillende meningen? We gaan leerlingen bevragen over wat zij graag willen doen tijdens de vrije momenten op de school. Dit gebeurt eerst klasintern. Nadien lijsten we de verschillende resultaten op en maken we ze bekend via een poster en de nieuwsbrief. Door middel van een klankbordgroep 1 bestaande uit leerlingen van elke klas worden er keuzes gemaakt. Het team staat in voor de eindbeslissing. Welke andere personen/deskundigen willen we nog betrekken bij dit proces? Het team gaat op zoek naar externe deskundigen voor het geven van advies bij het inrichten van de speelplaats. Het team nodigt de ouders uit voor een info-avond rondom het thema spelen, stelt het opzet van de actie voor en doet een oproep voor helpende handen. Daarnaast voorziet het team in de nieuwsbrief een rubriekje (geschreven door de kinderen) over het opzet van de actie en eveneens een oproep. 1 Zie bij Beter samen leven en meer leren voor elke leerling. Methodiekenoverzicht 4 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

5 Effecten na het inzetten van de beslissingsfiche en het bewust omgaan met de kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten. 1. Enkele leerlingen waren teleurgesteld omdat hun ideeën niet geselecteerd werden. In het voorbeeld rondom de inrichting van de speelplaats wordt er gezocht naar een manier waarbij alle leerlingen hun ideeën en meningen kunnen geven over hoe de speelplaats er kan uitzien of ingericht worden. De bereidheid om leerlingen inspraak te geven is zeer zeker aanwezig. Maar wanneer we leerlingen de boodschap geven dat ze mogen freewheelen, dan spreken we hun ongeremde creativiteit aan, waardoor ze soms de meest verrassende ontwerpen verzinnen. Deze ideeën blijken achteraf soms niet haalbaar (bv. omwille van budgetten) of niet realiseerbaar (bv. omwille van veiligheid). Dit zorgpunt - en de eraan gekoppelde verwachtingen - kun je vermijden door leerlingen vooraf zeer goed te informeren waarover ze wel en waarover ze niet mee kunnen beslissen, wat mogelijk is en wat niet. Duidelijke en transparante communicatie Bovendien zullen leerlingen wanneer ze vooraf de nodige uitleg krijgen, doelgerichter aan het denken kunnen gaan. 2. De betrokkenheid van de leerlingen daalde doorheen het proces. Ondanks het enthousiasme waarmee de leerlingen aan de slag zijn gegaan met het uittekenen en opschrijven van hun ideetjes, verlaagt doorheen het proces de betrokkenheid. Dit valt deels te verklaren door het uitblijven van een concreet resultaat. Het verzamelen van o.a. materialen en mensen vraagt de nodige tijd. Hierdoor is er niet onmiddellijk een resultaat zichtbaar en ontstaat er een leemte in het proces. Dit zorgpunt kun je opvangen door terugkoppelingen te voorzien waarbij je de leerlingen op de hoogte houdt van de fase waarin een actie zich bevindt. Wanneer je leerlingen hier sterk bij betrekt, voelen ze zich aangesproken en hebben ze vooral het gevoel dat er gevolg wordt gegeven aan hun vraag of hun voorstel. Besef van invloed Door hen ook te informeren over de manier waarop er een selectie zal gebeuren, wie dit zal doen, hoe ze hierover op de hoogte zullen gebracht worden, wordt er een gevoel van mede-eigenaarschap ontwikkeld. 3. Het vele werk moest door weinigen gedragen worden. Het voorbeeld rondom de inrichting toont aan dat doelgericht en doordacht opzetten van acties van invloed is op het creëren van slaagkansen. Deze slaagkansen worden vergroot door zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de geplande actie. Dit zorgpunt kan ondersteund worden door gebruik te maken van alle sleutelvragen die voorzien zijn in de beslissingsfiche. Hierdoor kunnen scholen bewust stilstaan bij de vraag Wie kunnen we hierbij betrekken?' 5 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

6 Doelgericht werken en geïntegreerd evalueren Door samen met alle betrokkenen de beslissingsfiche in te vullen, creëer je bovendien een groter draagvlak. Dit biedt heel wat kansen tot het ontwikkelen van een sterke verbondenheid van de leerlingen ten aanzien van de school, hun medeleerlingen en hun leerkrachten, alsook een verbondenheid van de ouders ten aanzien van de school. 6 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Hieronder worden enkele methodieken beschreven die ondersteunend kunnen zijn voor het reflecteren over:

Hieronder worden enkele methodieken beschreven die ondersteunend kunnen zijn voor het reflecteren over: Begin er maar aan Participatie betekent luisteren naar elkaars (soms verschillende) meningen, laten zien dat je de inbreng van de ander waardeert en dat er ook iets mee gebeurt. Leerlingenparticipatie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Feedback. Soorten feedback Evaluatieve feedback: Goed gewerkt. Descriptieve feedback: Goed gewerkt. Je hebt alle belangrijke elementen opgenomen.

Feedback. Soorten feedback Evaluatieve feedback: Goed gewerkt. Descriptieve feedback: Goed gewerkt. Je hebt alle belangrijke elementen opgenomen. Feedback Wat is feedback? Feedback gaat over het terugkoppelen van informatie. Nicolien van Hamel 1 legt het kort en bondig uit: Feedback betekent letterlijk: terugkoppeling. Bij feedback hoor je van de

Nadere informatie

HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HET ONDERZOEKSRAPPORT VAN DE VLAAMSE SCHOLIERENKOEPEL > HOE KRIJG JIJ PUNTEN? : HET ONDERZOEKSRAPPORT Onderzoek

Nadere informatie

KNIPSELS M.B.T. PARTICIPATIE VAN INTAKE TOT NAZORG

KNIPSELS M.B.T. PARTICIPATIE VAN INTAKE TOT NAZORG KNIPSELS M.B.T. PARTICIPATIE VAN INTAKE TOT NAZORG Roppov werkgroep participatie - van intake tot nazorg (eerste Roppov-project 2001-2003) De samenkomsten van de werkgroep van intake tot nazorg waren vooral

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

Motiveren is maatwerk! Beloning en motivatie voor jonge vrijwilligers

Motiveren is maatwerk! Beloning en motivatie voor jonge vrijwilligers Motiveren is maatwerk! Beloning en motivatie voor jonge vrijwilligers Auteur(s): Annette van den Bosch en Else-Marije Boss Fotografie omslag: Redmar Kruithof Vormgeving: Suggestie & illusie Drukwerk: True

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen IMPULS, 43e JG., NR. 2, OKTOBER-DECEMBER 2012, 88-98 Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen Martien Berben 88 Samen taalgrenzen verleggen: dat is de ambitieuze titel

Nadere informatie

Lessen uit de procesanalyse re-integratie. Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces

Lessen uit de procesanalyse re-integratie. Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces Lessen uit de procesanalyse re-integratie Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces Oktober 2011 1. Introductie In het onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie ligt de

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Promotor: Machteld Verhelst Onderzoekers: Sien Joos en Caroline Moons Centrum voor Taal en Onderwijs K.U.Leuven Studieopdracht

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Taalbeleid op school: hoe begin je eraan?

Taalbeleid op school: hoe begin je eraan? 3 Taalbeleid op school: hoe begin je eraan? Verkenning van een zoekproces Koen Van Gorp & Lieve Verheyden Verhaal 1 Midden jaren negentig heerst er een grote impasse in het leerkrachtenteam van een kleine

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Een leidraad Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour en Marijke Wilssens Wat zijn redelijke aanpassingen? www.arteveldehogeschool.be » 2 Inhoudstafel 1. Leeswijzer: lees je

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie