Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Inhoud 3 Voorwoord Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Organisatieprofiel 5 Strategische keuzes 6 UWeetjes 7 Externe werkplekken 8 Diensten 9 Beschutte werkplekken 10 Arbeidsintegratie 11 Praktijkcentrum 12 Sociaal verslag 14 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 15 Vooruitblik 2014 Gebruikte afkortingen AKA Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (mbo 1) ATC Arbeidstrainingscentrum (onderdeel UW Praktijkcentrum) AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BBL Beroepsbegeleidende leerweg BHV Bedrijfshulpverlening CVS Cliëntvolgsysteem F&I Financiën & ICT (stafafdeling UW) Fte Fulltime-equivalent HR Human Resources (stafafdeling UW) JV Joint Venture KAM Kwaliteit Arbo - Milieu NRG Niet-regelinggebonden PPS Publiek-private samenwerking SBWU Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht SE Standaardeenheid SW Sociale werkvoorziening UWV Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen VCA Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten WGSP WerkgeversServicepunt Wsw Wet sociale werkvoorziening WWB Wet Werk en Bijstand Colofon Uitgave: UW Reïntegratie, Utrecht 2014 Fotografie: Norbert Waalboer Fotografie Vormgeving: Patrick van Bronkhorst, Jus Ontwerp Druk: &producties

3 Voorwoord Met veel genoegen presenteren wij ons jaarverslag Al enkele jaren geven we aan dat we roerige tijden beleven. Ook in 2013 was dat het geval. De gemeente Utrecht is reeds in 2013 begonnen met de voorbereiding op de Participatiewet, die per 1 januari 2015 in zal gaan. In het voorjaar heeft de gemeente Utrecht - in samenwerking met UW - de Startnotitie Transitie UW opgesteld. Deze startnotitie is richtinggevend geweest voor het maken van een transitieplan, waar UW in oktober 2103 opdracht voor heeft gekregen van de gemeente. In het transitieplan staan plannen voor de periode die nodig zijn voor een goede en financieel gezonde toekomst van UW. In juni is stevig ingegrepen in de bedrijfsvoering van UW vanwege op dat moment aan het licht gekomen tegenvallers en omissies in de begroting, met grote gevolgen voor de financiële situatie van UW. Dit heeft met terugwerkende kracht een negatief effect gehad op de jaarrekening 2012, op het eigen vermogen en op de bedrijfsvoering in Er is een bijgestelde jaareindeverwachting opgesteld met daarin taakstellingen voor alle afdelingen en activiteiten van UW. Dankzij de inzet van alle UWafdelingen ligt het eindresultaat bijna op de oorspronkelijke begroting 2013 en iets onder de jaareindeverwachting. In de aansturing van het bedrijf is een aantal wijzigingen geweest: ondergetekende is in mei gestart als directeur van UW, in het najaar zijn nieuwe managers begonnen bij de stafafdelingen Financiën & ICT en Human Resources. Met zijn allen hebben we een roerig jaar afgesloten en bereiden we ons verder voor op de veranderingen die de Participatiewet met zich mee zal brengen. Talitha van den Elst directeur Bericht van de Raad van Commissarissen Als je niet beter zou weten, dan zou je denken dat UW bovenin grote schoonmaak heeft gehouden: we hebben een nieuwe directeur, vrijwel het gehele managementteam is ver- nieuwd en ook de Raad van Commissarissen ziet er heel anders uit dan een paar jaar geleden. Toch is dat niet zo: bijna alle veranderingen staan op zichzelf en zijn het gevolg van persoonlijke overwegingen. Wat wel waar is, is dat het speelveld van UW heftig in beweging is. Misschien wel veel heftiger dan een normaal bedrijf ooit zal overkomen. Want hoe vaak komt het nu voor dat met één pennenstreek een compleet marktsegment verdwijnt en eenzijdig wordt bepaald dat je voor hetzelfde werk veel minder krijgt? En dat is waar UW mee wordt geconfronteerd: de invoering van de inmiddels veelbesproken Participatiewet, in combinatie met grote bezuinigingen van de zijde van de rijksoverheid. Ofschoon onbedoeld, om op grote veranderingen een goed antwoord te vinden kan verandering van de mensen die zo n verandering in gang moeten zetten wel helpen. En dat is gelukkig ook wat we zien gebeuren. We hebben het afgelopen jaar meer grip op de zaak gekregen, er ligt een dijk van een transitieplan op tafel en de samenwerking met de gemeente Utrecht, onze aandeelhouder en onze grootste opdrachtgever, is sterk verbeterd, reden waarom de gemeente UW een prominente rol bij de uitvoering van de Participatiewet heeft toevertrouwd. Maar de mensen waarvan we afscheid hebben moeten nemen hebben UW wel gebracht waar het stond voordat het nieuwe team aantrad. Als Raad van Commissarissen zijn we veel dank verschuldigd aan Dré Blomjous, die jarenlang vanuit zijn grote financiële expertise en zijn persoonlijke betrokkenheid de zaak van UW heeft gediend. Hij werd in het verslagjaar opgevolgd door Hein Pouw, een succesvol ondernemer die, evenals de andere commissarissen, de overtuiging heeft dat je niet genoeg kunt doen om mensen die willen werken aan een goede werkgever te helpen. Mensen kunnen gaan en komen, maar de missie van UW blijft: iedereen laten meedoen aan het arbeidsproces. Peter de Leeuwerk voorzitter Raad van Commissarissen UW Reïntegratie Jaarverslag 2013 pagina 3

4 Organisatieprofiel Organogram Directie Secretariaat Human Resources Communicatie en PR Financiën en ICT Arbeidsintegratie Diensten en Productie Praktijkcentrum Individuele detacheringen Begeleid Werken UW Groen UW Schoonmaak Werktraining Trajecten werkgevers/gemeentes/uwv UW Flora UW Productie Schone Parken Groepsdetacheringen WWB/Wajong Groepsdetacheringen Wsw Facility catering/toezicht Aandeelhouder UW Holding BV De gemeente Utrecht is eigenaar van de aandelen van UW Holding BV en daarmee eigenaar van UW. Gemeente Houten De gemeente Houten heeft UW Holding BV belast met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening middels een aanwijzingsbesluit. Directiemanagementteam Het directiemanagementteam eind 2013, van links naar rechts: Bianca Weijers (manager Human Resources), Gertjan Stoker (manager Financiën en ICT), Talitha van den Elst (directeur), Patrick de Lange (manager Arbeidsintegratie), Hans Strunk (manager Productie en Diensten, per 1 april 2014 opgevolgd door Robin Wille). Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen eind 2013, van links naar rechts: Hein Pouw (is in het verslagjaar Dré Blomjous opgevolgd), Yasemin Tümer, John Herfkens, Kete Kervezee, Peter de Leeuwerk (voorzitter). pagina 4

5 Gemeente Utrecht Instroom Participatiewet 20-80% loonwaarde Beschut/ AWBZ Groen/ Flora Strategische keuzes De missie en visie van UW zijn herijkt in Uitgangspunt Etcetera Consulenten Diagnose Ontwikkeling Begeleiding Werkervaring CVS Commercie Netwerk WGSP Schoonmaak (samenwerking) UB2000/ UW van de herijking waren de kadernota Participatie en Inkomen van de gemeente Utrecht en de opdracht van de gemeente aan UW om een herstructureringsplan te maken voor de toekomst PPS JV/Samenwerking Werkgevers Uitzendbureaus Catering/ facilitaire diensten van UW in het licht van de veranderingen rondom Wsw en participatie. De missie van UW UW helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk, zodat iedereen zich ontwikkelt en op eigen wijze en niveau deelneemt aan de samenleving. De visie van UW UW stelt mensen in staat het beste uit zichzelf te halen en zich duurzaam waar te maken op de arbeidsmarkt. UW werkt intensief en creatief samen in netwerken met werkgevers, maatschappelijke organisaties en overheid. UW staat als maatschappelijke onderneming midden in de samenleving, is zichtbaar en legt verantwoording af over haar resultaten. Transitie Het transitieplan UW wordt met ingang van 2014 richtinggevend voor de toekomst van UW. Het strategische uitgangpunt bij de transitie is dat UW een belangrijke partner van de gemeente Utrecht is bij het uitvoeren van de Participatiewet. Utrecht is een vitale stad waar zoveel mogelijk mensen kunnen werken naar vermogen, ook met een arbeidsbeperking. UW wil daaraan een wezenlijke bijdrage leveren. UW zal in de komende jaren veranderen van een grote dienstverlener die alle activiteiten zelfstandig en in eigen huis uitvoert naar een kleinere regie- en uitvoeringsorganisatie. We zien voor UW een toekomst als expertisecentrum waar met kennis en kunde van doelgroepen breed wordt ingezet op het werkend leren van mensen. We zoeken meer samenwerking met marktpartijen, waarbij we streven naar het verantwoord afstoten van bedrijfsonderdelen naar bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden, joint ventures en sociale ondernemingen, om te komen tot een duurzame plaatsing van mensen ook diegenen die straks via de Participatiewet aan werk geholpen gaan worden - op passende werkplekken. Dit schema verbeeldt de transformatie van UW in de komende jaren ( ) van grote dienstverlener die alles zelf doet naar een regie- en uitvoeringsorganisatie: Geen terugval naar een uitkering UW wil er in de keten mede zorg voor dragen dat mensen na een werkperiode niet terugvallen naar een uitkering. Indien iemand niet meer werkzaam kan zijn bij één van de samenwerkingsverbanden of bedrijven vanwege ernstiger wordende beperkingen, dan kan hij mogelijk wel elders aan het werk. Door een juiste diagnose kan iemand doorgeplaatst worden naar een passender plek. Indien we binnen het netwerk kunnen voorkomen dat iemand terugvalt naar een uitkering is dat maatschappelijke en sociale winst. Werkgeversbenadering UW werkt samen in het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden aan een gezamenlijke werkgeversbenadering voor werkplekken voor alle mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die aangewezen zijn op ondersteunende regelingen en/of op een uitkering. Hierbij hebben we als UW de bijzondere positie dat we delen van of zelfs complete werkprocessen kunnen overnemen bij werkgevers. Social Return is een belangrijk beginsel in Utrecht. Hierop wordt in de werkgeversbenadering en in de samenwerking met bedrijven aangesloten om meer mogelijkheden (opdrachten) en kansen (plaatsingen) voor onze doelgroepen te benutten. Duurzame verbindingen UW investeert op alle terreinen in duurzaamheid people, planet en profit -, waarbij people in ons doen en laten op de eerste plek staat. De lijn die UW naar de toekomst heeft uitgezet sluit aan bij de duurzaamheidambities van de gemeente Utrecht om in gezamenlijkheid duurzame maatschappelijke en sociale verbindingen te leggen: voor voldoende werkgelegenheid, benutten van al het arbeidspotentieel, kennisopbouw, woonverbetering en vraaggericht onderwijs. Dit zodat iedereen kan participeren. Er zal samenwerking met meerdere partijen in Utrecht gezocht gaan worden om de ontwikkelingen en bezuinigingen op het terrein van participatie en zorg gezamenlijk op andere wijze dan voorheen op te vangen. Dit vergt een over de grenzen en schaduw van de eigen organisatie heen stappen, waarbij we onze missie en visie niet uit het oog dienen te verliezen. UW Reïntegratie Jaarverslag 2013 pagina 5

6 Irene Irene kwam bij UW als deelnemer aan de Werktraining. Ze bleek diverse fysieke beperkingen te hebben. In een diagnostisch onderzoek bij het Praktijkcentrum is bekeken wat haar mentale belastbaarheid is, waar rekening mee moet worden gehouden op een werkplek, welke branche daarbij aansluit en wat dat betekent voor de kansen op de arbeidsmarkt. In het onderzoek bleek haar mentale belastbaarheid bovengemiddeld. Op de werkplek moest rekening gehouden worden met haar beperkte fysieke belastbaarheid. Haar affiniteit ligt bij werken in de zorg. Gezocht is naar een functie in de zorg die fysiek minder belastend is. Uiteindelijk heeft Irene gesolliciteerd op een baan als ambulant begeleider. Ze werd aangenomen. UWeetjes UW nieuwsbrief De UW nieuwsbrief is in 2013 opgezet om klanten en relaties met enige regelmaat te informeren over dienstverlening, gebeurtenissen en ontwikkelingen bij UW. De digitale nieuwsbrief is geïntegreerd met de UW-website en is in 2013 vier keer per verspreid. De nieuwsbrieven bekijken en inschrijven voor de nieuwsbrief kan op www. uw.nl/nieuwsbrief. UW op sociale media UW heeft een bedrijfsaccount op LinkedIn en is actief op Twitter onder het Het LinkedIn-account wordt met name gebruikt voor het verspreiden van informatie over de UW-dienstverlening en vacatures bij UW. Op het microblog Twitter wordt veel breder en vaker gecommuniceerd, bijvoorbeeld nieuws en weetjes over UW, de Participatiewet, ontwikkelingen op het gebied van werk in Utrecht, enzovoort. Drie films gemaakt Er zijn drie films gemaakt in Ongeveer 150 UW-medewerkers hebben samen een lipdub gemaakt op het lied Droom, durf, doe en deel van Marco Borsato. In het filmpje tonen ze op een dynamische en hilarische manier de veelzijdigheid van hun bedrijf. De lipdub beleefde zijn première tijdens het afscheid van UW-directeur Rutger van Krimpen in februari. Abrona, de gemeente Utrecht en UW hebben samen de mini-documentaire Onbeperkt aan het werk gemaakt. Onderwerp is het samenwerkingsproject van UW en Abrona, waarin UW-medewerkers tijdelijk als assistent op dagbestedingslocaties van Abrona werken. Aldus doen ze in een beschermde omgeving ervaring op met werken buiten UW. Dagelijks werken gemiddeld 25 UW-medewerkers in een groepsdetachering bij het bedrijf PenTec te Woerden. In een korte film leggen de hoofdrolspelers in deze samenwerking uit wat deze groepsdetachering tot een succes maakt. De film is getoond tijdens een strategische bijeenkomst met een aantal grotere werkgevers over nieuwe vormen van samenwerking. Deze - en eerdere - films zijn te bekijken op de UW-website en op het YouTube-kanaal van UW: Ideeënbus Op de drie UW-vestigingen is in het najaar een knaloranje ideeënbus geplaatst. Medewerkers zijn uitgenodigd om via de ideeënbus (of het adres te laten weten hoe zij denken dat hun werk beter, sneller en/of veiliger kan. In de eerste maanden na de start is al een aantal goede ideeën beloond met bloemen en waardebonnen. Terrein Nieuwe Houtenseweg verkocht UW heeft het terrein aan de Nieuwe Houtenseweg in oktober verkocht aan Rijkswaterstaat. Met de nieuwe eigenaar is afgesproken dat UW het terrein en de gebouwen in ieder geval nog mag gebruiken tot eind Tot dan kunnen de medewerkers van UW Flora en UW Groen op en vanaf deze locatie blijven werken. UW gaat in samenspraak met de gemeente Utrecht op zoek naar een nieuwe locatie voor beide UW-onderdelen. Nadat de kwekerij van UW eind 2011 de deuren sloot werd een groot deel van het terrein werd niet gebruikt. Vandaar dat UW tot verkoop is overgegaan. pagina 6

7 Externe werkplekken Individuele detacheringen en Begeleid Werken (Wsw) In juni 2013 zijn de individuele detacheringen van 27 medewerkers bij een inlener omgezet in een groepsdetachering. Dit verklaart voor een belangrijk deel de teruggang in het totaal aantal individuele detacheringen. Daarnaast werden we geconfronteerd met een afname van het aantal beschikbare vacatures voor Wsw-medewerkers gedurende het jaar. Een positieve ontwikkeling is het groeiend aantal UW-werknemers in dienst van werkgevers via Begeleid Werken. Het totaal aantal inleners was ongeveer 110, waarbij de gemeente Utrecht als één inlener is meegeteld (bij meerdere afdelingen van de gemeente zijn UW-medewerkers gedetacheerd). Ook gedetacheerde medewerkers hebben opleidingen gevolgd, onder meer diverse vakopleidingen, VCA (veilig werken), BHV en trainingen in werknemersvaardigheden, waaronder BBL AKA (Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent). Ook een aantal inlenende bedrijven heeft vakgerichte trainingen aangeboden. Aantal nieuwe detacheringen (medewerkers) Aantal beëindigde detacheringen (diverse redenen) Totaal aantal detacheringen einde jaar Aantal plaatsingen Begeleid Werken Groepsdetacheringen Het aantal Wsw-medewerkers dat via UW in groepsdetacheringen aan de slag is bij bedrijven is stabiel gebleven op gemiddeld iets meer dan 300. Het aantal medewerkers met een WWB- of Wajong-achtergrond in groepsdetacheringen is in 2013 verdubbeld naar in totaal 100 (70 vanuit WWB, 30 vanuit Wajong). Er zijn groepsdetacheringen gestart bij een aantal nieuwe klanten. Bij een aantal bestaande klanten zijn werkzaamheden uitgebreid en er zijn ook oude klanten teruggekeerd nadat hun productie toenam. Na 10 jaar is de productie van de bekende Delta vaas terug in UWhanden. Deze speciale vaas van glas is een product van de Utrechtse ontwerper en architect Mart van Schijndel ( ). Het werk gebeurt in een groepsdetachering. De Delta vaas - ontworpen in is gedurende 10 jaar niet gemaakt. Daarvoor werd de vaas ook door UW ers in elkaar gezet. UW is een samenwerking gestart met uitzendorganisatie Tempo-Team. Bij UW kunnen deelnemers met een WWB-achtergrond werkervaring opdoen in groepsdetacheringen, Tempo-Team biedt daarna een dienstverband en zorgt voor werk bij reguliere bedrijven. Het Depot Utrecht van PostNL Pakketservice is in maart 2013 door PostNL voor de tweede achtereenvolgende keer als hun beste depot uitgeroepen. Het Utrechtse depot op Lage Weide scoorde het beste op een lijstje met kwaliteitscriteria. Al een aantal jaren draait een groep UW ers in een groepsdetachering er zes dagen per week een complete productielijn. Ook de UW ers dragen daarmee bij aan het succes van het depot. De beker werd pas voor de tweede keer uitgereikt. Alle UW-medewerkers bij PostNL hebben de ADR-training gevolgd. Dat is een training over hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen. Twee Utrechtse Jumbo-supermarkten waar groepen UW ers werken hebben in 2013 uitstekend gescoord tijdens audits die Jumbo er liet uitvoeren. Het management van de supermarkten uitten zich zeer tevreden over de medewerkers en de begeleiding. De samenwerking tussen UW en Jumbo is in 2013 uitgebreid met een vierde filiaal. UW Reïntegratie Jaarverslag 2013 pagina 7

8 Sinds twee jaar onderhoudt een ploeg van UW Groen samen met medewerkers van Stadswerken de vier algemene begraafplaatsen van de gemeente Utrecht. Een ploeg van ongeveer 20 Groen-medewerkers verricht er dagelijks algemene onderhoudswerkzaamheden als onkruid verwijderen, snoeien, maaien en verwijderen van blad en zwerfvuil. De gemeente is zeer tevreden over het werk: De begraafplaatsen hebben er nog nooit zo goed bijgelegen. Diensten Om de goede samenwerking tussen UW Groen en de gemeente Utrecht te vieren, heeft Utrechts wethouder Mirjam de Rijk samen met UW-medewerkers in het najaar bloembollen geplant op begraafplaats Tolsteeg. Nick Nick heeft een Wajong-uitkering en is bij UW Groen begonnen als medewerker groenonderhoud en zwerfvuil. Nick is een enthousiaste jongen, die zijn werkzaamheden heel serieus neemt. Hij werkt hard en heeft alle voorkomende werkzaamheden op uitstekende wijze uitgevoerd. Ook heeft hij met succes deelgenomen aan veiligheidsopleidingen en vakgerichte opleidingen zoals de bosmaaicursus en het rijden op de maaimachine. Nick heeft na enige tijd zelfstandig een zwerfvuilroute gereden. Ondertussen is hij blijven zoeken naar werk buiten UW. En met succes! Sinds januari 2014 werkt Nick bij de gemeente Wijdemeren als medewerker groenonderhoud. UW Flora Het Flora-onderdeel interieurbeplanting heeft in 2013 weer het vertrouwen gekregen van een aantal nieuwe klanten. Een opvallende nieuwe klant is De Nederlandsche Bank: in januari is gestart met het onderhoud van de interieurbeplanting op drie locaties in Amsterdam, nadat UW Flora in december 2012 de Europese aanbesteding van deze opdracht had gewonnen. In mei zijn bijna 50 buitenbakken van DNB van planten voorzien. Aan de gemeente De Bilt - ook een van de nieuwe klanten heeft Flora in januari nieuwe planten geleverd. Sinds begin 2012 onderhoudt UW Flora de interieurbeplanting bij vijf ministeries in Den Haag. Naast het reguliere onderhoudsprogramma heeft Flora in 2013 ook een aantal extra opdrachten gekregen: er is een grote partij planten afgevoerd en aan een aantal ministeries zijn nieuwe planten geleverd. Tijdens twee onafhankelijke kwaliteitscontroles bij het ministerie van OCW door een extern bedrijf scoorde UW Flora een 7,5 en een 7,2. De opdrachtgever was zeer tevreden over deze scores. Ook het Flora-onderdeel bloemsierkunst kende een aantal hoogtepunten in De boekettenactie bij klanten voor secretaressedag was wederom een succes. In april heeft UW Flora de handboeketten gemaakt die - toen nog - koningin Beatrix en prinses Máxima droegen tijdens de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht. In mei heeft Flora 15 herdenkingskransen voor de gemeente Utrecht gemaakt. De kerstperiode levert ieder jaar weer meer werk op. UW Flora levert steeds meer kerstbomen (echte en kunstbomen) en tuigt de bomen desgewenst ook op. UW Groen UW Groen startte het jaar met een nieuwe manager. De belangrijkste ontwikkeling in 2013 was de verder intensivering van de samenwerking van UW Groen met de gemeente Utrecht. In het voorjaar is UW Groen gestart met het ledigen van afvalbakken en het inzamelen van zwerfvuil bij de afvalinzamelpunten, bij een aantal winkelcentra, op werven langs de grachten en in het weekend in een aantal parken in Utrecht. Een deel van het werk wordt verricht in samenwerking met collega s van het UW-onderdeel groepsdetacheringen. UW Schoonmaak UW Schoonmaak verricht schoonmaakwerkzaamheden bij ongeveer 40 klanten, onder meer bij bedrijven, scholen en een aantal grote panden van de gemeente Utrecht. De kwaliteit van de schoonmaak in de panden van de gemeente Utrecht is in 2013 twee keer onverwacht gecontroleerd door een onafhankelijk bedrijf. Het werk van UW Schoonmaak doorstond de controles glansrijk. In het najaar van 2014 wordt het nieuwe Stadskantoor geopend. Bijna alle gemeentelijke diensten worden in het Stadskantoor ondergebracht. In overleg met de gemeente bereidt UW Schoonmaak zich voor om een deel van het schoonmaakwerk in het nieuwe pand uit te gaan voeren. In 2013 is de verantwoordelijkheid voor en de uitvoering van de interne schoonmaak van de UW-panden overgegaan van Facility naar UW Schoonmaak. De interne schoonmaak wordt sindsdien ook gebruikt als opleidingsplek voor medewerkers. Zij leren er het werk, zodat ze daarna bij externe klanten ingezet kunnen worden. pagina 8

9 Beschutte werkplekken UW biedt beschutte werkplekken op de UWvestiging Niels Bohrweg aan medewerkers die daar tijdelijk of permanent op aangewezen zijn. UW ers werken er op de afdelingen Verpakken, Metaal, Catering en in het vervoer en magazijn. Daarbij biedt UW medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen in werkprojecten en in opleidingen zoals AKA. Een deel van de medewerkers kan daardoor toch structureel aan de slag bij bedrijven van klanten, bijvoorbeeld via een groepsdetachering. In het najaar van 2013 heeft UW een bijzonder werkproject uitgevoerd met ongeveer 60 medewerkers die normaal aangewezen zijn op beschut werk. Gedurende een periode van acht weken hebben deze medewerkers boodschappenpakketten ingepakt voor een actie van de supermarktketen C1000. Daartoe heeft UW zelf een complete productielijn ingericht in het bedrijf van de klant in Woerden. De reis naar en van de werklocatie verliep per touringcar. De medewerkers waren deels tot hun eigen verrassing heel enthousiast over dit werk buiten UW. Ook de klant was zeer tevreden over de kwaliteit van de uitvoering en tevens over de organisatie van het werk. In het najaar van 2012 is UW een samenwerking gestart met Abrona, een organisatie die onder meer diverse dagbestedingactiviteiten biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. UW-medewerkers die normaal intern werken bij UW lopen een half jaar stage bij Abrona als assistent-begeleider. In een veilige werkomgeving doen ze bij Abrona ervaring op in werken buiten UW. Voor de meeste deelnemers droeg deze ervaring bij aan hun persoonlijk ontwikkeling. Een deelnemer aan het project is in 2013 bij Abrona in dienst getreden via Begeleid Werken, een deelnemer werkt nadien via een groepsdetachering bij een klant. In 2013 is de orderportefeuille verder uitgebreid met nieuwe opdrachtgevers, waarbij ook contracten afgesloten zijn voor meerdere jaren. Om plek te kunnen bieden aan het grote nieuwe project de Werktraining heeft een fysieke herindeling van afdelingen plaatsgevonden. Ook het magazijn heeft in 2013 een andere indeling gekregen. Robbie en Ben (werkcoaches) Het inpakken van de boodschappenpakketten bij een klant in Woerden was voor medewerkers en werkleiding een grote uitdaging. We werkten in een voor ons onbekende werkomgeving met mensen van diverse UW-afdelingen en ook van andere SW-bedrijven. We hadden van te voren een goed idee van hoe het zou moeten gaan (we hebben zelf de inpaklijnen ingericht) en dat konden we tijdens een aantal proefdagen testen en aanpassen. Eenmaal begonnen met de productie waren we daardoor goed ingewerkt. Al snel liep de productie op rolletjes en haalden we de afgesproken targets. Medewerkers gaven aan dat zij wel vaker dit soort projecten zouden willen draaien en vonden het jammer dat het afgelopen was. Aantal Wsw-medewerkers uitgesplitst 1 jan jan 2013 Beschutte werkplekken op locatie UW UW Productie (verpakken/metaal/magazijn/logistiek) Diensten Facility (met name intern: catering/receptie/toezicht/huisvesting) UW Flora UW Groen UW Schoonmaak Geplaatst bij werkgevers Groepsdetacheringen Individuele detacheringen Begeleid Werken (in dienst bij werkgevers) Overige Praktijkcentrum (nieuwe instroom in traject voor plaatsing) Stafafdelingen Schone Parken/trajecten 2 - Totaal Ineke Ineke (59, Wsw-baan bij UW) werkte jaren in de catering op de UW-locaties. Daar verrichte ze allerlei werkzaamheden in de bedrijfsrestaurants. Een andere werkplek kwam niet in haar op. Totdat UW een samenwerking aanging met Abrona. Abrona exploiteert onder meer de kantine van een grote middelbare school. Vanwege haar jarenlange ervaring in de catering werd Ineke benaderd voor dit samenwerkingsproject. Na gesprekken met haar leidinggevende en collega s besloot ze het te proberen. Het werd een groot succes. Ze startte in de kantine van de middelbare school en al snel kreeg ze de leiding over een eigen uitgiftecounter, waar ze een aantal Abrona-medewerkers met een verstandelijke beperking aanstuurde. Na een maand wilde ze niet meer terug naar UW en Abrona wilde haar niet meer kwijt. Na een half jaar is de detachering omgezet in een Begeleid Werkenplek: Ineke is nu in dienst van Abrona, een UW-jobcoach verzorgt de begeleiding. UW Reïntegratie Jaarverslag 2013 pagina 9

10 Vestiging Amsterdam en regio Utrecht Na een aantal succesvolle jaren kwam in 2012 duidelijk een vermindering van aanbestedingen in de regio Amsterdam. De gemeenten kozen veelal voor het eigen SW-bedrijf en een deel van de contracten werd niet verlengd. Dit leidde ertoe dat UW besloot de vestiging in Amsterdam te sluiten. Met de lopende contractpartners zijn nieuwe afspraken gemaakt en die worden nu bediend vanuit de UW-vestiging Niels Bohrweg. Arbeidsintegratie Het resultaat van de reïntegratieactiviteiten is in 2013, net als in 2012, beter dan begroot en draagt positief bij aan het resultaat van UW. Dat heeft met name te maken met een grotere instroom in het Banenplan en in Werk Loont begin UW heeft in 2013 stappen gezet om zich voor te bereiden op de Participatiewet, waarvan de invoering gepland stond op 1 januari Hiervoor heeft UW in samenwerking met de gemeente Utrecht het eerste half jaar gewerkt aan de Startnotitie Transitie UW en de afspraken rondom de Werktraining geconcretiseerd. Hoewel het Sociaal Akkoord in april 2013 en het uitstel van de invoering van de Participatiewet naar 1 januari 2015 nog voor onduidelijkheid zorgden, hebben UW en de gemeente Utrecht samen afgesproken verder te gaan op de ingeslagen weg. De startnotitie geeft invulling aan de positie van UW als een integraal onderdeel van het dienstverleningsconcept van de gemeente Utrecht. Door voor deze strategische positie te kiezen wordt UW minder afhankelijk van Europese aanbestedingen en offerteaanvragen voor trajecten. Als uitvoerende partij adviseren we daar waar gevraagd en voeren we het beleid van de afdeling Werk en Inkomen professioneel en flexibel uit. De relatie met de gemeente Utrecht is daarmee geïntensiveerd. In de regio Utrecht werkt UW intensief samen met haar partners in het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden. Wajongers en bijstandgerechtigden in groepsdetacheringen Het aantal medewerkers met een WWB/Wajong-achtergrond dat werkt in groepsdetacheringen van UW is in 2013 verder gegroeid. Door de veranderende eisen van het UWV, heeft UW de samenwerking met een aantal partners geïntensiveerd. UW voert een deel van de jobcoaching zelf uit. De in 2012 gestarte samenwerking met SBWU (begeleid wonen Utrecht) is voortgezet. In het project Van Wajong naar werk volgen cliënten van SBWU een werk-leertraject bij UW. Een aantal van hen is inmiddels via UW aan de slag bij reguliere werkgevers. Werk Loont Het project Werk Loont is definitief gestopt. Op 1 juli 2013 is de laatste van in totaal 3163 deelnemers uitgestroomd. Het succes van Werk Loont blijkt met name uit de uitstroomcijfers (1188 deelnemers zijn uit de uitkering doorgestroomd naar regulier werk, gesubsidieerd werk of als zelfstandige gestart). Maar daarnaast hebben de trainingen en het bevorderen van het arbeidsritme ook in het algemeen een positief effect gehad op de deelnemers. Ook met onze andere contractpartners in de regio zijn vele gesprekken gevoerd waarin UW in samenwerking oplossingen zoekt voor de gecompliceerde inhoudelijke en budgettaire uitdagingen die er op dit moment spelen. De bezuinigingen zijn breed ingezet, maar de wetten waarmee gewerkt moet worden waren nog niet geconcretiseerd. UW heeft de afgelopen twee jaar geïnvesteerd in contacten met werkgevers in de regio. De consulenten van UW Reïntegratie ondersteunen werkgevers in deze economische moeilijke tijden door samen op zoek te gaan naar efficiënte oplossingen voor personeelsvraagstukken. De begeleiding van de deelnemers in het traject na plaatsing en de expertise op het gebied van regelingen biedt UW een uitstekende uitgangspositie in de gesprekken. Banenplan UW voert voor de gemeente Utrecht een aantal projecten uit die vallen onder het Banenplan. Hier zijn 284 deelnemers op ingestroomd tot 1 juli Zij worden begeleid op of naar werk. Met name de jobcoaching op de werkvloer is een bewezen effectief middel om uitval te voorkomen en plaatsingen te bestendigen. UW en de gemeente Utrecht hebben er daarom voor gekozen dit product te verlengen na 1 juli. Werktraining In mei 2013 is UW gestart met het uitvoeren van de Werktraining voor de gemeente Utrecht. In nauwe samenwerking met de gemeente begeleidt, traint en activeert UW deelnemers met een WWB-uitkering gedurende een periode van vier maanden richting werk. Het grootste deel van hun tijd gaan deelnemers aan de slag bij reguliere werkgevers met wie UW samenwerkt. Hierbij wordt de brede definitie van werk gebruikt: van regulier werk tot vrijwilligerswerk. De plaatsingen na de Werktraining worden gerealiseerd door de werkmatchers van de gemeente. In november opende wethouder Hans Spigt (Werk en Inkomen) het Werkcafé, werkcafe.nl, een onderdeel van de Werktraining. pagina 10

11 Outplacement en private opdrachten De groei die deze afdeling voorgaande jaren doormaakte is gestopt. Oorzaak is met name de verminderde instroom uit samenwerkingsverbanden met andere reïntegratiebedrijven. UW staat goed op de kaart bij Utrechtse werkgevers. Zij blijven ons vinden voor outplacement- en spoor 2-trajecten. Met name bedrijven met laag geschoold personeel krijgen ondersteuning van onze consulenten. De dienstverlening op het gebied van arbeidsintegratie is in het najaar gecertificeerd volgens de norm ISO 9001:2008 (op bladzijde 13 staat een overzicht van de UW-onderdelen die ISO-gecertificeerd zijn). De afdeling Trajectadvies Wsw en de mentoren van het ATC zijn samengevoegd en een deel van de werkzaamheden is in elkaar overgevloeid. De intake van nieuwe Wsw-medewerkers en hun mentortraject worden nu door dezelfde mentor uitgevoerd. Dit heeft tijd bespaard en heeft gezorgd voor efficiëntere begeleiding van kandidaten. Diagnostisch onderzoek is uitgebreid door aanmeldingen vanuit de Werktraining, het nieuwe grote project dat UW in opdracht van en samen met de gemeente Utrecht uitvoert. Het diagnostisch team van het Praktijkcentrum is daarom versterkt in Trajecten Opdrachtgever Gemeente Utrecht Regio Utrecht (excl. gemeente Utrecht) Regio Amsterdam UWV Outplacement Totaal Edwin Edwin is in april 2013 met een Wsw-dienstverband begonnen op het Arbeidstrainingscentrum van UW. Jarenlang heeft hij boven zijn kunnen gewerkt bij een schoonmaakbedrijf, waardoor hij uiteindelijk langdurig ziek werd, gedeprimeerd en pessimistisch. Doordat hij aan de slag kon op het ATC, werkritme opdeed en positief is begeleid, heeft Edwin zijn zelfvertrouwen teruggekregen. Zijn mogelijkheden en beperkingen zijn in kaart gebracht door de praktijkinstructeurs en mentor van het ATC en na een maand Praktijkcentrum Aanbod Het Praktijkcentrum van UW verzorgt: Opleidingen, trainingen en cursussen (zie bladzijde 12) Dienstverlening ten behoeve van Wsw-dienstverbanden: intakes/ mentortrajecten nieuwe Wsw-medewerkers, herindicaties, traject- advies (begeleiding van medewerkers en werkcoaches) Diagnostiek: diagnostische onderzoeken waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van mensen voor wat betreft hun intelligentie, leerbaarheid, persoonlijkheid en beperkingen. is Edwin begonnen als stagiair op een conciërgebaan. Hij ging eerst in de leer bij een ervaren conciërge en na drie weken kon hij zelfstandig aan het werk. Zowel Edwin, de school als UW zijn heel blij met deze detachering. Ontwikkelingen De werkvloer van het Arbeidstrainingscentrum (ATC, onderdeel van het Praktijkcentrum) wordt gebruikt voor nieuwe Wsw-medewerkers die er tijdelijk werken in voorbereiding op een plaatsing in of buiten UW, voor interne diagnostische trajecten en voor praktijkonderzoeken arbeidstraining. In verband met de beëindiging van de nieuwe instroom in de Wsw per 1 januari en daardoor reeds teruglopende instroom in is het ATC verhuisd naar een andere ruimte. Robin Vanuit de samenwerking met SBWU is Robin in het voorjaar van 2013 gestart met een proefplaatsing van 13,5 uur bij UW. In dat jaar is het aantal uren dat hij werkt opgebouwd naar 28, heeft hij een dienstverband bij UW aangeboden gekregen en is hij vanuit het Praktijkcentrum naar een werkplek in een groepsdetachering bij een klant van UW gegaan. Robin heeft zich zo goed ontwikkeld dat hij de overstap heeft gemaakt naar een individuele detachering, ook voor 28 uur per week. En dit alles na een periode van 16 jaar waarin hij niet gewerkt heeft. UW Reïntegratie Jaarverslag 2013 pagina 11

12 Sociaal verslag Wsw-medewerkers Aantal Wsw-medewerkers Aantal medewerkers Aantal fte s Gemiddeld aantal fte s 1 januari (+ 25 BW) 881,3 889,3 (2013) 1 januari (+ 21 BW) 917,4 922 (2012) 1 januari (+ 14 BW) (2011) Wachtlijst Gemeente Utrecht Gemeente Houten Totaal 1 januari januari januari Ziekteverzuim (Niet meegerekend: zwangerschapsverlof en langer dan twee jaar ziek) Verzuimpercentage , , ,4 Niet-regelinggebonden medewerkers (NRG) Aantal NRG-medewerkers Aantal medewerkers Aantal fte s Gemiddeld aantal fte s 1 januari ,6 159,4 (2013) 1 januari (2012) 1 januari (2011) Ziekteverzuim (Niet meegerekend: zwangerschapsverlof en langer dan twee jaar ziek) Verzuimpercentage , , ,3 Opleidingen en trainingen Bij UW staat de ontwikkeling van medewerkers en cliënten centraal. Om die ontwikkeling te stimuleren biedt UW diverse soorten trainingen en opleidingen aan. Een deel hiervan wordt uitgevoerd door het Praktijkcentrum van UW. Daarnaast werken we samen met organisaties als ITO, Mbo Amersfoort, SBCM, Wellant College en Visser & De Rooij. In 2013 zijn in totaal 888 opleidingen en trainingen gevolgd door Wsw-medewerkers en door deelnemers aan werkprojecten die vanuit de WWB door de gemeente Utrecht bij UW zijn aangemeld. Door het ondersteunend personeel zijn 299 opleidingen en trainingen gevolgd. Medewerkers kunnen aan meerdere trainingen/opleidingen deelgenomen hebben. Wsw en WWB: Praktijkcentrum Van de 888 trainingen/opleidingen voor Wsw- en WWB-deelnemers heeft het Praktijkcentrum van UW er 480 uitgevoerd. Het ging daarbij om: Vakopleidingen (onder meer computertraining en basisvaardigheden metaal): 61 deelnemers Werknemersvaardigheden (onder meer AKA/ mbo 1, omgaan met stress, communicatie): 375 deelnemers (wethouder Hans Spigt reikte in november het AKA-diploma uit aan 90 UWmedewerkers) Taaltraining (NT2 en inburgering): 40 deelnemers Overig (pensioen in zicht): 4 deelnemers Opleidingen/trainingen met veel deelnemers die in samenwerking met andere organisaties aangeboden zijn: VCA (veilig werken, 59), bedrijfshulpverlening/ehbo (129), heftruck (49) en veilig werken langs de weg (55). Ondersteunend personeel Ook het ondersteunend personeel (onder meer consulenten, werkleiding, werkcoaches) wordt een uitgebreid trainingsprogramma aangeboden. In 2013 ging het onder meer om training verslaving (85), bedrijfshulpverlening/ehbo (115), omgaan met verlies (16, door Praktijkcentrum) en functiecreatie/jobcarving (4). Medewerkers UW Traject BV Het betreft hier medewerkers die vanuit de WWB en de Wajong zijn aangemeld bij UW en bij UW een tijdelijk dienstverband krijgen Aantal medewerkers Aantal fte s 1 januari ,9 1 januari ,1 Kwaliteit - Arbo - Milieu In 2013 heeft er voor de ISO 9001:2008-certificering een scoopuitbreiding plaats gevonden met de dienstverlening op het gebied van arbeidsintegratie. Tegelijkertijd heeft UW afscheid genomen van het Blik op Werk Keurmerk. Tevens zijn er diverse verbetertrajecten bij UW Productie en Groepsdetacheringen gestart, waarbij we positieve resultaten behaald hebben. pagina 12

13 Alle gemelde ongevallen zijn geregistreerd en geanalyseerd. Het KAM-coördinatieteam heeft extra inspecties uitgevoerd bij groepsdetacheringen en bevonden knelpunten bij opdrachtgevers besproken. Op deze wijze beperken we de risico s zoveel mogelijk voor alle externe werkplekken. Ook intern zijn er regelmatig werkplekinspecties gehouden om onveilige situaties in kaart te brengen en op te lossen. Leerwerkbedrijf-certificaten Bericht van de Ondernemingsraad Ook in het afgelopen jaar is er in en rondom de OR het nodige gebeurd. In het voorjaar van 2013 is de OR geconfronteerd met het plotselinge vertrek van de voorzitter. Er moest per direct een nieuw dagelijks bestuur gevormd worden. De toenmalige vicevoorzitter - ondergetekende - is in een bijzondere vergadering gekozen tot voorzitter en Carmen van der Woude is gekozen als nieuwe vicevoorzitter. Tom Koppen bleef in functie als secretaris. UW-onderdeel UW Flora UW Groen UW Productie UW Reïntegratie Kwaliteitskeurmerk Erkend leerbedrijf Aequor Erkend leerbedrijf Aequor Erkend leerbedrijf Ecabo Erkend leerbedrijf Kenteq Erkend leerbedrijf VTL Erkend leerbedrijf Ecabo Naast deze personele verwikkelingen hebben we uitgebreid aandacht gegeven aan het gewone OR-werk. De Arbo-commissie heeft zich het afgelopen jaar onder meer beziggehouden met de onveilige verkeerssituatie op de Niels Bohrweg. En dit heeft succes gehad: in maart 2014 heeft de gemeente ter hoogte van de bushalte een verkeersdrempel aangelegd, zodat er veiliger overgestoken kan worden. De commissie FOP (financiën, organisatie en personeel) heeft in haar overleg met HR de 1%-regeling bij ziekte ter discussie gesteld. Het resultaat is dat er een voorstel bij de directie is ingediend om deze regeling binnen UW niet meer toe te passen. Adviesaanvragen zijn ontvangen voor de verkoop van grond en gebouwen van het terrein aan de Nieuwe Houtenseweg, voor de herstructurering van de ICT-infrastructuur en voor de implementatie Werk Loont. De adviesaanvraag voor de implementatie Werk Loont liep eind van het verslagjaar nog. Op de beide andere aanvragen heeft de OR positief geadviseerd. Kwaliteitskeurmerken UW-onderdeel Kwaliteitskeurmerk UW Reïntegratie Blik op Werk Keurmerk (tot september 2013) ISO 9001:2008 (vanaf eind 2013) UW Flora ISO 9001:2008 UW Groen ISO 9001:2008 VCA** Groenkeur ErBo UW Productie ISO 9001:2008 Groeps- en individuele detacheringen ISO 9001:2008 Al met al kijken we als OR terug op een goed jaar en we zien de toekomst vol verwachting tegemoet. Dirk van der Leer voorzitter Dirk Dirk is in maart 2013 vanuit de WWB aangemeld bij UW voor het traject UW4U. Onderdeel van dit traject is een assessment waarin deelnemers gedurende drie weken korte stages lopen op diverse werklocaties van UW en bij bedrijven met wie UW samenwerkt. Zo wordt in de praktijk bekeken wat een passende werkplek zou zijn. Na drie weken korte stages koos Dirk in overleg voor een werkplek bij PostNL Pakketservice. Daar functioneerde hij zo goed dat hij na drie maanden een tijdelijk dienstverband kreeg aangeboden bij UW. Dirk was opgelucht dat hij weer een baan had en genoeg verdiende om uit de uitkering te komen. Hij had zichtbaar plezier in zijn werk bij PostNL. Tijdens zijn werk werd hij benaderd door een logistieke partner van PostNL met de vraag of hij interesse had in chauffeurswerk. Resultaat: na vijf maanden trad hij als chauffeur in dienst van het logistieke bedrijf. UW Reïntegratie Jaarverslag 2013 pagina 13

14 Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in euro s x Opbrengsten uit diensten en leveringen Netto-omzet Directe productiekosten Brutomarge Ontvangen subsidies Totaal Bedrijfskosten Loonkosten Wsw Loonkosten deelnemerstrajecten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten Netto-omzet resultaat Financiële baten en lasten (per saldo) Nettoresultaat * * Het positieve bedrijfsresultaat in 2012 is behaald als gevolg van de keuze om inkomsten mee te tellen in het jaar waarin deze zijn binnengekomen. In 2012 ontving UW nog aanzienlijke nabetalingen over Toelichting Het jaar 2013 stond in het teken van verandering en transitie. Hoewel de financiële berichtgevingen in de loop van 2013 positiever van aard begonnen te worden, merkten we dat de economische crisis nog in alle lagen van het bedrijfsleven sterk aanwezig was. Het totaal van de opbrengsten die door UW gegenereerd worden met de uitvoering van haar activiteiten bedraagt over miljoen euro (in miljoen) waarvan 60% Wsw-subsidie en 40% omzet. De bedrijfskosten bestaan voor het grootste deel uit de loonkosten van de Wsw-medewerkers en de loonkosten van het ondersteunend personeel. De overige bedrijfskosten betreffen voornamelijk huisvesting- en transportkosten. Het resultaat van 2013 is tevens gekleurd door een flink aantal financiële tegenvallers. De oorzaak van de tegenvallers is divers, in grote lijn veroorzaakt door het niet op orde zijn van de (AO) processen en onvoldoende ingerichte checks & balances. UW heeft in de zomer 2013 omtrent deze tegenvallers een nieuwe jaareindeverwachting opgemaakt. Ook is een groot aantal verbeteracties ingezet om dit nieuwe resultaat te behalen. Hiermee is ingezet op maatregelen ten behoeve van de verbetering van de interne controle en (AO) processen. De stijging van de brutomarge over 2013 ten opzichte van 2012 met euro is te verklaren uit een toename van de brutomarge van groepsdetacheren van euro en Productie Niels Bohrweg van euro. Daarentegen dalen de brutomarge Werk Loont en Doe Mee. Deze projecten zijn in de loop van 2013 gestopt. De daling van de brutomarge bij trajecten houdt verband met de afbouw van verschillende projecten door de gemeente Utrecht. De individuele detacheringen hebben in 2013 last gehad van de economische crisis, waardoor het in 2013 lastig is gebleken om mensen individueel goed te kunnen plaatsen. Met uitzondering van Groen hebben alle andere onderdelen een betere brutomarge gerealiseerd in 2013 ten opzichte van Deze stijging heeft te maken met de opbouw van de Werktraining en Schone Parken en met verhoogde intensiteit in het acquireren van opdrachten. De verkoop van onze locatie aan de Nieuwe Houtenseweg heeft een positief effect gehad op de post overige bedrijfskosten. In oktober 2013 hebben wij deze locatie verkocht aan Rijkswaterstaat, met de optie om deze locatie te mogen gebruiken tot 1 januari Uit deze verkoop is een boekwinst gerealiseerd van euro. Een negatief effect op de post overige bedrijfskosten hadden de ten opzicht van 2012 gestegen huisvestingskosten door acuut noodzakelijk onderhoud aan de vestiging Niels Bohrweg en door het laten uitvoeren van een huisvestingsonderzoek in het najaar van De kantoorkosten zijn in 2013 gestegen vanwege de voorbereiding voor de outsourcing van de ICT-infrastructuur. pagina 14

15 Vooruitblik 2014 Op het gebied van participatie staat Nederland - en daarmee ook UW - aan de vooravond van de invoering van een nieuwe wet: de Participatiewet (per 1 januari 2015). Dit brengt vele veranderingen op het gebied van arbeidsparticipatie met zich mee. Als gevolg van deze wet stopt de instroom van nieuwe medewerkers in de Wsw per 1 januari Ook wordt de reeds in 2011 gestarte vermindering van de subsidie per Wsw-medewerker in 2015 doorgezet. De subsidie daalt jaarlijks met 500 euro per SE tot een niveau van euro in het jaar Het budget voor uitvoering van de Participatiewet gaat naar de gemeenten en gaat gepaard met omvangrijke bezuinigingen. Een groot deel van het Participatiebudget is geoormerkt voor de betaling van de Wsw (het cao-salaris van medewerkers). De nieuwe instroom in de Wajong valt straks ook onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het gaat daarbij om jonggehandicapten die kunnen werken. Dit betekent dat alle mensen die voorheen onder de regelingen Wsw, Wajong en WWB (bijstand) vielen met ingang van 2015 onder de Participatiewet worden gebracht. Deze wet gaat er vanuit dat iedereen zoveel mogelijk gaat werken in het reguliere bedrijfsleven. Bedrijven kunnen voor de niet volledige uitoefening van de functie door medewerkers een loonkostensubsidie van de gemeente ontvangen. De Participatiewet betekent een ingrijpende stelselwijziging, die op moment van schrijven ook nog veel onduidelijkheden kent. Duidelijk is wel dat UW hiermee geconfronteerd wordt en moet inspelen op de afbouw van de Wsw-populatie, op lagere budgetten, geen nieuwe medewerkers in de uitvoering of bij de werkbedrijven meer in vaste dienst. Dit vergt veel van de manier van organiseren en de rol van de ondersteuning. Dit is mede de reden voor UW om in 2013 een transitieplan te maken, dat in 2014 in uitvoering genomen wordt. Vanuit de missie van UW - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk, zodat iedereen zich ontwikkelt en op eigen wijze en niveau deelneemt aan de samenleving zijn de hoofdlijnen dat: U W niet meer alles zelf in huis blijft doen, maar gaat samenwerken (in diverse vormen) met andere bedrijven en organisaties U W dat effectiever en efficiënter moet doen, met minder budget en meer marktconform U W moet investeren om de organisatie op orde te krijgen en achterstanden moet wegwerken, zowel op gebied van mensen als middelen en processen U W zal moeten werken met minder ondersteunend personeel. UW heeft jarenlange ervaring met het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die ervaring en de opgebouwde expertise op het gebied van ontwikkeling en arbeidstraining willen we inzetten bij de nieuwe mogelijkheden die de Participatiewet biedt. Zodat er mogelijkheden blijven om mensen met loonkostensubsidie en met goede begeleiding passend werk te bieden bij en in samenwerking met andere bedrijven en werkgevers. UW krijgt nieuwe toekomst Heftig verlopen de discussies over de toekomst van de Wswbedrijven. De bezorgdheid over de banen leidt tot acties en protesten. Hoewel ook UW met de veranderingen te maken krijgt, zijn we gewoon aan het werk gegaan. Uitgangspunt: UW is een stevige partner in detachering en begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking en een betrouwbare werkgever. Juist door de blik op de toekomst te richten heb ik gemerkt dat er veel energie in en om het bedrijf is losgemaakt. Het is een groot compliment aan Raad van Commissarissen, directie en personeel dat men de schouders eronder heeft gezet. De toekomstplannen zijn uitdagend en toch ook realistisch, want UW is niet langer alleen de uitvoerder van de sociale werkvoorziening. UW wordt een expertisecentrum waar samen met de Utrechtse werkgevers mensen met een arbeids- of werkbeperking worden opgeleid en toegeleid naar een baan. En natuurlijk is daarbij de samenwerking met de gemeente een vaste waarde. UW is en blijft een bijzonder bedrijf! Hans Spigt Wethouder Werk en Inkomen, gemeente Utrecht

16 UW Reïntegratie 4P Detacheringen Aidadreef GE Utrecht UW Groen UW Flora Nieuwe Houtenseweg SE Utrecht UW Productie UW Praktijkcentrum UW Schoonmaak Apprenti Niels Bohrweg CA Utrecht T E

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014 Werken Werkt Jaarverslag UW 2014 Inhoud 3 Voorwoord Colofon Uitgave: UW, Utrecht 2015 Fotografie: Norbert Waalboer Fotografie Vormgeving: Patrick van Bronkhorst, Jus Ontwerp Druk: &producties Bericht van

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Stand van zaken implementatie Participatiewet

Stand van zaken implementatie Participatiewet Stand van zaken implementatie Participatiewet Cedris volgt de implementatie van de Participatiewet, via een monitor die regelmatig wordt uitgezet bij de 90 aangesloten sociale werkbedrijven. Wat is de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Deze vraag- en antwoordlijst is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in februari 2014 bij Felua-groep zijn gehouden. De vragen

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie De Participatiewet, banenafspraak & quotum Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2. Wajong uitsluitend

Nadere informatie

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS 2016 in cijfers Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Werkgelegenheid Regio Eindhoven bestuur EINDHOVEN

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Samenleving Uw brief

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Empatec. Passie voor mensen. Ondernemend en veelzijdig. Eigen Test- en Trainingscentrum

Empatec. Passie voor mensen. Ondernemend en veelzijdig. Eigen Test- en Trainingscentrum Empatec Passie voor mensen Ondernemend en veelzijdig Eigen Test- en Trainingscentrum Empatec staat voor drie kernwaarden: Passie voor mensen Empatec is een maatschappelijke onderneming. Maatschappelijk

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 december 2014. Voorstelnr. : R 7071. : omzetten tijdelijke contracten in vaste contracten bij medewerkers van Wedeka.

Raadsvergadering : 15 december 2014. Voorstelnr. : R 7071. : omzetten tijdelijke contracten in vaste contracten bij medewerkers van Wedeka. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet. Door : Jan Klerks Controller WSD

Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet. Door : Jan Klerks Controller WSD Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet Door : Jan Klerks Controller WSD Aanleiding Participatiewet Stop instroom SW Nieuwe positionering WSD Wat doen we met nieuwe brede doelgroep Wat kan

Nadere informatie

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe.

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe. Notitie Aan: Van: Betreft: 12 deelnemende gemeenten Taskforce Communicatie ontwikkelingen en activiteiten GR Promen Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen?

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Innovatie onderweg De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Het perspectief in 2012 1 Bezuinigingen op Wsw, Wajong & P-budget 2 Nieuwe instroom uit de Wajong 3 Nieuwe instroom uit Wsw 4 Nieuwe

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet!

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Programma 16.15 uur Welkom (Erik Rosier, projectleider Konnekt os) Hoofdlijnen Participatiewet (Jan Karel Jobse) Aan de slag & korte

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2012 RA12.0036 B 1b 12/303 Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Programma Wet werken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN. Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november

KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN. Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november Inhoudsopgave 1. Beschut werken: waar hebben we het over 2. Beleidskeuzes 3. De financiële

Nadere informatie

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Samenwerken aan werk Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Gerard Ruis 24/4/2014 Cedris Branche-organisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Vereniging met 90 leden: uitvoerders gesubsidieerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0019 Rv. nr.: 12.0019 B&W-besluit d.d.: 6-3-2012 B&W-besluit nr.: 12.0194 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderwerp: Vernieuwde visie DZB en herstructureringsplan Wsw Aanleiding:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

PostNL. De praktijk van een duurzame en succesvolle inzet van arbeidsbeperkten bij PostNL

PostNL. De praktijk van een duurzame en succesvolle inzet van arbeidsbeperkten bij PostNL PostNL De praktijk van een duurzame en succesvolle inzet van arbeidsbeperkten bij PostNL Netwerkbijeenkomst charter Diversiteit 23 juni 2016 Sipke Plat Inhoud Over PostNL; PostNL in cijfers PostNL Pakketten

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Kader van het regionaal arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Kader van het regionaal arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 24 februari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Werk, Inkomen & Service Ingekomen d.d. Adviesnr. 91440 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen door:

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt.

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. Meedoen met werk Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. U werkt niet. Misschien heeft u nog nooit gewerkt. Of het wel geprobeerd maar dat ging mis. Dat kan allerlei redenen hebben. U heeft

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

WERKPLAATSNIEUWS. voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014

WERKPLAATSNIEUWS. voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014 WERKPLAATSNIEUWS voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014 t Is bijna zomer, de hoogste tijd voor de tweede nieuwsbrief van 2014 over de Wijkse Werkplaats. Er zijn wat ontwikkelingen gaande,

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie