Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Inhoud 3 Voorwoord Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Organisatieprofiel 5 Strategische keuzes 6 UWeetjes 7 Externe werkplekken 8 Diensten 9 Beschutte werkplekken 10 Arbeidsintegratie 11 Praktijkcentrum 12 Sociaal verslag 14 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 15 Vooruitblik 2014 Gebruikte afkortingen AKA Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (mbo 1) ATC Arbeidstrainingscentrum (onderdeel UW Praktijkcentrum) AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BBL Beroepsbegeleidende leerweg BHV Bedrijfshulpverlening CVS Cliëntvolgsysteem F&I Financiën & ICT (stafafdeling UW) Fte Fulltime-equivalent HR Human Resources (stafafdeling UW) JV Joint Venture KAM Kwaliteit Arbo - Milieu NRG Niet-regelinggebonden PPS Publiek-private samenwerking SBWU Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht SE Standaardeenheid SW Sociale werkvoorziening UWV Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen VCA Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten WGSP WerkgeversServicepunt Wsw Wet sociale werkvoorziening WWB Wet Werk en Bijstand Colofon Uitgave: UW Reïntegratie, Utrecht 2014 Fotografie: Norbert Waalboer Fotografie Vormgeving: Patrick van Bronkhorst, Jus Ontwerp Druk: &producties

3 Voorwoord Met veel genoegen presenteren wij ons jaarverslag Al enkele jaren geven we aan dat we roerige tijden beleven. Ook in 2013 was dat het geval. De gemeente Utrecht is reeds in 2013 begonnen met de voorbereiding op de Participatiewet, die per 1 januari 2015 in zal gaan. In het voorjaar heeft de gemeente Utrecht - in samenwerking met UW - de Startnotitie Transitie UW opgesteld. Deze startnotitie is richtinggevend geweest voor het maken van een transitieplan, waar UW in oktober 2103 opdracht voor heeft gekregen van de gemeente. In het transitieplan staan plannen voor de periode die nodig zijn voor een goede en financieel gezonde toekomst van UW. In juni is stevig ingegrepen in de bedrijfsvoering van UW vanwege op dat moment aan het licht gekomen tegenvallers en omissies in de begroting, met grote gevolgen voor de financiële situatie van UW. Dit heeft met terugwerkende kracht een negatief effect gehad op de jaarrekening 2012, op het eigen vermogen en op de bedrijfsvoering in Er is een bijgestelde jaareindeverwachting opgesteld met daarin taakstellingen voor alle afdelingen en activiteiten van UW. Dankzij de inzet van alle UWafdelingen ligt het eindresultaat bijna op de oorspronkelijke begroting 2013 en iets onder de jaareindeverwachting. In de aansturing van het bedrijf is een aantal wijzigingen geweest: ondergetekende is in mei gestart als directeur van UW, in het najaar zijn nieuwe managers begonnen bij de stafafdelingen Financiën & ICT en Human Resources. Met zijn allen hebben we een roerig jaar afgesloten en bereiden we ons verder voor op de veranderingen die de Participatiewet met zich mee zal brengen. Talitha van den Elst directeur Bericht van de Raad van Commissarissen Als je niet beter zou weten, dan zou je denken dat UW bovenin grote schoonmaak heeft gehouden: we hebben een nieuwe directeur, vrijwel het gehele managementteam is ver- nieuwd en ook de Raad van Commissarissen ziet er heel anders uit dan een paar jaar geleden. Toch is dat niet zo: bijna alle veranderingen staan op zichzelf en zijn het gevolg van persoonlijke overwegingen. Wat wel waar is, is dat het speelveld van UW heftig in beweging is. Misschien wel veel heftiger dan een normaal bedrijf ooit zal overkomen. Want hoe vaak komt het nu voor dat met één pennenstreek een compleet marktsegment verdwijnt en eenzijdig wordt bepaald dat je voor hetzelfde werk veel minder krijgt? En dat is waar UW mee wordt geconfronteerd: de invoering van de inmiddels veelbesproken Participatiewet, in combinatie met grote bezuinigingen van de zijde van de rijksoverheid. Ofschoon onbedoeld, om op grote veranderingen een goed antwoord te vinden kan verandering van de mensen die zo n verandering in gang moeten zetten wel helpen. En dat is gelukkig ook wat we zien gebeuren. We hebben het afgelopen jaar meer grip op de zaak gekregen, er ligt een dijk van een transitieplan op tafel en de samenwerking met de gemeente Utrecht, onze aandeelhouder en onze grootste opdrachtgever, is sterk verbeterd, reden waarom de gemeente UW een prominente rol bij de uitvoering van de Participatiewet heeft toevertrouwd. Maar de mensen waarvan we afscheid hebben moeten nemen hebben UW wel gebracht waar het stond voordat het nieuwe team aantrad. Als Raad van Commissarissen zijn we veel dank verschuldigd aan Dré Blomjous, die jarenlang vanuit zijn grote financiële expertise en zijn persoonlijke betrokkenheid de zaak van UW heeft gediend. Hij werd in het verslagjaar opgevolgd door Hein Pouw, een succesvol ondernemer die, evenals de andere commissarissen, de overtuiging heeft dat je niet genoeg kunt doen om mensen die willen werken aan een goede werkgever te helpen. Mensen kunnen gaan en komen, maar de missie van UW blijft: iedereen laten meedoen aan het arbeidsproces. Peter de Leeuwerk voorzitter Raad van Commissarissen UW Reïntegratie Jaarverslag 2013 pagina 3

4 Organisatieprofiel Organogram Directie Secretariaat Human Resources Communicatie en PR Financiën en ICT Arbeidsintegratie Diensten en Productie Praktijkcentrum Individuele detacheringen Begeleid Werken UW Groen UW Schoonmaak Werktraining Trajecten werkgevers/gemeentes/uwv UW Flora UW Productie Schone Parken Groepsdetacheringen WWB/Wajong Groepsdetacheringen Wsw Facility catering/toezicht Aandeelhouder UW Holding BV De gemeente Utrecht is eigenaar van de aandelen van UW Holding BV en daarmee eigenaar van UW. Gemeente Houten De gemeente Houten heeft UW Holding BV belast met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening middels een aanwijzingsbesluit. Directiemanagementteam Het directiemanagementteam eind 2013, van links naar rechts: Bianca Weijers (manager Human Resources), Gertjan Stoker (manager Financiën en ICT), Talitha van den Elst (directeur), Patrick de Lange (manager Arbeidsintegratie), Hans Strunk (manager Productie en Diensten, per 1 april 2014 opgevolgd door Robin Wille). Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen eind 2013, van links naar rechts: Hein Pouw (is in het verslagjaar Dré Blomjous opgevolgd), Yasemin Tümer, John Herfkens, Kete Kervezee, Peter de Leeuwerk (voorzitter). pagina 4

5 Gemeente Utrecht Instroom Participatiewet 20-80% loonwaarde Beschut/ AWBZ Groen/ Flora Strategische keuzes De missie en visie van UW zijn herijkt in Uitgangspunt Etcetera Consulenten Diagnose Ontwikkeling Begeleiding Werkervaring CVS Commercie Netwerk WGSP Schoonmaak (samenwerking) UB2000/ UW van de herijking waren de kadernota Participatie en Inkomen van de gemeente Utrecht en de opdracht van de gemeente aan UW om een herstructureringsplan te maken voor de toekomst PPS JV/Samenwerking Werkgevers Uitzendbureaus Catering/ facilitaire diensten van UW in het licht van de veranderingen rondom Wsw en participatie. De missie van UW UW helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk, zodat iedereen zich ontwikkelt en op eigen wijze en niveau deelneemt aan de samenleving. De visie van UW UW stelt mensen in staat het beste uit zichzelf te halen en zich duurzaam waar te maken op de arbeidsmarkt. UW werkt intensief en creatief samen in netwerken met werkgevers, maatschappelijke organisaties en overheid. UW staat als maatschappelijke onderneming midden in de samenleving, is zichtbaar en legt verantwoording af over haar resultaten. Transitie Het transitieplan UW wordt met ingang van 2014 richtinggevend voor de toekomst van UW. Het strategische uitgangpunt bij de transitie is dat UW een belangrijke partner van de gemeente Utrecht is bij het uitvoeren van de Participatiewet. Utrecht is een vitale stad waar zoveel mogelijk mensen kunnen werken naar vermogen, ook met een arbeidsbeperking. UW wil daaraan een wezenlijke bijdrage leveren. UW zal in de komende jaren veranderen van een grote dienstverlener die alle activiteiten zelfstandig en in eigen huis uitvoert naar een kleinere regie- en uitvoeringsorganisatie. We zien voor UW een toekomst als expertisecentrum waar met kennis en kunde van doelgroepen breed wordt ingezet op het werkend leren van mensen. We zoeken meer samenwerking met marktpartijen, waarbij we streven naar het verantwoord afstoten van bedrijfsonderdelen naar bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden, joint ventures en sociale ondernemingen, om te komen tot een duurzame plaatsing van mensen ook diegenen die straks via de Participatiewet aan werk geholpen gaan worden - op passende werkplekken. Dit schema verbeeldt de transformatie van UW in de komende jaren ( ) van grote dienstverlener die alles zelf doet naar een regie- en uitvoeringsorganisatie: Geen terugval naar een uitkering UW wil er in de keten mede zorg voor dragen dat mensen na een werkperiode niet terugvallen naar een uitkering. Indien iemand niet meer werkzaam kan zijn bij één van de samenwerkingsverbanden of bedrijven vanwege ernstiger wordende beperkingen, dan kan hij mogelijk wel elders aan het werk. Door een juiste diagnose kan iemand doorgeplaatst worden naar een passender plek. Indien we binnen het netwerk kunnen voorkomen dat iemand terugvalt naar een uitkering is dat maatschappelijke en sociale winst. Werkgeversbenadering UW werkt samen in het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden aan een gezamenlijke werkgeversbenadering voor werkplekken voor alle mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die aangewezen zijn op ondersteunende regelingen en/of op een uitkering. Hierbij hebben we als UW de bijzondere positie dat we delen van of zelfs complete werkprocessen kunnen overnemen bij werkgevers. Social Return is een belangrijk beginsel in Utrecht. Hierop wordt in de werkgeversbenadering en in de samenwerking met bedrijven aangesloten om meer mogelijkheden (opdrachten) en kansen (plaatsingen) voor onze doelgroepen te benutten. Duurzame verbindingen UW investeert op alle terreinen in duurzaamheid people, planet en profit -, waarbij people in ons doen en laten op de eerste plek staat. De lijn die UW naar de toekomst heeft uitgezet sluit aan bij de duurzaamheidambities van de gemeente Utrecht om in gezamenlijkheid duurzame maatschappelijke en sociale verbindingen te leggen: voor voldoende werkgelegenheid, benutten van al het arbeidspotentieel, kennisopbouw, woonverbetering en vraaggericht onderwijs. Dit zodat iedereen kan participeren. Er zal samenwerking met meerdere partijen in Utrecht gezocht gaan worden om de ontwikkelingen en bezuinigingen op het terrein van participatie en zorg gezamenlijk op andere wijze dan voorheen op te vangen. Dit vergt een over de grenzen en schaduw van de eigen organisatie heen stappen, waarbij we onze missie en visie niet uit het oog dienen te verliezen. UW Reïntegratie Jaarverslag 2013 pagina 5

6 Irene Irene kwam bij UW als deelnemer aan de Werktraining. Ze bleek diverse fysieke beperkingen te hebben. In een diagnostisch onderzoek bij het Praktijkcentrum is bekeken wat haar mentale belastbaarheid is, waar rekening mee moet worden gehouden op een werkplek, welke branche daarbij aansluit en wat dat betekent voor de kansen op de arbeidsmarkt. In het onderzoek bleek haar mentale belastbaarheid bovengemiddeld. Op de werkplek moest rekening gehouden worden met haar beperkte fysieke belastbaarheid. Haar affiniteit ligt bij werken in de zorg. Gezocht is naar een functie in de zorg die fysiek minder belastend is. Uiteindelijk heeft Irene gesolliciteerd op een baan als ambulant begeleider. Ze werd aangenomen. UWeetjes UW nieuwsbrief De UW nieuwsbrief is in 2013 opgezet om klanten en relaties met enige regelmaat te informeren over dienstverlening, gebeurtenissen en ontwikkelingen bij UW. De digitale nieuwsbrief is geïntegreerd met de UW-website en is in 2013 vier keer per verspreid. De nieuwsbrieven bekijken en inschrijven voor de nieuwsbrief kan op www. uw.nl/nieuwsbrief. UW op sociale media UW heeft een bedrijfsaccount op LinkedIn en is actief op Twitter onder het Het LinkedIn-account wordt met name gebruikt voor het verspreiden van informatie over de UW-dienstverlening en vacatures bij UW. Op het microblog Twitter wordt veel breder en vaker gecommuniceerd, bijvoorbeeld nieuws en weetjes over UW, de Participatiewet, ontwikkelingen op het gebied van werk in Utrecht, enzovoort. Drie films gemaakt Er zijn drie films gemaakt in Ongeveer 150 UW-medewerkers hebben samen een lipdub gemaakt op het lied Droom, durf, doe en deel van Marco Borsato. In het filmpje tonen ze op een dynamische en hilarische manier de veelzijdigheid van hun bedrijf. De lipdub beleefde zijn première tijdens het afscheid van UW-directeur Rutger van Krimpen in februari. Abrona, de gemeente Utrecht en UW hebben samen de mini-documentaire Onbeperkt aan het werk gemaakt. Onderwerp is het samenwerkingsproject van UW en Abrona, waarin UW-medewerkers tijdelijk als assistent op dagbestedingslocaties van Abrona werken. Aldus doen ze in een beschermde omgeving ervaring op met werken buiten UW. Dagelijks werken gemiddeld 25 UW-medewerkers in een groepsdetachering bij het bedrijf PenTec te Woerden. In een korte film leggen de hoofdrolspelers in deze samenwerking uit wat deze groepsdetachering tot een succes maakt. De film is getoond tijdens een strategische bijeenkomst met een aantal grotere werkgevers over nieuwe vormen van samenwerking. Deze - en eerdere - films zijn te bekijken op de UW-website en op het YouTube-kanaal van UW: Ideeënbus Op de drie UW-vestigingen is in het najaar een knaloranje ideeënbus geplaatst. Medewerkers zijn uitgenodigd om via de ideeënbus (of het adres te laten weten hoe zij denken dat hun werk beter, sneller en/of veiliger kan. In de eerste maanden na de start is al een aantal goede ideeën beloond met bloemen en waardebonnen. Terrein Nieuwe Houtenseweg verkocht UW heeft het terrein aan de Nieuwe Houtenseweg in oktober verkocht aan Rijkswaterstaat. Met de nieuwe eigenaar is afgesproken dat UW het terrein en de gebouwen in ieder geval nog mag gebruiken tot eind Tot dan kunnen de medewerkers van UW Flora en UW Groen op en vanaf deze locatie blijven werken. UW gaat in samenspraak met de gemeente Utrecht op zoek naar een nieuwe locatie voor beide UW-onderdelen. Nadat de kwekerij van UW eind 2011 de deuren sloot werd een groot deel van het terrein werd niet gebruikt. Vandaar dat UW tot verkoop is overgegaan. pagina 6

7 Externe werkplekken Individuele detacheringen en Begeleid Werken (Wsw) In juni 2013 zijn de individuele detacheringen van 27 medewerkers bij een inlener omgezet in een groepsdetachering. Dit verklaart voor een belangrijk deel de teruggang in het totaal aantal individuele detacheringen. Daarnaast werden we geconfronteerd met een afname van het aantal beschikbare vacatures voor Wsw-medewerkers gedurende het jaar. Een positieve ontwikkeling is het groeiend aantal UW-werknemers in dienst van werkgevers via Begeleid Werken. Het totaal aantal inleners was ongeveer 110, waarbij de gemeente Utrecht als één inlener is meegeteld (bij meerdere afdelingen van de gemeente zijn UW-medewerkers gedetacheerd). Ook gedetacheerde medewerkers hebben opleidingen gevolgd, onder meer diverse vakopleidingen, VCA (veilig werken), BHV en trainingen in werknemersvaardigheden, waaronder BBL AKA (Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent). Ook een aantal inlenende bedrijven heeft vakgerichte trainingen aangeboden. Aantal nieuwe detacheringen (medewerkers) Aantal beëindigde detacheringen (diverse redenen) Totaal aantal detacheringen einde jaar Aantal plaatsingen Begeleid Werken Groepsdetacheringen Het aantal Wsw-medewerkers dat via UW in groepsdetacheringen aan de slag is bij bedrijven is stabiel gebleven op gemiddeld iets meer dan 300. Het aantal medewerkers met een WWB- of Wajong-achtergrond in groepsdetacheringen is in 2013 verdubbeld naar in totaal 100 (70 vanuit WWB, 30 vanuit Wajong). Er zijn groepsdetacheringen gestart bij een aantal nieuwe klanten. Bij een aantal bestaande klanten zijn werkzaamheden uitgebreid en er zijn ook oude klanten teruggekeerd nadat hun productie toenam. Na 10 jaar is de productie van de bekende Delta vaas terug in UWhanden. Deze speciale vaas van glas is een product van de Utrechtse ontwerper en architect Mart van Schijndel ( ). Het werk gebeurt in een groepsdetachering. De Delta vaas - ontworpen in is gedurende 10 jaar niet gemaakt. Daarvoor werd de vaas ook door UW ers in elkaar gezet. UW is een samenwerking gestart met uitzendorganisatie Tempo-Team. Bij UW kunnen deelnemers met een WWB-achtergrond werkervaring opdoen in groepsdetacheringen, Tempo-Team biedt daarna een dienstverband en zorgt voor werk bij reguliere bedrijven. Het Depot Utrecht van PostNL Pakketservice is in maart 2013 door PostNL voor de tweede achtereenvolgende keer als hun beste depot uitgeroepen. Het Utrechtse depot op Lage Weide scoorde het beste op een lijstje met kwaliteitscriteria. Al een aantal jaren draait een groep UW ers in een groepsdetachering er zes dagen per week een complete productielijn. Ook de UW ers dragen daarmee bij aan het succes van het depot. De beker werd pas voor de tweede keer uitgereikt. Alle UW-medewerkers bij PostNL hebben de ADR-training gevolgd. Dat is een training over hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen. Twee Utrechtse Jumbo-supermarkten waar groepen UW ers werken hebben in 2013 uitstekend gescoord tijdens audits die Jumbo er liet uitvoeren. Het management van de supermarkten uitten zich zeer tevreden over de medewerkers en de begeleiding. De samenwerking tussen UW en Jumbo is in 2013 uitgebreid met een vierde filiaal. UW Reïntegratie Jaarverslag 2013 pagina 7

8 Sinds twee jaar onderhoudt een ploeg van UW Groen samen met medewerkers van Stadswerken de vier algemene begraafplaatsen van de gemeente Utrecht. Een ploeg van ongeveer 20 Groen-medewerkers verricht er dagelijks algemene onderhoudswerkzaamheden als onkruid verwijderen, snoeien, maaien en verwijderen van blad en zwerfvuil. De gemeente is zeer tevreden over het werk: De begraafplaatsen hebben er nog nooit zo goed bijgelegen. Diensten Om de goede samenwerking tussen UW Groen en de gemeente Utrecht te vieren, heeft Utrechts wethouder Mirjam de Rijk samen met UW-medewerkers in het najaar bloembollen geplant op begraafplaats Tolsteeg. Nick Nick heeft een Wajong-uitkering en is bij UW Groen begonnen als medewerker groenonderhoud en zwerfvuil. Nick is een enthousiaste jongen, die zijn werkzaamheden heel serieus neemt. Hij werkt hard en heeft alle voorkomende werkzaamheden op uitstekende wijze uitgevoerd. Ook heeft hij met succes deelgenomen aan veiligheidsopleidingen en vakgerichte opleidingen zoals de bosmaaicursus en het rijden op de maaimachine. Nick heeft na enige tijd zelfstandig een zwerfvuilroute gereden. Ondertussen is hij blijven zoeken naar werk buiten UW. En met succes! Sinds januari 2014 werkt Nick bij de gemeente Wijdemeren als medewerker groenonderhoud. UW Flora Het Flora-onderdeel interieurbeplanting heeft in 2013 weer het vertrouwen gekregen van een aantal nieuwe klanten. Een opvallende nieuwe klant is De Nederlandsche Bank: in januari is gestart met het onderhoud van de interieurbeplanting op drie locaties in Amsterdam, nadat UW Flora in december 2012 de Europese aanbesteding van deze opdracht had gewonnen. In mei zijn bijna 50 buitenbakken van DNB van planten voorzien. Aan de gemeente De Bilt - ook een van de nieuwe klanten heeft Flora in januari nieuwe planten geleverd. Sinds begin 2012 onderhoudt UW Flora de interieurbeplanting bij vijf ministeries in Den Haag. Naast het reguliere onderhoudsprogramma heeft Flora in 2013 ook een aantal extra opdrachten gekregen: er is een grote partij planten afgevoerd en aan een aantal ministeries zijn nieuwe planten geleverd. Tijdens twee onafhankelijke kwaliteitscontroles bij het ministerie van OCW door een extern bedrijf scoorde UW Flora een 7,5 en een 7,2. De opdrachtgever was zeer tevreden over deze scores. Ook het Flora-onderdeel bloemsierkunst kende een aantal hoogtepunten in De boekettenactie bij klanten voor secretaressedag was wederom een succes. In april heeft UW Flora de handboeketten gemaakt die - toen nog - koningin Beatrix en prinses Máxima droegen tijdens de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht. In mei heeft Flora 15 herdenkingskransen voor de gemeente Utrecht gemaakt. De kerstperiode levert ieder jaar weer meer werk op. UW Flora levert steeds meer kerstbomen (echte en kunstbomen) en tuigt de bomen desgewenst ook op. UW Groen UW Groen startte het jaar met een nieuwe manager. De belangrijkste ontwikkeling in 2013 was de verder intensivering van de samenwerking van UW Groen met de gemeente Utrecht. In het voorjaar is UW Groen gestart met het ledigen van afvalbakken en het inzamelen van zwerfvuil bij de afvalinzamelpunten, bij een aantal winkelcentra, op werven langs de grachten en in het weekend in een aantal parken in Utrecht. Een deel van het werk wordt verricht in samenwerking met collega s van het UW-onderdeel groepsdetacheringen. UW Schoonmaak UW Schoonmaak verricht schoonmaakwerkzaamheden bij ongeveer 40 klanten, onder meer bij bedrijven, scholen en een aantal grote panden van de gemeente Utrecht. De kwaliteit van de schoonmaak in de panden van de gemeente Utrecht is in 2013 twee keer onverwacht gecontroleerd door een onafhankelijk bedrijf. Het werk van UW Schoonmaak doorstond de controles glansrijk. In het najaar van 2014 wordt het nieuwe Stadskantoor geopend. Bijna alle gemeentelijke diensten worden in het Stadskantoor ondergebracht. In overleg met de gemeente bereidt UW Schoonmaak zich voor om een deel van het schoonmaakwerk in het nieuwe pand uit te gaan voeren. In 2013 is de verantwoordelijkheid voor en de uitvoering van de interne schoonmaak van de UW-panden overgegaan van Facility naar UW Schoonmaak. De interne schoonmaak wordt sindsdien ook gebruikt als opleidingsplek voor medewerkers. Zij leren er het werk, zodat ze daarna bij externe klanten ingezet kunnen worden. pagina 8

9 Beschutte werkplekken UW biedt beschutte werkplekken op de UWvestiging Niels Bohrweg aan medewerkers die daar tijdelijk of permanent op aangewezen zijn. UW ers werken er op de afdelingen Verpakken, Metaal, Catering en in het vervoer en magazijn. Daarbij biedt UW medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen in werkprojecten en in opleidingen zoals AKA. Een deel van de medewerkers kan daardoor toch structureel aan de slag bij bedrijven van klanten, bijvoorbeeld via een groepsdetachering. In het najaar van 2013 heeft UW een bijzonder werkproject uitgevoerd met ongeveer 60 medewerkers die normaal aangewezen zijn op beschut werk. Gedurende een periode van acht weken hebben deze medewerkers boodschappenpakketten ingepakt voor een actie van de supermarktketen C1000. Daartoe heeft UW zelf een complete productielijn ingericht in het bedrijf van de klant in Woerden. De reis naar en van de werklocatie verliep per touringcar. De medewerkers waren deels tot hun eigen verrassing heel enthousiast over dit werk buiten UW. Ook de klant was zeer tevreden over de kwaliteit van de uitvoering en tevens over de organisatie van het werk. In het najaar van 2012 is UW een samenwerking gestart met Abrona, een organisatie die onder meer diverse dagbestedingactiviteiten biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. UW-medewerkers die normaal intern werken bij UW lopen een half jaar stage bij Abrona als assistent-begeleider. In een veilige werkomgeving doen ze bij Abrona ervaring op in werken buiten UW. Voor de meeste deelnemers droeg deze ervaring bij aan hun persoonlijk ontwikkeling. Een deelnemer aan het project is in 2013 bij Abrona in dienst getreden via Begeleid Werken, een deelnemer werkt nadien via een groepsdetachering bij een klant. In 2013 is de orderportefeuille verder uitgebreid met nieuwe opdrachtgevers, waarbij ook contracten afgesloten zijn voor meerdere jaren. Om plek te kunnen bieden aan het grote nieuwe project de Werktraining heeft een fysieke herindeling van afdelingen plaatsgevonden. Ook het magazijn heeft in 2013 een andere indeling gekregen. Robbie en Ben (werkcoaches) Het inpakken van de boodschappenpakketten bij een klant in Woerden was voor medewerkers en werkleiding een grote uitdaging. We werkten in een voor ons onbekende werkomgeving met mensen van diverse UW-afdelingen en ook van andere SW-bedrijven. We hadden van te voren een goed idee van hoe het zou moeten gaan (we hebben zelf de inpaklijnen ingericht) en dat konden we tijdens een aantal proefdagen testen en aanpassen. Eenmaal begonnen met de productie waren we daardoor goed ingewerkt. Al snel liep de productie op rolletjes en haalden we de afgesproken targets. Medewerkers gaven aan dat zij wel vaker dit soort projecten zouden willen draaien en vonden het jammer dat het afgelopen was. Aantal Wsw-medewerkers uitgesplitst 1 jan jan 2013 Beschutte werkplekken op locatie UW UW Productie (verpakken/metaal/magazijn/logistiek) Diensten Facility (met name intern: catering/receptie/toezicht/huisvesting) UW Flora UW Groen UW Schoonmaak Geplaatst bij werkgevers Groepsdetacheringen Individuele detacheringen Begeleid Werken (in dienst bij werkgevers) Overige Praktijkcentrum (nieuwe instroom in traject voor plaatsing) Stafafdelingen Schone Parken/trajecten 2 - Totaal Ineke Ineke (59, Wsw-baan bij UW) werkte jaren in de catering op de UW-locaties. Daar verrichte ze allerlei werkzaamheden in de bedrijfsrestaurants. Een andere werkplek kwam niet in haar op. Totdat UW een samenwerking aanging met Abrona. Abrona exploiteert onder meer de kantine van een grote middelbare school. Vanwege haar jarenlange ervaring in de catering werd Ineke benaderd voor dit samenwerkingsproject. Na gesprekken met haar leidinggevende en collega s besloot ze het te proberen. Het werd een groot succes. Ze startte in de kantine van de middelbare school en al snel kreeg ze de leiding over een eigen uitgiftecounter, waar ze een aantal Abrona-medewerkers met een verstandelijke beperking aanstuurde. Na een maand wilde ze niet meer terug naar UW en Abrona wilde haar niet meer kwijt. Na een half jaar is de detachering omgezet in een Begeleid Werkenplek: Ineke is nu in dienst van Abrona, een UW-jobcoach verzorgt de begeleiding. UW Reïntegratie Jaarverslag 2013 pagina 9

10 Vestiging Amsterdam en regio Utrecht Na een aantal succesvolle jaren kwam in 2012 duidelijk een vermindering van aanbestedingen in de regio Amsterdam. De gemeenten kozen veelal voor het eigen SW-bedrijf en een deel van de contracten werd niet verlengd. Dit leidde ertoe dat UW besloot de vestiging in Amsterdam te sluiten. Met de lopende contractpartners zijn nieuwe afspraken gemaakt en die worden nu bediend vanuit de UW-vestiging Niels Bohrweg. Arbeidsintegratie Het resultaat van de reïntegratieactiviteiten is in 2013, net als in 2012, beter dan begroot en draagt positief bij aan het resultaat van UW. Dat heeft met name te maken met een grotere instroom in het Banenplan en in Werk Loont begin UW heeft in 2013 stappen gezet om zich voor te bereiden op de Participatiewet, waarvan de invoering gepland stond op 1 januari Hiervoor heeft UW in samenwerking met de gemeente Utrecht het eerste half jaar gewerkt aan de Startnotitie Transitie UW en de afspraken rondom de Werktraining geconcretiseerd. Hoewel het Sociaal Akkoord in april 2013 en het uitstel van de invoering van de Participatiewet naar 1 januari 2015 nog voor onduidelijkheid zorgden, hebben UW en de gemeente Utrecht samen afgesproken verder te gaan op de ingeslagen weg. De startnotitie geeft invulling aan de positie van UW als een integraal onderdeel van het dienstverleningsconcept van de gemeente Utrecht. Door voor deze strategische positie te kiezen wordt UW minder afhankelijk van Europese aanbestedingen en offerteaanvragen voor trajecten. Als uitvoerende partij adviseren we daar waar gevraagd en voeren we het beleid van de afdeling Werk en Inkomen professioneel en flexibel uit. De relatie met de gemeente Utrecht is daarmee geïntensiveerd. In de regio Utrecht werkt UW intensief samen met haar partners in het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden. Wajongers en bijstandgerechtigden in groepsdetacheringen Het aantal medewerkers met een WWB/Wajong-achtergrond dat werkt in groepsdetacheringen van UW is in 2013 verder gegroeid. Door de veranderende eisen van het UWV, heeft UW de samenwerking met een aantal partners geïntensiveerd. UW voert een deel van de jobcoaching zelf uit. De in 2012 gestarte samenwerking met SBWU (begeleid wonen Utrecht) is voortgezet. In het project Van Wajong naar werk volgen cliënten van SBWU een werk-leertraject bij UW. Een aantal van hen is inmiddels via UW aan de slag bij reguliere werkgevers. Werk Loont Het project Werk Loont is definitief gestopt. Op 1 juli 2013 is de laatste van in totaal 3163 deelnemers uitgestroomd. Het succes van Werk Loont blijkt met name uit de uitstroomcijfers (1188 deelnemers zijn uit de uitkering doorgestroomd naar regulier werk, gesubsidieerd werk of als zelfstandige gestart). Maar daarnaast hebben de trainingen en het bevorderen van het arbeidsritme ook in het algemeen een positief effect gehad op de deelnemers. Ook met onze andere contractpartners in de regio zijn vele gesprekken gevoerd waarin UW in samenwerking oplossingen zoekt voor de gecompliceerde inhoudelijke en budgettaire uitdagingen die er op dit moment spelen. De bezuinigingen zijn breed ingezet, maar de wetten waarmee gewerkt moet worden waren nog niet geconcretiseerd. UW heeft de afgelopen twee jaar geïnvesteerd in contacten met werkgevers in de regio. De consulenten van UW Reïntegratie ondersteunen werkgevers in deze economische moeilijke tijden door samen op zoek te gaan naar efficiënte oplossingen voor personeelsvraagstukken. De begeleiding van de deelnemers in het traject na plaatsing en de expertise op het gebied van regelingen biedt UW een uitstekende uitgangspositie in de gesprekken. Banenplan UW voert voor de gemeente Utrecht een aantal projecten uit die vallen onder het Banenplan. Hier zijn 284 deelnemers op ingestroomd tot 1 juli Zij worden begeleid op of naar werk. Met name de jobcoaching op de werkvloer is een bewezen effectief middel om uitval te voorkomen en plaatsingen te bestendigen. UW en de gemeente Utrecht hebben er daarom voor gekozen dit product te verlengen na 1 juli. Werktraining In mei 2013 is UW gestart met het uitvoeren van de Werktraining voor de gemeente Utrecht. In nauwe samenwerking met de gemeente begeleidt, traint en activeert UW deelnemers met een WWB-uitkering gedurende een periode van vier maanden richting werk. Het grootste deel van hun tijd gaan deelnemers aan de slag bij reguliere werkgevers met wie UW samenwerkt. Hierbij wordt de brede definitie van werk gebruikt: van regulier werk tot vrijwilligerswerk. De plaatsingen na de Werktraining worden gerealiseerd door de werkmatchers van de gemeente. In november opende wethouder Hans Spigt (Werk en Inkomen) het Werkcafé, werkcafe.nl, een onderdeel van de Werktraining. pagina 10

11 Outplacement en private opdrachten De groei die deze afdeling voorgaande jaren doormaakte is gestopt. Oorzaak is met name de verminderde instroom uit samenwerkingsverbanden met andere reïntegratiebedrijven. UW staat goed op de kaart bij Utrechtse werkgevers. Zij blijven ons vinden voor outplacement- en spoor 2-trajecten. Met name bedrijven met laag geschoold personeel krijgen ondersteuning van onze consulenten. De dienstverlening op het gebied van arbeidsintegratie is in het najaar gecertificeerd volgens de norm ISO 9001:2008 (op bladzijde 13 staat een overzicht van de UW-onderdelen die ISO-gecertificeerd zijn). De afdeling Trajectadvies Wsw en de mentoren van het ATC zijn samengevoegd en een deel van de werkzaamheden is in elkaar overgevloeid. De intake van nieuwe Wsw-medewerkers en hun mentortraject worden nu door dezelfde mentor uitgevoerd. Dit heeft tijd bespaard en heeft gezorgd voor efficiëntere begeleiding van kandidaten. Diagnostisch onderzoek is uitgebreid door aanmeldingen vanuit de Werktraining, het nieuwe grote project dat UW in opdracht van en samen met de gemeente Utrecht uitvoert. Het diagnostisch team van het Praktijkcentrum is daarom versterkt in Trajecten Opdrachtgever Gemeente Utrecht Regio Utrecht (excl. gemeente Utrecht) Regio Amsterdam UWV Outplacement Totaal Edwin Edwin is in april 2013 met een Wsw-dienstverband begonnen op het Arbeidstrainingscentrum van UW. Jarenlang heeft hij boven zijn kunnen gewerkt bij een schoonmaakbedrijf, waardoor hij uiteindelijk langdurig ziek werd, gedeprimeerd en pessimistisch. Doordat hij aan de slag kon op het ATC, werkritme opdeed en positief is begeleid, heeft Edwin zijn zelfvertrouwen teruggekregen. Zijn mogelijkheden en beperkingen zijn in kaart gebracht door de praktijkinstructeurs en mentor van het ATC en na een maand Praktijkcentrum Aanbod Het Praktijkcentrum van UW verzorgt: Opleidingen, trainingen en cursussen (zie bladzijde 12) Dienstverlening ten behoeve van Wsw-dienstverbanden: intakes/ mentortrajecten nieuwe Wsw-medewerkers, herindicaties, traject- advies (begeleiding van medewerkers en werkcoaches) Diagnostiek: diagnostische onderzoeken waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van mensen voor wat betreft hun intelligentie, leerbaarheid, persoonlijkheid en beperkingen. is Edwin begonnen als stagiair op een conciërgebaan. Hij ging eerst in de leer bij een ervaren conciërge en na drie weken kon hij zelfstandig aan het werk. Zowel Edwin, de school als UW zijn heel blij met deze detachering. Ontwikkelingen De werkvloer van het Arbeidstrainingscentrum (ATC, onderdeel van het Praktijkcentrum) wordt gebruikt voor nieuwe Wsw-medewerkers die er tijdelijk werken in voorbereiding op een plaatsing in of buiten UW, voor interne diagnostische trajecten en voor praktijkonderzoeken arbeidstraining. In verband met de beëindiging van de nieuwe instroom in de Wsw per 1 januari en daardoor reeds teruglopende instroom in is het ATC verhuisd naar een andere ruimte. Robin Vanuit de samenwerking met SBWU is Robin in het voorjaar van 2013 gestart met een proefplaatsing van 13,5 uur bij UW. In dat jaar is het aantal uren dat hij werkt opgebouwd naar 28, heeft hij een dienstverband bij UW aangeboden gekregen en is hij vanuit het Praktijkcentrum naar een werkplek in een groepsdetachering bij een klant van UW gegaan. Robin heeft zich zo goed ontwikkeld dat hij de overstap heeft gemaakt naar een individuele detachering, ook voor 28 uur per week. En dit alles na een periode van 16 jaar waarin hij niet gewerkt heeft. UW Reïntegratie Jaarverslag 2013 pagina 11

12 Sociaal verslag Wsw-medewerkers Aantal Wsw-medewerkers Aantal medewerkers Aantal fte s Gemiddeld aantal fte s 1 januari (+ 25 BW) 881,3 889,3 (2013) 1 januari (+ 21 BW) 917,4 922 (2012) 1 januari (+ 14 BW) (2011) Wachtlijst Gemeente Utrecht Gemeente Houten Totaal 1 januari januari januari Ziekteverzuim (Niet meegerekend: zwangerschapsverlof en langer dan twee jaar ziek) Verzuimpercentage , , ,4 Niet-regelinggebonden medewerkers (NRG) Aantal NRG-medewerkers Aantal medewerkers Aantal fte s Gemiddeld aantal fte s 1 januari ,6 159,4 (2013) 1 januari (2012) 1 januari (2011) Ziekteverzuim (Niet meegerekend: zwangerschapsverlof en langer dan twee jaar ziek) Verzuimpercentage , , ,3 Opleidingen en trainingen Bij UW staat de ontwikkeling van medewerkers en cliënten centraal. Om die ontwikkeling te stimuleren biedt UW diverse soorten trainingen en opleidingen aan. Een deel hiervan wordt uitgevoerd door het Praktijkcentrum van UW. Daarnaast werken we samen met organisaties als ITO, Mbo Amersfoort, SBCM, Wellant College en Visser & De Rooij. In 2013 zijn in totaal 888 opleidingen en trainingen gevolgd door Wsw-medewerkers en door deelnemers aan werkprojecten die vanuit de WWB door de gemeente Utrecht bij UW zijn aangemeld. Door het ondersteunend personeel zijn 299 opleidingen en trainingen gevolgd. Medewerkers kunnen aan meerdere trainingen/opleidingen deelgenomen hebben. Wsw en WWB: Praktijkcentrum Van de 888 trainingen/opleidingen voor Wsw- en WWB-deelnemers heeft het Praktijkcentrum van UW er 480 uitgevoerd. Het ging daarbij om: Vakopleidingen (onder meer computertraining en basisvaardigheden metaal): 61 deelnemers Werknemersvaardigheden (onder meer AKA/ mbo 1, omgaan met stress, communicatie): 375 deelnemers (wethouder Hans Spigt reikte in november het AKA-diploma uit aan 90 UWmedewerkers) Taaltraining (NT2 en inburgering): 40 deelnemers Overig (pensioen in zicht): 4 deelnemers Opleidingen/trainingen met veel deelnemers die in samenwerking met andere organisaties aangeboden zijn: VCA (veilig werken, 59), bedrijfshulpverlening/ehbo (129), heftruck (49) en veilig werken langs de weg (55). Ondersteunend personeel Ook het ondersteunend personeel (onder meer consulenten, werkleiding, werkcoaches) wordt een uitgebreid trainingsprogramma aangeboden. In 2013 ging het onder meer om training verslaving (85), bedrijfshulpverlening/ehbo (115), omgaan met verlies (16, door Praktijkcentrum) en functiecreatie/jobcarving (4). Medewerkers UW Traject BV Het betreft hier medewerkers die vanuit de WWB en de Wajong zijn aangemeld bij UW en bij UW een tijdelijk dienstverband krijgen Aantal medewerkers Aantal fte s 1 januari ,9 1 januari ,1 Kwaliteit - Arbo - Milieu In 2013 heeft er voor de ISO 9001:2008-certificering een scoopuitbreiding plaats gevonden met de dienstverlening op het gebied van arbeidsintegratie. Tegelijkertijd heeft UW afscheid genomen van het Blik op Werk Keurmerk. Tevens zijn er diverse verbetertrajecten bij UW Productie en Groepsdetacheringen gestart, waarbij we positieve resultaten behaald hebben. pagina 12

13 Alle gemelde ongevallen zijn geregistreerd en geanalyseerd. Het KAM-coördinatieteam heeft extra inspecties uitgevoerd bij groepsdetacheringen en bevonden knelpunten bij opdrachtgevers besproken. Op deze wijze beperken we de risico s zoveel mogelijk voor alle externe werkplekken. Ook intern zijn er regelmatig werkplekinspecties gehouden om onveilige situaties in kaart te brengen en op te lossen. Leerwerkbedrijf-certificaten Bericht van de Ondernemingsraad Ook in het afgelopen jaar is er in en rondom de OR het nodige gebeurd. In het voorjaar van 2013 is de OR geconfronteerd met het plotselinge vertrek van de voorzitter. Er moest per direct een nieuw dagelijks bestuur gevormd worden. De toenmalige vicevoorzitter - ondergetekende - is in een bijzondere vergadering gekozen tot voorzitter en Carmen van der Woude is gekozen als nieuwe vicevoorzitter. Tom Koppen bleef in functie als secretaris. UW-onderdeel UW Flora UW Groen UW Productie UW Reïntegratie Kwaliteitskeurmerk Erkend leerbedrijf Aequor Erkend leerbedrijf Aequor Erkend leerbedrijf Ecabo Erkend leerbedrijf Kenteq Erkend leerbedrijf VTL Erkend leerbedrijf Ecabo Naast deze personele verwikkelingen hebben we uitgebreid aandacht gegeven aan het gewone OR-werk. De Arbo-commissie heeft zich het afgelopen jaar onder meer beziggehouden met de onveilige verkeerssituatie op de Niels Bohrweg. En dit heeft succes gehad: in maart 2014 heeft de gemeente ter hoogte van de bushalte een verkeersdrempel aangelegd, zodat er veiliger overgestoken kan worden. De commissie FOP (financiën, organisatie en personeel) heeft in haar overleg met HR de 1%-regeling bij ziekte ter discussie gesteld. Het resultaat is dat er een voorstel bij de directie is ingediend om deze regeling binnen UW niet meer toe te passen. Adviesaanvragen zijn ontvangen voor de verkoop van grond en gebouwen van het terrein aan de Nieuwe Houtenseweg, voor de herstructurering van de ICT-infrastructuur en voor de implementatie Werk Loont. De adviesaanvraag voor de implementatie Werk Loont liep eind van het verslagjaar nog. Op de beide andere aanvragen heeft de OR positief geadviseerd. Kwaliteitskeurmerken UW-onderdeel Kwaliteitskeurmerk UW Reïntegratie Blik op Werk Keurmerk (tot september 2013) ISO 9001:2008 (vanaf eind 2013) UW Flora ISO 9001:2008 UW Groen ISO 9001:2008 VCA** Groenkeur ErBo UW Productie ISO 9001:2008 Groeps- en individuele detacheringen ISO 9001:2008 Al met al kijken we als OR terug op een goed jaar en we zien de toekomst vol verwachting tegemoet. Dirk van der Leer voorzitter Dirk Dirk is in maart 2013 vanuit de WWB aangemeld bij UW voor het traject UW4U. Onderdeel van dit traject is een assessment waarin deelnemers gedurende drie weken korte stages lopen op diverse werklocaties van UW en bij bedrijven met wie UW samenwerkt. Zo wordt in de praktijk bekeken wat een passende werkplek zou zijn. Na drie weken korte stages koos Dirk in overleg voor een werkplek bij PostNL Pakketservice. Daar functioneerde hij zo goed dat hij na drie maanden een tijdelijk dienstverband kreeg aangeboden bij UW. Dirk was opgelucht dat hij weer een baan had en genoeg verdiende om uit de uitkering te komen. Hij had zichtbaar plezier in zijn werk bij PostNL. Tijdens zijn werk werd hij benaderd door een logistieke partner van PostNL met de vraag of hij interesse had in chauffeurswerk. Resultaat: na vijf maanden trad hij als chauffeur in dienst van het logistieke bedrijf. UW Reïntegratie Jaarverslag 2013 pagina 13

14 Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in euro s x Opbrengsten uit diensten en leveringen Netto-omzet Directe productiekosten Brutomarge Ontvangen subsidies Totaal Bedrijfskosten Loonkosten Wsw Loonkosten deelnemerstrajecten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten Netto-omzet resultaat Financiële baten en lasten (per saldo) Nettoresultaat * * Het positieve bedrijfsresultaat in 2012 is behaald als gevolg van de keuze om inkomsten mee te tellen in het jaar waarin deze zijn binnengekomen. In 2012 ontving UW nog aanzienlijke nabetalingen over Toelichting Het jaar 2013 stond in het teken van verandering en transitie. Hoewel de financiële berichtgevingen in de loop van 2013 positiever van aard begonnen te worden, merkten we dat de economische crisis nog in alle lagen van het bedrijfsleven sterk aanwezig was. Het totaal van de opbrengsten die door UW gegenereerd worden met de uitvoering van haar activiteiten bedraagt over miljoen euro (in miljoen) waarvan 60% Wsw-subsidie en 40% omzet. De bedrijfskosten bestaan voor het grootste deel uit de loonkosten van de Wsw-medewerkers en de loonkosten van het ondersteunend personeel. De overige bedrijfskosten betreffen voornamelijk huisvesting- en transportkosten. Het resultaat van 2013 is tevens gekleurd door een flink aantal financiële tegenvallers. De oorzaak van de tegenvallers is divers, in grote lijn veroorzaakt door het niet op orde zijn van de (AO) processen en onvoldoende ingerichte checks & balances. UW heeft in de zomer 2013 omtrent deze tegenvallers een nieuwe jaareindeverwachting opgemaakt. Ook is een groot aantal verbeteracties ingezet om dit nieuwe resultaat te behalen. Hiermee is ingezet op maatregelen ten behoeve van de verbetering van de interne controle en (AO) processen. De stijging van de brutomarge over 2013 ten opzichte van 2012 met euro is te verklaren uit een toename van de brutomarge van groepsdetacheren van euro en Productie Niels Bohrweg van euro. Daarentegen dalen de brutomarge Werk Loont en Doe Mee. Deze projecten zijn in de loop van 2013 gestopt. De daling van de brutomarge bij trajecten houdt verband met de afbouw van verschillende projecten door de gemeente Utrecht. De individuele detacheringen hebben in 2013 last gehad van de economische crisis, waardoor het in 2013 lastig is gebleken om mensen individueel goed te kunnen plaatsen. Met uitzondering van Groen hebben alle andere onderdelen een betere brutomarge gerealiseerd in 2013 ten opzichte van Deze stijging heeft te maken met de opbouw van de Werktraining en Schone Parken en met verhoogde intensiteit in het acquireren van opdrachten. De verkoop van onze locatie aan de Nieuwe Houtenseweg heeft een positief effect gehad op de post overige bedrijfskosten. In oktober 2013 hebben wij deze locatie verkocht aan Rijkswaterstaat, met de optie om deze locatie te mogen gebruiken tot 1 januari Uit deze verkoop is een boekwinst gerealiseerd van euro. Een negatief effect op de post overige bedrijfskosten hadden de ten opzicht van 2012 gestegen huisvestingskosten door acuut noodzakelijk onderhoud aan de vestiging Niels Bohrweg en door het laten uitvoeren van een huisvestingsonderzoek in het najaar van De kantoorkosten zijn in 2013 gestegen vanwege de voorbereiding voor de outsourcing van de ICT-infrastructuur. pagina 14

15 Vooruitblik 2014 Op het gebied van participatie staat Nederland - en daarmee ook UW - aan de vooravond van de invoering van een nieuwe wet: de Participatiewet (per 1 januari 2015). Dit brengt vele veranderingen op het gebied van arbeidsparticipatie met zich mee. Als gevolg van deze wet stopt de instroom van nieuwe medewerkers in de Wsw per 1 januari Ook wordt de reeds in 2011 gestarte vermindering van de subsidie per Wsw-medewerker in 2015 doorgezet. De subsidie daalt jaarlijks met 500 euro per SE tot een niveau van euro in het jaar Het budget voor uitvoering van de Participatiewet gaat naar de gemeenten en gaat gepaard met omvangrijke bezuinigingen. Een groot deel van het Participatiebudget is geoormerkt voor de betaling van de Wsw (het cao-salaris van medewerkers). De nieuwe instroom in de Wajong valt straks ook onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het gaat daarbij om jonggehandicapten die kunnen werken. Dit betekent dat alle mensen die voorheen onder de regelingen Wsw, Wajong en WWB (bijstand) vielen met ingang van 2015 onder de Participatiewet worden gebracht. Deze wet gaat er vanuit dat iedereen zoveel mogelijk gaat werken in het reguliere bedrijfsleven. Bedrijven kunnen voor de niet volledige uitoefening van de functie door medewerkers een loonkostensubsidie van de gemeente ontvangen. De Participatiewet betekent een ingrijpende stelselwijziging, die op moment van schrijven ook nog veel onduidelijkheden kent. Duidelijk is wel dat UW hiermee geconfronteerd wordt en moet inspelen op de afbouw van de Wsw-populatie, op lagere budgetten, geen nieuwe medewerkers in de uitvoering of bij de werkbedrijven meer in vaste dienst. Dit vergt veel van de manier van organiseren en de rol van de ondersteuning. Dit is mede de reden voor UW om in 2013 een transitieplan te maken, dat in 2014 in uitvoering genomen wordt. Vanuit de missie van UW - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk, zodat iedereen zich ontwikkelt en op eigen wijze en niveau deelneemt aan de samenleving zijn de hoofdlijnen dat: U W niet meer alles zelf in huis blijft doen, maar gaat samenwerken (in diverse vormen) met andere bedrijven en organisaties U W dat effectiever en efficiënter moet doen, met minder budget en meer marktconform U W moet investeren om de organisatie op orde te krijgen en achterstanden moet wegwerken, zowel op gebied van mensen als middelen en processen U W zal moeten werken met minder ondersteunend personeel. UW heeft jarenlange ervaring met het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die ervaring en de opgebouwde expertise op het gebied van ontwikkeling en arbeidstraining willen we inzetten bij de nieuwe mogelijkheden die de Participatiewet biedt. Zodat er mogelijkheden blijven om mensen met loonkostensubsidie en met goede begeleiding passend werk te bieden bij en in samenwerking met andere bedrijven en werkgevers. UW krijgt nieuwe toekomst Heftig verlopen de discussies over de toekomst van de Wswbedrijven. De bezorgdheid over de banen leidt tot acties en protesten. Hoewel ook UW met de veranderingen te maken krijgt, zijn we gewoon aan het werk gegaan. Uitgangspunt: UW is een stevige partner in detachering en begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking en een betrouwbare werkgever. Juist door de blik op de toekomst te richten heb ik gemerkt dat er veel energie in en om het bedrijf is losgemaakt. Het is een groot compliment aan Raad van Commissarissen, directie en personeel dat men de schouders eronder heeft gezet. De toekomstplannen zijn uitdagend en toch ook realistisch, want UW is niet langer alleen de uitvoerder van de sociale werkvoorziening. UW wordt een expertisecentrum waar samen met de Utrechtse werkgevers mensen met een arbeids- of werkbeperking worden opgeleid en toegeleid naar een baan. En natuurlijk is daarbij de samenwerking met de gemeente een vaste waarde. UW is en blijft een bijzonder bedrijf! Hans Spigt Wethouder Werk en Inkomen, gemeente Utrecht

16 UW Reïntegratie 4P Detacheringen Aidadreef GE Utrecht UW Groen UW Flora Nieuwe Houtenseweg SE Utrecht UW Productie UW Praktijkcentrum UW Schoonmaak Apprenti Niels Bohrweg CA Utrecht T E

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014 Werken Werkt Jaarverslag UW 2014 Inhoud 3 Voorwoord Colofon Uitgave: UW, Utrecht 2015 Fotografie: Norbert Waalboer Fotografie Vormgeving: Patrick van Bronkhorst, Jus Ontwerp Druk: &producties Bericht van

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

JAARBEELD. transparant. met passie

JAARBEELD. transparant. met passie JAARBEELD 2013 flexibel De kern van ons jaar transparant resultaatgericht professioneel met passie VOORWOORD TRANSPARANT We werken al tien jaar samen met PAUW Timo van Haaren Technical Manager bij Aerox

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer,

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer, Jaarbeeld 2010 Inhoud Pagina 2 Pagina 3-4 Pagina 5-6 Pagina 7-11 Pagina 12-16 Pagina 17-38 Pagina 39-40 Pagina 41-44 Pagina 45-48 Pagina 49 Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB In vogelvlucht ontwikkelingen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen JAARVERSLAG 2013 We tonen lef We doen het slim We werken samen We geven en nemen verantwoordelijkheid XXXXX INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD 5 MISSIE EN BELEID 6 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2013 INLEIDING

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014 SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014 Voorwoord In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om de laatste taken die Vixia nog uitvoerde in het kader van de verticale mensontwikkeling over te dragen aan de gemeenten,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren.

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren. Sociaal jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Directiebericht 6 3 Arbeidsontwikkeling 10 4 Arbeidsomstandigheden & veiligheid 14 5 Divisie Re-integratie 16 6 Divisie Dienstverlening 18 7 Divisie

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 INLEIDING 3 1.1 EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET 3 1.2 BEDRIJFSVOERING 3 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN 5 2.1 AFWIKKELEN VERLEDEN

Nadere informatie

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018 CONCEPT Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018 Geldermalsen, oktober 2013 LANDER werk & participatie LANDER vult als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM Gemeente WaíerU tŭ CS BaanStede Postbus 404 2 5 APR ZOU 1440 AK Purmerend INGEKOMEN Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM T (0299)469 369 F (0299)469169

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie