Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014"

Transcriptie

1 Werken Werkt Jaarverslag UW 2014

2 Inhoud 3 Voorwoord Colofon Uitgave: UW, Utrecht 2015 Fotografie: Norbert Waalboer Fotografie Vormgeving: Patrick van Bronkhorst, Jus Ontwerp Druk: &producties Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Organisatieprofiel 5 Strategische keuzes 6 UWeetjes 8 Externe werkplekken 9 UW Flora, UW Groen, UW Schoonmaak 10 Beschutte werkplekken 12 Arbeidsintegratie 13 Praktijkcentrum 14 Sociaal verslag 18 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 19 Vooruitblik 2015 Gebruikte afkortingen AKA Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (mbo-opleiding niveau 1) AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BHV Bedrijfshulpverlening BW Begeleid Werken CVS Cliëntvolgsysteem F&I Financiën & ICT (stafafdeling UW) Fte Fulltime-equivalent GGZ Geestelijke gezondheidszorg HR Human Resources (stafafdeling UW) JV Joint Venture KAM Kwaliteit Arbo - Milieu KPI Kritische prestatie-indicator NRG Niet-regelinggebonden PPS Publiek-private samenwerking SBWU Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (heeft inmiddels nieuwe naam: Lister) SW Sociale werkvoorziening UWV Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen VCA Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Wsw Wet sociale werkvoorziening WWB Wet Werk en Bijstand

3 Voorwoord Met plezier bieden wij u hierbij ons jaarverslag over 2014 aan. Het was een jaar met veel veranderingen en plannen maken, ter voorbereiding op de ingrijpende vernieuwingen in het sociale domein met ingang van 2015 (inwerkingtreding Participatiewet en sociaal akkoord). Tegelijkertijd hebben we ook in 2014 weer hard gewerkt aan onze maatschappelijke opdracht: het bieden en vinden van passend werk voor mensen die daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met het maken van het Transitieplan UW heeft UW gekozen voor een bijstelling van haar visie en de manier waarop activiteiten en dienstverlening georganiseerd is. Doel van de transitie: UW wil een duurzame strategisch partner zijn en blijven voor de gemeenten Utrecht en Houten op het gebied van arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Veranderingen zijn nodig om nieuwe doelgroepen - mensen met een bijstands- en Wajong-uitkering - binnen de Participatiewet te kunnen helpen op hun weg naar werk, ook met krimpende budgetten. In 2014 heeft UW al volop werkplekken geboden aan deze nieuwe doelgroepen. Bij de Werktraining, een project dat UW uitvoert in opdracht van de gemeente Utrecht, zijn meer dan 600 mensen met een bijstandsuitkering gestart. Daarnaast is het noodzakelijk dat de organisatie gezonder wordt. UW past daarom de bedrijfsvoering en dienstverlening aan om met minder budget meer marktconform te kunnen werken. In 2014 heeft de gemeente Utrecht als aandeelhouder van UW ingestemd met het transitieplan en de daarvoor benodigde middelen ter beschikking gesteld. De visie achter het plan is zowel intern met de medewerkers als extern met relaties, partners in de stad en ook de gemeenteraad gedeeld, en heeft geleid tot nieuwe samenwerkingsvormen ten behoeve van de mensen waarvoor UW werkt. De samenwerking met diverse partners in Utrecht is mede gericht op het voorkomen dat er kwetsbare mensen tussen wal en schip vallen bij alle veranderingen in wet- en regelgeving. De sturing en financiële positie van UW is in 2014 verbeterd door invoering van kwartaalrapportages met dashboards op de belangrijkste kritische prestatieindicatoren. Ook zijn in 2014 nog enkele langlopende zaken van voorgaande jaren afgehandeld. Een blijvende zorg is de huisvesting van UW op de locatie Niels Bohrweg, waarvoor een plan voor renovatie en uitbreiding is voorbereid. Het jaar 2014 is dankzij de grote inzet en betrokkenheid van de UW-medewerkers en onze aandeelhouder goed afgesloten. Namens het directiemanagementteam dank ik iedereen hartelijk daarvoor. Talitha van den Elst directeur Bericht van de Raad van Commissarissen Het jaar 2014 stond in het teken van de invoering van de veelbesproken Participatiewet, een wet met verstrekkende gevolgen voor UW als onderneming, niet de in laatste plaats door de hiermee gepaard gaande overheidsbezuinigingen. De kunst van het ondernemen is van een bedreiging een kans maken. En daarin zijn directie en managers van UW zeer goed geslaagd. Op basis van haar - sterk veranderde - opdracht, de verwachte ontwikkelingen in de afzetmarkt van haar diensten en de - structureel afnemende - beschikbaarheid van middelen is een goed doortimmerd transitieplan gemaakt. Een plan dat aangeeft op welke wijze en onder welke voorwaarden UW in staat is haar taak - het zo dicht mogelijk naar de reguliere arbeidsmarkt brengen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - ook in de toekomst te vervullen. Nu UW volop bezig is dit plan uit te voeren, blijkt hoe degelijk dit plan is en dat de soms pijnlijke ingrepen die moeten worden gedaan in het teken staan van nieuw perspectief. UW is eigendom van en werkt voor de gemeente Utrecht. De burgers van Utrecht mogen zich gelukkig prijzen met een gemeentebestuur dat zich bekommert om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en daarbij UW een belangrijke rol toekent. UW Jaarverslag 2014 pagina 3

4 In ruil voor deze rol en dit vertrouwen mag de gemeente van UW verwachten dat zij haar opdracht zo goed en zo efficiënt mogelijk verricht. Dat beschouwen wij als Raad van Commissarissen dan ook als belangrijkste taak: hierop toezien en het bestuur van UW hierbij met raad en daad terzijde staan, kritisch maar constructief. Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door, zeker in economisch mindere tijden een zware opgave. Het werk ligt immers niet voor het oprapen. Toch slaagde UW er in 2014 in om haar doelstellingen te realiseren en werd bovendien een goede basis gelegd voor succes in Daarvoor komt de mensen van UW alle lof toe. Peter de Leeuwerk voorzitter Raad van Commissarissen Organisatieprofiel Aandeelhouder UW Holding BV De gemeente Utrecht is eigenaar van de aandelen van UW Holding BV en daarmee eigenaar van UW. Gemeente Houten De gemeente Houten heeft UW Holding BV belast met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening middels een aanwijzingsbesluit. Directiemanagementteam Het directie/managementteam eind 2014, van links naar rechts: Robin Wille (manager Werkbedrijven), Gertjan Stoker (manager Financiën en ICT), Talitha van den Elst (directeur), Patrick de Lange (manager Arbeidsintegratie). Niet op de foto: Bianca Weijers (manager Human Resources). Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen eind 2014, van links naar rechts: Hein Pouw, Yasemin Tümer, John Herfkens, Kete Kervezee, Peter de Leeuwerk (voorzitter). Loes Loes werkt sinds 1991 bij UW en heeft al vele werkzaamheden verricht op de productieafdelingen. In 2012 heeft ze haar AKA-diploma behaald. Loes werkt bij Verpakken. Ik mag hier in mijn eigen werktempo werken en dat is erg fijn. Ik houd van geconcentreerd werken. We monteren beugels op de afdeling. Het wordt afgewisseld met ander werk, dat is prettig, als het maar niet te moeilijk is. pagina 4

5 Strategische keuzes In 2013 heeft UW de opdracht gekregen van de gemeente Utrecht om een herstructureringsplan te maken. Daarin wordt onder meer aangegeven hoe UW haar rol ziet in de toekomst en hoe zij haar bedrijfsvoering kan verbeteren. Dit mede in het perspectief van de stop op de instroom van nieuwe medewerkers in de Wsw per 1 januari 2015 en de bezuinigingen op de Wsw die tot 2020 doorgevoerd worden. Dit heeft geleid tot het Transitieplan UW , dat in het voorjaar van 2014 door de gemeenteraad van Utrecht is geaccordeerd en waarvoor middelen ter beschikking zijn gesteld. In het transitieplan van UW zijn de herijkte missie en visie van UW opgenomen. De missie van UW UW helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk, zodat iedereen zich ontwikkelt en op eigen wijze en niveau deelneemt aan de samenleving. De visie van UW UW stelt mensen in staat het beste uit zichzelf te halen en zich duurzaam waar te maken op de arbeidsmarkt. UW werkt intensief en creatief samen in netwerken met werkgevers, maatschappelijke organisaties en overheid. UW staat als maatschappelijke onderneming midden in de samenleving, is zichtbaar en legt verantwoording af over haar resultaten. Participatiewet en sociaal akkoord In 2014 zijn vele voorbereidingen getroffen op de invoering van de Participatiewet. Met de komst van de nieuwe wet is per 1 januari 2015 de instroom van nieuwe medewerkers in de Wsw gestopt. Echter: regelingen veranderen, de mensen blijven gelijk. Er blijven veel mensen die ondersteuning en hulp nodig hebben bij het vinden, behouden en uitvoeren van werk. Voor hen blijft UW zich inzetten. Medewerkers die voor 2015 via de Wsw of Wajong aan de slag konden, vallen per 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Daarbij wordt nog onderscheid gemaakt binnen deze groep, namelijk in de mensen die aanspraak kunnen maken op de banenafspraak (mensen met een Wswindicatie en/of een Wajong-uitkering of die opgenomen zijn in het doelgroepenregister) en de andere mensen die vanuit de bijstand aan werk geholpen moeten worden. In het sociaal akkoord is vastgelegd dat bedrijfsleven en overheid samen banen creëren in de periode voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In de regio Utrecht-Midden gaat het in 2015 en 2016 om zo n banen. Hiervoor kunnen mensen die vallen onder deze banenafspraak in aanmerking komen: mensen die niet het minimumloon kunnen verdienen, mensen met een Wsw-indicatie en mensen met een Wajonguitkering met arbeidsvermogen. Uitvoering en regels hieromtrent zijn bij het schrijven van dit verslag nog niet alle helder en gereed. UW heeft deelgenomen aan de voorbereidingen voor het realiseren van de afspraken uit het sociaal akkoord en aan de voorbereidingen voor het oprichten van het regionaal werkbedrijf. UW werkt hiertoe samen met meerdere gemeenten, UWV en SW-bedrijven in de regio Utrecht- Midden. UW heeft zich ook zelfstandig in 2014 verder voorbereid op de veranderende wet- en regelgeving door naast mensen met een Wsw-indicatie ook mensen met een WWB- (bijstand) of Wajong-uitkering aan werk te helpen via tijdelijke dienstverbanden binnen UW (bijvoorbeeld bij UW Groen en UW Schoonmaak) of bij reguliere werkgevers in bijvoorbeeld groepsdetacheringen. De infrastructuur van UW blijkt zeer geschikt om mensen met uiteenlopende achtergronden de kans te geven zich te ontwikkelen en te bewijzen op een werkplek. Toekomst ligt in samenwerken De toekomst van UW ligt in lokale en regionale samenwerking: samen met andere partijen vormgeven aan arbeidsparticipatie voor alle doelgroepen die UW begeleidt. UW Jaarverslag 2014 pagina 5

6 Gemeente Utrecht Instroom Participatiewet 20-80% loonwaarde UWeetjes Vier korte films Etcetera Beschut/ AWBZ PPS Consulenten Diagnose Ontwikkeling Begeleiding Werkervaring CVS Commercie Netwerk WGSP Schoonmaak (samenwerking) JV/Samenwerking Werkgevers Uitzendbureaus Groen/ Flora Catering/ facilitaire diensten UB2000/ UW UW heeft inmiddels met meerdere partijen een doorstroomketen opgezet. Een voorbeeld is de samenwerking die UW met cateraar Albron is aangegaan. Albron stuurt in UW-huis de catering aan en professionaliseert de cateringdienstverlening intern en voor klanten. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over doorstroom van geschikte kandidaten - opgeleid door Albron - met diverse achtergronden (Wsw, Wajong, WWB) vanuit UW naar vestigingen van Albron. Er zijn korte films gemaakt van de samenwerking van UW met Lister, Makro, Hella en Vrumona. Via UW is een aantal cliënten van Lister (begeleid wonen Utrecht, voorheen SBWU) aan werk geholpen bij reguliere werkgevers. Betrokken medewerkers vertellen in een korte film over de samenwerking. UW is in 2013 een samenwerking gestart met Makro. UW pakt kerstpakketten in voor Makro. Daarnaast heeft Makro de kerstpakketten voor alle UW-medewerkers geleverd. Van de samenwerking is in 2014 een korte film gemaakt door Makro Kerstpakketten. Om werkgevers, gemeenten en SW-bedrijven te informeren over de mogelijkheden die groepsdetacheringen bieden, is in opdracht van Locus Netwerk een film over groepsdetacheringen gemaakt. Voor deze film zijn ook opnames gemaakt bij een UW-groepsdetachering bij het bedrijf Hella BV te Nieuwegein, al jaren een goede klant van UW. UW heeft in het najaar van 2014 een grote opdracht voor Vrumona uitgevoerd: 1,8 miljoen flesjes Royal Club zijn voorzien van een actiehalslabel. In totaal zijn in korte tijd kratten met flesjes door het magazijn en de werkvloer van UW verwerkt. Vrumona heeft een korte film gemaakt van de Royal Club-actie, waarin ook de bijdrage van UW in beeld komt. Deze - en eerdere - films zijn te bekijken op en op het YouTube-kanaal van UW: UWnl. Partner gemeente Utrecht UW wil een belangrijke partner van de gemeente Utrecht zijn en blijven bij het uitvoeren van de Participatiewet. Utrecht is een vitale stad met veel kansen voor mensen om te werken naar vermogen, ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Het is de ambitie van UW om daaraan een wezenlijke bijdrage te leveren. Nieuwe website en brochures In het najaar is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe website en nieuwe brochures. De nieuwe website is inmiddels online. Uiteraard informeert de website over de maatschappelijke doelstelling en de dienstverlening van UW. Bovendien staan er op de nieuwe website veel foto s, filmpjes en interessante verhalen van klanten en van mensen die via UW aan het werk zijn. Het adres van de UW-website is De nieuwe brochures komen in de loop van 2015 beschikbaar. Interne verhuizing vestiging Aidadreef De UW-vestiging Aidadreef is in februari 2014 verhuisd van de begane grond en eerste etage naar de derde en vierde etage van hetzelfde pand direct naast NS-station Utrecht Overvecht. Doordat de derde en vierde etage aanzienlijk minder vierkante meters tellen, bespaart UW fors op de huisvestingskosten van deze vestiging. Op de locatie Aidadreef zijn het UW-onderdeel arbeidsintegratie, directie en stafafdelingen gevestigd. pagina 6

7 Ideeënbus In 2013 zijn op de drie UW-vestigingen ideeënbussen geplaatst. Medewerkers kunnen er hun ideeën in kwijt over hoe hun werk beter, sneller en/of veiliger kan. In 2014 zijn ingediende ideeën van medewerkers van Groen, Metaal en Verpakken beloond met bloemen en waardebonnen. UW op sociale media UW is actief op Twitter met het en heeft een bedrijfsaccount op LinkedIn. LinkedIn wordt met name ingezet voor het verspreiden van informatie over de UW-dienstverlening en vacatures bij UW. Op Twitter wordt veel breder en vaker gecommuniceerd, bijvoorbeeld over nieuws en weetjes over UW, de Participatiewet, ontwikkelingen op het gebied van werk in Utrecht, enzovoort. WerkenFM Onder de naam The Social Company Show heeft internetradiostation een serie programma s over sociale werkbedrijven gemaakt. In augustus is een uitzending gewijd aan UW. In het programma kwamen onder anderen de UW-klanten Marian Vreenegoor van de gemeente Utrecht en Johan de Leeuw van Hella BV aan het woord. Ook vertelde een aantal medewerkers van UW over hun ervaringen. Het programma is terug te luisteren op de website van UW. Zomerfeest Voor de tweede keer is vlak voor de zomervakantie het UW Zomerfeest gehouden voor alle UW-medewerkers. Het thema van het feest was Mexicaans. Het plein bij de ingang van het magazijn op de locatie Niels Bohrweg was ingericht als feestterrein. Optredens, muziek, Mexicaans eten en een zomerzonnetje zorgden voor een geslaagd feest. UW doet in grote aantallen In 2014 hebben Wsw-medewerkers gezamenlijk 1,49 miljoen uren gewerkt. De metaalafdeling van UW maakt per jaar slotjes voor lantaarnpalen. UW Flora plaatst en versiert meer dan 200 kerstbomen bij klanten. UW Flora heeft plantenbakken bij klanten in onderhoud. UW Flora maakt en levert elke week ongeveer 200 bossen bloemen voor klanten. Op de afdeling Verpakken worden elk jaar meer dan één miljoen snoepverpakkingen gemaakt. UW heeft 45 conciërges gedetacheerdbij basisscholen in Utrecht. Medewerkers van UW Schoonmaak maken dagelijks meer dan m 2 vloeroppervlakte schoon. UW nieuwsbrief Met de UW nieuwsbrief informeert UW onder anderen klanten en relaties over dienstverlening, gebeurtenissen en ontwikkelingen bij UW. De digitale nieuwsbrief is in 2014 zes keer per verspreid. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan op UW Jaarverslag 2014 pagina 7

8 Externe werkplekken Individuele detacheringen en Begeleid Werken (Wsw) Het aantal individueel gedetacheerde Wsw-medewerkers is in 2014 licht gestegen ten opzichte van Van het aantal nieuwe detacheringen zijn er 26 medewerkers geplaatst bij nieuwe opdrachtgevers, de overige 30 bij bestaande relaties. Bijna alle medewerkers van wie de detachering bij hun opdrachtgever beëindigd is in 2014, zijn herplaatst op detacheringsplekken bij andere opdrachtgevers. Het totaal aantal opdrachtgevers is met ongeveer 110 gelijk gebleven. De opdrachtgever betaalt in principe een uurtarief conform arbeidsmarktwaarde. Het afgelopen jaar hebben we afspraken kunnen maken met inleners over het aanpassen van het tarief. Daarnaast is het doel om het aantal leegloopuren van gedetacheerde medewerkers zoveel mogelijk te beperken. Een derde aandachtsgebied is het verbreden en verdiepen van onze dienstverlening aan bestaande en nieuwe opdrachtgevers. We hebben aanvragen ontvangen voor het plaatsen en - snel - invullen van vacatures. Deze opdrachten hebben we naar tevredenheid van de relatie kunnen invullen. Ook het klanttevredenheidsonderzoek toont aan dat inleners over het algemeen zeer tevreden zijn over de dienstverlening van UW. In 2014 is ingezet op doorstroom van Wsw-medewerkers naar Begeleid Werken (waarbij de medewerker bij werkgever in dienst treedt). Het aantal BW ers is met 11 gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Medewerkers worden in dit verband onder meer ingezet als chauffeur, medewerker fietsenstallingen/assistent fietsherstel, medewerker kringloop en medewerker support. Aantal nieuwe detacheringen (medewerkers) Aantal beëindigde detacheringen (diverse redenen) Totaalaantal detacheringen einde jaar Aantal Begeleid Werken (medewerkers) Groepsdetacheringen Het aantal medewerkers dat in 2014 in groepsdetacheringen werkte op locaties van klanten is stabiel gebleven op ongeveer 300. Ongeveer 35 mensen zijn vanuit de WWB aan de slag gegaan bij groepsdetacheringen van UW. Met onder meer de klanten PostNL (postbezorging in Houten), PostNL Pakketservice, Hella en Jumbo Supermarkten zijn de contracten verlengd. Een grote groep UW-medewerkers heeft in de zomermaanden als gastheer/-vrouw gewerkt in het Utrechtse Zwembad De Krommerijn. Een andere nieuwe klant van groepsdetacheringen is Reshare, een onderdeel van het Leger des Heils, dat na een aanbesteding in opdracht van de gemeente Utrecht gebruikte kleding inzamelt en sorteert voor hergebruik. Aan deze aanbesteding waren social return-voorwaarden verbonden door de gemeente. Door medewerkers van UW in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht voldeed Reshare aan deze voorwaarden. UW is er gestart met vijf medewerkers die het sorteerwerk doen. De verwachting is dat deze groepsdetachering verder zal groeien in In de tweede helft van 2014 zijn de voorbereidende gesprekken begonnen met de gemeente Houten over een grote opdracht: het schoonmaken van gemeentelijke panden zoals sporthallen, brandweerkazernes, openbare scholen en het gemeentehuis. De uitvoering start in 2015 en de verwachting is dat deze opdracht werk oplevert voor enkele tientallen medewerkers vanuit groepsdetacheringen, waarbij met name ook medewerkers met een Wajong-achtergrond aan de slag kunnen. De uitvoering van deze grote opdracht gebeurt in samenwerking met collega s van UW Schoonmaak. pagina 8

9 UW Flora De hoogtepunten van 2014 waren het leveren van 280 nieuwe planten inclusief bakken bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam, het vervangen van oude beplanting door nieuwe bakken met planten bij de gemeente Amersfoort en het leveren van het grootgroen in het in oktober geopende Stadskantoor van Utrecht. In het Stadskantoor heeft UW Flora voor het eerst een groene muur geplaatst van zes bij drie meter. Kerstbomen In 2014 zijn er weer meer kerstbomen geleverd en opgetuigd, ruim 200 stuks. De kerstbomen zijn onder meer geplaatst op locaties van diverse ministeries in Den Haag en Utrecht, De Nederlandsche Bank, SVB, politiebureaus in de regio Utrecht en regio Haaglanden, VO Raad en diverse locaties van de Hogeschool Utrecht. Ook heeft UW Flora weer kransen gemaakt in opdracht van de gemeente Utrecht voor de dodenherdenking op 4 mei en diverse andere herdenkingen. Met 20 medewerkers levert UW Flora diensten op het gebied van interieurbeplanting en bloemsierkunst aan ongeveer 200 klanten. In 2014 heeft UW Flora 10 nieuwe klanten kunnen verwelkomen. UW Groen Het jaar 2014 is een goed jaar geweest voor UW Groen. Van belang daarbij is niet alleen de omzet waaraan ook enkele nieuwe opdrachten hebben bijgedragen - maar zeker ook de wijze waarop succesvol verder is gebouwd aan het versterken van de contacten met de gemeente Utrecht (met name met de dienst Stadswerken) en de gemeente Houten. Dat was concreet te merken aan positieve evaluaties en de rol die UW Groen speelde bij het verkrijgen van nieuwe opdrachten. Instroom nieuwe doelgroepen WWB en Wajong Vanuit WWB en Wajong zijn in 2014 weer medewerkers aan de slag gegaan bij UW Groen. De 23 medewerkers (waarvan 8 uit de Wajong) hebben langdurig voor UW Groen gewerkt of werken er nog steeds. Deze medewerkers hebben een positieve bijdrage geleverd aan de werkzaamheden van UW Groen. Ziekteverzuim De inspanningen om het ziekteverzuim te verlagen hebben bij UW Groen tot een uitstekend resultaat geleid. Aan zieke medewerkers werd intensief aandacht besteed en daardoor is het ziekteverzuim teruggebracht tot een niveau dat niet eerder zo laag was bij UW Groen, namelijk 6,7%. Opleidingen Vanwege de aard van de werkzaamheden besteedt UW Groen elk jaar veel aandacht aan opleidingen, zo ook in Veiligheidsopleidingen zijn voor alle nieuwe medewerkers verplicht. In 2014 hebben alle nieuwe medewerkers deelgenomen aan de opleiding Basisveiligheid openbare ruimte (BVO) en op een na hebben alle deelnemers het examen bij het IPC/Wellant College met een diploma afgesloten. Daarnaast hebben 24 medewerkers deelgenomen aan de verplichte cursus Veilig werken langs de weg. Alle deelnemers hebben de cursus met een certificaat afgesloten. Aan de opleiding Beeldbestekken hebben alle leidinggevenden, meewerkend voormannen en medewerkers van het bedrijfsbureau van UW Groen deelgenomen. De veertien medewerkers hebben de cursus met een certificaat afgesloten. Aan de BHV-cursus hebben 24 medewerkers deelgenomen. In deze cursus is naast een ontruimingsoefening ook brandbestrijding en eerste hulp inclusief AED opgenomen. UW Jaarverslag 2014 pagina 9

10 UW Schoonmaak UW Schoonmaak heeft in 2014 een grote opdracht gekregen van de gemeente Utrecht: de schoonmaak van het 21 verdiepingen tellende nieuwe Stadskantoor. Het Stadskantoor opende de deuren voor het publiek in oktober. In juni al gingen de eerste schoonmaakmedewerkers er aan de slag. Een maand voor de opening startten medewerkers van UW Schoonmaak met de opleveringsschoonmaak en een ultieme naloopronde in het weekend voor de officiële opening zorgde voor schone nieuwe werkplekken voor de ambtenaren en schone ontvangstruimtes voor het publiek. Beschutte werkplekken Verpakken Sinds de opening verzorgt UW Schoonmaak de reguliere schoonmaak in het gebouw: reiniging van het sanitair, stof afnemen, stofzuigen, deuren reinigen, enzovoort. De glasbewassing heeft UW aanbesteed en na het doorlopen van de procedure gegund aan een bedrijf uit De Meern. Tijdens de uitvoering van deze grote opdracht voor de gemeente Utrecht is ook het werk voor de andere klanten van UW Schoonmaak gewoon doorgegaan. Daarnaast zijn samen met de collega s van groepsdetacheringen voorbereidingen getroffen voor een grote schoonmaakopdracht van de gemeente Houten. Ongeveer 10 medewerkers zijn vanuit de WWB en Wajong het team van UW Schoonmaak komen versterken in Verpakken heeft een druk jaar achter de rug. Een aantal klanten heeft bijna jaarrond werk geleverd en er is ook een aantal mooie nieuwe klanten bijgekomen. De werkzaamheden variëren van het maken van snoeparrangementen, displays, stickeren en het verpakken voor buurtcadeaus, tot het maken van beugels en het labelen en opschonen van kratten. De omzet is uiteindelijk hoger geëindigd dan begroot. Met alle betrokkenen in de keten (verkoop, bedrijfsbureau, magazijn en productie) is een (knelpunten)analyse gemaakt op proces, omzet en kosten, met als doel om Verpakken/Beschut werken verder te verbeteren. Gedacht moet worden aan het herinrichten van de teams, een betere bezettingsgraad van de beschikbare ruimte, het stoppen met het woon-werkvervoer door UW en het verbeteren van processen. De implementatie van het plan loopt door in pagina 10

11 Utrecht en Houten worden fietsrekken geproduceerd en voor de klant Sunbeam is de productie van frames voor het bevestigen van zonnepanelen verhoogd. Voor Sunbeam zagen we nu ook de aluminium onderdelen van de frames, dit liet het bedrijf aanvankelijk elders uitvoeren. Naast de vaste bezetting van Wswmedewerkers zijn er bij Metaal leerwerktrajecten opgezet in samenwerking met het UW-project de Werktraining. Voor deelnemers aan dit project (mensen met een WWBuitkering die aangemeld worden door de gemeente Utrecht) zijn drie vaste werkplekken opgezet. Daarnaast heeft Metaal werkplekken beschikbaar voor reïntegratiekandidaten. Wsw-medewerkers en deelnemers aan leerwerktrajecten krijgen de kans om opleidingen te volgen bij Metaal. Na het met succes afronden van een opleiding heeft de kandidaat een grotere kans op de arbeidsmarkt. Door de unieke combinatie van leren en werkervaring opdoen in een volwaardig metaalwerkbedrijf zijn diverse medewerkers doorgestroomd naar een reguliere baan buiten UW. Het ging hierbij om Begeleid Werken en reguliere dienstverbanden. Metaal In 2014 heeft de afdeling Metaal zich positief ontwikkeld. Het is gelukt om meer en divers werk binnen te halen. Daardoor kan Metaal nu gevarieerder werk aanbieden, waardoor medewerkers nieuwe vaardigheden kunnen aanleren. In 2014 zijn er nieuwe klanten bijgekomen. Daarnaast is er van bestaande klanten meer en nieuw werk binnengehaald. Voor de gemeenten Michael Michael werkt bij UW Schoonmaak. Zijn grote hobby is voetballen met UW-collega s in het G1-voetbalteam bij de Utrechtse club VSC. Ook de coaches van zijn team werken bij UW. In juni 2014 hebben Michael en zijn elftal een gouden medaille gewonnen op de Special Olympics. Mijn motto is plezier hebben in wat je doet. Dat geldt ook voor het werk: als je met plezier werkt, kom je ook met plezier naar je werk. Ronny Ronny heeft in 2014 deelgenomen aan de Werktraining bij UW en kreeg daarna een contract bij het UW-onderdeel groepsdetacheringen. In de zomer heeft hij met een groep UW-collega s als gastheer in Zwembad De Krommerijn gewerkt. Wanneer je met mensen in een groep samenwerkt, leer je van elkaar. Dat is mooi. Van het werken in het zwembad vind ik het contact met de bezoekers het leukste van alles. UW Jaarverslag 2014 pagina 11

12 Arbeidsintegratie Het resultaat van de afdeling Arbeidsintegratie is beter dan begroot en draagt ook in 2014 positief bij aan het resultaat van UW. De beleidsactiviteiten van arbeidsintegratie stonden in 2014 in het kader van de voorbereiding op de invoering van de Participatiewet. Deze invoering gaat onder andere gepaard met de invoering van het doelgroepenregister (bij UWV), het opzetten van loonwaardemeting en de groepsgewijze training van de doelgroep. Voor deze onderwerpen heeft UW een aantal pilots opgezet of meegedaan aan regionale pilots. Ook zit een vertegenwoordiger van UW aan de gesprekstafel over deze onderwerpen. Zo hebben bij UW 100 WWB ers van de gemeente Utrecht en 56 Wsw ers een loonwaardemeting gekregen. De ervaring die UW hiermee heeft opgedaan nemen we mee in de regionale uitrol van de uitvoering van de Participatiewet. Als jobcoachorganisatie voert UW een uniforme methodiek met betrekking tot de begeleiding van medewerkers en deelnemers aan werkprojecten. In de gesprekken die wij voeren met werkgevers in de regio is de deskundige begeleiding van de medewerkers met een arbeidshandicap een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle en duurzame match. Om tot deze match te komen werkt UW tevens nauw samen met het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht. arbeidsmarkt. In 2014 hebben 118 personen vanuit de WWB deelgenomen aan het project. Het project is zowel door Stadswerken als door Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht zeer positief geëvalueerd. Banenplan UW voert voor de gemeente Utrecht een aantal projecten uit die vallen onder het Banenplan. Hier zijn 284 deelnemers op ingestroomd tot 1 juli Zij worden begeleid op of naar werk. Met name de jobcoaching op de werkvloer is een bewezen effectief middel om uitval te voorkomen en plaatsingen te bestendigen. De laatste deelnemer uit het contract participatieplaatsen is uitgestroomd in december Het doel was om voor deze moeilijke doelgroep een duurzame plaatsingsresultaat van 30% te realiseren. Het resultaat is uiteindelijk 44,3% plaatsing waarvan 35,6% duurzaam. Een resultaat waar UW met tevredenheid op kan terugkijken. Lekstroom-gemeenten In navolging op de strategische samenwerking met de gemeente Utrecht werkt UW nauw samen met de gemeente Houten. In dat kader is UW voor WIL (Werk en Inkomen Lekstroomgemeenten), waarvan de gemeente Houten onderdeel is, twee projecten gestart. De insteek van alle partijen is een structurele samenwerking op gebieden waarop UW van toegevoegde waarde kan zijn voor de Lekstroomgemeenten. Detacheringen Wajong en WWB De afdeling groepsdetacheringen van UW heeft in 2014 een stagnatie van de groei meegemaakt. Voor de Wajong- en WWB-medewerkers is de nadruk komen te liggen op het doorplaatsen naar een plek op de arbeidsmarkt buiten UW. De jobcoaching die UW uitvoert is met name op deze doorplaatsing gericht. Werktraining Schone Parken Het project Schone Parken heeft een dubbele doelstelling: het zorgt voor schone parken in Utrecht door het verwijderen van zwerfvuil en het is tevens een werkproject voor deelnemers met een afstand tot de Sinds mei 2013 voert UW de Werktraining uit voor de gemeente Utrecht. Deelnemers aan de Werktraining volgen vier maanden diverse trainingen en werken tegelijkertijd in de branche passend bij de deelnemer en de toekomst op de arbeidsmarkt. De Werktraining biedt begeleiding, training en activering richting werk. Hierbij wordt de brede definitie van werk gehanteerd: van regulier werk tot vrijwilligerswerk, passend bij de mogelijkheden van de deelnemer. In 2014 zijn 886 deelnemers in traject gekomen, 627 van hen zijn aan de slag gegaan met een plan, bij 106 zijn aanvullende diagnostische onderzoeken ingezet, 206 deelnemers zijn naar werk of matchbaar doorgestroomd en 151 vakgerichte opleidingen zijn afgerond. pagina 12

13 Outplacement en private opdrachten Trainingen De begeleiding van de deelnemers in het traject na plaatsing en de expertise op het financiële vlak biedt UW een uniek uitgangspositie in gesprekken met werkgevers in de regio Utrecht. De omvang van deze afdeling blijft redelijk stabiel en de werkgevers blijven ons vinden voor outplacement- en spoor 2- trajecten. Met name bedrijven met laag geschoold personeel krijgen ondersteuning van onze consulenten. Trajecten Opdrachtgever Gemeente Utrecht Regio Utrecht (excl. gemeente Utrecht) Regio Amsterdam UWV Outplacement Totaal UW heeft de vestiging in Amsterdam Zuidoost in het voorjaar van 2013 gesloten. Sindsdien voeren we alleen nog lopende contracten uit in de regio Amsterdam. Praktijkcentrum Aan leidinggevenden van de Werktraining zijn workshops gegeven over het gebruik van competentiemetingen. Er zijn trainingen gegeven aan leidinggevenden van de Wsw-groepsdetachering om beter te leren omgaan met gedragsproblemen. Tevens heeft het Praktijkcentrum in samenwerking met HR masterclasses voor het ondersteunend personeel georganiseerd over de Participatiewet. De deelnemers zijn geprikkeld actief mee te denken over de eigen rol en de bijdrage van UW binnen deze wet. Verder zijn er voor Wsw-medewerkers assertiviteitstrainingen en trainingen werknemersvaardigheden gegeven. Diagnostiek/arbeidsonderzoek voor de Werktraining De aanmeldingen voor diagnostisch onderzoek vanuit de Werktraining hebben een hoge vlucht genomen (150 in 2014). Dit onderzoek wordt veelal ingezet om een indicatie te geven van de arbeidsmogelijkheden of van de psychische belastbaarheid van deelnemers. Diagnostiek/arbeidsondezoek en trajecten In 2014 zijn weer onderzoeken en trajecten voor private partners verricht. Zowel via de afdeling Arbeidsintegratie van UW als rechtstreeks voor klanten als bijvoorbeeld GGZ-instelling Mozaik, UB2000, het WerkgeversServicepunt, FPC2landen, Acture en Valentine Z. Pilots loonwaardemeting Het Praktijkcentrum heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling van een systeem voor loonwaardemeting van UW. In het derde kwartaal zijn pilots uitgevoerd voor de Werktraining en de Wsw-doelgroep met het eigen systeem en met een gevalideerd loonwaardemetingsysteem. Wsw Opleidingen Het Praktijkcentrum van UW verzorgt diverse opleidingen die afgesloten worden met een examen voor een erkend diploma. In 2014 zijn erkende opleidingen in de metaal, VCA (veilig werken) en schoonmaak gegeven. Tevens zijn de laatste AKA-opleidingen (mbo 1-niveau) voor medewerkers afgerond. In het kader van de inburgeringswet hebben docenten van het Praktijkcentrum Nederlandse taallessen verzorgd. In 2014 zijn er nog veel Wsw-intakegesprekken gevoerd. Nog tot in de laatste maand van het jaar zijn mensen ingestroomd en begeleid in de Wsw. De aanmeldingen hiervan hadden een grillig verloop. Dit zorgde voor tijdelijke grote werkdruk, die goed is opgevangen. Per 1 januari 2015 is de Wsw-instroom gestopt vanwege het ingaan van de Participatiewet. Ook de wettelijk verplichte Wsw-herindicaties zijn goed en volgens afspraak uitgevoerd. UW Jaarverslag 2014 pagina 13

14 Sociaal verslag Op basis van het transitieplan van UW zijn meerdere deelplannen gemaakt, waarvan enkele al in 2014 tot uitvoering zijn gekomen. Ten behoeve van het Wsw-personeel is in samenwerking met de vakbonden een sociaal statuut opgesteld. Hierin is beschreven wat van UW als werkgever en daarnaast van de Wsw-medewerkers verwacht en gevraagd mag worden bij de vele veranderingen waar UW voor staat. Het sociaal statuut is in november in drie bijeenkomsten met de medewerkers toegelicht. Ten behoeve van het ondersteunend personeel is in samenwerking met de vakbonden een sociaal plan gemaakt, dat begin 2015 is ondertekend. Dit sociaal plan is van belang in verband met de organisatieverandering die UW in 2015 wil doorvoeren. De ondernemingsraad is bij de verschillende plannen - indien deze advies- of instemmingsplichtig zijn - nauw betrokken. Wsw-medewerkers In 2014 is veelvuldig overlegd met de gemeente Utrecht over de instroom in de Wsw en het verlengen van tijdelijke Wsw-arbeidscontracten in verband met landelijke bezuinigingen op de Wsw en het effect daarvan op lange termijn. De gemeente Utrecht heeft in het najaar van 2014 besloten om tijdelijke contracten van Wsw-medewerkers die goed functioneren te verlengen tot september Medewerkers van wie het derde arbeidscontract afliep hebben een vast dienstverband aangeboden gekregen. Ook is er tot eind 2014 aan nog zoveel mogelijk mensen vanaf de Wsw-wachtlijst een dienstverband aangeboden tot september De gemeente besluit in de loop van 2015 wat er na 1 september 2015 gebeurt met de tijdelijke contracten. In 2014 zijn relatief veel medewerkers uitgestroomd vanwege het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd en vanwege doorplaatsing naar dagbesteding. Pardiep Pardiep werkt sinds 2008 bij UW Groen. In zijn jaren bij UW Groen heeft hij diverse opleidingen gevolgd, zoals bosmaaien, werken met de heggenschaar, rijden met trekker en maaier, en de AKA-opleiding. In het voorjaar van 2014 heeft Pardiep zijn mbo-diploma assistent hovenier gehaald. De opleidingen die ik bij UW mocht volgen, hebben een grote invloed gehad op mijn ontwikkeling. Ze komen goed van pas als ik eventueel kan doorgroeien naar een baan bij een andere, zeg maar gewone werkgever. Karlijn Karlijn werkt sinds 2006 bij UW. Na een detacheringsperiode bij een ander bedrijf kwam ze in 2012 bij de bloembinderij van UW Flora werken. Elke dag is anders. Het is afhankelijk van de wensen van de klanten wat we gaan doen. Meestal liggen er bloemen klaar en gaan we daar boeketten van maken. Tijdens de kerstperiode is het extra druk. We plaatsen kerstbomen bij onze klanten, zowel echte als kunstbomen, en versieren die ook. Verder zijn we dan druk met het maken van kerststukjes. pagina 14

15 Aantal Wsw-medewerkers Aantal medewerkers Aantal fte s Gemiddeld aantal fte s 31 december (+ 36 BW) (2014) 1 januari (+ 25 BW) 881,3 889,3 (2013) 1 januari (+ 21 BW) 917,4 922 (2012) Wachtlijst Wsw Gemeente Utrecht Gemeente Houten Totaal 31 december januari januari Ziekteverzuim Wsw Verzuimpercentage totaal , , ,2 Uit een vergelijking tussen de verzuimcijfers van 84 Wsw-bedrijven blijkt dat het verzuim bij UW fors onder het landelijk gemiddelde ligt, zowel bij de Wswmedewerkers als bij het ondersteunend personeel. Deze benchmark verzuim is gehouden in opdracht van Cedris en SBCM. Niet-regelinggebonden medewerkers (NRG) Medio 2014 zijn tien trainers van de gemeente Utrecht overgenomen door UW. Deze afspraak is gemaakt in het kader van het project Werktraining dat UW uitvoert voor de gemeente Utrecht. In 2014 is terughoudend omgegaan met het invullen van vacatures met het oog op de transitie en de wetenschap dat er ook bezuinigd wordt op het ondersteunend personeel. Ondanks de overname van een groep medewerkers is het totaal aantal ondersteunende medewerkers niet gestegen. Aantal NRG-medewerkers Aantal medewerkers Aantal fte s Gemiddeld aantal fte s 31 december ,0 164 (2014) 1 januari ,6 159,4 (2013) 1 januari ,0 164 (2012) Ziekteverzuim NRG Verzuimpercentage , , ,5 UW Jaarverslag 2014 pagina 15

16 Medewerkers UW Traject BV Het betreft hier medewerkers die vanuit de WWB en de Wajong zijn aangemeld bij UW en bij UW een tijdelijke dienstverband krijgen. Aantal medewerkers Aantal fte s Gemiddeld aantal fte s 31 december ,0 54 (2014) 1 januari ,9 1 januari ,1 Opleidingen, trainingen, onderzoek UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen en instrumenten voor arbeidsonderzoek ontwikkeld voor medewerkers en cliënten. Werk staat daarbij centraal: oriënteren en voorbereiden op werk, - ander - werk zoeken, werk behouden, je verbeteren in je werk. Een deel van het aanbod wordt door het Praktijkcentrum van UW uitgevoerd. Daarnaast werken we samen met organisaties als MBO Utrecht, IPC en ITO. Een aantal van de opleidingen leidt op voor een erkend diploma. In 2014 zijn in totaal meer dan opleidingen, trainingen en arbeidsonderzoeken gevolgd door Wsw-medewerkers en deelnemers aan de Werktraining. Per persoon kunnen meerdere opleidingen/trainingen gevolgd zijn. Daarvan zijn er meer dan 300 vakopleidingen, zoals bijvoorbeeld basisvaardigheden metaal, heftruck, HACCP, taxichauffeur en schoonmaak. Bijna alle deelnemers aan de Werktraining volgen de trainingen werknemersvaardigheden (551) en solliciteren (ook 551). Ook de taaltrainingen wordt door een groot aantal Werktraining-deelnemers gevolgd (120). Voor het laatst is in 2014 de AKA-opleiding gegeven: 28 Wsw-medewerkers hebben deze opleiding op mbo 1-niveau succesvol afgerond. De laatste diploma s zijn in november uitgereikt. Aantal deelnemers Wsw Aantal deelnemers Werktraining Vakopleidingen Werknemersvaardigheden Taaltrainingen Pc-trainingen Arbeidsonderzoek Divers (o.a. herindicaties en trajectadvies/ begeleiding) Totaal Ook voor het ondersteunend personeel (bijvoorbeeld consulenten, werkleiding en management) is een ontwikkelingsprogramma opgesteld. In 2014 zijn onder meer masterclasses Participatiewet en nieuwe vormen van samenwerking en de training Sturen op resultaten verzorgd. pagina 16

17 Kwaliteit, Arbo, Milieu Kwaliteit Er is in 2014 een start gemaakt met het implementeren van het kwaliteitsdenken op alle niveaus en daarbij zijn leidinggevenden verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen processen. Dit zal in 2015 verder uitgerold worden. Alle processen worden in 2015 beschreven en geborgd in het integraal managementsysteem. In het kader van de transitie zijn diverse verbeterprojecten gestart, waarin kwaliteitsaspecten aan de orde zijn, zoals het verbeterplan voor beschut werken, de invoering van kwartaalrapportages en dashboards. Arbo Alle gemelde ongevallen (23) zijn geregistreerd en geanalyseerd. Het aantal meldingen in 2014 is gestegen met 6 ten opzichte van 2013 (17). De snij- en stootongevallen zijn in 2014 met 6 meldingen gestegen. In nader onderzoek was er geen trend te achterhalen, daar de snij- en stootongevallen op diverse plekken binnen en buiten UW plaatsvonden. De meldingen van ongevallen op de openbare weg zijn gereduceerd van 5 in 2013 naar 0 in Dit heeft mede te maken met de zachte winters (weinig gladheid). Het aantal meldingen van ongevallen extern is gedaald van 7 naar 5. In 2014 is in verband met het stijgende aantal meldingen rondom agressie en veiligheid een verbetertraject veiligheid opgestart. Milieu In 2014 is er kritisch gekeken naar gebruik van gevaarlijke stoffen. Alle stoffen zijn geïnventariseerd en beoordeeld of ze nog voldoen aan de eisen van de huidige wetgeving. Met het beheersysteem Stoffenmanager zijn de stoffen gekoppeld aan veiligheidsbladen waarmee risico s beter kunnen worden beoordeeld en gehanteerd. Leerwerkbedrijf-certificaten UW-onderdeel UW Flora UW Groen UW Productie UW Reïntegratie Kwaliteitskeurmerken UW-onderdeel Kwaliteitskeurmerk Erkend leerbedrijf Aequor Erkend leerbedrijf Aequor Erkend leerbedrijf Ecabo Erkend leerbedrijf Kenteq Erkend leerbedrijf VTL Erkend leerbedrijf Ecabo Kwaliteitskeurmerk UW Reïntegratie ISO 9001:2008 UW Flora ISO 9001:2008 UW Groen ISO 9001:2008 VCA** Groenkeur ErBo UW Productie ISO 9001:2008 Groeps- en individuele detacheringen ISO 9001:2008 Bericht van de Ondernemingsraad De OR heeft in 2014 een aantal zaken anders aangepakt. Zo is er een jaarplan opgesteld, waarin we met elkaar afspraken hebben gemaakt en deze hebben we vastgelegd in KPI s (kritische prestatie-indicatoren). Met de directie zijn afspraken gemaakt over de hoogte van het budget en de OR is in 2014 voor het eerst als budgethouder zelf verantwoordelijk geweest voor de bewaking van het budget. Ook het trainingsprogramma is op een andere manier ingevuld. We hebben de trainingen van twee tweedaagse bijeenkomsten omgezet naar vijf eendaagse bijeenkomsten en konden zodoende beter inspelen op de actualiteit. Alle instemmings- en adviesaanvragen hebben we afgehandeld binnen de door ons gestelde termijn van maximaal 6 weken. Het ging hierbij om de volgende aanvragen: Adviesaanvraag betreffende het transitieplan (positief advies) Adviesaanvraag betreffende de implementatie Werk Loont (positief advies) Adviesaanvraag samenwerking catering van UW en Albron (positief advies) Instemmingsaanvraag leaseautoregeling (instemming verleend) Instemmingaanvraag overgangsregeling leaseautoregeling (instemming verleend) Instemmingsaanvraag personenvervoer (instemming verleend) Instemmingsaanvraag IPAP-regeling (instemming verleend) Instemmingsaanvraag werktijden Niels Bohrweg (nog in behandeling per 1 januari 2015) Instemmingsaanvraag koffiegeld (instemming verleend) Instemmingsaanvraag herinrichting functiehuis NRGmedewerkers (instemming verleend). De OR heeft tien overlegvergaderingen met de directie gehouden, waarvan er twee zijn bijgewoond door twee leden van de Raad van Commissarissen. De OR heeft 14 eigen vergaderingen gehouden. De OR heeft ten behoeve van enkele advies-/instemmingsaanvragen (zoals transitieplan en functiehuis) een klankbordgroep ingesteld. Dirk van der Leer voorzitter Ondernemingsraad UW UW Jaarverslag 2014 pagina 17

18 Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in euro s x Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet Directe productiekosten Brutomarge Ontvangen subsidies Totaal Bedrijfskosten Loonkosten Wsw Loonkosten deelnemerstrajecten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten Netto-omzet resultaat Financiële baten en lasten (per saldo) Nettoresultaat Toelichting Het jaar 2014 stond in het teken van de voorbereiding op de transitie. In dit jaar is het door UW opgemaakte transitieplan in verschillende gremia behandeld en vervolgens ambtelijk en bestuurlijk vastgesteld. De financiering van de transitie is in de zomer 2014 toegekend. Hetgeen UW in staat stelde om daadwerkelijk te gaan starten met de transitie. De transitie is in 2014 opgedeeld in 26 transitieprojecten, allen met een eigenaar in het directiemanagementteam. Het totaal van de opbrengsten die door UW gegenereerd worden met de uitvoering van haar activiteiten bedraagt over miljoen euro (gelijk aan 2013) waarvan 60% Wsw-subsidie en 40% omzet. De bedrijfskosten bestaan voor het grootste deel uit de loonkosten van de Wswmedewerkers en het ondersteunend personeel. De overige bedrijfskosten betreffen voornamelijk huisvestings- en transportkosten. In 2013 is onder de overige bedrijfskosten een eenmalige bate van euro opgenomen. In 2014 hebben we bij gelijkblijvende activiteiten derhalve minder kosten gemaakt dan in Belangrijk hierin is geweest het structureel verlagen van de huurkosten van de vestiging op de Aidadreef. De verhuizing op de Aidadreef van de begane grond en 1e etage naar de 3e en 4e etage is een hele operatie geweest en heeft geleid tot een halvering van de ruimten, inzet op flexplekken en vermindering van de kosten. Door de openheid en kleinere ruimten heeft het op de samenwerking binnen de teams een positief effect. De omzet voor het onderdeel Schoonmaak is sterk gestegen door de opdracht voor het schoonmaken van het nieuwe Stadskantoor van de gemeente Utrecht. In het resultaat van 2014 is ook een aantal financiële tegenvallers voor een bedrag van euro verantwoord. In december 2014 is de begroting voor het jaar 2015 vastgesteld. In de begroting 2015 wordt ten opzichte van het jaar 2014 gestreefd naar een hogere omzet en lagere kosten. De uitgangspunten voor de begroting zijn beschreven maar niet vrij van risico s. De inwerkingtreding van de Participatiewet en de vorming van arbeidsmarktregio s, inclusief alle financiële gevolgen, zijn ook op dit moment nog niet definitief ingeregeld. In de kwartaalrapportages 2015 informeren wij nauwgezet over de (financiële) effecten. De uitvoering van het transitieplan wordt in 2015 meer zichtbaar voor onze interne organisatie, maar ook voor onze stakeholders. Het inrichten van de interne organisatie typeren wij voor onszelf als belangrijk aandachtspunt voor het jaar pagina 18

19 Vooruitblik 2015 Na jaren van voorbereiding in politiek Den Haag en ook in de gemeentelijke politiek wordt 2015 het jaar waarin de veranderingen breed maatschappelijk merkbaar worden. Geen nieuwe medewerkers meer die in de Wsw-regeling kunnen instromen. De eerste bezuinigingen op de budgetten Wsw, maar ook op subsidies voor andere doelgroepen. Een Participatiewet die nog niet volledig doorgrond is en nog niet volledig van aanvullende regels en voorschriften is voorzien. Bij schrijven van dit verslag zijn niet alle regels helder, de rollen en taakverdeling moeten nog duidelijk worden en betrokken instanties moeten zich nog inwerken in werkwijze, registratie, berekeningen, enzovoort. Kortom, het gaat om een grote operatie en stelselwijziging, die enorme effecten heeft op de mensen waarvoor het allemaal bedoeld is. Effecten die in de loop van 2015 en de jaren daarna echt zichtbaar gaan worden. Voor UW betekent dit ook roerige tijden waarin we ons op de veranderingen voorbereiden door duidelijk richting te kiezen, zoals we in ons transitieplan hebben gedaan. Door samenwerking in de keten te realiseren, zowel in de stad als in de regio met onze collega s. Door samen te werken met bedrijven en opdrachtgevers. Door te zorgen dat de mensen die niet zelf een baan kunnen vinden of behouden, via ons in verschillende constructies bij werkgevers aan het werk kunnen gaan. Door medewerkers op te leiden, bij te scholen en vaardigheden te leren die noodzakelijk zijn voor het kunnen werken bij reguliere werkgevers. Door werkgevers te ontzorgen, door ondersteuning in begeleiding te bieden, door regels en systemen inzichtelijk te maken. Door duidelijk te maken dat we samen voor die inclusieve arbeidsmarkt kunnen zorgen. 2015: het jaar waarin UW de ingezette noodzakelijke veranderingen vanuit het transitieplan bij elkaar brengt en vele veranderingen binnen de organisatie geïmplementeerd worden. Tijdens de verbouwing blijven we ons werk doen. Het zal een lastig en enerverend jaar worden. We weten waar we het voor doen: voor al die mensen die steun nodig hebben bij het vinden, behouden of uitvoeren van werk. We zetten onze jarenlange ervaring en ruime expertise over en met het werken met mensen maximaal in. Daar gaan we voor, ook in Met elkaar bouwen aan een gezonde toekomst UW voert reeds decennia de Wet sociale werkvoorziening uit voor de gemeenten Utrecht en Houten. Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 zijn UW en de gemeente voor nieuwe uitdagingen gesteld vanwege het dichtzetten van de Wsw en de komst van nieuwe doelgroepen, zoals de mensen die voorheen een beroep deden op de Wajong. Bovendien wordt de rijkssubsidie Wsw de komende jaren geleidelijk verlaagd. Deze ontwikkelingen maken de transitie van UW noodzakelijk. UW is voor de gemeente Utrecht en Houten een belangrijke partner bij het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen zal UW zich de komende jaren ontwikkelen naar een regie- en uitvoeringsorganisatie die op verschillende manieren de samenwerking zoekt met private en publieke organisaties om passend werk te bieden aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Een expertisecentrum waar kennis en kunde van doelgroepen breed wordt ingezet ten behoeve van het werkend leren van mensen. We doen het allemaal voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben op hun weg naar werk. Dat zal niet altijd makkelijk zijn. Gelukkig delen de gemeente Utrecht en UW hetzelfde uitgangspunt. Een duurzame transitie levert winst op voor de mensen in onze stad. Zo bouwen we met elkaar aan een gezonde toekomst. UW investeert in duurzaamheid met als uitgangspunt People-Planet-Profit, waarbij de P van People op de eerste plaats staat. De lijn die UW naar de toekomst heeft uitgezet sluit aan bij de ambities van de gemeente Utrecht om in gezamenlijkheid duurzame maatschappelijke en sociale verbindingen te leggen, zodat iedereen naar vermogen kan participeren. Victor Everhardt Wethouder Werk en Inkomen, gemeente Utrecht

20 Vestigingen UW Aidadreef GE Utrecht Niels Bohrweg CA Utrecht Nieuwe Houtenseweg SE Utrecht Postadres Postbus GG Utrecht Werken Werkt

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen JAARVERSLAG 2013 We tonen lef We doen het slim We werken samen We geven en nemen verantwoordelijkheid XXXXX INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD 5 MISSIE EN BELEID 6 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2013 INLEIDING

Nadere informatie

JAARBEELD. transparant. met passie

JAARBEELD. transparant. met passie JAARBEELD 2013 flexibel De kern van ons jaar transparant resultaatgericht professioneel met passie VOORWOORD TRANSPARANT We werken al tien jaar samen met PAUW Timo van Haaren Technical Manager bij Aerox

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer,

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer, Jaarbeeld 2010 Inhoud Pagina 2 Pagina 3-4 Pagina 5-6 Pagina 7-11 Pagina 12-16 Pagina 17-38 Pagina 39-40 Pagina 41-44 Pagina 45-48 Pagina 49 Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB In vogelvlucht ontwikkelingen

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren.

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren. Sociaal jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Directiebericht 6 3 Arbeidsontwikkeling 10 4 Arbeidsomstandigheden & veiligheid 14 5 Divisie Re-integratie 16 6 Divisie Dienstverlening 18 7 Divisie

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Ketenintegratie. Wwnv. Transparantie

Ketenintegratie. Wwnv. Transparantie Loonwaardebepaling Taakstelling Werkgevers Diagnose Klantgericht etrokkenheid Bezuinigingen Inclusieve organisaties Ketenintegratie Wajong Verbinden Wwnv Werkgeversarrangementen Partnership Transparantie

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 INLEIDING 3 1.1 EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET 3 1.2 BEDRIJFSVOERING 3 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN 5 2.1 AFWIKKELEN VERLEDEN

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018 CONCEPT Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018 Geldermalsen, oktober 2013 LANDER werk & participatie LANDER vult als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk

De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk Informatie voor werkgevers over

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie