Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014"

Transcriptie

1 Werken Werkt Jaarverslag UW 2014

2 Inhoud 3 Voorwoord Colofon Uitgave: UW, Utrecht 2015 Fotografie: Norbert Waalboer Fotografie Vormgeving: Patrick van Bronkhorst, Jus Ontwerp Druk: &producties Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Organisatieprofiel 5 Strategische keuzes 6 UWeetjes 8 Externe werkplekken 9 UW Flora, UW Groen, UW Schoonmaak 10 Beschutte werkplekken 12 Arbeidsintegratie 13 Praktijkcentrum 14 Sociaal verslag 18 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 19 Vooruitblik 2015 Gebruikte afkortingen AKA Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (mbo-opleiding niveau 1) AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BHV Bedrijfshulpverlening BW Begeleid Werken CVS Cliëntvolgsysteem F&I Financiën & ICT (stafafdeling UW) Fte Fulltime-equivalent GGZ Geestelijke gezondheidszorg HR Human Resources (stafafdeling UW) JV Joint Venture KAM Kwaliteit Arbo - Milieu KPI Kritische prestatie-indicator NRG Niet-regelinggebonden PPS Publiek-private samenwerking SBWU Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (heeft inmiddels nieuwe naam: Lister) SW Sociale werkvoorziening UWV Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen VCA Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Wsw Wet sociale werkvoorziening WWB Wet Werk en Bijstand

3 Voorwoord Met plezier bieden wij u hierbij ons jaarverslag over 2014 aan. Het was een jaar met veel veranderingen en plannen maken, ter voorbereiding op de ingrijpende vernieuwingen in het sociale domein met ingang van 2015 (inwerkingtreding Participatiewet en sociaal akkoord). Tegelijkertijd hebben we ook in 2014 weer hard gewerkt aan onze maatschappelijke opdracht: het bieden en vinden van passend werk voor mensen die daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met het maken van het Transitieplan UW heeft UW gekozen voor een bijstelling van haar visie en de manier waarop activiteiten en dienstverlening georganiseerd is. Doel van de transitie: UW wil een duurzame strategisch partner zijn en blijven voor de gemeenten Utrecht en Houten op het gebied van arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Veranderingen zijn nodig om nieuwe doelgroepen - mensen met een bijstands- en Wajong-uitkering - binnen de Participatiewet te kunnen helpen op hun weg naar werk, ook met krimpende budgetten. In 2014 heeft UW al volop werkplekken geboden aan deze nieuwe doelgroepen. Bij de Werktraining, een project dat UW uitvoert in opdracht van de gemeente Utrecht, zijn meer dan 600 mensen met een bijstandsuitkering gestart. Daarnaast is het noodzakelijk dat de organisatie gezonder wordt. UW past daarom de bedrijfsvoering en dienstverlening aan om met minder budget meer marktconform te kunnen werken. In 2014 heeft de gemeente Utrecht als aandeelhouder van UW ingestemd met het transitieplan en de daarvoor benodigde middelen ter beschikking gesteld. De visie achter het plan is zowel intern met de medewerkers als extern met relaties, partners in de stad en ook de gemeenteraad gedeeld, en heeft geleid tot nieuwe samenwerkingsvormen ten behoeve van de mensen waarvoor UW werkt. De samenwerking met diverse partners in Utrecht is mede gericht op het voorkomen dat er kwetsbare mensen tussen wal en schip vallen bij alle veranderingen in wet- en regelgeving. De sturing en financiële positie van UW is in 2014 verbeterd door invoering van kwartaalrapportages met dashboards op de belangrijkste kritische prestatieindicatoren. Ook zijn in 2014 nog enkele langlopende zaken van voorgaande jaren afgehandeld. Een blijvende zorg is de huisvesting van UW op de locatie Niels Bohrweg, waarvoor een plan voor renovatie en uitbreiding is voorbereid. Het jaar 2014 is dankzij de grote inzet en betrokkenheid van de UW-medewerkers en onze aandeelhouder goed afgesloten. Namens het directiemanagementteam dank ik iedereen hartelijk daarvoor. Talitha van den Elst directeur Bericht van de Raad van Commissarissen Het jaar 2014 stond in het teken van de invoering van de veelbesproken Participatiewet, een wet met verstrekkende gevolgen voor UW als onderneming, niet de in laatste plaats door de hiermee gepaard gaande overheidsbezuinigingen. De kunst van het ondernemen is van een bedreiging een kans maken. En daarin zijn directie en managers van UW zeer goed geslaagd. Op basis van haar - sterk veranderde - opdracht, de verwachte ontwikkelingen in de afzetmarkt van haar diensten en de - structureel afnemende - beschikbaarheid van middelen is een goed doortimmerd transitieplan gemaakt. Een plan dat aangeeft op welke wijze en onder welke voorwaarden UW in staat is haar taak - het zo dicht mogelijk naar de reguliere arbeidsmarkt brengen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - ook in de toekomst te vervullen. Nu UW volop bezig is dit plan uit te voeren, blijkt hoe degelijk dit plan is en dat de soms pijnlijke ingrepen die moeten worden gedaan in het teken staan van nieuw perspectief. UW is eigendom van en werkt voor de gemeente Utrecht. De burgers van Utrecht mogen zich gelukkig prijzen met een gemeentebestuur dat zich bekommert om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en daarbij UW een belangrijke rol toekent. UW Jaarverslag 2014 pagina 3

4 In ruil voor deze rol en dit vertrouwen mag de gemeente van UW verwachten dat zij haar opdracht zo goed en zo efficiënt mogelijk verricht. Dat beschouwen wij als Raad van Commissarissen dan ook als belangrijkste taak: hierop toezien en het bestuur van UW hierbij met raad en daad terzijde staan, kritisch maar constructief. Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door, zeker in economisch mindere tijden een zware opgave. Het werk ligt immers niet voor het oprapen. Toch slaagde UW er in 2014 in om haar doelstellingen te realiseren en werd bovendien een goede basis gelegd voor succes in Daarvoor komt de mensen van UW alle lof toe. Peter de Leeuwerk voorzitter Raad van Commissarissen Organisatieprofiel Aandeelhouder UW Holding BV De gemeente Utrecht is eigenaar van de aandelen van UW Holding BV en daarmee eigenaar van UW. Gemeente Houten De gemeente Houten heeft UW Holding BV belast met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening middels een aanwijzingsbesluit. Directiemanagementteam Het directie/managementteam eind 2014, van links naar rechts: Robin Wille (manager Werkbedrijven), Gertjan Stoker (manager Financiën en ICT), Talitha van den Elst (directeur), Patrick de Lange (manager Arbeidsintegratie). Niet op de foto: Bianca Weijers (manager Human Resources). Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen eind 2014, van links naar rechts: Hein Pouw, Yasemin Tümer, John Herfkens, Kete Kervezee, Peter de Leeuwerk (voorzitter). Loes Loes werkt sinds 1991 bij UW en heeft al vele werkzaamheden verricht op de productieafdelingen. In 2012 heeft ze haar AKA-diploma behaald. Loes werkt bij Verpakken. Ik mag hier in mijn eigen werktempo werken en dat is erg fijn. Ik houd van geconcentreerd werken. We monteren beugels op de afdeling. Het wordt afgewisseld met ander werk, dat is prettig, als het maar niet te moeilijk is. pagina 4

5 Strategische keuzes In 2013 heeft UW de opdracht gekregen van de gemeente Utrecht om een herstructureringsplan te maken. Daarin wordt onder meer aangegeven hoe UW haar rol ziet in de toekomst en hoe zij haar bedrijfsvoering kan verbeteren. Dit mede in het perspectief van de stop op de instroom van nieuwe medewerkers in de Wsw per 1 januari 2015 en de bezuinigingen op de Wsw die tot 2020 doorgevoerd worden. Dit heeft geleid tot het Transitieplan UW , dat in het voorjaar van 2014 door de gemeenteraad van Utrecht is geaccordeerd en waarvoor middelen ter beschikking zijn gesteld. In het transitieplan van UW zijn de herijkte missie en visie van UW opgenomen. De missie van UW UW helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk, zodat iedereen zich ontwikkelt en op eigen wijze en niveau deelneemt aan de samenleving. De visie van UW UW stelt mensen in staat het beste uit zichzelf te halen en zich duurzaam waar te maken op de arbeidsmarkt. UW werkt intensief en creatief samen in netwerken met werkgevers, maatschappelijke organisaties en overheid. UW staat als maatschappelijke onderneming midden in de samenleving, is zichtbaar en legt verantwoording af over haar resultaten. Participatiewet en sociaal akkoord In 2014 zijn vele voorbereidingen getroffen op de invoering van de Participatiewet. Met de komst van de nieuwe wet is per 1 januari 2015 de instroom van nieuwe medewerkers in de Wsw gestopt. Echter: regelingen veranderen, de mensen blijven gelijk. Er blijven veel mensen die ondersteuning en hulp nodig hebben bij het vinden, behouden en uitvoeren van werk. Voor hen blijft UW zich inzetten. Medewerkers die voor 2015 via de Wsw of Wajong aan de slag konden, vallen per 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Daarbij wordt nog onderscheid gemaakt binnen deze groep, namelijk in de mensen die aanspraak kunnen maken op de banenafspraak (mensen met een Wswindicatie en/of een Wajong-uitkering of die opgenomen zijn in het doelgroepenregister) en de andere mensen die vanuit de bijstand aan werk geholpen moeten worden. In het sociaal akkoord is vastgelegd dat bedrijfsleven en overheid samen banen creëren in de periode voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In de regio Utrecht-Midden gaat het in 2015 en 2016 om zo n banen. Hiervoor kunnen mensen die vallen onder deze banenafspraak in aanmerking komen: mensen die niet het minimumloon kunnen verdienen, mensen met een Wsw-indicatie en mensen met een Wajonguitkering met arbeidsvermogen. Uitvoering en regels hieromtrent zijn bij het schrijven van dit verslag nog niet alle helder en gereed. UW heeft deelgenomen aan de voorbereidingen voor het realiseren van de afspraken uit het sociaal akkoord en aan de voorbereidingen voor het oprichten van het regionaal werkbedrijf. UW werkt hiertoe samen met meerdere gemeenten, UWV en SW-bedrijven in de regio Utrecht- Midden. UW heeft zich ook zelfstandig in 2014 verder voorbereid op de veranderende wet- en regelgeving door naast mensen met een Wsw-indicatie ook mensen met een WWB- (bijstand) of Wajong-uitkering aan werk te helpen via tijdelijke dienstverbanden binnen UW (bijvoorbeeld bij UW Groen en UW Schoonmaak) of bij reguliere werkgevers in bijvoorbeeld groepsdetacheringen. De infrastructuur van UW blijkt zeer geschikt om mensen met uiteenlopende achtergronden de kans te geven zich te ontwikkelen en te bewijzen op een werkplek. Toekomst ligt in samenwerken De toekomst van UW ligt in lokale en regionale samenwerking: samen met andere partijen vormgeven aan arbeidsparticipatie voor alle doelgroepen die UW begeleidt. UW Jaarverslag 2014 pagina 5

6 Gemeente Utrecht Instroom Participatiewet 20-80% loonwaarde UWeetjes Vier korte films Etcetera Beschut/ AWBZ PPS Consulenten Diagnose Ontwikkeling Begeleiding Werkervaring CVS Commercie Netwerk WGSP Schoonmaak (samenwerking) JV/Samenwerking Werkgevers Uitzendbureaus Groen/ Flora Catering/ facilitaire diensten UB2000/ UW UW heeft inmiddels met meerdere partijen een doorstroomketen opgezet. Een voorbeeld is de samenwerking die UW met cateraar Albron is aangegaan. Albron stuurt in UW-huis de catering aan en professionaliseert de cateringdienstverlening intern en voor klanten. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over doorstroom van geschikte kandidaten - opgeleid door Albron - met diverse achtergronden (Wsw, Wajong, WWB) vanuit UW naar vestigingen van Albron. Er zijn korte films gemaakt van de samenwerking van UW met Lister, Makro, Hella en Vrumona. Via UW is een aantal cliënten van Lister (begeleid wonen Utrecht, voorheen SBWU) aan werk geholpen bij reguliere werkgevers. Betrokken medewerkers vertellen in een korte film over de samenwerking. UW is in 2013 een samenwerking gestart met Makro. UW pakt kerstpakketten in voor Makro. Daarnaast heeft Makro de kerstpakketten voor alle UW-medewerkers geleverd. Van de samenwerking is in 2014 een korte film gemaakt door Makro Kerstpakketten. Om werkgevers, gemeenten en SW-bedrijven te informeren over de mogelijkheden die groepsdetacheringen bieden, is in opdracht van Locus Netwerk een film over groepsdetacheringen gemaakt. Voor deze film zijn ook opnames gemaakt bij een UW-groepsdetachering bij het bedrijf Hella BV te Nieuwegein, al jaren een goede klant van UW. UW heeft in het najaar van 2014 een grote opdracht voor Vrumona uitgevoerd: 1,8 miljoen flesjes Royal Club zijn voorzien van een actiehalslabel. In totaal zijn in korte tijd kratten met flesjes door het magazijn en de werkvloer van UW verwerkt. Vrumona heeft een korte film gemaakt van de Royal Club-actie, waarin ook de bijdrage van UW in beeld komt. Deze - en eerdere - films zijn te bekijken op en op het YouTube-kanaal van UW: UWnl. Partner gemeente Utrecht UW wil een belangrijke partner van de gemeente Utrecht zijn en blijven bij het uitvoeren van de Participatiewet. Utrecht is een vitale stad met veel kansen voor mensen om te werken naar vermogen, ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Het is de ambitie van UW om daaraan een wezenlijke bijdrage te leveren. Nieuwe website en brochures In het najaar is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe website en nieuwe brochures. De nieuwe website is inmiddels online. Uiteraard informeert de website over de maatschappelijke doelstelling en de dienstverlening van UW. Bovendien staan er op de nieuwe website veel foto s, filmpjes en interessante verhalen van klanten en van mensen die via UW aan het werk zijn. Het adres van de UW-website is De nieuwe brochures komen in de loop van 2015 beschikbaar. Interne verhuizing vestiging Aidadreef De UW-vestiging Aidadreef is in februari 2014 verhuisd van de begane grond en eerste etage naar de derde en vierde etage van hetzelfde pand direct naast NS-station Utrecht Overvecht. Doordat de derde en vierde etage aanzienlijk minder vierkante meters tellen, bespaart UW fors op de huisvestingskosten van deze vestiging. Op de locatie Aidadreef zijn het UW-onderdeel arbeidsintegratie, directie en stafafdelingen gevestigd. pagina 6

7 Ideeënbus In 2013 zijn op de drie UW-vestigingen ideeënbussen geplaatst. Medewerkers kunnen er hun ideeën in kwijt over hoe hun werk beter, sneller en/of veiliger kan. In 2014 zijn ingediende ideeën van medewerkers van Groen, Metaal en Verpakken beloond met bloemen en waardebonnen. UW op sociale media UW is actief op Twitter met het en heeft een bedrijfsaccount op LinkedIn. LinkedIn wordt met name ingezet voor het verspreiden van informatie over de UW-dienstverlening en vacatures bij UW. Op Twitter wordt veel breder en vaker gecommuniceerd, bijvoorbeeld over nieuws en weetjes over UW, de Participatiewet, ontwikkelingen op het gebied van werk in Utrecht, enzovoort. WerkenFM Onder de naam The Social Company Show heeft internetradiostation een serie programma s over sociale werkbedrijven gemaakt. In augustus is een uitzending gewijd aan UW. In het programma kwamen onder anderen de UW-klanten Marian Vreenegoor van de gemeente Utrecht en Johan de Leeuw van Hella BV aan het woord. Ook vertelde een aantal medewerkers van UW over hun ervaringen. Het programma is terug te luisteren op de website van UW. Zomerfeest Voor de tweede keer is vlak voor de zomervakantie het UW Zomerfeest gehouden voor alle UW-medewerkers. Het thema van het feest was Mexicaans. Het plein bij de ingang van het magazijn op de locatie Niels Bohrweg was ingericht als feestterrein. Optredens, muziek, Mexicaans eten en een zomerzonnetje zorgden voor een geslaagd feest. UW doet in grote aantallen In 2014 hebben Wsw-medewerkers gezamenlijk 1,49 miljoen uren gewerkt. De metaalafdeling van UW maakt per jaar slotjes voor lantaarnpalen. UW Flora plaatst en versiert meer dan 200 kerstbomen bij klanten. UW Flora heeft plantenbakken bij klanten in onderhoud. UW Flora maakt en levert elke week ongeveer 200 bossen bloemen voor klanten. Op de afdeling Verpakken worden elk jaar meer dan één miljoen snoepverpakkingen gemaakt. UW heeft 45 conciërges gedetacheerdbij basisscholen in Utrecht. Medewerkers van UW Schoonmaak maken dagelijks meer dan m 2 vloeroppervlakte schoon. UW nieuwsbrief Met de UW nieuwsbrief informeert UW onder anderen klanten en relaties over dienstverlening, gebeurtenissen en ontwikkelingen bij UW. De digitale nieuwsbrief is in 2014 zes keer per verspreid. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan op UW Jaarverslag 2014 pagina 7

8 Externe werkplekken Individuele detacheringen en Begeleid Werken (Wsw) Het aantal individueel gedetacheerde Wsw-medewerkers is in 2014 licht gestegen ten opzichte van Van het aantal nieuwe detacheringen zijn er 26 medewerkers geplaatst bij nieuwe opdrachtgevers, de overige 30 bij bestaande relaties. Bijna alle medewerkers van wie de detachering bij hun opdrachtgever beëindigd is in 2014, zijn herplaatst op detacheringsplekken bij andere opdrachtgevers. Het totaal aantal opdrachtgevers is met ongeveer 110 gelijk gebleven. De opdrachtgever betaalt in principe een uurtarief conform arbeidsmarktwaarde. Het afgelopen jaar hebben we afspraken kunnen maken met inleners over het aanpassen van het tarief. Daarnaast is het doel om het aantal leegloopuren van gedetacheerde medewerkers zoveel mogelijk te beperken. Een derde aandachtsgebied is het verbreden en verdiepen van onze dienstverlening aan bestaande en nieuwe opdrachtgevers. We hebben aanvragen ontvangen voor het plaatsen en - snel - invullen van vacatures. Deze opdrachten hebben we naar tevredenheid van de relatie kunnen invullen. Ook het klanttevredenheidsonderzoek toont aan dat inleners over het algemeen zeer tevreden zijn over de dienstverlening van UW. In 2014 is ingezet op doorstroom van Wsw-medewerkers naar Begeleid Werken (waarbij de medewerker bij werkgever in dienst treedt). Het aantal BW ers is met 11 gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Medewerkers worden in dit verband onder meer ingezet als chauffeur, medewerker fietsenstallingen/assistent fietsherstel, medewerker kringloop en medewerker support. Aantal nieuwe detacheringen (medewerkers) Aantal beëindigde detacheringen (diverse redenen) Totaalaantal detacheringen einde jaar Aantal Begeleid Werken (medewerkers) Groepsdetacheringen Het aantal medewerkers dat in 2014 in groepsdetacheringen werkte op locaties van klanten is stabiel gebleven op ongeveer 300. Ongeveer 35 mensen zijn vanuit de WWB aan de slag gegaan bij groepsdetacheringen van UW. Met onder meer de klanten PostNL (postbezorging in Houten), PostNL Pakketservice, Hella en Jumbo Supermarkten zijn de contracten verlengd. Een grote groep UW-medewerkers heeft in de zomermaanden als gastheer/-vrouw gewerkt in het Utrechtse Zwembad De Krommerijn. Een andere nieuwe klant van groepsdetacheringen is Reshare, een onderdeel van het Leger des Heils, dat na een aanbesteding in opdracht van de gemeente Utrecht gebruikte kleding inzamelt en sorteert voor hergebruik. Aan deze aanbesteding waren social return-voorwaarden verbonden door de gemeente. Door medewerkers van UW in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht voldeed Reshare aan deze voorwaarden. UW is er gestart met vijf medewerkers die het sorteerwerk doen. De verwachting is dat deze groepsdetachering verder zal groeien in In de tweede helft van 2014 zijn de voorbereidende gesprekken begonnen met de gemeente Houten over een grote opdracht: het schoonmaken van gemeentelijke panden zoals sporthallen, brandweerkazernes, openbare scholen en het gemeentehuis. De uitvoering start in 2015 en de verwachting is dat deze opdracht werk oplevert voor enkele tientallen medewerkers vanuit groepsdetacheringen, waarbij met name ook medewerkers met een Wajong-achtergrond aan de slag kunnen. De uitvoering van deze grote opdracht gebeurt in samenwerking met collega s van UW Schoonmaak. pagina 8

9 UW Flora De hoogtepunten van 2014 waren het leveren van 280 nieuwe planten inclusief bakken bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam, het vervangen van oude beplanting door nieuwe bakken met planten bij de gemeente Amersfoort en het leveren van het grootgroen in het in oktober geopende Stadskantoor van Utrecht. In het Stadskantoor heeft UW Flora voor het eerst een groene muur geplaatst van zes bij drie meter. Kerstbomen In 2014 zijn er weer meer kerstbomen geleverd en opgetuigd, ruim 200 stuks. De kerstbomen zijn onder meer geplaatst op locaties van diverse ministeries in Den Haag en Utrecht, De Nederlandsche Bank, SVB, politiebureaus in de regio Utrecht en regio Haaglanden, VO Raad en diverse locaties van de Hogeschool Utrecht. Ook heeft UW Flora weer kransen gemaakt in opdracht van de gemeente Utrecht voor de dodenherdenking op 4 mei en diverse andere herdenkingen. Met 20 medewerkers levert UW Flora diensten op het gebied van interieurbeplanting en bloemsierkunst aan ongeveer 200 klanten. In 2014 heeft UW Flora 10 nieuwe klanten kunnen verwelkomen. UW Groen Het jaar 2014 is een goed jaar geweest voor UW Groen. Van belang daarbij is niet alleen de omzet waaraan ook enkele nieuwe opdrachten hebben bijgedragen - maar zeker ook de wijze waarop succesvol verder is gebouwd aan het versterken van de contacten met de gemeente Utrecht (met name met de dienst Stadswerken) en de gemeente Houten. Dat was concreet te merken aan positieve evaluaties en de rol die UW Groen speelde bij het verkrijgen van nieuwe opdrachten. Instroom nieuwe doelgroepen WWB en Wajong Vanuit WWB en Wajong zijn in 2014 weer medewerkers aan de slag gegaan bij UW Groen. De 23 medewerkers (waarvan 8 uit de Wajong) hebben langdurig voor UW Groen gewerkt of werken er nog steeds. Deze medewerkers hebben een positieve bijdrage geleverd aan de werkzaamheden van UW Groen. Ziekteverzuim De inspanningen om het ziekteverzuim te verlagen hebben bij UW Groen tot een uitstekend resultaat geleid. Aan zieke medewerkers werd intensief aandacht besteed en daardoor is het ziekteverzuim teruggebracht tot een niveau dat niet eerder zo laag was bij UW Groen, namelijk 6,7%. Opleidingen Vanwege de aard van de werkzaamheden besteedt UW Groen elk jaar veel aandacht aan opleidingen, zo ook in Veiligheidsopleidingen zijn voor alle nieuwe medewerkers verplicht. In 2014 hebben alle nieuwe medewerkers deelgenomen aan de opleiding Basisveiligheid openbare ruimte (BVO) en op een na hebben alle deelnemers het examen bij het IPC/Wellant College met een diploma afgesloten. Daarnaast hebben 24 medewerkers deelgenomen aan de verplichte cursus Veilig werken langs de weg. Alle deelnemers hebben de cursus met een certificaat afgesloten. Aan de opleiding Beeldbestekken hebben alle leidinggevenden, meewerkend voormannen en medewerkers van het bedrijfsbureau van UW Groen deelgenomen. De veertien medewerkers hebben de cursus met een certificaat afgesloten. Aan de BHV-cursus hebben 24 medewerkers deelgenomen. In deze cursus is naast een ontruimingsoefening ook brandbestrijding en eerste hulp inclusief AED opgenomen. UW Jaarverslag 2014 pagina 9

10 UW Schoonmaak UW Schoonmaak heeft in 2014 een grote opdracht gekregen van de gemeente Utrecht: de schoonmaak van het 21 verdiepingen tellende nieuwe Stadskantoor. Het Stadskantoor opende de deuren voor het publiek in oktober. In juni al gingen de eerste schoonmaakmedewerkers er aan de slag. Een maand voor de opening startten medewerkers van UW Schoonmaak met de opleveringsschoonmaak en een ultieme naloopronde in het weekend voor de officiële opening zorgde voor schone nieuwe werkplekken voor de ambtenaren en schone ontvangstruimtes voor het publiek. Beschutte werkplekken Verpakken Sinds de opening verzorgt UW Schoonmaak de reguliere schoonmaak in het gebouw: reiniging van het sanitair, stof afnemen, stofzuigen, deuren reinigen, enzovoort. De glasbewassing heeft UW aanbesteed en na het doorlopen van de procedure gegund aan een bedrijf uit De Meern. Tijdens de uitvoering van deze grote opdracht voor de gemeente Utrecht is ook het werk voor de andere klanten van UW Schoonmaak gewoon doorgegaan. Daarnaast zijn samen met de collega s van groepsdetacheringen voorbereidingen getroffen voor een grote schoonmaakopdracht van de gemeente Houten. Ongeveer 10 medewerkers zijn vanuit de WWB en Wajong het team van UW Schoonmaak komen versterken in Verpakken heeft een druk jaar achter de rug. Een aantal klanten heeft bijna jaarrond werk geleverd en er is ook een aantal mooie nieuwe klanten bijgekomen. De werkzaamheden variëren van het maken van snoeparrangementen, displays, stickeren en het verpakken voor buurtcadeaus, tot het maken van beugels en het labelen en opschonen van kratten. De omzet is uiteindelijk hoger geëindigd dan begroot. Met alle betrokkenen in de keten (verkoop, bedrijfsbureau, magazijn en productie) is een (knelpunten)analyse gemaakt op proces, omzet en kosten, met als doel om Verpakken/Beschut werken verder te verbeteren. Gedacht moet worden aan het herinrichten van de teams, een betere bezettingsgraad van de beschikbare ruimte, het stoppen met het woon-werkvervoer door UW en het verbeteren van processen. De implementatie van het plan loopt door in pagina 10

11 Utrecht en Houten worden fietsrekken geproduceerd en voor de klant Sunbeam is de productie van frames voor het bevestigen van zonnepanelen verhoogd. Voor Sunbeam zagen we nu ook de aluminium onderdelen van de frames, dit liet het bedrijf aanvankelijk elders uitvoeren. Naast de vaste bezetting van Wswmedewerkers zijn er bij Metaal leerwerktrajecten opgezet in samenwerking met het UW-project de Werktraining. Voor deelnemers aan dit project (mensen met een WWBuitkering die aangemeld worden door de gemeente Utrecht) zijn drie vaste werkplekken opgezet. Daarnaast heeft Metaal werkplekken beschikbaar voor reïntegratiekandidaten. Wsw-medewerkers en deelnemers aan leerwerktrajecten krijgen de kans om opleidingen te volgen bij Metaal. Na het met succes afronden van een opleiding heeft de kandidaat een grotere kans op de arbeidsmarkt. Door de unieke combinatie van leren en werkervaring opdoen in een volwaardig metaalwerkbedrijf zijn diverse medewerkers doorgestroomd naar een reguliere baan buiten UW. Het ging hierbij om Begeleid Werken en reguliere dienstverbanden. Metaal In 2014 heeft de afdeling Metaal zich positief ontwikkeld. Het is gelukt om meer en divers werk binnen te halen. Daardoor kan Metaal nu gevarieerder werk aanbieden, waardoor medewerkers nieuwe vaardigheden kunnen aanleren. In 2014 zijn er nieuwe klanten bijgekomen. Daarnaast is er van bestaande klanten meer en nieuw werk binnengehaald. Voor de gemeenten Michael Michael werkt bij UW Schoonmaak. Zijn grote hobby is voetballen met UW-collega s in het G1-voetbalteam bij de Utrechtse club VSC. Ook de coaches van zijn team werken bij UW. In juni 2014 hebben Michael en zijn elftal een gouden medaille gewonnen op de Special Olympics. Mijn motto is plezier hebben in wat je doet. Dat geldt ook voor het werk: als je met plezier werkt, kom je ook met plezier naar je werk. Ronny Ronny heeft in 2014 deelgenomen aan de Werktraining bij UW en kreeg daarna een contract bij het UW-onderdeel groepsdetacheringen. In de zomer heeft hij met een groep UW-collega s als gastheer in Zwembad De Krommerijn gewerkt. Wanneer je met mensen in een groep samenwerkt, leer je van elkaar. Dat is mooi. Van het werken in het zwembad vind ik het contact met de bezoekers het leukste van alles. UW Jaarverslag 2014 pagina 11

12 Arbeidsintegratie Het resultaat van de afdeling Arbeidsintegratie is beter dan begroot en draagt ook in 2014 positief bij aan het resultaat van UW. De beleidsactiviteiten van arbeidsintegratie stonden in 2014 in het kader van de voorbereiding op de invoering van de Participatiewet. Deze invoering gaat onder andere gepaard met de invoering van het doelgroepenregister (bij UWV), het opzetten van loonwaardemeting en de groepsgewijze training van de doelgroep. Voor deze onderwerpen heeft UW een aantal pilots opgezet of meegedaan aan regionale pilots. Ook zit een vertegenwoordiger van UW aan de gesprekstafel over deze onderwerpen. Zo hebben bij UW 100 WWB ers van de gemeente Utrecht en 56 Wsw ers een loonwaardemeting gekregen. De ervaring die UW hiermee heeft opgedaan nemen we mee in de regionale uitrol van de uitvoering van de Participatiewet. Als jobcoachorganisatie voert UW een uniforme methodiek met betrekking tot de begeleiding van medewerkers en deelnemers aan werkprojecten. In de gesprekken die wij voeren met werkgevers in de regio is de deskundige begeleiding van de medewerkers met een arbeidshandicap een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle en duurzame match. Om tot deze match te komen werkt UW tevens nauw samen met het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht. arbeidsmarkt. In 2014 hebben 118 personen vanuit de WWB deelgenomen aan het project. Het project is zowel door Stadswerken als door Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht zeer positief geëvalueerd. Banenplan UW voert voor de gemeente Utrecht een aantal projecten uit die vallen onder het Banenplan. Hier zijn 284 deelnemers op ingestroomd tot 1 juli Zij worden begeleid op of naar werk. Met name de jobcoaching op de werkvloer is een bewezen effectief middel om uitval te voorkomen en plaatsingen te bestendigen. De laatste deelnemer uit het contract participatieplaatsen is uitgestroomd in december Het doel was om voor deze moeilijke doelgroep een duurzame plaatsingsresultaat van 30% te realiseren. Het resultaat is uiteindelijk 44,3% plaatsing waarvan 35,6% duurzaam. Een resultaat waar UW met tevredenheid op kan terugkijken. Lekstroom-gemeenten In navolging op de strategische samenwerking met de gemeente Utrecht werkt UW nauw samen met de gemeente Houten. In dat kader is UW voor WIL (Werk en Inkomen Lekstroomgemeenten), waarvan de gemeente Houten onderdeel is, twee projecten gestart. De insteek van alle partijen is een structurele samenwerking op gebieden waarop UW van toegevoegde waarde kan zijn voor de Lekstroomgemeenten. Detacheringen Wajong en WWB De afdeling groepsdetacheringen van UW heeft in 2014 een stagnatie van de groei meegemaakt. Voor de Wajong- en WWB-medewerkers is de nadruk komen te liggen op het doorplaatsen naar een plek op de arbeidsmarkt buiten UW. De jobcoaching die UW uitvoert is met name op deze doorplaatsing gericht. Werktraining Schone Parken Het project Schone Parken heeft een dubbele doelstelling: het zorgt voor schone parken in Utrecht door het verwijderen van zwerfvuil en het is tevens een werkproject voor deelnemers met een afstand tot de Sinds mei 2013 voert UW de Werktraining uit voor de gemeente Utrecht. Deelnemers aan de Werktraining volgen vier maanden diverse trainingen en werken tegelijkertijd in de branche passend bij de deelnemer en de toekomst op de arbeidsmarkt. De Werktraining biedt begeleiding, training en activering richting werk. Hierbij wordt de brede definitie van werk gehanteerd: van regulier werk tot vrijwilligerswerk, passend bij de mogelijkheden van de deelnemer. In 2014 zijn 886 deelnemers in traject gekomen, 627 van hen zijn aan de slag gegaan met een plan, bij 106 zijn aanvullende diagnostische onderzoeken ingezet, 206 deelnemers zijn naar werk of matchbaar doorgestroomd en 151 vakgerichte opleidingen zijn afgerond. pagina 12

13 Outplacement en private opdrachten Trainingen De begeleiding van de deelnemers in het traject na plaatsing en de expertise op het financiële vlak biedt UW een uniek uitgangspositie in gesprekken met werkgevers in de regio Utrecht. De omvang van deze afdeling blijft redelijk stabiel en de werkgevers blijven ons vinden voor outplacement- en spoor 2- trajecten. Met name bedrijven met laag geschoold personeel krijgen ondersteuning van onze consulenten. Trajecten Opdrachtgever Gemeente Utrecht Regio Utrecht (excl. gemeente Utrecht) Regio Amsterdam UWV Outplacement Totaal UW heeft de vestiging in Amsterdam Zuidoost in het voorjaar van 2013 gesloten. Sindsdien voeren we alleen nog lopende contracten uit in de regio Amsterdam. Praktijkcentrum Aan leidinggevenden van de Werktraining zijn workshops gegeven over het gebruik van competentiemetingen. Er zijn trainingen gegeven aan leidinggevenden van de Wsw-groepsdetachering om beter te leren omgaan met gedragsproblemen. Tevens heeft het Praktijkcentrum in samenwerking met HR masterclasses voor het ondersteunend personeel georganiseerd over de Participatiewet. De deelnemers zijn geprikkeld actief mee te denken over de eigen rol en de bijdrage van UW binnen deze wet. Verder zijn er voor Wsw-medewerkers assertiviteitstrainingen en trainingen werknemersvaardigheden gegeven. Diagnostiek/arbeidsonderzoek voor de Werktraining De aanmeldingen voor diagnostisch onderzoek vanuit de Werktraining hebben een hoge vlucht genomen (150 in 2014). Dit onderzoek wordt veelal ingezet om een indicatie te geven van de arbeidsmogelijkheden of van de psychische belastbaarheid van deelnemers. Diagnostiek/arbeidsondezoek en trajecten In 2014 zijn weer onderzoeken en trajecten voor private partners verricht. Zowel via de afdeling Arbeidsintegratie van UW als rechtstreeks voor klanten als bijvoorbeeld GGZ-instelling Mozaik, UB2000, het WerkgeversServicepunt, FPC2landen, Acture en Valentine Z. Pilots loonwaardemeting Het Praktijkcentrum heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling van een systeem voor loonwaardemeting van UW. In het derde kwartaal zijn pilots uitgevoerd voor de Werktraining en de Wsw-doelgroep met het eigen systeem en met een gevalideerd loonwaardemetingsysteem. Wsw Opleidingen Het Praktijkcentrum van UW verzorgt diverse opleidingen die afgesloten worden met een examen voor een erkend diploma. In 2014 zijn erkende opleidingen in de metaal, VCA (veilig werken) en schoonmaak gegeven. Tevens zijn de laatste AKA-opleidingen (mbo 1-niveau) voor medewerkers afgerond. In het kader van de inburgeringswet hebben docenten van het Praktijkcentrum Nederlandse taallessen verzorgd. In 2014 zijn er nog veel Wsw-intakegesprekken gevoerd. Nog tot in de laatste maand van het jaar zijn mensen ingestroomd en begeleid in de Wsw. De aanmeldingen hiervan hadden een grillig verloop. Dit zorgde voor tijdelijke grote werkdruk, die goed is opgevangen. Per 1 januari 2015 is de Wsw-instroom gestopt vanwege het ingaan van de Participatiewet. Ook de wettelijk verplichte Wsw-herindicaties zijn goed en volgens afspraak uitgevoerd. UW Jaarverslag 2014 pagina 13

14 Sociaal verslag Op basis van het transitieplan van UW zijn meerdere deelplannen gemaakt, waarvan enkele al in 2014 tot uitvoering zijn gekomen. Ten behoeve van het Wsw-personeel is in samenwerking met de vakbonden een sociaal statuut opgesteld. Hierin is beschreven wat van UW als werkgever en daarnaast van de Wsw-medewerkers verwacht en gevraagd mag worden bij de vele veranderingen waar UW voor staat. Het sociaal statuut is in november in drie bijeenkomsten met de medewerkers toegelicht. Ten behoeve van het ondersteunend personeel is in samenwerking met de vakbonden een sociaal plan gemaakt, dat begin 2015 is ondertekend. Dit sociaal plan is van belang in verband met de organisatieverandering die UW in 2015 wil doorvoeren. De ondernemingsraad is bij de verschillende plannen - indien deze advies- of instemmingsplichtig zijn - nauw betrokken. Wsw-medewerkers In 2014 is veelvuldig overlegd met de gemeente Utrecht over de instroom in de Wsw en het verlengen van tijdelijke Wsw-arbeidscontracten in verband met landelijke bezuinigingen op de Wsw en het effect daarvan op lange termijn. De gemeente Utrecht heeft in het najaar van 2014 besloten om tijdelijke contracten van Wsw-medewerkers die goed functioneren te verlengen tot september Medewerkers van wie het derde arbeidscontract afliep hebben een vast dienstverband aangeboden gekregen. Ook is er tot eind 2014 aan nog zoveel mogelijk mensen vanaf de Wsw-wachtlijst een dienstverband aangeboden tot september De gemeente besluit in de loop van 2015 wat er na 1 september 2015 gebeurt met de tijdelijke contracten. In 2014 zijn relatief veel medewerkers uitgestroomd vanwege het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd en vanwege doorplaatsing naar dagbesteding. Pardiep Pardiep werkt sinds 2008 bij UW Groen. In zijn jaren bij UW Groen heeft hij diverse opleidingen gevolgd, zoals bosmaaien, werken met de heggenschaar, rijden met trekker en maaier, en de AKA-opleiding. In het voorjaar van 2014 heeft Pardiep zijn mbo-diploma assistent hovenier gehaald. De opleidingen die ik bij UW mocht volgen, hebben een grote invloed gehad op mijn ontwikkeling. Ze komen goed van pas als ik eventueel kan doorgroeien naar een baan bij een andere, zeg maar gewone werkgever. Karlijn Karlijn werkt sinds 2006 bij UW. Na een detacheringsperiode bij een ander bedrijf kwam ze in 2012 bij de bloembinderij van UW Flora werken. Elke dag is anders. Het is afhankelijk van de wensen van de klanten wat we gaan doen. Meestal liggen er bloemen klaar en gaan we daar boeketten van maken. Tijdens de kerstperiode is het extra druk. We plaatsen kerstbomen bij onze klanten, zowel echte als kunstbomen, en versieren die ook. Verder zijn we dan druk met het maken van kerststukjes. pagina 14

15 Aantal Wsw-medewerkers Aantal medewerkers Aantal fte s Gemiddeld aantal fte s 31 december (+ 36 BW) (2014) 1 januari (+ 25 BW) 881,3 889,3 (2013) 1 januari (+ 21 BW) 917,4 922 (2012) Wachtlijst Wsw Gemeente Utrecht Gemeente Houten Totaal 31 december januari januari Ziekteverzuim Wsw Verzuimpercentage totaal , , ,2 Uit een vergelijking tussen de verzuimcijfers van 84 Wsw-bedrijven blijkt dat het verzuim bij UW fors onder het landelijk gemiddelde ligt, zowel bij de Wswmedewerkers als bij het ondersteunend personeel. Deze benchmark verzuim is gehouden in opdracht van Cedris en SBCM. Niet-regelinggebonden medewerkers (NRG) Medio 2014 zijn tien trainers van de gemeente Utrecht overgenomen door UW. Deze afspraak is gemaakt in het kader van het project Werktraining dat UW uitvoert voor de gemeente Utrecht. In 2014 is terughoudend omgegaan met het invullen van vacatures met het oog op de transitie en de wetenschap dat er ook bezuinigd wordt op het ondersteunend personeel. Ondanks de overname van een groep medewerkers is het totaal aantal ondersteunende medewerkers niet gestegen. Aantal NRG-medewerkers Aantal medewerkers Aantal fte s Gemiddeld aantal fte s 31 december ,0 164 (2014) 1 januari ,6 159,4 (2013) 1 januari ,0 164 (2012) Ziekteverzuim NRG Verzuimpercentage , , ,5 UW Jaarverslag 2014 pagina 15

16 Medewerkers UW Traject BV Het betreft hier medewerkers die vanuit de WWB en de Wajong zijn aangemeld bij UW en bij UW een tijdelijke dienstverband krijgen. Aantal medewerkers Aantal fte s Gemiddeld aantal fte s 31 december ,0 54 (2014) 1 januari ,9 1 januari ,1 Opleidingen, trainingen, onderzoek UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen en instrumenten voor arbeidsonderzoek ontwikkeld voor medewerkers en cliënten. Werk staat daarbij centraal: oriënteren en voorbereiden op werk, - ander - werk zoeken, werk behouden, je verbeteren in je werk. Een deel van het aanbod wordt door het Praktijkcentrum van UW uitgevoerd. Daarnaast werken we samen met organisaties als MBO Utrecht, IPC en ITO. Een aantal van de opleidingen leidt op voor een erkend diploma. In 2014 zijn in totaal meer dan opleidingen, trainingen en arbeidsonderzoeken gevolgd door Wsw-medewerkers en deelnemers aan de Werktraining. Per persoon kunnen meerdere opleidingen/trainingen gevolgd zijn. Daarvan zijn er meer dan 300 vakopleidingen, zoals bijvoorbeeld basisvaardigheden metaal, heftruck, HACCP, taxichauffeur en schoonmaak. Bijna alle deelnemers aan de Werktraining volgen de trainingen werknemersvaardigheden (551) en solliciteren (ook 551). Ook de taaltrainingen wordt door een groot aantal Werktraining-deelnemers gevolgd (120). Voor het laatst is in 2014 de AKA-opleiding gegeven: 28 Wsw-medewerkers hebben deze opleiding op mbo 1-niveau succesvol afgerond. De laatste diploma s zijn in november uitgereikt. Aantal deelnemers Wsw Aantal deelnemers Werktraining Vakopleidingen Werknemersvaardigheden Taaltrainingen Pc-trainingen Arbeidsonderzoek Divers (o.a. herindicaties en trajectadvies/ begeleiding) Totaal Ook voor het ondersteunend personeel (bijvoorbeeld consulenten, werkleiding en management) is een ontwikkelingsprogramma opgesteld. In 2014 zijn onder meer masterclasses Participatiewet en nieuwe vormen van samenwerking en de training Sturen op resultaten verzorgd. pagina 16

17 Kwaliteit, Arbo, Milieu Kwaliteit Er is in 2014 een start gemaakt met het implementeren van het kwaliteitsdenken op alle niveaus en daarbij zijn leidinggevenden verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen processen. Dit zal in 2015 verder uitgerold worden. Alle processen worden in 2015 beschreven en geborgd in het integraal managementsysteem. In het kader van de transitie zijn diverse verbeterprojecten gestart, waarin kwaliteitsaspecten aan de orde zijn, zoals het verbeterplan voor beschut werken, de invoering van kwartaalrapportages en dashboards. Arbo Alle gemelde ongevallen (23) zijn geregistreerd en geanalyseerd. Het aantal meldingen in 2014 is gestegen met 6 ten opzichte van 2013 (17). De snij- en stootongevallen zijn in 2014 met 6 meldingen gestegen. In nader onderzoek was er geen trend te achterhalen, daar de snij- en stootongevallen op diverse plekken binnen en buiten UW plaatsvonden. De meldingen van ongevallen op de openbare weg zijn gereduceerd van 5 in 2013 naar 0 in Dit heeft mede te maken met de zachte winters (weinig gladheid). Het aantal meldingen van ongevallen extern is gedaald van 7 naar 5. In 2014 is in verband met het stijgende aantal meldingen rondom agressie en veiligheid een verbetertraject veiligheid opgestart. Milieu In 2014 is er kritisch gekeken naar gebruik van gevaarlijke stoffen. Alle stoffen zijn geïnventariseerd en beoordeeld of ze nog voldoen aan de eisen van de huidige wetgeving. Met het beheersysteem Stoffenmanager zijn de stoffen gekoppeld aan veiligheidsbladen waarmee risico s beter kunnen worden beoordeeld en gehanteerd. Leerwerkbedrijf-certificaten UW-onderdeel UW Flora UW Groen UW Productie UW Reïntegratie Kwaliteitskeurmerken UW-onderdeel Kwaliteitskeurmerk Erkend leerbedrijf Aequor Erkend leerbedrijf Aequor Erkend leerbedrijf Ecabo Erkend leerbedrijf Kenteq Erkend leerbedrijf VTL Erkend leerbedrijf Ecabo Kwaliteitskeurmerk UW Reïntegratie ISO 9001:2008 UW Flora ISO 9001:2008 UW Groen ISO 9001:2008 VCA** Groenkeur ErBo UW Productie ISO 9001:2008 Groeps- en individuele detacheringen ISO 9001:2008 Bericht van de Ondernemingsraad De OR heeft in 2014 een aantal zaken anders aangepakt. Zo is er een jaarplan opgesteld, waarin we met elkaar afspraken hebben gemaakt en deze hebben we vastgelegd in KPI s (kritische prestatie-indicatoren). Met de directie zijn afspraken gemaakt over de hoogte van het budget en de OR is in 2014 voor het eerst als budgethouder zelf verantwoordelijk geweest voor de bewaking van het budget. Ook het trainingsprogramma is op een andere manier ingevuld. We hebben de trainingen van twee tweedaagse bijeenkomsten omgezet naar vijf eendaagse bijeenkomsten en konden zodoende beter inspelen op de actualiteit. Alle instemmings- en adviesaanvragen hebben we afgehandeld binnen de door ons gestelde termijn van maximaal 6 weken. Het ging hierbij om de volgende aanvragen: Adviesaanvraag betreffende het transitieplan (positief advies) Adviesaanvraag betreffende de implementatie Werk Loont (positief advies) Adviesaanvraag samenwerking catering van UW en Albron (positief advies) Instemmingsaanvraag leaseautoregeling (instemming verleend) Instemmingaanvraag overgangsregeling leaseautoregeling (instemming verleend) Instemmingsaanvraag personenvervoer (instemming verleend) Instemmingsaanvraag IPAP-regeling (instemming verleend) Instemmingsaanvraag werktijden Niels Bohrweg (nog in behandeling per 1 januari 2015) Instemmingsaanvraag koffiegeld (instemming verleend) Instemmingsaanvraag herinrichting functiehuis NRGmedewerkers (instemming verleend). De OR heeft tien overlegvergaderingen met de directie gehouden, waarvan er twee zijn bijgewoond door twee leden van de Raad van Commissarissen. De OR heeft 14 eigen vergaderingen gehouden. De OR heeft ten behoeve van enkele advies-/instemmingsaanvragen (zoals transitieplan en functiehuis) een klankbordgroep ingesteld. Dirk van der Leer voorzitter Ondernemingsraad UW UW Jaarverslag 2014 pagina 17

18 Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in euro s x Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet Directe productiekosten Brutomarge Ontvangen subsidies Totaal Bedrijfskosten Loonkosten Wsw Loonkosten deelnemerstrajecten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten Netto-omzet resultaat Financiële baten en lasten (per saldo) Nettoresultaat Toelichting Het jaar 2014 stond in het teken van de voorbereiding op de transitie. In dit jaar is het door UW opgemaakte transitieplan in verschillende gremia behandeld en vervolgens ambtelijk en bestuurlijk vastgesteld. De financiering van de transitie is in de zomer 2014 toegekend. Hetgeen UW in staat stelde om daadwerkelijk te gaan starten met de transitie. De transitie is in 2014 opgedeeld in 26 transitieprojecten, allen met een eigenaar in het directiemanagementteam. Het totaal van de opbrengsten die door UW gegenereerd worden met de uitvoering van haar activiteiten bedraagt over miljoen euro (gelijk aan 2013) waarvan 60% Wsw-subsidie en 40% omzet. De bedrijfskosten bestaan voor het grootste deel uit de loonkosten van de Wswmedewerkers en het ondersteunend personeel. De overige bedrijfskosten betreffen voornamelijk huisvestings- en transportkosten. In 2013 is onder de overige bedrijfskosten een eenmalige bate van euro opgenomen. In 2014 hebben we bij gelijkblijvende activiteiten derhalve minder kosten gemaakt dan in Belangrijk hierin is geweest het structureel verlagen van de huurkosten van de vestiging op de Aidadreef. De verhuizing op de Aidadreef van de begane grond en 1e etage naar de 3e en 4e etage is een hele operatie geweest en heeft geleid tot een halvering van de ruimten, inzet op flexplekken en vermindering van de kosten. Door de openheid en kleinere ruimten heeft het op de samenwerking binnen de teams een positief effect. De omzet voor het onderdeel Schoonmaak is sterk gestegen door de opdracht voor het schoonmaken van het nieuwe Stadskantoor van de gemeente Utrecht. In het resultaat van 2014 is ook een aantal financiële tegenvallers voor een bedrag van euro verantwoord. In december 2014 is de begroting voor het jaar 2015 vastgesteld. In de begroting 2015 wordt ten opzichte van het jaar 2014 gestreefd naar een hogere omzet en lagere kosten. De uitgangspunten voor de begroting zijn beschreven maar niet vrij van risico s. De inwerkingtreding van de Participatiewet en de vorming van arbeidsmarktregio s, inclusief alle financiële gevolgen, zijn ook op dit moment nog niet definitief ingeregeld. In de kwartaalrapportages 2015 informeren wij nauwgezet over de (financiële) effecten. De uitvoering van het transitieplan wordt in 2015 meer zichtbaar voor onze interne organisatie, maar ook voor onze stakeholders. Het inrichten van de interne organisatie typeren wij voor onszelf als belangrijk aandachtspunt voor het jaar pagina 18

19 Vooruitblik 2015 Na jaren van voorbereiding in politiek Den Haag en ook in de gemeentelijke politiek wordt 2015 het jaar waarin de veranderingen breed maatschappelijk merkbaar worden. Geen nieuwe medewerkers meer die in de Wsw-regeling kunnen instromen. De eerste bezuinigingen op de budgetten Wsw, maar ook op subsidies voor andere doelgroepen. Een Participatiewet die nog niet volledig doorgrond is en nog niet volledig van aanvullende regels en voorschriften is voorzien. Bij schrijven van dit verslag zijn niet alle regels helder, de rollen en taakverdeling moeten nog duidelijk worden en betrokken instanties moeten zich nog inwerken in werkwijze, registratie, berekeningen, enzovoort. Kortom, het gaat om een grote operatie en stelselwijziging, die enorme effecten heeft op de mensen waarvoor het allemaal bedoeld is. Effecten die in de loop van 2015 en de jaren daarna echt zichtbaar gaan worden. Voor UW betekent dit ook roerige tijden waarin we ons op de veranderingen voorbereiden door duidelijk richting te kiezen, zoals we in ons transitieplan hebben gedaan. Door samenwerking in de keten te realiseren, zowel in de stad als in de regio met onze collega s. Door samen te werken met bedrijven en opdrachtgevers. Door te zorgen dat de mensen die niet zelf een baan kunnen vinden of behouden, via ons in verschillende constructies bij werkgevers aan het werk kunnen gaan. Door medewerkers op te leiden, bij te scholen en vaardigheden te leren die noodzakelijk zijn voor het kunnen werken bij reguliere werkgevers. Door werkgevers te ontzorgen, door ondersteuning in begeleiding te bieden, door regels en systemen inzichtelijk te maken. Door duidelijk te maken dat we samen voor die inclusieve arbeidsmarkt kunnen zorgen. 2015: het jaar waarin UW de ingezette noodzakelijke veranderingen vanuit het transitieplan bij elkaar brengt en vele veranderingen binnen de organisatie geïmplementeerd worden. Tijdens de verbouwing blijven we ons werk doen. Het zal een lastig en enerverend jaar worden. We weten waar we het voor doen: voor al die mensen die steun nodig hebben bij het vinden, behouden of uitvoeren van werk. We zetten onze jarenlange ervaring en ruime expertise over en met het werken met mensen maximaal in. Daar gaan we voor, ook in Met elkaar bouwen aan een gezonde toekomst UW voert reeds decennia de Wet sociale werkvoorziening uit voor de gemeenten Utrecht en Houten. Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 zijn UW en de gemeente voor nieuwe uitdagingen gesteld vanwege het dichtzetten van de Wsw en de komst van nieuwe doelgroepen, zoals de mensen die voorheen een beroep deden op de Wajong. Bovendien wordt de rijkssubsidie Wsw de komende jaren geleidelijk verlaagd. Deze ontwikkelingen maken de transitie van UW noodzakelijk. UW is voor de gemeente Utrecht en Houten een belangrijke partner bij het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen zal UW zich de komende jaren ontwikkelen naar een regie- en uitvoeringsorganisatie die op verschillende manieren de samenwerking zoekt met private en publieke organisaties om passend werk te bieden aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Een expertisecentrum waar kennis en kunde van doelgroepen breed wordt ingezet ten behoeve van het werkend leren van mensen. We doen het allemaal voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben op hun weg naar werk. Dat zal niet altijd makkelijk zijn. Gelukkig delen de gemeente Utrecht en UW hetzelfde uitgangspunt. Een duurzame transitie levert winst op voor de mensen in onze stad. Zo bouwen we met elkaar aan een gezonde toekomst. UW investeert in duurzaamheid met als uitgangspunt People-Planet-Profit, waarbij de P van People op de eerste plaats staat. De lijn die UW naar de toekomst heeft uitgezet sluit aan bij de ambities van de gemeente Utrecht om in gezamenlijkheid duurzame maatschappelijke en sociale verbindingen te leggen, zodat iedereen naar vermogen kan participeren. Victor Everhardt Wethouder Werk en Inkomen, gemeente Utrecht

20 Vestigingen UW Aidadreef GE Utrecht Niels Bohrweg CA Utrecht Nieuwe Houtenseweg SE Utrecht Postadres Postbus GG Utrecht Werken Werkt

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken.

Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken. Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Voorwoord Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Organisatieprofiel 5 Strategische keuzes 6 UWeetjes 7 Externe werkplekken 8 Diensten 9 Beschutte werkplekken 10 Arbeidsintegratie

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 206 207 33 98 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Stand van zaken implementatie Participatiewet

Stand van zaken implementatie Participatiewet Stand van zaken implementatie Participatiewet Cedris volgt de implementatie van de Participatiewet, via een monitor die regelmatig wordt uitgezet bij de 90 aangesloten sociale werkbedrijven. Wat is de

Nadere informatie

Netwerk van bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven. Quotumwet. Wie telt (niet) mee?

Netwerk van bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven. Quotumwet. Wie telt (niet) mee? Vragen van bedrijven Wat is Locus? Wat doet Locus? Waarom inclusief worden? Netwerk van bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven Quotumwet Wie telt (niet) mee? Salaris Stimulerende instrumenten Wat voor werkzaamheden?

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie De Participatiewet, banenafspraak & quotum Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2. Wajong uitsluitend

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten.

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. WAJONG PARTICIPATIEWET WSW Wegwijzer Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die door een beperking of chronische

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS 2016 in cijfers Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Werkgelegenheid Regio Eindhoven bestuur EINDHOVEN

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda Plan van aanpak social return Gemeente Gouda Doelstelling: Het doel van het Plan van aanpak social return (SR) is om het aantal inwoners dat via SR aan het werk komt ten minstens te verdubbelen. Dat betekent

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst RWA gemeenten

Informatiebijeenkomst RWA gemeenten Linde Maas Algemeen directeur Amfors Groep Informatiebijeenkomst RWA gemeenten 18 september 2013 Informatiebijeenkomst RWA gemeenten 1. Participatiewet & sociaal akkoord 2. Rapporten Capel toegespitst

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

arbeid / dagbesteding Participatiewet

arbeid / dagbesteding Participatiewet arbeid / dagbesteding Participatiewet Wat is de overheid van plan met de Participatiewet? Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

PostNL. De praktijk van een duurzame en succesvolle inzet van arbeidsbeperkten bij PostNL

PostNL. De praktijk van een duurzame en succesvolle inzet van arbeidsbeperkten bij PostNL PostNL De praktijk van een duurzame en succesvolle inzet van arbeidsbeperkten bij PostNL Netwerkbijeenkomst charter Diversiteit 23 juni 2016 Sipke Plat Inhoud Over PostNL; PostNL in cijfers PostNL Pakketten

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

SAMEN NIEUWE WERELDEN VERKENNEN. Op reis met het thema arbeidsparticipatie 24 september 2015

SAMEN NIEUWE WERELDEN VERKENNEN. Op reis met het thema arbeidsparticipatie 24 september 2015 SAMEN NIEUWE WERELDEN VERKENNEN Op reis met het thema arbeidsparticipatie 24 september 2015 Kernvraag 1: Heeft de invoering van de Participatiewet iets veranderd onder de leden van de NVRD? Kernvraag 2:

Nadere informatie

Cedris lezing 3 maart 2016. 1. Inleiding

Cedris lezing 3 maart 2016. 1. Inleiding Cedris lezing 3 maart 2016 1. Inleiding Dank voor de uitnodiging. Vorig jaar (11 juni) gaf ik bij een congres van Cedris en Social Enterprise een toelichting op het SER-advies over sociale ondernemingen.

Nadere informatie

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder.

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Steeds meer ondernemers helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Dat doen ze om verschillende redenen,

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

WERKPLAATSNIEUWS. voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014

WERKPLAATSNIEUWS. voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014 WERKPLAATSNIEUWS voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014 t Is bijna zomer, de hoogste tijd voor de tweede nieuwsbrief van 2014 over de Wijkse Werkplaats. Er zijn wat ontwikkelingen gaande,

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Dit brengt de fracties van PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie tot de volgende vragen aan het college:

Dit brengt de fracties van PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie tot de volgende vragen aan het college: 2015 SCHRIFTELIJKE VRAGEN 89 Vragen van de dames H. de Boer en H. Koelmans en de heren R. Post en M. van Ooijen (ingekomen op 26 mei 2015 en antwoorden door het college verzonden op 9 juli 2015) Schriftelijke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 981 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Participatiewet wat betekent dit voor werkgevers De klassieke verzorgingsstaat

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet!

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Programma 16.15 uur Welkom (Erik Rosier, projectleider Konnekt os) Hoofdlijnen Participatiewet (Jan Karel Jobse) Aan de slag & korte

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet WAT WIL JE WETEN OVER Introductie: beschut moet of toch niet? 2 discussies: Financieel (kosten beschut) Hoogte vd kosten Dienstverband: vast vs

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Samenleving Uw brief

Nadere informatie

Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat

Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat In deze workshop aandacht voor Duurzame garantiebanen. Mensen met

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Nieuwegein 20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Onderwerp Verordening Individuele studietoeslag WIL en Datum 22 april 2015 Participatieverordening WIL Raadsvoorstel Afdeling Strat gie Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht Ingradodag 31 maart Ontwikkelingen Nieuw landelijk beleid op 1. RMC vernieuwing 2. Regionale aanpak VSV 3. Jongeren in een kwetsbare positie

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie