De Belgische grensarbeider : sociale en fiscale implicaties ten gevolge van een Nederlandse. tewerkstelling I N H O U D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Belgische grensarbeider : sociale en fiscale implicaties ten gevolge van een Nederlandse. tewerkstelling I N H O U D"

Transcriptie

1 De Belgische grensarbeider : sociale en fiscale implicaties ten gevolge van een Nederlandse tewerkstelling Wonen aan de ene kant van de grens en werken aan de andere kant van de grens heeft zowel implicaties op fiscaal als op sociaal vlak. Hierna vindt u een overzicht. 1. Implicaties bij 100 % Nederlandse tewerkstelling 1.1 Fiscale implicaties voor Belgische inwoners die gaan werken in Nederland Werknemers die voorheen in België woonden en werkten en op die grond belastbaar waren in België en die voor 100 % in Nederland gaan werken maar in België blijven wonen, zullen voor hun professionele inkomsten van Nederlandse oorsprong belastbaar worden in Nederland. België zal echter als woonland eveneens belastingen heffen over het inkomen. Om te voorkomen dat beide landen over hetzelfde inkomensbestanddeel belastingen heffen, werden afspraken tussen België en Nederland vastgelegd in het dubbelbelastingverdrag dat op 5 juni 2001 ondertekend werd. Men zal vanaf het kalenderjaar waarin men overschakelt van Belgische naar Nederlandse tewerkstelling in België een aangifte in de personenbelasting moeten blijven indienen met daarin het wereldwijde inkomen. Met betrekking tot de professionele inkomsten betekent dit dat men in de code 1250 het Belgische loon EN het Nederlandse loon verminderd met de Nederlandse loonbelasting en sociale zekerheidspremie zal moeten aangeven. Aangezien het bedrag van het Nederlandse loon verminderd met de loonbelasting en de sociale zekerheidspremie zal worden vrijgesteld in België (vrijstelling met progressievoorbehoud), moet men dit bedrag eveneens aangeven in de rubriek «Inkomsten van buitenlandse oorsprong» (Vak IV.L.2.). Vanaf de datum van Nederlandse tewerkstelling zal men ook belastingplichtig worden in Nederland. In Nederland hebben de werknemers de keuze tussen binnenlandse belastingplicht of buitenlandse belastingplicht. A. Buitenlandse belastingplicht De buitenlandse belastingplicht houdt in dat men in Nederland enkel de inkomsten van Nederlandse oorsprong moet aangeven. De wereldwijde inkomsten (i.e. onroerende inkomsten, roerende inkomsten, diverse inkomsten en beroepsinkomsten incl. de beroepsinkomsten van Nederlandse oorsprong) zullen moeten worden aangeven in de woonstaat, in casu België. Om dubbele belasting van de Nederlandse inkomsten te vermijden zal België de inkomsten van Nederlandse oorsprong vrijstellen van belasting. Wat de kostenaftrek betreft, zal men in België van alle aftrekposten kunnen blijven genieten terwijl men in Nederland enkel van de persoonsgebonden aftrekken zal genieten. Men zal een aangifte in de belasting der niet-inwoners moeten indienen met daarin te vermelden de inkomsten I N H O U D De Belgische grensarbeider : sociale en fiscale implicaties ten gevolge van een Nederlandse tewerkstelling 1 Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen 5 Onroerend goed dat als hoofdverblijfplaats dient voor de zelfstandige kan voortaan niet voor beslag vatbaar worden verklaard 7 P Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in juli PACIOLI NR. 239 BIBF-IPCF OKTOBER

2 van Nederlandse oorsprong. Aangezien men in beide landen een aangifte zal moeten indienen, zal men ook in beide landen een aanslagbiljet ontvangen. In Nederland zal men een aanslagbiljet ontvangen m.b.t. de inkomsten van Nederlandse oorsprong terwijl men in België een aanslagbiljet zal ontvangen m.b.t. de wereldwijde inkomsten met vrijstelling van de inkomsten van Nederlandse oorsprong en met toepassing van het progressievoorbehoud. In Nederland is er echter geen aangifteplicht indien er voldoende loonheffing werd ingehouden op het loon. B. Binnenlandse belastingplicht De binnenlandse belastingplicht houdt in dat men in Nederland in de belasting der niet-inwoners zal belast worden op zijn wereldwijde inkomsten. In België zal men ook nog altijd een aangifte in de personenbelasting moeten indienen met vermelding van het wereldwijde inkomen en vrijstelling van de in Nederland belaste inkomsten. Wat de kostenaftrek betreft zal men in Nederland van alle aftrekposten kunnen genieten aangezien het volledige inkomen in Nederland wordt belast. De aftrekposten in Nederland omvatten ondermeer de (hypotheek)rente op de eigen woning, de ziektekosten en de studiekosten. Indien men in Nederland opteert voor de binnenlandse belastingplicht zal men vanaf het kalenderjaar waarin men overschakelt van Belgische naar Nederlandse tewerkstelling in België een aangifte in de personenbelasting moeten blijven doen van het wereldwijde inkomen met vrijstelling van de in Nederland belaste inkomsten. In Nederland zal men een aangifte in de belasting van niet-inwoners moeten doen. Aangezien men opteert voor de binnenlandse belastingplicht zal men in Nederland nu niet alleen de inkomsten van Nederlandse oorsprong maar de wereldwijde inkomsten moeten aangeven. Men zal zijn wereldwijde inkomsten dus zowel in België als in Nederland moeten aangeven. In België zal men de mogelijkheid hebben om de inkomsten van Nederlandse oorsprong vrij te stellen. Ook in deze situatie zal men zowel in Nederland als in België een aanslagbiljet ontvangen. C. Binnenlandse / buitenlandse belastingplicht In principe is het aantrekkelijk om in Nederland voor de binnenlandse belastingplicht te opteren. Dit geldt voornamelijk indien men een (hypotheek)rente heeft op de eigen woning aangezien Nederland voorziet in de volledige aftrek van de rente terwijl België slechts in een beperkte aftrek voorziet mits de hypothecaire lening aan een aantal voorwaarden voldoet. Men dient er echter wel rekening mee te houden dat, indien men de keuze van binnenlandse belastingplichtige herroept, de aftrekposten van de laatste acht jaar zullen worden teruggenomen (= terugploegregeling). Er zal evenwel geen terugname zijn van de heffingskortingen, lijfrentepremies, uitgaven voor kinderopvang en de persoonsgebonden aftrekposten. Het is steeds aan te raden berekeningen te laten uitvoeren of het aantrekkelijk is gebruik te maken van de keuzemogelijkheid aangezien het resultaat afhankelijk is van de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene. D. 100 % belastbaar in Nederland Werknemers die 100 % in Nederland werken dienen als Belgisch rijksinwoner toch in België hun wereldwijde inkomen aan te geven (en vrij te stellen). Sinds het aangepaste dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland dienen deze werknemers gemeentebelastingen te betalen op het vrijgestelde inkomen (op basis van artikel 24 van het protocol bij het dubbelbelastingverdrag). 1.2 Sociale zekerheidsimplicaties voor werknemers die in België sociaal verzekerd waren en overschakelen naar de Nederlandse sociale zekerheid Werknemers die voorheen in België als zijnde hun woonland werkten en op die grond sociaal verzekerd waren in België en nu 100 % in Nederland gaan werken, worden sociaal verzekerd in Nederland. Dit heeft voor hen de navolgende gevolgen : In plaats van een wettelijke verzekering via de mutualiteiten moet de werknemer een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten in Nederland. Deze moet ook dekking bieden in België. Bij ziekte bestaat recht op de Nederlandse loondoorbetaling bij ziekte gedurende het eerste jaar. Bij arbeidsongeschiktheid bestaat recht op een Nederlandse uitkering. Bij werkloosheid blijft het recht op een Belgische werkloosheidsuitkering voortbestaan. Ten aanzien van de kinderbijslag geldt dat Nederland de kinderbijslag dient te betalen. Deze is over het algemeen lager dan de Belgische kinderbijslag. Indien de partner in België werkt, gaat het recht op Belgische kinderbijslag van de partner voor en wordt het recht op Nederlandse kinderbijslag geschorst. Het nabestaandenpensioen zal naar rato van het aantal verzekeringsjaren zowel door Nederland als België betaald worden mits voldaan wordt aan de diverse voorwaarden. Het wettelijk ouderdomspensioen zal ook naar rato van het aantal verzekeringsjaren door Nederland en België betaald worden. Voor ieder jaar dat zij verzekerd zijn in Nederland krijgen zij 2 % van de Nederlandse AOW toegekend. Bij arbeidsongevallen en beroepsziekten bestaat geen recht op een Belgische uitkering (aangezien Nederland een dergelijke separate verzekering niet kent) OKTOBER 2007 BIBF-IPCF PACIOLI NR

3 De premie voor de Nederlandse sociale zekerheid, «de volksverzekering», voor de werknemer bedraagt maximaal 9 694,50 EUR. De premie voor de werkloosheidsverzekering bedraagt 1 130,26 EUR. Deze premies worden echter verminderd door middel van de toepassing van de heffingskortingen. De premies in België bedragen 13,07 % van het inkomen zonder dat hierop een maximum van toepassing is; Een werknemer die in Nederland aan de sociale zekerheid is onderworpen, is verzekerd voor ziektekosten. De vergoedingen worden geregeld door de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). AWBZ : de AWBZ regelt de bijzondere ziektekosten zoals opname in een verzorgingstehuis, psychische hulp of kunst- en hulpmiddelen. Elke werknemer is hiervoor verplicht verzekerd via inhoudingen op het loon. Zorgverzekeringswet : voor de basisverzekering moet de werknemer zich zelf verzekeren via een Nederlandse zorgverzekeraar. De verzekeraar biedt twee soorten polissen aan : 1. de restitutiepolis : in dit systeem kan de werknemer zelf een zorgverlener kiezen in Nederland of België. De kosten worden vergoed volgens Nederlandse maatstaven, ook deze in België gemaakt. 2. de naturapolis : de zorgverlening gebeurt via gecontracteerde zorgverleners. Worden er zorgen verstrekt door een niet-gecontracteerde zorgverlener (zullen meestal Belgische zijn), dan is een eigen bijdrage verschuldigd. De premies voor de AWBZ worden op het loon ingehouden. De premie voor de basisverzekering is afhankelijk van de poliskeuze maar bedraagt ongeveer EUR per jaar. Daarnaast kan de werknemer nog aanvullende verzekeringen afsluiten bij de Nederlandse verzekeraar of een hospitalisatieverzekering bij een Belgisch ziekenfonds of verzekeraar. De werknemer zelf die voor een restitutie- of naturapolis en vergoedingen van de Belgische rekeningen via deze polis kiest, moet niet langer ingeschreven zijn bij een Belgisch ziekenfonds. Wenst de werknemer in het kader van een naturapolis gebruik te maken van geneeskundige verstrekkingen in België, dan moet hij wel een E106 aanvragen en aan zijn ziekenfonds overhandigen. Indien de werknemer gezinsleden heeft die niet zelfstandig verzekerd zijn, dan moeten deze gezinsleden zich melden bij het College voor Zorgverzekeringen. De gezinsleden kunnen in principe alleen geneeskundige verstrekkingen krijgen in België. Wensen zij verstrekkingen in Nederland, dan moeten ze hiervoor voorafgaandelijk toestemming vragen aan het Belgische ziekenfonds. Zij moeten op dit moment alleszins een formulier E106 aan het Belgische ziekenfonds overhandigen. Het formulier E106 wordt afgeleverd door de zorgverzekeraar. Verstrekkingen die in België niet helemaal vergoed worden en die in Nederland onder de AWBZ-verzekering vallen, kunnen wel nog bij de Nederlandse zorgverzekeraar worden ingediend voor bijkomende tussenkomst. Vooraleer grensoverschrijdend aan de slag te gaan, is het aan te raden een analyse te maken van de persoonlijke situatie om na te gaan welke keuzes gemaakt dienen te worden. 2. Implicaties bij een gesplitste tewerkstelling tussen België en Nederland (salary split) In tegenstelling tot een volledige tewerkstelling in één bepaald land, werken werknemers ook vaak gelijktijdig in meerdere landen. Indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is, heeft men dan te maken met een gesplitste salarisstructuur. 2.1 Fiscale behandeling In principe worden bezoldigingen belast in de staat waar de activiteiten worden uitgeoefend, tenzij de volgende drie voorwaarden simultaan voldaan zijn : 1. het verblijf in de werkstaat (Nederland) duurt niet langer dan 183 dagen gedurende een periode van 12 maanden; 2. het salaris wordt niet betaald door of voor rekening van een werkgever in de werkstaat; 3. het salaris wordt niet ten laste gelegd van een vaste inrichting van de werkgever in de werkstaat. Indien een werknemer dus meer dan 183 dagen in Nederland voor professionele doeleinden verblijft, is de eerste voorwaarde niet voldaan en zal hij bijgevolg belast worden in de werkstaat, met name Nederland. Zelfs indien aan de 183 dagen-regel niet voldaan is, kan het zijn dat er belastbaarheid in Nederland ontstaat. Indien de salariskosten gerelateerd aan de Nederlandse activiteiten doorgerekend worden naar de Nederlandse vennootschap is de tweede voorwaarde immers niet vervuld, wat betekent dat er tevens belastingplicht ontstaat in Nederland. Aangezien de heffingsbevoegdheid dan toekomt aan de werkstaat (Nederland), worden de bedrijfsinkomsten die bekomen worden in de werkstaat in België van belasting vrijgesteld. Voor de berekening van de personenbelasting PACIOLI NR. 239 BIBF-IPCF OKTOBER

4 op het overige belastbaar inkomen van een inwoner van België, wordt het tarief toegepast dat van toepassing zou zijn geweest indien de vrijgestelde inkomsten niet waren vrijgesteld (zgn. vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud). Dergelijke splitsing van de heffingsbevoegdheid over twee of meer landen heeft in de regel een belastingvermindering tot gevolg. Dit kan verklaard worden door, enerzijds, het gedeeltelijk vermijden van de progressieve belastingdruk en, anderzijds door de lagere belastingdruk in het buitenland. 2.2 Sociaalrechtelijke aspecten Wanneer personen die de nationaliteit van één van de EUlidstaten bezitten beroepsactiviteiten uitoefenen op het grondgebied van meer dan één van de EU-lidstaten, wordt de toepasselijke sociale wetgeving bepaald door toepassing van de bepalingen van EU-verordening nr. 1408/71. Artikel 14, 2, b, i van deze EU-verordening bepaalt dat de wetgeving van de woonplaatsstaat, in dit geval dus België, van toepassing blijft indien een deel van de werkzaamheden in deze staat wordt uitgeoefend of indien de werknemer verbonden is aan verscheidene ondernemingen of verscheidene werkgevers die hun zetel of domicilie op het grondgebied van verschillende lidstaten hebben. Dit betekent dus dat Belgische rijksinwoners met een gesplitste salarisstructuur tussen België en Nederland de Belgische sociale zekerheidsbijdragen zowel op het Belgisch als op het buitenlands salaris verschuldigd zijn. In de praktijk kunnen alle formaliteiten ter zake en alle betalingen van sociale zekerheidsbijdragen uitgevoerd worden door de Belgische vennootschap of het sociaal secretariaat, handelend als bemiddelaar of gevolmachtigde tussen de RSZ en de buitenlandse vennootschap(pen). Verder dient nog een attest E101 aangevraagd te worden waarin wordt bevestigd dat uitsluitend de Belgische sociale zekerheid van toepassing is. 2.3 Cijfervoorbeeld Een eenvoudig cijfervoorbeeld toont aan dat een gesplitste salarisstructuur tussen België en Nederland een aanzienlijk nettovoordeel kan opleveren in vergelijking met een 100 % Belgische tewerkstelling. De berekeningen uit het volgende voorbeeld zijn gebaseerd op een situatie waarbij de werknemer gehuwd is (niet-werkende echtgenote), twee kinderen ten laste heeft en een brutojaarsalaris van ,00 EUR verdient. Voor de split hebben we een verdeling van 50 % België en 50 % Nederland aangenomen, en zonder toepassing van de 30 %-regel in Nederland. Hypothese 1 Hypothese 2 België (50 %) Nederland (50 %) Totaal split België (100 %) Brutosalaris : , , , ,00 Af : Belgische sociale lasten (10 858,57) (10 858,57) (21 717,14) (21 717,14) Subtotaal : , , , ,86 Inkomstenbelasting (B/NL) (33 973,66) (24 267,23) (58 240,89) (66 629,97) Totaal netto : , , , ,89 Afhankelijk van de concrete situatie zijn eventueel nog verdere optimalisaties mogelijk. Dit dient geval per geval bekeken te worden rekening houdend met de feitelijke gegevens van de tewerkstelling en de persoonlijke situatie %-regeling Bij een tewerkstelling in Nederland is een verdere optimalisatie mogelijk indien de Nederlandse 30 %-regeling kan worden toegepast (vergelijkbaar met het Belgisch bijzonder statuut voor buitenlandse kaderleden). Er dienen echter een aantal voorwaarden vervuld te zijn om te kunnen genieten van de 30 %-regeling : de werknemer dient een buitenlandse werknemer te zijn die door de Nederlandse werkgever wordt aangeworven, of een die naar een Nederlandse werkgever wordt uitgezonden; de werkgever moet een inhoudingsplichtige zijn in de zin van de Nederlandse wet op de loonbelasting; de werknemer dient over een specifieke deskundigheid te beschikken en er dient bovendien schaarste te zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt; in het arbeidscontract dient melding gemaakt te worden dat de werkgever 30 % belastingvrij zal uitkeren OKTOBER 2007 BIBF-IPCF PACIOLI NR

5 Besluit Uit bovenstaande blijkt dat bij een internationale tewerkstelling het raadzaam is zich te laten begeleiden door een fiscale adviseur om zowel de sociaal- als fiscaalrechtelijke aspecten correct te kunnen inschatten. Naargelang de persoonlijke situatie zijn bovendien vaak optimalisaties mogelijk die bepaald kunnen worden aan de hand van berekeningen. Op die manier kan een grensoverschrijdende tewerkstelling voor de werknemer in kwestie een verhoging van het nettoloon opleveren. Yves COPPENS Tax Counsel Veerle TRIEMPONT Senior Tax Counsel Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen Fusies, splitsingen en inbrengen van een algemeenheid of een bedrijfstak zijn doorgaans complexe verrichtingen. Het grote aantal artikelen van het Wetboek van Vennootschappen dat eraan gewijd is (artikelen 670 tot 773, die Boek XI van het Wetboek vormen), getuigt daarvan. We zullen u deze verrichtingen in een aantal artikels beknopt voorstellen. De bepalingen van Boek XI van het Wetboek van Vennootschappen zijn van toepassing op alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die door het Wetboek van Vennootschappen worden geregeld, met uitzondering van de landbouwvennootschappen en de economische samenwerkingsverbanden. Om de verschillende verrichtingen goed te onderscheiden, beginnen we met een beschrijving ervan. De fusies Elke fusie brengt de verdwijning (ontbinding zonder vereffening) van ten minste één vennootschap teweeg. De te ontbinden vennootschap(pen) draagt (dragen) haar (hun) gehele vermogen, zowel de rechten als verplichtingen, over aan een andere vennootschap. De vennootschap die het overgedragen vermogen verkrijgt, gaat ofwel over tot een kapitaalverhoging of wordt opgericht. De aandelen die naar aanleiding van de verrichting door de verkrijgende vennootschap worden uitgegeven, worden rechtstreeks aan de aandeelhouders van de ontbonden vennootschap(pen) uitgereikt, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen. Indien één van de hiervoor gedefinieerde punten niet in acht wordt genomen, is de verrichting geen fusie. Soorten fusies Fusie door overneming, zoals bepaald bij artikel 671 van het Wetboek van Vennootschappen, impliceert de overgang van het vermogen van de te ontbinden vennootschap (de overgenomen vennootschap) aan een bestaande vennootschap (de overnemende vennootschap). Fusie door oprichting, zoals bepaald bij artikel 672 van het Wetboek van Vennootschappen, impliceert de overgang van het vermogen van ten minste twee te ontbinden vennootschappen (de overgenomen vennootschappen) aan een nieuw daartoe op te richten vennootschap. De fusie houdt noodzakelijk de overgang van het gehele vermogen van de te ontbinden vennootschap in. De splitsingen Elke splitsing brengt de verdwijning (ontbinding zonder vereffening) van een vennootschap teweeg. De te ontbinden vennootschap draagt haar gehele vermogen, zowel de rechten als verplichtingen, over aan ten minste twee vennootschappen. De vennootschappen die het overgedragen vermogen verkrijgen, gaan ofwel over tot een kapitaalverhoging, of worden opgericht. De aandelen die naar aanleiding van de verrichting door de verkrijgende vennootschap worden uitgegeven, worden rechtstreeks aan de aandeelhouders van de ontbonden vennootschap uitgereikt, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen. Indien één van de hiervoor gedefinieerde punten niet in acht wordt genomen, is de verrichting geen splitsing. PACIOLI NR. 239 BIBF-IPCF OKTOBER

6 Soorten splitsingen Splitsing door overneming, zoals bepaald bij artikel 673 van het Wetboek van Vennootschappen, impliceert de overgang van het vermogen van de te ontbinden vennootschap aan ten minste twee bestaande vennootschappen. Splitsing door oprichting, zoals bepaald bij artikel 674 van het Wetboek van Vennootschappen, impliceert de overgang van het vermogen van de te ontbinden vennootschap aan ten minste twee nieuwe vennootschappen die daartoe worden opgericht. Gemengde splitsing, zoals bepaald bij artikel 675 van het Wetboek van Vennootschappen, impliceert de overgang van het vermogen van de te ontbinden vennootschap aan één of meerdere bestaande vennootschappen EN aan één of meerdere nieuw opgerichte vennootschappen. De bestanddelen van de te ontbinden vennootschap die over de verkrijgende vennootschappen worden verdeeld, zijn niet noodzakelijk bedrijfstakken. De inbreng van een algemeenheid De inbreng van een algemeenheid, bepaald bij artikel 678 van het Wetboek van Vennootschappen, is de rechtshandeling waarbij een vennootschap haar gehele vermogen, zowel de activa als de passiva, zonder ontbinding overdraagt aan één of meer bestaande of nieuwe vennootschappen. De vennootschappen die het overgedragen vermogen verkrijgen gaan ofwel over tot een kapitaalverhoging, of worden opgericht. Het verschil met een fusie ligt hierin : dat er meerdere verkrijgende vennootschappen kunnen zijn (in dat geval is de verrichting nauwer verwant met een splitsing); dat er aan de vennootschap die haar vermogen heeft overgedragen aandelen worden uitgereikt naar aanleiding van de kapitaalverhoging of de oprichting van de vennootschap; dat zulks impliceert dat de vennootschap die haar gehele vermogen overdraagt niet ontbonden is; dat er geen opleg in geld is. vergoeding die uitsluitend bestaat in aandelen van de verkrijgende vennootschap. Een bedrijfstak is een geheel dat op technisch en organisatorisch gebied een autonome activiteit uitoefent en op eigen kracht kan werken (art. 680 W.Venn.). Het verschil met fusies en splitsingen ligt hierin : dat niet het gehele vermogen wordt overgedragen; dat zulks impliceert dat de vennootschap niet ontbonden is; dat er aan de vennootschap die de bedrijfstak heeft overgedragen aandelen worden uitgereikt naar aanleiding van de kapitaalverhoging of de oprichting van de vennootschap; dat er geen opleg in geld is. De partiële splitsing De partiële splitsing wordt niet alsdanig door het Wetboek van Vennootschappen gedefinieerd. In de parlementaire werkzaamheden wordt vermeld dat het een met een splitsing gelijkgestelde verrichting betreft, in de zin van artikel 677 van het Wetboek van Vennootschappen. Partiële splitsing is de rechtshandeling waarbij een bestaande vennootschap : een gedeelte van haar vermogen, zowel rechten als verplichtingen, en zonder dat dit een bedrijfstak uitmaakt, aan een andere bestaande of nieuw op te richten vennootschap overdraagt; de vennootschap die de overdracht doet, blijft bestaan; de vennootschap die het overgedragen vermogen verkrijgt, gaat ofwel over tot een kapitaalverhoging, of wordt opgericht; de aandelen die naar aanleiding van deze verrichting worden uitgegeven, worden rechtstreeks uitgereikt aan de aandeelhouders van de vennootschap die haar vermogen heeft overgedragen; de vennootschap die een gedeelte van haar vermogen heeft overgedragen «verarmt» aangezien ze niets verkrijgt in ruil voor het overgedragen vermogen. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting De inbreng van een bedrijfstak De inbreng van een bedrijfstak, bepaald bij artikel 679 van het Wetboek van Vennootschappen, is de rechtshandeling waarbij een vennootschap, zonder ontbinding, een bedrijfstak alsmede de daaraan verbonden activa en passiva overdraagt aan een andere vennootschap tegen een De verrichting die met fusie door overneming wordt gelijkgesteld, wordt gedefinieerd door artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen. Met fusie door overneming wordt gelijkgesteld : de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder OKTOBER 2007 BIBF-IPCF PACIOLI NR

7 vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houdster is van al hun aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden; de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap, wanneer al hun aandelen en de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, in handen zijn ofwel van die andere vennootschap, ofwel van tussenpersonen van die vennootschap, ofwel van die tussenpersonen en van die vennootschap. Het betreft de vereniging van alle aandelen van een vennootschap in de handen van een andere vennootschap, gevolgd door de ontbinding van de eerste en de overgang van haar vermogen naar de tweede. De verrichting is geen fusie want de overnemende vennootschap verricht geen kapitaalverhoging en er worden geen aandelen uitgegeven. Om deze reden wordt dergelijke verrichting een met een fusie gelijkgestelde verrichting genoemd. Een tweede deel over dit onderwerp wordt gepubliceerd in een volgend nummer van Pacioli. Jean-Pierre VINCKE Bedrijfsrevisor Onroerend goed dat als hoofdverblijfplaats dient voor de zelfstandige kan voortaan niet voor beslag vatbaar worden verklaard Het principe dat het onroerend goed dat als hoofdverblijfplaats dient voor de zelfstandige niet vatbaar is voor beslag, werd bekrachtigd door de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV). Deze wet heeft tot doel het risico dat een zelfstandige ondernemer loopt te beperken, aangezien voor hem geen onderscheid wordt gemaakt tussen het privévermogen en het professioneel vermogen. Voortaan kan de woonplaats van de zelfstandige niet vatbaar voor beslag worden verklaard voor sommige van zijn schuldeisers, en dat zelfs bij faillissement. Omdat dit principe van nietvatbaarheid voor beslag een uitzondering is op het principe dat de goederen van de schuldenaar strekken tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuldeisers,(1) zullen de bepalingen van deze wet van 25 april 2007 bijgevolg strikt worden geïnterpreteerd. 1. Op wie is de wet van toepassing? De wet is van toepassing op (i) natuurlijke personen (ii) die in België een beroepsbezigheid (iii) in hoofdberoep uitoefenen (iv) uit hoofde waarvan ze niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut zijn verbonden. Hier worden alle zelfstandigen bedoeld, met inbegrip van de beoefenaars van vrije beroepen. waar hij gewoonlijk verblijft en niet noodzakelijk om de plaats waar hij is gedomicilieerd). De belangrijkste zakelijke rechten die niet vatbaar voor beslag kunnen worden verklaard zijn het eigendomsrecht, het recht van vruchtgebruik, van erfpacht, van opstal, met uitsluiting dus van het gebruiksrecht en het recht van bewoning. Het kan gaan om eigen, gemeenschappelijke of onverdeelde rechten. In voorkomend geval zal de niet-vatbaarheid voor beslag beperkt zijn tot het onverdeelde deel van de zelfstandige in het goed. In de verklaring van niet-vatbaarheid voor beslag moet de eigen, gemeenschappelijke of onverdeelde aard van het te beschermen recht duidelijk worden vermeld. 3. Gevolgen van de verklaring van niet-vatbaarheid De bescherming geldt slechts voor de schulden die na de verklaring ontstaan en die ontstaan uit de beroepsactiviteit. Dit geldt dus voor contractuele schulden ten aanzien van leveranciers, schulden ten aanzien van kredietinstellingen en sociale en fiscale schulden die verband houden met de beroepsactiviteit (sociale bijdragen, RSZ, btw, onroerende voorheffing op het materieel, ). 2. Voor welk onroerend goed? Het onroerend goed dat beschermd kan worden tegen beslag is het onroerend goed waar de zelfstandige zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd (het gaat om de plaats (1) Artikelen 7 en 8 van de hypotheekwet van 16 december De niet-vatbaarheid heeft geen uitwerking ten aanzien van schulden die geen verband houden met de zelfstandige activiteit, ten aanzien van gemengde fiscale schulden (d.w.z. schulden die niet uitsluitend betrekking hebben op de beroepsactiviteit), ten aanzien van schulden die voortvloeien uit een strafrechtelijke veroordeling, of bij een ernstige fout die aan de oorsprong ligt van een faillissement. PACIOLI NR. 239 BIBF-IPCF OKTOBER

8 Indien het volledig onroerend goed gebruikt wordt als hoofdverblijfplaats of, bij gemengd gebruik, indien het beroepsgedeelte minder dan 30 % van de oppervlakte van het onroerend goed beslaat, kan het volledig onroerend goed niet vatbaar voor beslag worden verklaard. Beslaat het beroepsgedeelte meer dan 30 %, dan kunnen alleen de rechten op het gedeelte dat als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt, niet vatbaar voor beslag worden verklaard mits men vooraf statuten van mede-eigendom opstelt. 4. Inhoud van de verklaring van niet-vatbaarheid voor beslag De verklaring moet (i) de gedetailleerde beschrijving van het onroerend goed bevatten, en, (ii) wanneer het onroerend goed tegelijk wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden en als woning, moet in de beschrijving een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de twee delen en de oppervlakte van elk van de delen worden vermeld, (iii) met de aanduiding van de eigen, gemeenschappelijke of onverdeelde aard. Hoewel de wet ze niet vermeldt, lijken de volgende aanwijzingen eveneens vereist: (i) de hoedanigheid van zelfstandige in de zin van de wet, van de persoon die de verklaring doet, (ii) de instemming van de eventuele echtgenoot van de persoon die de verklaring doet, (iii) wanneer meer dan 30 % van het onroerend goed voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, het feit dat vooraf statuten van mede-eigendom werden opgesteld. 5. Formaliteiten en openbaarmaking van de verklaring van niet-vatbaarheid voor beslag De verklaring moet, op straffe van nietigheid, worden opgemaakt in een authentieke akte. De notaris kan de akte pas verlijden nadat hij de instemming heeft verkregen van de echtgenoot van de zelfstandige. Deze instemming van de echtgenoot is in elk geval vereist, zelfs als het betreffend onroerend goed een eigen goed is van de persoon die de verklaring doet. De verklaring moet worden ingeschreven in een hiertoe bestemd register, op het kantoor van de hypotheekbewaarder van het arrondissement waar het goed gelegen is. De verklaring is pas tegenstelbaar vanaf deze inschrijving. 6. Overdracht van de onroerende rechten die in de verklaring zijn aangeduid Indien het onroerend goed dat niet vatbaar voor beslag werd verklaard, wordt verkocht, blijft de verkoopprijs beschermd als die binnen een jaar wordt wederbelegd in een ander onroerend goed (tijdens die termijn wordt het geld bewaard in handen van de notaris). Het nieuw aangekocht onroerend goed wordt niet vatbaar voor beslag (mits inschrijving van de verklaring van wederbelegging) tenzij de schuldeisers aantonen dat de zelfstandige zijn solvabiliteit opzettelijk heeft verminderd. De datum die in aanmerking zou worden genomen als begindatum van de termijn van één jaar, zou de datum van de authentieke verkoopsakte zijn. Er blijven echter andere interpretaties mogelijk, zodat voorzichtigheid geboden is. 7. Herroeping van de verklaring De verklaring van niet-vatbaarheid voor beslag wordt herroepen door het overlijden van degene die de verklaring heeft gedaan, door het afzien van de verklaring door de degene die de verklaring heeft gedaan of wanneer de verkoopprijs van het niet voor beslag vatbare onroerend goed niet binnen de termijn van een jaar bedoeld in punt 6 wordt wederbelegd. 8. Kosten en honoraria De wet bepaalt dat het bedrag van de erelonen waartoe de verklaring en de inschrijving aanleiding geven, bij koninklijk besluit zal worden bepaald. In afwachting dat de Koning het bedrag vaststelt, wordt het bedrag bepaald op 500 euro voor het opstellen van de verklaring en op 500 euro voor de inschrijving of de doorhaling ervan. 9. Inwerkingtreding van de wet De bepalingen van de wet van 25 april 2007 met betrekking tot de niet-vatbaarheid voor beslag van de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige zijn in werking getreden op 8 juni Marianne Dickstein Advocate aan de Balie van Brussel DicksteinLawyers & Mediators Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Roland SMETS, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ URL : http : //www.bibf.be. Redactie : Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Maria PLOUMEN, Roland SMETS. Adviesraad : Professor P. MICHEL, Ecole d Administration des Affaires de l Université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. GEREALISEERD IN SAMENWERKING MET KLUWER OKTOBER 2007 BIBF-IPCF PACIOLI NR

De Belgische grensarbeider : sociale en fiscale implicaties ten gevolge van een Franse tewerkstelling

De Belgische grensarbeider : sociale en fiscale implicaties ten gevolge van een Franse tewerkstelling De Belgische grensarbeider : sociale en fiscale implicaties ten gevolge van een Franse tewerkstelling Wonen aan de ene kant van de grens en werken aan de andere kant van de grens heeft zowel implicaties

Nadere informatie

VERDERZETTING DOELGROEPVERMINDERINGEN BIJ OVERGANG ONDERNEMING - MODEL VERKLARING

VERDERZETTING DOELGROEPVERMINDERINGEN BIJ OVERGANG ONDERNEMING - MODEL VERKLARING VERDERZETTING DOELGROEPVERMINDERINGEN BIJ OVERGANG ONDERNEMING - MODEL VERKLARING Voorafgaande toelichting Wanneer de juridische entiteit waaraan een werknemer verbonden is, ophoudt te bestaan of niet

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

Salary split. Nicolas de Limbourg Brussel, 5 december 2008. Inhoud

Salary split. Nicolas de Limbourg Brussel, 5 december 2008. Inhoud Salary split Nicolas de Limbourg Brussel, 5 december 2008 Page 1 Inhoud SOCIALE ASPECTEN FISCALE ASPECTEN PRAKTISCHE ASPECTEN REGELING IN BEPAALDE BUURLANDEN Page 2 1 Salary split: Principe Belastingheffing

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Werken in. Duitsland. Wonen in België. Uw toestand op fiscaal vlak in België

Werken in. Duitsland. Wonen in België. Uw toestand op fiscaal vlak in België Werken in Duitsland Wonen in België Deze brochure geeft informatie over de wijzigingen die de aanvullende Overeenkomst van 5/11/2002 bij de Belgisch- Duitse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider Home > Recente wijzigingen > FAQ Btw Deeleconomie FAQ Btw Deeleconomie Betreft de mogelijkheid tot het ruilen en het delen van ruimtes, goederen of werktuigen tussen particulieren via een elektronisch

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie BTW BASISREGELS (Artikelen 4, 50, 1, 53, 1 en 56bis van het Btw-Wetboek) PRINCIPE De natuurlijke persoon die geregeld diensten verricht in het kader

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

4 april 2017 Werkgeverssymposium Grensoverschrijdend werken en grensoverschrijdende werknemers

4 april 2017 Werkgeverssymposium Grensoverschrijdend werken en grensoverschrijdende werknemers 4 april 2017 Werkgeverssymposium Grensoverschrijdend werken en grensoverschrijdende werknemers U bent een (zelfstandig) ondernemer of werknemer, die zich niet laat belemmeren door landsgrenzen. In meerdere

Nadere informatie

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen 18 Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen Inge Van De Woesteyne Docent Universiteit Gent In de loop van 2009 heeft de Commissie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

Met het oog op een zo volledig mogelijke dienstverlening informeren wij u graag over het volgende:

Met het oog op een zo volledig mogelijke dienstverlening informeren wij u graag over het volgende: SUEZ ENVIRONNEMENT AANDEELHOUDERSCLUB C/O SUEZ-TRACTEBEL SA TROONPLEIN 1 (T530) 1000 BRUSSELS FAX +32 (0)2 510 75 46 WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.COM Brussel, 7 april 2009 Mevrouw, mijnheer, Met het oog op een

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/006 BERAADSLAGING NR. 08/004 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Tax news. Penshonadoregeling Voor St. Maarten. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Penshonadoregeling Voor St. Maarten. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Penshonadoregeling Voor St. Maarten Penshonados en renteniers Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Voorwaarden... 2 Belasting en premies... 2 Inkomen uit buitenlandse bronnen... 3 Keuze mogelijkheid...

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Tax news. Penshonadoregeling Voor Curaçao. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Penshonadoregeling Voor Curaçao. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Penshonadoregeling Voor Curaçao Penshonados en renteniers Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Voorwaarden... 2 Belasting en premies... 2 Inkomen uit buitenlandse bronnen... 3 Keuze mogelijkheid...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 253 HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt:

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2009 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2009 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje

Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje Dany DE DECKER, erkend boekhouder-fiscalist en Tax Partner bij Baker Tilly Belgium Tanja DE DECKER, Tax Partner

Nadere informatie

Bij besluit van 4 maart 2010 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij besluit van 4 maart 2010 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. LJN: BP2096, Raad van State, 201003640/1/H2 Datum uitspraak: 26-01-2011 Datum publicatie: 26-01-2011 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij besluit van 5

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Noot vooraf Dit voorbeeld analyseert zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten van de ontbinding en de vereffening

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN OMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN N Advies 2009/8 De boekhoudkundige verwerking van splitsingen Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II. OEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Nadere informatie

Overzicht Typeformuleringen e BVBA versie 3 d.d

Overzicht Typeformuleringen e BVBA versie 3 d.d Overzicht Typeformuleringen e BVBA versie 3 d.d. 27.01.2015 1. Naam Bij het naar buiten treden vermeldt zij, naast haar rechtsvorm, ook steeds de naam van alle vennoten met hun uitgeoefende specialisme.

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat Commanditaire vennootschap oprichten. De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) VOLMACHT. (1) per brief

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) VOLMACHT. (1) per brief VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België 0534.941.439 RPR (Brussel) VOLMACHT Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Viohalco NV (de Vennootschap) op woensdag 17 februari 2016 om

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

Reglement voor het toezicht op de boekhouding

Reglement voor het toezicht op de boekhouding NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Reglement voor het toezicht op de boekhouding Aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 29 januari 2002 Goedgekeurd bij K.B. van 9

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF. (1) per brief. (2) per

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF. (1) per brief. (2) per VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België 0534.941.439 RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Viohalco NV (de Vennootschap) op woensdag 17 februari

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2017/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie