Met het oog op een zo volledig mogelijke dienstverlening informeren wij u graag over het volgende:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met het oog op een zo volledig mogelijke dienstverlening informeren wij u graag over het volgende:"

Transcriptie

1 SUEZ ENVIRONNEMENT AANDEELHOUDERSCLUB C/O SUEZ-TRACTEBEL SA TROONPLEIN 1 (T530) 1000 BRUSSELS FAX +32 (0) Brussel, 7 april 2009 Mevrouw, mijnheer, Met het oog op een zo volledig mogelijke dienstverlening informeren wij u graag over het volgende: I. Belastingheffing op het dividend Het dividend is onderworpen aan een belastingheffing van 25% in Frankrijk (bronheffing) en van 25% in België (roerende voorheffing). Er bestaan geen VVPR-strips (vermindering van de Belgische roerende voorheffing van 25% tot 15%) voor SUEZ ENVIRONNEMENT Company. De Belgische voorheffing blijft onveranderd 25%. U kunt de belastingheffing in Frankrijk wel verlagen van 25% tot 15% via de hieronder beschreven procedure. De Frans-Belgische overeenkomst tot voorkoming van dubbelbelasting Bij gebrek aan een Europese harmonisering zijn de afzonderlijke Lidstaten bevoegd om hun regels inzake belastingheffing van belastingen zelf te bepalen. België en Frankrijk belasten de inkomsten volgens hun geldende wetgeving. Dit leidt tot een juridische dubbelbelasting (twee Staten belasten dezelfde inkomsten van eenzelfde belastingplichtige) en niet tot een economische dubbelbelasting (dezelfde inkomsten worden tweemaal belast binnen één en dezelfde staat). Er bestaan echter bilaterale belastingovereenkomsten die de verdeling van het recht tot belastingheffing tussen de twee verdragsstaten regelen. Aangezien het om de relaties tussen Frankrijk en België gaat, wordt de billijke verdeling van de belastingdruk geregeld door de overeenkomst die op 10 maart 1964 tussen beide landen werd gesloten. Door toepassing van deze overeenkomst (art.15) zijn de dividenden die door een Franse vennootschap aan een Belgische aandeelhouder worden betaald, belastbaar in België. Frankrijk mag echter een bronbelasting heffen van in principe 25% van het brutobedrag van de dividenden. In toepassing van het dubbelbelastingsverdrag, kan deze heffing worden verminderd tot 15% (zie hieronder). De oplossing voor het probleem van de fiscale erosie waartoe deze dubbele belastingheffing leidt, behoort tot de bevoegdheid van de Belgische en Franse Ministers van Financiën en niet tot die van SUEZ ENVIRONNEMENT Company, aangezien het hier om de verdeling van een belastingbevoegdheid tussen twee Staten gaat. Procedures tot voorkoming van dubbelbelasting De Frans-Belgische overeenkomst tot voorkoming van dubbelbelasting voorziet in twee administratieve procedures om de dubbelbelasting van dividenden te beperken: de vereenvoudigde procedure en de normale procedure. De vereenvoudigde procedure moet worden uitgevoerd vóór de uitkering van het dividend en laat toe om een verminderde bronbelasting (15% i.p.v. 25%) te genieten op

2 het ogenblik van uitkering van dit dividend. In de praktijk moeten de betrokken aandeelhouders een formulier (5000 FR) invullen, waaruit de hoedanigheid van Belgische rijksinwoner blijkt. Dit formulier wordt bevestigd door de lokale belastingsadministratie. De financiële tussenpersonen leggen soms een bepaalde termijn op om het attest in te dienen. Het is aan de aandeelhouder om zich te informeren. Eens de door uw financiële tussenpersoon opgelegde termijnen verstreken, moet u als aandeelhouder de normale procedure volgen (formulier 5000 en 5001 FR) en zal u op de belastingvermindering van 25% naar 15% aanspraak kunnen maken in volgorde van indiening en ten hoogste 2 jaar na het jaar van de betaling. De Franse schatkist zorgt voor terugstorting van het verschil van 10%; dit bedrag wordt echter in België behandeld als een aanvullend dividend. Het is bijgevolg onderworpen aan de Belgische bevrijdende roerende voorheffing die 25% bedraagt. In de praktijk: Eerst en vooral moet u over de formulieren 5000 en 5001 beschikken: Deze formulieren kunnen worden verkregen: Bij het Centraal Taxatiekantoor Buitenlanders - North Galaxy 33, koning Albert II-laan, 1030 Brussel Bij uw financiële instelling Op het internet: Hoe te werk gaan? Aandeelhouders op naam Voor hen staat de maatschappij «CACEIS Corporate Trust» in voor het beheer van de aandelen en de uitkering van het dividend. a) Indien u de dubbele heffing al op het ogenblik van uitkering van het dividend wenst te beperken, dient u ten minste 10 werkdagen voor de betaaldatum van het dividend het origineel van het attest van woonplaats in België (document 5000) rechtstreeks te versturen naar CACEIS Corporate Trust op het volgende adres: CACEIS Corporate Trust OST REGISTRE 14, rue Rouget de Lisle Issy Les Moulineaux Cedex 9 France De procedure brengt geen kosten met zich mee. b) Na uitkering van het dividend kunt u ook de terugbetaling aanvragen van een deel van de Franse bronheffing, namelijk 10% van het dividend. U moet daartoe de formulieren 5000 en 5001 invullen en laten bekrachtigen door uw belastingadministratie en de bank die voor de uitbetaling van het dividend heeft gezorgd. CACEIS Corporate Trust zal een vast bedrag aanrekenen van 80 euro per ingediend formulier. Het bedrag dat u zal 2

3 worden terugbetaald, wordt in België evenwel als een dividend beschouwd en zal dus aan de Belgische roerende voorheffing worden onderworpen. Hebt u nog vragen, neem dan contact op met: CACEIS Corporate Trust Aandeelhoudersrelaties Tel.: +33 (1) Fax: + 33 (1) CT Ardes: 14, rue Rouget de Lisle Issy Les Moulineaux Cedex 9 France Aandeelhouder met een effectenrekening bij een Belgische financiële tussenpersoon Deze tussenpersoon zal instaan voor de relaties met CACEIS Corporate Trust. U moet haar het formulier 5000 bezorgen met daarop de officiële bevestiging door uw belastingadministratie dat u een Belgische rijksinwoner bent. Na uitkering van het dividend moet u de formulieren 5000 en 5001 invullen. Het is mogelijk dat uw Belgische financiële tussenpersoon u kosten in rekening brengt. Ook kan het gebeuren dat financiële tussenpersonen enkel vanaf een minimumbedrag aan geïnde dividenden tussenbeide willen komen. Win in dat verband vooraf de nodige inlichtingen zelf in. BELANGRIJK: wanneer uw bank bovenbeschreven procedure weigert uit te voeren, hebt u twee opties: ofwel brengt u uw SUEZ ENVIRONNEMENT Company aandelen over naar een bank die deze service wel verleent, ofwel laat u zich als aandeelhouder op naam inschrijven bij CACEIS Corporate Trust. Wij raden u af de procedure zelf uit te voeren. OPGELET Wanneer u voor de vereenvoudigde procedure hebt gekozen, moet u enkel het formulier 5000 invullen. Wanneer u voor de gewone procedure hebt gekozen, moet u de formulieren 5000 en 5001 invullen. De formulieren die naar de Franse belastingadministratie worden verzonden, moeten altijd in het Frans opgemaakt zijn. ADVIES Maak altijd een kopie van de documenten die u indient of verstuurt. 3

4 Advies: een geconventioneerde effectenrekening Wanneer u een reeks buitenlandse aandelen bezit van verschillende vennootschappen, kunt u uw financiële instelling verzoeken om ervoor te zorgen dat haar service tot voorkoming van dubbele belasting automatisch worden toegepast op alle buitenlandse aandelen op uw effectenrekening. OPGELET: deze service bestaat niet bij alle banken en is soms aan bijzondere voorwaarden onderworpen. We vestigen uw aandacht op het feit dat de Frans-Belgische overeenkomst tot voorkoming van dubbelbelasting bepaalt welk type van document hiervoor moet worden ingevuld. II. Vormen van aandelenbezit U kunt op twee manieren aandelen van SUEZ ENVIRONNEMENT Company bezitten: ofwel hebt u de inschrijving van uw aandelen op naam aangevraagd, ofwel hebt u uw aandelen gedeponeerd op een effectenrekening bij een Belgische financiële tussenpersoon. Inschrijving in het register van aandelen op naam Wanneer u al aandelen op een effectenrekening deponeerde en u deze wenst om te vormen tot aandelen op naam, moet u daartoe een schriftelijke aanvraag indienen bij uw financiële tussenpersoon die deze verrichting vervolgens zal uitvoeren. Met het oog hierop kunt u het formulier voor overbrenging van aandelen naar het register op naam gebruiken dat op onze website beschikbaar is (http://www.suezenvironnement.fr/fr/finance/actionnaires-individuels/devenir-actionnaire/deveniractionnaire/). Uw financiële tussenpersoon zal vervolgens het nodige doen met CACEIS Corporate Trust. Hoelang het duurt vooraleer uw aandelen in het register op naam zijn ingeschreven, hangt voornamelijk af van de spoed waarmee uw financiële tussenpersoon uw opdracht tot overbrenging uitvoert. Na ontvangst en afhandeling van deze opdracht door CACEIS Corporate Trust zal haar effectendienst u een bericht van inschrijving toesturen en wordt deze laatste uw enige gesprekspartner. Het is mogelijk dat uw financiële tussenpersoon u kosten voor deze verrichting aanrekent. Door de inschrijving in het register van aandelen op naam vallen de bewaarkosten voor uw aandelen weg. Voor werknemers-aandeelhouders van de Groep 1. Spring Plannen U werd de gelegenheid geboden om in te schrijven op plannen van werknemersaandeelhouderschap, met name Spring Classic en Spring Multiple. Voor de Spring Multiple plannen is de vereenvoudigde procedure niet van toepassing, aangezien het dividend gekapitaliseerd wordt. Enkel de Spring Classic plannen 1999, 2000 en 2007 (indien de aangesloten personen voor een distributiefonds hebben gekozen) voorzien niet 4

5 in kapitalisatie. Uitsluitend voor de laatstgenoemde plannen die voorzien in de distributie van het dividend, kunt u de toepassing van de Frans-Belgische overeenkomst aanvragen. De personen die in 2007 voor het distributiestelsel hebben gekozen, kunnen hun keuze nog wijzigen en opteren voor de formule van het kapitalisatiefonds. In het geval van alle andere plannen (Classic en Multiple) zijn de werknemersaandeelhouders geen rechtstreekse aandeelhouders van SUEZ ENVIRONNEMENT Company. Ze genieten strikt genomen geen dividend en de procedure tot voorkoming van dubbelbelasting is in hun geval dan ook niet van toepassing. Wanneer u uit een plan bent uitgetreden zonder terugbetaling aan te vragen, bent u aandeelhouder op naam bij CACEIS Corporate Trust geworden. We verwijzen u naar het bovenstaande punt met betrekking tot de aandeelhouders op naam. Bij elke uitkering van een dividend zal u een schrijven ontvangen met vermelding van het bedrag waarop u recht hebt en het verzoek om uw bankgegevens desgevallend te wijzigen. We herinneren u eraan dat het verplicht is om buitenlandse effectenrekeningen in uw bezit aan de Belgische belastingadministratie aan te geven. Voor alle bijkomende informatie verzoeken we u om contact met uw Spring manager op te nemen. In uw Spring briefwisseling wordt eveneens een aanspreekpunt vermeld (Creelia call center: ) 2. Gratis aandelen In december 2005 heeft de groep SUEZ gratis aandelen toegekend aan bepaalde werknemers. Volgend op de fusie GDF SUEZ, gaven deze aandelen volgens bepaalde voorwaarden ook recht op aandelen SUEZ Environnement Company. Voor alle bijkomende informatie verzoeken we u om contact op te nemen met uw Human Resources Directie. Met vriendelijke groeten, Het Team Aandeelhoudersrelaties België 5

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Samenvatting Deze informatiebrochure wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders n.a.v. de oproeping van de buitengewone algemene

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 I. ALGEMENE PRINCIPES Art. 1 Toepassingsgebied ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België, hierna "ING" genoemd, is een bank vergund als

Nadere informatie

Delhaize Groep NV. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel

Delhaize Groep NV. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel ONTWERP Delhaize Groep NV Naamloze Vennootschap Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel AANBOD TOT MAXIMAAL [XXX] AANKOOPOPTIES OP BESTAANDE AANDELEN

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

De Belgische grensarbeider : sociale en fiscale implicaties ten gevolge van een Nederlandse. tewerkstelling I N H O U D

De Belgische grensarbeider : sociale en fiscale implicaties ten gevolge van een Nederlandse. tewerkstelling I N H O U D De Belgische grensarbeider : sociale en fiscale implicaties ten gevolge van een Nederlandse tewerkstelling Wonen aan de ene kant van de grens en werken aan de andere kant van de grens heeft zowel implicaties

Nadere informatie

TECHNICOLOR. Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE

TECHNICOLOR. Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE TECHNICOLOR Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Technicolor SA op 24 oktober 2013 Technicolor is een anonieme vennootschap naar Frans

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

VOORWOORD. Maar er is meer.

VOORWOORD. Maar er is meer. VOORWOORD Wie de vorige versie van deze brochure heeft ter hand genomen, heeft het zeker gemerkt: de wetgeving m.b.t. de tarieven successierechten in het Vlaams Gewest is er heel wat eenvoudiger op geworden.

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse vennootschappen

Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse vennootschappen Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE 0203.201.340

Nadere informatie

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1 Dealing Code 5 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Definities...5 3 Algemeen verbod op de verrichtingen met voorwetenschap... 7 4 Transacties door Werknemers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Pension Invest Plan-RIZIV. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Pension Invest Plan-RIZIV. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Pension Invest Plan-RIZIV van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Pension Invest Plan-RIZIV Woord vooraf Het Pension Invest Plan-RIZIV wordt gesloten tussen U, de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

ONTWERP. NV Delhaize Groep. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel

ONTWERP. NV Delhaize Groep. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel NV Delhaize Groep Naamloze Vennootschap Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel OPENBAAR AANBOD TOT MAXIMAAL [XXX] AANKOOPOPTIES OP BESTAANDE AANDELEN

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

Fiscaliteit van de vzw - 2010 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Fiscaliteit van de vzw - 2010 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Fiscaliteit van de vzw - 2010 - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inhoud Rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting 4 Rechtspersonenbelasting 5 Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Informatiememorandum van 6 mei 2013 met betrekking tot het keuzedividend Keuzeperiode van 6 tot en met 21 mei 2013

Informatiememorandum van 6 mei 2013 met betrekking tot het keuzedividend Keuzeperiode van 6 tot en met 21 mei 2013 Gereglementeerde informatie (6 mei 2013) Informatiememorandum van 6 mei 2013 met betrekking tot het keuzedividend Keuzeperiode van 6 tot en met 21 mei 2013 DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE

Nadere informatie

Gebruikelijke verbintenissen en zekerheden hoofdelijkheid en ondeelbaarheid

Gebruikelijke verbintenissen en zekerheden hoofdelijkheid en ondeelbaarheid Page 1 of 16 ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN VAN BANCA MONTE PASCHI BELGIO (BMPB) ONDERWORPEN AAN BOEK VII «BETALINGS- EN KREDIETDIENSTEN» IN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT (Uitgave 04/2015) VOORAF TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN April 2015 Algemeen reglement van de verrichtingen Drukwerk 1593 April 2015 Pagina 1 Inhoud ALGEMENE BEPALINGEN... 3 I. ALGEMENE PRINCIPES... 3 II. STAAT, RECHTSBEKWAAMHEID

Nadere informatie