personeelsplan Arbeidsongeschiktheid Verzuim De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "personeelsplan Arbeidsongeschiktheid Verzuim De Inkomensverzekeraar voor ondernemers"

Transcriptie

1 personeelsplan Arbeidsongeschiktheid Verzuim De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

2 De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw bedrijf en uw medewerkers zo gezond mogelijk houden. En aan het geregel rondom arbeidsongeschiktheid, ziekte en pensioen wilt u zo weinig mogelijk tijd kwijt zijn. Daarom biedt De Amersfoortse, De Inkomensverzekeraar voor onder nemers, u inkomenszekerheid: voor nu en voor later, voor uzelf en voor uw medewerkers. En nemen we u zoveel mogelijk werk uit hoofd en handen. Dat doen we in samenwerking met verzekeringsadviseurs. Want zij kunnen u goed adviseren en een hoop regelwerk kunt u aan hen overlaten. En zo maakt De Amersfoortse ondernemen een stuk relaxter. Wilt u meer weten over De Amersfoortse, kijk dan op

3 Ontwikkelingen vragen om dynamische oplossingen Als werkgever houdt u zich bezig met ondernemen. Daarbij heeft u goed en gemotiveerd personeel nodig. Hoge werkdruk, sociaal beleid en permanente persoonlijke ontwikkeling zijn kenmerken van deze tijd. Iedereen, werkgevers en medewerkers, werkt steeds harder en regelt tegelijkertijd zijn of haar zaken zelf. Als alerte werkgever beseft u dat loyaal en gemotiveerd personeel belangrijk is. De discussie over de aanpak van ziekteverzuim en de re-integratie van zieke werknemers blijft actueel. Met de invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen is een eind gekomen aan het dure WAO-stelsel. Door vergrijzing dreigt het pensioensysteem onbetaalbaar te worden. Bovendien wordt met de introductie van de basisverzekering gepoogd de kosten voor het zorgstelsel onder controle te krijgen. De overheid snijdt in haar uitgaven door aanpassing of afschaffing van bestaande regelingen. De zorgtaak komt meer en meer op de schouders van werkgevers en werknemers te liggen. U komt door alle overheidsmaatregelen langzamerhand nauwelijks meer aan ondernemen toe. Individualiseren en flexibilisering van arbeidsvoorwaarden zijn sleutelbegrippen om uw rol als werkgever goed te kunnen spelen. Goed omgaan met de nieuwe regels en wetten levert u kansen op. De innovatieve aanpak van De Amersfoortse biedt u alle ruimte om deze kansen optimaal te benutten. Met de oplossingen van De Amersfoortse weet u zeker dat u uw zaken goed geregeld heeft. De Amersfoortse is niet voor niets De Inkomensverzekeraar voor ondernemers. Waar heeft u als werkgever mee te maken? De verzuimverzekeringen van De Amersfoortse helpen u bij het beperken van verzuim. Met veel aandacht voor preventie van ziekteverzuim, maatregelen gericht op snelle re-integratie op de werkplek en een verzekering voor het financiële risico. De Amersfoortse beloont uitblijven van verzuim via een bonus-malusregeling. Dit verbetert uw concurrentiepositie. In deze brochure leest u met welke wetten u te maken krijgt. Tevens wordt er aandacht besteed aan de oplossingen die De Amersfoortse u hiervoor kan bieden. Zo kunt u zich weer bezighouden met ondernemen. De loondoorbetalingsplicht Op grond van de Wulbz betaalt u een zieke medewerker maximaal 104 weken lang tenminste 70% door. Vanuit de CAO is er vaak een verplichting tot aanvulling van het inkomen in het eerste verzuimjaar tot 100%. Ziekteverzuim leidt dus tot aanzienlijke financiële lasten. 100% 70% jaar 65 jaar weken WULbZ Risico werkgever WGA-loongerelateerde uitkering WGA-vervolguitkering De Wet verbetering poortwachter (Wvp) De Wvp eist van u een actieve opstelling om instroom van medewerkers in de WIA te beperken. U moet uw medewerker in het arbeidsproces houden en bij verzuim snel weer aan passend werk helpen. De re-integratie moet op een gestructureerde wijze plaatsvinden en wordt gerapporteerd aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV beoordeelt bij de WIA-aanvraag of er voldoende aan re-integratie is gedaan en kan eventueel aan u en/of uw medewerker financiële sancties opleggen. Dat bedrag kan aardig oplopen. De Amersfoortse ondersteunt u met raad en daad om uw medewerkers aan de slag te houden. Wij weten wat er nodig en mogelijk is. Onze dienstverlening is afgestemd op uw verplichtingen. 1

4 De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) De Arbowet verplicht u de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers te bevorderen via een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid moet u voorkomen. Dat vergt een systematische aanpak. Zo moet u bijvoorbeeld risico s inventariseren door het opstellen van een Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E), een Plan van Aanpak maken en zonodig preventiemaatregelen doorvoeren. U moet de ondersteuning voor uw arboverplichtingen inrichten volgens de maatwerk- of vangnetregeling uit de Arbowet. Bij de maatwerkregeling regelt u de bi jstand met interne en externe deskundigen, bij de vangnetregeling met een arbodienst. Vraag uw assurantieadviseur om advies. Hij kan u hierbij uitstekend adviseren. De Amersfoortse biedt u voor elke situatie een passende oplossing. De Verzuimverzekeringen van De Amersfoortse Bij De Amersfoortse kiest u uit: De Verzuimverzekering (conventioneel): kiest u voor de maximale vrijheid van de maatwerkregeling uit de Arbowet, waarbij u zelf de invulling van de arboverplichtingen regelt, dan is dit een goede oplossing. Het verzuimrisico wordt verzekerd. Re-integratiebedrijf Keerpunt kan ondersteuning bieden bij reintegratie van een arbeids ongeschikte werknemer. Verzuimverzekering Uitgebreid: als u kiest voor ondersteuning van de arboverplichtingen volgens de vangnetregeling uit de Arbowet, maar niet alles bij één partij wilt onderbrengen. Het verzuimrisico wordt verzekerd. Voor arbodienstverlening schakelt u ArboNed, ArboDuo of Maetis in. Keerpunt verzorgt het casemanagement uit de Wet verbetering poortwachter. Verzuimverzekering Optimaal: is de totaaloplossing voor de verzuimverzekering, de verzuimaanpak en arbodienstverlening, met de proactieve regie van De Amersfoortse. Vanaf de eerste verzuimdag. Deze unieke verzuimaanpak heeft als doel uw medewerker nog sneller verantwoord te re-integreren. Zo bespaart u nog meer kosten. De WIA-Bodemverzekering: voor het optimaal benutten van de arbeidscapaciteit van uw medewerkers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn voor de WIA. Uw verplichting tot loondoorbetaling loopt hierbij namelijk gewoon door. Deze verzekering kan worden bijverzekerd op uw verzuimverzekering. Verzuimverzekering Stop-loss: voor bedrijven vanaf 50 medewerkers. 2

5 De Verzuimverzekering (conventioneel) Als u kiest voor de maatwerkregeling, dan is deze verzekering uw keuze. Het verzuimrisico wordt verzekerd. U regelt de verplichtingen ten aanzien van arbodienstverlening en re-integratie dan zelf. De Verzuimverzekering (conventioneel) vergoedt het loon dat u aan zieke medewerkers uitbetaalt in de eerste 104 weken. Minimaal is dit het wettelijke minimum van 70% van het salaris. Een hogere vergoeding is mogelijk. Werkgeverslasten kunnen tot 25% extra worden meeverzekerd. Er is een ruime keuze aan eigen risico s, uitgedrukt in werkdagen. De bonusmalus-regeling beloont uitblijven van verzuim met jaarlijks oplopende premiekortingen. Voor re-integratie van een zieke medewerker kunt u zich laten ondersteunen door Keerpunt, het re-integratiebedrijf waarmee De Amersfoortse samenwerkt. De bonus-malusregeling De Verzuimverzekering (conventioneel), de Verzuimverzekering Uitgebreid en de Verzuimverzekering Optimaal kennen een bonusmalusregeling. Na drie opeenvolgende schadevrije jaren wordt er in het vierde jaar een premiekorting verleend. Blijft u daarna schadevrij, dan loopt de premiekorting jaarlijks verder op! Bij een eerste schade vervalt de opgebouwde korting niet direct. U profiteert bij De Amersfoortse dus mee van de goede resultaten bij de verlaging van verzuim en verbetert daarmee uw concurrentiepositie. De Verzuimverzekering Uitgebreid De Verzuimverzekering Uitgebreid biedt één loket voor uw verzuimbeleid en sluit goed aan bij de vangnetregeling uit de Arbowet. Dit arrangement combineert de conventionele Verzuimverzekering met arbodienstverlening door ArboDuo, ArboNed of Maetis en casemanagement door re-integratiebedrijf Keerpunt. U bespaart kosten, voldoet aan de wettelijke verplichtingen en wordt ontlast van administratie. De Verzuimverzekering Uitgebreid bespaart kosten en tijd. Alles is in één keer geregeld. U ontvangt één factuur. Met de Verzuimverzekering Uitgebreid regelt u: De verzekering van uw loondoorbetalingsplicht. Een snelle, professionele en geïntegreerde aanpak van re-integratie. Het waar nodig inschakelen van voorzieningen en interventies. Casemanagement conform de Wet verbetering poortwachter via Keerpunt. Poortwachtergarantie en claimgarantie. Premiekorting via de bonus-malusregeling bij het uitblijven van verzuim. Het gemak van één loket, één ziekmelding, één nota. De Verzuimverzekering Optimaal De Verzuimverzekering Optimaal is de ultieme verzuimoplossing voor gemak en laag verzuim. Met maximale garanties, geheel via De Amersfoortse. De Amersfoortse regisseert vanaf dag één de verzuimaanpak. Uiterlijk op de tweede verzuimdag bellen wij de arbeidsongeschikte werknemer en wordt er bekeken hoe de re-integratie kan worden ondersteund. Met een strakke regie en snelle medische behandelingen bespoedigen wij de re-integratie. Wij doen alles wat mogelijk is. Zo betalen wij de kosten voor het vaststellen van de verzuimoorzaken. Via wachtlijstbemiddeling regelen we indien nodig een snellere medische behandeling. Alles wordt gedaan om herstel van uw medewerker te bespoedigen zodat deze het werk sneller hervat. Dat bespaart u en ons verzuimkosten en beperkt uw productieverlies. De Verzuimverzekering Uitgebreid biedt gemak, overzicht en een actieve aanpak van verzuim en neemt op professionele wijze de zorg van zieke medewerkers van u over. U blijft natuurlijk goed geïnformeerd over wettelijke regels. De Amersfoortse ondersteunt u bij het vervullen hiervan. Wij bieden u garanties zoals de Poortwachtergarantie en de Claimgarantie. De Amersfoortse kan u 3

6 ook ondersteunen bij het opzetten van uw verzuimbeleid, bijvoorbeeld met preventieadvies. Daarnaast biedt De Amersfoortse u een éénmalige, aantrekkelijke korting voor de cursus preventiemedewerker. De Verzuimverzekering Optimaal beperkt uw administratieve rompslomp bij verzuim. U blijft goed geïnformeerd. Voor alle vragen over verzuim en arbo kunt u bij ons terecht. Via één loket en heel persoonlijk. Wij kennen u, u kent ons. De jaarlijkse premienota vermeldt één bedrag: voor de verzekering en voor de dienstverlening. Dat is gemakkelijk en overzichtelijk. De bonus-malusregeling beloont het uitblijven van verzuim met premiekorting. De Poortwachtergarantie De Amersfoortse biedt u in de Verzuimverzekering Uitgebreid en Optimaal de Poortwachtergarantie. Deze garantie geeft u als werkgever de zekerheid dat De Amersfoortse een aan u opgelegde Poortwachterboete overneemt, mits de adviezen van De Amersfoortse, de casemanager en de arbodienst over de re-integratie van de zieke medewerker zijn opgevolgd. De Poortwachtergarantie geldt voor tijdige ziekmeldingen, waarbij Keerpunt vóór de 13e week als casemanager is benoemd. 4

7 Claimgarantie Door de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2005 gaan verzekeraars eisen stellen aan de partijen waarmee arbodienstverlening wordt afgesproken. Als niet aan deze eisen wordt voldaan kan de verzekeraar weigeren een schadeclaim in behandeling te nemen. De Amersfoortse garandeert voor de Verzuimverzekering Uitgebreid en Optimaal dat de schadeclaim altijd in behandeling wordt genomen. De Claimgarantie biedt u dus extra zekerheid. De Verzuimverzekering Stop-loss Deze verzekering is voor bedrijven vanaf vijftig medewerkers. Het eigen risico wordt uitgedrukt in een geldbedrag. Dit is het eigen behoud. Als de loondoorbetalingsverplichtingen dit bedrag overstijgen, vult de Verzuimverzekering Stop-loss het verschil aan tot een afgesproken maximum. De hoogte van het eigen behoud hangt af van het gemiddelde ziekteverzuim in uw onderneming. Hoe groter het deel van het verzuimrisico is dat u zelf draagt, hoe lager uw premie is. Het eigen behoud wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Verzuim voorkomen en herstel bespoedigen worden dan financieel beloond. De WIA-Bodemverzekering Als het loonverlies van uw arbeidsongeschikte medewerker minder dan 35% is, krijgt deze geen wettelijk arbeidsongeschiktheidsuitkering. Toch wilt u het arbeidspotentieel van deze werknemer zo maximaal mogelijk benutten. Uw verplichting tot loondoorbetaling loopt namelijk gewoon door. De WIA-Bodemverzekering van De Amersfoortse ondersteunt u en uw arbeidsongeschikte medewerker met advies en actieve dienstverlening om te komen tot een maximale benutting van het arbeids potentieel van uw medewerker. Deze verzekering biedt bovendien maximaal één jaar een inkomensaanvulling van 20% op het loon van de zieke medewerker. Dit geeft u en uw medewerker de tijd om een passende oplossing te vinden zonder conflicten over de loonbetaling. Deze verzekering kan ook worden bijverzekerd op uw Verzuimverzekering van De Amersfoortse. ZiektekostenVerzuimCombi De Verzuimverzekering en Collectieve Ziektekostenverzekering onder één dak is een logische combinatie. Bij verzuim vertragen discussies tussen verzuim- en ziektekostenverzekeraar over wie welke kosten betaalt soms de re-integratie. De ZiektekostenVerzuimCombi voorkomt dit en bevordert de snelle terugkeer naar de werkvloer. In de brochure Gezond en Zorgeloos ondernemen met de ZiekteVerzuimCombi vindt u hier meer infor matie over. Verhaalsrechtsbijstand Verzuimt een medewerker door toedoen van een derde, dan kost u dat geld. Denk bijvoorbeeld aan een autoongeluk, waarbij uw medewerker buiten zijn schuld om betrokken raakt. U kunt tegen een geringe extra premie Verhaalsrechtsbijstand meeverzekeren. De Amersfoortse verleent dan rechtsbijstand bij het verhalen van schade op de aansprakelijke derde. Succesvol verhaal beperkt de schadelast enorm en houdt uw premie laag. 5

8 Het Amersfoortse PersoneelsPlan De Verzuimverzekering kan deel uitmaken van het Amersfoortse PersoneelsPlan. Een modulair en flexibeltotaalconcept, waarmee u in één keer alle verzekerbare delen van de secundaire arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers uitstekend regelt. U heeft de keuze uit de onderstaande uitgekiende verzekeringsoplossingen waarmee u risico s beheerst. De Amersfoortse Extra s bieden u aanvullende verzuim- en andere specialistische diensten, waarmee wij u als ondernemer terzijde staan. En omdat u aantrekkelijke kortingen krijgt bij het afsluiten van meerdere producten uit het Personeels- Plan, bespaart u aanzienlijk op de premie. Schematisch ziet het Amersfoortse PersoneelsPlan er als volgt uit: Arbeidsongeschiktheid Ziektekosten Pensioenen Verzuimverzekering; Conventioneel, Basisverzekering, aanvullende Collectieve Pensioenverzekering in Uitgebreid, Optimaal, Stop-loss verzekeringen en tandartsverzekeringen, beleggingen Eventueel inclusief WIA-Bodemverzekering Comfort Module, Werkgevers Module Collectieve WIA-Excedent verzekering Collectieve Pensioenverzekering in - kapitaalvariant WIA Vaste Aanvulling AOV Collectieve Pensioenverzekering in - rentevariant WGA-verzekering Eigen Risico Collectieve WGA-Gat verzekering Collectieve Aanvullende Pensioenverzekering in beleggingen 1) Collectieve ANW-Gat verzekering Collectieve Ongevallenverzekering ZiektekostenVerzuimCombi 2) De Amersfoortse Extra s 1) Pensioenverzekeringen en de Aanvullende Pensioenverzekering tellen gezamenlijk mee als één product. 2) De ZiektekostenVerzuimCombi telt mee als twee producten in het APP. 6

9 De voordelen van het Amersfoortse PersoneelsPlan: Kwalitatief hoogwaardige verzekeringsoplossingen. De meerwaarde van De Amersfoortse Extra s. De voordelen van een goed sociaal beleid in uw onderneming. De zekerheid dat u maximaal inspeelt op ontwikkelingen in de sociale wetgeving. Gemak, u heeft contact met één contractbeheerder. Korting op verzekeringen. U leest alles over het PersoneelsPlan en de Amersfoortse Extra s in de brochure Het Amersfoortse PersoneelsPlan. De Eerste Lijn snel, makkelijk en deskundig Heeft u deskundig advies nodig over de dienstverlening die is inbegrepen in uw Verzuimverzekering. Of wilt u van deze dienstverlening gebruik maken? Neem dan contact op met De Eerste Lijn van De Amersfoortse Verzekeringen. Hét aanspreekpunt De Eerste Lijn is hét aanspreekpunt voor al uw vragen over arbeidsgerelateerde zorg binnen deze verzekering. Deskundige medewerkers beantwoorden direct uw vragen over de dienstverlening die is gericht op de persoon en zijn werk. Een goed advies is belangrijk In deze brochure worden de mogelijkheden van de Verzuimverzekeringen kort beschreven. De Verzuimverzekeringen kunnen daarbij deel uitmaken van het Amersfoortse PersoneelsPlan. Dit levert u veel extra voordelen op. Vraag uw assurantieadviseur om informatie en advies. Hij zet de mogelijkheden graag voor u op een rij. Contactgegevens De Eerste Lijn T (033) E I 7

10 Klachtenregeling Mocht u klachten hebben over onze dienstverlening of producten, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Kijk hiervoor op of raadpleeg uw assurantieadviseur. Registratie bij toezichthouder AFM NV Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij, gevestigd aan de Stadsring 15 te Amersfoort, staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (AFM) en is geregistreerd onder AFMnummer De Amersfoortse Verzekeringen is aanbieder van producten en diensten op het gebied van schade en levensverzekeringen. De Amersfoortse. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers 8 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

11

12 De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15 Postbus AA Amersfoort T E I KvK De Amersfoortse Verzekeringen N.V

personeelsplan Pensioen Collectief ANW-Gat De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Pensioen Collectief ANW-Gat De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Pensioen Collectief ANW-Gat De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw bedrijf en

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

verzuimzorgpakket+ Goes Zierikzee Terneuzen Middelburg Bergen op Zoom

verzuimzorgpakket+ Goes Zierikzee Terneuzen Middelburg Bergen op Zoom verzuimzorgpakket+ Driekleur verzekeringen en Regiopoortwachter Zuidwest: de financiële pijnstillers Goes Zierikzee Terneuzen Middelburg Bergen op Zoom De exclusieve totaaloplossing van zorg en verzuim

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Arbo- dienstverlening

Arbo- dienstverlening Arbodienstverlening Arbodienstverlening Is een werknemer ziek? Dan bent u verplicht om u deskundig te laten ondersteunen bij de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor een

Nadere informatie

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus Themablad ziekteverzuim Ziekteverzuim Meer dan zakelijk verzekerd met Univé www.unive.nl/zekerzakelijkplus Ziekteverzuim Univé heeft in nauwe samenwerking met een beperkt aantal geselecteerde arbodiensten

Nadere informatie

De Ondernemer ALLE. in één relaxed

De Ondernemer ALLE. in één relaxed De Ondernemer Productinformatie VERZEKERINGEN ALLE informatie in één relaxed overzicht wat u eerst moet weten Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook

Nadere informatie

Verzuimmanagement & Reïntegratie

Verzuimmanagement & Reïntegratie 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:32 Pagina 1 Verzuimmanagement & Reïntegratie voor een aanpak met effect 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 2 Werken aan een gezond bedrijf Hoe hou ik mijn medewerkers

Nadere informatie

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal 1. Waarom deze regeling Een gezonde werkomgeving en werksituatie zijn van groot belang om te voorkomen dat medewerkers (langdurig) ziek worden.

Nadere informatie

Het verzekeringsaanbod. van het KVGO

Het verzekeringsaanbod. van het KVGO Het verzekeringsaanbod voor leden van het KVGO Inhoudsopgave Aantrekkelijke verzekeringen speciaal voor u pagina 5 Collectieve zorgverzekering pagina 6 Goede zorg, daar wordt iedereen beter van Extra aantrekkelijke

Nadere informatie

CZ zorgverzekeringen en bedrijfszorg 2015. Zorgen voor is vooruit kijken

CZ zorgverzekeringen en bedrijfszorg 2015. Zorgen voor is vooruit kijken CZ zorgverzekeringen en bedrijfszorg 2015 Zorgen voor is vooruit kijken 1 Mensen zijn de energiebron van elk bedrijf Houd uw medewerkers gezond en inzetbaar En laat ons u daarbij helpen Een goede collectieve

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Ondernemers-AOV Ondernemen is weloverwogen risico s nemen Als ondernemer houdt u

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft

Wie schrijft die blijft Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd. Re-integratie-instrumenten en subsidies

Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd. Re-integratie-instrumenten en subsidies Jaargang 2 Editie 1 september 2007 Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd Dossier Re-integratie-instrumenten en subsidies Het belang van preventie en re-integratie

Nadere informatie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van SZW Datum: 23 november 2006 Auteurs: Policy Productions i.s.m. Yolanda Hoogtanders Michiel Langman

Nadere informatie

Samen beter worden Het Beterschap

Samen beter worden Het Beterschap Een meetbare bijdrage aan de vitaliteit van uw bedrijf Preventie, tijdige signalering, persoonlijke begeleiding. Dat zijn de pijlers onder effectief verzuimbeleid. En daar knapt iedereen van op. Wat doet

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 2 Re-integratie: zo snel mogelijk beginnen 3 Hoe zit het met het inkomen

Nadere informatie

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden Uw medewerkers goed verzekerd Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden 2 3 Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden (Semi-) Collectieve pensioenverzekering Uw organisatie valt of staat met

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie