BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN"

Transcriptie

1 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 1 van 52 BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN WERKHANDBOEK

2 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 2 van 52 versie datum toelichting Aangepast n.a.v. organisatorische veranderingen WHB aangepast: Aan de geldende norm ISO-17020/2012 ( ) O.b.v. opmerkingen, gemaakt bij de IA-BIP-2012 O.b.v. de periodieke revisie 2013 Tekstuele aanpassingen zijn niet herkenbaar gemaakt middels de kantlijn N.a.v. de RVA audit in september 2014 is er een kleine passage toegevoegd aan Personeelszaken, Personeelsdossier, betreffende inhuur derden. Actualisatie van bijlage III : BIP-voorschriften

3 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 3 van 52 INHOUDSOPGAVE 1. ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED Onderwerp en toepassingsgebied NORMATIEVE VERWIJZINGEN BEGRIPSBEPALINGEN Definities Afkortingen ALGEMENE EISEN Onpartijdigheid en onafhankelijkheid Vertrouwelijkheid STRUCTURELE EISEN Administratieve eisen Organisatie VEREISTE MIDDELEN Personeel Voorzieningen en Uitrusting Uitbesteding VEREISTEN PROCES EN WERKWIJZE Keuringsmethodes en -procedures Behandelen van keuringsmonsters en -objecten Registratie Keuringsverslagen en keuringscertificaten Klachten en beroep Klacht- en beroepproces VEREISTEN MANAGEMENTSYSTEEM Eisen voor opzet kwaliteitssysteem Documentatie voor het kwaliteitssysteem (Inspectie-instelling type A) Beheer van documentatie Identificatie en terugvindbaarheid van de documentatie Directiebeoordeling Interne audits Corrigerende maatregelen Preventieve maatregelen Bijlage I : Lijst van verrichtingen Bijlage II : BIP-procedures Bijlage III : BIP-voorschriften Bijlage IV : BIP-formulieren Bijlage V : BIP-Competentie-overzicht (Import veterinair)... 49

4 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 4 van ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED 1.1. Onderwerp en toepassingsgebied Het werkterrein waarvoor dit werkhandboek geldt betreft de veterinaire controles in Nederlandse Buitengrens inspectieposten (BIP s). Deze BIP s zijn gevestigd op of in de onmiddellijke nabijheid van de plaats van binnenkomst op het grondgebied van de Europese Unie (EU). Hier vinden controles plaats van levende dieren (en producten) of veterinaire producten teneinde deze in te voeren in of door te voeren door de EU. De BIP s zijn een onderdeel van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), Divisie Veterinair & Import (V & I) en hebben de volgende taak: Veterinaire controles op levende dieren, levende producten en veterinaire producten afkomstig uit derde landen die worden binnengebracht in de Europese Unie met uiteindelijke bestemming invoer in of doorvoer door de Unie. De werkzaamheden in de BIP s betreffen hoofdzakelijk een documenten- en overeenstemmingcontrole gevolgd door een materiële controle (voor producten) of fysieke- en welzijnscontrole (voor levende dieren). Ook laboratoriumonderzoek kan deel uitmaken van de materiële- of fysieke controle. De controles worden uitgevoerd volgens wet- en regelgeving zoals beschreven in Hoofdstuk 3 van dit werkhandboek. 2. NORMATIEVE VERWIJZINGEN n.v.t.

5 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 5 van BEGRIPSBEPALINGEN 3.1. Definities In het kader van de veterinaire controles, verricht in Buitengrens inspectieposten (BIP), gelden de volgende definities: Aanbieder Zie Belanghebbende bij de lading. Aanhouden Blokkeren van een partij waarbij een (naar het oordeel van de officiële dierenarts) herstelbare omissie is vastgesteld. Algemeen Veterinair AVD, Algemeen Veterinair Document Document (AVD) Veterinair document afgegeven en ondertekend door de Veterinaire Autoriteit in het land van herkomst. Een AVD kan gebruikt worden voor producten of bijproducten van dierlijke oorsprong, als ook voor levende dieren en levende producten. Een AVD wordt gebruikt voor een keuringsplichtig dierlijk (bij)product en levend dier/product waar geen EU voorgeschreven (dier)gezondheidscertificaat voor is. In een AVD voor dierlijke (bij)producten is aangegeven wat de aard, hoeveelheid en herkomst (3 e land en bedrijf in het 3 e land), is van het dierlijke (bij)product. In het geval het gebruiksdoel van het dierlijke (bij)product humane consumptie is, moet op het AVD worden vermeld: geschikt voor humane consumptie. In het geval van levende dieren of levende producten is op het AVD aangegeven de soort(en) (wetenschappelijke naam, eventueel ook ras) of aard van het levende product, aantal dieren per soort * of hoeveelheid levend product en de herkomst van de dieren of levend product (3 e land en bedrijf in het 3 e land). * Indien het precieze aantal dieren niet aan te geven is, bijv. in het geval van insecten, wormen of andere kleine dieren, dan kan volstaan worden met het vermelden van het aantal colli/verpakkingen. Een AVD is afgeven door een certificerende autoriteit en moet voor de dierlijke (bij)producten voldoen aan de algemene beginselen van certificering volgens Bijlage IV van Richtlijn 2002/99/EG. Een AVD met levende dieren/producten moet ook in de geest van Bijlage IV van Richtlijn 2002/99/EG gecertificeerd zijn. Bedrijf (levende dieren) Landbouwbedrijf of handelaarstal in de zin van de vigerende nationale voorschriften, die zijn gelegen op het grondgebied van een lidstaat en waar gewoonlijk dieren, niet zijnde paardachtigen worden gehouden of gefokt alsmede op in een lidstaat gelegen landbouwbedrijf of entrainement, stal, iedere ruimte of iedere inrichting waar gewoonlijk paardachtigen worden gehouden of gefokt, ongeacht hun gebruik.

6 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 6 van 52 Belanghebbende bij de lading. Bestemming Bevoegde autoriteit Buitengrens inspectiepost (BIP) Categorie 1 materiaal Categorie 2 materiaal Categorie 3 materiaal Derde land Documenten-controle Doorvoer Douaneverzegeling Douanemedewerker Elke natuurlijke- of rechtspersoon die overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautaire Douanewetboek verantwoordelijk is voor het verloop van de in die verordening bedoelde situaties waarin de partij kan verkeren, alsmede de in artikel 5 van die verordening bedoelde vertegenwoordiger en die de verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot de gevolgen van de door Richtlijn 97/78/EG voorgeschreven controles. Leveringsadres van een partij zoals aangegeven op het GDB De centrale autoriteit die bevoegd is voor de verrichting van de veterinaire controles, of elke autoriteit waaraan de centrale autoriteit deze bevoegdheid heeft overgedragen. Buitengrens Inspectiepost die overeenkomstig Richtlijn 91/496/EG, artikel 6 resp. Richtlijn 97/78/EG, artikel 6 is aangewezen en erkend voor het verrichten van de veterinaire controles van dieren, resp. producten van dierlijke oorsprong die uit derde landen bij de grens van één van de lidstaten van de Europese Unie. De BIP dient vermeld te staan op de lijst van erkende buitengrens inspectieposten in de bijlage van Beschikking 2009/821/EG. Dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) Nr. 1069/2009 Dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 9 van Verordening (EG) Nr. 1069/2009 Dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) Nr. 1069/2009 Land of gebied dat geen deel uitmaakt van de omschreven grondgebieden in bijlage I van Richtlijn 97/78/EG. Verificatie van de veterinaire certificaten, de veterinaire documenten of van andere documenten die een partij vergezellen. Vervoer van een partij afkomstig uit een 3 e land naar een 3 e land over het grondgebied van de Europese Unie waarbij de partij de EU binnenkomt en verlaat via een erkende BIP, overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 97/78/EG Container- of voertuigverzegeling d.m.v. een douanezegel aangebracht door de Douane of door een vergunninghouder zodanig dat deze bij opening van de container of het voertuig wordt verbroken. Ambtenaar van de Douane, aangesteld als onbezoldigd ambtenaar van de NVWA, overeenkomstig het Convenant tussen de Ministeries van EZ en Financiën.

7 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 7 van 52 Eindverpakking Fysieke controle (levende dieren) Geharmoniseerd product Generale Verklaring Handelsdocument (HD) Inklaren Instelling, instituut of centrum (levende dieren) Land van verzending (producten) Land van oorsprong Levende dieren Levende producten Omhulsel of bergingsmiddel dat het product tijdens het vervoer en bij het hanteren een doeltreffende bescherming biedt. De controle van de dieren zelf, die monsterneming en een onderzoek van de monsters in een laboratorium kan omvatten, met in voorkomend geval aanvullende controles tijdens de quarantaine. Veterinair product waarvoor op communautair niveau is vastgesteld: - een lijst van (delen van) derde landen waaruit invoer in de EU is toegestaan; en - een lijst van erkende inrichtingen (volksgezondheid en diergezondheid); en - een modelcertificaat (volksgezondheid en diergezondheid). De generale verklaring is een bij aankomst in en vertrek uit havens van EU-lidstaten aan de Douane te overleggen formulier dat vastgestelde gegevens bevat met betrekking tot het schip. Een handelsdocument is een origineel document voor dierlijke (bij)producten waarin is aangegeven de aard, hoeveelheid en herkomst van het dierlijk (bij)product. Een HD kan ondertekend zijn door de importeur, de verzender van de partij of ander persoon verantwoordelijk voor de partij. De algemene beginselen van certificering volgens Bijlage IV van Richtlijn 2002/99/EG zijn niet van toepassing op een HD. Zo kan een HD ook afgegeven worden nadat de partij het 3 e land heeft verlaten. Douane proces nodig voor het Douanetechnisch invoeren (handelstechnisch vrij maken) van goederen in de EU. Erkende geografisch begrensde permanente installatie waar doorgaans een of meer soorten dieren worden gehouden of gefokt. Het derde land waar de partij is geladen in het vervoermiddel waarmee zij uiteindelijk naar de EU is gebracht. Voor dieren: het land waar de dieren tijdens de wettelijk vereiste periode verbleven; Voor producten: het land waar het eindproduct is geproduceerd, vervaardigd of verpakt. Dieren, genoemd in Bijlage I, hoofdstuk 1 van Beschikking 2007/275/EG Sperma, eicellen, embryo s, broedeieren, levende vis van aquacultuur en producten daarvan voor onmiddellijke menselijke consumptie, levende tweekleppige weekdieren voor rechtstreekse menselijke consumptie. Controleregime is gelijk aan dat van veterinaire producten.

8 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 8 van 52 Materiële controle NCTS Niet-geharmoniseerd product Niet EU-waardige producten van dierlijke oorsprong Onmiddellijke verpakking Overeenstemmingcontrole (levende dieren) O(vereenstemmings)- controle (producten) Partij levende dieren Partij (producten) Producten van dierlijke oorsprong Scheepsleverancier Speciaal Entrepot Sub inspectiepost (SIP) Controle van de veterinaire producten, die controles van de verpakking en de temperatuur, alsmede bemonstering en laboratoriumonderzoek kan omvatten. New Computerised Transit System: Elektronisch systeem waarmee aangiften voor de douaneregeling douanevervoer worden gedaan. Veterinair product dat niet voldoet aan de criteria voor geharmoniseerde producten. Veterinaire producten die voldoen aan de diergezondheidseisen van de communautaire wetgeving maar waarvoor geen volksgezondheidseisen gelden. Eerste omhulsel waarin het product wordt verpakt voordat het in de eindverpakking wordt geplaatst. De verificatie door een eenvoudige visuele inspectie van de overeenstemming tussen de (veterinaire) certificaten of documenten en de dieren alsmede van de aanwezigheid en overeenstemming van de merktekens die op de dieren moeten zijn aangebracht. Verificatie door een visuele controle van de overeenstemming tussen de veterinaire certificaten, de veterinaire documenten of andere bij de veterinaire wetgeving voorgeschreven documenten en de producten. Een aantal dieren van dezelfde soort waarvoor een zelfde (veterinair) certificaat of document geldt, dat met hetzelfde vervoermiddel wordt vervoerd en dat afkomstig is uit hetzelfde derde land of gedeelte daarvan. Een hoeveelheid producten van dezelfde aard, waarvoor dezelfde veterinaire certificaten of veterinaire documenten of dezelfde andere door de veterinaire wetgeving voorgeschreven documenten gelden, die met hetzelfde vervoermiddel wordt vervoerd en die afkomstig is uit hetzelfde derde land of gedeelte van een derde land. Producten van dierlijke oorsprong zoals bedoeld in de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 2002/99/EG, en in Verordeningen (EG) nrs. 854/2004 en 1069/2009, alsmede de in artikel 19 bedoelde plantaardige producten Inrichting, erkend volgens artikel 13 lid 1 van Richtlijn 97/78/EG, voor de opslag van niet EU-waardige producten van dierlijke oorsprong, die rechtstreeks aan een zeeschip worden geleverd of tijdelijk worden opgeslagen in een speciaal entrepot. Inrichting, erkend volgens artikel 13 lid 2 van Richtlijn 97/78/EG, voor de tijdelijke opslag van niet EU-waardige producten van dierlijke oorsprong, in afwachting van rechtstreekse levering aan een zeeschip. Sub inspectiepost; inrichting waarin veterinaire controles plaatsvinden, gelegen binnen het gebied van de BIP. Een BIP kan bestaan uit één of meerdere SIP s

9 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 9 van 52 T5-document Verpakkingseenheid Veterinair certificaat Veterinair Entrepot Veterinair vrij entrepot (VVE) Veterinaire producten (keuringsplichtig) Welzijnscontrole (levende dieren) Douanedocument, door de NVWA gebruikt voor de kanalisatie van de in artikel 8 van Richtlijn 97/78/EG genoemde producten. Een hoeveelheid product in eindverpakking. Een gezondheidscertificaat, overeenkomstig een model uit de bijlage bij Beschikking 2007/240/EG, afgegeven door de bevoegde autoriteit in het land van herkomst. Erkende opslagplaats voor EU-waardige veterinaire producten die nog niet Douanetechnisch zijn ingeklaard (in transito) Inrichting, erkend volgens artikel 12 lid 4 van Richtlijn 97/78/EG, voor de opslag van niet EU-waardige (en dus technisch niet ingeklaarde) producten van dierlijke oorsprong, die niet voldoen aan de eisen van de communautaire wetgeving voor de geharmoniseerde producten, noch aan de eisen van de nationale voorschriften voor de niet-geharmoniseerde producten. Producten van dierlijke oorsprong, inclusief enkele plantaardige producten, zoals genoemd in Bijlage I, hoofdstuk 2 e.v. bij Beschikking 2007/275/EG. Onderzoek inzake de geschiktheid van de dieren om te worden vervoerd.

10 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 10 van Afkortingen In het kader van de veterinaire controles, verricht in buitengrens inspectieposten, worden de volgende afkortingen gebruikt: AWB Air Way Bill BIP Buitengrens Inspectiepost E Geregistreerde paardachtigen zoals omschreven in Richtlijn 90/426/EEG EZ Ministerie van Economische Zaken ETA Expected Time of Arrival EU Europese Unie FVO GDB GN GV HC IVO NHC NT NVWA O T T (CH) T (FR) TO TUI U VGC VWS Food and Veterinary Office Gemeenschappelijk veterinair Document van Binnenkomst Gecombineerde Nomenclatuur Generale Verklaring Producten bestemd voor Humane Consumptie Import Veterinair Online Producten niet bestemd voor humane consumptie Producten waarvoor geen temperatuureisen gelden Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit Erkenningcategorie Overige dieren : Categorie O is een officiële aanduiding volgens Beschikking 2009/821/EG. Erkenningcategorie Bevroren/gekoelde producten Erkenningcategorie Gekoelde producten Erkenningcategorie Bevroren producten Afdeling Toezichtontwikkeling Afdeling Toezichtuitvoering Import Erkenningcategorie Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen Applicatie Veterinaire Grens Controle; IT-systemen, ontwikkeld onder het programma CLIENT van het Ministerie van LNV. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 11 van ALGEMENE EISEN Algemeen Vanaf hoofdstuk 4 loopt de paragraafnummering synchroon met de paragraafnummering van de ISO 17020: Onpartijdigheid en onafhankelijkheid Onpartijdigheid inspectieactiviteiten De NVWA is voor wat betreft de controleactiviteiten die verricht worden in de BIP s een type A inspectie-instelling. Zie voor een nadere toelichting het KHB-NVWA 2.4. Financiering controleactiviteiten van de BIP-teams De controleactiviteiten die plaatsvinden in de BIP s worden in rekening gebracht bij de BIP/SIP houder en bij opdrachtgevende beleidsdirecties. In een aantal gevallen wordt laboratoriumonderzoek uitgevoerd als onderdeel van de materiële controle. Het laboratoriumonderzoek wordt in rekening gebracht bij de belanghebbende bij de lading indien daarvoor een wettelijke basis is. Indien een andere dienst van het ministerie van EZ of VWS opdracht heeft gegeven tot het laboratoriumonderzoek (bijvoorbeeld in het kader van een monitoringprogramma), dan dient deze dienst zorg te dragen voor de financiering Onpartijdigheid en vrijwaring van druk Zie hiervoor KHB-NVWA Identificeren van risico s t.a.v. eigen onpartijdigheid n.v.t Elimineren van risico s onpartijdigheid n.v.t Betrokkenheid van management bij onpartijdigheid n.v.t Subparagraaf De NVWA is voor wat betreft de controleactiviteiten die verricht worden in de BIP s een type A inspectie-instelling. Zie voor een nadere toelichting het KHB-NVWA 2.4

12 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 12 van Vertrouwelijkheid Vertrouwelijkheid van inspectiegegevens Zie hiervoor KHB-NVWA Een deel van de controlewerkzaamheden in de buitengrens inspectieposten is uitbesteed aan de Douane. Voor de douanemedewerkers is eveneens de ambtenarenwet van toepassing voor wat betreft de geheimhouding van gegevens (zie hiervoor verder het Kwaliteitshandboek NVWA). Als het gaat om de informatie-uitwisseling in het kader van de controle van de veterinaire regelingen, zijn de NVWA en de Douane wederzijds ontheven van de geheimhoudingsplicht (Kaderovereenkomst ministerie Financiën en ministerie van EZ). Vertrouwelijkheid van gegevens worden verder geborgd door toegangsregelingen. Hiervoor wordt verwezen naar Hoofdstuk van dit werkhandboek Uitgifte vertrouwelijke gegevens Zie hiervoor KHB-NVWA Informatie aan derden Zie hiervoor KHB-NVWA STRUCTURELE EISEN 5.1. Administratieve eisen Rechtspersoon Zie hiervoor KHB-NVWA Relatie tot de moederorganisatie De afdeling Toezichtuitvoering Import (TUI) en team TO Import/Export vallen organisatorisch onder NVWA, Divisie Veterinair & Import (V&I). TO Import/Export heeft als standplaats het hoofdkantoor. Adres: NVWA, TO Import/Export Postadres: Postbus Catharijnesingel AA Utrecht 3511 GG Utrecht Telefoon: Fax:

13 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 13 van Relatie tot de moederorganisatie (vervolg) De feitelijke controlewerkzaamheden worden uitgevoerd in binnen de BIP s gelegen SIP s (keurpunten) en kantoorlocaties zoals douanekantoren. Afhankelijk van de beschikbare ruimte op het keurpunt zijn er in de nabijheid van de keurpunten kantoorruimten beschikbaar voor de NVWA voor het uitvoeren van administratieve handelingen. De verrichtingen die uitgevoerd worden binnen de verschillende BIP s zijn afhankelijk van de erkenningen die afgegeven zijn door de Europese Commissie. De soorten erkenningen hebben betrekking op producten en levende dieren. Zie hiervoor de actuele Lijst BIP s Nederland (webdossiers Erkende BIP s op Werkterrein en technisch kunnen Het controleproces in de buitengrens inspectieposten is beschreven in de BIP procedures en de webdossiers import. Deze documenten zijn gebaseerd op de daarin beschreven Europese wet- en regelgeving en onderstaande Nederlandse wet- en regelgeving. Wanneer naar de mening van het afdelingshoofd TO of de medewerker TO Import/Export een beleidsmatig advies nodig is wordt dit aan het betrokken beleidsdepartement gevraagd. Beslissingen die hiervan het gevolg zijn worden door TO Import/Export bijgehouden. Wanneer ze gevolgen hebben voor procedures worden ze via de gebruikelijke weg gefiatteerd. Wetgeving Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Warenwet (Wet van 28 december 1935); Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen (Besluit van 13 december 1993, Stb. 698); Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen) (Regeling van 11 november 2005, Strct 82); Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen (besluit van 3 oktober 2005, Stb. 2005); Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 november 2006, houdende de Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002)(Stcrt. 2006, 223).

14 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 14 van Werkterrein en technisch kunnen (vervolg) Wetgeving Ministerie van Economische Zaken Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Wet van 24 september 1992, Stb. 585); Wet Dieren Besluit inzake het in de handel brengen van dieren en producten en de toepassing van maatregelen met betrekking tot in Nederland gebrachte dieren en producten (Besluit van 4 mei 1994, Stb. 343); Regeling veterinairrechterlijke voorschriften handel dierlijke producten (Regeling van 12 december 2005, Scrt 2005, 249); Regeling handel levende dieren en levende producten (Regeling van 30 november 1994, nr. J , Stcrt. 1994, 250); Besluit dierlijke bijproducten (Besluit van 11 december 2007, Stb. 529) Regeling dierlijke bijproducten 2008 (Regeling van 19 december 2007, Scrt 2007, 246) Landbouwwet (Wet van 26 juli 1957); Visserijwet 1963 (Wet van 30 mei 1963, Stb. 1963, 312); Regeling aquacultuur (Regeling van 11 juli 2008, nr. TRCJZ/2008/2015). Europese regelgeving Gezien de grote hoeveelheid aan EU-regelgeving is gekozen om alleen de meest belangrijke horizontale EU-regelgeving weer te geven Richtlijn 91/496/EEG; invoercontroles levende dieren Richtlijn 97/78/EG; invoercontroles dierlijke producten Richtlijn 2002/99/EG; veterinairrechtelijke voorschriften voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong Verordening (EG) 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens vervoer en daarmee samenhangende activiteiten Verordening (EG) 136/2004; GDB producten en procedures in de BIP Verordening (EG) 282/2004; GDB dieren en procedures in de BIP Beschikking 2004/292/EG; TRACES Verordening (EG) 853/2004; hygiëne levensmiddelen van dierlijke oorsprong Verordening (EG) 854/2004;controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong Verordening (EG) 882/2004; officiële controles diervoeders en levensmiddelen Beschikking 2007/275/EG; in de BIP te keuren dieren en producten Beschikking 2001/812/EG; erkenningsvoorwaarden BIP Beschikking 2009/821/EG; lijst erkende BIP's in de EU Besluit 2011/163/EU; residubewakingsplannen in derde landen

15 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 15 van Wettelijk aansprakelijkheid en financiële onafhankelijkheid Zie hiervoor KHB-NVWA Handelsvoorwaarden Zie hiervoor KHB-NVWA 2.5 en Organisatie Bescherming en onpartijdigheid Zie hiervoor KHB-NVWA Organisatie Zie hiervoor WHB-BIP Organisatiestructuur Organisatie en organisatiestructuur van de Buitengrens inspectieposten (BIP) van de divisie Veterinair & Import (V&I) De buiten grensinspectie posten zijn onderdeel van de Afdeling TUI van de NVWA Divisie V & I. De hoofdinspecteur V&I is landelijk verantwoordelijk voor het taakgebied Buitengrens inspectieposten. In de buitengrens inspectieposten zijn circa 75 medewerkers werkzaam. Hiervan zijn ca. 45% officiële dierenartsen, 45% assistent inspecteurs en medewerker verwerken en behandelen en 10% TO Import/Export en ondersteuning management. Het overgrote deel (meer dan 70 medewerkers) werkt in de BIP s Rotterdam, Vlissingen, Amsterdam Airport Schiphol, Amsterdam-haven en Harlingen. De overige medewerkers zijn werkzaam bij de BIP's Eemshaven en Maastricht. De organisatiestructuur is weergegeven in figuur 5.2. Alle BIP werkzaamheden in de BIP s Eemshaven en Maastricht zijn functioneel ondergebracht bij de afdeling TUI onder team Amsterdam in verband met de geringe kritische massa van de kleinere BIP s Maastricht en Eemshaven.

16 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 16 van 52 Figuur 5.2 * De medewerkers van BIP Maastricht en BIP Eemshaven vallen hiërarchisch onder Toezichtuitvoering Slachtplaatsen en Toezichtuitvoering Levend Vee, maar vallen voor de BIP-werkzaamheden functioneel onder Team Amsterdam van de Afdeling Toezichtuitvoering Import.

17 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 17 van Organisatiestructuur (vervolg) Leiding Buitengrens inspectieposten Het afdelingshoofd TUI heeft de operationele leiding over de buitengrens inspectieposten. Ieder team wordt geleid door een teamleider. Tezamen vormen deze functionarissen het Teamleidersoverleg (TLO). Ondersteunende werkzaamheden Planners Medewerkers Verwerken en Behandelen(MVB) (Divisie Klantencontact en Dienstverlening, Afdeling Dienstverlening, team TA (technische administratie)) De planners en MVB s zijn verantwoordelijk voor de planning van inzet van de medewerkers van de teams zodanig dat de aangevraagde keuringen en de overige taken die door de teams uitgevoerd moeten worden, ook feitelijk plaatsvinden. Ondersteunende werkzaamheden TO Import/Export TO Import/Export is verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: Implementatie van Europese en nationale wet- en regelgeving in Import Veterinair Online en de webdossiers import, het opstellen van de kwaliteitsdocumenten. Beheer en onderhoud van BIP specifieke kwaliteitsdocumenten. Eigenaarschap van gebruikte systemen VGC en IVO Behandelen van vragen en verzoeken vanaf de werkvloer; formuleren van een antwoord op vragen van individuele burgers, bedrijven en organisaties, welke via het Klantcontactcentrum zijn ingediend. Naar aanleiding van vragen en verzoeken vanaf individuele bedrijven en organisaties worden adviezen gegeven die voortkomen uit de geldende regelgeving waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Voeren van overleg: beleid (EZ/VWS), met de Douane (landelijk) en met bedrijfsleven. Het opstellen van rapportages, zoals die t.b.v. de Europese Commissie en het MT V & I, maandelijkse voortgangsrapportages: aantal partijen invoer, aantal partijen doorvoer, aantal partijen levende dieren, aantal partijen weigeringen, aantal uitgevoerde laboratoriumonderzoeken en het aantal positieve laboratoriumresultaten per BIP. Het bijdragen aan de organisatie van interne vakinhoudelijk opleiding en bijscholing. Ondersteunende werkzaamheden - Medewerker kwaliteit) De medewerker kwaliteit valt hiërarchisch onder de directiesecretaris van V&I. In voorkomende gevallen heeft de medewerker kwaliteit rechtstreeks toegang tot de hoofdinspecteur V&I. De ondersteunende werkzaamheden bestaan o.a. uit: Voorstellen voor kwaliteitsverbetering doen, verbeteracties initiëren of doorvoeren Het begeleiden van externe audits door RvA Voorbereiden en uitvoeren van de directiebeoordeling Ondersteunen bij het implementeren van kwaliteitsdocumenten Het uitvoeren van interne audits Volledigheidscontrole(verificatie) van de corrigerende maatregelen n.a.v. audits

18 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 18 van Organisatiestructuur (vervolg) Ondersteunende werkzaamheden technische administratie Binnen het Servicekantoor Zwijndrecht vinden werkzaamheden plaats, zoals beschreven in de landelijke procedures. Op het Servicekantoor Zwijndrecht worden door de afdeling Dienstverlening, team Technische Administratie, administratieve handelingen ter ondersteuning van de teams uitgevoerd. Ondersteunende werkzaamheden Douane De Douane voert onder verantwoordelijkheid van de NVWA werkzaamheden uit die staan beschreven in de volgende procedures: BPR-16 Signalering van veterinaire partijen en diervoeders en geldig maken van het GDB BPR-17 Transhipment van producten BPR-18 Documentcontrole van goederen BPR-19 Overeenstemmingcontrole van producten BPR-21 Aanhouden van producten BPR-22 Weigeren van producten De activiteiten die voortkomen uit de BPR 16 Signalering van veterinaire partijen en diervoeders en BPR 17 geldig maken van het GDB en Transhipment van producten (hoewel onderdeel van de veterinaire controles) worden niet beschouwd als een keuringsactiviteit zoals omschreven in NEN-EN-ISO/IEC Teams De controlewerkzaamheden t.b.v. de invoer en doorvoer van levende dieren en veterinaire producten worden verricht binnen 5 teams. Zoals aangegeven in figuur 6.1 vallen twee teams hiërarchisch niet onder de Afdeling TUI. Enkele medewerkers van Divisie Veterinair & Import, afdeling Toezichtuitvoering Slachtplaatsen verrichten controlewerkzaamheden voor de BIP Eemshaven. Enkele medewerkers van Divisie Veterinair & Import, Afdeling Toezichtuitvoering Levend Vee verrichten controlewerkzaamheden voor de BIP Maastricht. De afspraken over de functionele aansturing van de werkzaamheden in deze BIP s zijn vastgelegd in het protocol derde landen invoer t.a.v. BIP niet hiërarchisch vallend onder de afdeling TUI, Divisie V&I. Veterinaire controles in BIP Harlingen worden volledig uitgevoerd door medewerkers van team Amsterdam. Veterinaire controles in BIP Vlissingen worden volledig uitgevoerd door medewerkers van team Rotterdam. Binnen een team zijn de volgende functionarissen werkzaam: officiële dierenarts, assistent inspecteur, medewerker verwerken en behandelen. Ieder team wordt geleid door een teamleider.

19 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 19 van Organisatiestructuur (vervolg) De formatietabel in het OrganisatieBesluit (OB) voor de divisie V&I-Import: Toezichthoudend Dierenarts/Practitioner Senior inspecteur Inspecteur/medewerker toezicht Inspecteur Medewerker toezicht Assistent inspecteur Ondersteunend Medewerker toezicht Assistent inspecteur Medewerker Verwerken en behandelen n.v.t. Overlegvormen Het domein Import (bestaande uit TU-I en TO-I&E) heeft de volgende overleggen met andere onderdelen van de NVWA of andere organisaties die in het kader van dit werkhandboek van belang zijn: Kerngroep-overleggen. In deze overleggen wordt kennis over specifieke onderwerpen gedeeld. Binnen het domein Import vinden de volgende structurele overleggen plaats: Teamleidersoverleg (TLO) afdeling TUI overleg: dit wordt eenmaal per maand gehouden. De verslagen worden elektronisch bewaard. Werkoverleg (WO) TU-Import: per team : minimaal eenmaal per maand vindt er werkoverleg plaats. Tijdens dit werkoverleg worden o.a. wijzigingen in werkzaamheden besproken die van belang zijn voor het team. Verslagen worden op teamniveau door de teamleider bewaard. Werkoverleg TO Import/Export: minimaal eenmaal per maand vindt er werkoverleg plaats. De verslagen worden op de afdelingsschijf bewaard. Vertegenwoordigers van de afdelingen Toezichtontwikkeling (TO) of TUI van de Divisie V&I nemen deel aan nationaal en internationaal overleg met het doel de controles in de buitengrens inspectieposten te verbeteren en de werkzaamheden op EU-niveau beter af te stemmen. Op nationaal niveau betreft dit de volgende regelmatige overlegvormen: Overleg met Douane: Managementoverleg, afstemming handhaving en uitvoering Overleg met andere toezichthouders; Directeurenoverleg Zeehavens (DOZ), Stuurgroep Ladingregie Zeehavens (LaReZ), etc. Overleg met bedrijfsleven: Deltalinqs en aan voorkomende incidentele overleggen. Regenboogteam: overleg met alle toezichthouders in de haven van Rotterdam onder leiding van de Douane

20 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 20 van Organisatiestructuur (vervolg) Internationaal overleg: EU: Standing Committee on the Food Chain and Animal Health, afhankelijk van de te behandelen onderwerpen; EU werkgroepen. Vanuit de afdeling TUI en team TO Import/Export heeft men regelmatig contact met grote West Europese BIP s (bilaterale en multilaterale BIP-meetings). Doelstelling daarbij is informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en afstemming uitvoeringspraktijk Verantwoordelijkheden De directie V&I is verantwoordelijk voor het toewijzen van de middelen (personeel en materieel) die benodigd zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Ieder team is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een afgebakend takenpakket waaronder de controlewerkzaamheden in de BIP. Controlewerkzaamheden worden door de officiële dierenarts of onder diens verantwoordelijkheid verricht. Bepaalde onderdelen van de keuring kunnen uitgevoerd worden door assistent inspecteur en medewerker verwerken en behandelen, zie hoofdstuk 8. De controle op geschiktheid van de keuringsomstandigheden valt onder de verantwoordelijkheid van de officiële dierenarts Verenigbaarheid van activiteiten Zie KHB-NVWA 2.3 en Technische en functionele leiding Zie KHB-NVWA 3.2 t/m 3.9 en organisatieschema bij Dagelijkse leiding De officiële dierenarts kan samen met de assistent inspecteur de veterinaire controles of keuringen uitvoeren. De officiële dierenarts is bevoegd voor het nemen van de keuringsbeslissingen. In veel gevallen heeft de officiële dierenarts voldoende kennis om een keuringsbeslissing te nemen. In geval er meer technische expertise nodig is bij het nemen van een keuringsbeslissing kan de hulp worden ingeroepen van de teamleider. De teamleider heeft, wanneer hij tevens veterinair is, in veel gevallen voldoende kennis van keuringstechnische zaken en de bevoegdheid om een keuringsbeslissing te nemen. In geval er meer technische expertise nodig is, bij het nemen van een keuringsbeslissing kan advies worden gevraagd aan TO Import/Export. In uitzonderlijke gevallen kan de teamleider bepalen hoe bepaalde partijen afgehandeld moeten worden (alleen wanneer hij veterinair is). In andere gevallen kan hij de officiële dierenarts overwegingen meegeven die bij de keuringsbeslissing een rol kunnen spelen. Het gaat hierbij vaak om situaties waarin de regelgeving niet voorziet en waarbij een beslissing vérstrekkende gevolgen heeft. Deze beslissingen worden genomen in overleg met het afdelingshoofd TUI en/of de hoofdinspecteur V&I. Deze handelwijze wordt schriftelijk vastgelegd. Dergelijke besluiten worden in een nota vastgelegd door het afdelingshoofd TUI gericht aan de hoofdinspecteur V&I.

(VGC) Documentencontrole van producten en controle van bijbehorend GDB. code BPR-18 versie 13 ingangsdatum 28-05-2015 pag. 1 van 8

(VGC) Documentencontrole van producten en controle van bijbehorend GDB. code BPR-18 versie 13 ingangsdatum 28-05-2015 pag. 1 van 8 code BPR-18 versie 13 ingangsdatum 28-05-2015 pag. 1 van 8 Goedkeuring Versie datum 13 28-05-2015 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Aanpassing van de tekst, aangegeven d.m.v. kantlijn. Opmaak

Nadere informatie

code BPR 21 versie 08 ingangsdatum 24-02-2015 pag. 1 van 6 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie

code BPR 21 versie 08 ingangsdatum 24-02-2015 pag. 1 van 6 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie code BPR 21 versie 08 ingangsdatum 24-02-2015 pag. 1 van 6 Goedkeuring Versie datum 08 24-02-2015 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Aanvulling tekst bij Herstellen van geconstateerde omissies

Nadere informatie

Opstellen, beheren, wijzigen, verspreiden en actueel houden van BIP kwaliteitsdocumenten. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag.

Opstellen, beheren, wijzigen, verspreiden en actueel houden van BIP kwaliteitsdocumenten. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag. 1 van 8 versie datum toelichting 10 21-03-2011 In deze versie is de lay-out aangepast aan de XML opmaak met een verandering van indeling van hoofdstukken,

Nadere informatie

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 19-09-2013 Eerste versie, concept voor nieuw document ter vervanging van INV PR 03 en 05. Met ingang van dit document

Nadere informatie

titel BPR 19 (VGC) Overeenstemmingscontrole van producten code BPR_19 versie 09 ingangsdatum 01-12-2015 pag. 1 van 8

titel BPR 19 (VGC) Overeenstemmingscontrole van producten code BPR_19 versie 09 ingangsdatum 01-12-2015 pag. 1 van 8 code BPR_19 versie 09 ingangsdatum 01-12-2015 pag. 1 van 8 Goedkeuring Versie Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie datum 09 01-12-2015 Gewijzigde opmaak volgens sjabloon 1 Onderwerp Deze procedure

Nadere informatie

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.:

Nadere informatie

Algemene Informatie T5-Instructie (ALIM08) 04 maart 2014 Versie 1.0.8

Algemene Informatie T5-Instructie (ALIM08) 04 maart 2014 Versie 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de uitvoering van de T5-procedure door de NVWA in geval van kanalisatie naar het bedrijf van bestemming van dierlijke producten bij invoer of wederinvoer

Nadere informatie

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen code OVQV-01 versie 02 ingangsdatum 08-01-2014 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 02 December 2013 Aanpassing aan NVWA sjabloon en enkele correcties 1 Onderwerp Vogels, die ingevoerd worden uit 3e-landen,

Nadere informatie

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie schrijft voor met welke frequentie de NVWA de materiële controle moet uitvoeren van partijen met oorsprong en herkomst een derde land, die worden aangeboden bij een Nederlandse

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

code BPR-17 versie 08 ingangsdatum 02-04-2015 pag. 1 van 7

code BPR-17 versie 08 ingangsdatum 02-04-2015 pag. 1 van 7 code BPR-17 versie 08 ingangsdatum 02-04-2015 pag. 1 van 7 Versie Goedkeuring datum 08 02-04-2015 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie In deze versie is de lay-out aangepast met een verandering van

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ministerie van Economische Zaken. Rinus Gerlofsma Senior veterinair inspecteur import

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ministerie van Economische Zaken. Rinus Gerlofsma Senior veterinair inspecteur import Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ministerie van Economische Zaken Rinus Gerlofsma Senior veterinair inspecteur import ZIT ER EEN PLANK BIJ? Mag het erin en zo ja, keuren we het bij import. Veterinaire

Nadere informatie

code versie 03 ingangsdatum 01-10-2014 pag. 1 van 10

code versie 03 ingangsdatum 01-10-2014 pag. 1 van 10 code versie 03 ingangsdatum 01-10-2014 pag. 1 van 10 versie datum toelichting 0.1 04-02-2014 Nieuw document 0.2 15-08-2014 Gewijzigde wetgeving 1152/2009 en 91/2013 worden vervangen door de 884/2014 en

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Geachte collegae, ARBO Werknemersbescherming

Geachte collegae, ARBO Werknemersbescherming Buitengrensinspectieposten, Aangewezen Punten van Binnenkomst, Inspecteur Dierenartsen, Controleurs, Administratief medewerkers, Douane (TVE) Westelijke Parallelweg 4 3331 EW Zwijndrecht Postbus 3000 3330

Nadere informatie

IMPORT NIET-VETERINAIR

IMPORT NIET-VETERINAIR code WHB-INV Versie: 04 Ingangsdatum: 14-11-2014 pag. 1 van 50 IMPORT NIET-VETERINAIR LEVENSMIDDELEN \ DIERVOEDER\ PRODUCTVEILIGHEID WERKHANDBOEK code WHB-INV Versie: 04 Ingangsdatum: 14-11-2014 pag. 2

Nadere informatie

code BPR-26 versie 09 ingangsdatum 17-06-2015 pag. 1 van 6 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie

code BPR-26 versie 09 ingangsdatum 17-06-2015 pag. 1 van 6 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie code BPR-26 versie 09 ingangsdatum 17-06-2015 pag. 1 van 6 Goedkeuring Versie datum 09 17-06-2015 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Aanpassing van de tekst m.b.t. de monsterneming van geregistreerde

Nadere informatie

Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie.

Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie. 1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie. 2. WETTELIJKE BASIS 2.1 Europese regelgeving:

Nadere informatie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Goedkeuring Versie datum 01 20-05-2014 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Deze instructie is de omzetting van de IB-SPEC-22 door

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van:

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van: (Tekst geldend op: 19-12-2013) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2007, nr. VGP/VV 2821211, houdende vaststelling van tarieven voor retributies in de levensmiddelensector

Nadere informatie

Algemene Informatie (ALIM12) IJsland, Noorwegen, Faeröer, Groenland, Zwitserland, Liechtenstein 09 november 2015 Versie: 1.1.6

Algemene Informatie (ALIM12) IJsland, Noorwegen, Faeröer, Groenland, Zwitserland, Liechtenstein 09 november 2015 Versie: 1.1.6 1. DOEL Deze instructie beschrijft welke controles van toepassing zijn op producten van dierlijke oorsprong en levende dieren met herkomst IJsland, Noorwegen, de Faeröer en Groenland. Onder 4.7 is beschreven

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 EIEREN VLEES VEE nummer : 19/2008 datum : 10 maart 2008 onderwerp bijlagen : Voorwaarden bij de invoer van fokrunderen van zuiver ras : Zie inhoudsopgave Voorwaarden bij de

Nadere informatie

Titel: BIPVS_15 Transportverordening

Titel: BIPVS_15 Transportverordening Titel: BIPVS_15 Transportverordening Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.: Vervallen verklaard

Nadere informatie

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Nadere uitwerking van de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie en de Hygiënecode Diervoedersector Wegtransport

Nadere informatie

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de procedure van de beoordeling van teksten in het kader van verzoekcertificering. Deze instructie is van toepassing op certificaatteksten die worden

Nadere informatie

code BIPVS-17 versie 01 ingangsdatum 11-11-2013 pag. 1 van 5

code BIPVS-17 versie 01 ingangsdatum 11-11-2013 pag. 1 van 5 code BIPVS-17 versie 01 ingangsdatum 11-11-2013 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 01 11-11-2013 Dit voorschrift vervangt de op Schiphol gehanteerde afgesproken werkwijze. 1 Onderwerp Deze noodprocedure

Nadere informatie

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Modelscertificaat voor doorvoer door of opslag in de Europese Unie van voor menselijke consumptie bestemde samengestelde producten : Veterinair certificaat voor invoer in de EU I.1. Verzender I.2. Referentienummer

Nadere informatie

Titel: BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten

Titel: BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Titel: BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Opgesteld door: TO Import / Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TU Import Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010

Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010 Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010 Bijlage II.9.3 bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China Het proces in stappen Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China 1. Een zending van de betreffende goederen die uit China binnenkomt in de EU kan zonder fytosanitaire 1

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning van instellingen, instituten en centra

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning van instellingen, instituten en centra Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de erkenning van instellingen, instituten en centra Referentie PCCB/S2/BHOE/1338165 Datum 25/01/2016 Huidige versie

Nadere informatie

Informatie weegverplichting aan boord

Informatie weegverplichting aan boord Informatie weegverplichting aan boord Vanuit de verordening EG nr. 1224/2009 is het verplicht om visserijproducten te wegen bij de aanlanding voordat de visserijproducten worden opgeslagen, vervoerd of

Nadere informatie

Aan geadresseerde. Geachte heer/mevrouw,

Aan geadresseerde. Geachte heer/mevrouw, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid Aan geadresseerde uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum VD. 2004/2884 8-10-2004 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Kaderwet diervoeders. (TRC 2004/7011) 3785633

Nadere informatie

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010 CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010 EIEREN VLEES VEE nummer : 18/2008 datum : 10 maart 2008 onderwerp bijlagen : Voorwaarden bij de uitvoer van fokdieren van zuiver ras :

Nadere informatie

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de erkenning van certificering door bedrijven. De

Nadere informatie

RICHTLIJN 97/78/EG VAN DE RAAD. van 18 december 1997

RICHTLIJN 97/78/EG VAN DE RAAD. van 18 december 1997 30.1.98 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 24/9 RICHTLIJN 97/78/EG VAN DE RAAD van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 659 Besluit van 13 december 2012, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Wet dieren,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 429 Besluit van 23 september 1999, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en van het Warenwetbesluit

Nadere informatie

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) 1 juli 2008 1 Toepassing in uw onderneming HTP Advies B.V. Begeleiding bij o.a. ISO (9001, 22000), GMP +, HACCP (www.htp-advies.nl) Praktijkervaring

Nadere informatie

Titel: BPR 30 Retourpartijen

Titel: BPR 30 Retourpartijen Titel: BPR 30 Retourpartijen Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI TO Import/Export Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.: Vervallen

Nadere informatie

Certificaat voor de intracommunautaire handel Deel I: Informatie betreffende de aangeboden zending

Certificaat voor de intracommunautaire handel Deel I: Informatie betreffende de aangeboden zending Certificaat voor de intracommunautaire handel Deel I: Informatie betreffende de aangeboden zending I.1 Verzender I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer: I.3 Bevoegde centrale

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels Inhoudsopgave I. BASISREGELS A. Substantiële regels Verord. (EG) nr. 178/2002 E.P. en de Raad 28 JANUARI 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,

Nadere informatie

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften verzamelcentra Norm 01 01a AANVOERMOGELIJKHEDEN Voorafgaand aan de aanvoer dient een blokperiode te worden aangevraagd voor ofwel

Nadere informatie

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Marokko van runderen bestemd voor de vetmesting afkomstig uit België

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Marokko van runderen bestemd voor de vetmesting afkomstig uit België I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Runderen 0102 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.MA.04.01 Titel van het certificaat Veterinair certificaat voor de uitvoer naar van runderen

Nadere informatie

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp General Food Law T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU d.d. 25 en 27 januari 2005 Anneke van de Kamp Afdelingshoofd Voedsel en Voeding Hoofdproductschap Akkerbouw Inhoud Wat

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D.

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D. afdeling Betonstructuren - Gent Procedure 7.7 blz. 1 van 10 Checklist nr. 1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem aan de hand van het kwaliteitshandboek eis ja neen opmerkingen 1 Juridische structuur van

Nadere informatie

Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van:

Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van: IB.KR.12 I. EXPORTMOGELIJKHEDEN Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van: - varkensvlees (vers; gehakt; vleesbereiding; verhitte

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER LEVENDE RUNDEREN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER LEVENDE RUNDEREN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl BASISREGELING INVOER

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5289 6 april 2010 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 maart 2010, nr. 115877, houdende

Nadere informatie

Invoercontroles in de grensinspectieposten: Producten van dierlijke oorsprong

Invoercontroles in de grensinspectieposten: Producten van dierlijke oorsprong Invoercontroles in de grensinspectieposten: Producten van dierlijke oorsprong FAVV DG Controlebeleid - Internationale Zaken F.A.V.V. FSC 5 de verdieping Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel. 02-208 86 23

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst

Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst Beleidsregel ter zake van het op elektronische wijze aanbieden van zendingen voor onderzoek als bedoeld in

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Contact info@vwa.nl 64 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Inleiding Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn levensmiddelenbedrijven

Nadere informatie

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1 Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Normen, eisen en richtlijnen 3 2.1 Normen, en richtlijnen voor het product 3 2.2 Eisen aan de uitvoering van de keuring

Nadere informatie

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer van fokrunderen afkomstig uit België naar Marokko

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer van fokrunderen afkomstig uit België naar Marokko I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Runderen 0102 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.MA.05.01 Titel van het certificaat Veterinair certificaat voor de uitvoer van fokrunderen

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl T 079-368 7102/7104

Nadere informatie

01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben?

01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben? Juni 2014 01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben? Het is een Europese verplichting, dat alle eenhoevigen ( paard, pony, ezel of zebra) een paspoort moeten hebben waarmee zij te identificeren zijn.

Nadere informatie

Hoe regel ik een dierenarts voor een keuring of inspectie? Informatie over het aanvragen, plannen en factureren van een veterinaire keuring

Hoe regel ik een dierenarts voor een keuring of inspectie? Informatie over het aanvragen, plannen en factureren van een veterinaire keuring ort, keuring, douane, dierenar nsport, voedselveiligheid, die lksgezondheid, opleiding, cer, douane, dierenarts, dierenw selveiligheid, dierziekten, die id, opleiding, certificaat, expo arts, dierenwelzijn,

Nadere informatie

De milieuveiligheidsfunctionaris

De milieuveiligheidsfunctionaris Ministerie van Infrastructuur en Milieu Toelichting MVF en criteria December 2010 De milieuveiligheidsfunctionaris Inleiding Dit document heeft tot doel instellingen met één of meerdere vergunningen voor

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, 2015,,

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, 2015,, AMBTELIJK CONCEPT Besluit van houdende wijziging van het Besluit uitvoering Tabakswet en de bijlage bij de Tabakswet in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, de presentatie

Nadere informatie

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES Export van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES datum presentatie: 21 april 2010 Johan Standaert Sibylle Verplaetse INHOUD SITUERING WETGEVING: Verordening (EG) 1774/2002: Algemene voorwaarden Bijzondere

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Voor het grensoverschrijdende transport van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (DBP) gelden de voorwaarden

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN: PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG

INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN: PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN: PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG FAVV DG Controlebeleid - Internationale Zaken Brussel 25.07.2007 F.A.V.V. WTC III 19 de verdieping Simon Bolivarlaan 30 1000

Nadere informatie

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05 1.1 Wordt het VG beheerssysteem in de hoofdvestiging en in all bij de VCU certificatie betrokken nevenvestigingen toegepast en intern beoordeeld door de hoofdvestiging? Minimumeisen: De uitzendorganisatie

Nadere informatie

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Varkensdierenarts

OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Varkensdierenarts OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Naam tekenbevoegde varkenshouder hierna te noemen varkenshouder UBN nummer Adres Postcode + woonplaats IKB regeling

Nadere informatie

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte.

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte. I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Separatorvlees van gevogelte 02 07 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.ZA.03.01 Titel van het certificaat Veterinair

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

OVERZICHT TARIEVEN VWA

OVERZICHT TARIEVEN VWA Bijgewerkt naar aanleiding van: - Wijziging Regeling Retributies VWA veterinaire en hygiënische aangelegenheden per 1-3-2008 (Stct. 20-12-2007) - Wijziging Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Het controleprotocol heeft betrekking op de

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2005 L 117/13 VERORDENING (EG) Nr. 648/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 april 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair

Nadere informatie

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Zijn er

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

AEOF-certificaat factsheet

AEOF-certificaat factsheet Europese Commissie - AEO Opleidingsmodule voor Marktdeelnemers AEOF-certificaat factsheet oktober 2007 AEOF betekent AEO-certificaat voor Douanevereenvoudigingen en Veiligheid. Een AEO-certificaat voor

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 19.2.2004 L 49/11 VERORDENING (EG) Nr. 282/2004 VAN DE COMMISSIE van 18 februari 2004 betreffende de vaststelling van een document voor de aangifte en de veterinaire controle van uit derde landen afkomstige

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de informatie gevraagd aan de erkende dierenartsen bij vaststelling van het illegaal binnenbrengen van honden,

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Publicatieblad van de Europese Unie d.d. 19-06-2006 BIJLAGE I

http://www.emis.vito.be Publicatieblad van de Europese Unie d.d. 19-06-2006 BIJLAGE I BIJLAGE I Instructies en toelichtingen http://www.emis.vito.be Publicatieblad van de Europese Unie d.d. 19-06-2006 1. Volledige naam en adres van de feitelijke (weder)uitvoerder, niet van een agent. In

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie