BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN"

Transcriptie

1 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 1 van 52 BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN WERKHANDBOEK

2 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 2 van 52 versie datum toelichting Aangepast n.a.v. organisatorische veranderingen WHB aangepast: Aan de geldende norm ISO-17020/2012 ( ) O.b.v. opmerkingen, gemaakt bij de IA-BIP-2012 O.b.v. de periodieke revisie 2013 Tekstuele aanpassingen zijn niet herkenbaar gemaakt middels de kantlijn N.a.v. de RVA audit in september 2014 is er een kleine passage toegevoegd aan Personeelszaken, Personeelsdossier, betreffende inhuur derden. Actualisatie van bijlage III : BIP-voorschriften

3 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 3 van 52 INHOUDSOPGAVE 1. ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED Onderwerp en toepassingsgebied NORMATIEVE VERWIJZINGEN BEGRIPSBEPALINGEN Definities Afkortingen ALGEMENE EISEN Onpartijdigheid en onafhankelijkheid Vertrouwelijkheid STRUCTURELE EISEN Administratieve eisen Organisatie VEREISTE MIDDELEN Personeel Voorzieningen en Uitrusting Uitbesteding VEREISTEN PROCES EN WERKWIJZE Keuringsmethodes en -procedures Behandelen van keuringsmonsters en -objecten Registratie Keuringsverslagen en keuringscertificaten Klachten en beroep Klacht- en beroepproces VEREISTEN MANAGEMENTSYSTEEM Eisen voor opzet kwaliteitssysteem Documentatie voor het kwaliteitssysteem (Inspectie-instelling type A) Beheer van documentatie Identificatie en terugvindbaarheid van de documentatie Directiebeoordeling Interne audits Corrigerende maatregelen Preventieve maatregelen Bijlage I : Lijst van verrichtingen Bijlage II : BIP-procedures Bijlage III : BIP-voorschriften Bijlage IV : BIP-formulieren Bijlage V : BIP-Competentie-overzicht (Import veterinair)... 49

4 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 4 van ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED 1.1. Onderwerp en toepassingsgebied Het werkterrein waarvoor dit werkhandboek geldt betreft de veterinaire controles in Nederlandse Buitengrens inspectieposten (BIP s). Deze BIP s zijn gevestigd op of in de onmiddellijke nabijheid van de plaats van binnenkomst op het grondgebied van de Europese Unie (EU). Hier vinden controles plaats van levende dieren (en producten) of veterinaire producten teneinde deze in te voeren in of door te voeren door de EU. De BIP s zijn een onderdeel van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), Divisie Veterinair & Import (V & I) en hebben de volgende taak: Veterinaire controles op levende dieren, levende producten en veterinaire producten afkomstig uit derde landen die worden binnengebracht in de Europese Unie met uiteindelijke bestemming invoer in of doorvoer door de Unie. De werkzaamheden in de BIP s betreffen hoofdzakelijk een documenten- en overeenstemmingcontrole gevolgd door een materiële controle (voor producten) of fysieke- en welzijnscontrole (voor levende dieren). Ook laboratoriumonderzoek kan deel uitmaken van de materiële- of fysieke controle. De controles worden uitgevoerd volgens wet- en regelgeving zoals beschreven in Hoofdstuk 3 van dit werkhandboek. 2. NORMATIEVE VERWIJZINGEN n.v.t.

5 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 5 van BEGRIPSBEPALINGEN 3.1. Definities In het kader van de veterinaire controles, verricht in Buitengrens inspectieposten (BIP), gelden de volgende definities: Aanbieder Zie Belanghebbende bij de lading. Aanhouden Blokkeren van een partij waarbij een (naar het oordeel van de officiële dierenarts) herstelbare omissie is vastgesteld. Algemeen Veterinair AVD, Algemeen Veterinair Document Document (AVD) Veterinair document afgegeven en ondertekend door de Veterinaire Autoriteit in het land van herkomst. Een AVD kan gebruikt worden voor producten of bijproducten van dierlijke oorsprong, als ook voor levende dieren en levende producten. Een AVD wordt gebruikt voor een keuringsplichtig dierlijk (bij)product en levend dier/product waar geen EU voorgeschreven (dier)gezondheidscertificaat voor is. In een AVD voor dierlijke (bij)producten is aangegeven wat de aard, hoeveelheid en herkomst (3 e land en bedrijf in het 3 e land), is van het dierlijke (bij)product. In het geval het gebruiksdoel van het dierlijke (bij)product humane consumptie is, moet op het AVD worden vermeld: geschikt voor humane consumptie. In het geval van levende dieren of levende producten is op het AVD aangegeven de soort(en) (wetenschappelijke naam, eventueel ook ras) of aard van het levende product, aantal dieren per soort * of hoeveelheid levend product en de herkomst van de dieren of levend product (3 e land en bedrijf in het 3 e land). * Indien het precieze aantal dieren niet aan te geven is, bijv. in het geval van insecten, wormen of andere kleine dieren, dan kan volstaan worden met het vermelden van het aantal colli/verpakkingen. Een AVD is afgeven door een certificerende autoriteit en moet voor de dierlijke (bij)producten voldoen aan de algemene beginselen van certificering volgens Bijlage IV van Richtlijn 2002/99/EG. Een AVD met levende dieren/producten moet ook in de geest van Bijlage IV van Richtlijn 2002/99/EG gecertificeerd zijn. Bedrijf (levende dieren) Landbouwbedrijf of handelaarstal in de zin van de vigerende nationale voorschriften, die zijn gelegen op het grondgebied van een lidstaat en waar gewoonlijk dieren, niet zijnde paardachtigen worden gehouden of gefokt alsmede op in een lidstaat gelegen landbouwbedrijf of entrainement, stal, iedere ruimte of iedere inrichting waar gewoonlijk paardachtigen worden gehouden of gefokt, ongeacht hun gebruik.

6 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 6 van 52 Belanghebbende bij de lading. Bestemming Bevoegde autoriteit Buitengrens inspectiepost (BIP) Categorie 1 materiaal Categorie 2 materiaal Categorie 3 materiaal Derde land Documenten-controle Doorvoer Douaneverzegeling Douanemedewerker Elke natuurlijke- of rechtspersoon die overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautaire Douanewetboek verantwoordelijk is voor het verloop van de in die verordening bedoelde situaties waarin de partij kan verkeren, alsmede de in artikel 5 van die verordening bedoelde vertegenwoordiger en die de verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot de gevolgen van de door Richtlijn 97/78/EG voorgeschreven controles. Leveringsadres van een partij zoals aangegeven op het GDB De centrale autoriteit die bevoegd is voor de verrichting van de veterinaire controles, of elke autoriteit waaraan de centrale autoriteit deze bevoegdheid heeft overgedragen. Buitengrens Inspectiepost die overeenkomstig Richtlijn 91/496/EG, artikel 6 resp. Richtlijn 97/78/EG, artikel 6 is aangewezen en erkend voor het verrichten van de veterinaire controles van dieren, resp. producten van dierlijke oorsprong die uit derde landen bij de grens van één van de lidstaten van de Europese Unie. De BIP dient vermeld te staan op de lijst van erkende buitengrens inspectieposten in de bijlage van Beschikking 2009/821/EG. Dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) Nr. 1069/2009 Dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 9 van Verordening (EG) Nr. 1069/2009 Dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) Nr. 1069/2009 Land of gebied dat geen deel uitmaakt van de omschreven grondgebieden in bijlage I van Richtlijn 97/78/EG. Verificatie van de veterinaire certificaten, de veterinaire documenten of van andere documenten die een partij vergezellen. Vervoer van een partij afkomstig uit een 3 e land naar een 3 e land over het grondgebied van de Europese Unie waarbij de partij de EU binnenkomt en verlaat via een erkende BIP, overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 97/78/EG Container- of voertuigverzegeling d.m.v. een douanezegel aangebracht door de Douane of door een vergunninghouder zodanig dat deze bij opening van de container of het voertuig wordt verbroken. Ambtenaar van de Douane, aangesteld als onbezoldigd ambtenaar van de NVWA, overeenkomstig het Convenant tussen de Ministeries van EZ en Financiën.

7 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 7 van 52 Eindverpakking Fysieke controle (levende dieren) Geharmoniseerd product Generale Verklaring Handelsdocument (HD) Inklaren Instelling, instituut of centrum (levende dieren) Land van verzending (producten) Land van oorsprong Levende dieren Levende producten Omhulsel of bergingsmiddel dat het product tijdens het vervoer en bij het hanteren een doeltreffende bescherming biedt. De controle van de dieren zelf, die monsterneming en een onderzoek van de monsters in een laboratorium kan omvatten, met in voorkomend geval aanvullende controles tijdens de quarantaine. Veterinair product waarvoor op communautair niveau is vastgesteld: - een lijst van (delen van) derde landen waaruit invoer in de EU is toegestaan; en - een lijst van erkende inrichtingen (volksgezondheid en diergezondheid); en - een modelcertificaat (volksgezondheid en diergezondheid). De generale verklaring is een bij aankomst in en vertrek uit havens van EU-lidstaten aan de Douane te overleggen formulier dat vastgestelde gegevens bevat met betrekking tot het schip. Een handelsdocument is een origineel document voor dierlijke (bij)producten waarin is aangegeven de aard, hoeveelheid en herkomst van het dierlijk (bij)product. Een HD kan ondertekend zijn door de importeur, de verzender van de partij of ander persoon verantwoordelijk voor de partij. De algemene beginselen van certificering volgens Bijlage IV van Richtlijn 2002/99/EG zijn niet van toepassing op een HD. Zo kan een HD ook afgegeven worden nadat de partij het 3 e land heeft verlaten. Douane proces nodig voor het Douanetechnisch invoeren (handelstechnisch vrij maken) van goederen in de EU. Erkende geografisch begrensde permanente installatie waar doorgaans een of meer soorten dieren worden gehouden of gefokt. Het derde land waar de partij is geladen in het vervoermiddel waarmee zij uiteindelijk naar de EU is gebracht. Voor dieren: het land waar de dieren tijdens de wettelijk vereiste periode verbleven; Voor producten: het land waar het eindproduct is geproduceerd, vervaardigd of verpakt. Dieren, genoemd in Bijlage I, hoofdstuk 1 van Beschikking 2007/275/EG Sperma, eicellen, embryo s, broedeieren, levende vis van aquacultuur en producten daarvan voor onmiddellijke menselijke consumptie, levende tweekleppige weekdieren voor rechtstreekse menselijke consumptie. Controleregime is gelijk aan dat van veterinaire producten.

8 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 8 van 52 Materiële controle NCTS Niet-geharmoniseerd product Niet EU-waardige producten van dierlijke oorsprong Onmiddellijke verpakking Overeenstemmingcontrole (levende dieren) O(vereenstemmings)- controle (producten) Partij levende dieren Partij (producten) Producten van dierlijke oorsprong Scheepsleverancier Speciaal Entrepot Sub inspectiepost (SIP) Controle van de veterinaire producten, die controles van de verpakking en de temperatuur, alsmede bemonstering en laboratoriumonderzoek kan omvatten. New Computerised Transit System: Elektronisch systeem waarmee aangiften voor de douaneregeling douanevervoer worden gedaan. Veterinair product dat niet voldoet aan de criteria voor geharmoniseerde producten. Veterinaire producten die voldoen aan de diergezondheidseisen van de communautaire wetgeving maar waarvoor geen volksgezondheidseisen gelden. Eerste omhulsel waarin het product wordt verpakt voordat het in de eindverpakking wordt geplaatst. De verificatie door een eenvoudige visuele inspectie van de overeenstemming tussen de (veterinaire) certificaten of documenten en de dieren alsmede van de aanwezigheid en overeenstemming van de merktekens die op de dieren moeten zijn aangebracht. Verificatie door een visuele controle van de overeenstemming tussen de veterinaire certificaten, de veterinaire documenten of andere bij de veterinaire wetgeving voorgeschreven documenten en de producten. Een aantal dieren van dezelfde soort waarvoor een zelfde (veterinair) certificaat of document geldt, dat met hetzelfde vervoermiddel wordt vervoerd en dat afkomstig is uit hetzelfde derde land of gedeelte daarvan. Een hoeveelheid producten van dezelfde aard, waarvoor dezelfde veterinaire certificaten of veterinaire documenten of dezelfde andere door de veterinaire wetgeving voorgeschreven documenten gelden, die met hetzelfde vervoermiddel wordt vervoerd en die afkomstig is uit hetzelfde derde land of gedeelte van een derde land. Producten van dierlijke oorsprong zoals bedoeld in de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 2002/99/EG, en in Verordeningen (EG) nrs. 854/2004 en 1069/2009, alsmede de in artikel 19 bedoelde plantaardige producten Inrichting, erkend volgens artikel 13 lid 1 van Richtlijn 97/78/EG, voor de opslag van niet EU-waardige producten van dierlijke oorsprong, die rechtstreeks aan een zeeschip worden geleverd of tijdelijk worden opgeslagen in een speciaal entrepot. Inrichting, erkend volgens artikel 13 lid 2 van Richtlijn 97/78/EG, voor de tijdelijke opslag van niet EU-waardige producten van dierlijke oorsprong, in afwachting van rechtstreekse levering aan een zeeschip. Sub inspectiepost; inrichting waarin veterinaire controles plaatsvinden, gelegen binnen het gebied van de BIP. Een BIP kan bestaan uit één of meerdere SIP s

9 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 9 van 52 T5-document Verpakkingseenheid Veterinair certificaat Veterinair Entrepot Veterinair vrij entrepot (VVE) Veterinaire producten (keuringsplichtig) Welzijnscontrole (levende dieren) Douanedocument, door de NVWA gebruikt voor de kanalisatie van de in artikel 8 van Richtlijn 97/78/EG genoemde producten. Een hoeveelheid product in eindverpakking. Een gezondheidscertificaat, overeenkomstig een model uit de bijlage bij Beschikking 2007/240/EG, afgegeven door de bevoegde autoriteit in het land van herkomst. Erkende opslagplaats voor EU-waardige veterinaire producten die nog niet Douanetechnisch zijn ingeklaard (in transito) Inrichting, erkend volgens artikel 12 lid 4 van Richtlijn 97/78/EG, voor de opslag van niet EU-waardige (en dus technisch niet ingeklaarde) producten van dierlijke oorsprong, die niet voldoen aan de eisen van de communautaire wetgeving voor de geharmoniseerde producten, noch aan de eisen van de nationale voorschriften voor de niet-geharmoniseerde producten. Producten van dierlijke oorsprong, inclusief enkele plantaardige producten, zoals genoemd in Bijlage I, hoofdstuk 2 e.v. bij Beschikking 2007/275/EG. Onderzoek inzake de geschiktheid van de dieren om te worden vervoerd.

10 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 10 van Afkortingen In het kader van de veterinaire controles, verricht in buitengrens inspectieposten, worden de volgende afkortingen gebruikt: AWB Air Way Bill BIP Buitengrens Inspectiepost E Geregistreerde paardachtigen zoals omschreven in Richtlijn 90/426/EEG EZ Ministerie van Economische Zaken ETA Expected Time of Arrival EU Europese Unie FVO GDB GN GV HC IVO NHC NT NVWA O T T (CH) T (FR) TO TUI U VGC VWS Food and Veterinary Office Gemeenschappelijk veterinair Document van Binnenkomst Gecombineerde Nomenclatuur Generale Verklaring Producten bestemd voor Humane Consumptie Import Veterinair Online Producten niet bestemd voor humane consumptie Producten waarvoor geen temperatuureisen gelden Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit Erkenningcategorie Overige dieren : Categorie O is een officiële aanduiding volgens Beschikking 2009/821/EG. Erkenningcategorie Bevroren/gekoelde producten Erkenningcategorie Gekoelde producten Erkenningcategorie Bevroren producten Afdeling Toezichtontwikkeling Afdeling Toezichtuitvoering Import Erkenningcategorie Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen Applicatie Veterinaire Grens Controle; IT-systemen, ontwikkeld onder het programma CLIENT van het Ministerie van LNV. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 11 van ALGEMENE EISEN Algemeen Vanaf hoofdstuk 4 loopt de paragraafnummering synchroon met de paragraafnummering van de ISO 17020: Onpartijdigheid en onafhankelijkheid Onpartijdigheid inspectieactiviteiten De NVWA is voor wat betreft de controleactiviteiten die verricht worden in de BIP s een type A inspectie-instelling. Zie voor een nadere toelichting het KHB-NVWA 2.4. Financiering controleactiviteiten van de BIP-teams De controleactiviteiten die plaatsvinden in de BIP s worden in rekening gebracht bij de BIP/SIP houder en bij opdrachtgevende beleidsdirecties. In een aantal gevallen wordt laboratoriumonderzoek uitgevoerd als onderdeel van de materiële controle. Het laboratoriumonderzoek wordt in rekening gebracht bij de belanghebbende bij de lading indien daarvoor een wettelijke basis is. Indien een andere dienst van het ministerie van EZ of VWS opdracht heeft gegeven tot het laboratoriumonderzoek (bijvoorbeeld in het kader van een monitoringprogramma), dan dient deze dienst zorg te dragen voor de financiering Onpartijdigheid en vrijwaring van druk Zie hiervoor KHB-NVWA Identificeren van risico s t.a.v. eigen onpartijdigheid n.v.t Elimineren van risico s onpartijdigheid n.v.t Betrokkenheid van management bij onpartijdigheid n.v.t Subparagraaf De NVWA is voor wat betreft de controleactiviteiten die verricht worden in de BIP s een type A inspectie-instelling. Zie voor een nadere toelichting het KHB-NVWA 2.4

12 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 12 van Vertrouwelijkheid Vertrouwelijkheid van inspectiegegevens Zie hiervoor KHB-NVWA Een deel van de controlewerkzaamheden in de buitengrens inspectieposten is uitbesteed aan de Douane. Voor de douanemedewerkers is eveneens de ambtenarenwet van toepassing voor wat betreft de geheimhouding van gegevens (zie hiervoor verder het Kwaliteitshandboek NVWA). Als het gaat om de informatie-uitwisseling in het kader van de controle van de veterinaire regelingen, zijn de NVWA en de Douane wederzijds ontheven van de geheimhoudingsplicht (Kaderovereenkomst ministerie Financiën en ministerie van EZ). Vertrouwelijkheid van gegevens worden verder geborgd door toegangsregelingen. Hiervoor wordt verwezen naar Hoofdstuk van dit werkhandboek Uitgifte vertrouwelijke gegevens Zie hiervoor KHB-NVWA Informatie aan derden Zie hiervoor KHB-NVWA STRUCTURELE EISEN 5.1. Administratieve eisen Rechtspersoon Zie hiervoor KHB-NVWA Relatie tot de moederorganisatie De afdeling Toezichtuitvoering Import (TUI) en team TO Import/Export vallen organisatorisch onder NVWA, Divisie Veterinair & Import (V&I). TO Import/Export heeft als standplaats het hoofdkantoor. Adres: NVWA, TO Import/Export Postadres: Postbus Catharijnesingel AA Utrecht 3511 GG Utrecht Telefoon: Fax:

13 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 13 van Relatie tot de moederorganisatie (vervolg) De feitelijke controlewerkzaamheden worden uitgevoerd in binnen de BIP s gelegen SIP s (keurpunten) en kantoorlocaties zoals douanekantoren. Afhankelijk van de beschikbare ruimte op het keurpunt zijn er in de nabijheid van de keurpunten kantoorruimten beschikbaar voor de NVWA voor het uitvoeren van administratieve handelingen. De verrichtingen die uitgevoerd worden binnen de verschillende BIP s zijn afhankelijk van de erkenningen die afgegeven zijn door de Europese Commissie. De soorten erkenningen hebben betrekking op producten en levende dieren. Zie hiervoor de actuele Lijst BIP s Nederland (webdossiers Erkende BIP s op Werkterrein en technisch kunnen Het controleproces in de buitengrens inspectieposten is beschreven in de BIP procedures en de webdossiers import. Deze documenten zijn gebaseerd op de daarin beschreven Europese wet- en regelgeving en onderstaande Nederlandse wet- en regelgeving. Wanneer naar de mening van het afdelingshoofd TO of de medewerker TO Import/Export een beleidsmatig advies nodig is wordt dit aan het betrokken beleidsdepartement gevraagd. Beslissingen die hiervan het gevolg zijn worden door TO Import/Export bijgehouden. Wanneer ze gevolgen hebben voor procedures worden ze via de gebruikelijke weg gefiatteerd. Wetgeving Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Warenwet (Wet van 28 december 1935); Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen (Besluit van 13 december 1993, Stb. 698); Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen) (Regeling van 11 november 2005, Strct 82); Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen (besluit van 3 oktober 2005, Stb. 2005); Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 november 2006, houdende de Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002)(Stcrt. 2006, 223).

14 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 14 van Werkterrein en technisch kunnen (vervolg) Wetgeving Ministerie van Economische Zaken Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Wet van 24 september 1992, Stb. 585); Wet Dieren Besluit inzake het in de handel brengen van dieren en producten en de toepassing van maatregelen met betrekking tot in Nederland gebrachte dieren en producten (Besluit van 4 mei 1994, Stb. 343); Regeling veterinairrechterlijke voorschriften handel dierlijke producten (Regeling van 12 december 2005, Scrt 2005, 249); Regeling handel levende dieren en levende producten (Regeling van 30 november 1994, nr. J , Stcrt. 1994, 250); Besluit dierlijke bijproducten (Besluit van 11 december 2007, Stb. 529) Regeling dierlijke bijproducten 2008 (Regeling van 19 december 2007, Scrt 2007, 246) Landbouwwet (Wet van 26 juli 1957); Visserijwet 1963 (Wet van 30 mei 1963, Stb. 1963, 312); Regeling aquacultuur (Regeling van 11 juli 2008, nr. TRCJZ/2008/2015). Europese regelgeving Gezien de grote hoeveelheid aan EU-regelgeving is gekozen om alleen de meest belangrijke horizontale EU-regelgeving weer te geven Richtlijn 91/496/EEG; invoercontroles levende dieren Richtlijn 97/78/EG; invoercontroles dierlijke producten Richtlijn 2002/99/EG; veterinairrechtelijke voorschriften voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong Verordening (EG) 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens vervoer en daarmee samenhangende activiteiten Verordening (EG) 136/2004; GDB producten en procedures in de BIP Verordening (EG) 282/2004; GDB dieren en procedures in de BIP Beschikking 2004/292/EG; TRACES Verordening (EG) 853/2004; hygiëne levensmiddelen van dierlijke oorsprong Verordening (EG) 854/2004;controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong Verordening (EG) 882/2004; officiële controles diervoeders en levensmiddelen Beschikking 2007/275/EG; in de BIP te keuren dieren en producten Beschikking 2001/812/EG; erkenningsvoorwaarden BIP Beschikking 2009/821/EG; lijst erkende BIP's in de EU Besluit 2011/163/EU; residubewakingsplannen in derde landen

15 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 15 van Wettelijk aansprakelijkheid en financiële onafhankelijkheid Zie hiervoor KHB-NVWA Handelsvoorwaarden Zie hiervoor KHB-NVWA 2.5 en Organisatie Bescherming en onpartijdigheid Zie hiervoor KHB-NVWA Organisatie Zie hiervoor WHB-BIP Organisatiestructuur Organisatie en organisatiestructuur van de Buitengrens inspectieposten (BIP) van de divisie Veterinair & Import (V&I) De buiten grensinspectie posten zijn onderdeel van de Afdeling TUI van de NVWA Divisie V & I. De hoofdinspecteur V&I is landelijk verantwoordelijk voor het taakgebied Buitengrens inspectieposten. In de buitengrens inspectieposten zijn circa 75 medewerkers werkzaam. Hiervan zijn ca. 45% officiële dierenartsen, 45% assistent inspecteurs en medewerker verwerken en behandelen en 10% TO Import/Export en ondersteuning management. Het overgrote deel (meer dan 70 medewerkers) werkt in de BIP s Rotterdam, Vlissingen, Amsterdam Airport Schiphol, Amsterdam-haven en Harlingen. De overige medewerkers zijn werkzaam bij de BIP's Eemshaven en Maastricht. De organisatiestructuur is weergegeven in figuur 5.2. Alle BIP werkzaamheden in de BIP s Eemshaven en Maastricht zijn functioneel ondergebracht bij de afdeling TUI onder team Amsterdam in verband met de geringe kritische massa van de kleinere BIP s Maastricht en Eemshaven.

16 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 16 van 52 Figuur 5.2 * De medewerkers van BIP Maastricht en BIP Eemshaven vallen hiërarchisch onder Toezichtuitvoering Slachtplaatsen en Toezichtuitvoering Levend Vee, maar vallen voor de BIP-werkzaamheden functioneel onder Team Amsterdam van de Afdeling Toezichtuitvoering Import.

17 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 17 van Organisatiestructuur (vervolg) Leiding Buitengrens inspectieposten Het afdelingshoofd TUI heeft de operationele leiding over de buitengrens inspectieposten. Ieder team wordt geleid door een teamleider. Tezamen vormen deze functionarissen het Teamleidersoverleg (TLO). Ondersteunende werkzaamheden Planners Medewerkers Verwerken en Behandelen(MVB) (Divisie Klantencontact en Dienstverlening, Afdeling Dienstverlening, team TA (technische administratie)) De planners en MVB s zijn verantwoordelijk voor de planning van inzet van de medewerkers van de teams zodanig dat de aangevraagde keuringen en de overige taken die door de teams uitgevoerd moeten worden, ook feitelijk plaatsvinden. Ondersteunende werkzaamheden TO Import/Export TO Import/Export is verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: Implementatie van Europese en nationale wet- en regelgeving in Import Veterinair Online en de webdossiers import, het opstellen van de kwaliteitsdocumenten. Beheer en onderhoud van BIP specifieke kwaliteitsdocumenten. Eigenaarschap van gebruikte systemen VGC en IVO Behandelen van vragen en verzoeken vanaf de werkvloer; formuleren van een antwoord op vragen van individuele burgers, bedrijven en organisaties, welke via het Klantcontactcentrum zijn ingediend. Naar aanleiding van vragen en verzoeken vanaf individuele bedrijven en organisaties worden adviezen gegeven die voortkomen uit de geldende regelgeving waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Voeren van overleg: beleid (EZ/VWS), met de Douane (landelijk) en met bedrijfsleven. Het opstellen van rapportages, zoals die t.b.v. de Europese Commissie en het MT V & I, maandelijkse voortgangsrapportages: aantal partijen invoer, aantal partijen doorvoer, aantal partijen levende dieren, aantal partijen weigeringen, aantal uitgevoerde laboratoriumonderzoeken en het aantal positieve laboratoriumresultaten per BIP. Het bijdragen aan de organisatie van interne vakinhoudelijk opleiding en bijscholing. Ondersteunende werkzaamheden - Medewerker kwaliteit) De medewerker kwaliteit valt hiërarchisch onder de directiesecretaris van V&I. In voorkomende gevallen heeft de medewerker kwaliteit rechtstreeks toegang tot de hoofdinspecteur V&I. De ondersteunende werkzaamheden bestaan o.a. uit: Voorstellen voor kwaliteitsverbetering doen, verbeteracties initiëren of doorvoeren Het begeleiden van externe audits door RvA Voorbereiden en uitvoeren van de directiebeoordeling Ondersteunen bij het implementeren van kwaliteitsdocumenten Het uitvoeren van interne audits Volledigheidscontrole(verificatie) van de corrigerende maatregelen n.a.v. audits

18 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 18 van Organisatiestructuur (vervolg) Ondersteunende werkzaamheden technische administratie Binnen het Servicekantoor Zwijndrecht vinden werkzaamheden plaats, zoals beschreven in de landelijke procedures. Op het Servicekantoor Zwijndrecht worden door de afdeling Dienstverlening, team Technische Administratie, administratieve handelingen ter ondersteuning van de teams uitgevoerd. Ondersteunende werkzaamheden Douane De Douane voert onder verantwoordelijkheid van de NVWA werkzaamheden uit die staan beschreven in de volgende procedures: BPR-16 Signalering van veterinaire partijen en diervoeders en geldig maken van het GDB BPR-17 Transhipment van producten BPR-18 Documentcontrole van goederen BPR-19 Overeenstemmingcontrole van producten BPR-21 Aanhouden van producten BPR-22 Weigeren van producten De activiteiten die voortkomen uit de BPR 16 Signalering van veterinaire partijen en diervoeders en BPR 17 geldig maken van het GDB en Transhipment van producten (hoewel onderdeel van de veterinaire controles) worden niet beschouwd als een keuringsactiviteit zoals omschreven in NEN-EN-ISO/IEC Teams De controlewerkzaamheden t.b.v. de invoer en doorvoer van levende dieren en veterinaire producten worden verricht binnen 5 teams. Zoals aangegeven in figuur 6.1 vallen twee teams hiërarchisch niet onder de Afdeling TUI. Enkele medewerkers van Divisie Veterinair & Import, afdeling Toezichtuitvoering Slachtplaatsen verrichten controlewerkzaamheden voor de BIP Eemshaven. Enkele medewerkers van Divisie Veterinair & Import, Afdeling Toezichtuitvoering Levend Vee verrichten controlewerkzaamheden voor de BIP Maastricht. De afspraken over de functionele aansturing van de werkzaamheden in deze BIP s zijn vastgelegd in het protocol derde landen invoer t.a.v. BIP niet hiërarchisch vallend onder de afdeling TUI, Divisie V&I. Veterinaire controles in BIP Harlingen worden volledig uitgevoerd door medewerkers van team Amsterdam. Veterinaire controles in BIP Vlissingen worden volledig uitgevoerd door medewerkers van team Rotterdam. Binnen een team zijn de volgende functionarissen werkzaam: officiële dierenarts, assistent inspecteur, medewerker verwerken en behandelen. Ieder team wordt geleid door een teamleider.

19 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 19 van Organisatiestructuur (vervolg) De formatietabel in het OrganisatieBesluit (OB) voor de divisie V&I-Import: Toezichthoudend Dierenarts/Practitioner Senior inspecteur Inspecteur/medewerker toezicht Inspecteur Medewerker toezicht Assistent inspecteur Ondersteunend Medewerker toezicht Assistent inspecteur Medewerker Verwerken en behandelen n.v.t. Overlegvormen Het domein Import (bestaande uit TU-I en TO-I&E) heeft de volgende overleggen met andere onderdelen van de NVWA of andere organisaties die in het kader van dit werkhandboek van belang zijn: Kerngroep-overleggen. In deze overleggen wordt kennis over specifieke onderwerpen gedeeld. Binnen het domein Import vinden de volgende structurele overleggen plaats: Teamleidersoverleg (TLO) afdeling TUI overleg: dit wordt eenmaal per maand gehouden. De verslagen worden elektronisch bewaard. Werkoverleg (WO) TU-Import: per team : minimaal eenmaal per maand vindt er werkoverleg plaats. Tijdens dit werkoverleg worden o.a. wijzigingen in werkzaamheden besproken die van belang zijn voor het team. Verslagen worden op teamniveau door de teamleider bewaard. Werkoverleg TO Import/Export: minimaal eenmaal per maand vindt er werkoverleg plaats. De verslagen worden op de afdelingsschijf bewaard. Vertegenwoordigers van de afdelingen Toezichtontwikkeling (TO) of TUI van de Divisie V&I nemen deel aan nationaal en internationaal overleg met het doel de controles in de buitengrens inspectieposten te verbeteren en de werkzaamheden op EU-niveau beter af te stemmen. Op nationaal niveau betreft dit de volgende regelmatige overlegvormen: Overleg met Douane: Managementoverleg, afstemming handhaving en uitvoering Overleg met andere toezichthouders; Directeurenoverleg Zeehavens (DOZ), Stuurgroep Ladingregie Zeehavens (LaReZ), etc. Overleg met bedrijfsleven: Deltalinqs en aan voorkomende incidentele overleggen. Regenboogteam: overleg met alle toezichthouders in de haven van Rotterdam onder leiding van de Douane

20 code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: pag. 20 van Organisatiestructuur (vervolg) Internationaal overleg: EU: Standing Committee on the Food Chain and Animal Health, afhankelijk van de te behandelen onderwerpen; EU werkgroepen. Vanuit de afdeling TUI en team TO Import/Export heeft men regelmatig contact met grote West Europese BIP s (bilaterale en multilaterale BIP-meetings). Doelstelling daarbij is informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en afstemming uitvoeringspraktijk Verantwoordelijkheden De directie V&I is verantwoordelijk voor het toewijzen van de middelen (personeel en materieel) die benodigd zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Ieder team is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een afgebakend takenpakket waaronder de controlewerkzaamheden in de BIP. Controlewerkzaamheden worden door de officiële dierenarts of onder diens verantwoordelijkheid verricht. Bepaalde onderdelen van de keuring kunnen uitgevoerd worden door assistent inspecteur en medewerker verwerken en behandelen, zie hoofdstuk 8. De controle op geschiktheid van de keuringsomstandigheden valt onder de verantwoordelijkheid van de officiële dierenarts Verenigbaarheid van activiteiten Zie KHB-NVWA 2.3 en Technische en functionele leiding Zie KHB-NVWA 3.2 t/m 3.9 en organisatieschema bij Dagelijkse leiding De officiële dierenarts kan samen met de assistent inspecteur de veterinaire controles of keuringen uitvoeren. De officiële dierenarts is bevoegd voor het nemen van de keuringsbeslissingen. In veel gevallen heeft de officiële dierenarts voldoende kennis om een keuringsbeslissing te nemen. In geval er meer technische expertise nodig is bij het nemen van een keuringsbeslissing kan de hulp worden ingeroepen van de teamleider. De teamleider heeft, wanneer hij tevens veterinair is, in veel gevallen voldoende kennis van keuringstechnische zaken en de bevoegdheid om een keuringsbeslissing te nemen. In geval er meer technische expertise nodig is, bij het nemen van een keuringsbeslissing kan advies worden gevraagd aan TO Import/Export. In uitzonderlijke gevallen kan de teamleider bepalen hoe bepaalde partijen afgehandeld moeten worden (alleen wanneer hij veterinair is). In andere gevallen kan hij de officiële dierenarts overwegingen meegeven die bij de keuringsbeslissing een rol kunnen spelen. Het gaat hierbij vaak om situaties waarin de regelgeving niet voorziet en waarbij een beslissing vérstrekkende gevolgen heeft. Deze beslissingen worden genomen in overleg met het afdelingshoofd TUI en/of de hoofdinspecteur V&I. Deze handelwijze wordt schriftelijk vastgelegd. Dergelijke besluiten worden in een nota vastgelegd door het afdelingshoofd TUI gericht aan de hoofdinspecteur V&I.

Erkenningen Buitengrens Inspectie Post / Sub Inspectiepost Verlenen en onderhoud erkenning (HPIE0201) 8 juni 2016 Versie: 1.1.1

Erkenningen Buitengrens Inspectie Post / Sub Inspectiepost Verlenen en onderhoud erkenning (HPIE0201) 8 juni 2016 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie beschrijft de werkwijze voor het verlenen en onderhouden van een erkenning van een Buitengrens Inspectie Post (BIP) of een Sub Inspectiepost (SIP) 2. TOEPASSINGSGEBIED Levende dieren

Nadere informatie

(VGC) Documentencontrole van producten en controle van bijbehorend GDB. code BPR-18 versie 13 ingangsdatum 28-05-2015 pag. 1 van 8

(VGC) Documentencontrole van producten en controle van bijbehorend GDB. code BPR-18 versie 13 ingangsdatum 28-05-2015 pag. 1 van 8 code BPR-18 versie 13 ingangsdatum 28-05-2015 pag. 1 van 8 Goedkeuring Versie datum 13 28-05-2015 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Aanpassing van de tekst, aangegeven d.m.v. kantlijn. Opmaak

Nadere informatie

code BPR 21 versie 08 ingangsdatum 24-02-2015 pag. 1 van 6 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie

code BPR 21 versie 08 ingangsdatum 24-02-2015 pag. 1 van 6 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie code BPR 21 versie 08 ingangsdatum 24-02-2015 pag. 1 van 6 Goedkeuring Versie datum 08 24-02-2015 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Aanvulling tekst bij Herstellen van geconstateerde omissies

Nadere informatie

Opstellen, beheren, wijzigen, verspreiden en actueel houden van BIP kwaliteitsdocumenten. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag.

Opstellen, beheren, wijzigen, verspreiden en actueel houden van BIP kwaliteitsdocumenten. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag. 1 van 8 versie datum toelichting 10 21-03-2011 In deze versie is de lay-out aangepast aan de XML opmaak met een verandering van indeling van hoofdstukken,

Nadere informatie

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 19-09-2013 Eerste versie, concept voor nieuw document ter vervanging van INV PR 03 en 05. Met ingang van dit document

Nadere informatie

BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN EN ENTREPOTS

BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN EN ENTREPOTS code WHB-BIP Versie: 23 Ingangsdatum: 22 sept. 2017 pag. 1 van 61 BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN EN ENTREPOTS WERKHANDBOEK code WHB-BIP Versie: 23 Ingangsdatum: 22 sept. 2017 pag. 2 van 61 versie datum toelichting

Nadere informatie

titel BPR 19 (VGC) Overeenstemmingscontrole van producten code BPR_19 versie 09 ingangsdatum 01-12-2015 pag. 1 van 8

titel BPR 19 (VGC) Overeenstemmingscontrole van producten code BPR_19 versie 09 ingangsdatum 01-12-2015 pag. 1 van 8 code BPR_19 versie 09 ingangsdatum 01-12-2015 pag. 1 van 8 Goedkeuring Versie Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie datum 09 01-12-2015 Gewijzigde opmaak volgens sjabloon 1 Onderwerp Deze procedure

Nadere informatie

Titel: BPR 24 (VGC) Documentencontrole van levende dieren en controle van bijhorend GDB

Titel: BPR 24 (VGC) Documentencontrole van levende dieren en controle van bijhorend GDB Titel: BPR 24 (VGC) Documentencontrole van levende dieren en controle van bijhorend GDB Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar:

Nadere informatie

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7 code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum 28-05-2015 pag. 1 van 7 Versie Goedkeuring datum 3.1 28-05-2015 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie Aanpassing van de tekst, aangegeven d.m.v. kantlijn. Opmaak

Nadere informatie

Algemene Informatie T5-Instructie (ALIM08) 04 maart 2014 Versie 1.0.8

Algemene Informatie T5-Instructie (ALIM08) 04 maart 2014 Versie 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de uitvoering van de T5-procedure door de NVWA in geval van kanalisatie naar het bedrijf van bestemming van dierlijke producten bij invoer of wederinvoer

Nadere informatie

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.:

Nadere informatie

titel BPR 29 (VGC) Afhandeling GDB in VGC en vorming van dossier van levende dieren code BPR 29 versie 7 ingangsdatum pag.

titel BPR 29 (VGC) Afhandeling GDB in VGC en vorming van dossier van levende dieren code BPR 29 versie 7 ingangsdatum pag. code BPR 29 versie 7 ingangsdatum 03-06-2016 pag. 1 van 5 Versie Goedkeuring datum Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie 07 Omzetten procedure in nieuw format 1 Onderwerp Deze procedure beschrijft

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen code OVQV-01 versie 02 ingangsdatum 08-01-2014 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 02 December 2013 Aanpassing aan NVWA sjabloon en enkele correcties 1 Onderwerp Vogels, die ingevoerd worden uit 3e-landen,

Nadere informatie

code BPR-17 versie 08 ingangsdatum 02-04-2015 pag. 1 van 7

code BPR-17 versie 08 ingangsdatum 02-04-2015 pag. 1 van 7 code BPR-17 versie 08 ingangsdatum 02-04-2015 pag. 1 van 7 Versie Goedkeuring datum 08 02-04-2015 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie In deze versie is de lay-out aangepast met een verandering van

Nadere informatie

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie schrijft voor met welke frequentie de NVWA de materiële controle moet uitvoeren van partijen met oorsprong en herkomst een derde land, die worden aangeboden bij een Nederlandse

Nadere informatie

titel BIPVS_09 Contra-expertise code BIPVS_09 versie 11 ingangsdatum pag. 1 van 7 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie

titel BIPVS_09 Contra-expertise code BIPVS_09 versie 11 ingangsdatum pag. 1 van 7 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie code BIPVS_09 versie 11 ingangsdatum 11-03-2016 pag. 1 van 7 Versie Goedkeuring datum Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie 11 11-03-2016 Omzetten van lay-out, aanpassingen in de tekst zijn d.m.v.

Nadere informatie

code BIPVS-11 versie 05 ingangsdatum pag. 1 van 21

code BIPVS-11 versie 05 ingangsdatum pag. 1 van 21 code BIPVS-11 versie 05 ingangsdatum 08-08-2016 pag. 1 van 21 Versie Goedkeuring datum 05 08-08-2016 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie Tekstwijzigingen anders dan correctie van leestekens en spelfouten

Nadere informatie

code BIPVS-03 versie 08 ingangsdatum pag. 1 van 5

code BIPVS-03 versie 08 ingangsdatum pag. 1 van 5 code BIPVS-03 versie 08 ingangsdatum 09-06-2015 pag. 1 van 5 Versie Goedkeuring datum 08 09-06-2015 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie Aanpassing van de tekst, aangegeven d.m.v. kantlijn. Opmaak

Nadere informatie

Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles)

Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles) (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles) Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

INTERVENTIEBELEID IMPORT LEVENSMIDDELEN, PLANTAARDIGE DIERVOEDERS EN NON-FOOD PRODUCTEN. MT VWA d.d. 13 januari 2009

INTERVENTIEBELEID IMPORT LEVENSMIDDELEN, PLANTAARDIGE DIERVOEDERS EN NON-FOOD PRODUCTEN. MT VWA d.d. 13 januari 2009 Titel: INTERVENTIEBELEID IMPORT LEVENSMIDDELEN, PLANTAARDIGE DIERVOEDERS EN NON-FOOD PRODUCTEN Opgesteld door: Werkgroep specifiek interventiebeleid import levensmiddelen, plantaardige diervoeders en non-food

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ministerie van Economische Zaken. Rinus Gerlofsma Senior veterinair inspecteur import

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ministerie van Economische Zaken. Rinus Gerlofsma Senior veterinair inspecteur import Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ministerie van Economische Zaken Rinus Gerlofsma Senior veterinair inspecteur import ZIT ER EEN PLANK BIJ? Mag het erin en zo ja, keuren we het bij import. Veterinaire

Nadere informatie

titel Overdracht werkzaamheden pluimvee- en konijnenslachthuizen code PA-40 versie 8 ingangsdatum pag. 1 van 6

titel Overdracht werkzaamheden pluimvee- en konijnenslachthuizen code PA-40 versie 8 ingangsdatum pag. 1 van 6 code PA-40 versie 8 ingangsdatum 04-06-2013 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 7 20-09-2011 Splitsen van het overdracht deel van de PM keuring en het toezicht op de bedrijfskeurders. Dit voorschrift

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 SCHEEPSBEVOORRADER 1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 5. VOORWAARDEN VOOR INSLAG, OPSLAG EN UITSLAG 4 5.1. INSLAGVOORWAARDEN

Nadere informatie

code versie 03 ingangsdatum 01-10-2014 pag. 1 van 10

code versie 03 ingangsdatum 01-10-2014 pag. 1 van 10 code versie 03 ingangsdatum 01-10-2014 pag. 1 van 10 versie datum toelichting 0.1 04-02-2014 Nieuw document 0.2 15-08-2014 Gewijzigde wetgeving 1152/2009 en 91/2013 worden vervangen door de 884/2014 en

Nadere informatie

Geachte collegae, ARBO Werknemersbescherming

Geachte collegae, ARBO Werknemersbescherming Buitengrensinspectieposten, Aangewezen Punten van Binnenkomst, Inspecteur Dierenartsen, Controleurs, Administratief medewerkers, Douane (TVE) Westelijke Parallelweg 4 3331 EW Zwijndrecht Postbus 3000 3330

Nadere informatie

code BPR-26 versie 09 ingangsdatum 17-06-2015 pag. 1 van 6 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie

code BPR-26 versie 09 ingangsdatum 17-06-2015 pag. 1 van 6 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie code BPR-26 versie 09 ingangsdatum 17-06-2015 pag. 1 van 6 Goedkeuring Versie datum 09 17-06-2015 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Aanpassing van de tekst m.b.t. de monsterneming van geregistreerde

Nadere informatie

code NVWA_PEP_001 versie 01 ingangsdatum pag. 1 van 16 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie

code NVWA_PEP_001 versie 01 ingangsdatum pag. 1 van 16 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie code NVWA_PEP_001 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 16 Goedkeuring Versie datum Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie 01 20-05-2014 Deze procedure vervangt de procedures EPR-01 en EPR-02

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

IMPORT NIET-VETERINAIR

IMPORT NIET-VETERINAIR code WHB-INV Versie: 04 Ingangsdatum: 14-11-2014 pag. 1 van 50 IMPORT NIET-VETERINAIR LEVENSMIDDELEN \ DIERVOEDER\ PRODUCTVEILIGHEID WERKHANDBOEK code WHB-INV Versie: 04 Ingangsdatum: 14-11-2014 pag. 2

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Goedkeuring Versie datum 01 20-05-2014 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Deze instructie is de omzetting van de IB-SPEC-22 door

Nadere informatie

Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie.

Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie. 1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie. 2. WETTELIJKE BASIS 2.1 Europese regelgeving:

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 29/24 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/186 VAN DE COMMISSIE van 2 februari 2017 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor het binnenbrengen in de Unie van zendingen uit bepaalde derde landen wegens

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN. In overeenstemming met de Minister van Financiën;

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN. In overeenstemming met de Minister van Financiën; MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van, nr. 149093, houdende wijziging van de Algemene douaneregeling

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

Algemene Informatie Invullen GDB (ALIM03) 25 juli 2011 Versie: 1.0.3

Algemene Informatie Invullen GDB (ALIM03) 25 juli 2011 Versie: 1.0.3 GDB Producten Invullen Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst (GDB) deel 1: informatie betreffende de aangeboden partij. Dit certificaat moet worden ingevuld voor alle partijen die in een

Nadere informatie

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van:

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van: (Tekst geldend op: 19-12-2013) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2007, nr. VGP/VV 2821211, houdende vaststelling van tarieven voor retributies in de levensmiddelensector

Nadere informatie

Elektronisch vooraanmelden pag. 2 Bijlage 1 Handmatige procedure pag. 4 Bijlage 2 Noodprocedure pag. 5

Elektronisch vooraanmelden pag. 2 Bijlage 1 Handmatige procedure pag. 4 Bijlage 2 Noodprocedure pag. 5 INHOUDSOPGAVE Elektronisch vooraanmelden pag. 2 Bijlage 1 Handmatige procedure pag. 4 Bijlage 2 Noodprocedure pag. 5 Pagina 1 van 5 Elektronisch vooraanmelden In het kader van de Elektronische Overheid

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, code IB02-SPEC37 versie 05 Inwerkingtreding: 15 februari 2017 pag. 1 van 6 De Minister van Versie Datum vaststelling Volksgezondheid, Welzijn en Sport/ De Nederlandse Voedsel en Wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 EIEREN VLEES VEE nummer : 19/2008 datum : 10 maart 2008 onderwerp bijlagen : Voorwaarden bij de invoer van fokrunderen van zuiver ras : Zie inhoudsopgave Voorwaarden bij de

Nadere informatie

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie 25.11.2006 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 november 2006 tot wijziging

Nadere informatie

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Nadere uitwerking van de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie en de Hygiënecode Diervoedersector Wegtransport

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11459 24 april 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 april 2014, kenmerk 356349-119274-WJZ,

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de uitvoering van het protocol voor het grensoverschrijdend handelsverkeer van slachtdieren tussen België, Frankrijk en

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RvA-F001-a-NL ONDERGETEKENDE : Dhr./Mevr. NAAM ORGANISATIE : ADRES : PLAATS : hierna te noemen de Instelling, waarvoor details zijn gegeven in deel 1 van dit

Nadere informatie

SGIU-001 bijlage 9.1.8b Bijlage 5

SGIU-001 bijlage 9.1.8b Bijlage 5 SGIU-001 bijlage 9.1.8b Bijlage 5 Invulvoorbeeld Traces certificaat mestschapen/mestgeiten II. Informatie over de gezondheid Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat de in dit certificaat beschreven

Nadere informatie

Bijlage 9 behorende bij het Convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financien van 23 februari 2015.

Bijlage 9 behorende bij het Convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financien van 23 februari 2015. Bijlage 9 behorende bij het Convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financien van 23 februari 2015. Inzake de handhavingstaken door de Douane voor niet-veterinaire diervoeders,

Nadere informatie

Varkenssperma naar lidstaten en derde landen, algemeen (VRKES-01) 14 augustus 2012 Versie: 1.0.3

Varkenssperma naar lidstaten en derde landen, algemeen (VRKES-01) 14 augustus 2012 Versie: 1.0.3 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Algemene instructie voor het keuren en certificeren van varkenssperma i.v.m. export naar lidstaten en derde landen. 2 WETTELIJKE BASIS 2.1 EU-regelgeving RL 90/429/EEG RL 92/65/EEG

Nadere informatie

Algemene Informatie (ALIM12) IJsland, Noorwegen, Faeröer, Groenland, Zwitserland, Liechtenstein 09 november 2015 Versie: 1.1.6

Algemene Informatie (ALIM12) IJsland, Noorwegen, Faeröer, Groenland, Zwitserland, Liechtenstein 09 november 2015 Versie: 1.1.6 1. DOEL Deze instructie beschrijft welke controles van toepassing zijn op producten van dierlijke oorsprong en levende dieren met herkomst IJsland, Noorwegen, de Faeröer en Groenland. Onder 4.7 is beschreven

Nadere informatie

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de procedure van de beoordeling van teksten in het kader van verzoekcertificering. Deze instructie is van toepassing op certificaatteksten die worden

Nadere informatie

code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5

code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5 code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5 Versie Datum De Staatssecretaris van Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Vaststelling Economische Zaken 02 05-09-2017 De

Nadere informatie

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Modelscertificaat voor doorvoer door of opslag in de Europese Unie van voor menselijke consumptie bestemde samengestelde producten : Veterinair certificaat voor invoer in de EU I.1. Verzender I.2. Referentienummer

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 30/10 6.2.2015 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/175 VAN DE COMMISSIE van 5 februari 2015 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van guarpitmeel van oorsprong of verzonden uit India

Nadere informatie

Titel: BIPVS_15 Transportverordening

Titel: BIPVS_15 Transportverordening Titel: BIPVS_15 Transportverordening Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.: Vervallen verklaard

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 7.2.2017 L 32/35 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/204 VAN DE COMMISSIE van 3 februari 2017 tot machtiging van de lidstaten om tijdelijk af te wijken van een aantal bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de

Nadere informatie

code BIPVS-17 versie 01 ingangsdatum 11-11-2013 pag. 1 van 5

code BIPVS-17 versie 01 ingangsdatum 11-11-2013 pag. 1 van 5 code BIPVS-17 versie 01 ingangsdatum 11-11-2013 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 01 11-11-2013 Dit voorschrift vervangt de op Schiphol gehanteerde afgesproken werkwijze. 1 Onderwerp Deze noodprocedure

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44795 11 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 december 2015, nr. WJZ/15103002, tot

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit van 5 april 2007, nr. TRCJZ/2007/1185, houdende wijziging (39) van de Regeling beperkingsgebieden

Nadere informatie

Voor dierlijke producten verwijst dat begrip naar het land waarin het product geheel is verkregen, hetgeen, toegepast op vlees, betekent: het land waa

Voor dierlijke producten verwijst dat begrip naar het land waarin het product geheel is verkregen, hetgeen, toegepast op vlees, betekent: het land waa UITVOERINGSVERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 13 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft

Nadere informatie

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de erkenning van certificering door bedrijven. De

Nadere informatie

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China Het proces in stappen Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China 1. Een zending van de betreffende goederen die uit China binnenkomt in de EU kan zonder fytosanitaire 1

Nadere informatie

Titel: BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten

Titel: BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Titel: BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Opgesteld door: TO Import / Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TU Import Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010

Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010 Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010 Bijlage II.9.3 bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 september 2006, TRCJZ/2006/2966 houdende wijziging (9) van de Regeling beperkingsgebieden

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

Kanalisatie van dierlijke bijproducten bij slagerijen en poeliers

Kanalisatie van dierlijke bijproducten bij slagerijen en poeliers Kanalisatie van dierlijke bijproducten bij slagerijen en poeliers Inleiding informatieblad 67 / 9 februari 2009 Op 1 mei 2003 werd de 'Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Informatie weegverplichting aan boord

Informatie weegverplichting aan boord Informatie weegverplichting aan boord Vanuit de verordening EG nr. 1224/2009 is het verplicht om visserijproducten te wegen bij de aanlanding voordat de visserijproducten worden opgeslagen, vervoerd of

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl T 079-368 7102/7104

Nadere informatie

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl Titel Feedban Nummer DV-01 Om de verspreiding van BSE en soortgelijke

Nadere informatie

Import FLEGt producten uit Indonesie

Import FLEGt producten uit Indonesie Import FLEGt producten uit Indonesie Het proces in stappen 1 Een zending van de betreffende goederen die uit Indonesië binnenkomt in de EU kan zonder aanvaarding van de vergunning niet in het vrije verkeer

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 242/20 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 885/2014 VAN DE COMMISSIE van 13 augustus 2014 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van okra's en kerrieblad uit India en houdende wijziging

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum VD. 2008/246 12 februari

Nadere informatie

RICHTLIJN 97/78/EG VAN DE RAAD. van 18 december 1997

RICHTLIJN 97/78/EG VAN DE RAAD. van 18 december 1997 30.1.98 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 24/9 RICHTLIJN 97/78/EG VAN DE RAAD van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor

Nadere informatie

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum juli 2016

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum juli 2016 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl Titel Feedban Nummer DV-01 Om de verspreiding van BSE en soortgelijke

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010 CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010 EIEREN VLEES VEE nummer : 18/2008 datum : 10 maart 2008 onderwerp bijlagen : Voorwaarden bij de uitvoer van fokdieren van zuiver ras :

Nadere informatie

code RNDA-003 versie 3 ingangsdatum pag. 1 van 7

code RNDA-003 versie 3 ingangsdatum pag. 1 van 7 code RNDA-003 versie 3 ingangsdatum 01-03-2014 pag. 1 van 7 versie datum Toelichting 2 20-08-2013 Aanpassing aan nieuwe sjabloon en aanpassing aan gewijzigde regeling preventie 3 01-03-2014 Wijziging ivm

Nadere informatie

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag VERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 2 februari 2017 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12040 30 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 april 2015, nr. WJZ / 14188328, tot

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling IMM Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088 0424242 BASISREGELING INVOER

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 december 2010 (OR. en) 18255/10 COMER 241

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 december 2010 (OR. en) 18255/10 COMER 241 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 december 2010 (OR. en) 18255/10 COMER 241 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

MARKT of ERKEND VERZAMELCENTRUM

MARKT of ERKEND VERZAMELCENTRUM code PRDALG-01 versie 03 ingangsdatum 31-12-2015 pag. 1 van 10 versie datum toelichting 01 06-07-2013 Eerste versie 02 01-10-2013 - Eerste versie omgezet naar juiste lay-out - Inhoudelijk niets gewijzigd.

Nadere informatie

Geleidebiljetten EXA december 2015 Versie: 1.0.0

Geleidebiljetten EXA december 2015 Versie: 1.0.0 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de procedure en de algemene principes voor de afgifte van geleidebiljetten. Deze instructie is een raamwerkinstructie die de algemene kaders schetst

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning van instellingen, instituten en centra

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning van instellingen, instituten en centra Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de erkenning van instellingen, instituten en centra Referentie PCCB/S2/BHOE/1338165 Datum 25/01/2016 Huidige versie

Nadere informatie

Aan geadresseerde. Geachte heer/mevrouw,

Aan geadresseerde. Geachte heer/mevrouw, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid Aan geadresseerde uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum VD. 2004/2884 8-10-2004 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Kaderwet diervoeders. (TRC 2004/7011) 3785633

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 497 Besluit van 20 augustus 2004, houdende wijziging van het Besluit bescherming tegen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART. 15 - COMPOSTEERINSTALLATIES 1. Algemeen 1.1 Beschikt het bedrijf over een milieuvergunning? 0 JA * 0 NEEN * Indien

Nadere informatie

Reizen met honden, katten of fretten binnen de Europese Gemeenschap. Regels van toepassing vanaf 3 juli 2004

Reizen met honden, katten of fretten binnen de Europese Gemeenschap. Regels van toepassing vanaf 3 juli 2004 Reizen met honden, katten of fretten binnen de Europese Gemeenschap Regels van toepassing vanaf 3 juli 2004 Laatste nieuws : de datum van inwerkingtreding van het reglement is uitgesteld geworden naar

Nadere informatie

Bilaterale overeenkomst melk-/rundveehouder met de `geborgde rundveedierenarts bijlage 1 van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts

Bilaterale overeenkomst melk-/rundveehouder met de `geborgde rundveedierenarts bijlage 1 van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts melk-/rundveehouder met de `geborgde rundveedierenarts bijlage 1 van het Reglement OVEREENKOMST MELK- / RUNDVEEHOUDER EN GEBORGDE RUNDVEEDIERENARTS Naam tekenbevoegde veehouder Straat + Huisnummer Postcode

Nadere informatie

BASISREGELING GATT-CONTINGENT VOOR DE INVOER VAN BEVROREN RUNDVLEES

BASISREGELING GATT-CONTINGENT VOOR DE INVOER VAN BEVROREN RUNDVLEES Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 352 esluit van 1 juli 2002, houdende wijziging van het esluit Staatstoezicht op de volksgezondheid en enkele andere besluiten Wij eatrix, bij

Nadere informatie