Startnotitie. Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startnotitie. Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland"

Transcriptie

1 Startnotitie Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland Juni 2010

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Aanleiding Probleemschets Alcoholgebruik Drugsgebruik Schadelijke gevolgen Uitgangssituatie Waterland Doel Doelgroepen 5 2. Uitgangspunten op hoofdlijnen Regierol gemeente Uitgangspunt: gedragsverandering Actiepunten 7 Pijler 1. Bewustwording 8 Pijler 2. Regels 9 Pijler 3. Handhaving Financiële kaders Uitvoering en planning Evaluatie 12 Bijlagen Bijlage 1. Bijlage 2. Bijlage 3. Overzicht landelijke regels alcohol Overzicht landelijke regels en mogelijkheden lokale regels drugs Klankbordbijeenkomt beperking alcohol en drugs 2

3 1. INLEIDING 1.1. Aanleiding De gemeente Waterland is op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verplicht om elke vier jaar een nota gezondheidsbeleid op te stellen, waarin aangegeven wordt hoe de gemeente vorm wil geven aan de openbare gezondheidszorg. Op 18 december 2008 heeft de gemeenteraad de nota gezondheidsbeleid van de gemeente Waterland vastgesteld. Eén van de prioriteiten in deze nota is de beperking van overmatig alcoholgebruik. Vooral het alcoholgebruik onder jongeren baart zorgen. Jongeren drinken steeds eerder (op jongere leeftijd), ze drinken steeds meer en ze drinken steeds vaker. Dit is niet alleen schadelijk voor hun gezondheid maar heeft ook de nodige andere consequenties. Naast het beperken van overmatig alcoholgebruik heeft het beperken van het drugsgebruik bij jongeren prioriteit. In de jeugdnota is de uitvoering van alcohol- en drugspreventie activiteiten als actiepunt opgenomen. Om uitvoering te kunnen geven aan de geformuleerde prioriteiten is deze startnotitie opgesteld. De startnotitie vormt de basis voor overleg en afstemming met extern betrokken partijen over de invulling van alcohol- en drugspreventie in Waterland Probleemschets Alcoholgebruik De laatste tijd staan in de landelijke en regionale pers regelmatig berichten over jongeren die in het weekend uitgaan en te veel alcohol en drugs gebruiken. Uit de gezondheidsenquête 2005, onze nulmeting, blijkt dat 7% van de 12 tot 17 jarigen in onze gemeente overmatig alcohol gebruikt. De grens voor overmatig alcoholgebruik ligt bij het drinken van 6 of meer glazen per dag op drie of meer dagen in de week. Bij de groep 18 tot 24 jarigen is dit percentage maar liefst verdubbeld en drinkt 14% overmatig. Vooral het ineens veel drinken op uitgaansavonden, het zogenaamde binge drinken is populair. Behalve de toename in drankgebruik blijken jongeren op steeds jongere leeftijd te beginnen met drinken. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren in Nederland hun eerste glas alcohol drinken is 12,7 jaar. Uit de jeugdmonitor 2007 blijkt dat op het platteland 1 12,5% van de 8 tot 11 jarigen ooit alcohol heeft gedronken en 0,6% ooit dronken of aangeschoten is geweest. Volgens de ouders van deze groep jongeren heeft slechts 5,3% ooit alcohol gedronken. Uit de resultaten blijkt dat ruim 46% van de ouders niet weet dat hun kind ooit alcohol gedronken heeft. Gemiddeld drinken kinderen drie keer zoveel alcohol als hun ouders vermoeden. Veel ouders vinden het acceptabel als een kind voor zijn zestiende een eerste slokje of glas neemt. De ouders zijn doorgaans tolerant over beginnend gebruik, maar keuren zwaarder gebruik af. De jeugdmonitor wees tevens uit dat als de 8 tot 11 jarigen alcohol drinken dat meestal thuis (56,1%) of bij familie of vrienden (35,4%) gebeurt Drugsgebruik Het drugsgebruik onder de bevolking in Nederland is in vergelijking met alcohol gering, maar er is de afgelopen jaren wel sprake van een toename. Cannabis is met ongeveer 3% actuele gebruikers (gebruik in de laatste maand) veruit de meest populaire drugs in Nederland. Uit de gezondheidsenquête 2005 blijkt dat ruim 45% van de 18 tot 24 jarigen in de regio Zaanstreek- Waterland ooit cannabis heeft gebruikt. Het percentage jongeren dat ooit harddrugs heeft gebruikt is beduidend lager, namelijk 14%. Hasj en wiet zijn de meest populaire drugs. Daarna volgen XTC en cocaïne. Een combinatie van alcohol en drugs wordt vaak op één dag of avond gebruikt. Hasj en wiet worden voornamelijk in de coffeeshops gekocht. Jongeren gebruiken de hasj of wiet vaak thuis of bij vrienden. In 2006 gaf 4% van de inwoners van de gemeente Waterland aan dat drugsoverlast in hun buurt vaak voorkwam. 1 Voor de enquête 0-11 jarigen heeft de gemeente Waterland gekozen voor uitspraken op plattelandsniveau. Cijfers op het niveau van de gemeente Waterland zijn daarom niet beschikbaar. De cijfers zijn gepresenteerd op het niveau van het platteland (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zeevang) en de stad (Zaanstad en Purmerend). 3

4 Uit de jeugdenquête Purmerend 2 blijkt dat 8% van de kinderen onder de 16 jaar softdrugs gebruikt. Veel kinderen krijgen hasj of wiet aangeboden op straat, in het park of op school. 1% van de 12 tot 17 jarigen heeft wel eens harddrugs gebruikt. Kinderen die de coffeeshops niet in komen omdat ze te jong zijn, kunnen toch vrij makkelijk aan wiet komen. Ze kopen dat op straat of op school. Terwijl deze cijfers de indruk wekken dat het alcohol- en drugsgebruik in Waterland wel meevalt, is dat in de beleving van de inwoners anders. Zij hebben de indruk dat er een ernstig alcohol- en drugsprobleem in de gemeente is, dat aangepakt moet worden Schadelijke gevolgen Terwijl het gebruik van alcohol breed geaccepteerd is, zijn de risico s ervan groot. Het drinken van alcohol op jonge leeftijd is erg schadelijk voor de gezondheid en kan ondermeer leiden tot hersenbeschadigingen. Het lichaam van jongeren onder de 16 jaar is vaak nog niet volgroeid waardoor alcoholgebruik op jonge leeftijd extra risico s met zich mee brengt. Jongeren die voor hun 13 e beginnen met drinken hebben 40% kans dat ze op een bepaald moment in hun leven alcoholverslaafd zijn. Daarnaast laat hersenonderzoek zien dat alcoholgebruik op jonge leeftijd van invloed kan zijn op de hersenfunctie, zowel op korte als lange termijn. Zo kan het consequenties hebben voor het concentratie- en leervermogen van kinderen. Daarnaast is overmatig alcoholgebruik een niet te onderschatten aanjager van geweld en overlast, met name in het uitgaansleven. Overmatig alcoholgebruik is daarmee niet alleen een volksgezondheidsprobleem, maar hangt tevens samen met agressie, criminaliteit, openbare orde en verkeersveiligheid. Herkenbare voorbeelden zijn rijden onder invloed, uitgaansgeweld en alcoholgerelateerde agressie. Voor het gebruik van drugs geldt evenals voor alcoholgebruik, dat het tot allerlei vormen van gezondheidsschade kan leiden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen softdrugs en harddrugs. Softdrugs zijn producten van de hennep/cannabisplant (wiet en hasj). De meest gebruikte harddrugs zijn cocaïne, heroïne, amfetamine (peppillen of speed) en XTC. Hoe vaker en hoe meer drugs gebruikt wordt, hoe meer risico iemand loopt. Softdrugs verminderen het reactie- en concentratievermogen en het korte termijn geheugen, waardoor school- en werkprestaties en verkeersgedrag nadelig beïnvloed kunnen worden. Er is toenemend bewijs dat cannabis psychotische symptomen kan ontlokken, met name bij personen die veel gebruiken en een aanleg hebben voor psychosen. Afgezien van het verslavende effect van drugs lopen gebruikers een verhoogde kans op allerlei aandoeningen (aan longen, lever, hart en hersenen). Aandoeningen die relatief veel voorkomen bij gebruikers die drugs roken zijn longaandoeningen Uitgangssituatie Waterland Het gebruik van alcohol en drugs, de daaruit voortvloeiende overlast, de mogelijkheden die er zijn om het alcohol- en drugsgebruik te ontmoedigen en de invloed van alcohol en drugs op de openbare orde, zijn voor de gemeente al jaren onderwerp van gesprek. Er zijn verschillende beleidsterreinen, zoals jeugd, openbare orde en veiligheid, onderwijs en sport die zich direct of indirect met de beperking van alcohol en drugs bezighouden. Ook regionaal is het ontmoedigen van overmatig alcohol- en drugsgebruik een aandachtspunt. De regionale initiatieven hebben tot nu toe echter weinig impact gehad op de lokale situatie. Het is belangrijk dat de aanpak van overmatig alcohol- en drugsgebruik een integraal karakter heeft. Het is daarbij essentieel dat beleidsterreinen beter op elkaar worden afgestemd, met een groter bereik en met meer effect. Hieronder wordt kort aangegeven welke lokale initiatieven al zijn ontwikkeld om het alcohol- en drugsgebruik in Waterland te ontmoedigen. 2 De uitspraken met betrekking tot drugs zijn gebaseerd op regionale cijfers afkomstig uit de jongerenenquête 2005/2006 van de gemeente Purmerend. Er zijn op gemeenteniveau geen gegevens beschikbaar. 4

5 Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Op 12 juni 2008 is de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) in Monnickendam van start gegaan. Het doel van de KVU is dat de gemeente, politie en horecaondernemers samen eventuele problemen in kaart brengen en deze gezamenlijk aan pakken om zo de veiligheid in het uitgaansgebied te verhogen. Bij de start van de KVU zijn er gezamenlijke speerpunten geformuleerd, waaronder de overlast op straat en drugs. De KVU heeft in het kader van het onderwerp drugs huisregels voor cafés geïntroduceerd, er is een ontzeggingenbeleid opgesteld en er worden voor de horecaondernemers trainingen georganiseerd over drugsherkenning. Wet- en regelgeving De gemeente heeft op grond van de Drank- en Horecawet (DHW) en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) uiteenlopende voorwaarden met betrekking tot de verstrekking van alcohol, sluitingstijden en evenementen opgesteld. Zo maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheid in de DHW om de verkoop van alcoholhoudende drank in bepaalde typen inrichtingen (bv. sportkantines) of op bepaalde tijdstippen (tijdens evenementen) te verbieden. De kans op verstrekking van alcoholhoudende drank aan jongeren wordt hiermee kleiner. Daarnaast gelden voor openbare evenementen en feesten voorwaarden op het gebied van de verkoop van alcohol. Hennepconvenant Op het gebied van drugs zijn er regionale afspraken met betrekking tot het toegestane aantal drugsverkooppunten en de plaats van de vestiging daarvan. Verder is er regionaal een hennepconvenant gesloten wat inhoudt dat de betrokken partijen elkaar actief helpen bij het opsporen en ontmantelen van hennepkwekerijen Doel De gemeente Waterland heeft tot doel het alcohol- en drugsgebruik door jongeren onder de 16 jaar te voorkomen. Deze groep is bijzonder kwetsbaar voor de schadelijke gevolgen van alcohol en drugs en is zelf vaak nog niet in staat om grenzen te stellen aan het gebruik. We sluiten met deze doelstelling aan bij landelijk beleid. We stellen ons tot doel dat: Het percentage 8 tot 11-jarigen dat op die leeftijd ooit alcohol heeft gedronken in 2011 lager is dan het huidige percentage van 12,5% 3. Het percentage 12 tot 17-jarigen dat overmatig alcohol drinkt in 2011 lager is dan het huidige percentage van 7% 4. Het percentage 12 tot 17-jarigen dat softdrugs gebruikt in 2011 lager is dan het huidige percentage van 8% 2. Daarnaast stellen we ons tot doel het overmatige alcohol- en drugsgebruik door jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar te voorkomen en bestrijden. Deze groep kunnen we kwalificeren als de uitgaanders. Het is de leeftijdscategorie die de meeste alcohol en drugs gebruikt. Bij deze groep gaat het naast de gezondheid om een maatschappelijk probleem. Overmatig drinkende jongeren en jongvolwassen zorgen immers vooral in de weekenden voor overlast (dronkenschap, agressie, vernielingen en rijden onder invloed). We stellen ons tot doel: Het percentage 18 tot 24-jarigen dat overmatig drinkt is in 2011 niet hoger dan het huidige percentage van 14% 4. Het percentage 18 tot 24-jarigen dat ooit softdrugs heeft gebruikt is in 2011 niet hoger dan het huidige percentage van 45% Doelgroepen De doelgroep waar wij ons primair op willen richten zijn jongeren in de leeftijd van 8 tot 24 jaar, en hun ouders en verzorgers. Vooral jongeren zelf verdienen onze aandacht. Maar ook ouders spelen een sleutelrol in de gedragsverandering die bij de jongeren nodig is. De jeugdmonitor 2007 toont aan dat jongeren vaak in het gezin beginnen met drinken; tweederde van de leerlingen van het voortgezet onderwijs mag thuis alcohol drinken. Daarnaast blijkt dat jongeren softdrugs vaak 3 Het percentage is afkomstig uit de jeugdmonitor 0-11 jarigen 2007 van de GGD Zaanstreek-Waterland. 4 Het percentage is afkomstig uit de gezondheidsenquête Zaanstreek-Waterland

6 thuis of bij vrienden gebruiken. Kinderen drinken en gebruiken meer als ouders hier positief of neutraal tegenover staan. Als ouders niet toestaan dat kinderen op jonge leeftijd alcohol drinken of drugs gebruiken, dan beginnen kinderen later met drinken en drugs en gaan ze ook minder drinken en gebruiken op latere leeftijd. Daarnaast richten wij ons op een intermediaire doelgroep, namelijk volwassenen die met jongeren te maken hebben in het onderwijs, verenigingen, jeugden jongerenwerk, winkeliers en de horeca. 6

7 2. UITGANGSPUNTEN OP HOOFDLIJNEN Alcohol- en drugsproblemen manifesteren zich vooral op lokaal niveau. Daarom speelt de gemeente een belangrijke rol bij de aanpak van overmatig alcohol- en drugsgebruik. De gemeente wordt geconfronteerd met ongelukken, openbare dronkenschap, criminaliteit, huiselijk geweld, jongeren die door te veel drank of drugs bewusteloos raken of verslavingsproblemen. De gemeente staat het dichtst bij de burgers die daar last van hebben en is daarom het best in staat om maatregelen te nemen die passen bij de problemen die op lokaal niveau spelen Regierol gemeente Om het alcohol- en drugsgebruik aan te kunnen pakken, moet er sprake zijn van een goede onderlinge samenwerking tussen alle betrokken partijen. Voorop staat dat de gemeente in de beperking van alcohol- en drugsgebruik een regierol heeft en diverse andere partijen vraagt een inbreng te leveren die aansluit bij hun functie en deskundigheid. Bij de aanpak van alcohol en drugs is de inbreng van de politie, de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), de GGD Zaanstreek- Waterland, Brijder verslavingszorg, het jongerenwerk, de sportverenigingen, de horeca, de detailhandel en het onderwijs onmisbaar Uitgangspunt: gedragsverandering Wij gaan er vanuit dat blijvende resultaten worden bereikt wanneer jongeren en hun ouders bereid zijn tot gedragsverandering. Gedragsverandering is het meest effectief als er binnen verschillende leefdomeinen preventieve activiteiten plaatsvinden. Hoe vaker de risico s van overmatig alcohol- en drugsgebruik herhaald worden op school, thuis en in de vrije tijd, des te groter is de kans dat jongeren hun gedrag aanpassen. Deze aanpak wordt ook wel de systeembenadering genoemd. Het alcohol- en drugsgebruik van jongeren wordt voor een belangrijk deel bepaald door hun omgeving; de houding van ouders en vrienden en de aanwezigheid van alcohol en drugs op schoolfeestjes, in de sportkantine, in de kroeg en het aanbod van alcohol in de supermarkt. Uit onderzoek blijkt dat het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren alleen kan worden teruggedrongen als de omgeving daarbij volop wordt betrokken. Een integrale en effectieve aanpak van overmatig alcohol- en drugsgebruik bestaat uit drie soorten activiteiten, ook wel pijlers genoemd: Pijler 1: bewustwording van de nadelige gevolgen van overmatig alcohol- en drugsgebruik. De Waterlandse samenleving moet weten wat de problemen zijn op dit moment en waarom ze moeten worden aangepakt. Pijler 2: afstemming en verbetering van de regels met betrekking tot alcohol en drugs. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen gewezen worden op hun verantwoordelijkheden met betrekking tot jongeren, alcohol en drugs en dat zij ondersteund worden bij het naleven van de regels. Pijler 3: effectieve handhaving van de regels door de gemeente, de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de politie. Het handhaven van alcohol- en drugsregels behoort tot de meest effectieve preventiemaatregelen die de gemeente kan nemen Actiepunten Hier wordt per pijler een aantal actiepunten voor Waterland benoemd. Het zijn voorbeelden waaruit de gemeente in samenwerking met alle betrokkenen een keuze zal moeten maken. Er zijn verschillende organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de invulling van de verschillende pijlers. In de tabel op pagina 12 wordt per pijler aangegeven welke lokale, regionale en landelijke organisaties mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van de pijlers. Het is in ieder geval aan de gemeente om de samenwerking te organiseren. 7

8 Pijler 1. Maatregelen en activiteiten met een preventief karakter en gericht op bewustwording 1.1. Algemene voorlichting Een artikelenreeks op de gemeentepagina in huis-aan-huisbladen en op de website van de gemeente. In een reeks artikelen wordt het publiek schriftelijk geïnformeerd over de gevolgen van alcohol en drugs op jongeren, hun ontwikkeling en worden tips gegeven. De GGD Zaanstreek-Waterland en Brijder Verslavingszorg kunnen hiertoe relevante artikelen aanleveren. Voorlichtingsmateriaal over de gevolgen van overmatig alcohol- en drugsgebruik verspreiden bij bibliotheken, ontmoetingsplekken en openbare gelegenheden in de gemeente. Het trimbosinstituut biedt gratis diverse materialen aan zoals stickers, flyers en posters. Landelijke folder Voorkom alcoholschade bij uw kind huis-aan-huis verspreiden. Voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders, scholieren, studenten, EHBO-verenigingen, leerkrachten, sportverenigingen, dorpsraden en hulpverleners. Tijdens deze algemene voorlichtingsbijeenkomst leren de deelnemers meer over de werking van alcohol en drugs, de effecten op korte en lange termijn en trends in het gebruik van alcohol en drugs Alcohol- en drugspreventie op school Stimuleren dat de Waterlandse basisscholen en de middelbare school alcohol- en drugspreventie nadrukkelijker op de agenda zetten 5. In het overleg met de schoolbesturen kan hiertoe door de portefeuillehouder een dringende oproep worden gedaan. Het lesprogramma Alcohol, een ander verhaal 6 aanbieden aan de basisscholen. De gemeente kan een deel van de kosten van het lesprogramma op zich nemen. Het digitale lesprogramma over alcohol en drugs aanbieden aan de middelbare school. Beide lesprogramma s bestaan uit lesmateriaal, een docenteninstructie, een gastles en een ouderavond. Voorlichting op scholen door een ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden) Alcohol- en drugspreventie ouders Voorlichtingsbijeenkomsten specifiek voor ouders van kinderen in de leeftijd van jaar. Tijdens de bijeenkomst leren ouders hoe zij hun kind kunnen voorbereiden op de omgang met genotmiddelen, hoe zij het gebruik van alcohol en drugs bij hun kinderen kunnen herkennen, wat zij kunnen doen als hun kind gaat experimenteren, hoe zij weten of hun kind riskant alcohol of drugs gebruikt en wat ouders in die situatie het beste kunnen doen. Deze voorlichtingsbijeenkomsten zijn eventueel te combineren met de oudercursussen die in het kader van de opvoedingsondersteuning in de gemeente Waterland worden aangeboden Alcohol- en drugspreventie in de vrije tijd De horeca, sportverenigingen, dorpshuizen, de scouting, sociaal-cultureel centrum en detailhandel wijzen op hun maatschappelijke rol ten aanzien van de beperking van overmatig alcohol- en drugsgebruik. Hiertoe kan door de portefeuillehouder een mailing verstuurd worden, waarin aandacht is voor de schadelijk gevolgen van alcohol en drugs, voorbeeldgedrag en hulpverlening. 5 Uit een inventarisatie van het aanbod en de vraag naar preventieactiviteiten voor Waterlandse basisscholen blijkt dat geen van de Waterlandse basisscholen de afgelopen twee jaar gebruik heeft gemaakt van de leskisten van de GGD. Er zijn ook geen projecten in het kader van alcohol en drugs uitgevoerd. 6 Het lespakket Alcohol, een ander verhaal is speciaal ontwikkeld voor de voorlichting aan jongeren in groep 7 en 8 van de basisschool. Deze methode zorgt voor een zinvolle samenhang tussen leeractiviteiten en roept bij leerlingen een grote motivatie en betrokkenheid op. 8

9 Stimuleren dat barvrijwilligers van sportverenigingen, horeca, culturele organisaties en dorpshuizen voldoende worden voorgelicht over de risico s van alcohol- en drugsgebruik en de mogelijkheden van alcohol- en drugspreventie. Daartoe kan de gemeente ervoor kiezen deze groep een cursus aan te bieden waarin kennis van wettelijke voorschriften, kennis van de risico s van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik en kennis over hoe om te gaan met lastige situaties centraal staan. De Brijder kan de gemeente hiertoe een passend aanbod doen, op basis van een inventarisatie van vraag en aanbod. Voorlichtingsmateriaal over alcohol- en drugsgebruik aanbieden aan de horeca, sportverenigingen, dorpshuizen en detailhandel. Voorlichting aan jongeren in de leeftijd 12 tot 16 jaar tijdens de Fris-in-de-bolder feesten. Jongeren van het infoteam praten tijdens de feesten in de bolder met leeftijdsgenoten over alcohol en drugs. Het Infoteam is een vorm van "peer - educatie". "Peer" is een Engels woord dat "leeftijdgenoot" of "iemand zoals jij" betekent. Bij dit soort voorlichting is het uitgangspunt dat jongeren andere jongeren goed kunnen informeren omdat jongeren veel met elkaar gemeen hebben.. Voorlichting aan jongeren in de leeftijd 10 tot 15 jaar tijdens de tienerdisco in de Bolder. Jongeren van het drugsinfoteam praten tijdens de tienerdisco met leeftijdsgenoten over alcohol en drugs. Voorlichtingsbijeenkomst over de schadelijke gevolgen van alcohol voor jongeren van 16 tot 25 jaar. Wij kunnen ervoor kiezen om Unity in te zetten. Unity is een vorm van voorlichting waarbij jongeren geïnformeerd worden door jongeren (die getraind zijn om voorlichting te geven). Pijler 2. Maatregelen en activiteiten gericht op afstemming en verbetering van de naleving van landelijke en lokale regels met betrekking tot alcohol en drugs. Alcohol Regelgeving is een belangrijk instrument in de aanpak van overmatig alcoholgebruik. Het instrument is vooral inzetbaar om de beschikbaarheid van alcohol voor bepaalde doelgroepen te beperken. Zo is in de Drank- en Horecawet (DHW) een verbod opgenomen voor het verstrekken van alcoholhoudende drank aan personen van wie niet is vastgesteld dat deze de vereiste leeftijd hebben bereikt. De leeftijdsgrens voor de verstrekking van alcoholhoudende drank is daarbij vastgesteld op 16 jaar 7. De landelijke overheid heeft regels in relatie tot de alcoholproblematiek opgenomen in verschillende wetten, zoals de Drank- en Horecawet, Gemeentewet, Wetboek van Strafrecht, Wegenverkeerswet 1994 en de Wet op de accijns. In de bijlage vindt u een overzicht van alle landelijke regels met betrekking tot alcohol. De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de landelijke regels op basis van de lokale situatie aan te vullen of aan te scherpen. De gemeente heeft op grond van de DHW bijvoorbeeld de mogelijkheid om de verkoop van alle alcoholhoudende drank in bepaalde typen inrichtingen of op bepaalde tijdstippen te verbieden, bijvoorbeeld in sportkantines, jeugdaccommodaties of tijdens jeugdevenementen. Hierdoor wordt de kans op verstrekking van alcoholhoudende drank aan jongeren in een ongeschikte omgeving kleiner. Deze beperkingen en voorschriften kunnen zowel aan de horeca als aan de paracommerciële sector (bijvoorbeeld sportkantines, dorpshuizen en jeugdcentra) opgelegd worden. Het is belangrijk in onze aanpak naast de horeca ook aandacht te besteden aan de paracommerciële sector. Veel stichtingen en verenigingen bieden in zalen en kantines horecadiensten aan. 7 Minister Klink van VWS heeft begin augustus 2009 een wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet naar de Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel geeft gemeente meer bevoegdheden om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Zo worden de gemeenten in staat gesteld om de leeftijdsgrens voor de verstrekking van alcohol te verhogen tot 18 jaar en zijn burgemeesters voortaan belast met de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Ook overweegt het kabinet de gemeenten de bevoegdheid te geven het bezit van alcoholhoudende drank door jongeren strafbaar te stellen. 9

10 Drugs Het landelijke drugsbeleid heeft als doelstelling de risico's van drugsgebruik voor het individu, zijn directe omgeving en de samenleving te beperken en zo veel mogelijk te voorkomen. De landelijke overheid heeft regels in relatie tot drugs opgenomen in de Opiumwet. De Opiumwet verbiedt het bezit, de productie en de handel in hard- en softdrugs. De burgemeester is op basis van de Opiumwet bevoegd tot toepassing van bestuursdwang indien er binnen voor het publiek toegankelijke gelegenheden (theehuizen, cafés, restaurants, winkels) drugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel aanwezig zijn. De gemeente heeft op basis van de lokale situatie de mogelijkheid om enkele bepalingen uit de Opiumwet aan te scherpen. Voor de aanpak van drugsoverlast op straat kunnen bijvoorbeeld bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden opgenomen. De gemeente heeft verder de mogelijkheid het openlijk gebruik van drugs en het bijeenkomen van personen in verband met drugs te verbieden. In de bijlage vindt u een overzicht van de landelijke regels met betrekking tot drugs. Enkele voorbeelden van actiepunten zijn: 2.1. Landelijke en lokale regelgeving beter benutten Het inventariseren van de huidige regelgeving, het toezicht op en de handhaving van al bestaande regels met betrekking tot alcohol en drugs in onze gemeente. De inventarisatie vormt de basis voor de ontwikkeling van nieuwe regels of het desgewenst aanscherpen van de bestaande regelgeving. In gesprek gaan met sleutelpersonen (stichtingen en verenigingen, detailhandel en de horeca) die een rol spelen in de verkrijgbaarheid van alcohol en drugs om gemeenschappelijke uitgangspunten te verkennen, hun mogelijkheden om bij te dragen aan alcohol- en drugsmatiging te verkennen en onze ideeën over regulering te toetsen. Op basis van de gesprekken met sleutelpersonen de mogelijkheden onderzoeken of in het bestuursreglement van paracommerciële instellingen extra regels moeten worden opgenomen met betrekking tot: - het schenken van alcoholhoudende dranken op tijdstippen dat de jeugd traint, een wedstrijd heeft of anderszins in de kantine verblijft; - de prijzen en promotie van alcohol Regels naleven Het is voor de naleving van de regels belangrijk dat het barpersoneel voldoende op de hoogte is van alle regels. Hiertoe kan de gemeente het horecapersoneel een cursus/training aanbieden waarin de huidige wet- en regelgeving centraal staan (zie actiepunten bij pijler 1 algemene voorlichting vrije tijd). Pijler 3. Maatregelen en activiteiten gericht op een effectieve handhaving van de regels De kracht van goede regelgeving zit niet zozeer in het stellen van regels als wel in de naleving en handhaving ervan. Ondanks het verbod op het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar blijkt in de praktijk dat jongeren van 15 jaar er door onvoldoende handhavingcapaciteit in negen van de tien keer in slagen om alcohol te kopen. Daarnaast blijkt in de praktijk dat veel oudere vrienden (boven de 16 jaar) de alcohol kopen voor jongeren die nog geen 16 jaar zijn. De verkoop van alcohol aan jongeren onder de leeftijdsgrens kan met 35% tot 40% afnemen door een intensivering van de handhaving. Er zijn verschillende partijen betrokken bij de handhaving van de regels omtrent alcohol en drugs. De verantwoordelijkheid voor het handhaven van de DHW ligt met name bij de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) 8. Als het om openbare orde en veiligheid gaat, handhaaft de politie in opdracht van de burgemeester de APV-regels. De politie heeft verder een algemene opsporingsbevoegdheid. De gemeente kan op basis van 8 Minister Klink van VWS heeft begin augustus 2009 een wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet naar de Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel is opgenomen dat burgemeesters voortaan worden belast met de uitvoering van de Drank- en Horecawet. 10

11 constateringen van de VWA of de politie een handhavingtraject opstarten en uiteindelijk een vergunning intrekken. Het openbaar ministerie (OM) is belast met de handhaving van de verbodsbepalingen in de Opiumwet. Het OM heeft richtlijnen opgesteld voor de opsporing en vervolging van overtredingen van de Opiumwet. Hoogste prioriteit heeft de in- en uitvoer van harddrugs. Opsporing en vervolging van het bezit van kleine hoeveelheden soft- en harddrugs voor eigen gebruik heeft de laagste prioriteit Samenwerking Intensiveren samenwerking met de politie en de VWA om tot een betere naleving van de regels te komen. In overleg met de politie en de VWA uitvoeringsgerichte acties intensiveren, zoals strikte controle op naleving van de leeftijdsgrenzen, een frequente controle plaats laten vinden op alcohol en drugs in het verkeer, met name na sluitingstijd van de horeca en sport- en jongerenverenigingen, handhaving van de regelgeving bij verkooppunten. Melding door de politie van persoonsgegevens van dronken of drugsgebruikende jongeren onder de 16 jaar bij HALT of Brijder Verslavingszorg en hierover contact leggen met de ouders. Met de horeca afspraken maken over de verbetering van de naleving van de leeftijdsgrenzen en het verbod op doorschenken bij dronkenschap en de sanctionering bij overtreding. Dergelijke afspraken zijn in het kader van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) in Monnickendam al met horecaondernemers gemaakt. Met de detailhandel afspraken maken over verbetering naleving leeftijdsgrenzen en de sanctionering bij overtreding. 2.4 Financiële kaders Voor de aanpak van alcohol en drugs wordt gebruik gemaakt van de beschikbare financiële middelen vanuit de jeugdnota en de nota gezondheidsbeleid In de jeugdnota is voor de uitvoering van preventieactiviteiten in het kader van alcohol en drugs vanaf 2007 jaarlijks 4.000,00 geraamd. Voor de uitvoering van de prioriteiten die voortvloeiend uit de vaststelling van de nota gezondheidsbeleid is jaarlijks structureel 2.000,- geraamd. Baten 2009 Preventie activiteiten alcohol en drugs Uitvoering prioriteiten nota gezondheidsbeleid Totaal Ambtelijke inzet Naast het beschikbare budget zal de gemeente ambtelijke uren inzetten. Voor de meeste betrokken partijen (politie, Voedsel en Waren Autoriteit, de GGD Zaanstreek-Waterland en Brijder Verslavingszorg) behoort de betrokkenheid bij de uitvoering van het alcoholbeleid (in elk geval ten dele) tot hun reguliere takenpakket. In de praktijk kost alles echter meestal meer tijd dan voorzien. Het is essentieel dat daarover vooraf afspraken worden gemaakt Uitvoering en planning Het is belangrijk om alle betrokkenen vroegtijdig te betrekken bij en te informeren over onze doelstellingen, plannen en de essentie van samenwerking. Hiertoe worden vier bijeenkomsten (ingedeeld op basis van de kernen) georganiseerd. Deze bijeenkomst met betrokkenen en partners in het veld heeft als doel om op basis van deze startnotitie gezamenlijk te bespreken wat iedereen belangrijk vindt, waar iedereen aan wil bijdragen en welke mogelijkheden er zijn voor onze gemeente om uitvoering te geven aan het alcohol- en drugsbeleid. Op basis van de bijeenkomsten kunnen prioriteiten worden gesteld en kan de definitieve aanpak worden bepaald. De definitieve aanpak wordt verwoord in een uitvoeringsplan. Bij de uitvoering van het beleid is 11

12 de inbreng van de ondermeer de politie, de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA), de GGD Zaanstreek-Waterland, Brijder Verslavingszorg, de jongerenorganisaties (o.a. Scouting Waterland, SJILP Jongerenvereniging Ilpendam, Stichting Marker Jongeren en Sociaal Cultureel Centrum De Bolder), de sportverenigingen, de horecaondernemers, Horeca Nederland, de detailhandel, het onderwijs, de dorpsraden, de huisartsen en GGZ Dijk en Duin onmisbaar. Activiteiten Planning Startbijeenkomsten Juli 2010 Uitvoeringsplan 4 e kwartaal 2010 Besluitvorming uitvoeringsplan 4 e kwartaal 2010 Start uitvoering 1 e kwartaal Evaluatie Op basis van de startbijeenkomsten wordt een uitvoeringsplan gemaakt. In het uitvoeringsplan worden de beoogde resultaten verder uitgewerkt ( SMART gemaakt) en worden de financiële gevolgen aangegeven. De uitkomsten van het uitvoeringsplan worden jaarlijks geëvalueerd aan de hand van de resultaten van de gezondheidsenquête. Het is belangrijk om te evalueren of de lokale inspanningen succesvol zijn geweest. De gegevens van de nulmeting (de gezondheidsenquête 2005 van de GGD Zaanstreek-Waterland) worden hiertoe afgezet tegen de nieuwe gegevens uit de gezondheidsenquête

13 Schema 1. Er zijn verschillende organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de invulling van de verschillende pijlers. Hieronder wordt per pijler aangegeven welke lokale, regionale en landelijke organisaties mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van de pijlers. Het is aan de gemeente om de samenwerking te organiseren. Pijler 1. Bewustwording Actiepunten Actoren Algemene voorlichting Publiceren artikelenreeks Gemeente, GGD ZW, Brijder, Trimbos instituut Verspreiding voorlichtingsmateriaal Gemeente, GGD ZW, Brijder, Trimbos instituut, Bibliotheken Algemene voorlichtingsbijeenkomsten Gemeente, GGD ZW, Brijder, Trimbos instituut Alcohol- en drugspreventie op school Stimuleren scholen Gemeente, Basisscholen, Voortgezet onderwijs (Bernard Nieuwetijt) Uitvoering lesprogramma s op scholen Brijder, GGD ZW, Basisscholen, Voortgezet onderwijs Alcohol- en drugspreventie ouders Alcohol- en drugspreventie vrije tijd Pijler 2. Regelgeving Regelgeving benutten Voorlichtingsbijeenkomst ouders Mailing horeca, detailhandel en paracommerciële sector Cursus barvrijwilligers Voorlichtingsmateriaal aanbieden aan de horeca, sportverenigingen, dorpshuizen en detailhandel. Info-team tijdens feesten in de Bolder Voorlichtingsbijeenkomst jongeren 16 tot 25 jaar Inventarisatie wet- en regelgeving Gesprekken stichtingen en verenigingen, detailhandel Gemeente, Brijder, GGD ZW, scholen Gemeente, Brijder, GGD ZW, Horeca, Detailhandel, Paracommerciële instellingen (sportverenigingen, dorpshuizen). Brijder, GGD ZW, Horeca, Paracommerciële instellingen (sportverenigingen, dorpshuizen). Gemeente, Brijder, GGD ZW, Trimbos, Horeca, Paracommerciële instellingen (sportverenigingen, dorpshuizen), detailhandel Brijder, SCC De Bolder Gemeente, Brijder, GGD ZW, SCC De Bolder, sportverenigingen, scholen Gemeente (afdelingen Z&W en AJZ) Gemeente, Horeca, Paracommerciële sector, detailhandel 13

14 Regels naleven en de horeca Cursus barvrijwilligers (zie pijler 1). Zie pijler 1. Pijler 3. Handhaving Samenwerking Intensiveren samenwerking politie en VWA Contact Halt en Brijder Intensiveren uitvoeringsgerichte acties In gesprek met horeca en detailhandel Gemeente, Politie en VWA Gemeente, Politie, Halt, Brijder Gemeente, Politie, VWA Gemeente, Horeca, Detailhandel 14

15 Bijlage 1. Overzicht landelijke regels alcohol Leeftijdsgrenzen In de Drank en Horeca Wet (artikel 20) is een verbod opgenomen voor het verstrekken van alcoholhoudende drank aan personen van wie niet is vastgesteld dat deze de vereiste leeftijd hebben bereikt. De leeftijdsgrens voor de verstrekking van alcoholhoudende drank is 16 jaar. Alle kant en klare mixdrankjes onder de 15% zijn zwakalcoholische dranken en mogen verkocht worden aan jongeren van 16 jaar en ouder. Voor sterke drank geldt een grens van 18 jaar. De ondernemer moet voordat hij verstrekt, zeker weten dan de koper oud genoeg is. Dat wordt vastgesteld aan de hand van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). Ook de zogenaamde wederverstrekking (verkoop aan een persoon die oud genoeg is, waarbij de drank kennelijk is bestemd voor iemand van wie niet is vastgesteld dat hij/zij 16 of 18 jaar is) is verboden. Verder moeten de geldende leeftijdsgrenzen op een duidelijke wijze zichtbaar zijn in het bedrijf. Vergunningen De DHW regelt de distributie van alcoholhoudende drank door onder meer een vergunningenstelsel. Zo n stelsel geldt voor de verkoop van alcoholhoudende drank in cafés, restaurants, sportkantines, e.d., maar ook van sterke drank in slijterijen. Na een grondig onderzoek (naar inrichting en ondernemers) wordt deze vergunning door het college van B&W verstrekt. De toetsingscriteria, weigeringsgronden, intrekkingsgronden en vervalgronden staan omschreven in de DHW. Het is van belang dat het vergunningenbestand regelmatig wordt gecontroleerd, om na te gaan of de vergunningen nog rechtsgeldig zijn. Dit kan door een bezoek aan het bedrijf en een check met behulp van gegevens van de Kamer van Koophandel. Paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen, sportkantines en jongerencentra waar in eigen beheer, tegen betaling, alcoholhoudende drank geschonken wordt, moeten voor het verkrijgen van een DHW-vergunning een bestuursreglement opstellen. Dat bevat afspraken en voorschriften die gericht zijn op verantwoord alcoholgebruik. De gemeente toetst het bestuursreglement. Doortappen In de DHW is het horecaondernemers en slijters verboden de aanwezigheid toe te laten van personen die dronken zijn of onder invloed van andere psychotrope stoffen (zoals drugs) verkeren (artikel 20, lid 7). Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat mensen zich dronken of onder invloed in een horecagelegenheid of slijterij ophouden. Artikel 252 Wetboek van Strafrecht verbiedt dat drank wordt verkocht of toegediend aan dronken personen, dat kinderen beneden de 16 jaar dronken worden gevoerd, of dat iemand door geweld of bedreiging wordt gedwongen alcohol te drinken. Met dit artikel wordt het doorschenken aan personen onder invloed voorkomen. Dronkenschap Het Wetboek van Strafrecht regelt in artikel 453 de strafbaarheid van openbare dronkenschap. Artikel 426 regelt de strafbaarheid van dronkenschap in relatie tot het verstoren van de openbare orde. Alcohol en verkeer De Wegenverkeerswet stelt regels (artikel 8, lid 2) t.a.v. het maximum bloedalcoholgehalte in relatie tot het besturen van een voertuig: 0,5 milligram alcohol per milliliter bloed 0,2 milligram alcohol per milliliter bloed voor beginnende bestuurders (gedurende de eerste vijf jaar na het behalen van het rijbewijs). 15

16 Bijlage 2. Overzicht landelijke regels en mogelijkheden lokale regels drugs Opiumwet De Opiumwet hanteert een verbodsbepaling (via een lijst) van drugs. Dit geldt zowel voor harddrugs als softdrugs. Het justitiële beleid In de landelijke richtlijnen van het OM wordt ten aanzien van de oplossing en vervolging van Opiumwetdelicten uitgegaan van een strikte scheiding tussen harddrugs en softdrugs, alsmede van een strikt onderscheid tussen drugshandelaar en drugsgebruiker. Op grond van deze richtlijnen wordt justitieel aan de handel in softdrugs in kleine hoeveelheden, zoals die in coffeeshops plaatsvindt, geringe prioriteit toegekend. Door het OM worden met betrekking tot het vervolgingsbeleid van de handel in softdrugs de volgende criteria gehanteerd (de zogenaamde AHOJ-G criteria): 1. A = geen affichering/reclame; 2. H = geen handel in harddrugs; 3. O = geen overlast door verkoop voor de nabije omgeving; 4. J = geen verkoop aan jeugdigen (beneden 18 jaar); 5. G = geen verkoop van grote hoeveelheden (max. 5 gram/eigen gebruik). Bij overtreding van één of meer van deze criteria wordt tot vervolging overgegaan. De ruimte voor het gemeentelijk beleid Sinds 21 april 1999 is artikel 13b van de Opiumwet van kracht. Beter bekend onder de naam Wet Damocles. Dit artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid bestuursdwang toe te passen indien in coffeeshops, cafés, of andere voor publiek toegankelijke lokalen soft- of harddrugs worden verhandeld. Voluit luidt het betreffend artikel lid l: De burgemeester is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang indien in voor het publiek toegankelijke lokalen en daarbij behorende erven een middel bedoeld in artikel 2 of 3 wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. Deze bestuursdwangbevoegdheid is van toepassing op alle gelegenheden die vrijelijk toegankelijk zijn. Primair valt te denken aan coffeeshops, theehuizen, cafés, (afhaal)restaurants, maar daarnaast ook aan winkels (zoals soft- en growshops), maar ook (tijdelijke) beurzen en tentoonstellingsruimten. Ook dealpanden waar uitsluitend of hoofdzakelijk harddrugs worden verkocht vallen onder de werking van de Damocles-regeling, mits deze voor het publiek toegankelijk zijn. Dealpanden die in gebruik zijn als woning of overigens een besloten karakter hebben, als schuren, garages, sociëteiten etc. vallen niet onder de Damocles-regeling. Tegen overlast uit deze panden kan worden opgetreden op grond van artikel 174a van de Gemeentewet. Waarvan lid l luidt: De burgemeester kan besluiten een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te sluiten indien door gedragingen de openbare orde wordt verstoord. Terwijl lid 2 spreekt over ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde. De vervolging en strafoplegging van delicten op grond van de Opiumwet zijn uiteraard voorbehouden aan het OM die zich hierbij in het kader van het opsporingsonderzoek bedient van de politie. De gemeente heeft een eigen regeling (bijvoorbeeld een verordening en/of een beleid) op grond waarvan opgetreden zou kunnen/moeten worden. Aangezien de Opiumwet reeds een verbodsbepaling bevat voor de handel in soft- en harddrugs is de ruimte voor de gemeente om regelend op te treden beperkt. Voorkomen moet worden dat eventuele verordonneerde verbodsbepalingen in een gerechtelijke procedure onverbindend worden verklaard in verband met strijdigheid met een hogere regeling. De gemeente heeft de mogelijkheid de bepalingen uit de Opiumwet aan te vullen. Op basis van de zgn. motieftheorie mag de gemeente regels stellen met betrekking tot een onderwerp (drugs) dat een wet reeds regelt indien dit vanuit een ander motief gebeurt dan die wet voor ogen heeft. Een gemeente mag zich dus niet op het terrein begeven dat de wetgever voor ogen heeft. De motieven waarbij de gemeente zijn regels (bij verordening) dan wel beleidsregels kan stellen zijn; openbare orde, veiligheid, uiterlijk aanzien van de gemeente, 16

17 zedelijkheid en (overlast voor) woon- en leefklimaat ook wel de randverschijnselen van de drugsproblematiek genoemd. Op grond van deze motieven kan een gemeente optreden tegen inrichtingen waar handel en/of gebruik van softdrugs plaatsvindt. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat door jurisprudentie is bepaald dat bij verkoop van harddrugs vanuit een inrichting de gemeente niet hoeft aan te tonen dat sprake is van verstoring van de randverschijnselen; bij harddrugs wordt dit door de rechter zonder meer aangenomen (dit in tegenstelling tot softdrugs). 17

18 Bijlage 3. Startbijeenkomsten beperking alcohol en drugs In onderstaande tabel worden de actoren weergegeven die in ieder geval uitgenodigd worden voor de startbijeenkomsten beperking alcohol- en drugsgebruik in Waterland. Politie Zaanstreek-Waterland Onderwijs Basisscholen Voortgezet onderwijs Horecaondernemers Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan GGD Zaanstreek-Waterland Brijder Verslavingszorg/ Trimbos instituut Jongerenorganisaties Scouting Waterland SJILP Jongeren Vereniging Ilpendam St. Buurt- en Clubhuiswerk Ilpendam Stichting Marker Jongeren Sociaal Cultureel Centrum De Bolder Sportverenigingen Dorpsraden Dorpshuizen Huisartsen EHBO- & Reanimatieverenigingen Horeca Nederland Detailhandel GGZ Dijk en Duin Horeca Nederland Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) HALT 18

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND Zorg & Welzijn Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten uitvoeringsplan 4 2.1. Startnotitie 4 2.2. Uitkomsten in gesprek

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Alcohol- en Drugsbeleid 2012 Steller: S. van Schijndel Datum: 18 januari 2012 Nr.: RIB-JR-1202 Geachte

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367 Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 24 april 2013 Commissievergadering : 8 april 2013 Agendapunt : Ter kennisgeving: plan van aanpak gewijzigde

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Emiel Krijt, Accountmanager Public Affairs NOC*NSF 1 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Nadere informatie

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard Actieplan verslavingspreventiebeleid Gemeente Valkenswaard 2014-2015 - 2 - Inhoudsopgave Inleiding p. 4 Het plan p. 5 Het actieprogramma p. 6 1. Ouder/kind avond p. 6 2. Voorlichting vierde klas p. 7 3.

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?!

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! 2013-2015 Algemeen De evaluatie van Verzuip jij je Toekomst?! over de periode 2009-2012 heeft laten zien dat in de afgelopen vier jaar de eerste

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

GEMEENTE VAL KENSWAARD

GEMEENTE VAL KENSWAARD V GEMEENTE VAL KENSWAARD de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten < 0 ar Voorlichting over de risico's van Zwangeren Voorkomen van alcoholgebruik bij STAP alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0183, d.d. 16-2-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Afdoening Motie Terpstra: (Soft)drugsbeleid (motie 19 bij RV 09.0096) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

2.15 Alcohol gevaren en regels

2.15 Alcohol gevaren en regels 2.15 Alcohol gevaren en regels Uit werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk Zorg voor elkaar Vragen De veiligheid van deelnemers én vrijwilligers komt ernstig in het geding bij (onverstandig) gebruik

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A.

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. CVDR Officiële uitgave van, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR376587_1 3 januari 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen. Sandra van Ginneken, Adviseur DHW

Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen. Sandra van Ginneken, Adviseur DHW Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen Sandra van Ginneken, Adviseur DHW Doorschenken Art. 252 WvS: verkopen en doorschenken aan dronken klanten en jongeren dronken

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Horeca-interventiedraaiboek. Afdeling Ruimte

Horeca-interventiedraaiboek. Afdeling Ruimte Horeca-interventiedraaiboek Afdeling Ruimte Inleiding Voor u ligt het horeca-interventiedraaiboek. In dit stuk staat beschreven hoe en door wie overtredingen door (horeca-)s worden opgemerkt en welke maatregelen

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18 Feiten over het Alcohol- en Drugsgebruik van jongeren in het district Rivierenland Gelderland-Midden Gebaseerd op het onderzoek: Lekker samen van de kaart (maart 27) Inleiding Het alcoholgebruik neemt

Nadere informatie

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Inleiding Artikel 4 lid 1 van de Drank- en Horecawet verplicht de gemeente om voor 1 januari 2014 een verordening op te stellen ter voorkoming

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk. Fusiegemeente sinds 1 januari 2006;

Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk. Fusiegemeente sinds 1 januari 2006; Jongeren en alcohol Een voorbeeld van een lokale aanpak Jos Wienen, burgemeester van Katwijk Kenmerken Katwijk Fusiegemeente sinds 1 januari 2006; Eigen cultuur, traditie en karakter; Kustgemeente; 1 drankgebruik

Nadere informatie

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt en overzicht alcohol < 0 jaar Voorlichting over de risico's van alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl < 0 jaar

Nadere informatie

(Verdere) Acties om het overmatige gebruik van alcohol en/of drugs onder Velsense jongeren te verminderen.

(Verdere) Acties om het overmatige gebruik van alcohol en/of drugs onder Velsense jongeren te verminderen. (Verdere) Acties om het overmatige gebruik van alcohol en/of drugs onder Velsense jongeren te verminderen. 1 Inleiding Drinken van alcohol is voor velen een onderdeel van het leven. We gebruiken het om

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Aanwezigheidseis leidinggevende of barvrijwilliger. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik

Aanwezigheidseis leidinggevende of barvrijwilliger. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik I.V.A. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik Aanwezigheidseis leidinggevende of barvrijwilliger Horeca Tijdens het verstrekken van alcohol dient er altijd een leidinggevende aanwezig te zijn. Deze persoon

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 2008-2011 Definitieve versie: 10 juli 2008

Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 2008-2011 Definitieve versie: 10 juli 2008 Bijlage II : Actieplan Alcohol en jeugd Teylingen Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 20082011 Definitieve versie: 10 juli 2008 1. Inleiding Jongeren in ons land drinken te jong, te vaak en te

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Sportverenigingen Zeelandia 02-04-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015

Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015 Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015 Doelstelling vandaag Wat is Preventie? Welke plannen heeft de overheid? Hoe wil de staatssecretaris ouders helpen? Welke rol spelen: Moedige Moeders? Huisartsen?

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

Aanpak problematisch middelengebruik 2007

Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Landelijk is er een stijgende trend zichtbaar in het alcoholgebruik van de jeugd. De jeugd drinkt meer en op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

* *

* * INFORMATIENOTITIE AAN DE RAAD Postregistratienummer *17.0005259* 17.0005259 Opmeer, d.d.: 21-4-2017 Raadsvergadering 8-6-2017 Onderwerp Informatienotitie Raad Rapport: Jongeren over middelengebruik Aanleiding

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Gemeente Hellendoorn Besloten door de burgemeester op: 27 mei 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen

Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen Improving Mental Health by Sharing Knowledge Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen Ninette van Hasselt Trimbos-instituut Rob Bovens Hogeschool Windesheim, Trimbos-instituut 2 1 Persoon omgeving

Nadere informatie

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol Inleiding Momenteel ligt het wetsvoorstel voor wijziging van de huidige Drank- en

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2014 Juni 2013 Voor u ligt het uitvoeringsplan 2013 2014. Het plan is opgesteld door de werkgroep Alcohol- en drugspreventie

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 JZ-15903-DHW

Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 JZ-15903-DHW Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode... 4 3. Resultaten - op basis van locatie... 5 4. Resultaten - op basis van

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid toezichtinformatie Toezichtinformatie over 214 Deze vragenlijst dient als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor het vullen van de toezichtindicatoren

Nadere informatie

dat wél. Zij heeft in dit geheel een belangrijke regierol. Bestuurlijke daadkracht is daarbij essentieel.

dat wél. Zij heeft in dit geheel een belangrijke regierol. Bestuurlijke daadkracht is daarbij essentieel. Toespraak Minister Opstelten tbv bekrachtiging Bestuursovereenkomst Jeugd en Alcohol Tijdens Zeeuwse manifestatie 'Laat ze niet (ver)zuipen! Terneuzen, Scheldetheater, 7 november 2011 Dames en heren, Het

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord Alcoholgebruik onder Jonger in Resultat uit de Jongermonitor 2013 Inhoud Achtergrond... 3 Alcoholgebruik Leeftijd... 3 Alcoholgebruik Onderwijstype... 4 Verkrijgbaarheid alcohol... 5 Nationaal Regionaal

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 971 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon - 313 4 2 Fax - 312 7 26 Kantoor Rotterdam: Goudsesingel

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Onderwerp: Algemene

Nadere informatie

Regelgeving omtrent genotmiddelen

Regelgeving omtrent genotmiddelen Regelgeving omtrent genotmiddelen Versie 27 mei 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Carmel College Salland; een gezonde school 1.2 Gezonde school en genotmiddelen 1.3 Op welke wijze wil de school een

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Evaluatie verslavingspreventiebeleid 2011 Gemeente Valkenswaard

Evaluatie verslavingspreventiebeleid 2011 Gemeente Valkenswaard Evaluatie verslavingspreventiebeleid 2011 Gemeente Valkenswaard 1. Inleiding In oktober 2010 heeft het college het Verslavingspreventiebeleid gemeente Valkenswaard 2011 en verder vastgesteld. Per abuis

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Alcoholbeleid AID 2015

Alcoholbeleid AID 2015 Alcoholbeleid AID 201 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Algemeen Artikel 1.1: Openingstijden Artikel 1.2: Schenktijden Artikel 1.: Alcohol nuttigen Artikel 1.4: Alcohol schenken en doorspelen Artikel 1.: Drankaanbod

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Titel: Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering

Nadere informatie

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Nummer : 12-17.2013 Onderwerp : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Korte inhoud : Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Op grond van deze wet dient de gemeenteraad voor

Nadere informatie

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid 2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Inhoudsopgave 1. Drank- en horecawet... 2 1.1. Omvang vergunde horeca activiteiten... 2 1.2. Toezicht op vergunde horeca-activiteiten... 2 1.3. Controles op vergunde

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011 Onderwerp: Het nieuwe alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert 2011-2014. Agendapunt 15. Raadsvoorstelnummer 2011-17

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER 7-10-14 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: Veiligheid & Leefbaarheid, Communicatie B. Er is wel overeenstemming

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh)

Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh) Vergadering: 17 april 2008 Agendanummer: 11 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Nota van de Burgemeester

Nota van de Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van de Burgemeester onderwerp Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer Burgemeester drs. Theo Weterings Datum besluit 30 augustus 201 6 inlichtingen C. Bremer (carola.bremer@haarlemmermeer.nl)

Nadere informatie

Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord

Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Projectgroep In control of Alcohol & Drugs 2 december 2015 1. Inleiding Voor u ligt het nieuwe programma In Control of Alcohol of Drugs

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting)

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) In control of Alcohol&Drugs 2016 en 2017 Noord-Holland Noord 1 Programmateam In Control of Alcohol&Drugs Stuurgroepen mei 2016 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Partijen: De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ); De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, namens de 13 gemeenten in Zeeland, hierna te noemen de gemeenten;

Nadere informatie