Startnotitie. Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startnotitie. Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland"

Transcriptie

1 Startnotitie Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland Juni 2010

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Aanleiding Probleemschets Alcoholgebruik Drugsgebruik Schadelijke gevolgen Uitgangssituatie Waterland Doel Doelgroepen 5 2. Uitgangspunten op hoofdlijnen Regierol gemeente Uitgangspunt: gedragsverandering Actiepunten 7 Pijler 1. Bewustwording 8 Pijler 2. Regels 9 Pijler 3. Handhaving Financiële kaders Uitvoering en planning Evaluatie 12 Bijlagen Bijlage 1. Bijlage 2. Bijlage 3. Overzicht landelijke regels alcohol Overzicht landelijke regels en mogelijkheden lokale regels drugs Klankbordbijeenkomt beperking alcohol en drugs 2

3 1. INLEIDING 1.1. Aanleiding De gemeente Waterland is op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verplicht om elke vier jaar een nota gezondheidsbeleid op te stellen, waarin aangegeven wordt hoe de gemeente vorm wil geven aan de openbare gezondheidszorg. Op 18 december 2008 heeft de gemeenteraad de nota gezondheidsbeleid van de gemeente Waterland vastgesteld. Eén van de prioriteiten in deze nota is de beperking van overmatig alcoholgebruik. Vooral het alcoholgebruik onder jongeren baart zorgen. Jongeren drinken steeds eerder (op jongere leeftijd), ze drinken steeds meer en ze drinken steeds vaker. Dit is niet alleen schadelijk voor hun gezondheid maar heeft ook de nodige andere consequenties. Naast het beperken van overmatig alcoholgebruik heeft het beperken van het drugsgebruik bij jongeren prioriteit. In de jeugdnota is de uitvoering van alcohol- en drugspreventie activiteiten als actiepunt opgenomen. Om uitvoering te kunnen geven aan de geformuleerde prioriteiten is deze startnotitie opgesteld. De startnotitie vormt de basis voor overleg en afstemming met extern betrokken partijen over de invulling van alcohol- en drugspreventie in Waterland Probleemschets Alcoholgebruik De laatste tijd staan in de landelijke en regionale pers regelmatig berichten over jongeren die in het weekend uitgaan en te veel alcohol en drugs gebruiken. Uit de gezondheidsenquête 2005, onze nulmeting, blijkt dat 7% van de 12 tot 17 jarigen in onze gemeente overmatig alcohol gebruikt. De grens voor overmatig alcoholgebruik ligt bij het drinken van 6 of meer glazen per dag op drie of meer dagen in de week. Bij de groep 18 tot 24 jarigen is dit percentage maar liefst verdubbeld en drinkt 14% overmatig. Vooral het ineens veel drinken op uitgaansavonden, het zogenaamde binge drinken is populair. Behalve de toename in drankgebruik blijken jongeren op steeds jongere leeftijd te beginnen met drinken. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren in Nederland hun eerste glas alcohol drinken is 12,7 jaar. Uit de jeugdmonitor 2007 blijkt dat op het platteland 1 12,5% van de 8 tot 11 jarigen ooit alcohol heeft gedronken en 0,6% ooit dronken of aangeschoten is geweest. Volgens de ouders van deze groep jongeren heeft slechts 5,3% ooit alcohol gedronken. Uit de resultaten blijkt dat ruim 46% van de ouders niet weet dat hun kind ooit alcohol gedronken heeft. Gemiddeld drinken kinderen drie keer zoveel alcohol als hun ouders vermoeden. Veel ouders vinden het acceptabel als een kind voor zijn zestiende een eerste slokje of glas neemt. De ouders zijn doorgaans tolerant over beginnend gebruik, maar keuren zwaarder gebruik af. De jeugdmonitor wees tevens uit dat als de 8 tot 11 jarigen alcohol drinken dat meestal thuis (56,1%) of bij familie of vrienden (35,4%) gebeurt Drugsgebruik Het drugsgebruik onder de bevolking in Nederland is in vergelijking met alcohol gering, maar er is de afgelopen jaren wel sprake van een toename. Cannabis is met ongeveer 3% actuele gebruikers (gebruik in de laatste maand) veruit de meest populaire drugs in Nederland. Uit de gezondheidsenquête 2005 blijkt dat ruim 45% van de 18 tot 24 jarigen in de regio Zaanstreek- Waterland ooit cannabis heeft gebruikt. Het percentage jongeren dat ooit harddrugs heeft gebruikt is beduidend lager, namelijk 14%. Hasj en wiet zijn de meest populaire drugs. Daarna volgen XTC en cocaïne. Een combinatie van alcohol en drugs wordt vaak op één dag of avond gebruikt. Hasj en wiet worden voornamelijk in de coffeeshops gekocht. Jongeren gebruiken de hasj of wiet vaak thuis of bij vrienden. In 2006 gaf 4% van de inwoners van de gemeente Waterland aan dat drugsoverlast in hun buurt vaak voorkwam. 1 Voor de enquête 0-11 jarigen heeft de gemeente Waterland gekozen voor uitspraken op plattelandsniveau. Cijfers op het niveau van de gemeente Waterland zijn daarom niet beschikbaar. De cijfers zijn gepresenteerd op het niveau van het platteland (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zeevang) en de stad (Zaanstad en Purmerend). 3

4 Uit de jeugdenquête Purmerend 2 blijkt dat 8% van de kinderen onder de 16 jaar softdrugs gebruikt. Veel kinderen krijgen hasj of wiet aangeboden op straat, in het park of op school. 1% van de 12 tot 17 jarigen heeft wel eens harddrugs gebruikt. Kinderen die de coffeeshops niet in komen omdat ze te jong zijn, kunnen toch vrij makkelijk aan wiet komen. Ze kopen dat op straat of op school. Terwijl deze cijfers de indruk wekken dat het alcohol- en drugsgebruik in Waterland wel meevalt, is dat in de beleving van de inwoners anders. Zij hebben de indruk dat er een ernstig alcohol- en drugsprobleem in de gemeente is, dat aangepakt moet worden Schadelijke gevolgen Terwijl het gebruik van alcohol breed geaccepteerd is, zijn de risico s ervan groot. Het drinken van alcohol op jonge leeftijd is erg schadelijk voor de gezondheid en kan ondermeer leiden tot hersenbeschadigingen. Het lichaam van jongeren onder de 16 jaar is vaak nog niet volgroeid waardoor alcoholgebruik op jonge leeftijd extra risico s met zich mee brengt. Jongeren die voor hun 13 e beginnen met drinken hebben 40% kans dat ze op een bepaald moment in hun leven alcoholverslaafd zijn. Daarnaast laat hersenonderzoek zien dat alcoholgebruik op jonge leeftijd van invloed kan zijn op de hersenfunctie, zowel op korte als lange termijn. Zo kan het consequenties hebben voor het concentratie- en leervermogen van kinderen. Daarnaast is overmatig alcoholgebruik een niet te onderschatten aanjager van geweld en overlast, met name in het uitgaansleven. Overmatig alcoholgebruik is daarmee niet alleen een volksgezondheidsprobleem, maar hangt tevens samen met agressie, criminaliteit, openbare orde en verkeersveiligheid. Herkenbare voorbeelden zijn rijden onder invloed, uitgaansgeweld en alcoholgerelateerde agressie. Voor het gebruik van drugs geldt evenals voor alcoholgebruik, dat het tot allerlei vormen van gezondheidsschade kan leiden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen softdrugs en harddrugs. Softdrugs zijn producten van de hennep/cannabisplant (wiet en hasj). De meest gebruikte harddrugs zijn cocaïne, heroïne, amfetamine (peppillen of speed) en XTC. Hoe vaker en hoe meer drugs gebruikt wordt, hoe meer risico iemand loopt. Softdrugs verminderen het reactie- en concentratievermogen en het korte termijn geheugen, waardoor school- en werkprestaties en verkeersgedrag nadelig beïnvloed kunnen worden. Er is toenemend bewijs dat cannabis psychotische symptomen kan ontlokken, met name bij personen die veel gebruiken en een aanleg hebben voor psychosen. Afgezien van het verslavende effect van drugs lopen gebruikers een verhoogde kans op allerlei aandoeningen (aan longen, lever, hart en hersenen). Aandoeningen die relatief veel voorkomen bij gebruikers die drugs roken zijn longaandoeningen Uitgangssituatie Waterland Het gebruik van alcohol en drugs, de daaruit voortvloeiende overlast, de mogelijkheden die er zijn om het alcohol- en drugsgebruik te ontmoedigen en de invloed van alcohol en drugs op de openbare orde, zijn voor de gemeente al jaren onderwerp van gesprek. Er zijn verschillende beleidsterreinen, zoals jeugd, openbare orde en veiligheid, onderwijs en sport die zich direct of indirect met de beperking van alcohol en drugs bezighouden. Ook regionaal is het ontmoedigen van overmatig alcohol- en drugsgebruik een aandachtspunt. De regionale initiatieven hebben tot nu toe echter weinig impact gehad op de lokale situatie. Het is belangrijk dat de aanpak van overmatig alcohol- en drugsgebruik een integraal karakter heeft. Het is daarbij essentieel dat beleidsterreinen beter op elkaar worden afgestemd, met een groter bereik en met meer effect. Hieronder wordt kort aangegeven welke lokale initiatieven al zijn ontwikkeld om het alcohol- en drugsgebruik in Waterland te ontmoedigen. 2 De uitspraken met betrekking tot drugs zijn gebaseerd op regionale cijfers afkomstig uit de jongerenenquête 2005/2006 van de gemeente Purmerend. Er zijn op gemeenteniveau geen gegevens beschikbaar. 4

5 Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Op 12 juni 2008 is de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) in Monnickendam van start gegaan. Het doel van de KVU is dat de gemeente, politie en horecaondernemers samen eventuele problemen in kaart brengen en deze gezamenlijk aan pakken om zo de veiligheid in het uitgaansgebied te verhogen. Bij de start van de KVU zijn er gezamenlijke speerpunten geformuleerd, waaronder de overlast op straat en drugs. De KVU heeft in het kader van het onderwerp drugs huisregels voor cafés geïntroduceerd, er is een ontzeggingenbeleid opgesteld en er worden voor de horecaondernemers trainingen georganiseerd over drugsherkenning. Wet- en regelgeving De gemeente heeft op grond van de Drank- en Horecawet (DHW) en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) uiteenlopende voorwaarden met betrekking tot de verstrekking van alcohol, sluitingstijden en evenementen opgesteld. Zo maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheid in de DHW om de verkoop van alcoholhoudende drank in bepaalde typen inrichtingen (bv. sportkantines) of op bepaalde tijdstippen (tijdens evenementen) te verbieden. De kans op verstrekking van alcoholhoudende drank aan jongeren wordt hiermee kleiner. Daarnaast gelden voor openbare evenementen en feesten voorwaarden op het gebied van de verkoop van alcohol. Hennepconvenant Op het gebied van drugs zijn er regionale afspraken met betrekking tot het toegestane aantal drugsverkooppunten en de plaats van de vestiging daarvan. Verder is er regionaal een hennepconvenant gesloten wat inhoudt dat de betrokken partijen elkaar actief helpen bij het opsporen en ontmantelen van hennepkwekerijen Doel De gemeente Waterland heeft tot doel het alcohol- en drugsgebruik door jongeren onder de 16 jaar te voorkomen. Deze groep is bijzonder kwetsbaar voor de schadelijke gevolgen van alcohol en drugs en is zelf vaak nog niet in staat om grenzen te stellen aan het gebruik. We sluiten met deze doelstelling aan bij landelijk beleid. We stellen ons tot doel dat: Het percentage 8 tot 11-jarigen dat op die leeftijd ooit alcohol heeft gedronken in 2011 lager is dan het huidige percentage van 12,5% 3. Het percentage 12 tot 17-jarigen dat overmatig alcohol drinkt in 2011 lager is dan het huidige percentage van 7% 4. Het percentage 12 tot 17-jarigen dat softdrugs gebruikt in 2011 lager is dan het huidige percentage van 8% 2. Daarnaast stellen we ons tot doel het overmatige alcohol- en drugsgebruik door jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar te voorkomen en bestrijden. Deze groep kunnen we kwalificeren als de uitgaanders. Het is de leeftijdscategorie die de meeste alcohol en drugs gebruikt. Bij deze groep gaat het naast de gezondheid om een maatschappelijk probleem. Overmatig drinkende jongeren en jongvolwassen zorgen immers vooral in de weekenden voor overlast (dronkenschap, agressie, vernielingen en rijden onder invloed). We stellen ons tot doel: Het percentage 18 tot 24-jarigen dat overmatig drinkt is in 2011 niet hoger dan het huidige percentage van 14% 4. Het percentage 18 tot 24-jarigen dat ooit softdrugs heeft gebruikt is in 2011 niet hoger dan het huidige percentage van 45% Doelgroepen De doelgroep waar wij ons primair op willen richten zijn jongeren in de leeftijd van 8 tot 24 jaar, en hun ouders en verzorgers. Vooral jongeren zelf verdienen onze aandacht. Maar ook ouders spelen een sleutelrol in de gedragsverandering die bij de jongeren nodig is. De jeugdmonitor 2007 toont aan dat jongeren vaak in het gezin beginnen met drinken; tweederde van de leerlingen van het voortgezet onderwijs mag thuis alcohol drinken. Daarnaast blijkt dat jongeren softdrugs vaak 3 Het percentage is afkomstig uit de jeugdmonitor 0-11 jarigen 2007 van de GGD Zaanstreek-Waterland. 4 Het percentage is afkomstig uit de gezondheidsenquête Zaanstreek-Waterland

6 thuis of bij vrienden gebruiken. Kinderen drinken en gebruiken meer als ouders hier positief of neutraal tegenover staan. Als ouders niet toestaan dat kinderen op jonge leeftijd alcohol drinken of drugs gebruiken, dan beginnen kinderen later met drinken en drugs en gaan ze ook minder drinken en gebruiken op latere leeftijd. Daarnaast richten wij ons op een intermediaire doelgroep, namelijk volwassenen die met jongeren te maken hebben in het onderwijs, verenigingen, jeugden jongerenwerk, winkeliers en de horeca. 6

7 2. UITGANGSPUNTEN OP HOOFDLIJNEN Alcohol- en drugsproblemen manifesteren zich vooral op lokaal niveau. Daarom speelt de gemeente een belangrijke rol bij de aanpak van overmatig alcohol- en drugsgebruik. De gemeente wordt geconfronteerd met ongelukken, openbare dronkenschap, criminaliteit, huiselijk geweld, jongeren die door te veel drank of drugs bewusteloos raken of verslavingsproblemen. De gemeente staat het dichtst bij de burgers die daar last van hebben en is daarom het best in staat om maatregelen te nemen die passen bij de problemen die op lokaal niveau spelen Regierol gemeente Om het alcohol- en drugsgebruik aan te kunnen pakken, moet er sprake zijn van een goede onderlinge samenwerking tussen alle betrokken partijen. Voorop staat dat de gemeente in de beperking van alcohol- en drugsgebruik een regierol heeft en diverse andere partijen vraagt een inbreng te leveren die aansluit bij hun functie en deskundigheid. Bij de aanpak van alcohol en drugs is de inbreng van de politie, de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), de GGD Zaanstreek- Waterland, Brijder verslavingszorg, het jongerenwerk, de sportverenigingen, de horeca, de detailhandel en het onderwijs onmisbaar Uitgangspunt: gedragsverandering Wij gaan er vanuit dat blijvende resultaten worden bereikt wanneer jongeren en hun ouders bereid zijn tot gedragsverandering. Gedragsverandering is het meest effectief als er binnen verschillende leefdomeinen preventieve activiteiten plaatsvinden. Hoe vaker de risico s van overmatig alcohol- en drugsgebruik herhaald worden op school, thuis en in de vrije tijd, des te groter is de kans dat jongeren hun gedrag aanpassen. Deze aanpak wordt ook wel de systeembenadering genoemd. Het alcohol- en drugsgebruik van jongeren wordt voor een belangrijk deel bepaald door hun omgeving; de houding van ouders en vrienden en de aanwezigheid van alcohol en drugs op schoolfeestjes, in de sportkantine, in de kroeg en het aanbod van alcohol in de supermarkt. Uit onderzoek blijkt dat het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren alleen kan worden teruggedrongen als de omgeving daarbij volop wordt betrokken. Een integrale en effectieve aanpak van overmatig alcohol- en drugsgebruik bestaat uit drie soorten activiteiten, ook wel pijlers genoemd: Pijler 1: bewustwording van de nadelige gevolgen van overmatig alcohol- en drugsgebruik. De Waterlandse samenleving moet weten wat de problemen zijn op dit moment en waarom ze moeten worden aangepakt. Pijler 2: afstemming en verbetering van de regels met betrekking tot alcohol en drugs. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen gewezen worden op hun verantwoordelijkheden met betrekking tot jongeren, alcohol en drugs en dat zij ondersteund worden bij het naleven van de regels. Pijler 3: effectieve handhaving van de regels door de gemeente, de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de politie. Het handhaven van alcohol- en drugsregels behoort tot de meest effectieve preventiemaatregelen die de gemeente kan nemen Actiepunten Hier wordt per pijler een aantal actiepunten voor Waterland benoemd. Het zijn voorbeelden waaruit de gemeente in samenwerking met alle betrokkenen een keuze zal moeten maken. Er zijn verschillende organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de invulling van de verschillende pijlers. In de tabel op pagina 12 wordt per pijler aangegeven welke lokale, regionale en landelijke organisaties mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van de pijlers. Het is in ieder geval aan de gemeente om de samenwerking te organiseren. 7

8 Pijler 1. Maatregelen en activiteiten met een preventief karakter en gericht op bewustwording 1.1. Algemene voorlichting Een artikelenreeks op de gemeentepagina in huis-aan-huisbladen en op de website van de gemeente. In een reeks artikelen wordt het publiek schriftelijk geïnformeerd over de gevolgen van alcohol en drugs op jongeren, hun ontwikkeling en worden tips gegeven. De GGD Zaanstreek-Waterland en Brijder Verslavingszorg kunnen hiertoe relevante artikelen aanleveren. Voorlichtingsmateriaal over de gevolgen van overmatig alcohol- en drugsgebruik verspreiden bij bibliotheken, ontmoetingsplekken en openbare gelegenheden in de gemeente. Het trimbosinstituut biedt gratis diverse materialen aan zoals stickers, flyers en posters. Landelijke folder Voorkom alcoholschade bij uw kind huis-aan-huis verspreiden. Voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders, scholieren, studenten, EHBO-verenigingen, leerkrachten, sportverenigingen, dorpsraden en hulpverleners. Tijdens deze algemene voorlichtingsbijeenkomst leren de deelnemers meer over de werking van alcohol en drugs, de effecten op korte en lange termijn en trends in het gebruik van alcohol en drugs Alcohol- en drugspreventie op school Stimuleren dat de Waterlandse basisscholen en de middelbare school alcohol- en drugspreventie nadrukkelijker op de agenda zetten 5. In het overleg met de schoolbesturen kan hiertoe door de portefeuillehouder een dringende oproep worden gedaan. Het lesprogramma Alcohol, een ander verhaal 6 aanbieden aan de basisscholen. De gemeente kan een deel van de kosten van het lesprogramma op zich nemen. Het digitale lesprogramma over alcohol en drugs aanbieden aan de middelbare school. Beide lesprogramma s bestaan uit lesmateriaal, een docenteninstructie, een gastles en een ouderavond. Voorlichting op scholen door een ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden) Alcohol- en drugspreventie ouders Voorlichtingsbijeenkomsten specifiek voor ouders van kinderen in de leeftijd van jaar. Tijdens de bijeenkomst leren ouders hoe zij hun kind kunnen voorbereiden op de omgang met genotmiddelen, hoe zij het gebruik van alcohol en drugs bij hun kinderen kunnen herkennen, wat zij kunnen doen als hun kind gaat experimenteren, hoe zij weten of hun kind riskant alcohol of drugs gebruikt en wat ouders in die situatie het beste kunnen doen. Deze voorlichtingsbijeenkomsten zijn eventueel te combineren met de oudercursussen die in het kader van de opvoedingsondersteuning in de gemeente Waterland worden aangeboden Alcohol- en drugspreventie in de vrije tijd De horeca, sportverenigingen, dorpshuizen, de scouting, sociaal-cultureel centrum en detailhandel wijzen op hun maatschappelijke rol ten aanzien van de beperking van overmatig alcohol- en drugsgebruik. Hiertoe kan door de portefeuillehouder een mailing verstuurd worden, waarin aandacht is voor de schadelijk gevolgen van alcohol en drugs, voorbeeldgedrag en hulpverlening. 5 Uit een inventarisatie van het aanbod en de vraag naar preventieactiviteiten voor Waterlandse basisscholen blijkt dat geen van de Waterlandse basisscholen de afgelopen twee jaar gebruik heeft gemaakt van de leskisten van de GGD. Er zijn ook geen projecten in het kader van alcohol en drugs uitgevoerd. 6 Het lespakket Alcohol, een ander verhaal is speciaal ontwikkeld voor de voorlichting aan jongeren in groep 7 en 8 van de basisschool. Deze methode zorgt voor een zinvolle samenhang tussen leeractiviteiten en roept bij leerlingen een grote motivatie en betrokkenheid op. 8

9 Stimuleren dat barvrijwilligers van sportverenigingen, horeca, culturele organisaties en dorpshuizen voldoende worden voorgelicht over de risico s van alcohol- en drugsgebruik en de mogelijkheden van alcohol- en drugspreventie. Daartoe kan de gemeente ervoor kiezen deze groep een cursus aan te bieden waarin kennis van wettelijke voorschriften, kennis van de risico s van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik en kennis over hoe om te gaan met lastige situaties centraal staan. De Brijder kan de gemeente hiertoe een passend aanbod doen, op basis van een inventarisatie van vraag en aanbod. Voorlichtingsmateriaal over alcohol- en drugsgebruik aanbieden aan de horeca, sportverenigingen, dorpshuizen en detailhandel. Voorlichting aan jongeren in de leeftijd 12 tot 16 jaar tijdens de Fris-in-de-bolder feesten. Jongeren van het infoteam praten tijdens de feesten in de bolder met leeftijdsgenoten over alcohol en drugs. Het Infoteam is een vorm van "peer - educatie". "Peer" is een Engels woord dat "leeftijdgenoot" of "iemand zoals jij" betekent. Bij dit soort voorlichting is het uitgangspunt dat jongeren andere jongeren goed kunnen informeren omdat jongeren veel met elkaar gemeen hebben.. Voorlichting aan jongeren in de leeftijd 10 tot 15 jaar tijdens de tienerdisco in de Bolder. Jongeren van het drugsinfoteam praten tijdens de tienerdisco met leeftijdsgenoten over alcohol en drugs. Voorlichtingsbijeenkomst over de schadelijke gevolgen van alcohol voor jongeren van 16 tot 25 jaar. Wij kunnen ervoor kiezen om Unity in te zetten. Unity is een vorm van voorlichting waarbij jongeren geïnformeerd worden door jongeren (die getraind zijn om voorlichting te geven). Pijler 2. Maatregelen en activiteiten gericht op afstemming en verbetering van de naleving van landelijke en lokale regels met betrekking tot alcohol en drugs. Alcohol Regelgeving is een belangrijk instrument in de aanpak van overmatig alcoholgebruik. Het instrument is vooral inzetbaar om de beschikbaarheid van alcohol voor bepaalde doelgroepen te beperken. Zo is in de Drank- en Horecawet (DHW) een verbod opgenomen voor het verstrekken van alcoholhoudende drank aan personen van wie niet is vastgesteld dat deze de vereiste leeftijd hebben bereikt. De leeftijdsgrens voor de verstrekking van alcoholhoudende drank is daarbij vastgesteld op 16 jaar 7. De landelijke overheid heeft regels in relatie tot de alcoholproblematiek opgenomen in verschillende wetten, zoals de Drank- en Horecawet, Gemeentewet, Wetboek van Strafrecht, Wegenverkeerswet 1994 en de Wet op de accijns. In de bijlage vindt u een overzicht van alle landelijke regels met betrekking tot alcohol. De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de landelijke regels op basis van de lokale situatie aan te vullen of aan te scherpen. De gemeente heeft op grond van de DHW bijvoorbeeld de mogelijkheid om de verkoop van alle alcoholhoudende drank in bepaalde typen inrichtingen of op bepaalde tijdstippen te verbieden, bijvoorbeeld in sportkantines, jeugdaccommodaties of tijdens jeugdevenementen. Hierdoor wordt de kans op verstrekking van alcoholhoudende drank aan jongeren in een ongeschikte omgeving kleiner. Deze beperkingen en voorschriften kunnen zowel aan de horeca als aan de paracommerciële sector (bijvoorbeeld sportkantines, dorpshuizen en jeugdcentra) opgelegd worden. Het is belangrijk in onze aanpak naast de horeca ook aandacht te besteden aan de paracommerciële sector. Veel stichtingen en verenigingen bieden in zalen en kantines horecadiensten aan. 7 Minister Klink van VWS heeft begin augustus 2009 een wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet naar de Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel geeft gemeente meer bevoegdheden om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Zo worden de gemeenten in staat gesteld om de leeftijdsgrens voor de verstrekking van alcohol te verhogen tot 18 jaar en zijn burgemeesters voortaan belast met de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Ook overweegt het kabinet de gemeenten de bevoegdheid te geven het bezit van alcoholhoudende drank door jongeren strafbaar te stellen. 9

10 Drugs Het landelijke drugsbeleid heeft als doelstelling de risico's van drugsgebruik voor het individu, zijn directe omgeving en de samenleving te beperken en zo veel mogelijk te voorkomen. De landelijke overheid heeft regels in relatie tot drugs opgenomen in de Opiumwet. De Opiumwet verbiedt het bezit, de productie en de handel in hard- en softdrugs. De burgemeester is op basis van de Opiumwet bevoegd tot toepassing van bestuursdwang indien er binnen voor het publiek toegankelijke gelegenheden (theehuizen, cafés, restaurants, winkels) drugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel aanwezig zijn. De gemeente heeft op basis van de lokale situatie de mogelijkheid om enkele bepalingen uit de Opiumwet aan te scherpen. Voor de aanpak van drugsoverlast op straat kunnen bijvoorbeeld bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden opgenomen. De gemeente heeft verder de mogelijkheid het openlijk gebruik van drugs en het bijeenkomen van personen in verband met drugs te verbieden. In de bijlage vindt u een overzicht van de landelijke regels met betrekking tot drugs. Enkele voorbeelden van actiepunten zijn: 2.1. Landelijke en lokale regelgeving beter benutten Het inventariseren van de huidige regelgeving, het toezicht op en de handhaving van al bestaande regels met betrekking tot alcohol en drugs in onze gemeente. De inventarisatie vormt de basis voor de ontwikkeling van nieuwe regels of het desgewenst aanscherpen van de bestaande regelgeving. In gesprek gaan met sleutelpersonen (stichtingen en verenigingen, detailhandel en de horeca) die een rol spelen in de verkrijgbaarheid van alcohol en drugs om gemeenschappelijke uitgangspunten te verkennen, hun mogelijkheden om bij te dragen aan alcohol- en drugsmatiging te verkennen en onze ideeën over regulering te toetsen. Op basis van de gesprekken met sleutelpersonen de mogelijkheden onderzoeken of in het bestuursreglement van paracommerciële instellingen extra regels moeten worden opgenomen met betrekking tot: - het schenken van alcoholhoudende dranken op tijdstippen dat de jeugd traint, een wedstrijd heeft of anderszins in de kantine verblijft; - de prijzen en promotie van alcohol Regels naleven Het is voor de naleving van de regels belangrijk dat het barpersoneel voldoende op de hoogte is van alle regels. Hiertoe kan de gemeente het horecapersoneel een cursus/training aanbieden waarin de huidige wet- en regelgeving centraal staan (zie actiepunten bij pijler 1 algemene voorlichting vrije tijd). Pijler 3. Maatregelen en activiteiten gericht op een effectieve handhaving van de regels De kracht van goede regelgeving zit niet zozeer in het stellen van regels als wel in de naleving en handhaving ervan. Ondanks het verbod op het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar blijkt in de praktijk dat jongeren van 15 jaar er door onvoldoende handhavingcapaciteit in negen van de tien keer in slagen om alcohol te kopen. Daarnaast blijkt in de praktijk dat veel oudere vrienden (boven de 16 jaar) de alcohol kopen voor jongeren die nog geen 16 jaar zijn. De verkoop van alcohol aan jongeren onder de leeftijdsgrens kan met 35% tot 40% afnemen door een intensivering van de handhaving. Er zijn verschillende partijen betrokken bij de handhaving van de regels omtrent alcohol en drugs. De verantwoordelijkheid voor het handhaven van de DHW ligt met name bij de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) 8. Als het om openbare orde en veiligheid gaat, handhaaft de politie in opdracht van de burgemeester de APV-regels. De politie heeft verder een algemene opsporingsbevoegdheid. De gemeente kan op basis van 8 Minister Klink van VWS heeft begin augustus 2009 een wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet naar de Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel is opgenomen dat burgemeesters voortaan worden belast met de uitvoering van de Drank- en Horecawet. 10

11 constateringen van de VWA of de politie een handhavingtraject opstarten en uiteindelijk een vergunning intrekken. Het openbaar ministerie (OM) is belast met de handhaving van de verbodsbepalingen in de Opiumwet. Het OM heeft richtlijnen opgesteld voor de opsporing en vervolging van overtredingen van de Opiumwet. Hoogste prioriteit heeft de in- en uitvoer van harddrugs. Opsporing en vervolging van het bezit van kleine hoeveelheden soft- en harddrugs voor eigen gebruik heeft de laagste prioriteit Samenwerking Intensiveren samenwerking met de politie en de VWA om tot een betere naleving van de regels te komen. In overleg met de politie en de VWA uitvoeringsgerichte acties intensiveren, zoals strikte controle op naleving van de leeftijdsgrenzen, een frequente controle plaats laten vinden op alcohol en drugs in het verkeer, met name na sluitingstijd van de horeca en sport- en jongerenverenigingen, handhaving van de regelgeving bij verkooppunten. Melding door de politie van persoonsgegevens van dronken of drugsgebruikende jongeren onder de 16 jaar bij HALT of Brijder Verslavingszorg en hierover contact leggen met de ouders. Met de horeca afspraken maken over de verbetering van de naleving van de leeftijdsgrenzen en het verbod op doorschenken bij dronkenschap en de sanctionering bij overtreding. Dergelijke afspraken zijn in het kader van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) in Monnickendam al met horecaondernemers gemaakt. Met de detailhandel afspraken maken over verbetering naleving leeftijdsgrenzen en de sanctionering bij overtreding. 2.4 Financiële kaders Voor de aanpak van alcohol en drugs wordt gebruik gemaakt van de beschikbare financiële middelen vanuit de jeugdnota en de nota gezondheidsbeleid In de jeugdnota is voor de uitvoering van preventieactiviteiten in het kader van alcohol en drugs vanaf 2007 jaarlijks 4.000,00 geraamd. Voor de uitvoering van de prioriteiten die voortvloeiend uit de vaststelling van de nota gezondheidsbeleid is jaarlijks structureel 2.000,- geraamd. Baten 2009 Preventie activiteiten alcohol en drugs Uitvoering prioriteiten nota gezondheidsbeleid Totaal Ambtelijke inzet Naast het beschikbare budget zal de gemeente ambtelijke uren inzetten. Voor de meeste betrokken partijen (politie, Voedsel en Waren Autoriteit, de GGD Zaanstreek-Waterland en Brijder Verslavingszorg) behoort de betrokkenheid bij de uitvoering van het alcoholbeleid (in elk geval ten dele) tot hun reguliere takenpakket. In de praktijk kost alles echter meestal meer tijd dan voorzien. Het is essentieel dat daarover vooraf afspraken worden gemaakt Uitvoering en planning Het is belangrijk om alle betrokkenen vroegtijdig te betrekken bij en te informeren over onze doelstellingen, plannen en de essentie van samenwerking. Hiertoe worden vier bijeenkomsten (ingedeeld op basis van de kernen) georganiseerd. Deze bijeenkomst met betrokkenen en partners in het veld heeft als doel om op basis van deze startnotitie gezamenlijk te bespreken wat iedereen belangrijk vindt, waar iedereen aan wil bijdragen en welke mogelijkheden er zijn voor onze gemeente om uitvoering te geven aan het alcohol- en drugsbeleid. Op basis van de bijeenkomsten kunnen prioriteiten worden gesteld en kan de definitieve aanpak worden bepaald. De definitieve aanpak wordt verwoord in een uitvoeringsplan. Bij de uitvoering van het beleid is 11

12 de inbreng van de ondermeer de politie, de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA), de GGD Zaanstreek-Waterland, Brijder Verslavingszorg, de jongerenorganisaties (o.a. Scouting Waterland, SJILP Jongerenvereniging Ilpendam, Stichting Marker Jongeren en Sociaal Cultureel Centrum De Bolder), de sportverenigingen, de horecaondernemers, Horeca Nederland, de detailhandel, het onderwijs, de dorpsraden, de huisartsen en GGZ Dijk en Duin onmisbaar. Activiteiten Planning Startbijeenkomsten Juli 2010 Uitvoeringsplan 4 e kwartaal 2010 Besluitvorming uitvoeringsplan 4 e kwartaal 2010 Start uitvoering 1 e kwartaal Evaluatie Op basis van de startbijeenkomsten wordt een uitvoeringsplan gemaakt. In het uitvoeringsplan worden de beoogde resultaten verder uitgewerkt ( SMART gemaakt) en worden de financiële gevolgen aangegeven. De uitkomsten van het uitvoeringsplan worden jaarlijks geëvalueerd aan de hand van de resultaten van de gezondheidsenquête. Het is belangrijk om te evalueren of de lokale inspanningen succesvol zijn geweest. De gegevens van de nulmeting (de gezondheidsenquête 2005 van de GGD Zaanstreek-Waterland) worden hiertoe afgezet tegen de nieuwe gegevens uit de gezondheidsenquête

13 Schema 1. Er zijn verschillende organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de invulling van de verschillende pijlers. Hieronder wordt per pijler aangegeven welke lokale, regionale en landelijke organisaties mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van de pijlers. Het is aan de gemeente om de samenwerking te organiseren. Pijler 1. Bewustwording Actiepunten Actoren Algemene voorlichting Publiceren artikelenreeks Gemeente, GGD ZW, Brijder, Trimbos instituut Verspreiding voorlichtingsmateriaal Gemeente, GGD ZW, Brijder, Trimbos instituut, Bibliotheken Algemene voorlichtingsbijeenkomsten Gemeente, GGD ZW, Brijder, Trimbos instituut Alcohol- en drugspreventie op school Stimuleren scholen Gemeente, Basisscholen, Voortgezet onderwijs (Bernard Nieuwetijt) Uitvoering lesprogramma s op scholen Brijder, GGD ZW, Basisscholen, Voortgezet onderwijs Alcohol- en drugspreventie ouders Alcohol- en drugspreventie vrije tijd Pijler 2. Regelgeving Regelgeving benutten Voorlichtingsbijeenkomst ouders Mailing horeca, detailhandel en paracommerciële sector Cursus barvrijwilligers Voorlichtingsmateriaal aanbieden aan de horeca, sportverenigingen, dorpshuizen en detailhandel. Info-team tijdens feesten in de Bolder Voorlichtingsbijeenkomst jongeren 16 tot 25 jaar Inventarisatie wet- en regelgeving Gesprekken stichtingen en verenigingen, detailhandel Gemeente, Brijder, GGD ZW, scholen Gemeente, Brijder, GGD ZW, Horeca, Detailhandel, Paracommerciële instellingen (sportverenigingen, dorpshuizen). Brijder, GGD ZW, Horeca, Paracommerciële instellingen (sportverenigingen, dorpshuizen). Gemeente, Brijder, GGD ZW, Trimbos, Horeca, Paracommerciële instellingen (sportverenigingen, dorpshuizen), detailhandel Brijder, SCC De Bolder Gemeente, Brijder, GGD ZW, SCC De Bolder, sportverenigingen, scholen Gemeente (afdelingen Z&W en AJZ) Gemeente, Horeca, Paracommerciële sector, detailhandel 13

14 Regels naleven en de horeca Cursus barvrijwilligers (zie pijler 1). Zie pijler 1. Pijler 3. Handhaving Samenwerking Intensiveren samenwerking politie en VWA Contact Halt en Brijder Intensiveren uitvoeringsgerichte acties In gesprek met horeca en detailhandel Gemeente, Politie en VWA Gemeente, Politie, Halt, Brijder Gemeente, Politie, VWA Gemeente, Horeca, Detailhandel 14

15 Bijlage 1. Overzicht landelijke regels alcohol Leeftijdsgrenzen In de Drank en Horeca Wet (artikel 20) is een verbod opgenomen voor het verstrekken van alcoholhoudende drank aan personen van wie niet is vastgesteld dat deze de vereiste leeftijd hebben bereikt. De leeftijdsgrens voor de verstrekking van alcoholhoudende drank is 16 jaar. Alle kant en klare mixdrankjes onder de 15% zijn zwakalcoholische dranken en mogen verkocht worden aan jongeren van 16 jaar en ouder. Voor sterke drank geldt een grens van 18 jaar. De ondernemer moet voordat hij verstrekt, zeker weten dan de koper oud genoeg is. Dat wordt vastgesteld aan de hand van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). Ook de zogenaamde wederverstrekking (verkoop aan een persoon die oud genoeg is, waarbij de drank kennelijk is bestemd voor iemand van wie niet is vastgesteld dat hij/zij 16 of 18 jaar is) is verboden. Verder moeten de geldende leeftijdsgrenzen op een duidelijke wijze zichtbaar zijn in het bedrijf. Vergunningen De DHW regelt de distributie van alcoholhoudende drank door onder meer een vergunningenstelsel. Zo n stelsel geldt voor de verkoop van alcoholhoudende drank in cafés, restaurants, sportkantines, e.d., maar ook van sterke drank in slijterijen. Na een grondig onderzoek (naar inrichting en ondernemers) wordt deze vergunning door het college van B&W verstrekt. De toetsingscriteria, weigeringsgronden, intrekkingsgronden en vervalgronden staan omschreven in de DHW. Het is van belang dat het vergunningenbestand regelmatig wordt gecontroleerd, om na te gaan of de vergunningen nog rechtsgeldig zijn. Dit kan door een bezoek aan het bedrijf en een check met behulp van gegevens van de Kamer van Koophandel. Paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen, sportkantines en jongerencentra waar in eigen beheer, tegen betaling, alcoholhoudende drank geschonken wordt, moeten voor het verkrijgen van een DHW-vergunning een bestuursreglement opstellen. Dat bevat afspraken en voorschriften die gericht zijn op verantwoord alcoholgebruik. De gemeente toetst het bestuursreglement. Doortappen In de DHW is het horecaondernemers en slijters verboden de aanwezigheid toe te laten van personen die dronken zijn of onder invloed van andere psychotrope stoffen (zoals drugs) verkeren (artikel 20, lid 7). Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat mensen zich dronken of onder invloed in een horecagelegenheid of slijterij ophouden. Artikel 252 Wetboek van Strafrecht verbiedt dat drank wordt verkocht of toegediend aan dronken personen, dat kinderen beneden de 16 jaar dronken worden gevoerd, of dat iemand door geweld of bedreiging wordt gedwongen alcohol te drinken. Met dit artikel wordt het doorschenken aan personen onder invloed voorkomen. Dronkenschap Het Wetboek van Strafrecht regelt in artikel 453 de strafbaarheid van openbare dronkenschap. Artikel 426 regelt de strafbaarheid van dronkenschap in relatie tot het verstoren van de openbare orde. Alcohol en verkeer De Wegenverkeerswet stelt regels (artikel 8, lid 2) t.a.v. het maximum bloedalcoholgehalte in relatie tot het besturen van een voertuig: 0,5 milligram alcohol per milliliter bloed 0,2 milligram alcohol per milliliter bloed voor beginnende bestuurders (gedurende de eerste vijf jaar na het behalen van het rijbewijs). 15

16 Bijlage 2. Overzicht landelijke regels en mogelijkheden lokale regels drugs Opiumwet De Opiumwet hanteert een verbodsbepaling (via een lijst) van drugs. Dit geldt zowel voor harddrugs als softdrugs. Het justitiële beleid In de landelijke richtlijnen van het OM wordt ten aanzien van de oplossing en vervolging van Opiumwetdelicten uitgegaan van een strikte scheiding tussen harddrugs en softdrugs, alsmede van een strikt onderscheid tussen drugshandelaar en drugsgebruiker. Op grond van deze richtlijnen wordt justitieel aan de handel in softdrugs in kleine hoeveelheden, zoals die in coffeeshops plaatsvindt, geringe prioriteit toegekend. Door het OM worden met betrekking tot het vervolgingsbeleid van de handel in softdrugs de volgende criteria gehanteerd (de zogenaamde AHOJ-G criteria): 1. A = geen affichering/reclame; 2. H = geen handel in harddrugs; 3. O = geen overlast door verkoop voor de nabije omgeving; 4. J = geen verkoop aan jeugdigen (beneden 18 jaar); 5. G = geen verkoop van grote hoeveelheden (max. 5 gram/eigen gebruik). Bij overtreding van één of meer van deze criteria wordt tot vervolging overgegaan. De ruimte voor het gemeentelijk beleid Sinds 21 april 1999 is artikel 13b van de Opiumwet van kracht. Beter bekend onder de naam Wet Damocles. Dit artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid bestuursdwang toe te passen indien in coffeeshops, cafés, of andere voor publiek toegankelijke lokalen soft- of harddrugs worden verhandeld. Voluit luidt het betreffend artikel lid l: De burgemeester is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang indien in voor het publiek toegankelijke lokalen en daarbij behorende erven een middel bedoeld in artikel 2 of 3 wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. Deze bestuursdwangbevoegdheid is van toepassing op alle gelegenheden die vrijelijk toegankelijk zijn. Primair valt te denken aan coffeeshops, theehuizen, cafés, (afhaal)restaurants, maar daarnaast ook aan winkels (zoals soft- en growshops), maar ook (tijdelijke) beurzen en tentoonstellingsruimten. Ook dealpanden waar uitsluitend of hoofdzakelijk harddrugs worden verkocht vallen onder de werking van de Damocles-regeling, mits deze voor het publiek toegankelijk zijn. Dealpanden die in gebruik zijn als woning of overigens een besloten karakter hebben, als schuren, garages, sociëteiten etc. vallen niet onder de Damocles-regeling. Tegen overlast uit deze panden kan worden opgetreden op grond van artikel 174a van de Gemeentewet. Waarvan lid l luidt: De burgemeester kan besluiten een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te sluiten indien door gedragingen de openbare orde wordt verstoord. Terwijl lid 2 spreekt over ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde. De vervolging en strafoplegging van delicten op grond van de Opiumwet zijn uiteraard voorbehouden aan het OM die zich hierbij in het kader van het opsporingsonderzoek bedient van de politie. De gemeente heeft een eigen regeling (bijvoorbeeld een verordening en/of een beleid) op grond waarvan opgetreden zou kunnen/moeten worden. Aangezien de Opiumwet reeds een verbodsbepaling bevat voor de handel in soft- en harddrugs is de ruimte voor de gemeente om regelend op te treden beperkt. Voorkomen moet worden dat eventuele verordonneerde verbodsbepalingen in een gerechtelijke procedure onverbindend worden verklaard in verband met strijdigheid met een hogere regeling. De gemeente heeft de mogelijkheid de bepalingen uit de Opiumwet aan te vullen. Op basis van de zgn. motieftheorie mag de gemeente regels stellen met betrekking tot een onderwerp (drugs) dat een wet reeds regelt indien dit vanuit een ander motief gebeurt dan die wet voor ogen heeft. Een gemeente mag zich dus niet op het terrein begeven dat de wetgever voor ogen heeft. De motieven waarbij de gemeente zijn regels (bij verordening) dan wel beleidsregels kan stellen zijn; openbare orde, veiligheid, uiterlijk aanzien van de gemeente, 16

17 zedelijkheid en (overlast voor) woon- en leefklimaat ook wel de randverschijnselen van de drugsproblematiek genoemd. Op grond van deze motieven kan een gemeente optreden tegen inrichtingen waar handel en/of gebruik van softdrugs plaatsvindt. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat door jurisprudentie is bepaald dat bij verkoop van harddrugs vanuit een inrichting de gemeente niet hoeft aan te tonen dat sprake is van verstoring van de randverschijnselen; bij harddrugs wordt dit door de rechter zonder meer aangenomen (dit in tegenstelling tot softdrugs). 17

18 Bijlage 3. Startbijeenkomsten beperking alcohol en drugs In onderstaande tabel worden de actoren weergegeven die in ieder geval uitgenodigd worden voor de startbijeenkomsten beperking alcohol- en drugsgebruik in Waterland. Politie Zaanstreek-Waterland Onderwijs Basisscholen Voortgezet onderwijs Horecaondernemers Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan GGD Zaanstreek-Waterland Brijder Verslavingszorg/ Trimbos instituut Jongerenorganisaties Scouting Waterland SJILP Jongeren Vereniging Ilpendam St. Buurt- en Clubhuiswerk Ilpendam Stichting Marker Jongeren Sociaal Cultureel Centrum De Bolder Sportverenigingen Dorpsraden Dorpshuizen Huisartsen EHBO- & Reanimatieverenigingen Horeca Nederland Detailhandel GGZ Dijk en Duin Horeca Nederland Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) HALT 18

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND Zorg & Welzijn Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten uitvoeringsplan 4 2.1. Startnotitie 4 2.2. Uitkomsten in gesprek

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 Preventie- en handhavingsplan Artikel 43a Drank- en Horecawet Gemeente Elburg 2014-2017 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Niek Kaman (preventie) Anthonie

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal 13 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 1.4 De risicoanalyse

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Beemster. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Beemster. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Beemster Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Colofon Opdrachtgever Gemeente Beemster Tekst en eindredactie Frank Dekker en Marcel van der Weijden

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 Schadelijke gevolgen... 3 1.2 De cijfers... 4 2. BELEIDSFOCUS... 5 2.1 Doelgroep...

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inhoud 1 Probleemanalyse... 5 2 Beleidsfocus... 6 2.1 Uitgangspunten en onderbouwing van beleid... 6 2.2 Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Gemeente Alphen aan den Rijn Juli 2014 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding... 4 2. Bevoegdheid... 4 3. Inhoud plan... 5 4. Integraal beleid... 5 5. Gemeentelijke

Nadere informatie

. Opstellen concept ontwerp Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet september/oktober 20L4;

. Opstellen concept ontwerp Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet september/oktober 20L4; i Agenda: Procedure vaststelling. Overleg met interne afdelingen, Coördinator Integrale Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Jeugdbeleid, Politie, Sinvest, september/oktober 2Ot4;. Opstellen

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Titel: Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering

Nadere informatie

Preventie en Handhaving

Preventie en Handhaving JEUGD- & ALCOHOLBELEID 2014 2017 Wijn en bier voor je 18e niet hier! Gemeente Heerenveen mei 2014 Preventie en Handhaving Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 2. Relatie preventie en handhaving

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten -2018 Gemeenteblad nr. 9 1 Inhoud Inleiding 3 Alcohol en jongeren: probleemanalyse 4 Preventie- en handhavingsplan alcohol: wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017 Colofon Tamer Sayilgan, juridisch adviseur Toezicht en Handhaving Yvonne Schouten,

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Laat ze niet (ver)zuipen!

Uitvoeringsplan Laat ze niet (ver)zuipen! Uitvoeringsplan Laat ze niet (ver)zuipen! In opdracht van: CZW Bureau Datum: 15 februari 2011 Auteur: Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) Versie: publieksversie Dit uitvoeringsplan is mede tot

Nadere informatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie Voor een gezond Bussum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Kerngegevens Projectleider Afdeling Gert-Jan Vreeke Samenlevingszaken 3 Datum november 2011 3 Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Periode 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding... 1. Jeugd en alcohol... 4 2. Beleidsfocus... 5 2.1 Uitgangspunten en onderbouwing van beleid... 5 2.2 Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m""" IS~ "' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m IS~ ' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER c s K "' _,_!JemeetJle uongerodeel,j t&:?emeel//e uantünuûliel ' m""" IS~ GEWOA N BYS0NDER Kollumerland c.a. ~ 1t1 houdsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De lokale situatie 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016)

Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016) Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016) voor de regio Zaanstreek-Waterland December 2012 Sandra Bleeker (GGD Zaanstreek-Waterland) In afstemming met de ambtelijke werkgroep LGB 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 VERSIE 2.0 (22 april 2014) Colofon Opdrachtgever en financiering Ministerie van Volksgezondheid Welzijn

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Nalevingsonderzoek & Beleidsadvies Gemeente Zwolle Gemeente Kampen NALEVINGSONDERZOEK & BELEIDSADVIES STAP (Stichting Alcoholpreventie),

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Jongeren, alcohol & drugs: niet te jong niet te vaak niet te veel Vastgesteld op 1 februari 2008 door: Districtsoverleg Rivierenland Gelderland-Midden:

Nadere informatie

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Waterland Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid 2.2. Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

Noord-Holland Noord. Kadernotitie aanpak jeugd, alcohol en drugs 2012-2015

Noord-Holland Noord. Kadernotitie aanpak jeugd, alcohol en drugs 2012-2015 ONTVANRFN - 1 MEI 2012 programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord *B201208198* Colleges van B&W in de politieregio Noord-Holland Noord Alkmaar, 27 april 2012 Kenmerk 12/0004653 Kadernotitie

Nadere informatie