1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:"

Transcriptie

1 Casenummer 10G Registratienr / Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij de Opiumwet, met uitzondering van softdrugs; 2. softdrugs: hasjiesj en hennep (ook stekjes) zoals omschreven in lijst II behorend bij de Opiumwet, ook wel aangeduid als hasj, marihuana, weed, wiet of stuff; 3. handel in drugs (verhandelen): het verkopen, afleveren of verstrekken van harddrugs of softdrugs, dan wel het daartoe aanwezig zijn daarvan; onder verkoop wordt tevens verstaan het sluiten van een mondelinge overeenkomst tot koop en verkoop van drugs, waarbij de aflevering van de drugs elders plaatsvindt; 4. openbare gelegenheid: een besloten ruimte, met inbegrip van een daarbij behorend erf die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek toegankelijk is. 5. horecabedrijf: horecabedrijf: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse; 6. verlof: toestemming tot het bedrijfsmatig of anders dan om niet, al dan niet - mede - door middel van een automaat, verstrekken van alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse; 7. gedogen van de handel in softdrugs: geen gebruik maken van de bevoegdheid genoemd in artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet; 8. lokaal: een pand al dan niet toegankelijk voor het publiek, zoals een winkel, café, coffeeshop, loods of bedrijfsruimte. 9. coffeeshop: Een inrichting waarin een alcoholvrij horecabedrijf wordt uitgeoefend en a. een voor het publiek toegankelijk lokaal ten aanzien waarvan de burgemeester de handel in softdrugs gedoogt; b. waar de aanwezigheid van kansspelautomaten niet wordt toegestaan. 10. coffeeshoplijst: de door de burgemeester vastgestelde en bijgehouden lijst waarop elke coffeeshop en de vergunninghouder daarvan staan vermeld; 11. sluiting: Het (tijdelijk) niet gedogen van strijdigheden met de geldende regelgeving (Opiumwet, A.P.V, Drank en horecaverordening) 12. Minderjarigen: personen jonger dan 18 jaar. Artikel 2: coffeeshops Het maximum aantal coffeeshops is 29 mei 2007 vastgesteld op De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: 1. ter plaatse is een bestemmingsplan van kracht dat tot stand is gekomen onder de vigeur van de Wet Ruimtelijke Ordening; 2. een loopafstand van ten minste 200 meter tussen de coffeeshops onderling; 3. een loopafstand van ten minste 250 meter tussen de coffeeshop en tot percelen waarop een door overheid gefinancierd (basis-, middelbaar- en voortgezet onderwijs alsmede het MBO onderwijs) school, muziekschool of jongerencentra zijn gevestigd; 4. een loopafstand van ten minste 250 meter tussen de coffeeshop en een instelling voor opvang en/ of behandeling van drugsverslaafden;

2 5. niet conflicteren met (ander) sectoraal of generiek gemeentebeleid, en verenigbaar met in voorbereiding of in uitvoering zijnde gemeentelijke projecten; 6. geen combinatie met andere (horeca-)activiteiten binnen hetzelfde horecabedrijf; 7. a. niet in een deel van een pand dat is afgezonderd van een bestaand horecabedrijf,én b. indien het verlof is verleend aan een stichting, én c indien het verlof is verleend aan een natuurlijke persoon,én d. indien de houder van het verlof geen exploitant is of is geweest van een Hengelose coffeeshop, én e. indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de houder van het verlof geen zakelijke banden heeft met een persoon die exploitant is of is geweest van een Hengelose coffeeshop. 2. Wanneer op de coffeeshoplijst onherroepelijk minder dan 3 coffeeshops zijn vermeld, dan wordt dit openbaar bekend gemaakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze. Vervolgens kan een ieder die meent aan alle criteria te voldoen, zoals de afstandscriteria en het bestemmingsplan, de burgemeester schriftelijk verzoeken te gedogen dat softdrughandel plaatsvindt in de inrichting waarvoor hem een (alcoholvrije) horecavergunning is verleend, met inachtneming van de voor die handel in softdrugs geldende criteria. Er wordt géén wachtlijst aangehouden van gegadigden voor vestiging van een coffeeshop. Artikel 3: gedoogregels voor softdrugs De burgemeester gedoogt de handel in softdrugs: 1. uitsluitend in een coffeeshop vermeld op de coffeeshoplijst, 2. zolang hij niet heeft aangegeven de handel in softdrugs in die coffeeshop niet meer te gedogen, 3. zolang hij het verlof niet heeft ingetrokken, 4. voor zover de volgende gedoogregels in acht worden genomen: a. geen affichering voor softdrugs: dit betekent geen reclame voor softdrugs, op welke wijze dan ook, met uitzondering van een summiere aanduiding (bijvoorbeeld hennepblad) op de betreffende coffeeshop; b. geen harddrugs: dit betekent dat in de coffeeshop geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht mogen worden; c. geen overlast veroorzaken: onder overlast wordt verstaan parkeeroverlast rondom de coffeeshop, geluidhinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten; d. geen verkoop van softdrugs aan minderjarigen: personen jonger dan 18 jaar; e. geen toegang tot de coffeeshop voor minderjarigen: personen jonger dan 18 jaar (minderjarigen); f. geen verkoop van een grote hoeveelheid softdrugs per transactie: van een grote hoeveelheid is sprake als deze meer bedraagt dan 5 gram; onder transactie wordt begrepen alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot eenzelfde koper; g. geen handelsvoorraad van meer dan 500 gram: in de coffeeshop mag in totaal nooit meer dan 500 gram softdrugs aanwezig zijn; h. gedurende de openingsuren van de coffeeshop is te allen tijde een leidinggevende aanwezig die op de horecavergunning staat vermeld; i. de coffeeshop dient gesloten te zijn tussen en uur. j. geen verkoop van smart- en/ of ecodrugs

3 5. een gedoogbeschikking wordt afgegeven voor de duur van maximaal 3 jaar. Artikel 4: overtreding van de gedoogregels 1. De burgemeester reageert op de hierna vermelde wijze op overtreding van een gedoogregel zoals genoemd in artikel 4, vierde lid: a. affichering voor softdrugs: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 1 maand; b. harddrugs: sluiting voor een periode van 12 maanden; c. overlast veroorzaken: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 3 maanden; d. verkoop van softdrugs aan jeugdigen: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 6 maanden; e. toegang verlenen tot de coffeeshop voor jeugdigen: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 3 maanden; f. verkoop van meer dan vijf gram softdrugs per transactie: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 3 maanden; g. een handelsvoorraad van meer dan 500 gram: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 3 maanden; h. geen leidinggevende aanwezig: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 1 maand; i. open zijn tussen en uur: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 1 maand. j. verkoop van smart- en/ of ecodrugs: sluiting voor een periode van 3 maanden; 2. Indien binnen 5 jaar na de eerste overtreding in dezelfde coffeeshop opnieuw een overtreding plaatsvindt, zal de sanctie worden verdubbeld. Een derde overtreding binnen 5 jaar na de eerste overtreding heeft tot gevolg dat de verkoop van softdrugs in de coffeeshop niet meer wordt gedoogd en het verlof wordt ingetrokken. De vermelding van de betreffende coffeeshop zal op de coffeeshoplijst worden doorgehaald. 3. Overtreding van de criteria onder b. tot en met j. wordt als een tweede constatering aangemerkt indien, daaraan voorafgaand binnen de bij dat criterium genoemde periode sprake is geweest van overtreding in eerste aanleg van welk criterium dan ook (cumulatiebepaling). Aldus vastgesteld door de burgemeester van Hengelo d.d. 6 juli 2010.

4 Toelichting op de criteria: Op grond van artikel 2 en artikel 3 Opiumwet is het verkopen van hard- en softdrugs een strafbaar feit. De burgemeester heeft op grond van artikel 13b Opiumwet de bevoegdheid om een voor het publiek toegankelijk lokaal en een daarbij behorende erven te sluiten, indien er sprake is van het verkopen of verstrekken van drugs. De duur van de sluiting wordt door de burgemeester bepaald. Onder omstandigheden, met inachtneming van gedoogcriteria, kan worden afgezien van het met strafvorderlijke en/of bestuursrechtelijke middelen optreden tegen dit strafbare feit indien het is gepleegd in een coffeeshop. Zodra een alcoholvrij bedrijf niet (meer) voldoet aan de criteria zoals hieronder in de definitie is opgenomen, wordt de verkoop van softdrugs daar niet (meer) gedoogd. Nieuwe verkooppunten van soft drugs, buiten het maximumstelsel van drie coffeeshops (zie onderdeel 2), worden in Hengelo niet gedoogd. Bij de beoordeling van de vraag of tegen een coffeeshop wordt opgetreden wordt getoetst aan de in de loop der jaren ontwikkelde criteria. De criteria onder a. t/m gf zijn ook wel bekend als de zgn. AHOJ-G criteria. Het criterium onder d. - de leeftijdsgrens - is afgeleid uit de richtlijnen voor het opsporingsbeleid inzake coffeeshops. Daarin is, gelet op de toename van het cannabisgebruik onder jongeren, gekozen voor een strikte handhaving van de minderjarigheidgrens van 18 jaar. Criterium g. is rechtstreeks afgeleid uit de richtlijnen voor het opsporingsbeleid inzake coffeeshops: het criterium houdt in dat in de inrichting/ perceel waarin de coffeeshop is gevestigd in totaal nooit meer dan 500 gram soft drugs aanwezig mag zijn. Het criterium j. vloeit voort uit de aanwijzingen dat een gecombineerd gebruik van enerzijds softdrugs en anderzijds smart- of ecodrugs, negatieve gevolgen voor de gezondheid van de gebruikers kan hebben en kan leiden tot onvoorspelbare en ongewenste reacties. Het criterium onder i. is ingegeven door het feit dat op deze wijze de verkoop aan - meerderjarige - scholieren overdag enigszins te beperken is. 6. Handhaving van het gedoogbeleid: Wanneer in een coffeeshop de grenzen van de hiervoor geformuleerde gedoogcriteria worden overschreden, reageren (in principe) zowel het Openbaar Ministerie als de burgemeester in beginsel zoals in artikel 5 is vermeld. Specifieke omstandigheden van het individuele geval kunnen leiden tot een andere beslissing; het opportuniteitsbeginsel blijft gehandhaafd. Coffeeshoplijst Bij de gemeente Hengelo bekende coffeeshops in 2010: * Moby Dick (Emmaweg 4) * Happy Days (Emmaweg 8) * Rokade (Deldenerstraat 14)

5

Beleidsnota drugs- en coffeeshopbeleid Gemeente Stadskanaal 2014

Beleidsnota drugs- en coffeeshopbeleid Gemeente Stadskanaal 2014 Beleidsnota drugs- en coffeeshopbeleid Gemeente Stadskanaal 2014 2 Inhoud Hoofdstuk 1. Aanleiding... 4 Hoofdstuk 2. De huidige context van het drugs- en coffeeshopbeleid... 5 2.1 Het landelijk beleidskader...

Nadere informatie

Drugsbeleid gemeente Zwolle

Drugsbeleid gemeente Zwolle veilig Publiekszaken Fysieke Leefomgeving Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 27 95 j.kroon@zwolle.nl www.zwolle.nl Drugsbeleid gemeente Zwolle Versie 5 Inhoud 1

Nadere informatie

Wietbeleid gewogen. J. Snippe. K. de Haan. B. Bieleman

Wietbeleid gewogen. J. Snippe. K. de Haan. B. Bieleman E valuati e coffeeshopbele i d Haarlemmermeer Wietbeleid gewogen J. Snippe K. de Haan B. Bieleman Wietbeleid gewogen Evaluatie coffeeshopbeleid Haarlemmermeer September 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL B. Bieleman R. Nijkamp R. Voogd Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Delfzijl September 2013 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Evaluatie softdrugsbeleid Vlissingen 2005

Raadsvoorstel. Onderwerp: Evaluatie softdrugsbeleid Vlissingen 2005 Raadsvoorstel Portefeuillehouder: A. van Dok- van Weele Collegebesluit: 8 maart 2005 Afdeling, auteur: F.H. Kuijper Commissievergadering: 14 maart 2004 Telefoonnummer: 487115 Raadsvergadering: 26 mei 2005

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2. De stadsgewestelijke situatie. 3. AHOJG-criteria en jurisprudentie 3.1. AHOJG-criteria 3.2. Jurisprudentie.

Inhoudsopgave. 2. De stadsgewestelijke situatie. 3. AHOJG-criteria en jurisprudentie 3.1. AHOJG-criteria 3.2. Jurisprudentie. Inhoudsopgave SOFTDRUGSBELEID VLISSINGEN - MIDDELBURG 1. Inleiding 1.1. Wat is gedogen? 1.2. Ontwikkelingen 1.2.1. Coffeeshops 1.2.2. Detailhandel 1.2.3. Overige vormen van verkoop 1.2.4. Scholen 1.2.5.

Nadere informatie

HET AMSTERDAMSE COFFEESHOPBELEID 2008 Terugblik, actueel beleid, concretisering afstandcriterium. Concept

HET AMSTERDAMSE COFFEESHOPBELEID 2008 Terugblik, actueel beleid, concretisering afstandcriterium. Concept HET AMSTERDAMSE COFFEESHOPBELEID 2008 Terugblik, actueel beleid, concretisering afstandcriterium. Concept Directie OOV, november 2008 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doelstelling 3 1.2

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2011

Coffeeshops in Nederland 2011 Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-211 Coffeeshops in Nederland 211 B. Bieleman R. Nijkamp T. Bak AANTALLEN COFFEESHOPS EN GEMEENTELIJK BELEID 1999-211 COFFEESHOPS IN NEDERLAND 211 Juni

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan;

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening 2008

Algemene Plaatselijke Verordening 2008 Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (geconsolideerde versie, geldig vanaf 13-4-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Amsterdam Officiële naam Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; B E S L U I T : vast te stellen de Beleidsregel ondergeschikte horeca op locaties

Nadere informatie

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt 1. De beleidsregels magazijnverkopen voorlopig vast te stellen. 2. Inspraak open te stellen gedurende 6 weken vanaf 1 januari 2014 en in

Nadere informatie

Evenementen en de Drank- & Horecawet. Een Handreiking voor gemeenten en evenementenmakers. VVEM 2014, versie 20140602

Evenementen en de Drank- & Horecawet. Een Handreiking voor gemeenten en evenementenmakers. VVEM 2014, versie 20140602 Evenementen en de Drank- & Horecawet Een Handreiking voor gemeenten en evenementenmakers VVEM 2014, versie 20140602 Inhoud Inleiding... 3 Betrokken partijen... 3 Regelgeving vanaf 1 januari 2014... 3 Voorbereiding...

Nadere informatie

REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft

REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft Inleiding: BinckBank N.V. dient krachtens artikel 5:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) een reglement vast te stellen waarin regels worden gesteld ten aanzien van

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING...5

WET- EN REGELGEVING...5 Nota uitvoeringsregels handhaving horeca en alcoholverstrekkers Beemster 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Kader...3 1.3 Reikwijdte...3 1.4 Doel...4 1.5 Leeswijzer...4 2 WET- EN

Nadere informatie

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN Vastgesteld in de raad 27 november 2007 Inwerkingtreding: 8 dagen na bekendmaking INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN...2 AFDELING

Nadere informatie

BRUNEL REGLEMENT inzake bezit en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 2014 'BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP'

BRUNEL REGLEMENT inzake bezit en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 2014 'BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP' BRUNEL REGLEMENT inzake bezit en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 2014 'BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP' - 2 - INHOUD Pagina Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen

Nadere informatie

ALGEHELE TOELICHTING APV

ALGEHELE TOELICHTING APV ALGEHELE TOELICHTING APV De APV 2010 is op 1 december 2009 vastgesteld en opgenomen in het Gemeenteblad 2009, nr. 85, uitgegeven op 17 december 2009 en in werking getreden op 28 december 2009. Een artikelsgewijze

Nadere informatie

bepaalde overige Financiële Instrumenten

bepaalde overige Financiële Instrumenten en bepaalde overige Financiële Instrumenten 1 / 27 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Inleidende bepalingen Definities Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

Nadere informatie

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen;

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; 1 Verordening Reg.nr. 3143150 De raad van de gemeente Amersfoort; heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; vindt het

Nadere informatie

Beleid toepassing Wet Bibob 2014

Beleid toepassing Wet Bibob 2014 Beleid toepassing Wet Bibob 2014 Intitulé Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, ieder voor zover het

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010 Vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juli 2010 Inwerkingtreding: 8 juli 2010. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1:1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2008, nr.

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2008, nr. Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2008, nr. 251 besluit: - APV Wijk bij Duurstede 2003 met uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

Besluit van xx xxxx 2010, houdende bepalingen met betrekking tot basishulpverlening (Besluit basishulpverlening)

Besluit van xx xxxx 2010, houdende bepalingen met betrekking tot basishulpverlening (Besluit basishulpverlening) Bijlage 1 Versie 9 augustus 2010 Besluit van xx xxxx 2010, houdende bepalingen met betrekking tot basishulpverlening (Besluit basishulpverlening) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Beleidsregels voor het innemen van standplaatsen en venten in de gemeente Diemen

Beleidsregels voor het innemen van standplaatsen en venten in de gemeente Diemen Toelichting op de nota straathandel Beleidsregels voor het innemen van standplaatsen en venten in de gemeente Diemen Uitwerking van de beleidsregels Uitwerking nota straathandel augustus 2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010 Administratievoorwaarden 1. Definities 1.1 In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder: aande(e)l(en): de gewone

Nadere informatie

De weg naar de hennepteelt, (ver)volgbaar?

De weg naar de hennepteelt, (ver)volgbaar? De weg naar de hennepteelt, (ver)volgbaar? - Een onderzoek naar de noodzakelijkheid van nieuwe Opiumwetgeving, rekening houdend met de grondrechten van de verdachte - Naam: Nadieh van Noort Studentnummer:

Nadere informatie

Startnotitie. Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland

Startnotitie. Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland Startnotitie Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland Juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Probleemschets 3 1.2.1. Alcoholgebruik 3 1.2.2. Drugsgebruik 3 1.2.3.

Nadere informatie

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ Vastgesteld door bestuur Fundeon KBBI d.d. 6 juni 2012 en gewijzigd op 1 januari 2013. Deel

Nadere informatie