Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013"

Transcriptie

1 Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Citeertitel Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Besloten door burgemeester Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp Opmerkingen m.b.t. de regeling Dit beleid vervangt het Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2007 van 26 april Grondslagen 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen. Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking nieuwe regeling Flevopost, Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking Flevopost, Voorstel gemeenteraad Nr. Z

2 COFFEESHOPBELEID 2013 GEMEENTE LELYSTAD Vastgesteld door de burgemeester van Lelystad op 20 december

3 COFFEESHOPBELEID GEMEENTE LELYSTAD 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Het landelijk beleid Aanvulling van AHOJG richtlijnen 3 3. Het Lelystadse coffeeshopbeleid Wijzigingen beleid Doel van het beleid Drugsgebruik en overlast Locatie coffeeshop 6 4. Juridisch Instrumentarium 7 5. Handhaving 8 9. Vaststelling coffeeshopbeleid en het bevoegd gezag 8 Bijlagen: 1. Voorwaarden voor het toestaan van een coffeeshop in Lelystad 9 2. Kaartje van het centrumgebied van Lelystad Overzichtkaart met cirkels van 250 m rond de scholen en jongeren 15 centrum Underground 3

4 1. Inleiding. Vanaf 2002 geldt er in de gemeente Lelystad een coffeeshopbeleid. Het coffeeshopbeleid van de gemeente Lelystad bevat de lokale uitwerking van het landelijke cannabisbeleid. Dit beleid heeft primair tot doel het reguleren van het gebruik van en de handel in softdrugs, om daarmee de effecten daarvan voor de openbare orde en het woon- en leefklimaat in deze gemeente beheersbaar te houden. Het drugsbeleid, waaronder het cannabisbeleid met betrekking tot de coffeeshops, wordt binnen de kaders van het landelijke beleid en wet- en regelgeving, waaronder de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie, ingevuld door de burgemeester in afstemming met de lokale driehoek. Het coffeeshopbeleid van de gemeente Lelystad is in februari 2007 herzien. Per 1 januari 2012 is de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie (OM) gewijzigd en aangevuld met een ingezetencriterium (I-criterium) waardoor er sprake is van een wijziging van het landelijk gedoogbeleid. Dit geeft inmiddels aanleiding het lokaal coffeeshopbeleid 2007 en het handhavingsarrangement te herzien. 1.1 Opzet notitie In eerste instantie zal een beeld worden geschetst van het huidige landelijke beleid en de herziening van het lokale coffeeshopbeleid. Daarna komt het juridisch kader en de handhaving aan de orde. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de vestigingsvereisten en de aan een gedoogbeschikking verbonden voorschriften. Het handhavingarrangement wordt afzonderlijk vastgesteld. 4

5 2. Het landelijk beleid Het landelijke drugsbeleid is gericht op preventie en beheersing van de risico's van het gebruik van drugs. Vanuit deze benadering is een onderscheid gemaakt tussen drugs met onaanvaardbare risico's voor de gezondheid en drugs waarvan de risico's minder groot worden geacht, kortweg het onderscheid in harddrugs en softdrugs. Op grond van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het bereiden, bewerken, verkopen en aanwezig hebben van zowel harddrugs als softdrugs verboden. Op grond van het zogenaamde opportuniteitsbeginsel kan het Openbaar Ministerie echter een gedoogbeleid voeren. Aan de opsporing van de verkoop van softdrugs wordt een lage prioriteit toegekend. Door in beperkte mate de verkoop van softdrugs voor eigen gebruik te gedogen wordt beoogd de markten van softdrugs en harddrugs te scheiden teneinde te voorkomen dat softdruggebruikers gemakkelijk in aanraking komen met het criminele milieu van harddrugs. 2.1 Aanvulling van AHOJG richtlijnen Eind jaren tachtig bleek dat de verkoop van softdrugs vooral in coffeeshops plaatsvond. Het College van procureurs-generaal besloot in 1991 tot de landelijke invoering van de zogenaamde AHOJG criteria. Na enkele aanscherpingen in de jaren negentig werden de AHOJG criteria in december 2000 als volgt vastgesteld: Geen Affichering; behalve een summiere aanduiding van de lokaliteit mag géén reclame worden gemaakt. Geen Harddrugs; in een coffeeshop mogen geen harddrugs aanwezig zijn en/of worden verkocht. Geen Overlast; een coffeeshop mag geen overlast veroorzaken. Onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast, geluidhinder, vervuiling en rondhangende klanten. Geen Jeugdigen; geen verkoop en geen toegang aan jeugdigen beneden de 18 jaar. Geen Grote hoeveelheden; niet meer dan 5 gram te verhandelen per transactie (per klant, per dag) en niet meer dan 500 gram op voorraad. Om drugstoerisme, overlast en criminaliteit die verband houden met coffeeshops en de handel in verdovende middelen tegen te gaan, is per 1 januari 2012 de aangepaste Aanwijzing Opiumwet van het OM van kracht geworden. De Aanwijzing is aangevuld met het besloten clubcriterium (B-criterium), een ingezetencriterium (I-criterium) en het afstandscriterium (A-criterium). Het aangescherpte coffeeshopbeleid is gefaseerd ingevoerd en zou vanaf 2013 in het hele land van kracht worden. De invoering is gestart in de drie zuidelijke provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Er is met deze gemeenten gestart gezien de acute problematiek die zich in het zuiden voordoet; het drugstoerisme al dan niet gepaard gaande met overlast in de grensgemeenten en de problematiek in relatie tot georganiseerde criminaliteit. De toevoeging van de drie criteria had toen doel een einde te maken aan het "open-deur-beleid" van de coffeeshops. Coffeeshops zouden klein en besloten worden en zich in hun toegangsbeleid en verkoop moeten gaan richten op de lokale markt. Op basis van de ervaringen in de zuidelijke provincies zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in de Aanwijzing Opiumwet van 1 januari Het beslotenheidscriterium 5

6 vervalt waardoor er geen maximun gesteld wordt aan het bezoeker van de coffeeshop. Daarnaast vervalt het voorgenomen afstandscriterium. Dit criterium houdt in dat de minimale afstand tussen coffeeshops en scholen (voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) 350 meter is. De toegang tot coffeeshops blijft wel voorbehouden aan ingezetenen van Nederland (I-criterium). Het afstandscriterium wordt per 1 januari 2013 in de Aanwijzing Opiumwet van het OM opgenomen. 6

7 3. Het Lelystadse coffeeshopbeleid Het gemeentelijk coffeeshopbeleid is een lokale invulling van hetgeen op basis van internationale verdragen, de Opiumwet en het nationale drugsbeleid kan worden gedoogd. De burgemeester stelt het coffeeshopbeleid binnen het landelijke kader (de Opiumwet en de gedoogcriteria zoals vastgelegd in de Aanwijzing Opiumwet) vast en voert de regie. De burgemeester staat het vrij om - binnen het landelijke kader - een coffeeshopbeleid met eigen accenten te voeren. Deze nota heeft uitsluitend betrekking op de regulering van de verkoop van softdrugs in onze gemeente. In 2002 is vastgesteld dat er uit oogpunt van verslavingsbeleid, én uit optiek van overlast, in de Lelystadse situatie geen zwaarwegende argumenten vóór of tegen een coffeeshop zijn. Het gebruik van softdrugs is min of meer een maatschappelijk gegeven. In veel steden leeft de opvatting dat een coffeeshop, net als een café, dient te worden beschouwd als een voorziening, die thuishoort in het centrum van een stad. De coffeeshop zal er daarnaast in zekere mate toe bijdragen dat gebruikers minder gemakkelijk overstappen van soft- naar harddrugs. In de gemeente Lelystad is gekozen voor het toelaten van de vestiging van maximaal één coffeeshop. De belangrijkste reden hiervoor was, dat, indien er geen coffeeshop toegestaan wordt, het zicht op de illegale handel in softdrugs niet goed mogelijk is. In de praktijk is gebleken dat de feitelijke vestiging van een coffeeshop in Lelystad werd bemoeilijkt door de te hanteren vestigingscriteria (afstand van scholen en jongerenvoorzieningen tot de coffeeshop, nabijheid woningen, en beperkingen in bestemmingsplannen). Inmiddels is de coffeeshop in augustus 2011 gevestigd op een tijdelijke locatie. Ten opzichte van het coffeeshopbeleid, zoals vastgesteld in 2002, zijn een aantal wijzigingen opgenomen in het coffeeshopbeleid De belangrijkste wijzigingen zijn dat de afstand van de coffeeshop ten opzicht van scholen en voorzieningen voor jongeren (onder de 18 jaar) niet minder dan 250 meter mocht zijn. Daarnaast is toegevoegd dat er pas sprake is van een gedoogde coffeeshop indien de exploitant in het bezit is van een gedoogbeschikking van de burgemeester Wijzigingen beleid Het landelijk coffeeshopbeleid geeft inmiddels aanleiding het lokaal coffeeshopbeleid te herzien. Per 2013 worden de AHOJG criteria van de Aanwijzing Opiumwet aangevuld met een ingezetenencriterium (I-criterium). Invoering van het ingezetenencriterium. Het I-criterium bepaalt dat alleen ingezetenen van Nederland van achttien jaar of ouder toegang hebben tot de coffeeshop. Ingezetenen dienen een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning, samen met een uittreksel uit het bevolkingsregister te kunnen tonen dat niet ouder is dan vier weken. De handhaving van dit ingezetenencriterium geschiedt in overleg met betrokken gemeenten en zonodig gefaseerd, waarbij wordt aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van lokaal maatwerk. 3.2 Doel van het beleid Het doel van het lokaal beleid bestaat uit vier punten: 7

8 1. Het Lelystads coffeeshopbeleid dient met de nieuwe landelijke regelgeving in overeenstemming te worden gebracht. Het spreekt voor zich dat hierbij meteen de mogelijkheid is aangegrepen om het beleid te actualiseren. 2. De gemeenten in Nederland kennen verschillende varianten coffeeshopbeleid. Zo kunnen gemeenten kiezen voor een stelsel zonder maximum, een maximumstelsel en een nulstelsel. In 2002 is in het coffeeshopbeleid van de gemeente Lelystad niet gekozen voor de nuloptie, maar voor vestiging van maximaal één coffeeshop. Het geeft duidelijkheid aan alle betrokken partijen dit op te nemen in het beleid. 3. Naast de norm van maximaal één coffeeshop in de gemeente Lelystad en de IAHOJG criteria worden aan zowel de vestiging als aan de exploitatie van een coffeeshop de uitgebreide voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden en vestigingscriteria zijn in bijlage 1 nader uitgewerkt. Het geeft duidelijkheid aan alle betrokken partijen dit op te nemen in het beleid. 4. In dit coffeeshopbeleid ligt de nadruk op de voorwaarden waaraan een coffeeshop in de gemeente moet voldoen. Dit met als doel het woon- en leefklimaat te beschermen door overlast en aantasting van de openbare orde tegen te gaan en te bestrijden. Daarnaast wil de gemeente Lelystad aandacht besteden aan het beperken van de gezondheidsrisico's van (soft)drugs gebruik. Voorkomen moet worden dat het gebruik van (soft)drugs resulteert in problematisch gebruik. Mede daarom is het van belang dat de doelstellingen van het beleid ook gericht zijn op ontmoediging van het gebruik. 3.2 Drugsgebruik en overlast Ontmoediging van het gebruik. De gemeente Lelystad besteed aan het beperken van de gezondheidsrisico's van (soft)drugs gebruik. De exploitant van de coffeeshop wordt daarom verplicht actief mee te werken aan het signaleren en zonodig doorverwijzen van probleemgebruikers. Goede samenwerking met relevante organisaties is hiervoor noodzakelijk. De gemeente Lelystad maakt jaarlijks afspraken met Tactus verslavingszorg betreffende uitvoering van preventie-activiteiten op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Deze activiteiten richten zich nadrukkelijk op het ontmoedigen van gebruik van (soft)drugs en alcohol. Overlast Door het gedogen van één coffeeshop in de gemeente Lelystad kan worden voorkomen dat personen, vaak jongvolwassenen, die, in een bepaalde levenswijze, softdrugs willen gebruiken in aanraking komen met harddrugs en criminaliteit. Deze scheiding der markten wordt niet bereikt als er naast de coffeeshops ook andere verkooppunten bestaan. Naast het coffeeshopbeleid moet er ook blijvend aandacht zijn voor de bestrijding van de handel in (soft)drugs vanuit woningen of op straat en de aanpak van overige verkooppunten. Drugsoverlast op straat. In artikel 2:74 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Lelystad is het "Verbod om te begeven op de weg om drugs te verhandelen" opgenomen. Hiermee kan bestuursrechtelijk worden opgetreden tegen drugsoverlast op straat. Dit kan door de 8

9 burgemeester worden toegepast als er sprake is van aantasting van de openbare orde en/of het woon- en leefklimaat. Nadruk zal echter liggen op strafrechtelijke handhaving. Drugsoverlast vanuit woningen. Op grond van artikel 174a Gemeentewet kan de burgemeester bij gedragingen in een woning waarbij de openbare orde rond die woning wordt verstoord, overgaan tot sluiting van de woning. 3.3 Locatie coffeeshop In augustus 2011 is de coffeeshop in Lelystad geopend. De locatie voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het coffeeshopbeleid van Daarnaast ligt de coffeeshop meer dan 350 meter van de dichtstbijzijnde school. Hierbij wordt opgemerkt dat er bij deze locatie sprake is van een tijdelijke voorziening, gelet op de verwachte ontwikkelingen van dit gebied. Te zijner tijd zal er - met inachtneming van de vestigingseisen, zoals aangegeven in bijlage 1 en 2 een nieuwe locatie gezocht moeten worden. Hierbij wordt opgemerkt dat voor al deze locaties geldt dat een procedure op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening moet worden doorlopen. 9

10 4. Juridisch kader lokaal coffeeshopbeleid Het juridisch instrumentarium met betrekking tot het coffeeshopbeleid in de gemeente Lelystad kenmerkt zich door een viertal regelingen: 1. Bevoegdheid burgemeester Op grond van artikel 4:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een bestuursorgaan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een aan hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid. Op basis van artikel 174 van de Gemeentewet is de burgemeester belast met het toezicht op openbare inrichtingen en met de uitvoering van verordeningen die betrekking hebben op dat toezicht. Hieruit volgt dat de bevoegdheid om tegen de vestiging van coffeeshops op te treden en ten aanzien hiervan beleid te voeren expliciet bij de burgemeester ligt. Dit betekent dat niet de gemeenteraad en het college, maar de burgemeester bevoegd is het coffeeshopbeleid vast te stellen. 2. Artikel 13b opiumwet Het coffeeshopbeleid is gebaseerd op artikel 13b van de Opiumwet. Artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen dan wel in of bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. Hierbij wordt uitgegaan van een actieve bestuurlijke handhaving door toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom. De situaties waarin de burgemeester gebruik maakt van deze bevoegdheid, zijn neergelegd in de beleidsregels vervat in deze notitie. 3. Verplichting tot verkrijgen exploitatievergunning Voor de vestiging van een coffeeshop geldt de verplichting tot het verkrijgen van een exploitatievergunning. De verplichting hiertoe is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Lelystad. De exploitatievergunning biedt de mogelijkheid om preventief te toetsen, of de exploitatie van een horecabedrijf zich al niet verdraagt met het woon- en leefklimaat en de openbare orde ter plaatsen. In de gemeente Lelystad is gekozen voor het werken met gedoogbeschikkingen, ter uitvoering van de in de artikel 13b van de Opiumwet beoogde sluitingsbevoegdheid, met daarnaast de vergunningplicht voor de exploitatie van een horecabedrijf zoals wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Lelystad. Belangrijk bij de keuze voor dit bestuurlijk-juridisch instrument is dat de exploitatie van een coffeeshop is toegestaan als gebleken is dat zowel de vestiging als ook de ondernemer ervan aan alle criteria van het coffeeshopbeleid en het beleid met betrekking tot de exploitatie van een horecabedrijf kan voldoen. Door koppeling van beide vereisten ontstaat er tegelijkertijd een intrekkings- respectievelijk sluitingsgrond indien de gedoogvoorwaarden worden overtreden. 4. Wet BIBOB Sinds 1 juni 2003 is de Wet BIBOB van kracht. BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur. De wet geeft gemeenten meer mogelijkheden bij het verlenen van vergunningen of bij wijziging van de 10

11 ondernemersvorm eventuele criminele activiteiten van de aanvragers van de vergunningen mee te wegen. Op grond van artikel 3 van de Wet BIBOB kan een vergunning geweigerd of ingetrokken worden wanneer: sprake is van een ernstig gevaar dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten; sprake is van een ernstig gevaar dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor het plegen van strafbare feiten; een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven vergunning een strafbaar feit is gepleegd (bv. Valsheid in geschrifte of omkoping). De keuze om artikel 3 al dan niet toe te passen is een discretionaire bevoegdheid. Gezien de zwaarte van de BIBOB-instrumenten zijn bestuursorganen bij wet verplicht beleid op te stellen, waarin op basis van algemene termen wordt geformuleerd in welke situaties een advies wordt aangevraagd bij het landelijk bureau BIBOB. Gemeente Lelystad heeft haar beleid reeds geïmplementeerd. 5. Handhaving. De keuze voor het systeem van gedoogbeschikkingen hangt samen met een actieve handhaving. Artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen. In de praktijk draagt de gemeente samen met het OM en de politie zorg voor de handhaving van het coffeeshopbeleid. Om een effectieve inzet van artikel 13b Opiumwet ter handhaving van het coffeeshopbeleid te realiseren zijn tussen gemeente, OM en politie handhavingafspraken gemaakt. Niet alleen op beleidsmatig, maar ook op operationeel niveau: wie doet wat bij welke overtreding? In dit 'handhavingarrangement' gaat het er vooral om dat de afspraken expliciet zijn vastgesteld, zodat de verschillende partners elkaar er ook op aan kunnen spreken. Zo zijn er afspraken over hoe er per type overtreding strafrechtelijk en hoe er bestuursrechtelijk wordt gereageerd en ook over het onderscheid dat wordt gemaakt in het geval er voor de eerste keer een overtreding wordt begaan, dan wel of dit voor een tweede of een derde keer is vastgesteld. Het handhavingarrangement wordt afzonderlijk vastgesteld. De twee nieuwe criteria zijn hierin opgenomen. 8. Vaststelling coffeeshopbeleid en het bevoegd gezag. Op basis van artikel 174 van de Gemeentewet is de burgemeester belast met het toezicht op openbare inrichtingen en met de uitvoering van verordeningen die betrekking hebben op dat toezicht. Coffeeshops zijn 'voor het publiek openstaande gebouwen', zoals bedoeld in artikel 174. De burgemeester is daarom bevoegd het beleid ten aanzien van coffeeshops vast te stellen. Artikel 4:81 Awb bepaalt namelijk dat beleidsregels worden vastgesteld door het bevoegde bestuursorgaan zelf. Dit neemt niet weg dat de burgemeester de gemeenteraad er zo veel mogelijk bij betrekt. De burgemeester is de raad op basis van artikel 180 van de Gemeentewet immers wel verantwoording verschuldigd over het door haar gevoerde beleid. Dit coffeeshopbeleid is op 20 december 2012 door de burgemeester van Lelystad vastgesteld en treedt op de dag na de openbare afkondiging ervan in werking. 11

12 BIJLAGE 1 Voorwaarden voor het toestaan van een coffeeshop in Lelystad I. Begrippen A. Verkooppunt: Onder 'verkooppunt' wordt in deze notitie verstaan: alle plekken en locaties, gedoogd en illegaal, waar of van waaruit op enig moment feitelijk handel in softdrugs plaatsvindt: coffeeshops, woningen, horecabedrijven, de straat, etc. B. Coffeeshop: Onder 'coffeeshop' wordt in deze notitie verstaan: een alcoholvrije horecagelegenheid (voor publiek toegankelijk, openbare inrichting waar de handel in en het gebruik van softdrugs zal worden toegestaan en de exploitant in het bezit is van een gedoogbeschikking. C. Overlast: In het kader van de rechtsbescherming worden er hoge eisen gesteld aan de onderbouwing van juridische maatregelen tegen bijvoorbeeld een coffeeshop. De bewijsvoering van overlast moet bestaan uit politierapporten die berusten op feitelijk, objectieve en controleerbare gegevens over parkeeroverlast, geluidshinder, vervuiling, etc. Maar ook (dreigende) aantasting van de openbare orde door criminele activiteiten zoals heling, geweldsdelicten, handel in vuurwapens of harddrugsgebruik of -handel kunnen reden zijn om tot sluiting over te gaan. Klachten van omwonenden en anderen moeten worden geregistreerd en geverifieerd en worden meegenomen bij de opbouw van een dossier, dat uiteindelijk als basis dient voor het hanteren van juridische maatregelen. Gevoelens van onveiligheid die niet worden ondersteund door objectieve feiten, zijn in juridische procedures niet bruikbaar. D. Exploitant: De 'exploitant' is degene die de coffeeshop exploiteert en op wiens naam de coffeeshop geëxploiteerd wordt. E. Exploitatievergunning Een vergunning zoals opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Lelystad. F. Personeel: Het 'personeel' omvat al degenen die feitelijk in de coffeeshop werkzaam zijn of werkzaamheden verrichten: de beheerder (degene die de dagelijkse en directe leiding van de coffeeshop heeft), andere werknemers van de exploitant en alle anderen die in de praktijk in de coffeeshop werkzaamheden verrichten. G. Gedoogbeschikking: Besluit met voorschriften waartegen niet wordt opgetreden tegen het exploiteren van een coffeeshop, indien aan de voorschriften wordt voldaan. Besluit met voorschriften van de burgemeester waardoor, indien aan de voorschriften wordt voldaan, tegen het exploiteren van een coffeeshop niet wordt opgetreden. De beschikking wordt op naam van de exploitant verleend en geldt voor slechts één locatie; de beschikking is niet overdraagbaar. 12

13 II. Vestigingseisen A. Maximumstelsel: Bij de vestiging van een coffeeshop mag het maximum aantal van één niet worden overschreden. B. Niet in strijd met geldende bestemmingsplan: Onverminderd het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening mag de vestiging van een coffeeshop niet in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan. De inrichting kan, zonodig, planologisch mogelijk worden gemaakt. C. Woon-en leefklimaat: De vestiging van een coffeeshop mag noch het woon- en leefklimaat in een straat of wijk noch het karakter van een straat op onaanvaardbare wijze aantasten. Bij de vestiging van een coffeeshop in een woonwijk is zonder meer sprake van overlast en aantasting van het woon- en leefklimaat. D. Winkelklimaat: Het winkelklimaat in de naaste omgeving mag door de aanwezigheid van de coffeeshop niet op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed of dreigen te worden beïnvloed. E. Alleen in het centrumgebied van Lelystad: Vestiging van een coffeeshop is alleen mogelijk in het centrumgebied van Lelystad (Gordiaan en Lelycentre) of in de directe omgeving daarvan. In straten waar de woonfunctie dominant aanwezig is, is de vestiging van een coffeeshop niet mogelijk (het gebied is aangegeven in bijlage 2.) F. Coffeeshop bij scholen c.a. De coffeeshop mag niet worden gevestigd binnen een straal van 350 meter van een school (voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) en 250 meter van jongerencentrum of andere locatie waar jongeren beneden de 18 jaar bijeenkomen. Ook vestiging van een coffeeshop binnen een straal van 250 meter rond het psychiatrisch ziekenhuis Meerkanten, gelegen aan de Gordiaandreef, is niet toegestaan. G. Exploitatievergunning: Van de gedoogbeschikking mag alleen dan gebruik worden gemaakt indien de ondernemer voor de exploitatie van de coffeeshop tevens beschikt over een exploitatievergunning zoals opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Lelystad. III. Verlening gedoogbeschikking. A. Gedoogbeschikking: 1. Het is niet toegestaan een coffeeshop te exploiteren zonder een daartoe door de burgemeester afgegeven gedoogbeschikking. 2. De gedoogbeschikking is aan de locatie van het verkooppunt en aan de persoon van de exploitant gebonden en is niet overdraagbaar. 13

14 B. Aanvraag gedoogbeschikking: De gedoogbeschikking dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de burgemeester van Lelystad. C. Te overleggen documenten bij aanvraag: Bij de aanvraag dienen in ieder geval de volgende documenten te worden meegezonden: a. een bewijs waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is tot het gebruik van het pand/ de ruimte bestemd voor de coffeeshop. b. een verklaring omtrent gedrag van exploitant, beheerder en personeel; c. een bewijs van opneming in de basis administratie persoonsgegevens van exploitant, beheerder en personeel; d. een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel D. Verleningsduur gedoogbeschikking: 1.De gedoogbeschikking als bedoeld onder "III Verlening gedoogbeschikking" bij A, wordt verleend voor de periode van 2 jaar, met ingang van de dag na die waarop de beschikking is toegezonden aan de exploitant. 2. De eerste gedoogbeschikking na inwerkingtreding van het beleid heeft een looptijd van één jaar. E. Advies politie: Bij een aanvraag voor de vestiging van een coffeeshop kan de burgemeester advies vragen aan de districtschef van de politie Lelystad. Dit advies wordt meegenomen bij de beoordeling van de aanvraag. F. Verbinden van voorschriften aan gedoogbeschikking: De burgemeester verbindt aan de gedoogbeschikking voorschriften ter bescherming van de belangen van het onderhavige coffeeshopbeleid. IV. Exploitatie-eisen A. Exploitant en personeel: 1. Zowel de exploitant, beheerder als overig personeel mogen in de afgelopen vijf jaar niet onherroepelijk veroordeeld zijn geweest. Het betreft hier veroordelingen ter zake misdrijven uit de Opiumwet, heling, geweldsdelicten of gebruik van en/of handel in vuurwapens. 2. De exploitant is verantwoordelijk voor de naleving van alle eisen en voorwaarden; deze verantwoordelijkheid omvat tevens het handelen en nalaten van het personeel. 3. De politie moet te allen tijde beschikken over een actuele personeelslijst, dat wil zeggen een lijst met de persoonsgegevens van al het personeel van de exploitant. De exploitant is verantwoordelijk voor het verschaffen van deze lijst aan de politie en voor het tijdig actualiseren van de lijst. 4. De exploitant, de beheerder en het personeel moeten de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. B. Open karakter: Er moet sprake zijn van een open inrichting. 14

15 C. Alcoholvrije inrichting: De coffeeshop is een alcoholvrije horecagelegenheid. Er mag geen alcohol worden geschonken, genuttigd of verkocht. Het is toegestaan niet alcoholhoudende dranken te verkrijgen voor gebruik ter plaatse. Het is een horeca-inrichting waar handel in en gebruik van softdrugs plaatsvindt. D. Geen exploitatie van een coffeeshop uit woning: Exploitatie van een coffeeshop in of vanuit een woning is niet toegestaan. E. Geen combinatie verkoop van smart/ecodrugs en softdrugs: Het is verboden om in de coffeeshop naast softdrugs ook smart- en /of ecodrugs te verkopen. F. Overlast: De exploitatie van de coffeeshop mag op geen enkele wijze hinder of overlast voor de omgeving veroorzaken of anderszins met zich meebrengen. In dat kader worden adequate maatregelen en inspanningen van de exploitant verwacht, die niet beperkt hoeven te blijven tot (bezoekers van) de coffeeshop zelf. De zorgplicht strekt zich ook uit tot de directe omgeving van de coffeeshop zodra sprake is van vormen van overlast die direct dan wel indirect te maken hebben met (bezoekers van) de coffeeshop. G. Geen terras en kansspelautomaten: Zowel om ongecontroleerde handel buiten te voorkomen alsook om ongewenste en onbedoelde confrontaties tussen coffeeshopbezoekers en anderen te vermijden, is het niet mogelijk om bij een coffeeshop een terras te exploiteren. Conform het gestelde in de Drugsnota is de plaatsing van kansspelautomaten zoals bedoeld in de Wet op de Kansspelen niet toegestaan. Daarnaast dienen drempelverlagende activiteiten te worden voorkomen. H. Sluitingstijden en geen ontheffing sluitingsuur: Coffeeshops dienen gesloten te zijn op: - maandag tot en met vrijdag van tot uur; - zaterdag en zondag van tot uur Ontheffing van het sluitingsuur is niet mogelijk. I. Controle en toezicht: Politieambtenaren en daartoe door de burgemeester aangewezen toezichthouders hebben te allen tijde onbelemmerd en ongehinderd toegang tot de coffeeshop. J. Afstemming en samenwerking: De exploitant moet medewerking verlenen aan activiteiten op het gebied van voorlichting, preventie, signalering en doorverwijzing. Tevens moet voldoende informatie- en voorlichtingsmateriaal aanwezig zijn. Tactus verslavingszorg onderhoud structureel contact met de coffeeshop. Zij voeren activiteiten (bijvoorbeeld training en folders verspreiding) uit in samenspraak met de coffeeshophouders ten behoeve van preventie van problematisch cannabisgebruik. K. Exploitatievergunning: Van een gedoogbeschikking mag geen gebruik worden gemaakt indien de ondernemer van de coffeeshop niet tevens beschikt over en door de burgemeester op grond van 15

16 artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening vereiste exploitatievergunning voor de exploitatie van een horecabedrijf. Bij de behandeling van een verzoek om een exploitatievergunning zal te allen tijde een toetsing op grond van de Wet BIBOB (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) plaatsvinden. V. Nadere toelichting verlening gedoogbeschikking. A. Gedoogbeschikking: Coffeeshops in Lelystad dienen te beschikken over een gedoogbeschikking die door dé burgemeester is afgegeven. In de gedoogbeschikking staan de voorwaarden opgenomen waaraan de exploitant moet voldoen. De gedoogbeschikking is niet overdraagbaar, is gebonden aan het verkooppunt en aan de persoon van de exploitant. B. Aanvraag gedoogbeschikking: Omdat, gelet op artikel 4:81 Awb en artikel 174 Gemeentewet, de burgemeester het bevoegd gezag is als het gaat om de toezicht op openbare inrichtingen en met de uitvoering van verordeningen die betrekken hebben op dat toezicht, dient een aanvraag voor een gedoogbeschikking gericht te worden aan de burgemeester van Lelystad. C. Te overleggen documenten bij aanvraag. Een belangrijk document daarbij is "een bewijs gerechtigdheid tot gebruik pand voor coffeeshops". Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat er gedoogbeschikkingen worden afgegeven aan exploitanten die dan niet over het pand, waarvoor de aanvraag is ingediend, kunnen beschikken bijvoorbeeld omdat de zakelijk gerechtigde (veelal de eigenaar) van het pand op het laatste moment toch afziet van het beschikbaar stellen van het pand voor een coffeeshop. Een dergelijk document geeft zekerheid voor de zakelijk gerechtigde van het pand, de potentiële coffeeshophouder en de burgemeester als verlener van de gedoogbeschikking. D. Afstemming en samenwerking: Op basis van dit coffeeshopbeleid moet de exploitant medewerking verlenen aan activiteiten op het gebied van voorlichting, preventie, signalering en doorverwijzing. Van exploitant, beheerder en personeel wordt een actieve houding verwacht bij de hierboven genoemde activiteiten. De exploitant dient samen te werken met andere partners die betrokken zijn bij het voorkomen van bijvoorbeeld overlast of verslaving. 16

17 BIJLAGE 2 Overzicht van het centrum van Lelystad. Vestiging van een coffeeshop is toegestaan in het gearceerde gedeelte. 17

18 BIJLAGE 3 Overzichtskaart van het centrum van Lelystad, met daarop de cirkels van 250 meter rond scholen voor voortgezet onderwijs en jongerencentrum Underground 18

Coffeeshopbeleid 2007

Coffeeshopbeleid 2007 Coffeeshopbeleid 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Coffeeshopbeleid 2007 Citeertitel Coffeeshopbeleid 2007 Besloten

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Handhavingarrangement coffeeshopbeleid

Handhavingarrangement coffeeshopbeleid Handhavingarrangement coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Handhavingarrangement coffeeshopbeleid

Nadere informatie

Coffeeshop handhavingsarrangement

Coffeeshop handhavingsarrangement Coffeeshop handhavingsarrangement Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde NUL-BELEID COFFEESHOPS Gemeente Bellingwedde 2014 Aanleiding In archiefstukken wordt aangegeven dat de gemeente Bellingwedde een nul-beleid hanteert voor coffeeshops. Echter is er in het archief geen raadsbesluit

Nadere informatie

Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer

Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Deventer. Nr. 76486 21 augustus 2015 Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer Inleiding In dit document zijn de gedoogcriteria

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011.

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. memo aan onderwerp van datum De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. College van Burgemeester en Wethouders 15 mei

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 32905 12 juni 2014 Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Gemeente Tilburg Vastgesteld

Nadere informatie

dat de gewijzigde Aanwijzing Opiumwet aanleiding vormt voor aanpassing van het coffeeshopbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet en;

dat de gewijzigde Aanwijzing Opiumwet aanleiding vormt voor aanpassing van het coffeeshopbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet en; Coffeeshopbeleid gemeente Almere 2013 De burgemeester van Almere, gelet op artikel 13b Opiumwet, de landelijke Richtlijn inzake opsporing- en vervolgingsbeleid Opiumwet (verder: Aanwijzing Opiumwet) en

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet versie 24 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Doelstelling van artikel 13b Opiumwet... 2 3. Juridisch kader... 3 4. Handhavingsarrangement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 24 077 Drugbeleid Nr. 293 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Over drugs en de coffeeshop (Wat is het?)

Over drugs en de coffeeshop (Wat is het?) Vragen en antwoorden tijdelijke coffeeshop Almere Buiten de Meridiaan Over drugs en de coffeeshop (Wat is het?) 1. Wat is een coffeeshop? Een coffeeshop is een horecabedrijf. Een gesloten ruimte, waar

Nadere informatie

artikel 13b van de Opiumwet en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Veenendaal (APV);

artikel 13b van de Opiumwet en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Veenendaal (APV); De burgemeester van de gemeente Veenendaal; overwegende dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen dan

Nadere informatie

A: geen affichering: betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit.

A: geen affichering: betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit. BELEID VAN DE BURGEMEESTER ALS UITVOERING VAN DE KADERSTELLING VAN DE GEMEENTERAAD ZOALS VASTGESTELD OP 19 MEI 2008 MET BETREKKING TOT HET SOFTDRUGSBELEID VOOR DE GEMEENTE SLIEDRECHT (kort aangeduid als

Nadere informatie

N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop

N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR399988_1 4 juli 2016 N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop Versiebeheer Versiebeheer Versie Datum 1.0 9 september 2011 Wijzigingen Eerste uitgave

Nadere informatie

Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk Datum: 16-10-2012 Versie: DEF Auteur: J. van Donselaar, COO Vastgesteld in maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond 3 Afstemming

Nadere informatie

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt:

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt: B en W. nr. 13.0496 d.d, 11-6-2013 BB.nr. 13.044 Onderwerp Vaststelling Sanctiebesluit Coffeeshops 2013 Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens van de commissie 1. kennis te nemen van het besluit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover bevoegd; b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wettelijk kader voor coffeeshopbeleid

1. Inleiding. 2. Wettelijk kader voor coffeeshopbeleid Besluit van de burgemeester van Goeree-Overflakkee tot vaststelling van de Beleidsregels inzake coffeeshops en handhaving gemeente Goeree-Overflakkee 2013. 1. Inleiding Veel gemeenten in Nederland hebben

Nadere informatie

Nulbeleid coffeeshops. gemeente Zeewolde

Nulbeleid coffeeshops. gemeente Zeewolde Nulbeleid coffeeshops gemeente Zeewolde 2 Aanleiding In de gemeenteraad is de discussie geweest, mede naar aanleiding van het VNG rapport Modernisering Cannabisbeleid waarin het failliet van het gedoogbeleid

Nadere informatie

Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout

Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

NEE. Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811

NEE. Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811 Datum: 17 augustus 2015 Team: JLV Tekenstukken: Nee Bijlagen: 3 Afschrift aan: n.v.t. N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

NULBELEID COFFEESHOPS GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

NULBELEID COFFEESHOPS GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM NULBELEID COFFEESHOPS GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM 2012 1 Aanleiding In de gemeente Kaag en Braassem zijn geen coffeeshops gevestigd en dat moet naar de mening van het bestuur zo blijven. In de voormalige

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 107405 16 november 2015 Speelautomatenhalverordening Leusden 2015 De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops

Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veenendaal. Nr. 129092 28 december 2015 Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops De burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer Verordening op de kans- en de behendigheidsspelen vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 19 december 2006 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd door de Kroon medegedeeld aan

Nadere informatie

1 Adresgegevens m.b.t. het gebouw/de inrichting waarvoor de gedoogverklaring moet gelden

1 Adresgegevens m.b.t. het gebouw/de inrichting waarvoor de gedoogverklaring moet gelden Aanvraagformulier Gedoogverklaring coffeeshop 1 Adresgegevens m.b.t. het gebouw/de inrichting waarvoor de gedoogverklaring moet gelden Handelsnaam: Postcode en woonplaats : 2 Aard van het bedrijf Wat is

Nadere informatie

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 24 077 Drugbeleid Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26

Nadere informatie

Exploitatievergunning

Exploitatievergunning Exploitatievergunning Als u in Kapelle een horecabedrijf wilt exploiteren, heeft u in de meeste gevallen een exploitatievergunning nodig. De horecabedrijven die in het bezit zijn van een rechtsgeldige

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR203206_1 12 juli 2016 Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast Inhoudsopgave 1. Inleiding -02-1.1. Vooraf -02-1.2. Beleidsmatig onderscheid -02-1.3.

Nadere informatie

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond 1. Inleiding Coffeeshops zijn alcoholvrije horecagelegenheden waar handel in en gebruik van

Nadere informatie

Het college kan criteria stellen om te voorkomen dat met name jongere doelgroepen op jonge leeftijd al in aanraking komen met coffeeshops.

Het college kan criteria stellen om te voorkomen dat met name jongere doelgroepen op jonge leeftijd al in aanraking komen met coffeeshops. Discussienotitie aanscherping lokaal coffeeshopbeleid De burgemeester is het bevoegde gezag betreffende de uitvoering van het lokaal coffeeshopbeleid. Hij verstrekt de exploitatievergunning voor het exploiteren

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid gemeente Zaanstad 16 juni 2015

Coffeeshopbeleid gemeente Zaanstad 16 juni 2015 Registratienummer 2015 / 197835 Coffeeshopbeleid gemeente Zaanstad 16 juni 2015 1 Inhoud 1 Inleiding...3 2 Doelstellingen huidig beleid...4 3 Effecten van het huidige beleid...4 4 Beleidswijzigingen 2015...

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Etten-Leur; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; Gelet op titel Va van de Wet op de kansspelen (Stb.

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten

Nadere informatie

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.)

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2007 tot het invoeren van een vergunningenstelsel voor grow-, smart en headshops;

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en II, dan wel aangewezen

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Corsanummer: 2008013733 Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Gemeente Bloemendaal Telefoon: 023 5225 565 E-mail: gemeente@bloemendaal.nl Internet: www.bloemendaal.nl Bezoekadres: Bloemendaalseweg 158

Nadere informatie

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten

Nadere informatie

Evaluatie Coffeeshopbeleid Waalwijk

Evaluatie Coffeeshopbeleid Waalwijk Evaluatie Coffeeshopbeleid Waalwijk December 2004 Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Inhoud van de evaluatie 3 Hoofdstuk 2 Vigerend coffeeshopbeleid Waalwijk 4 2.1 Inleiding

Nadere informatie

COFFEESHOPBELEID GEMEENTE WINTERSWIJK

COFFEESHOPBELEID GEMEENTE WINTERSWIJK Sb gemeente Winterswijk NOTA COFFEESHOPBELEID GEMEENTE WINTERSWIJK 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Het landelijke drugsbeleid 2 2.1 Doel 2 2.2 AHOJG-richtlijnen 3 3. Juridisch kader gemeentelijk coffeeshopbeleid

Nadere informatie

Gemeente Delft. Landelijke aanscherping coffeeshopbeleid

Gemeente Delft. Landelijke aanscherping coffeeshopbeleid Veiligheid IcM Gemeente Delft Programmering Phoenixstraat 16 261 1 AL Delfl Telefoon l401 5 Fax 015-2141724 Retouradres : Veiligheid, Postbus 78, 2600 ME Delfi Internet www.delff.nl Behandeld door: Beny

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 WONINGEN. 20 december 2013

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 WONINGEN. 20 december 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellendoorn. Nr. 4481 20 december 2013 Damoclesbeleid 2013 Nijverdal, 17 december 2013 Nr. 13INT04099 De Burgemeester van Hellendoorn, gelet op artikel 13b,

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en lijst II, dan wel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 De raad der gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 juli 2000; bijlage nr. 6.6; gelet op het bepaalde in artikel 30, 31

Nadere informatie

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier gedoogverklaring coffeeshop

Aanvraagformulier gedoogverklaring coffeeshop Aanvraagformulier gedoogverklaring coffeeshop Aanvraag ter verkrijging van een gedoogverklaring als bedoeld in het Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017 Gegevens stichting* inschrijfnummer KvK : 2. naam van

Nadere informatie

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Inhoud 1. inleiding a. huidig coffeeshopbeleid b. regionale afspraken c. aanleiding blauwe nota d. doel van de blauwe nota 2. opdracht raad a. opdrachtomschrijving

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Jaar: 2008 Nummer: 61 Besluit: Burgemeester 28 oktober 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL MAXIMUMSTELSEL COFFEESHOPS HELMOND 2008

Jaar: 2008 Nummer: 61 Besluit: Burgemeester 28 oktober 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL MAXIMUMSTELSEL COFFEESHOPS HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 61 Besluit: Burgemeester 28 oktober 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL MAXIMUMSTELSEL COFFEESHOPS HELMOND 2008 De burgemeester van Helmond Gehoord het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Damoclesbeleid Gemeente Sluis

Damoclesbeleid Gemeente Sluis Damoclesbeleid Gemeente Sluis Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Doel van Wet Damocles 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Doel van Wet Damocles 2 2.2.1 Algemeen 2 2.2.2 Doel van het gemeentelijk Damoclesbeleid 3 3. Wet

Nadere informatie

Verordening winkeltijden Zoetermeer

Verordening winkeltijden Zoetermeer Verordening winkeltijden Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Verleningsvoorschriften 2013

Verleningsvoorschriften 2013 Verleningsvoorschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Verleningsvoorschriften Citeertitel Verleningsvoorschriften Besloten

Nadere informatie

Nota van de Burgemeester

Nota van de Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van de Burgemeester onderwerp Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer Burgemeester drs. Theo Weterings Datum besluit 30 augustus 201 6 inlichtingen C. Bremer (carola.bremer@haarlemmermeer.nl)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013 Jaar: 2013 Nummer: 82 Besluit: Burgemeester 25 oktober 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond,

Nadere informatie

Beleidsregels voor het verlenen, wijzigen en intrekken van standplaatsvergunningen

Beleidsregels voor het verlenen, wijzigen en intrekken van standplaatsvergunningen Beleidsregels voor het verlenen, wijzigen en intrekken van standplaatsvergunningen Technische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Hoogeveen Officiële naam regeling Beleidsregels

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

B. Roemelink (politie) Advies: 1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief door te zenden aan de gemeenteraad. Nee. Nee & RAADSINFORMATIEBRIEF

B. Roemelink (politie) Advies: 1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief door te zenden aan de gemeenteraad. Nee. Nee & RAADSINFORMATIEBRIEF VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: T. Hoogendoorn Tel.nr.: 06-83338347 Nummer: 14A.00306 Datum: 11 november 2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken: Ja

Nadere informatie

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Papendrecht

Nadere informatie

BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HG 17758 GemHG/INT/12671

Nadere informatie

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008 Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008 De burgemeester van Velsen, gelet op artikel 13b Opiumwet, de landelijke Richtlijn inzake opsporing- en vervolgingsbeleid

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Datum vaststelling 24 januari 2014 Datum inwerkingtreding 17 februari 2014 Laatste wijziging 3 februari 2016 Inwerkingtreding laatste wijziging

Nadere informatie

Aanvraagformulier gedoogverklaring coffeeshop

Aanvraagformulier gedoogverklaring coffeeshop De burgemeester van de gemeente Harderwijk; b e s l u i t vast te stellen het volgende Aanvraagformulier gedoogverklaring coffeeshop : (aanvraag ter verkrijging van een gedoogverklaring als bedoeld in

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Beleidsregels Handhaving Opiumwet Oplegvel Informatienota Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr. 2009/2531 ZONDER

Nadere informatie

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis van artikel 13b Opiumwet

Vast te stellen hieronder opgenomen Damoclesbeleid lokalen en woningen op basis van artikel 13b Opiumwet Ons kenmerk G.15.01258 ii urn in li ui ii in ii ii Dossiercode: Besluit van de Burgemeester De burgemeester van besluit: Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis

Nadere informatie

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 De burgemeester van Twenterand; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegende: 1. dat artikel 13b lid 1 Opiumwet

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast Beleidsregels van de burgemeester van Vaals voor de toepassing van artikel 3b Opiumwet en artikel 74a Gemeentewet Inhoudsopgave Blz.. Inleiding 3 t/m 6 Vooraf 3 t/m 5 Beleidsmatig onderscheid 5 Relatie

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiderdorp. Nr. 282 2 januari 2017 Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca Inleiding Een eerder Sanctiebesluit van gemeente Leiderdorp, relatief kort

Nadere informatie

COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF

COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF No: \2. Van : 2.o\.'h Ontvangen bij Griffier : (o-^ Verspreid per e-mail : lo O uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlictitingen bij sector/afdeling doorkiesnr.

Nadere informatie

Aanvraagformulier winkel exploitatievergunning

Aanvraagformulier winkel exploitatievergunning Aanvraagformulier winkel exploitatievergunning Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:40c Afdeling Publiekszaken Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u bij de gemeente Roosendaal een aanvraag

Nadere informatie

VERORDENING langdurigheidstoeslag Lelystad 2012

VERORDENING langdurigheidstoeslag Lelystad 2012 VERORDENING langdurigheidstoeslag Lelystad 2012 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING langdurigheidstoeslag Lelystad

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatievergunning horeca

Aanvraagformulier Exploitatievergunning horeca Aanvraagformulier Exploitatievergunning horeca Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:28 Afdeling Dienstverlening, team Vergunningen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u bij de gemeente

Nadere informatie

VERORDENING ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Lelystad

VERORDENING ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Lelystad VERORDENING ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING ruimte-

Nadere informatie

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013 Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013 De burgemeester en burgemeester en wethouders van Velsen, ieder voor zover het zijn/hun bevoegdheid

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl Commissie Mens & Samenleving Behandeld door J.C.D. Hofland Doorkiesnummer 030-28 61256 E-mail j.hofland@utrecht.nl Onderwerp Aanpassing

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) 1 Beleidsregels voor de toepass van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuw evolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Waalwijk; Overwegende dat: In

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning

Aanvraagformulier exploitatievergunning Aanvraagformulier exploitatievergunning Als u een onderneming gaat exploiteren, welke valt onder de reikwijdte van artikel 2.2a.2.2 of 2.2a.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2004, dient

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning

Aanvraagformulier exploitatievergunning Aanvraagformulier exploitatievergunning Als u een onderneming gaat exploiteren, welke valt onder de reikwijdte van artikel 2.20 of 2.33 van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2014, dient u in het

Nadere informatie

Evaluatie coffeeshopbeleid

Evaluatie coffeeshopbeleid Vastgesteld door het college d.d. 17 december 2004 Inwerkingtreding d.d. 31 december 2004 Gemeente Zandvoort Telefoon: 023 574 01 00 Fax: 023 571 37 24 Email: info@zandvoort.nl Internet: www.zandvoort.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; Burgemeester van Schouwen-Duiveland; gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat de effecten van illegale verkooppunten van verdovende middelden

Nadere informatie

Damoclesbeleid Echt-Susteren

Damoclesbeleid Echt-Susteren Geme ^Echt-Susteren Damoclesbeleid Echt-Susteren Artikel 13b Opiumwet 1 ste wijziging Damoclesbeleid Echt-Susteren Inhoudsopgave Artikel 1: Algemeen 3 Artikel 2: Lokalen 5 Softdrugs 5 Harddrugs 5 ArtikelS:

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Aan de gemeenteraad. 1. Inleiding Omdat de totstandkoming

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam Gemeente Loon op Zand De Burgemeester van Loon op Zand, overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder bestuursdwang toe te passen indien

Nadere informatie