COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF"

Transcriptie

1 COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF No: \2. Van : 2.o\.'h Ontvangen bij Griffier : (o-^ Verspreid per lo O uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlictitingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/ juni 2013 SECR/Kabinet en Communicatie AAN de voorzitter van de commissie Bestuur en Middelen bijlage(n) betreffende -1 - Commissie-informatiebrief inzake vaststelling door de burgemeester van het nieuwe Damoclesbeleid voor coffeeshops en andere actuele ontwikkelingen. Geachte voorzitter, Eerder heb ik u bij brieven van 6 mei 2013 en 13 mei 2013 geïnformeerd over de situatie rond de Roermondse coffeeshops in verband met het voornemen van de coffeeshophouder om met ingang van zondag 5 mei 2013 het zgn. "Ingezetenen- criterium" niet meer te hanteren bij de verkoop van softdrugs. Ik heb aangegeven u op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen op dit gebied. Bij deze informeer ik u over de laatste stand van zaken. 1. Vaststelling van het nieuwe damoclesbeleid ten aanzien van coffeeshops In mijn brief van 13 mei 2013 heb ik u medegedeeld dat er nieuwe beleidsregels in voorbereiding zijn voor toepassing van mijn bevoegdheid tot sluiting van coffeeshops als bedoeld in artikel 13b van de Opiumwet. Bijgaand treft u deze nieuwe beleidsregels, die ik op 26 juni 2013 heb vastgesteld, aan. In deze beleidsregels is de afschaffing van het zgn. Besloten club-criterium (B-criterium) bij de toegang tot de coffeeshops verdisconteerd en heeft de burgemeester bij constatering dat het Ingezetenen - criterium (I-criterium) wordt overtreden meer mogelijkheden dan voorheen wat betreft het bepalen van de duur van de sluiting. 2. Uitspraken van de strafkamer van de rechtbank te Maastricht De strafkamer van de rechtbank te Maastricht heeft op 26 juni 2013 zes verdachten van de verkoop c.q. de medeplichtigheid aan de verkoop van softdrugs vanuit coffeeshops in Maastricht aan nietingezetenen van Nederiand veroordeeld tot voon/vaardelijke taakstraffen en geldboetes. Eén verdachte is vrijgesproken van het medeplegen van de verkoop van softdrugs wegens gebrek aan bewijs. Het zal duidelijk zijn dat over de gevolgen van deze vonnissen voor de handhaving van het I-criterium bij de coffeeshops nog ovedeg plaatsvindt met de politie en het Openbaar Ministerie. Ik verzoek u de brief door te geleiden naar de leden van de commissie. I

2 ^ gemeente Roermond Damoclesbeleid Coffeeshops 2013 Artikel 13b Opiumwet De burgemeester van Roermond; Ovenwegende: dat artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in, of op, dan wel bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst 1 of11 wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is (Damoclesbevoegdheid); dat voor de toepassing van de bevoegdheid voortvloeiende uit artikel 13b van de Opiumwet ten aanzien van coffeeshops die door de burgemeester worden gedoogd en waarvoor een exploitatievergunning is verleend, aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in de Aanwijzing Opiumwet, vastgesteid door het College van Procureurs Generaal en het landelijke gedoogbeleid voor coffeeshops;^ dat met ingang van 1 mei 2012 het landelijke gedoogkader voor coffeeshops in Zuid-Nederland ingrijpend is gewijzigd, resulterend in de vaststelling van het "Damoclesbeleid 2012", op 19 maart 2012, door de burgemeester, welke beleidsregels bij besluiten van 1 mei 2012 (eerste wijziging) en van 23 juli 2012 (tweede wijziging) zijn gewijzigd; dat het landelijk gedoogbeleid laatstelijk opnieuw is gewijzigd, zoals verwoord in een briefvan de Minister van Veiligheid & Justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten - Generaal van 19 november 2012 en is opgenomen in de gewijzigde Aanwijzing Opiumwet die op 1 januari 2013 in werking is getreden op 1 januari 2013 (Stcrt. 24 december 2012, nr ) hetgeen aanleiding vormt voor de vaststelling van de onderhavige beleidsregels "Damoclesbeleid coffeeshops 2013"; dat voor de motivering van de onderstaande beleidsuitgangspunten verwezen wordt naar de Aanwijzing Opiumwet en de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie; dat vanwege het belang van eenduidigheid van handhaving (de afstemming van bestuurlijk gedoogbeleid op strafrechtelijk gedoogbeleid) wordt gekozen om de landelijke criteria als venvoord in de Aanwijzing Opiumwet over te nemen; dat onderdeel van die criteria het ingezetenencriterium betreft, waan/an het Hof Den Haag in een arrest van 18 december 2012 heeft geoordeeld dat dit criterium rechtmatig in de Aanwijzing is In staatsblad 2013, nummer 1 is lijst 11 behorende bij de Opiumwet aangepast. Deze wijziging is op 5 januari 2013 in werking getreden. De wijziging houdt in dat het middel "Qat" officieel als een softdrug wordt aangemerkt. In de toelichting bij het besluit wordt expliciet opgemerkt dat plaatsing op de lijst II van de Opiumwet van het middel niet betekent dat de (I) AHOJG - criteria op enigerlei wijze op Qat van toepassing zullen zijn. Plaatsing van deze lijst heefl dus niet tot gevolg dat Qat alleen aan gebruikers kan worden verkocht wanneer de verkoper voldoet aan de (I) AHOJG - criteria die door het Openbaar Ministerie in de Aanwijzing van de Opiumwet zijn opgenomen. 1

3 opgenomen; dat met toepassing van het ingezetenencriterium - l<ort samengevat - wordt beoogd het drugstoerisme tegen te gaan, waarmee wordt voldaan aan verdragsrechtelijke verplichtingen en dat daarmee tevens wordt beoogd een vermindering van de met de coffeeshops samenhangende criminaliteit te bereiken door verkleining van de afzetmarkt; dat het drugstoerisme een ernstig probleem is voor zowel de internationale als de nationale rechtsorde, gelet op het feit dat het drugstoerisme door de jaren heen heeft geleid tot een enorme uitbreiding van de vraag naar softdrugs, In het bijzonder in grensgemeenten; dat het gevolg daarvan is een met de sterk gestegen vraag overeenkomende groei in omvang en omzet van veei coffeeshops, tena/ijl daardoor de oorspronkelijke doelstelling van het gedoogbeleid voor coffeeshops (kleinschalige voorzieningen, die de lokale markt bedienen) niet meer wordt bereikt; dat de sterke verwevenheid van boven- en onderwereld waar het de productie en distributie van cannabis betreft, die het laatste decennium manifest is geworden, een rechtstreeks gevolg is van de door het drugstoerisme toegenomen vraag; dat uit het rapport "Voor een gezamenlijke beheersing van de drugsgerelateerde criminaliteit in de Euregio Maas-Rijn" blijkt dat het vorenstaande zich in versterkte mate in deze regio voordoet; dat het ingezetenencriterium voldoet aan de eis dat deze in overeenstemming moet zijn met het recht van de Europese Unie en (artikel 1 van) de Grondwet; dat het tegengaan van het drugstoerisme en de daarmee gepaard gaande overlast een onderdeel is van de drugsbestrijding, die verband houdt met de handhaving van de openbare orde alsook met de bescherming van de gezondheid van de burgers, zowel op het niveau van de lidstaten als op dat van de Europese Unie; dat het gezien de door de Unie en haar lidstaten aangegane verbintenissen, geen twijfel lijdt dat die doelstellingen een rechtmatig beiang vormen dat in beginsel een beperking van de verplichtingen kan rechtvaardigen die door het Unierecht zelfs krachtens een fundamentele vrijheid zoais het vrij verrichten van diensten worden opgelegd; dat het buiten kijf staat en in rechte is komen vast te staan dat een verbod om niet-ingezetenen tot coffeeshops toe te laten een maatregel is om het drugtoerisme aanzienlijk te beperken en bijgevolg de daardoor veroorzaakte problemen te verminderen; dat het onderscheid tussen ingezetenen en niet-ingezetenen met het oog op het doel van het Ingezetenencriterium om drugstoerisme en daarmee gepaard gaande overlast te bestrijden gerechtvaardigd is; dat het in de Aanwijzing Opiumwet opgenomen ingezetenencritenum onderdeel uitmaakt van het lokale handhavingbeleid en dat het ingezetenencriterium in Roermond een adequaat middel is gebieken in de aanpak van het drugstoerisme; dat ovedeg is gevoerd tussen de 8 Limburgse coffeeshopgemeenten met politie en justitie over de aanpassing van de door burgemeesters van deze gemeenten vast te stellen beleidsregels voor de toepassing van artikel 13b van de Opiumwet met betrekking tot coffeeshops maar dat in het lokale driehoeksoverleg van de gemeente Roermond op 7 mei 2013 de behoefte is uitgesproken om voor Roermond op de lokale behoefte afgestemde beleidsregels vast te steiien; dat de burgemeester recentelijk gewijzigde beleidsregels heeft vastgesteld voor de handhaving van het samenscholingsverbod als bedoeid in artikel 2:1 van de Algemene plaatselijke verordening alsmede een gewijzigde instructie voor het opleggen van gebiedsontzeggingen als bedoeld in artikel 2:1b van de Algemene plaatselijke verordening en dat het vaststeilen van deze nieuwe beleidsregels voor het toepassen van de Damoclesbevoegdheid ten aanzien van coffeeshops het sluitstuk vormt in het geheel van bestuuriijke maatregelen welke er op zijn gericht de ovedast van coffeeshops in de gemeente Roermond te beheersen; 2

4 dat in tiet iol<aie driehoel<soverleg van 7 mei 2013 is afgesprol<en dat zow/ei politie als justitie waar mogelijl< toezichts- en opsporingsbevoegheden zullen inzetten op grond waarvan de burgemeester de bevoegdheid die in deze beleidsregel aan de orde is, kan toepassen in overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals met name het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel; dat in deze beleidsregels met name omtrent de duur van de sluiting bepalingen zijn opgenomen waarin de behoefte tot "lokaal maatwerk" tot uitdrukking komt; dat komt omdat er in Roermond slechts twee coffeeshops worden geëxploiteerd; bij het bestuursrechtelijk optreden van de burgemeester tegen overtreding van de hierna te noemen: "(I) AHOJG - criteria", zoals opgenomen in de Aanwijzing Opiumwet is er dan ook behoefte aan het hanteren van specifieke sluitingstermijnen die afwijken van de sluitingstermijnen die in het beleid van de andere 7 Limburgse coffeeshopgemeenten worden gehanteerd; dat de navolgende criteria gelden bij de beoordeling van de vraag of tegen een coffeeshop wordt opgetreden: A: geen affichering: dit betekent geen enkele vorm van reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit; H: geen harddrugs: dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht worden; O: geen overlast; onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshops, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshops rondhangende klanten en straatdealers; J: geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang voor jeugdigen tot een coffeeshop; gelet op de toename van het cannabisgebruik onder jongeren is gekozen voor een strikte handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar; G: geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: dat wii zeggen hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruik (= 5 gram); I: geen toegang voor en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland. dat in de voor deze coffeeshops verieende exploitatievergunning o.a. het voorschrift is opgenomen dat vanuit de coffeeshop geen smartdrugs (paddo's of andersoortige smartproducten), eco-drugs, smartof aanverwante producten voorhanden mogen zijn en/of worden verkocht; gelet op het bepaalde in artikel 13b van de Opiumwet: Besluit: ter uitvoering van artikel 13b van de Opiumwet nieuwe beleidsregels vast te stellen getiteld: "Damoclesbeleid Coffeeshops 2013" Begnpsbepalingen: a. Harddrugs: alle middelen die vermeid worden op lijst I bij de Opiumwet. b. Softdrugs: alle middelen die vermeld worden op lijst II bij de Opiumwet. c. Ingezetene: een persoon die zijn woonadres heeft in een gemeente van Nederland. d. Transactie in coffeeshop: alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot eenzelfde koper. Neutrale zone: deel van de coffeeshop waarin de toegangscontrole plaatsvindt en geen verkoop is toegestaan (in de meest brede zin van het woord, daaronder derhalve tevens begrepen de verkoop van alcoholvrije dranken), welk deel uitsluitend bij de hoofdingang van de coffeeshop mag worden gesitueerd (als dat niet mogelijk is, is geen neutrale zone toegestaan) en welk deel maximaal 12 m groot mag zijn. Algemeen 1. Tenzij in deze beleidsregels anders is bepaald, wordt als beleidsuitgangspunt gekozen voor het toepassen van bestuursdwang in de vorm van het opleggen van een last onder bestuursdwang en niet 3

5 voor de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom. De last onder bestuursdwang is een directer middel dat in tegenstelling tot de last onder dwangsom op termijn zekerheid biedt tot feitelijke beëindiging van de overtreding. Het doel van de bevoegdheid op grond van artikel 13b van de Opiumwet is namelijk om de ernstige gevolgen van de drugshandel, namelijk de inbreuk op de rechtsorde en de dsico's van de volksgezondheid en het woon- en leefklimaat, feitelijk teniet te doen. 2. Bij oplegging van een last onder bestuursdwang wordt de eigenaar of exploitant van de coffeeshop gelast de coffeeshop te sluiten en gesloten te houden voor een bepaalde periode. Deze sluiting wordt op de gevel van de coffeeshop bekend gemaakt. Indien niet wordt voldaan aan de last, wordt bestuursdwang toegepast, waarbij wordt gekozen voor feitelijke sluiting en verzegeling door de burgemeester op kosten van de overtreder. Dit moet als de meest effectieve maatregel worden beschouwd om de met de Opiumwet strijdige situatie te doen beëindigen en herhaling ervan te voorkomen. Bij wijze van uitzondering kan in concrete gevallen, waar het middel van sluiting niet adequaat of niet evenredig is, bekeken worden welke andere bestuursrechtelijke maatregel dient te worden toegepast. Indien het bijvoorbeeld gaat om affichering in een coffeeshop in strijd met de gedoogcriteria voor de affichenng in de Aanwijzing Opiumwet, zal de maatregel kunnen bestaan uit het verwijderen van de reclame-uitingen. Alleen in dit soort gevallen blijft ook de toepassing van een last onder dwangsom een optie. 3. De bevoegdheid van de burgemeester op basis van artikel 13b van de Opiumwet en de overige daarmee samenhangende maatregelen kan uitsluitend toepassing vinden op basis van schriftelijke bewijsstukken. 4. Ais begunstigingstermijn wordt een periode van 24 uur aangehouden, waarbinnen betrokkene zelf in de gelegenheid is om gehoor te geven aan de opgelegde last. 5. Indien er feitelijk tot sluiting wordt overgegaan, zai de coffeeshop voor eenieder ontoegankelijk worden gemaakt. 6. De duur van de sluiting is afhankelijk van de overtreding en van de vraag of de coffeeshop reeds eerder gesloten is geweest en varieert van een sluiting voor 1 week tot een sluiting voor onbepaalde tijd in combinatie met intrekking van de vergunning. Bijgaande handhavingsmatrix bevat daarvoor een schema. 7. De burgemeester handelt overeenkomstig deze beleidsregels, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die tot afwijking van deze beleidsregels nopen. 8. Voor het toepassen van de bevoegdheid voortvloeiende uit artikel 13b van de Opiumwet wordt verwezen naar aanwezigheid van verdovende middelen op lijst I en II van de Opiumwet. 9. Met betrekking tot de omschrijving van het "verkopen, afleveren, verstrekken dan wel daartoe aanwezig hebben" van verdovende middelen volgt uit het woord "daartoe" dat de enkele aanwezigheid van verdovende middelen - waaronder hennep in ai zijn verschijningsvormen - ten behoeve van verkoop, aflevering of verstrekking de bevoegdheid verschaft tot sluiting. Teneinde een last onder bestuursdwang of een iast onder dwangsom op te leggen is het niet vereist dat de verdovende middelen daadwerkelijk zijn verhandeld. 10. Bij toepassing van de bevoegdheid voortvloeiende uit artikel 13b van de Opiumwet wordt aansluiting gezocht bij de artikelen 2, 3,10 en 11 van de Opiumwet en de Aanwijzing Opiumwet, Concreet betekent dit dat sprake is van een overtreding in de zin van dit beleid bij een hoeveelheid softdrugs van méér dan 5 gram, of bij een hoeveeiheid harddrugs van meer dan 0,5 gram. 4

6 11. Er zal bestuursrechtelijk worden opgetreden indien een coffeeshop zich niet houdt aan de landelijk door het Openbaar Ministerie vastgestelde AHOJG-l-crIteria, zoais hierna aangegeven. 12. De coffeeshophouder is verplicht mee te werken aan een controle door de toezichthouder op de naleving van de inhoud van de exploitatievergunning, het gestelde bij of krachtens de Aigemene plaatselijke verordening, het gestelde in de Aanwijzing Opiumwet en het onderzoek of er aanleiding is voor toepassing van artikel 13b van de Opiumwet. Niet meewerken wordt gezien als een mogelijkheid om aanstonds een last onder bestuursdwang op te ieggen als bedoeld in deze beleidsregels. 13. Ingezetenen van Nederland (I): a. Indien er sprake is van het overtreden van het ingezetenen criterium (i-criterium) wordt bij de eerste constatering van een overtreding de coffeeshop gesloten voor de duur van één week. Indien binnen 6 maanden hierna een T overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twee weken. Indien binnen 1 jaar na de T overtreding een 3^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor één maand, indien 1 jaar na de 3 overtreding een 4^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor één jaar, indien binnen 3 jaar na de 4^ overtreding een 5^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor onbepaalde tijd en wordt de vergunning ingetrokken. b. Het is de verantwoordelijkheid van de coffeeshophouder te controleren of een (beoogde) klant ingezetene van Nederland is. c. Indien tijdens een controle in de coffeeshop blijkt dat er een niet-ingezetene aanwezig is in de coffeeshop dan is er sprake van een overtreding van het I-criterium. d. Er is geen sprake van een overtreding van het I-criterium indien een niet-ingezetene zich enkel (bijvoorbeeld met het oog op een aanstaande controle) bevindt in de "neutrale zone" van de coffeeshop, zoals aangeduid op de bij de exploitatievergunning behorende tekening. 14. Affichering (A): Indien er sprake is van Affichering in strijd met de Aanwijzing Opiumwet (A-criterium) wordt bij een 1 constatering van een overtreding een waarschuwing gegeven dat de affichering onmiddellijk dient te worden veoa/ijderd en ongedaan gemaakt. Indien daaraan geen gevolg wordt gegeven wordt een last onder bestuursdwang opgelegd gericht op het (laten) venwijderen van de reclame-uitingen of zal een last onder dwangsom worden opgelegd, zulks afhankelijk van de concrete situatie. Indien binnen 1 jaar hierna een T overtreding wordt geconstateerd wordt de inrichting gesloten voor de duur van één maand. Indien binnen 1 jaar na de overtreding een 3 overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor drie maanden. 15. Harddrugs (H): Indien er sprake is van verkoop, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van Harddrugs (H-criterium) zal bij de 1^ constatering van een overtreding zonder waarschuwing direct worden overgegaan tot sluiting van de inrichting voor de duur van twaalf maanden. In spoedeisende gevallen kan worden besloten dat op basis van artikel 5:31, eerste lid Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestuursdwang zal worden toegepast zonder voorafgaande last. Indien binnen 3 jaar na een 1 constatering van een overtreding een T overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor onbepaalde tijd en wordt de vergunning ingetrokken. 5

7 16. Overlast (O): Indien er sprake is van het overtreden van het Overlast-criterium (O-criterium) wordt bij de eerste constatering van een overtreding de coffeeshop gesloten voor de duur van één week. Indien binnen 6 maanden hierna een 2^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twee weken. Indien binnen 1 jaar na de T overtreding een 3^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor één maand, indien 1 jaar na de 3 overtreding een 4^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor één jaar, indien binnen 3 jaar na de 4^ overtreding een 5^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor onbepaalde tijd en wordt de vergunning ingetrokken. 17. Jeugdigen (J): a. Indien sprake is van toelating van of verkoop aan Jeugdigen (J-criterium) wordt bij de 1* constatering van een overtreding de inrichting gesloten voor drie maanden. Indien binnen 1 jaar hierna een 2^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden. Indien binnen 1 jaar na de T overtreding een 3^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden. Indien binnen 3 jaar na de 3 overtreding een 4^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor onbepaalde tijd en wordt de vergunning ingetrokken. b. Er wordt niet handhavend opgetreden indien een jeugdige zich enkei (nog vóór controle) bevindt in de "neutrale zone" van de coffeeshop, zoals aangeduid op de bij de vergunning behorende tekening. 18. Grote hoeveelheden (G): Indien sprake is van verkoop van Grote hoeveelheden (G-criterium) (meer dan 5 gram per transactie) wordt bij de 1^ constatering van een overtreding een waarschuwing gegeven dat de geconstateerde overtreding onmiddellijk gestaakt dient te worden. Indien ondanks de waarschuwing binnen 1 jaar hierna een 2^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden. Indien binnen 1 jaar na de T overtreding een 3^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden. Indien binnen 3 jaar na de 3^ overtreding een 4^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor onbepaalde tijd en wordt de vergunning ingetrokken. 19. Aanwezigheid van een te grote handelsvoorraad: Indien er in de inrichting een handelsvoorraad wordt aangetroffen in strijd met het bepaaide daaromtrent in de Aanwijzing Opiumwet wordt bij de 1^ constatering van een overtreding een waarschuwing gegeven dat de geconstateerde overtreding onmiddellijk gestaakt dient te worden. Indien ondanks de waarschuwing binnen 1 jaar hierna een 2^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden. Indien binnen 1 jaar na de 2^ overtreding een 3 overtreding wordt geconstateerd, wordt de Inrichting gesloten voor twaalf maanden. Indien binnen 3 jaar na de 3^ overtreding een 4^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor onbepaalde tijd en wordt de vergunning ingetrokken. 20. Indien er sprake is van samenloop van overtredingen van (l)ai-iojg-criteria in die zin dat een tweede of volgende overtreding een ander criterium betreft dan de eerste overtreding, en de aan die overtredingen gekoppelde maatregel hetzelfde is, wordt de nieuwe overtreding als recidive beschouwd. 21. De geldende beleidsregels opgenomen in het "Damoclesbeleid 2012 Coffeeshops, tweede wijziging", vastgesteld op 23 juli 2012 worden ingetrokken. 22. Deze beleidsregels worden aangehaald ais: "Damoclesbeleid Coffeeshops 2013". 6

8 23, Dit beleid is vastgesteld bij besluit van 26 juni 2013, De wnd. burgemeestef^n Roermond, mr, P.A.G. Cammaert Bijlage: Bestuursrechtelijke handhaving Opiumwet - Coffeeshops 2013 Openbaar bekend gemaakt in het huis-aan-huisblad "De Trompetter" van 2 juli Inwerkingtreding: 3 juli

9 BESTUURSRECHTELIJKE HANDHAVING OPIUMWET - COFFEESHOPS 2013 Overtreding gedoogcriteria Ingezetenen Gemeente Roermond - bestuursrechtelijk 1 overtreding sluiting van 1 weel<. binnen 6 maanden een 2 overtreding sluiting van 2 w/eken binnen 1 jaar na de T overtreding een 3 overtreding sluiting voor 1 maand binnen 1 jaar na de 3^ overtreding een 4^ overtreding sluiting voor 1 jaar Affichering binnen 3 jaar na de 4 overtreding een 5^ overtreding sluiting voor onbepaalde tijd en intrekking vergunning. 1^ overtreding onmiddellijke w/aarschuwing geen gevolg dan een last onder bestuursdw/ang gericht op het (iaten) verwijderen van de reclameuitingen of een last onder dwangsom, zulks afhankelijk van de concrete situatie binnen 1 jaar een T overtreding sluiting voor 1 maand Harddrugs Ovedast binnen 1 jaar een 3 overtreding sluiting voor 3 maanden 1^ overtreding sluiting 12 maanden binnen 3 jaar een T overtreding sluiting voor onbepaalde tijd en intrekking vergunning 1^ overtreding sluiting van 1 week binnen 6 maanden een T overtreding sluiting van 2 weken. binnen 1 jaar na de T overtreding een 3^ overtreding sluiting voor 1 maand binnen 1 jaar na de 3 overtreding een 4^ overtreding sluiting voor 1 jaar Jeugdigen binnen 3 jaar na de 4 overtreding een 5^ overtreding sluiting voor onbepaalde tijd en intrekking vergunning. 1^ overtreding sluiting voor drie maanden binnen 1 jaar een 2^ overtreding sluiting voor zes maanden binnen 1 jaar na de 2^ overtreding een 3 overtreding sluiting voor 12 maanden

10 te Grote hoeveelheid (> 5 gram) binnen 3 jaar na de 3 overtreding een 4 overtreding sluiting voor onbepaalde tijd en intrekking vergunning 1 overtreding waarschuwing binnen 1 jaar hierna een 2^ overtreding sluiting voor zes maanden. binnen 1 jaar na de T overtreding een 3^ overtreding sluiting voor 12 maanden te Grote handelsvoorraad (> 500 gram) binnen 3 jaar na de 3 overtreding een 4^ overtreding sluiting voor onbepaalde tijd en intrekking vergunning 1^ overtreding waarschuwing binnen 1 jaar hierna een 2^ overtreding sluiting 6 maanden binnen 1 jaar na de T sluiting 12 maanden overtreding een 3^ overtreding binnen 3 jaar na de 3^ overtreding een 4 overtreding sluiting voor onbepaalde tijd en intrekking vergunning

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 32905 12 juni 2014 Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Gemeente Tilburg Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregels van de burgemeester van Valkenburg aan de Geul voor de uitvoering van artikel 174a van de Gemeentewet, dat de burgemeester de bevoegdheid

Nadere informatie

Damoclesbeleid Echt-Susteren

Damoclesbeleid Echt-Susteren Geme ^Echt-Susteren Damoclesbeleid Echt-Susteren Artikel 13b Opiumwet 1 ste wijziging Damoclesbeleid Echt-Susteren Inhoudsopgave Artikel 1: Algemeen 3 Artikel 2: Lokalen 5 Softdrugs 5 Harddrugs 5 ArtikelS:

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en II, dan wel aangewezen

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR203206_1 12 juli 2016 Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast Inhoudsopgave 1. Inleiding -02-1.1. Vooraf -02-1.2. Beleidsmatig onderscheid -02-1.3.

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet versie 24 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Doelstelling van artikel 13b Opiumwet... 2 3. Juridisch kader... 3 4. Handhavingsarrangement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 24 077 Drugbeleid Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26

Nadere informatie

DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet

DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet Gemeente Hof van Twente september 2013 De burgemeester van Hof van Twente gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, in overeenstemming met de

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en lijst II, dan wel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 WONINGEN. 20 december 2013

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 WONINGEN. 20 december 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellendoorn. Nr. 4481 20 december 2013 Damoclesbeleid 2013 Nijverdal, 17 december 2013 Nr. 13INT04099 De Burgemeester van Hellendoorn, gelet op artikel 13b,

Nadere informatie

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen;

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen; Victoriabeleid Alkmaar De burgemeester van Alkmaar Overwegende: dat overlast vanuit en rond woningen en lokalen een zeer ernstige inbreuk vormt op de leefbaarheid van een wijk en op de veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis van artikel 13b Opiumwet

Vast te stellen hieronder opgenomen Damoclesbeleid lokalen en woningen op basis van artikel 13b Opiumwet Ons kenmerk G.15.01258 ii urn in li ui ii in ii ii Dossiercode: Besluit van de Burgemeester De burgemeester van besluit: Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis

Nadere informatie

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam Gemeente Loon op Zand De Burgemeester van Loon op Zand, overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder bestuursdwang toe te passen indien

Nadere informatie

G m entebeek. In districtsverband (Westelijke Mijnstreek) isafgesproken om Damoclesbeleid in te voeren en dit beleid op elkaar af te stemmen.

G m entebeek. In districtsverband (Westelijke Mijnstreek) isafgesproken om Damoclesbeleid in te voeren en dit beleid op elkaar af te stemmen. G m entebeek Onderwerp: Tïv nnn-dó Damoclesbeleid Beek2011 vrauo042 Korte inhoud: Met de inwerkingtreding van het artikel 13b Opiumwet (ook wel "Damocles" genoemd) heeft de burgemeester in de vorm van

Nadere informatie

roerdalen gemeente Damoclesbeleid Roerdalen 2014 Artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Roerdalen

roerdalen gemeente Damoclesbeleid Roerdalen 2014 Artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Roerdalen gemeente roerdalen Artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Roerdalen Inhoudsopgave Artikel1: Algemeen 4 Artikel 2: Lokalen 5 Softdrugs 5 Harddrugs 6 Artikel 3: Woningen 7 Softdrugs 7 Harddrugs 7 2 gemeente

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

Besluit van de burgemeester

Besluit van de burgemeester Besluit van de burgemeester Datum: 25 maart 2014 Onderwerp: Beleidsregels ex artikel 13b Opiumwet voor lokalen en woningen 2014 De burgemeester van Bergen, Overwegende Dat artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

Nota van de Burgemeester

Nota van de Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van de Burgemeester onderwerp Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer Burgemeester drs. Theo Weterings Datum besluit 30 augustus 201 6 inlichtingen C. Bremer (carola.bremer@haarlemmermeer.nl)

Nadere informatie

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt:

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt: B en W. nr. 13.0496 d.d, 11-6-2013 BB.nr. 13.044 Onderwerp Vaststelling Sanctiebesluit Coffeeshops 2013 Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens van de commissie 1. kennis te nemen van het besluit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover bevoegd; b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

uitspraak van de meervoudige kamer van 17 januari 2013 in de zaak tussen

uitspraak van de meervoudige kamer van 17 januari 2013 in de zaak tussen LJN: BY8753, Rechtbank Breda, 12/4648 Datum uitspraak: 17-01-2013 Datum publicatie: 17-01-2013 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Last onder

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Juridisch kader 3. Nul optiebeleid coffeeshops 4. Handhavingsbeleid artikel 13b van de Opiumwet 5. Afwijkingsbevoegdheid

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Datum vaststelling 24 januari 2014 Datum inwerkingtreding 17 februari 2014 Laatste wijziging 3 februari 2016 Inwerkingtreding laatste wijziging

Nadere informatie

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde NUL-BELEID COFFEESHOPS Gemeente Bellingwedde 2014 Aanleiding In archiefstukken wordt aangegeven dat de gemeente Bellingwedde een nul-beleid hanteert voor coffeeshops. Echter is er in het archief geen raadsbesluit

Nadere informatie

Damoclesbeleid Medemblik 2016

Damoclesbeleid Medemblik 2016 Damoclesbeleid Medemblik 2016 Bevoegdheid van de burgemeester tot sluiting van lokalen en woningen op grond van artikel 13b Opiumwet Zaaknummer: Z-11-69886 Damoclesbeleid gemeente Medemblik Aanleiding

Nadere informatie

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; Burgemeester van Schouwen-Duiveland; gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat de effecten van illegale verkooppunten van verdovende middelden

Nadere informatie

Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer

Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Deventer. Nr. 76486 21 augustus 2015 Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer Inleiding In dit document zijn de gedoogcriteria

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hattem op

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Valkenswaard; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Beleidsregels Artikel 13 Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenosch Tilurg Gemeente Eindhoven Vastgesteld door de urgemeester op 13 juni 2013 Vastgesteld in de driehoek op 22 april

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013 Jaar: 2013 Nummer: 82 Besluit: Burgemeester 25 oktober 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond,

Nadere informatie

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011.

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. memo aan onderwerp van datum De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. College van Burgemeester en Wethouders 15 mei

Nadere informatie

A: geen affichering: betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit.

A: geen affichering: betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit. BELEID VAN DE BURGEMEESTER ALS UITVOERING VAN DE KADERSTELLING VAN DE GEMEENTERAAD ZOALS VASTGESTELD OP 19 MEI 2008 MET BETREKKING TOT HET SOFTDRUGSBELEID VOOR DE GEMEENTE SLIEDRECHT (kort aangeduid als

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek 1. Inleiding De gemeenteraden van Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek hebben

Nadere informatie

Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet

Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 111873 25 november 2015 Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) 1 Beleidsregels voor de toepass van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuw evolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Waalwijk; Overwegende dat: In

Nadere informatie

Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet

Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR382025_1 12 juli 2016 Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

artikel 13b van de Opiumwet en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Veenendaal (APV);

artikel 13b van de Opiumwet en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Veenendaal (APV); De burgemeester van de gemeente Veenendaal; overwegende dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen dan

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Titel: Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Vastgesteld: 31-05-2016 Treedt in werking: 7 juni 2016 Wettelijke basis: Artikel 13B Opiumwet

Nadere informatie

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 De burgemeester van Twenterand; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegende: 1. dat artikel 13b lid 1 Opiumwet

Nadere informatie

EMEENTE G -T C----OSS. BELEID INZAKE BESTUURLIJKE HANDHAVING VAN ARTIKELI3b OPIUMWET. Politie Basisteam Maasland. gemeente Oss

EMEENTE G -T C----OSS. BELEID INZAKE BESTUURLIJKE HANDHAVING VAN ARTIKELI3b OPIUMWET. Politie Basisteam Maasland. gemeente Oss G -T EMEENTE C----OSS -F BELEID INZAKE BESTUURLIJKE HANDHAVING VAN ARTIKELI3b OPIUMWET Politie Basisteam Maasland gemeente Oss i I .-'F- Beleid inzake bestuurlijke handhaving van art. 13b Opiumwet gemeente

Nadere informatie

- de Beleidsregels Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet ;

- de Beleidsregels Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet ; Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2012 / 113 Naam Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Publicatiedatum 20 december 2012 Opmerkingen - Besluit van de Burgemeester van 18 december

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van Houten; gelet op de artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE De burgemeester van de gemeente Heeze-Leende; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te

Nadere informatie

DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 t.a.v. het sluiten van woningen en lokalen

DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 t.a.v. het sluiten van woningen en lokalen DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 1.1 Inleiding Evenals andere Nederlandse gemeenten ziet de gemeente Leek zich geconfronteerd met drugscriminaliteit die (mede) plaatsvindt in of wordt georganiseerd vanuit

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Beleidsregels Handhaving Opiumwet Oplegvel Informatienota Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr. 2009/2531 ZONDER

Nadere informatie

Coffeeshop handhavingsarrangement

Coffeeshop handhavingsarrangement Coffeeshop handhavingsarrangement Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel

Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel Beleidsregel art. 13b Opiumwet Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel handhavingsbeleid... 3 3. Algemene uitgangspunten voor bestuursrechtelijk

Nadere informatie

Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops

Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veenendaal. Nr. 129092 28 december 2015 Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops De burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) Beleidsregels voor de toepass van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuw evolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Waalwijk; Overwegende dat: «In het

Nadere informatie

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiderdorp. Nr. 282 2 januari 2017 Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca Inleiding Een eerder Sanctiebesluit van gemeente Leiderdorp, relatief kort

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet Gemeente Lingewaal

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet Gemeente Lingewaal Beleidsregel artikel 13b Opiumwet Gemeente Lingewaal April 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen...3 2. Toepassen van de last onder bestuursdwang...6 3. Woningen...8 3.1 Omstandigheden...9 3.1.1 Bekendheid van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008 Jaar: 2008 Nummer: 45 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol

Nadere informatie

gelet op artikel 13b lid 1 van de Opiumwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 13b lid 1 van de Opiumwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 45098 26 mei 2015 Damoclesbeleid gemeente Amersfoort De burgemeester van Amersfoort; gelet op artikel 13b lid 1 van de Opiumwet en artikel 4:81

Nadere informatie

Beleidsregels hennepplantages woningen en lokalen

Beleidsregels hennepplantages woningen en lokalen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlem. Nr. 64600 17 juli 2015 Beleidsregels hennepplantages woningen en lokalen Inleiding Sinds jaar en dag wordt in de gemeente Haarlem bestuursdwang toegepast

Nadere informatie

Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012. Gemeente Medemblik, Damoclesbeleid 2012

Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012. Gemeente Medemblik, Damoclesbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Gemeente Medemblik, Damoclesbeleid 2012 De burgemeester van de gemeente Medemblik, Overwegende: Artikel 13b

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009 Jaar: 2009 Nummer: 21 Besluit: B&W 17 februari 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit: vast te stellen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen De burgemeester van Vianen, Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

Damoclesbeleid Gemeente Sluis

Damoclesbeleid Gemeente Sluis Damoclesbeleid Gemeente Sluis Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Doel van Wet Damocles 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Doel van Wet Damocles 2 2.2.1 Algemeen 2 2.2.2 Doel van het gemeentelijk Damoclesbeleid 3 3. Wet

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast Beleidsregels van de burgemeester van Vaals voor de toepassing van artikel 3b Opiumwet en artikel 74a Gemeentewet Inhoudsopgave Blz.. Inleiding 3 t/m 6 Vooraf 3 t/m 5 Beleidsmatig onderscheid 5 Relatie

Nadere informatie

gelet op de artikelen 13b Opiumwet en artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht

gelet op de artikelen 13b Opiumwet en artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht Beleidsregels Damoclesbeleid gemeente Almere 2015 De burgemeester van Almere; gelet op de artikelen 13b Opiumwet en artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht gehoord het advies van de driehoek van 10 december

Nadere informatie

N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop

N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR399988_1 4 juli 2016 N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop Versiebeheer Versiebeheer Versie Datum 1.0 9 september 2011 Wijzigingen Eerste uitgave

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet)

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Vastgesteld door de burgemeester d.d. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Juridisch kader 2 3. Damoclesbeleid (Handhavingsbeleid artikel

Nadere informatie

In deze brief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de actualisering van het (gemeentelijk) softdrugsbeleid.

In deze brief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de actualisering van het (gemeentelijk) softdrugsbeleid. gemeente Roermond uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorl

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

Handhavingarrangement coffeeshopbeleid

Handhavingarrangement coffeeshopbeleid Handhavingarrangement coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Handhavingarrangement coffeeshopbeleid

Nadere informatie

Beleidsregels ter voorkoming en bestrijding van drugsoverlast, -handel, en productie.

Beleidsregels ter voorkoming en bestrijding van drugsoverlast, -handel, en productie. Reg.nr.: O-BOC/2015/4211 Damoclesbeleid Boxmeer, ex Artikel 13 b Opiumwet Beleidsregels ter voorkoming en bestrijding van drugsoverlast, -handel, en productie. DE BURGEMEESTER VAN BOXMEER Overwegende:

Nadere informatie

BB.nr d.d

BB.nr d.d houdens advies van de commissie BB.nr. 12.069 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Algemene beleidsregel en mandaatbesluit Burgemeester inzake gebiedsontzeggingen 2012 Besluit:B 1. Vast te stellen bijgaande Algemene

Nadere informatie

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder B en W Voorblad Onderwerp Damoclesbeleid 13b Opiumwet Datum Kenmerk B en W datum 1 oktober 2013 8 oktober 2013 Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder Monique Janssen Sjaak van Meijel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BG6660

ECLI:NL:RBMID:2008:BG6660 ECLI:NL:RBMID:2008:BG6660 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 11-12-2008 Datum publicatie 12-12-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 08/1049 VV Bestuursrecht

Nadere informatie

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving GEMEENTE HOOGEVEEN Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners - Gemeente Hoogeveen - Openbaar Ministerie Drenthe - district Zuid-West Drenthe Doel van het handhavingsarrangement In de vergadering van de

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk Datum: 16-10-2012 Versie: DEF Auteur: J. van Donselaar, COO Vastgesteld in maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond 3 Afstemming

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Heerlen Nr. 80404 15 mei 2017 Beleidsregels van de burgemeester van heerlen voor de toepassing van artikel 13b opiumwet en artikel 174a gemeentewet. (Handhavingsbeleid

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b gemeente Deurne. vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b gemeente Deurne

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b gemeente Deurne. vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b gemeente Deurne BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b gemeente Deurne 2015 De burgemeester van de gemeente Deurne b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b gemeente Deurne

Nadere informatie

Beleidsregel Damoclesbeleid gemeente Alkmaar

Beleidsregel Damoclesbeleid gemeente Alkmaar 13 Beleidsregel Damoclesbeleid gemeente Alkmaar Alkmaar, oktober 2013 De burgemeester van de gemeente Alkmaar, Gelet op: - De Richtlijnen voor opsporings- en strafbare feiten van de Opiumwet van het Openbaar

Nadere informatie

Gewijzigd handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet

Gewijzigd handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen-Chaam. Nr. 120137 1 september 2016 Gewijzigd handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid gemeente Alphen-Chaam Vastgesteld door burgemeester:

Nadere informatie

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam DAMOCLESBELEID

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam DAMOCLESBELEID De Burgemeester van Enschede gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, in overeenstemming met de in het lokale driehoeksoverleg en het districtelijk veiligheidsoverleg overeengekomen afspraken

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid gemeente Zaanstad 16 juni 2015

Coffeeshopbeleid gemeente Zaanstad 16 juni 2015 Registratienummer 2015 / 197835 Coffeeshopbeleid gemeente Zaanstad 16 juni 2015 1 Inhoud 1 Inleiding...3 2 Doelstellingen huidig beleid...4 3 Effecten van het huidige beleid...4 4 Beleidswijzigingen 2015...

Nadere informatie

Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid).

Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid). Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid). De burgemeester van de gemeente Asten, Gelet op artikel 13b van de Opiumwet en artikel 2 Politiewet, Besluit vast te stellen:

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wettelijk kader voor coffeeshopbeleid

1. Inleiding. 2. Wettelijk kader voor coffeeshopbeleid Besluit van de burgemeester van Goeree-Overflakkee tot vaststelling van de Beleidsregels inzake coffeeshops en handhaving gemeente Goeree-Overflakkee 2013. 1. Inleiding Veel gemeenten in Nederland hebben

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

GEMEENTE VALKENSWAARD

GEMEENTE VALKENSWAARD V \ \ Aan de leden van de raad GEMEENTE VALKENSWAARD \ de Hofnar 15 Postbus ioloo 5550 GA ValKenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Kenmerk: 8866/8867

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

Damoclesbeleid. Beleidsregels artikel 13 b Opiumwet Basisteam Bergen op Zoom

Damoclesbeleid. Beleidsregels artikel 13 b Opiumwet Basisteam Bergen op Zoom Damoclesbeleid Beleidsregels artikel 13 b Opiumwet Basisteam Bergen op Zoom Gemeente Steenbergen Vastgesteld door basisteam Bergen op Zoom op 9 februari 2015 Vastgesteld door de burgemeester op 13 april

Nadere informatie

Nulbeleid coffeeshops. gemeente Zeewolde

Nulbeleid coffeeshops. gemeente Zeewolde Nulbeleid coffeeshops gemeente Zeewolde 2 Aanleiding In de gemeenteraad is de discussie geweest, mede naar aanleiding van het VNG rapport Modernisering Cannabisbeleid waarin het failliet van het gedoogbeleid

Nadere informatie

murfsf GEMEENTE BOEKEL

murfsf GEMEENTE BOEKEL murfsf ABI020263 ZI030669 rem-p Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Boekel inhoudsopgave inleiding Juridisch kader Nul optiebeleid coffeeshops Handhavingsbeleid artikel van de Opiumwet Afwijkingsbevoegdheid

Nadere informatie

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008 Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008 De burgemeester van Velsen, gelet op artikel 13b Opiumwet, de landelijke Richtlijn inzake opsporing- en vervolgingsbeleid

Nadere informatie

Over drugs en de coffeeshop (Wat is het?)

Over drugs en de coffeeshop (Wat is het?) Vragen en antwoorden tijdelijke coffeeshop Almere Buiten de Meridiaan Over drugs en de coffeeshop (Wat is het?) 1. Wat is een coffeeshop? Een coffeeshop is een horecabedrijf. Een gesloten ruimte, waar

Nadere informatie

NULBELEID COFFEESHOPS GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

NULBELEID COFFEESHOPS GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM NULBELEID COFFEESHOPS GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM 2012 1 Aanleiding In de gemeente Kaag en Braassem zijn geen coffeeshops gevestigd en dat moet naar de mening van het bestuur zo blijven. In de voormalige

Nadere informatie