COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF"

Transcriptie

1 COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF No: \2. Van : 2.o\.'h Ontvangen bij Griffier : (o-^ Verspreid per lo O uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlictitingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/ juni 2013 SECR/Kabinet en Communicatie AAN de voorzitter van de commissie Bestuur en Middelen bijlage(n) betreffende -1 - Commissie-informatiebrief inzake vaststelling door de burgemeester van het nieuwe Damoclesbeleid voor coffeeshops en andere actuele ontwikkelingen. Geachte voorzitter, Eerder heb ik u bij brieven van 6 mei 2013 en 13 mei 2013 geïnformeerd over de situatie rond de Roermondse coffeeshops in verband met het voornemen van de coffeeshophouder om met ingang van zondag 5 mei 2013 het zgn. "Ingezetenen- criterium" niet meer te hanteren bij de verkoop van softdrugs. Ik heb aangegeven u op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen op dit gebied. Bij deze informeer ik u over de laatste stand van zaken. 1. Vaststelling van het nieuwe damoclesbeleid ten aanzien van coffeeshops In mijn brief van 13 mei 2013 heb ik u medegedeeld dat er nieuwe beleidsregels in voorbereiding zijn voor toepassing van mijn bevoegdheid tot sluiting van coffeeshops als bedoeld in artikel 13b van de Opiumwet. Bijgaand treft u deze nieuwe beleidsregels, die ik op 26 juni 2013 heb vastgesteld, aan. In deze beleidsregels is de afschaffing van het zgn. Besloten club-criterium (B-criterium) bij de toegang tot de coffeeshops verdisconteerd en heeft de burgemeester bij constatering dat het Ingezetenen - criterium (I-criterium) wordt overtreden meer mogelijkheden dan voorheen wat betreft het bepalen van de duur van de sluiting. 2. Uitspraken van de strafkamer van de rechtbank te Maastricht De strafkamer van de rechtbank te Maastricht heeft op 26 juni 2013 zes verdachten van de verkoop c.q. de medeplichtigheid aan de verkoop van softdrugs vanuit coffeeshops in Maastricht aan nietingezetenen van Nederiand veroordeeld tot voon/vaardelijke taakstraffen en geldboetes. Eén verdachte is vrijgesproken van het medeplegen van de verkoop van softdrugs wegens gebrek aan bewijs. Het zal duidelijk zijn dat over de gevolgen van deze vonnissen voor de handhaving van het I-criterium bij de coffeeshops nog ovedeg plaatsvindt met de politie en het Openbaar Ministerie. Ik verzoek u de brief door te geleiden naar de leden van de commissie. I

2 ^ gemeente Roermond Damoclesbeleid Coffeeshops 2013 Artikel 13b Opiumwet De burgemeester van Roermond; Ovenwegende: dat artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in, of op, dan wel bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst 1 of11 wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is (Damoclesbevoegdheid); dat voor de toepassing van de bevoegdheid voortvloeiende uit artikel 13b van de Opiumwet ten aanzien van coffeeshops die door de burgemeester worden gedoogd en waarvoor een exploitatievergunning is verleend, aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in de Aanwijzing Opiumwet, vastgesteid door het College van Procureurs Generaal en het landelijke gedoogbeleid voor coffeeshops;^ dat met ingang van 1 mei 2012 het landelijke gedoogkader voor coffeeshops in Zuid-Nederland ingrijpend is gewijzigd, resulterend in de vaststelling van het "Damoclesbeleid 2012", op 19 maart 2012, door de burgemeester, welke beleidsregels bij besluiten van 1 mei 2012 (eerste wijziging) en van 23 juli 2012 (tweede wijziging) zijn gewijzigd; dat het landelijk gedoogbeleid laatstelijk opnieuw is gewijzigd, zoals verwoord in een briefvan de Minister van Veiligheid & Justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten - Generaal van 19 november 2012 en is opgenomen in de gewijzigde Aanwijzing Opiumwet die op 1 januari 2013 in werking is getreden op 1 januari 2013 (Stcrt. 24 december 2012, nr ) hetgeen aanleiding vormt voor de vaststelling van de onderhavige beleidsregels "Damoclesbeleid coffeeshops 2013"; dat voor de motivering van de onderstaande beleidsuitgangspunten verwezen wordt naar de Aanwijzing Opiumwet en de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie; dat vanwege het belang van eenduidigheid van handhaving (de afstemming van bestuurlijk gedoogbeleid op strafrechtelijk gedoogbeleid) wordt gekozen om de landelijke criteria als venvoord in de Aanwijzing Opiumwet over te nemen; dat onderdeel van die criteria het ingezetenencriterium betreft, waan/an het Hof Den Haag in een arrest van 18 december 2012 heeft geoordeeld dat dit criterium rechtmatig in de Aanwijzing is In staatsblad 2013, nummer 1 is lijst 11 behorende bij de Opiumwet aangepast. Deze wijziging is op 5 januari 2013 in werking getreden. De wijziging houdt in dat het middel "Qat" officieel als een softdrug wordt aangemerkt. In de toelichting bij het besluit wordt expliciet opgemerkt dat plaatsing op de lijst II van de Opiumwet van het middel niet betekent dat de (I) AHOJG - criteria op enigerlei wijze op Qat van toepassing zullen zijn. Plaatsing van deze lijst heefl dus niet tot gevolg dat Qat alleen aan gebruikers kan worden verkocht wanneer de verkoper voldoet aan de (I) AHOJG - criteria die door het Openbaar Ministerie in de Aanwijzing van de Opiumwet zijn opgenomen. 1

3 opgenomen; dat met toepassing van het ingezetenencriterium - l<ort samengevat - wordt beoogd het drugstoerisme tegen te gaan, waarmee wordt voldaan aan verdragsrechtelijke verplichtingen en dat daarmee tevens wordt beoogd een vermindering van de met de coffeeshops samenhangende criminaliteit te bereiken door verkleining van de afzetmarkt; dat het drugstoerisme een ernstig probleem is voor zowel de internationale als de nationale rechtsorde, gelet op het feit dat het drugstoerisme door de jaren heen heeft geleid tot een enorme uitbreiding van de vraag naar softdrugs, In het bijzonder in grensgemeenten; dat het gevolg daarvan is een met de sterk gestegen vraag overeenkomende groei in omvang en omzet van veei coffeeshops, tena/ijl daardoor de oorspronkelijke doelstelling van het gedoogbeleid voor coffeeshops (kleinschalige voorzieningen, die de lokale markt bedienen) niet meer wordt bereikt; dat de sterke verwevenheid van boven- en onderwereld waar het de productie en distributie van cannabis betreft, die het laatste decennium manifest is geworden, een rechtstreeks gevolg is van de door het drugstoerisme toegenomen vraag; dat uit het rapport "Voor een gezamenlijke beheersing van de drugsgerelateerde criminaliteit in de Euregio Maas-Rijn" blijkt dat het vorenstaande zich in versterkte mate in deze regio voordoet; dat het ingezetenencriterium voldoet aan de eis dat deze in overeenstemming moet zijn met het recht van de Europese Unie en (artikel 1 van) de Grondwet; dat het tegengaan van het drugstoerisme en de daarmee gepaard gaande overlast een onderdeel is van de drugsbestrijding, die verband houdt met de handhaving van de openbare orde alsook met de bescherming van de gezondheid van de burgers, zowel op het niveau van de lidstaten als op dat van de Europese Unie; dat het gezien de door de Unie en haar lidstaten aangegane verbintenissen, geen twijfel lijdt dat die doelstellingen een rechtmatig beiang vormen dat in beginsel een beperking van de verplichtingen kan rechtvaardigen die door het Unierecht zelfs krachtens een fundamentele vrijheid zoais het vrij verrichten van diensten worden opgelegd; dat het buiten kijf staat en in rechte is komen vast te staan dat een verbod om niet-ingezetenen tot coffeeshops toe te laten een maatregel is om het drugtoerisme aanzienlijk te beperken en bijgevolg de daardoor veroorzaakte problemen te verminderen; dat het onderscheid tussen ingezetenen en niet-ingezetenen met het oog op het doel van het Ingezetenencriterium om drugstoerisme en daarmee gepaard gaande overlast te bestrijden gerechtvaardigd is; dat het in de Aanwijzing Opiumwet opgenomen ingezetenencritenum onderdeel uitmaakt van het lokale handhavingbeleid en dat het ingezetenencriterium in Roermond een adequaat middel is gebieken in de aanpak van het drugstoerisme; dat ovedeg is gevoerd tussen de 8 Limburgse coffeeshopgemeenten met politie en justitie over de aanpassing van de door burgemeesters van deze gemeenten vast te stellen beleidsregels voor de toepassing van artikel 13b van de Opiumwet met betrekking tot coffeeshops maar dat in het lokale driehoeksoverleg van de gemeente Roermond op 7 mei 2013 de behoefte is uitgesproken om voor Roermond op de lokale behoefte afgestemde beleidsregels vast te steiien; dat de burgemeester recentelijk gewijzigde beleidsregels heeft vastgesteld voor de handhaving van het samenscholingsverbod als bedoeid in artikel 2:1 van de Algemene plaatselijke verordening alsmede een gewijzigde instructie voor het opleggen van gebiedsontzeggingen als bedoeld in artikel 2:1b van de Algemene plaatselijke verordening en dat het vaststeilen van deze nieuwe beleidsregels voor het toepassen van de Damoclesbevoegdheid ten aanzien van coffeeshops het sluitstuk vormt in het geheel van bestuuriijke maatregelen welke er op zijn gericht de ovedast van coffeeshops in de gemeente Roermond te beheersen; 2

4 dat in tiet iol<aie driehoel<soverleg van 7 mei 2013 is afgesprol<en dat zow/ei politie als justitie waar mogelijl< toezichts- en opsporingsbevoegheden zullen inzetten op grond waarvan de burgemeester de bevoegdheid die in deze beleidsregel aan de orde is, kan toepassen in overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals met name het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel; dat in deze beleidsregels met name omtrent de duur van de sluiting bepalingen zijn opgenomen waarin de behoefte tot "lokaal maatwerk" tot uitdrukking komt; dat komt omdat er in Roermond slechts twee coffeeshops worden geëxploiteerd; bij het bestuursrechtelijk optreden van de burgemeester tegen overtreding van de hierna te noemen: "(I) AHOJG - criteria", zoals opgenomen in de Aanwijzing Opiumwet is er dan ook behoefte aan het hanteren van specifieke sluitingstermijnen die afwijken van de sluitingstermijnen die in het beleid van de andere 7 Limburgse coffeeshopgemeenten worden gehanteerd; dat de navolgende criteria gelden bij de beoordeling van de vraag of tegen een coffeeshop wordt opgetreden: A: geen affichering: dit betekent geen enkele vorm van reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit; H: geen harddrugs: dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht worden; O: geen overlast; onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshops, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshops rondhangende klanten en straatdealers; J: geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang voor jeugdigen tot een coffeeshop; gelet op de toename van het cannabisgebruik onder jongeren is gekozen voor een strikte handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar; G: geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: dat wii zeggen hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruik (= 5 gram); I: geen toegang voor en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland. dat in de voor deze coffeeshops verieende exploitatievergunning o.a. het voorschrift is opgenomen dat vanuit de coffeeshop geen smartdrugs (paddo's of andersoortige smartproducten), eco-drugs, smartof aanverwante producten voorhanden mogen zijn en/of worden verkocht; gelet op het bepaalde in artikel 13b van de Opiumwet: Besluit: ter uitvoering van artikel 13b van de Opiumwet nieuwe beleidsregels vast te stellen getiteld: "Damoclesbeleid Coffeeshops 2013" Begnpsbepalingen: a. Harddrugs: alle middelen die vermeid worden op lijst I bij de Opiumwet. b. Softdrugs: alle middelen die vermeld worden op lijst II bij de Opiumwet. c. Ingezetene: een persoon die zijn woonadres heeft in een gemeente van Nederland. d. Transactie in coffeeshop: alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot eenzelfde koper. Neutrale zone: deel van de coffeeshop waarin de toegangscontrole plaatsvindt en geen verkoop is toegestaan (in de meest brede zin van het woord, daaronder derhalve tevens begrepen de verkoop van alcoholvrije dranken), welk deel uitsluitend bij de hoofdingang van de coffeeshop mag worden gesitueerd (als dat niet mogelijk is, is geen neutrale zone toegestaan) en welk deel maximaal 12 m groot mag zijn. Algemeen 1. Tenzij in deze beleidsregels anders is bepaald, wordt als beleidsuitgangspunt gekozen voor het toepassen van bestuursdwang in de vorm van het opleggen van een last onder bestuursdwang en niet 3

5 voor de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom. De last onder bestuursdwang is een directer middel dat in tegenstelling tot de last onder dwangsom op termijn zekerheid biedt tot feitelijke beëindiging van de overtreding. Het doel van de bevoegdheid op grond van artikel 13b van de Opiumwet is namelijk om de ernstige gevolgen van de drugshandel, namelijk de inbreuk op de rechtsorde en de dsico's van de volksgezondheid en het woon- en leefklimaat, feitelijk teniet te doen. 2. Bij oplegging van een last onder bestuursdwang wordt de eigenaar of exploitant van de coffeeshop gelast de coffeeshop te sluiten en gesloten te houden voor een bepaalde periode. Deze sluiting wordt op de gevel van de coffeeshop bekend gemaakt. Indien niet wordt voldaan aan de last, wordt bestuursdwang toegepast, waarbij wordt gekozen voor feitelijke sluiting en verzegeling door de burgemeester op kosten van de overtreder. Dit moet als de meest effectieve maatregel worden beschouwd om de met de Opiumwet strijdige situatie te doen beëindigen en herhaling ervan te voorkomen. Bij wijze van uitzondering kan in concrete gevallen, waar het middel van sluiting niet adequaat of niet evenredig is, bekeken worden welke andere bestuursrechtelijke maatregel dient te worden toegepast. Indien het bijvoorbeeld gaat om affichering in een coffeeshop in strijd met de gedoogcriteria voor de affichenng in de Aanwijzing Opiumwet, zal de maatregel kunnen bestaan uit het verwijderen van de reclame-uitingen. Alleen in dit soort gevallen blijft ook de toepassing van een last onder dwangsom een optie. 3. De bevoegdheid van de burgemeester op basis van artikel 13b van de Opiumwet en de overige daarmee samenhangende maatregelen kan uitsluitend toepassing vinden op basis van schriftelijke bewijsstukken. 4. Ais begunstigingstermijn wordt een periode van 24 uur aangehouden, waarbinnen betrokkene zelf in de gelegenheid is om gehoor te geven aan de opgelegde last. 5. Indien er feitelijk tot sluiting wordt overgegaan, zai de coffeeshop voor eenieder ontoegankelijk worden gemaakt. 6. De duur van de sluiting is afhankelijk van de overtreding en van de vraag of de coffeeshop reeds eerder gesloten is geweest en varieert van een sluiting voor 1 week tot een sluiting voor onbepaalde tijd in combinatie met intrekking van de vergunning. Bijgaande handhavingsmatrix bevat daarvoor een schema. 7. De burgemeester handelt overeenkomstig deze beleidsregels, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die tot afwijking van deze beleidsregels nopen. 8. Voor het toepassen van de bevoegdheid voortvloeiende uit artikel 13b van de Opiumwet wordt verwezen naar aanwezigheid van verdovende middelen op lijst I en II van de Opiumwet. 9. Met betrekking tot de omschrijving van het "verkopen, afleveren, verstrekken dan wel daartoe aanwezig hebben" van verdovende middelen volgt uit het woord "daartoe" dat de enkele aanwezigheid van verdovende middelen - waaronder hennep in ai zijn verschijningsvormen - ten behoeve van verkoop, aflevering of verstrekking de bevoegdheid verschaft tot sluiting. Teneinde een last onder bestuursdwang of een iast onder dwangsom op te leggen is het niet vereist dat de verdovende middelen daadwerkelijk zijn verhandeld. 10. Bij toepassing van de bevoegdheid voortvloeiende uit artikel 13b van de Opiumwet wordt aansluiting gezocht bij de artikelen 2, 3,10 en 11 van de Opiumwet en de Aanwijzing Opiumwet, Concreet betekent dit dat sprake is van een overtreding in de zin van dit beleid bij een hoeveelheid softdrugs van méér dan 5 gram, of bij een hoeveeiheid harddrugs van meer dan 0,5 gram. 4

6 11. Er zal bestuursrechtelijk worden opgetreden indien een coffeeshop zich niet houdt aan de landelijk door het Openbaar Ministerie vastgestelde AHOJG-l-crIteria, zoais hierna aangegeven. 12. De coffeeshophouder is verplicht mee te werken aan een controle door de toezichthouder op de naleving van de inhoud van de exploitatievergunning, het gestelde bij of krachtens de Aigemene plaatselijke verordening, het gestelde in de Aanwijzing Opiumwet en het onderzoek of er aanleiding is voor toepassing van artikel 13b van de Opiumwet. Niet meewerken wordt gezien als een mogelijkheid om aanstonds een last onder bestuursdwang op te ieggen als bedoeld in deze beleidsregels. 13. Ingezetenen van Nederland (I): a. Indien er sprake is van het overtreden van het ingezetenen criterium (i-criterium) wordt bij de eerste constatering van een overtreding de coffeeshop gesloten voor de duur van één week. Indien binnen 6 maanden hierna een T overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twee weken. Indien binnen 1 jaar na de T overtreding een 3^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor één maand, indien 1 jaar na de 3 overtreding een 4^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor één jaar, indien binnen 3 jaar na de 4^ overtreding een 5^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor onbepaalde tijd en wordt de vergunning ingetrokken. b. Het is de verantwoordelijkheid van de coffeeshophouder te controleren of een (beoogde) klant ingezetene van Nederland is. c. Indien tijdens een controle in de coffeeshop blijkt dat er een niet-ingezetene aanwezig is in de coffeeshop dan is er sprake van een overtreding van het I-criterium. d. Er is geen sprake van een overtreding van het I-criterium indien een niet-ingezetene zich enkel (bijvoorbeeld met het oog op een aanstaande controle) bevindt in de "neutrale zone" van de coffeeshop, zoals aangeduid op de bij de exploitatievergunning behorende tekening. 14. Affichering (A): Indien er sprake is van Affichering in strijd met de Aanwijzing Opiumwet (A-criterium) wordt bij een 1 constatering van een overtreding een waarschuwing gegeven dat de affichering onmiddellijk dient te worden veoa/ijderd en ongedaan gemaakt. Indien daaraan geen gevolg wordt gegeven wordt een last onder bestuursdwang opgelegd gericht op het (laten) venwijderen van de reclame-uitingen of zal een last onder dwangsom worden opgelegd, zulks afhankelijk van de concrete situatie. Indien binnen 1 jaar hierna een T overtreding wordt geconstateerd wordt de inrichting gesloten voor de duur van één maand. Indien binnen 1 jaar na de overtreding een 3 overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor drie maanden. 15. Harddrugs (H): Indien er sprake is van verkoop, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van Harddrugs (H-criterium) zal bij de 1^ constatering van een overtreding zonder waarschuwing direct worden overgegaan tot sluiting van de inrichting voor de duur van twaalf maanden. In spoedeisende gevallen kan worden besloten dat op basis van artikel 5:31, eerste lid Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestuursdwang zal worden toegepast zonder voorafgaande last. Indien binnen 3 jaar na een 1 constatering van een overtreding een T overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor onbepaalde tijd en wordt de vergunning ingetrokken. 5

7 16. Overlast (O): Indien er sprake is van het overtreden van het Overlast-criterium (O-criterium) wordt bij de eerste constatering van een overtreding de coffeeshop gesloten voor de duur van één week. Indien binnen 6 maanden hierna een 2^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twee weken. Indien binnen 1 jaar na de T overtreding een 3^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor één maand, indien 1 jaar na de 3 overtreding een 4^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor één jaar, indien binnen 3 jaar na de 4^ overtreding een 5^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor onbepaalde tijd en wordt de vergunning ingetrokken. 17. Jeugdigen (J): a. Indien sprake is van toelating van of verkoop aan Jeugdigen (J-criterium) wordt bij de 1* constatering van een overtreding de inrichting gesloten voor drie maanden. Indien binnen 1 jaar hierna een 2^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden. Indien binnen 1 jaar na de T overtreding een 3^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden. Indien binnen 3 jaar na de 3 overtreding een 4^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor onbepaalde tijd en wordt de vergunning ingetrokken. b. Er wordt niet handhavend opgetreden indien een jeugdige zich enkei (nog vóór controle) bevindt in de "neutrale zone" van de coffeeshop, zoals aangeduid op de bij de vergunning behorende tekening. 18. Grote hoeveelheden (G): Indien sprake is van verkoop van Grote hoeveelheden (G-criterium) (meer dan 5 gram per transactie) wordt bij de 1^ constatering van een overtreding een waarschuwing gegeven dat de geconstateerde overtreding onmiddellijk gestaakt dient te worden. Indien ondanks de waarschuwing binnen 1 jaar hierna een 2^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden. Indien binnen 1 jaar na de T overtreding een 3^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden. Indien binnen 3 jaar na de 3^ overtreding een 4^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor onbepaalde tijd en wordt de vergunning ingetrokken. 19. Aanwezigheid van een te grote handelsvoorraad: Indien er in de inrichting een handelsvoorraad wordt aangetroffen in strijd met het bepaaide daaromtrent in de Aanwijzing Opiumwet wordt bij de 1^ constatering van een overtreding een waarschuwing gegeven dat de geconstateerde overtreding onmiddellijk gestaakt dient te worden. Indien ondanks de waarschuwing binnen 1 jaar hierna een 2^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden. Indien binnen 1 jaar na de 2^ overtreding een 3 overtreding wordt geconstateerd, wordt de Inrichting gesloten voor twaalf maanden. Indien binnen 3 jaar na de 3^ overtreding een 4^ overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor onbepaalde tijd en wordt de vergunning ingetrokken. 20. Indien er sprake is van samenloop van overtredingen van (l)ai-iojg-criteria in die zin dat een tweede of volgende overtreding een ander criterium betreft dan de eerste overtreding, en de aan die overtredingen gekoppelde maatregel hetzelfde is, wordt de nieuwe overtreding als recidive beschouwd. 21. De geldende beleidsregels opgenomen in het "Damoclesbeleid 2012 Coffeeshops, tweede wijziging", vastgesteld op 23 juli 2012 worden ingetrokken. 22. Deze beleidsregels worden aangehaald ais: "Damoclesbeleid Coffeeshops 2013". 6

8 23, Dit beleid is vastgesteld bij besluit van 26 juni 2013, De wnd. burgemeestef^n Roermond, mr, P.A.G. Cammaert Bijlage: Bestuursrechtelijke handhaving Opiumwet - Coffeeshops 2013 Openbaar bekend gemaakt in het huis-aan-huisblad "De Trompetter" van 2 juli Inwerkingtreding: 3 juli

9 BESTUURSRECHTELIJKE HANDHAVING OPIUMWET - COFFEESHOPS 2013 Overtreding gedoogcriteria Ingezetenen Gemeente Roermond - bestuursrechtelijk 1 overtreding sluiting van 1 weel<. binnen 6 maanden een 2 overtreding sluiting van 2 w/eken binnen 1 jaar na de T overtreding een 3 overtreding sluiting voor 1 maand binnen 1 jaar na de 3^ overtreding een 4^ overtreding sluiting voor 1 jaar Affichering binnen 3 jaar na de 4 overtreding een 5^ overtreding sluiting voor onbepaalde tijd en intrekking vergunning. 1^ overtreding onmiddellijke w/aarschuwing geen gevolg dan een last onder bestuursdw/ang gericht op het (iaten) verwijderen van de reclameuitingen of een last onder dwangsom, zulks afhankelijk van de concrete situatie binnen 1 jaar een T overtreding sluiting voor 1 maand Harddrugs Ovedast binnen 1 jaar een 3 overtreding sluiting voor 3 maanden 1^ overtreding sluiting 12 maanden binnen 3 jaar een T overtreding sluiting voor onbepaalde tijd en intrekking vergunning 1^ overtreding sluiting van 1 week binnen 6 maanden een T overtreding sluiting van 2 weken. binnen 1 jaar na de T overtreding een 3^ overtreding sluiting voor 1 maand binnen 1 jaar na de 3 overtreding een 4^ overtreding sluiting voor 1 jaar Jeugdigen binnen 3 jaar na de 4 overtreding een 5^ overtreding sluiting voor onbepaalde tijd en intrekking vergunning. 1^ overtreding sluiting voor drie maanden binnen 1 jaar een 2^ overtreding sluiting voor zes maanden binnen 1 jaar na de 2^ overtreding een 3 overtreding sluiting voor 12 maanden

10 te Grote hoeveelheid (> 5 gram) binnen 3 jaar na de 3 overtreding een 4 overtreding sluiting voor onbepaalde tijd en intrekking vergunning 1 overtreding waarschuwing binnen 1 jaar hierna een 2^ overtreding sluiting voor zes maanden. binnen 1 jaar na de T overtreding een 3^ overtreding sluiting voor 12 maanden te Grote handelsvoorraad (> 500 gram) binnen 3 jaar na de 3 overtreding een 4^ overtreding sluiting voor onbepaalde tijd en intrekking vergunning 1^ overtreding waarschuwing binnen 1 jaar hierna een 2^ overtreding sluiting 6 maanden binnen 1 jaar na de T sluiting 12 maanden overtreding een 3^ overtreding binnen 3 jaar na de 3^ overtreding een 4 overtreding sluiting voor onbepaalde tijd en intrekking vergunning

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 32905 12 juni 2014 Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Gemeente Tilburg Vastgesteld

Nadere informatie

Damoclesbeleid Echt-Susteren

Damoclesbeleid Echt-Susteren Geme ^Echt-Susteren Damoclesbeleid Echt-Susteren Artikel 13b Opiumwet 1 ste wijziging Damoclesbeleid Echt-Susteren Inhoudsopgave Artikel 1: Algemeen 3 Artikel 2: Lokalen 5 Softdrugs 5 Harddrugs 5 ArtikelS:

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en II, dan wel aangewezen

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet versie 24 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Doelstelling van artikel 13b Opiumwet... 2 3. Juridisch kader... 3 4. Handhavingsarrangement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 24 077 Drugbeleid Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26

Nadere informatie

DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet

DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet Gemeente Hof van Twente september 2013 De burgemeester van Hof van Twente gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, in overeenstemming met de

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en lijst II, dan wel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 WONINGEN. 20 december 2013

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 WONINGEN. 20 december 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellendoorn. Nr. 4481 20 december 2013 Damoclesbeleid 2013 Nijverdal, 17 december 2013 Nr. 13INT04099 De Burgemeester van Hellendoorn, gelet op artikel 13b,

Nadere informatie

Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis van artikel 13b Opiumwet

Vast te stellen hieronder opgenomen Damoclesbeleid lokalen en woningen op basis van artikel 13b Opiumwet Ons kenmerk G.15.01258 ii urn in li ui ii in ii ii Dossiercode: Besluit van de Burgemeester De burgemeester van besluit: Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis

Nadere informatie

G m entebeek. In districtsverband (Westelijke Mijnstreek) isafgesproken om Damoclesbeleid in te voeren en dit beleid op elkaar af te stemmen.

G m entebeek. In districtsverband (Westelijke Mijnstreek) isafgesproken om Damoclesbeleid in te voeren en dit beleid op elkaar af te stemmen. G m entebeek Onderwerp: Tïv nnn-dó Damoclesbeleid Beek2011 vrauo042 Korte inhoud: Met de inwerkingtreding van het artikel 13b Opiumwet (ook wel "Damocles" genoemd) heeft de burgemeester in de vorm van

Nadere informatie

roerdalen gemeente Damoclesbeleid Roerdalen 2014 Artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Roerdalen

roerdalen gemeente Damoclesbeleid Roerdalen 2014 Artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Roerdalen gemeente roerdalen Artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Roerdalen Inhoudsopgave Artikel1: Algemeen 4 Artikel 2: Lokalen 5 Softdrugs 5 Harddrugs 6 Artikel 3: Woningen 7 Softdrugs 7 Harddrugs 7 2 gemeente

Nadere informatie

Besluit van de burgemeester

Besluit van de burgemeester Besluit van de burgemeester Datum: 25 maart 2014 Onderwerp: Beleidsregels ex artikel 13b Opiumwet voor lokalen en woningen 2014 De burgemeester van Bergen, Overwegende Dat artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover bevoegd; b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

uitspraak van de meervoudige kamer van 17 januari 2013 in de zaak tussen

uitspraak van de meervoudige kamer van 17 januari 2013 in de zaak tussen LJN: BY8753, Rechtbank Breda, 12/4648 Datum uitspraak: 17-01-2013 Datum publicatie: 17-01-2013 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Last onder

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Juridisch kader 3. Nul optiebeleid coffeeshops 4. Handhavingsbeleid artikel 13b van de Opiumwet 5. Afwijkingsbevoegdheid

Nadere informatie

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; Burgemeester van Schouwen-Duiveland; gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat de effecten van illegale verkooppunten van verdovende middelden

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hattem op

Nadere informatie

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde NUL-BELEID COFFEESHOPS Gemeente Bellingwedde 2014 Aanleiding In archiefstukken wordt aangegeven dat de gemeente Bellingwedde een nul-beleid hanteert voor coffeeshops. Echter is er in het archief geen raadsbesluit

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013 Jaar: 2013 Nummer: 82 Besluit: Burgemeester 25 oktober 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond,

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Valkenswaard; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Nadere informatie

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011.

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. memo aan onderwerp van datum De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. College van Burgemeester en Wethouders 15 mei

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Beleidsregels Artikel 13 Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenosch Tilurg Gemeente Eindhoven Vastgesteld door de urgemeester op 13 juni 2013 Vastgesteld in de driehoek op 22 april

Nadere informatie

A: geen affichering: betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit.

A: geen affichering: betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit. BELEID VAN DE BURGEMEESTER ALS UITVOERING VAN DE KADERSTELLING VAN DE GEMEENTERAAD ZOALS VASTGESTELD OP 19 MEI 2008 MET BETREKKING TOT HET SOFTDRUGSBELEID VOOR DE GEMEENTE SLIEDRECHT (kort aangeduid als

Nadere informatie

Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet

Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 111873 25 november 2015 Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Titel: Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Vastgesteld: 31-05-2016 Treedt in werking: 7 juni 2016 Wettelijke basis: Artikel 13B Opiumwet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van Houten; gelet op de artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de

Nadere informatie

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 De burgemeester van Twenterand; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegende: 1. dat artikel 13b lid 1 Opiumwet

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Beleidsregels Handhaving Opiumwet Oplegvel Informatienota Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr. 2009/2531 ZONDER

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet Gemeente Lingewaal

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet Gemeente Lingewaal Beleidsregel artikel 13b Opiumwet Gemeente Lingewaal April 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen...3 2. Toepassen van de last onder bestuursdwang...6 3. Woningen...8 3.1 Omstandigheden...9 3.1.1 Bekendheid van

Nadere informatie

Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel

Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel Beleidsregel art. 13b Opiumwet Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel handhavingsbeleid... 3 3. Algemene uitgangspunten voor bestuursrechtelijk

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE De burgemeester van de gemeente Heeze-Leende; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012. Gemeente Medemblik, Damoclesbeleid 2012

Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012. Gemeente Medemblik, Damoclesbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Gemeente Medemblik, Damoclesbeleid 2012 De burgemeester van de gemeente Medemblik, Overwegende: Artikel 13b

Nadere informatie

gelet op artikel 13b lid 1 van de Opiumwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 13b lid 1 van de Opiumwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 45098 26 mei 2015 Damoclesbeleid gemeente Amersfoort De burgemeester van Amersfoort; gelet op artikel 13b lid 1 van de Opiumwet en artikel 4:81

Nadere informatie

Damoclesbeleid Gemeente Sluis

Damoclesbeleid Gemeente Sluis Damoclesbeleid Gemeente Sluis Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Doel van Wet Damocles 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Doel van Wet Damocles 2 2.2.1 Algemeen 2 2.2.2 Doel van het gemeentelijk Damoclesbeleid 3 3. Wet

Nadere informatie

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen De burgemeester van Vianen, Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 t.a.v. het sluiten van woningen en lokalen

DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 t.a.v. het sluiten van woningen en lokalen DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 1.1 Inleiding Evenals andere Nederlandse gemeenten ziet de gemeente Leek zich geconfronteerd met drugscriminaliteit die (mede) plaatsvindt in of wordt georganiseerd vanuit

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast Beleidsregels van de burgemeester van Vaals voor de toepassing van artikel 3b Opiumwet en artikel 74a Gemeentewet Inhoudsopgave Blz.. Inleiding 3 t/m 6 Vooraf 3 t/m 5 Beleidsmatig onderscheid 5 Relatie

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet)

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Vastgesteld door de burgemeester d.d. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Juridisch kader 2 3. Damoclesbeleid (Handhavingsbeleid artikel

Nadere informatie

In deze brief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de actualisering van het (gemeentelijk) softdrugsbeleid.

In deze brief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de actualisering van het (gemeentelijk) softdrugsbeleid. gemeente Roermond uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorl

Nadere informatie

Handhavingarrangement coffeeshopbeleid

Handhavingarrangement coffeeshopbeleid Handhavingarrangement coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Handhavingarrangement coffeeshopbeleid

Nadere informatie

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder B en W Voorblad Onderwerp Damoclesbeleid 13b Opiumwet Datum Kenmerk B en W datum 1 oktober 2013 8 oktober 2013 Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder Monique Janssen Sjaak van Meijel

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b gemeente Deurne. vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b gemeente Deurne

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b gemeente Deurne. vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b gemeente Deurne BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b gemeente Deurne 2015 De burgemeester van de gemeente Deurne b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b gemeente Deurne

Nadere informatie

Beleidsregel Damoclesbeleid gemeente Alkmaar

Beleidsregel Damoclesbeleid gemeente Alkmaar 13 Beleidsregel Damoclesbeleid gemeente Alkmaar Alkmaar, oktober 2013 De burgemeester van de gemeente Alkmaar, Gelet op: - De Richtlijnen voor opsporings- en strafbare feiten van de Opiumwet van het Openbaar

Nadere informatie

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008 Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008 De burgemeester van Velsen, gelet op artikel 13b Opiumwet, de landelijke Richtlijn inzake opsporing- en vervolgingsbeleid

Nadere informatie

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond 1. Inleiding Coffeeshops zijn alcoholvrije horecagelegenheden waar handel in en gebruik van

Nadere informatie

NEE. Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811

NEE. Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811 Datum: 17 augustus 2015 Team: JLV Tekenstukken: Nee Bijlagen: 3 Afschrift aan: n.v.t. N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011 Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011 De van de gemeente Capelle aan den IJssel, gelezen het voorstel van Team Integrale Veiligheid van de afdeling Bestuur- en Concernondersteuning,

Nadere informatie

Drugsbeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2014

Drugsbeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2014 Drugsbeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2014 Dit beleid is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 21 januari 2014 en wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad

Nadere informatie

Beleidsnota artikel 13 b Opiumwet gemeente Drimmelen

Beleidsnota artikel 13 b Opiumwet gemeente Drimmelen Beleidsnota artikel 13 b Opiumwet gemeente Drimmelen Model Dongemond gemeenten Versie Datum Samengesteld door Definitief 1 februari 2016 M. van 't Zand pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Juridisch

Nadere informatie

Beleidsregel. Beleidsregels van de burgemeester van Simpelveld voor de toepassing van. artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet

Beleidsregel. Beleidsregels van de burgemeester van Simpelveld voor de toepassing van. artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet Beleidsregel Beleidsregels van de burgemeester van Simpelveld voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet Vastgesteld 29 april 2014 Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Inleiding Aanpak

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Notitie Damoclesbeleid Lokalen en Woningen gemeente Drechterland

Notitie Damoclesbeleid Lokalen en Woningen gemeente Drechterland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drechterland. Nr. 46491 28 mei 2015 Notitie Damoclesbeleid Lokalen en Woningen gemeente Drechterland Op 18 mei 2015 is vastgesteld de bevoegdheid van de burgemeester

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013

Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Citeertitel

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Beleidsregels. Beleidsregels van de burgemeester van Landgraaf voor de toepassing van. artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet

Beleidsregels. Beleidsregels van de burgemeester van Landgraaf voor de toepassing van. artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet Beleidsregels Beleidsregels van de burgemeester van Landgraaf voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet Vastgesteld: 12 mei 2014 Bekend gemaakt: 11 juni 2014 Inwerkingtreding: 12

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING 1. Inleiding Het tegengaan van heling is één van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Het is onderdeel van de aanpak van woninginbraak

Nadere informatie

tegen de uitspraak in zaak nr. 07/661 van de rechtbank Maastricht van 1 april 2008 in het geding tussen:

tegen de uitspraak in zaak nr. 07/661 van de rechtbank Maastricht van 1 april 2008 in het geding tussen: Uitspraak 200803357/1. Datum uitspraak: 8 april 2009 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Verwijzingsuitspraak op de hoger beroepen van: 1. [appellant sub 1] 1, wonend te [woonplaats], 2. de burgemeester van Maastricht,

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018

Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018 Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018 Vastgesteld door de burgemeester op 19 december 2013 In werking getreden op 1 januari 2014 Voorwoord Coffeeshopbeleid moet rekening houden met veel verschillende belangen.

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid Schiedam 2013 2017

Coffeeshopbeleid Schiedam 2013 2017 Coffeeshopbeleid Schiedam 2013 2017 Vastgesteld door de burgemeester op [datum] Voorwoord Coffeeshopbeleid moet rekening houden met veel verschillende belangen. Cannabisgebruikers, die op een veilige

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) < klik hier voor meer toelichting mt schrijven eleidsregel Beleidsregels voor de toepassing van een last onder estuursdwang ingevolge artikel 13 Opiumwet (de wet Damocles) De urgemeester van Waalwijk,

Nadere informatie

Het college kan criteria stellen om te voorkomen dat met name jongere doelgroepen op jonge leeftijd al in aanraking komen met coffeeshops.

Het college kan criteria stellen om te voorkomen dat met name jongere doelgroepen op jonge leeftijd al in aanraking komen met coffeeshops. Discussienotitie aanscherping lokaal coffeeshopbeleid De burgemeester is het bevoegde gezag betreffende de uitvoering van het lokaal coffeeshopbeleid. Hij verstrekt de exploitatievergunning voor het exploiteren

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Vlissingen

Damoclesbeleid gemeente Vlissingen Inhoudsopgave Damoclesbeleid gemeente Vlissingen 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Leeswijzer 2 2 Doel van Wet Damocles 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Doel van Wet Damocles 3 2.2.1 Integrale aanpak van drugproblematiek

Nadere informatie

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen.

Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen. STAPPENPLAN 13b OPIUMWET Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen. Artikel 13b is toepasbaar

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

BELEIDSREGEL EX. ARTIKEL 4:81 AWB: HANDHAVEN BIJ OVERTREDINGEN VAN DE OPI- UMWET. Korte samenvatting.

BELEIDSREGEL EX. ARTIKEL 4:81 AWB: HANDHAVEN BIJ OVERTREDINGEN VAN DE OPI- UMWET. Korte samenvatting. BELEIDSREGEL EX. ARTIKEL 4:81 AWB: HANDHAVEN BIJ OVERTREDINGEN VAN DE OPI- UMWET. Korte samenvatting. De wetgever heeft aan de burgemeester, als het terzake bevoegde gezag, in verschillende wetten onderscheiden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

JŴX tfruntpn ĩ 5 FEB 2016 REG.NR.

JŴX tfruntpn ĩ 5 FEB 2016 REG.NR. G E M E E N T E D R O N T E N gemeente JŴX tfruntpn I N G E K O M E N ĩ 5 FEB 2016 REG.NR. ROUTING KOPIE AAN :Uc^éL De burgemeester van de gemeente Dronten, gelet op: - de bevoegdheid van de burgemeester

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

LJN: BV6353,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 12/285 en 12/502

LJN: BV6353,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 12/285 en 12/502 LJN: BV6353,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 12/285 en 12/502 Datum uitspraak: 21-02-2012 Datum publicatie: 21-02-2012 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Voorlopige

Nadere informatie

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Gemeente Zandvoort. Telefoon: 023 574 01 00 Fax: 023 571 37 24 info@zandvoort.nl

Gemeente Zandvoort. Telefoon: 023 574 01 00 Fax: 023 571 37 24 info@zandvoort.nl Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort d.d. 14 november 2003 Inwerkingtreding d.d. 8 december 2003 Gemeente Zandvoort Telefoon: 023 574 01 00 Fax: 023 571 37 24 E-mail:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Beleid drugsverkooppunten Hoorn

Beleid drugsverkooppunten Hoorn 2013 Beleid drugsverkooppunten Hoorn Gemeente Hoorn Vastgesteld op Introductie Binnen de gemeentegrenzen van gemeenten in Noord-Holland Noord is sprake van drugshandel. De drugshandel gebeurt gedoogd vanuit

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Beleidsregels hard- en softdrugs gemeente Hoogeveen 2014

Beleidsregels hard- en softdrugs gemeente Hoogeveen 2014 Beleidsregels hard- en softdrugs gemeente Hoogeveen 2014 Inhoud handhavingsbeleid hard-en softdrugs Aanleiding In Hoogeveen wordt met enige regelmaat een hennepkwekerij ontmanteld. Hetzij in een (huur)woning

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

De loop van de procedure Op 1 juni 2007 hebben IGZ en CBP een bezoek gebracht aan het OZG Lucas in het kader van het hiervoor genoemde onderzoek.

De loop van de procedure Op 1 juni 2007 hebben IGZ en CBP een bezoek gebracht aan het OZG Lucas in het kader van het hiervoor genoemde onderzoek. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10= TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN AANGETEKEND Ommelander Ziekenhuis

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Besluitvorming Toezicht Sancties Rechtsgebied bestuursrecht oktober 2011 Rechtsgebied bestuursrecht Verhoudingen tussen bestuursorgaan/belanghebbende - stelt het bestuur is staat

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:389

ECLI:NL:RBNNE:2015:389 ECLI:NL:RBNNE:2015:389 Instantie Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 03-02-2015 Zaaknummer Awb 15/245 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b Asten 2016

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b Asten 2016 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b Asten 2016 De burgemeester van Asten besluit I. vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Asten 2016 II. in te trekken de Beleidsregel

Nadere informatie

Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid

Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid De aanpak van drugs is 1 van de 5 prioriteiten in het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018. De gemeente Hilversum wordt geconfronteerd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12932 29 juni 2012 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2012, nr. AV/SDA/2012/10097,

Nadere informatie

dat de gewijzigde Aanwijzing Opiumwet aanleiding vormt voor aanpassing van het coffeeshopbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet en;

dat de gewijzigde Aanwijzing Opiumwet aanleiding vormt voor aanpassing van het coffeeshopbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet en; Coffeeshopbeleid gemeente Almere 2013 De burgemeester van Almere, gelet op artikel 13b Opiumwet, de landelijke Richtlijn inzake opsporing- en vervolgingsbeleid Opiumwet (verder: Aanwijzing Opiumwet) en

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie