Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg"

Transcriptie

1 Beleidsregels Artikel 13 Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenosch Tilurg Gemeente Eindhoven Vastgesteld door de urgemeester op 13 juni 2013 Vastgesteld in de driehoek op 22 april 2013 Gepuliceerd in het Gemeentelad op 19 juni

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Juridisch kader 3. Handhavingseleid artikel 13 van de Opiumwet I II III Gedoogde verkooppunten van softdrugs (de zgn. coffeeshops) Woningen en daarij ehorende erven: drugshandel en hennepteelt Niet gedoogde verkooppunten van drugs: de drugshandel en hennepteelt in (al dan niet voor het puliek opengestelde) lokalen dan wel in of ij zodanige lokalen ehorende erven 4. Cumulatie 5. Afwijkingsevoegdheid 6. Inwerkingtreding 2

3 1. Inleiding De urgemeesters van de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, 's-hertogenosch en Tilurg (B5- gemeenten) en de Minister van Veiligheid en Justitie heen in decemer 2010 naar aanleiding van de onderzoeksresultaten uit de Stads- en regioscan grootste Braantse gemeenten afgesproken de estuurlijke, fiscale en justitiële aanpak van de georganiseerde criminaliteit te intensiveren. Daartoe zijn in de B5-gemeenten in 2011 quickscans afgenomen om ondermeer de estuurlijke weeraarheid te inventariseren. Uit deze quickscans is geleken dat de aanpak van hennepteelt en hennephandel, ook in de coffeeshops, innen de B5-gemeenten verschillend is. Door de B5-urgemeesters is op 6 maart 2012 de afspraak om de in B5-verand toe te passen estuursrechtelijke maatregelen op elkaar af te stemmen. Daarom is herformulering van het lokale eleid noodzakelijk. De B5 is ondersteund en geadviseerd door het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Zuid-West Nederland en het programmaureau Taskforce B5. 2. Juridisch kader Voor de estuursrechtelijke handhaving van de veroden in de zin van artikel 2 (verod op aanwezigheid van harddrugs, Lijst I) en artikel 3 (verod op aanwezigheid van softdrugs, Lijst II) Opiumwet, is in die wet het artikel 13 opgenomen 1. Artikel 13 Opiumwet luidt als volgt: 1. De urgemeester is evoegd tot toepassing van estuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of ij woningen of zodanige lokalen ehorende erven een middel als edoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien woningen, lokalen of erven als edoeld in het eerste lid, geruikt worden ter uitoefening van de artsenijereidkunst, de geneeskunst, de tandheelkunst of de diergeneeskunde door onderscheidenlijk apothekers, artsen, tandartsen of dierenartsen Eveneens is de aanwijzing Opiumwet van het college van procureurs-generaal van het Openaar Ministerie d.d van kracht (inwerking getreden per 1 januari 2013; Staatscourant 2012, 26938). 3. Handhavingseleid artikel 13 Opiumwet Definitie drugshandel: In deze eleidsregels wordt onder drugshandel verstaan: de verkoop, aflevering of verstrekking dan wel daartoe aanwezigheid van drugs in een pand en de daarij ehorende erven. Onderstaande eleidsregels zien toe op de evoegdheid tot het sluiten van panden door de urgemeester ij verkoop, aflevering of verstrekking dan wel aanwezig zijn van een middel als edoeld in lijst I of II vanuit woningen of lokalen en daarij ehorende erven. Met de wijziging van artikel 13 Opiumwet per 1 novemer 2007 kunnen alle drugspanden aangepakt worden, dus ook woningen. Zoals de redactie van artikel 13 Opiumwet aangeeft heeft de urgemeester voor de handhaving van de handel in drugs in panden de mogelijkheid estuursdwang toe te passen. Om etrokkenen niet in de gelegenheid te stellen een financiële elangenafweging te maken, wordt er in eginsel geen geruik gemaakt van het opleggen van een last onder dwangsom. Bij de eoordeling of estuursdwang wordt toegepast in het kader van artikel 13 Opiumwet moet in ieder geval sprake zijn van het verkopen, verstrekken, afleveren danwel daartoe aanwezig zijn van drugs. 1 Artikel 13 Opiumwet wordt in eginsel niet toegepast in het geval er alleen een kleine hoeveelheid drugs wordt aangetroffen estemd voor eigen geruik (softdrugs 5 gram, harddrugs 0,5 gram). 3

4 In geval van een hoeveelheid van meer dan 5 hennepstekjes of planten wordt aangenomen dat er sprake is van eroeps- en edrijfsmatige hennepteelt. Er is dus geen sprake van een geringe hoeveelheid voor eigen geruik. Er is ij hennepknipperijen, drogerijen en uitenteelt vaak sprake van meer dan 30 gram hennep of hasjiesj. In het geval van 30 gram of meer hennep of hasjiesj rengt dit het risico van overdraagaarheid met zich mee. Dit -meer dan 5 planten of meer dan 30 gram softdrugs- wordt in deze eleidsregel in ieder geval eschouwd als een handelshoeveelheid als edoeld voor het verkopen, afleveren, verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn in de zin van artikel 13 Opiumwet. Zienswijzen/spoedeisende estuursdwang Al naar gelang de omstandigheden van het geval kan gekozen worden voor toepassing van spoedeisende estuursdwang of wordt alvorens tot esluitvorming over te gaan de elangheende in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenaar te maken. In de artikelen 5:21 e.v. Algemene wet estuursrecht (Aw) zijn de procedureregels opgenomen die gevolgd moeten worden indien tot toepassing van estuursdwang wordt overgegaan. Onderverdeling eleid Het eleid etreffende de estuurlijke handhaving van artikel 13 Opiumwet wordt onderverdeeld in de volgende rurieken: I Gedoogde verkooppunten van softdrugs (de zgn. coffeeshops); II Woningen: de niet gedoogde drugshandel in woningen dan wel ij woningen ehorende erven; III Niet gedoogde verkooppunten van drugs: de drugshandel in (al dan niet voor het puliek opengestelde) lokalen dan wel in of ij zodanige lokalen ehorende erven. Ad I Gedoogde verkooppunten van softdrugs (de zgn. coffeeshops) Definitie coffeeshop: Een coffeeshop is een alcoholvrije horecagelegenheid waarin met inachtneming van gedoogcriteria de verkoop, aflevering of verstrekking dan wel daartoe aanwezigheid van softdrugs wordt gedoogd. De toepassing van artikel 13 Opiumwet heeft een directe relatie met het coffeeshopeleid van de gemeenten. Bij coffeeshops gaat het immers ook om panden waar gehandeld wordt in softdrugs, maar waar ewust de handhaving op grond van artikel 13 Opiumwet conform de AHOJGI criteria niet plaatsvindt. De AHOJGI-criteria zijn: A: geen affichering: dit etekent geen enkele vorm van reclame anders dan een summiere aanduiding op de etreffende lokaliteit; H: geen harddrugs: dit etekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht worden; O: geen overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshops, geluidshinder, vervuiling en/of voor of naij de coffeeshop rondhangende klanten; J: geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang voor jeugdigen tot een coffeeshop: gelet op de toename van het cannaisgeruik onder jongeren is gekozen voor een strikte handhaving van de leeftijdsgrens van achttien jaar; G: geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen geruik (= 5 gram). Onder "transactie" wordt egrepen alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met etrekking tot eenzelfde koper; I: geen toegang voor en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland Eveneens gelden de volgende gedoogvoorwaarden (plus-criteria): geen alcohol: coffeeshops mogen geen alcoholische dranken verkopen of ter verkoop aanwezig heen. de handelsvoorraad van de coffeeshop mag niet meer dan 500 gram edragen. 4

5 Vast te stellen handhavingseleid op artikel 13 Opiumwet in de B5-gemeenten: 1. er wordt estuursrechtelijk handhavend opgetreden indien een coffeeshop zich niet houdt aan de AHOJGI-plus criteria zoals hieroven aangegeven. 2. de exploitant draagt er zorg voor dat in en naij de inrichting geen overlast, waaronder parkeeroverlast, geluidhinder, vervuiling en/of sociale onveiligheid, wordt veroorzaakt. 3. Als eleidsuitgangspunt wordt gekozen voor het toepassen van estuursdwang in de vorm van sluiting van de inrichting. Sluitingstermijnen: De coffeeshops worden gesloten in de volgende gevallen: - harddrugs in coffeeshops Bij constatering van drugshandel ten aanzien van harddrugs in de coffeeshop of daarij ehorende erven wordt de coffeeshop ij een 1 ste overtreding voor 12 maanden gesloten. Bij een tweede constatering innen 2 jaar na de eerste overtreding wordt de coffeeshop voor onepaalde tijd gesloten en uiten het gedoogeleid geplaatst. Om de ekendheid weg te nemen dat ter plaatse harddrugs verkrijgaar was, is een periode van minimaal één jaar sluiting noodzakelijk. In (gedoogde) coffeeshop: drugshandel ten aanzien van harddrugs (H-criterium). 1 ste constatering: 12 maanden sluiting 2 de constatering: sluiting voor onepaalde tijd en uiten het gedoogeleid plaatsen van de coffeeshop. - softdrugs in coffeeshops Bij constatering van overtreding van de gedoogvoorwaarden wordt een coffeeshop gesloten in de navolgende gevallen: a. A en O-criteria: sluiting voor de duur van 1 maand. Bij een 2 de constatering innen twee jaar na de eerste constatering, voor de duur van 3 maanden. Bij een 3 de constatering innen twee jaar na de tweede constatering voor de duur van 6 maanden om vervolgens ij een 4 de overtreding innen twee jaar na de derde constatering tot sluiting voor onepaalde tijd over te gaan;. G en I-criteria: een estuurlijke waarschuwing. Bij een 2 de constatering innen twee jaar na de eerste constatering, sluiting van 3 maanden. Bij een 3 de constatering innen twee jaar na de tweede constatering een sluiting van 12 maanden. Bij een 4 de constatering innen twee jaar na de derde constatering sluiting voor onepaalde tijd; c. J-criterium: sluiting van de inrichting voor de duur van 6 maanden. Bij een 2 de constatering, innen twee jaar na de eerste constatering, voor de duur van 12 maanden. Bij een 3 de constatering volgt sluiting voor onepaalde tijd en uiten het gedoogeleid plaatsen van de coffeeshop. strijd met de A en O-criteria strijd met de G en I-criteria 1 ste constatering: 1 maand sluiting 2 de constatering: 3 maanden sluiting 3 de constatering: 6 maanden sluiting 4 de constatering: sluiting voor onepaalde tijd 1 ste constatering: waarschuwing 2 de constatering: 3 maanden sluiting 3 de constatering: 12 maanden sluiting 4 de constatering: sluiting voor onepaalde tijd 5

6 het toelaten van een persoon onder de 18 jaar (J-criterium). 1 ste constatering: 6 maanden sluiting 2 de constatering: 12 maanden sluiting 3 de constatering: sluiting voor onepaalde tijd en uiten het gedoogeleid plaatsen van de coffeeshop. - Aanwezig zijn/verstrekken van en geruik van alcohol in een coffeeshop (plus-criterium) a. Bij een 1 ste constatering van het aanwezig zijn/verstrekken van en geruik van alcohol in een coffeeshop sluiting van 3 maanden. Bij een 2 de constatering innen twee jaar na de eerste constatering, sluiting van 6 maanden en ij een 3 de constatering innen twee jaar na de tweede constatering, sluiting van de coffeeshop voor een periode van 12 maanden 2. Aanwezig zijn/verstrekken van en geruik van alcohol in een (gedoogde) coffeeshop. 1 ste constatering: 3 maanden sluiting 2 de constatering: 6 maanden sluiting 3 de constatering: 12 maanden sluiting - Een grotere handelsvoorraad dan 500 gram (plus-criterium) Niet alleen softdrugs in de openare verkoopruimte vormen handelsvoorraad. Handelsvoorraad zijn ook softdrugs die elders worden aangetroffen indien er een directe relatie estaat met de coffeeshop. Het moet gaan om elders aanwezige drugs die kennelijk voor verkoop in deze coffeeshop estemd zijn. Indien aan dit criterium is voldaan, gelden ook softdrugs die ijvooreeld elders in het pand, in een ander pand of in een auto liggen, als handelsvoorraad (vgl. ABRvS 15 juli 2009, LJN BJ2653; 7 oktoer 2009, BJ9521; 9 maart 2011, BP7161; 22 juli 2011, BR3222). De duur van de sluiting is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder de hoeveelheid aangetroffen drugs. Meer dan 500 gram handelsvoorraad - Herhaalde overtreding In een coffeeshop wordt nadat is gewaarschuwd of een esluit tot sluiting is genomen, opnieuw gehandeld in strijd met één of meerdere AHOJGI-plus criteria. 1 ste constatering: maximaal 1 jaar sluiting conform staffels (ijlage 1). 2 de constatering: sluiting van maximaal 1 jaar conform staffels (ijlage 1). 3 de constatering: sluiting voor onepaalde tijd en uiten het gedoogeleid plaatsen van de coffeeshop. Een vervolgstap wordt alleen genomen indien de overtreding plaatsvindt innen 2 jaar na de laatst opgelegde estuurlijke maatregel in hetzelfde criterium. Ad II Woningen en daarij ehorende erven: drugshandel en hennepteelt Doordat de sluiting van woningen zwaarder ingrijpt op de persoonlijke levenssfeer van etrokkene(n) dan de sluiting van lokalen wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en lokalen. De essentie ligt daarin dat er in ewoonde woningen sprake is van het heen van een woongenot en de daaraan sterk gerelateerde persoonlijke levenssfeer. De urgemeester verstaat in het kader van de estuurlijke handhaving van de Opiumwet onder een woning een pand dat (of ruimte die) in de aangetroffen staat op een normale wijze voor ewoning kan worden geruikt en dat/die daarvoor ook mag worden geruikt (woongenot). Of een woning wordt geruikt als woonruimte en er dan ook sprake is van het heen van woongenot, lijkt uit de feitelijke constatering ter plaatse, zoals dat veelal wordt verwoord in het rapport van evindingen van de politie. 2 Overwogen kan worden om al in een eerder stadium - en zeker na de derde constatering - over te gaan tot sluiting van de coffeeshop op grond van art. 3 j 36 Drank- en Hore cawet, wegens het ontreken van de vereiste vergunning. 6

7 Sluitingstermijnen: De woningen worden gesloten in de volgende gevallen: - harddrugs in woningen Indien in woningen of ij woningen ehorende erven drugshandel plaatsvindt ten aanzien van een middel als edoeld in lijst I (harddrugs), met een handelsvoorraad van > 0,5 gram, dan volgt ij een 1 ste constatering een sluiting van 3 maanden. Bij een 2 de overtreding van de Opiumwet in een woning of ij woningen ehorende erven innen twee jaar na de eerste constatering, dan vindt er een sluiting plaats van 6 maanden. Bij een 3 de constatering van de Opiumwet innen twee jaar na de tweede constatering, dan vindt er een sluiting voor onepaalde tijd plaats. Overtreding In een woning (+ ijehorende erven) wordt harddrugs geconstateerd met een handelsvoorraad van > 0,5 gram. Sluiting 1 ste constatering: 3 maanden sluiting 2 de constatering: 6 maanden sluiting 3 de constatering: sluiting voor onepaalde tijd - softdrugs in woningen Indien in woningen of ij woningen ehorende erven drugshandel plaatsvindt ten aanzien van een middel als edoeld in lijst II (softdrugs) met een handelsvoorraad van > 30 gram, ontvangen zij een op schrift gestelde estuurlijke waarschuwing. Deze waarschuwing geldt voor een termijn van 2 jaar. Bij een 2 de overtreding van de Opiumwet in een woning of ij woningen ehorende erven vindt er een sluiting plaats van 3 maanden. Bij een 3 de overtreding van de Opiumwet innen twee jaar na de tweede constatering vindt er een sluiting plaats van 6 maanden en ij een 4 de overtreding innen twee jaar na de derde constatering, een sluiting van 12 maanden. In een woning (+ ijehorende erven) wordt drugshandel t.a.v. softdrugs geconstateerd met een handelsvoorraad van > 30 gram. 1 ste constatering: Bestuurlijke waarschuwing 2 de constatering: 3 maanden sluiting 3 de constatering: 6 maanden sluiting 4 de constatering: 12 maanden sluiting Ad III Niet gedoogde verkooppunten van drugs: de drugshandel en hennepteelt in (al dan niet voor het puliek opengestelde) lokalen dan wel in of ij zodanige lokalen ehorende erven Onder de in deze ruriek edoelde panden vallen de voor puliek toegankelijke lokalen en ijehorende erven (zoals winkels en horecaedrijven) en de niet voor puliek toegankelijke lokalen en ijehorende erven (zoals loodsen, magazijnen en andere edrijfsruimten). Drugshandel in of ij lokalen vormt eveneens een ernstige aantasting van de openare orde, veiligheid en volksgezondheid. Daarij legt een illegaal verkooppunt een zware druk de omgeving. Zeker in woongeieden wordt de aanwezigheid daarvan als zeer elastend ervaren. Illegale verkooppunten (de drugshandel zoals dat hieroven is gedefinieerd) vormen een edreiging voor de sociale veiligheid in de uurt en leiden vaak tot verloedering van het straateeld. Sluitingstermijnen: De niet gedoogde verkooppunten van drugs worden gesloten in de volgende gevallen: 7

8 - harddrugs in niet gedoogde verkooppunten van drugs Bij een 1 ste constatering dat in al dan niet voor puliek toegankelijke lokalen -niet zijnde feitelijk ewoonde woningen - en daarij ehorende erven drugshandel t.a.v. harddrugs wordt geconstateerd, dan wordt het pand gesloten voor de duur van 12 maanden (minimaal). Bij een 2 de constatering, innen twee jaar na de eerste constatering wordt het pand gesloten voor onepaalde tijd. In een al dan niet voor het puliek toegankelijke lokaal, niet zijnde ewoonde woning (+ ijehorende erven) wordt drugshandel ten aanzien van harddrugs geconstateerd. 1 ste constatering: 12 maanden (minimaal) sluiting 2 de constatering: sluiting voor onepaalde tijd - softdrugs in niet gedoogde verkooppunten van drugs Bij een 1 ste constatering dat in al dan niet voor puliek toegankelijke lokalen -niet zijnde feitelijk ewoonde woningen - en daarij ehorende erven drugshandel ten aanzien van softdrugs wordt geconstateerd, wordt het pand gesloten voor de duur van 6 maanden. Bij een 2 de constatering innen twee jaar na de eerste constatering wordt een sluiting van 12 maanden evolen. Bij de 3 de constatering innen twee jaar na de tweede constatering, vindt een sluiting plaats voor onepaalde tijd. In een al dan niet voor het puliek toegankelijke lokaal, niet zijnde coffeeshop (+ ijehorende erven) wordt drugshandel t.a.v. softdrugs geconstateerd. 1 ste constatering: 6 maanden sluiting 2 de constatering: 12 maanden sluiting 3 de constatering: sluiting voor onepaalde tijd 4. Cumulatie Bij cumulatie van op te leggen maatregelen, ijvooreeld als gevolg van overtredingen van verschillende AHOJGI-plus criteria, is de zwaarst gestelde maatregel van toepassing of kan worden afgeweken van het eleid (hoofdstuk 5). 5. Afwijkingsevoegdheid In eginsel wordt er overeenkomstig de ovenstaande eleidsregels esloten. De urgemeester kan op asis van feiten en omstandigheden in ijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de maatregelen zoals deze zijn vastgesteld in het onderhavige eleid (artikel 4:84 Aw, de zgn. inherente afwijkingsevoegdheid). Dat kan ijvooreeld etekenen dat ij zeer ernstige overtredingen een stap wordt overgeslagen of voor een langere periode wordt gesloten. 6. Inwerkingtreding De invoering van de onderhavige eleidsregels treden in werking op de eerste dag na de datum van ekendmaking in het Gemeentelad. 8

9 Bijlage I Staffels handelsvoorraad coffeeshop Bij de eerste overtreding volgt een maatregel conform de volgende uitgangspunten; 500 gram tot 5 kilo: waarschuwing 5 tot 10 kilo: 3 maanden sluiting 10 tot 15 kilo: 4 maanden sluiting 15 tot 20 kilo: 5 maanden sluiting 20 tot 25 kilo: 6 maanden sluiting 25 tot 30 kilo: 7 maanden sluiting 30 tot 40 kilo: 8 maanden sluiting 40 tot 50 kilo: 9 maanden sluiting 50 tot 60 kilo: 10 maanden sluiting 60 tot 80 kilo: 11 maanden sluiting 80 en meer: 12 maanden sluiting Indien innen 2 jaar na vorige (eerste) opgelegde estuurlijke maatregel in dit criterium een 2e overtreding wordt geconstateerd, volgt een maatregel conform de volgende uitgangspunten: 500 gram tot 1 kilo: 1 maand sluiting 1 tot 2 kilo: 2 maanden sluiting 2 tot 3 kilo: 3 maanden sluiting 3 tot 20 kilo: 6 maanden sluiting 20 kilo en meer: 12 maanden Indien innen twee jaar na vorige (tweede) opgelegde estuurlijke maatregel in dit criterium een 3e overtreding wordt geconstateerd, volgt een sluiting voor onepaalde tijd. De exploitatievergunning wordt ingetrokken en de coffeeshop wordt van de gedooglijst gehaald. 9

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 32905 12 juni 2014 Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Gemeente Tilburg Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) < klik hier voor meer toelichting mt schrijven eleidsregel Beleidsregels voor de toepassing van een last onder estuursdwang ingevolge artikel 13 Opiumwet (de wet Damocles) De urgemeester van Waalwijk,

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hattem op

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet)

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Vastgesteld door de burgemeester d.d. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Juridisch kader 2 3. Damoclesbeleid (Handhavingsbeleid artikel

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Juridisch kader 3. Nul optiebeleid coffeeshops 4. Handhavingsbeleid artikel 13b van de Opiumwet 5. Afwijkingsbevoegdheid

Nadere informatie

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Valkenswaard; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Titel: Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Vastgesteld: 31-05-2016 Treedt in werking: 7 juni 2016 Wettelijke basis: Artikel 13B Opiumwet

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) Beleidsregels voor de toepass van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuw evolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Waalwijk; Overwegende dat: «In het

Nadere informatie

murfsf GEMEENTE BOEKEL

murfsf GEMEENTE BOEKEL murfsf ABI020263 ZI030669 rem-p Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Boekel inhoudsopgave inleiding Juridisch kader Nul optiebeleid coffeeshops Handhavingsbeleid artikel van de Opiumwet Afwijkingsbevoegdheid

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover bevoegd; b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit beleidsregels artikel 13b Opiumwet Eindhoven 2017

Wijzigingsbesluit beleidsregels artikel 13b Opiumwet Eindhoven 2017 gemeente Eindhoven Gemeentebladnummer 2017.017 Gemeenteblad van Eindhoven (2017, nr. 017) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet versie 24 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Doelstelling van artikel 13b Opiumwet... 2 3. Juridisch kader... 3 4. Handhavingsarrangement

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013 Jaar: 2013 Nummer: 82 Besluit: Burgemeester 25 oktober 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond,

Nadere informatie

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam Gemeente Loon op Zand De Burgemeester van Loon op Zand, overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder bestuursdwang toe te passen indien

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/16/25107 zaaknr.: Z/C/16/32603 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Opiumwetbeleid Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : W.A.G. Hillenaar Datum college : 28 juni 2016 Openbaar :

Nadere informatie

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; Burgemeester van Schouwen-Duiveland; gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat de effecten van illegale verkooppunten van verdovende middelden

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

Damoclesbeleid Medemblik 2016

Damoclesbeleid Medemblik 2016 Damoclesbeleid Medemblik 2016 Bevoegdheid van de burgemeester tot sluiting van lokalen en woningen op grond van artikel 13b Opiumwet Zaaknummer: Z-11-69886 Damoclesbeleid gemeente Medemblik Aanleiding

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Datum vaststelling 24 januari 2014 Datum inwerkingtreding 17 februari 2014 Laatste wijziging 3 februari 2016 Inwerkingtreding laatste wijziging

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE De burgemeester van de gemeente Heeze-Leende; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te

Nadere informatie

Damoclesbeleid Echt-Susteren

Damoclesbeleid Echt-Susteren Geme ^Echt-Susteren Damoclesbeleid Echt-Susteren Artikel 13b Opiumwet 1 ste wijziging Damoclesbeleid Echt-Susteren Inhoudsopgave Artikel 1: Algemeen 3 Artikel 2: Lokalen 5 Softdrugs 5 Harddrugs 5 ArtikelS:

Nadere informatie

Gewijzigd handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet

Gewijzigd handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen-Chaam. Nr. 120137 1 september 2016 Gewijzigd handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid gemeente Alphen-Chaam Vastgesteld door burgemeester:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van Houten; gelet op de artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009 Jaar: 2009 Nummer: 21 Besluit: B&W 17 februari 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit: vast te stellen

Nadere informatie

artikel 13b van de Opiumwet en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Veenendaal (APV);

artikel 13b van de Opiumwet en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Veenendaal (APV); De burgemeester van de gemeente Veenendaal; overwegende dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen dan

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008 Jaar: 2008 Nummer: 45 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol

Nadere informatie

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde NUL-BELEID COFFEESHOPS Gemeente Bellingwedde 2014 Aanleiding In archiefstukken wordt aangegeven dat de gemeente Bellingwedde een nul-beleid hanteert voor coffeeshops. Echter is er in het archief geen raadsbesluit

Nadere informatie

DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet

DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet Gemeente Hof van Twente september 2013 De burgemeester van Hof van Twente gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, in overeenstemming met de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 WONINGEN. 20 december 2013

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 WONINGEN. 20 december 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellendoorn. Nr. 4481 20 december 2013 Damoclesbeleid 2013 Nijverdal, 17 december 2013 Nr. 13INT04099 De Burgemeester van Hellendoorn, gelet op artikel 13b,

Nadere informatie

Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis van artikel 13b Opiumwet

Vast te stellen hieronder opgenomen Damoclesbeleid lokalen en woningen op basis van artikel 13b Opiumwet Ons kenmerk G.15.01258 ii urn in li ui ii in ii ii Dossiercode: Besluit van de Burgemeester De burgemeester van besluit: Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops

Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veenendaal. Nr. 129092 28 december 2015 Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops De burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011.

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. memo aan onderwerp van datum De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. College van Burgemeester en Wethouders 15 mei

Nadere informatie

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 De burgemeester van Twenterand; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegende: 1. dat artikel 13b lid 1 Opiumwet

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b gemeente Deurne. vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b gemeente Deurne

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b gemeente Deurne. vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b gemeente Deurne BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b gemeente Deurne 2015 De burgemeester van de gemeente Deurne b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b gemeente Deurne

Nadere informatie

Nota van de Burgemeester

Nota van de Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van de Burgemeester onderwerp Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer Burgemeester drs. Theo Weterings Datum besluit 30 augustus 201 6 inlichtingen C. Bremer (carola.bremer@haarlemmermeer.nl)

Nadere informatie

Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen.

Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen. STAPPENPLAN 13b OPIUMWET Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen. Artikel 13b is toepasbaar

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF

COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF No: \2. Van : 2.o\.'h Ontvangen bij Griffier : (o-^ Verspreid per e-mail : lo O uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlictitingen bij sector/afdeling doorkiesnr.

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet Gemeente Lingewaal

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet Gemeente Lingewaal Beleidsregel artikel 13b Opiumwet Gemeente Lingewaal April 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen...3 2. Toepassen van de last onder bestuursdwang...6 3. Woningen...8 3.1 Omstandigheden...9 3.1.1 Bekendheid van

Nadere informatie

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen De burgemeester van Vianen, Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

roerdalen gemeente Damoclesbeleid Roerdalen 2014 Artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Roerdalen

roerdalen gemeente Damoclesbeleid Roerdalen 2014 Artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Roerdalen gemeente roerdalen Artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Roerdalen Inhoudsopgave Artikel1: Algemeen 4 Artikel 2: Lokalen 5 Softdrugs 5 Harddrugs 6 Artikel 3: Woningen 7 Softdrugs 7 Harddrugs 7 2 gemeente

Nadere informatie

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam DAMOCLESBELEID

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam DAMOCLESBELEID De Burgemeester van Enschede gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, in overeenstemming met de in het lokale driehoeksoverleg en het districtelijk veiligheidsoverleg overeengekomen afspraken

Nadere informatie

Damoclesbeleid Gemeente Sluis

Damoclesbeleid Gemeente Sluis Damoclesbeleid Gemeente Sluis Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Doel van Wet Damocles 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Doel van Wet Damocles 2 2.2.1 Algemeen 2 2.2.2 Doel van het gemeentelijk Damoclesbeleid 3 3. Wet

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Openbare orde en veiligheid Naam regeling: Beleidsregel handhaving op artikel 13b Opiumwet in de gemeente Zundert 2014 Citeertitel: Beleidsregel

Nadere informatie

- de Beleidsregels Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet ;

- de Beleidsregels Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet ; Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2012 / 113 Naam Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Publicatiedatum 20 december 2012 Opmerkingen - Besluit van de Burgemeester van 18 december

Nadere informatie

Beleidsregel sluiten van lokalen en woningen op grond van de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente Hilvarenbeek

Beleidsregel sluiten van lokalen en woningen op grond van de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente Hilvarenbeek Zaaknummer:: 1265 Beleidsregel sluiten van lokalen en woningen op grond van de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente Hilvarenbeek Gemeente Hilvarenbeek Vastgesteld door de burgemeester

Nadere informatie

Besluit van de burgemeester

Besluit van de burgemeester Besluit van de burgemeester Datum: 25 maart 2014 Onderwerp: Beleidsregels ex artikel 13b Opiumwet voor lokalen en woningen 2014 De burgemeester van Bergen, Overwegende Dat artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

Damoclesbeleid. Beleidsregels artikel 13 b Opiumwet Basisteam Bergen op Zoom

Damoclesbeleid. Beleidsregels artikel 13 b Opiumwet Basisteam Bergen op Zoom Damoclesbeleid Beleidsregels artikel 13 b Opiumwet Basisteam Bergen op Zoom Gemeente Steenbergen Vastgesteld door basisteam Bergen op Zoom op 9 februari 2015 Vastgesteld door de burgemeester op 13 april

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke sancties artikel 13b Opiumwet gemeente Overbetuwe 2015

Beleidsregel bestuurlijke sancties artikel 13b Opiumwet gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Beleidsregel bestuurlijke sancties artikel 13b Opiumwet gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 15bb00007 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene

Nadere informatie

A: geen affichering: betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit.

A: geen affichering: betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit. BELEID VAN DE BURGEMEESTER ALS UITVOERING VAN DE KADERSTELLING VAN DE GEMEENTERAAD ZOALS VASTGESTELD OP 19 MEI 2008 MET BETREKKING TOT HET SOFTDRUGSBELEID VOOR DE GEMEENTE SLIEDRECHT (kort aangeduid als

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

JŴX tfruntpn ĩ 5 FEB 2016 REG.NR.

JŴX tfruntpn ĩ 5 FEB 2016 REG.NR. G E M E E N T E D R O N T E N gemeente JŴX tfruntpn I N G E K O M E N ĩ 5 FEB 2016 REG.NR. ROUTING KOPIE AAN :Uc^éL De burgemeester van de gemeente Dronten, gelet op: - de bevoegdheid van de burgemeester

Nadere informatie

Evaluatie handhaving I-criterium

Evaluatie handhaving I-criterium Veiligheid en Bestuur Van J.J.M. Kuipers Telefoon (040) 238 81 66 18 mei 2015 Evaluatie handhaving I-criterium 1. Inleiding In juli 2014 gaven de Eindhovense coffeeshopexploitanten in een overleg met de

Nadere informatie

Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet

Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 111873 25 november 2015 Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012. Gemeente Medemblik, Damoclesbeleid 2012

Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012. Gemeente Medemblik, Damoclesbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Gemeente Medemblik, Damoclesbeleid 2012 De burgemeester van de gemeente Medemblik, Overwegende: Artikel 13b

Nadere informatie

N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop

N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR399988_1 4 juli 2016 N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop Versiebeheer Versiebeheer Versie Datum 1.0 9 september 2011 Wijzigingen Eerste uitgave

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel

Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel Beleidsregel art. 13b Opiumwet Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel handhavingsbeleid... 3 3. Algemene uitgangspunten voor bestuursrechtelijk

Nadere informatie

Beleidsnota artikel 13 b Opiumwet gemeente Drimmelen

Beleidsnota artikel 13 b Opiumwet gemeente Drimmelen Beleidsnota artikel 13 b Opiumwet gemeente Drimmelen Model Dongemond gemeenten Versie Datum Samengesteld door Definitief 1 februari 2016 M. van 't Zand pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Juridisch

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b Asten 2016

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b Asten 2016 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b Asten 2016 De burgemeester van Asten besluit I. vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Asten 2016 II. in te trekken de Beleidsregel

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011 Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011 De van de gemeente Capelle aan den IJssel, gelezen het voorstel van Team Integrale Veiligheid van de afdeling Bestuur- en Concernondersteuning,

Nadere informatie

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en II, dan wel aangewezen

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016. Artikel 1

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016. Artikel 1 De raad van de gemeente Wijk ij Duurstede; gelezen het voorstel van urgemeester en wethouders d.d. 17 novemer nr. ; gelet op artikel 220 tot en met 220 h van de Gemeentewet; esluit: vast te stellen de:

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Beleidsregels Handhaving Opiumwet Oplegvel Informatienota Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr. 2009/2531 ZONDER

Nadere informatie

gelet op artikel 13b lid 1 van de Opiumwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 13b lid 1 van de Opiumwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 45098 26 mei 2015 Damoclesbeleid gemeente Amersfoort De burgemeester van Amersfoort; gelet op artikel 13b lid 1 van de Opiumwet en artikel 4:81

Nadere informatie

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregels van de burgemeester van Valkenburg aan de Geul voor de uitvoering van artikel 174a van de Gemeentewet, dat de burgemeester de bevoegdheid

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en lijst II, dan wel

Nadere informatie

Handhavingarrangement coffeeshopbeleid

Handhavingarrangement coffeeshopbeleid Handhavingarrangement coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Handhavingarrangement coffeeshopbeleid

Nadere informatie

Beleidsregels hennepplantages woningen en lokalen

Beleidsregels hennepplantages woningen en lokalen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlem. Nr. 64600 17 juli 2015 Beleidsregels hennepplantages woningen en lokalen Inleiding Sinds jaar en dag wordt in de gemeente Haarlem bestuursdwang toegepast

Nadere informatie

Beleidsregel Damoclesbeleid gemeente Alkmaar

Beleidsregel Damoclesbeleid gemeente Alkmaar 13 Beleidsregel Damoclesbeleid gemeente Alkmaar Alkmaar, oktober 2013 De burgemeester van de gemeente Alkmaar, Gelet op: - De Richtlijnen voor opsporings- en strafbare feiten van de Opiumwet van het Openbaar

Nadere informatie

Beleidsregel. Beleidsregels van de burgemeester van Simpelveld voor de toepassing van. artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet

Beleidsregel. Beleidsregels van de burgemeester van Simpelveld voor de toepassing van. artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet Beleidsregel Beleidsregels van de burgemeester van Simpelveld voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet Vastgesteld 29 april 2014 Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Inleiding Aanpak

Nadere informatie

G m entebeek. In districtsverband (Westelijke Mijnstreek) isafgesproken om Damoclesbeleid in te voeren en dit beleid op elkaar af te stemmen.

G m entebeek. In districtsverband (Westelijke Mijnstreek) isafgesproken om Damoclesbeleid in te voeren en dit beleid op elkaar af te stemmen. G m entebeek Onderwerp: Tïv nnn-dó Damoclesbeleid Beek2011 vrauo042 Korte inhoud: Met de inwerkingtreding van het artikel 13b Opiumwet (ook wel "Damocles" genoemd) heeft de burgemeester in de vorm van

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid

Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid De aanpak van drugs is 1 van de 5 prioriteiten in het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018. De gemeente Hilversum wordt geconfronteerd

Nadere informatie

NULBELEID COFFEESHOPS GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

NULBELEID COFFEESHOPS GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM NULBELEID COFFEESHOPS GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM 2012 1 Aanleiding In de gemeente Kaag en Braassem zijn geen coffeeshops gevestigd en dat moet naar de mening van het bestuur zo blijven. In de voormalige

Nadere informatie

Notitie Damoclesbeleid Lokalen en Woningen gemeente Drechterland

Notitie Damoclesbeleid Lokalen en Woningen gemeente Drechterland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drechterland. Nr. 46491 28 mei 2015 Notitie Damoclesbeleid Lokalen en Woningen gemeente Drechterland Op 18 mei 2015 is vastgesteld de bevoegdheid van de burgemeester

Nadere informatie

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder B en W Voorblad Onderwerp Damoclesbeleid 13b Opiumwet Datum Kenmerk B en W datum 1 oktober 2013 8 oktober 2013 Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder Monique Janssen Sjaak van Meijel

Nadere informatie

Beleidsregels. Beleidsregels van de burgemeester van Landgraaf voor de toepassing van. artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet

Beleidsregels. Beleidsregels van de burgemeester van Landgraaf voor de toepassing van. artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet Beleidsregels Beleidsregels van de burgemeester van Landgraaf voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet Vastgesteld: 12 mei 2014 Bekend gemaakt: 11 juni 2014 Inwerkingtreding: 12

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wijdemeren Officiële naam regeling Beleidsregel artikel 13b Opiumwet 2016 Citeertitel Beleidsregel artikel 13b Opiumwet

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Nulbeleid coffeeshops. gemeente Zeewolde

Nulbeleid coffeeshops. gemeente Zeewolde Nulbeleid coffeeshops gemeente Zeewolde 2 Aanleiding In de gemeenteraad is de discussie geweest, mede naar aanleiding van het VNG rapport Modernisering Cannabisbeleid waarin het failliet van het gedoogbeleid

Nadere informatie

DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 t.a.v. het sluiten van woningen en lokalen

DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 t.a.v. het sluiten van woningen en lokalen DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 1.1 Inleiding Evenals andere Nederlandse gemeenten ziet de gemeente Leek zich geconfronteerd met drugscriminaliteit die (mede) plaatsvindt in of wordt georganiseerd vanuit

Nadere informatie

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond 1. Inleiding Coffeeshops zijn alcoholvrije horecagelegenheden waar handel in en gebruik van

Nadere informatie

Nulbeleid coffeeshops en bestuursrechtelijke handhavingsarrangement

Nulbeleid coffeeshops en bestuursrechtelijke handhavingsarrangement Inleiding De gemeente Woudenberg wordt, zoals meer Nederlandse kleinere gemeenten, tot op heden weinig geconfronteerd met handel in en gebruik van betekenis van hard- en softdrugs en de daarmee samenhangende

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Vlissingen

Damoclesbeleid gemeente Vlissingen Inhoudsopgave Damoclesbeleid gemeente Vlissingen 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Leeswijzer 2 2 Doel van Wet Damocles 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Doel van Wet Damocles 3 2.2.1 Integrale aanpak van drugproblematiek

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Heerlen Nr. 80404 15 mei 2017 Beleidsregels van de burgemeester van heerlen voor de toepassing van artikel 13b opiumwet en artikel 174a gemeentewet. (Handhavingsbeleid

Nadere informatie

Wijziging bijlage 2 van de beleidslijn woonoverlast 2009, Gemeenteblad 2009, 133, Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011

Wijziging bijlage 2 van de beleidslijn woonoverlast 2009, Gemeenteblad 2009, 133, Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011 Wijziging bijlage 2 van de beleidslijn woonoverlast 2009, Gemeenteblad 2009, 133, Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011 De burgemeester van de gemeente Rotterdam, Gelezen het

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wettelijk kader voor coffeeshopbeleid

1. Inleiding. 2. Wettelijk kader voor coffeeshopbeleid Besluit van de burgemeester van Goeree-Overflakkee tot vaststelling van de Beleidsregels inzake coffeeshops en handhaving gemeente Goeree-Overflakkee 2013. 1. Inleiding Veel gemeenten in Nederland hebben

Nadere informatie

DAMOCLES BELEID. Openbaar Ministerie. Bestuur GEMEENTE TERNEUZEN

DAMOCLES BELEID. Openbaar Ministerie. Bestuur GEMEENTE TERNEUZEN DAMOCLES BELEID Politie Openbaar Ministerie Bestuur GEMEENTE TERNEUZEN Revisiegeschiedenis: -Damoclesbeleid 2008 in werking per 1 december 2008 -Aanpassing naar 2 gram per persoon in werking per 15 december

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid Schagen 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid Schagen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schagen. Nr. 11307 2 februari 2016 Damoclesbeleid Schagen 2016 De burgemeester van de gemeente Schagen, BESLUIT vast te stellen het Damoclesbeleid Artikel 13b

Nadere informatie

GEMEENTE DEN HAAG BELEIDSREGEL

GEMEENTE DEN HAAG BELEIDSREGEL GEMEENTE DEN HAAG BELEIDSREGEL Met betrekking tot: DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 13B OPIUMWET INZAKE WONINGEN, LOKALEN EN PUBLIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN NIET ZIJNDE EEN HORECA-, OF SEKSINRICHTING Inleiding

Nadere informatie