Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg"

Transcriptie

1 Beleidsregels Artikel 13 Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenosch Tilurg Gemeente Eindhoven Vastgesteld door de urgemeester op 13 juni 2013 Vastgesteld in de driehoek op 22 april 2013 Gepuliceerd in het Gemeentelad op 19 juni

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Juridisch kader 3. Handhavingseleid artikel 13 van de Opiumwet I II III Gedoogde verkooppunten van softdrugs (de zgn. coffeeshops) Woningen en daarij ehorende erven: drugshandel en hennepteelt Niet gedoogde verkooppunten van drugs: de drugshandel en hennepteelt in (al dan niet voor het puliek opengestelde) lokalen dan wel in of ij zodanige lokalen ehorende erven 4. Cumulatie 5. Afwijkingsevoegdheid 6. Inwerkingtreding 2

3 1. Inleiding De urgemeesters van de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, 's-hertogenosch en Tilurg (B5- gemeenten) en de Minister van Veiligheid en Justitie heen in decemer 2010 naar aanleiding van de onderzoeksresultaten uit de Stads- en regioscan grootste Braantse gemeenten afgesproken de estuurlijke, fiscale en justitiële aanpak van de georganiseerde criminaliteit te intensiveren. Daartoe zijn in de B5-gemeenten in 2011 quickscans afgenomen om ondermeer de estuurlijke weeraarheid te inventariseren. Uit deze quickscans is geleken dat de aanpak van hennepteelt en hennephandel, ook in de coffeeshops, innen de B5-gemeenten verschillend is. Door de B5-urgemeesters is op 6 maart 2012 de afspraak om de in B5-verand toe te passen estuursrechtelijke maatregelen op elkaar af te stemmen. Daarom is herformulering van het lokale eleid noodzakelijk. De B5 is ondersteund en geadviseerd door het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Zuid-West Nederland en het programmaureau Taskforce B5. 2. Juridisch kader Voor de estuursrechtelijke handhaving van de veroden in de zin van artikel 2 (verod op aanwezigheid van harddrugs, Lijst I) en artikel 3 (verod op aanwezigheid van softdrugs, Lijst II) Opiumwet, is in die wet het artikel 13 opgenomen 1. Artikel 13 Opiumwet luidt als volgt: 1. De urgemeester is evoegd tot toepassing van estuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of ij woningen of zodanige lokalen ehorende erven een middel als edoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien woningen, lokalen of erven als edoeld in het eerste lid, geruikt worden ter uitoefening van de artsenijereidkunst, de geneeskunst, de tandheelkunst of de diergeneeskunde door onderscheidenlijk apothekers, artsen, tandartsen of dierenartsen Eveneens is de aanwijzing Opiumwet van het college van procureurs-generaal van het Openaar Ministerie d.d van kracht (inwerking getreden per 1 januari 2013; Staatscourant 2012, 26938). 3. Handhavingseleid artikel 13 Opiumwet Definitie drugshandel: In deze eleidsregels wordt onder drugshandel verstaan: de verkoop, aflevering of verstrekking dan wel daartoe aanwezigheid van drugs in een pand en de daarij ehorende erven. Onderstaande eleidsregels zien toe op de evoegdheid tot het sluiten van panden door de urgemeester ij verkoop, aflevering of verstrekking dan wel aanwezig zijn van een middel als edoeld in lijst I of II vanuit woningen of lokalen en daarij ehorende erven. Met de wijziging van artikel 13 Opiumwet per 1 novemer 2007 kunnen alle drugspanden aangepakt worden, dus ook woningen. Zoals de redactie van artikel 13 Opiumwet aangeeft heeft de urgemeester voor de handhaving van de handel in drugs in panden de mogelijkheid estuursdwang toe te passen. Om etrokkenen niet in de gelegenheid te stellen een financiële elangenafweging te maken, wordt er in eginsel geen geruik gemaakt van het opleggen van een last onder dwangsom. Bij de eoordeling of estuursdwang wordt toegepast in het kader van artikel 13 Opiumwet moet in ieder geval sprake zijn van het verkopen, verstrekken, afleveren danwel daartoe aanwezig zijn van drugs. 1 Artikel 13 Opiumwet wordt in eginsel niet toegepast in het geval er alleen een kleine hoeveelheid drugs wordt aangetroffen estemd voor eigen geruik (softdrugs 5 gram, harddrugs 0,5 gram). 3

4 In geval van een hoeveelheid van meer dan 5 hennepstekjes of planten wordt aangenomen dat er sprake is van eroeps- en edrijfsmatige hennepteelt. Er is dus geen sprake van een geringe hoeveelheid voor eigen geruik. Er is ij hennepknipperijen, drogerijen en uitenteelt vaak sprake van meer dan 30 gram hennep of hasjiesj. In het geval van 30 gram of meer hennep of hasjiesj rengt dit het risico van overdraagaarheid met zich mee. Dit -meer dan 5 planten of meer dan 30 gram softdrugs- wordt in deze eleidsregel in ieder geval eschouwd als een handelshoeveelheid als edoeld voor het verkopen, afleveren, verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn in de zin van artikel 13 Opiumwet. Zienswijzen/spoedeisende estuursdwang Al naar gelang de omstandigheden van het geval kan gekozen worden voor toepassing van spoedeisende estuursdwang of wordt alvorens tot esluitvorming over te gaan de elangheende in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenaar te maken. In de artikelen 5:21 e.v. Algemene wet estuursrecht (Aw) zijn de procedureregels opgenomen die gevolgd moeten worden indien tot toepassing van estuursdwang wordt overgegaan. Onderverdeling eleid Het eleid etreffende de estuurlijke handhaving van artikel 13 Opiumwet wordt onderverdeeld in de volgende rurieken: I Gedoogde verkooppunten van softdrugs (de zgn. coffeeshops); II Woningen: de niet gedoogde drugshandel in woningen dan wel ij woningen ehorende erven; III Niet gedoogde verkooppunten van drugs: de drugshandel in (al dan niet voor het puliek opengestelde) lokalen dan wel in of ij zodanige lokalen ehorende erven. Ad I Gedoogde verkooppunten van softdrugs (de zgn. coffeeshops) Definitie coffeeshop: Een coffeeshop is een alcoholvrije horecagelegenheid waarin met inachtneming van gedoogcriteria de verkoop, aflevering of verstrekking dan wel daartoe aanwezigheid van softdrugs wordt gedoogd. De toepassing van artikel 13 Opiumwet heeft een directe relatie met het coffeeshopeleid van de gemeenten. Bij coffeeshops gaat het immers ook om panden waar gehandeld wordt in softdrugs, maar waar ewust de handhaving op grond van artikel 13 Opiumwet conform de AHOJGI criteria niet plaatsvindt. De AHOJGI-criteria zijn: A: geen affichering: dit etekent geen enkele vorm van reclame anders dan een summiere aanduiding op de etreffende lokaliteit; H: geen harddrugs: dit etekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht worden; O: geen overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshops, geluidshinder, vervuiling en/of voor of naij de coffeeshop rondhangende klanten; J: geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang voor jeugdigen tot een coffeeshop: gelet op de toename van het cannaisgeruik onder jongeren is gekozen voor een strikte handhaving van de leeftijdsgrens van achttien jaar; G: geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen geruik (= 5 gram). Onder "transactie" wordt egrepen alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met etrekking tot eenzelfde koper; I: geen toegang voor en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland Eveneens gelden de volgende gedoogvoorwaarden (plus-criteria): geen alcohol: coffeeshops mogen geen alcoholische dranken verkopen of ter verkoop aanwezig heen. de handelsvoorraad van de coffeeshop mag niet meer dan 500 gram edragen. 4

5 Vast te stellen handhavingseleid op artikel 13 Opiumwet in de B5-gemeenten: 1. er wordt estuursrechtelijk handhavend opgetreden indien een coffeeshop zich niet houdt aan de AHOJGI-plus criteria zoals hieroven aangegeven. 2. de exploitant draagt er zorg voor dat in en naij de inrichting geen overlast, waaronder parkeeroverlast, geluidhinder, vervuiling en/of sociale onveiligheid, wordt veroorzaakt. 3. Als eleidsuitgangspunt wordt gekozen voor het toepassen van estuursdwang in de vorm van sluiting van de inrichting. Sluitingstermijnen: De coffeeshops worden gesloten in de volgende gevallen: - harddrugs in coffeeshops Bij constatering van drugshandel ten aanzien van harddrugs in de coffeeshop of daarij ehorende erven wordt de coffeeshop ij een 1 ste overtreding voor 12 maanden gesloten. Bij een tweede constatering innen 2 jaar na de eerste overtreding wordt de coffeeshop voor onepaalde tijd gesloten en uiten het gedoogeleid geplaatst. Om de ekendheid weg te nemen dat ter plaatse harddrugs verkrijgaar was, is een periode van minimaal één jaar sluiting noodzakelijk. In (gedoogde) coffeeshop: drugshandel ten aanzien van harddrugs (H-criterium). 1 ste constatering: 12 maanden sluiting 2 de constatering: sluiting voor onepaalde tijd en uiten het gedoogeleid plaatsen van de coffeeshop. - softdrugs in coffeeshops Bij constatering van overtreding van de gedoogvoorwaarden wordt een coffeeshop gesloten in de navolgende gevallen: a. A en O-criteria: sluiting voor de duur van 1 maand. Bij een 2 de constatering innen twee jaar na de eerste constatering, voor de duur van 3 maanden. Bij een 3 de constatering innen twee jaar na de tweede constatering voor de duur van 6 maanden om vervolgens ij een 4 de overtreding innen twee jaar na de derde constatering tot sluiting voor onepaalde tijd over te gaan;. G en I-criteria: een estuurlijke waarschuwing. Bij een 2 de constatering innen twee jaar na de eerste constatering, sluiting van 3 maanden. Bij een 3 de constatering innen twee jaar na de tweede constatering een sluiting van 12 maanden. Bij een 4 de constatering innen twee jaar na de derde constatering sluiting voor onepaalde tijd; c. J-criterium: sluiting van de inrichting voor de duur van 6 maanden. Bij een 2 de constatering, innen twee jaar na de eerste constatering, voor de duur van 12 maanden. Bij een 3 de constatering volgt sluiting voor onepaalde tijd en uiten het gedoogeleid plaatsen van de coffeeshop. strijd met de A en O-criteria strijd met de G en I-criteria 1 ste constatering: 1 maand sluiting 2 de constatering: 3 maanden sluiting 3 de constatering: 6 maanden sluiting 4 de constatering: sluiting voor onepaalde tijd 1 ste constatering: waarschuwing 2 de constatering: 3 maanden sluiting 3 de constatering: 12 maanden sluiting 4 de constatering: sluiting voor onepaalde tijd 5

6 het toelaten van een persoon onder de 18 jaar (J-criterium). 1 ste constatering: 6 maanden sluiting 2 de constatering: 12 maanden sluiting 3 de constatering: sluiting voor onepaalde tijd en uiten het gedoogeleid plaatsen van de coffeeshop. - Aanwezig zijn/verstrekken van en geruik van alcohol in een coffeeshop (plus-criterium) a. Bij een 1 ste constatering van het aanwezig zijn/verstrekken van en geruik van alcohol in een coffeeshop sluiting van 3 maanden. Bij een 2 de constatering innen twee jaar na de eerste constatering, sluiting van 6 maanden en ij een 3 de constatering innen twee jaar na de tweede constatering, sluiting van de coffeeshop voor een periode van 12 maanden 2. Aanwezig zijn/verstrekken van en geruik van alcohol in een (gedoogde) coffeeshop. 1 ste constatering: 3 maanden sluiting 2 de constatering: 6 maanden sluiting 3 de constatering: 12 maanden sluiting - Een grotere handelsvoorraad dan 500 gram (plus-criterium) Niet alleen softdrugs in de openare verkoopruimte vormen handelsvoorraad. Handelsvoorraad zijn ook softdrugs die elders worden aangetroffen indien er een directe relatie estaat met de coffeeshop. Het moet gaan om elders aanwezige drugs die kennelijk voor verkoop in deze coffeeshop estemd zijn. Indien aan dit criterium is voldaan, gelden ook softdrugs die ijvooreeld elders in het pand, in een ander pand of in een auto liggen, als handelsvoorraad (vgl. ABRvS 15 juli 2009, LJN BJ2653; 7 oktoer 2009, BJ9521; 9 maart 2011, BP7161; 22 juli 2011, BR3222). De duur van de sluiting is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder de hoeveelheid aangetroffen drugs. Meer dan 500 gram handelsvoorraad - Herhaalde overtreding In een coffeeshop wordt nadat is gewaarschuwd of een esluit tot sluiting is genomen, opnieuw gehandeld in strijd met één of meerdere AHOJGI-plus criteria. 1 ste constatering: maximaal 1 jaar sluiting conform staffels (ijlage 1). 2 de constatering: sluiting van maximaal 1 jaar conform staffels (ijlage 1). 3 de constatering: sluiting voor onepaalde tijd en uiten het gedoogeleid plaatsen van de coffeeshop. Een vervolgstap wordt alleen genomen indien de overtreding plaatsvindt innen 2 jaar na de laatst opgelegde estuurlijke maatregel in hetzelfde criterium. Ad II Woningen en daarij ehorende erven: drugshandel en hennepteelt Doordat de sluiting van woningen zwaarder ingrijpt op de persoonlijke levenssfeer van etrokkene(n) dan de sluiting van lokalen wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en lokalen. De essentie ligt daarin dat er in ewoonde woningen sprake is van het heen van een woongenot en de daaraan sterk gerelateerde persoonlijke levenssfeer. De urgemeester verstaat in het kader van de estuurlijke handhaving van de Opiumwet onder een woning een pand dat (of ruimte die) in de aangetroffen staat op een normale wijze voor ewoning kan worden geruikt en dat/die daarvoor ook mag worden geruikt (woongenot). Of een woning wordt geruikt als woonruimte en er dan ook sprake is van het heen van woongenot, lijkt uit de feitelijke constatering ter plaatse, zoals dat veelal wordt verwoord in het rapport van evindingen van de politie. 2 Overwogen kan worden om al in een eerder stadium - en zeker na de derde constatering - over te gaan tot sluiting van de coffeeshop op grond van art. 3 j 36 Drank- en Hore cawet, wegens het ontreken van de vereiste vergunning. 6

7 Sluitingstermijnen: De woningen worden gesloten in de volgende gevallen: - harddrugs in woningen Indien in woningen of ij woningen ehorende erven drugshandel plaatsvindt ten aanzien van een middel als edoeld in lijst I (harddrugs), met een handelsvoorraad van > 0,5 gram, dan volgt ij een 1 ste constatering een sluiting van 3 maanden. Bij een 2 de overtreding van de Opiumwet in een woning of ij woningen ehorende erven innen twee jaar na de eerste constatering, dan vindt er een sluiting plaats van 6 maanden. Bij een 3 de constatering van de Opiumwet innen twee jaar na de tweede constatering, dan vindt er een sluiting voor onepaalde tijd plaats. Overtreding In een woning (+ ijehorende erven) wordt harddrugs geconstateerd met een handelsvoorraad van > 0,5 gram. Sluiting 1 ste constatering: 3 maanden sluiting 2 de constatering: 6 maanden sluiting 3 de constatering: sluiting voor onepaalde tijd - softdrugs in woningen Indien in woningen of ij woningen ehorende erven drugshandel plaatsvindt ten aanzien van een middel als edoeld in lijst II (softdrugs) met een handelsvoorraad van > 30 gram, ontvangen zij een op schrift gestelde estuurlijke waarschuwing. Deze waarschuwing geldt voor een termijn van 2 jaar. Bij een 2 de overtreding van de Opiumwet in een woning of ij woningen ehorende erven vindt er een sluiting plaats van 3 maanden. Bij een 3 de overtreding van de Opiumwet innen twee jaar na de tweede constatering vindt er een sluiting plaats van 6 maanden en ij een 4 de overtreding innen twee jaar na de derde constatering, een sluiting van 12 maanden. In een woning (+ ijehorende erven) wordt drugshandel t.a.v. softdrugs geconstateerd met een handelsvoorraad van > 30 gram. 1 ste constatering: Bestuurlijke waarschuwing 2 de constatering: 3 maanden sluiting 3 de constatering: 6 maanden sluiting 4 de constatering: 12 maanden sluiting Ad III Niet gedoogde verkooppunten van drugs: de drugshandel en hennepteelt in (al dan niet voor het puliek opengestelde) lokalen dan wel in of ij zodanige lokalen ehorende erven Onder de in deze ruriek edoelde panden vallen de voor puliek toegankelijke lokalen en ijehorende erven (zoals winkels en horecaedrijven) en de niet voor puliek toegankelijke lokalen en ijehorende erven (zoals loodsen, magazijnen en andere edrijfsruimten). Drugshandel in of ij lokalen vormt eveneens een ernstige aantasting van de openare orde, veiligheid en volksgezondheid. Daarij legt een illegaal verkooppunt een zware druk de omgeving. Zeker in woongeieden wordt de aanwezigheid daarvan als zeer elastend ervaren. Illegale verkooppunten (de drugshandel zoals dat hieroven is gedefinieerd) vormen een edreiging voor de sociale veiligheid in de uurt en leiden vaak tot verloedering van het straateeld. Sluitingstermijnen: De niet gedoogde verkooppunten van drugs worden gesloten in de volgende gevallen: 7

8 - harddrugs in niet gedoogde verkooppunten van drugs Bij een 1 ste constatering dat in al dan niet voor puliek toegankelijke lokalen -niet zijnde feitelijk ewoonde woningen - en daarij ehorende erven drugshandel t.a.v. harddrugs wordt geconstateerd, dan wordt het pand gesloten voor de duur van 12 maanden (minimaal). Bij een 2 de constatering, innen twee jaar na de eerste constatering wordt het pand gesloten voor onepaalde tijd. In een al dan niet voor het puliek toegankelijke lokaal, niet zijnde ewoonde woning (+ ijehorende erven) wordt drugshandel ten aanzien van harddrugs geconstateerd. 1 ste constatering: 12 maanden (minimaal) sluiting 2 de constatering: sluiting voor onepaalde tijd - softdrugs in niet gedoogde verkooppunten van drugs Bij een 1 ste constatering dat in al dan niet voor puliek toegankelijke lokalen -niet zijnde feitelijk ewoonde woningen - en daarij ehorende erven drugshandel ten aanzien van softdrugs wordt geconstateerd, wordt het pand gesloten voor de duur van 6 maanden. Bij een 2 de constatering innen twee jaar na de eerste constatering wordt een sluiting van 12 maanden evolen. Bij de 3 de constatering innen twee jaar na de tweede constatering, vindt een sluiting plaats voor onepaalde tijd. In een al dan niet voor het puliek toegankelijke lokaal, niet zijnde coffeeshop (+ ijehorende erven) wordt drugshandel t.a.v. softdrugs geconstateerd. 1 ste constatering: 6 maanden sluiting 2 de constatering: 12 maanden sluiting 3 de constatering: sluiting voor onepaalde tijd 4. Cumulatie Bij cumulatie van op te leggen maatregelen, ijvooreeld als gevolg van overtredingen van verschillende AHOJGI-plus criteria, is de zwaarst gestelde maatregel van toepassing of kan worden afgeweken van het eleid (hoofdstuk 5). 5. Afwijkingsevoegdheid In eginsel wordt er overeenkomstig de ovenstaande eleidsregels esloten. De urgemeester kan op asis van feiten en omstandigheden in ijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de maatregelen zoals deze zijn vastgesteld in het onderhavige eleid (artikel 4:84 Aw, de zgn. inherente afwijkingsevoegdheid). Dat kan ijvooreeld etekenen dat ij zeer ernstige overtredingen een stap wordt overgeslagen of voor een langere periode wordt gesloten. 6. Inwerkingtreding De invoering van de onderhavige eleidsregels treden in werking op de eerste dag na de datum van ekendmaking in het Gemeentelad. 8

9 Bijlage I Staffels handelsvoorraad coffeeshop Bij de eerste overtreding volgt een maatregel conform de volgende uitgangspunten; 500 gram tot 5 kilo: waarschuwing 5 tot 10 kilo: 3 maanden sluiting 10 tot 15 kilo: 4 maanden sluiting 15 tot 20 kilo: 5 maanden sluiting 20 tot 25 kilo: 6 maanden sluiting 25 tot 30 kilo: 7 maanden sluiting 30 tot 40 kilo: 8 maanden sluiting 40 tot 50 kilo: 9 maanden sluiting 50 tot 60 kilo: 10 maanden sluiting 60 tot 80 kilo: 11 maanden sluiting 80 en meer: 12 maanden sluiting Indien innen 2 jaar na vorige (eerste) opgelegde estuurlijke maatregel in dit criterium een 2e overtreding wordt geconstateerd, volgt een maatregel conform de volgende uitgangspunten: 500 gram tot 1 kilo: 1 maand sluiting 1 tot 2 kilo: 2 maanden sluiting 2 tot 3 kilo: 3 maanden sluiting 3 tot 20 kilo: 6 maanden sluiting 20 kilo en meer: 12 maanden Indien innen twee jaar na vorige (tweede) opgelegde estuurlijke maatregel in dit criterium een 3e overtreding wordt geconstateerd, volgt een sluiting voor onepaalde tijd. De exploitatievergunning wordt ingetrokken en de coffeeshop wordt van de gedooglijst gehaald. 9

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 32905 12 juni 2014 Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Gemeente Tilburg Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet Beleidsregels Artikel 13 Opiumwet Gemeente Tilurg Vastgesteld door de urgemeester op xx Vastgesteld laatste versie door de urgemeester op xx Gepuliceerd in het Gemeentelad van xxx 2017, te raadplegen op

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) < klik hier voor meer toelichting mt schrijven eleidsregel Beleidsregels voor de toepassing van een last onder estuursdwang ingevolge artikel 13 Opiumwet (de wet Damocles) De urgemeester van Waalwijk,

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hattem op

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek 1. Inleiding De gemeenteraden van Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek hebben

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet)

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Vastgesteld door de burgemeester d.d. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Juridisch kader 2 3. Damoclesbeleid (Handhavingsbeleid artikel

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Juridisch kader 3. Nul optiebeleid coffeeshops 4. Handhavingsbeleid artikel 13b van de Opiumwet 5. Afwijkingsbevoegdheid

Nadere informatie

Beleidsregels Wet Damocles (art. 13b Opiumwet)

Beleidsregels Wet Damocles (art. 13b Opiumwet) Beleidsregels Wet Damocles (art. 13b Opiumwet) Gemeente Apeldoorn Vastgesteld door de burgemeester op 18-1-2017 Vastgesteld in de driehoek op.. 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Juridisch kader...

Nadere informatie

Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet

Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Uden Nr. 72039 27 maart 2019 Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Tekstplaatsing Zaakdossier: D00116735 De burgemeester van Uden; overwegende

Nadere informatie

Beleid inzake bestuurlijke handhaving van artikel 13B Opiumwet

Beleid inzake bestuurlijke handhaving van artikel 13B Opiumwet CVDR Officiële uitgave van Bernheze. Nr. CVDR437645_1 12 juni 2018 Beleid inzake bestuurlijke handhaving van artikel 13B Opiumwet Inhoud 1. Inleiding 3 2. Juridische kader 3 3. Handhavingsbeleid artikel

Nadere informatie

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Valkenswaard; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Titel: Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Vastgesteld: 31-05-2016 Treedt in werking: 7 juni 2016 Wettelijke basis: Artikel 13B Opiumwet

Nadere informatie

EMEENTE G -T C----OSS. BELEID INZAKE BESTUURLIJKE HANDHAVING VAN ARTIKELI3b OPIUMWET. Politie Basisteam Maasland. gemeente Oss

EMEENTE G -T C----OSS. BELEID INZAKE BESTUURLIJKE HANDHAVING VAN ARTIKELI3b OPIUMWET. Politie Basisteam Maasland. gemeente Oss G -T EMEENTE C----OSS -F BELEID INZAKE BESTUURLIJKE HANDHAVING VAN ARTIKELI3b OPIUMWET Politie Basisteam Maasland gemeente Oss i I .-'F- Beleid inzake bestuurlijke handhaving van art. 13b Opiumwet gemeente

Nadere informatie

Besluit van de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent Damoclesbeleid Sittard-Geleen

Besluit van de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent Damoclesbeleid Sittard-Geleen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Sittard-Geleen Nr. 246250 16 november 2018 Besluit van de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent Damoclesbeleid Sittard-Geleen

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Eersel (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Vastgesteld door de burgemeester van Gemeente Eersel d.d.

Damoclesbeleid gemeente Eersel (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Vastgesteld door de burgemeester van Gemeente Eersel d.d. Damoclesbeleid gemeente Eersel (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Vastgesteld door de burgemeester van Gemeente Eersel d.d. 31 maart 2018 De burgemeester van gemeente Eersel ; gelet op artikel

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) 1 Beleidsregels voor de toepass van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuw evolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Waalwijk; Overwegende dat: In

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) Beleidsregels voor de toepass van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuw evolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Waalwijk; Overwegende dat: «In het

Nadere informatie

murfsf GEMEENTE BOEKEL

murfsf GEMEENTE BOEKEL murfsf ABI020263 ZI030669 rem-p Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Boekel inhoudsopgave inleiding Juridisch kader Nul optiebeleid coffeeshops Handhavingsbeleid artikel van de Opiumwet Afwijkingsbevoegdheid

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover bevoegd; b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit beleidsregels artikel 13b Opiumwet Eindhoven 2017

Wijzigingsbesluit beleidsregels artikel 13b Opiumwet Eindhoven 2017 gemeente Eindhoven Gemeentebladnummer 2017.017 Gemeenteblad van Eindhoven (2017, nr. 017) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet versie 24 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Doelstelling van artikel 13b Opiumwet... 2 3. Juridisch kader... 3 4. Handhavingsarrangement

Nadere informatie

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam DAMOCLESBELEID

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam DAMOCLESBELEID VI 1. - i G E M E E N T E B O R N E Nummer: 14int03597 De Burgemeester van Borne gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, in overeenstemming met de in het lokale driehoeksoverleg en het districtelijk

Nadere informatie

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam Gemeente Loon op Zand De Burgemeester van Loon op Zand, overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder bestuursdwang toe te passen indien

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013 Jaar: 2013 Nummer: 82 Besluit: Burgemeester 25 oktober 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond,

Nadere informatie

dat de navolgende criteria gelden bij de beoordeling van de vraag of tegen een coffeeshop wordt opgetreden:

dat de navolgende criteria gelden bij de beoordeling van de vraag of tegen een coffeeshop wordt opgetreden: CVDR Officiële uitgave van Sittard-Geleen. Nr. CVDR172726_1 15 mei 2018 Damoclesbeleid Sittard-Geleen Damoclesbeleid Sittard-Geleen Artikel 13b Opiumwet De burgemeester van Sittard-Geleen: Overwegende:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover bevoegd;

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover bevoegd; Jaar: 2012 Nummer: 30 Besluit: Burgemeester, B&W 17 april 2012 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond,

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet. Burgemeester van de gemeente Oost Gelre

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet. Burgemeester van de gemeente Oost Gelre Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet Burgemeester van de gemeente Oost Gelre De Burgemeester van Oost Gelre A.B. Bronsvoort d.d. 7 december 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Juridisch kader 3. Artikel

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/16/25107 zaaknr.: Z/C/16/32603 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Opiumwetbeleid Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : W.A.G. Hillenaar Datum college : 28 juni 2016 Openbaar :

Nadere informatie

HANDHAVINGSARRANGEMENT GEMEENTE ALMERE 2013

HANDHAVINGSARRANGEMENT GEMEENTE ALMERE 2013 HANDHAVINGSARRANGEMENT GEMEENTE ALMERE 2013 1. Inleiding Het thema handhaving is tamelijk omvangrijk. Het handhavingsvraagstuk krijgt in de bestuursrechtelijke praktijk steeds nadrukkelijker de aandacht.

Nadere informatie

GEMEENTE VALKENSWAARD

GEMEENTE VALKENSWAARD V \ \ Aan de leden van de raad GEMEENTE VALKENSWAARD \ de Hofnar 15 Postbus ioloo 5550 GA ValKenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Kenmerk: 8866/8867

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid 2019)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid 2019) Beleidsregels voor de toepass van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuw evolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid 2019) De burgemeester van Waalwijk, Overwegende dat: In het Integrale

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Echt-Susteren. Nr. 176258 15 december 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels voor aanpak van

Nadere informatie

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; Burgemeester van Schouwen-Duiveland; gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat de effecten van illegale verkooppunten van verdovende middelden

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving wet Damocles gemeente Beverwijk 2018

Beleidsregel handhaving wet Damocles gemeente Beverwijk 2018 Beleidsregel handhaving wet Damocles gemeente Beverwijk 2018 Artikel 1 Algemeen Binnen gemeentegrenzen is sprake van drugshandel. Drugshandel wordt binnen gemeenten alleen gedoogd vanuit een coffeeshop.

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

G E M E E N T E VLISSINGEN

G E M E E N T E VLISSINGEN G E M E E N T E VLISSINGEN Beleidsnota Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Doelstelling van artikel 13b Opiumwet... 2 3. Juridisch kader...3 4. Handhavingsarrangement

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Datum vaststelling 24 januari 2014 Datum inwerkingtreding 17 februari 2014 Laatste wijziging 3 februari 2016 Inwerkingtreding laatste wijziging

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

Damoclesbeleid Echt-Susteren

Damoclesbeleid Echt-Susteren Geme ^Echt-Susteren Damoclesbeleid Echt-Susteren Artikel 13b Opiumwet 1 ste wijziging Damoclesbeleid Echt-Susteren Inhoudsopgave Artikel 1: Algemeen 3 Artikel 2: Lokalen 5 Softdrugs 5 Harddrugs 5 ArtikelS:

Nadere informatie

Damoclesbeleid Medemblik 2016

Damoclesbeleid Medemblik 2016 Damoclesbeleid Medemblik 2016 Bevoegdheid van de burgemeester tot sluiting van lokalen en woningen op grond van artikel 13b Opiumwet Zaaknummer: Z-11-69886 Damoclesbeleid gemeente Medemblik Aanleiding

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR203206_1 12 juli 2016 Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast Inhoudsopgave 1. Inleiding -02-1.1. Vooraf -02-1.2. Beleidsmatig onderscheid -02-1.3.

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE De burgemeester van de gemeente Heeze-Leende; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te

Nadere informatie

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt:

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt: B en W. nr. 13.0496 d.d, 11-6-2013 BB.nr. 13.044 Onderwerp Vaststelling Sanctiebesluit Coffeeshops 2013 Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens van de commissie 1. kennis te nemen van het besluit

Nadere informatie

artikel 13b van de Opiumwet en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Veenendaal (APV);

artikel 13b van de Opiumwet en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Veenendaal (APV); De burgemeester van de gemeente Veenendaal; overwegende dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen dan

Nadere informatie

Gewijzigd handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet

Gewijzigd handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen-Chaam. Nr. 120137 1 september 2016 Gewijzigd handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid gemeente Alphen-Chaam Vastgesteld door burgemeester:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van Houten; gelet op de artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de

Nadere informatie

gelet op de artikelen 13b Opiumwet en artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht

gelet op de artikelen 13b Opiumwet en artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht Beleidsregels Damoclesbeleid gemeente Almere 2015 De burgemeester van Almere; gelet op de artikelen 13b Opiumwet en artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht gehoord het advies van de driehoek van 10 december

Nadere informatie

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Dongen 2017

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Dongen 2017 CVDR Officiële uitgave van Dongen. Nr. CVDR438490_1 12 september 2017 Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Dongen 2017 De burgemeester van Dongen b e s l u i t: 1. vast te stellen de beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009 Jaar: 2009 Nummer: 21 Besluit: B&W 17 februari 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Toelichting. Algemene toelichting

Toelichting. Algemene toelichting Toelichting Algemene toelichting 1. Inleiding De gemeenteraden van Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen hebben in hun Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2016-2019 een vijftal prioriteiten vastgesteld.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008 Jaar: 2008 Nummer: 45 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol

Nadere informatie

Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops

Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veenendaal. Nr. 129092 28 december 2015 Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops De burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis van artikel 13b Opiumwet

Vast te stellen hieronder opgenomen Damoclesbeleid lokalen en woningen op basis van artikel 13b Opiumwet Ons kenmerk G.15.01258 ii urn in li ui ii in ii ii Dossiercode: Besluit van de Burgemeester De burgemeester van besluit: Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 WONINGEN. 20 december 2013

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 WONINGEN. 20 december 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellendoorn. Nr. 4481 20 december 2013 Damoclesbeleid 2013 Nijverdal, 17 december 2013 Nr. 13INT04099 De Burgemeester van Hellendoorn, gelet op artikel 13b,

Nadere informatie

Gelet op artikelen 13b Opiumwet jo. 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegende dat:

Gelet op artikelen 13b Opiumwet jo. 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegende dat: CVDR Officiële uitgave van Papendrecht. Nr. CVDR471595_1 22 mei 2018 Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De Burgemeester van de gemeente Papendrecht; Gelet op artikelen 13b Opiumwet jo. 4:81 Algemene wet

Nadere informatie

DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet

DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet Gemeente Hof van Twente september 2013 De burgemeester van Hof van Twente gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, in overeenstemming met de

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR459391_1. Damoclesbeleid Maasgouw 2012

CVDR. Nr. CVDR459391_1. Damoclesbeleid Maasgouw 2012 CVDR Officiële uitgave van Maasgouw. Nr. CVDR459391_1 28 november 2017 Damoclesbeleid Maasgouw 2012 De Burgemeester van Maasgouw: Overwegende: gezien de uitgangspunten van het Hennepconvenant Limburg 2012

Nadere informatie

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde NUL-BELEID COFFEESHOPS Gemeente Bellingwedde 2014 Aanleiding In archiefstukken wordt aangegeven dat de gemeente Bellingwedde een nul-beleid hanteert voor coffeeshops. Echter is er in het archief geen raadsbesluit

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet. Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer

Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet. Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR375267_1 15 maart 2016 Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer Inleiding

Nadere informatie

Damoclesbeleid, beleidsregels artikel 13b Opiumwet

Damoclesbeleid, beleidsregels artikel 13b Opiumwet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tholen. Nr. 36318 28 april 2015 Damoclesbeleid, beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van de gemeente Tholen heeft op 13 april 2015 besloten tot

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam CVDR Officiële uitgave van Enschede. Nr. CVDR303916_2 2 februari 2017 Beleidsregel Damoclesbeleid 2013 De Burgemeester van Enschede gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, in overeenstemming

Nadere informatie

Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer

Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Deventer. Nr. 76486 21 augustus 2015 Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer Inleiding In dit document zijn de gedoogcriteria

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b gemeente Deurne. vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b gemeente Deurne

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b gemeente Deurne. vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b gemeente Deurne BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b gemeente Deurne 2015 De burgemeester van de gemeente Deurne b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b gemeente Deurne

Nadere informatie

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011.

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. memo aan onderwerp van datum De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. College van Burgemeester en Wethouders 15 mei

Nadere informatie

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 De burgemeester van Twenterand; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegende: 1. dat artikel 13b lid 1 Opiumwet

Nadere informatie

Nota van de Burgemeester

Nota van de Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van de Burgemeester onderwerp Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer Burgemeester drs. Theo Weterings Datum besluit 30 augustus 201 6 inlichtingen C. Bremer (carola.bremer@haarlemmermeer.nl)

Nadere informatie

roerdalen gemeente Damoclesbeleid Roerdalen 2014 Artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Roerdalen

roerdalen gemeente Damoclesbeleid Roerdalen 2014 Artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Roerdalen gemeente roerdalen Artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Roerdalen Inhoudsopgave Artikel1: Algemeen 4 Artikel 2: Lokalen 5 Softdrugs 5 Harddrugs 6 Artikel 3: Woningen 7 Softdrugs 7 Harddrugs 7 2 gemeente

Nadere informatie

Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen.

Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen. STAPPENPLAN 13b OPIUMWET Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen. Artikel 13b is toepasbaar

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet Gemeente Lingewaal

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet Gemeente Lingewaal Beleidsregel artikel 13b Opiumwet Gemeente Lingewaal April 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen...3 2. Toepassen van de last onder bestuursdwang...6 3. Woningen...8 3.1 Omstandigheden...9 3.1.1 Bekendheid van

Nadere informatie

bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid 2019)

bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid 2019) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Waalwijk Nr. 31056 11 februari 2019 Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b

Nadere informatie

COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF

COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF COMMTSSIE-INFORMATIEBRIEF No: \2. Van : 2.o\.'h Ontvangen bij Griffier : (o-^ Verspreid per e-mail : lo O uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlictitingen bij sector/afdeling doorkiesnr.

Nadere informatie

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen De burgemeester van Vianen, Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

Damoclesbeleid Gemeente Sluis

Damoclesbeleid Gemeente Sluis Damoclesbeleid Gemeente Sluis Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Doel van Wet Damocles 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Doel van Wet Damocles 2 2.2.1 Algemeen 2 2.2.2 Doel van het gemeentelijk Damoclesbeleid 3 3. Wet

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Heerhugowaard 2018

Damoclesbeleid gemeente Heerhugowaard 2018 Nr.: INT18-1020 Damoclesbeleid gemeente Heerhugowaard 2018 Hennepteelt en handel in hard- en softdrugs zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen en geprofessionaliseerd en daarmee ook de risico s die daar

Nadere informatie

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam DAMOCLESBELEID

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam DAMOCLESBELEID De Burgemeester van Enschede gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, in overeenstemming met de in het lokale driehoeksoverleg en het districtelijk veiligheidsoverleg overeengekomen afspraken

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Openbare orde en veiligheid Naam regeling: Beleidsregel handhaving op artikel 13b Opiumwet in de gemeente Zundert 2014 Citeertitel: Beleidsregel

Nadere informatie

- de Beleidsregels Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet ;

- de Beleidsregels Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet ; Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2012 / 113 Naam Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Publicatiedatum 20 december 2012 Opmerkingen - Besluit van de Burgemeester van 18 december

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet niet gedoogde lokalen gemeente Etten-Leur

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet niet gedoogde lokalen gemeente Etten-Leur GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Etten-Leur. Nr. 21648 18 april 2014 Beleidsregel artikel 13b Opiumwet niet gedoogde lokalen gemeente Etten-Leur 1. Inleiding Om de handel in drugs in Etten-Leur

Nadere informatie

Gemeente Rhenen = BELEIDSREGELS ARTIKEL 13b OPIUMWET GEMEENTE RHENEN

Gemeente Rhenen = BELEIDSREGELS ARTIKEL 13b OPIUMWET GEMEENTE RHENEN GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rhenen. Nr. 114983 18 augustus 2016 Gemeente Rhenen = BELEIDSREGELS ARTIKEL 13b OPIUMWET GEMEENTE RHENEN Hoofdstuk 1: INLEIDING De hennepteelt en de handel in

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE COMMISSIE EXPERIMENT GESLOTEN COFFEESHOPKETEN

ONAFHANKELIJKE COMMISSIE EXPERIMENT GESLOTEN COFFEESHOPKETEN ONAFHANKELIJKE COMMISSIE EXPERIMENT GESLOTEN COFFEESHOPKETEN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE p. 2 INLEIDING p. 3 OPDRACHT COMMISSIE EXPERIMENT GESLOTEN COFFEESHOPKETEN p. 5 SELECTIE GEMEENTEN p. 6 DEELNEMENDE

Nadere informatie

Beleidsregel sluiten van lokalen en woningen op grond van de wet Damocles (artikel 13b Opiumwet)

Beleidsregel sluiten van lokalen en woningen op grond van de wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hilvarenbeek. Nr. 9685 20 januari 2017 Beleidsregel sluiten van lokalen en woningen op grond van de wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente

Nadere informatie

Beleidsregel sluiten van lokalen en woningen op grond van de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente Hilvarenbeek

Beleidsregel sluiten van lokalen en woningen op grond van de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente Hilvarenbeek Zaaknummer:: 1265 Beleidsregel sluiten van lokalen en woningen op grond van de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente Hilvarenbeek Gemeente Hilvarenbeek Vastgesteld door de burgemeester

Nadere informatie

Besluit van de burgemeester

Besluit van de burgemeester Besluit van de burgemeester Datum: 25 maart 2014 Onderwerp: Beleidsregels ex artikel 13b Opiumwet voor lokalen en woningen 2014 De burgemeester van Bergen, Overwegende Dat artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Opiumwet bij hennepplantages in woningen en lokalen gemeente Alkmaar

Beleidsregel handhaving Opiumwet bij hennepplantages in woningen en lokalen gemeente Alkmaar GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Alkmaar Nr. 116556 12 juli 2017 Beleidsregel handhaving Opiumwet bij hennepplantages in woningen en lokalen gemeente Alkmaar De burgemeester van Alkmaar;

Nadere informatie

Damoclesbeleid. Beleidsregels artikel 13 b Opiumwet Basisteam Bergen op Zoom

Damoclesbeleid. Beleidsregels artikel 13 b Opiumwet Basisteam Bergen op Zoom Damoclesbeleid Beleidsregels artikel 13 b Opiumwet Basisteam Bergen op Zoom Gemeente Steenbergen Vastgesteld door basisteam Bergen op Zoom op 9 februari 2015 Vastgesteld door de burgemeester op 13 april

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke sancties artikel 13b Opiumwet gemeente Overbetuwe 2015

Beleidsregel bestuurlijke sancties artikel 13b Opiumwet gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Beleidsregel bestuurlijke sancties artikel 13b Opiumwet gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 15bb00007 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene

Nadere informatie

Beleidsregels van de Burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet

Beleidsregels van de Burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR197053_1 12 juli 2016 Beleidsregels van de Burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet Artikel 0 Dit artikel

Nadere informatie

Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid).

Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid). Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid). De burgemeester van de gemeente Asten, Gelet op artikel 13b van de Opiumwet en artikel 2 Politiewet, Besluit vast te stellen:

Nadere informatie

A: geen affichering: betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit.

A: geen affichering: betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit. BELEID VAN DE BURGEMEESTER ALS UITVOERING VAN DE KADERSTELLING VAN DE GEMEENTERAAD ZOALS VASTGESTELD OP 19 MEI 2008 MET BETREKKING TOT HET SOFTDRUGSBELEID VOOR DE GEMEENTE SLIEDRECHT (kort aangeduid als

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en het Hennepconvenant Limburg 2012;

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en het Hennepconvenant Limburg 2012; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leudal Nr. 243312 15 november 2018 DAMOCLESBELEID 2018 GEMEENTE LEUDAL (inzake toepassing artikel 13b Opiumwet) De burgemeester van Leudal, Overwegende, dat

Nadere informatie

JŴX tfruntpn ĩ 5 FEB 2016 REG.NR.

JŴX tfruntpn ĩ 5 FEB 2016 REG.NR. G E M E E N T E D R O N T E N gemeente JŴX tfruntpn I N G E K O M E N ĩ 5 FEB 2016 REG.NR. ROUTING KOPIE AAN :Uc^éL De burgemeester van de gemeente Dronten, gelet op: - de bevoegdheid van de burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet

Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR374140_1 12 juli 2016 Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012. Gemeente Medemblik, Damoclesbeleid 2012

Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012. Gemeente Medemblik, Damoclesbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Gemeente Medemblik, Damoclesbeleid 2012 De burgemeester van de gemeente Medemblik, Overwegende: Artikel 13b

Nadere informatie

Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet

Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 111873 25 november 2015 Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet Inhoudsopgave

Nadere informatie