Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handhavingsmodel Drank- en Horecawet"

Transcriptie

1 Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op de handhaving van de Drank- en Horecawet. De reden hiervoor is dat het toezicht op deze manier zo dicht mogelijk bij de lokale situatie wordt georganiseerd. Doelstelling van de DHW is schadelijk alcoholgebruik onder jongeren en alcoholgerelateerde openbare ordeproblemen als overlast en agressie en geweld tegen te gaan. Toezicht en handhaving vinden dus plaats vanuit een gezondheids- en een openbare ordeperspectief. De burgemeester wijst de toezichthouders aan. Dit model maakt onderscheid naar de verschillende typen instellingen, inrichtingen en ondernemers die alcohol schenken dan wel verstrekken, te weten: horeca, slijterijen, paracommercie, en ook niet- Drank- en horecawet vergunningplichtige bedrijven zoals supermarkten en snackbars. Dit onderscheid is van belang omdat niet alle verkooppunten over een vergunning hoeven te beschikken. Dit maakt dat er verschillende sanctiestrategieën worden gehanteerd. Daarbij is van belang dat toezicht wordt uitgeoefend op grond van een risicoanalyse waarbij de ondernemer die de regels goed naleeft minder gecontroleerd zal worden. Uiteindelijk leidt dit er toe dat op overtredingen die direct van invloed zijn op het gezondheids- of openbare ordeaspect zwaarder zal worden ingezet, vanuit de doelstelling van de Drank- en Horecawet en dat naleefgedrag een rol speelt bij de frequentie waarop gecontroleerd wordt. Doel van dit model is ook om aan de overtreder kenbaar te maken welke maatregel hij kan verwachten na een overtreding waardoor een preventieve werking van dit model kan uitgaan. Uitgangspunten Het terugdringen van het schadelijk alcoholgebruik vooral door jongeren is een van de hoofddoelstellingen van de nieuwe DHW. Het terugdringen van het alcoholgebruik onder de jeugd was al een speerpunt in het beleid van de gemeente Arnhem zoals verwoord in de nota Volksgezondheid en zal dat ook in de nieuw op te stellen nota Volksgezondheid blijven. In de afgelopen jaren was de gemeente al actief in het toezicht en handhaving van de horeca. Door de invoering van de nieuwe DHW zal de nadruk komen te liggen op de verkoop aan en het in bezit hebben van alcohol door jongeren. Per 1 januari 2014 zal de leeftijdsgrens waarop het in bezit hebben en verkopen van alcoholhoudende dranken is toegestaan worden opgetrokken tot 18 jaar, in dit model zal dit dan ook als uitgangspunt worden gehanteerd. Bij het opleggen van bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen spelen de feiten en omstandigheden van het geval een rol bij de beoordeling of en welke maatregel getroffen moet worden. De maatregel mag niet verder strekken dan noodzakelijk (proportionaliteit) en mag niet zwaarder zijn dan vereist (subsidiariteit). In de belangenafweging over de te treffen maatregel zal in ieder geval het belang van de overtreder (ondernemer of paracommerciële rechtspersoon) worden afgewogen tegen het belang van de jongere en de openbare orde. Handhaving vindt plaats per ondernemer/paracommerciële rechtspersoon, per instelling en per locatie. Wanneer een nieuwe ondernemer/paracommerciële rechtspersoon het bedrijf overneemt worden in beginsel eerder genomen stappen in het handhavingarrangement niet overgenomen, dus de ondernemer start met een schone lei. Dit geldt niet indien een ondernemer/paracommerciële rechtspersoon zijn ondernemingsvorm wijzigt (bijvoorbeeld door een nieuwe vennoot), of door het wijzigen of vernieuwen van de DHW-vergunning. 1

2 Tenslotte heeft de burgemeester bij zijn besluit over de treffen maatregel een inherente afwijkingsbevoegdheid. De stappen in dit model zijn het uitgangspunt, maar als feiten en omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de burgemeester daarvan afwijken. Dit kan zowel ten guste maar ook ten ongunste van de overtreder zijn. Er dient wel expliciet te worden gemotiveerd waarom wordt afgeweken, zeker als de besluitvorming ten ongunste van de overtreder uitvalt. Leeswijzer In het navolgende wordt allereerst een overzicht gegeven van de verschillende handhavingsinstrumenten die ter beschikking staan bij het optreden tegen overtredingen van de Drank- en Horecawet. Daarna zullen aan de hand van een viertal categorieën de overtredingen worden benoemd met de daarbij horende handhavingsacties. Dit zal uiteindelijk samenkomen in een overzicht, per type instelling, van overtredingen gekoppeld aan de verschillende categorieën handhavingsacties. Handhavingsinstrumenten De Drank- en Horecawet kent de volgende Handhavingsinstrumenten: Onderwerp Artikel Opmerking Intrekken van de vergunning 31 DHW Schorsen van de vergunning 32 DHW Verwijderen van bezoekers 36 DHW Bestuurlijke boete 44a DHW e.v. De hoogte van de bestuurlijke boete is vastgelegd in de bijlage van het Besluit Bestuurlijke Boete Drank- en Horecawet en is mede afhankelijk van het aantal werknemers in het overtredende bedrijf. Three strikes out 19a DHW Deze maatregel kan worden ingezet bij nietvergunningplichtige bedrijven die alcohol verkopen, bijvoorbeeld een snackbar. Met dit instrument kan de burgemeester het recht om alcohol te verkopen tijdelijk ontnemen (van 1 week tot maximaal 12 weken) De Gemeentewet kent de volgende meer algemene handhavingsinstrumenten: Onderwerp Artikel Opmerking Dwangsom/bestuursdwang Sluiting van een horecainrichting 125 Gemwet 174 Gemwet 2

3 In de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem zijn tenslotte de volgende artikelen opgenomen: Onderwerp Artikel Opmerking Regulering paracommerciële activiteiten 2.3.1a.6 APV De Drank- en Horecawet verplicht de gemeente regels te stellen waaraan paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende dranken ter voorkoming van oneerlijke mededinging. Inperken prijsacties horeca 2.3.1a.7 APV De Drank- en Horecawet geeft de mogelijkheid om zogeheten happy hours te reguleren 3

4 Vier categorieën van handhavingacties bij overtredingen Drank- en Horecawet Overtredingen die betrekking hebben op de vergunningplichtige domeinen (horeca, paracommercie en slijterijen) zijn onderverdeeld in een viertal categorieën: - Categorie 1: Het verstrekken van alcoholhoudende dranken zonder vergunning; - Categorie 2: Het verstrekken van alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 18 jaar; - Categorie 3: Overtredingen die direct van invloed zijn op de gezondheid van jongeren en/of openbare orde; - : Overige overtredingen. Voor iedere categorie is een stappenplan opgesteld. Dit model betreft een niet limitatieve opsomming van verschillende overtredingen met het daarbij horende stappenplan. Dat betekent dat niet alle overtredingen van de DHW in dit model zijn opgenomen. Dit is ingegeven om zo gericht mogelijk de beschikbare handhavingcapaciteit in te zetten. Dat betekent niet dat niet zal worden opgetreden tegen overtredingen van bepalingen die niet zijn opgenomen in het handhavingsmodel. Indien een overtreding wordt geconstateerd zal worden aangesloten bij het reguliere handhavingstraject (twee-stappen model) waarbij de meest geëigende bestuurlijke handhavingsmaatregel zal worden toegepast. De verschillende handhavingsstappen worden hieronder per categorie benoemd. Categorie 1: Overtredingen v.w.b. het verstrekken van alcoholhoudende drank zonder vergunning 1 e constatering; waarschuwing (alcoholverstrekking dient onmiddellijk te worden gestaakt) 2 e en verdere constatering (binnen een jaar na vorige (alcoholverstrekking dient onmiddellijk te worden gestaakt) Gemeente (burgemeester) ---- Sluiten onbepaalde tijd Categorie 2: Overtredingen die te maken hebben met leeftijdsgrenzen 1 e constatering: bestuurlijke boete e constatering (binnen een jaar na vorige 3 e constatering (binnen een jaar na vorige Gemeente (burgemeester) Schorsen Drank- en Horecawetvergunning voor 12 weken Intrekken Drank- en Horecawetvergunning 4

5 Categorie 3: Overtredingen die direct van invloed zijn op gezondheid van jongeren en/of openbare orde 1 e constatering: waarschuwing e constatering (binnen een jaar na vorige 3 e constatering (binnen een jaar na vorige : Overige overtredingen 1 e constatering: waarschuwing e constatering: waarschuwing e constatering: (binnen een jaar na vorige 4 e constatering (binnen een jaar na vorige 5 e constatering (binnen een jaar na vorige Gemeente (burgemeester) Schorsen Drank- en Horecawetvergunning voor 12 weken Intrekken Drank- en Horecawetvergunning Gemeente (burgemeester) Schorsen Drank- en Horecawetvergunning voor 4 weken Schorsen Drank- en Horecawetvergunning voor 12 weken Intrekken Drank- en Horecawetvergunning 5

6 Handhavingsacties bij overtredingen in het vergunningplichtige domein In het navolgende worden de handhavingsacties gekoppeld aan overtredingen voor wat betreft de inrichtingen die vergunningplichtig zijn, te weten horeca, paracommerciële rechtspersonen en slijterijen. Horeca Overtreding Omschrijving Categorie Artikel 3 Artikel 8 Artikel 10 Artikel 20 lid 1 Artikel 20 lid 2 Artikel 20 lid 6 Artikel 20 lid 7 Artikel 12 lid 1 Artikel 13 lid 1 1 Artikel 20 lid 5 Artikel 24 lid 3 Zonder (rechtsgeldige) vergunning alcohol verstrekken Leidinggevende voldoet niet langer aan de aan hem gestelde vereisten Inrichting voldoet niet langer aan gestelde vereisten drank aan jongeren onder 18 jaar zonder daarbij de leeftijd vast te stellen Verstrekken sterke drank aan jongeren onder 18 jaar zonder daarbij de leeftijd vast te stellen Verbod op het toelaten van een persoon in een horecalokaliteit of terras die in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeert Verbod op het dienst doen in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van psychotrope stoffen in een horecalokaliteit Verbod verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik anders dan in de in de vergunning vermelde lokaliteit (tenzij aflevering op hotelkamers plaatsvindt) Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik elders dan in die lokaliteit of terras Het niet duidelijk aangeven van leeftijdsgrenzen in voor publiek toegankelijke inrichtingen Het is verboden in een horecalokaliteit, als daar dranken worden verstrekt, jongeren jonger dan 16 te laten werken Categorie 1 Categorie 1 (is verplicht op grond van artikel 31 DHW) Categorie 1 (is verplicht op grond artikel 31 DHW) Categorie 2 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 3 1 Indien ook sprake is van overtreding van artikel 35 lid 1 HDW (ontheffing bij evenement) wordt de handhaving op dat artikel gebaseerd. 6

7 Paracommercie Overtreding Omschrijving Categorie Artikel 3 Artikel 8 Artikel 10 Artikel 20 lid 1 Artikel 20 lid 2 Artikel 20 lid 6 Artikel 20 lid 7 Artikel 12 lid 1 Artikel 13 lid 1 2 Artikel 20 lid 5 Artikel 24 lid 3 Zonder (rechtsgeldige) vergunning alcohol verstrekken Leidinggevende voldoet niet langer aan de aan hem gestelde vereisten Inrichting voldoet niet langer aan gestelde vereisten drank aan jongeren onder 18 jaar zonder daarbij de leeftijd vast te stellen Verstrekken sterke drank aan jongeren onder 18 jaar zonder daarbij de leeftijd vast te stellen Verbod op het toelaten van een persoon in een horecalokaliteit of terras die in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeert Verbod op het dienst doen in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van psychotrope stoffen in een horecalokaliteit Verbod verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik anders dan in de in de vergunning vermelde lokaliteit (tenzij aflevering op hotelkamers plaatsvindt) Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik elders dan in die lokaliteit of terras Het niet duidelijk aangeven van leeftijdsgrenzen in voor publiek toegankelijke inrichtingen Het is verboden in een horecalokaliteit, als daar dranken worden verstrekt, jongeren jonger dan 16 te laten werken Categorie 1 Categorie 1 (is verplicht op grond van artikel 31 DHW) Categorie 1 (is verplicht op grond artikel 31 DHW) Categorie 2 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 3 2 Indien ook sprake is van overtreding van artikel 35 lid 1 HDW (ontheffing bij evenement) wordt de handhaving op dat artikel gebaseerd 7

8 Slijterijen Overtreding Omschrijving Categorie Artikel 3 Artikel 8 Artikel 10 Artikel 20 lid 1 Artikel 20 lid 2 Artikel 20 lid 6 Artikel 20 lid 7 Artikel 14 lid 1 Artikel 20 lid 3 Artikel 24 lid 3 Zonder (rechtsgeldige) vergunning alcohol verstrekken Leidinggevende voldoet niet langer aan de aan hem gestelde vereisten Inrichting voldoet niet langer aan gestelde vereisten drank aan jongeren onder 18 jaar zonder daarbij de leeftijd vast te stellen. Verstrekken sterke drank aan jongeren onder 18 jaar zonder daarbij de leeftijd vast te stellen Verbod op het toelaten van een persoon in een slijtlokaliteit die in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeert Verbod op het dienst doen in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van psychotrope stoffen in een slijtlokaliteit Verbod op het verrichten van andere bedrijfsactiviteiten dan die horen bij een slijterij Verbod op aanwezigheid jongere jonger dan 16 jaar anders dan onder toezicht van een persoon van 21 jaar of ouder Het is verboden in een slijtlokaliteit, als daar dranken worden verstrekt, jongeren jonger dan 16 te laten werken Categorie 1 Categorie 1 (is verplicht op grond van artikel 31 DHW) Categorie 1 (is verplicht op grond artikel 31 DHW) Categorie 2 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 3 8

9 Handhavingsacties bij overtreding van artikel 2.3.1a.6 en 2.3.1a.7 van de APV De Drank- en Horecawet verplicht gemeenten in artikel 4 tot het opstellen van een verordening waarin regels worden gesteld ter voorkoming van oneerlijke mededinging door paracommerciële rechtspersonen bij de verstrekking van alcoholhoudende drank. Deze regels zijn opgenomen in artikel 2.3.1a.6 van de APV. In dit artikel wordt onder andere bepaald dat een paracommerciële instelling alleen bijeenkomsten waarbij alcoholhoudende dranken worden geschonken mag organiseren indien daarvoor een ontheffing is verleend door de burgemeester. Indien geconstateerd wordt dat een bijeenkomst is georganiseerd zonder de benodigde ontheffing zullen de volgende handhavingstappen worden gevolgd. 1 e constatering: waarschuwing e constatering (binnen een jaar na vorige constatering): proces verbaal opmaken en 3 e constatering (binnen een jaar vorige Gemeente Half jaar na constatering geen ontheffing voor verlenen voor bijeenkomst Eén jaar na constatering geen ontheffing verlenen voor bijeenkomst Daarnaast geeft de DHW ook in artikel 25a e.v. een aantal opties om maatregelen op te nemen in de verordening. Er is voor gekozen om het artikel 25d lid 1 onder a opgenomen inperking van de zogeheten happy hours op te nemen in de APV. Dit is uitgewerkt in artikel 2.3.1a.7 van de APV. Indien geconstateerd wordt dat niet wordt voldaan aan de gestelde regels zullen de volgende handhavingstappen worden gevolgd: 1 e constatering: waarschuwing e constatering: (binnen een jaar na vorige ---- constatering) bestuurlijke boete 3 e constatering (binnen een jaar na vorige 4 e constatering (binnen een jaar na vorige Gemeente Schorsen Drank- en Horecawetvergunning voor 12 weken Intrekken Drank- en Horecawetvergunning 9

10 Handhavingsacties bij niet Drank- en Horecawet vergunningplichtige bedrijven Het betreft hier bijvoorbeeld supermarkten en snackbars, de handhavingsacties zijn met name gericht op de verkoop van alcoholhoudende dranken. Overtreding Omschrijving Actie Artikel 20 lid 1 drank aan jongeren onder de 18 jaar zonder daarbij de leeftijd vast te stellen 1 e constatering: bestuurlijke boete Artikel 19a lid 1 Three strikes out Burgemeester 2 e constatering (binnen een jaar na vorige constatering): bestuurlijke boete verhoogd met 50% 3e constatering (binnen een jaar na 1 e constatering): ontzeggen bevoegdheid verkoop zwak-alcoholhoudende drank voor 12 weken 10

11 Handhavingsacties bij Evenementen In de DHW wordt in artikel 35 de burgemeester de bevoegdheid gegeven om voor evenementen een ontheffing te verlenen voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken bij evenementen (een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard). Bij toezicht op evenementen zal vanuit het toezicht op de DHW de focus met name zijn gericht op de volgende overtredingen. Overtreding Gemeente drank aan jongeren onder de 18 jaar zonder daarbij de leeftijd vast te stellen (artikel 20 lid 1) 1 e constatering: bestuurlijke boete 2 e constatering (binnen een jaar na vorige constatering): procesverbaal opmaken en dossier naar burgemeester ---- De houder van de ontheffing komt 12 weken niet in aanmerking voor een ontheffing drank zonder ontheffing of het verstrekken van sterke drank (artikel 35 lid 1 ) drank zonder dat wordt voldaan aan de ontheffing verbonden voorschriften (artikel 35 lid 2) 3 e constatering (binnen een jaar na vorige constatering) procesverbaal opmaken en dossier naar burgemeester 1 e constatering: waarschuwing (alcoholverstrekking van sterke drank of zonder ontheffing dient onmiddellijk gestaakt te worden) 2 e en verdere constateringen (binnen een jaar na vorige constatering): proces-verbaal opmaken en dossier naar burgemeester (alcoholverstrekking dient onmiddellijk getaakt te worden) 1 e constatering: waarschuwing 2 e constatering (binnen een jaar na vorige constatering): waarschuwing 3 e constatering (binnen een jaar na vorige constatering): procesverbaal opmaken en dossier naar burgemeester 4 e constatering (binnen een jaar na vorige constatering):procesverbaal opmaken en dossier naar burgemeester 5 e constatering (binnen een jaar na vorige constatering):procesverbaal opmaken en dossier naar burgemeester De houder van de ontheffing komt 1 jaar niet in aanmerking voor een ontheffing ---- Alcoholverstrekker komt 1 jaar niet in aanmerking voor een ontheffing De houder van de ontheffing komt 4 weken niet in aanmerking voor een ontheffing De houder van de ontheffing komt 12 weken niet in aanmerking voor een ontheffing De houder van de ontheffing komt 1 jaar niet in aanmerking voor een ontheffing 11

12 Bijlage bij Handhavingsmodel Drank- en Horecaewet Hoogte bestuurlijke boete zoals bepaald in het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet Overtreding Categorie A Artikel 3 (als de vergunning nog niet is verleend) Artikel 4, vijfde lid Artikel 9, derde lid Artikel 9, vierde lid Artikel 20, vijfde lid Artikel 29, derde lid Artikel 35, vierde lid Categorie B Artikel 4, eerste lid Artikel 12, eerste lid Artikel 12, tweede lid Artikel 14, eerste lid Artikel 14, tweede lid Artikel 15, eerste lid Artikel 15, tweede lid Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18, derde lid Artikel 19, eerste lid Artikel 19, tweede lid Artikel 24, eerste lid Artikel 24, tweede lid Artikel 24, derde lid Artikel 25a, eerste lid Artikel 25b, eerste lid Artikel 25c, eerste lid Artikel 25d, eerste lid, onder a Artikel 25d, eerste lid, onder b Artikel 35, tweede lid Categorie C Artikel 2, tweede lid Artikel 3 (als de vergunning niet is aangevraagd of is geweigerd) Artikel 13, eerste lid Artikel 13, tweede lid Artikel 18, eerste lid Artikel 20, eerste lid Artikel 20, tweede lid Artikel 20, derde lid Artikel 22, eerste lid, onder a Artikel 22, eerste lid, onder b Artikel 22, eerste lid, onder c Artikel 22, tweede lid, onder a Artikel 22, tweede lid, onder b Artikel 25, eerste lid, onder a Artikel 25, eerste lid, onder b Artikel 25, tweede lid Artikel 25, derde lid Boetebedrag I II Bij het bepalen van de hoogte van de boete wordt een onderscheid gemaakt naar de verschillende categorieën overtredingen (categorie A, B of C) en daarnaast wordt de boete gerelateerd aan de grootte van de inrichting bepaald door het aantal werknemers. Bij categorie I is het aantal werknemers minder dan 50, bij categorie II is het aantal werknemers 50 of meer. 12

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Horeca Evenementen Paracommercie Slijterijen Supermarkten Voorwoord Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt mij

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer

Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer 2 Inhoudsopgave Voorwoord.. 3 Toezicht- en handhavingsmodel. 4 Deel A: Toezichtstrategie.. 5 Deel B: Handhavingsstrategie 7 Slotbepalingen

Nadere informatie

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond Handhavinguitvoeringsprogramma 2015-2017 Drank- en Horecawet Gemeente Roermond 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Kader... 4 Algemene handhavingsinstrumenten:... 4 Handhavingsinstrumenten

Nadere informatie

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, wel zicht op legalisatie Geen vergunning, geen zicht op legalisatie

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013 Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie Januari 2013 : Algemene Plaatselijke Verordening Nieuwegein model-: model- van de VNG, met betrekking tot invullen verordeningsbevoegdheid

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag CVDR Officiële uitgave Enschede. Nr. CVDR465_ 5 oktober 06 Handhavingsstrategie Drank en horecawet Enschede 04 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst Handhavingsstrategie Drank en Horecawet februari 04,

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. In deze wet is het toezicht opgedragen aan de door de burgemeester aangewezen ambtenaren.

Nadere informatie

Toelichting op sanctietabel

Toelichting op sanctietabel Bijlage 1 Toelichting op sanctietabel Art. 3 DHW Drankverstrekking zonder vergunning Het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf zonder vergunning is niet toegestaan (art. 3 DHW eventueel i.c.m.

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I

Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u het aangepaste stappenplan overtredingen Drank- en Horecawet aan: I Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer 15.06162 Documentnummer U15.009324 Inlichtingen bij raadsgriffier Mevr. H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar Onderwerp Raadsbrief 2015, nr. 31

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie Categorie 1 en strafrechtelijke sanctiemiddelen Categorie 1-overtredingen zijn ernstige overtredingen maar er is geen sprake van een acute (gevaar)situatie. Een overtreding kan ook als categorie 1 worden

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning,

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 )

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 ) Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie : Drank- en Horecawet 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid 2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Inhoudsopgave 1. Drank- en horecawet... 2 1.1. Omvang vergunde horeca activiteiten... 2 1.2. Toezicht op vergunde horeca-activiteiten... 2 1.3. Controles op vergunde

Nadere informatie

Burgemeester (en wethouders)

Burgemeester (en wethouders) Handhavingmatrix 2013 A. Overtredingen Drank- en Horecawet (DHw) Overtreding/andere bepalingen Artikel 2, tweede lid Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens

Nadere informatie

Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet

Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet Intrekking vergunning/ ontheffing e/of schorsing (1) Bestuurlijke boete (2) Dwangsom/bestuursdwang (3) Strafrecht (4) Three strikes out (5) Bijlage 2 Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank-

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk):

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk): . Overtredingen Drank- en Horecawet Overtreding/andere bepalingen rtikel 3 : Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf zonder Drank- en horecawetvergunning Voedsel en Waren utoriteit (vergunning is niet aangevraagd)

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing

Bestuursdwang toepassing 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning, wel zicht op Geen vergunning, geen zicht op bij < 50 week 2 weken 680 (vergunning nog niet verleend) 1 maximaal 1 week 1360 (vergunning

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW).

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oostzaan. Nr. 62801 6 november 2014 Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan 2014-2015 Inleiding De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 12012 5 maart 2014 Drank- en Horecaverordening 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - alcoholhoudende

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen

Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen Handhavingsstrategie Drank en Horeca Gemeente Amstelveen Handhavingsstappenplan op grond van de Drank en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening en de Wet op de kansspelen Aangepast: 9 mei 06 Z-06/050495

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wijdemeren Officiële naam regeling Sanctiestrategie Drank en Horeca 2016 Citeertitel Sanctiestrategie Drank en Horeca 2016

Nadere informatie

Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013

Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Sanctietabel: behorend bij de Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Last onder Openbaar Ministerie Bijzonderheden Overtredingen op grond van de Drank- en Horecawet 1. Artikel 2, lid

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot Nieuwe Drank- en Horeca Wet Horeca ondernemers De Spot 26-03-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

VERORDENING DRANK EN HORECAWET

VERORDENING DRANK EN HORECAWET VERORDENING DRANK EN HORECAWET Gooise Meren 2017 Versie definitief 1.0 14 maart 2017 1 Kerngegevens Op grond van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om in ieder geval ten aanzien van de schenktijden

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix Implementatie Nieuwe Drank- en Modelbeleid NHN Handhavingsbeleid Oplegnotitie + matrix Versie 23 mei 2013 Oplegnotitie bij handhavingsmatrix Drank- en Horeca De regionale werkgroep wijziging Drank- en

Nadere informatie

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Vastgesteld door de burgemeester van Nieuwegein op 24 maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Prioriteiten in toezicht... 4 2. Handhavingsbevoegdheid...

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Sportverenigingen Zeelandia 02-04-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid toezichtinformatie Toezichtinformatie over 214 Deze vragenlijst dient als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor het vullen van de toezichtindicatoren

Nadere informatie

SANCTIEBELEID DRANK EN HORECA GEMEENTE ZANDVOORT 2013

SANCTIEBELEID DRANK EN HORECA GEMEENTE ZANDVOORT 2013 SANCTIEBELEID DRANK EN HORECA GEMEENTE ZANDVOORT 2013 Vastgesteld door de burgemeester en het college : d.d. 3 december 2013 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. 12 december 2013 Inwerkingtreding

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

mogelijk met aanzegging sluiting (maatwerk) Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete

mogelijk met aanzegging sluiting (maatwerk) Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Bijlage 1 Overtreding / Prioriteit Exploitatie zonder registratie barvrijwilligers in bestuursreglement in Verbod verstrekking alcohol voor gebruik elders dan in de aangegeven lokaliteit of terras Verbod

Nadere informatie

Horecastappenplan gemeente Someren

Horecastappenplan gemeente Someren Horecastappenplan gemeente Someren Horecastappenplan gemeente Someren Titel: Horecastappenplan gemeente Someren Versie: [Vul handmatig versienummer, bij voorkeur synchroon aan versienr. Verseon] Datum:

Nadere informatie

Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013.

Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013. Sanctiebeleid Gemeente Heiloo Dit sanctiebeleid hoort bij het Horecabeleid Gemeente Heiloo 2013, vastgesteld door het college op 12 november 2013. Sanctiestrategie In dit beleid wordt een sanctiestrategie

Nadere informatie

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID Gemeente Aalsmeer Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte bepalingen. De gemeente

Nadere informatie

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol door de gemeente wordt uitgebreid. De taken die in dit kader door de VWA werden gedaan, worden in de pilot toezicht

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4 en 25a van de Drank- en Horecawet;

Gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4 en 25a van de Drank- en Horecawet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 13147 4 februari 2016 Drank- en Horecaverordening gemeente Edam-Volendam 2016 Voorstel no. 10-2016 G Agenda no. 6 De raad van Edam-Volendam;

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Programma 19:00 Welkomstwoord 19:05 De nieuwe Drank- en Horecawet 19:35 Presentatie over alcoholmatiging 20:00 Wijzigingen Alcoholverstrekking in de APV 21:00

Nadere informatie

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur,

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur, *500843* Raadscommissie Bestuur Wijkservice, Beleid en Advies Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari 2013 500843 Geachte commissie Bestuur,

Nadere informatie

OVERZICHT SANCTIEMOGELIJKHEDEN PER ARTIKEL VAN DE DRANK- EN HORECAWET

OVERZICHT SANCTIEMOGELIJKHEDEN PER ARTIKEL VAN DE DRANK- EN HORECAWET I r k k i v e r g u n n i n g / o n t h e f f i n g e / o f B Bestuurlijke boete (2) D Dwangsom/bestuursdwang (3) S Strafrecht (4) Three strikes out (5) Bijlage 2 bij 'Preventie- en handhavingsplan 2014-2018

Nadere informatie

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank en Horecawet: De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels

Nadere informatie

Bezopen. Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. gemeente Borger-Odoorn

Bezopen. Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. gemeente Borger-Odoorn 1 Bezopen Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet gemeente Borger-Odoorn Een nieuwe norm De wet zegt dat je met je vingers van andermans spullen af moet blijven.

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Winkeliers/slijterijen Stadskantoor 28-03-2013 1 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 81237 24 december 2014 DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014 Agenda no. 10 De raad van de gemeente Edam- Volendam; Gelezen

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren

Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren Wijdemeren 2014 Versie 21 mei 2014 Inhoud Inleiding. 3 Sanctiestrategie 4 1. Handhavingsbevoegdheid.4 2. Uitgangspunten handhavend

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Houten Gemeenteblad nr. 13 1 Inhoud Inleiding 3 1. Handhavingsbevoegdheid 4 2. Uitganspunten handhavend optreden 4 3. Overzicht in te zetten sancties

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

Sanctiematrix Drank- en Horecawet gemeente Borsele 2015

Sanctiematrix Drank- en Horecawet gemeente Borsele 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Borsele. Nr. 8494 7 september 05 Sanctiematrix Drank- en Horecawet gemeente Borsele 05 De burgemeester van de gemeente Borsele, overwegende, dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Dranken Horecawet

Beleidsregel handhaving Dranken Horecawet 1 ^J gemeentelij Heemskerk Beleidsregel handhaving Dranken Horecawet November 2015 BIVO/2015/30133 IIII III II MM IIII Z01868B87D7 $ JjS^_ BELEIDSREGEL HANDHAVING DRANK- EN HORECAWET Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

Drank- en horecaverordening Teylingen

Drank- en horecaverordening Teylingen Drank- en horecaverordening Teylingen De raad der gemeente Teylingen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013 gelet op artikel 4, 25b en 25d van de Drank- en horecawet,

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet W041409 / 27964 Beleid opstelling Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1

Nadere informatie

Rapportage toezicht. Drank- en Horecawet. 19 maart Frans van Zoest, Projectleider. Dirk Klein, BOA coordinator

Rapportage toezicht. Drank- en Horecawet. 19 maart Frans van Zoest, Projectleider. Dirk Klein, BOA coordinator Rapportage toezicht Drank- en Horecawet 2014 19 maart 2015 Frans van Zoest, Projectleider Dirk Klein, BOA coordinator Deze notitie kijkt terug op het toezicht op de Drank- en Horecawet in 2014 zoals dat

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2018

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2018 2014-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Risicoanalyse... 4 2.1 Cijfers (onderzoek GGD)... 4 2.2 Gevolgen... 5 2.3 Hoe komen ze er aan?... 5 3 Beleidsfocus en doelstellingen van het plan... 6 3.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiderdorp. Nr. 282 2 januari 2017 Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca Inleiding Een eerder Sanctiebesluit van gemeente Leiderdorp, relatief kort

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

Handhavingbeleid horeca & alcohol

Handhavingbeleid horeca & alcohol Handhavingbeleid horeca & alcohol Opdrachtgever : Burgemeester / College van burgemeester & wethouders Versienummer: : 2 Concept vastgesteld : 8 april 2014 Definitief vastgesteld op : 16 juni 2014 Zaaknummer

Nadere informatie

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet Handhaving Verordening Drank- en Horecawet 20 september 2012 Michiel van Baardewijk (gemeente Lingewaard) Marian Gacsbaranyi (NVWA) Programma Van beleid tot toezicht Toezicht op Prijsacties Toezicht op

Nadere informatie

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Vastgesteld door de burgemeester van Nieuwegein op 4 maart 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. Handhavingsbevoegdheid... 4 2. Uitgangspunten handhavend

Nadere informatie

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Definitief Versie 2.1 19 november

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

Bijlage bij: Uitvoeringsnota Horeca 2014, Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Afdeling VKH, 20 januari 2014 Z-2014/ D-2014/016532

Bijlage bij: Uitvoeringsnota Horeca 2014, Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Afdeling VKH, 20 januari 2014 Z-2014/ D-2014/016532 Handhavingsstrategie Drank en Horeca Handhavingsstappenplan op grond van de Drank- en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening en Wet op de kansspelen Afdeling VKH, 20 januari 204 Bijlage bij: Uitvoeringsnota

Nadere informatie

NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS

NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS PURMEREND 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Kader... 2 1.3 Reikwijdte... 2 1.4 Doel... 3 1.5 Leeswijzer... 3 2

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet 1. Inleiding Op 1 januari 2013 treedt de wetswijziging van de Drank- en Horecawet in werking. De doelstelling van de wetswijziging is: - het alcoholgebruik

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 2 1 Inleiding 2 2 Middelen 3 Deel 2 Sanctiebeleid 8 3 Stappenplan 8 4 Sanctiecategorieën 8 5 Handreiking 10 6 Overige

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet

Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet Deel 1 : De geschiedenis van het toezicht op de Drankwetgeving Inhoudsopgave - Voorwoord toen ik bij het Staatstoezicht kwam - Waar gaat drankwetgeving over

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

Gemeente Hoogezand-Sappemeer Drank- en Horecaverordening

Gemeente Hoogezand-Sappemeer Drank- en Horecaverordening GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoogezand-Sappemeer. Nr. 137359 7 oktober 2016 Gemeente Hoogezand-Sappemeer Drank- en Horecaverordening Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Inleiding Deze verordening bevat medebewindbepalingen die zijn gebaseerd op artikel 4 en artikel 25d lid 1 onder a van de Drank- en Horecawet (DHW). Een nieuwe afdeling 8A wordt ingevoegd

Nadere informatie

Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014

Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 3867 9 december 2013 Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014 Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Vereenvoudiging vergunningstelsel

Vereenvoudiging vergunningstelsel Burgemeester Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2013.502 - RIS 267832 Doorkiesnummer 070-353 29

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Raadsvoorstel: 2014-1172 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem 2014 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Datum: 31 maart 2014 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 6 mei

Nadere informatie