Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018"

Transcriptie

1 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet Gemeente Hellendoorn Besloten door de burgemeester op: 27 mei 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad:

2 Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet gemeente Hellendoorn Pagina 2 van 14

3 Voorwoord Voor u ligt het eerste Preventie- en handhavingsplan van de gemeente Hellendoorn. Het opstellen van een gemeentelijk preventie- en handhavingsplan is één van de wijzigingen van de Drank- en Horecawet (DHW) die per 1 januari 2014 in werking is getreden. In dit preventie- en handhavingsplan zijn de doelstellingen, prioriteiten/speerpunten opgenomen, de acties die worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren te voorkomen, de wijze waarop het toezicht is georganiseerd en het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd door de boa van het team Vergunningen, toezicht en milieu. Het plan voldoet daarmee aan het nieuwe artikel 43 van de DHW waarin de verplichting tot het opstellen van een preventie- en handhavingsplan is opgenomen. Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet gemeente Hellendoorn Pagina 3 van 14

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Wettelijk kader 1.2 Preventie- en handhavingsplan 1.3 Leeswijzer 2. Preventie 2.1 Preventiemodel Reynolds 2.2 Landelijke preventieve acties 2.3 Lokale preventieve acties 3. Toezicht 3.1 Hotspots inventariseren 3.2 Strategie bepalen en soort controles 3.3 Inzet beschikbare capaciteit 3.4 Evaluatie 4. Handhaving Bijlage 1: Alcohol en horecasanctiebeleid Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet gemeente Hellendoorn Pagina 4 van 14

5 1. Inleiding De Nederlandse jeugd drinkt tegenwoordig stevig en begint daar al op jonge leeftijd mee. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat overmatig alcoholgebruik veel schade oplevert. Het drinken van alcohol op jonge leeftijd is zeer schadelijk voor de gezondheid en kan leiden tot hersenbeschadiging. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de leerprestaties op school. Daarnaast kan overmatig alcoholgebruik leiden tot overlast op straat (hinderlijk gedrag, vernielingen, verkeersongevallen). Zowel jongeren als ouders kennen de schadelijke gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik meestal niet of onvoldoende en weten vaak niet hoe ze in de opvoeding om moeten gaan met het alcoholgebruik van hun kinderen. Redenen genoeg om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. 1.1 Wettelijk kader De Drank- en Horecawet (DHW) is een bijzondere wet omdat één van de voornaamste doelen is dat ze onze jeugd beschermt tegen de schadelijke effecten die alcohol kan hebben op de gezondheid en de veiligheid. Elk kind heeft het recht om op een gezonde en veilige manier op te groeien. Gemeenten zijn sinds 2013 de belangrijkste uitvoerder van de DHW geworden. Zowel op juridisch-, handhavings-, en educatief vlak is de gemeente de regisseur van het Nederlandse alcoholbeleid. Per 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet weer gewijzigd. Zo is onder andere de leeftijdsgrens verhoogd voor de verkoop en het bezit van alcoholhoudende drank van 16 naar 18 jaar. Naast deze leeftijdsverhoging is een nieuwe verplichting voor gemeenten opgenomen, namelijk dat een preventieen handhavingsplan alcohol moet worden opgesteld (artikel 43a van de wet). Uiterlijk 1 juli 2014 dient de gemeenteraad het eerste plan te hebben vastgesteld. Vervolgens dient dit plan elke vier jaar gelijktijdig met de vaststelling van de lokale nota gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Wet Publieke Gezondheid, te worden vastgesteld. 1.2 Preventie en handhavingsplan Het preventie en handhavingsplan is gebaseerd op een integrale beleidsvisie. Er is immers sprake van een preventie- én handhavingsplan. Nu de gemeente ook zelf verantwoordelijk is voor het houden van toezicht en de eventuele handhaving, is het mogelijk om preventie, toezicht en handhaving nader op elkaar af te stemmen. Zo kunnen er preventieve acties worden ingezet die de naleving van de Dranken Horecawet bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn het geven van voorlichting in het onderwijs aan de jeugd én hun ouders en het uitvoeren van een zogenaamd mystery-guestonderzoek bij supermarkten. Het voorgaande impliceert al dat meerdere afdelingen binnen de gemeente - en dus ook meerdere type maatregelen worden ingezet bij de huidige aanpak van de alcoholproblematiek. Overigens is voor het opstellen van dit plan gebruik gemaakt van het Model Preventie en handhavingsplan van het Trimbos Instituut. Dit plan geeft inzicht in de preventiemaatregelen ten aanzien van alcoholgebruik, in het bijzonder onder jongeren. Daarnaast zijn in dit plan de prioriteiten ten aanzien van de uitvoering van de toezicht- en handhavingstaken voor de komende jaren opgenomen. Deze prioriteiten zijn een aanvulling c.q. nadere uitwerking ten aanzien van hetgeen gesteld is in het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Daarbij wordt de volgende algemene strategische doelstelling gehanteerd. Het realiseren van effectieve en efficiënte uitvoering van gemeentelijke taken zowel op het gebied van preventie als toezicht en handhaving ten aanzien van alcoholgebruik waardoor een relevante bijdrage wordt geleverd aan een gezonde samenleving. Daarnaast kunnen op basis van de DHW nog twee algemene doelstellingen worden onderscheiden: 1. Afname van alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik onder de 18 jaar. 2. Afname van dronkenschap (voornamelijk tijdens uitgaansavonden in het publieke domein). In het verlengde hiervan richten de ambities van de gemeente zich op de volgende aspecten: Gezondheid en welzijn: voorkomen dat jongeren beginnen met het gebruiken van alcohol, om daarmee het middelengebruik terug te dringen. Eveneens zullen hierdoor de negatieve gevolgen van alcoholgebruik op de gezondheid worden voorkomen, verminderd / beperkt; Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet gemeente Hellendoorn Pagina 5 van 14

6 Openbare orde: het voorkomen en beperken van schade en overlast als gevolg van alcoholverstrekking en gebruik; Preventieve en regulerende spoor (toezicht en handhaving) inzetten om naleving van de regelgeving te bevorderen; De ambities zijn de basis voor een effectieve doorwerking in de verordening, het (alcoholmatiging) beleid, de vergunningverlening, het toezicht en handhaving, de samenwerking met partners en de communicatie met de doelgroepen. 1.3 Leeswijzer Het terugdringen dan wel voorkomen van (vroegtijdig) alcoholgebruik valt en staat allereerst met preventie. Daarom wordt in hoofdstuk 2 eerst aandacht besteed aan het onderdeel preventie. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het toezicht, met bijbehorende prioriteiten en taken, besproken en in hoofdstuk 4 de handhaving. Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet gemeente Hellendoorn Pagina 6 van 14

7 2. Preventie In deze paragraaf worden de preventieve acties beschreven die kunnen dan wel al worden ondernomen om alcoholgebruik, in het bijzonder onder jongeren, te voorkomen. 2.1 Preventiemodel van Reynolds Zoals in de inleiding al is vermeld, is voor het opstellen van dit Preventie- en handhavingsplan gebruik gemaakt van het model Preventie en handhavingsplan van het Trimbos Instutuut. Het modelplan is gebaseerd op het preventiemodel van Reynolds (2003). Dit preventiemodel kent 3 beleidspijlers, te weten: educatie; regelgeving, en; handhaving. De pijlers staan deels op zichzelf maar overlappen elkaar ook (zie figuur 1). Juist in de overlap zien we het integrale preventiebeleid terug. Regelgeving Handhaving Preventie Educatie Figuur 1: Preventiemodel Reynolds Het preventiemodel van Reynolds is gebaseerd op de systeemtheorie van Holder (1998) die duidelijk maakt dat alcoholgebruik altijd een resultaat is van een combinatie van factoren. De persoon, zijn sociale omgeving, het aanbod van drank en het overheidsbeleid vormen samen een systeem dat uiteindelijk de keuze van de gebruiker bepaalt. Holder laat daarmee zien dat alcoholpreventie nooit alleen op het individu gericht kan zijn. Het meest succesvol zijn strategieën die vooral de omgeving van de drinker beïnvloeden. En in die omgeving van de jonge drinker spelen alcoholverstrekkers, scholen en ouders een belangrijke rol. 2.2 Landelijke preventieve acties Landelijk vindt preventie al op vele manieren plaats, onder andere via de volgende wetgeving: Openbare dronkenschap en het verstoren van de openbare orde in staat van dronkenschap is strafbaar (Wetboek van Strafrecht). Het is verboden alcohol te schenken aan iemand die zichtbaar dronken is (Wetboek van Strafrecht). Bestuurders mogen niet meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed hebben. Voor beginnende bestuurders ligt deze grens lager, op 0,2 promille (Wegenverkeerswet). Beperkt verbod alcoholreclame Het is verboden om tussen uur alcoholreclame op tv en radio uit te zenden (Mediawet). Het doel hiervan is het tegengaan van (het stimuleren van) overmatig alcoholgebruik. Verordende bevoegdheid voor gemeenten op grond van artikel 25 DHW Op grond van de Gemeentewet en de DHW kunnen gemeenten een verordening opstellen. De DHW heeft deze mogelijkheden uitgebreid en daardoor kunnen nu in een verordening regels worden gesteld over: - Toegangsleeftijd gekoppeld aan sluitingstijden; - Het tijdelijk stilleggen van de alcoholverkoop; - Verbod op prijsacties; Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet gemeente Hellendoorn Pagina 7 van 14

8 - Verbod op Happy hours. De gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn heeft op 3 december 2013 een dergelijke Drank- en Horecaverordening vastgesteld. Daarnaast zijn er diverse brochures uitgegeven en zijn er diverse (landelijk opererende) websites welke gericht zijn op preventie omtrent roken, alcohol- en drugsgebruik, te weten Deze websites zijn met name gericht op jongeren en hun ouders. Maar daarnaast is het belangrijk dat ook een alcoholverstrekker zich bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheid en in staat is juist te handelen, ook wanneer er weerstand is bij de klant. Om alcoholverstrekkers hierin te bekwamen zijn trainingsprogramma's ontwikkeld zoals Barcode voor barpersoneel, de IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik), training voor barvrijwilligers en de Evenementen IVA. 2.3 Lokale preventieve acties Naast de landelijke acties gebeurt er ook al veel door gemeenten zelf. Leidraad voor de preventieve acties is de Nota Gezondheidsbeleid. De belangrijkste acties hieruit worden hieronder nader toegelicht. Nieuwe Drank- en Horecaverordening De regels voor drankverstrekking door de paracommerciële horeca op grond van artikel 4 DHW, waaronder wijk- en buurthuizen en sportkantines, is gewijzigd. In de nieuwe Drank- en Horecaverordening gemeente Hellendoorn 2013 is door de gemeenteraad onder andere bepaald op welke dagen en tijdstippen het mogelijk is om alcohol te verstrekken. Daarnaast is er een algemeen verbod op zogenaamde happy hours opgenomen. Hiermee wordt geprobeerd om het schadelijk alcoholgebruik onder jongeren effectiever tegen te gaan. Structureel aandacht op voortgezet onderwijs voor tegengaan van roken, drugs- en overmatig alcoholgebruik. Stichting Voorkom geeft ieder schooljaar voorlichting op de Christelijke Scholengemeenschap Reggesteyn en besteedt daarbij aandacht aan de risico s van het roken, drugs- en overmatig alcoholgebruik (voorheen gebeurde dit door Tactus Verslavingszorg). Het doel van deze voorlichting is het voorkomen dat jongeren beginnen met roken, drugs- en alcoholgebruik. Halt-afdoening Stichting Halt probeert jongeren bewust te maken van de gevolgen van het gebruik van alcohol en drugs. Daarom lichten ze jongeren al vroeg (in het basisonderwijs) voor. Halt heeft een speciale Haltstraf voor jongeren die zijn aangehouden in verband met alcohol en drugs. Een onderdeel van de straf is een leertraject bij een instelling voor verslavingszorg. Halt werkt op het vlak van alcohol en drugs intensief samen met professionals bij gemeente, politie en verslavingszorg. Daarmee draagt het proactief bij aan een veilige en leefbare samenleving. Happy Fris?! In het verleden zijn in het kader van het project Happy Fris?! diverse alcoholgerelateerde zaken besproken en in regionaal verband opgepakt, waaronder de hokken en keten, maar meer recent, de nieuwe Drank- en Horecawet. Inmiddels is bekend dat dit project (fase 2.0) wordt voortgezet. Ook de gemeente Hellendoorn zal daarin participeren. Doelstellingen zijn onder meer: - het doorzetten van de ingezette mentaliteitsverandering ten aanzien van de noodzaak van alcoholmatiging; - het creëren van (meer) draagvlak voor het niet drinken onder de 18 (o.a. Nix18); Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet gemeente Hellendoorn Pagina 8 van 14

9 - het betrekken van de omgeving van de jongere (school, scouting, sport, ouders etc.), zoals bijeenkomsten voor ouders en/of jongeren in aanwezigheid van bijvoorbeeld een jeugdofficier, kinderarts alcoholpoli en/of ex-verslaafde/gedetineerde Algemene communicatie over de wet- en regelgeving voor de diverse doelgroepen Goed alcoholbeleid is niet vanzelfsprekend populair onder burgers en ondernemers. Maar aan draagvlak voor beleid kan wel gewerkt worden. Zeker in het geval van nieuwe regels zoals de 18-jaargrens voor alcoholverkoop is het verstandig in te zetten op draagvlakverhogende maatregelen. Het is bekend dat de kennis rondom alcohol en de gevolgen van alcoholmisbruik kan bijdragen aan meer draagvlak voor alcoholbeleid. Dit thema leent zich daarom goed voor een lokale campagne die als doel heeft om aan draagvlak te werken voor de handhavende en regelgevende activiteiten die de gemeente op dit vlak uitvoert. Zowel voor ondernemers/verenigingen als ouders en hun kinderen is het van belang tekst en uitleg te krijgen bij de normen die er in de samenleving zijn voor het gebruik en de verkoop van alcohol. In het kader van het project Happy Fris?! Zullen de komende periode informatiebijeenkomsten voor de diverse doelgroepen worden gehouden. Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet gemeente Hellendoorn Pagina 9 van 14

10 3. Toezicht De burgemeester is in de nieuwe DHW verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze wet. Dit betekent dat gemeentelijke toezichthouders toezicht houden en indien nodig handhavend optreden tegen overtredingen van de DHW. Dergelijke taken worden op veel gebieden, zoals Bouwen / ro, milieu en brandpreventie al door hen uitgevoerd, maar rond alcohol is dit een relatief nieuwe taak. Voorheen lag deze taak bij de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Zij blijven overigens wel verantwoordelijk voor de uitvoering van het toezicht op de Tabakswet (roken). De hier geschetste handhavingsactiviteiten zijn dan ook gebaseerd op de ervaringen van de NVWA en de ervaringen van gemeenten die afgelopen jaren (bijvoorbeeld als pilotgemeente, o.a. gemeente Leeuwarden) al wat meer ervaring hebben opgedaan met handhaving van lokaal alcoholbeleid. Op basis van hun ervaringen en inzichten is gekozen voor de volgende aanpak, waarbij de volgende stappen worden onderscheiden: 1. Hotspots inventariseren 2. Strategie bepalen 3. Evalueren Zoals eerder aangegeven ligt de gemeentelijke prioriteit in dit plan, zowel als het gaat om preventie als om handhaving, bij de problemen rondom alcoholverstrekking aan minderjarigen èn het voorkomen van dronkenschap onder jongvolwassenen. 3.1 Hotspots inventariseren In onderstaand schema zijn de actuele branches en aantallen aangegeven voor de DHW (peildatum 1 mei 2014). Figuur 2: Actuele informatie t.a.v. verschillende branches Branche Aantal in de gemeente Hellendoorn Horeca 74 Slijterijen 6 Supermarkten 12 Snackbars 10 Paracommercie 46 Sportkantines 30 Ontheffing art (evenementen) Totaal 250 Aan de hand van deze branches worden allereerst de hotspots in kaart gebracht. Hotspots zijn alcoholverstrekkers waar jongeren (tot 25 jaar) veelvuldig alcoholhoudende drank proberen te kopen. Daarbij hanteren we weer de eerder genoemde branches: - supermarkten - slijterijen - horeca professionals en structureel karakter - evenementen - sportkantines semi/non professionals - jongerencentra meestal incidenteel / tijdelijk karakter De resultaten van de uitgevoerde controles moeten ons een beter inzicht gaan geven over het daadwerkelijke aantal hotspots in onze gemeente, binnen welke branches zich deze het meest bevinden enz. Geschat wordt momenteel, op basis van de huidige inzichten, dat we zo'n 25 hotspots in onze gemeente hebben. Dit is vergelijkbaar met het geschatte aantal in de andere WT4-gemeenten. Deze gegevens zullen we vervolgens gebruiken in plannen voor de komende jaren. Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet gemeente Hellendoorn Pagina 10 van 14

11 3.2 Strategie bepalen en soort controles Op basis van de hotspotlijst worden prioriteiten/speerpunten vastgesteld. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen aandacht voor de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop van 18 jaar en de bepalingen rondom dronkenschap, zoals het niet toelaten van dronken personen in een horecagelegenheid en het niet schenken aan klanten in kennelijke staat van dronkenschap. Elk jaar worden met het herijken van de hotspots tevens de handhavingsprioriteiten/speerpunten opnieuw vastgesteld. Voor nu worden de volgende prioriteiten/speerpunten voorgesteld: Verkrijgbaarheid van alcohol bij horecagelegenheden, supermarkten en slijterijen; Verkrijgbaarheid en het gebruik van alcohol tijdens evenementen; Het gebruik van alcohol bij paracommerciële instellingen (onder andere meldingen bijeenkomsten van persoonlijke aard). Om dit te controleren kan gebruik worden gemaakt van de volgende soorten controles: Basiscontrole vergunning Voordat de leeftijdsgrens/dronkenschap inspecties worden uitgevoerd is het zaak de vergunningen van in ieder geval de hotspots actueel te hebben. Hieraan wordt momenteel druk gewerkt. Onder deze basiscontroles vallen de inrichtings- en evenementencontroles. Deze vorm van toezicht richt zich op DHW regels voor de drankverstrekkende inrichtingen (horeca, paracommerciële horeca, slijterijen, supermarkten, cafetaria's, evenementen) en verkooppunten die geen alcohol mogen verstrekken. Het principe van een basiscontrole is eigenlijk dat jaarlijks moet worden vastgesteld of de vergunning nog op orde is (of er überhaupt een vergunning is) en of de leidinggevende ook echt aanwezig is. Deze controles vinden vaak overdag plaats en er is direct contact met de drankverstrekker, waardoor ook voorlichtings- en bewustwordingsinstrumenten zijn in te zetten. Er zijn mogelijkheden om de controle te integreren met andere toezichttaken. Leeftijdsgrens/dronkenschap inspectie Leeftijdsgrenzeninspecties bij drankverstrekkers richt zich op het controleren van verstrekking van alcoholhoudende drank aan een jongere onder de 18 jaar. Het toezicht bestaat uit observaties op de plaatsen waar en tijdstippen waarop ( s avonds en in de weekenden) jongeren alcoholhoudende drank kopen en gebruiken: horeca, supermarkten, cafetaria's, sportkantines en evenementen. Om op de juiste plekken toezicht te houden is het van belang om goed voorbereid en risico gestuurd te werken. Tijdens de leeftijdsgrenzeninspectie kan ook de controle op het doorschenken aan dronken personen worden meegenomen. Leeftijdsgrenzeninspecties bij jongeren richten zich op het aanwezig hebben van alcoholhoudende drank door jongeren die respectievelijk jonger zijn 18 jaar en zich in de publieke ruimte bevinden. Het toezicht bestaat uit observaties op hotspots, plaatsen waar en tijdstippen waarop ( s avonds en in de weekenden) jongeren zich met alcoholhoudende dranken in de publiek toegankelijke ruimte begeven. Bijvoorbeeld schoolpleinen of hangplekken. Om de juiste plekken voor toezicht te vinden is het van belang om af te stemmen met politie, welzijnswerk en andere instellingen die bekend zijn met hotspots, publiek toegankelijke ruimtes en andere (para)commerciële horeca waar veel jongeren komen. Controles ten aanzien van de verkrijgbaarheid De DHW kent verschillende verboden ten aanzien van de verkoop van alcohol. Een supermarkt mag bijvoorbeeld geen sterke drank verkopen en een tankstation helemaal geen alcohol. Mystery-guestonderzoek Tijdens een mystery-guestonderzoek worden jongeren ingezet die proberen om alcohol te kopen zonder dat zij de vereiste leeftijd van minimaal 18 jaar hebben bereikt. Deze zogenaamde mystery-guests kunnen, naar nu bekend, via het project Happy Fris?!, door gemeenten worden ingeschakeld. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek kunnen een goed beeld geven van de naleving van de DHW en de gemeentelijke Drank- en Horecaverordening. Het kan als input dienen voor nadere controles, maar bieden mogelijk ook een opening om in gesprek te gaan met de alcoholverstrekker over het gebruik van alcohol door jongeren en de geldende wet- en regelgeving op dat gebied. Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet gemeente Hellendoorn Pagina 11 van 14

12 Samenwerking met politie Samenwerking met de politie is heel belangrijk voor dronkenschap inspecties. De gemeentelijke boa heeft weliswaar veel bevoegdheden om toezicht te houden op de DHW artikelen, maar handhaving met betrekking tot het schenken aan dronken personen is nog altijd voorbehouden aan de politie. Ook de doorverwijzing naar Halt kan momenteel alleen nog door de politie worden gedaan. Mogelijk wordt dit in de toekomst nog veranderd aangezien Halt graag zou zien dat ook boa s jongeren kunnen doorverwijzen Inzet beschikbare capaciteit In het Werkplan 2014 en het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2014 zijn in totaal 350 uren gereserveerd voor de uitvoering van de toezicht- en handhavingstaken op het gebied van de DHW. Binnen deze uren is het, gelet op de ervaringen van andere gemeenten niet helemaal mogelijk om alle locaties uit de verschillende branches te controleren. Dit betekent dat, zij het in beperkte mate keuzes gemaakt moeten worden. Daarbij zijn de in te zetten uren als volgt verdeeld, waarbij wordt opgemerkt dat met name wordt ingezet op het kennismaken, informeren van zowel de alcoholverstrekkers als de jongeren die de alcohol kopen over de geldende wet- en regelgeving. Indien de wet- en regelgeving, ondanks het feit dat hierover uitgebreid is geïnformeerd en waarschuwingen zijn uitgedeeld, niet wordt nageleefd, dan kan een bestuurlijke boete worden uitgevaardigd. Dit is echter geen doel op zich. Zie voor meer informatie hierover hoofdstuk 4 Handhaving. Figuur 3: In te zetten capaciteit Branche Soort controle Aantal Aantal uren per controle Totaal aantal uren Reguliere horeca Basis-/ leeftijdsgrenscontrole 62 2 uur 125 evt. mystery-guestonderzoek Meldingen Basis-/ leeftijdsgrenscontrole 50 2 uur 100 paracommerciële instellingen Supermarkten Leeftijdsgrenscontrole 50 1 uur 50 evt. mystery-guestonderzoek Ontheffingen art. 35 DHW Leeftijdsgrenscontrole 75 1 uur 75 (evenementen) evt. mystery-guestonderzoek Totaal uren Tot slot wordt opgemerkt dat naast de toezichtcapaciteit ook in de back office extra capaciteit beschikbaar moet zijn als gevolg van het werk van de toezichthouder(s). Uit de Pilot "Decentraal Toezicht DHW" komt naar voren dat het gemeentelijk DHW toezicht doorwerkt naar diverse andere taakvelden binnen de gemeente, zoals: Vergunningverlening; Sport, jeugd en gezondheid; Financiën i.v.m. inning boetes; Bezwaar en beroep. Daarom zijn alle betrokken afdelingen op de hoogte gebracht, zodat zij rekening kunnen houden met de mogelijke capaciteitsinzet om de effecten van het DHW toezicht goed te kunnen verwerken. 3.4 Evaluatie Door de vaststelling van dit preventie- en handhavingsplan zijn de prioriteiten/speerpunten van de gemeente Hellendoorn bekend en ook waar de toezicht- en handhavingscapaciteit wordt ingezet. Jaarlijks zal in ieder geval in het kader van het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht en handhaving worden bekeken of de gestelde doelstellingen, prioriteiten/speerpunten zijn behaald en of er nieuwe inzichten zijn die een bijstelling van dit plan vereisen. Tot slot zal het e.e.a. worden geëvalueerd in het kader van de nota Gezondheidsbeleid. Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet gemeente Hellendoorn Pagina 12 van 14

13 4. Handhaving Communicatie kan het effect van de handhaving versterken. Het kan bijdragen aan een verhoogde subjectieve pakkans en aan meer draagvlak voor de maatregelen. Het is van belang de communicatie naar de diverse doelgroepen in goed overleg met andere afdelingen en partijen vorm te geven. In de praktijk wordt dan ook bij geconstateerde overtredingen, zoals ook al in hoofdstuk 3 is aangegeven, ingezet op communicatie: zowel educatief (uitleggen regels) als persuasief (aanzetten tot betere naleving). Indien de wet- en regelgeving, ondanks het feit dat hierover uitgebreid is geïnformeerd en waarschuwingen zijn uitgedeeld, niet wordt nageleefd, dan kan handhavend worden opgetreden. Dit gebeurt aan de hand van de sanctiestrategie. 4.1 Sanctiestrategie Indien overtredingen worden geconstateerd, wordt allereerst getoetst, conform jurisprudentie, of de betreffende situatie alsnog kan worden gelegaliseerd. Als dit niet mogelijk is, dan wordt tegen de overtredingen handhavend opgetreden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de handhavings- en gedoogstrategie Fysieke Leefomgeving Overijssel. Dit is een gezamenlijk beleidskader van alle gemeenten in Overijssel voor de bestuursrechtelijke- en strafrechtelijke handhaving en voor het gedogen. Het is een kader dat aan de hand van een stappenplan aangeeft hoe met handhaving wordt omgegaan, welke sanctie wordt toegepast en welke vervolgstappen volgen als deze sanctie niet tot het gewenste resultaat leidt. Dit stappenplan is hieronder opgenomen. Figuur 4: Stappenplan Wanneer handhaven absoluut onredelijk is, zal op grond van de in de strategie opgenomen mogelijkheden en de daaraan gekoppelde voorwaarden, gehandeld worden. Daarbij kan gedacht worden aan het bepalen van een gelijkwaardige oplossing, het gedogen van een situatie, het opleggen van een last onder bestuursdwang of dwangsom of het uitvaardigen van een bestuurlijke boete. Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet gemeente Hellendoorn Pagina 13 van 14

14 De hiervoor genoemde strategie is inmiddels door de Werkgroep WT-4, implementatie DHW, uitgebreid met de Drank- en Horecawet in het zogenaamde Alcohol en horecasanctiebeleid, welke afzonderlijk ter vaststelling aan het college van B & W wordt aangeboden. Het Alcohol- en horecasanctiebeleid is in dit plan opgenomen als bijlage 1. Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet gemeente Hellendoorn Pagina 14 van 14

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A.

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. CVDR Officiële uitgave van, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR376587_1 3 januari 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255)

Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255) Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255) 1. Inleiding Gemeenten zijn sinds 2013 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016. Agendapunt Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA De nieuwe DHW Presentatie NVWA 17-10-2012 Programma Belangrijkste wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa na 1-1-2013 Toezicht DHW - wat komt er bij kijken? Ondersteuning door NVWA/ministeries

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017 14/008 BOB PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2017 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei Besluit: I. Vast te stellen het

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2014 Juni 2013 Voor u ligt het uitvoeringsplan 2013 2014. Het plan is opgesteld door de werkgroep Alcohol- en drugspreventie

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur,

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur, *500843* Raadscommissie Bestuur Wijkservice, Beleid en Advies Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari 2013 500843 Geachte commissie Bestuur,

Nadere informatie

gemeente Heeze-Leende Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016

gemeente Heeze-Leende Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016 gemeente Heeze-Leende Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Mei 2014 Inhoud 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL EN ACHTERGROND...3 1.2 RECENTE ONTWIKKELINGEN...3 1.3 LEESWIJZER...3 2 VISIE/AMBITIE...4 2.1

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Titel: Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol

Preventie- en handhavingsplan alcohol Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 Gemeente Oldebroek Oktober 2014 Afkortingen en begrippenlijst APV Algemeen Plaatselijke Verordening Oldebroek BOA Bijzonder opsporingsambtenaar CJG Centrum

Nadere informatie

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW. Gemeente Bedum

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW. Gemeente Bedum C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Bedum Versie 2.2, 15 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Uitvoeringsplan PHP Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten Inleiding In 2013 en 2014 zijn de regels voor alcohol gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 Schadelijke gevolgen... 3 1.2 De cijfers... 4 2. BELEIDSFOCUS... 5 2.1 Doelgroep...

Nadere informatie

Gemeente Cranendonck. Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016

Gemeente Cranendonck. Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 Gemeente Cranendonck Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 Mei 2014 Inhoud 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL EN ACHTERGROND...3 1.2 RECENTE ONTWIKKELINGEN...3 1.3 LEESWIJZER...4 2 VISIE/AMBITIE...5 2.1

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten < 0 ar Voorlichting over de risico's van Zwangeren Voorkomen van alcoholgebruik bij STAP alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl

Nadere informatie

Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening

Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Inleiding Een onderdeel van de gewijzigde APV is de nieuwe drank- en horecaverordening. Er is voor gekozen om de APV en de regels uit de

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Rapportage toezicht. Drank- en Horecawet. 19 maart Frans van Zoest, Projectleider. Dirk Klein, BOA coordinator

Rapportage toezicht. Drank- en Horecawet. 19 maart Frans van Zoest, Projectleider. Dirk Klein, BOA coordinator Rapportage toezicht Drank- en Horecawet 2014 19 maart 2015 Frans van Zoest, Projectleider Dirk Klein, BOA coordinator Deze notitie kijkt terug op het toezicht op de Drank- en Horecawet in 2014 zoals dat

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Hoofdstuk 1: Aanleiding en leeswijzer De aanleiding: de nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (verder:

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol. Gemeente Papendrecht maart 2017

Preventie- en handhavingplan Alcohol. Gemeente Papendrecht maart 2017 Preventie- en handhavingplan Alcohol Gemeente Papendrecht 2017-2019 14 maart 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Integrale aanpak... 3 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2 Huidige situatie in Papendrecht...

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard

Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard Aanleiding Door middel van deze startnotitie wordt u geïnformeerd over de wettelijke verplichting van de gemeente van het vaststellen

Nadere informatie

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol Inleiding Momenteel ligt het wetsvoorstel voor wijziging van de huidige Drank- en

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Datum: april / mei 2014 1 1. Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Probleemanalyse 4 4. Beleid

Nadere informatie

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Definitief Versie 2.1 19 november

Nadere informatie

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET 1 1. Inleiding Per 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking. De Eerste en de Tweede kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel. De

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet 1. Inleiding Op 1 januari 2013 treedt de wetswijziging van de Drank- en Horecawet in werking. De doelstelling van de wetswijziging is: - het alcoholgebruik

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid 2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Inhoudsopgave 1. Drank- en horecawet... 2 1.1. Omvang vergunde horeca activiteiten... 2 1.2. Toezicht op vergunde horeca-activiteiten... 2 1.3. Controles op vergunde

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 4. Preventie 5 5. Doelstellingen 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27565 Alcoholbeleid Nr. 133 Herdruk 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Vanuit de Drank-

Nadere informatie

Gemeente Bellingwedde. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Bellingwedde 2014-2016 (ex. artikel 43a DHW)

Gemeente Bellingwedde. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Bellingwedde 2014-2016 (ex. artikel 43a DHW) Gemeente Bellingwedde Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Bellingwedde 2014-2016 (ex. artikel 43a DHW) 1 juli 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Reusel-De Mierden 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Reusel-De Mierden 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol Reusel-De Mierden 2014-2018 Juli 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 2 Uitgangssituatie... 4 2.1 Wetswijziging DHW... 4 2.2 Drie pijlers... 5

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Blauwe nota implementatie nieuwe Drank- en Horecawet (discussienota Drank- en horecabeleid)

Blauwe nota implementatie nieuwe Drank- en Horecawet (discussienota Drank- en horecabeleid) Blauwe nota implementatie nieuwe Drank- en Horecawet (discussienota Drank- en horecabeleid) Het doel van deze nota is het faciliteren van de discussie in college en gemeenteraad over de door de gemeenteraad

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt en overzicht alcohol < 0 jaar Voorlichting over de risico's van alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl < 0 jaar

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 Afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en Samenleving 14 maart 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Juridisch kader... 3 1.3 Opzet preventie-

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Waterland Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid 2.2. Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet Handhaving Verordening Drank- en Horecawet 20 september 2012 Michiel van Baardewijk (gemeente Lingewaard) Marian Gacsbaranyi (NVWA) Programma Van beleid tot toezicht Toezicht op Prijsacties Toezicht op

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Baarn ter uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Baarn ter uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Baarn ter uitvoering van de Drank- en Horecawet voor de periode 2015-2016 Burgemeester en wethouders, 7 oktober 2014 Raad, 26 november 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 4 3. Toezicht 4 4. Preventie 5 5. Resultaten 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Alcohol- en Drugsbeleid 2012 Steller: S. van Schijndel Datum: 18 januari 2012 Nr.: RIB-JR-1202 Geachte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07 Kadernota alcohol, preventie en handhaving 2013-2017 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07 2. De lokale situatie

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6

Nadere informatie

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota Gemeente Slochteren Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 2. Beleidsfocus 5 3. Educatie

Nadere informatie

(Concept) Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016. Gemeente Montferland

(Concept) Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016. Gemeente Montferland (Concept) Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 Gemeente Montferland Voorwoord Voor u ligt het ontwerp van het eerste Preventie- en Handhavingsplan alcohol (PenH-plan) waarin de wettelijke taakstellingen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Zaaknummer 2014/53465 Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Zaaknummer 2014/53465 Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Zaaknummer 2014/53465 Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave Inleiding...4 1 Probleemanalyse...5 2 Beleidsfocus...6 2.1

Nadere informatie

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank en Horecawet: De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 JZ-15903-DHW

Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 JZ-15903-DHW Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode... 4 3. Resultaten - op basis van locatie... 5 4. Resultaten - op basis van

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL Gemeente Noordenveld, J.G. Hogeman, vakgroep Gebiedsontwikkeling - November 2015 Vastgesteld door de Raad na amendement d.d. 2 december 2015 Inhoudsopgave 1. DE GEMEENTE

Nadere informatie

Afdelingsmanager Sjaak van Meijel

Afdelingsmanager Sjaak van Meijel Adviesnota aan B en W Onderwerp Startnotitie nieuwe Drank- en Horecawet Datum 15 januari 2013 Naam steller Henry Gruijters Kenmerk DHW Afdelingsmanager Sjaak van Meijel Afdeling Integrale veiligheid Coördinator

Nadere informatie

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond Handhavinguitvoeringsprogramma 2015-2017 Drank- en Horecawet Gemeente Roermond 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Kader... 4 Algemene handhavingsinstrumenten:... 4 Handhavingsinstrumenten

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan. Drank en Horecawet. Gemeente Rozendaal

Preventie- en handhavingsplan. Drank en Horecawet. Gemeente Rozendaal Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet Gemeente Rozendaal 2014-2018 1 Preventie en handhavingsplan Drank en Horeca Gemeente Rozendaal Inleiding In 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (in het

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6 Veiligheid...

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367 Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 24 april 2013 Commissievergadering : 8 april 2013 Agendapunt : Ter kennisgeving: plan van aanpak gewijzigde

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 14 mei 2013 Onderwerp Raadsbrief: Vernieuwde Drank- en Horecawet Categorie B Verseonnummer 855865 / 857130 Portefeuillehouder Burgemeester Behandeld

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet 2014-2017 Haarlem

Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet 2014-2017 Haarlem Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet 2014-2017 Haarlem 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Juridisch-en beleidskader... 3 1.3 Opzet Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet...

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Goeree-Overflakkee

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Goeree-Overflakkee Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Goeree-Overflakkee 2015-2018 Onverminderd inzetten op preventie én handhaving van drankgebruik door kinderen en jongeren is en blijft hoogst noodzakelijk! 4 december

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Integrale Aanpak Drank- en Horecawet

Preventie- en handhavingsplan Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Preventie- en handhavingsplan Integrale Ontwerp in het college op: 10 september en 24 september Publicatie ontwerp in IJsselberichten op: 25 september 2013 Terinzagelegging: 25 september tot en met 22

Nadere informatie