Wettelijk kader en instrumenten voor re-integratie bij de Vlaamse Overheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wettelijk kader en instrumenten voor re-integratie bij de Vlaamse Overheid"

Transcriptie

1 Wettelijk kader en instrumenten voor re-integratie bij de Vlaamse Overheid Statutairen & contractuelen Versie 26 augustus 2011

2 Inhoudstabel 1 Ziekte of privéongeval Inkomen Vastbenoemde ambtenaren en ambtenaren op proef Ziekteverlofdagen Pensioencommissie Contractuele personeelsleden Gewaarborgd loon Vergoeding door het ziekenfonds Is er sprake van een aansprakelijke derde? Re-integratiemaatregelen bij ziekte of privéongeval Vastbenoemde ambtenaren en ambtenaren op proef Deeltijdse prestaties wegens ziekte Herplaatsing om medische redenen Contractuelen Deeltijdse prestaties wegens ziekte Herscholing Arbeidsongeval Inkomen Ambtenaren Contractuelen Re-integratiemaatregelen bij een arbeidsongeval Ambtenaren Deeltijdse prestaties wegens arbeidsongeval Herplaatsing om medische redenen Contractuelen Is er sprake van een aansprakelijke derde? Beroepsziekte Inkomen Re-integratiemaatregelen bij een beroepsziekte Deeltijds prestaties wegens beroepsziekten Herplaatsing om medische redenen Re-integratiemaatregelen via de Welzijnswet Situering Onderzoek bij werkhervatting voor werknemers onderworpen aan verplicht medisch gezondheidstoezicht Onderzoek voorafgaand aan werkhervatting voor werknemers al dan niet onderworpen aan verplicht medisch gezondheidstoezicht Spontane raadpleging preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Re-integratieaanvraag (Gezondheidsbeoordeling van een definitief arbeidsongeschikte werknemer met het oog op zijn re-integratie) Cruciale rol van de preventieadviseur arbeidsgeneesheer Aanpak van grensoverschrijdend gedrag en conflicten op het werk Employee Assistant Program Ergonomisch advies Antidiscriminatiewetgeving decreet evenredige arbeidsdeelname recht op redelijke aanpassingen Wettelijk kader voor re-integratie bij de Vlaamse overheid versie 26 augustus

3 6 Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen (BTOM s) - VDAB Vlaamse overheid Definitie arbeidshandicap Aanvraag voor ondersteuning Soorten Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM s) Subsidies voor werkgevers Aanpassing arbeidspost Voor welke personen met een handicap? Welke entiteiten komen in aanmerking? Bedrag van de ondersteuning Meer dan een financiële maatregel Subsidies voor werknemers Aanpassing van de arbeidsomgeving: omgeving, gereedschap en kledij Tegemoetkoming bij verplaatsing- of verblijfskosten Schrijf-, spraak- en gebarentolken voor doven en slechthorenden Maatregelen bij wervingsprocedures en interne mobiliteit Recht op redelijke aanpassingen Voorrang bij gelijkwaardigheid Voorbehouden betrekkingen Externe Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Loopbaanbegeleiding Leeftijdsbewust personeelsbeleid Appreciatierecht t.a.v. ambtshalve pensionering bij ziekte na 60 jaar Belastende beroepen met ploegenarbeid Eindeloopbaanverlof Gefractioneerde loopbaan Vervangingspool Perspectiefgesprekken Andere rollen opnemen binnen een functie Ontwikkeling stimuleren Interne mobiliteit stimuleren Telewerken, thuis of in satellietkantoor Wettelijk kader voor re-integratie bij de Vlaamse overheid versie 26 augustus

4 Inleiding Deze tekst beschrijft het wettelijk kader en instrumenten voor re-integratie bij langdurige ziekte bij de diensten van de Vlaamse overheid (DVO). Ze is bedoeld als ondersteuning voor al wie met vragen omtrent re-integratie wordt geconfronteerd: hrm, sociaal werk, emancipatieambtenaar, werkwijzer, loopbaanbegeleiding, leidinggevenden, enz... Voor de rechtspositie van het personeel van de DVO geldt het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006, hierna afgekort als VPS (zie De DVO omvatten ongeveer 75 entiteiten met personeelsleden, waarvan 62 % vastbenoemden zijn en 38 % contractuelen zijn. Voor contractuelen gelden in geval van ziekte of ongeval van gemeen recht de regelingen zoals in de privésector, aangevuld met bepalingen eigen aan de Vlaamse overheid die terug te vinden zijn in het VPS. Voor contractuelen van de overheidssector gelden inzake arbeidsongeval en beroepsziekten eigen regelingen, naast die van de privésector. Binnen de diensten van de Vlaamse overheid gelden er bovendien inzake arbeidsongevallen verschillen tussen de ministeries enerzijds en de ex-voi s anderzijds (bv. inzake herverzekeringsmogelijkheid). De welzijnswet en haar uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing zowel op statutairen en contractuelen van de overheidssector als op werknemers in de privésector. De regelingen bij andere entiteiten van de Vlaamse overheid (De Lijn, SERV, UZ Gent, ) worden in dit document niet beschreven omdat ze kunnen verschillen. Zo heeft De Lijn bv. geen vastbenoemde ambtenaren in dienst. Toch kan deze handleiding ook voor deze entiteiten een inspiratiebron vormen mits telkens de vertaalslag naar de eigen wettelijke bepalingen gemaakt wordt. Tenslotte worden in deze handleiding vooral de re-integratiemogelijkheden belicht die binnen elke sector apart gelden (ziekte, arbeidsongeval, beroepsziekte, welzijnsreglementering). De samenloop van mogelijkheden vanuit verschillende circuits wordt niet besproken in de handleiding omdat dit tot erg complexe situaties kan leiden. In de praktijk wordt men hiermee wel geconfronteerd en leidt dit soms tot moeilijkheden omwille van tegenstrijdige diagnoses en adviezen. Deze tekst geeft dus de basisinzichten weer. Werkten mee aan deze tekst: Afdeling regelgeving, dep BZ Dienst Emancipatiezaken, dep BZ Afdeling preventie en bescherming, dep BZ Jobpunt Vlaanderen, Werkwijzer Ago ACT-Desiron Prevent Agodi Wettelijk kader voor re-integratie bij de Vlaamse overheid versie 26 augustus

5 1 Ziekte of privéongeval 1.1 Inkomen Vastbenoemde ambtenaren en ambtenaren op proef Ziekteverlofdagen Bij afwezigheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht 1 heeft het personeelslid recht op ziekteverlof, dat gelijkgesteld is met dienstactiviteit. Dit betekent dat het salaris volledig wordt doorbetaald en dat de anciënniteit verder opgebouwd wordt (art. X 17 VPS). De controle op de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte gebeurt door het ziektecontroleorgaan (Mensura bij de departementen en IVA s zonder rp). De procedure is beschreven in het model van arbeidsreglement (punt 14). Indien de ambtenaar tijdens de loopbaan in het totaal 666 werkdagen wegens ziekte (= ongeveer 3 jaar) afwezig is geweest, kan het ziektecontroleorgaan een voorstel formuleren aan MEDEX, de federale dienst die bevoegd is voor de definitieve ongeschiktverklaring van de ambtenaar (art. X 20 VPS). De MOD volgt de overschrijding van het ziektecontingent op en signaleert dit aan het geneeskundig controleorgaan en aan de lijnmanager. Of het ziektecontroleorgaan al dan niet effectief doorstuurt naar MEDEX is appreciatiebevoegdheid van haarzelf in overleg met de MOD of personeelsdienst en de lijnmanager. Vakantiedagen die de ambtenaar niet heeft kunnen opnemen wegens langdurige ziekte worden gecrediteerd op het ziektecontingent. Bij deeltijdse tewerkstelling gebeurt de aanrekening op het ziektecontingent pro rata. Naargelang van de herkomst van het personeelslid kende de invoering van het systeem van 666 werkdagen een verschillende ingangsdatum. Deze data blijven behouden voor de vaststelling van het opgebruikt krediet. Voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap was de ingangsdatum 1/1/1994; voor de Vlaamse openbare instellingen 1/1/1995 (art. X 82 VPS). Bij overgang van het contractuele stelsel naar het statutaire stelsel start de teller van 666 werkdagen op 0; m.a.w.: de ziektedagen tijdens de contractuele loopbaan worden niet in rekening gebracht. Ziekteverlof wordt ook toegestaan bij een ongeval van gemeen recht, veroorzaakt door de schuld van een derde (art. X 23 1, 3 VPS). 1 Het begrip ongeval van gemeen recht is ruimer dan het begrip privé-ongeval. Een ongeval op het werk, dat niet erkend wordt als arbeidsongeval, is een ongeval van gemeen recht, maar geen ongeval dat zich in de privésfeer voordeed. Wettelijk kader voor re-integratie bij de Vlaamse overheid versie 26 augustus

6 Eens de ambtenaar de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft, begint er los van het contingent van 666 dagen een tweede contingent van 222 werkdagen te lopen. Tenzij de ambtenaar het anders wenst (appreciatierecht) wordt hij in principe gepensioneerd wegens medische redenen eens dit contingent van 222 dagen is opgebruikt, zonder dat er een onderzoek door MEDEX plaatsheeft (art. XI 7 VPS). Deze 222-dagen teller situeert zich binnen de 666-dagen grens. Wanneer de werknemer wordt opgeroepen voor de pensioencommissie kan hij ter plekke alle documenten voorleggen die inzicht geven in zijn situatie, bv. een brief van de behandelende arts, revalidatiecentrum, Pensioencommissie De pensioencommissie van MEDEX kan op basis van artikel 117 van de wet van 14/2/1961 volgende beslissingen nemen: - A beslissingen die niet leiden tot pensionering: A1 = geschikt : de onderzochte ambtenaar is geschikt voor een normale en regelmatige dienst A2 = tijdelijk ongeschikt: de betrokkene wordt tijdelijk ongeschikt verklaard om te werken, zonder deze te pensioneren A3 = tijdelijk geschikt voor aangepast werk: de betrokkene wordt tijdelijk geschikt verklaard voor aangepast werk: Deze beslissing wordt genomen met het oog op een geleidelijke aanpassing aan het normale werk. Indien de betrokken persoon na de voorziene termijn niet in staat is om zijn normale werkzaamheden terug op te nemen of indien het betrokken bestuur niet kan voorzien in de door de geneesheren van de pensioencommissie aangeduide functies, moet de betrokkene op vraag van de werkgever na afloop van de voorziene periode van 1 jaar 2, nogmaals door de pensioencommissie opgeroepen worden. A4 = de betrokkene wordt definitief ongeschikt verklaard voor de uitoefening van zijn gewone werkzaamheden, maar wel geschikt bevonden voor specifieke functies die door MEDEX worden bepaald: Indien deze beslissing niet leidt tot een wedertewerkstelling in een aangepaste functie, zal de betrokkene binnen een termijn van 12 maanden, ingaande op de datum waarop deze in kennis werd gesteld van de genomen beslissing, ambtshalve (dus zonder nieuw onderzoek) gepensioneerd worden. - B beslissing: tijdelijk vroegtijdig pensioen (wordt voor maximum 18 maanden toegekend; kan na een nieuw onderzoek omgezet worden in een definitieve pensionering of in werkhervatting). - C beslissing: definitief vroegtijdig pensioen omwille van definitieve medische ongeschiktheid. 2 Art. 117 van de wet van 14 februari 1961 voorziet een termijn van 1 jaar voor de heroriëntering. Wettelijk kader voor re-integratie bij de Vlaamse overheid versie 26 augustus

7 Bij beslissingen van het type A3 en A4 kan de ambtenaar door zijn lijnmanager aangemeld worden voor een herplaatsing om medische redenen (zie verder). De voordelen van het koninklijk besluit van 19 november 1998 (ziekteverlof a rato van 21 werkdagen per jaar voor de federale ambtenaren) moeten overeenkomstig artikel 17, 3 APKB 3 gegarandeerd worden aan de ambtenaar. Dit betekent dat zolang deze bepaling een algemeen principe is voor de ambtenaar - ongeacht het tijdstip van zijn indiensttreding of overheveling - in casu van een voorstel tot vroegtijdige pensionering een fictieve vergelijking dient gemaakt te worden tussen het recht op ziekteverlof (krediet) opgebouwd tijdens zijn loopbaan (op basis van dienstanciënniteit in toepassing van het KB van 19 november 1998) en de 666 werkdagen. De beslissing van MEDEX tot definitieve medische ongeschiktheidverklaring zal dus voor de ambtenaar die een ziekteverlof van meer dan 666 werkdagen heeft, ten vroegste uitwerking hebben na het aantal werkdagen afwezigheid wegens ziekte overeenstemmend met het ziekteverlof opgebouwd in toepassing van het KB van 19 november Aangezien gekozen werd voor de techniek om de uitwerking van de beslissing tot voortijdige pensionering van MEDEX uit te stellen betekent dit dat vooraf geen referentiedatum gehanteerd wordt om de "kredieten" te vergelijken. Na 666 werkdagen wordt de procedure al dan niet ingezet en op de datum van beslissing van de pensionering wordt de vergelijking gemaakt om na te zien of de uitwerking al dan niet moet uitgesteld worden. Er zijn immers situaties mogelijk waarbij de federale berekeningswijze recht zou geven op een ziektecontingent van meer dan 666 werkdagen. Indien echter de federale berekeningswijze recht geeft op minder dan 666 werkdagen wegens ziekte, ontslaat dit de Vlaamse overheid niet van de verplichting om eerst de 666 werkdagen uit te putten. De tijdsbeperking van 666 werkdagen als grens voor een mogelijke ongeschiktheidverklaring geldt niet voor een ongeval van gemeen recht veroorzaakt door de schuld van een derde, waarvoor onbeperkt ziekteverlof toegestaan wordt bovenop de 666 werkdagen. De definitieve verrekening van de ziektedagen bij een ongeval van gemeen recht kan maar gebeuren zodra de uitspraak over de (gehele of gedeeltelijke) aansprakelijkheid gekend is (eerst aanrekenen, dan debiteren). Een gevolg is dan ook dat in afwachting geen voorstel voor vervroegde pensionering wegens ziekte kan gedaan worden. Bij afwezigheid ingevolge ongeval van gemeen recht, veroorzaakt door de schuld van een derde, ontvangt de ambtenaar het salaris alleen als voorschot dat betaald wordt op de door de derde verschuldigde vergoeding en dat op de derde te verhalen is (art. X 23 2 VPS). De ambtenaar kan binnen de dertig dagen in beroep gaan tegen een beslissing genomen door MEDEX. Thans geldt de beroepsprocedure zoals beschreven in het KB van 13/5/1999 tot regeling van het medisch toezicht op het personeel van sommige overheidsdiensten 4. 3 Koninklijk Beskluit van 22 december 2002 (Algemene Principes Koninklijk Besluit). 4 De beroepsprocedure is beschreven op de website van MEDEX. Zie t/appealprocedures/index.htm. Wettelijk kader voor re-integratie bij de Vlaamse overheid versie 26 augustus

8 Binnenkort zal de beroepsprocedure op overzichtelijke wijze vastgelegd zijn indien het ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van het vroegtijdig pensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid van de personeelsleden van sommige overheidsdiensten, definitief goedgekeurd zal zijn Contractuele personeelsleden Gewaarborgd loon 5 A. Arbeiders Periode van gewaarborgd loon bij een anciënniteit van minstens één maand in het bedrijf. Bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van een contractueel personeelslid wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst. Toch behoudt de werknemer gedurende een bepaalde periode het recht op loon. Indien de afwezigheid wegens ziekte minder dan 14 dagen duurt, is de eerste dag een carensdag. De Vlaamse overheid heeft geopteerd voor de neutralisatie van de carensdag. De periode van het gewaarborgd loon start slechts vanaf de tweede dag ziekte. Voor de carensdag wordt 100 % loon betaald. Om recht te hebben op een gewaarborgd loon ten laste van de werkgever in geval van een ziekte of ongeval (andere dan een beroepsziekte of een arbeidsongeval), moet de arbeider ten minste één maand ononderbroken in dienst geweest zijn bij dezelfde onderneming. Bovendien dient hij om gerechtigd te zijn op ziekte-uitkeringen een bepaald aantal arbeidsdagen in een referteperiode gepresteerd te hebben. Wanneer de arbeider minder dan één maand anciënniteit heeft, krijgt de arbeider vanaf de tweede dag ziekte enkel een vergoeding van het ziekenfonds (60% van het loon geplafonneerd tot de loongrens die geldt voor de ziekteverzekering. De betaling van het gewaarborgd loon gebeurt als volgt: - Gedurende een periode van 7 kalenderdagen moet een gewaarborgd loon betaald worden door de werkgever ten belope van het normale loon tegen 100 %. - Gedurende de volgende 7 kalenderdagen betaalt de werkgever een gewaarborgd loon aan 60 % hetgeen aangevuld wordt met een aanvulling ten laste van de werkgever ten belope van ongeveer 26 % (waardoor de werknemer ongeveer netto zijn normale loon behoudt). - Vanaf de 15de tot en met de 30ste dag van de arbeidsongeschiktheid wordt een ziekte-uitkering betaald door het ziekenfonds (60 % van het loon geplafonneerd tot de loongrens die geldt voor de ziekteverzekering) en moet de werkgever een aanvulling betalen van: 25,88 % berekend op het loon, begrensd op dezelfde manier als voor de ziekteverzekering; 85,88 % voor het gedeelte van het dagloon dat de dagloongrens overschrijdt. 5 Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten van 3 juli Wettelijk kader voor re-integratie bij de Vlaamse overheid versie 26 augustus

9 Vanaf de 31ste dag ziekte ontvangt de arbeider enkel nog een vergoeding van het ziekenfonds. Hervallen De werkgever moet geen gewaarborgd loon/aanvullend loon uitbetalen aan de arbeider, wanneer deze nadat hij het werk had hervat, opnieuw arbeidsongeschikt wordt binnen de eerste 14 dagen die volgen op het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid die aanleiding geven tot de betaling van het gewaarborgd veertiendaags loon. Het gewaarborgd loon/aanvullend loon is echter wel verschuldigd: - Voor het nog te lopen gedeelte van de periode van gewaarborgd loon indien de eerste periode van arbeidsongeschiktheid geen aanleiding gegeven heeft tot de uitbetaling van het gewaarborgd loon gedurende een periode van 30 dagen. - Wanneer de arbeider door middel van een geneeskundig getuigschrift bewijst dat deze nieuwe periode van arbeidsongeschiktheid binnen de 14 dagen te wijten is aan een andere ziekte of aan een ander ongeval. Mislukte poging tot werkhervatting Een arbeider is arbeidsongeschikt, hervat het werk, maar wordt in de loop van die eerste dag terug arbeidsongeschikt. Dan hebben we niet te maken met hervalling, maar loopt de arbeidsongeschiktheid gewoon door (omzendbrief RIZIV VI. nr. 87/239, par. 12). Wanneer het werk niet gedurende minstens één dag hervat werd, is er een vermoeden dat de arbeidsongeschiktheid niet ten einde was. Voor de dag waarop men het werk tevergeefs trachtte te hervatten, moet gewaarborgd dagloon worden betaald 6. Wanneer er reeds een periode van uitbetaling van ziekte-uitkeringen is ingegaan, blijft deze ook gewoon doorlopen. B. Bedienden Twee categorieën: 1. Bedienden Contract voor bepaalde duur van minder dan 3 maanden (of tijdens de proefperiode van een contract van onbepaalde duur of van bepaalde duur langer dan 3 maanden) (minstens één dag in het bedrijf gewerkt): - Om aanspraak te kunnen maken op gewaarborgd loon, moeten deze bedienden zonder onderbreking één maand in dienst zijn of geweest zijn. - Zelfde regeling als bij arbeiders die minstens één maand anciënniteit hebben in het bedrijf. - De schikking in verband met carensdag is dezelfde als voor de arbeiders. 2. Bedienden Contract voor onbepaalde duur buiten proeftijd of contract van bepaalde duur langer dan 3 maanden: 6 Artikel 27 van de wet op de arbeidsovereenkomsten. Wettelijk kader voor re-integratie bij de Vlaamse overheid versie 26 augustus

10 - Voor deze categorie is er geen enkele voorwaarde - Tijdens de eerste periode van ziekte, 30 kalenderdagen, behoudt de bediende het normale loon, gewaarborgd loon. Dit loon wordt betaald door de werkgever. - Vanaf de 31ste dag krijgt de bediende een vergoeding van het ziekenfonds. - De carensdag bestaat hier niet. Herval (voor de twee categorieën bedienden) Het gewaarborgd loon is niet opnieuw verschuldigd indien er zich een nieuwe arbeidsongeschiktheid voordoet in de eerste veertien dagen die volgen op het einde van de arbeidsongeschiktheidsperiode waarvoor het gewaarborgd loon/aanvullend loon werd betaald. Het gewaarborgd loon is alleen dan opnieuw verschuldigd: - wanneer de bediende door middel van een medisch attest bewijst dat de nieuwe arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een andere ziekte of een ander ongeval; - voor het nog te lopen gedeelte van de periode van het gewaarborgd veertiendaags loon (voor de eerste categorie) of van het gewaarborgd loon voor een periode van dertig dagen (voor de tweede categorie) voor zover de eerste periode van arbeidsongeschiktheid geen aanleiding gegeven heeft tot de betaling van een gewaarborgd loon gedurende geheel de periode van ofwel veertien, ofwel dertig dagen Vergoeding door het ziekenfonds Na de periode van gewaarborgd loon neemt het ziekenfonds de vergoedingen op zich die aan de werknemer uit de privésector moeten worden uitbetaald 7. Er zijn twee periodes van vergoedingen: Begin van de ziekteperiode = Primaire arbeidsongeschiktheid De eerste periode van arbeidsongeschiktheid, die maximaal 1 jaar duurt en die aanvat vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid noemt men primaire arbeidsongeschiktheid. De adviserend geneesheer van het ziekenfonds erkent of weigert arbeidsongeschiktheid en bepaalt de duur ervan. Tijdens deze primaire arbeidsongeschiktheidsperiode ontvangt de arbeidsongeschikt erkende persoon een uitkering van het ziekenfonds die berekend wordt op % van het gederfde brutoloon (met een plafond), afhankelijk van de gezinssituatie. Meer dan 1 jaar ziek = Invaliditeit Als een ongeschiktheid de duur van 1 jaar overschrijdt, wordt het begrip invaliditeit gehanteerd. Korte werkhervattingen hebben voor gevolg dat de periodes van primaire ongeschiktheid worden samengeteld. Bij het statuut van invalide hoort de invaliditeitsuitkering die berekend wordt op % van het gederfde brutoloon (met een plafond), afhankelijk van de gezinssituatie. De Geneeskundige Raad voor Invaliditeit bepaalt of de intrede in de invaliditeit is toegestaan. De onderstaande tabel overloopt de verschillende stadia in een periode van arbeidsongeschiktheid, met het bijbehorende inkomen. 7 Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering (14 juli 1994), beschikbaar op: Wettelijk kader voor re-integratie bij de Vlaamse overheid versie 26 augustus

11 Tabel 1: Verschillende stadia in de periode van arbeidsongeschiktheid en bijhorend inkomen van ziekenfonds Primaire arbeidsongeschiktheid Periode Eerste 12 maanden arbeidsongeschiktheid Inkomen Uitkering arbeidsongeschiktheid 60% van brutoloon Betaald Ziekenfonds door Invaliditeit Vanaf +12 maanden arbeidsongeschiktheid Uitkering invaliditeit % van brutoloon Ziekenfonds Voorwaarden arbeidsongeschiktheid ziekenfonds/riziv - De werknemer moet alle werkzaamheden hebben stopgezet. (Mits toestemming van een adviserend geneesheer van het ziekenfonds waarbij het slachtoffer is aangesloten, mag hij of zij ook deeltijdse arbeid verrichten als er minstens een ongeschiktheid van 50% is: zie progressieve tewerkstelling). - Er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen de stopzetting van de beroepsactiviteit en het optreden of verergeren van letsels of functionele stoornissen. De oorzaak van de arbeidsongeschiktheid kan zowel ziekte zijn als een ongeval. De werknemer moet minstens 66,6 % arbeidsongeschikt zijn: dit betekent dat hij een vermindering van verdienvermogen heeft tot 1/3 of minder maatman. De eerste zes maanden wordt de werknemer beoordeeld in het licht van eigen werk. Daarna wordt hij beoordeeld in het licht van alle beroepen passend bij zijn opleiding en ervaring. Aandoeningen, waarbij niet binnen een bepaalde termijn genezing te verwachten is, worden direct beoordeeld ten aanzien van passende beroepen Is er sprake van een aansprakelijke derde? In sommige gevallen kan de schadeloosstelling van het privéongeval verhaald worden op een aansprakelijke derde. Deze aansprakelijke derde heeft dan de verplichting om de gehele schade in relatie tot het ongeval te vergoeden (zowel de economische, de morele, de huishoudelijke, de esthetische schade, schade op het vlak van vrijetijdsbesteding, de prothesen en hun vernieuwing, de woningaanpassingen, eventuele hulp van derden,...). De aansprakelijke derde kan dus aangesproken worden om kosten met betrekking tot werkkledij, herscholing en professionele revalidatie, te vergoeden. Wettelijk kader voor re-integratie bij de Vlaamse overheid versie 26 augustus

12 Tabel 2: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Burgerlijke aansprakelijkheid Reële schade Mogelijke vergoedingen (zie ook Indicatieve tabel in bijlage): o Medische kosten o Morele schade o Esthetische schade o Hulp van derden o Prothese / Hulpmiddelen / Woningaanpassing o Materiële schade o Economische schade - Tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, wordt het contractuele slachtoffer uitbetaald door het RIZIV (ongeveer 60%). Het RIZIV kan voor deze uitkering subrogeren bij de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Het slachtoffer kan zich voor het resterende bedrag (ongeveer 40%) tevens beroepen op deze verzekering. - Blijvende Arbeidsongeschiktheid verzekering 1.2 Re-integratiemaatregelen bij ziekte of privéongeval Vastbenoemde ambtenaren en ambtenaren op proef Deeltijdse prestaties wegens ziekte Het geneeskundig controleorgaan kan met het oog op re-integratie deeltijdse prestaties wegens ziekte opleggen of toestaan a rato van ten minste 50% voor een periode van ten hoogste drie maanden, indien het een ambtenaar die afwezig is wegens ziekte of ongeval van gemeen recht, geschikt acht om het ambt terug op te nemen met deeltijdse prestaties. Het verrichten van deeltijdse prestaties kan door het geneeskundig controleorgaan meermaals worden verlengd met een periode van ten hoogste drie maanden (art. X 22 VPS). De controlearts kan oordelen dat deeltijdse prestaties aangewezen zijn tijdens een beperkte periode. Het prestatieregime mag niet onder de 50% dalen. Indien men toch minder dan 50% wil presteren, is er eventueel een beperkte mogelijkheid om 20 dagen onbetaald verlof op te nemen, in hele of halve dagen, samen met het verlof voor deeltijdse prestaties wegens ziekte. Het is de controlearts die het deeltijds regime bepaalt (bv. werken om de andere dag of elke dag een halve dag) en niet de lijnmanager. Het initiatief van deeltijdse prestaties kan uitgaan van het controleorgaan of van de ambtenaar of zijn behandelend arts met akkoord van het controleorgaan. In principe wordt een voorafgaande volledige afwezigheid wegens ziekte verondersteld. Wettelijk kader voor re-integratie bij de Vlaamse overheid versie 26 augustus

13 Over uitzonderingsgevallen (bv. multiple sclerose,...) kan overlegd worden met het controleorgaan. De ambtenaar die deeltijds werkt wegens ziekte mag proberen om voltijds te hervatten. Indien hij dan tot de vaststelling komt dat hij dit niet aankan, mag hij terug overschakelen op deeltijdse prestaties wegens ziekte voor de hem toegestane periode zonder hiertoe opnieuw een aanvraag te moeten indienen. Het voorafgaandelijk overleg tussen controlearts en behandelend arts (huisarts) vermijdt tijdrovende en soms zinloze beroepsprocedures. De regeling inzake het medisch toezicht omvat onder meer de procedure die dient te worden gevolgd wanneer er onenigheid is tussen de controlearts en de behandelend arts. De regeling van deeltijdse prestaties voor ambtenaren is meermaals verlengbaar. Niettemin is de filosofie achter het toestaan van deeltijdse prestaties wegens ziekte de re-integratie in het normale arbeidscircuit. De deeltijdse prestaties wegens ziekte moeten de ambtenaar toelaten om na een periode van zware of langdurige ziekte opnieuw zijn volledige dagtaak op te nemen (aanpassingsperiode aan normale arbeidsritme). Er is dus geen onbeperkt gebruik mogelijk van deeltijdse prestaties wegens ziekte. De afwezigheid van de ambtenaar tijdens een periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte wordt beschouwd als ziekteverlof. De aanrekening op het ziektecontingent gebeurt pro rata. Het model van arbeidsreglement vermeldt de volgende modaliteiten: Als de controlearts van oordeel is, na raadpleging van de behandelende arts, dat een zieke ambtenaar geschikt is om zijn ambt met deeltijdse prestaties op te nemen of als een ambtenaar die wegens ziekte afwezig is, vraagt om zijn ambt weer te mogen opnemen met deeltijdse prestaties, legt de ambtenaar aan het geneeskundig controleorgaan een geneeskundig attest van zijn behandelend arts voor. Als de controlerende arts oordeelt dat de lichamelijke toestand van de ambtenaar dat toelaat, brengt het geneeskundig controleorgaan de personeelsdienst waaronder de ambtenaar ressorteert en de ambtenaar zelf daarvan schriftelijk op de hoogte. Indien de controlearts oordeelt dat de aanvraag tot deeltijdse prestaties wegens ziekte niet gerechtvaardigd is of als een personeelslid niet akkoord kan gaan met het oordeel van de controlearts tot deeltijdse prestaties wegens ziekte, dan overhandigt de controlearts onmiddellijk, na raadpleging van de behandelende arts, zijn bevindingen schriftelijk aan het personeelslid. Indien het personeelslid op dat ogenblik kenbaar maakt dat hij niet akkoord gaat met de bevindingen van de controlearts, wordt dit door de controlearts vermeld op het bovenvermelde document. Het personeelslid kan dan via zijn behandelende arts aandringen op de arbitrageprocedure. Het geneeskundig controleorgaan staat, met het oog op re-integratie, deeltijdse prestaties toe voor minimum 50% voor een periode van ten hoogste drie maanden. Wettelijk kader voor re-integratie bij de Vlaamse overheid versie 26 augustus

14 Nochtans worden voor ten hoogste dezelfde periode, verlengingen toegestaan op voorwaarde dat het geneeskundig controleorgaan bij een nieuw onderzoek oordeelt dat de lichamelijke toestand van de ambtenaar dat wettigt. Dit nieuw medisch onderzoek gebeurt volgens dezelfde procedure als hierboven beschreven. De deeltijdse prestaties wegens ziekte moeten de ambtenaar toelaten om na een periode van zware of langdurige ziekte opnieuw zijn volledige dagtaak op te nemen. Bedoeling van het verlof voor deeltijdse prestaties wegens ziekte is de ambtenaar die afwezig geweest is wegens ziekte de mogelijkheid te geven om zich opnieuw aan te passen aan het normale arbeidsritme en hem opnieuw te re-integreren in zijn functie. Dit betekent dat een ambtenaar niet onbeperkt gebruik kan maken van deeltijdse prestaties wegens ziekte. Deze regeling belet niet dat de ambtenaar die deeltijds werkt wegens ziekte mag proberen om voltijds te hervatten. Indien hij dan tot de vaststelling komt dat hij dit toch niet aankan, mag hij terug overschakelen op deeltijdse prestaties wegens ziekte voor de duur van de oorspronkelijk toegestane periode, zonder opnieuw hiertoe een aanvraag te moeten indienen. De ambtenaar dient wel zijn personeelsdienst en leidinggevende hiervan in kennis te stellen Herplaatsing om medische redenen Herplaatsing is de overplaatsing van een ambtenaar van rang A2E en rang A2 of lager naar een vacante statutaire betrekking van dezelfde graad. Herplaatsing is ook mogelijk voor contractuelen met werkzekerheid, maar de facto komen er zelden contractuelen in aanmerking voor herplaatsing. Redenen voor een herplaatsing zijn o.a. : - het personeelslid waarvan de betrekking vacant werd verklaard tijdens zijn afwezigheid, keert terug naar de administratie. - het personeelslid kan of mag omwille van medische redenen zijn huidige functie niet meer uitoefenen; - het personeelslid heeft zelf verzocht te worden herplaatst om persoonlijke redenen; - functionele redenen, bv. er is geen goede overeenstemming tussen persoon en functie van het personeelslid, de functie van het personeelslid werd opgeheven als gevolg van een reorganisatie of proceshertekening, de vernietiging of intrekking van een bevordering, Bij de DVO worden de ambtenaren door de lijnmanager aangemeld voor herplaatsing bij Werkwijzer (Jobpunt Vlaanderen). Herplaatsing van ambtenaren gebeurt zonder verandering van graad. Hierop bestaan twee uitzonderingen, met name herplaatsing om persoonlijke of functionele redenen (artikel VI 15, 1 VPS) en om medische redenen (artikel VI 15, 2 VPS). De ambtenaar kan om medische redenen herplaatst worden in een betrekking van een lagere rang. Wettelijk kader voor re-integratie bij de Vlaamse overheid versie 26 augustus

15 In dat geval wordt de ambtenaar benoemd in de nieuwe graad en verkrijgt hij de hoogste salarisschaal van de nieuwe graad. Indien hij echter het slachtoffer is van een arbeidsongeval of beroepsziekte wordt hij overgeplaatst met behoud van graad en salarisschaal. Als het herplaatste personeelslid in zijn nieuwe entiteit, raad of instelling een lager salaris zou ontvangen dan hij bij de herplaatsing genoot, dan behoudt hij zijn salaris tot hij in zijn nieuwe entiteit, raad of instelling een salaris verkrijgt dat ten minste daaraan gelijk is De medische ongeschiktheidverklaring voor een bepaalde functie gebeurt door de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer (KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht) of door MEDEX (beslissing A3 (tijdelijk geschikt voor aangepast werk) of A4 (definitief ongeschikt eigen functie) na onderzoek in kader van vervroegde pensionering wegens ziekte; eventueel ook beslissing van MEDEX in het kader van onderzoek inzake arbeidsongeval of beroepsziekte). Indien de ambtenaar na een beslissing van het type A4 niet opnieuw tewerkgesteld werd binnen de 12 maanden, dan verkrijgt hij een definitief pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid (art derde alinea van de wet van 14/2/1961). Op vraag van de vakorganisaties werd in het sectoraal akkoord een afspraak opgenomen inzake de budgettaire regeling bij herplaatsing om medische redenen 8. Vanuit de zorg voor goed werkgeverschap wordt bij een herplaatsing in een bestaande vacature een aangepaste regeling voorzien inzake de loonlast: - De ontvangende lijnmanager krijgt op recurrente basis (jaarlijks terugkerend) het verschil tussen de theoretische wervingskost en de effectieve loonkost. - De afstaande lijnmanager behoudt de theoretische wervingskost voor de basisgraad. Concreet voorbeeld: De afstaande lijnmanager heeft een budget van euro. De effectieve kost van het te herplaatsen personeelslid bedraagt euro. De theoretische wervingskost voor een personeelslid in die graad met een anciënniteit van 6 jaar bedraagt euro. Het verschil tussen de effectieve kost en de theoretische wervingskost bedraagt euro. Er gaat euro af van het budget van de afstaande lijnmanager. De ontvangende lijnmanager heeft een budget van euro. Hij heeft als krediet voor zijn vacature een budget van euro, nl. de theoretische wervingskost voor een personeelslid in die graad met een anciënniteit van 6 jaar. Indien hij het te herplaatsen personeelslid tewerkstelt, krijgt hij de euro die afgegaan is van het budget van de afstaande lijnmanager. Jaarlijks krijgt hij de euro (dit bedrag groeit niet aan). 8 Zie SOPO van 18 november 2008 Wettelijk kader voor re-integratie bij de Vlaamse overheid versie 26 augustus

16 1.2.2 Contractuelen Als de betrokken werknemer uit de privésector/ contractuele bij de overheid na ziekte of privé-ongeval wil terugkeren naar het eigen bedrijf, zijn er twee reintegratiemaatregelen vanuit het RIZIV/ziekenfonds voorhanden, namelijk progressieve tewerkstelling (heet bij de Vlaamse overheid deeltijdse prestaties wegen ziekte) en herscholing Deeltijdse prestaties wegens ziekte Het contractuele personeelslid dat arbeidsongeschikt is, kan aan de adviserend geneesheer van de mutualiteit vragen om het werk gedurende zijn arbeidsongeschiktheid deeltijds te hervatten. Bij deze procedure komt het geneeskundig controleorgaan niet tussen. Voorwaarde is wel dat het contractuele personeelslid door de adviserend geneesheer nog voor minstens 50% arbeidsongeschikt wordt bevonden. In geval van toestemming bepaalt de adviserend geneesheer zelf het arbeidsregime van het deeltijds werk. De werkgever kan de werkhervatting met het door de adviserend arts bepaalde arbeidsregime, al dan niet toestaan. De toestemming voor deeltijdse prestaties wordt dus verleend door de adviserend geneesheer van de mutualiteit. Er geldt een specifieke ziekte-uitkering bovenop het loon voor deeltijdse prestaties en de werkgever is niet verplicht deeltijdse prestaties voor contractuelen toe te staan (zie toelichting VPS art. X 22). Maatregel Wetgeving Wat? Voordelen werknemer Voordelen werkgever Progressieve tewerkstelling Gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering (14 juli 1994) (art ) Beschikbaar op: (zie Uitkeringsverzekering ) Arbeidsongeschikte werknemer kan deeltijds de arbeid hervatten maar blijft het ziekte- en invaliditeitsstatuut behouden. - De overgang van ongeschiktheid naar geschiktheid verloopt geleidelijk. - De werknemer behoudt het recht op (een gedeelte van) zijn uitkering, dit gedeelte hangt af van het gepresteerde werkvolume. - De werknemer blijft in contact met zijn werkgever, het bedrijf en zijn collega s. - De werknemer blijft erkend als arbeidsongeschikt, waardoor de werkgever geen gewaarborgd loon/aanvullend loon dient te betalen, als dit voorheen reeds uitgeput was. - De werknemer met zijn specifieke ervaring en competenties blijft in het bedrijf. Wettelijk kader voor re-integratie bij de Vlaamse overheid versie 26 augustus

17 Randvoor Waarden Procedure - De betrokkene moet eerst volledig arbeidsongeschikt erkend zijn (met volledig stopzetten van de activiteiten). - De werknemer moet meer dan 50% arbeidsongeschikt zijn vanuit medisch oogpunt (beoordeling door adviserend geneesheer). De arbeidsgeschiktheid wordt beoordeeld ten aanzien van de normale gezondheidstoestand en niet in functie van het verdienvermogen uitgedrukt. - De activiteit van de progressieve tewerkstelling moet verenigbaar zijn met de gezondheidstoestand van de betrokkene. Dit houdt in dat de adviserend geneesheer geen toestemming mag geven wanneer de activiteit een risico zou kunnen inhouden voor de gezondheid van de betrokkene en dus zijn mogelijke herklassering zou bemoeilijken. De adviserend geneesheer zal de betrokkene dan ook eerst oproepen voor een onderzoek alvorens zijn toestemming te geven. 1. Progressieve tewerkstelling gebeurt op initiatief van de arbeidsongeschikte werknemer. 2. Ook de werkgever moet akkoord gaan met deze progressieve hervatting. De arbeidsongeschikte werknemer neemt hiervoor contact met zijn werkgever of arbeidsgeneesheer. Hierbij wordt concreet bepaald welk werk, welk volume en welk uurrooster zal gepresteerd worden. Het uurrooster wordt bepaald door de adviserend geneesheer. 3. Het is de adviserend geneesheer die uiteindelijk de toestemming geeft voor de aard en het volume van de activiteit die hernomen mag worden. Deze moet ook oordelen over de verenigbaarheid met de medische toestand van de werknemer. 4. De ziektevergoeding wordt berekend in functie van de inkomsten uit de progressieve tewerkstelling. De werkgever maakt maandelijks een inkomensverklaring over aan de mutualiteit. Formulieren - Een document Verklaring van inkomen uit een aan de gezondheidstoestand aangepaste activiteit wordt opgevraagd bij de mutualiteit van de werknemer. - Aanvraag tot het verkrijgen van een toelating om tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid een activiteit aan te vatten - Kennisgeving van toestemming om een activiteit uit te oefenen tijdens een arbeidsongeschiktheid Geldigheids Zolang adviserend geneesheer en werkgever akkoord gaan met duur progressieve tewerkstelling. maatregel Termijn voor goed keuring aanvraag Geen termijn bepaald; kan snel gaan als adviserend geneesheer en werkgever snel toestemmen in progressieve tewerkstelling. Wettelijk kader voor re-integratie bij de Vlaamse overheid versie 26 augustus

18 Formele controle /toekenning Schriftelijke voorafgaande toestemming van adviserend geneesheer aan werknemer. Aandachtspunten: - Zoals aangegeven in de randvoorwaarden moet de werknemer minstens 50 % arbeidsongeschikt zijn vanuit medisch oogpunt bij de progressieve hervatting. Het arbeidsregime waaraan hervat wordt is niet gebonden aan het ongeschiktheidpercentage. De adviserend geneesheer bepaalt ongeacht het overblijvend % medische ongeschiktheid aan welk % de werknemer kan hervatten. Voorbeeld: De adviserend geneesheer kan beslissen dat men 40% moet werken, maar evengoed 60%. Het % werkhervatting hoeft niet noodzakelijk het complement te zijn van het % medische ongeschiktheid. - Om in aanmerking te komen voor progressieve tewerkstelling moet de werknemer eerst erkend zijn als volledig arbeidsongeschikt (met volledig stopzetten van activiteiten). Deze maatregel kan dus niet gebruikt worden vanuit het jobretentieoogpunt. Een werknemer die zichzelf niet meer geschikt acht om voltijds te werken, kan eventueel zelf beslissen om over te stappen naar een deeltijds statuut (bv. 75%). Hier schuilt het gevaar dat wanneer dezelfde werknemer arbeidsongeschikt wordt, hij enkel nog beroep kan doen op een uitkering berekend op zijn huidig, deeltijds loon. - Zoals de naam van de maatregel het vermeldt, gaat het om het progressief hervatten van het werk met oog op een volledige terugkeer. Dit blijkt in praktijk niet altijd haalbaar voor werknemers met chronische aandoeningen. Deze maatregel kan in theorie dus niet gebruikt worden om hun arbeidsbelasting definitief aan te passen. Het stelsel van progressieve werkhervatting gaat immers uit van de vanzelfsprekende evolutie naar een volledige tewerkstelling. In de praktijk hangt het af van de beslissing van de adviserend geneesheer of op langere termijn een werknemer in het stelsel van progressieve tewerkstelling kan blijven werken. - Bij de progressieve tewerkstelling geeft de adviserend geneesheer goedkeuring voor het soort werk, het volume en het uurrooster dat zal gepresteerd worden. Het volgen van een bedrijfsopleiding, het bijwonen van activiteiten georganiseerd door het bedrijf,... past niet altijd in het goedgekeurde plan. De wettelijke procedure om de band met de werkplaats ( occupational bounding ) via deze activiteiten toch mogelijk te maken, is erg log. - Gezien de loon-uitkeringspanning verdient de motivering om progressief aan de slag te gaan bijzondere aandacht. Het verschil tussen het loon - in vele gevallen het minimumloon - dat de werknemer bij wedertewerkstelling ontvangt en de uitkeringen waarop hij als inactieve gerechtigd is, is niet steeds stimulerend om de stap naar de arbeidsmarkt via progressieve tewerkstelling te zetten. Bovenop dient rekening te worden gehouden met de inherente meerkosten (ondermeer kleding, verplaatsing, kinderopvang). Wettelijk kader voor re-integratie bij de Vlaamse overheid versie 26 augustus

19 Herscholing Maatregel Wetgeving Herscholing Gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering (14 juli 1994) (art ) KB 3/7/1996 gewijzigd door KB 30/3/2009 Beschikbaar op: (zie Uitkeringsverzekering ) KB van 30/3/2009 tot wijziging, wat de beroepsherscholing betreft, van het KB van 3/7/1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uikeringen, gecoördineerd op 14/7/1994 (B. St. 2 juni 2009) Wat? De arbeidsongeschikte werknemer kan in het kader van deze maatregel herscholen. De herscholing kan ook bij dezelfde werkgever. De maatregel is bestemd ten gunste van de rechthebbenden van de ZIV-uitkeringsverzekering (dus niet voor statutairen). Voordelen werknemer Voordelen werkgever Randvoor waarden - Het opleidingsprogramma met eventuele bedrijfsstages valt ten laste van het RIZIV. - Gedurende het ganse opleidingstraject behoudt de arbeidsongeschikte werknemer het recht op een uitkering per effectief gevolgd uur scholing - Forfait van 250 bij succesvol doorlopen van herscholing - Vergoeding van de kosten voor effectieve re-integratie gedurende 6 m na beëindiging herscholing - Indien de werknemer een stage uitvoert bij een werkgever, zal deze laatste over een ruime proefperiode beschikken om de motivatie en de vaardigheden van de werknemer te evalueren. De arbeidsongeschikte werknemer moet omwille van medische redenen definitief ongeschikt zijn voor het uitoefenen van één van zijn referentieberoepen, en moet na het volgen van de herscholing geschikt zijn voor een nieuw beroep, dat verenigbaar is met zijn medische toestand. Procedure - Ook de herscholing gebeurt op initiatief van de arbeidsongeschikte werknemer (eventueel via arbeidsgeneesheer, werkgever of andere intermediairen) en/of adviserend geneesheer. - De arbeidsongeschikte werknemer richt vervolgens een aanvraag tot de adviserend geneesheer. - De aanvraag wordt met het advies van adviserend geneesheer via de Landsbond van de mutualiteit - overgemaakt aan de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (Dienst uitkeringen). Wettelijk kader voor re-integratie bij de Vlaamse overheid versie 26 augustus

20 - De Commissie beslist of een bepaald revalidatie- of herscholingsprogramma al dan niet ten laste wordt genomen door de ziekteverzekering. - ZIV neemt opleiding ten laste: alle opleidingskosten worden door het ZIV gedragen en tijdens de opleiding blijft de ZIVuitkering ongewijzigd - ZIV neemt opleiding niet ten laste:. Voor opleiding via andere subsidieerders is toestemming van adviserend geneesheer vereist (in het kader van Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen art100 2 ). - In afwezigheid van een concrete opleidingsproject kan de adviserend geneesheer een beroepsoriënteringsonderzoek voorstellen in een gespecialiseerd centrum (wordt door het RIZIV ten laste genomen). Formulieren Geen standaarddocument ter beschikking om deze maatregel bij de adviserend geneesheer aan te vragen. Geldigheids duur maatregel Termijn voor goed keuring aanvraag Formele controle /toekenning Aandachtspunten: Gedurende de periode van herscholing ontvangt betrokkene RIZIVuitkering. Na het einde van de herscholing blijft het recht behouden op een RIZIV-uitkering zolang geen einde gesteld wordt aan de erkenning door de adviserend geneesheer of het RIZIV. Op dat moment wordt echter rekening gehouden met de nieuwe beroepsvaardigheid. De aanvraagprocedure tot ten lastenneming van een opleiding neemt geruime tijd in beslag. (niet bepaald hoe lang). Via een pilootproject herscholing sinds voorjaar 2002, aangestuurd door RIZIV, heeft men als doel meer herscholingen te realiseren door administratieve vereenvoudiging van een herscholingsaanvraag. De beslissing van de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (Dienst uitkeringen) wordt aan de mutualiteit en aan de betrokken arbeidsongeschikte overgemaakt. Soms wordt een kopie verstuurd aan het opleidingsinstituut. - Gedurende de periode van herscholing ontvangt de betrokken werknemer een ZIV-uitkering. Na het einde van de herscholing wordt rekening gehouden met de nieuwe beroepsvaardigheid die voortvloeit uit de herscholing. Dit impliceert dus op termijn (er is slechts een beperkte overgangsperiode van 6 maanden voorzien) de stopzetting van uitkeringen na de herscholing, wat voor de werknemer als hinderpaal kan beschouwd worden om te starten met de herscholing. - Herscholing betekent dat de werknemer na het volgen ervan geschikt is voor een nieuw beroep. Werknemers met chronische aandoeningen zijn echter ook na herscholing niet altijd in staat om 100% terug te keren naar de arbeidsmarkt. Het kan dus in praktijk betekenen dat herscholing niet aanvaard wordt voor deze werknemers, hoewel ze door de herscholing langer in deeltijds statuut ter beschikking zijn voor de arbeidsmarkt. Sommige adviserend geneesheren vinden het vanzelfsprekend dat een rechtlijnig traject naar voltijds betaald werk eerder uitzonderlijk is en tolereren een herziening en/of een terugval in een traject. Wettelijk kader voor re-integratie bij de Vlaamse overheid versie 26 augustus

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

ZIEKTEVERLOF. Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966.

ZIEKTEVERLOF. Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966. ZIEKTEVERLOF Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966. Inwerkingtreding op 1 juli 1966 Uitvoering van artikel 58 van het Algemeen Stadsambtenarenreglement. Laatste wijziging: 02.05.2006. HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSGEBIED.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid in de ziekteverzekering Gedeeltelijke werkhervatting Beroepsherscholing Dr. Hendrik VERMEERBERGEN Dr. Dirk VAN GOOL 8 januari 2014 (Art. 100. 1 WET 10/07/1994)

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure 1. Wat te doen vanaf de aangifte van de arbeidsongeschiktheid? Ten laatste twee maanden na de aangifte van je arbeidsongeschiktheid maakt de arts van

Nadere informatie

INFO. Nieuws. De nieuwe ziekteverlofregeling. Politiehervorming. Federale Politie STATUUT: Nummer april Principe

INFO. Nieuws. De nieuwe ziekteverlofregeling. Politiehervorming. Federale Politie STATUUT: Nummer april Principe Nummer 1338 10 april 2001 N 206 205 Politiehervorming INFO Nieuws STATUUT: De nieuwe ziekteverlofregeling Principe Alle personeelsleden van de politiediensten, met uitzondering van de contractuele personeelsleden,

Nadere informatie

Brochure WG V.:23/03/2017. Brochure werkgever

Brochure WG V.:23/03/2017. Brochure werkgever Re-integratie Terug aan het werk na arbeidsongeschiktheid Brochure werkgever Back on track Brochure Doel CPS heeft de vraag gekregen om voor één van uw medewerkers een traject op te starten of u wil zelf

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

2.1. Geen schorsing van de arbeidsovereenkomst evt. een bijlage te ondertekenen

2.1. Geen schorsing van de arbeidsovereenkomst evt. een bijlage te ondertekenen 1. Beëindigende overmacht wegens definitieve arbeidsongeschiktheid Met de wet houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid van 20 december 2016 (BS 30 december

Nadere informatie

het werk na langdurige ziekte

het werk na langdurige ziekte TERUG in het ZADEL OPNIEUW aan het werk na langdurige ziekte Wat? Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. In deze folder vind je de belangrijkste

Nadere informatie

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3 II. DEFINITIES A. Definities in het kader van de wetgevingen betreffende de sociale integratie van personen met een handicap en hun inschakeling in het arbeidsproces 1. Wet van 16 april 1963 betreffende

Nadere informatie

LANGDURIG ZIEK, WAT NU?

LANGDURIG ZIEK, WAT NU? LANGDURIG ZIEK, WAT NU? Ben je een tijdje afwezig wegens ziekte dan zit je misschien met een aantal vragen. Met deze brochure willen we je kort informeren over de ziekteregeling, maar ook over hulpmiddelen

Nadere informatie

TETRALERT ARBEIDSRECHT PROFESSIONELE RE-INTEGRATIE OF VERBREKING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OMWILLE VAN OVERMACHT

TETRALERT ARBEIDSRECHT PROFESSIONELE RE-INTEGRATIE OF VERBREKING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OMWILLE VAN OVERMACHT TETRALERT ARBEIDSRECHT PROFESSIONELE RE-INTEGRATIE OF VERBREKING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OMWILLE VAN OVERMACHT I. INLEIDING De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (hierna genoemd

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 2017 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming Algemeen Doel Opstart van het re-integratietraject

expertise binnen handbereik Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming Algemeen Doel Opstart van het re-integratietraject Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming 02.01.2017 Juridische dienst Algemeen Met ingang van 01.12.2016 zijn er twee nieuwe regelingen in voege getreden om langdurig zieken te begeleiden

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID

KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID Inleiding KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID HEVERLEE, MAART 2013 In 2011 bedroeg de gemiddelde werkzaamheidsgraad in Vlaanderen 71,8 %. Dit staat in schril contrast met de werkzaamheidsgraad van personen

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject Medefinanciering door Doelstelling Kennis verhogen omtrent wie allemaal betrokken is/kan zijn bij een re-integratie-traject Meer duidelijkheid m.b.t. rol en taken van deze personen Je kan dit vertalen

Nadere informatie

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers PERSBERICHT DOOR KRIS PEETERS VICEPREMIER EN MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, CONSUMENTEN EN BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL EN MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID MAGGIE DE BLOCK Woensdag 23 november

Nadere informatie

Reglement arbeidsongevallen voor het personeel van de Politie

Reglement arbeidsongevallen voor het personeel van de Politie Reglement arbeidsongevallen voor het personeel van de Politie Dit reglement is opgesteld door het Bestuur van de medische expertise (Medex) in uitvoering van art. X.III.10. 3 van het KB van 30/3/2001 tot

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 OP WIE IS DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN TOEPASSING? 13 1. ALGEMEEN 13

INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 OP WIE IS DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN TOEPASSING? 13 1. ALGEMEEN 13 INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 OP WIE IS DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN TOEPASSING? 13 1. ALGEMEEN 13 2. WERKNEMERS DIE ONDER DE TOEPASSING VALLEN VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 OP DE MAATSCHAP- PELIJKE ZEKERHEID

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

JE WERKT BIJ DE OVERHEID

JE WERKT BIJ DE OVERHEID JE WERKT BIJ DE OVERHEID Tot het overheidspersoneel behoren uiteenlopende categorieën personen die tewerkgesteld zijn in de publieke sector. Vastbenoemde overheidspersoneelsleden en degenen die daarmee

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 07 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 1. Reglementering Overzicht 2. Procedure bij ziekteverlof 3. Bepaling ziekterecht en gevolgen 4. Wederaanpassing halve dagtaak 5. VVP wegens ziekte 6. Langdurig

Nadere informatie

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016 Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016 Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block ondernemen duidelijke actie om het aantal mensen dat langdurig

Nadere informatie

JE WERKT BIJ DE OVERHEID

JE WERKT BIJ DE OVERHEID JE WERKT BIJ DE OVERHEID Tot het overheidspersoneel behoren uiteenlopende categorieën personen die tewerkgesteld zijn in de publieke sector. Vastbenoemde overheidspersoneelsleden en degenen die daarmee

Nadere informatie

Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers

Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block ondernemen actie om het aantal mensen dat langdurig afwezig blijft van

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid.

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. je rechten op zak Ziekte of ongeval In een aantal gevallen, en dan hebben we het niet over feestdagen of vakantie, kan je het werk onderbreken wegens toevallige omstandigheden (zoals ziekte of een ongeval).

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

Langdurige ongeschiktheid. De faciliterende rol van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

Langdurige ongeschiktheid. De faciliterende rol van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Langdurige ongeschiktheid De faciliterende rol van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Nadine Gilis FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid nadine.gilis@werk.belgie.be

Nadere informatie

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval Aangifte van arbeidsongeval Wet van 3 juli 1967 Uitgave 01/2002 Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr. 0618 007/0236 04-04 Tel. (02)250 91 11 Fax (02)250 95 70 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Polisnummer

Nadere informatie

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen?

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? 1. Geef het schadegeval aan, zodat u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding Ieder arbeidsongeval moet worden aangegeven. Aan wie moet u een

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

Overzicht verschillen statutaire en contractuele personeelsleden

Overzicht verschillen statutaire en contractuele personeelsleden Overzicht verschillen statutaire en contractuele personeelsleden Dit overzicht heeft als doel een duidelijk beeld te scheppen van de voorwaarden en bepalingen die gelden voor de personeelsleden met een

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

Jong en reuma: (Terug) aan het werk met chronische gezondheidsproblemen

Jong en reuma: (Terug) aan het werk met chronische gezondheidsproblemen Jong en reuma: (Terug) aan het werk met chronische gezondheidsproblemen Katrien Bruyninx, ACT-Desiron Marthe Verjans, Prevent Regenboogcongres, zondag 11 oktober 2009 Even voorstellen Instituut voor preventie

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie

Nadere informatie

e-doc WAT TE DOEN BIJ EEN ARBEIDS ONGEVAL?

e-doc WAT TE DOEN BIJ EEN ARBEIDS ONGEVAL? e-doc WAT TE DOEN BIJ EEN ARBEIDS ONGEVAL? april 2015 2 3 WANNEER is er sprake van een ARBEIDSONGEVAL? Wat te doen bij een arbeidsongeval? Dat is de eerste vraag die gesteld moet worden. Want lang niet

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief. mei 2010

Arbeidsongeschikt en toch actief. mei 2010 Arbeidsongeschikt en toch actief mei 2010 2 Arbeidsongeschikt en toch actief Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid was

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief. februari 2014

Arbeidsongeschikt en toch actief. februari 2014 Arbeidsongeschikt en toch actief februari 2014 2 Arbeidsongeschikt en toch actief Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Overgangsmaatregelen inzake de verlofregeling en de waarneming van een hoger ambt.

Overgangsmaatregelen inzake de verlofregeling en de waarneming van een hoger ambt. C 4 Datum : 17 november 1993 Departement Algeniene Zaken en Financiën Adminizcratic Ambfenamzakm Bestuur wenlenteringen en Toczicht Omzendbrief OAIMIN 931 io Aan de personeelsdiensten en personeelsleden

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten Overzicht

Cursus voor schoolsecretariaten Overzicht Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 1. Reglementering Overzicht 2. Procedure bij ziekteverlof 3. Bepaling ziekterecht en gevolgen 4. Wederaanpassing halve dagtaak 5. VVP wegens ziekte 6. Langdurig

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

De bijkomende vergoeding berekenen van een tijdelijk personeelslid met omstandigheidsverlof bij de bevalling van de partner

De bijkomende vergoeding berekenen van een tijdelijk personeelslid met omstandigheidsverlof bij de bevalling van de partner Vlaanderen is onderwijs & vorming De bijkomende vergoeding berekenen van een tijdelijk personeelslid met bij de bevalling van de partner 2 verschillende betaalsystemen Voltijds personeel Deeltijds personeel

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu?

Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu? Alles over ziekte Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu? Breng je werkgever op de hoogte Eerst en vooral: verwittig je werkgever. Hoe dat precies moet staat niet in de wet: het kan via telefoon,

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Stap voor stap in uw onderneming

Stap voor stap in uw onderneming Stap voor stap in uw onderneming Dr. Geert Premer (2017) Een re-integratietraject, wat is dat dan? Hoe langer een werknemer arbeidsongeschikt is, hoe moeilijker hij het heeft om terug aan de slag te gaan.

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Alle andere vermeldingen, zoals diagnose of voorgeschreven behandeling, vallen onder het beroepsgeheim.

Alle andere vermeldingen, zoals diagnose of voorgeschreven behandeling, vallen onder het beroepsgeheim. Ziekte Ben je om gezondheidsredenen niet in staat om te werken? Lees dan deze infofiche over de algemene regels bij ziekte, maar ook over de te volgen procedures bij ongevallen in het privéleven of een

Nadere informatie

Nationale gemengde mijncommissie

Nationale gemengde mijncommissie 1010000 Nationale gemengde mijncommissie Een eindejaarsuitkering... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1977 (4.559)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 1996 (42.959)... 7 Premies

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Eretekens van de arbeid

Eretekens van de arbeid Eretekens van de arbeid 1. Definitie - Wat : Toekenning aan het loon- en weddetrekkend personeel van een premie na een bepaald aantal dienstjaren. - Vergoedingscode : Arbeidsereteken 2 de Klasse, volledig

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN. Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe

WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN. Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe WAAROM AANDACHT VOOR LANGDURIG VERZUIM? (1) Psychische stoornissen en musculoskeletale

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Stellingen m.b.t. actoren in een re- integratietraject

Stellingen m.b.t. actoren in een re- integratietraject Stellingen m.b.t. actoren in een re- integratietraject Doel - Het verhogen van de kennis rond wie allemaal betrokken is of kan zijn bij een reintregratietraject - Meer duidelijkheid bieden m.b.t. de rol

Nadere informatie

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Uitspraak van Medex: gevolgen afhankelijk van de datum Vastbenoemde personeelsleden die na uitputting van

Nadere informatie

Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding

Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding This information is provided via our website and is explicitly subject to the websitedisclaimer: 1. Situering In 1995 heeft de wetgever

Nadere informatie

Controle-arts privaat verzekering: noodzaak en beperkingen

Controle-arts privaat verzekering: noodzaak en beperkingen Controle-arts privaat verzekering: noodzaak en beperkingen Hoe ver staat Sisyphos? Tom Thomas Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise thomas.tom@skynet.be Disclosure KBC Verzekeringen Argenta Assuranties

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

koninklijk besluit van 20 september 1998, wordt vervangen als volgt : «Artikel 1. De regeling ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 betreffende de

koninklijk besluit van 20 september 1998, wordt vervangen als volgt : «Artikel 1. De regeling ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 betreffende de JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen

Nadere informatie

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67)

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) 1. Welk ongeval moet aangegeven worden? Elk feit overkomen tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst of op de arbeidsweg

Nadere informatie

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1)

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1) NL FR einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2014-05-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT In België werd het recht op dagen tot voor kort volledig bepaald op basis van de prestaties die de werknemer in het jaar ervoor

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Verloningssysteem

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende

Nadere informatie

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van 17 maart 2004 en van 15 april 2013;

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van 17 maart 2004 en van 15 april 2013; SCSZ/13/115 BERAADSLAGING NR. 04/009 VAN 6 APRIL 2004, GEWIJZIGD OP 7 MEI 2013, M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00009 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Omzendbrief AZNOII98l3. Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen. 8 juni 1998

Omzendbrief AZNOII98l3. Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen. 8 juni 1998 departement Algemene Zaken en Financiën administratie Ambtenamnzaken afdeling Statutaire Aangelegenheden Omzendbrief AZNOII98l3 Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen 8 juni 1998

Nadere informatie