Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?"

Transcriptie

1 Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit. Hij is echt oud en versleten. Zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft en hij de deur niet meer uit kan om voor zijn geliefde duiven te zorgen. Hij zit moederziel alleen weg te kwijnen, ik zie hem afzien. Ik zou zo graag wat meer tijd voor hem willen vrijmaken, op zijn minst tot zijn heup weer wat beter is. Ik werk fulltime, maar ik wil later niet het gevoel hebben dat ik geen tijd wilde vrijmaken voor mijn vader. Je hebt tenslotte maar één vader, niet? Irene, 46 jaar 1 Thematisch verlof Je hebt drie soorten thematisch verlof: ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof. Er kunnen verschillen zijn tussen het onderwijs, de private en de openbare sector. Voor meer informatie kun je terecht bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA: zie blz. 97). 1.1 Ouderschapsverlof Ouderschapsverlof is er voor ouders die meer tijd willen doorbrengen bij hun jonge kinderen. Er zijn drie vormen van ouderschapsverlof: voltijdse onderbreking, ongeacht een deeltijdse of voltijdse tewerkstelling; vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, indien er een voltijdse tewerkstelling is; vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5, indien er een voltijdse tewerkstelling is. Deze verschillende vormen van ouderschapsverlof kunnen gecombineerd worden, met uitzondering van het onderwijs. Voor de specifieke regeling kun je terecht bij de RVA. Nettobedragen bij thematisch verlof: ouderschapsverlof ( ) Voltijdse onderbreking Deeltijdse onderbreking vermindering met 1/2 Vermindering met 1/5 Vermindering met 1/5** 707,08 euro* 325,92 euro 110,57 euro 148,70 euro * geldig bij voltijdse tewerkstelling. Voor deeltijdse werknemers worden de bedragen volgens de tewerkstelling berekend. Voor meer informatie kun je terecht bij de RVA. **Alleenwonend of uitsluitend samenwonend met één of meerdere kinderen ten laste. 1.2 Medische bijstand Je kunt een beroep doen op thematisch verlof in het kader van medische bijstand indien je de thuiszorg voor een ernstig ziek gezins- of familielid wil opnemen. Elke vorm van bijstand (medisch, sociaal, familiaal, administratief of mentaal) die kan bijdragen tot het herstel van je ziek gezins- of familielid is toegestaan. In dergelijke situaties ontvang je als loopbaanonderbreker geen loon, maar kent de RVA een maandelijkse onderbrekingsvergoeding toe. Er zijn drie mogelijke vormen van thematisch verlof in het kader van medische bijstand: voltijdse onderbreking, ongeacht een deeltijdse of voltijdse tewerkstelling; vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, indien de tewerkstelling minstens 3/4 van een voltijdse betrekking bedraagt; vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5, indien er een voltijdse tewerkstelling is. Nettobedragen bij thematisch verlof: medische bijstand ( ) Voltijdse onderbreking Deeltijdse onderbreking vermindering met 1/2 Vermindering met 1/5 Vermindering met 1/5* Hoelang kun je jouw loopbaan onderbreken? 707,08 euro 325,92 euro 110,57 euro 148,70 euro *Alleenwonend of uitsluitend samenwonend met één of meerdere kinderen ten laste. Een onderbreking voor medische bijstand duurt per aanvraag minimum één en maximum drie maanden. Wanneer je voltijds werkt, kun je dit verlengen tot een jaar door telkens een nieuwe aanvraag te doen. Je kunt ook een deeltijdse onderbreking vragen en dit gedurende maximum twee jaar. Er zijn beperkingen in het recht op loopbaanonderbreking voor de werknemers die in een bedrijf met minder dan tien personen tewerkgesteld zijn. Voor deze werknemers is de toestemming van de werkgever noodzakelijk, aangezien het recht voor hen niet afdwingbaar is. Voor personen tewerkgesteld in bedrijven met minder dan 50 werknemers, kan de maximumperiode van een jaar voltijdse of twee jaar deeltijdse loopbaanonderbreking herleid worden tot de helft van deze periode. In dit geval dient de werkgever schriftelijk de werknemer in te lichten betreffende de organisatorische redenen die een langere loopbaanonderbreking onmogelijk maken. 91

2 1.2.2 Voorwaarden? De zieke persoon, voor wie de persoon loopbaanonderbreking aanvraagt, hoeft niet inwonend te zijn op voorwaarde dat het een familielid van hoogstens de tweede graad betreft: (schoon)kinderen, kleinkinderen, (schoon)ouders, grootouders, (schoon)broer of (schoon)zus Hoe aanvragen? De aanvraag moet je richten aan de werkgever. Je specificeert de periode van het thematisch verlof schriftelijk en voegt een medisch attest van de behandelende arts bij. Daarin staat vermeld dat de betrokken werknemer zich bereid verklaart bijstand of verzorging te verlenen aan de zwaar zieke persoon. Onder zware ziekte wordt verstaan: elke ziekte die door de behandelende arts als dusdanig wordt beschouwd, en waarbij de arts oordeelt dat sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is Wanneer start het? De periode van thematisch verlof kan ten vroegste een week na de aanvraag van het zorgverlof bij de werkgever ingaan. De werkgever heeft wel de mogelijkheid omwille van ernstige, organisatorische redenen dit met een week uit te stellen. Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van CM. 1.3 Palliatief verlof Mijn moeder was al een tijd in behandeling voor borstkanker, maar bleef vechten voor haar leven. Als er iemand dapper gestreden heeft, is zij het wel. Tot de diagnose viel dat er uitzaaiingen waren op zoveel plaatsen dat ze onmogelijk alles konden behandelen. Mijn vader kon het alleen niet aan. Hij ging zo gebukt onder het idee dat zijn vrouw er niet lang meer zou zijn. Ik heb palliatief verlof genomen en heb samen met mijn vader voor mijn moeder gezorgd tot ze stierf. Dat zal me de rest van mijn leven bijblijven, wij drie samen, tijdens de laatste dagen van haar leven. Christiane, 45 jaar Mensen die meer tijd willen doorbrengen aan de zijde van een persoon die ongeneeslijk ziek is en zich in een terminale fase bevindt, kunnen dit dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof. Zowel werknemers als zelfstandigen kunnen palliatief verlof nemen Voor werknemers Een werknemer heeft recht op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof op voorwaarde dat hij een attest van de behandelende arts kan voorleggen waaruit blijkt dat de werknemer bereid is om palliatieve zorgen te bieden. De aanvraag voor palliatief verlof gebeurt bij de werkgever. Palliatief verlof is een recht voor alle werknemers en kan niet door de werkgever worden geweigerd. Je kunt je beroepsactiviteit gedurende een volledige maand opschorten. Deze periode kan maximaal verlengd worden met één maand. Je kunt dus maximaal twee attesten afleveren voor de palliatieve verzorging van eenzelfde persoon. Het palliatief verlof start ten laatste de eerste dag van de week die volgt op de week waarin het attest van de behandelende arts aan de werkgever overhandigd werd. Er zijn twee vormen van palliatief verlof: je onderbreekt je prestaties volledig. Dit ongeacht een deeltijdse of volledige tewerkstelling; je vermindert je prestaties: - vermindering van je voltijdse prestaties tot een half tijdse betrekking (50 %); - vermindering van je voltijdse prestaties met 1/5 (20 %). Wanneer je je loopbaan onderbreekt omwille van palliatief verlof, heb je recht op een vergoeding van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). 92

3 Nettobedragen bij loopbaanonderbreking: in het kader van palliatief verlof ( ) Voltijdse onderbreking Deeltijdse onderbreking vermindering met 1/2 Vermindering met 1/5 Vermindering met 1/5* Bovenstaande bedragen zijn geïndexeerd en zijn onderworpen aan bedrijfsvoorheffing (10,13 % bij een volledige onderbreking en 17,15 % bij een vermindering van de prestaties) Voor zelfstandigen 707,08 euro 325,92 euro 110,57 euro 148,70 euro *Alleenwonend of uitsluitend samenwonen met één of meerdere kinderen ten laste. Dit recht op een uitkering toegekend aan zelfstandigen die palliatieve zorgen geven aan een kind of aan hun partner die bij hen inwoont. Elke zelfstandige kan voor een periode van minimum vier weken en maximum drie opeenvolgende maanden zijn activiteit stopzetten. De activiteit kan door een derde verder gezet worden. Voor het kwartaal volgend op het begin van de onderbreking (minstens vier werken) wordt er vrijstelling van sociale bijdragen toegestaan. Dit kwartaal blijft meetellen in de pensioenloopbaan. Je moet je aanvraag voor palliatief verlof binnen de vier weken vanaf de onderbreking van je activiteit indienen bij je sociale verzekeringsfonds. Dit kan per aangetekende brief of rechtstreeks in het kantoor van je fonds. Daarnaast heb je een attest nodig van de behandelende geneesheer waaruit blijkt dat je palliatieve zorgen biedt aan je ziek familielid. Om recht te hebben op palliatief verlof moeten zowel jij als je ernstig ziek kind of je ernstig zieke partner/echtgenoot voldoen aan een aantal voorwaarden: je moet: - gedurende minstens vier opeenvolgende weken je arbeidsactiviteit onderbreken om voor je partner/echtgenoot of kind te zorgen; - minstens al twee kwartalen onderworpen zijn geweest aan het sociaal statuut vóór het kwartaal waarin je tijdelijk stopt; - in orde zijn met je bijdragen voor die periode (als hoofdberoep/maxistatuut); - een aanvraag indienen. Je ziek kind moet recht hebben op kinderbijslag en in het gezin verblijven. Je zieke echtgenoot/wettelijk partner woont bij je in. Tijdens je palliatief verlof heb je recht op een forfaitair bedrag dat in drie schijven uitbetaald wordt. Dit bedrag bedraagt 2 095,69 euro ( ). Deze rechten zijn weggelegd voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor meewerkende echtgenoten (m/v). 2 Tijdskrediet Tijdskrediet biedt mensen werkzaam in de privésector de mogelijkheid om, tijdelijk, de beroepsloopbaan te onderbreken. Voor de openbare sector geldt deze regeling niet. Zij kunnen een beroep doen op loopbaanonderbreking in een openbare dienst. Meer informatie hierover kun je krijgen bij de RVA. Het is belangrijk dat je een onderscheid maakt tussen het recht op tijdskrediet dat je bij je werkgever kunt aanvragen en het recht op onderbrekingsuitkeringen betaalt door de RVA tijdens je tijdskrediet. Er zijn verschillende soorten tijdskrediet: algemeen stelsel zonder motief (niet-gemotiveerd tijdskrediet); algemeen stelsel met motief (gemotiveerd tijdskrediet); eindeloopbaan (tijdskrediet op het einde van de loopbaan). 2.1 Algemeen stelsel zonder motief Vormen voltijdse onderbreking; halftijdse onderbreking; 1/5 onderbreking; een combinatie van deze stelsels. Maximumduur: - 12 maanden volledige onderbreking; - 24 maanden halftijdse vermindering; - 60 maanden 1/5 vermindering; - of een combinatie van deze stelsels tot een voltijds equivalent van 12 maanden gedurende de hele beroepsloopbaan. 93

4 Minimumduur: - een voltijdse onderbreking of halftijdse vermindering moet je voor minimum 3 maanden opnemen; - een 1/5 onderbreking moet je minstens voor 6 maanden opnemen. Let op! De minimum- en maximumduur is afhankelijk van een aantal factoren. Voor meer informatie kun je terecht bij de RVA of je werkgever. Voorwaarden Om een beroep te doen op tijdskrediet volgens het algemeen stelsel zonder motief, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden: beroepsloonvoorwaarde: 5 jaar; anciënniteitsvoorwaarde: 2 jaar. (uitzondering: de loopbaan- en anciënniteitsvoorwaarde vervalt indien je aanvraag aansluit na gebruik van alle rechten op ouderschapsverlof) tewerkstellingsvoorwaarde: - indien je een halftijdse vermindering opneemt voor 24 maanden, moet je voor minstens 3/4 tewerkgesteld zijn gedurende 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. - indien je een 1/5 vermindering opneemt voor 60 maanden, moet je gedurende 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever voltijds tewerkgesteld geweest zijn en Let op! Ook hier geldt de beroepsvoorwaarde van 5 jaar en de anciënniteitsvoorwaarde van 2 jaar. Indien je hier niet aan voldoet, heb je geen recht op tijdskrediet en dus ook niet op een uitkering. Een uitzondering hierop is indien je aanvraag onmiddellijk aansluit na gebruik van alle rechten op ouderschapsverlof. Voor meer informatie hierover, kun je terecht bij de RVA (zie blz. 97). Nettobedragen bij tijdskrediet - algemeen stelsel zonder motief ( ) Volledig tijdskrediet Tussen 2 en 5 jaar anciënniteit 432,30 euro/maand 5 jaar of meer anciënniteit 576,40 euro/maand Halftijds tijdskrediet Tussen 2 en 5 jaar anciënniteit: Alleenwonend (1) : 5 jaar of meer anciënniteit: Alleenwonend (1) : 20 %-tijdskrediet 199,27 euro/maand 168,36 euro/maand 265,69 euro/maand 224,48 euro/maand Alleenwonend (1) : 132,86 euro/maand (2) 169,34 euro/maand (3) Samenwonend: 102,95 euro/maand (1) Alleenwonend: alleenstaande werknemer die uitsluitend samenwonen met kinderen ten laste. (2) Tijdskrediet 1/5: uitkering voor de werknemer die alleen woont. (3) Tijdskrediet 1/5: uitkering voor de werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen ten laste. 94

5 2.2 Algemeen stelsel met motief Algemeen stelsel met motief 'zorg en opleiding' Vormen voltijdse onderbreking; halftijdse onderbreking; 1/5 onderbreking. Deze onderbreking kun je gebruiken om: voor een kind te zorgen tot het acht jaar is; palliatieve zorgen te verlenen; een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen; een opleiding te volgen (erkend door de gemeenschappen of de sector). Je kunt genieten van een bijkomend recht op tijdskrediet (voltijdse, halftijdse of 1/5 onderbreking) van maximaal 36 maanden: om zorg te dragen voor je kind tot acht jaar: - bij voltijdse en halftijdse onderbreking: minimum 3 maanden; - bij 1/5 onderbreking: minimum 6 maanden. om palliatieve zorgen te verlenen: 1 maand en dit is verlengbaar met 1 maand; om een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen: minimum 1 en maximum 3 maanden; om opleiding te volgen: - bij voltijdse en halftijdse onderbreking: minimum 3 maanden; - bij 1/5 onderbreking: minimum 6 maanden. Let op! De genoten periodes tijdskrediet volgens het stelsel met motief ziek of gehandicapt kind worden, met uitzondering van de eerste 12 maanden, in mindering gebracht van de 36 maanden. De maximale duur van het tijdskrediet bedraagt 48 maanden, namelijk het recht op 12 maanden zonder motief plus het bijkomend recht op 36 maanden met motief Algemeen stelsel met motief ziek of gehandicapt kind Vormen voltijdse onderbreking; halftijdse onderbreking; 1/5 onderbreking. Deze onderbreking kun je gebruiken om: zorg te dragen voor een kind met een handicap tot de leeftijd van 21 jaar; een zwaar ziek kind dat deel uitmaakt van je gezin bij te staan of te verzorgen. Je kunt genieten van een bijkomend recht op tijdskrediet (voltijdse, halftijdse of 1/5e onderbreking) van maximaal 48 maanden: om zorg te dragen voor een kind met een handicap tot de leeftijd van 21 jaar: - bij voltijdse en halftijdse onderbreking: minimum 3 maanden; - bij 1/5 onderbreking: minimum 6 maanden. om een zwaar ziek kind dat deel uitmaakt van je gezin bij te staan of te verzorgen: minimum 1 en maximum 3 maanden. Let op! De genoten periodes tijdskrediet volgens het stelsel met motief zorg en opleiding worden in mindering gebracht van de 48 maanden Voorwaarden? Om een beroep te kunnen doen op het bijkomend recht op tijdskrediet volgens het algemeen stelsel met motief zorg en opleiding en ziek of gehandicapt kind moet je voldoen aan een aantal voorwaarden: anciënniteitsvoorwaarde: 2 jaar (uitzondering: de anciënniteitsvoorwaarde vervalt indien je aanvraag aansluit na gebruik van alle rechten op ouderschapsverlof) tewerkstellingsvoorwaarde: - bij halftijdse vermindering moet je minstens 3/4 gewerkt hebben gedurende 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werknemer; - bij 1/5 vermindering moet je minstens voltijds gewerkt hebben gedurende 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werknemer en Let op! Ook hier geldt de anciënniteitsvoorwaarde van 2 jaar. Indien je hier niet aan voldoet, heb je geen recht op tijdskrediet en dus ook niet op een uitkering. Een uitzondering hierop is indien je aanvraag onmiddellijk aansluit na gebruik van alle rechten op ouderschapsverlof. Voor meer informatie hierover, kun je terecht bij de RVA (zie blz. 97). 95

6 Nettobedragen bij tijdskrediet - algemeen stelsel met motief ( ) Volledig tijdskrediet Tussen 2 en 5 jaar anciënniteit 432,30 euro/maand 5 jaar of meer anciënniteit 576,40 euro/maand Halftijds tijdskrediet Tussen 2 en 5 jaar anciënniteit: Alleenwonend (1) : 5 jaar of meer anciënniteit: Alleenwonend (1) : 20 %-tijdskrediet 199,27 euro/maand 168,36 euro/maand 265,69 euro/maand 224,48 euro/maand Alleenwonend (1) : 132,86 euro/maand (2) 169,34 euro/maand (3) Samenwonend: 102,95 euro/maand (1) Alleenwonend: alleenstaande werknemer die uitsluitend samenwonen met kinderen ten laste. (2) Tijdskrediet 1/5: uitkering voor de werknemer die alleen woont. (3) Tijdskrediet 1/5: uitkering voor de werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen ten laste. Nettobedragen bij tijdskrediet - eindeloopbaan ( ) Halftijds tijdskrediet - eindeloopbaanstelsel Tussen 50 en 55 jaar: 55 jaar en 25 jaar beroepsverleden 20 %-tijdskrediet Tussen 50 en 55 jaar: 55 jaar en 25 jaar beroepsverleden Alleenwonend (1) : Alleenwonend (1) : Geen uitkering 396,91 euro/maand 311,39 euro/maand Geen uitkering 174,55 euro/maand (2) 222,48 euro/maand (3) 144,64 euro/maand (1) Alleenwonend: alleenstaande werknemer die uitsluitend samenwonen met kinderen ten laste. (2) Tijdskrediet 1/5: uitkering voor de werknemer die alleen woont. (3) Tijdskrediet 1/5: uitkering voor de werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen ten laste. 96

7 2.3 Eindeloopbaan Werknemers vanaf 55 jaar kunnen een beroep doen op tijdskrediet in het kader van de eindeloopbaan. Er zijn twee vormen: halftijdse vermindering; 1/5 vermindering. Uitzondering: Werknemers vanaf 50 jaar die een zwaar beroep uitoefenen, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook een beroep doen op een loopbaanonderbreking in het kader van de eindeloopbaan. Voor meer informatie kun je terecht bij de RVA. Er is geen maximumduur verbonden aan deze vorm van tijdskrediet voor werknemers vanaf 55 jaar. De minimumduur bedraagt bij: een halftijdse vermindering: 3 maanden; een 1/5 vermindering: 6 maanden. Voorwaarden beroepsloopbaanvoorwaarde: 25 jaar als loontrekkende; anciënniteitsvoorwaarde: 2 jaar; tewerkstellingsvoorwaarde: - bij halftijdse vermindering moet je minstens 3/4 gewerkt hebben gedurende 24 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werknemer; - bij 1/5 vermindering moet je voltijds of 4/5 gewerkt hebben gedurende 24 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werknemer. Zie blz. 96 voor bedragen. 3 Aanmoedigingspremie In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden betaalt de Vlaamse Gemeenschap het eerste jaar, bovenop de uitkering van de RVA, een aanmoedigingspremie. De werknemer die zorgkrediet opneemt om te zorgen voor een moeder/vader ouder dan 70 jaar, een zwaar ziek gezins- of familielid of een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte krijgt hiervoor een aanmoedigingspremie. De werknemer heeft recht op één jaar zorgkrediet gedurende zijn volledige beroepsloopbaan. Deze periode van maximum twaalf maanden is: niet-proportioneel, d.w.z. je kunt gedurende maximum twaalf maanden een zorgpremie verkrijgen, ongeacht of je een volledig of halftijds tijdskrediet of thematisch verlof neemt of een 1/5 thematisch verlof; cumulatief: voor het bepalen van de maximumduur van één jaar worden de maanden waarvoor je al een premie zorgkrediet hebt ontvangen, effectief (als volledige maanden) meegerekend. 3.1 Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie? Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de privésector, de social profitsector en de openbare sector. Op de Vlaamse aanmoedigingspremie wordt 11 % bedrijfsvoorheffing ingehouden en is gekoppeld aan het indexcijfer. Voor meer informatie kun je terecht op de website Daarnaast kun je terecht bij het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, dienst Aanmoedigingspremies. Contact Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Dienst Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 bus Brussel Gratis nummer: 1700 (elke werkdag van 9 tot 19 uur) 4 Verlof voor pleegzorgen In sommige sectoren kun je als pleegouder een beroep doen op het verlof voor pleegzorgen om pleegzorgen te verlenen aan de persoon die in je gezin geplaatst is. 5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Contact Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Werkloosheidsbureau Leuven Vaartkom 31 bus ¾ 3000 Leuven

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor zijn duiven

Nadere informatie

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Thuis Patiënt: palliatieve premie sociaal fonds van de VLK (voor kankerpatiënten) Omgeving: werknemers: zelfstandigen: werklozen: loopbaanonderbreking:

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-04 18 april 2016 18-04-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge kinderen. Bij de meeste werkgevers

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Dienst Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof . Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof.1. Wat is ouderschapsverlof?.1.1. Omschrijving Ouderschapsverlof is een regeling waarbij uw werknemer zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk kan verminderen (naar

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in een openbare dienst

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in een openbare dienst 0 Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in een openbare dienst Dankzij een gewone loopbaanonderbreking in de openbare diensten, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten.

Nadere informatie

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 4 soorten tijdskrediet : 1. Tijdskrediet zonder motief; 2. Tijdskrediet met motief; 3. Landingsbanen; 4. Themaverloven. 1 CAO 77bis regelde oorspronkelijk het recht

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012)

Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012) 1 Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012) Inhoud 1. Situering... 3 2. Recht op verlof, zoals geregeld in cao nr. 103... 4 2.1. Niet-gemotiveerd tijdskrediet... 4 2.1.1. Duur van het recht: minimum- en maximumperiode...

Nadere informatie

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector 0 FOCUS op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten. Via

Nadere informatie

Niet-gemotiveerd tijdskrediet

Niet-gemotiveerd tijdskrediet Niet-gemotiveerd tijdskrediet De werknemer heeft recht op een niet-gemotiveerd tijdskrediet. Hij moet de reden voor de opname van dit tijdskrediet dus niet meedelen. Duur van het recht: minimum- en maximumperiode

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 20, 1030

Nadere informatie

Switchen tussen systemen tijdskrediet. Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210

Switchen tussen systemen tijdskrediet. Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210 Switchen tussen systemen tijdskrediet Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210 Tijdskrediet Principe -Schorsing Tijdelijk Volledig of gedeeltelijk -Uitkering Onderbrekingsuitkering Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Nog niet zo lang geleden brachten we de zwangerschapsbrochure uit. Nu is je kleine spruit daar en wil je er natuurlijk zoveel mogelijk bij zijn.

Nog niet zo lang geleden brachten we de zwangerschapsbrochure uit. Nu is je kleine spruit daar en wil je er natuurlijk zoveel mogelijk bij zijn. Nog niet zo lang geleden brachten we de zwangerschapsbrochure uit. Nu is je kleine spruit daar en wil je er natuurlijk zoveel mogelijk bij zijn. Ouderschapsverlof is dan een mogelijkheid. We krijgen hierover

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be Inhoud Inleiding...5 Basisprincipes...5 Wat verandert er ten opzichte van de CAO 77bis?...6 Wat blijft hetzelfde t.o.v. de CAO 77bis?...7 De nieuwe

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Het recht op tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet Het recht op tijdskrediet Op 28 december 2011 verscheen er in het Staatblad een Koninklijk Besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbrekingsrecht waarbij de voorwaarden om aanspraak te kunnen

Nadere informatie

8. LOOPBAAN- ONDERBREKING

8. LOOPBAAN- ONDERBREKING 8. LOOPBAAN- ONDERBREKING Werknemers die hun privé- en beroepsleven beter op elkaar willen afstemmen, hebben het recht om hun prestaties gedurende een bepaalde periode te verminderen of volledig te onderbreken.

Nadere informatie

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Algemeen stelsel zonder motief CAO nr. 103 Bepalingen voor het recht op tijdskrediet bij de werkgever Nieuwe bepalingen vanaf

Nadere informatie

nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare sector - Loopbaanonderbreking

nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare sector - Loopbaanonderbreking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Openbare sector - Loopbaanonderbreking Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Bevorderen de verloven een verlenging van de loopbaan?

Bevorderen de verloven een verlenging van de loopbaan? Bevorderen de verloven een verlenging van de loopbaan? 24 september 2013 Seminarie Langer werken door de ogen van de FOD WASO Daniëlla Pierreux Annelies Van De Geuchte Soorten: Uitgebreid verlofstelsel

Nadere informatie

Wetgevend kader tijdkrediet

Wetgevend kader tijdkrediet Wetgevend kader tijdkrediet CAO 77 bis (2001): onderhandeld door sociale partners in de nationale arbeidsraad. Regeerakkoord wijzigt hier niets aan!! KB van 12.12.2001: regelt de onderbrekingsuitkeringen.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Infoblad RVA Onderwerp Het Tijdskrediet Datum augustus 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

Overzichtstabel tijdskrediet vanaf september 2012

Overzichtstabel tijdskrediet vanaf september 2012 Overzichtstabel vanaf september 2012 Informeer naar eventuele aanvullende vergoedingen voor jouw specifiek geval. Deze kunnen soms aanzienlijk zijn. Voor meer inlichtingen: je vakbondscentrale (www.abvv.be/vakcentrales),

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen met uw

Nadere informatie

De Vlaamse Aanmoedigingspremies

De Vlaamse Aanmoedigingspremies De Vlaamse Aanmoedigingspremies De maatregel De wettelijke basis voor de aanmoedigingspremies zijn een reeks maatregelen van de Vlaamse regering van rond de eeuwwende. De premies vormen een aanvulling

Nadere informatie

TIJDSKREDIET WERKNEMERS V/M 2015

TIJDSKREDIET WERKNEMERS V/M 2015 TIJDSKREDIET WERKNEMERS V/M 2015 Infodossier over de wijzigingen in het stelsel van tijdskrediet na de besparingen van de federale regeringen, met aandacht voor de Vlaamse premies 1 INHOUDSTAFEL TIJDSKREDIET

Nadere informatie

Het tijdskrediet anno 2015

Het tijdskrediet anno 2015 OKTOBER 2015 P A TRICIA DE MARCHI AD VISEUR B AL AN S W ERK-PRIVÉLEVEN & EINDELOOPB AAN NOTA STUDIEDIENST Het tijdskrediet anno 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Cao Tijdskrediet en het nieuwe KB Uitkering

Nadere informatie

BEDRIJF TITEL. Even weg uit de dagelijkse sleur 90 minuten tijdskrediet. 3 oktober 2013. Els De Coninck Dag van de Payroll Professional Jill Everaert

BEDRIJF TITEL. Even weg uit de dagelijkse sleur 90 minuten tijdskrediet. 3 oktober 2013. Els De Coninck Dag van de Payroll Professional Jill Everaert BEDRIJF TITEL Even weg uit de dagelijkse sleur 90 minuten tijdskrediet Els De Coninck Dag van de Payroll Professional Jill Everaert 3 oktober 2013 1 P R O G R A M M E Test uw kennis! Let s Quiz Oplossing

Nadere informatie

U wilt daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u de onderbrekingsuitkeringen aanvragen.

U wilt daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u de onderbrekingsuitkeringen aanvragen. Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Loopbaanonderbreking / tijdskrediet Loopbaanonderbreking / tijdskrediet Informatie over uw loopbaanonderbreking tijdskrediet U kunt gedurende een bepaalde periode uw arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken. Er zijn verschillende

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF (304)

PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF (304) PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF (304) Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2015, genomen ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, gesloten op 27 juni 2012

Nadere informatie

De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet

De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet I. Inleiding Deze nota begint, uitzonderlijk, met de kwestie van de inwerkingtreding van de nieuwe CAO 103. Laten we maar meteen duidelijkheid scheppen: de

Nadere informatie

De Vlaamse Aanmoedigingspremies

De Vlaamse Aanmoedigingspremies De Vlaamse Aanmoedigingspremies De maatregel De wettelijke basis voor de aanmoedigingspremies zijn een reeks maatregelen van de Vlaamse regering van rond de eeuwwende. De premies vormen een aanvulling

Nadere informatie

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving beroepsverleden formulering gelijkstelling Vereist voor tijdskrediet Formule 50 plus Zie CAO NAR Collectieve nr.77bis tot vervanging van de collectieve nr.77 van 14 februari 2001 tot invoering van een

Nadere informatie

Opleidingschoolsecretariaten Scholjaar 2009-2010

Opleidingschoolsecretariaten Scholjaar 2009-2010 2. LOOPBAANONDERBREKING 1. soorten 2. toepassingsgebied 3. algemene voorwaarden 4. recht 5. het gewone stelsel 6. GLBO50+ 7. LBO om een beroepsopleiding te volgen 8. LBO in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

TITEL. 11 oktober Dag van de Payroll Professional. Jurryt Prims Els De Coninck

TITEL. 11 oktober Dag van de Payroll Professional. Jurryt Prims Els De Coninck BEDRIJF En de winnaar is Dag van de Payroll Professional TITEL Jurryt Prims Els De Coninck 11 oktober 2012 1 P R O G R A M M E Schema Werken in groepjes Oplossing Oefeningen Tom, Valerie, Christophe, Liliane

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 BIS VAN 27 APRIL

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 BIS VAN 27 APRIL COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN, GE- WIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen met uw

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Inleiding 6 I. Tijdkrediet en loopbaanvermindering 8

Inleiding 6 I. Tijdkrediet en loopbaanvermindering 8 Inleiding 6 I. Tijdkrediet en loopbaanvermindering 8 1. Wie kan gebruik maken van tijdkrediet en loopbaanvermindering? 9 2. Het recht op tijdkrediet 10 2.1 Wat houdt dit recht in? 10 2.2 Voorwaarden 11

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het volledig tijdskrediet

Infoblad - werknemers Het volledig tijdskrediet Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR

TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR arbeid & gezin beter combineren september 2010 INHOUDSTAFEL INLEIDINg...3 DEEL I: NIEUWE STELSELS...4 1. HET TIJDSKREDIET VOOR ELKE WERKNEMER...4

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 U wilt in de privésector uw prestaties verminderen met 1/5. Met dit formulier kunt u: - een 1/5-tijds tijdskrediet zonder motief en met uitkeringen aanvragen. U hebt over uw hele

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : http://www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Wegwijs in tijdskrediet ABVV

Wegwijs in tijdskrediet ABVV Wegwijs in tijdskrediet ABVV Samen sterk 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel vrouwen als mannen.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO)

Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO) Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie directie HR Laatst bijgewerkt op 20/10/10 Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO) 1. Inleiding Deze reglementering beschrijft de verschillende vormen van

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen

Nadere informatie

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep Zelfstandige in bijberoep INHOUD - Inleiding - Sociale bijdragen - Sociale rechten - Voorwaarden - Activiteit - Gelijkgestelde periodes Hoofdberoep en bijberoep Onderscheid: Niet gebaseerd op inkomen Wel:

Nadere informatie

in te vullen door de werknemer

in te vullen door de werknemer Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-06-22 Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Cao IX, die begin december 2010 werd afgesloten

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR

TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR www.abvv.be TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR Juli 2005 arbeid & gezin beter combineren INHOUDSTAFEL INLEIDING........................................................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Wegwijs in tijdskrediet ABVV

Wegwijs in tijdskrediet ABVV Wegwijs in tijdskrediet ABVV Samen sterk 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel vrouwen als mannen.

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Inleiding Met deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan verleend worden op verschillende plaatsen:

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 U wilt in de privésector uw prestaties verminderen met 1/5. Met dit formulier kunt u: - een 1/5-tijds tijdskrediet zonder motief en met uitkeringen aanvragen U hebt over uw hele

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies. bij loopbaanonderbreking. en tijdskrediet

Aanmoedigingspremies. bij loopbaanonderbreking. en tijdskrediet Aanmoedigingspremies bij loopbaanonderbreking en tijdskrediet JAARRAPPORT 2004 Inhoudstafel Inleiding........................................................... 4 1. Aanmoedigingspremies in de openbare

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

LOOPBAANONDERBREKING: MODALITEITEN VANAF HET SCHOOLJAAR

LOOPBAANONDERBREKING: MODALITEITEN VANAF HET SCHOOLJAAR Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.030 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD BuBaO en BuSO VOOR: CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 TOT IN- VOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie