Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?"

Transcriptie

1 Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit. Hij is echt oud en versleten. Zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft en hij de deur niet meer uit kan om voor zijn geliefde duiven te zorgen. Hij zit moederziel alleen weg te kwijnen, ik zie hem afzien. Ik zou zo graag wat meer tijd voor hem willen vrijmaken, op zijn minst tot zijn heup weer wat beter is. Ik werk fulltime, maar ik wil later niet het gevoel hebben dat ik geen tijd wilde vrijmaken voor mijn vader. Je hebt tenslotte maar één vader, niet? Irene, 46 jaar 1 Thematisch verlof Je hebt drie soorten thematisch verlof: ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof. Er kunnen verschillen zijn tussen het onderwijs, de private en de openbare sector. Voor meer informatie kun je terecht bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA: zie blz. 97). 1.1 Ouderschapsverlof Ouderschapsverlof is er voor ouders die meer tijd willen doorbrengen bij hun jonge kinderen. Er zijn drie vormen van ouderschapsverlof: voltijdse onderbreking, ongeacht een deeltijdse of voltijdse tewerkstelling; vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, indien er een voltijdse tewerkstelling is; vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5, indien er een voltijdse tewerkstelling is. Deze verschillende vormen van ouderschapsverlof kunnen gecombineerd worden, met uitzondering van het onderwijs. Voor de specifieke regeling kun je terecht bij de RVA. Nettobedragen bij thematisch verlof: ouderschapsverlof ( ) Voltijdse onderbreking Deeltijdse onderbreking vermindering met 1/2 Vermindering met 1/5 Vermindering met 1/5** 707,08 euro* 325,92 euro 110,57 euro 148,70 euro * geldig bij voltijdse tewerkstelling. Voor deeltijdse werknemers worden de bedragen volgens de tewerkstelling berekend. Voor meer informatie kun je terecht bij de RVA. **Alleenwonend of uitsluitend samenwonend met één of meerdere kinderen ten laste. 1.2 Medische bijstand Je kunt een beroep doen op thematisch verlof in het kader van medische bijstand indien je de thuiszorg voor een ernstig ziek gezins- of familielid wil opnemen. Elke vorm van bijstand (medisch, sociaal, familiaal, administratief of mentaal) die kan bijdragen tot het herstel van je ziek gezins- of familielid is toegestaan. In dergelijke situaties ontvang je als loopbaanonderbreker geen loon, maar kent de RVA een maandelijkse onderbrekingsvergoeding toe. Er zijn drie mogelijke vormen van thematisch verlof in het kader van medische bijstand: voltijdse onderbreking, ongeacht een deeltijdse of voltijdse tewerkstelling; vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, indien de tewerkstelling minstens 3/4 van een voltijdse betrekking bedraagt; vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5, indien er een voltijdse tewerkstelling is. Nettobedragen bij thematisch verlof: medische bijstand ( ) Voltijdse onderbreking Deeltijdse onderbreking vermindering met 1/2 Vermindering met 1/5 Vermindering met 1/5* Hoelang kun je jouw loopbaan onderbreken? 707,08 euro 325,92 euro 110,57 euro 148,70 euro *Alleenwonend of uitsluitend samenwonend met één of meerdere kinderen ten laste. Een onderbreking voor medische bijstand duurt per aanvraag minimum één en maximum drie maanden. Wanneer je voltijds werkt, kun je dit verlengen tot een jaar door telkens een nieuwe aanvraag te doen. Je kunt ook een deeltijdse onderbreking vragen en dit gedurende maximum twee jaar. Er zijn beperkingen in het recht op loopbaanonderbreking voor de werknemers die in een bedrijf met minder dan tien personen tewerkgesteld zijn. Voor deze werknemers is de toestemming van de werkgever noodzakelijk, aangezien het recht voor hen niet afdwingbaar is. Voor personen tewerkgesteld in bedrijven met minder dan 50 werknemers, kan de maximumperiode van een jaar voltijdse of twee jaar deeltijdse loopbaanonderbreking herleid worden tot de helft van deze periode. In dit geval dient de werkgever schriftelijk de werknemer in te lichten betreffende de organisatorische redenen die een langere loopbaanonderbreking onmogelijk maken. 91

2 1.2.2 Voorwaarden? De zieke persoon, voor wie de persoon loopbaanonderbreking aanvraagt, hoeft niet inwonend te zijn op voorwaarde dat het een familielid van hoogstens de tweede graad betreft: (schoon)kinderen, kleinkinderen, (schoon)ouders, grootouders, (schoon)broer of (schoon)zus Hoe aanvragen? De aanvraag moet je richten aan de werkgever. Je specificeert de periode van het thematisch verlof schriftelijk en voegt een medisch attest van de behandelende arts bij. Daarin staat vermeld dat de betrokken werknemer zich bereid verklaart bijstand of verzorging te verlenen aan de zwaar zieke persoon. Onder zware ziekte wordt verstaan: elke ziekte die door de behandelende arts als dusdanig wordt beschouwd, en waarbij de arts oordeelt dat sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is Wanneer start het? De periode van thematisch verlof kan ten vroegste een week na de aanvraag van het zorgverlof bij de werkgever ingaan. De werkgever heeft wel de mogelijkheid omwille van ernstige, organisatorische redenen dit met een week uit te stellen. Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van CM. 1.3 Palliatief verlof Mijn moeder was al een tijd in behandeling voor borstkanker, maar bleef vechten voor haar leven. Als er iemand dapper gestreden heeft, is zij het wel. Tot de diagnose viel dat er uitzaaiingen waren op zoveel plaatsen dat ze onmogelijk alles konden behandelen. Mijn vader kon het alleen niet aan. Hij ging zo gebukt onder het idee dat zijn vrouw er niet lang meer zou zijn. Ik heb palliatief verlof genomen en heb samen met mijn vader voor mijn moeder gezorgd tot ze stierf. Dat zal me de rest van mijn leven bijblijven, wij drie samen, tijdens de laatste dagen van haar leven. Christiane, 45 jaar Mensen die meer tijd willen doorbrengen aan de zijde van een persoon die ongeneeslijk ziek is en zich in een terminale fase bevindt, kunnen dit dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof. Zowel werknemers als zelfstandigen kunnen palliatief verlof nemen Voor werknemers Een werknemer heeft recht op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof op voorwaarde dat hij een attest van de behandelende arts kan voorleggen waaruit blijkt dat de werknemer bereid is om palliatieve zorgen te bieden. De aanvraag voor palliatief verlof gebeurt bij de werkgever. Palliatief verlof is een recht voor alle werknemers en kan niet door de werkgever worden geweigerd. Je kunt je beroepsactiviteit gedurende een volledige maand opschorten. Deze periode kan maximaal verlengd worden met één maand. Je kunt dus maximaal twee attesten afleveren voor de palliatieve verzorging van eenzelfde persoon. Het palliatief verlof start ten laatste de eerste dag van de week die volgt op de week waarin het attest van de behandelende arts aan de werkgever overhandigd werd. Er zijn twee vormen van palliatief verlof: je onderbreekt je prestaties volledig. Dit ongeacht een deeltijdse of volledige tewerkstelling; je vermindert je prestaties: - vermindering van je voltijdse prestaties tot een half tijdse betrekking (50 %); - vermindering van je voltijdse prestaties met 1/5 (20 %). Wanneer je je loopbaan onderbreekt omwille van palliatief verlof, heb je recht op een vergoeding van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). 92

3 Nettobedragen bij loopbaanonderbreking: in het kader van palliatief verlof ( ) Voltijdse onderbreking Deeltijdse onderbreking vermindering met 1/2 Vermindering met 1/5 Vermindering met 1/5* Bovenstaande bedragen zijn geïndexeerd en zijn onderworpen aan bedrijfsvoorheffing (10,13 % bij een volledige onderbreking en 17,15 % bij een vermindering van de prestaties) Voor zelfstandigen 707,08 euro 325,92 euro 110,57 euro 148,70 euro *Alleenwonend of uitsluitend samenwonen met één of meerdere kinderen ten laste. Dit recht op een uitkering toegekend aan zelfstandigen die palliatieve zorgen geven aan een kind of aan hun partner die bij hen inwoont. Elke zelfstandige kan voor een periode van minimum vier weken en maximum drie opeenvolgende maanden zijn activiteit stopzetten. De activiteit kan door een derde verder gezet worden. Voor het kwartaal volgend op het begin van de onderbreking (minstens vier werken) wordt er vrijstelling van sociale bijdragen toegestaan. Dit kwartaal blijft meetellen in de pensioenloopbaan. Je moet je aanvraag voor palliatief verlof binnen de vier weken vanaf de onderbreking van je activiteit indienen bij je sociale verzekeringsfonds. Dit kan per aangetekende brief of rechtstreeks in het kantoor van je fonds. Daarnaast heb je een attest nodig van de behandelende geneesheer waaruit blijkt dat je palliatieve zorgen biedt aan je ziek familielid. Om recht te hebben op palliatief verlof moeten zowel jij als je ernstig ziek kind of je ernstig zieke partner/echtgenoot voldoen aan een aantal voorwaarden: je moet: - gedurende minstens vier opeenvolgende weken je arbeidsactiviteit onderbreken om voor je partner/echtgenoot of kind te zorgen; - minstens al twee kwartalen onderworpen zijn geweest aan het sociaal statuut vóór het kwartaal waarin je tijdelijk stopt; - in orde zijn met je bijdragen voor die periode (als hoofdberoep/maxistatuut); - een aanvraag indienen. Je ziek kind moet recht hebben op kinderbijslag en in het gezin verblijven. Je zieke echtgenoot/wettelijk partner woont bij je in. Tijdens je palliatief verlof heb je recht op een forfaitair bedrag dat in drie schijven uitbetaald wordt. Dit bedrag bedraagt 2 095,69 euro ( ). Deze rechten zijn weggelegd voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor meewerkende echtgenoten (m/v). 2 Tijdskrediet Tijdskrediet biedt mensen werkzaam in de privésector de mogelijkheid om, tijdelijk, de beroepsloopbaan te onderbreken. Voor de openbare sector geldt deze regeling niet. Zij kunnen een beroep doen op loopbaanonderbreking in een openbare dienst. Meer informatie hierover kun je krijgen bij de RVA. Het is belangrijk dat je een onderscheid maakt tussen het recht op tijdskrediet dat je bij je werkgever kunt aanvragen en het recht op onderbrekingsuitkeringen betaalt door de RVA tijdens je tijdskrediet. Er zijn verschillende soorten tijdskrediet: algemeen stelsel zonder motief (niet-gemotiveerd tijdskrediet); algemeen stelsel met motief (gemotiveerd tijdskrediet); eindeloopbaan (tijdskrediet op het einde van de loopbaan). 2.1 Algemeen stelsel zonder motief Vormen voltijdse onderbreking; halftijdse onderbreking; 1/5 onderbreking; een combinatie van deze stelsels. Maximumduur: - 12 maanden volledige onderbreking; - 24 maanden halftijdse vermindering; - 60 maanden 1/5 vermindering; - of een combinatie van deze stelsels tot een voltijds equivalent van 12 maanden gedurende de hele beroepsloopbaan. 93

4 Minimumduur: - een voltijdse onderbreking of halftijdse vermindering moet je voor minimum 3 maanden opnemen; - een 1/5 onderbreking moet je minstens voor 6 maanden opnemen. Let op! De minimum- en maximumduur is afhankelijk van een aantal factoren. Voor meer informatie kun je terecht bij de RVA of je werkgever. Voorwaarden Om een beroep te doen op tijdskrediet volgens het algemeen stelsel zonder motief, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden: beroepsloonvoorwaarde: 5 jaar; anciënniteitsvoorwaarde: 2 jaar. (uitzondering: de loopbaan- en anciënniteitsvoorwaarde vervalt indien je aanvraag aansluit na gebruik van alle rechten op ouderschapsverlof) tewerkstellingsvoorwaarde: - indien je een halftijdse vermindering opneemt voor 24 maanden, moet je voor minstens 3/4 tewerkgesteld zijn gedurende 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. - indien je een 1/5 vermindering opneemt voor 60 maanden, moet je gedurende 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever voltijds tewerkgesteld geweest zijn en Let op! Ook hier geldt de beroepsvoorwaarde van 5 jaar en de anciënniteitsvoorwaarde van 2 jaar. Indien je hier niet aan voldoet, heb je geen recht op tijdskrediet en dus ook niet op een uitkering. Een uitzondering hierop is indien je aanvraag onmiddellijk aansluit na gebruik van alle rechten op ouderschapsverlof. Voor meer informatie hierover, kun je terecht bij de RVA (zie blz. 97). Nettobedragen bij tijdskrediet - algemeen stelsel zonder motief ( ) Volledig tijdskrediet Tussen 2 en 5 jaar anciënniteit 432,30 euro/maand 5 jaar of meer anciënniteit 576,40 euro/maand Halftijds tijdskrediet Tussen 2 en 5 jaar anciënniteit: Alleenwonend (1) : 5 jaar of meer anciënniteit: Alleenwonend (1) : 20 %-tijdskrediet 199,27 euro/maand 168,36 euro/maand 265,69 euro/maand 224,48 euro/maand Alleenwonend (1) : 132,86 euro/maand (2) 169,34 euro/maand (3) Samenwonend: 102,95 euro/maand (1) Alleenwonend: alleenstaande werknemer die uitsluitend samenwonen met kinderen ten laste. (2) Tijdskrediet 1/5: uitkering voor de werknemer die alleen woont. (3) Tijdskrediet 1/5: uitkering voor de werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen ten laste. 94

5 2.2 Algemeen stelsel met motief Algemeen stelsel met motief 'zorg en opleiding' Vormen voltijdse onderbreking; halftijdse onderbreking; 1/5 onderbreking. Deze onderbreking kun je gebruiken om: voor een kind te zorgen tot het acht jaar is; palliatieve zorgen te verlenen; een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen; een opleiding te volgen (erkend door de gemeenschappen of de sector). Je kunt genieten van een bijkomend recht op tijdskrediet (voltijdse, halftijdse of 1/5 onderbreking) van maximaal 36 maanden: om zorg te dragen voor je kind tot acht jaar: - bij voltijdse en halftijdse onderbreking: minimum 3 maanden; - bij 1/5 onderbreking: minimum 6 maanden. om palliatieve zorgen te verlenen: 1 maand en dit is verlengbaar met 1 maand; om een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen: minimum 1 en maximum 3 maanden; om opleiding te volgen: - bij voltijdse en halftijdse onderbreking: minimum 3 maanden; - bij 1/5 onderbreking: minimum 6 maanden. Let op! De genoten periodes tijdskrediet volgens het stelsel met motief ziek of gehandicapt kind worden, met uitzondering van de eerste 12 maanden, in mindering gebracht van de 36 maanden. De maximale duur van het tijdskrediet bedraagt 48 maanden, namelijk het recht op 12 maanden zonder motief plus het bijkomend recht op 36 maanden met motief Algemeen stelsel met motief ziek of gehandicapt kind Vormen voltijdse onderbreking; halftijdse onderbreking; 1/5 onderbreking. Deze onderbreking kun je gebruiken om: zorg te dragen voor een kind met een handicap tot de leeftijd van 21 jaar; een zwaar ziek kind dat deel uitmaakt van je gezin bij te staan of te verzorgen. Je kunt genieten van een bijkomend recht op tijdskrediet (voltijdse, halftijdse of 1/5e onderbreking) van maximaal 48 maanden: om zorg te dragen voor een kind met een handicap tot de leeftijd van 21 jaar: - bij voltijdse en halftijdse onderbreking: minimum 3 maanden; - bij 1/5 onderbreking: minimum 6 maanden. om een zwaar ziek kind dat deel uitmaakt van je gezin bij te staan of te verzorgen: minimum 1 en maximum 3 maanden. Let op! De genoten periodes tijdskrediet volgens het stelsel met motief zorg en opleiding worden in mindering gebracht van de 48 maanden Voorwaarden? Om een beroep te kunnen doen op het bijkomend recht op tijdskrediet volgens het algemeen stelsel met motief zorg en opleiding en ziek of gehandicapt kind moet je voldoen aan een aantal voorwaarden: anciënniteitsvoorwaarde: 2 jaar (uitzondering: de anciënniteitsvoorwaarde vervalt indien je aanvraag aansluit na gebruik van alle rechten op ouderschapsverlof) tewerkstellingsvoorwaarde: - bij halftijdse vermindering moet je minstens 3/4 gewerkt hebben gedurende 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werknemer; - bij 1/5 vermindering moet je minstens voltijds gewerkt hebben gedurende 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werknemer en Let op! Ook hier geldt de anciënniteitsvoorwaarde van 2 jaar. Indien je hier niet aan voldoet, heb je geen recht op tijdskrediet en dus ook niet op een uitkering. Een uitzondering hierop is indien je aanvraag onmiddellijk aansluit na gebruik van alle rechten op ouderschapsverlof. Voor meer informatie hierover, kun je terecht bij de RVA (zie blz. 97). 95

6 Nettobedragen bij tijdskrediet - algemeen stelsel met motief ( ) Volledig tijdskrediet Tussen 2 en 5 jaar anciënniteit 432,30 euro/maand 5 jaar of meer anciënniteit 576,40 euro/maand Halftijds tijdskrediet Tussen 2 en 5 jaar anciënniteit: Alleenwonend (1) : 5 jaar of meer anciënniteit: Alleenwonend (1) : 20 %-tijdskrediet 199,27 euro/maand 168,36 euro/maand 265,69 euro/maand 224,48 euro/maand Alleenwonend (1) : 132,86 euro/maand (2) 169,34 euro/maand (3) Samenwonend: 102,95 euro/maand (1) Alleenwonend: alleenstaande werknemer die uitsluitend samenwonen met kinderen ten laste. (2) Tijdskrediet 1/5: uitkering voor de werknemer die alleen woont. (3) Tijdskrediet 1/5: uitkering voor de werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen ten laste. Nettobedragen bij tijdskrediet - eindeloopbaan ( ) Halftijds tijdskrediet - eindeloopbaanstelsel Tussen 50 en 55 jaar: 55 jaar en 25 jaar beroepsverleden 20 %-tijdskrediet Tussen 50 en 55 jaar: 55 jaar en 25 jaar beroepsverleden Alleenwonend (1) : Alleenwonend (1) : Geen uitkering 396,91 euro/maand 311,39 euro/maand Geen uitkering 174,55 euro/maand (2) 222,48 euro/maand (3) 144,64 euro/maand (1) Alleenwonend: alleenstaande werknemer die uitsluitend samenwonen met kinderen ten laste. (2) Tijdskrediet 1/5: uitkering voor de werknemer die alleen woont. (3) Tijdskrediet 1/5: uitkering voor de werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen ten laste. 96

7 2.3 Eindeloopbaan Werknemers vanaf 55 jaar kunnen een beroep doen op tijdskrediet in het kader van de eindeloopbaan. Er zijn twee vormen: halftijdse vermindering; 1/5 vermindering. Uitzondering: Werknemers vanaf 50 jaar die een zwaar beroep uitoefenen, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook een beroep doen op een loopbaanonderbreking in het kader van de eindeloopbaan. Voor meer informatie kun je terecht bij de RVA. Er is geen maximumduur verbonden aan deze vorm van tijdskrediet voor werknemers vanaf 55 jaar. De minimumduur bedraagt bij: een halftijdse vermindering: 3 maanden; een 1/5 vermindering: 6 maanden. Voorwaarden beroepsloopbaanvoorwaarde: 25 jaar als loontrekkende; anciënniteitsvoorwaarde: 2 jaar; tewerkstellingsvoorwaarde: - bij halftijdse vermindering moet je minstens 3/4 gewerkt hebben gedurende 24 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werknemer; - bij 1/5 vermindering moet je voltijds of 4/5 gewerkt hebben gedurende 24 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werknemer. Zie blz. 96 voor bedragen. 3 Aanmoedigingspremie In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden betaalt de Vlaamse Gemeenschap het eerste jaar, bovenop de uitkering van de RVA, een aanmoedigingspremie. De werknemer die zorgkrediet opneemt om te zorgen voor een moeder/vader ouder dan 70 jaar, een zwaar ziek gezins- of familielid of een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte krijgt hiervoor een aanmoedigingspremie. De werknemer heeft recht op één jaar zorgkrediet gedurende zijn volledige beroepsloopbaan. Deze periode van maximum twaalf maanden is: niet-proportioneel, d.w.z. je kunt gedurende maximum twaalf maanden een zorgpremie verkrijgen, ongeacht of je een volledig of halftijds tijdskrediet of thematisch verlof neemt of een 1/5 thematisch verlof; cumulatief: voor het bepalen van de maximumduur van één jaar worden de maanden waarvoor je al een premie zorgkrediet hebt ontvangen, effectief (als volledige maanden) meegerekend. 3.1 Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie? Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de privésector, de social profitsector en de openbare sector. Op de Vlaamse aanmoedigingspremie wordt 11 % bedrijfsvoorheffing ingehouden en is gekoppeld aan het indexcijfer. Voor meer informatie kun je terecht op de website Daarnaast kun je terecht bij het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, dienst Aanmoedigingspremies. Contact Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Dienst Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 bus Brussel Gratis nummer: 1700 (elke werkdag van 9 tot 19 uur) 4 Verlof voor pleegzorgen In sommige sectoren kun je als pleegouder een beroep doen op het verlof voor pleegzorgen om pleegzorgen te verlenen aan de persoon die in je gezin geplaatst is. 5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Contact Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Werkloosheidsbureau Leuven Vaartkom 31 bus ¾ 3000 Leuven

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor zijn duiven

Nadere informatie

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Thuis Patiënt: palliatieve premie sociaal fonds van de VLK (voor kankerpatiënten) Omgeving: werknemers: zelfstandigen: werklozen: loopbaanonderbreking:

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

INVENTARIS MANTELZORGVRIENDELIJKE MAATREGELEN I.V.M. COMBINATIE ARBEID EN ZORG (mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid)

INVENTARIS MANTELZORGVRIENDELIJKE MAATREGELEN I.V.M. COMBINATIE ARBEID EN ZORG (mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid) INVENTARIS MANTELZORGVRIENDELIJKE MAATREGELEN I.V.M. COMBINATIE ARBEID EN ZORG (mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid) Inventaris mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid 2 Inhoudstafel Inleiding... 5 1

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

De RVA dicht bij u. De RVA beschikt over 30 kantoren verspreid over heel België.

De RVA dicht bij u. De RVA beschikt over 30 kantoren verspreid over heel België. Er zijn ook andere vormen van loopbaanonderbreking: medische bijstand, ouderschapsverlof en gewone loopbaan onderbreking. De infobladen en brochures over deze vormen van loopbaanonderbreking kunt u bij

Nadere informatie

a. Anciënniteitsvoorwaarde

a. Anciënniteitsvoorwaarde Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo werd een langere loopbaan vereist van de werknemer, en werd het recht

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde

Nadere informatie

Publicatiedatum: 6 februari 2012

Publicatiedatum: 6 februari 2012 Publicatiedatum: 6 februari 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo wordt een langere loopbaan vereist

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de uitkering mantelzorg

Aanvraagformulier voor de uitkering mantelzorg Aanvraagformulier voor de uitkering mantelzorg Vooraf U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het aangetekend terug te sturen naar ons sociaal

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremies voor de privé sector Zorgkrediet - Opleidingskrediet - Onderneming in moeilijkheden

Vlaamse aanmoedigingspremies voor de privé sector Zorgkrediet - Opleidingskrediet - Onderneming in moeilijkheden Vlaamse aanmoedigingspremies voor de privé sector Zorgkrediet - Opleidingskrediet - Onderneming in moeilijkheden Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen werk en privéleven. Daarnaast

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF

ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF ZORGKREDIET Zorgkrediet Vanaf 2 september Is een recht voor iedereen (indien voldaan aan de voorwaarden) Enkel en alleen nog

Nadere informatie

Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar vervoer Privé-vervoer Vervoerstussenkomst voor dienstopdrachten

Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar vervoer Privé-vervoer Vervoerstussenkomst voor dienstopdrachten Inhoud Functieclassificatie lonen aan de huidige index 1.12 1.14 1.22 1.26 1.30 1.39 1.40 1.54 1.55-1.61-1.77 1.59 1.80 Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar

Nadere informatie

Ouderschapsverlof en andere thematische verloven

Ouderschapsverlof en andere thematische verloven Ouderschapsverlof en andere thematische verloven Ouderschapsverlof en andere thematische verloven D/1831/2017/21/1 2 V.U. Brochure : Mario Coppens, A5 Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 10/2017 inhoudsopgave

Nadere informatie

Ouderschapsverlof en andere thematische verloven

Ouderschapsverlof en andere thematische verloven Ouderschapsverlof en andere thematische verloven Ouderschapsverlof en andere thematische verloven 2 V.U. Brochure : Mario Coppens, A5 Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. inhoudsopgave 1. Ouderschapsverlof...5

Nadere informatie

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-04 18 april 2016 18-04-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Dienst Aanmoedigingspremies Koning Albert

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE UITKERING MANTELZORG

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE UITKERING MANTELZORG AANVRAAGFORMULIER VOOR DE UITKERING MANTELZORG I. Gegevens betreffende de aanvrager (de mantelzorger) Ik ondergetekende, (NAAM + Voornaam vermelden)......, vraag de uitkering mantelzorg aan. Rijksregisternummer

Nadere informatie

focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan

focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf

Nadere informatie

WEBDOC AANVRAAG VOOR UITKERING MANTELZORG

WEBDOC AANVRAAG VOOR UITKERING MANTELZORG WEBDOC AANVRAAG VOOR UITKERING MANTELZORG ** Gebaseerd op de reglementering van Familieplan: mantelzorg door de zelfstandige, KB 27/09/2015, BS 05/10/2015. FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA

Nadere informatie

focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge kinderen. Bij de meeste werkgevers

Nadere informatie

loopbaanonderbreking in een openbare dienst

loopbaanonderbreking in een openbare dienst Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in een openbare dienst Dankzij een gewone loopbaanonderbreking in de openbare diensten, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten.

Nadere informatie

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO.

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. Nr. 1000 Brussel, 6 februari 2012 BETREFT: NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. De voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet met uitkeringen worden strenger. Die uitkeringen

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet 12-01-2015 In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014 is de reglementering rond tijdskrediet gewijzigd vanaf 01.01.2015. Om de reglementering

Nadere informatie

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Hoeveel moederschapsverlof krijgt u? 2 Welke uitkering krijgt u? 2 Hoe vraagt u de uitkering aan? 2 Wat als 3 Hoeveel ouderschapsverlof

Nadere informatie

Tijdskrediet Wonen in Nederland, werken in België

Tijdskrediet Wonen in Nederland, werken in België Tijdskrediet Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wat is tijdskrediet? 2 Hoeveel tijdskrediet zonder motief kunt u opnemen? 2 Wat zijn de voorwaarden voor het opnemen van tijdskrediet zonder motief?

Nadere informatie

VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel. Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe

VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel. Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe abvv@vub.ac.be Situatie 2016-2017 (Gewone) Loopbaanonderbreking 22.01.1985 : invoering onderbreking beroepsloopbaan, later

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0124 24-11-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de wijziging van het collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 houdende de organisatie

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Dienst Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet Het Vlaams zorgkrediet Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet September 2016 In deze brochure 3 4 6 7 8 9 10 Wie komt in aanmerking? Twee motieven Duurtijd Bedrag en uitkering Cumul Aanvraag Bij wijzigingen

Nadere informatie

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof BBZ Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Hoeveel moederschapsverlof krijgt u? 2 Welke uitkering krijgt u? 2 Hoe vraagt u de uitkering aan? 2 Wat als 3 Hoeveel

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Maart 2018 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/06/2016. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. ONTDEK ALLES OVER DE SOCIALE UITKERINGEN

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Titel 10 AUGUSTUS 1998. - Koninklijk besluit tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezinsof familielid. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof . Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof.1. Wat is ouderschapsverlof?.1.1. Omschrijving Ouderschapsverlof is een regeling waarbij uw werknemer zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk kan verminderen (naar

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Januari 2019 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2018. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

WEBDOC AANVRAAG VOOR UITKERING MANTELZORG

WEBDOC AANVRAAG VOOR UITKERING MANTELZORG WEBDOC AANVRAAG VOOR UITKERING MANTELZORG ** Gebaseerd op de reglementering van Familieplan: mantelzorg door de zelfstandige, KB 27/09/2015, BS 05/10/2015. FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde van een persoon die ongeneeslijk

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700

Nadere informatie

SNELNIEUWS SOCIAAL RECHT Verschijnt wekelijks, ook wanneer er geen belangrijke wijzigingen zijn

SNELNIEUWS SOCIAAL RECHT Verschijnt wekelijks, ook wanneer er geen belangrijke wijzigingen zijn nr. 2005/30 SNELNIEUWS SOCIAAL RECHT Verschijnt wekelijks, ook wanneer er geen belangrijke wijzigingen zijn (22 t.e.m. 28 juli 2005) RECENTE WIJZIGINGEN Wet houdende diverse bepalingen voert weerlegbaar

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in een openbare dienst

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in een openbare dienst 0 Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in een openbare dienst Dankzij een gewone loopbaanonderbreking in de openbare diensten, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten.

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge

Nadere informatie

Zorgkrediet. 2. Recht op zorgkrediet Het zorgkrediet is een recht. De werkgever kan het niet weigeren.

Zorgkrediet. 2. Recht op zorgkrediet Het zorgkrediet is een recht. De werkgever kan het niet weigeren. Zorgkrediet 1. Inleiding Het zorgkrediet kan worden genomen voor volgende motieven: zorg voor een kind tot en met 12 jaar medische bijstand palliatieve zorg zorg voor een kind met een handicap opleiding

Nadere informatie

MINDER WERKEN. John Hallaert

MINDER WERKEN. John Hallaert MINDER WERKEN John Hallaert 2018-2019 Tijdskrediet Zonder motief Met motief Landingsbaan Inhoud Thematisch verlof Ouderschapsverlof Medische bijstand Palliatief verlof Tijdskrediet Geschiedenis 1985: herstelwet

Nadere informatie

Vergoedingen onregelmatige prestaties en vakantieverblijven Weddesupplementen ( ) Cumuleerbaarheid

Vergoedingen onregelmatige prestaties en vakantieverblijven Weddesupplementen ( ) Cumuleerbaarheid Inhoud Functieclassificatie Gewaarborgd minimumloon lonen aan de huidige index L4 L3 L2 A1 A2 A3 MV2 B3 B2b B2a B1c MV1 MV1bis B1b L1 K3 G1 GS Vergoedingen onregelmatige prestaties en vakantieverblijven

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉLEVEN & EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf 1.1.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) van 30 december 2014

Nadere informatie

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet Het Vlaams zorgkrediet Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet September 2016 Het Vlaams zorgkrediet In deze brochure 3 4 6 7 8 9 10 Wie komt in aanmerking? Twee motieven Duurtijd Bedrag en uitkering Cumul

Nadere informatie

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 4 soorten tijdskrediet : 1. Tijdskrediet zonder motief; 2. Tijdskrediet met motief; 3. Landingsbanen; 4. Themaverloven. 1 CAO 77bis regelde oorspronkelijk het recht

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit 1e Directie Dienst 11 Personeelsbeheer, Wedden en Pensioenen Provincieraadsbesluit betreft verslaggever STATUTEN EN REGLEMENTEN wijziging modaliteiten loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof en voor

Nadere informatie

LOOPBAANONDERBREKING, PALLIATIEF VERLOF, OUDERSCHAPSVERLOF EN ZORG VOOR EEN ZWAAR ZIEK GEZINS- OF FAMILIELID

LOOPBAANONDERBREKING, PALLIATIEF VERLOF, OUDERSCHAPSVERLOF EN ZORG VOOR EEN ZWAAR ZIEK GEZINS- OF FAMILIELID BERICHT Nr. 48 PP 16 oktober 2002 LOOPBAANONDERBREKING, PALLIATIEF VERLOF, OUDERSCHAPSVERLOF EN ZORG VOOR EEN ZWAAR ZIEK GEZINS- OF FAMILIELID De hieronder vermelde beschikkingen vervangen deze van de

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie Inhoudstafel Productiepersoneel Lonen Omkaderingspersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Maandlonen Uurlonen Eindejaarspremie Productiepersoneel Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vast

Nadere informatie

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector 0 FOCUS op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten. Via

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet: belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2012 Datum 6 januari 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Niet-gemotiveerd tijdskrediet

Niet-gemotiveerd tijdskrediet Niet-gemotiveerd tijdskrediet De werknemer heeft recht op een niet-gemotiveerd tijdskrediet. Hij moet de reden voor de opname van dit tijdskrediet dus niet meedelen. Duur van het recht: minimum- en maximumperiode

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

Switchen tussen systemen tijdskrediet. Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210

Switchen tussen systemen tijdskrediet. Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210 Switchen tussen systemen tijdskrediet Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210 Tijdskrediet Principe -Schorsing Tijdelijk Volledig of gedeeltelijk -Uitkering Onderbrekingsuitkering Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012)

Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012) 1 Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012) Inhoud 1. Situering... 3 2. Recht op verlof, zoals geregeld in cao nr. 103... 4 2.1. Niet-gemotiveerd tijdskrediet... 4 2.1.1. Duur van het recht: minimum- en maximumperiode...

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie Inhoudstafel Productiepersoneel Lonen Omkaderingspersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Maandlonen Uurlonen Eindejaarspremie Productiepersoneel Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vast

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

Studies. Mei 2001 RVA Studies

Studies. Mei 2001 RVA Studies Studies Werknemers die een periode van loopbaanonderbreking achter de rug hebben. Hoelang heeft de loopbaanonderbreking geduurd? Gaan ze weer aan het werk? Mei 2001 RVA Studies 1 1 De duur van de loopbaanonderbrekingen

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 20, 1030

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst van de RVA genieten om te zorgen voor of bijstand

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Inhoud. barema s beschutte werkplaatsen (versie ) Eindejaarspremie

Inhoud. barema s beschutte werkplaatsen (versie ) Eindejaarspremie Inhoud Productiepersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Omkaderingspersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Eindejaarspremie Productiepersoneel Omkaderingspersoneel Septemberpremie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 QUINQUIES

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 QUINQUIES COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 QUINQUIES ---------------------------------------------------------------------------------------- Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ---------------------------------------------

Nadere informatie