FLASH. Flash 1 Boekhoudkundige verwerking. investeringsreserve voor KMO s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLASH. Flash 1 Boekhoudkundige verwerking. investeringsreserve voor KMO s"

Transcriptie

1 B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Volgens informatie verstrekt door de FOD Financiën, is de toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6 % voor de verloop van de non-alcoholische dranken uitgesteld tot 1januari Kadastraal Inkomen : revalorisatiecoëfficiënt aj in het Staatsblad Elk jaar publiceert de Minister van Financiën een revalorisatiecoëfficiënt die toelaat de belastbare waarde van een onroerend goed te berekenen. De revalorisatiecoëfficiënt voor de kadastrale inkomens van aanslagjaar 2004 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 29 augustus. Hij bedraagt 3,39. Voor aanslagjaar 2003 was de revalorisatiecoëfficiënt nog vastgelegd op 3,35. De revalorisatiecoëfficiënt is ook van belang voor bedrijfsleiders die een woning verhuren aan hun vennootschap. Als hun huurinkomsten een drempel overschrijden, worden die inkomsten geherkwalificeerd als bezoldigingen. De drempel berekent u door het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het onroerend goed te vermenigvuldigen met 5/3 én met de revalorisatiecoëfficiënt, dus met 3,39 voor aanslagjaar Boekhoudkundige verwerking van de investeringsreserve voor KMO s P Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 Tweewekelijks behalve van 21 juli tem 24 augustus In Pacioli nr. 144 van 15 juni 2003 kunt u lezen in welke mate de KMO s een investeringsreserve mochten aanleggen. De boekhoudkundige behandeling moet de voorwaarden inzake vrijstelling volgen opdat daaruit zou blijken dat werkelijk voldaan werd aan deze voorwaarden. De investeringsreserve is slechts vrijgesteld voorzover is voldaan aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde. Bijgevolg moet zij op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief geboekt zijn en blijven (onverminderd de mogelijkheid ze in het maatschappelijk kapitaal in te lijven) en zij mag niet tot grondslag dienen voor de berekening van de jaarlijkse dotatie van de wettelijke reserve of van enigerlei beloning of toekenning (art. 190 WIB 1992). Hoe vertalen wij dat in de boekhouding? De eerste rekening die gebruikt wordt is de rekening 132 «Belastingvrije reserves». Vermits er verschillende soorten belastingvrije reserves bestaan, is het aangewezen deze groep verder in te delen in b.v. : Belastingvrije reserves : definitieve vrijstelling Belastingvrije reserves : voorwaardelijke vrijstelling Belastingvrije reserves : gespreide taxatie Voor de investeringsreserve gebruiken we de rekening De tweede rekening die gebruikt wordt, moet het deel van de winst dat naar de investeringsreserve mag overgeboekt worden uit de «Te bestemmen winst van het boekjaar» I N H O U D Flash 1 Boekhoudkundige verwerking van de investeringsreserve voor KMO s 1 De uiterste datum voor de aanpassing van alle statuten nadert : 6 februari BTW - Uitbreiding van het begrip «gebouw» en wijziging van het criterium «nieuw» 4 1 P A C I O L I N R B I B F - I P C F 2 2 SEPTEMBER 5 OKTOBER

2 elimineren. Dat gebeurt door gebruik te maken van de rekening 689 «Overboeking naar de belastingvrije reserves». De boekingen zijn als volgt : 1. Vorming van de reserve 689 Overboeking naar de belastingvrije reserves aan Belastingvrije reserves - investeringsreserve Indien de vennootschap het volledig schema van de jaarrekening gebruikt, moet ze de passieve belastinglatentie die op deze investeringsreserve weegt (als aan de voorwaarden van vrijstelling niet meer voldaan wordt) in de toelichting vermelden. Dit gebeurt onder de rubriek XV Belastingen op het resultaat, D 2, code 9144 Passieve latenties blad VOL Niet meer voldoen aan de voorwaarden van vrijstelling Indien de onderneming geen passende investering doet binnen de termijn van drie jaar, het geïnvesteerde goed vervreemdt binnen de drie jaar van de investering of de onaantastbaarheidsvoorwaarde niet naleeft, dan valt de vrijstelling weg en wordt de investeringsreserve belast in het tijdperk waarin niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van vrijstelling. Boeking : Belastingvrije reserves - investeringsreserve aan Onttrekking aan de belastingvrije reserves Op die manier valt de investeringsreserve in de «Te bestemmen winst van het boekjaar». De vroegere vermelding in de toelichting wordt weggelaten. 3. Inlijving in het kapitaal Mutaties binnen het eigen vermogen die geen invloed hebben op het resultaat moeten niet tot uiting worden gebracht in de resultaatverwerking en mogen derhalve rechtstreeks geboekt worden van de ene balanspost naar de andere (Advies nr. 121/3 Bulletin CBN nr. 34). Kapitaalverhoging door toevoeging van de investeringsreserve wordt als volgt geboekt : Belastingvrije reserves - investeringsreserve xxxxx aan Geplaatst kapitaal xxxxx De onaantastbaarheidsvoorwaarde wordt nageleefd. De uiterste datum voor de aanpassing van alle statuten nadert : 6 februari februari Dit is de datum waarop de statuten aangepast moeten zijn aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Wij bespraken dit al in Pacioli nr. 95 van 31 maart Omdat 6 februari 2004 met rasse schreden dichterbij komt, geven we nog enkele tips. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, de Reparatiewet en het Uitvoeringsbesluit zijn op 6 februari 2001 in werking getreden. Er is evenwel meer : vennootschappen die opgericht zijn voor 6 februari 2001 moeten hun statuten aanpassen uiterlijk binnen de drie jaar na de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen (art. 24 Wet 7 mei 1999 B.S. 6 augustus 1999 red. 2 p ). Indien dit niet gebeurt kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen! De rechtbank kan de vennootschap wel een termijn voorstellen om haar toestand te regulariseren. Zelfs al is de kans klein dat de liquidatie gevorderd zou worden, is het passend voor een degelijk boekhouder tijdig en laatste in het najaar 2003 de statuten van alle vennootschappen op het nieuwe Wetboek van Vennootschappen af te stemmen. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden b.v. de liquidatie van de vennootschap is toch gepland voor het jaar 2003 zou kunnen afgeweken worden van deze stelregel. Deze verplichting is evenwel een gelegenheid om eens «kuis» te houden in de bestaande statuten. Wij geven enkele tips. Algemene werkwijze Binnen KMO s is het wellicht het meest pragmatisch om de vorige statuten gewoon te annuleren en te vervangen door nieuwe. Hierbij zouden volgende regels kunnen gevolgd worden : liever korte statuten dan lange; liever geen verwijzingen meer naar artikels in het Wetboek van Vennootschappen; op die manier wordt vermeden dat de statuten telkens aangepast moeten worden aan een wijziging van het wetboek. 2 2 SEPTEMBER 5 OKTOBER P A C I O L I N R B I B F - I P C F

3 Omzetting van een NV naar een BVBA In illo tempore werden tal van vennootschappen als NV opgericht, vooral om fiscale redenen (b.v. toekenning intrest i.p.v. een dividend, het bestaan van aandelen aan toonder). Ondertussen evolueerde zowel de wetgeving als de rechtsspraak en de rechtsleer. Binnen een KMO is de BVBA-vorm beter geschikt dan de NV-vorm omdat de NV een kapitaalvennootschap is, bedoeld voor de grote ondernemingen, en de BVBA een personen- vennootschap. Wij geven hierna een inventaris van argumenten die pleiten ten voordele van de BVBA. Het kapitaal Ter gelegenheid van de aanpassing van de statuten is het zeker nuttig het kapitaal in euro af te ronden naar een liefst hoger vijf- en tiendduizendtal. Alhoewel (te)veel voorkomend is het minimumkapitaal t.b.v EUR (NV) of EUR (BVBA) ons inziens, best te vermijden. Onderkapitalisatie van een vennootschap is immers niet geloofwaardig, zelfs indien men voldoet aan de vereisten inzake minimumkapitaal. Dit gebeurt het best door incorporatie van reserves of overgedragen winst. Wij suggereren eveneens om dit kapitaal niet alleen af te ronden maar te verdubbelen én af te ronden naar boven. Motivatie : het adagium «de arme aandeelhouder en de rijke vennootschap» zou er wel eens kunnen toe leiden dat de aandeelhouder privé-fondsen nodig heeft voor een privéinvestering. Op die manier kan er een kapitaalvermindering gebeuren. Op te merken valt dat de notariële akte wel melding moet maken van het feit dat deze kapitaalvermindering geschiedt met het kapitaal en niet met de in het kapitaal geïncorporeerde reserves. De boekhouder doet er goed aan om een tweede rekening te openen i.v.m. dit kapitaal : boekhoudkundig is er geen probleem maar wel fiscaal. De fiscus blijft immers de in het kapitaal geïncorporeerde reserves aanzien als reserves en niet als werkelijk gestort kapitaal. De minste fout terzake kan zware gevolgen hebben : wordt 13 % toegekend op het gehele kapitaal dan wordt de betrokken KMO fiscaal ineens een grote vennootschap. De gevolgen van deze kwalificatie als fiscale grote vennootschap zijn zwaar (zie terzake het artikel in Pacioli nr. 147, 31 augustus 2003). Wij suggereren volgende rekeningen : kapitaal (werkelijk gestort) kapitaal (uit reserves). Aanpassing benaming Wij zien nog tal van vennootschappen met hetzij ellenlange namen, hetzij met BVBA of NV in de benaming. De afkorting in de benaming «BVBA» kan inderdaad staan voor Bernard Victor Benny Aimé maar dit is wellicht nooit het geval. Tal van bestanden zijn niet in staat lange benamingen op te nemen. Voor dit probleem bestaat er een pragmatische oplossing : het gebruik van afkortingen. Indien de lange naam evenwel bij het cliënteel best bekend is, kan geopteerd worden voor de lange naam als «uithangbord». Dit laatste verschijnt inderdaad in het handelsregister terwijl de kortere naam in de statuten prijkt. Het is evident dat in dit geval zowel het uithangbord als de benaming op de documenten best verschijnen. De datum van de algemene vergadering In een KMO-omgeving is het gebruikelijk dat de algemene vergadering belegd wordt in de vijfde of zesde maand na het afsluiten van het boekjaar. Vergeet volgende bepalingen evenwel niet : de fiscale wet bepaalt dat de fiscale aangifte uiterlijk binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar moet ingediend zijn (art. 310 WIB 1992). Het verhaaltje van de maand na de toezending als uiterste datum staat enkel in de fiscale wet voor de personenbelasting (art WIB 1992) maar niet voor de vennootschapsbelasting. Volgens de strikte regels van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen zijn alle aangiften, zelfs al dragen zij 31 augustus als uiterste indiendatum, laattijdig... tenzij de directeur-generaal in een uitstelregeling heeft voorzien. Dit laatste hebben wij nog nooit expliciet ergens gelezen en wij hopen dat dit ook gebeurde! De praktijk van de fiscale administratie gedurende de laatste jaren wijst er op dat het Wetboek van de Inkomstenbelastingen dringend aan te passen is aan de werkelijkheid! de vennootschappenwet : het Wetboek van Vennootschappen bepaalt inderdaad dat de jaarrekening uiterlijk binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar wordt goedgekeurd en neergelegd bij de Balanscentrale binnen de dertig dagen na goedkeuring. De boetes zijn ondertussen algemeen bekend : 60 EUR per maand vertraging voor de «kleine» vennootschappen met een maximum van 360 EUR en 200 EUR per maand vertraging voor «grote» vennootschappen met een maximum van EUR. Zeer veel jaarrekeningen werden in het verleden in werkelijkheid te laat goedgekeurd en dan ook neergelegd. Inderdaad «in werkelijkheid» gezien tal van jaarrekeningen melding maken van een datum van goedkeuring binnen de zes maanden waarbij de neerlegging maanden na deze datum geschiedde. Men kan zich hierbij ernstige vragen stellen... P A C I O L I N R B I B F - I P C F SEPTEMBER 5 OKTOBER

4 Er is maar één oplossing om de planning van de werkzaamheden correct te laten verlopen : een gebroken boekjaar, dat niet afsluit op 31 december. Dit vergt evenwel een permanente opvolging van de boekhouder doch dit komt de kwaliteit ten goede. Er is bovendien extra werk : de fiscus heeft tal van cijfers op kalenderjaarbasis. Het is de taak van de boekhouder in de toelichting bij de jaarrekening de overeenstemming aan te tonen op kalenderjaarbasis. Wij ramen dat dit extra werk beperkt kan worden tot een halve dag... eens men de techniek in kwestie onder de knie heeft. Eén raad : neem een verlengd boekjaar i.p.v. een verkort boekjaar. De bekende één-miljoen-regel intussen EUR-regel geldt immers per boekjaar! Bovendien spaart het kosten voor de vennootschap. De (statutaire) zaakvoerder(s) in een BVBA Het is nuttig ook op dit domein de statuten aan te passen aan de intussen gewijzigde omstandigheden. Het lijkt ons tevens nuttig een «statutaire zaakvoerder opvolger» in de statuten te voorzien. Ook de beperkingen in de macht van de zaakvoerder(s) zijn misschien te herzien. Terzake suggereren wij dat deze beperkingen eventueel niet zouden spelen t.o.v. de statutaire zaakvoerders of t.o.v. een bij naam vermeld persoon. Overdraagbaarheid aandelen in een BVBA Eigen aan de BVBA is de mogelijkheid om het aandeelhouderschap én de leiding vooraf in perfecte banen te leiden. het aandeelhouderschap : art. 249 W. Venn. is terzake cruciaal. Ondertussen wijzigde eventueel de familiale situatie en is terzake een aanpassing nodig. de leiding : zie terzake de mogelijke bepalingen inzake de statutaire zaakvoerder(s) In een NV is dit uitgesloten! Opgelet : een aandeel houdersovereenkomst is terzake niet eenvoudig en kan nooit hetzelfde resultaat bereiken als mogelijk is inzake de leiding en aandeelhoudersschap in een BVBA. Bovendien zijn tal van aandeelhoudersovereenkomsten nietig : men bepaalt zomaar niet wat men wil in dergelijke overeenkomst! Conclusie Er is zeer veel werk in het najaar Begin tijdig aan dit werk! De notarissen zullen immers ook niet staan te trappelen om begin 2004 de stortvloed aan aanpassingen te verwerken. Bespreek dit probleem nu reeds met de cliënt en contacteer zo vlug mogelijk de notaris. Vorige punten kunnen op een werkdocument gezet worden zodat vlot kan worden gesteld wat er dient opgenomen te worden in de vernieuwde statuten. José HAUSTRAETE Lid Nederlandstalige Uitvoerende Kamer BIBF BTW - Uitbreiding van het begrip «gebouw» en wijziging van het criterium «nieuw» 1. Toelichting van het probleem Voor de inning van de BTW moet een onderscheid worden gemaakt tussen, enerzijds, het leveren van goederen en, anderzijds, het verstrekken van diensten. De benaderingswijzen variëren immers naargelang die beide categorieën van verrichtingen. De draagwijdte van het begrip «gebouw» werd door de wetswijzigingen verruimd. Ook met betrekking tot de kwalificatie «nieuw» werden, wat de BTW betreft, de beoordelingscriteria gewijzigd. Eén van de problemen die door die nieuwe bepalingen werden teweeggebracht, ligt in het feit dat de inwerkingtreding varieert naargelang de tussenpersoon. Voor sommigen zijn die nieuwe bepalingen van toepassing vanaf 26 april Voor de anderen daarentegen zijn de nieuwe bepalingen pas op 29 augustus 2002 in werking getreden. Met andere woorden : het nieuwe begrip «gebouw» en het nieuwe criterium «nieuw» verschillen naargelang de data en de personen. Aan deze problematiek zijn echter nog andere aspecten verbonden. Eén van die aspecten betreft de herziening van de aftrekken op de investeringsgoederen. Immers, naargelang de data van inwerkingtreding van de nieuwe begrippen «gebouw» en «nieuw», zal de herziening van de aftrekken met betrekking tot dezelfde goederen, ten opzichte van de betrokkenen, berekend worden over 5 of over 15 jaar, en dit naargelang de datum, de aard van de werkzaamheden en de hoedanigheid van de personen!!!. De herziening van de aftrekken heeft eerst en vooral betrekking op de belastingplichtigen met recht op aftrek. 2 2 SEPTEMBER 5 OKTOBER P A C I O L I N R B I B F - I P C F

5 Zij slaat ook op de personen die overgaan van een statuut zonder enig recht op aftrek naar een statuut met recht op aftrek van de latere belastingen. Als voorbeeld nemen we een particulier die een «gebouw» verwerft, en die vervolgens belastingplichtige wordt met recht op aftrek gedurende het tijdperk van herziening van de aftrekken op die investering (herziening te zijnen gunste ten belope van het niet-vervallen herzieningstijdvak). We mogen ook de gemengde belastingplichtigen niet uit het oog verliezen. Wanneer zij onderworpen zijn aan het algemeen verhoudingsgetal, moeten zij jaarlijks overgaan tot de herziening van de belastingen die rusten op de investeringsgoederen, en dit gedurende het hele nog herzienbare tijdvak van 5 of 15 jaar. De nieuwe bepalingen werden opgenomen in de Programmawet van 2 augustus 2002 (B.S. 9 augustus 2002). Het Ministerie van Financiën moest wel nog het exacte kader van die nieuwigheden vastleggen. Dat is nu gebeurd via circulaire AFZ nr. 24/2002 die op 6 december 2002 verschenen is. Wij geven hierna de grote krachtlijnen ervan weer Diensten De werkzaamheden in het kader van het oprichten, het verbouwen, het inrichten, het verbeteren, enz. van een «gebouw» zijn diensten voor het geheel (inclusief de leveringen van de door dezelfde persoon ingezette materialen). Behalve voor de bouwpromotor die de «gebouwen» voor de verkoop bestemt, vormen de handelingen die strekken of bijdragen tot de oprichting van een «gebouw» de eerste groep van investeringen uit hoofde van de belastingplichtige die dit gebruikt in het kader van zijn economische activiteit. Voor die eerste categorie dekt de herziening van de aftrekken een periode van vijftien jaar. Merk op dat de eerste 15-jarige periode ook slaat op de belastingen die rusten op de verrichtingen die strekken of bijdragen tot de verwerving van een «gebouw». De tweede categorie slaat op de handelingen met het oog op het verbouwen of inrichten van een «gebouw». Voor die tweede categorie blijft de herziening van de aan de investeringsgoederen eigen aftrek in regel beperkt tot vijf jaar Leveringen van goederen hebben op «gebouwen» die ten aanzien van de BTW als «nieuw» gekwalificeerd worden. In regel blijft de inning van de BTW vreemd aan de oude gebouwen en aan de terreinen. Dit betekent dus dat enkel de «gebouwen», en dit in zoverre zij nog geacht worden «nieuw» te zijn, bij de overdracht ervan aan de Belgische BTW onderworpen kunnen worden. Op de belastingen die strekken of bijdragen tot de verwerving van een «gebouw» wordt een herziening van de aftrekken over een periode van 15 jaar (vijftienjarige herziening) toegepast. Daartegenover staat dat voor de belastingen die betrekking hebben op de andere werkzaamheden aan een «gebouw» en die een investering vormen, de herziening van de aftrekken in principe vijfjarig blijft. Zoals hierboven toegelicht, wordt de herziening van de aftrekken eigen aan de verwervingen van «gebouwen» als investeringsgoederen, beoordeeld over 5 of 15 jaar, naargelang de criteria «data», «werkzaamheden/handelingen» en «personen». 2. Nieuw begrip «gebouw» 2.1. Bedoelde goederen Vroeger stemde het begrip «gebouw» overeen met elke constructie waaraan een kadastraal inkomen als gebouwd onroerend goed kon worden toegekend. Daarmee werden hoofdzakelijk bedoeld : de gewone huizen en villa s, de flatgebouwen, de handels-, nijverheids- en landbouwgebouwen, de scheidings- of gemene muren, de industriële uitrustingen die onroerend uit hun aard zijn (de gasmeters, de tanks voor de opslag van petroleumproducten in havenzones, enz.). Thans dient «gebouw» begrepen te worden als ieder bouwwerk dat vast met de grond is verbonden. Dit begrip is veel ruimer dan het begrip dat vroeger werd gehanteerd. Het huidige begrip slaat weliswaar nog steeds op alle «gebouwen» in de zin van de oude bepaling, maar toch werd zij in ruime mate uitgebreid tot andere vast met de grond verbonden goederen. In die zin veronderstelt het nieuwe begrip ook het onroerend uit zijn aard maken (door vaste verbondenheid met de grond) van grondstoffen (beton, asfalt, enz.) of van materialen (buizen, palen, vloerstenen, enz.). De overdrachten van «nieuwe» «gebouwen» zijn leveringen van goederen waarop BTW verschuldigd is. Hetzelfde geldt voor de vestiging, de overdracht en de wederoverdracht van zakelijke rechten die betrekking Zo slaat het nieuwe begrip «gebouw» ook op : de infrastructuurwerken : het wegennet, kanalisaties van water, gas en elektriciteit, goten; P A C I O L I N R B I B F - I P C F SEPTEMBER 5 OKTOBER

6 parkeerterreinen voor wagens zelfs indien die slechts bestaan uit een verharding van de bovengrond; de bouwwerken vast met de grond verbonden en bijgevolg onroerend uit hun aard : wegen, spoorwegen, gebetonneerde kanalen, binnenhavens, sluizen, bruggen, aquaducten, tunnels; omheiningmuren, dijken, stuwdammen; elektrische leidingen, verlichtingspalen; pijpleidingen, gas-, water- en elektriciteitsleidingen, rioleringsnetten; enz. Die verrichtingen mogen zich echter niet beperken tot het effen maken van de grond (d.w.z. een terrein van «aangestampte grond») of tot het eenvoudig aanbrengen van een steenlaag. Een «vasthechtende» bekleding is dus vereist, zoals parkeerterreinen, kades voor lossing, plaatsen voor het behandelen of overladen, plaatsen voor goederenopslag, bermen, ingangrijstroken voor waterwegen, bekkens voor het recupereren van regenwater en andere infrastructuurwerken, enz Uitgesloten goederen Het nieuwe begrip «gebouw» is niet van toepassing op de terreinen waarvan de inrichting bestaat uit beplantingen en/of zaailand. In die zin zijn uitgesloten : de glooiingen en de boorden onder de vorm van groene ruimten, de terreinen ingericht voor werken in verband met het effen maken, het uitgraven, het ophogen, het verplaatsen van grond, het uitbaggeren, enz Gemengde goederen Het kan gebeuren dat éénzelfde entiteit deels bestaat uit één of meer «gebouwen», in de ruime betekenis van het woord zoals hierboven toegelicht, en voor de rest uit goederen die niet door dit begrip gedekt worden. Als voorbeeld wordt in de voornoemde circulaire een parkeerplaats langs een autosnelweg gegeven. Die wordt slechts beschouwd als gebouw ten aanzien van de geasfalteerde oppervlakte en de eventuele bouwwerken (toiletten, restaurant, enz.), terwijl de grasperken en de groene ruimtes niet onder het begrip «gebouw» vallen. Deze entiteit moet in haar verschillende, samenstellende elementen opgedeeld worden, zodat de grasperken en de groene ruimtes van het begrip «gebouw» uitgesloten kunnen worden. 3. Nieuw begrip «nieuw» gebouw 3.1. Benadering Vroeger werd voor de toepassing van de BTW het «nieuwe» karakter beoordeeld in het licht van de eerste inkohiering van de onroerende voorheffing van het betreffende «gebouw». Een «gebouw» werd immers als nieuw beschouwd tot 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de eerste inkohiering van de onroerende voorheffing plaatsvond. Voorbeeld Een «gebouw» werd in de loop van het jaar 2000 voor het eerst ingekohierd op het vlak van de onroerende voorheffing. Het «gebouw» werd tot 31 december 2001 als «nieuw» beschouwd. Maar vooraleer er sprake kon zijn van onroerende voorheffing, moest absoluut een kadastraal inkomen worden toegekend. Dit was echter niet altijd het geval, en dit vooral voor de «gebouwen» toegewezen aan het publiek domein van de overheden, alsook voor bepaalde onroerende gehelen die tijdelijk of definitief van de onroerende voorheffing werden vrijgesteld. Vermits het nieuwe begrip «gebouw» voortaan uitgebreid wordt tot goederen die niet noodzakelijkerwijs als gebouwd onroerend goed onderworpen worden aan een kadastraal inkomen, was het noodzakelijk andere criteria te hanteren voor de bepaling van het begrip «nieuw». Aldus werd het begrip eerste inkohiering van de roerende voorheffing vervangen door een verwijzing naar de eerste ingebruikneming of het eerste gebruik van het betreffende «gebouw». Bovendien werd de uiterste termijn voor de beschouwing van het aspect «nieuw» gebracht op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar waarin de eerste ingebruikneming of het eerste gebruik van het betreffende «gebouw» plaatsvond. Voorbeeld Een «gebouw» wordt voor de eerste maal in de loop van het jaar 2003 in gebruik genomen (of gebruikt). Voor de toepassing van de BTW blijft dit gebouw «nieuw» tot 31 december Ingebruikneming of gebruik De ingebruikneming of het gebruik van een «gebouw» resulteert uit alle feitelijke elementen en uit alle rechtsmiddelen (inclusief vermoedens en getuigenissen). 2 2 SEPTEMBER 5 OKTOBER P A C I O L I N R B I B F - I P C F

7 Wanneer het gaat om een «gebouw» waaraan een kadastraal inkomen kan worden toegekend, moet binnen de 30 dagen een spontane aangifte van ingebruikneming worden ingediend (art. 471 en 473 WIB 1992). Deze indiening kan bestaan uit een in aanmerking te nemen element. Immers, in de normale en gewoonlijke staat van de zaken mag men denken dat, wanneer een dergelijke aangifte ingediend wordt, dit betekent dat er normaliter ingebruikneming geweest moest zijn (op die datum of zelfs op een vroegere datum). Dit is echter geen absoluut en onweerlegbaar bewijs (b.v. voor een laattijdige aangifte, een nagelaten aangifte, enz.). Andere elementen die van die aard zouden kunnen zijn dat zij de eerste ingebruikneming of het eerste gebruik van een gebouw» aantonen, zijn het verbruik van elektriciteit, water, gas of stookolie, de domiciliëring op het adres van het «gebouw», de betaling van diverse onroerende belastingen, attesten vanwege buren of de wijkagent, de telefoonfacturen via een vaste lijn, enz Gedeeltelijke of gehele ingebruikneming Voor b.v. gebouwen met verschillende appartementen of voor kantoorgebouwen is het mogelijk dat de ingebruikneming in kavels gebeurt. In dat geval moet de ingebruikneming of het gebruik afzonderlijk en volgens de werkelijke data in ogenschouw worden genomen Kijkgebouw Volgens art. 27 van de voornoemde circulaire kan, wanneer een appartement of villa enkel wordt gebruikt voor bezoeken van kandidaat-kopers, de termijn voor de bepaling van het aspect «nieuw» niet beginnen te lopen. Indien dit kijkgebouw tegelijkertijd een ingebruikneming zou krijgen als woning of als kantoor, dan zou het gaan om een ingebruikneming of een gebruik die de BTWtermijn doet lopen. 4. Data van de nieuwe criteria «gebouw» en «nieuw» april 2002 geen enkel recht op aftrek is ontstaan Is vóór 26 april 2002 geen enkel recht op aftrek ontstaan, dan vormt die datum de inwerkingtreding van de nieuwe regels («gebouw» en «nieuw»). In dit geval gaat het specifiek om de particulieren, de belastingplichtigen zonder recht op aftrek en de nietbelastingplichtige rechtspersonen. Deze categorieën van personen moeten opteren voor het verkrijgen van de hoedanigheid van belastingplichtige naar aanleiding van de uitzonderlijke verkoop van een «gebouw» (of van een zakelijk recht dat er betrekking op heeft). We dienen te benadrukken dat voor die personen het recht op aftrek pas ontstaat op het ogenblik waarop de belasting die rust op de occasionele verkoop verschuldigd is op de totaliteit van de belastbare grondslag. Dit betekent dus dat de aftrek in de praktijk pas toegelaten is na een daadwerkelijke verkoop en de volledige betaling (en niet, bijvoorbeeld, op het ogenblik van de optie of naargelang de vorderingen van de bouw) augustus 2002 bestaan van een recht op aftrek Voor de «gebouwen», of de zakelijke rechten, waarvoor een recht op aftrek was ontstaan vóór 26 april 2002, ligt de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen op 29 augustus De betrokkenen zijn hoofdzakelijk : de bouwpromotoren voor de goederen die zij te koop stellen; de belastingplichtigen, NIET-bouwpromotoren, wanneer zij het «gebouw» geïnvesteerd hebben in het kader van een economische activiteit die voor hen het (volledige of gedeeltelijke) recht op aftrek doet ontstaan (kruidenier, boekhandel, boekhoudkantoor, garagist, enz.). 5. Herziening van de aftrekken naargelang de inwerkingtreding van de nieuwe regels 5.1. Vijfjarige herziening In regel worden de belastingen die op investeringsgoederen rusten, onderworpen aan een herziening van de aftrek gedurende een periode van vijf jaar. De herziening van de aftrekken, eigen aan de investeringsgoederen, betreft onder meer : de niet-belastingplichtigen die die hoedanigheid van belastingplichtige verwerven, met recht op aftrek, gedurende het herzieningstijdvak (gunstige herziening op het ogenblik van de verwerving van het recht op aftrek); de belastingplichtigen met recht op aftrek die die hoedanigheid verliezen; de gemengde belastingplichtigen, onderworpen aan de algemene aftrek pro rata (jaarlijkse herziening volgens de schommelingen van de aftrekbaarheidpercentages). P A C I O L I N R B I B F - I P C F SEPTEMBER 5 OKTOBER

8 Inzonderheid de meeste werken voor het verbeteren of het verbouwen van een «gebouw» worden door de vijfjarige herziening beoogd Vijftienjarige herziening De afgetrokken belasting is daarentegen over vijftien jaar herzienbaar voor de verrichtingen die strekken of bijdragen tot de oprichting of tot de verwerving van een «gebouw» Verschillende regeling naargelang de inwerkingtreding van de nieuwe regels Zoals reeds eerder toegelicht, varieert het begrip «gebouw» zelf naargelang de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen. Dit betekent dus dat de term «gebouw» een andere draagwijdte heeft, al naar gelang men zich in de oude dan wel in de nieuwe regeling bevindt. Onder de oude regeling vallen enkel de «gebouwen» waaraan een kadastraal inkomen als gebouwd onroerend goed toegekend kan worden, onder het begrip «gebouw». Onder de nieuwe regeling daarentegen wordt ieder bouwwerk dat vast met de grond is verbonden (palen, spoorwegen, wegen, enz.) bedoeld. Bijgevolg is het voor de bepaling van de verrichtingen die strekken of bijdragen tot de oprichting of de verwerving van een «gebouw» (en gedurende vijftien jaar onderworpen aan de herziening van de aftrekken) belangrijk te bepalen of men aan de oude, dan wel aan de nieuwe wetgeving onderworpen is. Voorbeeld De werkzaamheden voor het asfalteren van een parkeerterrein vinden gefaseerd plaats over het jaar 2002 : voor een rusthuis voor bejaarden dat zijn erkenning in november 2002 verliest; voor een kruidenier die al zijn economische activiteiten in november 2002 stopzet. Een voorschotfactuur van 1/3 wordt in maart uitgereikt. Een tussentijdse factuur van 1/3 wordt in mei opgesteld. De eindfactuur van 1/3 wordt in september opgemaakt. Vóór 26 april 2002 blijft het begrip «gebouw» uitsluitend beperkt tot de gebouwde onroerende goederen waaraan een kadastraal inkomen kan worden toegekend. Het parkeerterrein is nog geen «gebouw». De werkzaamheden kunnen dus niet bestaan uit verrichtingen die strekken of bijdragen tot de oprichting of de verwerving van een «gebouw». Bijgevolg is, wat de voor die datum betreffende BTW aangaat, de vijfjarige herziening van toepassing (facturering van 1/3 als voorschot). Dienaangaande bestaat er geen enkel verschil tussen het rusthuis voor bejaarden en de kruidenierszaak. Vanaf 26 april 2002 moet een onderscheid worden gemaakt tussen die beide categorieën van onderworpenen. Het erkende rusthuis voor bejaarden is een belastingplichtige die vrijgesteld is door artikel 44 van het W.BTW. Vermits het rusthuis vóór 26 april 2002 over geen enkel recht op aftrek beschikt, zijn de nieuwe begrippen «gebouw» en «nieuw» van toepassing vanaf 26 april Bijgevolg is de herziening over vijftien jaar van toepassing op de BTW op de tweede en derde factuur. Dan bekijken we nu even de gevolgen voor de kruidenier. Aangezien een recht op aftrek ontstaan is voor 26 april 2002, wordt de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen verschoven naar 29 augustus Het nieuwe begrip «gebouw» is niet van toepassing op de eerste en tweede factuur. Derhalve wordt de vijfjarige herziening toegepast. Wat de derde factuur betreft, wordt, gezien de datum van die factuur, het begrip «gebouw» toegepast op de geasfalteerde parking. Op dat derde deel wordt de herziening over 15 jaar toegepast. Tolerantie Ten aanzien van de belasting die opeisbaar is vanaf 26 april 2002 tot 28 augustus 2002 zal de belastingadministratie het door de belastingplichtige gekozen herzieningstijdvak niet bekritiseren (rusthuis en kruidenierszaak : 5 of 15 jaar naargelang hun belangen, b.v. nr. 45 van de genoemde circulaire). We dienen wel te benadrukken dat deze tolerantie enkel toegepast kan worden op de investeringsgoederen, bedoeld door de uitbreiding van het begrip «gebouw». Immers, wat reeds een «gebouw» was onder de oude regeling, blijft een «gebouw» onder de nieuwe regeling. Dienaangaande is geen enkele vorm van tolerantie aan de orde. Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Marcel-Jean PAQUET, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ bibf.be, URL : Redactie : Valérie CARLIER, Geert LENAERTS, Marcel-Jean PAQUET, Joseph PATTYN Adviesraad : Professor P. MICHEL, Ecole d Administration des Affaires de l Université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven, José HAUSTRAETE, Georges HONORÉ. In samenwerking met Kluwer uitgevers 2 2 SEPTEMBER 5 OKTOBER P A C I O L I N R B I B F - I P C F

FLASH. Uitdrukkelijke erkenning van. Flash 1. Uitdrukkelijke erkenning van boekhoudersfiscalisten

FLASH. Uitdrukkelijke erkenning van. Flash 1. Uitdrukkelijke erkenning van boekhoudersfiscalisten FLASH Vennootschapsbijdragen vanaf nu elk jaar geïndexeerd De vennootschappen moeten hun sociale bijdrage voor 2005 vóór 30 juni betalen. Een Koninklijk Besluit van 12 april 2005 (B.S. 26 april 2005) legt

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Noot vooraf Dit voorbeeld analyseert zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten van de ontbinding en de vereffening

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen 18 Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen Inge Van De Woesteyne Docent Universiteit Gent In de loop van 2009 heeft de Commissie

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen.

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen. Naar aanleiding van de nakende verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, overwegen heel wat bedrijfsleiders om hun vennootschap te ontbinden en te vereffenen. Zij hebben nog tot en met

Nadere informatie

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd Page 1 of 6 Home > Addendum dd. 18.11.2014 bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/574.945) dd. 09.10.2008 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap: pro

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Ontwerpadvies I. Inleiding 1. Wat betreft de boekhoudkundige

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden De Europese Ministerraad hechtte op 25 juli 1985 zijn goedkeuring

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/13 - Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Advies van 4 september 2013 1 I. Inleiding

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie BTW BASISREGELS (Artikelen 4, 50, 1, 53, 1 en 56bis van het Btw-Wetboek) PRINCIPE De natuurlijke persoon die geregeld diensten verricht in het kader

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap:

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

De keuzemogelijkheid wordt beperkt tot de activa die tijdens het beschouwde boekjaar zijn verkregen of tot stand gebracht. De keuze mag dus geen

De keuzemogelijkheid wordt beperkt tot de activa die tijdens het beschouwde boekjaar zijn verkregen of tot stand gebracht. De keuze mag dus geen 1 De lineaire afschrijving is de methode waarbij de afschrijving jaarlijks wordt vastgesteld op een vast bedrag. De lineaire afschrijvingsmethode wordt verkregen door het lineaire afschrijvingspercentage

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

FLASH. Flash 1. Revalorisatiecoëfficiënt en indexering van het kadastraal. inkomen : wat betekent dit in de praktijk?

FLASH. Flash 1. Revalorisatiecoëfficiënt en indexering van het kadastraal. inkomen : wat betekent dit in de praktijk? B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2003 : erratum In Pacioli 137 (28 februari 2003) meldden we reeds dat de revalorisatiecoëfficiënt

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Achtergrond Met ingang van 1 januari 2016 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor scholenbouw van toepassing. Het verlaagd tarief

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN Alexander Oberink Senior Investment Consultant Basisprincipes van de Tax Shelter De Tax Shelter is een fiscale stimulans

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN OMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN N Advies 2009/8 De boekhoudkundige verwerking van splitsingen Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II. OEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie