FLASH. Flash 1. Revalorisatiecoëfficiënt en indexering van het kadastraal. inkomen : wat betekent dit in de praktijk?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLASH. Flash 1. Revalorisatiecoëfficiënt en indexering van het kadastraal. inkomen : wat betekent dit in de praktijk?"

Transcriptie

1 B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2003 : erratum In Pacioli 137 (28 februari 2003) meldden we reeds dat de revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar ,35 bedraagt. Als een bedrijfsleider een woning verhuurt aan zijn vennootschap, dan kan een deel daarvan geherkwalificeerd worden als beroepsinkomen en vanzelfsprekend niet als dividend zoals we foutief publiceerden. Ter herinnering : het deel van de huur dat meer bedraagt dan het KI x 5/3 x 3,35 wordt geherkwalificeerd als beroepsinkomen. Afgiftekantoor Mechelen X Tweewekelijks We verwijzen u voor meer informatie naar onderstaande tekst. Revalorisatiecoëfficiënt en indexering van het kadastraal inkomen : wat betekent dit in de praktijk? Voor inkomsten 2002 bedraagt de indexering van het kadastraal inkomen 31,75 % en 33,91 % voor inkomsten De revalorisatiecoëfficiënt werd voor inkomsten 2002 bepaald op 3,35 (inkomsten 2001 : 3,26) (KB van 23 januari 2003, B.S. 6 februari 2003, tweede editie). Wat betekenen deze coëfficiënten nu voor de dagdagelijkse praktijk? Er moet immers een link kunnen gelegd worden tussen het kadastraal inkomen (K.I.), geïndexeerd of gerevaloriseerd, en de werkelijk ontvangen huurgelden en -lasten in Het fiscaal wetboek hanteert immers formules (b.v. art. 13 : tweederde van het kadastraal inkomen art. 32 : vijf derden van het kadastraal inkomen), die wereldvreemd zijn maar die in se eenvoudig zijn te reconstrueren. Zij vertrekken immers van de fictieve wijze waarop een onroerend inkomen wordt bepaald nl. : bruto-inkomsten m.a.w. de bruto-huur en -huurlasten 100 de forfaitatir bepaalde kosten a rato van 40 % (art. 13 WIB 1992) - 40 het netto onroerend inkomen 60 I N H O U D Flash 1 Revalorisatiecoëfficiënt en indexering van het kadastraal inkomen : wat betekent dit in de praktijk? 1 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen : rubriek 00 3 Langere aanslag- en controletermijn bij gebroken boekjaar 6 Referentierentevoeten voor goedkope leningen in Belastbaar voordeel van firmawagen : kilometertarief verhoogd 8 Investeringsaftrek : zelfde percentages als vorig jaar 8 1 P A C I O L I N R B I B F - I P C F 3 1 M A A R T

2 Vertrekkende van het netto-inkomen, nl. het kadastraal inkomen, zijn de in het wetboek opgenomen «tweederde» en «vijf derden» gemakkelijk te reconstrueren via de bekende «regel van drie» en vertrekkende van het K.I. zijnde 60 : de kosten bedragen 40/60 van het kadastraal inkomen of K.I. x 2/3; het bruto-inkomen bedraagt 100/60 van het kadastraal inkomen of K.I. x 5/3. Met deze wetenschap eigenlijk de bruteringstechniek, waarbij het netto-inkomen, nl. het kadastraal inkomen, de basis is kunnen tal van interessante en praktische conclusies getrokken worden. A. Privé-verhuring In de regel is 140 % van het geïndexeerde kadastraal inkomen als onroerend inkomen op te nemen in het belastbaar inkomen (art. 7 1 WIB 1992). Gezien deze taxatiemethode wars is van de effectief al dan niet ontvangen huur gelden volgende regels : effectieve huur < dan K.I. x 3, (1) : wij scoren slecht want de eigenaar wordt op een hogere fictieve huur belast dan hetgeen effectief als huur ontvangen wordt; effectieve huur > dan K.I. x 3, : de eigenaar scoort fiscaal goed. B. Verhuring aan «niet-particulieren» Het principe is dat 60 % van de huur in het belastbaar inkomen wordt opgenomen (art c en art. 13). In de loop der tijden kwamen er evenwel beperkingen aan deze eenvoudige regel : de kostenaftrek van 40 % werd beperkt in functie van het gerevaloriseerd kadastraal inkomen; er is minimaal 140 % van het geïndexeerde kadastraal inkomen als onroerend inkomen te belasten; zodat volgende regels gelden : effectieve huur < K.I. x 3, : wij scoren slecht om de reeds geciteerde reden effectieve huur > K.I. x 3, : wij scoren goed gezien er geen fictief en onbestaand inkomen wordt belast; in dit geval wordt de kostenaftrek eventueel beperkt effectieve huur < K.I. x 5,58333 (2) : de kostenaftrek wordt niet beperkt zodat het belastbaar onroerend inkomen gelijk is aan : huur x 60%. effectieve huur > K.I. x 5,58333 : de kostenaftrek wordt beperkt tot deze grens m.a.w. de kostenaftrek is gelijk aan : K.I. x 2,23333.(3) De belastbare huur bedraagt aldus : de effectieve huur verminderd met K.I. x 2, C. De verhuur aan gelieerde vennootschappen Met «gelieerde vennootschappen» wordt bedoeld : verhuring van een gebouwd onroerend goed door een bedrijfsleider van de eerste categorie (nl. bestuurders, zaakvoerders en vereffenaars en gelijksoortige functies) (art lid 3 WIB 1992). De principes inzake «verhuur aan niet-particulieren» gelden ook hier maar met dit grote verschil dat een deel van de ontvangen huurgelden en huurlasten wordt geherkwalificeerd van onroerende inkomsten tot een beroepsinkomen van zodra de drempel nl. K.I. x 5,58333 overschreden wordt. Deze fiscale fictie heeft evenwel zeer verregaande gevolgen : belastingverhogende effecten : de kostenaftrek van 40% wordt beperkt tot K.I. x 2,23333; een deel van de huur en de huurlasten wordt geherkwalificeerd van onroerende inkomsten tot een bezoldiging van een bedrijfsleider hetgeen impliceert dat : sociale bijdragen verschuldigd worden; er geen kostenaftrek is (art lid 3 in fine), m.a.w. de aftrek van intresten, zoals dit wel geschiedt bij de onroerende inkomsten, is uitgesloten; de verhoging wegens onvoldoende of ontijdige voorafbetaling wordt aangerekend; eventueel verlies van het pensioen. belastingverlagende effecten : de 5 % kostenaftrek is ook op dit geherkwalificeerd onroerend inkomen van toepassing; dit geherkwalificeerd onroerend inkomen komt in aanmerking voor de «één-miljoen-regel», heden de « euro-regel». In de praktijk wordt vastgesteld dat de overgrote meerderheid van de kadastrale inkomens berekend zijn conform de vergelijkingsmethode (art. 477 WIB 1992). Gezien deze betrekking hebben op het grote publiek zijn deze kadastrale inkomen eerder laag. De kadastrale inkomens bepaald volgens de rendementsmethode (art. 478 WIB 1992) komen eerder zelden voor en hebben als (1) nl. K.I. x 1,40 x 1,3175 x 100/60 = K.I. x 3, (2) nl. K.I. x 100/60 x 3,35 = K.I. x 5,58333 (3) nl. K.I. x 3,35 x 100/60 x 40/100 = K.I. x 2, M A A R T P A C I O L I N R B I B F - I P C F

3 kenmerk : zeer en zelfs abnormaal hoge kadastrale inkomens. Dit laatste is het gevolg van de logica, vervat in art. 478 WIB 1992 : een netto-rendement van 5,30 % impliceert een bruto-rendement van 8,8333 %(4), hetgeen ons inziens als gemiddelde voor de Belgische huurmarkt eerder hoog is. Deze groep Belgen kan evenwel een zeer hoge huur vragen zonder de geciteerde negatieve gevolgen te ondergaan. D. Het woonhuis Alhoewel hier geen sprake is van een huur wordt dit «inkomen» belast omdat er juist geen uitgave bestaat voor de eigenaar-bewoner van het woonhuis. (4) nl. 5,30 % (netto) x 100/60 = 8,8333 % bruto Voor inkomsten 2002 gelden volgende bedragen : woningaftrek : 3953 EUR; verhoging per persoon ten laste : 329 EUR. Eens deze grens overschreden wordt het «inkomen» belast voor het gedeelte boven deze grens. In de praktijk wordt deze grens nl. de niet-belastbaarheid van het «inkomen» voor het zelf als woonhuis betrokken onroerend goed eerder uitzonderlijk bereikt. Mag ik de aandacht vestigen op de mogelijkheid een nietbewoond gebouw toch als woonhuis te aanzien en dit om sociale of economische redenen of indien men meerdere onroerende goederen bewoont (art WIB 1992). Wordt deze mogelijkheid niet gebruikt hetgeen in de praktijk frequent wordt vastgesteld dan is er wel een vrij ernstige taxatie conform de regels sub A i.p.v. een vrijstelling. José HAUSTRAETE Lid van de Nationale Raad Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen : rubriek 00 Gegevens Indien onderneming A een lening aangaat, dan heeft zij een schuld ten aanzien van een derde. Indien een derde zich borg stelt voor de terugbetaling van de schuld, dan is de onderneming de begunstigde van deze waarborg. Door deze combinatie hebben heel wat ondernemingen aanzienlijke investeringen kunnen uitvoeren. Waarborgnemer Waarborg- Waarborgsteller begunstigde Op de balans zal men enkel de schuld aantreffen, maar geen enkele verwijzing naar de waarborgen. Passief Schulden Rubriek VIII Schulden op meer dan één jaar (Toel. X) en Rubriek IX A. Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen. In de toelichting X (Volledig schema, codes 880 tot 891) en toelichting V (Verkort schema) wordt de uitsplitsing van deze schulden opgenomen. Crediteur van De onderneming Derde de onderneming b.v. Bank / Leveranciers Recht op prestatie Waarborg b.v. Bestuurder Verhaalrecht van de waarborgsteller P A C I O L I N R B I B F - I P C F M A A R T

4 Rubriek 00 : Zekerheden door derden gesteld voor de rekening van de onderneming In deze rubriek worden de zakelijke of persoonlijke zekerheden geboekt die door derden zijn gesteld ten behoeve van de crediteuren van de onderneming, als waarborg voor de voldoening van actuele en potentiële schulden en verplichtingen die de onderneming jegens hen heeft aangegaan. De verplichting ontstaat enkel indien de onderneming de schuld of verplichting tegenover haar crediteur niet voldoet. De waarborgsteller zal zijn verhaalrecht enkel uitoefenen indien de onderneming tekortschiet. Boeking 000 (800) Crediteuren van de onderneming, houders van door derden gestelde zekerheden 001 (801) aan Derde, stellers van zekerheden voor rekening van de onderneming De betrokken partijen Onder de crediteuren van de onderneming die de begunstigden zijn van waarborgen van derden (rekening 000) moet een onderscheid worden gemaakt tussen : de belastingadministraties (douane, BTW, enz.); de overheidsinstellingen en -diensten; de leveranciers en andere crediteuren; de kredietinstellingen. Onder de waarborgstellers (001) dient een onderscheid gemaakt te worden tussen : de overheidsinstellingen (Staatswaarborg, Participatiefonds, enz.); de bestuurders of de zaakvoerder van de onderneming; de verbonden ondernemingen (moedervennootschap voor haar dochters (CBN-advies 106/3)); de kredietinstellingen (borg voor NMBS, accijnzen, douane of voor openbare werken). Te registreren bedrag Het maximumbedrag van de waarborg moet geregistreerd worden. Voor contractuele schulden moet het bedrag van die schulden in aanmerking worden genomen. Voor variabele schulden dient het maximumbedrag van de verplichting in aanmerking worden genomen, waarbij het niet-aangewende deel opgenomen wordt in de rekening 09. Voorbeeld 1 Aan een bestuurder wordt gevraagd zich borg te stellen voor een lening die de vennootschap aangevraagd heeft bij een bank (hoofdelijke borg, aval, neergelegde effecten, enz.) Crediteuren van de onderneming houders van door derden gestelde waarborgen Kredietinstellingen Bank aan Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de onderneming Bestuurder A 3 1 M A A R T P A C I O L I N R B I B F - I P C F

5 Voorbeeld 2 De onderneming heeft bij bank A een aanzienlijk bedrag geleend (investeringskrediet) voor de aankoop van materieel. Zij vraagt en krijgt de Staatswaarborg Waarborgfonds Crediteuren van de onderneming houders van door derden gestelde waarborgen Kredietinstellingen A aan Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de onderneming Overheidsdiensten Waarborgfonds Voorbeeld 3 Onderneming BUILDING heeft ingeschreven voor de bouw van een school voor rekening van de gemeenschap. Deze instelling vraagt een borg om de goede uitvoering van de werken te waarborgen. De bank van onderneming BUILDING stemt ermee in de waarborgen te verstrekken, in ruil voor een commissie Crediteuren van de onderneming houders van door derden gestelde waarborgen overheidsdiensten Gemeenschappen aan Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de onderneming - Kredietinstellingen Bank T CBN-advies 106/3 : Verbintenissen van een moedervennootschap met betrekking tot de solvabiliteit van haar dochter In de multinationale groepen komt het vaak voor dat de moedervennootschap bepaalde verbintenissen aangaat met betrekking tot de solvabiliteit van haar filialen. In feite is de draagwijdte van deze verbintenissen (letter of intent) sterk veranderlijk zowel wat het voorwerp van de waarborg als wat de juridische draagwijdte ervan betreft. De Commissie is derhalve van mening dat de draagwijdte van die verbintenis in elk geval afzonderlijk moet worden ontleed en dat ze alleen dan in de toelichting dient te worden vermeld als ze in hoofde van de moedervennootschap een juridische verplichting inhoudt. Toelichting Toelichting X B (volledig schema) code 892/906. Staat van de door overheidsinstellingen gewaarborgde schulden. De door derden voor rekening van de onderneming gestelde waarborgen worden geboekt in rubriek 00, maar worden niet in de toelichting opgenomen, tenzij het gaat om door overheidsinstellingen gewaarborgde schulden. P A C I O L I N R B I B F - I P C F M A A R T

6 CBN-advies 106/5 gewaarborgde schulden niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Zie Rubriek 02 en Rubriek XVII Enerzijds moet «Overheidswaarborg» aangegeven worden, anderzijds «Zakelijke zekerheden op de activa van de onderneming». Dit laatste omvat : pand op bepaalde goederen; pand op de handelszaak; voorrecht van de verkoper; wettelijke en conventionele hypotheek; onherroepelijk gegeven mandaat tot hypotheekvestiging; eigendomsvoorbehoud. Wettelijke toepassing Art. 3 van de Wet van 17 juli 1975 luidt als volgt : «De boekhouding van rechtspersonen omvat al hun verrichtingen, bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook». Terwijl in artikel 25, 3, van het KB/W. Venn. het volgende wordt gestipuleerd : «In de toelichting worden per soort vermeld de rechten en verplichtingen die niet in de balans voorkomen en die het vermogen, de financiële positie of het resultaat van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Belangrijke rechten en verplichtingen die niet kunnen worden becijferd, worden op passende wijze vermeld in de toelichting». Georges HONORÉ Lid van de Nationale Raad Langere aanslag- en controletermijn bij gebroken boekjaar Aanslagjaar Artikel 359 WIB 1992 stelt : «Het aanslagjaar begint op 1 januari en eindigt op de daaropvolgende 31ste december. Evenwel kan de voor een aanslagjaar verschuldigde belasting op geldige wijze gevestigd worden tot 30 juni van het jaar dat volgt op dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd.» Voorbeeld Een vennootschap sluit haar boekjaar af op 30 december Het belastbaar tijdperk wordt dus afgesloten op 30 december 2002 en behoort tot aanslagjaar Immers, als het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar, valt het belastbaar tijdperk samen met het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt vernoemd. De vennootschap moet haar aangifte uiterlijk zes maanden na afsluiting van het boekjaar indienen, dus op 30 juni Aanslagtermijn Artikel 354 1ste lid WIB 1992 stelt : «Bij niet-aangifte, bij laattijdige overlegging van aangifte, of wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vorm- en termijnvereisten, gesteld bij de artikelen 307 tot 311 WIB 1992, mag de belasting of de aanvullende belasting, in afwijking van artikel 359, worden gevestigd gedurende 3 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd.» Door de Programmawet van 24 december 2002 (B.S. 31 december 2002, eerste editie) is volgende zin toegevoegd aan het eerste lid van art. 354 : «Wanneer voor de toepassing van de vennootschapsbelasting en van de belasting van nietinwoners die overeenkomstig de artikelen 233 en 248 wordt gevestigd, de belastingplichtige anders dan per kalenderjaar boekhoudt, wordt de termijn van drie jaar verlengd met eenzelfde tijdperk als dat welke is verlopen tussen 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd en de datum van afsluiting van het boekjaar in de loop van hetzelfde jaar.» Dit betekent dat één dag vroeger dan 31 december afsluiten, op 30 december dus niet langer een kortere aanslagtermijn bij een onregelmatige aangifte oplevert. Immers, een boekjaar dat afsluit op 31 december 2002, valt onder aanslagjaar M A A R T P A C I O L I N R B I B F - I P C F

7 De aanslagtermijn loopt tot 31 december Indien een boekjaar afsluit op 30 december 2002 (aanslagjaar 2002 dus), loopt de aanslagtermijn tot 30 december 2005 en niet langer slechts tot 31 december Deze maatregel gaat in op 31 december 2002 (datum van publicatie van de Programmawet). Belangrijk is dat de maatregel van toepassing is op lopende procedures. M.a.w. een feitelijke terugwerkende kracht tot aj (bij fraude zelfs aj. 1998). Voor de onderzoeks- en controletermijn (art. 333 WIB 1992) geldt dezelfde regel, vermits daarvoor naar de aanslagtermijn van artikel 354 WIB 1992 verwezen wordt. Voorbeeld De vennootschap sluit haar boekjaar af op 31 december aanslagjaar 2002 aangifte laattijdig ingediend op 20 november 2002 de driejarige aanslagtermijn bij een onregelmatige aangifte loopt tot 31 december Sluit de vennootschap haar boekjaar af op 30 september aanslagjaar 2001 aangifte laattijdig ingediend op 20 november 2002 de driejarige aanslagtermijn bij een onregelmatige aangifte loopt tot 30 september Termijn in geval van fraude Tot slot wijzen we ook nog op artikel 354, 2de lid dat stelt dat de termijn van drie jaar, zoals hierboven voorzien, wordt verlengd met twee jaar in geval van inbreuken op de bepalingen van het WIB 1992 of van ter uitvoering ervan genomen besluiten, gedaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden. Georges HONORÉ Lid van de Nationale Raad Referentierentevoeten voor goedkope leningen in 2002 De referentierentevoeten voor de goedkope of renteloze leningen die in de loop van vorig jaar werden toegestaan, zijn gekend. Ze bedragen : 5,75 % voor hypothecaire leningen, gewaarborgd door een gemengde levensverzekering (5,60 % in 2001); 5,60 % voor andere hypothecaire leningen (6,10 % in 2001); 0,26 % voor leningen ter financiering van een wagen (idem als in 2001); 0,33 % voor andere niet-hypothecaire leningen met een vaste looptijd (0,32 % in 2001); en 8 % voor niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd en voor voorschotten op rekening-courant (8,60 % in 2001). Het voordeel dat een kredietnemer geniet wanneer hij een renteloze of goedkope lening kan afsluiten, wordt door de fiscus immers gezien als een belastbaar voordeel in natura. Wie voordelig leent, wordt belast op het verschil tussen zijn reële rentevoet en een fictieve referentierentevoet, die elk jaar bij koninklijk besluit wordt vastgelegd. De hiervoor vermelde referentierentevoeten voor 2002 werden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 maart P A C I O L I N R B I B F - I P C F M A A R T

8 Belastbaar voordeel van firmawagen : kilometertarief verhoogd Het kilometertarief dat gebruikt wordt voor de fiscale berekening van het voordeel van alle aard dat ontstaat bij privé-gebruik van een firmawagen werd verhoogd (B.S. 6 maart 2003, tweede editie). De nieuwe tarieven zijn van toepassing sinds 1 januari 2003 en bedragen : 0,1524 euro voor een wagen van 4 PK 0,1789 euro voor een wagen van 5 PK 0,1976 euro voor een wagen van 6 PK 0,2186 euro voor een wagen van 7 PK 0,2385 euro voor een wagen van 8 PK 0,2595 euro voor een wagen van 9 PK 0,2871 euro voor een wagen van 10 PK 0,3147 euro voor een wagen van 11 PK 0,3334 euro voor een wagen van 12 PK 0,3544 euro voor een wagen van 13 PK 0,3677 euro voor een wagen van 14 PK 0,3831 euro voor een wagen van 15 PK 0,3942 euro voor een wagen van 16 PK 0,4019 euro voor een wagen van 17 PK 0,4118 euro voor een wagen van 18 PK 0,4196 euro voor een wagen van 19 PK of meer. De fiscus belast elk jaar het persoonlijk voordeel dat een belastingplichtige geniet wanneer hij in zijn vrije tijd met een bedrijfswagen mag rijden. De Administratie raamt dit voordeel op het bedrag dat men bekomt als men het aantal privé-kilometers vermenigvuldigt met een jaarlijks te indexeren coëfficiënt. Financiën gaat er wel vanuit dat het aantal kilometers dat voor privé-doeleinden wordt gereden, nooit lager is dan Investeringsaftrek : zelfde percentages als vorig jaar De aftrekpercentages voor milieuvriendelijke en andere investeringen zijn identiek dezelfde als vorig jaar. Ze werden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 maart Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die gedaan zijn tijdens het belastbaar tijdperk dat aan het aanslagjaar 2004 verbonden is (inkomstenjaar 2003), geven recht op een investeringsaftrek die als volgt bepaald is : algemeen percentage voor de zelfstandigen : 3,5 %; algemene aftrek voor KMO s : 3 %, op de eerste schijf van euro aan investeringen. Vorig jaar was het drempelbedrag nog euro; investeringen in octrooien, energiebesparende investeringen en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling : 13,5 %; investeringen ter bevordering van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten : 3 %. In bepaalde gevallen kan de aftrek gespreid toegepast worden. Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Paul LEDENT, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ bibf.be, URL : Redactie : Valérie CARLIER, José HAUSTRAETE, Georges HONORE, Paul LEDENT, Geert LENAERTS, Françoise PHILIPPE Adviesraad : Professor P. MICHEL, Ecole d Administration des Affaires de l Université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. In samenwerking met Kluwer uitgevers 3 1 M A A R T P A C I O L I N R B I B F - I P C F

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet.

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet.

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Maart 2016 Onderwerp: Renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet Een werkgever

Nadere informatie

FLASH B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN

FLASH B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Het BIBF zal gesloten zijn op maandag 10 en dinsdag 11 november 2003 Erratum : Er is een fout geslopen op pagina 3 van

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN

WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN Dit document werd opgesteld om gemakkelijk de wetsartikelen te kunnen terugvinden die nodig

Nadere informatie

Trefwoord(en) Cassatie I-> INKOMSTENBELASTINGEN-> VENNOOTSCHAPSBELASTING-> Vaststelling van het belastbaar nettoinkomen->

Trefwoord(en) Cassatie I-> INKOMSTENBELASTINGEN-> VENNOOTSCHAPSBELASTING-> Vaststelling van het belastbaar nettoinkomen-> Details Justel Nummer: N-19970220-13 Rolnummer: F950097F Instantie: Hof van Cassatie, België Datum : 20/02/1997 Type van beslissing: Arrest Samenvatting Wanneer een vennootschap anders dan per kalenderjaar

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen Newsflash Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen Alle belastingplichtigen die winsten of baten behalen, moeten voorafbetalingen doen. Bij geen of ontoereikende

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Voordelen van alle aard 1) Privaat autogebruik voor 5.000 km/jaar (Voordelen per km bij gebruik van een bedrijfswagen voor privé-doeleinden en woon-werkverkeer) TOT EN MET AJ

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

FLASH. Flash 1 De IAS/IFRS-normen. Wanneer. Het fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoot 2 Actualiteit 7

FLASH. Flash 1 De IAS/IFRS-normen. Wanneer. Het fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoot 2 Actualiteit 7 B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Administratieve boete voor jaarrekening die niet of te laat wordt neergelegd De Programmawet van 8 april 2003 (BS 17 april

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

A. Eenmalige aftrek voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht door NATUURLIJKE PERSONEN. Percentage 13,5 % 13,5 % 13,5 % 3,5 %

A. Eenmalige aftrek voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht door NATUURLIJKE PERSONEN. Percentage 13,5 % 13,5 % 13,5 % 3,5 % Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen INVESTERINGSAFTREK AANSLAGJAAR 2003 Identiteit : Nationaal nummer : VAK BESTEMD VOOR DE

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald.

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald. TIPS EN ADVIES Nr 68 Vastgoed in een vennootschap: de goede jaren zijn voorbij Jarenlang adviseerden fiscale specialisten om woningen, gronden en bedrijfsgebouwen aan te kopen via een vennootschap. Maar

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen.

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be KOSTELOZE BESCHIKKING OVER EEN WONING www.iuslaboris.com Sommige werkgevers stellen aan hun personeel

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst)

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) In dit verband kan verwezen worden naar de Programmawet van 10 augustus 2015 ( B.S. 18 augustus 2015), alsook naar de Programmawet van 18

Nadere informatie

FLASH. Arrest SEELING : het vervolg 1 I N H O U D. Flash 1

FLASH. Arrest SEELING : het vervolg 1 I N H O U D. Flash 1 FLASH Dankzij een samenwerkingsakkoord tussen enerzijds de balanscentrale van de Nationale Bank en anderzijds het BIBF en het IBR, hebben alle erkende boekhouders(-fiscalisten) en bedrijfsrevisoren, via

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10 Deel 10 Gratis woning Hoofdstuk 1: Begrip Wat w o r d t er bedoeld m e t een g r at i s w o n i n g? We hebben hier de situatie voor ogen waarbij

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Fiscaliteit voor lesgevers Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Inleiding Overzicht Occasionele prestaties of beroepsactiviteit? Zelfstandige activiteit in bijberoep Zelfstandige activiteit in hoofdberoep

Nadere informatie

Fiscaliteit van het hypothecair krediet

Fiscaliteit van het hypothecair krediet Fiscaliteit van het hypothecair krediet @# Inleiding DE AANKOOP, HET BOUWEN OF VERBOUWEN VAN EEN ONROEREND GOED FINANCIEREN MET EEN HYPOTHECAIR KREDIET LEVERT U IN HET ALGEMEEN EEN MOOIE BELASTINGBESPARING

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN:

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: IN ZAKE A.R. nr. 03.0250.A N.V. [...] met zetel te [...] ingeschreven in het

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Noot vooraf Dit voorbeeld analyseert zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten van de ontbinding en de vereffening

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet?

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Interest Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Fiscale Wenken nr. 2015/15 Een bedrijfsleider

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie