Looptijd De nieuwe CAO MBO heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Looptijd De nieuwe CAO MBO heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017."

Transcriptie

1 Onderhandelaarsakkoord bereikt over nieuwe CAO MBO Op 11 juni 2016 zijn CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de MBO Raad tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de nieuwe CAO MBO De CAO MBO eindigde al op 30 juni De nieuwe cao gaat in op 1 juli In deze nieuwe cao zijn onder andere de verslechteringen in de Werkloosheidswet (WW) gerepareerd, mede in relatie tot de bovenwettelijke werkloosheidsregeling die leeftijdsproof is gemaakt. Daarnaast is het behoud van werk en het overleg met de vakbonden daarover prominent op de kaart gezet en zijn afspraken gemaakt over flexibele arbeid en loon. Looptijd De nieuwe CAO MBO heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober Loonsverhogingen De afspraken uit de loonruimteovereenkomst worden in deze cao nu allemaal gerealiseerd. De loonsverhoging van 3% per 1 januari 2016 wordt uitbetaald. Voor de periode van 1 januari 2016 tot 1 juli 2016 gebeurt dit door middel van een eenmalige uitkering ter grootte van het extra loon dat de werknemer had gekregen, als hij de loonsverhoging van 3% vanaf 1 januari 2016 had gehad. Dit geldt ook voor diegenen die in die periode uit dienst zijn getreden, voor de duur dat zij in dienst waren in die periode. Om praktische redenen zal voor een ieder de uitbetaling feitelijk in september 2016 plaatsvinden. De nieuwe salaristabellen per 1 juli 2016 met de 3% salarisverhoging en de al toegepaste salaristabellen met de 0,8% verhoging per 1 januari 2015 en de 1,25% per 1 september 2015 worden nu in de CAO MBO opgenomen. Hiermee is dan de volledige 5,05% salarisverhoging uit de loonruimteovereenkomst, die onder meer door CNV Onderwijs was afgesloten, uitgevoerd. Tezamen met de 1,2% salarisverhoging, die vanuit 2015 naar voren was gehaald en sinds 1 augustus 2014 wordt uitbetaald, bedraagt de totale salarisverhoging in feite 6,25%. Hiernaast ontvangen de werknemers die op 1 april 2017 in dienst zijn een eenmalige uitkering van 500 bruto (voor deeltijders naar rato). Behoud van werk CNV Onderwijs en de andere vakbonden zijn van mening dat werkloosheid zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Dit vraagt inspanningen van de werkgever én de werknemer. Het besluit over het wel of niet bestaan van personele frictie en de grootte daarvan wordt genomen door de werkgever. De vakbonden ontvangen jaarlijks van de werkgever de continuïteitsparagraaf en het meerjarig formatieplan. In het jaarlijks gesprek dat wordt gevoerd tussen de werkgever en de vakbonden over het sociaal jaarverslag, meldt de werkgever op basis van het meerjarig formatieplan en de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag de eventuele personele frictie. De werkgever stelt vast of het voeren van reorganisatieoverleg nodig is, bespreekt dit met de vakbonden en dit wordt schriftelijk vastgelegd. Indien er sprake is van reorganisatieoverleg geldt het Sociaal Statuut van die instelling en wordt volgens die regels al dan niet tot een Sociaal Plan gekomen. Indien er geen sprake is van reorganisatieoverleg vinden er geen ontslagen plaats op grond van bedrijfseconomische redenen. Blijkt tussentijds dat het voeren van reorganisatieoverleg toch nodig is, dan treedt de werkgever hierover in overleg met vakbonden.

2 De rol van de OR blijft ongewijzigd, wat betekent dat met de OR wordt gesproken over de beleidsmatige keuzes en aangelegenheden, zoals deze zijn geregeld in de WOR, het professioneel statuut en de cao. Definitie van reorganisatie In de cao wordt een eenduidige definitie opgenomen van reorganisatie, zodat voor alle partijen duidelijk is wat daaronder precies wordt verstaan. Bij een reorganisatie vindt overleg plaats met de OR. De zaken die te maken hebben met de rechtstoestand van het personeel worden besproken met de vakbonden. Situatie na ontslag In samenhang met het werkgelegenheidsbeleid wordt in deze cao ook de bovenwettelijke werkloosheidsregeling (BWR) aangepast. Deze gaat gelden voor alle leeftijdscategorieën en wordt daarmee leeftijdsproof. Omdat de WW-regeling sinds 1 januari 2016 stapsgewijs wordt afgebouwd van 38 naar 24 maanden én de WW-opbouw is verslechterd, worden in deze cao afspraken gemaakt om dit te repareren. Voor werknemers die worden ontslagen gelden de nieuwe afspraken in de cao voor de bovenwettelijke werkloosheidsregeling. Daarnaast ontvangt de werknemer de wettelijke transitievergoeding. Voor de huidige werknemers is een overgangsregeling afgesproken. Wettelijke transitievergoeding Iedere werknemer die voldoet aan de voorwaarden van de transitievergoeding, zoals een dienstverband van minimaal 2 jaar, ontvangt de wettelijke transitievergoeding. De opbouw hiervan bedraagt ⅓ maandsalaris per dienstjaar (tot 10 jaar dienstverband), ½ maandsalaris per dienstjaar (boven 10 jaar dienstverband) met een maximum tot (bedrag per ) of een jaarsalaris indien dit hoger is. Tot geldt bovendien een wettelijke overgangsregeling voor werknemers met een dienstverband van 10 jaar of langer, die op de leeftijd van 50 jaar of ouder hebben bereikt. Voor deze groep geldt tijdens de overgangsperiode een opbouw van 1 maandsalaris per dienstjaar, voor ieder dienstjaar na ontslag dat men 50 jaar of ouder is. De wettelijke werkloosheidsregeling en de aanvullende uitkering in de cao Iedere werknemer heeft recht op opbouw van een wettelijke werkloosheidsuitkering (WW) van 1 maand per volledig jaar arbeidsverleden (inclusief fictief arbeidsverleden) tot de maximale uitkeringsperiode van maximaal 38 maanden. Cao-partijen hebben in deze cao afgesproken dat gedurende de eerste 6 maanden de wettelijke WW wordt aangevuld tot maximaal 75% van het laatstverdiende loon. Vervolgens geldt gedurende maximaal 18 maanden het recht op een aanvulling tot 70% van het laatst verdiende loon. Indien de werknemer recht heeft op een langere uitkering door de WW-reparatie naar maximaal 38 maanden, hebben cao-partijen afgesproken dat hierbij het recht bestaat op een aanvullende uitkering tot 70% van het laatst verdiende loon, dat is gemaximeerd op het hoogste bedrag van carrièrepatroon 12 (LD). Aansluitende uitkering Na het einde van de WW-uitkering (inclusief de reparatie tot maximaal 38 maanden) heeft de werknemer recht op een aansluitende uitkering. Deze regeling geldt vanaf nu dus voor àlle leeftijdscategorieën.

3 Cao-partijen zijn overeengekomen dat deze aansluitende uitkering één maand per gewerkt jaar in het onderwijs bedraagt, met een maximum van 34 maanden. Hierbij wordt een referte-eis van 5 jaar gesteld. Dit betekent dat pas na meer dan 5 jaar onderwijstijd de aansluitende uitkering wordt uitbetaald. De opbouw vindt wél over deze eerste 5 jaar plaats. De hoogte van de aansluitende uitkering bedraagt 70% van het laatst verdiende loon, met een maximum van het hoogste bedrag van carrièrepatroon 11 (LC). Extra aansluitende uitkering Verder is overeengekomen dat de werknemer die wordt ontslagen in de periode van 10 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd en na afloop van de aansluitende uitkering nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, recht heeft op een extra aansluitende uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd. De hoogte van deze extra aansluitende uitkering bedraagt 70% van het laatst verdiende loon, maar niet meer dan 130% van het wettelijk minimumloon (WML). Om hiervoor in aanmerking te komen moet de werknemer tenminste 15 jaar in het onderwijs hebben gewerkt. Werknemerspremie In het Sociaal Akkoord was afgesproken dat de kosten voor de aanvulling op de wettelijke WW voor 50% door de werkgevers en voor 50% door de werknemers zouden worden gedragen. Cao-partijen zijn het eens geworden dit in deze cao voor de MBO-sector niet te doen, waardoor gedurende de looptijd van deze cao géén premie wordt geheven van de werknemer (de premie op 0% wordt gesteld). Loonsuppletie De cao-partijen hebben in deze cao een nieuwe, uitgebreidere loonsuppletieregeling afgesproken. Deze is voor de werknemer, van wie het recht op de gerepareerde WW-uitkering dan wel aansluitende uitkering is geëindigd wegens de aanvang van een nieuwe dienstbetrekking met een lager loon dan zijn laatstverdiende loon. Dit recht op loonsuppletie begint op de eerste werkloosheidsdag en eindigt maximaal op het moment dat de gerepareerde WW-uitkering dan wel de (extra) aansluitende uitkering eindigt. Deze loonsuppletie is gelijk aan het verschil tussen enerzijds het loon in de nieuwe dienstbetrekking en anderzijds het laatst verdiende loon. De werknemer van wie het recht op de extra aansluitende uitkering is geëindigd wegens de aanvang van een nieuwe dienstbetrekking, waaruit hij minder loon ontvangt dan 70% van het hoogste bedrag van carrièrepatroon 11 (LC), heeft ook recht op loonsuppletie. Deze loonsuppletie is gelijk aan het verschil tussen enerzijds het loon in de nieuwe dienstbetrekking en anderzijds het laatst verdiende loon, met een maximum van 70% van het hoogste bedrag van carrièrepatroon 11 (LC). Dit recht op loonsuppletie bestaat maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Voorbeeld 1: een werknemer is 40 jaar oud en werkt 15 jaar in het onderwijs en ook 15 jaar bij de laatste werkgever. Zijn WW-uitkering bedraagt 22 maanden (6 maanden 75%, 16 maanden 70% van zijn laatstverdiende loon). Deze werknemer heeft daarna recht op een aansluitende uitkering van 15 maanden van 70% van het laatstverdiende loon met een maximum van het hoogste bedrag van carrièrepatroon 11 (LC). Hiernaast ontvangt deze werknemer een transitievergoeding van ⅓ maandsalaris per dienstjaar over 10 dienstjaren (= 3 ⅓ maandsalaris) plus ½ maandsalaris per dienstjaar over 5 dienstjaren (= 2 ½ maandsalaris), dus in totaal 5 ⅚ maandsalaris.

4 Indien deze werknemer werk vindt tegen een lager loon, heeft hij gedurende de totale uitkeringsduur van 37 maanden recht op een loonsuppletie van het verschil tussen zijn loon in de nieuwe dienstbetrekking en zijn laatstverdiende loon. Voorbeeld 2: een werknemer is 58 jaar oud, werkt 33 jaar in het onderwijs en 18 jaar bij de laatste werkgever. Zijn WW-uitkering bedraagt 38 maanden (6 maanden 75%, 18 maanden 70% van zijn laatstverdiende loon en 14 maanden 70% van laatstverdiende loon, met een maximum van het hoogste bedrag van carrièrepatroon 12 (LD)). Deze werknemer heeft daarna recht op een aansluitende uitkering van 33 maanden van 70% van het laatstverdiende loon met een maximum van het hoogste bedrag van carrièrepatroon 11 (LC). Daarna heeft deze werknemer recht op de extra aansluitende uitkering van 70% van het laatstverdiende loon, maar niet meer dan 130% van het wettelijk minimumloon (WML) tot zijn AOW-gerechtigde leeftijd. Hiernaast ontvangt deze werknemer een transitievergoeding van ⅓ maandsalaris per dienstjaar over 10 dienstjaren (= 3 ⅓ maandsalaris) plus (we8elijke overgangsregeling) 1 maandsalaris per dienstjaar over 8 dienstjaren (= 8 maandsalarissen), dus in totaal 11 ⅓ maandsalaris. Indien deze werknemer werk vindt tegen een lager loon, heeft hij gedurende de uitkeringsduur van 71 maanden (WW en aansluitende uitkering) recht op een loonsuppletie van het verschil tussen zijn loon in de nieuwe dienstbetrekking en zijn laatstverdiende loon. Gedurende de periode dat hij de extra aansluitende uitkering ontvangt en in de nieuwe dienstbetrekking minder loon ontvangt dan 70% van het hoogste bedrag van carrièrepatroon 11 (LC), kent de loonsuppletie een maximum van 70% van het hoogste bedrag van carrièrepatroon 11 (LC). Overgangsregeling Cao-partijen zijn het eens dat reeds ingegane werkloosheidsrechten niet worden aangetast. De einddatum van nog lopende uitkeringsrechten die thans tot de 65-jarige leeftijd doorlopen, wordt gewijzigd naar de AOW-gerechtigde leeftijd. Indien uiterlijk op 1 juli 2016 in een vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer is afgesproken dat ontslag plaatsvindt in de periode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016, blijft de huidige (onaangepaste) BWR van kracht indien partijen dit wensen. Hierbij geldt dan geen transitievergoeding, tenzij partijen dit samen overeenkomen. Werknemers die op of na 1 juli 2016 worden ontslagen, kunnen gedurende een periode van 5 jaar voor de huidige BWR kiezen. Daarbij wordt dan wel de WW gerepareerd in duur en opbouw (herstel 3 e WW-jaar), gelden voor de percentages van de aansluitende uitkering de nieuwe termijnen met 75% en 70% van het laatstverdiende loon en schuift de maximum leeftijd (en daarmee ook de leeftijdscohorten) op naar de AOW-gerechtigde leeftijd. Bij een keuze voor deze aangepaste BWRregeling geldt géén transitievergoeding en moet gebruik worden gemaakt van een vaststellingovereenkomst. Re-integratie van werkloze werknemers CNV Onderwijs en de andere cao-partners vinden re-integratie van werkloze werknemers van groot belang. Indien de werknemer recht heeft op een WW-uitkering heeft de werkgever (op grond van artikel 72a WW) re-integratieverplichtingen. In deze cao spreken cao-partijen af dat de re-integratie, indien dit extern wordt belegd, wordt uitgevoerd door een re-integratiebedrijf met een nationaal gevalideerd en breed erkend en gehanteerd keurmerk. WGA Omdat de verslechteringen in de WW-regeling doorwerken in de WGA-regeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten, wordt in deze cao de WGA-regeling aangepast aan de gemaakte afspraken voor de reparatie WW. Participatiewet Voor banen voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt is afgesproken dat in de cao een aangepast en voor deze groep bestemd carrièrepatroon 1 komt, dat voldoet aan de eisen van de

5 Participatiewet. Dit betekent dat de groei in salaris voor deze werknemers tot maximaal 120% van het Wettelijk Minimumloon kan plaatsvinden. Voor werknemers jonger dan 23 jaar geldt het Minimum Jeugdloon. Ketenbepaling en flexibele arbeid Door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de ketenbepaling (meerdere benoemingen achter elkaar) aangepast en strenger geworden. In het Sociaal Akkoord zijn deze afspraken gemaakt om werknemers sneller aan een vast dienstverband te helpen. Het afwijken van deze ketenbepaling moet daarom zoveel mogelijk worden voorkomen. Cao-partijen maken in deze cao voor slechts twee situaties een uitzondering, die te maken heeft met studerenden die nog niet bevoegd zijn als docent: - de Leraar in opleiding (LIO) - een docent die nog niet (volledig) voldoet aan de bekwaamheidseisen en daarvoor in opleiding is (het pedagogisch-didactisch getuigschrift of de verkorte lerarenopleiding) en daarom slechts tijdelijk benoembaar is als docent. Voor deze docenten geldt een scholingstraject met daarbij een studieplan. Behaalt deze docent in de verlengde periode zijn opleiding dan wordt hij van rechtswege vast benoemd in dezelfde functie. In alle andere gevallen geldt de ketenbepaling en krijgt de werknemer op grond van de voorwaarden in die regeling na een keten van benoemingen na 2 jaar een vast dienstverband. Voor het traject van opleiden in de school en/of voor studenten die een volledige lerarenopleiding volgen, treden cao-partijen in overleg over het voornemen om een duaal traject van werken en leren in te voeren, waarbij ook de lerarenopleidingen worden betrokken. Werkingssfeer Cao-partijen hebben een procesafspraak gemaakt om tijdens de looptijd van deze cao een onafhankelijk onderzoek te laten plaatsvinden naar de wijze van tewerkstelling van personeel in het MBO. Partijen vinden dat oneigenlijke constructies en oneigenlijke gebruik van legitieme constructies hierbij niet passen bij het MBO. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in het overleg voor de volgende cao. Bindingstoelage geen nieuwe instroom meer Per 1 juli 2016 is er geen nieuwe instroom meer in de regeling bindingstoelage. De werking van de bindingstoelage is immers voorbij: werknemers hebben de afgelopen jaren óf de bindingstoelage gehad en behouden deze uiteraard, óf men heeft profijt van het kortere carrièrepatroon (ingekorte salarisschalen sinds 2008) gedurende de gehele carrière. Wijziging ontslagstelsel Sinds 1 juli 2015 gelden de nieuwe regels voor ontslag. De werkgever krijgt te maken met het UWV voor bedrijfseconomisch ontslag en langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid en met de Kantonrechter bij een ontslag wegens persoonlijke en overige redenen. Cao-partijen hebben voor het MBO niet gekozen voor onderwijsspecifieke ontslagroutes. Voor de gronden waarvoor men tot nu toe naar de Commissie van Beroep kon anders dan ontslag blijft de Commissie van Beroep van toepassing. Artikel naleving CAO MBO Cao-partijen zullen in de CAO MBO een nalevingsartikel opnemen. Hiermee wordt in de cao een handvat gecreëerd om werkgevers aan te spreken op een correcte naleving van de cao-regelingen.

6 Cao-partijen zullen er naar streven om in eerste instantie via goed overleg een probleem van nietnaleving op te lossen. Artikel inwerkingtreding en looptijd Cao-partijen willen de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst toepassen op de wijze van het beëindigen/opzeggen van de cao. In artikel 1.2 van de CAO MBO zal de tekst zonder dat daarvoor opzegging vereist is worden geschrapt. Dit betekent dat de cao niet meer van rechtswege eindigt, maar dient te worden opgezegd of anders doorloopt voor maximaal één jaar. Ledenraadpleging en van kracht worden CNV Onderwijs en de andere overlegpartners leggen tot 27 juni 2016 het Onderhandelaarsakkoord voor aan de leden. Indien de achterban van de overlegpartners instemt met het Onderhandelaarsakkoord, wordt de nieuwe CAO MBO van kracht op 1 juli Vóór 1 juli 2016 zal de nieuwe cao worden aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit betekent dat dus vóór de zomervakantie de cao-teksten gereed zullen zijn en zullen worden gepubliceerd.

Nieuwsbrief. Looptijd De nieuwe CAO MBO heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017.

Nieuwsbrief. Looptijd De nieuwe CAO MBO heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017. Nieuwsbrief Onderhandelaarsakkoord bereikt over nieuwe CAO MBO 2016-2017 Op 11 juni 2016 zijn CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de MBO Raad tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de nieuwe CAO

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord cao mbo 2016-2017

Onderhandelaarsakkoord cao mbo 2016-2017 Onderhandelaarsakkoord cao mbo 2016-2017 De werkgeversorganisatie MBO Raad enerzijds en vakorganisaties UNIENFTO/FvOv, AOb, CNV Onderwijs onderdeel van CNV Connectief, FNV Overheid anderzijds komen door

Nadere informatie

OOP-dag Ede 17 november 2015 CAO MBO. (a.bartholomeus@cnv.nl)

OOP-dag Ede 17 november 2015 CAO MBO. (a.bartholomeus@cnv.nl) OOP-dag Ede 17 november 2015 CAO MBO (a.bartholomeus@cnv.nl) CAO MBO 2014-2015 nawerking Op 1 juli 2015 cao mbo geëindigd nawerking voor alle personeelsleden in dienst op 30 juni 2015 afspraken blijven

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2016-2017

Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2016-2017 Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2016-2017 De werkgeversorganisatie VO-raad enerzijds en vakorganisaties AOb, CNV Onderwijs onderdeel van CNV Connectief, FNV Overheid en FvOv anderzijds komen door middel

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

CAO VO 2014/2015 CAO VO 2016/2017

CAO VO 2014/2015 CAO VO 2016/2017 Hoofdstuk 3 CAO VO 2014/2015 CAO VO 2016/2017 Salaris Artikel 3.1 en 3.2 In de nieuwe salarisschalen zijn de structurele salarisverhogingen van 0,8% en 1,25% verwerkt. De salarissen en salarisschalen zijn

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 20 november 2017 U Lbr. 17/071 CvA/LOGA 17/15 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 20 november 2017 U Lbr. 17/071 CvA/LOGA 17/15 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 20 november 2017 Ons kenmerk TAZ/U201700897 Lbr. 17/071 CvA/LOGA 17/15 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 2 Onderwerp derde jaar WW Samenvatting In

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201600523 Lbr. 16/016 CvA/Loga: 16/07

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201600523 Lbr. 16/016 CvA/Loga: 16/07 Oó^oscj OMbcjH ;Lio6. LOGA College TOW Aibeldszakea>''VNG FNV Orcrtield CNVOwriseld CMHF Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

Wat betekent dat voor u?

Wat betekent dat voor u? uitzenden detacheren payrolling interim bedrijfsvoering Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en inlenersbeloning Wat betekent dat voor u? Op de hoogte van de nieuwe wetgeving informatiebrochure versie juli 2015

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Als de wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer worden de wijzigingen op de

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet CHECKLIST: WAT BETEKENT DIT VOOR U? Wijziging door Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u?

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID PROGRAMMA Wet Werk en Zekerheid (WW, IOAW, IOW) Reparatie WW in cao Transitievergoeding Aanpassingen contractvormen SOCIAAL AKKOORD Ingangsdatum 1-1-2016; Maximumduur wordt 2 jaar,

Nadere informatie

Voorlichting Cao (R)PO 2016-2017

Voorlichting Cao (R)PO 2016-2017 Voorlichting Cao (R)PO 2016-2017 Inhoud Achtergrond bij onderhandelingen Proces en positie eigen Cao Reformatorisch PO Openbaar en bijzonder onderwijs Inhoud: - Loonontwikkeling - Ketenbepaling en vervangingsbeleid

Nadere informatie

>WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U?

>WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? >WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? >WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? ONTSLAGRECHT Vast voorgeschreven ontslagroute. Overeenstemming en bedenktijd. Verkorten opzegtermijn.

Nadere informatie

3 De Wet werk en zekerheid is een aanscherping van de oude Wet flexibiliteit en zekerheid (beter bekend als de Flexwet).

3 De Wet werk en zekerheid is een aanscherping van de oude Wet flexibiliteit en zekerheid (beter bekend als de Flexwet). Toelichting bij PPT Wet werk en zekerheid & de uitzend-cao s 1 2 Titelblad Inhoud van de presentatie 1. Oorsprong en doelen van de Wet werk en zekerheid 2. Tijdpad (omgekeerd) en maatregelen Januari 2016:

Nadere informatie

FACTSHEET Arbeid & Recht

FACTSHEET Arbeid & Recht Laatst update: 17 maart 2016 Factsheet: Waarmee moet u als WENb/WWb-werkgever rekening houden bij het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde? (Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Vanaf

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid - December 2014. De wet Werk en Zekerheid bevat drie hoofdthema s. 1. Het ontslagrecht wordt aangepast. 2. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. 3. De Werkloosheidswet

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren Maanden WW Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW Hoe was de WW geregeld? Tot 1 januari 2016 kreeg je, afhankelijk van je arbeidsverleden maximaal 38 maanden WW. Per gewerkt jaar bouwde je een

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

8 juni De WW-uitkering en de bovenwettelijke WW-uitkering. Femke van Herk & Sanne Timmermans. Wie zijn wij? Opzet

8 juni De WW-uitkering en de bovenwettelijke WW-uitkering. Femke van Herk & Sanne Timmermans. Wie zijn wij? Opzet De WW-uitkering en de bovenwettelijke WW-uitkering Femke van Herk & Sanne Timmermans 8 juni 2017 Wie zijn wij? Opzet WW uitkering - systeem, financiering, duur - verwijtbaar werkloos Bovenwettelijke WW

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen?

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Op 10 juni van dit jaar is het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Het voorstel bevat maatregelen op drie terreinen: - Wijziging

Nadere informatie

Doorwerken na je AOW, ja graag

Doorwerken na je AOW, ja graag Doorwerken na je AOW, ja graag De Algemene Ouderdomswet Eerste volksverzekering Een basispensioen Ingevoerd in 1957 AOW uitgaven: In 1957: 2,4% van het BBP In 2014: 5,6% van het BBP Totale uitgaven in

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet ABU CAO en WWZ DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Arbeid & werkgeverschap. Jules Sanders & Yara Peters Werkgeverslijn land- en tuinbouw Hengelo, 12 december 2014

Arbeid & werkgeverschap. Jules Sanders & Yara Peters Werkgeverslijn land- en tuinbouw Hengelo, 12 december 2014 Arbeid & werkgeverschap Jules Sanders & Yara Peters Werkgeverslijn land- en tuinbouw Hengelo, 12 december 2014 Programma Cao Open Teelten (Jules) Regeling piekarbeid (Jules) Wet Werk en Zekerheid Introductie

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

16SC002367* L O G A EMEENTE LANGEDIJK. í Z 8 APR oď. uw kenmerk. ons kenmerk ECWGO/U Lbr. 16/016 CvA/Loga: 16/07

16SC002367* L O G A EMEENTE LANGEDIJK. í Z 8 APR oď. uw kenmerk. ons kenmerk ECWGO/U Lbr. 16/016 CvA/Loga: 16/07 ŕ 16SC002367* L O G A College TOOT ArbeldszikeaA'N G FNV Orcrheld Brief aan de leden I EMEENTE LANGEDIJK í Z 8 APR 2016 ; Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvo orwaarden CNV Overheid CMHF -7.oď í t

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Seminar 10 juni 2015 Wet Werk en Zekerheid en de zieke werknemer

Seminar 10 juni 2015 Wet Werk en Zekerheid en de zieke werknemer Seminar 10 juni 2015 Wet Werk en Zekerheid en de zieke werknemer Lea Huisman, Advocaat Ontslag van zieke werknemer Oud: vanwege opzegverbod na 2 jaar ziekte ontslagvergunning UWV of Kantonrechter (geen

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015

Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015 1 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015 Deze regeling bevat aanvullende voorzieningen bij onvrijwillige werkloosheid voor werknemers van de SVB Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) belangrijkste wijzigingen tijdelijke contracten belangrijkste wijzigingen ontslagrecht belangrijkste wijzigingen WW 1 Doel WWZ: - voorkomen langdurige en onvrijwillige flexibiliteit

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 26 maart 2015 Berdine van Eerden en Lidwien Hazenberg Johan Hobma en Marie-Louise van Kalmthout advocaten arbeidsrecht Ingangsdatum wijzigingen WWZ 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Flexbepalingen Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast. In de nieuwe wet

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Gevolgen Wet Werk en Zekerheid voor werkgelegenheid Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van SZW

Gevolgen Wet Werk en Zekerheid voor werkgelegenheid Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van SZW CPB Notitie 27 november 2013 Gevolgen Wet Werk en Zekerheid voor werkgelegenheid Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van SZW. CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Inhoudsopgave 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Wijzigingen in het ontslagrecht 3. Dossieropbouw 4. Transitievergoeding 5. Samenvatting Wijzigingen WWZ 1 januari 2015:

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers sinds 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Wijziging flexrecht Wijziging ontslagrecht Deel 1 Wijziging flexrecht Aanzegtermijn Werkgever

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW auteur: mr. Jacqueline Caro Op 17 juni 2014 is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aanvaard.

Nadere informatie

Middelen De financiële gevolgen worden via de voorjaarsrapportage 2016 in de meerjarenbegroting structureel verwerkt.

Middelen De financiële gevolgen worden via de voorjaarsrapportage 2016 in de meerjarenbegroting structureel verwerkt. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Wijzigingen CAR/UWO Portefeuillehouder Adam Elzakalai Collegevergadering 26 april 2016 inlichtingen M.J. Willems (+31235676944) Registratienummer 2016.0018480

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wetsvoorstel 33 818 Inleiding 29 november 2013 wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer; Op enkele punten geamendeerd aangenomen (18 februari 2014) door Tweede Kamer en inmiddels (4

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant Wet Werk & Zekerheid drs. Esther Koeman HR Consultant WWZ Waar denk je aan bij de term: Wet Werk en Zekerheid? De WWZ Veranderingen per 1 januari 2015 Concurrentiebeding; Aanzegtermijn; Proeftijd. Veranderingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie