Verzuimprotocol. Prokx Payroll Professionals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzuimprotocol. Prokx Payroll Professionals"

Transcriptie

1 Verzuimprotocol Prokx Payroll Professionals 1

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Ziek- en hersteld melden 4 3. Loondoorbetaling bij ziekte 7 4. Verzuimbegeleiding en controle door Prokx en Bedrijfsarts 8 5. Sancties 9 6. Opbouw, opname en verval vakantiedagen Overige bepalingen 11 BIJLAGE

3 1. Inleiding Het verzuimprotocol is van toepassing op payroll-werknemers (verder te noemen werknemers) in dienst van Prokx Payroll Professionals B.V. (verder te noemen de payroll-onderneming). Werknemers worden door payroll-onderneming exclusief ter beschikking gesteld aan een organisatie (verder te noemen de opdrachtgever), alwaar de werknemer zijn/haar werkzaamheden verricht. De Wet Verbetering Poortwachter is erop gericht om de zieke zo snel mogelijk te re-integreren in zijn eigen werk. Als dit niet meteen mogelijk is zullen de payroll-onderneming en werknemer samen moeten kijken of er mogelijkheden zijn tot het verrichten van aangepast werk binnen het bedrijf of desnoods bij andere werkgevers. De huidige wet- en regelgeving is dermate veranderd dat de verantwoordelijkheden voor de payroll-onderneming en werknemer veel groter zijn dan voorheen. Met de komst van de Wet Verlenging Loondoorbetalingverplichting, die per 1 januari 2004 van kracht is, moet de payroll-onderneming de zieke werknemer 2 jaar (104 weken) doorbetalen, in plaats van 1 jaar (52 weken). Een eventuele WIA uitkering zal pas na 104 weken worden uitgekeerd. De werknemer en payroll-onderneming dienen dan een volledig re-integratieverslag bij de WIA aanvraag in te leveren. Het re-integratieverslag wordt beoordeeld op administratieve volledigheid en er wordt gekeken of de juiste stappen genomen zijn in het voorafgaande traject. Als het UWV oordeelt dat het verslag administratief en/of inhoudelijk niet volledig is, dan kan het UWV forse sancties opleggen aan de payroll-onderneming en/of de werknemer. Mede daarom is het belangrijk dat er een duidelijk verzuimprotocol aanwezig is. Zowel de werknemer als de payroll-onderneming moeten precies weten wat er van hen wordt verlangd en waar ze aan toe zijn in bepaalde situaties. Zowel payroll-onderneming als werknemer dienen zich dan ook altijd te houden aan het ziekteverzuimreglement. 3

4 2. Ziek- en hersteld melden Je wordt ziek.wat te doen? Wanneer je ziek wordt, neem dan zelf s ochtends vóór uur telefonisch contact op met de P&O Adviseur van Prokx (via telefoonnummer: ) en met het bedrijf waar je werkzaam bent (je leidinggevende). Alleen in uiterste noodzaak mag de ziekmelding door iemand anders worden gedaan, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van ziekenhuis of andere (spoed)opnames. Ga je ziek naar huis (onder werktijd)? Meld je dan direct bij je leidinggevende ziek en neem zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met de P&O Adviseur van Prokx. Word je ziek in het weekend Geef je ziekmelding dan door via de mail: Je moet dan nog wel maandag vóór uur telefonisch contact opnemen met de P&O Adviseur van Prokx. Heb je je te laat ziek gemeld? Helaas kan je ziekmelding niet met terugwerkende kracht worden geaccepteerd. Dit betekent dat de ziekmelding (en salarisbetaling over de ziekte uren) pas in gaat vanaf de dag dat je telefonisch contact met de P&O Adviseur opneemt. Welke informatie heeft Prokx van jou nodig? - De reden waarom je je ziek meldt; - Of je gedeeltelijk je eigen of eventueel ander werk kunt doen; - Wanneer je niet thuis verblijft; het verpleegadres en telefoonnummer waarop je te bereiken bent; - Of je de huisarts en/ of een andere arts hebt ingeschakeld; - De ingestelde therapie/ behandeling; - Wanneer je een arbeidsgehandicapten status hebt (of in het verleden hebt gehad), geef dit dan door bij de ziekmelding. Ook wanneer je een medische keuring hebt ondergaan bij het UWV omdat je in het verleden langdurig ziek bent geweest of een aanpassing op het werk nodig had, ben je verplicht dit te melden. Je bent weer beter.wat te doen? Je meldt dit vóór uur 's ochtends bij de P&O Adviseur van Prokx en het bedrijf waar je werkzaam bent (je leidinggevende). Ben je in het weekend weer beter, meldt dit dan per mail: en neem maandag alsnog vóór uur telefonisch contact op met de P&O Adviseur van Prokx. Ook wanneer de bedrijfsarts met jou een hersteldatum heeft afgesproken, meld je dan op gebruikelijke wijze beter bij Prokx. Prokx en je leidinggevende op de hoogte houden Lopende zaken, afspraken of spoedzaken geef je aan je leidinggevende door, zodat alles goed afgehandeld kan worden. Verder houd je Prokx/ de Arbodienst en je leidinggevende op de hoogte van ontwikkelingen omtrent je ziekte. Telefonisch bereikbaar blijven Zowel Prokx/ de Arbodienst als je leidinggevende moeten je tijdens je ziekte telefonisch kunnen bereiken. Wanneer je niet direct telefonisch bereikbaar bent, neem dan zelf zo spoedig mogelijk contact op wanneer daarom wordt gevraagd (via bijvoorbeeld voic of mail). Als jouw telefoonnummer wijzigt, geef dit dan door aan Prokx/ de Arbodienst en jouw leidinggevende, zodat zij je op het juiste nummer kunnen bereiken. 4

5 Ben je ziek tijdens je zwangerschap? Als het ziekteverzuim gerelateerd is aan je zwangerschap of bevalling, dan word je dringend verzocht dit op de eerste verzuimdag vóór uur aan Prokx door te geven. Geef daarbij duidelijk aan of het arbeidsongeschiktheid betreft als gevolg van zwangerschap of bevalling buiten zwangerschapsverlof. De zwangerschapsverklaring dien je zo spoedig mogelijk op te sturen. Verpleegadres Wanneer je verhuist, of om een andere reden van verpleegadres verandert (bijvoorbeeld bij opname in of ontslag uit een ziekenhuis), geef dit dan binnen 24 uur aan Prokx en je leidinggevende (en de bedrijfsarts) door. Als je verpleegadres en telefoonnummer afwijken van je woonadres, moet dit worden doorgegeven, zodat je op het juiste adres bereikbaar bent. Gedurende de eerste drie weken mag je het verpleegadres niet verlaten, tenzij je daarvoor toestemming krijgt van Prokx. Dit mag alleen voor bezoek aan de huisarts of specialist of om het werk te hervatten. De bedrijfsarts of de daarvoor aangewezen persoon moet in staat gesteld worden jou op het verpleegadres te bezoeken. De nodige maatregelen, wanneer je bijvoorbeeld zelf niet in staat bent open te doen, bij een defecte bel, e.d., moet je daarvoor treffen. Wanneer je afwezig bent door bijvoorbeeld (toegestaan) bezoek aan de huisarts, regel dan op je verpleegadres dat de bezoekende bedrijfsarts of een andere aangewezen persoon op de hoogte wordt gesteld van waar de plaats waar jij je bevindt. Kan ik werken tijdens mijn ziekte? Je bent verplicht, gevraagd of ongevraagd, alle informatie te verstrekken aan Prokx en de bedrijfsarts, op basis waarvan kan worden vastgesteld welke werkzaamheden je nog wel kunt verrichten, rekening houdend met jouw beperkingen. De eventueel aangeboden werkzaamheden mogen het genezingsproces uiteraard niet nadelig beïnvloeden. De bedrijfsarts zal jou en Prokx adviseren welke werkzaamheden in jouw situatie als passend kunnen worden beschouwd. Bij het aanwijzen van andere werkzaamheden die in redelijkheid van je gevraagd kunnen worden, ben je verplicht die werkzaamheden uit te voeren (een en ander is geregeld in de Wet Poortwachter). Herstelbevordering Er wordt van je verwacht dat je datgene doet, dat bijdraagt aan het bevorderen van jouw herstel en na te laten wat jouw herstel zou kunnen belemmeren. Ga bijvoorbeeld bij fysieke klachten geen belastende klussen in huis doen, of laat jouw fysiek belastende hobby s even achterwege. Schakel snel jouw huisarts in om advies in te winnen en laat je behandelen als dat mogelijk is. Ziek door schuld van een ander Als jouw ziekte is veroorzaakt door een ander die daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden, dan dien je dit te melden aan Prokx en jouw medewerking te verlenen aan de te volgen procedure. Ik heb een conflict op het werk. Kan ik me nu ziek melden? Conflicten tussen jou en je leidinggevende of met collega s zijn op zich geen reden om je ziek te melden. Je moet in dat geval alles in het werk stellen om het conflict op te lossen. Wanneer je van mening bent dat het conflict onoplosbaar is, neem dan contact op met je P&O Adviseur. Hij/ zij kan er eventueel voor zorgen dat er wordt bemiddeld tussen u en uw leidinggevende of collega s. Eventueel kunnen duidelijke werkafspraken worden gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd. 5

6 Ziek als gevolg van spanningen in de privé sfeer? In principe zijn spanningen in de privé sfeer geen reden om je ziek te melden. De bedrijfsarts zal moeten beoordelen of de ziekmelding wordt geaccepteerd. Verlof (overig) Wanneer je vragen hebt met betrekking tot overige verlofvormen (zoals bijvoorbeeld zorgverlof), neem dan contact op met jouw P&O Adviseur voor de mogelijkheden. Verblijf in het buitenland Wanneer je naar het buitenland gaat, heb je vooraf toestemming nodig van Prokx. Bij ziekmelding vanuit het buitenland gelden dezelfde regels als voor een ziekmelding in Nederland, wat betekent dat je zelf s ochtends voor uur telefonisch contact opneemt met de P&O Adviseur van Prokx. Daarnaast moet jij je binnen drie dagen melden bij de aangegeven instelling in dat land (zie bijlage I) voor het afgeven van een medische verklaring. Verblijf je in een land dat niet in het overzicht wordt genoemd, dan moet je zelf door een arts in dat land een verklaring over je ziekte laten opstellen. De verklaring dient in het Engels, Frans of Duits geschreven te zijn en moet de volgende gegevens bevatten: de aard van de ziekte; het verloop van de ziekte; de ingestelde therapie; een verklaring van medische ongeschiktheid tot reizen (indien van toepassing). De verklaring moet je per mail of fax kunnen overleggen aan de bedrijfsarts. Tevens moet Prokx in het bezit komen van een telefoonnummer waarop je te bereiken bent voor een telefonisch spreekuur van de bedrijfsarts. Ziekmelding niet geaccepteerd? Wanneer je niet volgens dit protocol hebt ziek gemeld, dan wordt mogelijk de ziekmelding niet geaccepteerd en zal Prokx jouw afwezigheid beschouwen als een verlofdag of als onbetaald verlof. Ziek na einde dienstverband Wanneer je binnen 4 weken nadat je dienstverband bij Prokx is geëindigd, ziek wordt én op dat moment nog geen andere baan hebt, ben je verplicht dit onmiddellijk schriftelijk aan Prokx te melden. 6

7 3. Loondoorbetaling bij ziekte Wat gebeurt er met mijn salaris als ik ziek ben? Payrollovereenkomst zonder uitzendbeding Wanneer je door ziekte niet in staat bent te werken, heb je gedurende de eerste 104 weken van ziekte of tot de einddatum van je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd recht op doorbetaling van het onderstaande percentage van jouw geldende loon*. Week van arbeidsongeschiktheid Loondoorbetaling percentage van het loon 1 t/m 52 91% 53 t/m % Je hebt gedurende de eerste 104 weken van ziekte of tot de einddatum van je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenminste recht op het voor jou geldende minimumuurloon (m.u.v. de wachtdagen). Wachtdag De eerste dag waarop je ongeschikt bent om de overeengekomen arbeid te verrichten (én jij je hebt ziek gemeld) geldt als wachtdag, waarover je geen recht op doorbetaling van loon hebt. Reiskosten Gedurende de ziekteperiode worden reiskosten en overige kosten niet vergoed. Ik ga ziek uit dienst. En nu? Mocht je arbeidsovereenkomst eindigen gedurende je ziekteperiode, dan word je door Prokx ziek uit dienst gemeld bij het UWV. Het UWV neemt op dat moment de begeleiding en loonbetaling over. Payrollovereenkomst met uitzendbeding Afwijkende regeling* Voor payroll-overeenkomsten met uitzendbeding geldt de volgende regeling: Wanneer je ziek wordt eindigt je payroll-overeenkomst op de eerste ziektedag, op grond van artikel 14 lid 4 van de cao. Prokx meldt je ziek uit dienst bij het UWV. Wanneer hiervan sprake is en je recht hebt op een uitkering op grond van de Ziektewet, vult Prokx deze uitkering als volgt aan: - Gedurende de eerste 52 weken van ziekte tot 91% van het uitkeringsdagloon - Gedurende de 53 ste t/m de 104 de week tot 80% van het uitkeringsdagloon Wachtdagen De eerste twee dagen van ziekte geldt als wachtdag op grond van de ziektewet, waarover je geen recht op doorbetaling van loon hebt. 7

8 4. Verzuimbegeleiding en controle door Prokx en de bedrijfsarts Ik ben opgeroepen door een bedrijfsarts. Wat nu? Wanneer je ziek bent, kun je een oproep krijgen van je payroll-onderneming, de bedrijfsarts of een andere, door de payroll-onderneming daarvoor aangewezen persoon. Je bent verplicht gehoor te geven aan de oproep op het spreekuur of bezoekuur te komen. Dit geldt ook voor, door de bevoegde persoon of instantie, gegeven aanwijzingen om jouw onder medische behandeling te stellen. Gemaakte kosten van de bedrijfsarts kunnen op jou worden verhaald, bijvoorbeeld wanneer jij je niet 48 uur van te voren afmeldt of niet verschijnt op het spreekuur zonder je af te melden. Medisch onderzoek Aan een medisch onderzoek dien je tevens mee te werken, ook wanneer je van plan was kort daarna (bijvoorbeeld de volgende dag) weer te gaan werken. Wanneer je vóor de datum waarop het spreek- /bezoekuur is gepland, je werkzaamheden hebt hervat, informeer dan bij Prokx/ de Arbodienst of de bedrijfsarts of je alsnog naar het spreek-/ bezoekuur moet komen. Mocht je van mening zijn dat je geen gevolg aan de oproep kunt geven, laat dit dan uiterlijk 48 uur van te voren te laten weten aan de bedrijfsarts. In dat geval zal je op het verpleegadres moeten verblijven tot het hierop volgende "eerste bezoek". Openheid van zaken Je bent verplicht aan de bedrijfsarts openheid van zaken te geven en alles mee te delen wat van belang is m.b.t. jouw klachten en oorzaken van het verzuim. Je mag geen activiteiten ondernemen die de genezing/ terugkeer (kunnen) belemmeren. Bij risico's is steeds toestemming van de bedrijfsarts vereist. Ik ben het niet eens met de beslissing van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen? Ben je het niet eens met de beslissing van de bedrijfsarts, vraag dan een deskundigenoordeel (second-opinion) aan bij een arts van de uitvoeringsinstelling (UWV). De kosten van een deskundigenoordeel zijn geheel voor eigen rekening. Ook Prokx kan een second-opinion aanvragen als zij het niet eens is met de beslissing van de bedrijfsarts. De kosten hiervan zullen gedragen worden door Prokx. 8

9 5. Sancties Prokx heeft het recht om sancties op te leggen wanneer een werknemer onvoldoende meewerkt aan re-integratie volgens de regels beschreven in dit verzuimprotocol. Geen recht op loon Op grond van artikel 7: 629 lid 3 BW kun je geen aanspraak maken op loon tijdens arbeidsongeschiktheid indien je: - de arbeidsongeschiktheid opzettelijk hebt veroorzaakt; - arbeidsongeschikt bent geworden als gevolg van een gebrek waarover je, toen je in dienst kwam, opzettelijk valse informatie hebt verstrekt; - je niet aan de in dit reglement genoemde controle- en begeleidingsvoorschriften houdt; - jouw herstel belemmert of vertraagt; - weigert passende arbeid te aanvaarden die Prokx of je leidinggevende aanbiedt; - zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan, door Prokx of een door Prokx aangewezen deskundige, gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om je in staat te stellen passende arbeid te verrichten; - weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak; - zonder deugdelijke grond je aanvraag om een uitkering als bedoeld in artikel 64 eerste lid van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen later indient dan in dat artikel is voorgeschreven, gedurende de periode van de te late indiening. Opschorting loondoorbetaling Op grond van artikel 7: 629 lid 6 BW wordt de doorbetaling van het loon tijdens arbeidsongeschiktheid opgeschort als jij je niet houdt aan door Prokx schriftelijk gegeven voorschriften, welke betrekking hebben op het verstrekken van inlichtingen die Prokx nodig heeft om het recht op loon vast te stellen. Op grond van artikel 7: 629 lid 7 BW zal Prokx jou schriftelijk op de hoogte stellen van de weigering, beëindiging of opschorting van de loonbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid. 9

10 6. Opbouw, opname en verval vakantiedagen Rechten Vanaf 1 januari 2012 heb je recht op dezelfde opbouw van vakantiedagen als wanneer je arbeidsgeschikt (dus niet ziek) bent. Kan ik gewoon op vakantie tijdens mijn ziekte? In principe kun je tijdens de duur van arbeidsongeschiktheid met vakantie te gaan, mits je daarvoor toestemming hebt van Prokx. Prokx vraagt eventueel de bedrijfsarts advies omtrent medische bezwaren tegen jouw vakantie. In ieder geval zullen er verlofdagen worden afgeschreven bij vakantie. Opname en verval vakantiedagen Vakantiedagen die je niet binnen zes maanden na afloop van het jaar van opbouw (de vervaltermijn) opneemt, komen te vervallen, tenzij je redelijkerwijs niet in staat bent geweest (tijdig) minimum vakantiedagen op te nemen. Ben je tijdens het jaar van opbouw en/of de aanvang van de vervaltermijn zijnde hierboven genoemde zes maanden - voldoende herstelt om te re-integreren, neem dan uiterlijk gedurende (het restant van) de vervaltermijn de minimum vakantiedagen op. Wanneer je re-integreert heeft Prokx het recht om jou op te dragen minimum vakantiedagen voor afloop van de vervaltermijn op te nemen, tenzij je redelijkerwijs niet in staat bent (tijdig) minimum vakantiedagen op te nemen. 10

11 7. Overige bepalingen Operaties zonder medische grondslag Operaties of ingrepen zonder medische grondslag (meestal cosmetische operaties) en de daarbij behorende uitval op het werk worden in principe niet als ziek zijn beschouwd. De tijd die je hierdoor afwezig bent van je werk, wordt normaliter afgeschreven van jouw verloftegoed (vakantie uren). Wanneer er een medische noodzaak is, toon dit dan aan door een verklaring van de arts te overhandigen aan de P&O Adviseur. Regelmatig verzuim wegens ziekte Als je 3 keer of vaker ziek bent in het voortschrijdende jaar, ontvangt jouw leidinggevende van de P&O Adviseur hiervan een overzicht. Mogelijk wordt er een frequent verzuimgesprek ingepland, om samen te kijken naar de redenen van verzuim en wat eraan te doen is. 11

12 BIJLAGE 1: Instelling per land Land België Bulgarije Cyprus Denemarken Duitsland Engeland Estland Finland Frankrijk Griekenland Hongarije Ierland IJsland Israël Italië Kaapverdië Kroatië Letland Litouwen Luxemburg Malta Marokko Noorwegen Oostenrijk Polen Portugal Roemenië Slovenië Slowakije Spanje Tsjechië Tunesië Turkije Zweden Instelling RIZIV Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering Mutualiteit Regionale diensten van het Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid The social Insurance services Dagpengeudvalget (commissie voor ziekengeld) AOK Allgemeine Ortskrankenkasse Departement of Social Security Eesti Haigekassa KELA Kansaneläkelaitos CNAMTS Caisse nationale d l assurance maladie des travailleurs salaries IKA Idryma Koinonikon Asphaliseon ONYF Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság Department of Social, Community and Family Affairs Tryggingastofnun risikins (nationaal instituut voor sociale zekerheid) National Insurance Institute INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (nationaal instituut voor sociale voorzieningen) INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (nationaal instituut voor sociale voorzieningen) HZMO Hrvatski Zavod Za Mrovinsko Osiguranje Sredisnja Sluzba Labkläjïbas ministrija (minsterie van welzijn) SODRA Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Association Luxembourgoise des organismes de sécurité Sociale Dipartiment as Sigurtà Socjali (ministerie van sociale zekerheid) CNSS Caisse Nationale de la Securité Sociale Foketrygdkontoret for utenlandersaker (nationaal sociaal verzekeringsinstituut) Gebietskrankenkasse ZUS Zakład UbezpieczeńSpołecznuych Administraçoes Regional de Saude Centros de Saude Casa de asigurari de sanatate (Ziekteverzekeringsfonds) ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ziekteverzekeringsinstituut van Slovenië) Sociálna Poistovňa (sociaal verzekeringsinstituut) INSS Instituto Nacional de la Seguridad Social (nationaal sociaal verzekeringsinstituut) CSSA Ceská správa sociálního zabezpečení (Tsjechisch sociaal zekerheidsinstituut) CNSS Caisse Nationale de la Sécurité Sociale SSK Sosyal Sigortalar Kurumu Forsakringskassa 12

Omgaan met verzuim. Verzuimprotocol. Samen de beste werkgever

Omgaan met verzuim. Verzuimprotocol. Samen de beste werkgever Omgaan met verzuim Verzuimprotocol Samen de beste werkgever Inhoud 1. Algemeen 3 2. Ziek- en herstelmeldingen 4 3. Loondoorbetaling bij ziekte 7 4. Verzuimbegeleiding en controle door Persoonality Payrolling

Nadere informatie

Omgaan met verzuim. Verzuimprotocol. Samen de beste werkgever

Omgaan met verzuim. Verzuimprotocol. Samen de beste werkgever Omgaan met verzuim Verzuimprotocol Samen de beste werkgever Inhoud 1. Algemeen 3 2. Ziek- en herstelmeldingen 4 3. Loondoorbetaling bij ziekte 6 4. Verzuimbegeleiding en controle door Persoonality en de

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. HCXS verzuimprotocol, versie mei 2013, 2013-05-12

VERZUIMPROTOCOL. HCXS verzuimprotocol, versie mei 2013, 2013-05-12 VERZUIMPROTOCOL 1. Ziekmelding U bent als werknemer verplicht op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid daarvan telefonisch melding te doen aan Human Capital XS, verder te noemen: HCXS, en aan uw leidinggevende

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol In Person Payroll T

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol In Person Payroll T Verzuimprotocol 1. Ziekmelding U bent als werknemer verplicht op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid daarvan telefonisch melding te doen aan In Person Payroll en aan uw leidinggevende en wel zo vroeg

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement. Novon - Pre Intens.

Ziekteverzuimreglement. Novon - Pre Intens. Ziekteverzuimreglement Novon - Pre Intens. Inhoud Inleiding 1. De ziekmelding 2. Informatieverplichting 3. Thuis blijven 4. Afspraak bedrijfsarts of verzuimbegeleider 5. Aangepast werk 6. Herstelbevordering

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Inleiding Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met uitzenden en arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5.

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5. VERZUIMPROTOCOL Inhoud 1. De ziekmelding 2. Informatieverplichting 3. Bereikbaarheid 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager 5. Aangepast werk 6. Herstelbevordering 7. Andere arbeid tijdens ziekte 8. Herstelmelding

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Verzuimreglement WorkingStyle 2014

Verzuimreglement WorkingStyle 2014 Verzuimreglement WorkingStyle 2014 Inhoudsopgave Pagina Inleiding. 2 1. De aanvraag voor verzuimverlof. 3 2. Informatieverplichting.. 3 3. Thuis blijven... 4 4. Afspraak bedrijfsarts of VerzuimCoördinator...

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

Werken binnen de EU/EER

Werken binnen de EU/EER Werken binnen de EU/EER Inhoud Inleiding 2 Afspraken en regels over sociale verzekeringen in de EU/EER 2 In welk land bent u verzekerd? 6 Wat gebeurt er als u ziek wordt in een EU/EER-lidstaat? 9 Wat gebeurt

Nadere informatie

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Ingevolge de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) behoudt de werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70%

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Voor onze opdrachtgever en Mettom ben jij het belangrijkste kapitaal. Daarom is het van belang dat je gezond blijft en lekker in je vel zit.

Voor onze opdrachtgever en Mettom ben jij het belangrijkste kapitaal. Daarom is het van belang dat je gezond blijft en lekker in je vel zit. VOORSCHRIFTEN BIJ ZIEKTEVERZUIM www.mettom.nl Definities Werkgever: Mettom is jouw juridische werkgever. Mettom verzorgt je salarisbetaling en je bent in dienst van Mettom (Mettom). Opdrachtgever: dit

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Verzuimprotocol Afdeling P&O 1. Verzuimmelding Picasso Lyceum Bij verzuim meldt de medewerker zich op de eerste verzuimdag (maandag t/m vrijdag) voor

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 7 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 januari 2016 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

verzuimreglement juli 2014

verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement randstad health@work U bent uitzendkracht van (een van de onderdelen van) Randstad en u bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu Verzuimprotocol Ziek en wat nu Inleiding Wie ziek is, wil zo snel mogelijk weer beter worden. Maar als een werknemer ziek wordt heeft niet alleen hij, maar ook zijn werkgever er belang bij dat er sprake

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over ziek zijn.

Alles wat je moet weten over ziek zijn. Alles wat je moet weten over ziek zijn. Voor leerlingen-werknemers (BBL) 1 november 2016 Word snel weer beter! Ziek zijn is heel vervelend. Voor jou, omdat je je niet goed voelt en je daardoor niet kan

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Toepassingsgebied Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met het ter beschikking

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING Jouw rechten en plichten november 2016 VOORWOORD Als je ziek bent, moet je je aan de regels houden. Maar dat geldt ook voor je werkgever en de bedrijfsarts. In dit

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Select

Ziekteverzuimreglement Payroll Select Ziekteverzuimreglement Payroll Select Inleiding Dit Ziekteverzuimreglement is bestemd voor alle medewerkers die bij Payroll Select Diensten B.V. en Payroll Select CC Diensten B.V. (nader te noemen; Payroll

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel.

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel. VERZUIMPROTOCOL Een andere kijk op ziekte en arbeidsongeschiktheid De laatste jaren is de visie op ziekte in relatie tot arbeidsongeschiktheid veranderd. In het verleden werd ziekte vaak gelijkgesteld

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

Goed werkgeverschap doe je met elkaar!

Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Ziekteverzuimreglement Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Inhoudsopgave: 1. REGELING BIJ ZIEKTE... 3 1.1. Ziek- en hersteldmeldingen... 3 1.2. Uitkering bij ziekte... 3 BIJLAGEN... 4 1. Controlevoorschriften

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij CSU aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

Verzuim Protocol. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Protocol. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Protocol Opgemaakt door Human Resource Management Doelgroep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.info colofon Verzuimprotocol Verzuimprotocol schrijft voor hoe iedere

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Onderwerpen Einde arbeidsovereenkomst Controle bij ziekte Verplichtingen van de werknemer Sancties Ziekte bij arbeidsconflicten Ziekte en ontslag Mogelijke

Nadere informatie

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L REGELS BIJ ZIEKTE. Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L Inleiding Verzuimen is geen pretje. Niet voor de werknemer en niet voor de werkgever. Wij gaan er dan ook vanuit dat wie vanwege ziekte moet

Nadere informatie

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig?

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig? Verzuimprotocol Ons uitgangspunt is dat we ziekteverzuim zoveel mogelijk willen voorkomen. Goede arbeidsomstandigheden en een prettige werksfeer staan bij ons voorop. Desondanks kan het gebeuren dat je

Nadere informatie

Ziekmelding en Verzuimprotocol.

Ziekmelding en Verzuimprotocol. Ziekmelding en Verzuimprotocol. Het verzuimbeleid van VDVI is er op gericht om medewerkers zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren, waarbij met bijvoorbeeld aangepast werk gestreefd

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL Handboek Dit handboek omvat instructies omtrent verzuim. Lees het aandachtig door zodat je op de hoogte bent van de regels. WWW.WORXX.NL verzuimreglement ii Inhoud verzuimreglement 2 Ziekmelding..............................

Nadere informatie

WS04-CPP006101 Algemene Arbeidsvoorwaarden

WS04-CPP006101 Algemene Arbeidsvoorwaarden WS04-CPP006101 Algemene Arbeidsvoorwaarden Inhoudsopgave Algemene Arbeidsvoorwaarden 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Toepasselijkheid 5 Artikel 3 Inschrijving 6 Artikel 4 Indiensttreding 6 Artikel 5

Nadere informatie

Goed werkgeverschap doe je met elkaar!

Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Ziekteverzuimreglement Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Inhoudsopgave: 1. REGELING BIJ ZIEKTE... 3 1.1. Ziek- en hersteldmeldingen... 3 1.2. Uitkering bij ziekte... 3 BIJLAGEN... 4 1. Controlevoorschriften

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Bijlage VGM & Verzuimprotocol

Bijlage VGM & Verzuimprotocol Bijlage VGM & Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 2 2. Ziekmelding / Aanvraag verzuimverlof 3 Arbeidsconflict? 3 3. Activiteiten tijdens arbeidsongeschiktheid 3 Thuisblijven 3 Maak bezoek mogelijk

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 B&W.nr. 10.0830, d.d. 17 augustus 2010 Aanbiedingsformulier Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Het als bijlage 1 toegevoegde Verzuimprotocol

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Wij willen graag het Suikerfeest vieren. Alles wat u moet weten over luxeverzuim en verlof. Wij willen met het hele gezin een wereldreis maken

Wij willen graag het Suikerfeest vieren. Alles wat u moet weten over luxeverzuim en verlof. Wij willen met het hele gezin een wereldreis maken Gemeente Den Haag Wij willen met het hele gezin een wereldreis maken Mijn broer gaat trouwen en ik wil er graag bij zijn Wij willen graag het Suikerfeest vieren Alles wat u moet weten over luxeverzuim

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT RAAAK PERSONEEL Controlevoorschriften voor (ex-)medewerkers die onder de Ziektewet vallen

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT RAAAK PERSONEEL Controlevoorschriften voor (ex-)medewerkers die onder de Ziektewet vallen ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT RAAAK PERSONEEL Controlevoorschriften voor (ex-)medewerkers die onder de Ziektewet vallen Hierbij ontvangt u het verzuimreglement, van toepassing op alle medewerkers met een dienstverband

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Pagina 1 van 13 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie

IK BEN ZIEK. FNV HELPT! Informatie voor werknemers

IK BEN ZIEK. FNV HELPT! Informatie voor werknemers IK BEN ZIEK. FNV HELPT! Informatie voor werknemers Moet ik mijn leidinggevende vertellen waarom ik me ziek meld? Wat moet ik doen als mijn leidinggevende het niet eens is met de bedrijfsarts? Mag ik iemand

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Wij willen graag het suikerfeest vieren. Alles wat u moet weten over luxe verzuim en verlof. Wij willen met het hele gezin een wereldreis maken

Wij willen graag het suikerfeest vieren. Alles wat u moet weten over luxe verzuim en verlof. Wij willen met het hele gezin een wereldreis maken Gemeente Den Haag Mijn broer gaat trouwen en ik wil er graag bij zijn Wij willen met het hele gezin een wereldreis maken Wij willen graag het suikerfeest vieren Alles wat u moet weten over luxe verzuim

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1251, d.d. 4 december 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging verzuimprotocol BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. Het als bijlage 1 opgenomen verzuimprotocol vast te

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid kortdurend

Arbeidsongeschiktheid kortdurend Titel: Arbeidsongeschiktheid van personeel *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.28 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: Status: Vastgesteld Datum: Mei

Nadere informatie