Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5."

Transcriptie

1 VERZUIMPROTOCOL

2 Inhoud 1. De ziekmelding 2. Informatieverplichting 3. Bereikbaarheid 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager 5. Aangepast werk 6. Herstelbevordering 7. Andere arbeid tijdens ziekte 8. Herstelmelding 9. Deskundigenoordeel 10. De opbouw van vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid 11. Vakantie tijdens ziekte 12. Ziekte bij verblijf/vakantie in binnen- en buitenland 13. Bezoek behandelaar 14. Arbeidsconflict 15. Spanningen in privésfeer 16. Bedrijfsfaciliteiten/bedrijfseigendommen 17. Hulpmiddelen/werkplekonderzoek 18 Sancties 19. Regres 20. Tot slot

3 Inleiding Voor je ligt het vernieuwde verzuimprotocol. Het verzuimprotocol is vernieuwd omdat Pluryn per 1 januari 2012 gaat samenwerken met arbodienstverlener VerzuimReductie. Zoals in de begeleidende brief is aangegeven is de aanpak van VerzuimReductie erop gericht dat er bij ziekte intensief wordt meegekeken door een casemanager van VerzuimReductie. Leidinggevenden krijgen hierdoor meer ruimte om energie te steken in duurzame inzetbaarheid, zoals werken aan vitaliteit, talentmanagement, boeien en binden van personeel. In verband met de Wet Verbetering Poortwachter is het van belang dat er een duidelijk verzuimprotocol aanwezig is. Zowel de werknemer als de werkgever moeten precies weten wat er van hun wordt verlangd en waar ze aan toe zijn in bepaalde situaties. Zowel werknemer als werkgever dienen zich dan ook altijd te houden aan het verzuimprotocol. Het verzuimprotocol komt wellicht wat streng en zakelijk over. De insteek is dat dit document in redelijkheid en billijkheid wordt toegepast. De Wet Verbetering Poortwachter is erop gericht om de zieke werknemer (Voor de leesbaarheid van dit reglement wordt gesproken over werknemer en hij. Uiteraard kan daarvoor ook werkneemster en zij gelezen worden) zo snel mogelijk te re-integreren in zijn eigen werk. Als dit niet meteen mogelijk is zullen de werkgever en werknemer samen moeten kijken of er mogelijkheden zijn tot het verrichten van aangepast werk binnen het bedrijf of desnoods bij een andere werkgever. De huidige wet- en regelgeving is dermate veranderd dat de verantwoordelijkheden voor de werkgever en werknemer veel groter zijn dan voorheen. Met de komst van de Wet Verlenging Loondoorbetalingverplichting, die per 1 januari 2004 van kracht is, moet de werkgever de zieke werknemer 2 jaar (104 weken) doorbetalen in plaats van 1 jaar (52 weken). Een eventuele WIA uitkering zal pas na 104 weken worden uitgekeerd. De werknemer en werkgever dienen dan een volledig re-integratieverslag bij de WIA aanvraag in te leveren. Het re-integratieverslag wordt beoordeeld op administratieve volledigheid en er wordt gekeken of de juiste stappen genomen zijn in het voorafgaande traject. Als het UWV oordeelt dat het verslag administratief en/of inhoudelijk niet volledig is, dan kan het UWV forse sancties opleggen aan de werkgever en/of de werknemer (maximaal 52 weken). Voor meer informatie over de Wet Verbetering Poortwachter(WVP) verwijzen we naar de website van het UWV:

4 1. De ziekmelding Als je je door ziekte en/of ongeval niet in staat acht om te werken, dan neem je zo snel mogelijk contact op met je leidinggevende, ook op de dagen dat je geen dienst hebt (roostervrije dag of vakantiedag) en er toch redenen zijn om verzuimcontact te hebben met je leidinggevende. Ook neem je contact op met VerzuimReductie tussen uur en uur. Of direct als je na uur ziek wordt, VerzuimReductie is tot uur bereikbaar. Je dient je persoonlijk ziek te melden, alleen in uiterste noodzaak mag de ziekmelding door iemand anders worden gedaan. Daarnaast informeer je je collega s zoals je onderling hebt afgesproken op de werkplek. Wanneer je op zaterdag of zondag ziek wordt en je staat ingepland om te werken, meldt je dit direct op je werkplek of conform afspraken die op de werkplek gelden en op maandag bij VerzuimReductie en je direct leidinggevende tussen 8.30 en uur. Als je je zonder geldige reden niet volgens de procedure ziek meldt, is het mogelijk dat de ziekmelding niet wordt geaccepteerd en zal Pluryn je afwezigheid beschouwen als een verlofdag of als onbetaald verlof. De gemaakte afspraken zijn niet vrijblijvend. Bij een vervolgcontact zal o.a. worden besproken wat de stand van zaken is. Als je niet op je eigen adres aanwezig bent, geef je bij de ziekmelding aan Pluryn en VerzuimReductie door wat het verpleegadres is en op welk telefoonnummer je bereikbaar bent. De beoordeling van de ziekmelding wordt door je leidinggevende in overleg met VerzuimReductie gedaan, waarbij eventueel de bedrijfsarts een bindende uitspraak zal doen met betrekking tot je arbeidsongeschiktheid. Iedere ziekmelding wordt geregistreerd door VerzuimReductie.

5 Pluryn is bereikbaar op telefoonnummer: VerzuimReductie is bereikbaar op telefoonnummer: (074) Informatieverplichting Gezien je re-integratieverplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter vraagt de casemanager van VerzuimReductie je zo veel mogelijk relevante informatie te verstrekken die met je arbeidsongeschiktheid te maken heeft. VerzuimReductie heeft tegenover Pluryn een geheimhoudingsplicht en zal zonder jouw toestemming geen informatie doorgeven. Bij het eerste contact met VerzuimReductie zal dit met je worden besproken. Je dient wel zelf met jouw leidinggevende contact te houden en deze te informeren over de te verwachten duur van het ziekteverzuim, de beperkingen en mogelijkheden tot het verrichten van aangepast werk. VerzuimReductie werkt samen met verschillende artsenorganisaties en heeft de taak om in gezamenlijk overleg met jou de mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen. De casemanagers adviseren jou en Pluryn over de eventuele mogelijkheden tot het verrichten van aangepast werk en adviseren over te nemen acties. Onder relevante informatie wordt verstaan: telefoonnummer en (verpleeg)adres, vermoedelijke duur van de ziekte, of ziekte verband houdt met een arbeidsongeval, of er sprake is van een verkeerongeval.

6 3. Bereikbaarheid Pluryn of VerzuimReductie moeten altijd in de gelegenheid gesteld worden om je te bezoeken tijdens jouw arbeidsongeschiktheid. Eventuele problemen die dat zouden kunnen verhinderen moet je vooraf kenbaar maken. Binnen redelijke grenzen wordt van je verwacht dat je deze problemen oplost. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager Je bent verplicht gehoor te geven aan een oproep voor een bezoek aan de bedrijfsarts of de casemanager. Mocht je verhinderd zijn, dan dien je dit direct (minimaal 24 uur voor het geplande consult) na ontvangst van de uitnodiging te bespreken met Pluryn en VerzuimReductie onder vermelding van de reden van verhindering. VerzuimReductie maakt alleen indien strikt noodzakelijk een andere afspraak. Je bent ook verplicht mee te werken aan een relevant medisch onderzoek door of in opdracht van de bedrijfsarts. Vanuit de wet- en regelgeving is het van groot belang dat de afspraak bij de bedrijfsarts en de casemanager plaatsvindt. Reden van een eventuele verhindering kunnen zijn dat je onvervoerbaar bent of dat je een afspraak bij een behandelaar hebt. Bij het niet verschijnen zonder tegenbericht kan Pluryn besluiten de kosten die hieruit voortvloeien bij je in rekening te brengen. Ten aan zien van je eigen reintegratieverplichtingen ben je zelf verantwoordelijk voor de consequenties van het niet meewerken aan een medisch onderzoek.

7 5. Aangepast werk en passend werk Er wordt van je verwacht dat je alle informatie verstrekt aan Pluryn en VerzuimReductie, op basis waarvan kan worden vastgesteld welke werkzaamheden je nog wel kan verrichten, rekening houdend met jouw beperkingen. De eventueel aangeboden werkzaamheden mogen het genezingsproces uiteraard niet nadelig beïnvloeden. VerzuimReductie zal jou en Pluryn adviseren welke werkzaamheden in jouw situatie als passend kunnen worden beschouwd. Als gedurende de re-integratie duidelijk wordt dat je je eigen werk tijdelijk of blijvend niet meer zult kunnen uitvoeren in de toekomst, en er ook geen ander passend werk voorhanden is bij je eigen werkgever, ben je samen met Pluryn verplicht om bij een andere werkgever naar passend werk te zoeken. Het zogenaamde 2e spoor. Je bent verplicht om aangeboden passend werk te accepteren. De wet- en regelgeving verplicht de werkgever om de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer aangepast werk of ander passend werk te laten doen. De werknemer is op zijn beurt verplicht passend werk te accepteren. Het initiatief daartoe ligt zowel bij de werkgever als bij de werknemer. Van jou wordt dus ook het initiatief verwacht mee te denken over passend werk. VerzuimReductie vraagt, indien nodig, advies aan de bedrijfsarts om vast te stellen welke werkzaamheden je nog kan uitvoeren rekening houdend met jouw beperkingen. Passend werk wordt eerst gezocht in een aanpassing van jouw eigen werk. Als dat geen mogelijkheden biedt, wordt gekeken of er ander werk binnen het bedrijf van Pluryn is dat passend is of passend te maken is. Blijkt ook dat niet mogelijk, dan wordt gezocht naar passend werk bij een andere werkgever. Hoe langer de arbeidsongeschiktheid voortduurt, hoe ruimer het begrip passend moet worden geïnterpreteerd volgens de richtlijnen. Als je van mening bent dat het aangeboden werk niet passend is, kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Zie punt 9.

8 6. Herstelbevordering Je wordt geacht datgene te doen, dat bijdraagt aan het bevorderen van je herstel en na te laten wat je herstel zou kunnen belemmeren. Hierbij wordt beroep gedaan op je eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand. Arbeidsongeschiktheid en je verantwoordelijkheid om de periode van arbeidsongeschiktheid zo kort mogelijk te laten duren, moeten serieus worden genomen. Je dient jezelf tijdens arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk in acht te nemen. Bijvoorbeeld: bij fysieke klachten ga je geen belastende klussen in huis doen, of laat je fysiek belastende hobby s even achterwege. Eventueel schakel je snel je huisarts in om advies in te winnen en laat je je behandelen als dat mogelijk is. 7. Andere arbeid tijdens ziekte Het is niet toegestaan om tijdens arbeidsongeschiktheid zonder schriftelijke toestemming van Pluryn in welke vorm dan ook elders arbeid te verrichten, hetzij betaald of onbetaald. Deze strikte regel is nodig om de discussie te voorkomen of de andere arbeid het herstel heeft belemmerd. Dit geldt ook voor het verrichten van vrijwilligerswerk, burenhulp, etc. 8. Herstelmelding Je hervat je werkzaamheden zodra je je hiertoe in staat acht. De medewerker kan zijn werk altijd op eigen initiatief hervatten in overleg met leidinggevende, tenzij de bedrijfsarts nadrukkelijk heeft gezegd dat dit niet het geval is. Je wordt zelf verantwoordelijk geacht met betrekking tot het (gedeeltelijk) hervatten van je werkzaamheden. Dit wordt niet door je behandelaar(s) vastgesteld. De beoordeling van arbeidsongeschiktheid ligt bij de bedrijfsarts van

9 VerzuimReductie. Je dient zelf de herstelmelding op dezelfde dag door te geven aan je leidinggevende en aan VerzuimReductie. Soms leeft het misverstand dat in geval van arbeidsongeschiktheid de behandelaar(s) bepalen wanneer je de werkzaamheden kunt hervatten. De behandelaar mag geen uitspraken doen over arbeidsongeschiktheid. Wel kan de bedrijfsarts eventueel medische informatie bij behandelaar(s) opvragen, zodat de arbeidsongeschiktheid beter kan worden vastgesteld. Als je daartoe een medische machtiging ontvangt moet je die invullen en terugsturen. Indien je dit niet doet, valt dat vanuit de wetgeving onder de noemer niet meewerken aan je re-integratie. 9. Deskundigenoordeel Loopt de re-integratie onverhoopt vast, omdat er bijvoorbeeld een meningsverschil ontstaat tussen jou en Pluryn en/of VerzuimReductie over de re-integratie? Dan kun je geheel op eigen kosten een onafhankelijk deskundigenoordeel (second opinion) aanvragen bij het UWV. Ook Pluryn kan een deskundigenoordeel aanvragen. : UWV geeft op verzoek van de werkgever of de werknemer een oordeel over de volgende situaties: Kan de werknemer zijn eigen werk doen? Heeft de werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie? Is het werk binnen of buiten het bedrijf dat de werknemer wil of moet doen passend voor de werknemer? Heeft de werkgever genoeg gedaan voor de re-integratie van de werknemer? Het deskundigenoordeel is een oordeel, géén advies. Het kan jou en Pluryn helpen bij de re-integratie. Het UWV doet een uitspraak nadat je bij de verzekeringsarts van het UWV bent geweest en in principe na overleg met de bedrijfsarts. Het doel van het deskundigenoordeel is dat jij en Pluryn het reintegratietraject weer oppakken.

10 10. De opbouw van vakantiedagen tijdens arbeidsongeschiktheid Bij de opbouw van vakantiedagen tijdens volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zijn de wettelijke regels en de CAO van toepassing. Langdurig zieke werknemers bouwen vanaf 1 januari 2012 volledig wettelijke minimumvakantiedagen op. De opbouw van bovenwettelijke dagen is niet in de wet geregeld. 11. Vakantie tijdens ziekte In beginsel is het niet toegestaan om tijdens de duur van de arbeidsongeschiktheid met vakantie te gaan tenzij Pluryn je daarvoor expliciet toestemming geeft. Alvorens toestemming te verlenen, vraagt Pluryn VerzuimReductie advies omtrent medische bezwaren tegen de vakantie. In principe zullen er verlofdagen worden afgeschreven bij vakantie. Uitzonderingssituatie voor medewerkers van het Hoenderloo College en de Bolster(CAO Onderwijs) Voor onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeel met lesgevende en/of behandeltaken geldt dat hij vakantie heeft als de leerlingen dat ook hebben. Bij ziekte in de vakantie hebben deze categorieën geen recht op vakantie op een later tijdstip. Alleen in het geval van zwangerschaps- en bevallingsverlof dat in de zomervakantie valt, kan dat gedeelte van dat verlof op een later tijdstip worden opgenomen. VerzuimReductie stelt bij arbeidsongeschiktheid, via de bedrijfsarts, vast of vakantie medisch bezwaar heeft. Als de vakantie je herstel op enigerlei wijze zou kunnen belemmeren, krijg je bijvoorbeeld geen toestemming. Als de bedrijfsarts aangeeft dat er medisch geen bezwaren zijn, wordt het verlof in overleg met Pluryn toegekend. Tijdens vakantie zal er altijd volledige verlofdagen worden afgeschreven van jouw vakantiedagensaldo, tenzij jij en Pluryn anders zijn overeengekomen.

11 Zieke werknemers kunnen niet worden verplicht om de wettelijke minimum vakantiedagen op te nemen. De werkgever kan niet zo maar vakantiedagen afboeken van een zieke werknemer. Maar als een zieke werknemer geen vakantiedagen opneemt, terwijl hij daar redelijkerwijs wel toe in staat is, komen de niet opgenomen dagen te vervallen na het vervallen van de vervaltermijn (wettelijk minimum vakantiedagen komen een half jaar na afloop van het opbouwjaar te vervallen). 12. Ziekte tijdens verblijf/vakantie in binnen- en buitenland. Mocht je tijdens vakantie/verblijf in binnen- en buitenland ziek worden, dan dien je je ziek te melden zoals aangegeven bij punt 1 van dit ziekteverzuimreglement. Ook in het buitenland moet je je onder behandeling laten stellen van een arts en je melden bij het Centraal Medisch Meldpunt in het land waar je verblijft (niet elk land heeft een medisch meldpunt). Bij de ziekmelding geef je aan Pluryn en aan VerzuimReductie het verblijfadres en het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent door. De eerste ziektedag is de dag waarop je je meldt, mits je natuurlijk aan alle gestelde voorwaarden hebt voldaan. Jouw behandelend arts zal een schriftelijke verklaring moeten opstellen in Engelse taal, met daarin de onderstaande gegevens verwerkt: Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de behandelend arts Datum van het consult/behandeling(en) Aard van de ziekte/het ongeval Duur van de herstelperiode De toegepaste behandeling Eventuele voorgeschreven medicatie De casemanager zal je aangeven waar de verklaring naar toe gestuurd moet worden. Mocht je niet terug kunnen komen naar Nederland en langer in het buitenland verblijven dan je geplande vakantie dan moet je daar ook een verklaring in Engelse taal van hebben van de behandelend arts en van het Centraal Medisch Meldpunt. VerzuimReductie zal, in samenwerking met de bedrijfsarts, aan de hand van die verklaringen, beoordelen of je medisch gezien kunt terugkeren naar Nederland. De

12 casemanager Verzuim zal je aangeven waar de verklaring naar toe gestuurd moet worden. Het is van groot belang dat bij ziekte tijdens vakantie/verblijf in het binnen-/buitenland de bovenstaande voorwaarden strikt worden nageleefd. De verklaringen die moeten worden gefaxt zijn van essentieel belang voor het accepteren van het ziekteverlof. Anders wordt de ziekmelding niet geaccepteerd. Redelijkerwijs wordt van je verlangd dat je alles in het werk stelt om zo spoedig mogelijk terug te komen naar Nederland. Namen van Centraal Medisch Meldpunten in diverse landen: National Health Care Engeland Caisse Nationale d Assurance Maladie Frankrijk Algemeine Ortskrankenkasse Duitsland Instituut voor sociale verzekeringen Turkije Caisse Nationale de la Securite Sociale Marokko Instituto Nacional de Prevision Spanje Caixa de Previdencia Portugal Irdyma Koinonikan Asphaliseon (I.K.A.) Griekenland Je kunt de telefoonnummers en de adressen opvragen bij de casemanager van VerzuimReductie. In landen waar geen Centraal Medisch Meldpunt is kan de verklaring van de behandelend arts worden verstuurd. 13. Bezoek behandelaar In principe zul je moeten proberen om het bezoek aan een behandelaar buiten werktijd te laten plaatsvinden. Er wordt van je verwacht dat je de bezoeken probeert in te plannen op die tijden dat je normaal gesproken niet hoeft te werken.

13 14. Arbeidsconflict Conflicten tussen jou en Pluryn of met collega s hoeft op zich geen reden te zijn om je ziek te melden. Je moet in dat geval alles in het werk stellen om het conflict op te lossen. Mocht het conflict naar je mening onoplosbaar zijn, dan dien je contact op te nemen met je direct leidinggevende, iemand anders van het management, of met iemand van de afdeling HR. Zij kunnen wellicht bemiddelen in het conflict of je helpen het op een andere manier op te lossen. Mocht een conflict ervoor zorgen dat je je werkzaamheden niet kunt uitvoeren en het conflict is onoplosbaar naar jouw mening, dan dien je dit ook met VerzuimReductie te bespreken. VerzuimReductie kan eventueel zorgen dat er wordt bemiddeld tussen jou en Pluryn. Zo nodig kunnen er duidelijke werkafspraken worden gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd. Volgt er een ziekmelding dan zal de bedrijfsarts een bindend advies moeten uitbrengen. Tevens kan er geadviseerd worden een deskundigenoordeel aan te vragen. 15. Ziekmelding als gevolg van spanningen in de privésfeer In principe zijn spanningen in de privésfeer geen reden om je ziek te melden. Mocht je toch niet in staat zijn om je werkzaamheden te verrichten als gevolg van spanningen in de privésfeer, dan zal VerzuimReductie met je gaan kijken wat er wel mogelijk is. Er kan gezocht worden naar een andere vorm van verlof in overleg met je leidinggevende.

14 16. Arbeidsongeschiktheid en bedrijfsfaciliteiten/bedrijfseigendommen Tijdens arbeidsongeschiktheid/afwezigheid langer dan een maand, heeft Pluryn het recht: de telefoonkostenvergoeding stop te zetten; de mobiele telefoon van het werk in te nemen; de bedrijfsauto in te nemen conform afspraken in het leasecontract (de fiscale bijtelling wordt aangepast); de uitbetaling van de woon-werkvergoeding stop te zetten; de uitbetaling van de onkostenvergoeding stop te zetten. In principe is bovenstaande het uitgangspunt. Mocht je met Pluryn tot andere afspraken komen, dan zal dat schriftelijk worden vastgelegd. 17. Arbeidsongeschiktheid en hulpmiddelen/werkplekonderzoek Eventuele werkplekonderzoeken en aanvraag voor hulpmiddelen in verband met je arbeidsongeschiktheid bespreek je met VerzuimReductie. VerzuimReductie zal advies uitbrengen aan Pluryn. Pluryn neemt de uiteindelijke beslissing na overleg met VerzuimReductie. De beslissing in deze is bindend.

15 18. Sancties bij overtreding/niet nakomen van het ziekteverzuimreglement Pluryn heeft het recht (en de plicht) om in geval van overtreding van het ziekteverzuimreglement of niet meewerken aan re-integratie, passende sancties te treffen. Sancties dienen door Pluryn schriftelijk te worden bevestigd. Je kunt je tegen eventuele sancties verweren door een gesprek aan te gaan of schriftelijk te reageren. De Wet Verbetering Poortwachter legt bij zowel de werkgever als de werknemer een aantal belangrijke taken en verplichtingen neer. Beiden zijn verplicht om werkhervatting/re-integratie te bevorderen. Mogelijke sancties zijn o.a.: inhouden van verlofdagen; dagen niet uitbetalen (onbetaald verlof); een officiële waarschuwing; opschorten of stopzetten van de loondoorbetaling; ontslag. Redenen voor het overgaan tot sancties zijn o.a.: niet op tijd of niet volgens de procedure ziek melden; niet bereikbaar zijn op de afgesproken tijden (oncontroleerbaar); niet op de door jou aangegeven telefoonnummer(s) bereikbaar zijn (oncontroleerbaar); niet thuis dan wel op het verpleegadres aanwezig zijn (oncontroleerbaar); niet verschijnen op de afspraak met de bedrijfsarts en/of casemanager; in een andere vorm niet meewerken aan re-integratie; iedere overtreding van het ziekteverzuimreglement.

16 19. Regres/verhaal op derden Als je in verband met je arbeidsongeschiktheid een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden jegens derden heb je de verplichting om op verzoek van Pluryn door middel van een akte van cessie jouw aanspraken tot vergoeding van schade tegen derden aan Pluryn over te dragen. Als jouw arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door bijvoorbeeld een ongeval waarbij de andere partij schuldig is, kan Pluryn een deel van de kosten van jouw arbeidsongeschiktheid verhalen op (de verzekering) van de schuldige partij. Je moet dat melden bij de ziekmelding en de bescheiden die nodig zijn voor dat verhaal aan Pluryn overleggen. 20. Tot slot In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet neemt Pluryn een beslissing. Pluryn Oosterbeek, december 2011

Ziekteverzuimreglement. Novon - Pre Intens.

Ziekteverzuimreglement. Novon - Pre Intens. Ziekteverzuimreglement Novon - Pre Intens. Inhoud Inleiding 1. De ziekmelding 2. Informatieverplichting 3. Thuis blijven 4. Afspraak bedrijfsarts of verzuimbegeleider 5. Aangepast werk 6. Herstelbevordering

Nadere informatie

Verzuimreglement WorkingStyle 2014

Verzuimreglement WorkingStyle 2014 Verzuimreglement WorkingStyle 2014 Inhoudsopgave Pagina Inleiding. 2 1. De aanvraag voor verzuimverlof. 3 2. Informatieverplichting.. 3 3. Thuis blijven... 4 4. Afspraak bedrijfsarts of VerzuimCoördinator...

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT. Inhoud. Inleiding

VERZUIMREGLEMENT. Inhoud. Inleiding VERZUIMREGLEMENT Inhoud Inleiding 1. De verzuimmelding 2. Informatieverplichting 3. Thuis blijven 4. Afspraak bedrijfsarts of Casemanager 5. Aangepast werk 6. bevordering werkhervatting 7. Andere arbeid

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Ingevolge de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) behoudt de werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70%

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Inleiding Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met uitzenden en arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 B&W.nr. 10.0830, d.d. 17 augustus 2010 Aanbiedingsformulier Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Het als bijlage 1 toegevoegde Verzuimprotocol

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel.

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel. VERZUIMPROTOCOL Een andere kijk op ziekte en arbeidsongeschiktheid De laatste jaren is de visie op ziekte in relatie tot arbeidsongeschiktheid veranderd. In het verleden werd ziekte vaak gelijkgesteld

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij CSU aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BSD/2016.558 RIS294761 VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel 7:9 lid 4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING Jouw rechten en plichten november 2016 VOORWOORD Als je ziek bent, moet je je aan de regels houden. Maar dat geldt ook voor je werkgever en de bedrijfsarts. In dit

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu Verzuimprotocol Ziek en wat nu Inleiding Wie ziek is, wil zo snel mogelijk weer beter worden. Maar als een werknemer ziek wordt heeft niet alleen hij, maar ook zijn werkgever er belang bij dat er sprake

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. HCXS verzuimprotocol, versie mei 2013, 2013-05-12

VERZUIMPROTOCOL. HCXS verzuimprotocol, versie mei 2013, 2013-05-12 VERZUIMPROTOCOL 1. Ziekmelding U bent als werknemer verplicht op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid daarvan telefonisch melding te doen aan Human Capital XS, verder te noemen: HCXS, en aan uw leidinggevende

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Ziekmelding en Verzuimprotocol.

Ziekmelding en Verzuimprotocol. Ziekmelding en Verzuimprotocol. Het verzuimbeleid van VDVI is er op gericht om medewerkers zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren, waarbij met bijvoorbeeld aangepast werk gestreefd

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Verzuimprotocol Afdeling P&O 1. Verzuimmelding Picasso Lyceum Bij verzuim meldt de medewerker zich op de eerste verzuimdag (maandag t/m vrijdag) voor

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1251, d.d. 4 december 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging verzuimprotocol BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. Het als bijlage 1 opgenomen verzuimprotocol vast te

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 7 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 januari 2016 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Verzuim- en Reïntegratieprotocol

Verzuim- en Reïntegratieprotocol Verzuim- en Reïntegratieprotocol Vastgesteld d.d. 25 januari 2011 Introductie Een open communicatie, respect voor elkaar en heldere afspraken zijn voorwaarden om prettig te werken. Esprit hecht hier veel

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL Handboek Dit handboek omvat instructies omtrent verzuim. Lees het aandachtig door zodat je op de hoogte bent van de regels. WWW.WORXX.NL verzuimreglement ii Inhoud verzuimreglement 2 Ziekmelding..............................

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Toepassingsgebied Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met het ter beschikking

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L REGELS BIJ ZIEKTE. Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L Inleiding Verzuimen is geen pretje. Niet voor de werknemer en niet voor de werkgever. Wij gaan er dan ook vanuit dat wie vanwege ziekte moet

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

verzuimreglement juli 2014

verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement randstad health@work U bent uitzendkracht van (een van de onderdelen van) Randstad en u bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig?

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig? Verzuimprotocol Ons uitgangspunt is dat we ziekteverzuim zoveel mogelijk willen voorkomen. Goede arbeidsomstandigheden en een prettige werksfeer staan bij ons voorop. Desondanks kan het gebeuren dat je

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT RAAAK PERSONEEL Controlevoorschriften voor (ex-)medewerkers die onder de Ziektewet vallen

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT RAAAK PERSONEEL Controlevoorschriften voor (ex-)medewerkers die onder de Ziektewet vallen ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT RAAAK PERSONEEL Controlevoorschriften voor (ex-)medewerkers die onder de Ziektewet vallen Hierbij ontvangt u het verzuimreglement, van toepassing op alle medewerkers met een dienstverband

Nadere informatie

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)»,

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)», «Initialen voorvoegsel achternaam (incl. titel)» «Adresregel 1 (straat - huisnr)» «Adresregel 2 (toevoeging)» «Adresregel 3 (postc - wpl)» «Adresregel 4 (land)» Postbus 1806 3000 BV Rotterdam Calandstraat

Nadere informatie

Vakantiewetgeving m.i.v. 1 januari 2012

Vakantiewetgeving m.i.v. 1 januari 2012 Vakantiewetgeving m.i.v. 1 januari 2012 Wet houdende het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid kortdurend

Arbeidsongeschiktheid kortdurend Titel: Arbeidsongeschiktheid van personeel *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.28 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: Status: Vastgesteld Datum: Mei

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis

Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis Inhoudsopgave Inleiding Wat moet de medewerker doen als hij/zij ziek is? Wat doet de leidinggevende? Wat doet de bedrijfsverpleegkundige en bedrijfsarts? Wat doet

Nadere informatie

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Onderwerpen Einde arbeidsovereenkomst Controle bij ziekte Verplichtingen van de werknemer Sancties Ziekte bij arbeidsconflicten Ziekte en ontslag Mogelijke

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement. Behorende bij het Gezondheidsbeleid bij ziekteverzuim en re-integratie

Ziekteverzuimreglement. Behorende bij het Gezondheidsbeleid bij ziekteverzuim en re-integratie Ziekteverzuimreglement Behorende bij het Gezondheidsbeleid bij ziekteverzuim en re-integratie Uitgifte: Human Resources, unit Organisatie en Zorgopleidingen, 1 januari 2014 1 Inhoudsopgave ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Goed werkgeverschap doe je met elkaar!

Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Ziekteverzuimreglement Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Inhoudsopgave: 1. REGELING BIJ ZIEKTE... 3 1.1. Ziek- en hersteldmeldingen... 3 1.2. Uitkering bij ziekte... 3 BIJLAGEN... 4 1. Controlevoorschriften

Nadere informatie

Controlevoorschriften tijdens ziekte. De Banketgroep BV. haar dochtervennootschappen

Controlevoorschriften tijdens ziekte. De Banketgroep BV. haar dochtervennootschappen Controlevoorschriften tijdens ziekte De Banketgroep BV en haar dochtervennootschappen Van toepassing vanaf 1 januari 2012 Controlevoorschriften tijdens ziekte Inleiding De Banketgroep vindt het belangrijk

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. Het ABC van UN1EK. Versie: 001 Versiedatum:

Kwaliteitshandboek. Het ABC van UN1EK. Versie: 001 Versiedatum: Onze missie UN1EK wil kinderen van 0 tot 13 jaar hun talenten laten ontwikkelen en hen begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers die, in balans met zichzelf en hun omgeving,

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Goed werkgeverschap doe je met elkaar!

Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Ziekteverzuimreglement Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Inhoudsopgave: 1. REGELING BIJ ZIEKTE... 3 1.1. Ziek- en hersteldmeldingen... 3 1.2. Uitkering bij ziekte... 3 BIJLAGEN... 4 1. Controlevoorschriften

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Pagina 1 van 13 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie