de Bibliotheek^ Oostland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Bibliotheek^ Oostland"

Transcriptie

1 Gemeente Lansingerland 01 Inkomende Post d.d. 09/07/ de Bibliotheek^ Oostland College van Burgemeester en Wethouders en de leden van de Gemeenteraad gemeente Lansingerland Postbus AA Berkel en Rodenrijs Bleiswijk, 7 juli 2014 Betreft: Stichting Bibliotheek Oostland de partner voor het lokale bestuur Geachte heer, mevrouw, Bij het inrichten van de uitvoering van de nieuwe taken in het sociaal domein zullen gemeenten niet alleen moeten zoeken naar een effectieve, maar ook een efficiënte wijze van het inzetten van hun middelen. Alle decentralisaties benadrukken zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie die, als het goed is, ertoe leiden dat er minder gebruik gemaakt wordt van de tweedelijns gezondheidszorg. De basis daarvoor zijn gezonde burgers, waardoor het accent van veel activiteiten op preventie komt te liggen. In de nieuwe bibliotheekwet zijn vijf kernfuncties opgenomen om de maatschappelijke waarde en toekomstvastheid van de openbare bibliotheek te vergroten: Neesbevordering 8i bestrijding laaggeletterdheid, leren, informeren, ontmoeting 8i debat, en toegang tot kunst 8L cultuur'. Ook heeft de bibliotheek als kernopgave het ondersteunen van participatie en sociale cohesie in de lokale samenleving. Wij geven daarom invulling aan onze rol: het actief verbinden van mensen en kennis. Daar waar de noodzakelijke verbindingen niet tot stand komen en dit de kansen van mensen beperkt, zijn bibliotheken van waarde. De huidige maatschappelijke doelen voor bibliotheken richten zich dan ook vanzelfsprekend op: actief burgerschap en sociale netwerken; opleidingsniveau en arbeidskansen; versterking gemeentelijke en regionale netwerken en infrastructuur. Deze doelen raken direct aan de veelvormige opdracht die de gemeenten met ingang van 2015 krijgen als gevolg van de decentralisaties. Onlangs is door de gemeente met een afvaardiging uit de WMO-raad, schoolbesturen en Bibliotheek Oostland gesproken over de rol van de bibliotheek hierin (expertgroep). De gemeente Lansingerland geeft in haar coalitieakkoord aan te willen gaan werken aa een verantwoordelijke samenleving waarin iedereen zo veel mogelijk actief meedoet. O wil deze gemeente de aantrekkelijkheid van de leefkernen (blijven) verbeteren door middel van goede voorzieningen. Er wordt o.a. gestreefd naar multifunctionele/ gecombineerde huiskamers van het dorp die aan meerdere activiteiten ruimte bieden en waar verschillende doelgroepen onderdak vinden. Met deze brief willen u daarom graag laten weten wat wij hierin betekenen als bibliotheek, wat wij al in huis hebben en wat voor rol wij kunnen spelen in het bereiken van de nieuwe, speciale doelgroepen om uw nieuwe beleid kenbaar te maken. Wij zijn tenslotte de organisatie met nog steeds het grootste aantal bezoekers! Op de achterzijde van deze brief vindt u de adressen van al onze vestigingen. 1

2 Bibliotheek Oostland is gevestigd in de volgende plaatsen Bergschenhoek Notaris Kruytstraat HP Bergschenhoek tel.: Berkel en Rodenrijs Nieuwstraat CG Berkel en Rodenrijs tel.: fax: Bleiswijk Dorpsstraat BG Bleiswijk tel.: fax: Nootdorp KoninginWilhelminastraat CW Nootdorp tel.: Pijnacker Julianalaan HB Pijnacker tel.: fax: Rekeningnummer: KvK nummer: BTW nummer: L01

3 de Bibliotheek Oostland Bovendien kunnen wij u de fysieke ruimte bieden, zijn wij laagdrempelig, innovatief, flexibel en een netwerkpartner met een verbindend concept. De bibliotheek kan veel betekenen als het gaat om voorlichting en activiteiten die zich richten op preventie, zelfredzaamheid en participatie. Voorbeelden van bibliotheekactiviteiten binnen het sociaal domein: Taal-en leesvaardiqheden/laaqgeletterdheid: î* Collectie. * Boekstart. * Voorlees Ex press. * Bibliotheek op school. :» Aanpak laaggeletterdheid met Taaihuis/Lees- en schrijf/programma's. * Makkelijk Lezen Plein en For You. :» Oostland schrijft. Digitale (basis)vaardigheden o.a. nodig voor de digitale overheid 2017: ř Klik en Tik. î* Inloopspreekuur met mediacoaches, workshops etc. î* Tabletcafé. * HEMA-academie. Ontwikkelen van het programma Digisterker, dat mensen leert om te gaan met de online overheid. Via cursussen worden mensen bijvoorbeeld gewezen op nut en gebruik van DigiD. * Formulierenbrigade via Humanitas. Vrijwilligers helpen bij het invullen van aanvraagformulieren en lezen en begrijpen van brieven van instanties. Werk en participatie: * Ondersteuning ondernemers met cursussen en workshops over sociale media. î«samenwerking met DOEL. In Pijnacker helpen mensen uit de dagbesteding in de koffiecorner en is er Kunstuitleen vanuit de dagbesteding. :* Ontwikkeling Taalpunt, de plek waar alle taalvragen gesteld kunnen worden mensen doorverwezen worden. * Workshops voor werkzoekenden, zoals "Hoe maak im mijn CV'en "Netwerken loont". * Wifihotspots, waarbij de bibliotheek een geliefde werkplek is voor zzp-ers. :» In samenwerking met de Stichting Piëzo zijn wij in staat burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt via een stappenplan in vijf fasen zoveel mogelijk participatie en integratie binnen de samenleving te bieden en op te leiden tot duurzaam vrijwilliger. Zorg en welzijn: :» Organisatie themabijeenkomsten over thema's die breed leven bij inwoners (eenzaamheid, mantelzorg en eigen kracht). * Speel-en leerochtenden voor de allerkleinsten in de vestiging in Bleiswijk. :«De bibliotheek maakt deel uit van het wijkteam in Pijnacker-Nootdorp. ŵ Abonnementen voor zorginstellingen. * Samenwerking met buurtbus om ouderen en mensen die slecht ter been zijn naar de bibliotheek te brengen en later weer naar huis, voor ontmoeting en het zoeken van boeken. Boek aan huisdienst, gratis voor leden. * Laagdrempelig. 2

4 de Bibliotheek Oostland Als publieke speler met een groot bereik kunnen wij lokale en bovenlokale partijen verbinden met de burger en faciliteren bij vraagstukken op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn, wijkgericht werken en cybersecurity. Ook kunnen wij wijkbewoners ondersteunen in gemeenschapszin en startende ondernemers verbinden. De bibliotheek is een partner in samenwerkingsketens en platform in de samenleving. Wij kunnen middels onze diensten de kwaliteit van het sociaal domein versterken en de gemeenten helpen om kosten te besparen. Daarom gaan wij graag in gesprek met u over hoe wij de komende periode gezamenlijk kunnen optrekken op het gebied van de decentralisatie. In de bijlage vindt u onze speerpunten die hieraan bijdragen terug. Met vriendelijke groet, Petra Togni, directeur, bestuurder Bijl.: 2. 3

5 de Bibliotheek^-^ Oostland Stichting Bibliotheek Oostland uw partner in het sociale domein Binnen zowel de gemeente Lansingerland als de gemeente Pijnacker-Nootdorp is Bibliotheek Oostland gevraagd dezelfde doelgroepen te bereiken: de jeugd van nul tot achttien jaar en kwetsbaren. Deze doelgroepen worden in de komende periode specifiek bediend op basis van de beschikbare subsidie van gemeente Lansingerland en gemeente Pijnacker-Nootdorp. In ons Meerjarenbeleidsplan wordt voor deze geprioriteerde doelgroepen de omvorming van het bibliotheekwerk zichtbaar gemaakt: het boek is hierbij geen doel maar een middel! Daarbij heeft de bibliotheek van oudsher het grootste bereik, ook in deze gemeente. Bij kwetsbare doelgroepen kan men voor het bereik van de bibliotheek bijvoorbeeld denken aan: - Mensen met een taalachterstand - Mensen in een sociaal isolement - Kwetsbaren in de breedste zin des woords, onder wie ook mensen met achterstand in mediawijsheid 1. Speerpunten doelgroep 0-18 jaar: Het taalniveau van Nederlandse kinderen op internationale ranglijst daalt. 1 Bij het verlaten van de basisschool heeft 25 0 Zo van de leerlingen een taalachterstand van 2,5 jaar: Nederland telt 1,5 miljoen laaggeletterden, van wie 15 0 Zo niet ouder is dan 15 jaar. 2 Door de economische omstandigheden ziet de bibliotheek een terugloop in het aantal kinderen dat naar een kinderdagverblijf gaat. Zij voorziet daarom dat er meer kinderen met een taalachterstand naar de basisschool gaan. Hier moet dan ook preventief aandacht aan geschonken worden in de voor- en vroegschoolse educatie, zoals wij doen met de programma's Boekstart en Boekenpret. Wij zijn gestart met het project Taaltrein waarin er o.a. gewerkt wordt met BoekStart en Boekenpret. Een mooie aanvulling hierop waar wij hard mee bezig zijn, is de VoorleesExpress, waarin interactief voorlezen, samen lezen en taalspelletjes worden ingezet voor het vergroten van de woordenschat en leesvaardigheid van jonge kinderen (2-8 jarigen). Bijkomend is ook het leren luisteren een belangrijk aandachtspunt. Hoger opgeleide en taalvaardige vrijwilligers bezoeken gedurende 15 weken thuis in het gezin een kind met taalachterstand. Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven. Voordeel van dit project is dat wij hiermee ook bij de gezinnen thuis komen: achter de deur en signalerende functie kunnen uitoefenen richting onze samenwerkingspartners, het Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugd- en jongerenwerk Midden-Holland. Daarnaast sluiten de Piëzomethodiek en het maatjesproject aan bij de doelstelling van de VoorleesExpress. Al deze programma's dragen bij aan de startkwalificatie voor het onderwijs. 1 2 PISA, Samenwerking bibliotheek en voortgezet onderwijs Kunst van Lezen Speerpunten Stichting bibliotheek Oostland juli 2014 Pagina 1

6 De B- en C-Bibliotheken (respectievelijk Nootdorp, Bleiswijk en Bergschenhoek) zijn specifiek gericht op de doelgroep jeugd. Daarnaast biedt de bibliotheek aan alle instellingen voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs een regulier programma aan. Op verzoek van een instelling of de gemeente kunnen wij ook maatwerk bieden. Combinatiefunctionarissen Lansingerland In de gemeente Lansingerland zijn vier combinatiefunctionarissen aangesteld voor de bibliotheek, basisscholen en buitenschoolse opvang en voor de bibliotheek en voortgezet onderwijs. Deze werken als respectievelijk cultuurcoördinator/mediacoach en mediathecaris. Leerlingen van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht een taaltoets te doen. Ook door de inzet van de combinatiefunctionarissen hopen wij een impuls te geven aan de bijdrage voor de startkwalificatie voor het onderwijs. Combinatiefunctionarissen Pijnacker-Nootdorp Vanaf 1 september 2013 zijn ook in Pijnacker-Nootdorp drie combinatiefunctionarissen actief in samenwerking met de bibliotheek. De drie functies zijn: cultuurcoördinator, cultuurcoach en taalcoach. Deze medewerkers worden voor alle scholen en kinderdagopvang ingezet op culturele activiteiten en aangestuurd door de bibliotheek. De combinatiefuncties kunnen worden ingevuld dankzij extra landelijke en gemeentelijke subsidie. De combinatiefunctionarissen werken onder de naam: Team4Talent. Doel van de combinatiefuncties sport en cultuur is het ontwikkelen van talent bij jonge kinderen. In het onderzoek beter minder, maar beter 3 is de meerwaarde van combinatiefunctionarissen op brede scholen onderzocht. De resultaten zijn gebaseerd op enquêteresultaten van 70 combinatiefunctionarissen en 41 scholen. Een belangrijke uitkomst is dat combinatiefunctionarissen de kwaliteit van het onderwijs verhogen, zorgen voor uitbreiding van het netwerk en een coach voor leerkrachten zijn. Ook dragen zij positief bij aan de landelijke doelstellingen. Bibliotheek Oostland is werkgever voor de combinatiefunctionarissen die ondergebracht zijn in drie functies: een cultuurcoach, een taal - en media coach en een cultuurcoördinator. Speciale collectie Om de doelgroep nul- tot achttienjarigen te bereiken moet een goede, actuele en wellicht ook grotere collectie beschikbaar zijn. Daarnaast wil Bibliotheek Oostland speciale boekcollecties aanbieden aan de scholen. Dit zijn themacollecties die aansluiten bij de gepeilde behoefte van de scholen, zoals boeken voor kinderen met dyslexie. 2. Speerpunten doelgroep kwetsbaren: Voor de bibliotheek zijn volwassen laaggeletterden een belangrijke doelgroep binnen het sociale domein. Ongeveer 11 tot 13 procent van de volwassen inwoners van de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp is laaggeletterd. Dat zijn bijna inwoners. Steeds meer diensten en producten digitaal worden digitaal aangeboden, hetgeen grote gevolgen heeft voor mensen die niet digivaardig en/of niet taalvaardig zijn. De bibliotheek kan samen met andere organisaties daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het verminderen en voorkomen van veel problemen die voortvloeien uit de transities. De bibliotheek is de aangewezen partij om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten door hen meer digitaal vaardig te maken en het percentage laaggeletterden te verminderen door taallessen en leesbevorderingsactiviteiten. 3 Oberon 2011 Speerpunten Stichting bibliotheek Oostland juli 2014 Pagina 2

7 Piëzomethodiek: B i b l i o t h e e k O o s t l a n d is e e n s a m e n w e r k i n g g e s t a r t m e t de S t i c h t i n g Piëzo uit Z o e t e r m e e r. D e z e s t i c h t i n g heeft d e PiëzoMethodiek g e c r e ë e r d w a a r m e e m e n s e n z i c h op v e r s c h i l l e n d e n i v e a u s k u n n e n o n t w i k k e l e n o m v o l w a a r d i g deel te n e m e n a a n d e m a a t s c h a p p i j. V i a g e f a s e e r d e p a r t i c i p a t i e k u n n e n zij ( d o o r ) g r o e i e n n a a r v e r d e r e p a r t i c i p a t i e in de s a m e n l e v i n g. D e b i b l i o t h e e k wil d e z e m e n s e n b e n a d e r e n d o o r v o o r h e n a c t i v i t e i t e n rond l e z e n te o r g a n i s e r e n e n h e n hierbij te b e t r e k k e n. U i t e i n d e l i j k k u n n e n zij v r i j w i l l i g e r s w o r d e n e n v e r d e r d o o r g r o e i e n o m v o l w a a r d i g d e e l te n e m e n a a n de m a a t s c h a p p i j. S t i c h t i n g Piëzo o n d e r s t e u n t de b i b l i o t h e e k h i e r b i j. D e PiëzoMethodiek is e e n s t a p p e n p l a n in vijf f a s e n e n biedt m e n s e n a l s e i n d d o e l e e n z o volledig mogelijke participatie, integratie en emancipatie binnen de s a m e n l e v i n g. Hierbij zullen we nauw s a m e n w e r k e n met onze netwerkpartners. Door deze p a r t i c i p a t i e f a s e n a a n te b i e d e n s p e e l t d e b i b l i o t h e e k e e n b e l a n g r i j k e rol bij de a r b e i d s i n t e g r a t i e v a n m e n s e n die a n d e r s m o g e l i j k in het v a n g n e t v a n p r o f e s s i o n e l e ( z o r g ) o r g a n i s a t i e s z o u d e n t e r e c h t k o m e n. Met d e z e m e t h o d i e k v e r v u l t de b i b l i o t h e e k de rol die zij t o e g e w e z e n heeft g e k r e g e n v a n u i t het s o c i a l e d o m e i n als m a a t s c h a p p e l i j k e netwerkpartner. Maatschappelijke participatie (participatiewet) en zelfredzaamheid W i j z i e n d a t p a r t i c i p e r e n v a a r d i g h e d e n v e r g t. Dit g a a t v e r d e r d a n k u n n e n l e z e n e n s c h r i j v e n : het g a a t b i j v o o r b e e l d o o k o m m e d i a w i j s h e i d e n c o m m u n i c a t i e v a a r d i g h e d e n. Wij zijn er o m alle b u r g e r s, v a n alle l e e f t i j d e n, d a a r w a a r n o d i g te o n d e r s t e u n e n. > V o o r d e d o e l g r o e p l a a g g e l e t t e r d e n zal de f o c u s s t e r k e r l i g g e n op i n f o r m a t i e g e v e n e n d o o r v e r w i j z e n, e n m i n d e r op z e l f l e z i n g e n a a n b i e d e n. Het t a b o e op l a a g g e l e t t e r d h e i d d o o r b r e k e n is het b e l a n g r i j k s t e a a n d a c h t s p u n t, w a a r b i j v e s t i g i n g P i j n a c k e r - N o o t d o r p samenwerkt met de werkgroep Laaggeletterdheid. Deze werkgroep organiseert d i v e r s e a c t i v i t e i t e n o m p o s i t i e v e a a n d a c h t te g e n e r e r e n v o o r de p r o b l e m a t i e k v a n laaggeletterden. In L a n s i n g e r l a n d w e r k e n w e s a m e n m e t de S t i c h t i n g Lees e n S c h r i j f e e n a a n p a k uit v o o r l a a g g e l e t t e r d h e i d. M e t d e z e p a r t n e r s v e s t i g e n wij z o m e e r a a n d a c h t op d e specifieke collectie voor laaggeletterden. D a a r n a a s t z i j n w e b e z i g m e t het T a a i h u i s, e e n l a n d e l i j k e o n t w i k k e l i n g. E e n T a a i h u i s is een s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d dat zulke non-formele scholing v o r m kan g e v e n, waarbij g e b r u i k g e m a a k t w o r d t v a n g e t r a i n d e v r i j w i l l i g e r s ( g e t r a i n d v o l g e n s de m e t h o d e n v a n T a a l v o o r het L e v e n ). Dit g e b e u r t v e e l a l is s a m e n w e r k i n g m e t e e n p r o f e s s i o n e l e i n t a k e e n p r o f e s s i o n e l e o n d e r s t e u n i n g v a n de v r i j w i l l i g e r s. De Pilots v a n T a a l p u n t e n of T a a i h u i z e n e l d e r s laten hierbij g o e d e r e s u l t a t e n z i e n. W a t z i c h t b a a r is d a t m e t m i n d e r middelen dan gebruikelijk voor ROC trajecten meer deelnemers kunnen worden b e r e i k t. Dit t e g e n d e z e l f d e of g e r i n g e m e e r k o s t e n. > De d o e l g r o e p k w e t s b a r e n w o r d t v o o r a l b e d i e n d in de v e s t i g i n g e n in B e r k e l e n Rodenrijs en Pijnacker. Deze vestigingen huisvesten de collectie voor de overige doelgroepen en organiseren activiteiten voor hen. F o r m u l i e r e n b r i g a d e in B e r k e l e n R o d e n r i j s > O u d e r e n e n i n t e r n e t : C o m p u t e r c u r s u s s e n, m e d i a w i j s h e i d, ipadcafé v i a S e n i o r w e b. B a n k f i l i a l e n w o r d e n g e s l o t e n, d e B e l a s t i n g d i e n s t, g e m e e n t e l o k e t t e n e n zelfs het loket o m d e g e h a n d i c a p t e n p a r k e e r v e r g u n n i n g op te h a l e n z i j n nu of z e e r b i n n e n k o r t a l l e e n nog m a a r d i g i t a a l te b e n a d e r e n. In m e i v a n dit j a a r k w a m het C B S m e t het b e r i c h t d a t het i n t e r n e t g e b r u i k o n d e r 6 5 t o t j a r i g e n s t e r k is g e s t e g e n, m a a r in de k l e i n e letters w a s te l e z e n d a t s l e c h t s é é n o p de drie p l u s s e r s z o nu e n d a n g e b r u i k m a a k t v a n i n t e r n e t. V r o u w e l i j k e o u d e r e n g e b r u i k e n het i n t e r n e t e i g e n l i j k h e l e m a a l niet. In N e d e r l a n d z i j n m o m e n t e e l r u i m 1,1 m i l j o e n m e n s e n d e z e leeftijd g e p a s s e e r d, bijna v a n h e n k u n n e n d u s g e e n g e b r u i k m a k e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g v i a i n t e r n e t. Uit het o n d e r z o e k blijkt d a t niet a l l e e n d e g r o t e g r o e p ' d i g i b e t e n ', m a a r o o k d e i n t e r n e t g e b r u i k e r s v a n h o g e r e leeftijd g r o t e m o e i t e h e b b e n o m z a k e n g e r e g e l d te krijgen. S e n i o r W e b heeft a l s not for profit o r g a n i s a t i e a l s m i s s i e ' p a r t i c i p a t i e én z e l f o n t p l o o i i n g v a n alle s e n i o r e n in d e digitale s a m e n l e v i n g '. D e k r a c h t v a n S e n i o r W e b zit in Speerpunten Stichting bibliotheek Oostland juli 2014 Pagina 3

8 inspiratie, educatie en ondersteuning. Met deze cursussen worden mensen geholpen hun weg te vinden in de digitale wereld. > Lezen kan altijd: aangepaste leesvorm voor leesgehandicapten. Doorbreken sociaal isolement Voor deze doelgroep zoeken wij onder meer samenwerking met de buurtbussen. Door een alliantie is het mogelijk om een ochtend in de bibliotheek te organiseren voor ouderen, achterstandsgroepen en kwetsbaren, die door de buurtbussen worden gehaald en gebracht. Hiermee wil de bibliotheek bijdragen aan terugdringen van sociaal isolement en bevorderen van sociale cohesie. Tot slot: Met bovenstaand programma zijn wij al langere tijd bezig en is niet ontwikkeld om binnen het sociaal domein te passen, maar heeft te maken met onze kerntaken. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) formuleert als kerntaak de rol van openbare bibliotheken alle burgers vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur te bieden, zodat zij zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in de maatschappij. Binnenkort ontvangt u van ons een uitgebreid overzicht van ons producten- en dienstenaanbod. Speerpunten Stichting bibliotheek Oostland juli 2014 Pagina 4

9 de Bibliotheek^-^ Oostland Netwerk- en samenwerkingspartners Stichting Bibliotheek Oostland :«î* Kwadraad, maatschappelijk werk SWOP, Stg. Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland * Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, BSO's (voor- en vroegschoolse educatie) :«DOKDelft * Bibliotheek Zoetermeer, î» Stichting Piëzo :«Stichting MEE î* Welzijn Lansingerland Bibliotheken Rijnmond * Bibliotheken Haaglanden * Middin * DOEL * Samenwerking Historische Verenigingen: Op dit moment hebben de vestigingen in Berkel en Rodenrijs en Pijnacker een eigen Historisch Informatie Punt (HIP), waarbij we intensief samenwerken met lokale historische verenigingen. In de vestiging Bergschenhoek krijgt de historische vereniging wel de mogelijkheid om zelfstandig lezingen te organiseren, maar zijn er geen fysieke materialen meer permanent aanwezig. In 2013 is geïnvesteerd in een touch-tafel waarmee in het HIP, maar ook op locatie, het historisch besef op een moderne manier bij het publiek wordt gestimuleerd. In samenwerking met de historische verenigingen zal de touch-tafel regelmatig worden voorzien van nieuw materiaal en ingezet in de programma's van de bibliotheek, zoals in de Module Erfgoed Lang Geleden voor het primair onderwijs. *t* Seniorweb î» Humanitas Externe overleggen waar de bibliotheek structureel aanwezig is: * Wijkteam Pijnacker-Nootdorp: het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. :«Platform Lansingerland Leeft: overlegorgaan waar diverse maatschappelijke organisaties uit Lansingerland bevindingen uitwisselen met elk overleg een ander thema. :«Cultuurplatform Pijnacker-Nootdorp: overlegorgaan adviseert het college gevraagd en ongevraagd over cultuur. * Werkgroep Laaggeletterdheid Pijnacker-Nootdorp: coördinerende werkgroep rond alles wat met laaggeletterdheid te maken heeft. * 0M0 (Overleg Maatschappelijke Organisaties Nootdorp: overlegorgaan waar diverse maatschappelijke organisaties uit Nootdorp bevindingen uitwisselen en afstemmen. :«Werkgroep Laaggeletterdheid Haaglanden: uitwisselingsoverleg activiteiten en mogelijkheden rond laaggeletterdheid van bibliotheken uit Haaglanden. î» Educatief overleg Rijnmond: uitwisselingsoverleg activiteiten en mogelijkheden rond educatie (oa. laaggeletterdheid) van bibliotheken uit Rijnmond.

10 Lokaal Educatief Overleg: Gemeente Pijnacker-Nootdorp organiseert eens per 6 weken een Lokaal Educatief Overleg met diverse partners, zoals scholen, CJG, Kinderdagopvang, peuterspeelzalen en bibliotheek. Er zijn 3 leeftijdsgroepen: LEA 0-3 jaar, LEA 4-12 jaar en LEA jaar, waarbij de bibliotheek altijd aansluit bij de leeftijdsgroepen 0-3 jarigen en die van 4-12 jarigen, vanuit deze overlegstructuur is het destijds mogelijk gemaakt om Boekenpret op te starten en zijn de onderlinge contacten versterkt, waardoor de bibliotheek meer maatwerk kan leveren. Educatief Overleg Rijnmond en Educatie Overleg Gouda: Regelmatig komen bibliotheken uit de regio bij elkaar om te praten over actuele educatieve onderwerpen binnen de bibliotheek wereld, zoals De Bibliotheek op School, mediawijsheid en Laaggeletterdheid. Kennis en ervaringen worden hierbij uitgewisseld.

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Beeld > Koptekst en voettekst... 1 Beeld > Koptekst en voettekst... 2 Beeld > Koptekst en voettekst...

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Gemeenteraad Berkelland 29 september 2015 M. Deckers Strategisch adviseur

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Het ontwikkelhuis Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Positionpaper: De Westfriese Bibliotheken als kloppend Hart van Westfriesland Marc Andries 2 3 Het Ontwikkelhuis Westfriese

Nadere informatie

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015 Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in de buurt 2 TYMPAAN 20 mei 2015 De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor ontmoeting in de buurt, want: 3 Je kunt er altijd

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Wetgeving rond participatiesamenleving biedt kansen. voor bibliotheken

Wetgeving rond participatiesamenleving biedt kansen. voor bibliotheken Wetgeving rond participatiesamenleving biedt kansen voor bibliotheken Breng vraag en aanbod bij elkaar en help laaggeletterden vooruit Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterde volwassenen (16-65 jaar).

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie!

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! 2 Wat speelt er? 3 De drie decentralisaties en de kanteling in het sociaal domein Willen we echt een inclusieve samenleving bouwen waar iedereen,

Nadere informatie

Iedere Zoetermeerder komt in het Forum

Iedere Zoetermeerder komt in het Forum Iedere Zoetermeerder komt in het Forum Het nieuwe Zoetermeerse hart in de stad De maatschappij verandert en zo ook de Zoetermeerders. Mensen willen genieten van hun vrije tijd, elkaar ontmoeten en zich

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG - CONCLUSIES Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2016

Meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Stichting Bibliotheek Oostland 4 december 2013 pagina 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 4 2 Evaluatie beleidsperiode 2012-2014... 5 3 Externe ontwikkelingen... 7 3.1 Wet

Nadere informatie

Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling. De leden van de Gemeenteraad Postbus AA BERKELEN RODENRIJS. Onderwerp Beleidsregel bibliotheekwerk

Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling. De leden van de Gemeenteraad Postbus AA BERKELEN RODENRIJS. Onderwerp Beleidsregel bibliotheekwerk De leden van de Gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKELEN RODENRIJS Afdeling Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Félicité Adams Telefoon 14010

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 M. Deckers Strategisch adviseur mark.deckers@rijnbrinkgroep.nl Opbouw

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

Productenboek 2016 1

Productenboek 2016 1 Productenboek 2016 1 Inleiding: Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in werking getreden. In deze wet staan de kerntaken van de bibliotheek beschreven: 1. Kennis

Nadere informatie

Trends bij openbare bibliotheken

Trends bij openbare bibliotheken 100 jaar Trends bij openbare bibliotheken - 2015 157 bibliotheekorganisaties (in ca. 400 gemeenten) en 9 provinciale service organisaties verzorgen het openbaar bibliotheekwerk in Nederland met ca. 800

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

l m n o p q r s t u v w x y z Taalprogramma s Stroomschema Taalprogramma s gericht op preventie en ontwikkelingsstimulering leeswijzer en stroomschema

l m n o p q r s t u v w x y z Taalprogramma s Stroomschema Taalprogramma s gericht op preventie en ontwikkelingsstimulering leeswijzer en stroomschema a b c d e Deelnemende organisaties TAALPROGRAMMA S VOOR 0 TOT 8 JAAR - LEESWIJZER EN STROOMSCHEMA Taalprogramma s f voor g 0 tot h 8 i jaar j k l m n o p q r s t u leeswijzer en stroomschema Stroomschema

Nadere informatie

Samen voor taal in Arnhem

Samen voor taal in Arnhem Samen voor taal in Arnhem nataliekuypers.nl Een overzicht voor professionals Inleiding In Arnhem groeien niet alle kinderen op in een taalrijke omgeving; een omgeving waarin praten en boeken een belangrijke

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Beleidsvisie Bibliotheek Oost- Achterhoek Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 32 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap...

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap... Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN De Bibliotheek als kennis- en informatieplatform van een lerende gemeenschap... kennis maatschappij community organisatie wifi educatie samenwerking

Nadere informatie

De bibliotheek, vanzelfsprekend ook actieve partner binnen het sociaal domein

De bibliotheek, vanzelfsprekend ook actieve partner binnen het sociaal domein voor bibliotheken POSITION PAPER De bibliotheek, vanzelfsprekend ook actieve partner binnen het sociaal domein Bestemd voor bibliotheekdirecteuren in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht Up date, 12 augustus

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Vianen in het kort: In de Bibliotheek in Vianen is het aantal jeugdleden met 10% gestegen, terwijl

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014 De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus 2013 - mei 2014 Inhoud 1. Aanleiding 2. Proces 3. Ontwikkelingen 4. Waarden voor de toekomst

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Inhoud Kernboodschap De Openbare Bibliotheek Venlo Missie Facts en figures (2016)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Bibliotheek Sint Anthonis

Bibliotheek Sint Anthonis Anthonis Knooppunt voor lezen, leren en informeren Cyril Crutz, Directeur-bestuurder Maandag 10 oktober Opzet van deze presentatie 1. Blik op de resultaten 2. Nieuwe koers van de Bibliotheek 3. Perspectief

Nadere informatie

De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met

De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met Waarom? Het leven van Lisa Wist u dat? 1,5 miljoen volwassen Nederlanders zijn laaggeletterd zijn? Dat

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van educatie en laaggeletterdheid

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van educatie en laaggeletterdheid jaaroverzicht 2015 Inleiding Dit beknopte jaarverslag 2015 van Bibliotheek Oostland geeft u een beeld van de vele activiteiten en veranderingen die ook dit afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Speerpunten

Nadere informatie

Laaggeletterdheid, herkennen & doorverwijzen

Laaggeletterdheid, herkennen & doorverwijzen Laaggeletterdheid, herkennen & doorverwijzen Lydia de Jong, Jorijn Tragter 28 mei 2016 Wie zijn wij? Voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid en bevordering van digitale vaardigheid. Actie programma

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie.

Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie. Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie. MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN? BESPREEK ZE MET DE BIBLIOTHEEK! Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Hoe houden we onze kenniseconomie op peil?

Nadere informatie

Zonder U geen speeltuin!

Zonder U geen speeltuin! Zonder U geen speeltuin! Het belang van een speeltuin 22 september 2012 Speeltuinwerk Limburg 1 Pilot renovatie speeltuin t Heksenpretje Project omschrijving Huidige stand van zaken Wat is er al gebeurd?

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd

Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 4.e Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep Jeugd Wanneer je gaat netwerken is het handig om je verhaal scherp

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Westfriese Bibliotheken jong geleerd, is oud gedaan Ruim 15% van de kinderen in Nederland loopt een risico op taalachterstand. Wie moeite heeft met lezen

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl De leden van de gemeenteraad Behandeld door P.W.M. Budel Doorkiesnummer 030-28 65232 E-mail p.budel@utrecht.nl Onderwerp Motie 101

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid

Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid 17 oktober 2016 Contactpersoon: Cyril Crutz Directeur-bestuurder 0485-583 500 / 06-27093679 c.crutz@biblioplus.nl www.biblioplus.nl Inleiding

Nadere informatie

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Welke organisatie zijn wij? 12 scholen (13 scholen) Diversiteit: Dalton, Montessori, BAS, TOM,GIP

Nadere informatie

Bibliotheek & de combinatiefuncties

Bibliotheek & de combinatiefuncties Bibliotheek & de combinatiefuncties Limburg - 6 oktober 2009 b i b l i o t h e e k Leesbevordering & Taalachterstand Lokale Educatieve Agenda Leesbevordering & Taalachterstand Lokale Educatieve Agenda

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:45 leren & ontspannen Er valt veel te lenen in Bibliotheek Den Haag, maar

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek in het sociaal domein

De rol van de bibliotheek in het sociaal domein De rol van de bibliotheek in het sociaal domein Probiblio en BISC 19 juni 2014 Jantine Kriens Voorzitter Directieraad Maatschappelijke trends Participatiemaatschappij. - Burger is zelf aan het roer, de

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Aanvraagformulier kleine subsidies. Aanvraagformulier subsidie 2017. Gegevens aanvragende instelling. Naam van uw instelling

Aanvraagformulier kleine subsidies. Aanvraagformulier subsidie 2017. Gegevens aanvragende instelling. Naam van uw instelling Aanvraagformulier kleine subsidies Aanvraagformulier subsidie 2017 Gegevens aanvragende instelling Naam van uw instelling Correspondentieadres (dit is het adres waar wij uw post naar toe sturen Naam contactpersoon

Nadere informatie

Leren begint bij lezen,

Leren begint bij lezen, Leren begint bij lezen, 1 Het voorkomen van taalachterstanden: een maatschappelijke uitdaging voor Gemeente, Onderwijs en Bibliotheek. 2014_debieb_notitie_v01.indd 1 09-10-14 14:48 Inhoud 2 03 05 06 07

Nadere informatie

#telmeemettaal PROGRAMMA

#telmeemettaal PROGRAMMA Welkom PROGRAMMA Inleiding Tel mee met Taal Actielijn 1 Lokale netwerkaanpak/taal voor het Leven Actielijn 2 Taalakkoorden Actielijn 3 Leesbevordering/Kunst van Lezen Actielijn 5 Kennis en communicatie

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

De bibliotheek werkt. voor werkzoekenden én voor u!

De bibliotheek werkt. voor werkzoekenden én voor u! De bibliotheek werkt voor werkzoekenden én voor u! Levendig solliciteren: Wat is de inhoud van de concepten Walk&Talk en Videotraining Jouw voorsprong op de rest? Welke ervaring heeft Albert Kivits, directeur

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

aanbod Bibliotheek Umond Noord voor een níeuwe bibliotheekfunctie in Uitgeest

aanbod Bibliotheek Umond Noord voor een níeuwe bibliotheekfunctie in Uitgeest de Bibliotheek Umond Noord Beverwijk, 20 augustus 2015 Betreft: aanbod Bibliotheek Umond Noord voor een níeuwe bibliotheekfunctie in Uitgeest Geacht gemeenteraadslid, Bijgaand treft u "De nieuwe Bibliotheekfunctie

Nadere informatie

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen.

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen. Bijlage 3 Voorstel extra activiteiten vestiging Carnisselande Inleiding: Om de expertise en samenwerking tussen bibliotheek, gemeente en andere instellingen op het gebied van leesbevordering, informatie,

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 1 IJmond Noord Inhoudsopgave 1. Achtergrond 4 2. Missie en visie 5 3. Bibliotheek IJmond Noord 2018-2022 6 3.1 Rationaliseren klassieke uitleenbibliotheek 6 3.2 Ontwikkelen maatschappelijke

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

Aanvraagformulier combinatiefunctie (2009) gemeente Nieuwegein

Aanvraagformulier combinatiefunctie (2009) gemeente Nieuwegein Aanvraagformulier combinatiefunctie (2009) gemeente Nieuwegein Inleiding Met het aanstellen van combinatiefunctionarissen wil de overheid de samenwerking versterken tussen onderwijs, sport en cultuur.

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Uitbreiding deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt

Uitbreiding deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 4 december 2012 Inlichtingen Maurits van Tubergen Lotgering (023 5676632 ) Registratienummer 2012.0068182

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

De bibliotheek vernieuwt!

De bibliotheek vernieuwt! Bibliotheek Rivierenland De bibliotheek vernieuwt! Presentatie Gemeenteraad Geldermalsen Gaby Lafeber 21 oktober 2014 Opbouw presentatie 1. De fundamenten van Bibliotheek Rivierenland 2. Waarom een nieuw

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda Openbaar Onderwerp Subsidie informele taalondersteuning 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051/ Werk & Inkomen/ 1061 B. Frings/ T. Tankir Samenvatting Met dit voorstel verlenen wij een

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

Programma Community School De Horizon in de Buitenhof

Programma Community School De Horizon in de Buitenhof Programma Community School De Horizon in de Buitenhof Opening door Jan Bloemberg van TOP Intro filmpjes Buitenhof, Oshin van der Hansz en Lizzy in den Haak Presentatie Communityschool de Horizon door Nora

Nadere informatie

Meer vaardig meer burger!

Meer vaardig meer burger! (Digi)taalhuis Wageningen Projectplan 2016/2017 Meer vaardig meer burger! Kernpartners, Wageningen, augustus 2016 1. Probleemstelling In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar minder

Nadere informatie

Iedereen doet mee! Beleidsplan Bibliotheek West-Achterhoek 2016-2018

Iedereen doet mee! Beleidsplan Bibliotheek West-Achterhoek 2016-2018 Iedereen doet mee! Beleidsplan Bibliotheek West-Achterhoek 2016-2018 1 Inhoud De bibliotheek: waar het allemaal begint.... 3 Missie... 4 Visie... 4 De bibliotheek is altijd dichtbij... 5 Wie niet kan lezen,

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Onderzoeksresultaten BOP-enquête VVE 2015 Oktober 2016 Samenvatting Colofon Uitgever Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 2595 BE Den Haag

Nadere informatie

DE BIBLIOTHEEK BEWEEGT! Graafschap

DE BIBLIOTHEEK BEWEEGT! Graafschap DE BIBLIOTHEEK BEWEEGT! Graafschap Visie & beleid Graafschap bibliotheken 2017-2019 1 Inhoud Inleiding Visie en waarden Lokale context Programmalijnen, speerpunten en vestigingen Organisatie en beleid

Nadere informatie

Advies LEA-Werkgroep - Combinatiefunctionarissen - Hoornaar, 23 mei 2016

Advies LEA-Werkgroep - Combinatiefunctionarissen - Hoornaar, 23 mei 2016 Advies LEA-Werkgroep - Combinatiefunctionarissen - Hoornaar, 23 mei 2016 Agenda Sport en Bewegen in de Buurt Werkgroep en Proces Advies: We zien de noodzaak en benutten de kansen Onze visie Onze programma

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringssubsidie Back to Basics 2.0 Gemeente Goirle

Aanvraagformulier Uitvoeringssubsidie Back to Basics 2.0 Gemeente Goirle Aanvraagformulier Back to Basics 2.0 Gemeente Goirle 1. Adres- en contactgegevens Naam organisatie/vereniging: Adres: Postcode en woonplaats: Bank- of gironummer: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres:

Nadere informatie

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach?

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach? LERENDE NETWERKEN Hoe werkt de cultuurcoach? Ga even staan als Cultuurcoaches Uitkomsten inventarisatie 2016 onder beleidsmedewerkers cultuur en cultuurcoaches Wie hebben gereageerd? 55 cultuurcoaches

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo College van Burgemeester en Wethouders van Weesp Ter attentie van wethouder mw. A. Heijstee Postbus 5099 1380 GB Weesp Betreft: Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo 2015-2018 Weesp,

Nadere informatie

Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek. Zoveel méér dan boeken alleen!

Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek. Zoveel méér dan boeken alleen! Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek 2017-2020 Zoveel méér dan boeken alleen! Kerntaken van de Bieb In 2014 hebben we, in goed overleg met de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan, een koers uitgezet

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie