l m n o p q r s t u v w x y z Taalprogramma s Stroomschema Taalprogramma s gericht op preventie en ontwikkelingsstimulering leeswijzer en stroomschema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "l m n o p q r s t u v w x y z Taalprogramma s Stroomschema Taalprogramma s gericht op preventie en ontwikkelingsstimulering leeswijzer en stroomschema"

Transcriptie

1 a b c d e Deelnemende organisaties TAALPROGRAMMA S VOOR 0 TOT 8 JAAR - LEESWIJZER EN STROOMSCHEMA Taalprogramma s f voor g 0 tot h 8 i jaar j k l m n o p q r s t u leeswijzer en stroomschema Stroomschema Taalprogramma s gericht op preventie en ontwikkelingsstimulering Voor ouders en kinderen van 0 tot 8 jaar v w x y z

2 - ouders - taalcoaches - kinderdagverblijven (KDV) - peuterspeelzalen (PSZ) - basisonderwijs (BAO) - Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - GGD - bibliotheek - gastouders - vrijwilligers - overige instanties Stroomschema Taalprogramma s Binnen de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, bibliotheek en het basisonderwijs zijn er reguliere activiteiten die bestemd zijn voor alle ouders en kinderen. V R A A G NAAR EN/O F BEHOEFTE AAN TA A L EN LEZEN Steenwijkerland De taalprogramma s worden aangeboden door: Timpaan Stationsplein GM Steenwijk of CJG Centrum voor Jeugd en Gezin CJG-jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar LEEFTIJD IN JAREN T O E L E I D I N G V I A Basisonderwijs 0 1 / / / / / / / /2 8 Bibliotheek Meppelerweg 47a 8331 CS Steenwijk BOEKSTART BOEKENPRET DREUMESGROEP VOORLEESEXPRESS TAAL IS DE SLEUTEL TOT GROEI OP STAP TOT 8 JAAR TOT 13 JAAR Brede School Steenwijk-West Taalcoördinator of TAAL VOOR THUIS TOT 13 JAAR TAALPUNT VRAAG OP MAAT Centrum voor Jeugd en Gezin Taalpunt Meppelerweg 47a 8331 CS Steenwijk Taalpunt Meppelerweg 47a 8331 CS Steenwijk

3 a b c d e 1 f g h i j k voor Taalprogramma s 0 tot 8 jaar leeswijzer en stroomschema l m n o p q r s t u v w x y z

4 2 3 Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Inleiding Stroomschema taalprogramma s Uitgangspunt Werkwijze stroomschema taalprogramma s Taalprogramma's - 13 Taal- en leesvaardigheid stimuleren. Dat is een speerpunt binnen de aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente Steenwijkerland; Aanpakken van laaggeletterdheid = investeren in de toekomst. Het meeste effect is er als er zo vroeg mogelijk mee wordt begonnen. Kinderen, en hun ouders, op jonge leeftijd bereiken met activiteiten die het lezen stimuleren, is belangrijk. Het zorgt voor een toename van het leesplezier en de taalvaardigheid. Dit draagt bij aan het voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterdheid. Door het verbeteren van de taal- en leesvaardigheden worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot en de ontwikkelingskansen van kinderen versterkt. Binnen de gemeente Steenwijkerland bleek vanuit de praktijk behoefte te bestaan aan afstemming over de verschillende taalprogramma s voor ouders met jonge kinderen (leeftijd van 0-8 jaar). De behoefte bestond specifiek uit: 1 Afstemming van taalprogramma s; geen overlap maar aanvullend en mogelijke leegtes invullen. 2 Afstemming van verschillende programma s binnen één gezin. 3 Vele vrijwilligers en/of professionals die betrokken zijn bij de taalprogramma s ondersteunen en begeleiden. In 2014 is uitvoering gegeven aan punt 1 en 2. In 2015 wordt met deze taalbrochure 0-8, leeswijzer en stroomschema nader invulling gegeven aan punt 3. Waar in deze brochure wordt geschreven over ouders, wordt hiermee ook ouder en/of de verzorger(s) bedoeld. Wanneer kind wordt genoemd, worden alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar bedoeld.

5 4 g e m e e n t e steenwijkerland 21 Inleiding 5 ta a l p r o g r a m m a's 0-8 jaar In 2014 is een duidelijk stroomschema gemaakt van alle taalprogramma s voor de leeftijd van 0 tot 8 jaar en zijn alle taalprogramma s kort en bondig beschreven. Deze leeswijzer geeft een uitleg bij het stroomschema. Hierbij gaat het om de taalprogramma s in de gemeente Steenwijkerland die via de gemeente direct of indirect worden gesubsidieerd. De taalprogramma s en dit stroomschema beperken zich tot die programma s die gericht zijn op preventie en op ontwikkelingsstimulering. Naast deze taalprogramma s zijn er uiteraard ook nog andere mogelijkheden om de taal te versterken. Daarbij kan gedacht worden aan commerciële initiatieven, logopedie etc. Deze taalbrochure is een praktisch hulpmiddel voor en van werkers in het veld. Laaggeletterdheid betekent dat iemand onvoldoende kan lezen, schrijven of rekenen om effectief te handelen in persoonlijke en maatschappelijke situaties en in situaties van studie en werk.

6 6 2Stroomschema taalprogramma s Waarom? De taal- en leesvaardigheid stimuleren. Dat is een speerpunt binnen de aanpak van laaggeletterdheid, waarvan de taalprogramma s 0-8 jaar een onderdeel zijn. Om als professional goed aan te kunnen sluiten bij de pijlers van het Centrum voor Jeugd en Gezin en flink te kunnen inzetten op taalprogramma s voor 0-8 jaar, is een stroomschema van signalering en toeleiding van groot belang. Dit stroomschema geeft een handvat voor diegene die mensen willen doorverwijzen (de toeleiders) zodat vraaggericht gewerkt kan worden. De pijlers van het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn: 1 Ouders/opvoeders eerst verantwoordelijk. 2 Versterken van eigen (veer)kracht. 3 De kracht van de (informele) sociale omgeving. 4 Maatwerk. 5 Positief opvoeden. Het geeft naast een handvat ook inzicht in wat er allemaal is aan taalprogramma s. Op deze manier kan voorkomen worden dat er onbewust meerdere programma s in één gezin zijn. Hoe? Met de taalprogramma s willen we de eigen kracht van kinderen in gezinnen versterken. Hierbij gaan we uit van de kansen en mogelijkheden binnen de gezinssituatie, de omgeving van het kind. Maar ook dat aangesloten wordt bij de behoefte en vraag van het gezin omdat gezinnen goed in staat zijn zelf oplossingen te vinden en steun te organiseren. Voor wie? Dit stroomschema is voor zowel vrijwilligers, professionals als de ouders.

7 8 E E N 8G 3 9 Uitgangspunt In allerlei situaties, organisaties of verenigingen komen kinderen en/of hun ouders bij elkaar. In deze omgeving doen kinderen en hun ouders allerlei leuke, enthousiaste en inspirerende ervaringen op met taal. Het gaat hierbij om het reguliere programma van deze organisaties/verenigingen, zoals een voorleesmiddag, koffieochtend, ouderkamer, bibliotheekbezoek etc. Het zijn deze (reguliere) activiteiten die bestemd zijn voor kinderen en ouders waarbinnen het bouwen aan een veilige, positieve relatie centraal staat. Relaties tussen professionals en ouders vanuit de kernwaarden van het Centrum voor Jeugd en Gezin; gelijkwaardigheid, kansen, nabijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Mogelijk zijn er signalen op het gebied van taalvaardigheid en leesvaardigheid van kind en/of ouder die binnen deze veilige, positieve relaties bespreekbaar worden. Signalen kunnen algemeen van aard zijn, iets kleins of groters zijn, maar ook specifiek gericht op een taalprogramma. 'Mogelijk zijn er opvallende signalen op het gebied van taal- en leesvaardigheid van kind en/of ouder die bespreekbaar worden'

8 Werkwijze stroomschema taalprogramma s 0-8 Signalen kunnen doorgegeven worden aan de toeleiders tot de taalprogramma s. De toeleiders zijn het Centrum voor Jeugd en Gezin: de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar (JGZ 0-4) en het basisonderwijs. JGZ 0-4 jaar en basisonderwijs hebben een goed beeld en zicht op programma s die binnen het gezin aanwezig zijn. Ze hebben mogelijkheden om het kind en de ouders hierin te volgen en te begeleiden. Wat betreft de samenwerking en afstemming over de ontwikkeling van het kind, is het belangrijk dat (voor)schoolse voorzieningen op de hoogte zijn van de taalprogramma s die ouders volgen en/of hebben gevolgd. De ouder is de eerst verantwoordelijke in de opvoeding van het kind. Door de jaren heen kunnen de taalprogramma s elkaar mogelijk opvolgen. Na de dreumesgroep kan bijvoorbeeld gekozen worden voor de Voorleesexpress. In de intake van een (voor)schoolse voorziening kan altijd aan de ouders gevraagd worden of men bijvoorbeeld lid is van de bibliotheek en/of ze gebruik hebben gemaakt van een taalprogramma. Soms kan ook de keuze gemaakt worden om meerdere taalprogramma s gelijktijdig uit te voeren, bijvoorbeeld Voorleesexpress en Taal is de Sleutel tot Groei. De ouder is de eerst verantwoordelijke in de opvoeding van het kind

9 12 'Het is hierbij de bedoeling dat ouders zelf hun kind gaan voorlezen met de geleende boekjes' 13 5Taalprogramma s BOEKSTART Doelgroep Boekstart is voor alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0-8 jaar. Wanneer het kind met 4 maanden op het consultatiebureau komt, dan krijgen ouders een flyer. Met deze flyer kunnen ze in de bibliotheek hun kind gratis lid maken van de bibliotheek en dan ontvangen ze het startkoffertje. Doel Het stimuleren van de spraak-taalontwikkeling van het kind door middel van het voorlezen. Het is hierbij de bedoeling dat ouders zelf hun kind gaan voorlezen met de gekregen/geleende boekjes. Werkwijze Het is de bedoeling dat de bibliotheek ook enkele ouderactiviteiten gaat aanbieden. De frequentie van deze bijeenkomsten is nog onduidelijk. In de gemeente Steenwijkerland zijn er in totaal zes vestigingen van de bibliotheek die Boekstart aanbieden, namelijk: Steenwijk Vollenhove Steenwijkerwold Sint Jansklooster Oldemarkt Giethoorn Uitvoerende instantie Bibliotheek in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar

10 14 15 BOEKENPRET Doelgroep Kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 2 jaar waarvan de ouders een opleidingsniveau hebben van MBO of lager en/of een lage leescultuur hebben. Doel Het ontwikkelen van de leescultuur van jonge kinderen door: De materiële leesomgeving van het kind te verbeteren. De ouders bewust te maken van het belang van lezen. De kwaliteit van de interactie tussen ouders en het kind te verhogen. Het leesgedrag van de ouders positief te beïnvloeden. Bovenstaande heeft een positief effect op de spraak-taalontwikkeling van kinderen, maar ook op het contact maken van de ouder met hun kind. OPSTAP De (voor- en) vroegschoolse periode is van groot belang voor zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Doelgroep Opstap helpt ouders van kinderen die al op jonge leeftijd een achterstand hebben waar het de vaardigheden betreft die nodig zijn voor het schoolse leren. Doel Het algemene doel van Opstap is het vergroten van onderwijskansen van deze kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar. Meer specifiek wil Opstap kleuters beter voorbereiden op het leren lezen, schrijven, rekenen in groep 3, zowel qua kennis en vaardigheden als leerhouding. Opstap sluit aan bij de inhoud van het basisonderwijs, zodat wat binnen Opstap thuis gebeurt, het onderwijs op school versterkt en andersom. Frequentie, werkwijze en duur Een vrijwilligster bezoekt het gezin 1x per twee maanden totdat het kind 2 jaar oud is. Tijdens deze bezoeken neemt de vrijwilligster een boekje mee. Zij geeft uitleg over hoe de ouder het boekje kan gaan gebruiken. In de gemeente Steenwijkerland wordt Boekenpret aan ouders aangeboden die behoren tot de doelgroep. In Vollenhove en Sint Jansklooster wordt het aangeboden aan alle gezinnen, ongeacht het opleidingsniveau van ouders. Ouderbetrokkenheid Het schoolsucces van kinderen hangt samen met de kwaliteit en de inhoud van de gezinsopvoeding. Opstap leert lager opgeleide ouders hun kinderen in het dagelijkse leven te stimuleren en te ondersteunen. Ouders bewust maken en handvatten aanreiken hoe zij zelf kunnen bijdragen aan het spelend leren van hun kind, is een belangrijke pijler van Opstap. Uitvoerende instantie Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar Samenvattend Opstap: bevordert de interactie tussen ouder en kind, stimuleert de cognitieve en taalontwikkeling van de kinderen, bevordert een actieve leerhouding bij het kind, om een zo goed mogelijke start van de schoolloopbaan te realiseren. 'Het schoolsucces van kinderen hangt samen met de kwaliteit en de inhoud van de gezinsopvoeding' Werkwijze in de gemeente Steenwijkerland 'Opstap op school' met kleine groepjes kinderen en hun ouders, uitgevoerd door getrainde vrijwilligers. 'Opstap thuisbegeleiding' met eens in de twee weken een huisbezoek, uitgevoerd door getrainde vrijwilligers. Aanmelding loopt via de leerkracht/intern begeleider van de basisschool. Opstap is een 2-jarig programma maar kan op maat worden uitgevoerd. Ouders betalen een eenmalige borgsom van 12,50 voor de materialen. Uitvoerende instantie Timpaan Welzijn

11 16 17 VOORLEESEXPRESS Doelgroep Kinderen in de leeftijd van 2-8 jaar met een taalachterstand. Doel Het stimuleren van de spraak-taalontwikkeling van kinderen, het verrijken van de taalomgeving in huis en het met elkaar in contact brengen van mensen. Frequentie, werkwijze en duur Een vrijwilligster brengt gedurende een halfjaar wekelijks een huisbezoek bij het gezin. Er wordt samen met het gezin gekeken naar een passende manier van voorlezen. De ouders worden bij het voorleesritueel betrokken zodat zij uiteindelijk zelf hun kind kunnen gaan voorlezen. Het gezin maakt ook kennis met de bibliotheek. Uitvoerende instantie Bibliotheek 'Er wordt samen met het gezin gekeken naar een passende manier van voorlezen'

12 18 19 TAAL IS DE SLEUTEL TOT GROEI Doelgroep Ouders van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Deze ouders zijn taalvaardig niet sterk en/of praten geen Nederlands. Dit project wordt op dit moment alleen uitgevoerd in Steenwijk West. De bedoeling is dat de voorschoolse voorzieningen in Steenwijk West ook betrokken worden bij de uitvoering van dit project. TAAL VOOR THUIS Doelgroep Taal voor thuis is een cursus voor ouders die willen leren hoe ze: De voortgang van hun kind op de peuterspeelzaal of school kunnen volgen en ondersteunen. De taalontwikkeling van hun kind thuis kunnen stimuleren. Doel Ouders taal- en leesvaardiger maken door het begeleiden en stimuleren van hun eigen kinderen. Ouders toeleiden naar cursussen als zij nog niet voldoende taalvaardig zijn. Het vergroten van de kansen tot participatie en re-integratie van ouders. Doel Bij Taal voor Thuis leren ouders hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen bij wat zij daar leren. Ook leren ouders hoe ze hun kinderen kunnen helpen bij het ontwikkelen van de Nederlandse taal. Om dit te bereiken, is het belangrijk dat het taalniveau van de ouders zelf hoog genoeg is. Daarom werken zij via Taal voor Thuis ook aan hun eigen taalvaardigheden. Taal voor Thuis is geschikt voor NT-1 en NT-2 ouders van kinderen van 2-13 jaar, die (redelijk) Nederlands kunnen begrijpen en spreken. De cursus bestaat uit 20 wekelijkse bijeenkomsten en wordt begeleid door getrainde vrijwilligers. Ouders werken met dezelfde thema s als de kinderen. Het oefenmateriaal is gratis. Frequentie, werkwijze en duur De taalcoördinator organiseert verschillende activiteiten, die betrekking hebben op lezen, waar ouders en hun kinderen aan deel kunnen nemen. Ook worden ouders toegeleid naar de cursus. Dit project loopt gedurende de gehele basisschooltijd. De taalcoördinator is een leerkracht van de basisschool. Het project Taal is de sleutel tot groei wordt nu alleen in de wijk Steenwijk-West uitgevoerd. Uitvoerende instantie Taalpunt in samenwerking met de Brede School Steenwijk-West Uitvoerende instantie Brede School Steenwijk-West Ouders leren hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen en hoe ze hun kinderen kunnen helpen bij het ontwikkelen van de Nederlandse taal.

13 20 21 DREUMESGROEP Doelgroep Ouders met kinderen uit Steenwijk-West, ouders vanuit MIM, Boekenpret en Stevig Ouderschap krijgen een uitnodiging hiervoor. Het vindt plaats in het kinderdagverblijf van de Willem Alexanderschool en onder begeleiding van een jeugdverpleegkundige. Een assistente let op de kinderen. Hoofddoel Actieve ontmoeting tussen kinderen van 1½ - 2½ jaar en hun ouders en/of verzorgers, waardoor uitwisseling van opvoedingservaringen centraal staat, aangevuld met praktische informatie/ondersteuning vanuit de JGZ. Subdoelen Spelen in en om het huis. Omgaan met leeftijdgenootjes. Toeleiden naar bestaande faciliteiten gericht op kinderen van 1 ½ - 2 ½ jaar, zoals de bibliotheek, het zwembad, peuterspeelzaal en speelmogelijkheden. Interactie ouder ouder en ouder kind. 'Per keer staat een onderwerp cenraal, zoals de emotionele ontwikkeling, driftbuien, zindelijkheid, eten en slapen en wat ouders verder zelf inbrengen' Per keer is er een onderwerp, zoals de emotionele ontwikkeling, driftbuien, zindelijkheid, eten en slapen en wat ouders verder zelf inbrengen. Voor lezen en taalontwikkeling wordt de bibliotheek bezocht. De ochtend heeft een vaste herkenbare opbouw. Beginnend met een onderwerp en het uitwisselen van ervaringen. Dan gezamenlijk eten en drinken aan tafel en kletsen met elkaar. Daarna spelen met de kinderen. De ochtend wordt afgesloten met zingen in de kring. De ochtend duurt 1½ uur. Het geheel is kosteloos voor de ouders. Uitvoerende instantie Jeugdgezondheidszorg 0-4

14 22 23 Aansluiting tussen de programma s De volgende programma s zouden op elkaar aan kunnen sluiten: Boekenpret en de VoorleesExpress, wanneer de VoorleesExpress kan starten zodra het kind 2 jaar oud is. Opstap en de VoorleesExpress. De VoorleesExpress zou dan, indien nodig, kunnen starten als het kind 7 jaar oud is. De Dreumesgroep is een aanvulling op de bestaande programma s MIM en BP. Daarnaast is het een toeleiding tot Taal is de Sleutel tot Groei, de bibliotheek en eventueel de Voorleesexpress. Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 maanden is er met betrekking tot bovenstaande programma s geen aanbod. Wel is het zo dat moeders van eerste kinderen kunnen starten met Moeders Informeren Moeders. Dit houdt in dat er 1x per maand een vrijwilligster bij het gezin thuiskomt om het zelfvertrouwen van de moeder te versterken en/of het netwerk uit te breiden. Moeders Informeren Moeders en Boekenpret zijn twee programma s die ook tegelijk gegeven kunnen worden. Eén vrijwilligster bezoekt dan het gezin voor beide programma s. Verder bestaat altijd de mogelijkheid om met het Taalpunt contact op te nemen om vervolgens tot een taalprogramma op maat te komen. Om het zelfvertrouwen van de moeder te versterken en/of het netwerk uit te breiden kunnen moeders van eerste kinderen starten met Moeders Informeren Moeders.

15 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Steenwijkerland Postbus AD Steenwijk Fotografie Anneke Mandemakers Vormgeving Teresa Jonkman (BNO) Oktober 2015

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Samen voor taal in Arnhem

Samen voor taal in Arnhem Samen voor taal in Arnhem nataliekuypers.nl Een overzicht voor professionals Inleiding In Arnhem groeien niet alle kinderen op in een taalrijke omgeving; een omgeving waarin praten en boeken een belangrijke

Nadere informatie

is de sleutel tot groei

is de sleutel tot groei is de sleutel tot groei 5 Inleiding 7 Het project Taal is de sleutel tot groei, Brede School Steenwijk-West 11 De opbrengsten van het project in de periode van 2008 t/m heden 14 Kansen voor verbreding

Nadere informatie

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd 1. Opvoedingsondersteuning 2. Opstap 3. Naschoolse activiteiten 4. Rots en Water, weerbaarheidsproject

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden Doelgroep Naam Boodschap Soort Organisatie die 0-4 jaar Ouders met kinderen 0-4 jaar Video Interactie Begeleiding Doel van de methodiek is het ondersteunen, bevorderen of herstellen ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Voor de afdeling Zorg en Welzijn zijn wij op zoek naar een gemotiveerde kandidaat voor de functie van

Voor de afdeling Zorg en Welzijn zijn wij op zoek naar een gemotiveerde kandidaat voor de functie van Gemeente Opmeer Opmeer is een krachtige en zelfstandige plattelandsgemeente in het hart van Midden-West- Friesland (NH). Het bestaat uit acht kernen met 11.370 inwoners en heeft een aantrekkelijk woonen

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld

Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld Inleiding In het kader van het OnderwijsKansenbeleid 1 heeft de gemeente de wettelijke taak om alle kinderen met een (risico op een) taalachterstand

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Lingewaal

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Lingewaal STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Lingewaal Inhoudsopgave: 1. Inleiding. Blz. 3 2. Burgers in eigen kracht. Blz. 3 3. Samenwerking in de gemeente Lingewaal met kinderdagverblijven en

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015)

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015) VVE beleidsplan (versie 1.2 /februari 2015) Voorwoord Voor u ligt het eerste VVE beleidsplan van Peuterspeelzaal Kip Kakel. Hierin staat beschreven op welke wijze wij uitvoering willen geven aan de voor

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

SPRAAKMAKEND. Speerpunten

SPRAAKMAKEND. Speerpunten Doel Opheffen en voorkomen achterstanden in de taalontwikkeling van alle (doelgroep-) kinderen van 0 tot 4 jaar, zodat deze kinderen een goede start in groep 1 kunnen maken. Extra middelen van Rijk, provincie

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Samen staan we sterk in de ontwikkeling van het kind. Mijn kind en VVE ouderbetrokkenheid

Samen staan we sterk in de ontwikkeling van het kind. Mijn kind en VVE ouderbetrokkenheid Samen staan we sterk in de ontwikkeling van het kind Mijn kind en VVE ouderbetrokkenheid Agenda themakoffiemiddag 13.15u-13.30u 13.30u-14.30u 14.30u-14.45u inloop met koffie / thee fototentoonstelling

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Preview. Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang. Pedagogische doelen. Wat is kwaliteit?

Preview. Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang. Pedagogische doelen. Wat is kwaliteit? Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang Preview Wat is kwaliteit? Stand van zaken anno 2009 Waarom VVE in de kinderopvang? Doelgroepen Professionalisering Kwaliteit van VVE: wat werkt? Wat voegt VVE toe?

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG - CONCLUSIES Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Westfriese Bibliotheken jong geleerd, is oud gedaan Ruim 15% van de kinderen in Nederland loopt een risico op taalachterstand. Wie moeite heeft met lezen

Nadere informatie

Gewoon opvoeden in Groningen

Gewoon opvoeden in Groningen Gewoon opvoeden in Groningen Voorbeeld : gewoon opvoeden, alledaags opvoeden, alledaagse opvoedvragen Wat is dit? Start: Eigen voorbeeld geven. Voor iedereen verschillend, afhankelijk van de situatie van

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Beleidsnotitie Aanbod voor peuters Gemeente Buren

Beleidsnotitie Aanbod voor peuters Gemeente Buren Beleidsnotitie Aanbod voor peuters 2017-2020 Gemeente Buren Inhoudsopgave 1. Huidige situatie 4 Waar gaat het over? 4 Wat doen we al? 4 2. Vergroten bereik peuters 6 Wat gaan we doen? 6 Doel 6 Behoefte

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Taalstimulering en brede ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Taalstimulering en brede ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 4 jaar Taalstimulering en brede ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 4 jaar op kinderdagverblijven Volg het kind, beleef de dag Hoe werkt Ben ik in Beeld? Ben ik in Beeld is speciaal ontwikkeld voor kinderdagverblijven.

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

VVE en Careyn in Dordrecht

VVE en Careyn in Dordrecht VVE en Careyn in Dordrecht Even voorstellen: Careyn is een thuiszorgorganisatie en levert diensten in een groot gedeelte van ons land. In ons werkgebied wonen 1,7 mln inwoners. In Dordrecht is Careyn alleen

Nadere informatie

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR 4. Protocollen en reglementen 4.1.10 Zorgstructuur Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR Vastgesteld 9 januari 2014 Blad 2 van 5 Algemeen De peuterspeelzalen krijgen steeds meer te maken met peuters en ouders met

Nadere informatie

Quickscan Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid thuis

Quickscan Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid thuis Quickscan Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid thuis Wenst u de participatie en betrokkenheid van ouders binnen uw school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (of in brede schoolverband)

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg. 0 tot 4 jaar. Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn

Jeugdgezondheidszorg. 0 tot 4 jaar. Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam In deze folder vindt u informatie over het zorgaanbod van de GGD (Geneeskundige en Gezondheidsdienst)

Nadere informatie

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Marianne Balfoort & Manon van den Ende - MOC t Kabouterhuis Willemien Duvekot - Ouder kind adviseur Ijburg en Zeeburgereiland Programma - Introductie - Wat

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

M O N T F O O R T g e m e e n t e

M O N T F O O R T g e m e e n t e g e m e e n t e Beleidsnotitie Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Wettelijk kader Op 1 augustus 2010 is de Wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) in werking getreden.

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Omgevingsanalyse ter beoordeling van het taalaanbod in het Nederlands. Bestemd voor professionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg.

Omgevingsanalyse ter beoordeling van het taalaanbod in het Nederlands. Bestemd voor professionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. Omgevingsanalyse ter beoordeling van het taalaanbod in het Nederlands Bestemd voor professionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. RIVM/Centrum jeugdgezondheid 26 februari 2009 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school + OPENING -- KINDCENTRUM september Linknieuws Sinds twee jaar zijn wij samen met Peuterwerk de Schakel (SPO) en BSO de Nieuwe Link (de Schaepskooi) bezig met de ontwikkeling van een Kindcentrum. Dankzij

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

STMR Jaarverslag 2013 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Culemborg

STMR Jaarverslag 2013 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Culemborg STMR Jaarverslag 201 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Culemborg Inhoudsopgave: 1. Inleiding. Blz. 2. Burgers in eigen kracht. Blz.. Samenwerking in de gemeente Culemborg. Blz. 4. Het effect van de JGZ. Blz.

Nadere informatie

Scholing binnen BoekStart. voor de Bibliotheek en kinderopvang

Scholing binnen BoekStart. voor de Bibliotheek en kinderopvang Scholing binnen BoekStart voor de Bibliotheek en kinderopvang SCHOLING BINNEN BOEKSTART In het kader van BoekStart zijn trainingen ontwikkeld die Bibliotheekmedewerkers, medewerkers van de Provinciale

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS?

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? DE VOORSCHOOL PLUS WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? De voorschool is een plek waar peuters spelend leren en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op de voorschool krijgen de peuters van 2,5 tot 4 jaar spelenderwijs

Nadere informatie

De Koffieochtend en betrokken ouders 2016

De Koffieochtend en betrokken ouders 2016 De Koffieochtend en betrokken ouders 2016 School: Prinses Ireneschool Locatie: Ouder-educatiekamer Duur: 08:30 09:30 uur Terugblik 2016 Het afgelopen jaar is er veel leuke en informatieve activiteiten

Nadere informatie

Convenant en Protocol

Convenant en Protocol Convenant en Protocol Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE-beleid) Gemeente Woudrichem 2015-2018 december 2015 Artikel 1 Doelstellingen convenant Het convenant dient om de samenwerking te formaliseren

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Nieuwsbrief VoorleesExpress Haarlem

Nieuwsbrief VoorleesExpress Haarlem Nieuwsbrief VoorleesExpress Haarlem maart 2017 Webapplicatie goede monitor Door het gebruik van de webapplicatie houden we beter zicht op hoe het voorleestraject verloopt. p. 2 VoorleesExpress Haarlem

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Inschrijving

Pedagogisch Beleid. Inschrijving Pedagogisch Beleid Inschrijving U vertrouwt ons uw kind toe en wij willen ook het allerbeste voor uw kind. In dit gesprek kunt u meer over uw kind vertellen.zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee

Nadere informatie

Sociale kaart preventie en behandeling van overgewicht bij kinderen Zwolle

Sociale kaart preventie en behandeling van overgewicht bij kinderen Zwolle Sociale kaart preventie en behandeling van bij kinderen Zwolle eerste uitgave, oktober 2009 Toelichting bij de gegevens op de sociale kaart. Op deze sociale kaart staan interventies die gericht zijn op

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

De Bibliotheek en Jeugdgezondheidszorg Utrecht: korte lijnen! EEN INTERVIEW

De Bibliotheek en Jeugdgezondheidszorg Utrecht: korte lijnen! EEN INTERVIEW De Bibliotheek en Jeugdgezondheidszorg Utrecht: korte lijnen! EEN INTERVIEW Irma: In gesprekken met ouders op het consultatiebureau vraag ik of zij voorlezen aan hun kind. Ik merk dat allochtone ouders,

Nadere informatie

Aanbod voor scholen Voorschools Versie september Inhoud BOEKSTART HASSELT... 2 DE EERSTE SCHOOLDAG VAN MILAN... 4 WOORDKAARTJES VAN MILAN...

Aanbod voor scholen Voorschools Versie september Inhoud BOEKSTART HASSELT... 2 DE EERSTE SCHOOLDAG VAN MILAN... 4 WOORDKAARTJES VAN MILAN... Aanbod voor scholen Voorschools Versie september 2017 Inhoud BOEKSTART HASSELT... 2 DE EERSTE SCHOOLDAG VAN MILAN... 4 WOORDKAARTJES VAN MILAN... 5 1 BOEKSTART HASSELT Voorschools Omschrijving Kinderen

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Sluitende aanpak toeleiding VVE

Sluitende aanpak toeleiding VVE Sluitende aanpak toeleiding VVE Februari 2013 Inleiding Sinds 2001 werken we in Almere aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs op een speelse manier

Nadere informatie

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Maasdriel

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Maasdriel STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Maasdriel Inhoudsopgave: 1. Inleiding. Blz. 3 2. Burgers in eigen kracht. Blz. 3 3. Samenwerking in de gemeente Maasdriel. Blz. 3 4. Het effect van inzet

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 25 november 2011 Betreft Bestuursafspraken G4 en G33

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 25 november 2011 Betreft Bestuursafspraken G4 en G33 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Uitvoeringskader Voorschoolse educatie Amstelveen

Uitvoeringskader Voorschoolse educatie Amstelveen Uitvoeringskader Voorschoolse educatie Amstelveen Jeugd & Samenleving, september 2017 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Achtergrond 3 3. Uitvoeringskader VVE 4 Bijlage 1 9 1. Aanleiding 9 2. De indicatiestelling

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

Praten leer je niet vanzelf

Praten leer je niet vanzelf jeugdgezondheidszorg Praten leer je niet vanzelf... hier ben ik www.icare.nl Over de spraak-taalontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar Praten gaat niet vanzelf, praten moet je leren. Een kind leert praten

Nadere informatie

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips VoorleesExpress Samen met ouders aan de slag Praktische tips Samen met ouders aan de slag Ouders betrekken bij het voorlezen Je gaat straks via de VoorleesExpress twintig weken voorlezen bij een of meerdere

Nadere informatie

OUDERPROGRAMMA VVE VERSTERKEN BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT BEN IK IN BEELD UITWERKING PER DOELSTELLING OUDERPROGRAMMA GROEP NUL

OUDERPROGRAMMA VVE VERSTERKEN BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT BEN IK IN BEELD UITWERKING PER DOELSTELLING OUDERPROGRAMMA GROEP NUL BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT Ben ik in Beeld maakt gebruik het programma Puk en Ko thuis. Daarnaast zijn er aanvullingen beschikbaar: Het bronnenboek Ouderbetrokkenheid en een ouderwerkplan. Materiaal

Nadere informatie

VVE programma Uk & Puk

VVE programma Uk & Puk VVE programma Uk & Puk Kinderdagverblijf het Helpernest werkt sinds 2013 met het VVE programma Uk en Puk. Wij vinden gerichte aandacht voor de begeleiding van baby s en peuters en het stimuleren van hun

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

educatief ducatief rogramma Jeugd 0-4 jaar

educatief ducatief rogramma Jeugd 0-4 jaar educatief rogramma ducatief rogramma 1 Jeugd 0-4 jaar Inhoud educatief programma jeugd 0-4 Voorschoolse educatie Boekenpret Collecties themagericht werken Workshop interactief voorlezen eescorso Nationale

Nadere informatie

Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht

Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht schooljaar 2015-2016 Activiteiten Bibliotheek Utrecht voor Spelenderwijs Utrecht U weet hoe belangrijk voorlezen voor kinderen is. Net als wij! Daarom zetten

Nadere informatie

Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE

Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE Versie september 2015 Almere 2015-2019 In Almere streven we naar een zo hoog mogelijk bereik van doelgroepkinderen. Sinds 2012 werkt de jeugd gezondheid

Nadere informatie

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

Resultaten leesmonitor 2015 De Bieb op School. maart 2016

Resultaten leesmonitor 2015 De Bieb op School. maart 2016 Resultaten leesmonitor 2015 De Bieb op School maart 2016 Inleiding Eind 2014 ging in het kader van de structurele samenwerking tussen het bovenschoolse management van het basisonderwijs in de Zaanstreek

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Leek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Leek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Leek Plaats : Leek Gemeentenummer : 0022 Onderzoeksnummer : 292408 Datum onderzoek : 14 maart 2017 Datum

Nadere informatie

Inspectierapport SamSam Ochten (KDV) Hoeflaan 5a 4051EM OCHTEN Registratienummer

Inspectierapport SamSam Ochten (KDV) Hoeflaan 5a 4051EM OCHTEN Registratienummer Inspectierapport SamSam Ochten (KDV) Hoeflaan 5a 4051EM OCHTEN Registratienummer 160481727 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Neder-Betuwe Datum inspectie: 25-01-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Sport & Bewegen

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Sport & Bewegen Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Sport & Bewegen School: Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan

Nadere informatie

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne 2012-2014 1 Vastgesteld door de gemeenteraad van Deurne op 2 1.Inleiding Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie De Wet OKE (Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Ouders over kinderopvang en hun betrokkenheid daarbij Inhoud: 1. Samenvatting en conclusies 2. Gebruik van kinderopvang 3. Tevredenheid over kinderopvang 4. Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met

De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met Waarom? Het leven van Lisa Wist u dat? 1,5 miljoen volwassen Nederlanders zijn laaggeletterd zijn? Dat

Nadere informatie

Begin bij de basis: een spraaktaalspecialist aan het woord. Astrid Roest GGD/JGZ Zaanstreek-Waterland

Begin bij de basis: een spraaktaalspecialist aan het woord. Astrid Roest GGD/JGZ Zaanstreek-Waterland Begin bij de basis: een spraaktaalspecialist aan het woord Astrid Roest GGD/JGZ Zaanstreek-Waterland Workshop in opdracht van NVLF Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie www.nvlf.nl Inhoud

Nadere informatie

Werkwijze Dordtse Felicitatiedienst (kortweg DFD) Inleiding:

Werkwijze Dordtse Felicitatiedienst (kortweg DFD) Inleiding: Dordtse Felicitatiedienst Werkwijze Dordtse Felicitatiedienst (kortweg DFD) Inleiding: De Gemeente Rotterdam heeft de ambitie dat voor 2010 alle achterstandskinderen tussen twee en vier jaar naar de voorschool

Nadere informatie

Ouderbeleid Kids First COP groep

Ouderbeleid Kids First COP groep Ouderbeleid Kids First COP groep Vastgesteld januari 2015 Kids First COP groep Friesestraatweg 215 b 9743 AD Groningen T 050 3 12 43 25 E info@kidsfirst.nl www.kidsfirst.nl Ouderbeleid Kids First COP groep,

Nadere informatie

nieuws voor u... ...van sine limite voor ieder kind Deventer gaat voor kwaliteit! over het jonge kind december 2014 in dit nummer

nieuws voor u... ...van sine limite voor ieder kind Deventer gaat voor kwaliteit! over het jonge kind december 2014 in dit nummer december 2014 nieuws voor u... over het jonge kind Deventer gaat voor kwaliteit! Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle professionals die werken voor of met peuters en kleuters. De nieuwsbrief komt in ieder

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek

Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek Inleiding De Voor- en Vroegschoolse Educatie en de daarmee te behalen opbrengsten in de ontwikkeling van kinderen staan volop in de belangstelling vanwege het maatschappelijk

Nadere informatie

Subsidieregeling Jeugd

Subsidieregeling Jeugd Subsidieregeling Jeugd Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het beleidsterrein:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015

Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015 Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015 Inhoud Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Voor- en vroegschoolse opvang (vve)... 4 Feiten en cijfers... 7 HRM... 8 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

Spelen en ontwikkelen. bij de peuteropvang in Alkmaar

Spelen en ontwikkelen. bij de peuteropvang in Alkmaar Spelen en ontwikkelen bij de peuteropvang in Alkmaar Is uw kind tussen de twee en vier jaar? Dan mag hij of zij naar de peuteropvang: Een leuke en leerzame plek waar uw kind onder deskundige begeleiding

Nadere informatie

Inspectierapport Aldoende (PSZ) Kinheim 4 1161AP ZWANENBURG

Inspectierapport Aldoende (PSZ) Kinheim 4 1161AP ZWANENBURG Inspectierapport Aldoende (PSZ) Kinheim 4 1161AP ZWANENBURG Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: HAARLEMMERMEER Datum inspectie: 06-03-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek Status:

Nadere informatie