Agendapunt 6. Ingekomen Stukken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agendapunt 6. Ingekomen Stukken"

Transcriptie

1 Agendapunt 6 Ingekomen Stukken 87

2 88

3 Agendapunt 7 Uitbreiding Hoofdbestuur 89

4 90

5 Uitbreiding Hoofdbestuur Zoals aan de orde is geweest op het najaarscongres 2009 en het voorjaarscongres 2010 is het voornemen om het Hoofdbestuur uit te breiden met twee nieuwe bestuurders, waarmee het Hoofdbestuur van de KNWU op termijn uit 7 leden gaat bestaan. Op het voorjaarscongres is aangegeven dat de procedure was gestart, maar dat we nog niet waren geslaagd in onze zoektocht naar kandidaten met een sterke juridische expertise c.q. achtergrond respectievelijk een sterk marketing profiel, waarvan minimaal een van de twee nieuwe leden een vrouw is en een van de twee een ex-toprenner/renster. Tot ons genoegen kunnen wij u meedelen dat wij in een deel van de opdracht zijn geslaagd. Wij hebben een vrouwelijke kandidaat met juridische achtergrond die wij graag aan u voordragen als nieuw bestuurslid, zie hiervoor ook bijgaande profielschets. De andere vacature willen we graag nog aanhouden en in 2011 invullen met een oud top-renner/ster, liefst nog gecombineerd met affiniteit met communicatie/marketing. Daartoe gaat komend halfjaar nadere oriëntatie plaatsvinden. Wij vragen op het congres uw instemming met de voorgestelde kandidaat. Met vriendelijke groet, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie Marcel J.G. Wintels Voorzitter Hoofdbestuur 91

6 92

7 Saskia Capello (43) uit Voorst Saskia Capello (43) is momenteel werkzaam als bestuurssecretaris bij GGNet. Met haar juridische en bestuurskundige achtergrond kan zij een zeer waardevolle versterking van het Hoofdbestuur zijn. Als manager/adviseur met ruime ervaring op het gebied van strategische advisering, verandermanagement, project- en programmamanagement, besturings- en implementatievraagstukken beschikt zij over de ideale mix voor een bepalende rol in de wielersport. Naast haar werkzaamheden is zij een fervent wielrenner. Zo fietst ze ruim kilometer per jaar en is ze lid van een wielerclub. Ze fietst op de baan, op de ATB, doet mee met cyclo s en zware toertochten (waaronder de Marmotte, Dolomietenmarathon, Luik-Bastenaken-Luik) en met haar KNWU ledenkaart probeert ze incidenteel met een trainingswedstrijd of een vrouwen-c wedstrijd mee te doen. Haar passie voor de sport steekt ze niet onder stoelen of banken. Vandaar dat het Hoofdbestuur er alle vertrouwen in heeft dat zij een belangrijke bijdrage kan leveren als lid van het Hoofdbestuur van de KNWU. 93

8 94

9 Agendapunt 8 Goed Sportbestuur 95

10 96

11 Profiel hoofdbestuur KNWU Beleidsvormend bestuur 1. Werkveld Het hoofdbestuur van de KNWU is verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van en het toezicht op de uitvoering van het meerjarenbeleid van de KNWU. In dit kader stelt zij het jaarbeleid op het gebied van verschillende aandachtsgebieden vast. Het hoofdbestuur is namens de algemene ledenvergadering (congres) gedelegeerd en van daaruit verantwoordelijk voor (het beheer en functioneren van) financiën, personeel en (bonds)organisatie. Het hoofdbestuur representeert de KNWU naar buiten toe, maar kan deze functie op onderdelen delegeren aan medewerkers (bijv. directeur), commissies en/of besturen van lidorganisaties. Het hoofdbestuur kan tijdelijke of vaste commissies instellen die het hoofdbestuur op onderdelen van advies kunnen voorzien en/of het uniebureau ondersteunen bij de beleidsuitvoering. Het hoofdbestuur kan als toehoorder en toezichthouder deelnemen aan commissies die zijn ingesteld om te adviseren in het (meerjaren)beleid op verschillende thema s. 2. Hoofdtaken a. Het hoofdbestuur behartigt de belangen van de KNWU in de meest brede zin des woords en representeert de KNWU naar buiten toe b. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het meerjarenbeleid en de vaststelling van het jaarplan met daarin alle relevante aandachtsgebieden. c. Het hoofdbestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de ALV (congres) voor de onder a, b en d opgesomde en door de bondsvergadering gedelegeerde taken. d. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de bond in organisatorische en personele zin en houdt toezicht op de besteding van middelen. 3. Benoeming leden van bestuur De leden van het hoofdbestuur worden conform de statuten benoemd door de ALV (congres). De zittingstermijn van een bestuurslid is 4 jaar. Het streven van de KNWU is dat een hoofdbestuurslid, conform de Code Goed Sportbestuur, 3 maal voor een nieuwe termijn herkozen kan worden. Het hoofdbestuur stelt een rooster van aftreden op, welke ter informatie wordt overhandigd aan de bondsvergadering. Hoofdbestuursleden treden af aan het eind van de dag van de vergadering, waarin hun benoemingsduur eindigt. 4. Omvang van bestuur Het Hoofdbestuur bestaat uit maximaal 8 leden, te weten uit: * voorzitter * secretaris * penningmeester * bestuurslid met het aandachtsgebied sport * bestuurslid met het aandachtsgebied kader * bestuurslid met het aandachtsgebied PR, communicatie & marketing * bestuurslid met het aandachtsgebied juridische zaken * bestuurslid met het aandachtsgebied infrastructuur De voorzitter wordt door de ALV in functie gekozen. Overige hoofdbestuursleden worden als lid gekozen, waarna binnen het hoofdbestuur z.s.m. de aandachtsgebieden onderling verdeeld worden, zeker in die gevallen waarbij het hoofdbestuur uit minder dan 8 leden bestaat. 5. Algemene taakomschrijving bestuursleden Functioneren - Het hoofdbestuur functioneert in al haar facetten als collegiaal team met een collectieve verantwoordelijkheid jegens de KNWU, zowel intern als extern. 97

12 - De hoofdbestuursleden krijgen aandachtsgebieden toebedeeld welke aansluiten bij de individuele competenties en ambities, waarvoor ze als eerste aanspreekbaar zijn, maar waarvoor men gezamenlijk verantwoordelijk is. - De bestuurlijke aandacht gaat uit naar het bereiken van geformuleerde doelen en resultaten en (op termijn) minder naar de dagelijkse gang van zaken c.q. de uitvoering binnen een aandachtsgebied. Taken - Signaleren van relevante maatschappelijke en sportgerelateerde ontwikkelingen; - Het inbrengen van beleidsideeën en suggesties tijdens hoofdbestuursvergaderingen en andere daartoe georganiseerde momenten en daarmee het aangeven van de gewenste beleidsmatige koers van de KNWU; - Het zorgdragen voor het tot stand komen van beleidsplannen. De voorbereiding hiervan wordt gedaan door het uniebureau, ondersteund door ingestelde commissies op bepaalde thema s; - Het zorgdragen voor besluitvorming/vaststelling inzake het meerjarenplan, jaarplannen (incl. begroting); - Het benoemen van leden in de door het hoofdbestuur ingestelde commissies; - Het goedkeuren van de door commissies aangeboden activiteitenplannen die zijn afgeleid van het meerjarenplan en de jaarplannen; - Het bewaken van de voortgang van de uitvoering van de activiteitenplannen - Het geven van dwingende adviezen (opdracht of interventie) aan het uniebureau, commissies en/of lidorganisaties indien de uitvoering niet conform het inhoudelijke en financiële kader verloopt zoals dat (eerder) is bepaald; - Het evalueren van de vastgestelde plannen aan de hand van rapportages, eventueel voorbereid door het bureau, commissies en/of lidorganisaties; - Het bestuurlijk verantwoording afleggen over de gevolgde koers aan de leden van de KNWU tijdens ALV s (congres); - Het verzorgen van de aansturing richting het uniebureau, door het aanstellen van een directeur. Functie-eisen - Teamspeler; - Affiniteit met (de wieler)sport; - Stelt het algemeen belang van de KNWU boven persoonlijke belangen en belangen van verschillende geledingen/(doel)groepen binnen de KNWU; - Open en eerlijke communicatie; - Het openstaan voor en het geven van feedback; - Bestuurlijke ervaring in complexe bestuurlijke omgevingen, gericht op beleids- en koersbepaling en bewaking hiervan; - Visie en strategisch denkniveau, welke inspirerend wordt overgedragen; - Relevant netwerk binnen en voor de (wieler)sport; - Generealist met bij voorkeur een specifieke specialistische kennis; - Relativeringsvermogen; - Besluitvaardig; - Gevoel voor lastige situaties en intermenselijke verhoudingen - Gezonde zakelijkheid en bedrijfsmatig inzicht. Gewenste achtergronden - Kennis van de KNWU en/of wielersport en haar cultuur/culturen - Knowhow op 1 of meerdere aandachtsgebieden 98

13 6. Functie- en taakschets per bestuurlijke functie/aandachtsgebied Voorzitter Binnen het hoofdbestuur draagt de voorzitter de verantwoordelijkheid voor het algemene bestuursfunctioneren. De voorzitter is tevens belast met de portefeuille (inter)nationale zaken. De voorzitter heeft in die hoedanigheid periodiek overleg met de directeur van het uniebureau (en eventueel het overig professioneel kader). De voorzitter is tevens voorzitter van de ALV(congres) van de KNWU. Specifiek: - Sterke communicator - Organiserend en coördinerend vermogen (managementvaardigheden) - Besluitvaardig - Zakelijk - Representatief / Gezicht van de KNWU - Specifieke representatie naar NOC*NSF, overheid en UCI, en overige (inter)nationale (wieler)organisaties - Bruggenbouwer tussen geledingen Secretaris De secretaris is verantwoordelijk voor de algehele verslaglegging van het hoofdbestuur. De secretaris is tevens belast met de communicatie tussen en binnen de geledingen binnen de KNWU. De secretaris is tevens secretaris van de ALV (congres) en coördineert de beleidscyclus. Specifiek: - Goed analytisch vermogen - Bij voorkeur juridische deskundigheid - Bewaking van interne communicatieprocessen. - Zakelijk - All-round Penningmeester De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de KNWU. De penningmeester heeft periodiek overleg met de accountant van de KNWU. De penningmeester doet tijdens de ALV (congres) verslag van het financiële beleid van de KNWU. Specifiek: - Financiële en/of bedrijfseconomische deskundigheid - Overleg met de directeur/financieel administrateur, subsidieverstrekkers en/of financiële/ of kascommissie (indien deze is ingesteld door het congres) - Enige knowhow op het gebied van fiscale zaken en subsidies - Nauwgezet - Analytisch - Besluitvaardig - Zakelijk Hoofdbestuursleden met aandachtsgebieden Deze hoofdbestuursleden zijn belast met één of meerdere aandachtsgebieden en zijn hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen het bestuur. Zij kunnen als toehoorders deelnemen aan (beleidsvoorbereidende) vergaderingen van (eventueel) ingestelde commissies binnen hun aandachtgebied. Daarnaast kunnen zij voor hun aandachtsgebied periodiek overleg hebben met de directeur van het uniebureau van de KNWU. Deze kan zich desgewenst laten vergezellen of vervangen door een (andere) verantwoordelijke medewerker. Specifiek Sport: - Affiniteit of deskundigheid op het gebied van breedte- en topsport, waaronder talentontwikkeling en sportstimulering - Deskundigheid op het gebied van topsportbegeleiding, topsportondersteuning en topsportfinanciering 99

14 - Contactueel sterk, persoonlijke aandacht - Besluitvaardig - Gevoel voor lastige situaties en interpersoonlijke relaties Specifiek Kader: - Deskundigheid of de bereidheid deze te verwerven op het gebied van bestuurlijke vernieuwing, deskundigheidsbevordering en vrijwilligersbeleid - Affiniteit met de wielersport en/of breedtesport - Initiatiefrijk en creatief/vernieuwend - Goede contactuele vaardigheden - Overtuigingskracht Specifiek PR, communicatie en marketing: - Deskundigheid op het gebied van marketing, public relations en sponsoring - Bij voorkeur kennis van externe communicatie en moderne communicatiemiddelen en media - Initiatiefrijk en creatief - Relevant netwerk - Representatief Specifiek Juridische zaken: - Deskundigheid op het gebied van (sport)recht - Analytisch, gedegen en nauwgezet - Goede contactuele eigenschappen - Planmatig Specifiek Infrastructuur: - Deskundigheid op het gebied veiligheid, innovaties, samenwerking met maatschappelijke organisaties en accommodaties - Initiatiefrijk en creatief/vernieuwend - Goede contactuele vaardigheden - Overtuigingskracht Slotopmerking Het behoort tot de mogelijkheden om bepaalde algemene of specialistische taken/portefeuilles te delegeren naar een collega-bestuurslid i.v.m. de specifieke kennis/deskundigheid van dat hoofdbestuurslid. Een dergelijke delegatie van taken en bevoegdheden dient wel in het hoofdbestuur vastgesteld te worden. Het bestuurslid dat taken of bevoegdheden delegeert, blijft wel eindverantwoordelijk. 7. Tijdsbelasting De tijdbelasting is van een aantal factoren afhankelijk: - De kwantiteit en kwaliteit van en de wisselwerking met het uniebureau - De communicatie en efficiëntie binnen het hoofdbestuur - Ontwikkelingen binnen de sport - De energie die men er in kan en wil steken Het bestuursmodel van de KNWU, zoals men dat voorstaat, gaat uit van een functioneren op (strategische) hoofdlijnen. Voorbereiding en uitvoering hiervan wordt gedaan door het uniebureau en/of ingestelde commissies. Dit zou op termijn moeten leiden tot een maximale tijdsbesteding van maximaal 4 uur per week (gemiddeld en indicatief). 100

15 Agendapunt 9 Begroting 2011 (incl. speerpunten) 101

16 102

17 Speerpunten Beleidsplan en visiedocument ontwikkelen m.b.t. topsport en talentontwikkeling Binnen het totaalbeleid van de organisatie een meerjaren topsportbeleid. Een heldere en eenduidige omschrijving ten aanzien van het opstellen, vaststellen en uitvoeren van de trainings- en wedstrijdprogramma s. Een leidraad voor het maken van sporttechnische keuzen voor de komende jaren, die overigens per discipline verschillend zullen zijn. Waar gaan we wel in investeren en waar niet. 2. Verenigingen versterken d.m.v. verenigingsondersteuning Door het aanbieden van op-maat-gemaakte ondersteuning kunnen verenigingen profiteren van reeds ontwikkelde materialen en diensten. Het project samen voor sportiviteit & respect is hierbij een ondersteunend middel en is bedoeld om bestuurders te helpen bij het versterken van hun vereniging. In het kader hiervan worden themabijeenkomsten georganiseerd zodat bestuurders advies en ondersteuning kunnen krijgen over relevante thema s. Daarnaast wordt de ledenadministratie binnen mijn KNWU doorontwikkeld. 3. Praktijkgerichtere opleidingen voor juryleden Om een kwaliteitsimpuls te geven aan de werving en doorstroom van juryleden is het nodig dat er een gerichter opleidingstraject komt wat aansluit bij de verschillende juryniveaus. Per juryfunctie wordt een passend competentieprofiel en leertraject vastgesteld. Door het competentie gericht maken van de juryopleidingen ligt de focus op het leren in de praktijk. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de persoonlijke vaardigheden die voor een jurylid vereist zijn. 4. Sponsorbeleid 2012 en verder 2011 staat in het teken van het activeren (en waar nodig aanscherpen) van bestaande sponsorcontracten. Daarnaast wordt er een visie en bijpassende structuur gecreëerd waaruit nieuwe marketing- en sponsorkansen moeten voortkomen, met name door het realiseren van ledengroei in de breedtesport. Dit trekt nieuwe, meer niet-branche gerelateerde sponsors aan die we in 2011 benaderen en zo snel mogelijk maar in ieder geval vanaf 2012 aan ons willen verbinden. 5. Communicatieplan 2012 Om de communicatie van de KNWU gestructureerd naar een hoger niveau te tillen wordt in 2011 een communicatieplan geschreven voor 2011 en De grote lijn is het uitdragen van een duidelijkere boodschap en het creëren van meer samenhang tussen diverse (bestaande en nieuwe) middelen. De uit het plan voort komende acties worden in 2011 geïmplementeerd. 6. De KNWU als evenementenmanager KNWU "in the lead" bij het aantrekken van Internationale wielerevenementen naar Nederland en tevens optreden als regisseur bij deze Internationale én grote nationale evenementen. 7. Planning en control sportprogramma s Het doel van dit speerpunt is om op ieder gewenst moment te kunnen rapporteren over stand van zaken met betrekking tot de beschikbaar gestelde budgetten van de sportprogramma s. Hiermee moet het mogelijk worden te sturen op wijzigingen tijdens het seizoen. Door de diverse subsidiestromen is het een gecompliceerde materie en dus niet zonder meer mogelijk om onderbestedingen op een evenement in te zetten voor een andere activiteit. Inmiddels is er een programma ontwikkeld waarmee de begroting 2011 is samengesteld. Periodiek gaan er reviews plaatsvinden met alle verantwoordelijken om dit te stroomlijnen. 103

18 104

19 Toelichting concept begroting 2011 ALGEMEEN Bijgaand treft u de begroting 2011 aan. Ook dit jaar is de begroting taakstellend en komt met beperking van een aantal kosten /investeringen op break even uit. Met het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de forecast De verwachting is dat wij over 2010 een licht positief resultaat zullen behalen. Overall zijn de belangrijkste wijzigingen in Begroting 2011 ten opzichte van forecast en budget een verhoging van de personeelskosten met ca 50 k als gevolg van de CAO-aanpassingen, 2. een lichte afname van de sponsorinkomsten met ca 30 k als gevolg van afloop van enkele contracten en 3. een incidentele extra Lotto subsidie van 213 K. Aan de inkomstenkant is het verwachte bedrag aan contributie inkomsten als gevolg van de herziening tarieven gebaseerd op de werkelijke aantallen In het congres van 12 oktober 2010 zijn de nieuwe tarieven voor volgend jaar vastgesteld. Een paar ingrijpende wijzigingen zijn o.a. het invoeren van het basislidmaatschap en het rekeningrijden. Tijdens het congres is de afspraak gemaakt dat er gedurende 2011 een evaluatie over de herziening tarieven zal plaatsvinden. Hierna zullen vanaf 2012 de eventueel noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd worden. Indexering van de tarieven volgens CBS-prijsontwikkeling wordt ook dan zoals in het verleden toegepast. NOC*NSF heeft voor alle bonden een incidentele subsidie beschikbaar gesteld. Voor de KNWU betekent dit 3 jaar op rij 213 k extra subsidie ( ). Hierdoor is het mogelijk gemaakt te investeren in een aantal buitengewone niet structurele zaken waarvoor in de reguliere begroting geen mogelijkheid is. In 2010 is gekozen om een groot deel van deze subsidie te investeren in kleding voor o.a. de selecties, begeleiders en juryleden. Voor de besteding over 2011 is o.a. gekozen voor extra verenigingsondersteuning, extra ondersteuning wedstrijden en competities, extra voorlichting/controle dopinggebruik en extra programmageld voor de mountainbike selecties. BEGROTING BATEN Subsidie De opgenomen bedragen voor subsidies zijn enerzijds gebaseerd op de toewijzingen 2010, anderzijds op de nu reeds bekende gegevens. De subsidies voor topsport zijn direct gerelateerd aan de programmagelden. Afwijkingen in de inkomsten worden direct aangepast in de uitgaven. Sponsoring Het sponsorbedrag is gebaseerd op de afgesloten contracten. In 2010 zijn een aantal kleinere sponsorcontracten afgelopen, waardoor deze post in 2011 zal dalen. Contributie De begroting voor de contributie is gebaseerd op een aantal aannames over o.a. aantallen licentiehouders en de het aantal wedstrijden waaraan wordt deelgenomen. Als basis zijn de werkelijke aantallen van 2009 genomen. Tevens is budgetneutraliteit (voor renners, verenigingen, organisatoren, teams en KNWU) als uitgangspunt en doelstelling gehanteerd en is het principe van de gebruiker betaalt toegepast. 105

20 LASTEN Uniebureau De kosten voor huisvesting in het huis van de sport zijn stabiel. De hogere kosten van ca 50 k voor personeelskosten kunnen worden verklaard door de te verwachten trendmatige loonontwikkeling uit de CAO Sport. Door het stoppen van de nationale sportpas moeten wij extra 20 k kosten maken voor het produceren van passen. Bondsorganisatie Doordat er te weinig input is ontvangen van afdelingen en districten is het niet mogelijk de begrotingen van de regio s te consolideren. Het totaal budget zal, door het uitblijven van verzoeken voor extra bijdragen mogelijk niet volledig worden gebruikt. Marketing & communicatie Uitsluitend de kosten voor het bondsblad zijn verhoogd (9 k). Hierdoor hebben wij kunnen realiseren dat alle licentiehouders Wieler Magazine ontvangen (max. 1 per adres). Breedtesport De grote mutaties betreffen de kosten (25 k) voor opleiden en talentherkenning (nationaal). Dit budget is verschoven van breedtesport naar topsport (talentontwikkeling). Wedstrijdsport Bijdragen aan organisaties ter stimulering van competities en wedstrijden zijn verder beperkt o.a. door het wegvallen van sponsors. Topsport Het verlagen van het budget ten opzichte van 2010 heeft een aantal oorzaken. Zo zijn de kosten voor programma s aangepast door het verlagen van de topsportsubsidie (ambition). Ook is vanuit sponsoring minder materiaal beschikbaar. Verder heeft er een verschuiving plaatsgevonden van trainingen en wedstrijden naar personeelskosten kader. 106

21 107

22 108

23 109

24 110

25 111

26 112

27 Agendapunt 10 Meerjarenbegroting 2011 en verder 113

28 114

29 115

30 116

31 Bijlage Rapportage jaarplan

32 118

33 Inleiding Het jaarplan 2010 beschrijft de activiteiten die het Uniebureau uit gaat voeren in Per afdeling zijn de activiteiten beschreven. Deze rapportage is een korte rapportage over de voortgang van het jaarplan. Deze rapportage is geen overzicht van alle activiteiten die worden uitgevoerd in Per tabel is voor het betreffende onderwerp aangegeven welke activiteiten opgepakt gaan worden en welk resultaat er aan het einde van 2010 dient te zijn. Organisatie Activiteit Resultaten 2010 Status Gereed Stimuleren persoonlijke Doorlopend proces ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Iedere medewerker beschikt over een POP en met iedere medewerker worden beoordelingsen functioneringsgesprekken gevoerd Op basis van de POP wordt een opleidingsplan vastgesteld en een salarisvoorstel Beoordelingsgesprekken zijn gevoerd, functioneringsgesprekken gepland halverwege jaar POP op individuele basis van toepassing Management rapportages opstellen Kwartaalrapportages Kwartaalrapportages worden opgeleverd Opstellen meerjaren Bedrijfsplan gereed Ondersteuning door Plas bedrijfsplan financieel Olympisch lange termijn & Bossinade Vernieuwing Statuten zijn aangepast Statuten liggen bij statuten/reglementen notaris Aansluiting ISR Aangesloten bij ISR Statuten liggen bij notaris Onderzoek naar 2 sterren bond Project minimale starten kwaliteitseisen NOC*NSF Vastleggen van de evenementenstructuur. Inbedden activiteiten rondom evenementen in de organisatie Vertaalslag maken vanuit de strategische evenementenscan (2008) naar de organisatie Voorstel voor evenementenstructuur met organisatorische inbedding gereed. Het is duidelijk wie verantwoordelijk en betrokken is Het is duidelijk wat de scan voor de organisatie betekent loopt als 1 e onderdeel Evenementenmanager Sabine Bussink is begonnen met inventarisatie en uitwerken 1 e aanzet Loopt, evenementen zijn besproken met projectgroep Olympisch Vuur en opgenomen in evenementenkalender Doorlopend proces Doorlopend proces Afgerond 1 november november december 2010 Afgerond Afgerond 119

34 Technisch Directeur Activiteit Resultaten 2010 Status Gereed Opstellen en uitvoeren meerjarenprogramma s voor training en wedstrijden voor alle topsportdisciplines plus voor talenten Meerjarenprogramma gereed per topsportdiscipline en opleidingstak Tot en met 2010 gereed 31 december Bestaande werkprocessen van de topsportorganisatie in kaart brengen, vastleggen en verbeteren Invoeren van rennerscontracten voor alle selectieleden waarin de wederzijdse rechten en plichten beschreven staan Sport Wedstrijdsport (Competities en NK s) Werkprocessen topsportorganisatie liggen vast en worden toegepast Topsportreglement ontwikkeld Werkprocessen onderzocht en verbeterd. Baan & BMX gereed, uitgedeeld en besproken. Andere disciplines in uitvoering. 31 december 31 december Activiteit Resultaten 2010 Status Gereed Implementatie werkprocessen 30 juni 2011 wedstrijdsport In gesprek gaan met de STC s over de rolverdeling over onderwerpen als implementatie / uitbreiding van diverse competities en het afstemmen van de wedstrijden met de nationale en internationale kalender Organiseren nationale kampioenschappen voor Elite Wedstrijdadministratie voeren Afdeling werkt volgens vastgelegde werkprocessen. Taken en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen duidelijk Het is duidelijk (in het kader van de bestuurlijke vernieuwing) wie welke rol heeft en deze taken oppakt NK s (Elite) Administratie op orde, processen zijn beschreven Wel voor 90% beschreven maar er wordt, door vele veranderingen in de organisatie, nog niet/onvoldoende mee gewerkt Voor personeel zijn taken en functies vrij duidelijk. Afstemming met STC s gaat goed en voor 2011 verwachten we geen problemen Lopend proces, door komst van Evenementen manager meer uniformiteit v.w.b. contracten met organisatoren en werkwijze Lopend proces 31 december 31 december 31 december Breedtesport Activiteit Resultaten 2010 Status Gereed Implementatie werkprocessen 30 juni 2011 breedtesport Overdragen activiteiten naar Districten en Afdelingen en STC s Ondersteunen van STC s (en in minder mate ook Districten en Afdeling werkt volgens vastgelegde werkprocessen. Taken en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen duidelijk Districten en Afdelingen en STC s kennen hun rol en pakken activiteiten zelfstandig op - Secretarisrol Uniebureau - Kennisdeling Proces is opgestart. Implementatie loopt achter vanwege werkdruk gestart, verloopt traag door bestuurlijke vernieuwingsproces Lopend proces. STC s verloopt goed. 30 juni juni

35 Afdelingen) bij het uitoefenen van hun taken Lidmaatschapsadministratie voeren Invoeren van uitleencontracten voor materialen uit het depot Organiseren activiteiten GoBiking! Tour Organiseren van 8 landelijke stimuleringsdagen in de disciplines veldrijden Organiseren Rabo Dikke Banden Races - STC s (en Districten en Afdelingen) kennen de weg naar het Uniebureau Actueel ledenbestand en lidmaatschapsadministratie Uitleencontracten worden toegepast - Minimaal kinderen hebben deelgenomen aan de GoBiking! Tour - Verenigingen doen aan opvolging na de GoBiking! Tour om kinderen lid te maken van de vereniging - Voor de verenigingen is er een plan met activiteiten beschikbaar om een omslag te realiseren Er hebben 8 stimuleringsdagen plaatsgevonden voor nieuwelingen en junioren - De Dikke Banden Races zijn 200 keer georganiseerd - Verenigingen doen aan opvolging na de Dikke Banden Races om kinderen lid te maken van de vereniging Organisatiestructuur bij Afdelingen/Districten onvoldoende bekend Lopend proces, wordt afhankelijk van materiaalsoort beperkt mee gewerkt Lopend proces. Momenteel wordt voor sportstimulering pilot opgestart met daarin combinatie GBT- Wielerverenigingen en Baanwielrennen Omnisport. Moeizaam proces vanwege herpositionering STDC s Samen met Rabobank Nederland nieuwe website geopend extra nieuwe impuls voor RBDR te geven 31 december 31 december 30 juni 2011 Doorlopend proces 31 december 121

36 Topsport - facilitair Activiteit Resultaten 2010 Status Gereed Implementatie werkprocessen per discipline voor uitzending nationale selecties Afdeling werkt volgens vastgelegde werkprocessen. Taken en verantwoordelijkheden voor alle Werkzaamheden worden in de nieuwe lijn opgepakt Doorlopend proces Faciliteren van sporttechnische programma s en wedstrijden voor topsport en talentontwikkeling Logistiek rondom uitzendingen als coördinatie kleding, maken van een planning, boeken van reizen etc. Onderbrengen talentvolle sporters op Papendal betrokkenen duidelijk Sporttechnische programma s en wedstrijden zijn goed ondersteund. Organisatorische zaken uitgevoerd Verloopt goed Doorlopend proces Logistieke zaken goed uitgevoerd Verloopt goed Doorlopend proces 21 renners zijn gehuisvest op Papendal Doorlopend proces Licenties Activiteit Resultaten 2010 Status Gereed Nieuwe tarievenstructuur Nieuwe tarievenstructuur ontwikkelen Integraal systeem voor de verschillende disciplines, verenigingen, stichtingen etc. voor Gereed voor besluitvorming Draagvlak nieuwe tarievenstructuur creëren Reglementen aanpassen Automatisering up-to-date Licenties Integreren van teams in het integrale licentiesysteem Licentieadministratie voeren Clubsponsoring uitwerken en invoeren o.b.v. de nieuwe tarievenstructuur afdrachten Het land is op de hoogte van de aankomende veranderingen en staat er achter De reglementen zijn aangepast aan het project herziening tarieven KNWU De automatisering is aangepast binnen regels Project herziening tarieven KNWU Het licentiesysteem is aangepast binnen regels Project herziening tarieven KNWU Tijdige en correcte uitgifte van licenties. Administratie op orde. Verenigingen en stichtingen aangesloten De clubsponsoring is aangepast binnen regels Project herziening tarieven KNWU Gereed voor besluitvorming Lopend proces Lopend proces Lopend proces Doorlopend proces Gereed voor besluitvorming Internationale evenementen 31 december 31 oktober 31 oktober 31 december 31 oktober Activiteit Resultaten 2010 Status Gereed Faciliteren Giro en Tour en EK Ronde FX in Valkenswaard. (EK FX Finale 2011,WK Baan 2011, WK Weg 2012) Faciliteren: coördineren inschrijvingen, subsidieaanvragen etc. gestart doorlopend proces 122

37 Kader en Opleidingen Activiteit Resultaten 2009 Status Gereed Professionalisering kaderopleidingen Uitvoeren van sportmedisch beleid Certificering van soigneurs wordt Gestart Lopend proces daar waar het niet topsport betreft Werven en scholen van praktijkbegeleiders Werven en scholen van leercoaches / docenten Ontwikkelen en aanbieden ondersteunde content t.b.v. trainersopleidingen Ontwikkelen van werkprocessen kaderopleidingen Ontwikkelen meerjarenplan opleidingsbeleid Sportiviteit en respect Ontwikkelen en uitvoeren projectplan Sportiviteit en Respect Omzetten trainerslicenties A/B naar 2/3/4 Opstellen kwaliteitsbeleid trainers Ontwikkelen bij- en nascholingsprogramma uitgevoerd Meer kwaliteit en kwantiteit aan praktijkbegeleiders op niveau 2, 3 en 4. Meer leercoaches op niveau 2 en 3. Leertraject aanbieden vanuit ASK. Meer docenten voor het geven van juryopleidingen. Aanbieden van bruikbare en kwalitatief goede ondersteunende leermiddelen in de cursus WT 2, 3 en 4 welke aansluit bij de kwalificatiestructuur sport. Voor interne en externe betrokkenen wordt duidelijk wat de procedures zijn en wat zijn/haar taken zijn. Extra scholing georganiseerd en extra communicatie. Gestart Resultaat tot nu toe: 1 extra LC WT 2 workshops voor PVB beoordelaars gehouden Gestart 20 november 2010 Najaar 2010 Najaar 2010 WT 3 = gereed WT 4 loopt WT 2 gestart, afgerond in oktober 2010 Gestart 1 december 2010 Meerjarenplan opleidingenbeleid Gestart 1 december 2010 Dienstverlening en informatie naar vereniging en bestuurders Werkgroep vormen, toetstermen vaststellen, licentiehouders en verenigingen informeren over kwaliteitsbeleid Vaststellen en vormgeven van de inhoud vanuit het kwalificatieprofiel (KSS) Gestart in maart Werkconferenties gehouden, vervolgbijeenkomsten georganiseerd, actieplan concreet gemaakt. Eind 2011 Nog niet gestart 1 maart 2011 Gestart voorjaar

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

de paardensporter centraal in 2013

de paardensporter centraal in 2013 pagina 1 2 10 61 de paardensporter centraal in 2013 jaarverslag knhs VOORWOORD inhoudsopgave pagina 2 2 10 61 Good governance Good Governance is in de maatschappij van vandaag actueler dan ooit. Het gaat

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 48 Datum: Versie:

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 38 Datum: donderdag 27

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Versie : Definitief Datum : Mei 2015 Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Inleiding... 3 Missie en Visie gymnastiekvereniging DOS... 6 Doelstelling... 8 Beleidsdoelstelling...

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie