Agendapunt 6. Ingekomen Stukken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agendapunt 6. Ingekomen Stukken"

Transcriptie

1 Agendapunt 6 Ingekomen Stukken 87

2 88

3 Agendapunt 7 Uitbreiding Hoofdbestuur 89

4 90

5 Uitbreiding Hoofdbestuur Zoals aan de orde is geweest op het najaarscongres 2009 en het voorjaarscongres 2010 is het voornemen om het Hoofdbestuur uit te breiden met twee nieuwe bestuurders, waarmee het Hoofdbestuur van de KNWU op termijn uit 7 leden gaat bestaan. Op het voorjaarscongres is aangegeven dat de procedure was gestart, maar dat we nog niet waren geslaagd in onze zoektocht naar kandidaten met een sterke juridische expertise c.q. achtergrond respectievelijk een sterk marketing profiel, waarvan minimaal een van de twee nieuwe leden een vrouw is en een van de twee een ex-toprenner/renster. Tot ons genoegen kunnen wij u meedelen dat wij in een deel van de opdracht zijn geslaagd. Wij hebben een vrouwelijke kandidaat met juridische achtergrond die wij graag aan u voordragen als nieuw bestuurslid, zie hiervoor ook bijgaande profielschets. De andere vacature willen we graag nog aanhouden en in 2011 invullen met een oud top-renner/ster, liefst nog gecombineerd met affiniteit met communicatie/marketing. Daartoe gaat komend halfjaar nadere oriëntatie plaatsvinden. Wij vragen op het congres uw instemming met de voorgestelde kandidaat. Met vriendelijke groet, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie Marcel J.G. Wintels Voorzitter Hoofdbestuur 91

6 92

7 Saskia Capello (43) uit Voorst Saskia Capello (43) is momenteel werkzaam als bestuurssecretaris bij GGNet. Met haar juridische en bestuurskundige achtergrond kan zij een zeer waardevolle versterking van het Hoofdbestuur zijn. Als manager/adviseur met ruime ervaring op het gebied van strategische advisering, verandermanagement, project- en programmamanagement, besturings- en implementatievraagstukken beschikt zij over de ideale mix voor een bepalende rol in de wielersport. Naast haar werkzaamheden is zij een fervent wielrenner. Zo fietst ze ruim kilometer per jaar en is ze lid van een wielerclub. Ze fietst op de baan, op de ATB, doet mee met cyclo s en zware toertochten (waaronder de Marmotte, Dolomietenmarathon, Luik-Bastenaken-Luik) en met haar KNWU ledenkaart probeert ze incidenteel met een trainingswedstrijd of een vrouwen-c wedstrijd mee te doen. Haar passie voor de sport steekt ze niet onder stoelen of banken. Vandaar dat het Hoofdbestuur er alle vertrouwen in heeft dat zij een belangrijke bijdrage kan leveren als lid van het Hoofdbestuur van de KNWU. 93

8 94

9 Agendapunt 8 Goed Sportbestuur 95

10 96

11 Profiel hoofdbestuur KNWU Beleidsvormend bestuur 1. Werkveld Het hoofdbestuur van de KNWU is verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van en het toezicht op de uitvoering van het meerjarenbeleid van de KNWU. In dit kader stelt zij het jaarbeleid op het gebied van verschillende aandachtsgebieden vast. Het hoofdbestuur is namens de algemene ledenvergadering (congres) gedelegeerd en van daaruit verantwoordelijk voor (het beheer en functioneren van) financiën, personeel en (bonds)organisatie. Het hoofdbestuur representeert de KNWU naar buiten toe, maar kan deze functie op onderdelen delegeren aan medewerkers (bijv. directeur), commissies en/of besturen van lidorganisaties. Het hoofdbestuur kan tijdelijke of vaste commissies instellen die het hoofdbestuur op onderdelen van advies kunnen voorzien en/of het uniebureau ondersteunen bij de beleidsuitvoering. Het hoofdbestuur kan als toehoorder en toezichthouder deelnemen aan commissies die zijn ingesteld om te adviseren in het (meerjaren)beleid op verschillende thema s. 2. Hoofdtaken a. Het hoofdbestuur behartigt de belangen van de KNWU in de meest brede zin des woords en representeert de KNWU naar buiten toe b. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het meerjarenbeleid en de vaststelling van het jaarplan met daarin alle relevante aandachtsgebieden. c. Het hoofdbestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de ALV (congres) voor de onder a, b en d opgesomde en door de bondsvergadering gedelegeerde taken. d. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de bond in organisatorische en personele zin en houdt toezicht op de besteding van middelen. 3. Benoeming leden van bestuur De leden van het hoofdbestuur worden conform de statuten benoemd door de ALV (congres). De zittingstermijn van een bestuurslid is 4 jaar. Het streven van de KNWU is dat een hoofdbestuurslid, conform de Code Goed Sportbestuur, 3 maal voor een nieuwe termijn herkozen kan worden. Het hoofdbestuur stelt een rooster van aftreden op, welke ter informatie wordt overhandigd aan de bondsvergadering. Hoofdbestuursleden treden af aan het eind van de dag van de vergadering, waarin hun benoemingsduur eindigt. 4. Omvang van bestuur Het Hoofdbestuur bestaat uit maximaal 8 leden, te weten uit: * voorzitter * secretaris * penningmeester * bestuurslid met het aandachtsgebied sport * bestuurslid met het aandachtsgebied kader * bestuurslid met het aandachtsgebied PR, communicatie & marketing * bestuurslid met het aandachtsgebied juridische zaken * bestuurslid met het aandachtsgebied infrastructuur De voorzitter wordt door de ALV in functie gekozen. Overige hoofdbestuursleden worden als lid gekozen, waarna binnen het hoofdbestuur z.s.m. de aandachtsgebieden onderling verdeeld worden, zeker in die gevallen waarbij het hoofdbestuur uit minder dan 8 leden bestaat. 5. Algemene taakomschrijving bestuursleden Functioneren - Het hoofdbestuur functioneert in al haar facetten als collegiaal team met een collectieve verantwoordelijkheid jegens de KNWU, zowel intern als extern. 97

12 - De hoofdbestuursleden krijgen aandachtsgebieden toebedeeld welke aansluiten bij de individuele competenties en ambities, waarvoor ze als eerste aanspreekbaar zijn, maar waarvoor men gezamenlijk verantwoordelijk is. - De bestuurlijke aandacht gaat uit naar het bereiken van geformuleerde doelen en resultaten en (op termijn) minder naar de dagelijkse gang van zaken c.q. de uitvoering binnen een aandachtsgebied. Taken - Signaleren van relevante maatschappelijke en sportgerelateerde ontwikkelingen; - Het inbrengen van beleidsideeën en suggesties tijdens hoofdbestuursvergaderingen en andere daartoe georganiseerde momenten en daarmee het aangeven van de gewenste beleidsmatige koers van de KNWU; - Het zorgdragen voor het tot stand komen van beleidsplannen. De voorbereiding hiervan wordt gedaan door het uniebureau, ondersteund door ingestelde commissies op bepaalde thema s; - Het zorgdragen voor besluitvorming/vaststelling inzake het meerjarenplan, jaarplannen (incl. begroting); - Het benoemen van leden in de door het hoofdbestuur ingestelde commissies; - Het goedkeuren van de door commissies aangeboden activiteitenplannen die zijn afgeleid van het meerjarenplan en de jaarplannen; - Het bewaken van de voortgang van de uitvoering van de activiteitenplannen - Het geven van dwingende adviezen (opdracht of interventie) aan het uniebureau, commissies en/of lidorganisaties indien de uitvoering niet conform het inhoudelijke en financiële kader verloopt zoals dat (eerder) is bepaald; - Het evalueren van de vastgestelde plannen aan de hand van rapportages, eventueel voorbereid door het bureau, commissies en/of lidorganisaties; - Het bestuurlijk verantwoording afleggen over de gevolgde koers aan de leden van de KNWU tijdens ALV s (congres); - Het verzorgen van de aansturing richting het uniebureau, door het aanstellen van een directeur. Functie-eisen - Teamspeler; - Affiniteit met (de wieler)sport; - Stelt het algemeen belang van de KNWU boven persoonlijke belangen en belangen van verschillende geledingen/(doel)groepen binnen de KNWU; - Open en eerlijke communicatie; - Het openstaan voor en het geven van feedback; - Bestuurlijke ervaring in complexe bestuurlijke omgevingen, gericht op beleids- en koersbepaling en bewaking hiervan; - Visie en strategisch denkniveau, welke inspirerend wordt overgedragen; - Relevant netwerk binnen en voor de (wieler)sport; - Generealist met bij voorkeur een specifieke specialistische kennis; - Relativeringsvermogen; - Besluitvaardig; - Gevoel voor lastige situaties en intermenselijke verhoudingen - Gezonde zakelijkheid en bedrijfsmatig inzicht. Gewenste achtergronden - Kennis van de KNWU en/of wielersport en haar cultuur/culturen - Knowhow op 1 of meerdere aandachtsgebieden 98

13 6. Functie- en taakschets per bestuurlijke functie/aandachtsgebied Voorzitter Binnen het hoofdbestuur draagt de voorzitter de verantwoordelijkheid voor het algemene bestuursfunctioneren. De voorzitter is tevens belast met de portefeuille (inter)nationale zaken. De voorzitter heeft in die hoedanigheid periodiek overleg met de directeur van het uniebureau (en eventueel het overig professioneel kader). De voorzitter is tevens voorzitter van de ALV(congres) van de KNWU. Specifiek: - Sterke communicator - Organiserend en coördinerend vermogen (managementvaardigheden) - Besluitvaardig - Zakelijk - Representatief / Gezicht van de KNWU - Specifieke representatie naar NOC*NSF, overheid en UCI, en overige (inter)nationale (wieler)organisaties - Bruggenbouwer tussen geledingen Secretaris De secretaris is verantwoordelijk voor de algehele verslaglegging van het hoofdbestuur. De secretaris is tevens belast met de communicatie tussen en binnen de geledingen binnen de KNWU. De secretaris is tevens secretaris van de ALV (congres) en coördineert de beleidscyclus. Specifiek: - Goed analytisch vermogen - Bij voorkeur juridische deskundigheid - Bewaking van interne communicatieprocessen. - Zakelijk - All-round Penningmeester De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de KNWU. De penningmeester heeft periodiek overleg met de accountant van de KNWU. De penningmeester doet tijdens de ALV (congres) verslag van het financiële beleid van de KNWU. Specifiek: - Financiële en/of bedrijfseconomische deskundigheid - Overleg met de directeur/financieel administrateur, subsidieverstrekkers en/of financiële/ of kascommissie (indien deze is ingesteld door het congres) - Enige knowhow op het gebied van fiscale zaken en subsidies - Nauwgezet - Analytisch - Besluitvaardig - Zakelijk Hoofdbestuursleden met aandachtsgebieden Deze hoofdbestuursleden zijn belast met één of meerdere aandachtsgebieden en zijn hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen het bestuur. Zij kunnen als toehoorders deelnemen aan (beleidsvoorbereidende) vergaderingen van (eventueel) ingestelde commissies binnen hun aandachtgebied. Daarnaast kunnen zij voor hun aandachtsgebied periodiek overleg hebben met de directeur van het uniebureau van de KNWU. Deze kan zich desgewenst laten vergezellen of vervangen door een (andere) verantwoordelijke medewerker. Specifiek Sport: - Affiniteit of deskundigheid op het gebied van breedte- en topsport, waaronder talentontwikkeling en sportstimulering - Deskundigheid op het gebied van topsportbegeleiding, topsportondersteuning en topsportfinanciering 99

14 - Contactueel sterk, persoonlijke aandacht - Besluitvaardig - Gevoel voor lastige situaties en interpersoonlijke relaties Specifiek Kader: - Deskundigheid of de bereidheid deze te verwerven op het gebied van bestuurlijke vernieuwing, deskundigheidsbevordering en vrijwilligersbeleid - Affiniteit met de wielersport en/of breedtesport - Initiatiefrijk en creatief/vernieuwend - Goede contactuele vaardigheden - Overtuigingskracht Specifiek PR, communicatie en marketing: - Deskundigheid op het gebied van marketing, public relations en sponsoring - Bij voorkeur kennis van externe communicatie en moderne communicatiemiddelen en media - Initiatiefrijk en creatief - Relevant netwerk - Representatief Specifiek Juridische zaken: - Deskundigheid op het gebied van (sport)recht - Analytisch, gedegen en nauwgezet - Goede contactuele eigenschappen - Planmatig Specifiek Infrastructuur: - Deskundigheid op het gebied veiligheid, innovaties, samenwerking met maatschappelijke organisaties en accommodaties - Initiatiefrijk en creatief/vernieuwend - Goede contactuele vaardigheden - Overtuigingskracht Slotopmerking Het behoort tot de mogelijkheden om bepaalde algemene of specialistische taken/portefeuilles te delegeren naar een collega-bestuurslid i.v.m. de specifieke kennis/deskundigheid van dat hoofdbestuurslid. Een dergelijke delegatie van taken en bevoegdheden dient wel in het hoofdbestuur vastgesteld te worden. Het bestuurslid dat taken of bevoegdheden delegeert, blijft wel eindverantwoordelijk. 7. Tijdsbelasting De tijdbelasting is van een aantal factoren afhankelijk: - De kwantiteit en kwaliteit van en de wisselwerking met het uniebureau - De communicatie en efficiëntie binnen het hoofdbestuur - Ontwikkelingen binnen de sport - De energie die men er in kan en wil steken Het bestuursmodel van de KNWU, zoals men dat voorstaat, gaat uit van een functioneren op (strategische) hoofdlijnen. Voorbereiding en uitvoering hiervan wordt gedaan door het uniebureau en/of ingestelde commissies. Dit zou op termijn moeten leiden tot een maximale tijdsbesteding van maximaal 4 uur per week (gemiddeld en indicatief). 100

15 Agendapunt 9 Begroting 2011 (incl. speerpunten) 101

16 102

17 Speerpunten Beleidsplan en visiedocument ontwikkelen m.b.t. topsport en talentontwikkeling Binnen het totaalbeleid van de organisatie een meerjaren topsportbeleid. Een heldere en eenduidige omschrijving ten aanzien van het opstellen, vaststellen en uitvoeren van de trainings- en wedstrijdprogramma s. Een leidraad voor het maken van sporttechnische keuzen voor de komende jaren, die overigens per discipline verschillend zullen zijn. Waar gaan we wel in investeren en waar niet. 2. Verenigingen versterken d.m.v. verenigingsondersteuning Door het aanbieden van op-maat-gemaakte ondersteuning kunnen verenigingen profiteren van reeds ontwikkelde materialen en diensten. Het project samen voor sportiviteit & respect is hierbij een ondersteunend middel en is bedoeld om bestuurders te helpen bij het versterken van hun vereniging. In het kader hiervan worden themabijeenkomsten georganiseerd zodat bestuurders advies en ondersteuning kunnen krijgen over relevante thema s. Daarnaast wordt de ledenadministratie binnen mijn KNWU doorontwikkeld. 3. Praktijkgerichtere opleidingen voor juryleden Om een kwaliteitsimpuls te geven aan de werving en doorstroom van juryleden is het nodig dat er een gerichter opleidingstraject komt wat aansluit bij de verschillende juryniveaus. Per juryfunctie wordt een passend competentieprofiel en leertraject vastgesteld. Door het competentie gericht maken van de juryopleidingen ligt de focus op het leren in de praktijk. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de persoonlijke vaardigheden die voor een jurylid vereist zijn. 4. Sponsorbeleid 2012 en verder 2011 staat in het teken van het activeren (en waar nodig aanscherpen) van bestaande sponsorcontracten. Daarnaast wordt er een visie en bijpassende structuur gecreëerd waaruit nieuwe marketing- en sponsorkansen moeten voortkomen, met name door het realiseren van ledengroei in de breedtesport. Dit trekt nieuwe, meer niet-branche gerelateerde sponsors aan die we in 2011 benaderen en zo snel mogelijk maar in ieder geval vanaf 2012 aan ons willen verbinden. 5. Communicatieplan 2012 Om de communicatie van de KNWU gestructureerd naar een hoger niveau te tillen wordt in 2011 een communicatieplan geschreven voor 2011 en De grote lijn is het uitdragen van een duidelijkere boodschap en het creëren van meer samenhang tussen diverse (bestaande en nieuwe) middelen. De uit het plan voort komende acties worden in 2011 geïmplementeerd. 6. De KNWU als evenementenmanager KNWU "in the lead" bij het aantrekken van Internationale wielerevenementen naar Nederland en tevens optreden als regisseur bij deze Internationale én grote nationale evenementen. 7. Planning en control sportprogramma s Het doel van dit speerpunt is om op ieder gewenst moment te kunnen rapporteren over stand van zaken met betrekking tot de beschikbaar gestelde budgetten van de sportprogramma s. Hiermee moet het mogelijk worden te sturen op wijzigingen tijdens het seizoen. Door de diverse subsidiestromen is het een gecompliceerde materie en dus niet zonder meer mogelijk om onderbestedingen op een evenement in te zetten voor een andere activiteit. Inmiddels is er een programma ontwikkeld waarmee de begroting 2011 is samengesteld. Periodiek gaan er reviews plaatsvinden met alle verantwoordelijken om dit te stroomlijnen. 103

18 104

19 Toelichting concept begroting 2011 ALGEMEEN Bijgaand treft u de begroting 2011 aan. Ook dit jaar is de begroting taakstellend en komt met beperking van een aantal kosten /investeringen op break even uit. Met het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de forecast De verwachting is dat wij over 2010 een licht positief resultaat zullen behalen. Overall zijn de belangrijkste wijzigingen in Begroting 2011 ten opzichte van forecast en budget een verhoging van de personeelskosten met ca 50 k als gevolg van de CAO-aanpassingen, 2. een lichte afname van de sponsorinkomsten met ca 30 k als gevolg van afloop van enkele contracten en 3. een incidentele extra Lotto subsidie van 213 K. Aan de inkomstenkant is het verwachte bedrag aan contributie inkomsten als gevolg van de herziening tarieven gebaseerd op de werkelijke aantallen In het congres van 12 oktober 2010 zijn de nieuwe tarieven voor volgend jaar vastgesteld. Een paar ingrijpende wijzigingen zijn o.a. het invoeren van het basislidmaatschap en het rekeningrijden. Tijdens het congres is de afspraak gemaakt dat er gedurende 2011 een evaluatie over de herziening tarieven zal plaatsvinden. Hierna zullen vanaf 2012 de eventueel noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd worden. Indexering van de tarieven volgens CBS-prijsontwikkeling wordt ook dan zoals in het verleden toegepast. NOC*NSF heeft voor alle bonden een incidentele subsidie beschikbaar gesteld. Voor de KNWU betekent dit 3 jaar op rij 213 k extra subsidie ( ). Hierdoor is het mogelijk gemaakt te investeren in een aantal buitengewone niet structurele zaken waarvoor in de reguliere begroting geen mogelijkheid is. In 2010 is gekozen om een groot deel van deze subsidie te investeren in kleding voor o.a. de selecties, begeleiders en juryleden. Voor de besteding over 2011 is o.a. gekozen voor extra verenigingsondersteuning, extra ondersteuning wedstrijden en competities, extra voorlichting/controle dopinggebruik en extra programmageld voor de mountainbike selecties. BEGROTING BATEN Subsidie De opgenomen bedragen voor subsidies zijn enerzijds gebaseerd op de toewijzingen 2010, anderzijds op de nu reeds bekende gegevens. De subsidies voor topsport zijn direct gerelateerd aan de programmagelden. Afwijkingen in de inkomsten worden direct aangepast in de uitgaven. Sponsoring Het sponsorbedrag is gebaseerd op de afgesloten contracten. In 2010 zijn een aantal kleinere sponsorcontracten afgelopen, waardoor deze post in 2011 zal dalen. Contributie De begroting voor de contributie is gebaseerd op een aantal aannames over o.a. aantallen licentiehouders en de het aantal wedstrijden waaraan wordt deelgenomen. Als basis zijn de werkelijke aantallen van 2009 genomen. Tevens is budgetneutraliteit (voor renners, verenigingen, organisatoren, teams en KNWU) als uitgangspunt en doelstelling gehanteerd en is het principe van de gebruiker betaalt toegepast. 105

20 LASTEN Uniebureau De kosten voor huisvesting in het huis van de sport zijn stabiel. De hogere kosten van ca 50 k voor personeelskosten kunnen worden verklaard door de te verwachten trendmatige loonontwikkeling uit de CAO Sport. Door het stoppen van de nationale sportpas moeten wij extra 20 k kosten maken voor het produceren van passen. Bondsorganisatie Doordat er te weinig input is ontvangen van afdelingen en districten is het niet mogelijk de begrotingen van de regio s te consolideren. Het totaal budget zal, door het uitblijven van verzoeken voor extra bijdragen mogelijk niet volledig worden gebruikt. Marketing & communicatie Uitsluitend de kosten voor het bondsblad zijn verhoogd (9 k). Hierdoor hebben wij kunnen realiseren dat alle licentiehouders Wieler Magazine ontvangen (max. 1 per adres). Breedtesport De grote mutaties betreffen de kosten (25 k) voor opleiden en talentherkenning (nationaal). Dit budget is verschoven van breedtesport naar topsport (talentontwikkeling). Wedstrijdsport Bijdragen aan organisaties ter stimulering van competities en wedstrijden zijn verder beperkt o.a. door het wegvallen van sponsors. Topsport Het verlagen van het budget ten opzichte van 2010 heeft een aantal oorzaken. Zo zijn de kosten voor programma s aangepast door het verlagen van de topsportsubsidie (ambition). Ook is vanuit sponsoring minder materiaal beschikbaar. Verder heeft er een verschuiving plaatsgevonden van trainingen en wedstrijden naar personeelskosten kader. 106

21 107

22 108

23 109

24 110

25 111

26 112

27 Agendapunt 10 Meerjarenbegroting 2011 en verder 113

28 114

29 115

30 116

31 Bijlage Rapportage jaarplan

32 118

33 Inleiding Het jaarplan 2010 beschrijft de activiteiten die het Uniebureau uit gaat voeren in Per afdeling zijn de activiteiten beschreven. Deze rapportage is een korte rapportage over de voortgang van het jaarplan. Deze rapportage is geen overzicht van alle activiteiten die worden uitgevoerd in Per tabel is voor het betreffende onderwerp aangegeven welke activiteiten opgepakt gaan worden en welk resultaat er aan het einde van 2010 dient te zijn. Organisatie Activiteit Resultaten 2010 Status Gereed Stimuleren persoonlijke Doorlopend proces ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Iedere medewerker beschikt over een POP en met iedere medewerker worden beoordelingsen functioneringsgesprekken gevoerd Op basis van de POP wordt een opleidingsplan vastgesteld en een salarisvoorstel Beoordelingsgesprekken zijn gevoerd, functioneringsgesprekken gepland halverwege jaar POP op individuele basis van toepassing Management rapportages opstellen Kwartaalrapportages Kwartaalrapportages worden opgeleverd Opstellen meerjaren Bedrijfsplan gereed Ondersteuning door Plas bedrijfsplan financieel Olympisch lange termijn & Bossinade Vernieuwing Statuten zijn aangepast Statuten liggen bij statuten/reglementen notaris Aansluiting ISR Aangesloten bij ISR Statuten liggen bij notaris Onderzoek naar 2 sterren bond Project minimale starten kwaliteitseisen NOC*NSF Vastleggen van de evenementenstructuur. Inbedden activiteiten rondom evenementen in de organisatie Vertaalslag maken vanuit de strategische evenementenscan (2008) naar de organisatie Voorstel voor evenementenstructuur met organisatorische inbedding gereed. Het is duidelijk wie verantwoordelijk en betrokken is Het is duidelijk wat de scan voor de organisatie betekent loopt als 1 e onderdeel Evenementenmanager Sabine Bussink is begonnen met inventarisatie en uitwerken 1 e aanzet Loopt, evenementen zijn besproken met projectgroep Olympisch Vuur en opgenomen in evenementenkalender Doorlopend proces Doorlopend proces Afgerond 1 november november december 2010 Afgerond Afgerond 119

34 Technisch Directeur Activiteit Resultaten 2010 Status Gereed Opstellen en uitvoeren meerjarenprogramma s voor training en wedstrijden voor alle topsportdisciplines plus voor talenten Meerjarenprogramma gereed per topsportdiscipline en opleidingstak Tot en met 2010 gereed 31 december Bestaande werkprocessen van de topsportorganisatie in kaart brengen, vastleggen en verbeteren Invoeren van rennerscontracten voor alle selectieleden waarin de wederzijdse rechten en plichten beschreven staan Sport Wedstrijdsport (Competities en NK s) Werkprocessen topsportorganisatie liggen vast en worden toegepast Topsportreglement ontwikkeld Werkprocessen onderzocht en verbeterd. Baan & BMX gereed, uitgedeeld en besproken. Andere disciplines in uitvoering. 31 december 31 december Activiteit Resultaten 2010 Status Gereed Implementatie werkprocessen 30 juni 2011 wedstrijdsport In gesprek gaan met de STC s over de rolverdeling over onderwerpen als implementatie / uitbreiding van diverse competities en het afstemmen van de wedstrijden met de nationale en internationale kalender Organiseren nationale kampioenschappen voor Elite Wedstrijdadministratie voeren Afdeling werkt volgens vastgelegde werkprocessen. Taken en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen duidelijk Het is duidelijk (in het kader van de bestuurlijke vernieuwing) wie welke rol heeft en deze taken oppakt NK s (Elite) Administratie op orde, processen zijn beschreven Wel voor 90% beschreven maar er wordt, door vele veranderingen in de organisatie, nog niet/onvoldoende mee gewerkt Voor personeel zijn taken en functies vrij duidelijk. Afstemming met STC s gaat goed en voor 2011 verwachten we geen problemen Lopend proces, door komst van Evenementen manager meer uniformiteit v.w.b. contracten met organisatoren en werkwijze Lopend proces 31 december 31 december 31 december Breedtesport Activiteit Resultaten 2010 Status Gereed Implementatie werkprocessen 30 juni 2011 breedtesport Overdragen activiteiten naar Districten en Afdelingen en STC s Ondersteunen van STC s (en in minder mate ook Districten en Afdeling werkt volgens vastgelegde werkprocessen. Taken en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen duidelijk Districten en Afdelingen en STC s kennen hun rol en pakken activiteiten zelfstandig op - Secretarisrol Uniebureau - Kennisdeling Proces is opgestart. Implementatie loopt achter vanwege werkdruk gestart, verloopt traag door bestuurlijke vernieuwingsproces Lopend proces. STC s verloopt goed. 30 juni juni

35 Afdelingen) bij het uitoefenen van hun taken Lidmaatschapsadministratie voeren Invoeren van uitleencontracten voor materialen uit het depot Organiseren activiteiten GoBiking! Tour Organiseren van 8 landelijke stimuleringsdagen in de disciplines veldrijden Organiseren Rabo Dikke Banden Races - STC s (en Districten en Afdelingen) kennen de weg naar het Uniebureau Actueel ledenbestand en lidmaatschapsadministratie Uitleencontracten worden toegepast - Minimaal kinderen hebben deelgenomen aan de GoBiking! Tour - Verenigingen doen aan opvolging na de GoBiking! Tour om kinderen lid te maken van de vereniging - Voor de verenigingen is er een plan met activiteiten beschikbaar om een omslag te realiseren Er hebben 8 stimuleringsdagen plaatsgevonden voor nieuwelingen en junioren - De Dikke Banden Races zijn 200 keer georganiseerd - Verenigingen doen aan opvolging na de Dikke Banden Races om kinderen lid te maken van de vereniging Organisatiestructuur bij Afdelingen/Districten onvoldoende bekend Lopend proces, wordt afhankelijk van materiaalsoort beperkt mee gewerkt Lopend proces. Momenteel wordt voor sportstimulering pilot opgestart met daarin combinatie GBT- Wielerverenigingen en Baanwielrennen Omnisport. Moeizaam proces vanwege herpositionering STDC s Samen met Rabobank Nederland nieuwe website geopend extra nieuwe impuls voor RBDR te geven 31 december 31 december 30 juni 2011 Doorlopend proces 31 december 121

36 Topsport - facilitair Activiteit Resultaten 2010 Status Gereed Implementatie werkprocessen per discipline voor uitzending nationale selecties Afdeling werkt volgens vastgelegde werkprocessen. Taken en verantwoordelijkheden voor alle Werkzaamheden worden in de nieuwe lijn opgepakt Doorlopend proces Faciliteren van sporttechnische programma s en wedstrijden voor topsport en talentontwikkeling Logistiek rondom uitzendingen als coördinatie kleding, maken van een planning, boeken van reizen etc. Onderbrengen talentvolle sporters op Papendal betrokkenen duidelijk Sporttechnische programma s en wedstrijden zijn goed ondersteund. Organisatorische zaken uitgevoerd Verloopt goed Doorlopend proces Logistieke zaken goed uitgevoerd Verloopt goed Doorlopend proces 21 renners zijn gehuisvest op Papendal Doorlopend proces Licenties Activiteit Resultaten 2010 Status Gereed Nieuwe tarievenstructuur Nieuwe tarievenstructuur ontwikkelen Integraal systeem voor de verschillende disciplines, verenigingen, stichtingen etc. voor Gereed voor besluitvorming Draagvlak nieuwe tarievenstructuur creëren Reglementen aanpassen Automatisering up-to-date Licenties Integreren van teams in het integrale licentiesysteem Licentieadministratie voeren Clubsponsoring uitwerken en invoeren o.b.v. de nieuwe tarievenstructuur afdrachten Het land is op de hoogte van de aankomende veranderingen en staat er achter De reglementen zijn aangepast aan het project herziening tarieven KNWU De automatisering is aangepast binnen regels Project herziening tarieven KNWU Het licentiesysteem is aangepast binnen regels Project herziening tarieven KNWU Tijdige en correcte uitgifte van licenties. Administratie op orde. Verenigingen en stichtingen aangesloten De clubsponsoring is aangepast binnen regels Project herziening tarieven KNWU Gereed voor besluitvorming Lopend proces Lopend proces Lopend proces Doorlopend proces Gereed voor besluitvorming Internationale evenementen 31 december 31 oktober 31 oktober 31 december 31 oktober Activiteit Resultaten 2010 Status Gereed Faciliteren Giro en Tour en EK Ronde FX in Valkenswaard. (EK FX Finale 2011,WK Baan 2011, WK Weg 2012) Faciliteren: coördineren inschrijvingen, subsidieaanvragen etc. gestart doorlopend proces 122

37 Kader en Opleidingen Activiteit Resultaten 2009 Status Gereed Professionalisering kaderopleidingen Uitvoeren van sportmedisch beleid Certificering van soigneurs wordt Gestart Lopend proces daar waar het niet topsport betreft Werven en scholen van praktijkbegeleiders Werven en scholen van leercoaches / docenten Ontwikkelen en aanbieden ondersteunde content t.b.v. trainersopleidingen Ontwikkelen van werkprocessen kaderopleidingen Ontwikkelen meerjarenplan opleidingsbeleid Sportiviteit en respect Ontwikkelen en uitvoeren projectplan Sportiviteit en Respect Omzetten trainerslicenties A/B naar 2/3/4 Opstellen kwaliteitsbeleid trainers Ontwikkelen bij- en nascholingsprogramma uitgevoerd Meer kwaliteit en kwantiteit aan praktijkbegeleiders op niveau 2, 3 en 4. Meer leercoaches op niveau 2 en 3. Leertraject aanbieden vanuit ASK. Meer docenten voor het geven van juryopleidingen. Aanbieden van bruikbare en kwalitatief goede ondersteunende leermiddelen in de cursus WT 2, 3 en 4 welke aansluit bij de kwalificatiestructuur sport. Voor interne en externe betrokkenen wordt duidelijk wat de procedures zijn en wat zijn/haar taken zijn. Extra scholing georganiseerd en extra communicatie. Gestart Resultaat tot nu toe: 1 extra LC WT 2 workshops voor PVB beoordelaars gehouden Gestart 20 november 2010 Najaar 2010 Najaar 2010 WT 3 = gereed WT 4 loopt WT 2 gestart, afgerond in oktober 2010 Gestart 1 december 2010 Meerjarenplan opleidingenbeleid Gestart 1 december 2010 Dienstverlening en informatie naar vereniging en bestuurders Werkgroep vormen, toetstermen vaststellen, licentiehouders en verenigingen informeren over kwaliteitsbeleid Vaststellen en vormgeven van de inhoud vanuit het kwalificatieprofiel (KSS) Gestart in maart Werkconferenties gehouden, vervolgbijeenkomsten georganiseerd, actieplan concreet gemaakt. Eind 2011 Nog niet gestart 1 maart 2011 Gestart voorjaar

Profiel Bestuur. Taekwondo Bond Nederland. December 2008 A.i. Bestuurscommissie TBN

Profiel Bestuur. Taekwondo Bond Nederland. December 2008 A.i. Bestuurscommissie TBN Profiel Bestuur Taekwondo Bond Nederland December 2008 A.i. Bestuurscommissie TBN INHOUDSOPGAVE: 1. WERKVELD 3 2. HOOFDTAKEN 3 3. BENOEMING LEDEN VAN BESTUUR 3 4. OMVANG VAN HET BESTUUR 3 5. ALGEMENE TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

Nederlandse In en Outdoor Bowls Bond Bowls Nederland

Nederlandse In en Outdoor Bowls Bond Bowls Nederland Nederlandse In en Outdoor Bowls Bond Bowls Nederland Inleiding Dit bestuursprofiel gaat uit van de ideale situatie. In de praktijk zijn er anno 2016 twee actieve bestuursleden en zijn ook de regio s in

Nadere informatie

Bestuursprofiel HB. 1. Werkveld. 2. Hoofdtaken. 3. Benoeming leden van bestuur

Bestuursprofiel HB. 1. Werkveld. 2. Hoofdtaken. 3. Benoeming leden van bestuur 1. Werkveld Het bestuur van de KNVvL is verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van en het toezicht op de uitvoering van het meerjarenbeleid van de KNVvL. In dit kader stelt zij het jaarbeleid

Nadere informatie

NEDERLANDSE WATERSKI & WAKEBOARD BOND Aangesloten bij: NOC*NSF/ E & A,/ IWWF

NEDERLANDSE WATERSKI & WAKEBOARD BOND Aangesloten bij: NOC*NSF/ E & A,/ IWWF NEDERLANDSE WATERSKI & WAKEBOARD BOND ( NWWB) PROFIEL BESTUUR 1. NEDERLANDSE WATERSKI & WAKEBOARD BOND De Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond ( NWWB ) is dé sportbond voor georganiseerde en ongeorganiseerde

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BESTUURSLEDEN STICHTING CERTIFICERING FFP

FUNCTIEPROFIEL BESTUURSLEDEN STICHTING CERTIFICERING FFP FUNCTIEPROFIEL BESTUURSLEDEN STICHTING CERTIFICERING FFP 1. Werkveld In de taakverdeling tussen bestuur van de vereniging FFP en bestuur van de Stichting certificering FFP is de laatste met name verantwoordelijk

Nadere informatie

Vacature Voorzitter Squash Bond Nederland. Profiel Squash Bond Nederland. Profiel Voorzitter

Vacature Voorzitter Squash Bond Nederland. Profiel Squash Bond Nederland. Profiel Voorzitter Profiel Squash Bond Nederland Squash Bond Nederland is opgericht in 1938 en aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF. Internationaal maakt SBN deel uit van de Europese Federatie (ESF) en de World Squash Federation

Nadere informatie

Profielen bondsbestuur/bondsbestuurders

Profielen bondsbestuur/bondsbestuurders Profielen bondsbestuur/bondsbestuurders 1.1 Het bondsbestuur heeft de volgende hoofdtaken: a. het bestuur behartigt de belangen van Badminton Nederland in de meest brede zin des woords en representeert

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Besturingsmodel en bestuursprofielen NKBV

Besturingsmodel en bestuursprofielen NKBV Besturingsmodel en bestuursprofielen NKBV Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) De NKBV kent de volgende doelen zoals vastgelegd in de statuten: het bevorderen van de klim- en bergsport;

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2014 2015 Aangepast: 31-08-2014 TBV bestuursleden SCP

Nadere informatie

Concept PROFIEL. Geachte bestuursleden,

Concept PROFIEL. Geachte bestuursleden, Concept PROFIEL Geachte bestuursleden, Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen binnen het Hoofdbestuur van 50PLUS zijn de afdelingsvoorzitters van mening dat de profielschets van kandidaat bestuursleden

Nadere informatie

KNWU Opleidingen. Joey Ermens & Geeske van Wijk

KNWU Opleidingen. Joey Ermens & Geeske van Wijk KNWU Opleidingen Joey Ermens & Geeske van Wijk Programma Wie zijn wij Aanwezigen Kwalificaties Kerncompetenties Toetsing Opleidingen Vragen Wie zijn wij Geeske van Wijk Joey Ermens Bachelor of Social Work;

Nadere informatie

Geachte afgevaardigden,

Geachte afgevaardigden, Aan: Afgevaardigden Algemene Vergadering c.c.: Educatie Commissie Betreft: Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Bestuur NBB Datum : 15 november 2012 Aantal pagina s: 5 Geachte afgevaardigden, Ongeveer

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCB)

Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCB) Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCB) Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Taakomschrijving van de CCB 5 3. Procedure voor beroep bij de CCB 6 4. Samenstelling van de CCB 8 5. Profielschets van

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Reglement op de Commissies

Reglement op de Commissies Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...1 HOOFDSTUK 2 STANDAARDCOMMISSIES...2 1 Financiële Commissie...2 2 Commissie van Beroep...3 HOOFDSTUK 3 VASTE COMMISSIES...4 1 Commissie Jury & Reglementen...4 2 Commissie

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2).

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2). Topsportstatuut Nederlandse Bowling Federatie 2010 Aanbeveling 2 goed sportbestuur 1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

KNWU Beleidsplan 2012-2016

KNWU Beleidsplan 2012-2016 KNWU Beleidsplan 2012-2016 Woord vooraf In 2008 heeft het Congres van de KNWU het vierjaren beleidsplan 'position paper' vastgesteld. Kern van het position paper waren drie pijlers: huis op orde, de sporter

Nadere informatie

Functie omschrijving Bijlage 1

Functie omschrijving Bijlage 1 Functie omschrijving Bijlage 1 Voorzitter 1 Voorzitten van de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen 2 Diverse vertegenwoordigingen representatief (prijsuitreikingen, jubilea etc) 3 Bezoeken

Nadere informatie

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty Samenstelling bestuur MHC Liberty MHC Liberty is bezig met een transformatie proces. In 2012 is het plan Liberty 2020 opgesteld en in gang gezet. Een onderdeel daarvan is het herstructureren van de club

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies Nederlandse Basketball Bond Instellingsbesluit Afdelingscommissies Ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, op 10 juni

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 5.0 1 januari 2018 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Jaarplan KNKB 2011 Status: AV-versie Jaarplan KNKB 2011

Jaarplan KNKB 2011 Status: AV-versie Jaarplan KNKB 2011 Jaarplan KNKB 2011 Status: AV-versie Jaarplan KNKB 2011 Inleiding In 2008 is het Meerjarenbeleidsplan 2009-2013 Denken, besluiten, doen! in hoofdlijnen door de AV vastgesteld. Het jaarplan 2011 is gebaseerd

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Profielschetsen bestuur NPO

Profielschetsen bestuur NPO Profielschetsen bestuur NPO Algemeen Hierna zijn korte profielschetsen beschreven van de verschillende functies binnen het bestuur NPO. Bewust is er gekozen voor een zo compact mogelijke omschrijving.

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Bijscholingsbeleid Kader. Onderscheiden op basis van kwaliteit

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Bijscholingsbeleid Kader. Onderscheiden op basis van kwaliteit PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Bijscholingsbeleid Kader Onderscheiden op basis van kwaliteit Versie 2.4 10 juni 2016 1. Bijscholingsbeleid kader wielersport 1.1. Aanleiding Een leven lang leren

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

NTTB. zijn wij SAMEN!

NTTB. zijn wij SAMEN! NTTB zijn wij SAMEN! Beleidsplan 2010-2016 Mid-term review waar staan we nu? Ambitieus MJBP, 2 jaar aan gewerkt, gedragen door gehele bond, unaniem goedgekeurd door BR Ook het huidige HB staat volledig

Nadere informatie

KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016

KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016 KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016 Who-am-I? Han ten Hove namens cie Off Road, WT-4 trainer MTB specialisatie, Proces manager, jeugdtrainer Bar End, UCI team MPL Specialized, Expert WT opleidingen, Examinator

Nadere informatie

Hoe ziet de toekomst van de wielersport eruit? Sinds enige tijd wordt binnen de KNWU geledingen al gediscussieerd over dit vraagstuk.

Hoe ziet de toekomst van de wielersport eruit? Sinds enige tijd wordt binnen de KNWU geledingen al gediscussieerd over dit vraagstuk. Wielersport 2020 Workshop voor verenigingen Hoe ziet de toekomst van de wielersport eruit? Sinds enige tijd wordt binnen de KNWU geledingen al gediscussieerd over dit vraagstuk. De vraag naar nieuwe vormen

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Algemene bestuurstaken deelname aan bestuursvergaderingen bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan overlegt met alle bestuursleden die bij een

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2016-2018. Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum

Meerjarenbeleidsplan 2016-2018. Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum Meerjarenbeleidsplan 2016-2018 Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum Inleiding Toerfietsvereniging Vélo Heuvelrug is met veel enthousiasme op 17 februari 2015 opgericht. Eind 2015 heeft de vereniging

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Profielschets Hoofdbestuur Versie: 0.1 Met aanpassingen door F van der Pluijm d.d

Profielschets Hoofdbestuur Versie: 0.1 Met aanpassingen door F van der Pluijm d.d Profielschets Hoofdbestuur Versie: 0.1 Met aanpassingen door F van der Pluijm d.d. 22-02-2016 Datum opgesteld: 23-2-2016 Naam opdrachtgever 50PLUS Partij Hoofdbestuur Voor akkoord: Datum: Naam Hylke ten

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

TBN op weg naar de Toekomst

TBN op weg naar de Toekomst Informatie bijeenkomst functionarissen/achterban Nieuwegein, 14 november 2008 a.i. Bestuurscommissie Dennis Mollet, voorzitter Matty Mandersloot, vice-voorzitter Mazdak Zareei, penningmeester Maggie van

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Presentatie accommodaties resultaten 2015 & activiteiten 2016

Presentatie accommodaties resultaten 2015 & activiteiten 2016 Presentatie accommodaties resultaten 2015 & activiteiten 2016 Nivonraad 21 november 2015 Activiteiten 2015 Actieplannen Masterplan Bedrijfsvoering op orde Handboek accommodaties Zichtbaarheid en vindbaarheid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017

Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Academische Basisschool de Hovenier Montfort Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Bent u een ervaren professional die denkt in kansen en

Nadere informatie

NEDERLANDSE BRIDGE BOND BESTUURSLID BESTUURS- EN COMPETENTIEPROFIEL

NEDERLANDSE BRIDGE BOND BESTUURSLID BESTUURS- EN COMPETENTIEPROFIEL NEDERLANDSE BRIDGE BOND BESTUURSLID BESTUURS- EN COMPETENTIEPROFIEL Kenmerken Nederlandse Bridge Bond De Nederlandse Bridge Bond (NBB) is de nationale sportbond op het gebied van bridge, aangesloten bij

Nadere informatie

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 Inrichting afdeling zaalvoetbal (AO en VO) Uitvoeringplan werkplannen per district Sponsorpropositie Landelijke scheidsrechterscommissie Naamswijziging

Nadere informatie

Plan NTTB Afdeling ZuidWest

Plan NTTB Afdeling ZuidWest Plan NTTB Afdeling ZuidWest 2012-2014 Inleiding: Bestuursmodel Afdeling ZuidWest Op de ALV op 30 mei 2012 hebben de verenigingen in ZuidWest besloten dat het vrijwillige afdelingsbestuur ZuidWest wordt

Nadere informatie

Prestatiedocument management Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant 2016

Prestatiedocument management Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant 2016 Prestatiedocument management Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant 2016 Achtergrond: Jaarplan Diensten Huizen is gedestilleerd uit het Jaarplan Ronald McDonald 2016. Ontwikkelingen Huis Ontwikkelingen

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET Visie Z&PC Nunspeet 2015 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Missie en visie: 1.1 Statutair doel; 1.2 Missie en visie. 2. Organisatie: 2.1 Facilitaire doelstellingen; 2.2 Financiële doelstellingen;

Nadere informatie

Plaats van TopHockey binnen HOD

Plaats van TopHockey binnen HOD Plaats van TopHockey binnen HOD 1 Hockey Technisch Bestuur (algemeen overzicht) Het hockey technisch bestuur (HTB) is verantwoordelijk voor het opstellen en handhaven van de hockey technische doelstellingen

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland

Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Topsport 4 2. Wedstrijdsport 6 3. Breedtesport en sportparticipatie 6 4. Technische zaken en kadervorming 7 5. Communicatie, PR en marketing

Nadere informatie

Atletiek Atletiekunie

Atletiek Atletiekunie Atletiek 2024 Atletiekunie Inleiding Wat een jaar! De eerste Olympische medaille sinds Ellen van Langen en een fantastisch EK atletiek in Amsterdam laten zien dat onze topatleten meestrijden om de internationale

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; Betreft: Bestuursstatuut SOOOG Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; De raden: de gemeenteraden Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Inrichting districtsbestuur Een districtsbestuur van een district nieuwe stijl is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

NBF Bondsvergadering - za 11 juni 2011. NBF Task Force Rapportage

NBF Bondsvergadering - za 11 juni 2011. NBF Task Force Rapportage NBF Task Force Rapportage Ronald Chandra Daniël Dol Michael Extra Marti Koedijk Wim Kortenray Theo Ruys Werkwijze 2 Vier aandachtsgebieden: Opleidingen Verenigingsondersteuning Topsport Functioneren Bondsbureau

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

workshop financiën Vergroot de grip op inkomsten

workshop financiën Vergroot de grip op inkomsten workshop financiën Vergroot de grip op inkomsten Inhoud Financieel Opzet organisatie (rondom penningmeester) Inkomsten Reguliere inkomsten Beheersbaar maken Subsidies Waar gaan we zoeken Hoe pak je dat

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Organogram Een organogram geeft op een schematische wijze de structuur van de vereniging weer. Een goed, duidelijk en overzichtelijk organogram geeft de verschillende functies, commissies en dergelijke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven

Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven Versie mei 2011 Regio Scouting Eindhoven 28-04-2011 Pagina 1 van 9 Regiovoorzitter De regio is het niveau tussen de (plaatselijke) groepen en het landelijk bestuurlijke

Nadere informatie

Taken & Verantwoordelijkheden. NADB Sport Directeur. June 2, 2009

Taken & Verantwoordelijkheden. NADB Sport Directeur. June 2, 2009 Taken & Verantwoordelijkheden NADB Sport Directeur June 2, 2009 NADB Sport Directeur Pagina: 2 / 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ORGANISATIE EN STRUCTUUR...3 1.2 FUNCTIE OMSCHRIJVING...3 2. VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie