KNWU Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KNWU Beleidsplan 2012-2016"

Transcriptie

1 KNWU Beleidsplan Woord vooraf In 2008 heeft het Congres van de KNWU het vierjaren beleidsplan 'position paper' vastgesteld. Kern van het position paper waren drie pijlers: huis op orde, de sporter centraal en het versterken van de infrastructuur. De afgelopen periode is de interne organisatie van de KNWU verbeterd en zijn belangrijke stappen gezet in de vernieuwing van de bestuurlijke organisatie. Later in deze periode is ook meer aandacht gekomen voor de wedstrijdsporter, met name door het sporttechnisch beleid op topniveau en het versterken van het kader. Tenslotte is een ingrijpende verbetering doorgevoerd door de herziening van de tarieven van de KNWU, waardoor de wedstrijdsport toegankelijker, transparanter en eenduidiger is geworden. Terugblikkend is veel bereikt om de wielersport verder te helpen. Doordat de interne organisatie is verbeterd, kan de komende tijd meer focus worden gelegd op de sportontwikkeling. Door aan te sluiten op de Olympische cyclus kan een goede koppeling worden gelegd tussen de talentontwikkeling - waar wij als KNWU een zwaar accent leggen de komende tijd - en het realiseren van resultaten op topniveau: de Europese Kampioenschappen, de Wereldkampioenschappen, de grote rondes, klassiekers en de Olympische spelen van Londen en Rio de Janeiro. Een ander belangrijk speerpunt voor de KNWU is het stimuleren van de breedtesport; de KNWU als steun en toeverlaat van de ' sportieve fietser'. Het afgelopen jaar is hierin al veel bereikt, en de plannen voor de toekomst zijn ambitieus. Campagnes en evenementen gericht op de sportieve fietser hebben nu al honderden nieuwe leden opgeleverd. Inmiddels is er voldoende professionaliteit en ervaring binnen het Uniebureau om de komende vier jaar een forse ledengroei te realiseren en de KNWU een vanzelfsprekende partner te laten zijn voor Iedere wielersporter Bij het versterken van de infrastructuur zullen de verenigingen de komende vier jaar centraal staan. Zowel de ondersteuning van als de communicatie naar de verenigingen zal fors worden geïntensiveerd en geprofessionaliseerd. Dit beleidsplan is mede tot stand gekomen in overleg met de commissievoorzitters. Een speciaal woord van dank is dan ook van toepassing aan de sporttakcommissies. Een korte inleiding bij een beknopt beleidsplan. Een beleidsplan met forse ambities, maar realistisch en haalbaar. Een plan waarin de wielersporter in alle onderdelen centraal staat. Omdat het ondersteunen en faciliteren van de sportieve fietser uiteindelijk de kerndoelstelling is van de KNWU. Marcel Wintels Voorzitter KNWU 1

2 De KNWU, voor de sportieve fietser Inleiding In dit position paper staat beschreven waar we als KNWU voor staan, wat onze visie is, waar we in geloven, wat onze doelen zijn, en hoe we denken die te realiseren. Voordat we toe komen aan onze ambities voor de komende vier jaar, is het goed om terug te blikken op de afgelopen periode en de balans op te maken van alles wat is bereikt. Vervolgens staan we stil bij onze doelen voor de komende periode en geven we aan hoe wij deze doelen denken te realiseren. Waar staan we voor? De missie van KNWU stelt zich ten doel leiding te geven aan en een verantwoorde beoefening te bevorderen van de wielersport in al zijn verschijningsvormen. Deze missie staat centraal voor het Hoofdbestuur van de KNWU in de verdere professionalisering van de organisatie en versterking van de wielersport in Nederland in de komende jaren. Waar gaan we voor? In onze visie is de KNWU de opleider en ondersteuner van alle beoefenaren van de wielersport in Nederland. Van jong tot oud, voor nu en in de toekomst. Wij stimuleren en ondersteunen talenten tot en met de top. Daarnaast maken wij ons sterk voor de noodzakelijke randvoorwaarden voor de sportbeoefening. De opgedane kennis en ervaring delen we met alle sportieve fietsers. Zodat zij en hun kinderen volop kunnen genieten van deze heroïsche en Oer-Nederlandse sport. De komende vier jaar willen wij de KNWU aantrekkelijk maken voor een breder publiek. Wielersport is al lang niet meer alleen een ' volkssport', maar wordt door alle lagen van de bevolking beoefend. De KNWU zal de komende vier jaar nadrukkelijk zich als doel stellen de wielersport zo open mogelijk te maken voor alle Nederlanders: mannen, vrouwen en kinderen, van alle leeftijden, uit alle lagen van de bevolking en van elke afkomst. Waar geloven we in? Bij het realiseren van onze missie en visie laten we ons leiden door een aantal kernwaarden. De kernwaarden van de KNWU zijn: Toegankelijk, Integer, Expert, Uniek en met Passie voor de Wielersport Om deze kernwaarden concreet handen en voeten te geven, wordt gebruik gemaakt van de module 'sportiviteit en respect', die is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een aantal andere sportbonden en het NOC*NSF. Doel was het versterken van bewustwording over dit onderwerp bij alle betrokken bestuurders binnen de KNWU (verenigingen, districten, afdelingen, juryleden en het Hoofdbestuur). Dit heeft uiteindelijk geleid tot een veelheid van initiatieven, variërend van modules in de trainers- en juryopleidingen, tot een gereedschapkist voor verenigingen. De komende beleidsperiode willen wij met kracht voortbouwen op wat in gang is gezet. Bewust hebben wij er dan ook voor gekozen dat sportiviteit en respect nauw verweven wordt met verenigingsondersteuning. Verenigingen zijn immers bij uitstek de plek waar (jonge) sporters in aanraking komen met de kernwaarden van de KNWU. Ook wordt ons jurycorps getraind in weerbaarheid zodat er ook tijdens wedstrijden op een sportieve manier met de sporters en hun begeleiders omgegaan kan worden. Op het niveau van het Hoofdbestuur zullen wij ons sterk maken voor een dopingvrije wedstrijdsport. Wij steunen de strenge lijn die de UCI heeft ingezet ten aanzien van preventieve controles en repressieve maatregelen (tweejaars ban). Daarnaast zullen wij geen personeel in de staf van de 2

3 KNWU opnemen dat op enigerlei wijze een verleden van doping heeft. Wat zijn onze doelen? Voor de komende vier jaar hebben we een viertal pijlers benoemd: 1. Organisatie: professioneel en steunend 2. Topsport: succesvol sturen op resultaat 3. Wedstrijdsport: een volwaardig aanbod in alle disciplines 4. Breedtesport: thuisbasis voor de sportieve fietser Hoe gaan we deze doelen realiseren? Hoe we deze doelen denken te realiseren, wordt in het volgende hoofdstuk per pijler verder beschreven. Maar voor we dat gaan doen, staan we eerst kort stil bij de afgelopen periode. Terugblik op de afgelopen periode Het huis op orde In het position paper was het huis op orde krijgen één van de belangrijkste doelstellingen. Terugblikkend kan worden geconstateerd dat deze doelstelling is behaald. De KNWU is financieel in control dankzij een strikte sturing op inkomsten en uitgaven. Het Uniebureau heeft door het aantrekken van onder meer een evenementenmanager, een marketingmanager en een verenigingsondersteuner een positieve slag gemaakt in het verbeteren en verbreden van de dienstverlening, zowel in- als extern. Zo is de ondersteuning aan zowel verenigingen als individuele sporters verbeterd door de inzet van de verenigingsondersteuner en het verbeteren van de site. Extern is het merk KNWU sterker geprofileerd door meer exposure in diverse media en een prominentere rol in de organisatie van evenementen en wedstrijden. De sporter centraal In het vorige position paper stelde de KNWU zich ten doel de wedstrijdsporter zo goed mogelijk te ondersteunen. De herziening van de tarievenstructuur die de afgelopen periode is ingevoerd heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de toegankelijkheid van de wedstrijdsport. Door de instapkosten lager en het rekeningrijden via de gebruiker betaalt principe in te voeren, wordt de drempel voor de actieve wielersporter zo laag mogelijk gehouden. Een andere belangrijke verbetering is de elektronische chipmeting. Het verbeteren van de infrastructuur De vernieuwing van de bestuurlijke organisatie van de KNWU heeft eveneens tot een aantal tastbare resultaten geleid. Op basis van voortschrijdend inzicht is in het Congres besloten de verbetering van de bestuurlijke infrastructuur niet te realiseren door veranderingen in de structuur, maar vooral in te zetten op het verbeteren van de werkwijze (cultuur en proces) door het maken van een aantal werkafspraken. Zo hebben de sporttakcommissies een zwaardere adviesrol gekregen en dragen de districten de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de consuls en de sporttechnisch districtscoördinatoren (STDC). Ook is de planning en control verbeterd en is het aantal beleidsplannen en verantwoordingen sterk gegroeid. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over een meer directe communicatie tussen het Uniebureau en de vrijwilligers binnen de KNWU (districten, afdelingen, commissies, consuls en juryleden) door onder meer het instellen van het tweejaarlijks landelijk overleg. Belangrijkste resultaat is dat er 3

4 door commissies, afdelingen en districten de afgelopen jaren heel hard is gewerkt binnen dit kader voor de eigen sporttak of regio de wielersport verder te helpen. Daarmee is rust en helderheid geschapen, wat tot een aanzienlijke verbetering van resultaten heeft geleid. 4

5 Doelen Organisatie van de KNWU: professioneel en steunend De KNWU vertegenwoordigt zeven takken van de wielersport in Nederland: wegsport, baansport, fietscross, mountainbike (cross country, trial, downhill, fourcross), veldrijden, kunstwielrijden en aangepast wielrennen. Met maar liefst vier Olympische disciplines is de KNWU een grote Olympische bond in Nederland. De KNWU bestaat naast het Uniebureau uit verenigingen, stichtingen, afdelingen en districten. Om de ondersteuning naar individuele leden, verenigingen, afdelingen en districten verder te verbeteren worden voor de komende periode de volgende doelen vastgesteld: - Meer directe communicatie met verenigingen, o.a. via de verenigingsondersteuner - Meer directe communicatie met individuele leden, o.a. door gebruik social media - Nadrukkelijker profilering van het merk KNWU als de representant van de wielersport - Meer zichtbaarheid en betrokkenheid bij bestaande, nieuwe en eigen evenementen - Kennisoverdracht van top- en breedtesport - Belangenbehartiging - Vaststellen kalenders ter bescherming van wielerevenementen (wedstrijden, toertochten en cyclo s) Verenigingen De KNWU wil verenigingen de komende vier jaar nadrukkelijk een steuntje in de rug geven. Daar waar mogelijk doen wij dit in nauwe samenwerking met districten en afdelingen. Indien nodig doen wij dat in direct contact met de verenigingen. Wij zullen de communicatiekanalen van de KNWU (internet, , social media) inzetten om de individuele leden en verenigingsleden van de KNWU zo goed mogelijk te informeren en te faciliteren. Daarnaast zullen wij ook een directere lijn hebben vanuit het Uniebureau in Nieuwegein met de vereniging via de verenigingsondersteuner. Doelstelling is - vraaggericht (!) - verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun sportieve functie. De verwachting is dat de komende vier jaar de tendens tot professionalisering van sportverenigingen zich zal voortzetten. Denk hierbij aan het aanstellen van een betaalde verenigingsmanager, betaalde trainers, multidisciplinaire verenigingen en multifunctionele accommodaties. De KNWU zal deze initiatieven bij voorrang steunen. Daarnaast zet de KNWU de komende beleidsperiode in op segmentatie van verenigingen. Hiermee willen wij in kaart brengen wat de sterke en zwakke punten zijn van de wielerverenigingen. Hierbij wordt ook een analyse gemaakt van de regionale spreiding van verenigingen en welke takken van de wielersport zijn vertegenwoordigd. In 2012 zullen de eerste resultaten aan het Congres worden voorgelegd, inclusief mogelijke vervolgstappen. Districten en afdelingen De professionalisering van verenigingen houdt ook in dat de districten en afdelingen zich meer kunnen gaan toeleggen op hun belangrijke protocollaire rol en de democratische vertegenwoordiging van de verenigingen in het Congres van de KNWU. Daar waar een district of afdeling er ook daadwerkelijk in slaagt een substantiële en structurele bijdrage te leveren aan sportontwikkeling, wedstrijdontwikkeling en verenigingsondersteuning wordt dat zeer toegejuicht. De ervaring leert echter dat een sportbond te kwetsbaar is om bij deze elementen alleen op een vrijwilligersorganisatie terug te vallen. Er zal de komende vier jaar dan ook een samenspel moeten worden gevonden tussen het Uniebureau en de district- en afdelingsbesturen, waarbij er aanzienlijk kortere lijnen komen tussen ' Nieuwegein' en de verenigingen dan tot dusver. 5

6 Individuele leden Daarnaast richt de KNWU zich in de communicatie ook direct tot individuele leden door het gebruik van digitale nieuwsbrieven, gepersonaliseerde informatie op mijn knwu en social media als Twitter en Facebook. Om ook de sportieve fietser te bedienen (waarover meer onder punt 4) wordt een aparte website aangeboden waarin informatie wordt gegeven die voor deze doelgroep relevant is. De wedstrijdsporter wordt via de reguliere site van informatie voorzien. 2. Topsport: succesvol sturen op resultaat De afdeling KNWU Topsport is verantwoordelijk voor alle prestaties en ontwikkelingen van topsporters en talenten in de verschillende wielerdisciplines. Het sporttechnische beleid, alsmede de uitvoering van dat beleid is de verantwoordelijkheid van de Sporttechnisch Directeur, Bondscoaches en de Talentcoaches. Het hoofdthema is opleiden en opvangen: We leiden nieuwe talenten op met behulp van kennis en ervaring van professionals (ex-topsporters). De ambitie van KNWU Topsport is zich te ontwikkelen tot leidend kenniscentrum van Topwielersport en Talentontwikkeling in Nederland. Centraal staat het verzamelen, analyseren en praktisch vertalen van state-of-the-art kennis. Maar daarnaast is ook de gewenste cultuur van belang: zowel renners als coaches worden afgerekend op gemaakte afspraken. Afrekenen op de inhoud met ruimte voor ontwikkeling. Bij de verdere beschrijving van de doelstellingen voor de komende periode, moet een onderscheid worden gemaakt tussen talentontwikkeling en topsport. Voor beide onderdelen geldt dat de toepassing van de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van fysieke en mentale aspecten, voeding, training, materiaal en opleiding, cruciaal is. KNWU Talentontwikkeling De ambitie KNWU Talentontwikkeling is een van de beste opleidende wielerbonden ter wereld te zijn, waarin een uitstekende opleidingstructuur wordt geboden in alle disciplines. Sporters uit verschillende leeftijdscategorieën worden opgeleid tot volwaardige topsporters. Deze doelstelling wordt in de eerste plaats gerealiseerd door het bieden van een complete basisopleiding bij verenigingen, en in de tweede plaats door het verzorgen van specifieke opleidingen voor sporttechnisch kader. De RTC spelen een rol bij het opsporen van talenten die kunnen doorstromen naar de talentselecties van de bondscoaches. Talenten krijgen de mogelijkheid om 24/7 opgeleid te worden tot topsporter middels de reeds ingezette structuur waarbij de bondscoaches eindverantwoordelijk zijn voor de samenstelling, scouting en selectie van de topsportselecties ondersteund door de talenttrainers van Papendal. Tijdens dit hele traject wordt eveneens aandacht besteed aan de rol van de ouders, die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het talent van hun kinderen. 6

7 3. Wedstrijdsport: een volwaardig aanbod in alle disciplines Wedstrijdsport vormt binnen de KNWU de brug tussen Breedtesport (de sportieve fietser) en Topsport. De KNWU stelt zich ten doel voor iedere wielersporter, met zijn/haar specifieke kwaliteiten en ambities, een volwaardig wedstrijdaanbod te realiseren in alle disciplines, zowel internationaal, nationaal als ook regionaal en bij de club. Om dit te bereiken moeten de volgende resultaten worden gerealiseerd: - De informatievoorziening wordt ingericht op basis van de behoeften van diverse doelgroepen. - Verenigingen krijgen ondersteuning op maat wat aansluit bij de behoeften en het ontwikkelingsniveau van de vereniging. - Deelname aan de wedstrijdsport wordt laagdrempeliger, in die zin dat het aanbod voor iedere doelgroep zo flexibel mogelijk is en de wedstrijdkalender hierop aansluit. - Het jurycorps wordt uitgebreid en beter begeleid door gerichte wervingsacties en een begeleidingssysteem. Hierdoor nemen zowel de kwaliteit als kwantiteit van de juryleden toe. - Het sporttechnisch kader wordt vergroot en ondersteund door gerichte bijscholing en een licentiesysteem. - De KNWU heeft een bepalende rol bij binnenhalen en organiseren van Topsportevenementen zoals EK s en WK s - Er wordt een KNWU keurmerk ingevoerd d.m.v. opstellen minimale kwaliteitseisen voor organisatoren, voor het organiseren van internationale wedstrijden op de verschillende niveaus en de rol van de KNWU daarin. Hierin opgenomen wordt dat de organisatie van de grote evenementen niet ten koste gaat van de kleine evenementen door bijv. een financiële afdracht ten behoeve van de lokale organisatoren. Voorwaarden voor deze doelstellingen zijn dat er voldoende kaderaanbod is, en dat de kwaliteit van het kader gewaarborgd blijft (jury, trainers, bestuurders). Daarom zal extra aandacht besteed worden aan het werven en (bij)scholen van kaderleden, in lijn met het programma Samen naar een Veiliger Sportklimaat. Daarnaast zal de professionalisering van het opleiden van het kader worden doorgezet, conform de indeling van het NOC*NSF. Nadruk ligt daarbij op de trainersopleidingen bij de verenigingen. 7

8 4. Breedtesport: thuisbasis voor de sportieve fietser De KNWU richt zich steeds nadrukkelijker op de belangrijke doelgroep: de sportieve fietser. In Nederland zijn enkele honderdduizenden sportieve fietsers actief, waarvan nog slechts een beperkt deel is aangesloten bij de KNWU of de NTFU. Uit een door de KNWU en Rabobank uitgevoerd onderzoek blijkt dat er een grote groep sportieve fietsers is voor wie een lidmaatschap van de KNWU een belangrijke meerwaarde zou kunnen hebben. Voor deze groep was er tot voor kort geen passend aanbod binnen de KNWU. Te competitief om zichzelf als toerfietser te zien, te oud en te onervaren voor de wedstrijdsport, maar wel met een sterke behoefte aan sportieve uitdaging en op zoek naar kennis van de wielersport. De KNWU wil zijn kennis van top- en wedstrijdsport overdragen aan de sportieve fietser zodat deze nog meer resultaat en plezier heeft en houdt in de sport. Door evenementen aan te bieden die uniek, exclusief en onderscheidend zijn is fietsen bij de KNWU een ware belevenis. De missie van de KNWU is elke sportieve fietser lid te laten zijn van de KNWU en ook hun kinderen enthousiast te maken voor de wielersport. Om deze missie te bereiken zijn de volgende 7 speerpunten gedefinieerd: - Het merk KNWU krijgt een eigentijdse, onderscheidende uitstraling, passend bij zowel de wedstrijd- als de sportieve fietser. - Het basislidmaatschap wordt aangepast op de wensen van de sportieve sporter. - Het lidmaatschap wordt daar aangeboden waar de sportieve fietser zich bevindt. - Het lidmaatschap wordt d.m.v. gerichte campagnes aan de sportieve fietser aangeboden. - Huidige sponsorcontracten worden uitgenut en geactiveerd om de sportieve fietser te bereiken. - De KNWU investeert in nieuwe, niet-branche gerelateerde sponsors waarmee we gezamenlijk de sportieve fietser binden. - Een extern communicatie- en actieplan wordt opgesteld, zodat het behalen van leden eind 2016 een gezamenlijk en goed gefundeerd doel wordt. 8

KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016

KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016 KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016 Who-am-I? Han ten Hove namens cie Off Road, WT-4 trainer MTB specialisatie, Proces manager, jeugdtrainer Bar End, UCI team MPL Specialized, Expert WT opleidingen, Examinator

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Koersplan. Highschool Eindhoven

Koersplan. Highschool Eindhoven Koersplan Highschool Eindhoven 1 Inleiding Frits Philips lyceum- mavo is een toekomstgerichte school met de focus op talentontwikkeling. Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken

Nadere informatie

Modernisering wedstrijdsport KNWU

Modernisering wedstrijdsport KNWU Nieuwegein, oktober 2014 Van: BAC Wielersport 2020 Modernisering wedstrijdsport KNWU Naar aanleiding van het opiniestuk van de Commissie Wegsport Tijd voor een nieuw waaier heeft een aantal vervolgbijeenkomsten

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

Herziening Tarieven KNWU 2011

Herziening Tarieven KNWU 2011 Herziening Tarieven KNWU 2011 document Herziening Tarieven-V3_IPO 1 Inhoudsopgave: Inleiding... 3 Verleden... 3 Uitgangspunten... 3 Wijzigingen licentiehouders... 4 Basislidmaatschap... 4 Licentiehouders/Sporters...

Nadere informatie

Atletiek Atletiekunie

Atletiek Atletiekunie Atletiek 2024 Atletiekunie Inleiding Wat een jaar! De eerste Olympische medaille sinds Ellen van Langen en een fantastisch EK atletiek in Amsterdam laten zien dat onze topatleten meestrijden om de internationale

Nadere informatie

Bijlage Lidmaatschapsstructuur

Bijlage Lidmaatschapsstructuur Bijlage 1 8. Lidmaatschapsstructuur LEDEN- EN LIDMAATSCHAPS- STRUCTUUR KANSEN, VAN HIER TOT TOKIO VISIE KNWU 2017+ VERSIE 0.4 WHY Wij maken iedere fietser continu beter We encourage every cyclist to become

Nadere informatie

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op]

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op] Wielersportbond [Geef tekst op] NTFU Licentiebeleid NTFU Voor niveau 3 instructeurs *Licentiebeleid NTFU* Doel van het licentiebeleid 1. Vergroten van de kwaliteit van instructeurs 2. Vergroten van de

Nadere informatie

KNWU Beleidsplan 2013 2016 MTB specifiek

KNWU Beleidsplan 2013 2016 MTB specifiek KNWU Beleidsplan 2013 2016 MTB specifiek KNWU beleidsplan MTB 2013 2016 v0.6 Pagina 1 Woord vooraf De MTB-sport zit in de lift! De afgelopen jaren zijn op EK en WK s weer medailles gehaald zowel individueel

Nadere informatie

Samen Top. uitgangspunten en aanbevelingen voor betrokkenen. top- en wedstrijdsport binnen het verband van de

Samen Top. uitgangspunten en aanbevelingen voor betrokkenen. top- en wedstrijdsport binnen het verband van de www.propatria.nl Samen Top uitgangspunten en aanbevelingen voor betrokkenen top- en wedstrijdsport binnen het verband van de gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer Samen Top versie pp / 25 juni 2012

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

KNWU. Dag van de Wielersport. Vrouwenwielrennen bij jullie vereniging?

KNWU. Dag van de Wielersport. Vrouwenwielrennen bij jullie vereniging? KNWU Dag van de Wielersport Vrouwenwielrennen bij jullie vereniging? Anna Voorthuijsen-Woldring Coördinator Vrouwen KNWU Noord-Holland Even voorstellen - Wie zijn jullie? - Waarom zijn jullie hier? - Wat

Nadere informatie

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht High School Breda 2015-2016 Geeft talent een kans By Graaf Engelbrecht Inleiding Graaf Engelbrecht staat bekent om haar sportprofiel binnen VO Breda. Als één van de eerste scholen in Nederland, biedt zij

Nadere informatie

Hoe ziet de toekomst van de wielersport eruit? Sinds enige tijd wordt binnen de KNWU geledingen al gediscussieerd over dit vraagstuk.

Hoe ziet de toekomst van de wielersport eruit? Sinds enige tijd wordt binnen de KNWU geledingen al gediscussieerd over dit vraagstuk. Wielersport 2020 Workshop voor verenigingen Hoe ziet de toekomst van de wielersport eruit? Sinds enige tijd wordt binnen de KNWU geledingen al gediscussieerd over dit vraagstuk. De vraag naar nieuwe vormen

Nadere informatie

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking Versterking Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland Professionalisering Positionering Samenwerking 2012-2016 Samenleving Energie uit het hart van de samenleving Sportverenigingen Brancheorganisatie

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Bijscholingsbeleid Kader. Onderscheiden op basis van kwaliteit

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Bijscholingsbeleid Kader. Onderscheiden op basis van kwaliteit PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Bijscholingsbeleid Kader Onderscheiden op basis van kwaliteit Versie 2.4 10 juni 2016 1. Bijscholingsbeleid kader wielersport 1.1. Aanleiding Een leven lang leren

Nadere informatie

Jaarplan Keuzes hebben consequenties.

Jaarplan Keuzes hebben consequenties. Keuzes hebben consequenties Voorwoord KEUZES HEBBEN CONSEQUENTIES Vanuit het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. vloeien de jaarplannen voort. Voor u ligt het jaarplan 2017. Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure Baan duur ten behoeve van de

Nadere informatie

Geachte afgevaardigden,

Geachte afgevaardigden, Aan: Afgevaardigden Algemene Vergadering c.c.: Educatie Commissie Betreft: Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Bestuur NBB Datum : 15 november 2012 Aantal pagina s: 5 Geachte afgevaardigden, Ongeveer

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3 Jaarplan 2016 Inhoud Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 Ambitie 1: Structureel verbinden Ambitie 2: Kennisontwikkeling Ambitie 3: Passend aanbod HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

Jaarplan 2015 NWWB. "WIJ" zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!!

Jaarplan 2015 NWWB. WIJ zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!! Jaarplan 2015 NWWB Voorwoord Na het signaleren op de extra algemene ledenvergadering van 9 september j.l., bied ik u, vanuit een min of meer" tegendraadse" houding, namens het interim bestuur van de NWWB

Nadere informatie

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout 2013-2017 Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout BELEIDSPLAN 1. Inleiding Twins is de roepnaam voor de in Oosterhout gevestigde vereniging Twins Sporting Club. Het beleid van Twins is gericht op het

Nadere informatie

Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018

Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018 Beleidsplan Swift voor de periode 2013-2018 Missie De missie van Swift is: Het fietsen in de Leidse regio stimuleren en organiseren in de breedste zin van het woord en op alle niveau s. Van sportieve recreatie

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland

Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Topsport 4 2. Wedstrijdsport 6 3. Breedtesport en sportparticipatie 6 4. Technische zaken en kadervorming 7 5. Communicatie, PR en marketing

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

Workshops Dag van de wielersport 2013

Workshops Dag van de wielersport 2013 Workshops Dag van de wielersport 2013 Traditionele sportaccommodaties zijn uit. Een uitnodiging tot blikverruiming Roland Draaijer (NOC*NSF) Misschien willen we het onmogelijke en misschien lukt het niet

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

KNWU Opleidingen. Joey Ermens & Geeske van Wijk

KNWU Opleidingen. Joey Ermens & Geeske van Wijk KNWU Opleidingen Joey Ermens & Geeske van Wijk Programma Wie zijn wij Aanwezigen Kwalificaties Kerncompetenties Toetsing Opleidingen Vragen Wie zijn wij Geeske van Wijk Joey Ermens Bachelor of Social Work;

Nadere informatie

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel Nadere informatie kansrijke initiatieven sportaccommodaties Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel In het licht van Road to London 2012 zien

Nadere informatie

Optimist Club Nederland

Optimist Club Nederland Optimist Club Nederland Algemene Ledenvergadering 2013 Plezier, Trainen, Winnen Focus OCN Doelstellingen lange termijn vanuit WAAROM OCN Doelstelling korte termijn Activiteiten tbv realiseren van vastgestelde

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015 Eisen KNWU 2015 Baan-DUUR mannen nationale selectie Leeftijd 17-17 18 - nieuwelingen top-6 - junioren top-3 (van alle eerstejaars)

Nadere informatie

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds 1993 voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN AAC 61 2013 VOORWOORD

BELEIDSPLAN AAC 61 2013 VOORWOORD BELEIDSPLAN AAC 61 2013 VOORWOORD Een sportvereniging kan niet zonder een beleidsplan. Een dergelijk plan moet sturing geven aan de voornemens die de club wil realiseren of nastreven. Het vorige beleidsplan

Nadere informatie

Pathway Heren XV. oprichting Nationaal Topsport Centrum. Versie 4 16 juni 2013

Pathway Heren XV. oprichting Nationaal Topsport Centrum. Versie 4 16 juni 2013 Pathway Heren XV oprichting Nationaal Topsport Centrum Versie 4 16 juni 2013 Inhoud Inleiding Meerjarenbeleidsplan NRB 2012-2016 Oprichting Nationaal Topsport Centrum (NTC) Uitvoering 16 juni 2013 versie

Nadere informatie

Enjoy Rugby! Meerjarenbeleidsplan 2013-2016

Enjoy Rugby! Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Enjoy Rugby! Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Goedgekeurd AV 26-01-2013 Introductie Enjoy Rugby! Beste leden van de NRB. Voor u ligt het voorstel voor het meerjarenbeleidsplan van de NRB voor de periode

Nadere informatie

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Oktober 2014 Beleidsplan IJsclub Tilburg 2015-2019 De IJsclub Tilburg (verder genoemd IJCT) is opgericht op 20 december 1963 en bestaat momenteel al 51 jaar.

Nadere informatie

NHV Seizoenplan

NHV Seizoenplan NHV Seizoenplan 2017-2018 Dit NHV Seizoenplan 2017-2018 is het tweede seizoenplan dat is afgeleid van het NHV Meerjarenbeleidplan 2016-2020, dat als motto Handbal Scoort! heeft gekregen. Er is gekozen

Nadere informatie

Eisen KNWU 2014 Baan-DUUR mannen nationale selectie

Eisen KNWU 2014 Baan-DUUR mannen nationale selectie Eisen Baan-DUUR mannen nationale selectie Leeftijd 17-17 18 NK tijdrijden - NK tijdrijden nieuwelingen top-6 -NK tijdrijden junioren top-3 (van alle eerstejaars) - NK tijdrijden junioren top-3 (alle NK

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

SAMEN VOORUIT MAKKELIJKER MEEDOEN. 1 juni v1.0

SAMEN VOORUIT MAKKELIJKER MEEDOEN. 1 juni v1.0 SAMEN VOORUIT MAKKELIJKER MEEDOEN 1 juni 2017 - v1.0 SAMEN VOORUIT Al enige tijd werken we met elkaar aan vernieuwingen in de wielersport. Het visiedocument Kansen, van hier tot Tokio geeft hier uitvoering

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Taekwondo Bond Nederland

Jaarplan 2015 Taekwondo Bond Nederland Jaarplan 2015 Taekwondo Bond Nederland INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Topsport 4 2. Wedstrijdsport 6 3. Breedtesport en sportparticipatie 6 4. Technische zaken en kadervorming 6 5. Communicatie, PR en marketing

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE Ouderbijeenkomst Team: XX DTS EDE Instructie voor de gebruiker Deze presentatie is een richtlijn voor trainers van DTS Ede die een ouderbijeenkomst organiseren. Het is voor alle teams verplicht (zowel

Nadere informatie

Stichting Limburg Cycling

Stichting Limburg Cycling Kick-Off Stichting Limburg Cycling 8 december 2016 Stichting Limburg Cycling Voorzitter Miriam van Es Secretaris Mattie Kaelen Penningmeester Norbert Poels Bestuurslid Koene Rem Manager Milan van Wersch

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET Visie Z&PC Nunspeet 2015 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Missie en visie: 1.1 Statutair doel; 1.2 Missie en visie. 2. Organisatie: 2.1 Facilitaire doelstellingen; 2.2 Financiële doelstellingen;

Nadere informatie

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Ewout Schröder Positief Enthousiast Gedreven Theoretische kaders Wat is het doel van talentontwikkeling binnen jouw vereniging? Het te allen tijde (vroeg)tijdig

Nadere informatie

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Datum: Thursday 15 December 2011 Auteur: Boudewijn van Opstal en Jeroen Spaans Inhoudsopgave Aanleiding 1. Ambitie KNRB en doel talentontwikkeling 2. Begrippen 3. Visie

Nadere informatie

DVO op weg naar de top

DVO op weg naar de top DVO op weg naar de top Ambitiedocument 2013-2016 Waarom dit plan? DVO heeft zich in de afgelopen drie jaren geleidelijk weten te ontwikkelen tot een stabiele korfballeague vereniging. Hoe mooi korfbal

Nadere informatie

Hoofddoelen BNL KPI 2 KPI 1 KPI 3

Hoofddoelen BNL KPI 2 KPI 1 KPI 3 Hoofddoelen BNL 2016+ Doel 1: Verhogen van de tevredenheid van de aangesloten lid verenigingen; Doel 2: Verminderen van uitstroom van leden; Doel 3: Nieuwe leden aantrekken; KPI 1 Tevredenheid Vereniging

Nadere informatie

HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox? HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox? WAAROM EEN VERENIGINGS BOX? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

sportmedische veiligheid bij wielerevenementen

sportmedische veiligheid bij wielerevenementen Doe De het organisatie maar rustig van aan!? sportmedische veiligheid bij wielerevenementen Agnes Elling, Ine Pulles en Sven Bakker Mulier Instituut, Utrecht April 2014 Inleiding en methode Jaarlijks nemen

Nadere informatie

Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten)

Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Jiao Li Kostenplaats: HS en HJ (met alle subplaatsen) Korte projectbeschrijving: Het projectplan is erop gericht

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 1 Voorwoord Beste leden, Voor jullie ligt het beleidsplan 2013-2018; een leidraad waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. De

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Aangepast badminton Normaals wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet.

Beleidsplan 2013-2016 Aangepast badminton Normaals wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet. Beleidsplan 2013-2016 Aangepast badminton Normaals wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet. september 2013 1. Samenvatting Sporten is gewoon. Maar (nog) niet voor iedereen. Voor mensen met een lichamelijke

Nadere informatie

Regionale Talentontwikkeling

Regionale Talentontwikkeling Regionale Talentontwikkeling 1 Kaders Regionale Talentontwikkeling Instroomprogramma s voor Talenten onder regie van de sportbond 1.1 Inleiding Het Masterplan Talentontwikkeling heeft voor een enorme impuls

Nadere informatie

KNVB CAMPUS KNVB.NL/CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN

KNVB CAMPUS KNVB.NL/CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN KNVB CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN KNVB.NL/CAMPUS CAMPUS KNVB CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN Het moderne voetbal vraagt om goed voorbereid samenspel én talent. Met spelers die sterker zijn dankzij hun

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zuidland

Voetbalvereniging Zuidland Missie en Visie 2017-2020 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk TABLE OF CONTENTS 1. INLEIDING 3 2. Missie voetbalvereniging Zuidland 4 3. Visie voetbalvereniging Zuidland 4 P. 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

Sponsorplan tandemteam Pelle Valé

Sponsorplan tandemteam Pelle Valé Sponsorplan tandemteam Pelle Valé Versie: mei 2011 Inleiding Bent u met uw bedrijf op zoek naar of geïnteresseerd in de sponsoring van een opvallend team? Lees dan vooral verder! Een tandemteam sponsoren

Nadere informatie

NOC-NSF Topsport Medische Begeleiding

NOC-NSF Topsport Medische Begeleiding NOC-NSF Topsport Medische Begeleiding Dr C.R. van den Hoogenband Chirurg-Traumatoloog St-Anna Ziekenhuis-Topsupport Geldrop/Eindhoven Chefarts NOC-NSF sinds 2011 Maurits Hendriks Technisch Directeur NOC*NSF

Nadere informatie

Reglement op de Commissies

Reglement op de Commissies Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...1 HOOFDSTUK 2 STANDAARDCOMMISSIES...2 1 Financiële Commissie...2 2 Commissie van Beroep...3 HOOFDSTUK 3 VASTE COMMISSIES...4 1 Commissie Jury & Reglementen...4 2 Commissie

Nadere informatie

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 4360 2003 EJ Haarlem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 4360 2003 EJ Haarlem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl Interne selectieprocedure Taekwondo Bond Nederland ten behoeve van deelname Olympisch Kwalificatietoernooi en deelname Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro. Vastgesteld door het bestuur van de Taekwondo

Nadere informatie

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen:

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Samenwerking

Nadere informatie

Buitenlust 2.0 VISIE & BELEID

Buitenlust 2.0 VISIE & BELEID Buitenlust 2.0 VISIE & BELEID 2017-2021 Visie R&TC Buitenlust wil meer zijn dan een opleidingsclub. R&TC Buitenlust heeft de ambitie om over 4 jaar weer een volwaardige wielerclub te zijn met volwaardige

Nadere informatie

Jaarplan passie voor water. Januari

Jaarplan passie voor water. Januari passie voor water Januari 2017 1 Strategisch doel 2024 Aanpak naar 2024 Aanpak 2017 Projecten 2018+ Aanpak 2018+ Februari 2017 2 Topsporters Strategie 2024 Topsporters doen structureel mee om de mondiale

Nadere informatie

Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool

Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool Nieuwsbrief -7- mei 2011 Inhoudsopgave: Talentontwikkeling Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool Beleidsbrief sport Waterpolo festival 2012 WOC meisjes < 15 jaar op stage naar

Nadere informatie

WIJ ZIJN BASKETBAL VLAANDEREN - BELEIDSPLAN IF YOU ARE A BASKETBALL PLAYER YOU WILL HAVE TO SHOOT

WIJ ZIJN BASKETBAL VLAANDEREN - BELEIDSPLAN IF YOU ARE A BASKETBALL PLAYER YOU WILL HAVE TO SHOOT WIJ ZIJN BASKETBAL VLAANDEREN - BELEIDSPLAN 2017-2020 - IF YOU ARE A BASKETBALL PLAYER YOU WILL HAVE TO SHOOT STRATEGISCHE DOELSTELLING 1 TRAINERS EN COACHES We streven er naar om tegen 2020 een structurele

Nadere informatie

Hoe bereik ik een sportieve clubcultuur?

Hoe bereik ik een sportieve clubcultuur? Hoe bereik ik een sportieve clubcultuur? Driebergen, 2 november 2013 Ralf Reniers Samen naar een Veiliger Sportklimaat Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst

Nadere informatie

Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus

Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus A.S.R. Nereus A.S.R. Nereus De Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus, gelegen aan de Amstel, is al sinds 1885 de meest succesvolle studentenroeivereniging

Nadere informatie

Informatiebrochure voor verenigingen. Doe mee en word in 2013 ook aanbieder van Start Handboogsport!

Informatiebrochure voor verenigingen. Doe mee en word in 2013 ook aanbieder van Start Handboogsport! Doe mee en word in 2013 ook aanbieder van Start Handboogsport! Inleiding De Nederlandse Handboog Bond breidt in 2013 haar dienstverlening aan handboogverenigingen verder uit. De NHB doet dit met de landelijk

Nadere informatie

NTTB. zijn wij SAMEN!

NTTB. zijn wij SAMEN! NTTB zijn wij SAMEN! Beleidsplan 2010-2016 Mid-term review waar staan we nu? Ambitieus MJBP, 2 jaar aan gewerkt, gedragen door gehele bond, unaniem goedgekeurd door BR Ook het huidige HB staat volledig

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 Wanneer Wat Waar 9.00-9.30 Ontvangst & inschrijven Aula 9.30 9.45 Opening & welkom: Stan Stolwerk (NHB) Aula 9.45 10.00 Plenaire presentatie: Hein Veerman (NOC*NSF) Aula 10.00

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

Prof of niet KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE

Prof of niet KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE Prof of niet we delen dezelfde passie! Opleidingsaanbod 2014 KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE Inleiding Inhoud De KNWU heeft als doelstellingen de kwaliteit van het kader te verbeteren en te continueren.

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Nederlandse Go Bond. Go Sportagenda Van spel naar sport?

Nederlandse Go Bond. Go Sportagenda Van spel naar sport? Nederlandse Go Bond Go Sportagenda 2017+ Van spel naar sport? Go Sportagenda 2017+ Meerjarenbeleidsplan 2017 t/m 2020 Sportagenda 2017+ NOC*NSF De Nederlandse Sportfederatie heeft met zijn Sportagenda

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Marijke Fleuren Bestuurderscongres KNSB, 27 oktober 2012 De ideale route: inspiratie

Nadere informatie

KNVB CAMPUS KNVB.NL/CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN

KNVB CAMPUS KNVB.NL/CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN KNVB CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN KNVB.NL/CAMPUS CAMPUS KNVB CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN Het moderne voetbal vraagt om goed voorbereid samenspel én talent. Met spelers die sterker zijn dankzij hun

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld;

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld; Beste Rabobank, Als eerste willen wij u bedanken voor deze unieke mogelijkheid om één van onze wensen en ambities die wij als SportPlus vereniging hebben via deze mogelijkheid waar te kunnen maken. Wij

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1 . BIJLAGE 6 Aan: Algemene Vergadering 2012 Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012 Betreft: Jaarplan KNRB 2012 Jaarplan 2012 KNRB 1 Inleiding In 2009 heeft de KNRB het Meerjarenplan KNRB 2009-2012 Aan

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Sportcongres Leiden -5 november 2014 Door: Nathalie Verdult Aanleiding VSK De sport

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM)

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM) KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Beschrijving huidige situatie 3 2. Uitgangspunten voor kwalificatieprocedure

Nadere informatie

bloed, zweet en tranen

bloed, zweet en tranen bloed, zweet en tranen en een moment van glorie 3-meting topsportklimaat in Nederland ISBN 978-90-5472-199-4 NUR 488 Auteurs Prof. dr. Maarten van Bottenburg (USBO) Bake Dijk, MA (USBO) Dr. Agnes Elling

Nadere informatie

Waterkracht Regio West Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015

Waterkracht Regio West Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015 Waterkracht Regio West 2015-2016 Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015 Waterkracht in Regio West 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan van Regio West voor de periode 2015-2016.

Nadere informatie

Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015

Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015 Sporthalsessie Almere Pioneers dd. 22-09-2015 1. Stellingen 1. Alle selectieteams van Almere Pioneers moeten op het hoogste landelijke niveau spelen Almere is één van de grootste gemeentes in NL Daarbij

Nadere informatie

Visie TZ&PC Proteus TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN

Visie TZ&PC Proteus TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN Visie TZ&PC Proteus 2015-2020 TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN TZ&PC PROTEUS De Twellose Zwem & Poloclub Proteus (TZ&PC Proteus) is een zwemsportvereniging in het Gelderse

Nadere informatie

Wielervereniging Team Brabant 2000. Wielercafé Vlijmen 14 augustus 2013

Wielervereniging Team Brabant 2000. Wielercafé Vlijmen 14 augustus 2013 Wielervereniging Team Brabant 2000 Wielercafé Vlijmen 14 augustus 2013 1 Agenda Wielervereniging Team Brabant 2000 Profiel en doelstelling Geschiedenis Prominente leden en resultaten Verenigingsactiviteiten

Nadere informatie

C. Sportevenementen beter benutten om sport en bewegen te promoten. Pagina 6. C. Vernieuwe afspraken met buitensportverenigingen Pagina 9.

C. Sportevenementen beter benutten om sport en bewegen te promoten. Pagina 6. C. Vernieuwe afspraken met buitensportverenigingen Pagina 9. Uitvoeringsprogramma Sportnota Ploegenspel 2.0 - November 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer Pagina 3. Thema 1. Sport en bewegen in de buurt Pagina 4. A. Opstellen sport- en beweegprofiel per wijk Pagina 4.

Nadere informatie

Missie en visie van sportartsen werkzaam ten behoeve van sportbonden

Missie en visie van sportartsen werkzaam ten behoeve van sportbonden Missie en visie van sportartsen werkzaam ten behoeve van sportbonden Vereniging voor Sportgeneeskunde Werkgroep Sportartsen Sportbonden Bilthoven, augustus 2002 1. Preambule De in 1987 verschenen overheidsnota

Nadere informatie