KNWU Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KNWU Beleidsplan 2012-2016"

Transcriptie

1 KNWU Beleidsplan Woord vooraf In 2008 heeft het Congres van de KNWU het vierjaren beleidsplan 'position paper' vastgesteld. Kern van het position paper waren drie pijlers: huis op orde, de sporter centraal en het versterken van de infrastructuur. De afgelopen periode is de interne organisatie van de KNWU verbeterd en zijn belangrijke stappen gezet in de vernieuwing van de bestuurlijke organisatie. Later in deze periode is ook meer aandacht gekomen voor de wedstrijdsporter, met name door het sporttechnisch beleid op topniveau en het versterken van het kader. Tenslotte is een ingrijpende verbetering doorgevoerd door de herziening van de tarieven van de KNWU, waardoor de wedstrijdsport toegankelijker, transparanter en eenduidiger is geworden. Terugblikkend is veel bereikt om de wielersport verder te helpen. Doordat de interne organisatie is verbeterd, kan de komende tijd meer focus worden gelegd op de sportontwikkeling. Door aan te sluiten op de Olympische cyclus kan een goede koppeling worden gelegd tussen de talentontwikkeling - waar wij als KNWU een zwaar accent leggen de komende tijd - en het realiseren van resultaten op topniveau: de Europese Kampioenschappen, de Wereldkampioenschappen, de grote rondes, klassiekers en de Olympische spelen van Londen en Rio de Janeiro. Een ander belangrijk speerpunt voor de KNWU is het stimuleren van de breedtesport; de KNWU als steun en toeverlaat van de ' sportieve fietser'. Het afgelopen jaar is hierin al veel bereikt, en de plannen voor de toekomst zijn ambitieus. Campagnes en evenementen gericht op de sportieve fietser hebben nu al honderden nieuwe leden opgeleverd. Inmiddels is er voldoende professionaliteit en ervaring binnen het Uniebureau om de komende vier jaar een forse ledengroei te realiseren en de KNWU een vanzelfsprekende partner te laten zijn voor Iedere wielersporter Bij het versterken van de infrastructuur zullen de verenigingen de komende vier jaar centraal staan. Zowel de ondersteuning van als de communicatie naar de verenigingen zal fors worden geïntensiveerd en geprofessionaliseerd. Dit beleidsplan is mede tot stand gekomen in overleg met de commissievoorzitters. Een speciaal woord van dank is dan ook van toepassing aan de sporttakcommissies. Een korte inleiding bij een beknopt beleidsplan. Een beleidsplan met forse ambities, maar realistisch en haalbaar. Een plan waarin de wielersporter in alle onderdelen centraal staat. Omdat het ondersteunen en faciliteren van de sportieve fietser uiteindelijk de kerndoelstelling is van de KNWU. Marcel Wintels Voorzitter KNWU 1

2 De KNWU, voor de sportieve fietser Inleiding In dit position paper staat beschreven waar we als KNWU voor staan, wat onze visie is, waar we in geloven, wat onze doelen zijn, en hoe we denken die te realiseren. Voordat we toe komen aan onze ambities voor de komende vier jaar, is het goed om terug te blikken op de afgelopen periode en de balans op te maken van alles wat is bereikt. Vervolgens staan we stil bij onze doelen voor de komende periode en geven we aan hoe wij deze doelen denken te realiseren. Waar staan we voor? De missie van KNWU stelt zich ten doel leiding te geven aan en een verantwoorde beoefening te bevorderen van de wielersport in al zijn verschijningsvormen. Deze missie staat centraal voor het Hoofdbestuur van de KNWU in de verdere professionalisering van de organisatie en versterking van de wielersport in Nederland in de komende jaren. Waar gaan we voor? In onze visie is de KNWU de opleider en ondersteuner van alle beoefenaren van de wielersport in Nederland. Van jong tot oud, voor nu en in de toekomst. Wij stimuleren en ondersteunen talenten tot en met de top. Daarnaast maken wij ons sterk voor de noodzakelijke randvoorwaarden voor de sportbeoefening. De opgedane kennis en ervaring delen we met alle sportieve fietsers. Zodat zij en hun kinderen volop kunnen genieten van deze heroïsche en Oer-Nederlandse sport. De komende vier jaar willen wij de KNWU aantrekkelijk maken voor een breder publiek. Wielersport is al lang niet meer alleen een ' volkssport', maar wordt door alle lagen van de bevolking beoefend. De KNWU zal de komende vier jaar nadrukkelijk zich als doel stellen de wielersport zo open mogelijk te maken voor alle Nederlanders: mannen, vrouwen en kinderen, van alle leeftijden, uit alle lagen van de bevolking en van elke afkomst. Waar geloven we in? Bij het realiseren van onze missie en visie laten we ons leiden door een aantal kernwaarden. De kernwaarden van de KNWU zijn: Toegankelijk, Integer, Expert, Uniek en met Passie voor de Wielersport Om deze kernwaarden concreet handen en voeten te geven, wordt gebruik gemaakt van de module 'sportiviteit en respect', die is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een aantal andere sportbonden en het NOC*NSF. Doel was het versterken van bewustwording over dit onderwerp bij alle betrokken bestuurders binnen de KNWU (verenigingen, districten, afdelingen, juryleden en het Hoofdbestuur). Dit heeft uiteindelijk geleid tot een veelheid van initiatieven, variërend van modules in de trainers- en juryopleidingen, tot een gereedschapkist voor verenigingen. De komende beleidsperiode willen wij met kracht voortbouwen op wat in gang is gezet. Bewust hebben wij er dan ook voor gekozen dat sportiviteit en respect nauw verweven wordt met verenigingsondersteuning. Verenigingen zijn immers bij uitstek de plek waar (jonge) sporters in aanraking komen met de kernwaarden van de KNWU. Ook wordt ons jurycorps getraind in weerbaarheid zodat er ook tijdens wedstrijden op een sportieve manier met de sporters en hun begeleiders omgegaan kan worden. Op het niveau van het Hoofdbestuur zullen wij ons sterk maken voor een dopingvrije wedstrijdsport. Wij steunen de strenge lijn die de UCI heeft ingezet ten aanzien van preventieve controles en repressieve maatregelen (tweejaars ban). Daarnaast zullen wij geen personeel in de staf van de 2

3 KNWU opnemen dat op enigerlei wijze een verleden van doping heeft. Wat zijn onze doelen? Voor de komende vier jaar hebben we een viertal pijlers benoemd: 1. Organisatie: professioneel en steunend 2. Topsport: succesvol sturen op resultaat 3. Wedstrijdsport: een volwaardig aanbod in alle disciplines 4. Breedtesport: thuisbasis voor de sportieve fietser Hoe gaan we deze doelen realiseren? Hoe we deze doelen denken te realiseren, wordt in het volgende hoofdstuk per pijler verder beschreven. Maar voor we dat gaan doen, staan we eerst kort stil bij de afgelopen periode. Terugblik op de afgelopen periode Het huis op orde In het position paper was het huis op orde krijgen één van de belangrijkste doelstellingen. Terugblikkend kan worden geconstateerd dat deze doelstelling is behaald. De KNWU is financieel in control dankzij een strikte sturing op inkomsten en uitgaven. Het Uniebureau heeft door het aantrekken van onder meer een evenementenmanager, een marketingmanager en een verenigingsondersteuner een positieve slag gemaakt in het verbeteren en verbreden van de dienstverlening, zowel in- als extern. Zo is de ondersteuning aan zowel verenigingen als individuele sporters verbeterd door de inzet van de verenigingsondersteuner en het verbeteren van de site. Extern is het merk KNWU sterker geprofileerd door meer exposure in diverse media en een prominentere rol in de organisatie van evenementen en wedstrijden. De sporter centraal In het vorige position paper stelde de KNWU zich ten doel de wedstrijdsporter zo goed mogelijk te ondersteunen. De herziening van de tarievenstructuur die de afgelopen periode is ingevoerd heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de toegankelijkheid van de wedstrijdsport. Door de instapkosten lager en het rekeningrijden via de gebruiker betaalt principe in te voeren, wordt de drempel voor de actieve wielersporter zo laag mogelijk gehouden. Een andere belangrijke verbetering is de elektronische chipmeting. Het verbeteren van de infrastructuur De vernieuwing van de bestuurlijke organisatie van de KNWU heeft eveneens tot een aantal tastbare resultaten geleid. Op basis van voortschrijdend inzicht is in het Congres besloten de verbetering van de bestuurlijke infrastructuur niet te realiseren door veranderingen in de structuur, maar vooral in te zetten op het verbeteren van de werkwijze (cultuur en proces) door het maken van een aantal werkafspraken. Zo hebben de sporttakcommissies een zwaardere adviesrol gekregen en dragen de districten de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de consuls en de sporttechnisch districtscoördinatoren (STDC). Ook is de planning en control verbeterd en is het aantal beleidsplannen en verantwoordingen sterk gegroeid. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over een meer directe communicatie tussen het Uniebureau en de vrijwilligers binnen de KNWU (districten, afdelingen, commissies, consuls en juryleden) door onder meer het instellen van het tweejaarlijks landelijk overleg. Belangrijkste resultaat is dat er 3

4 door commissies, afdelingen en districten de afgelopen jaren heel hard is gewerkt binnen dit kader voor de eigen sporttak of regio de wielersport verder te helpen. Daarmee is rust en helderheid geschapen, wat tot een aanzienlijke verbetering van resultaten heeft geleid. 4

5 Doelen Organisatie van de KNWU: professioneel en steunend De KNWU vertegenwoordigt zeven takken van de wielersport in Nederland: wegsport, baansport, fietscross, mountainbike (cross country, trial, downhill, fourcross), veldrijden, kunstwielrijden en aangepast wielrennen. Met maar liefst vier Olympische disciplines is de KNWU een grote Olympische bond in Nederland. De KNWU bestaat naast het Uniebureau uit verenigingen, stichtingen, afdelingen en districten. Om de ondersteuning naar individuele leden, verenigingen, afdelingen en districten verder te verbeteren worden voor de komende periode de volgende doelen vastgesteld: - Meer directe communicatie met verenigingen, o.a. via de verenigingsondersteuner - Meer directe communicatie met individuele leden, o.a. door gebruik social media - Nadrukkelijker profilering van het merk KNWU als de representant van de wielersport - Meer zichtbaarheid en betrokkenheid bij bestaande, nieuwe en eigen evenementen - Kennisoverdracht van top- en breedtesport - Belangenbehartiging - Vaststellen kalenders ter bescherming van wielerevenementen (wedstrijden, toertochten en cyclo s) Verenigingen De KNWU wil verenigingen de komende vier jaar nadrukkelijk een steuntje in de rug geven. Daar waar mogelijk doen wij dit in nauwe samenwerking met districten en afdelingen. Indien nodig doen wij dat in direct contact met de verenigingen. Wij zullen de communicatiekanalen van de KNWU (internet, , social media) inzetten om de individuele leden en verenigingsleden van de KNWU zo goed mogelijk te informeren en te faciliteren. Daarnaast zullen wij ook een directere lijn hebben vanuit het Uniebureau in Nieuwegein met de vereniging via de verenigingsondersteuner. Doelstelling is - vraaggericht (!) - verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun sportieve functie. De verwachting is dat de komende vier jaar de tendens tot professionalisering van sportverenigingen zich zal voortzetten. Denk hierbij aan het aanstellen van een betaalde verenigingsmanager, betaalde trainers, multidisciplinaire verenigingen en multifunctionele accommodaties. De KNWU zal deze initiatieven bij voorrang steunen. Daarnaast zet de KNWU de komende beleidsperiode in op segmentatie van verenigingen. Hiermee willen wij in kaart brengen wat de sterke en zwakke punten zijn van de wielerverenigingen. Hierbij wordt ook een analyse gemaakt van de regionale spreiding van verenigingen en welke takken van de wielersport zijn vertegenwoordigd. In 2012 zullen de eerste resultaten aan het Congres worden voorgelegd, inclusief mogelijke vervolgstappen. Districten en afdelingen De professionalisering van verenigingen houdt ook in dat de districten en afdelingen zich meer kunnen gaan toeleggen op hun belangrijke protocollaire rol en de democratische vertegenwoordiging van de verenigingen in het Congres van de KNWU. Daar waar een district of afdeling er ook daadwerkelijk in slaagt een substantiële en structurele bijdrage te leveren aan sportontwikkeling, wedstrijdontwikkeling en verenigingsondersteuning wordt dat zeer toegejuicht. De ervaring leert echter dat een sportbond te kwetsbaar is om bij deze elementen alleen op een vrijwilligersorganisatie terug te vallen. Er zal de komende vier jaar dan ook een samenspel moeten worden gevonden tussen het Uniebureau en de district- en afdelingsbesturen, waarbij er aanzienlijk kortere lijnen komen tussen ' Nieuwegein' en de verenigingen dan tot dusver. 5

6 Individuele leden Daarnaast richt de KNWU zich in de communicatie ook direct tot individuele leden door het gebruik van digitale nieuwsbrieven, gepersonaliseerde informatie op mijn knwu en social media als Twitter en Facebook. Om ook de sportieve fietser te bedienen (waarover meer onder punt 4) wordt een aparte website aangeboden waarin informatie wordt gegeven die voor deze doelgroep relevant is. De wedstrijdsporter wordt via de reguliere site van informatie voorzien. 2. Topsport: succesvol sturen op resultaat De afdeling KNWU Topsport is verantwoordelijk voor alle prestaties en ontwikkelingen van topsporters en talenten in de verschillende wielerdisciplines. Het sporttechnische beleid, alsmede de uitvoering van dat beleid is de verantwoordelijkheid van de Sporttechnisch Directeur, Bondscoaches en de Talentcoaches. Het hoofdthema is opleiden en opvangen: We leiden nieuwe talenten op met behulp van kennis en ervaring van professionals (ex-topsporters). De ambitie van KNWU Topsport is zich te ontwikkelen tot leidend kenniscentrum van Topwielersport en Talentontwikkeling in Nederland. Centraal staat het verzamelen, analyseren en praktisch vertalen van state-of-the-art kennis. Maar daarnaast is ook de gewenste cultuur van belang: zowel renners als coaches worden afgerekend op gemaakte afspraken. Afrekenen op de inhoud met ruimte voor ontwikkeling. Bij de verdere beschrijving van de doelstellingen voor de komende periode, moet een onderscheid worden gemaakt tussen talentontwikkeling en topsport. Voor beide onderdelen geldt dat de toepassing van de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van fysieke en mentale aspecten, voeding, training, materiaal en opleiding, cruciaal is. KNWU Talentontwikkeling De ambitie KNWU Talentontwikkeling is een van de beste opleidende wielerbonden ter wereld te zijn, waarin een uitstekende opleidingstructuur wordt geboden in alle disciplines. Sporters uit verschillende leeftijdscategorieën worden opgeleid tot volwaardige topsporters. Deze doelstelling wordt in de eerste plaats gerealiseerd door het bieden van een complete basisopleiding bij verenigingen, en in de tweede plaats door het verzorgen van specifieke opleidingen voor sporttechnisch kader. De RTC spelen een rol bij het opsporen van talenten die kunnen doorstromen naar de talentselecties van de bondscoaches. Talenten krijgen de mogelijkheid om 24/7 opgeleid te worden tot topsporter middels de reeds ingezette structuur waarbij de bondscoaches eindverantwoordelijk zijn voor de samenstelling, scouting en selectie van de topsportselecties ondersteund door de talenttrainers van Papendal. Tijdens dit hele traject wordt eveneens aandacht besteed aan de rol van de ouders, die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het talent van hun kinderen. 6

7 3. Wedstrijdsport: een volwaardig aanbod in alle disciplines Wedstrijdsport vormt binnen de KNWU de brug tussen Breedtesport (de sportieve fietser) en Topsport. De KNWU stelt zich ten doel voor iedere wielersporter, met zijn/haar specifieke kwaliteiten en ambities, een volwaardig wedstrijdaanbod te realiseren in alle disciplines, zowel internationaal, nationaal als ook regionaal en bij de club. Om dit te bereiken moeten de volgende resultaten worden gerealiseerd: - De informatievoorziening wordt ingericht op basis van de behoeften van diverse doelgroepen. - Verenigingen krijgen ondersteuning op maat wat aansluit bij de behoeften en het ontwikkelingsniveau van de vereniging. - Deelname aan de wedstrijdsport wordt laagdrempeliger, in die zin dat het aanbod voor iedere doelgroep zo flexibel mogelijk is en de wedstrijdkalender hierop aansluit. - Het jurycorps wordt uitgebreid en beter begeleid door gerichte wervingsacties en een begeleidingssysteem. Hierdoor nemen zowel de kwaliteit als kwantiteit van de juryleden toe. - Het sporttechnisch kader wordt vergroot en ondersteund door gerichte bijscholing en een licentiesysteem. - De KNWU heeft een bepalende rol bij binnenhalen en organiseren van Topsportevenementen zoals EK s en WK s - Er wordt een KNWU keurmerk ingevoerd d.m.v. opstellen minimale kwaliteitseisen voor organisatoren, voor het organiseren van internationale wedstrijden op de verschillende niveaus en de rol van de KNWU daarin. Hierin opgenomen wordt dat de organisatie van de grote evenementen niet ten koste gaat van de kleine evenementen door bijv. een financiële afdracht ten behoeve van de lokale organisatoren. Voorwaarden voor deze doelstellingen zijn dat er voldoende kaderaanbod is, en dat de kwaliteit van het kader gewaarborgd blijft (jury, trainers, bestuurders). Daarom zal extra aandacht besteed worden aan het werven en (bij)scholen van kaderleden, in lijn met het programma Samen naar een Veiliger Sportklimaat. Daarnaast zal de professionalisering van het opleiden van het kader worden doorgezet, conform de indeling van het NOC*NSF. Nadruk ligt daarbij op de trainersopleidingen bij de verenigingen. 7

8 4. Breedtesport: thuisbasis voor de sportieve fietser De KNWU richt zich steeds nadrukkelijker op de belangrijke doelgroep: de sportieve fietser. In Nederland zijn enkele honderdduizenden sportieve fietsers actief, waarvan nog slechts een beperkt deel is aangesloten bij de KNWU of de NTFU. Uit een door de KNWU en Rabobank uitgevoerd onderzoek blijkt dat er een grote groep sportieve fietsers is voor wie een lidmaatschap van de KNWU een belangrijke meerwaarde zou kunnen hebben. Voor deze groep was er tot voor kort geen passend aanbod binnen de KNWU. Te competitief om zichzelf als toerfietser te zien, te oud en te onervaren voor de wedstrijdsport, maar wel met een sterke behoefte aan sportieve uitdaging en op zoek naar kennis van de wielersport. De KNWU wil zijn kennis van top- en wedstrijdsport overdragen aan de sportieve fietser zodat deze nog meer resultaat en plezier heeft en houdt in de sport. Door evenementen aan te bieden die uniek, exclusief en onderscheidend zijn is fietsen bij de KNWU een ware belevenis. De missie van de KNWU is elke sportieve fietser lid te laten zijn van de KNWU en ook hun kinderen enthousiast te maken voor de wielersport. Om deze missie te bereiken zijn de volgende 7 speerpunten gedefinieerd: - Het merk KNWU krijgt een eigentijdse, onderscheidende uitstraling, passend bij zowel de wedstrijd- als de sportieve fietser. - Het basislidmaatschap wordt aangepast op de wensen van de sportieve sporter. - Het lidmaatschap wordt daar aangeboden waar de sportieve fietser zich bevindt. - Het lidmaatschap wordt d.m.v. gerichte campagnes aan de sportieve fietser aangeboden. - Huidige sponsorcontracten worden uitgenut en geactiveerd om de sportieve fietser te bereiken. - De KNWU investeert in nieuwe, niet-branche gerelateerde sponsors waarmee we gezamenlijk de sportieve fietser binden. - Een extern communicatie- en actieplan wordt opgesteld, zodat het behalen van leden eind 2016 een gezamenlijk en goed gefundeerd doel wordt. 8

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Agendapunt 6. Ingekomen Stukken

Agendapunt 6. Ingekomen Stukken Agendapunt 6 Ingekomen Stukken 87 88 Agendapunt 7 Uitbreiding Hoofdbestuur 89 90 Uitbreiding Hoofdbestuur Zoals aan de orde is geweest op het najaarscongres 2009 en het voorjaarscongres 2010 is het voornemen

Nadere informatie

Motorrijden inspireert

Motorrijden inspireert Motorrijden inspireert Zichtbaarheid & kwaliteit Meerjarenbeleidsplan KNMV 2013-2016 KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl website: www.knmv.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

Jaarplan 2010 Beleef de wielersport!

Jaarplan 2010 Beleef de wielersport! Jaarplan 2010 Beleef de wielersport! Gemaakt op: 5 oktober 2009 Versie: 4 Laatste wijzigingsdatum: 16 december 2009 Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 1 Colofon Jaarplan 2010 Nederlandse Toer Fiets Unie

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

OVERLEVENISMEEDOEN. Ook in de Sport!

OVERLEVENISMEEDOEN. Ook in de Sport! OVERLEVENISMEEDOEN Ook in de Sport! Notitie Sportraad Apeldoorn (VSA) over de toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn, mei 2013 2 3 Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding pagina 5 Hoofdstuk 2: Samenvatting

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Meerjarenagenda 2013-2016

Meerjarenagenda 2013-2016 Strategisch overleg Sport en Onderwijs Meerjarenagenda 2013-2016 Leden Strategisch overleg: Kees van Hardeveld, KNZB Ingrid Koppelman, NTTB Ton Meeles, KNVB Joëlle Staps, Nevobo Robert Jan Janssen, Friesland

Nadere informatie

de paardensporter centraal in 2013

de paardensporter centraal in 2013 pagina 1 2 10 61 de paardensporter centraal in 2013 jaarverslag knhs VOORWOORD inhoudsopgave pagina 2 2 10 61 Good governance Good Governance is in de maatschappij van vandaag actueler dan ooit. Het gaat

Nadere informatie

Organisatie in Beweging 2011-2015

Organisatie in Beweging 2011-2015 1 Organisatie in Beweging 2011-2015 2 Inhoud SportZeeland 4 De Organisatie 7 Strategisch Beleidskader 10 SportZeeland: Advies- en Kenniscentrum Sport 20 Van drinken uit de subsidiekraan naar zwemmen in

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2 VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017 FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair Conceptversie 2 Maart 2014 DEZE PDF IS INTERACTIEF: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of artikel van uw keuze.

Nadere informatie

Zichtbaarheid. Jaarplan 2013. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Zichtbaarheid. Jaarplan 2013. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Zichtbaarheid Jaarplan 2013 KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Foto: Johan Slagter Inhoudsopgave Evaluatie 2012 02 I Top 10 ambitie

Nadere informatie

Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant

Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Auteur Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant Datum April 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Brabant Hockeyland 6 1.1

Nadere informatie

JAARPLAN 2014. documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november 2013. AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5

JAARPLAN 2014. documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november 2013. AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5 JAARPLAN 2014 documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november 2013 AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5 Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Algemeen...4 KNRB...4 Meerjarenambities...4 Activiteiten 2014...5

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat

VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat David Romijn Janine van Kalmthout Koen Breedveld 2 VSK Monitor 2014 Mulier Instituut VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 2

Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 2 Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Projectleden Mariska van Beem Mareclla Deen Shelley de Groot Thijs Houwing Michael Kramer Teun Rohof Niels Schouten Stichting Sporttalenten

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie