BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA"

Transcriptie

1 BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA Bijlage nr. 1 Projectfiches INITIATIEFNEMER: ALBA vzw SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Engagement Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering binnen een prioritair aandachtsdomein: Doelstellingen van het Doelgroep(en) van het Territoriale afbakening: Duur van het Beoogde concrete resultaten: Chronologisch 1 Alba is actief in het brede werkveld van de jeugdzorg. De vzw werkt naar aanleiding van situaties waarin jongeren of jongvolwassenen in een vertrouwensbreuk of conflict zijn terechtgekomen met zichzelf, met hun omgeving of met de maatschappelijke norm. Alba werkt in en tussen maatschappelijke kaders zoals justitie, onderwijs en hulpverlening. Alba is werkgever van de diensten herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA) in de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Leuven. Daarnaast organiseert Alba staptochten en werkprojecten van Oikoten, een time-out project (Tool) voor jeugdzorgvoorzieningen uit Vlaams-Brabant en Brussel en een vrijetijdsproject in Brussel (Actief!, voor jongeren tussen 12 en 18 jaar). Via het project Engagement wil de vzw een trajectbegeleiding bieden die de jongeren op een laagdrempelige manier benadert en hen ondersteunt en opvolgt om actief te participeren in de samenleving. Vanuit een brede benadering van vrije tijd en vanuit de vragen en noden van de jongeren wil Alba inzetten op zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren (met inbegrip van vakantie- of weekendwerk). De werkprincipes die ze vooropstellen zijn: het eigen engagement en de zelfwerkzaamheid van de jongeren, het belang van vrijwillige keuzes, het vraaggericht werken en het werken op maat. Met de jongere wordt vanuit Alba na een kennismakingsgesprek een engagementsverklaring gesloten waarin de afspraken tussen begeleider en jongere inzake de begeleiding worden opgenomen. Daarna wordt de begeleiding opgestart en permanent geëvalueerd. Alba wil tijdens het projectjaar ook interviews met de jongeren bundelen in een boekje en een blog oprichten. Tevens wil de organisatie via het project graag een fonds oprichten om jongeren die zich wensen te engageren naar zichzelf en hun omgeving te ondersteunen. Bevorderen van participatie van jongeren met een migratieachtergrond aan de samenleving en het stimuleren van interculturele dialoog tussen jongeren. Alba wil een geïsoleerde groep jongeren terug deel laten uitmaken van de samenleving, hen via hun participatie laten uitbreken uit hun eigen beperkte groep. - Jongeren die geïsoleerd raken terug laten deelnemen in het dagelijkse leven - Het zelfbeeld van de jongeren veranderen en verbeteren - Jongeren laten proeven van engagement en wat het voor hen en anderen kan betekenen: actieve participatie staat centraal. Brusselse jongeren (jongens en meisjes) die een verschillende culturele, religieuze, sociale, economische en geografische achtergrond hebben. Meer concreet betreft het vaak jongeren die verwezen worden door de jeugdrechtbank of een organisatie verbonden aan de jeugdzorg of integrale jeugdhulp; jongeren bij wie de thuis- en schoolsituatie moeilijk is en terecht komen in time-out en leerrecht projecten, minderjarige asielzoekers. Er wordt vooral gefocust op 15, 16 en 17-jarigen. De jongeren zijn afkomstig uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (of zijn verbonden aan een instelling/voorziening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bijv. Minor Ndako, Boykot). Uit ervaring is geweten dat de meeste jongeren die zich zullen aanmelden uit armere buurten komen. 1 jaar - begeleiding van een 30-tal jongeren op jaarbasis - boekje met interviews met de jongeren - blog op internet waarop het parcours van een aantal jongeren wordt gepubliceerd VOORBEREIDING:

2 stappenplan: Evaluatie: Samenwerkingsverbanden: Andere overheden of subsidiekanalen specifiek voor het Gevraagd bedrag 2012: Motivatie van het bedrag: - in het kader van het project Actief waren er reeds contacten met toeleiders en werden jongeren begeleid; - intern overleg in functie van permanente bijsturing - onderzoeken van uitbreiding van de samenwerking met o.a. werkgeversorganisaties, Nederlandstalige scholen in beroeps- en technisch onderwijs - onderzoeken van mogelijkheid om een fonds op te richten voor de jongeren. UITVOERING: - Fase 1: uitwerken van de conceptnota van het project Engagement en beginnen contacten leggen met organisaties. Voor 1 februari Fase 2: opstart begeleidingen van de jongeren vanaf februari Fase 3: tijdens de eerste drie maanden van het meer contacten en samenwerking zoeken om het project stevig te verankeren (o.a. voorstelling project aan Minor N Dako, Leerrecht Brussel, Boy-Kot, scholen, ). - Fase 4: in maart 2012: een stuurgroep oprichten die het project volgt en advies geeft. - Fase 5: begin mei 2012: eerste interne evaluatie van het project. Waar nodig zullen bijsturingen komen. - Fase 6: een aantal eerste interviews uitvoeren met jongeren die in begeleiding zitten of bij wie de begeleiding is afgelopen. - Fase 7: begin september 2012: evaluatie van het project via de stuurgroep. evenals een evaluatie moment van de samenwerking met de werkgevers en andere instanties die zich willen inzetten om de participatie van de jongeren te verhogen. - Fase 8: in oktober 2012: werken aan het tussentijds rapport voor de VGC - Fase 9: in november 2012: werken aan de publicatie met interviews en achtergrondinformatie over het project en de situatie in Brussel voor de jongeren - Fase 10: derde week december 2012: een grondig evaluatiemoment intern binnen Alba. - Fase 11: januari 2013: werken aan het rapport voor de VGC en afsluiting van het project Engagement Evaluatie op organisatieniveau en op niveau van de stuurgroep. Een eerste evaluatie zal plaats vinden begin september Een tweede evaluatie als het tussentijds verslag moet bezorgd worden aan de VGC in oktober De finale evaluatie van de resultaten en het product zal in januari 2013 plaats vinden. Deze evaluatie zal gebeuren op verschillende niveaus om een degelijke en volledige evaluatie te bekomen. Volgende samenwerkingsverbanden worden vermeld in functie van toeleiding van jongeren naar het aanbod van Alba vzw in het kader van het project Engagement: Leerrecht Brussel Boy-Kot (Tonuso vzw) Minor N Dako vzw Met deze partners werd reeds samengewerkt in het kader van het project Actief! Elders in het dossier wordt eveneens melding gemaakt van de sociale dienst van de jeugdrechtbank (als toeleidingskanaal) en samenwerking met JES (stuurgroep). Eveneens wordt gewezen op de wens om bij aanvang van het project het samenwerkingsnetwerk nog te verbreden (o.a. werkgeversorganisaties, Nederlandstalige scholen in beroeps- en technisch onderwijs). Geen Personeel: EUR voor een 1 halftijdse medewerker met 3 jaar anciënniteit, barema: MV1 van het PC319 Werking: EUR voor vervoerskosten, promotiekosten, communicatie, secretariaatskosten, huishouding, extern gebruik van lokalen, representatie, aankoop en uitwerking methodieken Totaal: EUR 2

3 INITIATIEFNEMER: Almanar SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Vrouwen in actie! Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering binnen een prioritair aandachtsdomein: Doelstellingen van het Doelgroep(en) van het 3 Almanar vzw is een vrouwenorganisatie uit Vorst. De vzw overkoepelt dames uit verschillende culturen en wil werken aan empowerment van deze dames. Ze organiseren verschillende activiteiten. In de toekomst willen ze ook meer en meer vormingen organiseren rond burgerzin, rond de samenleving, rond gezondheid,... De vzw heeft ongeveer 35 à 45 leden van verschillende leeftijd en werkt zowel met eerste als tweede en derde generatie vrouwen van allochtone origine. Thema van het project is sociale cohesie en burgerzin. Dit is geen gemakkelijke keuze want in de wijk zijn er verschillende culturen, religies en diensten en ze moeten meer samenwerken. Om aan sociale cohesie te komen moet er ook voldoende burgerzin zijn. Ze gaan met de vrouwen dan ook werken rond de verschillende vormen van burgerschap, democratie en het belang van het spelen van een actieve rol in de wijk waar de vrouwen wonen. Het project heeft 3 fases: fase 1: het theoretische deel fase 2: Na de vormingen gaan de deelnemers op pad in de wijk, maken ze kennis met alle diensten, verenigingen, gaan ze naar een gemeenteraad,. fase 3: Eindproduct: een wijkkrant, ruim verspreid en bekend gemaakt op een wijkfeest. Ontwikkelen van experimentele initiatieven met het oog op een versterking van de sociale cohesie op wijkniveau. Solidariteit en sociale cohesie in de wijk creëren: tussen bewoners, verenigingen, diensten,. Vormingen organiseren, zowel theoretisch als praktisch om de vrouwen actiever te laten deelnemen aan de maatschappij. Het actief burgerschap van de deelnemende vrouwen vergroten. Zelfvertrouwen en zelfstandigheid van de vrouwen vergroten. Het samenleven in respect voor elkaar bevorderen Deze doelstellingen rijmen met de algemene doelstellingen van de vzw. Toch is het een specifiek project dat zich op Vorst focust. Fase 2 en 3 diepen de basiswerking verder uit en zetten een stap verder in het contact met andere verenigingen in de wijk. De doelgroep zijn vrouwen afkomstig uit verschillende culturen. Met dit project wil de vzw ook de twee groepen vrouwen die ze bereiken (eerste generatie en jongere vrouwen) samenbrengen aangezien het leven en welzijn in de wijk zowel voor jong als oud van groot belang is. Vorst 1 jaar Territoriale afbakening: Duur van het Beoogde concrete Groep vrouwen verzamelen die zich actief inzetten voor de wijk resultaten: Groep vrouwen die contacten leggen met andere instanties, diensten en verenigingen in de wijk Aanbieden van een vormingenreeks rond communicatie, netwerken en onderhandelen, rond politieke participatie,.. Ontwikkelen van een wijkkrant door en voor vrouwen uit etnisch-culturele minderheden. Doorheen het project willen we minstens 3 keer een wijkkrant verspreid hebben in kader van het project, maar afhankelijk van de draagkracht van de deelnemende vrouwen kan deze doelstelling nog bijgestuurd worden. Eventueel één grote krant na afloop van het project. Chronologisch Vergadering met vrouwen om over het project te spreken

4 stappenplan: Contact met partners, verenigingen, gemeente Zoeken van zalen, mogelijkheden, prijs Zodra het project goedkeuring heeft van de VGC moet de educatief medewerkster zich ten volle inzetten om de contacten in de gemeente Vorst nog ruimer te maken. De vzw moet partners vinden voor het project en de vrouwen moeten tevens warm gemaakt worden voor het project. 2 luiken: Trainende luik: de dames trainen in communicatie en onderhandelen door allerlei vormingen Actie luik: de vrouwen gaan aan de slag in hun wijk in Vorst, werken aan een wijkkrant Februari 2012: start maandelijkse activiteiten Maart 2012: maandelijkse bijeenkomst -> thema vorming rond onderhandeling April 2012: maandelijkse bijeenkomst -> thema vorming rond burgerschap en democratie Mei 2012: maandelijkse bijeenkomst en uitstappen naar handelaars, scholen, klinieken en mensen in de buurt Juni 2012: maandelijkse bijeenkomst en uistappen naar radio, tv, kranten Juli en augustus 2012: vakantie September 2012: maandelijkse bijeenkomst -> opzetten van een workshop schrijven Oktober 2012: maandelijkse bijeenkomst -> vorming rond communicatiechnieken November 2012: afwerken van de wijkkrant December 2012: voorbereiding slotactiviteit Januari 2013: slotactiviteit, publicatie krant, officiële afgifte, verspreiding van kranten Evaluatie: Met de stuurgroep ( FMDO, Citizenne en andere partners) in samenwerking met de stuurgroep van de vrouwen van het project. Op het einde van elke activiteit zal de vzw een kleine evaluatie met deelnemers doen. Tijdens de stuurgroep met de partners wordt dit alles dan nog uitgebreid besproken. Na iedere activiteit doet men een evaluatie met de deelnemers. Op de stuurgroep wordt het project ook geëvalueerd en in het midden en eind van het project zal er een grote evaluatie zijn. Het is belangrijk dat er steeds ruimte is om het project inhoudelijk aan te passen aan de noden en de behoeftes van de deelnemers. Samenwerkingsverbanden: Citizenne: vormingen en workshops organiseren rond communicatie, samenleving, participatie Gemeente Vorst: vormingen en workshops organiseren rond politiek en burgerzin FMDO: praktische en inhoudelijke ondersteuning, tevens financiële ondersteuning (bijpassing loonkost en werkingsmiddelen) Hiwar vzw: vormingen en workshops rond communicatie (krant, tv, reportage ) Andere overheden of Geen subsidiekanalen specifiek voor het Gevraagd bedrag 2012: Werking: Eur -> internet, telefoon, secretariaatskosten, aankoop klein Motivatie van het bedrag: materiaal, documentatie, verzekeringen, vergoeding voor vrijwilligers, prestaties door derden, transport, animatie en diverse kosten De vzw heeft heel veel ideeën en projecten maar aangezien zij geen structurele werkingsmiddelen hebben is het zeer moeilijk om deze ideeën te realiseren. Ze denken echter dat hun activiteiten en projecten een echte meerwaarde kunnen bieden aan de multiculturele samenleving in Brussel. INITIATIEFNEMER: Arthis, het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Van immigrant tot middenstand Aard van de 4 Arthis vzw het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, is een erkende partner van de

5 initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering binnen een prioritair aandachtsdomein: Doelstellingen van het Doelgroep(en) van het Territoriale afbakening: Duur van het Beoogde concrete resultaten: 5 Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Stad Brussel (dienst Gelijkheid van Kansen), de Koning Boudewijnstichting. Het zwaartepunt van de activiteiten situeert zich in Brussel. Arthis wil in de eerste plaats meehelpen aan een succesvolle integratie van de Roemeenstalige minderheden. Arthis werkt al enkele jaren rond het samenbrengen van de generaties. Arthis wil een trajectbegeleiding opzetten voor de vorming, toeleiding naar werk, en advisering van werkzoekenden uit Roemenië en Bulgarije. De enige echt werkbare uitweg hiervoor, is om zich zelfstandig te vestigen in een knelpuntberoep. Concreter wil de vzw samen met Syntra een groot aantal beroepsopleidingen voor zelfstandigen organiseren, met simultane vertaling naar het Roemeens. Hiernaast wil Arthis ook helpen in de zoektocht en toeleiding naar werk, de omkadering met juridisch en administratief advies, individueel, via collectieve infosessies, en via het in contact brengen met derde partners. Hiervoor willen ze minstens één job-event opzetten, specifiek rond deze doelgroep. Experiment voorportaal met een traject naar verschillende reguliere instanties. Een voorportaalfunctie uitbouwen rond de thematiek van de trajectbegeleiding van Roemeense zelfstandigen. Vorig jaar werkte Arthis reeds samen met Work-Up maar bleek dat slechts een klein deel van hun publiek hiermee gediend was. Een ander zéér belangrijk punt is dat er onder deze Roemenen en Bulgaren, die eventueel in een zelfstandige activiteit geïnteresseerd kunnen zijn, ook Roma zijn. Dit project wil een trajectbegeleiding bieden voor de weg naar succesvol zelfstandig ondernemen. Arthis wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Roemeenstalige immigranten, met een nadruk op nieuwkomers, hun weg vinden naar het Nederlandstalige opleidingsaanbod voor zelfstandigen. Arthis hoopt docenten, tolken en bestuur van Syntra vertrouwder te maken met de Roemeenstalige minderheid en haar situatie, zodat de aansluiting bij deze doelgroep in de toekomst nog vlotter verloopt. Arthis wil in samenspraak met de leraren van Syntra specifieke conversatietafels organiseren, rond de woordenschat die eigen is aan elke professionele cursus. Vervolgens wil Arthis ook een aantal conferenties en ontmoetingen organiseren, waarin cursisten, zelfstandigen en verschillende betrokken partners mekaar kunnen ontmoeten op een informele manier. Als kroon op het werk zou Arthis een job- en opleidingsbeurs willen organiseren, specifiek gericht naar Roemeense en Bulgaarse zelfstandigen en werkzoekenden waarop zo veel mogelijk partners aanwezig zijn die te maken hebben met opleiding en tewerkstelling van Roemenen en Bulgaren. Arthis wil er eveneens de diensten van Vlaanderen en de Franse Gemeenschap uitnodigen die instaan voor het gelijkschakelen van diploma s, de gewestelijke ministeries van Werk, die de knelpuntberoepen regelen, en zelfs het Roemeense ministerie van Werk, voor diegenen die in België werken met een Roemeens contract. Deze doelstellingen sluiten aan bij de globale emanicipatorische werking van Arthis. De voornaamste doelgroep van het project zijn Roemeenstalige nieuwkomers uit Roemenië en de omringende landen (Moldavië, de Oekraïne, ) en bij uitbreiding Bulgaren voor wie dezelfde socio-economische situatie geldt. Deze doelgroepen omvatten een niet onbelangrijke proportie aan Roma voor wie men het project als een kans tot emancipatie en integratie beschouwt. Daarnaast richt het project zich ook op verschillende institutionele socio-economische partners die men wil informeren en bewustmaken rond de problematiek. De realisatie van het project zelf is grotendeels gelegen in Brussel, in de lokalen van Arthis en Syntra. Sommige beroepscursussen zullen wellicht in Ukkel gegeven worden. Het publiek dat Arthis wil bereiken en de organisaties die ze willen sensibiliseren, bevinden zich echter tot ver buiten Brussel, eigenlijk zelfs tot in Roemenië. 2 jaar Arthis wil samen met Syntra voorzien in minstens 4 beroepscursussen mét simultane vertaling naar het Roemeens. In de komende 2 jaar mikt Arthis op min. 150 inschrijvingen van Roemeenstalige personen voor cursussen bij Syntra, waarvan er minstens 85% met succes afstuderen als zelfstandige. Arthis wil een wekelijkse conversatietafel Nederlands organiseren rond een specifieke professionele woordenschat en daarmee jaarlijks een 50-tal personen bereiken. Arthis wil ten minste 5 infosessies organiseren rond het statuut, rechten en plichten van zelfstandigen, in samenwerking met professionele of semi-professionele partners zoals Unizo. Eveneens willen ze tenminste twee informele ontmoetingsmomenten organiseren. Tenslotte wil Arthis een job- en opleidingsbeurs organiseren voor

6 Chronologisch stappenplan: Evaluatie: Samenwerkingsverbanden: Andere overheden of subsidiekanalen specifiek voor het Gevraagd bedrag 2012: Motivatie van het bedrag: Roemeense en Bulgaarse werkzoekenden en zelfstandigen. VOORBEREIDING: Arthis heeft sinds enkele jaren een goed contact met Syntra, en er is reeds uitvoerig geëxperimenteerd met het geven van cursussen met vertolking. Ook met Unizo werken ze al een tijdje samen, om te proberen de meest prangende vragen en problemen van zelfstandigen te beantwoorden. Arthis zal in de maand januari contact opnemen met de directe partners in het project om de concrete kalender van het project vast te leggen, de aard van nieuwe opleidingen en infosessies, en de consequenties van het niet-bijwonen van de lessen Nederlands te bespreken. In deze periode zal een nieuwe medewerker eveneens zoveel mogelijk professionele en institutionele partners contacteren, om een goede basis te leggen voor een intensievere en efficiëntere samenwerking met hen en doorverwijsfunctie. UITVOERING: Januari 2012: partnervergadering 1) Februari 2012 : Bekendmaking van het project aan het brede publiek en de partners, permanent contact met werkgelegenheidsorganisaties, en beschikbaarheid als tolk, begin inschrijvingen cursussenreeks Syntra. 2) Maart 2012 : Verspreiding publiciteit, start van nieuwe lessenreeks, contact opnemen met tolken Syntra, partnervergadering 3) Vanaf maart 2012 tot. : inschrijvingen nieuwe lessenreeksen, opvolgen bestaande lessen, continu opvolgen en ev. sanctioneren 4) April 2012 tot : uitwerking en bijschaven van diverse lexicons in functie van de verschillende beroepscursussen, start van de infosessies voor zelfstandigen, eerste contacten leggen voor organisatie jobbeurs 5) Mei 2012: reservatie zaal jobbeurs 6) Juni 2012: partnervergadering 7) Oktober 2012: partnervergadering 8) September 2012: Jobbeurs voor Roemenen en Bulgaren met o.a.: debatten/conferenties voor zelfstandigen, privésector en socio-economische instellingen, hulp met het maken van CV s, panelgesprek met succesrijke Roemeense, Bulgaarse en Belgische ondernemers. 9) Januari 2013: partnervergadering 10) April 2013: partnervergadering 11) September 2013: partnervergadering 12) December 2013: partnervergadering 13) Januari 2014: debat/conferentie Arthis zal in nauw contact met hun publiek permanent een luisterend oor bieden aan de verhalen van zowel cursisten als zelfstandigen. In functie daarvan, zullen ze, samen met Syntra & Unizo, besluiten waar de gevolgde methode bijgestuurd dient te worden. Samen met de werkgroep zullen ze erop toezien dat de verschillende vooropgestelde kwantitatieve resultaten worden bereikt. Ook de partners Syntra & Unizo, en de verschillende professionele en institutionele partners uit de socio-economische en privésector zullen Arthis helpen om het subjectieve succes van het project te evalueren, niet alleen naar het Roemeense en Bulgaarse doelpubliek toe, maar ook naar henzelf, met betrekking tot hun eigen capaciteit om doelgericht deze groepen te helpen. Syntra Brussel: coördineren opleidingsaanbod, voorziening in tolken, verbetering communicatie tolk-docent-cursisten Unizo: organisatie van infosessies voor zelfstandigen, met simultane vertaling, over thema s waarvan men weet dat er algemene interesse in is. Work-Up: coördinatie van de inspanningen en samenwerking rond thematiek waar mogelijk Geen Personeel: EUR -> Voltijdse medewerker als verantwoordelijke voor de organisatie, opvolging en evaluatie van het tweejarenproject Werking: EUR -> publiciteit, communicatie, honoraria, omkadering en aankleding bijeenkomsten, huur zalen, kosten onderhoud en decoratie Totaal: EUR 6

7 INITIATIEFNEMER: Association of Nigerians in Belgium SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Suru-Lere Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering binnen een prioritair aandachtsdomein: Doelstellingen van het Association of Nigerians in Belgium is een etnisch-culturele vereniging van Engelssprekende Afrikanen met volgende doelstellingen: - Informatie en vorming, organiseren van Socio-culturele activiteiten, sport; - Sensibilisering van eigen leden rond specifieke thema s; - Doorverwijsfunctie; - Ondersteunen van leden bij sociale en administratieve aangelegenheden; - Ondersteuning bieden aan Nigeriaanse culturele organisaties. De organisatie neemt deel aan Interaction with Flanders, een samenwerkingsverband met een aantal organisaties in Vlaanderen rond culturele uitwisseling en ontwikkelde in het verleden onder andere het Kesiena project rond doorstroming van zwart- Afrikaanse kinderen naar het hoger onderwijs in Brussel en Vlaanderen. Met dit project wil ANB hun achterban informeren over en laten kennismaken met het bestaande hulpverleningsaanbod en dit rond 3 thema's die heel gevoelig liggen binnen de Afrikaanse gemeenschap en waarvoor adequate hulpverlening noodzakelijk is: - gezins-en partnergeweld - opvoedings- en gedragsproblemen - slachtoffers van mensenhandel Het vereist een intensieve begeleiding van individuen en groepen van mensen en zal cruciaal zijn voor een geslaagde toeleiding van hun achterban. Anderzijds willen ze ook de reguliere hulpverleningsdiensten sensibiliseren en informeren over het werken met doelgroepen die ze tot nu toe weinig bereiken, of waar hulpverleners vaak met vragen blijven zitten mbt het beter toegankelijk maken van het aanbod. Tenslotte willen ze door deze activiteiten ook de bovenvermelde thema's bespreekbaar maken binnen de gemeenschap. Experiment voorportaal met een traject naar verschillende reguliere instanties Het project beoogt de doorverwijzing en toeleiding van de achterban naar reguliere diensten die werken rond HULPVERLENING. Binnen de Afrikaanse gemeenschap wordt er nog heel vaak geprobeerd problemen intern op te lossen. De bestaande hulpverlening wordt niet ingeschakeld. Als er toch beroep wordt gedaan op de bestaande hulpverleningsdiensten zijn de problemen vaak al zo ver gevorderd dat de hulpverlening heel moeilijk verloopt. Om in de toekomst escalatie van dergelijke problemen te vermijden is niet alleen kennis nodig van bestaande (gedrags)problemen en kennis van het aanbod van de bestaande diensten maar ook het doorbreken van taboes & bespreekbaarheid ervan binnen de gemeenschap zal cruciaal zijn. Het bestaande hulpverleningsaanbod bespreekbaar maken binnen de Afrikaanse gemeenschap. Leden van de Afrikaanse gemeenschap informeren over en laten kennismaken met het aanbod van reguliere hulpverleningsinstanties. Leden van de Afrikaanse gemeenschap doorverwijzen en toeleiden naar het aanbod van reguliere hulpverleningsinstanties. Knelpunten in kaart brengen en aanbevelingen doen naar een gerichtere en 7

8 Doelgroep(en) van het Territoriale afbakening: Duur van het Beoogde concrete resultaten: Chronologisch stappenplan: cultuursensitieve aanpak. Leden van de Afrikaanse gemeenschap in Brussel. Reguliere hulpverleningsinstanties die een aanbod hebben rond gezinsgeweld, opvoedings-en gedragsproblemen en slachtoffers van mensenhandel, en instanties en/of individuen die expertise hebben opgebouwd rond deze materie en geïnteresseerd zijn om dit project mee te ondersteunen. Verschillende gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit zal voornamelijk afhankelijk zijn van de ligging van de reguliere diensten en de vergaderplaatsen van de verenigingen die aan dit project meewerken. 2 jaar Een aantal gevoelige thema s zijn bespreekbaar; Gebruik maken van de reguliere hulpverlening; Empoweren van leden van de Afrikaanse gemeenschap; Toeleiden van leden van de Afrikaanse gemeenschap naar het reguliere hulpverleningsaanbod; Hulpverleningsinstanties tools aanreiken waardoor ze in de toekomst hun hulpverlening beter kunnen afstemmen op de gevoeligheden binnen de Afrikaanse gemeenschap; Bestaande drempels voor beide partijen zijn in kaart gebracht en er wordt indien relevant een nieuwe methodiek voorgesteld. VOORBEREIDING: Overleg binnen de eigen vereniging en een aantal sleutelfiguren binnen FAAB. Eerste partnercontacten met Integrale jeugdhulp; Nederlandstalige Vrouwenraad vzw, Pagasa en CAW Mozaïek. Informeren van de doelgroep: zowel de eigen achterban als de reguliere hulpverleningsinstanties die partner zijn in dit project. UITVOERING: Fase 1: voorbereiding: november - januari 2012; Fase 2 : kennismaking: februari april 2012; Fase 3 : Groepsmomenten: April t/m december 2012; Fase 4 : Kennismaking met reguliere instanties: september 2012 december2012; Fase 5 : evaluatie 1 ste projectjaar - voorbereiding jaar 2: januari 2013; Fase 6 : verdere kennismaking reguliere instanties en toeleidingen: februari oktober 2013; Fase 7 : Evaluatie en afsluiting : november december Evaluatie: Samenwerkingsverbanden: 8 Met de partners die deel uitmaken van de stuurgroep, verenigingen, individuen en partners die via activiteiten en bezoeken betrokken werden bij het project. 9 maanden na start van het project, 3 maanden na het eerste projectjaar en 3 maanden na het tweede projectjaar. Evaluatie zal gebeuren op basis van - gesprekken met sleutelfiguren van de betrokken verenigingen - bevindingen van de deelnemers aan activiteiten - evaluatiemoment met leden van de stuurgroep, en andere deelnemers (individuen, verenigingen, diensten) om de verwachtingen en vooropgestelde resultaten te vergelijken met de gerealiseerde resultaten Integrale Jeugdhulp: deelname aan de stuurgroep, dialoog met de doelgroep, opzetten van gezamenlijke activiteiten en bezoeken aan relevante diensten, delen van expertise. Nederlandstalige Vrouwenraad: deelname aan de stuurgroep, delen van expertise, hulp en ondersteuning bij ontwikkelen van nieuwe methodieken. Pag-Asa: indien toezegging & in samenspraak met Pag-Asa: deelname aan de stuurgroep, dialoog met de doelgroep, opzetten van gezamenlijke activiteiten, delen van expertise. CAW Mozaiek: indien toezegging & in samenspraak met CAW: deelname aan de stuurgroep, dialoog met de doelgroep, opzetten van gezamenlijke activiteiten en bezoeken aan relevante diensten, delen van expertise. FAAB: deelname aan de stuurgroep, aanbrengen van sleutelfiguren van de verschillende gemeenschappen, ondersteuning bij geplande activiteiten. vzw Otumunwanyi Igbo Vrouwenvereniging: deelname aan de stuurgroep, aanbrengen van sleutelfiguren, ondersteuning bij geplande activiteiten.

9 Andere overheden of subsidiekanalen specifiek voor het Gevraagd bedrag 2012: Motivatie van het bedrag: Geen Personeel: EUR -> 1 VTE stafmedewerker. Werking: EUR -> administratie, vervoer, promotie activiteiten, materiaal voor activiteiten, huur zalen, communicatie, vergoeding voor partnerorganisaties. Totaal: EUR. Het personeelslid dient de gemeenschap in contact te brengen met een aantal reguliere instanties die voornamelijk rond hulpverlening werken. Binnen de Afrikaanse gemeenschap wordt er immers vaak geprobeerd om problemen intern op te lossen en mensen staan nog vaak wantrouwig ten aanzien van deze diensten. Om dit project te kunnen realiseren vraagt de vzw een voltijdse projectmedewerker en dekking van zijn/haar werkings-en infrastructuur-kosten nodig. Het personeelslid zal ondersteund worden door de stuurgroep en de vrijwilligers van de vereniging. INITIATIEFNEMER: Bambou Vert SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Intercultureel Lokaal Dienstencentrum / Toeleiding naar onthaalpunten Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering binnen een prioritair aandachtsdomein: Doelstellingen van het Doelgroep(en) van het Territoriale afbakening: 9 De vzw Bambou Vert zet zich in voor de emancipatie van de vrouw door het aanmoedigen van multiculturele en intergenerationele ontmoetingen gekaderd in de strijd tegen armoede en eenzaamheid. Men tracht de vrouwen via allerlei emanciperende activiteiten te versterken en hun integratie in de Belgische samenleving te bevorderen. Via het voorliggende initiatief wil men de toegankelijkheid van de te ontwikkelen onthaalpunten in de lokale dienstencentra verhogen voor mensen met een migratieachtergrond. Het doel is om op langere termijn te komen tot interculturele lokale dienstencentra. Door de intensieve samenwerking tussen allochtone en autochtone Brusselaars gaat de sociale cohesie en het samenleven tussen de verschillende bevolkingsgroepen erop vooruit. Dit experiment moet leiden tot positieve gevolgen voor alle betrokken partijen: de dienstencentra, de zelforganisaties en de Brusselaars met een migratieachtergrond. Het initiatief betreft concreet de organisatie van volgende parallelle interculturele activiteiten: - intercultureel participatief theater, uitgewerkt door Fora vzw en Tiyatroya vzw; - intercultureel participatieve journalistiek, getrokken door Jambo vzw; - een intercultureel participatief modehuis, uitgewerkt door Bambou Vert vzw; - verschillende tentoonstellingen inter-impact, getrokken door Europa Salama vzw. In de eindfase van het project uni-lôte worden de opgedane ervaringen gebundeld en ontsloten voor derden via een website, die op termijn kan uitgroeien tot een expertisecentrum. Experiment voorportaal met een traject naar verschillende reguliere instanties en rond volgende thema s: racisme, wonen in Brussel, thuiszorg allochtone ouderen, interculturaliteit, andere talen, animatie, cultuurempathisch werken, eerstelijnshulp. Het streven naar een gelijkwaardige toegang tot de dienstverlening voor alle zorgbehoevenden en dit met een zo laag mogelijke drempel. Het uitbreiden van het cliëntenbestand van de lokale dienstencentra naar een groter en meer divers publiek, met de nadruk op allochtone senioren. Gezamenlijke activiteiten organiseren en de infrastructuur openstellen voor zelforganisaties om zo een duurzame samen- en wisselwerking tot stand te brengen. Kleine zelforganisaties van verschillende achtergrond en hun achterban met de nadruk op allochtone senioren. Het huidige cliënteel van het Anker en de andere LDC: senioren, allochtonen, mensen zonder papieren, daklozen Brussel en Sint-Agatha-Berchem. In een later stadium: verspreiden over het hele gewest.

10 Duur van het Beoogde concrete resultaten: Chronologisch stappenplan: Evaluatie: Samenwerkingsverbanden: Andere overheden of subsidiekanalen specifiek voor het Gevraagd bedrag 2012: Motivatie van het bedrag: 2 jaar De doelstellingen zijn een verlengstuk van de doelstellingen van de verschillende deelnemende zelforganisaties en passen eveneens in de visie en doelstellingen van de dienstencentra, zoals geformuleerd in het zorgdecreet. VOORBEREIDING: Verkenningsfase en ontwikkelingsfase. UITVOERING: Uitwerkingsfase, verstevigingsfase en samenwerkingsfase. Met alle betrokken partners en de stuurgroep. Elke maand zal er met de medewerkers van het Anker en de stuurgroep (betrokken organisaties) overleg georganiseerd worden. Telkens een welbepaald deelproject afgesloten wordt, zal dit geëvalueerd worden net als er een algemene evaluatie zal zijn elke 6 maanden. LDC Het Anker: diepgaande structurele en inhoudelijke samenwerking rond beleidsvorming, begeleiding en omkadering van activiteiten en ter beschikking stellen van de infrastructuur. LDC Forum: samenwerking door het leveren van participanten aan verscheidene deeltrajecten, beschikbaar stellen van de infrastructuur. LDC Ellips: samenwerking door het leveren van participanten aan verscheidene deeltrajecten, beschikbaar stellen van de infrastructuur. Jambo vzw: workshops rond journalistiek. Fora vzw: inhoudelijk begeleiden van het theaterproject. Europa Salama vzw: mobiel promoteam voor opzetten van tentoonstellingen. Tiyatroya vzw: inhoudelijk begeleiden van het theaterproject. Geen Werking: Eur Eur voor Intercultureel participatief theater; Eur voor Intercultureel participatieve journalistiek; Eur voor intercultureel participatief modehuis; Eur voor Inter-impact en uni-lôte. INITIATIEFNEMER: Beeldenstorm SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Het Beest in de Mens 1000 jaar Sint-Guido Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Beeldenstorm vzw is sinds 1999 actief in Kuregem. Beeldenstorm kan beschreven worden als een laagdrempelige buurtgerichte ontmoetingsplaats waar de beleving van de kunsten centraal staat. In de praktijk betekent dit dat de vzw een uitgebreide waaier van socio-artistieke en kunsteducatieve projecten en activiteiten voor diverse doelgroepen aanbiedt. Naar aanleiding van 1000 jaar Sint Guido leefde de behoefte vanuit verschillende Nederlandstalige verenigingen om zich tijdens dit feestjaar op een creatieve manier te manifesteren teneinde deze verjaardag, tevens het milleniumfeest van Anderlecht, de nodige luister bij te zetten. Uiteraard wordt hier rekening gehouden met het feit dat deze herdenking ook een feest wordt voor de anders- of niet gelovigen. De vzw kijkt wat hen bindt. Voor de ontleding van de figuur Sint Guido wordt er een beroep gedaan op historici zoals ondermeer Roel Jacobs. Daarbij aansluitend op devotie en de legende rond de figuur Sint Guido, patroonheilige van veehandelaars, landbouwers, koetsiers, taxichauffeurs, kosters en klokkenluiders, maken zij hun eigen verhaal via 3 artistieke parcours. Het thema voor deze parcours is het beest in de mens. Het betreft: - een open lucht parcours in samenwerking met Zinnema en de Academie Beeldende Kunsten in Anderlecht (40 kooien voor 40 beeldend kunstenaars); - tentoonstelling van de werken in het kader van de 8-Beaufortprijs 2010; - Animalia, een specifiek luik voor de kinderen die worden bereikt met de werking Beletterd en Betekend. 10

11 Situering binnen een prioritair aandachtsdomein: Doelstellingen van het Doelgroep(en) van het Territoriale afbakening: Duur van het Beoogde concrete resultaten: Chronologisch stappenplan: De vzw situeert het project binnen aandachtsdomein 1.1: experiment voorportaal met een traject naar verschillende reguliere instanties en geeft hierbij volgende thema s aan: Toeleiding tot het reguliere kunstonderwijs aanbod Toeleiding tot een nuttige vrije tijdsbesteding via het cultuuraanbod: - van de professionele partners - het vrijwilligersaanbod: - Jeugdbeweging, wijkcomités De vzw geeft volgende doelstellingen weer: Tradities delen: Religie - magie Op een ludieke manier werken aan inburgering Filosoferen en denken over waardes: vrij onderzoek Interlevensbeschouwende benadering van religie Omgaan met geschiedenis Creativiteit een plaats geven binnen de samenleving Destigmatiseren Diversifiëren Fantaseren, verbeelding aan de macht Studenten aan het deeltijds kunstonderwijs, schoolgaande jongeren, secundair: ASO BSO BUSO Hogeschoolstudenten: agogen, sociaal maatschappelijk werkers, criminologen Afgestudeerde kunstenaars oudere & jongeren De amateurkunsten Verenigingsleven Bezoekers van de grootstad Anderlecht 1 jaar Mensen staan stil met de bevindingen en de reflexie van anders-denkenden. Toeleiding tot de kunsten, jongeren uit verschillende culturen komen in contact met de kunsten en hun opleidingen. Mensen bewust maken van de communicatieve waarden van beeldende kunst, de rijkdom van verscheidenheid ervaren doormiddel van uitwisseling van verhalen en picturale elementen. Mensen toeleiden naar de verschillende cultuurpartners in het Anderlechtse. Kruisbestuiven tussen amateurkunsten, professionele kunst, scholen en artistieke opleidingen. Participanten uit verschillende wijken met elkaar in contract brengen doormiddel van het artistiek parkoers Aandacht voor specifieke leefomgeving, een groot deel van het parkoers zal opgesteld worden langs het kanaal,. De participanten zullen bewust worden van de poetische, recreatieve en ecologische waarden van water in huns stad. Destigmatiseringscampagne van de Anderlechtse regio. VOORBEREIDING: Overleg tussen de partners en de gemeente Anderlecht: maken van gezamenlijke afspraken betreffende het project waarbij de participerende partners elkaar vinden en op evenwaardige manier bijdragen aan deze millenniumviering UITVOERING: December 2011 Uitwerking participatiecharter, installatie stuurgroep Januari 2012 Aftrap voorbereiding en bekendmaking aan het publiek op nieuwjaarsreceptie 20 januri 2012 Januari mei: Kinderwerking scholen en DKO maken hun kooitjes en beeldhouwwerkjes De vlagjes worden ontworpen en vervaardigd in het naaiatelier van beeldenstorm Januari-maart : artiesten werken ontwerpen uit voor grote kooien jurering projecten door stuurgroep bijgestaan door prof. kunstenaars April: vervaardiging schaalmodellen 11

12 Evaluatie: Samenwerkingsverbanden: Andere overheden of subsidiekanalen specifiek voor het Gevraagd bedrag 2012: Motivatie van het bedrag: Mei: Toonmoment en presentatie schaalmodellen tijdens wijkfeest Kuregem (19 mei 2012) Juli 15 Augustus: Uitbouw op ware grootte van het artiestenparcours. Uitbouw zal gebeuren in de gemeentelijke wijkscholen in de buurt van geselecteerde tentoonstellingsplaatsen. Eind september 2012 opening tentoonstellingen Begin Januari 2013 Afbraak. Alle participerende partners worden uitgenodigd voor de evaluatie van het project. Dit zal gebeuren in overleg en op uitnodiging van de Anderlechtse Cultuurraad. Evaluatie zal in drie fase gebeuren - na het eerste toonmoment in mei 2012 : kwaliteit van de inzendingen en het creatief proces - na de opstart van de tentoonstelling : samenwerking van de buurtpartners - na de sluiting van de tentoonstelling : receptie van het gebeuren Gemeente Anderlecht (dienst Cultuur en Jeugd: Agemene ondersteuning van het initiatief, logistieke ondersteuning, financiële ondersteuning Biblitoheek: Ondersteuning via partenariaat Cultuurbanket, Lid van de stuurgroep Zinnema: Partner in het Beest in de mens parkoers. Organisatie en uitwerking vertelateliers tijdens de tentoonstelling Muziekacademie: Cultuurbanket, ondersteuning in het muzikale aanbod, 16 uur leerkracht ter beschikking, deeltijds kunstinitiatie voor het project Beletterd & Betekend Academie voor Beeldende Kunst: Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties, mede-initiatiefnemer kunstenaarsparkoers, uitwerken workshops jeugd Erasmushuis: Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties G.C. De Rinck: Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties Open Oproep: Buurtcomités en verenigingen, scholen verbonden aan de werking Beletterd & Betekend Vlaamse Gemeenschap en VGC Cultuur: EUR Gemeente: EUR Unie Vrijzinnige Verenigingen Stalingrad: EUR (onder voorbehoud) Unie Vrijzinnige Verenigingen Federaal: EUR (onder voorbehoud) Personeel: EUR -> 1 VTE lasser, honoraria kunstenaars Werking: EUR -> materialen vervaardigen kooien, materialen voor kunstenaars, vervoer, verlichting, onderhoud, herstellingen, drukwerk, receptie en afbraak. Totaal: EUR INITIATIEFNEMER: Belafrika Media Het totale project wordt begroot op EUR. De aangevraagde middelen in het kader van VGC -Samenlevingsinitiatieven zullen besteed worden aan de loonkost van een VTE lasser ( EUR) en activiteitsgerichte werkingsmiddelen ( EUR). SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Visuele visie van de Afrikaanse jongeren in Brussel (VIA JOB) Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Belafrika Media is een etnisch-culturele vereniging die video-reportages maakt van de socio-culturele initiatieven van de Afrikaanse gemeenschappen in Brussel en in België om de zichtbaarheid en de participatie van de gemeenschappen te promoten. Belafrika Media publiceert deze reportages op hun website om een breed publiek te informeren en sensibiliseren en een mediagemeenschap op te bouwen. Met dit project wil de vzw een positief beeld geven van de Afrikaanse jongeren in Brussel maar ook van Brussel als een tolerante en open stad. De vzw wil ook de participatie van Afrikaanse jongeren in Brussel verhogen in verschillende sectoren: sociaal-culturele sector, tewerkstelling, welzijn, jeugd Met de video reportage en de publicatie en projectie van positieve beelden van geslaagde jongeren uit het 12

13 Situering binnen een prioritair aandachtsdomein: Doelstellingen van het Doelgroep(en) van het Territoriale afbakening: Duur van het Beoogde concrete resultaten: Chronologisch stappenplan: Evaluatie: 13 Afrikaanse migratiemilieu wil de vzw de allochtone jongeren hoop geven en hen stimuleren om verder te gaan met hun studies en een goede job te zoeken en in hun competenties te geloven. De vzw wil ook de bedrijven aanmoedigen om allochtone jongeren aan te werven. Via de ontmoetingen, opnamesessies, projectie van films wil de vzw de interculturele dialoog bevorderen tussen Afrikaanse jongeren in Brussel. De vzw wil hen het woord geven om over hun problemen maar ook over hun succes te praten. Bevorderen van participatie van jongeren met een migratieachtergrond aan de samenleving en het stimuleren van de interculturele dialoog tussen jongeren. Met dit project wil de vzw een positief beeld geven van de Afrikaanse jongeren in Brussel via een video reportage van de meest relevant en belangrijke initiatieven van Afrikaanse jongeren verenigingen en ondernemende jongeren in Brussel. De vzw wil ook de participatie van Afrikaanse jongeren in Brussel verhogen door de leuke en positieve aspecten van Brussel aan deze jongeren te tonen op een visuele manier. Met een video reportage en een publicatie en projectie van positieve beelden van de geslaagde jongeren uit het Afrikaanse migratie milieu wil de vzw de allochtone jongeren hoop geven om hen te stimuleren tot verder te gaan met hun studies en een goede job te zoeken en in hun competenties te geloven. De vzw wil ook de bedrijven aanmoedigen om allochtone jongeren aan te werven via getuigenissen, interviews van jongeren en de werkgevers filmen en publiceren op verschillende websites en sociale media. Via ontmoetingen, opnamesessies, projectie van films wil de vzw de interculturele dialoog bevorderen tussen Afrikaanse jongeren in Brussel, de vzw wil hen het woord geven om over hun problemen maar ook over hun succesverhalen te praten. Op die manier wil de vzw helpen om conflicten en frustrerende situaties te voorkomen in Brussel. Minstens 200 mensen waaronder 120 Afrikaanse jongeren worden bereikt in de activiteiten. Minstens mensen worden bereikt via de publicatie op de website en facebook. Minstens 6 activiteiten van organisaties voor jongeren worden gefilmd. Minstens 8 jongeren van Afrikaanse origine worden bereikt en gefilmd als voorbeelden van geslaagd integratiemodel. Minstens 10 Afrikaanse nationaliteiten of culturele achtergronden worden bereikt in het project om de diversiteit te promoten. Anderlecht, Molenbeek, Sint-Gillis, Elsene, Brussel en Schaarbeek: daar is de concentratie van de doelgroep voor dit project het grootst. 1 jaar - Minstens 6 evenementen van Jongeren organisaties worden bezocht met een video reportage daarvan - Minstens 8 jongeren met succes verhalen worden gefilmd en gepubliceerd op de website en op sociale media - Minstens 2 activiteiten worden georganiseerd om de meest relevant video reportage te projecteren met een debat met breder publiek van minstens 200 mensen. - Minstens 4 diensten worden gefilmd om de allochtone jongeren te informeren over de ondersteuning van hun initiatieven in Brussel. VOORBEREIDING: December 2011: Contact met meer partners in de jongeren milieu. Januari 2012: Overleg met partners. UITVOERING: Februari 2012: boeking van zalen en data kiezen voor de 2 evenementen. Februari 2012: data overeenkomen met de betrokken partners en jongeren voor de opnamen van video reportage. April - Mei 2012: video reportage van jongeren met succes verhalen. Juni September 2012: video reportage van de evenementen die door Afrikaanse jongeren georganiseerd zijn. September 2012 : evenement :projectie van een video reportage. Oktober - November 2012 : montage en publicatie van de video reportage. December 2012: Slotevenement en projectie van 2 beste video reportage. De evaluatie wordt georganiseerd met de partners van de stuurgroep en diegenen die

14 Samenwerkingsverbanden: Andere overheden of subsidiekanalen specifiek voor het Gevraagd bedrag 2012: Motivatie van het bedrag: actief meedoen aan de activiteiten. De subsidiegevers worden ook uitgenodigd tijdens de evaluatievergadering. Na elke activiteit wordt een evaluatievergadering georganiseerd met de partners om te zien of de manier van werken goed is, of er beter kan gewerkt worden, dat is ongeveer elke 2 maanden tijdens de stuurgroep. Tijdens het slotevenement en vooral in de eindevaluatievergadering met de partners zal een evaluatieformulier worden gegeven aan elke partner en de deelnemers. Daar zal worden gevraagd om de activiteiten te evalueren direct na elke activiteit. Deze formulieren worden verzameld en grondig gelezen door de stuurgroep om de conclusies te maken en te publiceren in het eindverslag. Fora: administratieve ondersteuning, hulp bij de communicatie en rekrutering van de deelnemende jongeren, organisatie van het slotevenement. Geen Personeel: EUR -> loon. Werking: EUR -> journalistiek, documentaire, ondertiteling, vertalingen, vervoer, drukwerk, telefoon, secretariaat, divers, Totaal: EUR. 14 De vzw wil een kwalitatief project uitvoeren. Bedoeling is onder meer om beelden te kunnen presenteren aan de TV en andere belangrijke media. De vzw geeft aan dit niet te kunnen realiseren met eigen middelen en zonder een personeelslid. De vzw vraagt een voltijdse projectmedewerker om het hele project te coördineren, de administratieve en technische aspecten van het project uit te voeren, de stuurgroepen te plannen en de partners te informeren. Hij moet de video opnemen en monteren, publiceren en vrijwilligers begeleiden. Hij moet ook het werk van de andere medewerkers (freelancers ) coördineren. Extra informatie opgevraagd bij vzw Belafrika Media op vraag van het beleid: Doelgroep: De vzw geeft aan dat in eerste instantie geconcentreerd wordt op Afrikaanse jongeren en jongerenorganisaties met een Afrikaanse achterban. Om te werken met een positieve methodiek en een motiverende aanpak gaat de vzw op zoek naar geslaagde jongeren om te tonen dat andere Afrikaanse jongeren ook kunnen dromen en hun dromen realiseren. De vzw plant 8 jongeren te bereiken voor de opname van de documentaires en ongeveer 120 jongeren die de voorstellingen ervan bijwonen en daarna in debat gaan met elkaar. Deze geslaagde jongeren zijn niet alleen van Afrikaanse origine maar ook van andere allochtone en autochtone gemeenschappen. Voor de keuze van deze 8 jongeren houdt de vzw rekening met de diversiteit van beroep of activiteiten en hun gender. De jongeren zijn actief in verschillende professionele sectoren (de socio-culturele sector, bank, handel, zelfstanding en bedrijven, openbare dienst). De vzw zal ook trachten minstens 6 jongerenorganisaties te bereiken. Deze organisaties worden ook gefilmd om andere Afrikaanse jongeren te motiveren om hun competenties te gebruiken, om hun problemen op te lossen en om zich te engageren om anderen te helpen. Naast de 120 jongeren gaat de vzw ook op zoek naar ongeveer 80 mensen die werken met jongeren en hun ouders. De vzw zal trachten minstens 10 verschillende nationaliteiten te bereiken. De rest van de te bereiken doelgroep betreft een algemeen publiek dat de website en de sociale media van de vzw bezoekt. De vzw verwacht dat ongeveer mensen de activiteiten zullen volgen. De vzw zal zijn initiatief concentreren in de kansarme wijken van Brussel (vooral in Molenbeek, Anderlecht, Sint Gillis en Schaarbeek). Bereik doelgroep: In het begin van de uitvoering van het project gaat de vzw een openbare oproep lanceren om de deelnemers te rekruteren. De vzw zal sociale netwerksites, website en mailing gebruiken naast folders en affiches om de start van het project aan te kondigen en welke doelgroepen de vzw wil bereiken. Het is de bedoeling dat de deelnemende jongeren die opgenomen kunnen worden in de documentaire hun CV opsturen naar de vzw. Daarnaast zal de vzw de netwerken van FORA vzw (ongeveer 20 lidorganisaties) en van andere partners gebruiken om de doelgroep te bereiken.

15 De vzw geeft aan dat er goede relaties zijn met de media zoals De Wereld Morgen en geeft aan dat gerekend kan worden op hun medewerking om een andere deel van de doelgroep te bereiken. Concrete inhoud van het De vzw gaat een documentaire film maken rond Afrikaanse jongeren in Brussel die actief zijn in verschillende sectoren. Bedoeling hiervan is om een motiverend voorbeeld te geven van geslaagde integratie van Afrikaanse jongeren. Na de opname en de montage van de film gaat de vzw een filmvoorstelling en debatsessies organiseren rond de problematiek van tewerkstelling bij de allochtone jongeren in Brussel. De geslaagde integratie van Afrikaanse jongeren in Brussel staat centraal in het project. De doelgroep gaat actief meewerken aan de realisatie van het project. De vzw zal specifieke aandacht besteden aan interculturele samenwerking en dialoog tussen jongeren onderling. Het scenario schrijven en de opnames zelf vinden plaats onder de vorm van workshops. In de reportages gaan de jongeren hun visie van het leven in Brussel en integratie geven, hun zorg en hun tevredenheid laten zien en horen. Sommige jongeren zullen gefilmd worden, anderen gaan interviews geven, nog anderen doen mee in de omkadering (foto s, muziek, ). De film (documentaire) wordt een creatie en visie van de jongeren zelf. Verhouding kosten: Cfr. advies administratie (kosten/baten) De werkingskosten worden als volgt verder gemotiveerd: EUR voor het maken van de verschillende video reportages (interviews, filmen, ondertiteling, vertalingen, vervoer, drukwerk, telefoon, secretariaatskosten, andere). INITIATIEFNEMER: Bronks Jeugdtheater SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Raskolnikov Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering binnen een prioritair aandachtsdomein: 15 BRONKS maakt en toont theaterproducties voor kinderen en jongeren, in zijn eigen huis en daarbuiten. De eigen voorstellingen vertrekken steeds vanuit een intense dialoog met de kunstenaars/theatermakers én vanuit een grote betrokkenheid met de complexe en diverse leefwerelden van jonge mensen, met name in de grootstad Brussel. BRONKS toont zijn producties in een breed kader, samen te vatten als maken, tonen, leren. Ze programmeren speelreeksen van die producties in eigen huis, gaan ermee op reis in binnen- en buitenland, zorgen voor een uitgebreide educatieve- en publiekswerking (STUDIO BRONKS) en bieden gastvoorstellingen aan gedurende het hele seizoen, voor scholen en voor een breed publiek. In elk (klimatologisch) seizoen organiseert BRONKS een minifestival. Sinds 2009 beschikt BRONKS over een eigen theater aan de Varkensmarkt waarin deze opdracht met een duidelijk gezicht gerealiseerd wordt en dat functioneert als een open huis in de openbare ruimte. 'Raskolnikov / Opération Pensée Profonde' is een project dat divers jong volk tussen 15 en 21 jaar in Brussel vandaag de kans geeft duistere gedachten te kanaliseren, geïnspireerd door Raskolnikov, het hoofdpersonage uit Misdaad en Straf van Dostojevski. Filosofiesessies en schrijfworkshops met groepjes jongeren op verschillende plekken in de stad leiden tot enkele confrontaties op de theaterscène met elkaar en met een ruimer publiek. Thema: groepsdenken en wanneer is een moord te rechtvaardigen? Een project op het raakvlak van artistieke expressie en nadenken over ethiek. 1/ Het project is een denkoefening. 2/ Het project is een ontmoeting. 3/ Het project is een toonmoment met verschillende publieken in de stad. Deze publieke toonmomenten gaan gepaard van een uitgebreide inhoudelijke voorbereiding van een jongerenpubliek. Ook zij zullen dezelfde vragen voorgeschoteld krijgen en zo mogelijk zelf de kans krijgen hun gedachten te verwoorden. Ook een nagesprek met de makers / deelnemende jongeren kan ertoe bijdragen dat deze toonmomenten ook voor het publiek beklijvend zijn. Het project wil bij jongeren het bewustzijn verhogen voor het belang van interculturele dialoog. Aan den lijve laten ervaren dat in hokjes denken enorme beperkingen heeft en een serieuze hindernis vormt voor het leven van één ieder in een stad als Brussel. Het project wil een serieuze bijdrage leveren in het verbeteren van de wederzijdse beeldvorming van jongeren met verschillende achtergronden. Het

16 Doelstellingen van het Doelgroep(en) van het Territoriale afbakening: Duur van het Beoogde concrete resultaten: Chronologisch stappenplan: project zou geslaagd zijn als bij de deelnemende jongeren en bij het publiek het besef zou doordringen dat zwart/wit denken een universeel probleem is. Dat ze denkmechanismen rond uitsluiting en dat wat vreemd is herkennen. En overgaan tot handelen: met een open geest het onbekende tegemoet treden. Dit project wil op een getrapte manier een interculturele dialoog organiseren. Getrapt in de zin van eerst individuele zelfreflectie, daarna binnen een door hen gekende groep en daarna op scène in confrontatie met het publiek. Door jongeren te kans geven zich op artistieke wijze uit te drukken wil het project ook een kennismaking zijn met de kunstpraktijk. Doordat het project jonge mensen in het publiek aanzet tot reflectie over eigen denken en doen wil het project een bescheiden bijdrage leveren tot meer burgerzin. Om dit bereiken moet dit publiek toonmoment een krachtige artistieke en inhoudelijk gedegen confrontatie worden die beklijft. Dit project sluit nauw aan bij de doelstellingen van STUDIO BRONKS. Vanuit de vaststelling dat de drempel om aan te sluiten bij de reguliere werking voor sommige jongeren uit de wijk zeer hoog is, wordt getracht via dit project jongeren dichter bij cultuur en de gehele werking te brengen en zo naar de toekomst toe participatie door deze doelgroep te vergemakkelijken. Jongeren (15+) van diverse pluimage, verschillend op vlak van geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, leefomstandigheden. Wonend, werkend, schoolgaand of rondhangend in de buurt van het Kanaal. Bijv. vluchtelingen, homo s, Marokkanen, Nederlandstaligen, Roma Brussel-Centrum en Molenbeek: aan de twee kanten van het kanaal dus, met één uitschieter tot in Laken. 1 jaar - Op 5 verschillende locaties in de stad een workshop annex filosofeersessie houden. Met een groep van een 15-tal jongeren. Met schriftelijk verslag. - Per locatie minstens 1 speler / vertegenwoordiger selecteren die één verhaal / monoloog zal vertellen in de voorstelling schoolvoorstellingen en 15 vrije voorstellingen spelen. Dit wil zeggen een divers publiek bereiken van plusminus 3000 mensen. - Het is noodzakelijk dat het resultaat (het publiek toonmoment) teruggekoppeld wordt naar de oorspronkelijke groepen door middel van een serieus nagesprek ter plekke. VOORBEREIDING: Gesprekken met enkele partners, zoals Maison de Cultures. Kaaitheater. Inhoudelijke gesprekken met het artistieke team: Bart Danckaert, Raf Deckers (film), Mohammed Allouchi en met het artistieke team van BRONKS. UITVOERING: Evaluatie: Samenwerkingsverbanden: 16 februari 2012: Verdere voorbereidende gesprekken met het artistieke team. Contacten met deelnemende organisaties: Arthis, Klein Kasteeltje, Brusselse scholen, Wmkj Chicago, Centrum west, Huis der culturen van Molenbeek, Foyer... april-mei 2012: debatteer- filosofeersessies op verschillende plekken juni 2012: scenario schrijven en filmen op locatie in de kanaalzone augustus 2012: repetities op de verschillende locaties september-oktober-november 2012: verschillende publieke toonmomenten In de eerste plaats met het hele artistieke team van het project, de artistieke leiding van BRONKS en de publiekswerking van BRONKS. De vereniging organiseert op regelmatige basis (om de twee weken in het begin en naar het einde toe wekelijks) productievergaderingen om het proces op te volgen. Er wordt bij BRONKS een verantwoordelijke aangesteld die het hele project zal mee begeleiden en waar nodig zal bijsturen. Het artistieke team van het project en de verantwoordelijken van BRONKS zullen na de laatste voorstelling een grondige evaluatie houden waar de verschillende onderdelen worden besproken. Geen formele overeenkomsten. Wel aftastende voorbereidende gesprekken met

17 Andere overheden of subsidiekanalen specifiek voor het Gevraagd bedrag 2012: Motivatie van het bedrag: Maison de Cultures Molenbeek, Kaaitheater, Klein Kasteeltje, Arthis, wmkj Chicago, Centrum West, Foyer. Geen Personeel: EUR -> regisseur, filmer, acteur Een dergelijk project had kunnen gesitueerd worden als sociaal-artistiek project binnen de BRONKS-werking. Bij het toekennen van de structurele toelagen door de Vlaamse Gemeenschap voor de lopende beleidsperiode, werd de sociaal-artistieke werking van BRONKS echter niet als dusdanig gehonoreerd. Binnen de huidige vast ploeg van medewerkers is er ook geen tijd en ruimte om deze werking te verzorgen. De drie dragende medewerkers van het Bart Danckaert, Raf Deckers, Mohamed Allouchi, hebben een uitgesproken profiel geschikt voor het project (regisseur, filmer, acteur) en zijn niet vast in dienst bij BRONKS. Voor hun loon hoopt de vzw een tussenkomst via dit dossier te bekomen. Verspreid over de volledige projectperiode (van februari tot november 2012) wordt voor elk van hen zo n 3 maanden werk voorzien. INITIATIEFNEMER: Brussels Kunstenoverleg / Lasso SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Inter-Cultureel Brussel Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering binnen een prioritair aandachtsdomein: Doelstellingen van het Lasso is een sectoroverschrijdend netwerk voor organisaties en instellingen uit het socio-culturele veld, het onderwijs, de welzijns-, erfgoed- en kunstensector. Het bindmiddel van dit netwerk zijn de kunsteducatieve en publieksbemiddelende initiatieven rond het Brussels aanbod van Vlaamse en federale kunstinstellingen en organisaties. Lasso is een deelwerking van het Brussels Kunstenoverleg (BKO). Het Brussels Kunstenoverleg verenigt professionele Brusselse artistieke organisaties, die een band hebben met de Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie, rond de tafel. Dit overlegplatform ontwikkelt initiatieven die leiden tot het bepalen, het verwoorden en het realiseren van gezamenlijke standpunten en projecten die verband houden met de sector van de professionele kunsten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naast een intern sectoraal overleg wordt ook werk gemaakt van structurele contacten met andere sectoren en is het Kunstenoverleg de spreekbuis van de Brusselse artistieke sector naar de overheden. De doelstelling van het project van het Brussels Kunstenoverleg / Lasso bestaat erin de culturele minderheden die in Brussel wonen en ondervertegenwoordigd zijn in de publieken van de Brusselse culturele organisaties, meer en beter te betrekken bij het aanbod. Dit wil men op twee manieren realiseren: - Door het organiseren van een vorming interculturaliteit voor publieksmedewerkers. - Door het initiëren en begeleiden van samenwerkingstrajecten tussen culturele en organisaties die werken met personen van allochtone origine. Het Brussels Kunstenoverleg / Lasso staat in voor het ontwikkelen en organiseren van de vorming en begeleidt het samenwerkingsproces als bemiddelaar en coach. BKO / Lasso laat zich hierin bijstaan door de partners uit de stuurgroep. Bedoeling is dat de samenwerkingstrajecten tussen de culturele organisatie en de organisatie die werkt voor personen van allochtone origine op termijn leiden tot een sterkere sociale samenhang. Aan de basis daarvan ligt een tweerichtingsverkeer: een oprechte wederzijde interesse is een conditio sine qua non voor het welslagen van het project. Het Brussels Kunstenoverleg vzw ontwikkelt in het kader van het Cultuurplan voor Brussel een brede dynamiek rond interculturaliteit op drie niveaus: programmatie, publiek en personeel. Voor wat betreft het tweede luik (publiek), werken het BKO en deelwerking Lasso (Brussels netwerk voor kunsteducatie en publieksbemiddeling) heel nauw met elkaar samen. De doelstellingen van het project sluiten op verschillende manieren aan bij de algemene werking van zowel BKO als LASSO. - Reflecteren over de wijze waarop de culturele actoren zich verhouden tot de grootstedelijke realiteit - Aanmoedigen van participatie aan het culturele en artistieke aanbod in Brussel 17

18 Doelgroep(en) van het Territoriale afbakening: Duur van het Beoogde concrete resultaten: Chronologisch stappenplan: Evaluatie: Samenwerkingsverbanden: Andere overheden of subsidiekanalen specifiek voor het Gevraagd bedrag 2012: Motivatie van het bedrag: 18 - Aanbieden van tools die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van culturele competenties Culturele minderheden die woonachtig zijn in Brussel en ondervertegenwoordigd in de cultuursector. Concreet gaat het om personen uit de naoorlogse migratiestromen en om nieuwkomers. Dit zal afhangen van de plek waar de organisaties hun uitvalsbasis hebben. Idealiter hebben de partnerorganisaties hun zetel in dezelfde gemeente of dezelfde buurt. Dat maakt het samenwerken en uitwisselen een stuk makkelijker. 1 jaar - Organiseren van een vorming interculturaliteit voor publieksmedewerkers. Deze vorming duurt twee dagen en vindt voor het eerst plaats in het voorjaar van Organiseren van samenwerkingstrajecten tussen culturele instellingen en organisaties die werken voor personen van allochtone origine. De trajecten gaan van start aansluitend op de vorming en duren minimaal één jaar. BKO / Lasso treedt samen met de partners uit de stuurgroep op als coach en bemiddelaar. Er wordt gestreefd naar 3 samenwerkingstrajecten. VOORBEREIDING: Voorbereidende bijeenkomsten vonden plaats op 18 mei en 30 juni De nota die momenteel op tafel ligt wordt gedragen door de leden van de werkgroep dankzij het participatieve proces dat aan de redactie is voorafgegaan. - Communicatie (januari 2012) - Analyse van de eigen organisatie (april, mei 2012) - Opstart partnerschap & kennismaking (juni 2012) UITVOERING: Februari-maart 2012: vorming interculturaliteit voor publiekswerkers April, mei, juni 2012: zoeken van de juiste partners + kennismakingsproces September 2012: start samenwerkingstraject culturele organisatie en organisatie die werkt voor personen van allochtone origine Januari 2013: eerste evaluatie samenwerkingstrajecten Juni 2013: tweede evaluatie samenwerkingstrajecten September 2013: derde en laatste evaluatie gekoppeld aan een presentatie van het proces en/of het behaalde resultaat LASSO begeleidt het traject als bemiddelaar en coach voor de Nederlandstalige organisaties. De partners die in de stuurgroep zitten kunnen desgewenst worden geconsulteerd. De evaluatiemomenten van januari en juni 2013 gebeuren in groep. Ook de leden van de werkgroep zijn aanwezig indien mogelijk en gewenst. Tussentijdse evaluaties in januari en juni 2013 via rondtafelgesprekken met de deelnemers al dan niet aangevuld met externe experten. Afsluitende evaluatie in september 2013 via rondetafelgesprekken met de deelnemers al dan niet aangevuld met externe experten. KVS: deelname aan de vorming interculturaliteit voor publieksmedewerkers, ontwikkeling van een samenwerkingstraject met een organisatie die werkt voor personen van allochtone origine uit de buurt Beursschouwburg: deelname aan de vorming interculturaliteit voor publieksmedewerkers, ontwikkeling van een samenwerkingstraject met een sociale organisatie uit de buurt Kaaitheater: deelname aan de vorming interculturaliteit voor publieksmedewerkers, ontwikkeling van een samenwerkingstraject met een organisatie die werkt voor personen van allochtone origine uit de buurt Andere mogelijke partners (nog te bevestigen): Op basis van de analyses die de culturele organisatoren zullen maken van de eigen werking en van hun omgeving, én op basis van de vragen die ons zullen worden aangereikt door partnerorganisatie FZO-VL, beslissen we met welke etnisch-culturele organisaties we gaan samenwerken. Koning Boudewijnstichting: Eur Personeel: Eur -> 1 stafmedewerker 20% gedurende 2 maanden Werking: Eur -> gastsprekers, vorming, locatie, catering, administratie, communicatie, transport, vergader- en representatiekosten

19 Totaal: Eur De taakomschrijving van één van de medewerkers van Lasso zal met 20% worden uitgebreid. INITIATIEFNEMER: Vzw Vriendenkring Sint-Gillis Gemeenschapsonderwijs - Basisschool De Bron SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Jong en oud samen terug naar de bron Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering binnen een prioritair aandachtsdomein: Doelstellingen van het Doelgroep(en) van het Territoriale afbakening: Duur van het Beoogde concrete resultaten: Chronologisch stappenplan: De vzw Vriendenkring Sint-Gillis Gemeenschapsonderwijs heeft als hoofddoel het verzamelen van inkomsten om op school kwaliteitsvolle activiteiten te organiseren die de normale schoolwerking overstijgen. De basisschool is gelegen in de Bronstraat in Sint-Gillis en is een school van het gemeenschapsonderwijs. Tijdens het schooljaar gaan de leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool De Bron uit Sint-Gillis een samenwerkingsovereenkomst aan met het gemeentelijk rusthuis Home Les Tilleuls. De leerlingen werken gedurende dit schooljaar een aantal activiteiten uit met een 9-tal bejaarden uit het rusthuis. De bejaarden zijn Nederlandstalig en zijn doorgaans mensen die weinig bezoek krijgen. Bevorderen van participatie van jongeren met migratieachtergrond aan de samenleving en het stimuleren van de interculturele dialoog tussen jongeren. Met dit project wil men trachten de intergenerationele en interculturele interactie tussen jongeren en ouderen te stimuleren. Dit project past binnen het pedagogisch beleid van de school (o.a. plan Gelijke Onderwijskansen en plan rond gezondheidsbeleid waarin positief omgaan met diversiteit en respect voor elke mens staan opgenomen als doelstellingen). Dit project kadert binnen volgende doelstellingen die men met de leerlingen wensen te bereiken: - leerlingen kunnen op een positieve manier omgaan met senioren; - leerlingen staan open voor een cultuur waarin ouders, grootouders naar een rusthuis gebracht worden; - leerlingen kunnen openheid, respect en waardering opbrengen voor mensen uit een andere generatie en cultuur; - leerlingen delen hun kennis met en nemen kennis op van senioren; - leerlingen zijn nieuwsgierig naar de verschillen in de maatschappij vroeger en nu; - leerlingen staan open voor de aanwezige diversiteit in de maatschappij; - leerlingen verkennen hun eigen leefomgeving. - leerlingen van het zesde leerjaar van de school; - 9 bejaarden van het gemeentelijk rusthuis Home les Tilleuls Gemeente Sint-Gillis 1 jaar - organisatie van 6 activiteiten in samenwerking tussen het rusthuis en de school, waarbij leerlingen van het 6 de leerjaar kennismaken en ervaring uitwisselen met 9 rusthuisbewoners VOORBEREIDING: - selectie rusthuis via de Bredeschoolcoördinator van de gemeente Sint-Gillis - voorbereiding van de samenwerkingsovereenkomst met gemeentelijk OCMWrusthuis Home les Tilleuls - gezamenlijk overlegmoment tussen de directeur of verantwoordelijke van het rusthuis en de school: toelichting concrete uitwerking van het project en maken van de nodige afspraken UITVOERING: Organisatie van volgende activiteiten voor de leerlingen en de betrokken bewoners van het rusthuis: 1.Kennismakingsdag 2.Spelnamiddag 3.Toneelnamiddag 19

20 4.Quiznamiddag 5.Voorleesnamiddag 6.Uitstap naar Mini-Europa De exacte data voor uitvoering van de acties wordt in gezamenlijk overleg met het rusthuis bepaald. Gebruikte methodiek: / Innovatief/experimenteel? / Evaluatie: Op het einde van het project wordt er een zelfevaluatie voorzien voor de leerlingen waarbij er wordt nagegaan in welke mate de algemene doelstellingen bereikt zijn. Dit gebeurt a.d.h.v. een vragenlijst waarbij ze zichzelf evalueren door het toekennen van een waarde tussen 1 en 5. De senioren uit het rusthuis krijgen ook een vragenlijst die dient als evaluatie. De verantwoordelijken van het rusthuis en de leerkracht gaan na afloop van het project ook een evaluatie maken aan de hand van open vragen en waar er ruimte voorzien is naar tips/verbeteringen. Tijdens de uitwerking van één van de acties wordt de VGC administratie en de pers uitgenodigd om een beter beeld te krijgen van de uitwerking van het project. 9 maanden na de start van het project wordt er een tussentijds evaluatieverslag ingediend bij de VGC en 3 maanden na afloop van het project wordt er een eindevaluatieverslag ingediend waarbij de aanbesteding van de subsidies duidelijk omschreven wordt. Tevens wordt er in dit verslag een verloop van het project en de bereikte resultaten weergegeven. Samenwerkingsverbanden: Bredeschoolcoördinator Sint-Gillis: voorafgaande contacten met het rusthuis Home Les Tilleuls : samenwerking in functie van de organisatie van uitwisselingsmomenten met de bewoners van het rusthuis. Andere overheden of Geen subsidiekanalen specifiek voor het Gevraagd bedrag 2012: Motivatie van het bedrag: INITIATIEFNEMER: De Vaartkapoen Werking: EUR -> bestemd voor de aankoop van benodigde materialen zoals o.a. gezelschapsspelen, volksspelen, boeken om voor te lezen, vervoer van en naar het rusthuis De vriendenkring geeft aan deze aanvraag voor de aankoop van de vereiste materialen te doen, omwille van de beperkte beschikbare middelen gezien de school ook bezig is met een project rond de vernieuwing van de speelplaats. SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Caleidoscoop Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering binnen een prioritair aandachtsdomein: Doelstellingen van het 20 Caleidoscoop is een deelwerking van het Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen. Met Caleidoscoop wil de vzw een voorportaalfunctie uitbouwen door: - laagdrempelige alfabetiseringslessen en taallessen Nederlands te organiseren; - een luisterkamer op te richten waarbij vrijwilligers (die opgeleid worden door een coach) informeren, doorverwijzen en toeleiden naar reguliere instanties. Begeleidingsopdracht voorportaal. Rond verschillende thema s die beantwoorden aan de primaire behoeftes van de mens: onderwijs,gezondheid, tewerkstelling... De Vaartkapoen werkt aan een unieke versmeltende aanpak van cultuur, welzijn en werk. - buurtbewoners uit hun isolement halen; - werken rond emancipatie en integratie van personen met een migratieachtergrond; - buurtbewoners emanciperen en hun participatie als burger bevorderen; - door mensen samen te brengen, de sociale cohesie verbeteren; - verantwoordelijkheidszin van de vrijwilligers versterken; - cursisten en vrijwilligers warm maken om door te stromen naar regulier aanbod; - bruggen bouwen tussen de verschillende gemeenschappen; - interculturele uitwisseling stimuleren; - participatie en betrokkenheid op verschillende niveaus;

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning via zelforganisaties van etnischculturele

Opvoedingsondersteuning via zelforganisaties van etnischculturele Opvoedingsondersteuning via zelforganisaties van etnischculturele minderheden Isabel Van Maele en Macarena Gomez (Internationaal Comité vzw) Annelies Wouters (ANB) 1 Programma Voorstellingsrondje van de

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 FICHE Titel initiatief: Themawerkingen Rom-zigeuners, Opvangbeleid en Sociale Cohesie Initiatiefnemer: Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel vzw, (0433.527.154), Werkhuizenstraat

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Migratie en Onderwijs

Migratie en Onderwijs Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (Minderhedenforum vzw) = samenwerkingsverband van verenigingen van etnisch-culturele minderheden Erkend als belangenorganisatie en officiële gesprekspartner van

Nadere informatie

Stafmedewerker Brusselwerking

Stafmedewerker Brusselwerking Stafmedewerker Brusselwerking Je wil je inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen? Het Minderhedenforum (www.minderhedenforum.be) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen.

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Oproep tot vrijwilligers

Oproep tot vrijwilligers Oproep tot vrijwilligers DoucheFLUX vzw stelt zinvolle activiteiten voor om de armen vooruit te helpen als een werkelijk maatschappelijke partij, om hen een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te

Nadere informatie

Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan?

Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan? Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan? Cliënten van vreemde origine vinden soms moeizaam hun weg naar zorgvoorzieningen en zijn bovendien moeilijk te bereiken. Dit wil niet zeggen dat ze geen

Nadere informatie

Doelstelling 20 jaar GO!

Doelstelling 20 jaar GO! Doelstelling 20 jaar GO! Dit feestjaar wordt aangegrepen om ons net op een zichtbare en feestelijke manier onder de aandacht te brengen en tezelfdertijd te werken aan een zinvol pedagogisch/strategisch

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0291 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog bij jongeren

Nadere informatie

CREATIEVE & MULTIDISCIPLINAIRE ATELIERS

CREATIEVE & MULTIDISCIPLINAIRE ATELIERS PEDAGOGISCH DOSSIER CREATIEVE & MULTIDISCIPLINAIRE ATELIERS Podiumkunste VOORSTELLING Het gezelschap Transe-en-Danse heeft, doorheen de creatie van haar voorstellingen, een bijzondere manier van werken

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Medewerker voor het project POWERCARE (B)XL (m/v)

Medewerker voor het project POWERCARE (B)XL (m/v) VOEM Brussel werft aan: Medewerker voor het project POWERCARE (B)XL (m/v) Beschrijving van het project Powercare (b)xl is: - een samenwerkingsverband rond welzijn tussen 7 etnisch-culturele zelforganisaties

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Multi-Media Club

Naam van de schoolexterne interventie: Multi-Media Club Naam van de : Multi-Media Club 1. Inhoud vd Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Schooljaar 2008-2009, als parallel met Radick, het tijdschrift. Visie Met multimedia-technieken eigen producties ontwikkelen

Nadere informatie

Buiten Gewone Buurt. Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp. Projectoproep

Buiten Gewone Buurt. Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp. Projectoproep Buiten Gewone Buurt Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp Dien een dossier in vóór 12/10/2009 Projectoproep Wil u, samen met andere buurt- of dorpsbewoners, het initiatief nemen om het

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-151217 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR AANVRAAG TOT KANDIDATUUR LID VAN HET ANALYSECOMITE «MATERIALEN ONDER DE LOEP» CONTEXT Wie zijn we? Kleur Bekennen is het programma opvoeden tot wereldburgerschap van de Belgische Staat, uitgevoerd door

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang in en met de buurt

Buitenschoolse opvang in en met de buurt Buitenschoolse opvang in en met de buurt Denktank BKO 05/06/2009 KADER RAPPORT 2002-2003: actieonderzoek XYZ VGC VBJK IBO s Theoretisch kader voor buitenschoolse opvang in grootstad: nest en web 2009:

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1 LOKALE CONTEXT BS Omgevingsanalyse Kinderen en jongeren Partners De BS brengt bij de omgevingsanalyse zowel de noden als kansen van de lokale kinderen en jongeren in kaart: houdt hierbij rekening met de

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Ambassadeursproject 27 mei 2011

Ambassadeursproject 27 mei 2011 Ambassadeursproject 27 mei 2011 Een ambassadeurwerking? Wat is ambassadeurswerking? Verschillende initiatieven in Vlaanderen: - Ambassadeurswerkingen studieloopbaan - Ambassadeurswerkingen rond specifieke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT Het project Roma t Werkt werd uitgeschreven door Odice vzw en de OCMW s van Beveren, Sint- Niklaas en Temse. Het project werd gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fond

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-140924 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action Het programma Erasmus+ is het nieuwe programma van de Europese Commissie. Dit programma loopt van 2014 tot 2020. Door te investeren in onderwijs,

Nadere informatie

Brussel in Dialoog oktober Voornaam & naam lokale coördinator: Organisatie: Adres: Telefoonnummer: Website:

Brussel in Dialoog oktober Voornaam & naam lokale coördinator: Organisatie: Adres: Telefoonnummer:   Website: Brussel in Dialoog 16 22 oktober 2017 Brussel, (datum) Voornaam & naam lokale coördinator: Organisatie: Adres: Telefoonnummer: E-mail: Website: Stelt op /10/2017 om uur een tafel voor op volgende locatie

Nadere informatie

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het pagina 1 De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het Festival van de Diversiteit 22/02/2014 te Brussel Projectoproep

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking!

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Doelstelling: Deze nota heeft als doel om het overleg en de samenwerking op gemeentelijk niveau tussen de lokale dienstencentra en

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Intake bij atlas trefdag NT2

Intake bij atlas trefdag NT2 Intake bij atlas trefdag NT2 Nieuwe organisatie Atlas Bij Atlas, integratie& inburgering Antwerpen kan je terecht voor: inburgeringstrajecten en informatie over Nederlands leren en oefenen ondersteuning

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Informatie Vrijwilligerswerk 1 Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.vtvmiddenholland.nl E-mail info@vtvmiddenholland.nl

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR BIJLAGE Bijlage nr. 1 Verantwoordingsnota lokaal netwerk voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede 2011 Vlaamse Gemeenschapscommissie opgemaakt op: Verantwoordingsnota van

Nadere informatie

Sportdienst in samenwerking met scholen. Genk

Sportdienst in samenwerking met scholen. Genk Sportdienst in samenwerking met scholen Genk De achtergrond 6 op 10 Genkse kinderen kampen met overgewicht. Daarnaast is een groot deel van hen van een andere origine. Deze kinderen krijgen vaak minder

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

BRUSSEL gaat ervoor!

BRUSSEL gaat ervoor! BRUSSEL gaat ervoor! Inspiratienamiddag 20 februari 2014 Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Brussel!? Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: CULTURELE DIVERSITEIT EN INNOVATIE

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: CULTURELE DIVERSITEIT EN INNOVATIE PROJECTOPROEP STEDENFONDS: CULTURELE DIVERSITEIT EN INNOVATIE 1. SITUERING Brussel is met haar ongeveer 200 nationaliteiten een uitgesproken multiculturele wereldstad. Ze blijft bovendien verder internationaliseren

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN

PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN PROJECTOPROEP STEDENFONDS: INNOVERENDE STEDELIJKE NETWERKEN 1. SITUERING Brussel: stadslabo Brussel is een knooppunt van talen en culturen: boeiend, levendig en inspirerend. In Brussel komt alles en iedereen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Inhoud 1. Wat doet Onthaalbureau Inburgering Limburg? 2. VuurWerkt als methode voor perspectiefbepaling

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0539 10-03-2017 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de erkenning en de subsidiëring van regionaal en bijzonder sociaal-cultureel werk Het College,

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw Brussels Smart Cities Diensten van de AVCB-VSGB Corinne François, Directrice 4/12/2014 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

VACATURE Educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.

VACATURE Educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T. VACATURE Educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T. antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie

De Leemwinning. toelichting. Info-avond oktober 2015. Jeugdzorg Emmaüs 1

De Leemwinning. toelichting. Info-avond oktober 2015. Jeugdzorg Emmaüs 1 De Leemwinning toelichting Info-avond oktober 2015 Jeugdzorg Emmaüs 1 Inhoud - Doelgroep - Accenten in de werking - Begeleidingsfasen - Personeel - overzicht - functieomschrijvingen - praktische info -

Nadere informatie

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen,

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, AP 2014-2015/ 01-47 Brussel, 22 mei 2015 Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, Betreft : Interne oproep tot pedagogisch inspecteur van het Nederlandstalig

Nadere informatie

Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad. Een overzicht 27 september 2016

Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad. Een overzicht 27 september 2016 Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad Een overzicht 27 september 2016 Aanleiding Cf. Heterogeen samengestelde samenleving superdiversiteit Twee vaststellingen: Participatie MKKJ lager dan

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid onderwijs opleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: vzw Tracé Brussel

Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid onderwijs opleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: vzw Tracé Brussel Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0494 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid onderwijs opleiding - arbeidsmarkt

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Decoratelier van Kopspel : opdrachten voor de culturele sector

Decoratelier van Kopspel : opdrachten voor de culturele sector Decoratelier van Kopspel : opdrachten voor de culturele sector De 3 peilers van kunstz : 1. Tewerkstellingspool 2. De theaterwerkplaats 3. Vanaf september 2011: oprichting kunstz academie, deeltijdse theateropleiding

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 Naam van de organisatie : Adres : Telefoon : Dit formulier omvat 2 delen:

Nadere informatie

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College waarvoor optreedt Mathieu VOETS, algemeen directeur

Nadere informatie

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2016

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2016 PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2016 PAGINA 1 VAN 5 COLLECTIEVE MOESTUINEN - 2016 Voorstelling projectoproep Deze projectoproep "Collectieve moestuinen" is een

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

BIËNNALE VAN VENETIË VOOR BEELDENDE KUNSTEN 2017 OPEN OPROEP VOOR KUNSTENAARS/CURATOREN

BIËNNALE VAN VENETIË VOOR BEELDENDE KUNSTEN 2017 OPEN OPROEP VOOR KUNSTENAARS/CURATOREN BIËNNALE VAN VENETIË VOOR BEELDENDE KUNSTEN 2017 OPEN OPROEP VOOR KUNSTENAARS/CURATOREN Pagina 1 van 7 OPEN OPROEP Voor de deelname van België aan de Biënnale van Venetië 2017 nodigt de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw Rozendal 5 8000 Brugge Beste wensen voor een gelukkig, gezond en voorspoedig jaar 2015

Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw Rozendal 5 8000 Brugge Beste wensen voor een gelukkig, gezond en voorspoedig jaar 2015 Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw Rozendal 5 8000 Brugge Beste wensen voor een gelukkig, gezond en voorspoedig jaar 2015 Kansen bieden aan (kans)arme personen: - tot ontmoeting en het verwerven van eigenwaarde

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Thuis in de Stad -prijs 2011 20060623-1 Inschrijvingsformulier Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dingt u mee naar

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw.

Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw. Naam van de schoolexterne : Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw. 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Nood aan een intern initiatief voor het opvangen van schooluitvallers

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle Woensdag 29 april 2015 vzw PIN: experimentele opstart leidt

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS)

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS) Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS) Zie website VDAB FUNCTIEOMSCHRIJVING Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair

Nadere informatie

Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties

Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties 30 november Jos Thys Instellingen & Leerlingen Basisonderwijs & Deeltijds Kunstonderwijs Ine Vos CANON Cultuurcel Kunst- en cultuureducatie & beleid Beleidstraject

Nadere informatie

Centrumverantwoordelijke (gemeenschapscentrum De Linde) & regionaal stafmedewerker (regio noord)

Centrumverantwoordelijke (gemeenschapscentrum De Linde) & regionaal stafmedewerker (regio noord) Adjunct van de directeur (niveau A) Centrumverantwoordelijke (gemeenschapscentrum De Linde) & regionaal stafmedewerker (regio noord) Algemene directie Cultuur Jeugd en Sport - entiteit Gemeenschapscentra

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

10 tips voor meer diversiteit in overleg

10 tips voor meer diversiteit in overleg 10 tips voor meer diversiteit in overleg Changemakers: 10 tips voor meer diversiteit in overleg Parlement, gemeenteraad, oudercomité, sportraad ze blinken zelden uit in diversiteit. Nochtans is onze samenleving

Nadere informatie