BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA"

Transcriptie

1 BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA Bijlage nr. 1 Projectfiches INITIATIEFNEMER: ALBA vzw SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Engagement Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering binnen een prioritair aandachtsdomein: Doelstellingen van het Doelgroep(en) van het Territoriale afbakening: Duur van het Beoogde concrete resultaten: Chronologisch 1 Alba is actief in het brede werkveld van de jeugdzorg. De vzw werkt naar aanleiding van situaties waarin jongeren of jongvolwassenen in een vertrouwensbreuk of conflict zijn terechtgekomen met zichzelf, met hun omgeving of met de maatschappelijke norm. Alba werkt in en tussen maatschappelijke kaders zoals justitie, onderwijs en hulpverlening. Alba is werkgever van de diensten herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA) in de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Leuven. Daarnaast organiseert Alba staptochten en werkprojecten van Oikoten, een time-out project (Tool) voor jeugdzorgvoorzieningen uit Vlaams-Brabant en Brussel en een vrijetijdsproject in Brussel (Actief!, voor jongeren tussen 12 en 18 jaar). Via het project Engagement wil de vzw een trajectbegeleiding bieden die de jongeren op een laagdrempelige manier benadert en hen ondersteunt en opvolgt om actief te participeren in de samenleving. Vanuit een brede benadering van vrije tijd en vanuit de vragen en noden van de jongeren wil Alba inzetten op zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren (met inbegrip van vakantie- of weekendwerk). De werkprincipes die ze vooropstellen zijn: het eigen engagement en de zelfwerkzaamheid van de jongeren, het belang van vrijwillige keuzes, het vraaggericht werken en het werken op maat. Met de jongere wordt vanuit Alba na een kennismakingsgesprek een engagementsverklaring gesloten waarin de afspraken tussen begeleider en jongere inzake de begeleiding worden opgenomen. Daarna wordt de begeleiding opgestart en permanent geëvalueerd. Alba wil tijdens het projectjaar ook interviews met de jongeren bundelen in een boekje en een blog oprichten. Tevens wil de organisatie via het project graag een fonds oprichten om jongeren die zich wensen te engageren naar zichzelf en hun omgeving te ondersteunen. Bevorderen van participatie van jongeren met een migratieachtergrond aan de samenleving en het stimuleren van interculturele dialoog tussen jongeren. Alba wil een geïsoleerde groep jongeren terug deel laten uitmaken van de samenleving, hen via hun participatie laten uitbreken uit hun eigen beperkte groep. - Jongeren die geïsoleerd raken terug laten deelnemen in het dagelijkse leven - Het zelfbeeld van de jongeren veranderen en verbeteren - Jongeren laten proeven van engagement en wat het voor hen en anderen kan betekenen: actieve participatie staat centraal. Brusselse jongeren (jongens en meisjes) die een verschillende culturele, religieuze, sociale, economische en geografische achtergrond hebben. Meer concreet betreft het vaak jongeren die verwezen worden door de jeugdrechtbank of een organisatie verbonden aan de jeugdzorg of integrale jeugdhulp; jongeren bij wie de thuis- en schoolsituatie moeilijk is en terecht komen in time-out en leerrecht projecten, minderjarige asielzoekers. Er wordt vooral gefocust op 15, 16 en 17-jarigen. De jongeren zijn afkomstig uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (of zijn verbonden aan een instelling/voorziening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bijv. Minor Ndako, Boykot). Uit ervaring is geweten dat de meeste jongeren die zich zullen aanmelden uit armere buurten komen. 1 jaar - begeleiding van een 30-tal jongeren op jaarbasis - boekje met interviews met de jongeren - blog op internet waarop het parcours van een aantal jongeren wordt gepubliceerd VOORBEREIDING:

2 stappenplan: Evaluatie: Samenwerkingsverbanden: Andere overheden of subsidiekanalen specifiek voor het Gevraagd bedrag 2012: Motivatie van het bedrag: - in het kader van het project Actief waren er reeds contacten met toeleiders en werden jongeren begeleid; - intern overleg in functie van permanente bijsturing - onderzoeken van uitbreiding van de samenwerking met o.a. werkgeversorganisaties, Nederlandstalige scholen in beroeps- en technisch onderwijs - onderzoeken van mogelijkheid om een fonds op te richten voor de jongeren. UITVOERING: - Fase 1: uitwerken van de conceptnota van het project Engagement en beginnen contacten leggen met organisaties. Voor 1 februari Fase 2: opstart begeleidingen van de jongeren vanaf februari Fase 3: tijdens de eerste drie maanden van het meer contacten en samenwerking zoeken om het project stevig te verankeren (o.a. voorstelling project aan Minor N Dako, Leerrecht Brussel, Boy-Kot, scholen, ). - Fase 4: in maart 2012: een stuurgroep oprichten die het project volgt en advies geeft. - Fase 5: begin mei 2012: eerste interne evaluatie van het project. Waar nodig zullen bijsturingen komen. - Fase 6: een aantal eerste interviews uitvoeren met jongeren die in begeleiding zitten of bij wie de begeleiding is afgelopen. - Fase 7: begin september 2012: evaluatie van het project via de stuurgroep. evenals een evaluatie moment van de samenwerking met de werkgevers en andere instanties die zich willen inzetten om de participatie van de jongeren te verhogen. - Fase 8: in oktober 2012: werken aan het tussentijds rapport voor de VGC - Fase 9: in november 2012: werken aan de publicatie met interviews en achtergrondinformatie over het project en de situatie in Brussel voor de jongeren - Fase 10: derde week december 2012: een grondig evaluatiemoment intern binnen Alba. - Fase 11: januari 2013: werken aan het rapport voor de VGC en afsluiting van het project Engagement Evaluatie op organisatieniveau en op niveau van de stuurgroep. Een eerste evaluatie zal plaats vinden begin september Een tweede evaluatie als het tussentijds verslag moet bezorgd worden aan de VGC in oktober De finale evaluatie van de resultaten en het product zal in januari 2013 plaats vinden. Deze evaluatie zal gebeuren op verschillende niveaus om een degelijke en volledige evaluatie te bekomen. Volgende samenwerkingsverbanden worden vermeld in functie van toeleiding van jongeren naar het aanbod van Alba vzw in het kader van het project Engagement: Leerrecht Brussel Boy-Kot (Tonuso vzw) Minor N Dako vzw Met deze partners werd reeds samengewerkt in het kader van het project Actief! Elders in het dossier wordt eveneens melding gemaakt van de sociale dienst van de jeugdrechtbank (als toeleidingskanaal) en samenwerking met JES (stuurgroep). Eveneens wordt gewezen op de wens om bij aanvang van het project het samenwerkingsnetwerk nog te verbreden (o.a. werkgeversorganisaties, Nederlandstalige scholen in beroeps- en technisch onderwijs). Geen Personeel: EUR voor een 1 halftijdse medewerker met 3 jaar anciënniteit, barema: MV1 van het PC319 Werking: EUR voor vervoerskosten, promotiekosten, communicatie, secretariaatskosten, huishouding, extern gebruik van lokalen, representatie, aankoop en uitwerking methodieken Totaal: EUR 2

3 INITIATIEFNEMER: Almanar SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Vrouwen in actie! Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering binnen een prioritair aandachtsdomein: Doelstellingen van het Doelgroep(en) van het 3 Almanar vzw is een vrouwenorganisatie uit Vorst. De vzw overkoepelt dames uit verschillende culturen en wil werken aan empowerment van deze dames. Ze organiseren verschillende activiteiten. In de toekomst willen ze ook meer en meer vormingen organiseren rond burgerzin, rond de samenleving, rond gezondheid,... De vzw heeft ongeveer 35 à 45 leden van verschillende leeftijd en werkt zowel met eerste als tweede en derde generatie vrouwen van allochtone origine. Thema van het project is sociale cohesie en burgerzin. Dit is geen gemakkelijke keuze want in de wijk zijn er verschillende culturen, religies en diensten en ze moeten meer samenwerken. Om aan sociale cohesie te komen moet er ook voldoende burgerzin zijn. Ze gaan met de vrouwen dan ook werken rond de verschillende vormen van burgerschap, democratie en het belang van het spelen van een actieve rol in de wijk waar de vrouwen wonen. Het project heeft 3 fases: fase 1: het theoretische deel fase 2: Na de vormingen gaan de deelnemers op pad in de wijk, maken ze kennis met alle diensten, verenigingen, gaan ze naar een gemeenteraad,. fase 3: Eindproduct: een wijkkrant, ruim verspreid en bekend gemaakt op een wijkfeest. Ontwikkelen van experimentele initiatieven met het oog op een versterking van de sociale cohesie op wijkniveau. Solidariteit en sociale cohesie in de wijk creëren: tussen bewoners, verenigingen, diensten,. Vormingen organiseren, zowel theoretisch als praktisch om de vrouwen actiever te laten deelnemen aan de maatschappij. Het actief burgerschap van de deelnemende vrouwen vergroten. Zelfvertrouwen en zelfstandigheid van de vrouwen vergroten. Het samenleven in respect voor elkaar bevorderen Deze doelstellingen rijmen met de algemene doelstellingen van de vzw. Toch is het een specifiek project dat zich op Vorst focust. Fase 2 en 3 diepen de basiswerking verder uit en zetten een stap verder in het contact met andere verenigingen in de wijk. De doelgroep zijn vrouwen afkomstig uit verschillende culturen. Met dit project wil de vzw ook de twee groepen vrouwen die ze bereiken (eerste generatie en jongere vrouwen) samenbrengen aangezien het leven en welzijn in de wijk zowel voor jong als oud van groot belang is. Vorst 1 jaar Territoriale afbakening: Duur van het Beoogde concrete Groep vrouwen verzamelen die zich actief inzetten voor de wijk resultaten: Groep vrouwen die contacten leggen met andere instanties, diensten en verenigingen in de wijk Aanbieden van een vormingenreeks rond communicatie, netwerken en onderhandelen, rond politieke participatie,.. Ontwikkelen van een wijkkrant door en voor vrouwen uit etnisch-culturele minderheden. Doorheen het project willen we minstens 3 keer een wijkkrant verspreid hebben in kader van het project, maar afhankelijk van de draagkracht van de deelnemende vrouwen kan deze doelstelling nog bijgestuurd worden. Eventueel één grote krant na afloop van het project. Chronologisch Vergadering met vrouwen om over het project te spreken

4 stappenplan: Contact met partners, verenigingen, gemeente Zoeken van zalen, mogelijkheden, prijs Zodra het project goedkeuring heeft van de VGC moet de educatief medewerkster zich ten volle inzetten om de contacten in de gemeente Vorst nog ruimer te maken. De vzw moet partners vinden voor het project en de vrouwen moeten tevens warm gemaakt worden voor het project. 2 luiken: Trainende luik: de dames trainen in communicatie en onderhandelen door allerlei vormingen Actie luik: de vrouwen gaan aan de slag in hun wijk in Vorst, werken aan een wijkkrant Februari 2012: start maandelijkse activiteiten Maart 2012: maandelijkse bijeenkomst -> thema vorming rond onderhandeling April 2012: maandelijkse bijeenkomst -> thema vorming rond burgerschap en democratie Mei 2012: maandelijkse bijeenkomst en uitstappen naar handelaars, scholen, klinieken en mensen in de buurt Juni 2012: maandelijkse bijeenkomst en uistappen naar radio, tv, kranten Juli en augustus 2012: vakantie September 2012: maandelijkse bijeenkomst -> opzetten van een workshop schrijven Oktober 2012: maandelijkse bijeenkomst -> vorming rond communicatiechnieken November 2012: afwerken van de wijkkrant December 2012: voorbereiding slotactiviteit Januari 2013: slotactiviteit, publicatie krant, officiële afgifte, verspreiding van kranten Evaluatie: Met de stuurgroep ( FMDO, Citizenne en andere partners) in samenwerking met de stuurgroep van de vrouwen van het project. Op het einde van elke activiteit zal de vzw een kleine evaluatie met deelnemers doen. Tijdens de stuurgroep met de partners wordt dit alles dan nog uitgebreid besproken. Na iedere activiteit doet men een evaluatie met de deelnemers. Op de stuurgroep wordt het project ook geëvalueerd en in het midden en eind van het project zal er een grote evaluatie zijn. Het is belangrijk dat er steeds ruimte is om het project inhoudelijk aan te passen aan de noden en de behoeftes van de deelnemers. Samenwerkingsverbanden: Citizenne: vormingen en workshops organiseren rond communicatie, samenleving, participatie Gemeente Vorst: vormingen en workshops organiseren rond politiek en burgerzin FMDO: praktische en inhoudelijke ondersteuning, tevens financiële ondersteuning (bijpassing loonkost en werkingsmiddelen) Hiwar vzw: vormingen en workshops rond communicatie (krant, tv, reportage ) Andere overheden of Geen subsidiekanalen specifiek voor het Gevraagd bedrag 2012: Werking: Eur -> internet, telefoon, secretariaatskosten, aankoop klein Motivatie van het bedrag: materiaal, documentatie, verzekeringen, vergoeding voor vrijwilligers, prestaties door derden, transport, animatie en diverse kosten De vzw heeft heel veel ideeën en projecten maar aangezien zij geen structurele werkingsmiddelen hebben is het zeer moeilijk om deze ideeën te realiseren. Ze denken echter dat hun activiteiten en projecten een echte meerwaarde kunnen bieden aan de multiculturele samenleving in Brussel. INITIATIEFNEMER: Arthis, het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Van immigrant tot middenstand Aard van de 4 Arthis vzw het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, is een erkende partner van de

5 initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering binnen een prioritair aandachtsdomein: Doelstellingen van het Doelgroep(en) van het Territoriale afbakening: Duur van het Beoogde concrete resultaten: 5 Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Stad Brussel (dienst Gelijkheid van Kansen), de Koning Boudewijnstichting. Het zwaartepunt van de activiteiten situeert zich in Brussel. Arthis wil in de eerste plaats meehelpen aan een succesvolle integratie van de Roemeenstalige minderheden. Arthis werkt al enkele jaren rond het samenbrengen van de generaties. Arthis wil een trajectbegeleiding opzetten voor de vorming, toeleiding naar werk, en advisering van werkzoekenden uit Roemenië en Bulgarije. De enige echt werkbare uitweg hiervoor, is om zich zelfstandig te vestigen in een knelpuntberoep. Concreter wil de vzw samen met Syntra een groot aantal beroepsopleidingen voor zelfstandigen organiseren, met simultane vertaling naar het Roemeens. Hiernaast wil Arthis ook helpen in de zoektocht en toeleiding naar werk, de omkadering met juridisch en administratief advies, individueel, via collectieve infosessies, en via het in contact brengen met derde partners. Hiervoor willen ze minstens één job-event opzetten, specifiek rond deze doelgroep. Experiment voorportaal met een traject naar verschillende reguliere instanties. Een voorportaalfunctie uitbouwen rond de thematiek van de trajectbegeleiding van Roemeense zelfstandigen. Vorig jaar werkte Arthis reeds samen met Work-Up maar bleek dat slechts een klein deel van hun publiek hiermee gediend was. Een ander zéér belangrijk punt is dat er onder deze Roemenen en Bulgaren, die eventueel in een zelfstandige activiteit geïnteresseerd kunnen zijn, ook Roma zijn. Dit project wil een trajectbegeleiding bieden voor de weg naar succesvol zelfstandig ondernemen. Arthis wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Roemeenstalige immigranten, met een nadruk op nieuwkomers, hun weg vinden naar het Nederlandstalige opleidingsaanbod voor zelfstandigen. Arthis hoopt docenten, tolken en bestuur van Syntra vertrouwder te maken met de Roemeenstalige minderheid en haar situatie, zodat de aansluiting bij deze doelgroep in de toekomst nog vlotter verloopt. Arthis wil in samenspraak met de leraren van Syntra specifieke conversatietafels organiseren, rond de woordenschat die eigen is aan elke professionele cursus. Vervolgens wil Arthis ook een aantal conferenties en ontmoetingen organiseren, waarin cursisten, zelfstandigen en verschillende betrokken partners mekaar kunnen ontmoeten op een informele manier. Als kroon op het werk zou Arthis een job- en opleidingsbeurs willen organiseren, specifiek gericht naar Roemeense en Bulgaarse zelfstandigen en werkzoekenden waarop zo veel mogelijk partners aanwezig zijn die te maken hebben met opleiding en tewerkstelling van Roemenen en Bulgaren. Arthis wil er eveneens de diensten van Vlaanderen en de Franse Gemeenschap uitnodigen die instaan voor het gelijkschakelen van diploma s, de gewestelijke ministeries van Werk, die de knelpuntberoepen regelen, en zelfs het Roemeense ministerie van Werk, voor diegenen die in België werken met een Roemeens contract. Deze doelstellingen sluiten aan bij de globale emanicipatorische werking van Arthis. De voornaamste doelgroep van het project zijn Roemeenstalige nieuwkomers uit Roemenië en de omringende landen (Moldavië, de Oekraïne, ) en bij uitbreiding Bulgaren voor wie dezelfde socio-economische situatie geldt. Deze doelgroepen omvatten een niet onbelangrijke proportie aan Roma voor wie men het project als een kans tot emancipatie en integratie beschouwt. Daarnaast richt het project zich ook op verschillende institutionele socio-economische partners die men wil informeren en bewustmaken rond de problematiek. De realisatie van het project zelf is grotendeels gelegen in Brussel, in de lokalen van Arthis en Syntra. Sommige beroepscursussen zullen wellicht in Ukkel gegeven worden. Het publiek dat Arthis wil bereiken en de organisaties die ze willen sensibiliseren, bevinden zich echter tot ver buiten Brussel, eigenlijk zelfs tot in Roemenië. 2 jaar Arthis wil samen met Syntra voorzien in minstens 4 beroepscursussen mét simultane vertaling naar het Roemeens. In de komende 2 jaar mikt Arthis op min. 150 inschrijvingen van Roemeenstalige personen voor cursussen bij Syntra, waarvan er minstens 85% met succes afstuderen als zelfstandige. Arthis wil een wekelijkse conversatietafel Nederlands organiseren rond een specifieke professionele woordenschat en daarmee jaarlijks een 50-tal personen bereiken. Arthis wil ten minste 5 infosessies organiseren rond het statuut, rechten en plichten van zelfstandigen, in samenwerking met professionele of semi-professionele partners zoals Unizo. Eveneens willen ze tenminste twee informele ontmoetingsmomenten organiseren. Tenslotte wil Arthis een job- en opleidingsbeurs organiseren voor

6 Chronologisch stappenplan: Evaluatie: Samenwerkingsverbanden: Andere overheden of subsidiekanalen specifiek voor het Gevraagd bedrag 2012: Motivatie van het bedrag: Roemeense en Bulgaarse werkzoekenden en zelfstandigen. VOORBEREIDING: Arthis heeft sinds enkele jaren een goed contact met Syntra, en er is reeds uitvoerig geëxperimenteerd met het geven van cursussen met vertolking. Ook met Unizo werken ze al een tijdje samen, om te proberen de meest prangende vragen en problemen van zelfstandigen te beantwoorden. Arthis zal in de maand januari contact opnemen met de directe partners in het project om de concrete kalender van het project vast te leggen, de aard van nieuwe opleidingen en infosessies, en de consequenties van het niet-bijwonen van de lessen Nederlands te bespreken. In deze periode zal een nieuwe medewerker eveneens zoveel mogelijk professionele en institutionele partners contacteren, om een goede basis te leggen voor een intensievere en efficiëntere samenwerking met hen en doorverwijsfunctie. UITVOERING: Januari 2012: partnervergadering 1) Februari 2012 : Bekendmaking van het project aan het brede publiek en de partners, permanent contact met werkgelegenheidsorganisaties, en beschikbaarheid als tolk, begin inschrijvingen cursussenreeks Syntra. 2) Maart 2012 : Verspreiding publiciteit, start van nieuwe lessenreeks, contact opnemen met tolken Syntra, partnervergadering 3) Vanaf maart 2012 tot. : inschrijvingen nieuwe lessenreeksen, opvolgen bestaande lessen, continu opvolgen en ev. sanctioneren 4) April 2012 tot : uitwerking en bijschaven van diverse lexicons in functie van de verschillende beroepscursussen, start van de infosessies voor zelfstandigen, eerste contacten leggen voor organisatie jobbeurs 5) Mei 2012: reservatie zaal jobbeurs 6) Juni 2012: partnervergadering 7) Oktober 2012: partnervergadering 8) September 2012: Jobbeurs voor Roemenen en Bulgaren met o.a.: debatten/conferenties voor zelfstandigen, privésector en socio-economische instellingen, hulp met het maken van CV s, panelgesprek met succesrijke Roemeense, Bulgaarse en Belgische ondernemers. 9) Januari 2013: partnervergadering 10) April 2013: partnervergadering 11) September 2013: partnervergadering 12) December 2013: partnervergadering 13) Januari 2014: debat/conferentie Arthis zal in nauw contact met hun publiek permanent een luisterend oor bieden aan de verhalen van zowel cursisten als zelfstandigen. In functie daarvan, zullen ze, samen met Syntra & Unizo, besluiten waar de gevolgde methode bijgestuurd dient te worden. Samen met de werkgroep zullen ze erop toezien dat de verschillende vooropgestelde kwantitatieve resultaten worden bereikt. Ook de partners Syntra & Unizo, en de verschillende professionele en institutionele partners uit de socio-economische en privésector zullen Arthis helpen om het subjectieve succes van het project te evalueren, niet alleen naar het Roemeense en Bulgaarse doelpubliek toe, maar ook naar henzelf, met betrekking tot hun eigen capaciteit om doelgericht deze groepen te helpen. Syntra Brussel: coördineren opleidingsaanbod, voorziening in tolken, verbetering communicatie tolk-docent-cursisten Unizo: organisatie van infosessies voor zelfstandigen, met simultane vertaling, over thema s waarvan men weet dat er algemene interesse in is. Work-Up: coördinatie van de inspanningen en samenwerking rond thematiek waar mogelijk Geen Personeel: EUR -> Voltijdse medewerker als verantwoordelijke voor de organisatie, opvolging en evaluatie van het tweejarenproject Werking: EUR -> publiciteit, communicatie, honoraria, omkadering en aankleding bijeenkomsten, huur zalen, kosten onderhoud en decoratie Totaal: EUR 6

7 INITIATIEFNEMER: Association of Nigerians in Belgium SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Suru-Lere Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering binnen een prioritair aandachtsdomein: Doelstellingen van het Association of Nigerians in Belgium is een etnisch-culturele vereniging van Engelssprekende Afrikanen met volgende doelstellingen: - Informatie en vorming, organiseren van Socio-culturele activiteiten, sport; - Sensibilisering van eigen leden rond specifieke thema s; - Doorverwijsfunctie; - Ondersteunen van leden bij sociale en administratieve aangelegenheden; - Ondersteuning bieden aan Nigeriaanse culturele organisaties. De organisatie neemt deel aan Interaction with Flanders, een samenwerkingsverband met een aantal organisaties in Vlaanderen rond culturele uitwisseling en ontwikkelde in het verleden onder andere het Kesiena project rond doorstroming van zwart- Afrikaanse kinderen naar het hoger onderwijs in Brussel en Vlaanderen. Met dit project wil ANB hun achterban informeren over en laten kennismaken met het bestaande hulpverleningsaanbod en dit rond 3 thema's die heel gevoelig liggen binnen de Afrikaanse gemeenschap en waarvoor adequate hulpverlening noodzakelijk is: - gezins-en partnergeweld - opvoedings- en gedragsproblemen - slachtoffers van mensenhandel Het vereist een intensieve begeleiding van individuen en groepen van mensen en zal cruciaal zijn voor een geslaagde toeleiding van hun achterban. Anderzijds willen ze ook de reguliere hulpverleningsdiensten sensibiliseren en informeren over het werken met doelgroepen die ze tot nu toe weinig bereiken, of waar hulpverleners vaak met vragen blijven zitten mbt het beter toegankelijk maken van het aanbod. Tenslotte willen ze door deze activiteiten ook de bovenvermelde thema's bespreekbaar maken binnen de gemeenschap. Experiment voorportaal met een traject naar verschillende reguliere instanties Het project beoogt de doorverwijzing en toeleiding van de achterban naar reguliere diensten die werken rond HULPVERLENING. Binnen de Afrikaanse gemeenschap wordt er nog heel vaak geprobeerd problemen intern op te lossen. De bestaande hulpverlening wordt niet ingeschakeld. Als er toch beroep wordt gedaan op de bestaande hulpverleningsdiensten zijn de problemen vaak al zo ver gevorderd dat de hulpverlening heel moeilijk verloopt. Om in de toekomst escalatie van dergelijke problemen te vermijden is niet alleen kennis nodig van bestaande (gedrags)problemen en kennis van het aanbod van de bestaande diensten maar ook het doorbreken van taboes & bespreekbaarheid ervan binnen de gemeenschap zal cruciaal zijn. Het bestaande hulpverleningsaanbod bespreekbaar maken binnen de Afrikaanse gemeenschap. Leden van de Afrikaanse gemeenschap informeren over en laten kennismaken met het aanbod van reguliere hulpverleningsinstanties. Leden van de Afrikaanse gemeenschap doorverwijzen en toeleiden naar het aanbod van reguliere hulpverleningsinstanties. Knelpunten in kaart brengen en aanbevelingen doen naar een gerichtere en 7

8 Doelgroep(en) van het Territoriale afbakening: Duur van het Beoogde concrete resultaten: Chronologisch stappenplan: cultuursensitieve aanpak. Leden van de Afrikaanse gemeenschap in Brussel. Reguliere hulpverleningsinstanties die een aanbod hebben rond gezinsgeweld, opvoedings-en gedragsproblemen en slachtoffers van mensenhandel, en instanties en/of individuen die expertise hebben opgebouwd rond deze materie en geïnteresseerd zijn om dit project mee te ondersteunen. Verschillende gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit zal voornamelijk afhankelijk zijn van de ligging van de reguliere diensten en de vergaderplaatsen van de verenigingen die aan dit project meewerken. 2 jaar Een aantal gevoelige thema s zijn bespreekbaar; Gebruik maken van de reguliere hulpverlening; Empoweren van leden van de Afrikaanse gemeenschap; Toeleiden van leden van de Afrikaanse gemeenschap naar het reguliere hulpverleningsaanbod; Hulpverleningsinstanties tools aanreiken waardoor ze in de toekomst hun hulpverlening beter kunnen afstemmen op de gevoeligheden binnen de Afrikaanse gemeenschap; Bestaande drempels voor beide partijen zijn in kaart gebracht en er wordt indien relevant een nieuwe methodiek voorgesteld. VOORBEREIDING: Overleg binnen de eigen vereniging en een aantal sleutelfiguren binnen FAAB. Eerste partnercontacten met Integrale jeugdhulp; Nederlandstalige Vrouwenraad vzw, Pagasa en CAW Mozaïek. Informeren van de doelgroep: zowel de eigen achterban als de reguliere hulpverleningsinstanties die partner zijn in dit project. UITVOERING: Fase 1: voorbereiding: november - januari 2012; Fase 2 : kennismaking: februari april 2012; Fase 3 : Groepsmomenten: April t/m december 2012; Fase 4 : Kennismaking met reguliere instanties: september 2012 december2012; Fase 5 : evaluatie 1 ste projectjaar - voorbereiding jaar 2: januari 2013; Fase 6 : verdere kennismaking reguliere instanties en toeleidingen: februari oktober 2013; Fase 7 : Evaluatie en afsluiting : november december Evaluatie: Samenwerkingsverbanden: 8 Met de partners die deel uitmaken van de stuurgroep, verenigingen, individuen en partners die via activiteiten en bezoeken betrokken werden bij het project. 9 maanden na start van het project, 3 maanden na het eerste projectjaar en 3 maanden na het tweede projectjaar. Evaluatie zal gebeuren op basis van - gesprekken met sleutelfiguren van de betrokken verenigingen - bevindingen van de deelnemers aan activiteiten - evaluatiemoment met leden van de stuurgroep, en andere deelnemers (individuen, verenigingen, diensten) om de verwachtingen en vooropgestelde resultaten te vergelijken met de gerealiseerde resultaten Integrale Jeugdhulp: deelname aan de stuurgroep, dialoog met de doelgroep, opzetten van gezamenlijke activiteiten en bezoeken aan relevante diensten, delen van expertise. Nederlandstalige Vrouwenraad: deelname aan de stuurgroep, delen van expertise, hulp en ondersteuning bij ontwikkelen van nieuwe methodieken. Pag-Asa: indien toezegging & in samenspraak met Pag-Asa: deelname aan de stuurgroep, dialoog met de doelgroep, opzetten van gezamenlijke activiteiten, delen van expertise. CAW Mozaiek: indien toezegging & in samenspraak met CAW: deelname aan de stuurgroep, dialoog met de doelgroep, opzetten van gezamenlijke activiteiten en bezoeken aan relevante diensten, delen van expertise. FAAB: deelname aan de stuurgroep, aanbrengen van sleutelfiguren van de verschillende gemeenschappen, ondersteuning bij geplande activiteiten. vzw Otumunwanyi Igbo Vrouwenvereniging: deelname aan de stuurgroep, aanbrengen van sleutelfiguren, ondersteuning bij geplande activiteiten.

9 Andere overheden of subsidiekanalen specifiek voor het Gevraagd bedrag 2012: Motivatie van het bedrag: Geen Personeel: EUR -> 1 VTE stafmedewerker. Werking: EUR -> administratie, vervoer, promotie activiteiten, materiaal voor activiteiten, huur zalen, communicatie, vergoeding voor partnerorganisaties. Totaal: EUR. Het personeelslid dient de gemeenschap in contact te brengen met een aantal reguliere instanties die voornamelijk rond hulpverlening werken. Binnen de Afrikaanse gemeenschap wordt er immers vaak geprobeerd om problemen intern op te lossen en mensen staan nog vaak wantrouwig ten aanzien van deze diensten. Om dit project te kunnen realiseren vraagt de vzw een voltijdse projectmedewerker en dekking van zijn/haar werkings-en infrastructuur-kosten nodig. Het personeelslid zal ondersteund worden door de stuurgroep en de vrijwilligers van de vereniging. INITIATIEFNEMER: Bambou Vert SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Intercultureel Lokaal Dienstencentrum / Toeleiding naar onthaalpunten Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering binnen een prioritair aandachtsdomein: Doelstellingen van het Doelgroep(en) van het Territoriale afbakening: 9 De vzw Bambou Vert zet zich in voor de emancipatie van de vrouw door het aanmoedigen van multiculturele en intergenerationele ontmoetingen gekaderd in de strijd tegen armoede en eenzaamheid. Men tracht de vrouwen via allerlei emanciperende activiteiten te versterken en hun integratie in de Belgische samenleving te bevorderen. Via het voorliggende initiatief wil men de toegankelijkheid van de te ontwikkelen onthaalpunten in de lokale dienstencentra verhogen voor mensen met een migratieachtergrond. Het doel is om op langere termijn te komen tot interculturele lokale dienstencentra. Door de intensieve samenwerking tussen allochtone en autochtone Brusselaars gaat de sociale cohesie en het samenleven tussen de verschillende bevolkingsgroepen erop vooruit. Dit experiment moet leiden tot positieve gevolgen voor alle betrokken partijen: de dienstencentra, de zelforganisaties en de Brusselaars met een migratieachtergrond. Het initiatief betreft concreet de organisatie van volgende parallelle interculturele activiteiten: - intercultureel participatief theater, uitgewerkt door Fora vzw en Tiyatroya vzw; - intercultureel participatieve journalistiek, getrokken door Jambo vzw; - een intercultureel participatief modehuis, uitgewerkt door Bambou Vert vzw; - verschillende tentoonstellingen inter-impact, getrokken door Europa Salama vzw. In de eindfase van het project uni-lôte worden de opgedane ervaringen gebundeld en ontsloten voor derden via een website, die op termijn kan uitgroeien tot een expertisecentrum. Experiment voorportaal met een traject naar verschillende reguliere instanties en rond volgende thema s: racisme, wonen in Brussel, thuiszorg allochtone ouderen, interculturaliteit, andere talen, animatie, cultuurempathisch werken, eerstelijnshulp. Het streven naar een gelijkwaardige toegang tot de dienstverlening voor alle zorgbehoevenden en dit met een zo laag mogelijke drempel. Het uitbreiden van het cliëntenbestand van de lokale dienstencentra naar een groter en meer divers publiek, met de nadruk op allochtone senioren. Gezamenlijke activiteiten organiseren en de infrastructuur openstellen voor zelforganisaties om zo een duurzame samen- en wisselwerking tot stand te brengen. Kleine zelforganisaties van verschillende achtergrond en hun achterban met de nadruk op allochtone senioren. Het huidige cliënteel van het Anker en de andere LDC: senioren, allochtonen, mensen zonder papieren, daklozen Brussel en Sint-Agatha-Berchem. In een later stadium: verspreiden over het hele gewest.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2014 2015

Voortgangsrapport 2014 2015 Citizenne maakt leren plezant Voortgangsrapport 2014 2015 Vormingplus Citizenne vzw - Steenkoolkaai 9, 1000 Brussel - 02/2030800 - www.citizenne.be - info@citizenne.be INLEIDING 2014 was een indrukwekkend

Nadere informatie

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 de AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 (samen)werken met allochtone verenigingen Ervaringen uit het project Ondersteuning van allochtone wijkverenigingen van het Antwerps minderhedencentrum de8 en de Federatie

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

bon jaarverslag 2013

bon jaarverslag 2013 bon jaarverslag 2013 1 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2013 is online terug te vinden via www.bonjaarverslag.be.

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Vangoidtsenhoven Bert. Eindwerk voorgelegd voor het behalen van de graad van licentiaat in de sociaalculturele. Academiejaar 2004-2005

Vangoidtsenhoven Bert. Eindwerk voorgelegd voor het behalen van de graad van licentiaat in de sociaalculturele. Academiejaar 2004-2005 Exploratief onderzoek naar de bijdrage die het jeugdwerk kan leveren tot het toegankelijker maken van de jeugdhulpverlening binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eindwerk in de Sociale en Culturele

Nadere informatie

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-1/40 BE Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-2/40 Inhoudsopgave. A. Algemene visie en doelstellingen B. Algemeen kader C. Definitie D. Roma

Nadere informatie

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 driemaandelijks tijdschrift afgiftekantoor:

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Ingediend door de heer Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands

Nadere informatie

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 1 2 INHOUDSTAFEL JP 2010 Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Overzicht... 7 Strategische acties en personeelskader in 2010... 9 Bestuurlijke organisatie... 12 Hoofdstuk II Inhoudelijk

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie