VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORSTEL AB AGENDAPUNT :"

Transcriptie

1 VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet MT VERGADERING D.D. : 17 december 2013 NUMMER : WM/MIW/HG/8034 OPSTELLER : J.M.U. Geerse, FUNCTIE : Beleidsadviseur waterketen VERGADERING MT D.D. : -- VERGADERING DB D.D. : 19 november 2013 ( 7948) OPGESTELD D.D. : 22 oktober 2013 CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) ONDERWERP Bijdrage vervroegde vervanging riolering. SAMENVATTING In het verleden heeft het toenmalige Zuiveringsschap Drenthe, rechtsvoorganger van het waterschap Reest en Wieden, rioolwaterpersleidingen aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. Dit is gebeurd om duur leidingwerk in de bebouwde kom te vermijden. Later is gebleken dat dit hierdoor mogelijk meer aantasting van betonnen rioolbuizen en putten kan ontstaan. De aantasting kan er toe leiden dat de voor het einde van hun normale levensduur moeten worden vervangen. Daarom is in 1992 door het Algemeen Bestuur van het voormalig Zuiveringsschap Drenthe een bijdrageregeling vastgesteld voor vervroegde vervanging van rioleringen als gevolg van aantasting door lozingen van rioolpersleidingen. Op 17 mei 2013 is er vanuit de gemeente Hoogeveen kenbaar gemaakt dat er om deze reden op drie locaties herstelplannen voor de riolering. Op deze locaties sluiten persleidingen van het waterschap door middel van invoerpunten aan op de gemeentelijke riolering. Hierdoor is er meer aantasting ontstaan aan de riolering en is de gemiddelde verwachte levensduur van 60 jaar niet gehaald. Conform de bijdrageregeling met het Zuiveringsschap Drenthe is het waterschap Reest en Wieden daarom verantwoordelijk is voor een deel van de herstelkosten. Het voorziene onderhoud betreft relining met kunststof en op één locatie is het inprikpunt inmiddels gewijzigd. Daarom kan in de toekomst op deze locaties geen herhaling optreden van vervroegde reparatie vanwege aantasting op deze locaties. Het waterschap zal daarom in overleg treden over de regeling naar de toekomst toe. Ook worden daarbij de overige lozingspunten beschouwd. Doel is om zoveel mogelijk aantasting te voorkomen. EXTRA INFORMATIE -- ADVIES Krediet beschikbaar te stellen voor de bijdrage aan het voortijdige herstel van de riolering op drie inprikpunten van het waterschap in de gemeente Hoogeveen. bms

2 Pagina 2 van 6 BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN EN EFFECT VOOR REEST EN WIEDEN Bestuurlijke basis en draagvlak: o In 1992 is door het Algemeen Bestuur van het voormalige Zuiveringsschap Drenthe (huidige waterschap Reest en Wieden) en de gemeente Hoogeveen de Bijdrageregeling vervroegde vervanging riolering vastgesteld. De alternatieven die zijn overwogen om anders te besluiten: o Enig alternatief is het niet naleven van de afgesloten regeling. Dit komt echter niet ten goede van de samenwerking met de gemeente Hoogeveen en past ook niet in het beleid van het waterschap om samenwerking binnen de (afval)waterketen te versterken (zie verder tabel: (+) betekent een positieve bijdrage en (-) een negatieve bijdrage, bij kosten geldt dat het goedkoopste alternatief het hoogste scoort). Beoordeling alternatieven Criterium Alternatief 1 Alternatief 2 Probleemoplossend + - Uitvoerbaarheid + - Kosten - + Beeldvorming WS + - Risico s Op de markt worden meer bestendige rioleringsmaterialen aangeboden, waardoor herhaling in de toekomst mogelijk kan worden voorkomen. Bij het voorziene herstel wordt al kunststof gebruikt (relining), daardoor zal op deze locaties geen herhaling van de aantasting optreden. Bestuurlijke aandachtspunten: o Het is niet ondenkbaar dat andere inliggende gemeenten binnen het waterschap Reest en Wieden de komende jaren gebruik willen maken van de Bijdrageregeling vervroegde vervanging riolering. Daarom zal hiervan een inventarisatie worden gemaakt. TIJDPAD De uitkering aan de gemeente Hoogeveen vindt plaats na realisatie van de vervanging van de betreffende riolering. Volgens de gemeente Hoogeveen wordt deze vervanging in 2013 en 2014 gerealiseerd. De vervangingswerkzaamheden op de locatie Stuifzand / Hoogeveen-Edisonstraat heeft reeds in 2012 plaatsgevonden. INTEGRAAL OVERLEG EN COMMUNICATIE Over dit advies is overlegd met de afdeling financiën. FINANCIËN Investering Kredietaanvraag ,00 Bijdrage derden 0,00 Nettokrediet ,00 Bedrag begroting ,00 Reeds aangevraagd 0,00 Afschrijvingstermijn 5 jaar

3 Pagina 3 van 6 De investering is opgenomen in de programmabegroting, blz. 45, onder de post 41, Waterketen uit te voeren maatregelen. De verwachte ingebruikname van de investering is De lasten zijn gedekt in de begroting Bij de behandeling van de programmabegroting is besloten dat de besluitvorming over deze investering door het Algemeen Bestuur wordt gedaan. Verwachting exploitatie Eerste jaar Kapitaallasten ,00 Overige exploitatielasten 0,00 Opbrengsten 0,00 Opmerking: het betreft hier een bijdrage aan de gemeente. Daarom zijn er geen overige exploitatielasten en ook geen opbrengsten. OPENBAARHEID Ja. BIJLAGEN - Bijdrageregeling vervroegde vervanging ten gevolge van aantasting door lozing persrioolleidingen van het waterschap (1992). BESLUIT Dagelijks Bestuur, mr. A.K. Schuttinga, Secretaris-directeur M.M. Kool, Dijkgraaf 1 Deze ruimte wordt niet door de opsteller gevuld maar is bestemd voor het besluit van het beslissingnemend orgaan

4 Pagina 4 van 6 TOELICHTING Aanleiding In het verleden heeft het toenmalige Zuiveringsschap Drenthe, rechtsvoorganger van het waterschap Reest en Wieden, rioolwaterpersleidingen aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. Dit is gebeurd om duur leidingwerk in de bebouwde kom te vermijden. Hierdoor zijn in het verleden veel kosten bespaard. Het gebruik maken van het gemeentelijk rioolstelsel als transportstelsel heeft een aantal bezwaren: Eerdere aantasting van betonnen rioolbuizen en putten; Stankbezwaren ter plaatse van het lozingspunt; Risico van overstort van aangerot afvalwater vanuit het gemeentelijk rioolstelsel. De grotere aantasting van de rioolbuizen en putten kan er toe leiden dat deze voortijdig moeten worden vervangen. In 1992 heeft het Algemeen Bestuur van het zuiveringsschap een bijdrageregeling vastgesteld voor vervroegde vervanging van rioleringen als gevolg van aantasting door lozingen van rioolpersleidingen; Bijdrageregeling vervroegde vervanging ten gevolge van aantasting door lozing persrioolleidingen van het waterschap (1992) Op basis daarvan droeg het zuiveringsschap (heden waterschap Reest en Wieden) bij in de kosten van vervroegde vervanging van rioolstelsels als gevolg van aantasting door lozing van rioolpersleidingen van het zuiveringsschap. Huidige situatie Op 17 mei 2013 is er vanuit de gemeente Hoogeveen kenbaar gemaakt dat er herstelplannen zijn voor riolering op drie locaties. Op deze locaties sluiten persleidingen van het waterschap door middel van invoerpunten aan op de gemeentelijke riolering: Noordscheschut / Hoogeveen-Regulus Nieuw Balinge / Nieuweroord-Middenraai Tiendeveen / Hoogeveen-Fokkerstraat De gemiddelde levensduurverwachting van de riolering is 60 jaar. Deze is echter niet gehaald doordat er meer aantasting heeft plaatsgevonden door de aangesloten persleidingen van het voormalige Zuiveringsschap Drenthe, welke nu in beheer zijn van het waterschap Reest en Wieden. Daarom heeft de gemeente Hoogeveen mondeling aangegeven dat zij een bijdrage verwachten van het waterschap op basis van de reeds genoemde bijdrageregeling. Uit de bijdrageregeling met het Zuiveringsschap Drenthe is op te maken dat het waterschap Reest en Wieden verantwoordelijk is voor een deel van de vervangingskosten. Dit aandeel wordt als volgt berekent: Vervangingskosten * (gem. levensduurverwachting werkelijke levensduur) / gem. levensduurverwachting Voorbeeld: - Jaar van aanleg 1978; gemiddelde levensduurverwachting 60 jaar; - Vervanging riolering in 2014 (na 36 jaar), mede ten gevolge van betonaantasting door lozing persleiding waterschap; - Bijdrage waterschap Reest en Wieden (60-36)/60 deel van de vervangingskosten. Oplossing In de overeenkomst welke in 1992 is vastgesteld blijkt dat het waterschap Reest en Wieden verantwoordelijk is voor een deel van de vervangingskosten. De bijdrageregeling zal ook worden opgenomen in het nog bestuurlijk vast te stellen Waterakkoord dat met de gemeente Hoogeveen wordt gesloten.het waterschap zal daarom bijdragen in het deel dat is vastgelegd in de bijdrageregeling.

5 Pagina 5 van 6 Enig alternatief is het niet naleven van de afgesloten regeling. Dit komt echter niet ten goede van de samenwerking met de gemeente Hoogeveen en past ook niet in het beleid van het waterschap om samenwerking binnen de (afval)waterketen te versterken. Het zou wenselijk zijn om naar de toekomst toe te kijken hoe de grotere aantasting van de rioolbuizen voorkomen kan worden. Mogelijk zijn er technische oplossingen voorhanden waardoor de levensduur toeneemt en het waterschap niet opnieuw hoeft bij te dragen aan (vroegtijdige) vervanging. Ontwikkelingen: Op de markt worden meer bestendige rioleringsmaterialen aangeboden, waardoor herhaling in de toekomst mogelijk kan worden voorkomen. Bij het voorziene herstel wordt al kunststof gebruikt (relining), daardoor zal op deze locaties geen herhaling van de aantasting optreden. Er is dus sprake van minderkosten doordat de riolering niet wordt vervangen maar duurzaam wordt hersteld. Inventarisatie: Het is niet ondenkbaar dat andere inliggende gemeenten binnen het waterschap Reest en Wieden de komende jaren gebruik willen maken van de Bijdrageregeling vervroegde vervanging riolering. In totaal gaat het om 21 locaties waar onze persleidingen lozen op de riolering. Daarvan was reeds 1 locatie aangepakt door Hoogeveen echter na meer dan 60 jaar. Daarvoor is daarom geen bijdrage verleend. Vervolgens worden nu dus 3 locaties aangepakt door Hoogeveen. Dan blijven er nog 17 over in het hele beheergebied van Reest en Wieden (zie figuur). In 2014 wordt in overleg met de betrokken gemeenten een inventarisatie gemaakt van de onderhoudssituatie bij deze 17 locaties.

6 Pagina 6 van 6 Financiën De herstelkosten welke voor rekening komen van het waterschap zijn als volgt berekend: (Bedragen ex btw) Noordscheschut / Hoogeveen- Regulus Tiendeveen / Hoogeveen- Fokkerstraat Nieuw Balinge / Nieuweroord Middenraai Jaar van aanleg: Jaar vervanging/herstel: Gemiddelde levensduurverwachting: 60 jaar 60 jaar 60 jaar Werkelijke levensduur: 46 jaar 31 jaar 32 jaar Vervangings-/ c.q. herstelkosten: Aandeel waterschap Reest en Wieden: 5.055,= ,= ,= Opmerkingen: De exacte kosten voor het herstel van de riolering Tiendeveen / Hoogeveen-Fokkerstraat en in Nieuw Balinge zijn nog niet bekend. Momenteel wordt onderzoek uitgevoerd om de exacte kosten vast te kunnen stellen; Op het punt Stuifzand / Hoogeveen-Edisonstraat is de riolering in 2012 reeds vervangen. De gemeente Hoogeveen wil de gemaakte kosten met terugwerkende kracht verhalen bij het waterschap; Voorgesteld wordt om een marge van 20% aan te houden voor onvoorziene kosten. Het totaal bedrag voor de kredietaanvraag komt daarmee op ,00 (afgerond). Uiteraard wordt onze bijdrage bepaald op de werkelijke kosten; De bijdrage is exclusief btw. De gemeente rekent met de aannemers af inclusief btw maar vordert deze later terug via het btw-compensatiefonds. Bovenstaande toelichting laat zien dat er een bijdrage aan de gemeente in de vorm van een investering benodigd is van maximaal ,00. Dekking kan worden gevonden in de programmabegroting (pagina 45) onder post 41, Waterketen uit te voeren maatregelen.

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

agendapunt H.17 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.17 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.17 1158890 Aan Verenigde Vergadering AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN ONTWERPKREDIET TEN BEHOEVE VAN LOKAAL KNELPUNT OVERSTORT SCHIPLUIDEN (MIDDEN-DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 23 januari 2013 G E M E E N T E t Raadd.d.3oMia NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J Onderwerp Uitvoering projectvoorstel "Bespaar

Nadere informatie

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2013 Nummer: Bestuursstukken\1397 Agendapunt: 4 DB: Ja 3-6-2013 BPP: Ja 19-6-2013 Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en Algemene Zaken FAZ:

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0453 B.15.0453 Landgraaf, 10 maart 2015 ONDERWERP: Overname opstallen en zakelijke rechten Landgraaf Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Blz. 26: punt 4.6 NME. Er wordt een grote bijeenkomst gehouden met betrekking tot het Poldermuseum en NME functie. 1. Al bekend hoe en wanneer?

Blz. 26: punt 4.6 NME. Er wordt een grote bijeenkomst gehouden met betrekking tot het Poldermuseum en NME functie. 1. Al bekend hoe en wanneer? Technische vragen 2 e bestuursrapportage 2013 VVD Blz. 6: Grondexploitaties. Er wordt nu een waarschuwing gegeven dat er een verhoging van de verliesvoorziening dient plaats te vinden. 1. Is daar het scenario

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Extra bulletin. Voorwoord

Extra bulletin. Voorwoord Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a/b Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen

Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen Inhoud Inleiding... 3 Waar komen we vandaan?... 3 Verwacht tekort... 5 Bezuinigingsvoorstellen... 8 Meerjarenperspectief 2015-2020 2 Inleiding Net als

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.B.19 1130764 Aan Commissie Waterkwaliteit AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN BIJDRAGE PUTTENVELD EN BOOSTERGEMAAL GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie