Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegebesluit. Gemeente Amersfoort"

Transcriptie

1 Collegebesluit Org. onderdeel: MO/WO/OLK Opsteller: I. van Wijk User-id: WI15 Tel: 5048 Onderwerp: STAND VAN ZAKEN ELLEBOOGKERK Toelichting: Het herstel van het casco Elleboogkerk is gestart in juni In juni 2012 is het aanbrengen van het stucwerk opgeschort, nadat er schade was geconstateerd in het vers aangebrachte stucwerk. Na onderzoeken door TNO is op 16 juli 2013 besloten om met het herstel van het stucwerk aan te vangen. Tevens is besloten om de architect, directievoerder en aannemer niet verder in een juridische procedure te betrekken. Het feitelijke herstel van het stucwerk is opgestart. Het project wordt in week opgeleverd. De schade aan het stucwerk valt onder de dekking van de CAR verzekering van de gemeente Amersfoort. Op 19 november jl. heeft het college ingestemd met de afwikkeling schade met de CAR verzekeraar. De geheimhouding op het besluit van 16 juli 2013 kan opgeheven worden. Reg.nr Datum Afdoening Motie / Toezegging M nr. M-. T DOCS nr. besluitenlijst: Uit Raad datum: De raad is sinds de brand in 2007 betrokken geweest bij de ontwikkelingen rondom het herstel van de Elelboogkerk. In het vervolg hierop kan de raad nu verder geinformeerd worden via bijgaande Raadinformatiebrief. Het college besluit: 1) De geheimhouding, op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid bestuur, van het collegebesluit van 16 juli 2013 (reg. nr ) op te heffen. 2) De raad te informeren middels de Raadsinformatiebrief 'Stand van zaken Elleboogkerk'. Verantwoordelijk Ambtenaar Afdelingshoofd Controller GMT Datum Paraaf Collegebehandeling agenderen voor datum: agendastuk hamerstuk geheim embargo datum: tijd: Verantwoordelijk Portefeuillehouder burgemeester weth. Van den Berg weth. Buijtelaar weth. Van Eijk weth. Lubbinge weth. Van Muilekom weth. Van der Werff Datum Paraaf Akkoord Collegebesluit d.d.: conform aangehouden vervallen Advies De Raad De Ronde Het Besluit Raadsinformatiebrief geen Peiling Voorbereiding besluit

2 Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : Opsteller : I. van Wijk Telefoon : (033) Datum : 5 december 2013 User-id : WI15 Onderwerp Stand van zaken herstel casco Elleboogkerk Voorstel: Voorgesteld wordt 1 - De geheimhouding, op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur, op het collegebesluit van 16 juli 2013 (reg.nr ) op te heffen; 2 - De raad te informeren middels de Raadsinformatiebrief Stand van zaken Elleboogkerk. AANLEIDING Op 22 oktober 2007 is de Elleboogkerk door brand verwoest. In april 2008 is de raad via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over het besluit om de Elleboogkerk binnen de marge van de te ontvangen verzekeringsgelden te herstellen. In december 2010 is de raad geïnformeerd over het besluit om de voorbereidingen op te starten om het casco van de Elleboogkerk te herstellen. Na het besluit om het Armandomuseum niet terug te laten keren, heeft het College op 29 april 2011 besloten om het casco van de Elleboogkerk te herstellen. Op 10 mei 2011 heeft het College besloten om na de doorlopen aanbestedingsprocedure tot gunning aan de aannemer over te gaan. In juni 2011 is gestart met het feitelijke herstel. Op 6 januari 2013 is de raad geïnformeerd over de definitieve hoogte van het krediet en de stand van zaken en de kwaliteit van het stucwerk van het herstel van het casco. Op 16 juli 2013 heeft het college besloten om het stucwerk te herstellen overeenkomstig het advies van TNO. Tevens om de architect, directievoerder en aannemer niet verder in een juridische procedure te betrekken. Dit collegebesluit is (nog) geheim. Er is overeenstemming met de aannemer over de wijze van herstel en bijkomende kosten van het stucwerk Het herstel van het stucwerk is gestart. De oplevering van het project is gepland voor eind februari BEOOGD EFFECT Doel van het project is het silhouet van de Elleboogkerk terug te brengen naar de situatie van voor de brand, zonder invulling van het voormalig museum. Het uitgangspunt is altijd geweest dat het herstel van de Elleboogkerk wordt bekostigd uit de te ontvangen verzekeringsgelden van de brand. Met de overeenstemming over de wijze van herstel en bijkomende kosten van het stucwerk zijn de financiële belangen van de gemeente geborgd. Hiermee kan de geheimhouding op het eerdere collegebesluit van 16 juli 2013, teneinde de financiële belangen van de gemeente niet te schaden, opgeheven worden. De raad te informeren over de stand van zaken Elleboogkerk

3 Bijlagen Collegevoorstel Reg.nr. : Datum : 5 december 2013 Argumenten 1.1 Er is overeenstemming met de CAR verzekeraar De gemeente Amersfoort heeft een CAR verzekering waar het project herstel casco Elleboogkerk onder valt. Nadat eind 2012 schade was geconstateerd aan het vers aangebrachte stucwerk zijn de stucwerkzaamheden opgeschort. De gemeente heeft naar aanleiding hiervan de CAR-verzekeraar direct op de hoogte gesteld. De verzekeraar heeft een expert ingeschakeld. Daarnaast heeft de gemeente TNO ingeschakeld. Met de uitkomsten van de verschillende onderzoeken en na intensief overleg met de expert, heeft de CAR verzekering op basis van de rapportage van haar expert een voorstel voor finale afwikkeling gedaan. Het college heeft op 19 november ingestemd met een vergoeding voor de schade van ,-. De overige niet materiële kosten van in totaal ,- worden niet gedekt door de CAR verzekeraar. 1.2 Op basis van de onderzoeken van TNO is gestart het herstel van het stucwerk Eind juni 2012 zijn de werkzaamheden aan het stucwerk in de Elleboogkerk opgeschort. TNO heeft een onderzoek uitgevoerd om de oorzaak van de ontstane situatie te achterhalen, het risicoprofiel van schade aan het reeds aangebrachte stucwerk te bepalen, als ook het risicoprofiel voor het nog aan te brengen stucwerk. Uit de rapportage van TNO volgt dat de bestaande muren van de Elleboogkerk zowel aan onder- als bovenzijde volledig met vocht verzadigd zijn. TNO concludeert dat de juiste samenstelling van stucmortel is toegepast, echter dat de muren te nat waren om met het werk aan te vangen. Ook is geconstateerd dat er in de muren en het stucwerk een te hoge concentratie zouten zitten 1). 1) Teveel zout zet meer uit dan dat het verse stucwerk kan verdragen en kan vervolgens het stucwerk van de muur drukken. TNO heeft vervolgens onderzoek gedaan naar het optrekkend vocht in de onderzijde van de muren. Uit dit onderzoek is gebleken dat er sprake is geweest van niet structureel optrekkend vocht. In de eerste helft van 2013 zijn verschillende vervolgonderzoeken door TNO gedaan naar het verloop in schadebeeld en mate van droging van het stucwerk. TNO heeft de resultaten van het laatste onderzoek opgenomen in het rapport d.d. 19 juni TNO concludeert dat kan worden begonnen met het uitvoeren van herstelwerkzaamheden en heeft adviezen opgesteld over de wijze van herstel. Op 16 juli 2013 heeft het college besloten om het stucwerk te herstellen overeenkomstig het advies van TNO. Het herstel van het stucwerk is daadwerkelijk aangevangen. Het gehele project zal eind februari 2014 worden opgeleverd. KANTTEKENINGEN 1.1 Niet alle kosten worden door de CAR-verzekering vergoed De expert heeft voor haar opdrachtgever de CAR-verzekeraar, een rapportage opgesteld over de oorzaak van de schade en de feitelijke herstelkosten, vallend onder de CAR-polis. Deze rapportage is tot stand gekomen na intensief overleg tussen expert, de gemeente Amersfoort, de architect/directievoerder en aannemer. De CAR verzekeraar heeft op basis van deze rapportage een voorstel gedaan voor finale afwikkeling van deze schade, een vergoeding van ,-. Het voorstel van de CAR verzekeraar is op 19 november jl. ter besluitvorming aan het College voorgelegd (besluit 19 november 2013 registratienummer ). De gemeente Amersfoort heeft in totaal ,- aan kosten bij de expert opgevoerd. De expert heeft al deze kosten beoordeeld en in categorieën ingedeeld: 1. Herstel loszittend stucwerk : ,- 2. Kosten stucwerk Koor : ,- 3. Kosten fasering : ,- 4. Onderzoekskosten oorzaak schade : ,- 5. Onderzoekskosten herstel : 7.307,- 6. Juridische kosten : ,

4 Bijlagen Collegevoorstel Reg.nr. : Datum : 5 december 2013 De kosten onder punt 1, deels 2 en 5 zijn voor een totaalbedrag van ,- door de CAR beoordeeld als vallend onder de CAR-polis. De overige punten, voor een totaal van ,- aan opgevoerde kostenposten, komen volgens de CAR-verzekering niet voor vergoeding in aanmerking. Juridische zaken bevestigd dat de CAR-verzekering daar in lijn met de CAR-polis handelt. FINANCIËN De financiële stand van zaken van het project Herstel casco Elleboogkerk is, inclusief alle kosten herstel stucwerk en de schadevergoeding van de CAR verzekering, als volgt: Stand krediet november 2013 Omschrijving Krediet Realisatie Verplichtingen Verw uitg/inkomst Saldo Advieskosten Herbouw Meer/minderwerk *1) -/ Boekwaarde Heffingen en verzekeringen Opleveringskosten Onvoorzien/inbouwpakket *2) Totaal *1) Saldo van nog verwachte meerwerken en uitkering CAR verzekering schade stucwerk. *2) Geen werkelijk verwachte/gealloceerde kosten herstel casco Elleboogkerk, maar beschikbaar na realisatie casco (tbv inbouwpakket). Het krediet zoals is vastgesteld op 8 januari 2013 (collegebesluit registratienummer ) is als volgt opgebouwd: Herbouw : ,- Boekwaarde : ,- Reservering inbouwpakket : ,- Totaal : ,- De eerdere boekwaarde van ,- is bij deze kredietverlening ten laste gebracht van het bouwkrediet. De stelpost kapitaallasten van ter dekking van deze boekwaarde blijft daarmee beschikbaar om de exploitatielasten van het pand, zoals beheerskosten, OZB en verzekeringen (deels) te kunnen dekken. Zodra een besluit is genomen over het definitieve gebruik van de Elleboogkerk kan de stelpost, naast de reservering inbouwpakket ( ,-), worden betrokken bij eventuele kredietverlening voor het inbouwpakket. VERVOLG In januari 2014 spreekt ons college over de toekomst van de Elleboogkerk. Tevens de wijze waarop de Elleboogkerk tijdelijk ingezet kan worden (beheer, exploitatie, consequenties) gedurende de periode van uitwerking van de toekomst Elleboogkerk. De raad verder te informeren wanneer besloten is over (het proces richting) de toekomst van de Elleboogkerk (medio januari 2014). COMMUNICATIE Met de Vereniging Behoud Elleboog buurt (VBEB) is veel contact. Zij zijn en worden geïnformeerd over de voortgang. Alle informatie is opgenomen in het webdossier

5 Bijlagen Collegevoorstel Reg.nr. : Datum : 5 december 2013 Bijlage :

6 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 5 december 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Programma : 9. Cultureel klimaat TITEL Stand van zaken Elleboogkerk KENNISNEMEN VAN Kennis te nemen van de stand van zaken herbouw Elleboogkerk. AANLEIDING Op 22 oktober 2007 is de Elleboogkerk door brand verwoest. In april 2008 is uw raad via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over het besluit om de Elleboogkerk binnen de marge van de te ontvangen verzekeringsgelden te herstellen. In december 2010 is uw raad geïnformeerd over het besluit om de voorbereidingen op te starten om het casco van de Elleboogkerk te herstellen. Na uw besluit om het Armandomuseum niet terug te laten keren, hebben wij op 29 april 2011 besloten om het casco van de Elleboogkerk te herstellen. Op 10 mei 2011 hebben wij besloten om na de doorlopen aanbestedingsprocedure tot gunning aan de aannemer over te gaan. In juni 2011 is gestart met het feitelijke herstel. Op 6 januari 2013 is uw raad geïnformeerd over de definitieve hoogte van het krediet en de stand van zaken en de kwaliteit van het stucwerk van het herstel van het casco. Doel is de Elleboogkerk terug te brengen naar de situatie van voor de brand, zonder invulling van het voormalig museum. Het uitgangspunt is altijd geweest dat het herstel van de Elleboogkerk wordt bekostigd uit de te ontvangen verzekeringsgelden. KERNBOODSCHAP Uit de verschillende onderzoeken naar de kwaliteit van het stucwerk is gebleken dat met het herstel van het stukwerk aangevangen kan worden. De afwikkeling van de schade aan het stucwerk is met de CAR verzekeraar afgerond. De oplevering van het project zal eind februari 2014 plaatsvinden. TOELICHTING 1. Er is overeenstemming met de CAR verzekeraar De gemeente Amersfoort heeft een CAR verzekering waar het project herstel casco Elleboogkerk onder valt. Nadat eind 2012 schade was geconstateerd aan het vers aangebrachte stukwerk zijn de stukwerkzaamheden opgeschort. De gemeente heeft naar aanleiding hiervan de CAR-verzekeraar direct op de hoogte gesteld. De verzekeraar heeft een expert ingeschakeld. Daarnaast heeft de gemeente TNO ingeschakeld. Met de uitkomsten van de verschillende onderzoeken en na intensief overleg met de expert, heeft de CAR verzekering op basis van de rapportage van haar expert een voorstel voor finale afwikkeling gedaan. Het college heeft op 19 november ingestemd met een vergoeding voor de schade van ,-. De overige niet materiële kosten van in totaal ,- worden niet gedekt door de CAR verzekeraar. 2. Op basis van de onderzoeken van TNO is gestart het herstel van het stucwerk Eind juni 2012 zijn de werkzaamheden aan het stucwerk in de Elleboogkerk opgeschort. TNO heeft een onderzoek uitgevoerd om de oorzaak van de ontstane situatie te achterhalen, het risicoprofiel van schade aan het reeds aangebrachte stucwerk te bepalen, als ook het risicoprofiel voor het nog aan te brengen stucwerk. Inlichtingen bij: I. van Wijk, MO/WO, (033)

7 raadsinformatiebrief pagina 2 Uit de rapportage van TNO volgt dat de bestaande muren van de Elleboogkerk zowel aan onder- als bovenzijde volledig met vocht verzadigd zijn. TNO concludeert dat de juiste samenstelling van stukmortel is toegepast, echter dat de muren te nat waren om met het werk aan te vangen. Ook is geconstateerd dat er in de muren en het stucwerk een te hoge concentratie zouten zitten 1). 1) Teveel zout zet meer uit dan dat het verse stucwerk kan verdragen en kan vervolgens het stucwerk van de muur drukken. TNO heeft vervolgens onderzoek gedaan naar het optrekkend vocht in de onderzijde van de muren. Uit dit onderzoek is gebleken dat er sprake is geweest van niet structureel optrekkend vocht. In de eerste helft van 2013 zijn verschillende vervolgonderzoeken door TNO gedaan naar het verloop in schadebeeld en mate van droging van het stucwerk. TNO heeft de resultaten van het laatste onderzoek opgenomen in het rapport d.d. 19 juni TNO concludeert dat kan worden begonnen met het uitvoeren van herstelwerkzaamheden en heeft adviezen opgesteld over de wijze van herstel. Op 16 juli 2013 heeft het college besloten om het stucwerk te herstellen overeenkomstig het advies van TNO. Het herstel van het stukwerk is daadwerkelijk aangevangen. Het gehele project zal eind februari 2014 worden opgeleverd. 3. Financiën De financiële stand van zaken van het project Herstel casco Elleboogkerk is, inclusief alle kosten herstel stucwerk en de schadevergoeding van de CAR verzekering, als volgt: Stand krediet november 2013 Omschrijving Krediet Realisatie Verplichtingen Verw uitg/inkomst Saldo Advieskosten Herbouw Meer/minderwerk *1) -/ Boekwaarde Heffingen en verzekeringen Opleveringskosten Onvoorzien/inbouwpakket *2) Totaal *1) Saldo van nog verwachte meerwerken en uitkering CAR verzekering schade stukwerk. *2) Geen werkelijk verwachte/gealloceerde kosten herstel casco Elleboogkerk, maar beschikbaar na realisatie casc (tbv inbouwpakket). Het krediet zoals is vastgesteld op 8 januari 2013 (collegebesluit registratienummer ) is als volgt opgebouwd: Herbouw : ,- Boekwaarde : ,- Reservering inbouwpakket : ,- Totaal : ,- De eerdere boekwaarde van ,- is bij deze kredietverlening ten laste gebracht van het bouwkrediet. De stelpost kapitaallasten van ter dekking van deze boekwaarde blijft daarmee beschikbaar om de exploitatielasten van het pand, zoals beheerskosten, OZB en verzekeringen (deels) te kunnen dekken. Zodra een besluit is genomen over het definitieve gebruik van de Elleboogkerk kan de stelpost, naast de reservering inbouwpakket ( ,-), worden betrokken bij eventuele kredietverlening voor het inbouwpakket.

8 raadsinformatiebrief pagina 3 4. Toekomstig gebruik Elleboogkerk stand van zaken De heer Asselbergs heeft, op verzoek van het college in 2012 onderzoek gedaan naar de (her)bestemming van 4 culturele gebouwen. Zijn bevindingen en advies heeft hij opgetekend in het koersdocument De Kiemkracht van Amersfoort. Voor een culturele invulling van de Elleboogkerk werd een fysieke uitbreiding van museum Flehite voorgesteld. De uitkomsten van het onderzoek zijn - begin besproken met de raad (peilnota reg.nr dd 21 januari 2013) en de richting van vervolgstappen is gepeild. Met Amersfoort in C is afgesproken dat zij voor het eind van het jaar 2013 een businesscase zal opstellen over de voorgestelde invulling van de Elleboogkerk. CONSEQUENTIES Besluitvorming over toekomstig gebruik/verhuur/verkoop dient nog plaats te vinden. Uw raad wordt in het eerste kwartaal 2014 hierover geïnformeerd. BETROKKEN PARTIJEN Met CAR verzekeraar is intensief overleg gevoerd om te komen tot overeenstemming over de uitkering verzekeringsgelden. Met de Vereniging Behoud Elleboog buurt (VBEB) is veel contact. Zij zijn tijdens herstelperiode actief geïnformeerd. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris, de burgemeester,

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3915414 Datum 07-10-2011 verantwoordelijken datum paraaf

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3915414 Datum 07-10-2011 verantwoordelijken datum paraaf Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: DIA/PD/BE M.J.M. Huurdeman User-id: HUUJ Tel: 4597 Onderwerp: PROGRAMMA AMERSFOORT 2.0 Toelichting: In het coalitieakkoord wordt in het hoofdstuk `bestuursstijl'

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ Dat. 2 8 MEI 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Vaststelling krediet ALGEE (Asbest, legionella, gebruiksvergunning, energie management en energie. Bestuurlijke context

Nota van B&W. Onderwerp Vaststelling krediet ALGEE (Asbest, legionella, gebruiksvergunning, energie management en energie. Bestuurlijke context Nota van B&W Onderwerp Vaststelling krediet ALGEE (Asbest, legionella, gebruiksvergunning, energie management en energie Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. F. Smits Telefoon 5115619 E-mail: csmits@haarlem.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De invulling van de ambitie van het college met betrekking tot frisse scholen.

KENNISNEMEN VAN De invulling van de ambitie van het college met betrekking tot frisse scholen. Gemeente Amersfoort RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4359235 Aan : Gemeenteraad Datum : 7 juni 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Programma : 5. Onderwijs

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV 2014-609 Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 2 april 2014 - Provinciale Staten op 16 april 2014 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

Policy Research Corporation Vervolgonderzoek Museumparkgarage

Policy Research Corporation Vervolgonderzoek Museumparkgarage Policy Research Corporation Vervolgonderzoek Museumparkgarage 12 maart 2010 In opdracht van de onderzoekscommissie van de gemeenteraad van Rotterdam Policy Research Corporation Copyright 2010 Kantoor België:

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Datum : 15 juni 2007 Van : Rekenkamercommissie Aan : de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede Betreft

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE EEN BEWOGEN DOEL ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE september, 2008 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V..

Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V.. No. 251619-1 Emmeloord, 20 juni 2014. Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V.. Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3313951 Datum 12-01-2010 verantwoordelijken datum paraaf

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3313951 Datum 12-01-2010 verantwoordelijken datum paraaf Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: DIA/IBO mr. D.J. Beens MBA User-id: BEED Tel: 4715 Onderwerp: STRATEGIE OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE SOFTWARE Toelichting: In 2007 heeft

Nadere informatie

Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Besluit Algemeen Bestuur Bleizo juli 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 Bijlage(n): a) Jaarrekening 2014 b) Controleverklaring (Accountantsverslag 2014) c) Advies Rekeningcommissie Toelichting: De jaarrekening

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB.

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst met ROC Nijmegen Educatiemiddelen 2014 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie