Jaarprogramma Openbare Ruimte Gemeente Maasdriel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarprogramma Openbare Ruimte Gemeente Maasdriel"

Transcriptie

1 2014 Jaarprogramma Openbare Ruimte Gemeente Maasdriel Afdeling Beheer & Toezicht Gemeente Maasdriel Versie: 1.0

2 Lijst van gebruikte afkortingen in het Jaarprogramma met bijbehorende betekenis. Afkortingen JOR MJOR BOR R&S VRI IBOR B&T OV EMVI WSRL VTA UAV-GC WRP WBP Betekenis Jaarprogramma Openbare ruimte Meerjaren Jaar Programma Openbare ruimte Beheer Openbare Ruimte Ruimte en Samenleving sregelinstallatie Integraal Beheer van de Openbare Ruimte Beheer en Toezicht Openbare Verlichting Economisch Meest Voordelige Inschrijving WaterSchap RivierenLand Visual Tree Assessment Uniforme Administratieve Voorwaarden - Geïntegreerde Contracten Water- en splan Bommelerwaard BeheerPlan 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Jaarprogramma en Meerjarenplan Doel... 5 Wegbeheer... 6 beheer... 6 Rioolbeheer... 6 en mobiliteit... 6 Openbare verlichting Methodiek Financiën JOR JAARPROGRAMMA Afwaardering N831 Centrum Hedel B&T Reconstructie Rooijensestraat B&T BRM Wielewaallaan R&S Renovatie mechanische riolering B&T Afkoppelen Boonkamp/Schuttershof B&T Reconstructie Wertsteeg B&T Schoolomgeving Zwijsenschool/Meidoorn R&S Retentie Panen R&S Verruiming duikers Drielse Wetering Afwaardering Beatrixstraat/Drielseweg B&T BRM Kampen Noord/Parallelweg/ Beemdenseweg/Broekheuvelsestraat R&S Rioolvervanging Langestraat B&T Relining Burchtstraat B&T Rioolvervanging Noorderhoek B&T Rioolvervanging Wilhelminastraat B&T Relining Paterstraat/Duitseweistraat/Centrum Hedel B&T Programma Asfaltonderhoud B&T Programma wegmarkeringen B&T Programma elementenverharding B&T Programma bermen en watergangen B&T Programma boombeheer B&T Programma reconstructie groen B&T Programma Beheer Openbare Ruimte B&T Programma 30 & 60 km zones B&T Programma wegen B&T Programma schoolomgevingen B&T Programma civiele kunstwerken B&T Programma verkeersregelinstallaties (VRI) B&T Programma speelvoorzieningen B&T Programma sportvelden B&T Programma bushalten B&T Programma remplace B&T Programma pompen en gemalen B&T Programma wortelfrezen riolering B&T

4 035 Programma reinigen en inspecteren riolering B&T Programma deelreparaties riolering B&T Inbreiding Achterstraat Oost R&S Inbreiding Ammerzoden Noord R&S Inbreiding 't Zwin 1/Pasnagelhof R&S Inbreiding De Grutakker R&S Inbreiding Koningin Wilhelminastraat 50 R&S Inbreiding estraat R&S Inbreiding Brandweerkazerne R&S Inbreiding Lage Hof de Grauw R&S Inbreiding Kapelstraat R&S Inbreiding Kerkdriel Noord R&S Inbreiding Wielewaallaan R&S Hurwenense Uiterwaard RWS Baggerplan Maasdriel B&T Meerjarenprogramma Colofon

5 1. Inleiding 1.1 Jaarprogramma en Meerjarenplan Voor u ligt het Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR 2014) van de Gemeente Maasdriel. Het JOR is opgesteld met medewerking van de disciplinebeheerders van de gemeente Maasdriel. De disciplines zijn riolering, wegen, verkeer, groen en openbare verlichting. Tijdens dit traject is er intensief samengewerkt om de kwaliteit van de buitenruimte optimaal in kaart te brengen. Vooral de nauwere samenwerking tussen de disciplines, afdelingen en externe partijen zoals Waterschap Rivierenland en kabels- en leidingbeheerders moet meer inzicht geven in de voor te bereiden en uit te voeren werkzaamheden binnen de gemeente Maasdriel. Het JOR bestaat uit 4 onderdelen die direct of indirect betrekking hebben op de openbare ruimte. De 4 onderdelen zijn; 1. Werken 2. Programma s 3. Inbreidingsplannen 4. Meerjarenplanning (MJOR) Van ieder onderdeel is een korte samenvatting gemaakt met een locatiekaart en foto s. Daarnaast is aangegeven welke invloed het heeft op de ontsluiting van de kern en mogelijke invloedsfactoren zoals evenementen, buslijnen etc.. Met trots is dit document opgesteld en aan u gepresenteerd. 1.2 Doel Het doel van het Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) is drieledig. Ten eerste vormt het, samen met de daaronder liggende documenten (Wegbeheerplan, Water en splan, Openbare Verlichtingsplan, enz.), afstemming afdeling R&S, en gegevens, een belangrijk instrument in het kader van de bedrijfsvoering van team BOR afdeling Beheer & Toezicht. Het vormt de basis van de projectplanning en beheersing om te komen tot realisatie van werken. Daarnaast geldt het JOR als ijkdocument voor zowel de procesmatige als inhoudelijke voortgang van projecten en speelt het een primaire rol in de capaciteitsplanning en -coördinatie. De omvang en het tempo van het Jaarprogramma zijn op de capaciteit afgestemd. Ten tweede is het JOR te beschouwen als contractdocument. Dit geldt intern voor college en raad, ambtelijke organisatie en afdelingen onderling maar ook extern. Met dit document laten wij immers onze burgers zien welke inspanningen wij het komende jaar gaan plegen om gemeente Maasdriel op orde te houden en verder te brengen: Dit gaan we realiseren. Tot slot fungeert het JOR als communicatie-instrument: Wat gaat er waar en wanneer in de openbare ruimte van gemeente Maasdriel gebeuren. Communicatie vindt zowel intern (binnen de gemeentelijke organisatie c.a.) als naar externe partijen plaats. 5

6 De doelen van de verschillende disciplines zijn als volgt: Wegbeheer Het wegbeheer in de Gemeente Maasdriel is vastgelegd in het Wegbeheerplan (WBP). Hierin staat omschreven waaraan de wegen in de gemeente moeten voldoen. Naast de minimale eisen aan veiligheid, staat omschreven hoe de wegen onderhouden worden en welke beleving de burger bij de staat van onderhoud mag verwachten en welke budgetten voor deze onderhoudsniveaus beschikbaar zijn. In het huidige beleid is gekozen voor 2 verschillende niveaus. Voor de wegen binnen de bebouwde kom is gekozen voor onderhoudsniveau 'Basis'. Binnen de bebouwde kom mag je als weggebruiker dus redelijk onderhouden wegen verwachten die weliswaar hier en daar een lichte of matige schade vertonen maar toch nog prettig zijn om te gebruiken en om aan te wonen. Voor de wegen buiten de bebouwde kom is voor een 'Laag' onderhoudsniveau gekozen. Als gebruiker van een weg buiten de bebouwde kom kun je minder onderhouden wegen verwachten. De wegen zijn in principe nog wel veilig, maar vertonen meer schade en het reparatieniveau ligt aanmerkelijk lager. Incidenteel kan er een mogelijk onveilige situatie ontstaan. Op deze manier wordt er bewust met de budgetten omgegaan: redelijk onderhouden wegen daar waar de meeste mensen wonen en van de wegen gebruik maken en minder onderhouden maar toch veilige wegen waar het kan, afgezet tegen beheersbare onderhoudskosten. Verder zijn er nog de dure niveaus 'Hoog' en 'Zeer hoog' en het onveilige niveau 'Zeer laag' die wij in de Gemeente Maasdriel vanwege de kosten cq. onveiligheid niet toepassen. beheer speelt een belangrijke rol bij de identiteit en herkenbaarheid van Maasdriel. De belangrijkste structuren zijn vastgelegd in een boomstructuur die voornamelijk uit bomen bestaat. Deze boomstructuur volgt voor een groot gedeelte de stedenbouwkundige indeling en heeft een belangrijke functie als begeleiding en geleiding langs wegen. De onderhoudskwaliteit van het groen (zowel technisch beheer als verzorging) is vastgesteld op kwaliteitsniveau B (Basis). Het onderhoud wordt uitgevoerd door zowel de eigen dienst (calamiteiten) als externe aannemers. Hierbij hebben langlopende contracten met een goede prijs-kwaliteitverhouding (EMVI) en professionaliteit van de uitvoerder de voorkeur. Rioolbeheer In 2012 heeft de raad van Maasdriel het Water en splan (WRP) Bommelerwaard vastgesteld. Dit plan beschrijft de beleidsvoornemens en (bijbehorende) maatregelen voor inzameling, transport en verwerking van stedelijk afval-, hemel- en grondwater voor de periode In dit WRP worden keuzes gemaakt. Keuzes bij het bepalen van prioriteiten maar ook keuzes bij de gewenste kwaliteit. Vragen als 'wanneer is "water-op-straat" acceptabel?', 'hoe lang mag een rioolgemaal in storing staan?', 'wanneer is sprake van structurele grondwateroverlast?' staan hierbij centraal. De uitkomst van deze keuzes laat zich vertalen in een aantal maatregelen. De komende jaren staat een aantal projecten ten aanzien van vervanging riolering en afkoppeling op de planning. en mobiliteit Het Mobiliteitsplan Maasdriel is een plan waarin is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om het verkeer in de gemeente in goede banen te leiden. Een goede bereikbaarheid, verbeteringen van de verkeersveiligheid en goede voorzieningen voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers staan daarbij centraal. De gemeente heeft de zorg voor het realiseren van een aantrekkelijke en verkeersveilige openbare ruimte. Het verbeteren van de verkeersveiligheid wordt vooral bereikt door de wegen op de juiste manier in te richten voor de functie van die weg. Uit het oogpunt van effectiviteit en efficiency worden de investeringen in de verkeersinfrastructuur zoveel als mogelijk uitgevoerd in combinatie met (groot) onderhoud en ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij worden de projecten zoveel mogelijk integraal afgestemd en aan de begrotingscyclus gekoppeld. 6

7 Openbare verlichting Veiligheid is het belangrijkste doel van openbare verlichting. Het gaat dan om verkeersveiligheid, met name de kwetsbare verkeersdeelnemers binnen de bebouwde kom, en sociale veiligheid, het veiligheidsgevoel. Binnen de bebouwde kom is ook aandacht voor uitstraling en sfeer, buiten de bebouwde kom is de openbare verlichting vooral sober en doelmatig. Een aanzienlijk deel van de installaties in Maasdriel is verouderd en zal de komende jaren gefaseerd worden vervangen. Hierbij zijn kwaliteitsverbetering, beeldkwaliteit en energiezuinige verlichting speerpunten. Het onderhoud vindt plaats op twee manieren: met behulp van het onderhoudssysteem groepsremplace (vervangen op een vast tijdstip) en door periodiek controleren (vervangen als het kapot is). Bij het vervangen van openbare verlichting worden drie kengetallen gehanteerd om de gemeente op een doelmatige manier te kunnen verlichten. Er wordt gekeken naar de energieprestatie, de beeldkwaliteit en energieverbruik. 1.3 Methodiek De gemeente heeft als beheerder van de openbare ruimte, de wettelijke taak zorg te dragen voor de veiligheid en bruikbaarheid van deze openbare ruimte, de zorgplicht. Om aan deze plicht te voldoen pleegt de gemeente onderhoud. Het onderhoud is te scheiden in drie soorten. Het dagelijkse onderhoud, klein onderhoud en het grote onderhoud. Het dagelijkse onderhoud betreft het schoonhouden (schoffelen, verzamelen zwerfvuil etc.) van de openbare ruimte. Het klein en groot onderhoud hebben betrekking op de technische staat van de openbare ruimte. Het groot onderhoud en de vervanging van voorzieningen vormen het onderdeel van het JOR en het MJOR. Vanuit het gekozen beleid is het uitgangspunt van het JOR en het MJOR onderhouden op basisniveau. De bestaande achterstalligheid in onderhoud neemt hierdoor niet af maar ook niet toe. Ruimte voor verbeteringen van de openbare ruimte met betrekking tot parkeerproblematiek, 30 km zone inrichting of wensen van inwoners is gezien de financiële status zeer beperkt. Op basis van inventarisaties en inspecties van het wegennet van gemeente Maasdriel worden binnen de werkvoorraad de prioriteiten bepaald. Daarbij spelen zowel de ernst van gebreken als de kans dat die leiden tot calamiteiten een rol. De projecten met de hoogste prioriteit worden opgenomen in het JOR. Tijdens het opstellen van het JOR zal de integrale afstemming plaatsvinden. Projecten worden integraal en projectmatig opgepakt. De voorbereiding van de projecten wordt gedaan door een team van ontwerpers, adviseurs en werkvoorbereiders onder leiding van een projectleider. Onder diens leiding worden de projecten gecoördineerd tot een marktproduct waarna de realisatie gebeurd onder toezicht van de directievoerder en de toezichthouder. Stedelijke ontwikkelingen (in- en uitbreidingen) hebben een dynamisch karakter en hebben een eigen prioritering. Deze kunnen dus afwijken van hetgeen in het JOR is opgenomen. Het JOR probeert zoveel mogelijk de activiteiten van andere marktpartijen te monitoren. Zo vindt er afstemming plaats met kabel- & leidingbeheerders, Waterschap Rivierenland en de Provincie Gelderland. Het JOR wordt geprogrammeerd op basis van urgentie, financiën, ontsluiting en personele capaciteit. 1.4 Financiën JOR 2014 De projecten opgenomen in het JOR 2014 zijn uit diverse bronnen gefinancierd. De totale omvang van de werken bedraagt ca ,00. Vanuit de investeringen 2014 is ,00 opgenomen en vanuit de exploitatie is ,00 opgenomen. De waarde van projecten gestart in 2013 die een doorloop hebben in 2014 bedraagt ca ,00 (incl. Grondexploitaties). Aan externe gelden is ,00 opgenomen (subsidie). 7

8 Hiermee komt het totaal van beschikbare gelden op een totaal van ca ,00. Van sommige projecten is de financiële omvang nog niet geheel bekend. Deze zijn PM opgenomen. Dekkingsbron Bedrag Exploitatiebegroting ,00 Investeringsbegroting ,00 Subsidies en bijdragen derden ,00 Totaal JOR 2014 (exclusief PM) ,00 Uit doorlopende werken ,00 Totaal realisatie werken ,00 8

9 2. JAARPROGRAMMA Projecten in de Openbare Ruimte V = Periode van voorbereiding = Periode van uitvoering 9

10 10

11 Project: 01 Afwaardering N831 Centrum Hedel B&T Projectnummer(s): GMBT-BOR-017 GMBT-BOR-012 GMBT-BOR-042 Projectleider: Stan de Laat Omschrijving: Kern: Hedel Locatie: Blankensteijn/Voorstraat/Uithovensestraat/ Gasthuisstraat/Grutakker/Akkerseweg Uitvoering: Van: Januari 2014 Tot: December 2014 Beschrijving: Afwaardering van de N831 Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren OV Kabels & Leidingen -- Verbeteren van de funderingsconstructie van de doorgaande weg. Aanbrengen asfalt, elementenverharding, plateaus, parkeerplaatsen en trottoirs. Realiseren plateaus om snelheid af te remmen, uitbreiden 30 km-zone, kruisingen aanpassen aan nieuwe inrichting. Verhoogde fietssuggestiestroken. Realisatie regenwaterriool in de Voorstraat en een regenwaterriool in de Grutakker/Akkerseweg. Enkele kleine reparaties aan het riool. Diverse huisaansluitingen vervangen van gres naar PVC. Alle OV vernieuwen en ombouw naar energiezuinige led armaturen Waar mogelijk meer groen Opknapbeurt herdenkingspark. Nieuwe muur en verbeteren groeiplaatsen linden. Einde levensduur asfalt en fundatie is bereikt. 30 km zone inrichting centrum. Snelheid te hoog. Fietsveiligheid vergroten. Scheuren riolering en afvoer te beperkt OV Lichtmasten zijn verouderd Bomen zijn aan het einde van hun levensduur Kabels & Leidingen -- Muur is ernstig beschadigd. Op diverse locaties zal gelijktijdig werk in uitvoering zijn. Het werk zal in fasen uitgevoerd worden waar de omleidingsroute op afgestemd wordt. Paardenmarkt, Koningsdag, kerstmarkt, "Hèls" spektakel, kranslegging en midzomer. Buslijnen 166/666/266 en 267 door centrum. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 11

12 12

13 Project: 02 Reconstructie Rooijensestraat B&T Projectnummer(s): GMBT-BOR-040 Projectleider: Omschrijving: Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren Peter van Eeuwijk Kern: Hoenzadriel Locatie: Rooijensestraat tussen nr. 26 en de Kievitsham. Uitvoering: Van: April 2014 Tot: Juni 2014 Beschrijving: Vervangen van verhardingsconstructie en relining van het riool. OV Kabels & Leidingen Vervangen wegdek en onderliggende funderingsconstructie Weg is niet ingericht als 30 km/h, wel bebording. Duurzaam veilige inrichting. Relinen van de riolering. Einde levensduur van de funderingsconstructie is bereikt. Einde levensduur is bereikt. is zeer slecht. OV Kabels & Leidingen Moeilijkere bereikbaarheid voor aanliggende woningen. Hoge grondwaterstand. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 13

14 14

15 Project: 03 BRM Wielewaallaan R&S Projectnummer(s): GMBT-BOR-059 Projectleider: Omschrijving: Kern: Locatie: Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren Stan de Laat Hurwenen Gelegen tussen de Dorpsstraat, Molenstraat en de H.W. van Heelstraat. Uitvoering: Van: Februari 2014 Tot: Augustus 2014 Beschrijving: Uitbreidingslocatie en aanleg retentiegebied. OV Kabels & Leidingen Verbreding Wielewaallaan en aanbrengen voetpaden en parkeerplaatsen bij nieuwbouw. Snelheidsremmende maatregelen in de vorm van punaises in de Wielewaallaan. Aanleg vuilwaterstelsel nieuwbouw woningen. Daarnaast wordt de watergang gedempt en voorzien van een infiltratieleiding. Verlichting dient nog nader bepaald te worden Aanleg waterberging en groen bij parkeervoorziening. Aanleggen kabels & leidingen tracé nieuwe woningen Woningbouw Woningen dienen voorzien te zijn van parkeermogelijkheid. Snelheid te hoog. In de toekomst weg mogelijk 30 zone. Onderdeel van de zorgplicht afvalwaterketen en afspraken Waterschap Rivierenland. OV Verlichting bij gereedkomen woningen. Kabels & Leidingen -- Extra groen is wenselijk De ijsvereniging (Hurwenen vooruit) wil de waterberging gaan gebruiken als schaatsbaan bij een langdurige vorstperiode. Hiervoor zullen voorzieningen worden aangebracht in de vorm van uitneembare verlichting. Buslijn 49 en 267. Bushalte kruising H.W. van Heelstraat aanpassen voor mindervalide. Aanvraag ontgrondingsvergunning DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 15

16 16

17 Project: 04 Renovatie mechanische riolering B&T Projectnummer(s): GMBT-BOR-056 Projectleider: Omschrijving: Pamela de Bont Kern: Alle Locatie: - Diverse locaties - Uitvoering: Van: December 2013 Tot: Augustus 2014 Beschrijving: Renoveren van pompgemalen binnen de gemeente. Werkzaamheden (per discipline): -- Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren -- OV Kabels & Leidingen OV Kabels & Leidingen Geen directe invloed op de ontsluiting. Geen directe invloedsfactoren. Op diverse locaties in de gemeente renoveren van pompen, mechanische installaties, elektrische installaties en/of bouwkundige installaties. Functionaliteit herstellen van de pompen en gemalen. Levensduur verlengen van de pompen en gemalen. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 17

18 18

19 Project: 05 Afkoppelen Boonkamp/Schuttershof B&T Projectnummer(s): GMBT-BOR-066 Projectleider: Omschrijving: Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren Peter van Eeuwijk Kern: Ammerzoden Locatie: Gelegen tussen de Secr. Schokkerstraat en de Tegelearstraat. Uitvoering: Van: Augustus 2014 Tot: November 2014 Beschrijving: In verband met wateroverlast zal er een gescheiden rioolstelsel worden gerealiseerd. Getracht wordt om de voorzijden van de woningen af te koppelen. Ook zal er naar groen en parkeren gekeken worden. Afhankelijk van de kwaliteit van de huidige materialen zal hergebruik plaatsvinden. Waar mogelijk extra parkeervakken. Wens voor duurzaam veilige inrichting. Aanleg hemelwaterriool en afkoppelen van wegoppervlak plus 50% van de particuliere verharding. OV -- Vernieuwing van plantvakken Kabels & Leidingen Geen directe urgentie voor vervanging van materialen. Zoveel als mogelijk materialen hergebruiken. Parkeerproblemen. Doordat verhard oppervlak afgekoppeld wordt, neemt de kans op water op straat af. Tevens wordt er minder regenwater naar de zuivering verpompt en neemt de vuilemissie af. OV -- Aanwezig plantvakken zijn in slechte conditie. Kabels & Leidingen Tijdens uitvoering woningen beperkt bereikbaar. Verzorgingshuis + mogelijke wensen verzorgingshuis. Er is een verzoek voor een speellocatie voor kinderen t/m 6 jaar. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 19

20 20

21 Project: 06 Reconstructie Wertsteeg B&T Projectnummer(s): GMBT-BOR-005 Projectleider: Omschrijving: Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren Peter van Eeuwijk Kern: Kerkdriel Locatie: Gelegen tussen de Paterstraat en de Kievitsham Uitvoering: Van: Augustus 2014 Tot: November 2014 Beschrijving: Reconstructie Vervanging van het wegdek en onderliggende fundatie. -- Controle van de persleiding. OV Vervanging van de lichtmasten incl. armaturen. Behoud van de aanwezige bomenstructuur Kabels & Leidingen Einde levensduur fundatie en verharding is bereikt OV Masten en armaturen zijn oud en versleten. Einde levensduur. -- Kabels & Leidingen Bedrijven minder goed bereikbaar. Bedrijven. Buslijn 267. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 21

22 22

23 Project: 07 Schoolomgeving Zwijsenschool/Meidoorn R&S Projectnummer(s): GMBT-BOR-068 Projectleider: Omschrijving: Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren Stan de Laat Kern: Kerkdriel Locatie: Gelegen tussen de Kerkstraat en de Kromsteeg. Uitvoering: Van: nader te bepalen Tot: nader te bepalen Beschrijving: Nieuwbouw Meidoord en verkeersomgeving Zwijsenschool en Meidoorn. OV Kabels & Leidingen Afhankelijk van de kwaliteit van de huidige materialen zal hergebruik plaatsvinden en waar nodig aanvulling met nieuwe materialen. Parkeerproblemen bij Mgr. Zwijsenschool en voetbalvereniging DSC, verkeersklachten Mgr. Zwijsenschool, vrachtwagenparkeerterrein, Duurzaam veilige inrichting. Afhankelijk van de concrete plannen de capaciteit van het stelsel waarborgen. Afkoppelen bestaand verhard oppervlak en afvoeren naar de Kromsteeg. Verlichting bij definitief ontwerp nader te bepalen. Inpassen van groenstructuur Geen directe urgentie voor vervanging. Zoveel als mogelijk hergebruik van materialen. Weginrichting kan de verkeerstromen niet goed aan. Parkeerproblemen tijdens haal- en brengtijden. -- OV Masten nog niet versleten. Armaturen ombouwen naar energiezuinige led verlichting. Kwaliteitsverbetering Kerkstraat e.o. Kabels & Leidingen Grote invloed op bereikbaarheid school en sportcomplex. Gebiedsontsluiting Kerkstraat. School en sportcomplex. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE (R&S) 23

24 24

25 Project: 08 Retentie Panen R&S Projectnummer(s): GMBT-BOR-070 Projectleider: Omschrijving: Stan de Laat Kern: Ammerzoden Locatie: Gelegen aan de Uilecotenweg Uitvoering: Van: Maart 2014 Tot: Mei 2014 Beschrijving: Aanleg watercompensatie Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren OV -- Herplantingsplicht conform de Boswet. Kabels & Leidingen -- Water In verband met de aanleg van een bedrijventerrein nabij De Hoge Weiden te Ammerzoden is, op basis van de voorschriften van het Waterschap, ongeveer 1400 m2 watercompensatie nodig. Als meest geschikte locatie is aan de Uilecotenweg, nabij de fietscrossbaan, een perceel (eigendom gemeente Maasdriel) gelegen waar de aanleg van de waterberging mogelijk is. De inpassing van de watercompensatie zal in overleg gebeuren tussen de Gemeente Maasdriel en het Waterschap Rivierenland. Bij de uitwerking wordt uiteraard rekening gehouden met de omgeving OV -- Boswet. Kabels & Leidingen -- Water Afspraken Waterschap Rivierenland. Geen directe invloed op de ontsluiting. Bomenkap en communicatie bewoners. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen Water PARTICIPATIE 25

26 26

27 Project: 09 Verruiming duikers Drielse Wetering Projectnummer(s): GMBT-BOR-065 Projectleider: Omschrijving: Kern: Locatie: Jan Voets Kerkdriel Gelegen tussen de Duitse Weistraat en de Ipperakkeren. Uitvoering: Van: Maart 2014 Tot: Juni 2014 Beschrijving: Verruimen bestaande duikers Werkzaamheden (per discipline): -- Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren -- OV Kabels & Leidingen OV Kabels & Leidingen Het afkoppeltraject Kerkdriel Zuid zal het regenwater gaan lozen op de Drielse Wetering. Hierdoor zullen de bestaande duikers verruimd moeten worden om het regenwater goed af te kunnen voeren. In het kader van het afkoppeltraject is het gewenst uitvoering spoedig te starten om een juiste werking te garanderen. Bij aanleg duikers tussen de verschillende waterpartijen zullen de verbindingswegen kortstondig opengebroken worden. -- DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 27

28 28

29 Project: 010 Afwaardering Beatrixstraat/Drielseweg B&T Projectnummer(s): GMBT-BOR-065 Projectleider: Omschrijving: Kern: Locatie: Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren Stan de Laat Hedel Gelegen aan de Oude Rijksweg en de Provinciale weg N831. Uitvoering: Van: Augustus 2014 Tot: December 2014 Beschrijving: Aanbrengen bushalten en verkeersmaatregelen OV Kabels & Leidingen Aanbrengen bushalten op de Oude Rijksweg, aanbrengen plateaus op diverse kruisingen en bochtverbreding ter hoogte van Drielseweg/N831. Veilige oversteek realiseren voor fiets- en voetgangers. Haltekom verdwijnt. Nieuwe bushalten op Oude Rijksweg. Snelheidsremmende maatregelen in de vorm van plateaus op de kruisingen. Op diverse locaties kleine reparaties uitvoeren om kwaliteitsniveau te behouden. Nader te bepalen. Inpassen groen waar mogelijk Scheuren en/of lekkages. OV VRI is verouderd en moet aangepast worden aan de nieuwe situatie. Extra groen is wenselijk maar niet noodzakelijk Kabels & Leidingen -- Afspraken Provincie Gelderland. Geen werkzaamheden aan bushalten bij werkzaamheden aan doorgaande route Hedel centrum. Nadere afstemming met Arriva en buurtbus. Rekening houden met vervanging OV aan Oude Rijksweg en VRI. Buslijn 267, routewijziging in busboekje. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 29

30 30

31 Project: Projectnummer(s): GMBT-BOR-057 Projectleider: Omschrijving: Kern: Locatie: Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren 011 BRM Kampen Noord/Parallelweg/ Beemdenseweg/Broekheuvelsestraat R&S Peter van Eeuwijk Hedel Gelegen tussen de Gaardenweg en de Oude Rijksweg. Uitvoering: Van: januari 2014 Tot: november 2014 Beschrijving: Aanleg bedrijventerrein en wegreconstructie OV Kabels & Leidingen Vervangen wegdek en onderliggende fundatie Broekheuvelsestraat/Beemdenseweg en een gedeelte van de Parallelweg. Aanbrengen nieuwe wegenstructuur t.b.v. bedrijventerrein Kampen Noord. Verplaatsen komgrens. Aanleg verbeterd gescheiden stelsel. Aanpassen persleidingen en plaatsen eindgemaal. Aanbrengen van lichtmasten en energiezuinige led verlichting. Landschappelijke inpassing van groen en aanbrengen waterberging Aanleg kabels en leidingen bedrijventerrein Kampen Noord. Bouw bedrijfspanden. Einde levensduur fundatie en verharding is bereikt Broekheuvelsestraat/Beemdenseweg en een gedeelte van de Parallelweg. -- Zorgplicht afvalwaterketen OV Uitvoering in etappes i.v.m. gefaseerde bebouwing Extra groeninvulling is wenselijk Kabels & Leidingen Geen kabels en leidingen aanwezig. Bouw bedrijfspanden. Invloed op bereikbaarheid lokale bedrijven en agrarische percelen. Moeilijkere bereikbaarheid aanliggende woningen en bedrijven. Oogsttijd. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 31

32 32

33 Project: 012 Rioolvervanging Langestraat B&T Projectnummer(s): GMBT-BOR-072 Projectleider: Omschrijving: Kern: Locatie: Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren Peter van Eeuwijk Heerewaarden Gelegen tussen de Peerakker en de Secr. Janssenstraat. Uitvoering: Van: april 2014 Tot: juni 2014 Beschrijving: Rioolvervanging en afkoppelen. Zoveel als mogelijk hergebruik van aanwezige materialen. En uitvoeren regulier onderhoud. Parkeerproblemen. Indien mogelijk parkeerplaatsen toevoegen. Vervangen bestaande riolering. Aanleg hemelwaterriool. Afkoppelen van Wegoppervlak plus 50% van de particuliere verharding. OV -- Verbeteren van de bomenstructuur Kabels & Leidingen Matige urgentie voor onderhoud. Parkeerproblemen Doordat verhard oppervlak afgekoppeld wordt, neemt de kans op water op straat af. Tevens wordt er minder regenwater naar de zuivering verpompt en neemt de vuilemissie af. OV -- Aanwezig groen is deels versleten Kabels & Leidingen Moeilijkere bereikbaarheid aanliggende woningen en bedrijven. Geen directe invloedsfactoren. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 33

34 34

35 Project: 013 Relining Burchtstraat B&T Projectnummer(s): GMBT-BOR-075 Projectleider: Omschrijving: Kern: Locatie: Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren Stan de Laat Rossum Gelegen tussen de M.V. Rossumstraat en de Torenlaan. Uitvoering: Van: september 2014 Tot: oktober 2014 Beschrijving: Relining van bestaande riolering -- Diverse deelreparaties OV -- Handhaven van de bomenstructuur Kabels & Leidingen Weinig urgentie i.v.m. kwaliteit materialen. Wens is markering te verbeteren. Weg is te breed, V85=57 km/h. Heeft de voorkeur ingericht te worden als 30 km/h. Op deze weg zitten veel fietsers van en naar (middelbare) scholen. Wens is de rijloper te voorzien van ingezaagde markering. Diverse lekkages OV Kabels & Leidingen Op de Burchtstraat zit de buslijn 49 en 267. Moeilijkere bereikbaarheid aanliggende woningen en bedrijven. Geen directe invloedsfactoren. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 35

36 36

37 Project: 014 Rioolvervanging Noorderhoek B&T Projectnummer(s): GMBT-BOR-073 Projectleider: Omschrijving: Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren Stan de Laat Kern: Heerewaarden Locatie: Gelegen tussen de Achterstraat en de Oostenhoek. Uitvoering: Van: september 2014 Tot: oktober 2014 Beschrijving: Rioolvervanging OV Kabels & Leidingen OV Kabels & Leidingen Zoveel als mogelijk hergebruik van aanwezige materialen aangevuld met nieuwe materialen. Indien mogelijk extra parkeerplaatsen realiseren. Vervangen bestaande riolering Weinig urgentie i.v.m. kwaliteit materialen. Parkeerproblemen. Erg smal en doodlopend. Lage verkeerssnelheden voor zover bekend. Einde levensduur riolering is bereikt. Moeilijkere bereikbaarheid aanliggende woningen en bedrijven. Geen directe invloedsfactoren. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 37

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Colofon Project Openbare verlichting beleidsplan Opdrachtgever Gemeente Hoogeveen Met medewerking van Maaike Hamstra (projectleider), Jan Blom, Rients Turkstra, Barry van

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Van Kostenpost naar Beleggingsfonds

Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Kwaliteitskeuzes Openbare Ruimte Gemeente Purmerend Gemeente Purmerend februari 2008 Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Kwaliteitskeuzes Openbare Ruimte Gemeente Purmerend

Nadere informatie

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Jaarverslag 2007 versie 20080424a, afgedrukt op 28-4-2008 9:19 Pagina 2 Jaarverslag

Nadere informatie

I. BELEIDSBEGROTING 5

I. BELEIDSBEGROTING 5 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 I. BELEIDSBEGROTING 5 Programmaplan 7 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 1.3 Volkshuisvesting

Nadere informatie

Beleidsplan. verlichting openbare ruimte 2015-2020. Donker waar mogelijk, licht waar nodig

Beleidsplan. verlichting openbare ruimte 2015-2020. Donker waar mogelijk, licht waar nodig Beleidsplan verlichting openbare ruimte 2015-2020 Donker waar mogelijk, licht waar nodig 2 Voorwoord Inwoners van Doetinchem vinden het heel vanzelfsprekend dat de wegen, winkelgebieden en parkeer plaatsen

Nadere informatie

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Verantwoording 2005 173

Hoofdstuk 2. Verantwoording 2005 173 Hoofdstuk Paragrafen Verantwoording 005 173 174 Verantwoording 005 . PARAGRAFEN.1 Weerstandsvermogen In deze paragraaf gaan we uit van de richtlijnen zoals die in de programmabegroting 005 golden. In de

Nadere informatie

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Feitenrapport Opdrachtgever: RekenkamerCommissie Haarlemmermeer ECORYS Nederland BV Koen Vervoort Bart Witmond Rotterdam, 23

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Hart voor Rivier en Land

Hart voor Rivier en Land Hart voor Rivier en Land Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1: Oppervlaktewater 11 Kwaliteit 11 Voldoende zoetwater 12 Grondwater 12 Wateroverlast 12 Kwantiteit 13 Vispassages 13 Klimaat

Nadere informatie

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen G ROENBELEIDSVISIE Groen moet je doen Uitwerking beleidsthema s groen Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) 2 Groen moet je doen Gemeente Borger Odoorn Groenbeleidsvisie

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

BÜO. todd-w. Gemeei Gemeente Halderberge. apport I Startnotitie parkmanagement Bedrijventerrein Borchwerf II. pportage

BÜO. todd-w. Gemeei Gemeente Halderberge. apport I Startnotitie parkmanagement Bedrijventerrein Borchwerf II. pportage todd-w BÜO.idviseurs in tuimteli ke oidenmg economie en milieu Postbus 68 5260 AB Vught Taaistraat 36 Vught telefoon 073 658 90 40 fa» 073 656 16 65 email: infoobro.nl Gemeei Gemeente Halderberge nummer

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid

Beleidsvisie externe veiligheid In opdracht van Opgesteld door Auteur(s) Gemeente Best SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040 2594605 ing. J.L. Kooistra (projectleider) drs. R.A. Hovestad Versienummer

Nadere informatie

AFSTUDEERSCRIPTIE HERINRICHTING PROVINCIALEWEG N981

AFSTUDEERSCRIPTIE HERINRICHTING PROVINCIALEWEG N981 NHL HOGESCHOOL IN OPDRACHT VAN DE PROVINCIE GRONINGEN AFSTUDEERSCRIPTIE HERINRICHTING PROVINCIALEWEG N981 VANAF DE SCHEIDING (FRIESE GRENS T/M KORNHORN) September 2009 t/m maart 2010 Rapportage Provincialeweg

Nadere informatie

Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen

Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen Datum 1 oktober 2009 Status Definitief Colofon Contactpersoon ing. M. Dubbeldeman

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

1 Inleiding... 5. 2 Bestuurlijke structuur... 9

1 Inleiding... 5. 2 Bestuurlijke structuur... 9 Jaarstukken 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Bestuurlijke structuur... 9 2.1 Samenstelling bestuur... 9 2.2 Portefeuilleverdeling college... 10 2.3 Organisatie structuur... 12 3 Kerngegevens... 13 3.1

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Planstudie N395 Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Grontmij N.V. De Bilt, 14 februari 2014 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer

Nadere informatie