Jaarprogramma Openbare Ruimte Gemeente Maasdriel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarprogramma Openbare Ruimte Gemeente Maasdriel"

Transcriptie

1 2014 Jaarprogramma Openbare Ruimte Gemeente Maasdriel Afdeling Beheer & Toezicht Gemeente Maasdriel Versie: 1.0

2 Lijst van gebruikte afkortingen in het Jaarprogramma met bijbehorende betekenis. Afkortingen JOR MJOR BOR R&S VRI IBOR B&T OV EMVI WSRL VTA UAV-GC WRP WBP Betekenis Jaarprogramma Openbare ruimte Meerjaren Jaar Programma Openbare ruimte Beheer Openbare Ruimte Ruimte en Samenleving sregelinstallatie Integraal Beheer van de Openbare Ruimte Beheer en Toezicht Openbare Verlichting Economisch Meest Voordelige Inschrijving WaterSchap RivierenLand Visual Tree Assessment Uniforme Administratieve Voorwaarden - Geïntegreerde Contracten Water- en splan Bommelerwaard BeheerPlan 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Jaarprogramma en Meerjarenplan Doel... 5 Wegbeheer... 6 beheer... 6 Rioolbeheer... 6 en mobiliteit... 6 Openbare verlichting Methodiek Financiën JOR JAARPROGRAMMA Afwaardering N831 Centrum Hedel B&T Reconstructie Rooijensestraat B&T BRM Wielewaallaan R&S Renovatie mechanische riolering B&T Afkoppelen Boonkamp/Schuttershof B&T Reconstructie Wertsteeg B&T Schoolomgeving Zwijsenschool/Meidoorn R&S Retentie Panen R&S Verruiming duikers Drielse Wetering Afwaardering Beatrixstraat/Drielseweg B&T BRM Kampen Noord/Parallelweg/ Beemdenseweg/Broekheuvelsestraat R&S Rioolvervanging Langestraat B&T Relining Burchtstraat B&T Rioolvervanging Noorderhoek B&T Rioolvervanging Wilhelminastraat B&T Relining Paterstraat/Duitseweistraat/Centrum Hedel B&T Programma Asfaltonderhoud B&T Programma wegmarkeringen B&T Programma elementenverharding B&T Programma bermen en watergangen B&T Programma boombeheer B&T Programma reconstructie groen B&T Programma Beheer Openbare Ruimte B&T Programma 30 & 60 km zones B&T Programma wegen B&T Programma schoolomgevingen B&T Programma civiele kunstwerken B&T Programma verkeersregelinstallaties (VRI) B&T Programma speelvoorzieningen B&T Programma sportvelden B&T Programma bushalten B&T Programma remplace B&T Programma pompen en gemalen B&T Programma wortelfrezen riolering B&T

4 035 Programma reinigen en inspecteren riolering B&T Programma deelreparaties riolering B&T Inbreiding Achterstraat Oost R&S Inbreiding Ammerzoden Noord R&S Inbreiding 't Zwin 1/Pasnagelhof R&S Inbreiding De Grutakker R&S Inbreiding Koningin Wilhelminastraat 50 R&S Inbreiding estraat R&S Inbreiding Brandweerkazerne R&S Inbreiding Lage Hof de Grauw R&S Inbreiding Kapelstraat R&S Inbreiding Kerkdriel Noord R&S Inbreiding Wielewaallaan R&S Hurwenense Uiterwaard RWS Baggerplan Maasdriel B&T Meerjarenprogramma Colofon

5 1. Inleiding 1.1 Jaarprogramma en Meerjarenplan Voor u ligt het Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR 2014) van de Gemeente Maasdriel. Het JOR is opgesteld met medewerking van de disciplinebeheerders van de gemeente Maasdriel. De disciplines zijn riolering, wegen, verkeer, groen en openbare verlichting. Tijdens dit traject is er intensief samengewerkt om de kwaliteit van de buitenruimte optimaal in kaart te brengen. Vooral de nauwere samenwerking tussen de disciplines, afdelingen en externe partijen zoals Waterschap Rivierenland en kabels- en leidingbeheerders moet meer inzicht geven in de voor te bereiden en uit te voeren werkzaamheden binnen de gemeente Maasdriel. Het JOR bestaat uit 4 onderdelen die direct of indirect betrekking hebben op de openbare ruimte. De 4 onderdelen zijn; 1. Werken 2. Programma s 3. Inbreidingsplannen 4. Meerjarenplanning (MJOR) Van ieder onderdeel is een korte samenvatting gemaakt met een locatiekaart en foto s. Daarnaast is aangegeven welke invloed het heeft op de ontsluiting van de kern en mogelijke invloedsfactoren zoals evenementen, buslijnen etc.. Met trots is dit document opgesteld en aan u gepresenteerd. 1.2 Doel Het doel van het Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) is drieledig. Ten eerste vormt het, samen met de daaronder liggende documenten (Wegbeheerplan, Water en splan, Openbare Verlichtingsplan, enz.), afstemming afdeling R&S, en gegevens, een belangrijk instrument in het kader van de bedrijfsvoering van team BOR afdeling Beheer & Toezicht. Het vormt de basis van de projectplanning en beheersing om te komen tot realisatie van werken. Daarnaast geldt het JOR als ijkdocument voor zowel de procesmatige als inhoudelijke voortgang van projecten en speelt het een primaire rol in de capaciteitsplanning en -coördinatie. De omvang en het tempo van het Jaarprogramma zijn op de capaciteit afgestemd. Ten tweede is het JOR te beschouwen als contractdocument. Dit geldt intern voor college en raad, ambtelijke organisatie en afdelingen onderling maar ook extern. Met dit document laten wij immers onze burgers zien welke inspanningen wij het komende jaar gaan plegen om gemeente Maasdriel op orde te houden en verder te brengen: Dit gaan we realiseren. Tot slot fungeert het JOR als communicatie-instrument: Wat gaat er waar en wanneer in de openbare ruimte van gemeente Maasdriel gebeuren. Communicatie vindt zowel intern (binnen de gemeentelijke organisatie c.a.) als naar externe partijen plaats. 5

6 De doelen van de verschillende disciplines zijn als volgt: Wegbeheer Het wegbeheer in de Gemeente Maasdriel is vastgelegd in het Wegbeheerplan (WBP). Hierin staat omschreven waaraan de wegen in de gemeente moeten voldoen. Naast de minimale eisen aan veiligheid, staat omschreven hoe de wegen onderhouden worden en welke beleving de burger bij de staat van onderhoud mag verwachten en welke budgetten voor deze onderhoudsniveaus beschikbaar zijn. In het huidige beleid is gekozen voor 2 verschillende niveaus. Voor de wegen binnen de bebouwde kom is gekozen voor onderhoudsniveau 'Basis'. Binnen de bebouwde kom mag je als weggebruiker dus redelijk onderhouden wegen verwachten die weliswaar hier en daar een lichte of matige schade vertonen maar toch nog prettig zijn om te gebruiken en om aan te wonen. Voor de wegen buiten de bebouwde kom is voor een 'Laag' onderhoudsniveau gekozen. Als gebruiker van een weg buiten de bebouwde kom kun je minder onderhouden wegen verwachten. De wegen zijn in principe nog wel veilig, maar vertonen meer schade en het reparatieniveau ligt aanmerkelijk lager. Incidenteel kan er een mogelijk onveilige situatie ontstaan. Op deze manier wordt er bewust met de budgetten omgegaan: redelijk onderhouden wegen daar waar de meeste mensen wonen en van de wegen gebruik maken en minder onderhouden maar toch veilige wegen waar het kan, afgezet tegen beheersbare onderhoudskosten. Verder zijn er nog de dure niveaus 'Hoog' en 'Zeer hoog' en het onveilige niveau 'Zeer laag' die wij in de Gemeente Maasdriel vanwege de kosten cq. onveiligheid niet toepassen. beheer speelt een belangrijke rol bij de identiteit en herkenbaarheid van Maasdriel. De belangrijkste structuren zijn vastgelegd in een boomstructuur die voornamelijk uit bomen bestaat. Deze boomstructuur volgt voor een groot gedeelte de stedenbouwkundige indeling en heeft een belangrijke functie als begeleiding en geleiding langs wegen. De onderhoudskwaliteit van het groen (zowel technisch beheer als verzorging) is vastgesteld op kwaliteitsniveau B (Basis). Het onderhoud wordt uitgevoerd door zowel de eigen dienst (calamiteiten) als externe aannemers. Hierbij hebben langlopende contracten met een goede prijs-kwaliteitverhouding (EMVI) en professionaliteit van de uitvoerder de voorkeur. Rioolbeheer In 2012 heeft de raad van Maasdriel het Water en splan (WRP) Bommelerwaard vastgesteld. Dit plan beschrijft de beleidsvoornemens en (bijbehorende) maatregelen voor inzameling, transport en verwerking van stedelijk afval-, hemel- en grondwater voor de periode In dit WRP worden keuzes gemaakt. Keuzes bij het bepalen van prioriteiten maar ook keuzes bij de gewenste kwaliteit. Vragen als 'wanneer is "water-op-straat" acceptabel?', 'hoe lang mag een rioolgemaal in storing staan?', 'wanneer is sprake van structurele grondwateroverlast?' staan hierbij centraal. De uitkomst van deze keuzes laat zich vertalen in een aantal maatregelen. De komende jaren staat een aantal projecten ten aanzien van vervanging riolering en afkoppeling op de planning. en mobiliteit Het Mobiliteitsplan Maasdriel is een plan waarin is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om het verkeer in de gemeente in goede banen te leiden. Een goede bereikbaarheid, verbeteringen van de verkeersveiligheid en goede voorzieningen voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers staan daarbij centraal. De gemeente heeft de zorg voor het realiseren van een aantrekkelijke en verkeersveilige openbare ruimte. Het verbeteren van de verkeersveiligheid wordt vooral bereikt door de wegen op de juiste manier in te richten voor de functie van die weg. Uit het oogpunt van effectiviteit en efficiency worden de investeringen in de verkeersinfrastructuur zoveel als mogelijk uitgevoerd in combinatie met (groot) onderhoud en ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij worden de projecten zoveel mogelijk integraal afgestemd en aan de begrotingscyclus gekoppeld. 6

7 Openbare verlichting Veiligheid is het belangrijkste doel van openbare verlichting. Het gaat dan om verkeersveiligheid, met name de kwetsbare verkeersdeelnemers binnen de bebouwde kom, en sociale veiligheid, het veiligheidsgevoel. Binnen de bebouwde kom is ook aandacht voor uitstraling en sfeer, buiten de bebouwde kom is de openbare verlichting vooral sober en doelmatig. Een aanzienlijk deel van de installaties in Maasdriel is verouderd en zal de komende jaren gefaseerd worden vervangen. Hierbij zijn kwaliteitsverbetering, beeldkwaliteit en energiezuinige verlichting speerpunten. Het onderhoud vindt plaats op twee manieren: met behulp van het onderhoudssysteem groepsremplace (vervangen op een vast tijdstip) en door periodiek controleren (vervangen als het kapot is). Bij het vervangen van openbare verlichting worden drie kengetallen gehanteerd om de gemeente op een doelmatige manier te kunnen verlichten. Er wordt gekeken naar de energieprestatie, de beeldkwaliteit en energieverbruik. 1.3 Methodiek De gemeente heeft als beheerder van de openbare ruimte, de wettelijke taak zorg te dragen voor de veiligheid en bruikbaarheid van deze openbare ruimte, de zorgplicht. Om aan deze plicht te voldoen pleegt de gemeente onderhoud. Het onderhoud is te scheiden in drie soorten. Het dagelijkse onderhoud, klein onderhoud en het grote onderhoud. Het dagelijkse onderhoud betreft het schoonhouden (schoffelen, verzamelen zwerfvuil etc.) van de openbare ruimte. Het klein en groot onderhoud hebben betrekking op de technische staat van de openbare ruimte. Het groot onderhoud en de vervanging van voorzieningen vormen het onderdeel van het JOR en het MJOR. Vanuit het gekozen beleid is het uitgangspunt van het JOR en het MJOR onderhouden op basisniveau. De bestaande achterstalligheid in onderhoud neemt hierdoor niet af maar ook niet toe. Ruimte voor verbeteringen van de openbare ruimte met betrekking tot parkeerproblematiek, 30 km zone inrichting of wensen van inwoners is gezien de financiële status zeer beperkt. Op basis van inventarisaties en inspecties van het wegennet van gemeente Maasdriel worden binnen de werkvoorraad de prioriteiten bepaald. Daarbij spelen zowel de ernst van gebreken als de kans dat die leiden tot calamiteiten een rol. De projecten met de hoogste prioriteit worden opgenomen in het JOR. Tijdens het opstellen van het JOR zal de integrale afstemming plaatsvinden. Projecten worden integraal en projectmatig opgepakt. De voorbereiding van de projecten wordt gedaan door een team van ontwerpers, adviseurs en werkvoorbereiders onder leiding van een projectleider. Onder diens leiding worden de projecten gecoördineerd tot een marktproduct waarna de realisatie gebeurd onder toezicht van de directievoerder en de toezichthouder. Stedelijke ontwikkelingen (in- en uitbreidingen) hebben een dynamisch karakter en hebben een eigen prioritering. Deze kunnen dus afwijken van hetgeen in het JOR is opgenomen. Het JOR probeert zoveel mogelijk de activiteiten van andere marktpartijen te monitoren. Zo vindt er afstemming plaats met kabel- & leidingbeheerders, Waterschap Rivierenland en de Provincie Gelderland. Het JOR wordt geprogrammeerd op basis van urgentie, financiën, ontsluiting en personele capaciteit. 1.4 Financiën JOR 2014 De projecten opgenomen in het JOR 2014 zijn uit diverse bronnen gefinancierd. De totale omvang van de werken bedraagt ca ,00. Vanuit de investeringen 2014 is ,00 opgenomen en vanuit de exploitatie is ,00 opgenomen. De waarde van projecten gestart in 2013 die een doorloop hebben in 2014 bedraagt ca ,00 (incl. Grondexploitaties). Aan externe gelden is ,00 opgenomen (subsidie). 7

8 Hiermee komt het totaal van beschikbare gelden op een totaal van ca ,00. Van sommige projecten is de financiële omvang nog niet geheel bekend. Deze zijn PM opgenomen. Dekkingsbron Bedrag Exploitatiebegroting ,00 Investeringsbegroting ,00 Subsidies en bijdragen derden ,00 Totaal JOR 2014 (exclusief PM) ,00 Uit doorlopende werken ,00 Totaal realisatie werken ,00 8

9 2. JAARPROGRAMMA Projecten in de Openbare Ruimte V = Periode van voorbereiding = Periode van uitvoering 9

10 10

11 Project: 01 Afwaardering N831 Centrum Hedel B&T Projectnummer(s): GMBT-BOR-017 GMBT-BOR-012 GMBT-BOR-042 Projectleider: Stan de Laat Omschrijving: Kern: Hedel Locatie: Blankensteijn/Voorstraat/Uithovensestraat/ Gasthuisstraat/Grutakker/Akkerseweg Uitvoering: Van: Januari 2014 Tot: December 2014 Beschrijving: Afwaardering van de N831 Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren OV Kabels & Leidingen -- Verbeteren van de funderingsconstructie van de doorgaande weg. Aanbrengen asfalt, elementenverharding, plateaus, parkeerplaatsen en trottoirs. Realiseren plateaus om snelheid af te remmen, uitbreiden 30 km-zone, kruisingen aanpassen aan nieuwe inrichting. Verhoogde fietssuggestiestroken. Realisatie regenwaterriool in de Voorstraat en een regenwaterriool in de Grutakker/Akkerseweg. Enkele kleine reparaties aan het riool. Diverse huisaansluitingen vervangen van gres naar PVC. Alle OV vernieuwen en ombouw naar energiezuinige led armaturen Waar mogelijk meer groen Opknapbeurt herdenkingspark. Nieuwe muur en verbeteren groeiplaatsen linden. Einde levensduur asfalt en fundatie is bereikt. 30 km zone inrichting centrum. Snelheid te hoog. Fietsveiligheid vergroten. Scheuren riolering en afvoer te beperkt OV Lichtmasten zijn verouderd Bomen zijn aan het einde van hun levensduur Kabels & Leidingen -- Muur is ernstig beschadigd. Op diverse locaties zal gelijktijdig werk in uitvoering zijn. Het werk zal in fasen uitgevoerd worden waar de omleidingsroute op afgestemd wordt. Paardenmarkt, Koningsdag, kerstmarkt, "Hèls" spektakel, kranslegging en midzomer. Buslijnen 166/666/266 en 267 door centrum. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 11

12 12

13 Project: 02 Reconstructie Rooijensestraat B&T Projectnummer(s): GMBT-BOR-040 Projectleider: Omschrijving: Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren Peter van Eeuwijk Kern: Hoenzadriel Locatie: Rooijensestraat tussen nr. 26 en de Kievitsham. Uitvoering: Van: April 2014 Tot: Juni 2014 Beschrijving: Vervangen van verhardingsconstructie en relining van het riool. OV Kabels & Leidingen Vervangen wegdek en onderliggende funderingsconstructie Weg is niet ingericht als 30 km/h, wel bebording. Duurzaam veilige inrichting. Relinen van de riolering. Einde levensduur van de funderingsconstructie is bereikt. Einde levensduur is bereikt. is zeer slecht. OV Kabels & Leidingen Moeilijkere bereikbaarheid voor aanliggende woningen. Hoge grondwaterstand. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 13

14 14

15 Project: 03 BRM Wielewaallaan R&S Projectnummer(s): GMBT-BOR-059 Projectleider: Omschrijving: Kern: Locatie: Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren Stan de Laat Hurwenen Gelegen tussen de Dorpsstraat, Molenstraat en de H.W. van Heelstraat. Uitvoering: Van: Februari 2014 Tot: Augustus 2014 Beschrijving: Uitbreidingslocatie en aanleg retentiegebied. OV Kabels & Leidingen Verbreding Wielewaallaan en aanbrengen voetpaden en parkeerplaatsen bij nieuwbouw. Snelheidsremmende maatregelen in de vorm van punaises in de Wielewaallaan. Aanleg vuilwaterstelsel nieuwbouw woningen. Daarnaast wordt de watergang gedempt en voorzien van een infiltratieleiding. Verlichting dient nog nader bepaald te worden Aanleg waterberging en groen bij parkeervoorziening. Aanleggen kabels & leidingen tracé nieuwe woningen Woningbouw Woningen dienen voorzien te zijn van parkeermogelijkheid. Snelheid te hoog. In de toekomst weg mogelijk 30 zone. Onderdeel van de zorgplicht afvalwaterketen en afspraken Waterschap Rivierenland. OV Verlichting bij gereedkomen woningen. Kabels & Leidingen -- Extra groen is wenselijk De ijsvereniging (Hurwenen vooruit) wil de waterberging gaan gebruiken als schaatsbaan bij een langdurige vorstperiode. Hiervoor zullen voorzieningen worden aangebracht in de vorm van uitneembare verlichting. Buslijn 49 en 267. Bushalte kruising H.W. van Heelstraat aanpassen voor mindervalide. Aanvraag ontgrondingsvergunning DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 15

16 16

17 Project: 04 Renovatie mechanische riolering B&T Projectnummer(s): GMBT-BOR-056 Projectleider: Omschrijving: Pamela de Bont Kern: Alle Locatie: - Diverse locaties - Uitvoering: Van: December 2013 Tot: Augustus 2014 Beschrijving: Renoveren van pompgemalen binnen de gemeente. Werkzaamheden (per discipline): -- Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren -- OV Kabels & Leidingen OV Kabels & Leidingen Geen directe invloed op de ontsluiting. Geen directe invloedsfactoren. Op diverse locaties in de gemeente renoveren van pompen, mechanische installaties, elektrische installaties en/of bouwkundige installaties. Functionaliteit herstellen van de pompen en gemalen. Levensduur verlengen van de pompen en gemalen. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 17

18 18

19 Project: 05 Afkoppelen Boonkamp/Schuttershof B&T Projectnummer(s): GMBT-BOR-066 Projectleider: Omschrijving: Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren Peter van Eeuwijk Kern: Ammerzoden Locatie: Gelegen tussen de Secr. Schokkerstraat en de Tegelearstraat. Uitvoering: Van: Augustus 2014 Tot: November 2014 Beschrijving: In verband met wateroverlast zal er een gescheiden rioolstelsel worden gerealiseerd. Getracht wordt om de voorzijden van de woningen af te koppelen. Ook zal er naar groen en parkeren gekeken worden. Afhankelijk van de kwaliteit van de huidige materialen zal hergebruik plaatsvinden. Waar mogelijk extra parkeervakken. Wens voor duurzaam veilige inrichting. Aanleg hemelwaterriool en afkoppelen van wegoppervlak plus 50% van de particuliere verharding. OV -- Vernieuwing van plantvakken Kabels & Leidingen Geen directe urgentie voor vervanging van materialen. Zoveel als mogelijk materialen hergebruiken. Parkeerproblemen. Doordat verhard oppervlak afgekoppeld wordt, neemt de kans op water op straat af. Tevens wordt er minder regenwater naar de zuivering verpompt en neemt de vuilemissie af. OV -- Aanwezig plantvakken zijn in slechte conditie. Kabels & Leidingen Tijdens uitvoering woningen beperkt bereikbaar. Verzorgingshuis + mogelijke wensen verzorgingshuis. Er is een verzoek voor een speellocatie voor kinderen t/m 6 jaar. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 19

20 20

21 Project: 06 Reconstructie Wertsteeg B&T Projectnummer(s): GMBT-BOR-005 Projectleider: Omschrijving: Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren Peter van Eeuwijk Kern: Kerkdriel Locatie: Gelegen tussen de Paterstraat en de Kievitsham Uitvoering: Van: Augustus 2014 Tot: November 2014 Beschrijving: Reconstructie Vervanging van het wegdek en onderliggende fundatie. -- Controle van de persleiding. OV Vervanging van de lichtmasten incl. armaturen. Behoud van de aanwezige bomenstructuur Kabels & Leidingen Einde levensduur fundatie en verharding is bereikt OV Masten en armaturen zijn oud en versleten. Einde levensduur. -- Kabels & Leidingen Bedrijven minder goed bereikbaar. Bedrijven. Buslijn 267. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 21

22 22

23 Project: 07 Schoolomgeving Zwijsenschool/Meidoorn R&S Projectnummer(s): GMBT-BOR-068 Projectleider: Omschrijving: Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren Stan de Laat Kern: Kerkdriel Locatie: Gelegen tussen de Kerkstraat en de Kromsteeg. Uitvoering: Van: nader te bepalen Tot: nader te bepalen Beschrijving: Nieuwbouw Meidoord en verkeersomgeving Zwijsenschool en Meidoorn. OV Kabels & Leidingen Afhankelijk van de kwaliteit van de huidige materialen zal hergebruik plaatsvinden en waar nodig aanvulling met nieuwe materialen. Parkeerproblemen bij Mgr. Zwijsenschool en voetbalvereniging DSC, verkeersklachten Mgr. Zwijsenschool, vrachtwagenparkeerterrein, Duurzaam veilige inrichting. Afhankelijk van de concrete plannen de capaciteit van het stelsel waarborgen. Afkoppelen bestaand verhard oppervlak en afvoeren naar de Kromsteeg. Verlichting bij definitief ontwerp nader te bepalen. Inpassen van groenstructuur Geen directe urgentie voor vervanging. Zoveel als mogelijk hergebruik van materialen. Weginrichting kan de verkeerstromen niet goed aan. Parkeerproblemen tijdens haal- en brengtijden. -- OV Masten nog niet versleten. Armaturen ombouwen naar energiezuinige led verlichting. Kwaliteitsverbetering Kerkstraat e.o. Kabels & Leidingen Grote invloed op bereikbaarheid school en sportcomplex. Gebiedsontsluiting Kerkstraat. School en sportcomplex. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE (R&S) 23

24 24

25 Project: 08 Retentie Panen R&S Projectnummer(s): GMBT-BOR-070 Projectleider: Omschrijving: Stan de Laat Kern: Ammerzoden Locatie: Gelegen aan de Uilecotenweg Uitvoering: Van: Maart 2014 Tot: Mei 2014 Beschrijving: Aanleg watercompensatie Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren OV -- Herplantingsplicht conform de Boswet. Kabels & Leidingen -- Water In verband met de aanleg van een bedrijventerrein nabij De Hoge Weiden te Ammerzoden is, op basis van de voorschriften van het Waterschap, ongeveer 1400 m2 watercompensatie nodig. Als meest geschikte locatie is aan de Uilecotenweg, nabij de fietscrossbaan, een perceel (eigendom gemeente Maasdriel) gelegen waar de aanleg van de waterberging mogelijk is. De inpassing van de watercompensatie zal in overleg gebeuren tussen de Gemeente Maasdriel en het Waterschap Rivierenland. Bij de uitwerking wordt uiteraard rekening gehouden met de omgeving OV -- Boswet. Kabels & Leidingen -- Water Afspraken Waterschap Rivierenland. Geen directe invloed op de ontsluiting. Bomenkap en communicatie bewoners. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen Water PARTICIPATIE 25

26 26

27 Project: 09 Verruiming duikers Drielse Wetering Projectnummer(s): GMBT-BOR-065 Projectleider: Omschrijving: Kern: Locatie: Jan Voets Kerkdriel Gelegen tussen de Duitse Weistraat en de Ipperakkeren. Uitvoering: Van: Maart 2014 Tot: Juni 2014 Beschrijving: Verruimen bestaande duikers Werkzaamheden (per discipline): -- Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren -- OV Kabels & Leidingen OV Kabels & Leidingen Het afkoppeltraject Kerkdriel Zuid zal het regenwater gaan lozen op de Drielse Wetering. Hierdoor zullen de bestaande duikers verruimd moeten worden om het regenwater goed af te kunnen voeren. In het kader van het afkoppeltraject is het gewenst uitvoering spoedig te starten om een juiste werking te garanderen. Bij aanleg duikers tussen de verschillende waterpartijen zullen de verbindingswegen kortstondig opengebroken worden. -- DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 27

28 28

29 Project: 010 Afwaardering Beatrixstraat/Drielseweg B&T Projectnummer(s): GMBT-BOR-065 Projectleider: Omschrijving: Kern: Locatie: Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren Stan de Laat Hedel Gelegen aan de Oude Rijksweg en de Provinciale weg N831. Uitvoering: Van: Augustus 2014 Tot: December 2014 Beschrijving: Aanbrengen bushalten en verkeersmaatregelen OV Kabels & Leidingen Aanbrengen bushalten op de Oude Rijksweg, aanbrengen plateaus op diverse kruisingen en bochtverbreding ter hoogte van Drielseweg/N831. Veilige oversteek realiseren voor fiets- en voetgangers. Haltekom verdwijnt. Nieuwe bushalten op Oude Rijksweg. Snelheidsremmende maatregelen in de vorm van plateaus op de kruisingen. Op diverse locaties kleine reparaties uitvoeren om kwaliteitsniveau te behouden. Nader te bepalen. Inpassen groen waar mogelijk Scheuren en/of lekkages. OV VRI is verouderd en moet aangepast worden aan de nieuwe situatie. Extra groen is wenselijk maar niet noodzakelijk Kabels & Leidingen -- Afspraken Provincie Gelderland. Geen werkzaamheden aan bushalten bij werkzaamheden aan doorgaande route Hedel centrum. Nadere afstemming met Arriva en buurtbus. Rekening houden met vervanging OV aan Oude Rijksweg en VRI. Buslijn 267, routewijziging in busboekje. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 29

30 30

31 Project: Projectnummer(s): GMBT-BOR-057 Projectleider: Omschrijving: Kern: Locatie: Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren 011 BRM Kampen Noord/Parallelweg/ Beemdenseweg/Broekheuvelsestraat R&S Peter van Eeuwijk Hedel Gelegen tussen de Gaardenweg en de Oude Rijksweg. Uitvoering: Van: januari 2014 Tot: november 2014 Beschrijving: Aanleg bedrijventerrein en wegreconstructie OV Kabels & Leidingen Vervangen wegdek en onderliggende fundatie Broekheuvelsestraat/Beemdenseweg en een gedeelte van de Parallelweg. Aanbrengen nieuwe wegenstructuur t.b.v. bedrijventerrein Kampen Noord. Verplaatsen komgrens. Aanleg verbeterd gescheiden stelsel. Aanpassen persleidingen en plaatsen eindgemaal. Aanbrengen van lichtmasten en energiezuinige led verlichting. Landschappelijke inpassing van groen en aanbrengen waterberging Aanleg kabels en leidingen bedrijventerrein Kampen Noord. Bouw bedrijfspanden. Einde levensduur fundatie en verharding is bereikt Broekheuvelsestraat/Beemdenseweg en een gedeelte van de Parallelweg. -- Zorgplicht afvalwaterketen OV Uitvoering in etappes i.v.m. gefaseerde bebouwing Extra groeninvulling is wenselijk Kabels & Leidingen Geen kabels en leidingen aanwezig. Bouw bedrijfspanden. Invloed op bereikbaarheid lokale bedrijven en agrarische percelen. Moeilijkere bereikbaarheid aanliggende woningen en bedrijven. Oogsttijd. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 31

32 32

33 Project: 012 Rioolvervanging Langestraat B&T Projectnummer(s): GMBT-BOR-072 Projectleider: Omschrijving: Kern: Locatie: Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren Peter van Eeuwijk Heerewaarden Gelegen tussen de Peerakker en de Secr. Janssenstraat. Uitvoering: Van: april 2014 Tot: juni 2014 Beschrijving: Rioolvervanging en afkoppelen. Zoveel als mogelijk hergebruik van aanwezige materialen. En uitvoeren regulier onderhoud. Parkeerproblemen. Indien mogelijk parkeerplaatsen toevoegen. Vervangen bestaande riolering. Aanleg hemelwaterriool. Afkoppelen van Wegoppervlak plus 50% van de particuliere verharding. OV -- Verbeteren van de bomenstructuur Kabels & Leidingen Matige urgentie voor onderhoud. Parkeerproblemen Doordat verhard oppervlak afgekoppeld wordt, neemt de kans op water op straat af. Tevens wordt er minder regenwater naar de zuivering verpompt en neemt de vuilemissie af. OV -- Aanwezig groen is deels versleten Kabels & Leidingen Moeilijkere bereikbaarheid aanliggende woningen en bedrijven. Geen directe invloedsfactoren. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 33

34 34

35 Project: 013 Relining Burchtstraat B&T Projectnummer(s): GMBT-BOR-075 Projectleider: Omschrijving: Kern: Locatie: Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren Stan de Laat Rossum Gelegen tussen de M.V. Rossumstraat en de Torenlaan. Uitvoering: Van: september 2014 Tot: oktober 2014 Beschrijving: Relining van bestaande riolering -- Diverse deelreparaties OV -- Handhaven van de bomenstructuur Kabels & Leidingen Weinig urgentie i.v.m. kwaliteit materialen. Wens is markering te verbeteren. Weg is te breed, V85=57 km/h. Heeft de voorkeur ingericht te worden als 30 km/h. Op deze weg zitten veel fietsers van en naar (middelbare) scholen. Wens is de rijloper te voorzien van ingezaagde markering. Diverse lekkages OV Kabels & Leidingen Op de Burchtstraat zit de buslijn 49 en 267. Moeilijkere bereikbaarheid aanliggende woningen en bedrijven. Geen directe invloedsfactoren. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 35

36 36

37 Project: 014 Rioolvervanging Noorderhoek B&T Projectnummer(s): GMBT-BOR-073 Projectleider: Omschrijving: Werkzaamheden (per discipline): Urgentie: Effect ontsluiting Invloedsfactoren Stan de Laat Kern: Heerewaarden Locatie: Gelegen tussen de Achterstraat en de Oostenhoek. Uitvoering: Van: september 2014 Tot: oktober 2014 Beschrijving: Rioolvervanging OV Kabels & Leidingen OV Kabels & Leidingen Zoveel als mogelijk hergebruik van aanwezige materialen aangevuld met nieuwe materialen. Indien mogelijk extra parkeerplaatsen realiseren. Vervangen bestaande riolering Weinig urgentie i.v.m. kwaliteit materialen. Parkeerproblemen. Erg smal en doodlopend. Lage verkeerssnelheden voor zover bekend. Einde levensduur riolering is bereikt. Moeilijkere bereikbaarheid aanliggende woningen en bedrijven. Geen directe invloedsfactoren. DISCIPLINE OV (Openbare Verlichting) Kabels & Leidingen PARTICIPATIE 37

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

Welkom. Integraal Beheer Openbare Ruimte. Erwin Heeringa (Nederlek)

Welkom. Integraal Beheer Openbare Ruimte. Erwin Heeringa (Nederlek) Welkom Integraal Beheer Openbare Ruimte Erwin Heeringa (Nederlek) Inhoud Inleiding Beheerfilosofie Project Da Costabuurt Zetting in beeld Wegbeheer Rioolbeheer Projectkosten Kruisingen K&L Hoe verder???

Nadere informatie

Herinrichting Halsterseweg noord

Herinrichting Halsterseweg noord Herinrichting Halsterseweg noord Halsterseweg 1973 29 augustus 2017 Programma 1. Ontvangst door wethouder Patrick van der Velden 2. Toelichting project (Laurent Jan Allewijn) ü Projectgebied ü Aanleiding

Nadere informatie

1. Openbare ruimte en de kapitaalsgoederen in de openbare ruimte.

1. Openbare ruimte en de kapitaalsgoederen in de openbare ruimte. Inhoud 1. Openbare ruimte en de kapitaalsgoederen in de openbare ruimte.... 3 De Openbare ruimte... 3 Kapitaalsgoederen... 3 De kapitaalgoederen openbare ruimte... 3 Het belang en de waarde van de kapitaalgoederen

Nadere informatie

Kwaliteit Openbare Ruimte

Kwaliteit Openbare Ruimte Kwaliteit Openbare Ruimte Aanleiding Inhoud Relatie met Accommodatiebeleid en Harmonisatie Onderdelen Openbare Ruimte Uitgangssituatie 2010 Periode 2011-2014 Samenvatting Voorstellen Aanleiding Realisatie

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

*ZAAE2BF3F76* Adviesnota. Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z / INT Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen

*ZAAE2BF3F76* Adviesnota. Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z / INT Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z-14-08270/ INT-14-04419 Adviesnota *ZAAE2BF3F76* Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen 2015-2019. Inleiding Doelmatigheid. Uit oogpunt van doelmatigheid

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Verkenning Bennekom-Oost Richard Jansink. Afkoppelen en rioolvervanging Richard Jansink. 30 km-zone Bennekom Zuid Rianne Boot

Inhoud presentatie. Verkenning Bennekom-Oost Richard Jansink. Afkoppelen en rioolvervanging Richard Jansink. 30 km-zone Bennekom Zuid Rianne Boot Ontwikkelingen Bennekom (Oost) Dorpsraad Bennekom 30 januari 2013 1 Inhoud presentatie Verkenning Bennekom-Oost Richard Jansink Afkoppelen en rioolvervanging Richard Jansink Bomenplan Jaap Verhagen 30

Nadere informatie

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte 2013-2018 Registratienummer 2013-03115 Versie 1 Status Concept Opdrachtgever Inge Meindertsma Adviseur Hendrik Hoekstra Voor akkoord Voor akkoord

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Wat kunnen bewoners en ondernemers verwachten van het basisniveau van onderhoud? Voor participatie Een veilige, toegankelijke openbare ruimte waar mensen

Nadere informatie

Beelden van de openbare ruimte. Pocketversie Beheercatalogus

Beelden van de openbare ruimte. Pocketversie Beheercatalogus Beelden van de openbare ruimte Pocketversie Beheercatalogus Inleiding De gemeente Hengelo doet er alles aan om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden. Maar wat is precies op peil? Dat is

Nadere informatie

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z.05833 / INT.06437 Wegbeheer 2015-2019 SMART Aanleiding De Provincie heeft in haar verdiepingsonderzoek (juni 2013) vastgesteld dat op basis van de weginspectie

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond herinrichting Ambyerweg. 2 september 2015

Welkom. Informatieavond herinrichting Ambyerweg. 2 september 2015 Welkom Informatieavond herinrichting Ambyerweg 2 september 2015 1 Vanavond toelichting op de geplande herinrichting van Ambyerweg beantwoorden van uw vragen Herinrichting bestaat uit 2 onderdelen: fase

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Ontwikkelingen Bennekom (Oost) Dorpsraad Bennekom 30 januari 2013

Ontwikkelingen Bennekom (Oost) Dorpsraad Bennekom 30 januari 2013 Ontwikkelingen Bennekom (Oost) Dorpsraad Bennekom 30 januari 2013 1 Inhoud presentatie Verkenning Bennekom-Oost Richard Jansink Afkoppelen en rioolvervanging Richard Jansink 30 km-zone Bennekom Zuid Rianne

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) historische binnenstad Alkmaar

Service Level Agreement (SLA) historische binnenstad Alkmaar Service Level Agreement (SLA) historische binnenstad Alkmaar Algemeen dagelijks onderhoud gemeente Alkmaar De gemeente draagt zorg voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de gehele openbare

Nadere informatie

Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand

Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand Projectpartners Opdrachtgever: Projectleider: Directie UAV: Toezichthouder: Opdrachtnemer: Projectleider: Uitvoerder(s): Omgevingsmanager: Werkvoorbereider:

Nadere informatie

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011 speciale uitgave augustus 2011 N237 Utrecht-Amersfoort Vanaf begin september werkt aannemersbedrijf Mourik-Groot Ammers aan de reconstructie van de N237, het gedeelte tussen de Berekuil en de Universiteitsweg.

Nadere informatie

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Q&A Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Aan welk gedeelte van de Groene Kruisweg wordt gewerkt? Het gedeelte tussen het kruispunt ter hoogte van de Oude Singel / Stationssingel in Geervliet en de kruising

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

Waterhuishoudingsplan Schaapsloop voorbereiding rioolmaatregelen

Waterhuishoudingsplan Schaapsloop voorbereiding rioolmaatregelen Waterhuishoudingsplan Schaapsloop voorbereiding rioolmaatregelen Inventarisatie bereikbaarheidsplan, sessie 1 Maandag 10 juni 2013, Sloperbedrijf Van Putten Angela de Vries Rob de Haas Gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 INFORMATIEAVOND HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 Inhoud Onderdeel: Spreker: Welkomstwoord (Wethouder C. De Kraker) Aanleiding werkzaamheden Plan van aanpak Ontwerp

Nadere informatie

Programma van Eisen beheer en onderhoud de Krogten

Programma van Eisen beheer en onderhoud de Krogten Programma van Eisen beheer en onderhoud de Krogten Status: Documenttitel: definitief Programma van Eisen beheer en onderhoud De Krogten Plaats: Breda Datum: 20 oktober 2016 Programma van Eisen Beheer en

Nadere informatie

Inleiding Wethouder van Tuijl. Presentatie / toelichting IBOR-systematiek

Inleiding Wethouder van Tuijl. Presentatie / toelichting IBOR-systematiek PROGRAMMA Inleiding Wethouder van Tuijl Presentatie / toelichting IBOR-systematiek Aan de knoppen draaien wat kost het beheer als ik een ander beheerniveau wil? IBOR Integraal Beheer Openbare Ruimte VRAAG

Nadere informatie

Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam

Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Beheerparagraaf in het kader van de herinrichting van de Kop van de Plantage 8 maart 2010

Nadere informatie

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT Deel Boven-Hardinxveld tussen Rivierdijk Wetering en Koningin Wilhelminalaan Nassaustraat. Uitnodiging voor de bewonersavond op 27 juni en 5 juli 2016 van 19:00

Nadere informatie

KURVERS BV WEGENBOUW / RECYCLING / TRANSPORT

KURVERS BV WEGENBOUW / RECYCLING / TRANSPORT Aan tafel Inleiding wethouder Anny Winthagen Uitvoeringsteam / Voorstelronde Werkzaamheden Werkzaamheden derden Fasering / Planning Bereikbaarheid Verkeersmaatregelen Communicatie Vragenronde Afsluiting

Nadere informatie

Afkoppelen Beringe. Auteur: Jo Claassen

Afkoppelen Beringe. Auteur: Jo Claassen Afkoppelen Beringe Auteur: Jo Claassen 05-04-2017 Opening Jo Claassen Projectleider (gemeente) Theo Jansen Toezichthouder (gemeente) Hub Diederen Adviseur (Kragten) Marco Roemen werkvoorbereider (Kragten)

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte. gemeente Steenwijkerland

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte. gemeente Steenwijkerland Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte gemeente Steenwijkerland Voorwoord Voorwoord Met elkaar kijken hoe onze openbare ruimte erbij ligt. Dat is de kern van de Burgerschouw. Zien de speeltuinen

Nadere informatie

Kwaliteit Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel 2008

Kwaliteit Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel 2008 Kwaliteit Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel 2008 projectnr. 179990 November 2008 Powered by: Auteur: Bonne Keizer Ricardo Beckers Opdrachtgever: Gemeente Krimpen aan den IJssel Inleiding 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Groot onderhoud N218b

Groot onderhoud N218b Groot onderhoud N218b Vlot en Veilig Op het gebied van verkeer en vervoer wil de provincie een aantrekkelijke leefomgeving met een optimale infrastructuur. Snelle en veilige verbindingen voor auto, fiets,

Nadere informatie

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland Versie: 24 mei 2012 Beheerplan Wegen Waterland 2013 2017 Inhoudsopgaven 1. Inleiding 3 2. Kaders en wetgeving 4 2.1. Wetgeving 4 2.2. Richtlijnen 4 3. Huidige situatie 5 3.1. Areaal 5 3.2. Globale visuele

Nadere informatie

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg Evaluatie Beleidsuitgangspunten Openbare Verlichting Gemeente Geertruidenberg Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg Cluster Beheer en ontwikkeling Openbare Ruimte Nobra Technisch Adviesbureau B.V. Bunderstraat

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte 2014 Voorwoord De openbare ruimte is een verzamelnaam voor plekken die we allemaal gebruiken. Bijvoorbeeld straten, parken, pleinen en voet- en fietspaden.

Nadere informatie

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Integrale herinrichtingen 2014 2015 2016 2017 2018 Koningshof fase 5, 6, 7, 8 50.000 50.000 50.000 50.000 35.000 Vrouwtjeslant fase 3, 4 45.000 45.000 45.000 ----

Nadere informatie

Assetmanagement Rotterdam

Assetmanagement Rotterdam Assetmanagement Rotterdam Zeker weten dat wij de juiste dingen doen in de stad? En dat iedere euro die wij investeren in de buitenruimte van de stad het maximale effect heeft? Daarvoor zorgen wij met assetmanagement.

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 137/2013 Datum : 10 oktober 2013 B&W datum : 8 oktober 2013 Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : plan van aanpak brede stoep Aanleiding Het college heeft de

Nadere informatie

Bijlage 4 Voorbeeldproject Rijpelberg

Bijlage 4 Voorbeeldproject Rijpelberg Bijlage 4 Voorbeeldproject Rijpelberg Ter verduidelijking van het beleid is in dit stuk de openbare verlichting in één wijk geïnventariseerd op de in het beleid op genomen aspecten. Vooraf echter duidelijk

Nadere informatie

Afspeelduur circa 4 min. Groot Onderhoud Swalmen INLOOPAVOND DEFINITIEF ONTWERP 28 november 2017

Afspeelduur circa 4 min. Groot Onderhoud Swalmen INLOOPAVOND DEFINITIEF ONTWERP 28 november 2017 Afspeelduur circa 4 min. Groot Onderhoud Swalmen INLOOPAVOND DEFINITIEF ONTWERP 28 november 2017 Projectteam GO Swalmen Gemeente Roermond Rob Rosenboom, projectleider Anneke Brits, wijkregisseur Hans van

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Kwaliteitscatalogus Gemeente Veere Beoordeling kwaliteit openbare ruimte

Kwaliteitscatalogus Gemeente Veere Beoordeling kwaliteit openbare ruimte Kwaliteitscatalogus Gemeente Veere 2012 Beoordeling kwaliteit openbare ruimte Kwaliteitscatalogus VEERE Aan de hand van deze kwaliteitscatalogus kunnen we de openbare ruimte van de gemeente Veere beoordelen.

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg

Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg Algemeen dagelijks onderhoud gemeente Alkmaar De gemeente draagt zorg voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de gehele openbare

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen Collegevoorstel Inleiding In het gemeentelijk programma Wegbeheer staat de Wilhelminastraat in Drunen op de nominatie om aangepakt te worden. Door de slechte afwatering, diverse verzakkingen en lekkages

Nadere informatie

Informatieavond. Dr. Schaepmanlaan Roosendaal

Informatieavond. Dr. Schaepmanlaan Roosendaal Informatieavond Aanleg gescheiden rioolstelsel Dr. Schaepmanlaan Roosendaal Agenda Bedrijfsinformatie Den Ouden Groep Projectteam Projectinformatie Doelstelling Fasering Planning Communicatie Risico s

Nadere informatie

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 3 Artikel 3 Groen 3 Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 5 Leiding

Nadere informatie

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd 75.000,00 beschikbaar te

Nadere informatie

Gemeente Appingedam. Herinrichting Stationsomgeving.

Gemeente Appingedam. Herinrichting Stationsomgeving. Gemeente Appingedam Herinrichting Stationsomgeving. Agenda : 1. opening : Wethouder M.van Bostelen 2. uitleg herinrichting : P.Dost - aanleiding - uitgangspunten 4. uitleg procesverloop / planning : P.Dost

Nadere informatie

11.3. Onderhoud kapitaalgoederen

11.3. Onderhoud kapitaalgoederen 11.3. Onderhoud kapitaalgoederen Introductie en doelstelling De paragraaf Kapitaalgoederen gaat in op de manier waarop het op duurzame wijze in stand houden van kapitaalgoederen (de fysieke gemeentelijke

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

P. Roest raad00777

P. Roest raad00777 Agendapunt commissie: 6 Steller Telefoonnummer Email P. Roest 040-2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Beheer openbare verlichting. 11raad00777 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 12 september 2013 Agendapuntnummer : XII, punt 5 Besluitnummer : 1049 Portefeuillehouder : Wethouder Henk Lammers Aan de gemeenteraad Onderwerp: Beleidsplan

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan

Informatiebijeenkomst reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan Informatiebijeenkomst reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan op 10 april van 19.30 tot 21.15 uur in de zaal Maenen te Valkenswaard Aanwezig: Wethouder M. Wijnen A. De Vries (projectleider gemeente)

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

Verslag en resultaten. Burgerschouw wijk 1 Paauwenburg

Verslag en resultaten. Burgerschouw wijk 1 Paauwenburg Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 1 Paauwenburg 6-9-2017 Inleiding Op 6 september 2017 heeft de 2e burgerschouw 2017 in de wijk Paauwenburg plaatsgevonden. In overleg met de deelnemers is besloten

Nadere informatie

Beheerplan onderhoud groen

Beheerplan onderhoud groen Beheerplan onderhoud groen 1. Inventarisatie openbaar groen Het openbaar groen in de gemeente is geïnventariseerd en in beeld gebracht met het software beheerspakket DGdialog. Onder het openbaar groen

Nadere informatie

Bijenorchis (Ophrys apifera)

Bijenorchis (Ophrys apifera) Bijenorchis (Ophrys apifera) De onderstaande gebiedstypen kunnen de functie van groeiplaats voor deze soort vervullen. Achter de gebiedstypen staat het hoofdstuknummer waarin de werkzaamheden worden beschreven

Nadere informatie

Reconstructie Dirk Boutslaan. Lucas Gasselstraat Breitnerstraat. Informatieavond maandag 29 mei 2017

Reconstructie Dirk Boutslaan. Lucas Gasselstraat Breitnerstraat. Informatieavond maandag 29 mei 2017 Reconstructie Dirk Boutslaan Lucas Gasselstraat Breitnerstraat Informatieavond maandag 29 mei 2017 Inhoud 1. Programma infoavond 2. Aanleiding 3. Uitgangspunten 4. Voorlopig Ontwerp 5. Referentiebeelden

Nadere informatie

: Reactienota n.a.v. inloopbijeenkomst rioolvervanging en afkoppeling Het Hooijerink fase 2 (Reigerstraat)

: Reactienota n.a.v. inloopbijeenkomst rioolvervanging en afkoppeling Het Hooijerink fase 2 (Reigerstraat) Reactienota Datum: : 03 juli 2015 Aan : Openbaar Kopie aan : - Van Onderwerp: : Gijs Flink : Reactienota n.a.v. inloopbijeenkomst rioolvervanging en afkoppeling Het Hooijerink fase 2 (Reigerstraat) Onderhoud

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Beantwoording vragen raadscommissie d.d inzake beheerplan civiele objecten

Beantwoording vragen raadscommissie d.d inzake beheerplan civiele objecten Beantwoording vragen raadscommissie d.d. 24 06 2014 inzake beheerplan civiele objecten De heer Zwijgers (CDA) geeft aan dat hij er vanuit gaat dat de genoemde bedragen maximale bedragen zijn. Klopt. Zo

Nadere informatie

Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand

Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand Projectpartners Opdrachtgever: Projectleider: Projectleider: Directie UAV: Toezichthouder: Opdrachtnemer: Projectleider: Uitvoerder: Omgevingsmanager:

Nadere informatie

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN 1. INLEIDING De omvang van de kosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt bepaald door: - Stedenbouwkundige opzet (woon- en werkmilieus: verdeling van grond)

Nadere informatie

Gebied 4. Hoofddorp West en Boseilanden April Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen

Gebied 4. Hoofddorp West en Boseilanden April Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Gebied 4 2016 Hoofddorp West en Boseilanden April 2016 Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Met deze zes gebiedskaarten zijn alle gemeentelijke werkzaamheden in beeld gebracht die in 2016 in de fysieke

Nadere informatie

Welkom! Wateravond Noord. 27 juni 2017

Welkom! Wateravond Noord. 27 juni 2017 Welkom! 27 juni 2017 Wateravond Noord 19.00 Inloop 19.30 Opening avondvoorzitter 19.35 Inleiding gebiedscommissie 19.45 Presentatie wateropgave Rotterdam 19.55 Presentatie Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Afkoppelen hemelwater Oude Pastoriebuurt Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Opening - welkom Ton van den Kerkhof Projectleider Roy Thijssen Adviseur riolering en water Luuk

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119) Onderwerp: Nota verkeerslichten 2013 Portefeuillehouder: Wethouder Drenth Datum: 24 oktober 2013 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem werkt hard aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Het is daarbij

Nadere informatie

Beheerplan openbare ruimte. Bijeenkomst Dorpsraden

Beheerplan openbare ruimte. Bijeenkomst Dorpsraden Beheerplan openbare ruimte Bijeenkomst Dorpsraden Inleiding Welkom Beheerplan openbare ruimte met nadruk op groen/wegen/speeltoestellen/bruggen Inleiding 21 februari vastgesteld door gemeenteraad Informeren

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 1. Inleiding In het Meerjarenprogramma (MJP) 2009-2013 (uitvoering 2009-2011) is de

Nadere informatie

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT Kwaliteit van de werven De grachten weerspiegelen de rijke historie van Utrecht en bieden een blik in het ontstaan van de stad. Samen met de Dom bepalen de grachten met de werven het beeld van de stad.

Nadere informatie

3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft betrekking op het onderhoud en beheer van de gemeentelijke bezittingen. Het bespreekt het beleid en uitgaven aan de kapitaalgoederen

Nadere informatie

DriekoppenLand. 17 februari 2016

DriekoppenLand. 17 februari 2016 DriekoppenLand 17 februari 2016 DrieKoppenLand Totale plan Agenda: Introductie en voorgeschiedenis presentatie varianten bouwverkeer vragen Burgerinitiatief DrieKoppenLand Op initiatief en in opdracht

Nadere informatie

HET LINT OOSTZAAN. Aanleiding. Centrale doelstelling

HET LINT OOSTZAAN. Aanleiding. Centrale doelstelling PAS DIT AAN OF VERWIJDER HET 1 2 3 HET LINT OOSTZAAN Aanleiding Wens om te komen tot een integrale visie voor de verkeersveiligheid op de wegen Kerkstraat, Zuideinde, Kerkbuurt, Noordeinde en De Haal in

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Welkomstwoord Paul van Schijndel Locatie Het uit te voeren werk is gelegen in de Zwembadweg, Molendijk-zuid en Aloysiusstraat tussen de Boschweg en de Structuurweg in de gemeente

Nadere informatie

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel.

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel. Memo : Datum : 3 juni 2014 Opdrachtgever : Inveniam Ter attentie van : De heer R. Van Es Projectnummer : 2013.0211 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. : Inleiding In deze verkeerskundige onderbouwing

Nadere informatie

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden?

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden? Reactieformulieren informatieavond Dijsselbloem/turnhal A. Planning Vraag 1 Is er duidelijkheid in de planning te geven? Activiteit Planning Opstellen Programma van eisen Juli 2014 Augustus 2014 Aanbesteding

Nadere informatie

Informatieavond. Uitvoering. Singelring-Oost Roermond

Informatieavond. Uitvoering. Singelring-Oost Roermond Informatieavond Uitvoering Reconstructie Singelring-Oost Roermond Agenda 1. Bedrijfsinformatie Den Ouden Groep 2. Projectteam 3. Projectinformatie 4. Planning & Fasering 5. Verkeersmaatregelen 6. Communicatie

Nadere informatie

Dilemma s over provinciale wegen. Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit

Dilemma s over provinciale wegen. Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit Dilemma s over provinciale wegen Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit Wegennetvisie = nieuwe functionele indeling van de provinciale wegen Indeling in: Stroomwegen Gebiedsontsuitingswegen Erftoegangswegen

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Waterloop Bosschenhoofd. 12 september 2017

Informatiebijeenkomst Waterloop Bosschenhoofd. 12 september 2017 Informatiebijeenkomst Waterloop Bosschenhoofd 12 september 2017 Inhoud 1. Voorstellen 2. Doel bijeenkomst (aanleiding/opgave) 3. Huidige situatie 4. Gezamenlijke opgave 5. Onderhoud aan sloot 6. Verstevigen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken

Nadere informatie

Dorpsstraat vragen en antwoorden Wat is het doel van de reconstructie?

Dorpsstraat vragen en antwoorden Wat is het doel van de reconstructie? Wat is het doel van de reconstructie? - verbeteren leefomgeving bewoners - kwaliteit van het wegdek verbeteren - optimaliseren inrichting van de weg Zijn er nog andere zaken die nu tegelijkertijd aangepakt

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

Aan de Raad. 2.1 Geeft meer veiligheid voor burgers en weggebruikers.

Aan de Raad. 2.1 Geeft meer veiligheid voor burgers en weggebruikers. Aan de Raad. No. : 9/1 Muntendam : 30 januari 2014 Onderwerp : Vaststellen Meerjarenplan Openbare verlichting 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Criteria voor locatiekeuze ondergrondse containers Mei 2013 Project Omgekeerd Inzamelen, gemeente Arnhem. Nr. Criteria Hard (*) Zacht (*)

Criteria voor locatiekeuze ondergrondse containers Mei 2013 Project Omgekeerd Inzamelen, gemeente Arnhem. Nr. Criteria Hard (*) Zacht (*) Voorkomen hinder 1 De afstand van het hart van de locatie (de OC) tot de gevel van een woning is minimaal 2 meter, maar zo mogelijk groter. 2 Er mag bij aanleg en gebruik van de OC geen schade aan de woning

Nadere informatie

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

Snelfietsroute Arnhem - Wageningen. Oosterbeek

Snelfietsroute Arnhem - Wageningen. Oosterbeek Snelfietsroute Arnhem - Wageningen Oosterbeek Programma van de avond Opening door wethouder J. Verstand Voorstelronde Presentatie doel en tracé snelfietsroute door mw. A. Stienstra projectleider Provincie

Nadere informatie

Bureau Openbare Verlichting. Lek - Merwede

Bureau Openbare Verlichting. Lek - Merwede Bureau Openbare Verlichting Lek - Merwede Traject Beleidsplan 2017-2026 Beheerplan 2017-2026 Uitvoeringsplannen 15 juni 2017 presentatie Beleids- en Beheerplan 2 Doel beleidsplan Genereren kwaliteit Openbare

Nadere informatie

ÍĴİH Provincie. Noord-Holland

ÍĴİH Provincie. Noord-Holland ÍĴİH Provincie Noord-Holland Aan Gemeente Waterland De heer H. Koldewijn De heer N. Zwaag Uw contactpersoon T. van Egmond BEL/VV Doorkiesnummer 023-5Ĩ4 5233 egmondt@noord-holland.nl Betreft: Trajectstudie

Nadere informatie

Samenvatting Water en Rioleringsplan (WRP) Bommelerwaard 2012-2016

Samenvatting Water en Rioleringsplan (WRP) Bommelerwaard 2012-2016 Bijlage bij raadsvoorstel 5.1 Commissie Ruimte 9 mei 2012 Samenvatting Water en Rioleringsplan (WRP) Bommelerwaard 2012-2016 Schoon en veilig water, de koers uit het verleden doorzetten! Iedere Nederlander

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg T.a.v. dhr. R. Bruin Koningin Wilhelminalaan BM LEIDSCHENDAM

Gemeente Leidschendam-Voorburg T.a.v. dhr. R. Bruin Koningin Wilhelminalaan BM LEIDSCHENDAM Gemeente Leidschendam-Voorburg T.a.v. dhr. R. Bruin Koningin Wilhelminalaan 2 2264 BM LEIDSCHENDAM Prohold BV Amorijstraat 12 6815 GJ Arnhem Tel: 06 27 166 502 gjvanprooijen@telfort.nl Betreft: Second

Nadere informatie

Vogelbuurt, Korte Akkeren

Vogelbuurt, Korte Akkeren Vogelbuurt, Korte Akkeren Presentatie rioolvernieuwing 4 & 6 juli 2017 Openbare ruimte projectgebied Vogelbuurt & Westkade/Westerom Het riool binnen Korte Akkeren Vogelbuurt voldoet niet meer aan de gevraagde

Nadere informatie

Nijmegen. schoon, heel & veilig?!

Nijmegen. schoon, heel & veilig?! Nijmegen schoon, heel & veilig?! INHOUDSOPGAVE Verharding 1. Heel en veilig - rijbaan 2. Heel en veilig - trottoirs en fietspaden 3. Schoon - onkruid op verharding 4. Schoon - zwerfvuil op verharding en

Nadere informatie

1. Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de middelbare school gaan?

1. Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de middelbare school gaan? School 6 5 1. Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de middelbare school gaan? 5 5 4 3 2 1 Ja Nee Nee Niet in de Bommelerwaard. (1x) Wel kleinkinderen die naar de basisschool gaan, maar niet

Nadere informatie