Riool in beweging. Van normgericht naar kwaliteitsgericht rioolbeheer. Definitief Ben Berendsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Riool in beweging. Van normgericht naar kwaliteitsgericht rioolbeheer. Definitief Ben Berendsen"

Transcriptie

1 Riool in beweging Van normgericht naar kwaliteitsgericht rioolbeheer Definitief Ben Berendsen September 2014

2 Hoofdstukken blz 1 Amendement raad 3 2 Van normgericht naar kwaliteitsgericht rioolbeheer Algemeen Kwaliteitsgericht rioolbeheer: meten is weten Instandhouding rioolstelsel: onderhoudsprofielen op basis van Risicoprofiel Eenheidsprijzen: ervaringscijfers uit de regio Samenwerking in de afvalwaterketen Ontkoppelen hemelwater Risicobeheersing door risicoprofiel 5 3 Optimalisatie 7 Bijlage 1 Amendement gemeentelijk rioleringsplan d.d. 6 nov Bijlage 2 Werkzaamheden vanuit GRP 2

3 1. Amendement raad 1.1 Aanleiding De raad heeft op 6 november 2012 het Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. Hierbij is door een amendement (bijlage 1) het college gevraagd het maatregelen programma op basis van een optimalisatiestudie aan te passen indien efficiënte maatregelen mogelijk zijn. Optimalisatie-richtingen zouden kunnen zijn: - De ingeschatte kosten voor het ontkoppelen van hemelwater vallen mogelijk lager uit dan geraamd; - Er zijn alternatieve (goedkopere) manieren om de waterkwaliteit van het oppervlaktewater te verhogen; - Nieuwe zorgplichten geven gemeenten meer beleidsvrijheid; - Uitvoeringsmaatregelen moeten gebaseerd zijn op resultaten van metingen en niet op theoretische modellen. In deze notitie komen genoemde optimalisatie-richtingen aan bod. 1.2 Doel Uitwerking geven aan de optimalisatiestudie van het afvalwatersysteem zoals opgenomen in het amendement van de raad van de gemeente Beuningen, waarbij kostenreductie van het rioolstelsel uitgangspunt is. 1.3 Opbouw Hoofdstuk 2 beschrijft hoe invulling wordt gegeven aan de optimalisatie van het afvalwater systeem. Het hoofdstuk sluit af met een risico-analyse. In hoofdstuk 3 worden de eerste resultaten van de optimalisatie besproken en een doorkijk naar 2015 en verder. Bijlage 2 geeft een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en besparingen. 3

4 2 Van normgericht rioolbeheer naar kwaliteitsgericht rioolbeheer. 2.1 Algemeen In dit hoofdstuk geven we aan hoe we invulling geven aan de Optimalisatiestudie Afvalwater Systeem (OAS). De OAS voeren we op meerdere sporen uit: 1. Kwaliteitsgericht rioolbeheer: meten is weten. 2. Instandhouding rioolstelsel op basis van risicoprofiel. 3. Eenheidsprijzen: ervaringscijfers uit de regio. 4. Samenwerking in de afvalwaterketen. 5. Ontkoppelen van hemelwater. 6. Alternatieve manieren om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. 7. Nieuw zorgplicht gemeente geeft meer beleidsvrijheid. De uitwerking van de punten 6 en 7 zijn binnen de andere sporen meegenomen. Hieronder volgt een korte uitwerking per spoor. Het hoofdstuk sluit af met een risicoparagraaf. 2.2 Kwaliteitsgericht rioolbeheer: meten is weten In het vigerende Gemeentelijk Rioleringsplan zijn aanpassingen/ verbeteringen aan het stelsel gebaseerd op theoretische modellen (normgericht). Met kwalitatief rioolbeheer baseren we beoogde aanpassingen op resultaten van metingen en niet op basis van theoretische modellen. Op basis van regenmeetgegevens, overstortgegevens en gegevens van het rioolgemaal wordt berekend of het rioolstelsel het regenwater van een bepaalde bui kan verwerken. De gevolgen van de klimaatverandering worden in deze berekening meegenomen. De analyse van deze berekening levert als resultaat maatwerk op welke aanpassingen echt nodig zijn aan het lokale rioolstelsel. Dit leidt in veel gevallen tot kostenvermindering, omdat uit de meetgegevens blijkt dat het rioolstelsel al grotendeels of gedeeltelijk voldoet aan de eisen. Om inzicht te krijgen in de werking van het rioolstelsel is het noodzakelijk metingen te verrichten. Voor het meten van de neerslag zijn regenmeters noodzakelijk. Het voornemen is in elk dorp een regenmeter te plaatsen. De eerste meter is reeds geplaatst op het dak van t Hart te Ewijk. In Beuningen komt de tweede te staan op het dak van het gemeentehuis. Bij hevige regenbuien kan het rioolstelsel het water niet afvoeren door het gemaal. Daarom zijn er overstorten waardoor overtollig water overstort op oppervlaktewater. De hoeveelheid en de frequentie van overstorten wordt door meetapparatuur geregistreerd. Het gemaal verpompt het afvalwater naar de RWZI. De combinatie van regenmeetgegevens, overstortgegevens en draaiuurgegevens van het gemaal zegt iets over de werking van het rioolstelsel. Door de gegevens te analyseren kan bepaald worden of de afvoer- en bergingscapaciteit van het rioolstelsel voldoende is of dat aanpassingen nodig zijn. 2.3 Instandhouding rioolstelsel: onderhoudsprofielen op basis van het risicoprofiel Er vind een afweging plaats op basis van een risicoanalyse of de schade aan het riool zodanig is dat een maatregel uitgevoerd moet worden. Aan de hand van de afweging tussen techniek, kosten en overlast wordt er een onderhoudsprofiel opgesteld. Bij de uitwerking vindt een integrale toets plaats met de beheerprogramma s van wegbeheer en groenbeheer. Beuningen inspecteert regelmatig haar riool met de camera. Schadebeelden die zijn geregistreerd worden bestudeerd en beoordeeld. Niet altijd wordt meteen ingegrepen. 4

5 Bepaalde schadebeelden worden bewust gevolgd en niet gerepareerd, wanneer blijkt dat de schade bij een tweede of derde inspectie niet verergert. Natuurlijk blijven maatregelen nodig om de instandhouding van het riool over langere termijn te waarborgen. Zoals al aangegeven zal er meer geïnspecteerd gaan worden. Hierdoor wordt het mogelijk schadebeelden te volgen, waardoor dure vervangings- of renovatieinvesteringen verantwoord kunnen worden uitgesteld. Naast het planmatig inspectieprogramma zal dus lokaal aanvullend geïnspecteerd worden. Bij de voorbereiding van het werk wordt nauwkeurig afgewogen welke maatregel nodig is, soms kan in plaats van vervangen van de rioolbuis voor relinen gekozen worden. Deze maatregel is veel goedkoper en zorgt bovendien voor minder overlast voor onze inwoners. Daarnaast onderzoeken we nog of we de levensduur van de riolering die nu op 60 jaar staat verantwoord kunnen verlengen. 2.4 Eenheidsprijzen: ervaringscijfers uit de regio We onderzoeken op welke wijze de eenheidsprijzen voor riool bijgesteld kunnen worden om beter aan te sluiten aan de praktijk. De regionale tarieven zijn waarschijnlijk wat lager, waardoor de benodigde budgeten beter kunnen worden afgestemd op de werkelijke behoefte. De beheerstrategie is voornamelijk gebaseerd op inputnormen en gemiddelde landelijke eenheidsprijzen. Er vindt een maatregeltoets plaats aan de hand van inspectiebeelden. Daarbij wordt ook gekeken naar afstemming met aanverwante disciplines zoals wegbeheer. Wanneer het project verder wordt uitgewerkt en er een specifieke kostenraming wordt opgesteld, blijkt vaak dat de rioolkosten lager uitvallen. Gezamenlijk met de regio (zie ook 2.5) stellen we de hoogte van de gemiddelde eenheidsprijs voor een onderhoudsmaatregel vast. Dit doen we door nacalculatie van recente rioolvervangings- c.q. renovatieprojecten in de regio. 2.5 Samenwerking in de afvalwaterketen Aan de landelijke opgave vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) moet invulling gegeven worden aan kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering en kwetsbaarheidsvermindering in de afvalwaterketen. Dit moet leiden tot een nationale besparing van 380 miljoen. Regionaal werkten we op dit gebied samen met de gemeenten Druten, Heumen, Wijchen en het Waterschap Rivierenland (BDHW2). Op basis van een advies van de visitatiecommissie onder voorzitterschap van Karla Peijs breidt het cluster uit met de gemeenten Nijmegen, Groesbeek, Millingen en Ubbergen. Per 1 januari zal dit cluster (regio Nijmegen) gaan werken. Door deze schaalvergroting is het aannemelijk dat bezuinigingen door samen te werken ook worden gerealiseerd. 2.6 Ontkoppelen van hemelwater Op het moment dat vaststaat in welke straat het riool vervangen moet worden, wordt waar mogelijk gelijktijdig een blauwe ader aangelegd. Dit betekent dat in de rioolsleuf naast een vuilwaterafvoer tevens een regenwaterriool wordt gelegd met een rechtstreekse afvoer naar het oppervlaktewater. De straat en de voorkant van het dak van de aanliggende woningen worden dan aangesloten op het regenwaterriool. De kosten voor afkoppelen zijn hierop gebaseerd. Daarnaast dient het rendement van een maatregel in evenwicht te zijn met de te maken kosten. Op bedrijventerrein Schoenaker ontkoppelen we het dakoppervlak bijvoorbeeld niet, omdat de kosten door interne verbouwingen te hoog oplopen. Het milieurendement kan elders binnen de gemeente goedkoper worden gerealiseerd. 5

6 2.7 Risicobeheersing door risicoprofiel Uit de inspecties van de riolering komt het schadebeeld naar voren. De ernst van de schade aan het riool wordt vastgesteld. Als geconcludeerd wordt dat een maatregel noodzakelijk is, wordt bepaald welke maatregel het best kan worden uitgevoerd. De soort maatregel is afhankelijk van verschillende factoren. Is er kans op instorten van de leiding? Is er een kans op disfunctioneren van het riool of het rioolstelsel? Is er imagoschade? Zo speelt de ligging van het riool in relatie tot de functie van de bovengrond een belangrijke rol. Ontstaat er schade in panden bij het disfunctioneren van een riool? Komt er verontreinigd water op straat? Zijn panden niet bereikbaar door regenwateroverlast? Is er een bodemverontreiniging ontstaan door weglekkend rioolwater? Op basis van het risicoprofiel kan verantwoord voor een maatregel worden gekozen. 6

7 3. Optimalisatie In 2015 verwerken we de uitkomsten uit de ingezette onderzoeken programma riolering. Resultaten 2014 Door volgens de nieuwe beheerstrategie te werken hebben we in 2014 een besparing bereikt van ruim 2 miljoen euro. In bijlage 2 wordt hier per onderdeel uit de verschillende GRP s op ingegaan. Bij de begrotingsbehandeling van 2015 worden deze besparingen meegenomen. Voor de begroting 2015 betekent dit: Industrieterrein Schoenaker Ombouwen van gescheiden stelsel naar Verbeterd gescheiden stelsel Afkoppelen Subsidie Opsporen foutaansluitingen Bij het vaststellen van het riooltarief 2015 worden deze vrijvallende budgetten verwerkt. Eerste resultaten in Ewijk In Ewijk staat op het dak van de MFA t Hart de regenmeter. Vanaf 2013 zijn alle buien digitaal geregistreerd. Interessant zijn de buien die zodanig hevig zijn dat de overstorten gaan werken. Dit is 6x voor gekomen. De metingen van de overstorten geven het tijdstip, de duur en de hoeveelheid van het overstortende afvalwater weer. De klachten die binnen komen over de gevolgen van hevige regenbuien worden geregistreerd. Voor Ewijk zijn naar aanleiding van de regenbuien in 2014 geen klachten ontvangen. De eerste metingen geven al een indruk van de hydraulische kwaliteit van het stelsel. Enkele aanpassingen zullen noodzakelijk blijven. Hier wordt de komende tijd nader op gestudeerd. Resultaten 2015 e.v. De implementatie van het kwalitatief rioolbeheer levert een besparing op die vergaande gevolgen kan hebben voor het GRP Zodra de implementatie is uitgevoerd wordt het programma van de GRP herzien en daarmee de gevolgen voor de investeringsplannen en de rioolheffing. Regionaal zijn we eind 2014/begin 2015 gereed met het samenstellen van de eenheidsprijzen en het samenstellen van de onderhoudsprofielen. Daarna verwerkt elke gemeente de uitkomsten in het rioolbeheersysteem. Voor de begroting 2016 kunnen deze resultaten worden meegenomen. 7

8 Bijlage 1 8

9 Bijlage 2 Werkzaamheden vanuit GRP 1. Werkzaamheden vanuit GRP Industrieterrein Schoenaker: Afkoppelen van gebouwen en het creëren van voorzieningen om het hemelwater op te vangen. (spoor 5) De ambities voor het afkoppelen van hemelwater bij de bedrijven hebben we bijgesteld. Bij nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven die gaan uitbreiden moeten de nodige voorzieningen aanbrengen voor het afvoeren van hemelwater en afvalwater. Het scheiden van afvoersystemen van bestaande bedrijven is erg kostbaar omdat dat gepaard gaat met een verbouwing van inpandig verwerkte leidingen. De ambitie voor het afkoppelen op het industrieterrein richt zich daarom niet meer op bestaande bedrijven maar alleen op uitbreidingen van bestaande bedrijven. De voorziening voor deze werkzaamheden vallen vrij. Dit is een bedrag van Industrieterrein Schoenaker: Ombouwen van een Gescheiden Stelsel naar een Verbeterd Gescheiden Stelsel.(spoor 2,5,6) De ombouw van het gescheiden stelsel (GS) naar het verbeterd gescheiden stelsel (VGS) wordt gecombineerd uitgevoerd met de reconstructie van de Goudwerf. Deze reconstructie heeft als gevolg bestemmingsplan procedures (Duijghuizen) vertraging opgelopen. De uitvoering vind in 2014 plaats. De kosten zijn geraamd op Door integraal te werken in de openbare ruimte heeft het werk een voordeel opgeleverd van Weurt: Ombouwen rioolstelsel in de Metaalweg van een Gescheiden Stelsel naar een Verbeterd Gescheiden Stelsel.(spoor 5) Dit project is afgerond en in 2012 afgerekend. Weurt: Vervanging duiker in de Weth. Broekmanstraat, en afkoppelen drainage tenniscomplex. (spoor 2,7) Voor dit project is uitgebreid onderzoek gedaan naar de technische staat van de duikers. Daarnaast zijn diverse varianten onderzocht om de afvoer van het water vanuit het noorden van Weurt naar het zuiden te brengen. De studie heeft geleid tot de keuze om slechts een deel van de duiker te vervangen. Het zuidelijk deel vanaf de kruising van de Weth. Broekmanstraat met de Sportlaan wordt een nieuwe duiker gelegd midden in de weg van de Weth. Broekmanstraat, Heereveldtstraat en de Houtweg. Evenwijdig aan de Van Heemstraweg wordt vanaf de duiker de watergang verlegd en opgewaardeerd. Dit wordt betrokken bij het project aanpassing Van Heemstraweg Postkantoorstraat. De werkzaamheden zijn in 2014/2015 gepland. Weurt: Aanpassen riolering Jonkerstraat(spoor 7) In Weurt lag een overstort op het kruispunt Jonkerstraat-Van Heemstraweg en loosde op een droge sloot. Uit het oogpunt van volksgezondheid en milieu is dit onverantwoord. Op basis van optimalisatie studies zijn de onderstaande projecten tot stand gekomen. Het riool in de Jonkerstraat moet worden vergroot om het overstortende water naar de zuidkant van Weurt te krijgen. Op de hoek Heereveldtstraat- Jonkerstraat is de bestaande overstort aangepast. Het riool in de Heereveldtstraat-Bevrijdingsstraat is 9

10 verruimd om voldoende afvoer- bergingscapaciteit te hebben. Het riool in de Scharsestraat verkeerde in een slechte staat. Door het riool te relinen zijn de kosten gedrukt. De aanpassing van de riolering ten behoeve van de Kloosterhof is in voorbereiding en wordt in 2015 uitgevoerd. Het aanpassen van de riolering in de Kerkstraat die in een zeer slechte staat was, is in 2014 vervangen. Vooralsnog verwachten we een besparing ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Beuningen: Verplaatsen van de overstort in de Gewelf(spoor 7) Dit is in 2013 uitgevoerd gelijktijdig met het aanpassen van de riolering in Olden Tempel. De afrekening vind plaats met de eindoplevering van Olden Tempel. Beuningen: Afkoppelen voor de basisinspanning/subsidies (spoor 5) In het GRP zijn in het maatregelenpakket twee bedragen opgenomen om de basisinspanning te halen voor het afkoppelen. Voor de te verrichten werkzaamheden in de straat is een bedrag op genomen van Voor het aansluiten van de woningen en de werkzaamheden op particulier terrein en het stimuleren van het afkoppelen is toen een bedrag gereserveerd van De werkzaamheden voor de basisinspanning zijn op een slimme wijze van werken uitgevoerd. Door de combinatie met het herinrichten van de straten in Olden Tempel en het vergroten van rioolleidingen ten behoeve van het verplaatsen van een overstort hoefde een groot deel van het budget voor het afkoppelen niet aangesproken te worden. Dit levert een besparing op van De regentonactie in 2011 en 2012 heeft 43 bewoners gestimuleerd om een regenton te kopen. De gemeente gaf als bijdrage uit de subsidiepot de btw terug aan de koper van de regenton. Het afkoppelen van particuliere woningen in het buitengebied is in het project zelf meegenomen. Het betekent dat de krediet vrij valt tot een bedrag van Beuningen: Programma meten (spoor 1) Dit wordt uitgevoerd in 2014/2015 in de bergbezinkbassins gelijktijdig met het vervangen van de electro/mechanische installatie. Hier komt de benodigde meetapparatuur te hangen. Ewijk: Vervanging van de riolering(spoor 1,7) Het budget is doorgeschoven naar het GRP In de planning van het GRP zijn de werkzaamheden gepland in Bij de overstorten zijn meetinstrumenten geplaatst om de overstortende hoeveelheid afvalwater te kunnen meten. Daarnaast is een regenmeter geplaatst op de MFA. Op basis van de uitkomsten van de metingen worden de berekeningen opnieuw uitgevoerd. Dat leidt tot de aanpassing van het plan. Ewijk/Winssen: drukriool bouwkundig en elektromechanisch renoveren(spoor 2) Dit project is in uitvoering. De verwachting is dat eind 2014 de oplevering plaatsvindt. 2. Werkzaamheden vanuit GRP Onderzoeken Samenwerking regio (spoor 4): De regio heeft een coördinator aangesteld. De kosten 10

11 voor het coördineren van het gedeelte voor Beuningen en de regionale onderzoeken worden hiermee gedekt. Incidentenplan(spoor 4): Dit is een éénmalig onderzoek en wordt regionaal opgezet door gemeente Wijchen. Hiervoor vind er afstemming plaats met de veiligheidsregio. Grondwater(spoor 2,4): Dit wordt regionaal opgezet door gemeente West Maas en Waal. In 2014 is het plan klaar. In 2014 worden alle grondwatermeetpunten gecontroleerd en/of bedrijfsklaar gemaakt. Daarna worden de meetloggers geplaatst en operationeel gemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het bestaande programma H2gO van het Waterschap om de gegevens in te lezen. Vanuit dit programma kan de vraag naar grondwaterstandsgegevens beantwoord worden. Hemelwater(spoor 4): Om de capaciteit van het rioolstelsel te kunnen toetsen moet o.a. inzicht verkregen worden in de hoeveelheid regen die gevallen is. Lokaal kan de regenval zeer verschillen. Daarom is het gewenst per plaatst ten behoeve van het regenonderzoek een regenmeter te hebben. In Ewijk op het gebouw t Hart is de eerste regenmeter geplaatst. De tweede komt op het dak van het gemeentehuis te staan. Afvalwater(spoor 4): Op diverse overstorten is meetapparatuur geplaatst om de overstorthoeveelheden te meten. Gestart is in Ewijk. In 2014 wordt de meetapparatuur voor de overstorten in Beuningen geplaatst. Op basis van regenmeetgegevens en overstortgegevens in combinatie met gegevens van het gemaal wordt het basisrioleringsplan doorgerekend. 2.2 Investeringen/Maatregelen Foutaansluitingen(spoor 4,5): In 2013 stond het pilotproject onderzoek foutaansluitingen gepland. Dit onderzoek is uitgevoerd. Het pilotproject is zeer positief verlopen. Het overgrote deel van het krediet blijft over, te weten Oppervlaktewater kwantitatief optimaliseren(spoor 7): In 2013 is gestart met het optimaliseren van het oppervlaktewater. Dit wordt in 2014/2015 afgerond. Het betreft twee projecten die we samen met het Waterschap opzetten en waarvan de totale kosten worden gedeeld. Het project Ewijk wordt door Beuningen getrokken. Als gevolg van de ontwikkeling in Den Elt moet de afvoercapaciteit van de watergangen worden vergroot. Hiervoor moeten gronden aangekocht worden. In Weurt, door het Waterschap begeleid, moet een wateropgave worden ingevuld om bij hevige regenval het water te kunnen bergen. Ten noorden van de ARN en ten westen van de RWZI wordt het snoepbos daarvoor opgeofferd. Dit bos komt terug op het ARN-park nabij de scouting. 11

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen STUKDATUM NAAM STELLER 8 september 2011 H. Nijhof ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Vervolg OAS Almere - Meetplan

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 INFORMATIEAVOND HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 Inhoud Onderdeel: Spreker: Welkomstwoord (Wethouder C. De Kraker) Aanleiding werkzaamheden Plan van aanpak Ontwerp

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord

ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.079.097 Zaaknummer 2014-10-01895 ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord Voorstel 1. vaststellen van de aanpak de effecten van extreme wateroverlast te

Nadere informatie

Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht

Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht - Resultaten workshop 19 september 2013 - WELLDRA Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht - Resultaten workshop

Nadere informatie

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland Gemeenterapport Lelystad 2013 De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun riolering(szorg). De cijfers

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst van Nummer : : Raadscommissie van 2 december 2009 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 Bijlage(n) : 1. Gemeentelijk

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO INHOUDSOPGAVE - AANLEIDING - HUIDIGE SITUATIE - GEVOLGEN RIOOLOVERSTORT - OVERSTORTREDUCTIE - BERGING EN BEZINKING OVERTOLLIG RIOOLWATER - WERKING BBB - WERKING (schematisch)

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan Haarlem Raadsstuk Onderwerp Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2023 Nummer 2017/361078 Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit Afdeling GOB/BBOR

Nadere informatie

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5)

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Datum: 7-8-2015 Onderwerpen 1. De na te streven afvoercapaciteit van de rioolstelsels; 2. De wijze

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan Raadsvoorstel jaar stuknr. categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W. 2017 RA17.0069 A 5 17/575 Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 2023 Portefeuillehouder: R. van der Weide Team: Inrichting Openbare

Nadere informatie

Vervangingsinvesteringen op de lange termijn

Vervangingsinvesteringen op de lange termijn Vervangingsinvesteringen op de lange termijn Presentatie door: René Roovers, gem. Geertruidenberg Huub Oome, gem. Geertruidenberg Ad Fens, gem. Roosendaal Inhoud presentatie Toelichting Besluit Begroting

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/6/766 zaaknr.: Z/C/6/34799 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Operationeel plan riolering 07-08 incl. evaluatie 05-06 Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Datum

Nadere informatie

Programma Water en klimaatveranderingen

Programma Water en klimaatveranderingen Programma Water en klimaatveranderingen Ger Renkens / Luuk Postmes 7 juni 2016 Doel Beschermen van de volksgezondheid en het milieu en het leveren van een bijdrage aan het in stand houden en verbeteren

Nadere informatie

Welkom. Integraal Beheer Openbare Ruimte. Erwin Heeringa (Nederlek)

Welkom. Integraal Beheer Openbare Ruimte. Erwin Heeringa (Nederlek) Welkom Integraal Beheer Openbare Ruimte Erwin Heeringa (Nederlek) Inhoud Inleiding Beheerfilosofie Project Da Costabuurt Zetting in beeld Wegbeheer Rioolbeheer Projectkosten Kruisingen K&L Hoe verder???

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 22 april 2008

Gemeente Boxmeer. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 22 april 2008 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 337.000,= voor het project Emissie en Capaciteitsaanpassingen rioolstelsel Rijkevoort. Nummer: AAN de Raad van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel20071171301 Portefeuillehouder J.J. Nobel Steiler M. van Munster Collegevergadering 25 september 2007 Raadsvergadering 25 oktober 2007 1. Samenvatting Wat willen we

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Module 1. Optimaliseren in de afvalwaterketen Den Helder. Gemeente Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier april

Module 1. Optimaliseren in de afvalwaterketen Den Helder. Gemeente Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier april Optimaliseren in de afvalwaterketen Den Helder Auteur Gemeente Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Registratienummer 14.344 Versie 1.0 Status Definitief Gemeente Den Helder / HHNK

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Rotterdam, 16 oktober 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Aan de Gemeenteraad. Op 18 september 2012 stelde het raadslid

Nadere informatie

Ontwikkeling terrein de Hogt

Ontwikkeling terrein de Hogt Tuindorpstraat 61 Gebouw C01 7555 CS Hengelo Ov. T 074 250 09 96 F 074 250 55 16 algemeen@incite-projects.nl www.incite-projects.nl IBAN: NL62 RABO 0111 3675 49 BTW nr.: NL815104868B01 KVK nr.: 08140475

Nadere informatie

Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt. grondwater.

Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt. grondwater. 2015 Gemeente Amersfoort Vergoeding afkoppelen Motivatie om af te koppelen Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt.

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 -

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 - Notitie Contactpersoon Gwendolijn Vugs Datum 1 mei 2015 Kenmerk N001-1229319GBV-avd-V02-NL Visiedocument GRP/BRP Brummen 1 Inleiding Het huidig Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Brummen

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. INDIENING Steller vragen: J.H.Maas, PvdA Datum: 11 januari 2013 Onderwerp: grondwateroverlast

Nadere informatie

Gemaal van de toekomst

Gemaal van de toekomst Gemaal van de toekomst Onderzoek besparingspotentieel bij niet gelijktijdig leegpompen rioolstelsels Van S.P.A. Duinmeijer Datum 30 augustus 2013 Opdrachtgever Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam Contactpersoon

Nadere informatie

Bewonersbrief Wijziging start uitvoering voor werkzaamheden in uw buurt

Bewonersbrief Wijziging start uitvoering voor werkzaamheden in uw buurt Bewonersbrief Wijziging start uitvoering voor werkzaamheden in uw buurt Datum bewonersbrief: 15 februari 2017 Contactpersoon: L. Jongmans Telefoonnummer: 14 0 75 Inhoud bewonersbrief: In februari 2015

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.22243 G. Elkhuizen Beheer Openbare Ruimte / Kees Hoogervorst

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

BOAS-overeenkomst Glanerbrug. Definitief

BOAS-overeenkomst Glanerbrug. Definitief BOAS-overeenkomst Glanerbrug Definitief 30 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situatiebeschrijving... 3 3 Werkwijze en aanbevelingen... 4 4 Afspraken... 4 5 Financiën... 5 6 Besparingen...

Nadere informatie

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Rob Hermans Senior projectmanager Presentatie 29 september 2011 Opbouw presentatie Wat zijn de financiële afspraken? Waardoor stijgt de rioolheffing?

Nadere informatie

Investeren in riolering

Investeren in riolering Investeren in riolering Regelmatig zijn er vragen over de investeringen in de riolering ten behoeve van het onderhoud van het stelsel. Terecht want de riolering is, hoewel nauwelijks zichtbaar, een belangrijk

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen Water in Eindhoven Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans 28 september 2010 Aanleiding voor de stedelijke wateropgaven Maatregelen Effecten van maatregelen Omgaan met nieuwe extremen 1835 1921 2004

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

Datum 15 mei 2012 Doorkiesnummer Afzender Hedzer Gietema/ Andrea Swenne

Datum 15 mei 2012 Doorkiesnummer Afzender Hedzer Gietema/ Andrea Swenne Memo Aan AB 30 mei 2012 Datum 15 mei 2012 Doorkiesnummer 055 527 2115 Afzender Hedzer Gietema/ Andrea Swenne docbase nummer : 251132 Afdeling Planvorming Aanleiding Tijdens het AB van 18 april 2012 zijn

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over afkoppelen

Veelgestelde vragen over afkoppelen 1 Veelgestelde vragen over afkoppelen Inhoudsopgave 1. Wat is afkoppelen?... 2 2. Waarom afkoppelen?... 2 3. Afkoppelen, hoe werkt dat?... 3 4. Wanneer wordt mijn straat afgekoppeld?... 3 5. Welk beleid

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Rob Hermans Senior projectmanager Presentatie 29 september 2011 Opbouw presentatie Wat zijn de financiële afspraken? Waardoor stijgt de rioolheffing?

Nadere informatie

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer Even voorstellen BAS BIERENS Projectleider, Stedelijk Water BRAM VAN MOL Specialist, Stedelijk Water Agenda 1. Waarom een

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK 2016 2020 Auteur Datum J. Stok 08-09-2015 R O SAMENVATTING 1. INLEIDING Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Zederik voor

Nadere informatie

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding Bijlage Afwatering terreinverharding D1 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 augustus 2014 153681 Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Zanddijk, Dingeman OG S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW121106 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag. Agenda nr. 10

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag. Agenda nr. 10 Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Beschikbaar stellen aanvullend krediet voor herinrichting Torenplein en Lambertusstraat Soort: Besluitvormend Opsteller: H.W.F. van der Linden Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Het riool begint in de gemeente waar ù raadslid bent!

Het riool begint in de gemeente waar ù raadslid bent! Het riool begint in de gemeente waar ù raadslid bent! Bestuurlijke aandachtspunten aangereikt door Stichting RIONED Riolering: hoe gaat uw gemeente daar mee om? Riolering is misschien niet het eerste onderwerp

Nadere informatie

Stedelijke wateropgave. (van traditionele rioolvervanging

Stedelijke wateropgave. (van traditionele rioolvervanging Stedelijke wateropgave (van traditionele rioolvervanging i naar duurzame leefomgeving) Landelijke bijeenkomst waterambassadeurs 21-09-2010 Inhoud: Wettelijk kader en doelen Stand van zaken invulling sted.

Nadere informatie

Advys oan Boargemaster en wethâlders. Koördinearjende sektor III. Registraasjenûmer: Ferwert, d.d. 19-09- 12

Advys oan Boargemaster en wethâlders. Koördinearjende sektor III. Registraasjenûmer: Ferwert, d.d. 19-09- 12 Advys oan Boargemaster en wethâlders Registraasjenûmer: Koördinearjende sektor III Ferwert, d.d. 19-09- 12 Underwerp: bestek 2012-004 reconstructie riolering Julianastraat Marrum Advys fan: Sektor I Boargersaken

Nadere informatie

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden;

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden; CONCEPT Besluit gebiedsaanwijzing afvoer hemelwater (artikel 4:44 APV) Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; Overwegende dat artikel 4:44, eerste lid jo artikel 4:43 van de Algemene

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Startbijeenkomst. Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein

Startbijeenkomst. Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein Startbijeenkomst Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein Programma 19:30 19:35 20:00 20:10 21:00 21:15 Opening en welkom Bert Koning (projectleider) Aanleiding tot het project Projectopzet

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (VGRP)

Raadsstuk. Onderwerp: Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (VGRP) Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (VGRP) 2014-2017 1. Inleiding Een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) beschrijft het beleid voor de drie gemeentelijke zorgplichten

Nadere informatie

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Voor: Opgesteld door: Versie 1 (14-06-2012) Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Dit document bevat 11 bladzijden. Ons kenmerk: 19312RA-MW-LED

Nadere informatie

gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW2

gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW2 CLUSTER gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW2 2013-2020 December 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding. In mei 2011 hebben Rijk, Inter Provinciaal

Nadere informatie

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR AFVALWATERSYSTEMEN Hans Korving Witteveen+Bos Waar gaan we het over hebben? Motivatie Context Aanpak Zelf aan de slag Uitwerking grondslag

Nadere informatie

Forum relinen 2014. "Renoveren als instrument voor verbeteren doelmatigheid" Huidige situatie. Opbouw. Visitatiecommissie.

Forum relinen 2014. Renoveren als instrument voor verbeteren doelmatigheid Huidige situatie. Opbouw. Visitatiecommissie. Forum Relinen & Rioolbeheer 2014 Datum: 20 november 2014 in Hotel Vianen Organisatie: Stichting Kenniscentrum Rioolrenovaties "Renoveren als instrument voor verbeteren doelmatigheid" Wat is doelmatigheid?

Nadere informatie

Van Waterplan naar Watervisie

Van Waterplan naar Watervisie 22 oktober, Studiedag VVSG Van Waterplan naar Watervisie integraal waterbeleid in Nijmegen Jos van der Lint Waterservicepunt (WSP) www.waterbewust.nl Waalsprong 1996-2020 Dukenburg / Lindenholt 1965-1985

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA / RWA IBA KRW MOR NBW (-Actueel) OAS RIONED BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

Nadere informatie

MPGAD

MPGAD Bezoekadres De Blom boogerd 1, 4003 BX Tiel Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 E info@wsrl.n1 I www.waterschaprivierenland.n1 Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69 BIC NWABNL2G

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West

Raadsvoorstel. Aan de raad, M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 103814 M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West Aan de raad, 1. Beslispunten Verlenen van een uitvoeringskrediet

Nadere informatie

Doel: voorkom regenwateroverlast!

Doel: voorkom regenwateroverlast! http://bit.ly/2pjgadl Wereldtemperatuur 188-216 Ontwikkeling extreme neerslag Doel: voorkom regenwateroverlast! Masterclass klimaatadaptatie Kennemerland, 18 mei 217. Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Het WC². Riolering in de niet zo verre toekomst. Marije Stronks

Het WC². Riolering in de niet zo verre toekomst. Marije Stronks Het WC² Riolering in de niet zo verre toekomst Marije Stronks Ergens in Nederland in de niet zo verre toekomst in een Water Controle Centre (WC² ) verschijnt een venster voor één van de dienstdoende tacerators

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Aan de leden van de verenigde vergadering

Aan de leden van de verenigde vergadering Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 8 oktober 2008 Datum 19 augustus 2008 Agendapuntnr. 8.7 Bijlagen Onderwerp Kredietaanvraag voorbereidingswerkzaamheden in vervolg op de voorstudie zuiveringstechnisch

Nadere informatie

Gestroomlijnd water... verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden Margraten 2013-2017

Gestroomlijnd water... verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden Margraten 2013-2017 Gestroomlijnd water... verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden Margraten 2013-2017 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Samenwerking Maas en Mergelland 9 1.3 Procedures 9 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Stedelijke Wateropgave

Stedelijke Wateropgave Stedelijke Wateropgave Vergelijking normen voor water op straat en inundatie Stichting RIONED Voorwoord Er is een norm voor het optreden van water op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het?

Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het? Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het? 6.1 Het bekostigen van onze rioleringsopgave In de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat we gedaan hebben en wat we in de nieuwe planperiode willen

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s In vogelvlucht Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s watersysteem De afvalwaterketen Wij beschouwen de afvalwaterketen als één geheel,

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

EEN BODEM VOOR WATER

EEN BODEM VOOR WATER EEN BODEM VOOR WATER Hemel en grondwaterbeleid Breda 2011 RWZI De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering (RWZI: een soort wasmachine voor water). RWZI De

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie