Onderzoek voorkomende wateroverlast Gemeente Mill en Sint Hubert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek voorkomende wateroverlast Gemeente Mill en Sint Hubert"

Transcriptie

1 Onderzoek voorkomende wateroverlast Gemeente Mill en Sint Hubert

2 Inhoud 1. Inleiding Aanleiding Doel Is wateroverlast op te lossen? Inspraak en proces Leeswijzer Waarom ontstaat wateroverlast Onderzoeksopzet Algemeen Stap 1 Analyseren bekende wateroverlastlocaties Stap 2 Bepalen mogelijke oplossingsrichtingen Stap 3 Inventariseren locaties wateroverlast Stap 4 Bepalen mogelijke oplossingsrichtingen Bekende locaties wateroverlast Oplossingsrichtingen wateroverlast Leeuwerikstraat Probleembeschrijving Bernhardstraat Houtzagerijstraat Meulenveldt Wethouder Lemmenstraat Mogelijke acties perceeleigenaren

3 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Het klimaat verandert. Dit zorgt voor een warmer, maar natter klimaat in Nederland. Deze verandering gaat gepaard met langere perioden van droogte en een toename van het aantal extreme buien. Deze extreme buien nemen zowel in aantal als in intensiteit toe en kunnen voor grote problemen gaan zorgen in de stedelijke omgeving. Water kan hierdoor terecht komen op plekken waar dat niet gewenst is, zoals huizen en kelders. Droogte wordt ook een steeds groter probleem en is vooral na de zomer van 2018 een groot onderwerp. De warme zomer van 2018 heeft een grote impact op de bodem gehad. De lagere grondwaterstand en lage waterstand in beken, zorgen voor een droge ondergrond. De gemeente Mill en Sint Hubert wil onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om het risico op wateroverlast te verkleinen Doel Het doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van wateroverlastlocaties: - Waar zijn er problemen ontstaan? - Hoe worden deze veroorzaakt? - Hoe kan de kans op wateroverlast verkleind worden? De in deze rapportage voorgestelde maatregelen worden ter besluitvorming aan het gemeentebestuur voorgelegd. Afhankelijk van deze beslissing wordt hier uitvoering aan gegeven Is wateroverlast op te lossen? In dit onderzoek worden maatregelen bepaald welke de kans op wateroverlast aanzienlijk verkleinen. Dit is echter geen garantie dat er geen overlast en schade meer kan optreden. Het kan nog altijd voorkomen dat het zo hard regent dat de oplossing geen nut heeft. Zeker gezien de klimaatveranderingen moet hier rekening mee gehouden worden. Voor enkele locaties zijn er geen of zeer beperkte oplossingen mogelijk. In hoofdstuk twee wordt verder ingegaan op de oorzaak van de voorkomende wateroverlast en de reden waarom waterdichte maatregelen niet altijd mogelijk zijn Inspraak en proces Voor dit rapport zijn de bij de gemeente Mill en Sint Hubert bekende wateroverlastlocaties benoemd. Waarschijnlijk zijn dit niet alle locaties en graag horen wij van de inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert waar nog meer wateroverlast voorkomt. Om deze input te verkrijgen worden twee inloopavonden gehouden waarin inwoners deze situaties kunnen aangeven. In deze avonden kunnen ook vragen over het onderzoek en overige zaken besproken worden. Daarnaast kunnen locaties ook direct gemeld worden bij Mark Peters of Gijs Silvertant per of op het telefoonnummer Op basis van de input uit de inloopavonden wordt de rapportage verder uitgewerkt. Het resultaat hiervan wordt vervolgens gepubliceerd waarbij ook een inloopavond georganiseerd wordt om het - 1 -

4 aangepaste rapport te bespreken. Hierna wordt de rapportage ter besluitvorming aan het gemeentebestuur voorgelegd Leeswijzer In hoofdstuk 2 is in het algemeen beschreven hoe wateroverlast ontstaat. In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksopzet beschreven. In het volgende hoofdstuk (H4) wordt in tabelvorm de verschillende locaties, waar klachten over wateroverlast zijn, beschreven. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de oplossingen voor de locaties verder uitgewerkt en worden de oplossingen visueel weergeven. In hoofdstuk 6 zijn verschillende voorbeelden weergeven voor het afkoppelen van het eigen perceel

5 2. Waarom ontstaat wateroverlast De riolering in Nederland is ontworpen op basis van de regenbuien die in die tijd vielen. Door de klimaatverandering is het de laatste jaren steeds harder gaan regenen. Vooral de buien met veel neerslag in korte tijd zorgen er voor dat het riool dit water niet meer kan verwerken. Hierdoor komt er bijvoorbeeld water op straat en in woningen te staan. Figuur 1 Voorbeeld water op straat In de afgelopen eeuw is er veel veranderd in de openbare inrichting. Voorheen werden wegen met stoepranden aangebracht, waren er minder souterrains/parkeerkelders, de bouwpeilen lagen hoger en er was minder verhard oppervalk op het riool aangesloten. Ook is het stedelijk gebied steeds voller gebouwd en is het groen steeds meer verdwenen uit het stedelijk gebied. Op deze manier krijgt het regenwater steeds minder ruimte en ontstaat er meer kans op overlast en schade. Als het water in de openbare ruimte niet opgevangen kan worden, kan er water de woningen binnen stromen met schade als gevolg. Figuur 2 Schematische weergave optreden wateroverlast -3-

6 Een logische oplossing zou zijn om de riolering flink te vergroten zodat extreme buien volledig door de riolering verwerkt kunnen worden. In onderstaand kader wordt de capaciteit van de riolering vergeleken met regenbuien welke de afgelopen jaren in het Land van Cuijk zijn gevallen. Hieruit blijkt dat we het huidige rioolstelsel en haar afvoercapaciteit 3 keer zo groot dienen te maken om de extreme neerslag zoals in Boxmeer in 2016 gevallen te kunnen verwerken. Gezien de beperkte ondergrondse ruimte in stedelijk gebied en de zeer hoge kosten is dit geen realistische oplossing. Daarnaast kan het landelijke gebied de piek van de afvoer van het hemelwater niet verwerken zonder dat hier de sloten uit haar oevers treden, en schade ontstaat. Capaciteit riolering Een standaard rioolstelsel in Nederland kan ongeveer 10 mm neerslag in het riool opslaan (bergen). Daarnaast kan een rioolstelsel 15 mm per uur afvoeren (afvoercapaciteit). De berging samen met de afvoercapaciteit zorgen ervoor dat een rioolstelsel ongeveer 40 mm in 2 uur kan verwerken. Extreme regenbuien In Cuijk en Grave is in 2015 en 2016 een bui van 60 a 80 millimeter in twee uur gevallen. In Boxmeer zelfs 110 mm in twee uur in Rekensom Rekensom bui Boxmeer 2016: 110 mm neerslag in twee uur 10 mm (opslagcapaciteit riolering) 30 mm (afvoercapaciteit riolering) = 70 mm regenwater wat niet door de riolering verwerkt kan worden. De oplossingen welke het meeste bijdragen om overlast te voorkomen worden in de openbare ruimte gezocht. Hierbij moet het regenwater vastgehouden worden (bijvoorbeeld tussen de banden van de weg, zie figuur 4 en 5) of afgevoerd worden naar gebieden waar het geen schade kan veroorzaken (laag grasveld/parkeerterrein). Verder helpt het opvangen van regenwater op particuliere/private percelen enorm bij het tegengaan van wateroverlast. Om dit te stimuleren heeft de gemeente Mill en Sint Huber een subsidieregeling ingevoerd waarmee particulieren een bijdrage kunnen krijgen voor het opvangen van regenwater op haar perceel. Figuur 5 Berging regenwater op straat - 4 -

7 3. Onderzoeksopzet 3.1. Algemeen In dit onderzoek zijn de volgende vragen gesteld: - Waar zijn er problemen ontstaan? - Hoe worden deze veroorzaakt? - Hoe kan de kans op wateroverlast verkleind worden? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het onderzoek verdeeld in 3 fases: Stap 1: Analyseren bekende wateroverlastlocaties Stap 2: Bepalen mogelijke oplossingsrichtingen Stap 3: Inventariseren onbekende wateroverlastlocaties Stap 4: Bepalen mogelijke oplossingsrichtingen 3.2. Stap 1 Analyseren bekende wateroverlastlocaties In deze stap zijn de meldingen geanalyseerd om inzicht in de oorzaken van de wateroverlast te krijgen. Bij een extreme bui kan het riool de hoeveelheid regenwater niet verwerken. Het riool is vol en het water zal voornamelijk bovengronds, op de wegen gaan stromen naar het laagste punt. Met behulp van hoogtekaarten worden lager gelegen locaties inzichtelijk gemaakt. Door deze te bezoeken, gebruik te maken van luchtfoto s, is inzicht verkregen in deze bovengrondse stroming. Op deze manier komen de kwetsbare gebieden naar voren en is er inzicht verkregen in het ontstaan van water op straat Samen met de informatie uit de meldingen is op deze manier voor alle kwetsbare gebieden de mogelijk oorzaak of oorzaken in beeld gebracht (gevoeligheidsanalyse). Omdat het samenspel van alle onderdelen van het afwateringsysteem (zoals het riool, overstorten, goten, kolken, gemalen, waterlopen, weghoogtes, etc.) bepalend is voor waar wateroverlast optreedt, was het vaak lastig één duidelijke oorzaak aan te wijzen. Daarom is de oplossing vaak onderverdeeld in meerdere maatregelen. Figuur 6 Uitsnede hoogtekaart - 5 -

8 3.3. Stap 2 Bepalen mogelijke oplossingsrichtingen Van elk knelpunt en kwetsbaar gebied is via stap 1 in beeld gebracht wat het probleem en oorzaak is. In deze stap 2 is gekeken wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij was dat schade (water in woningen) voorkomen dient te worden. Voor het bepalen van mogelijke oplossingen is gebruik gemaakt van de schema s Afvoercapaciteit en Berging zoals hieronder vermeld. Afvoercapaciteit Particulier Openbaar Bovengronds Ondergronds Bovengronds Ondergronds Berging Particulier Openbaar Bovengronds Ondergronds Bovengronds Ondergronds Op deze wijze zijn doelmatige maatregelen bepaald om op extreme buien te anticiperen. Dit is echter geen garantie dat er geen overlast en schade meer kan optreden. Het kan nog altijd voorkomen dat het zo hard regent dat de oplossing geen nut heeft. Zeker gezien de klimaatveranderingen moet hier rekening mee gehouden worden. Voor enkele locaties zijn er geen of zeer beperkte oplossingen mogelijk. In hoofdstuk 5 van dit rapport zijn de realiseerbare oplossingen voorgesteld welke een bijdrage leveren aan het beperken van het risico Stap 3 Inventariseren locaties wateroverlast Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van alle wateroverlastlocaties wordt deze rapportage op de website van de gemeente geplaatst. Aan de hand van deze rapportage kan de inwoner zich inlezen over de locaties die al bekend zijn bij de gemeente Mill en Sint Hubert. Er worden inloopsavonden georganiseerd waarin nog niet bekende locaties waar wateroverlast optreed kunnen worden aangedragen. Daarnaast kunnen locaties ook direct gemeld worden bij Mark Peters ) of Gijs Silvertant per of op het telefoonnummer Stap 4 Bepalen mogelijke oplossingsrichtingen Bij stap 4 worden de mogelijke oplossingsrichtingen voor de aanvullende locaties waar wateroverlast optreed bepaald. Hierbij wordt het zelfde proces als bij stap 2 doorlopen

9 4. Bekende locaties wateroverlast Binnen de gemeente Mill en Sint Hubert zijn vijf locaties bekend waar momenteel wateroverlast wordt ervaren. In de onderstaande figuur is zichtbaar over welke vijf locaties het gaat. Vier van de locaties bevinden zich in Mill en nummer vijf ligt in het dorp Sint Hubert. Figuur 7 Wateroverlast locaties Gemeente Mill en Sint Hubert Voor de vijf locaties is de ervaren wateroverlast op een rij gezet en zijn mogelijke oplossingen benoemd. Deze punten zijn uitgewerkt in de onderstaande tabel. Tabel 1 Beknopte beschrijving wateroverlast Plaats Straat Omschrijving voorkomende wateroverlast Mogelijke oplossing Mill Leeuwerikstraat/ Spreeuwstraat Water op straat, net niet in de woning Regenwaterafvoer en wadi* aanleggen. Mill Bernhardstraat Water op straat en in de woning. Regenwaterafvoer aanleggen Mill Houtzagerijstraat Water op straat en in een bedrijf Een extra doorsteek maken naar de wadi gelegen aan de Parallel weg Mill Meulenveldt Water op straat Wadi aanleggen tussen Meulenveldt en Molenheidseweg. Sint Hubert Wethouder Lemmenstraat Water op straat en in woningen * Wadi = een verlaging in het maaiveld voor de opvang van regenwater. Door middel van een hemelwaterafvoer het regenwater richting sloten afvoeren

10 5. Oplossingsrichtingen wateroverlast In dit hoofdstuk zal per locatie uitgelegd worden wat de oorzaak van de voorkomende wateroverlast is en wat mogelijke oplossingen zijn om het probleem te verhelpen. De oplossing is voor elke locatie visueel uitgewerkt 5.1 Leeuwerikstraat 5.2 Probleembeschrijving Op de kruising van de Spreeuwstraat bij de Leeuwerikstraat ligt een plateau. Bij hevige regenval kan het water door dit plateau niet afstromen Doordat het water niet af kan stromen is er bij de woning Spreeuwstraat 1 kans op schade (met rode cirkel aangegeven). Vlak voor het plateau ligt een rioolleiding om water af te voeren richting het Peelkanaal, deze rioolleiding is alleen niet groot genoeg om al het water te kunnen verwerken. Dus ook op de leeuwerikstraat ontstaat water straat achter de drempel (gele cirkel). Figuur 8 Huidige situatie Leeuwerikstraat - 8 -

11 Voorstel oplossing Om te voorkomen dat het regenwater bij de woning op de Spreeuwstraat naar binnen stroomt wordt de volgende maatregel voorgesteld. Het aanleggen van een extra rioolleiding voor regenwater en een wadi. De figuur hieronder laat de oplossing zien. De rode pijlen is de hemelwaterafvoer en de gele pijlen een afvoer naar het Peelkanaal. Hiermee kan het water afstromen naar het Peelkanaal waarbij de wadi zorgt voor extra ruimte om regenwater tijdelijk op te slaan. Figuur 9 Oplossing Leeuwerikstraat Effect van de oplossing Doordat het water door de maatregelen weg kan stromen, ontstaat er geen wateroverlast meer. -9-

12 5.3 Bernhardstraat Probleembeschrijving Het riool in de Bernhardstraat is te klein om al het regenwater en afvalwater op te kunnen vangen. Hierdoor ontstaat water op straat en leidt bij huizen Bernhardstraat 16 t/m 22 tot water in de woning/schade bij extreme neerslag. Figuur 10 Huidige situatie Bernhardstraat

13 Voorstel oplossing Door een extra rioolleiding te leggen voor de afvoer van regenwater in de Bernhardstraat wordt de wateroverlast bestreden.. De nieuwe rioolleiding wordt aangesloten op de nabij gelegen regenwaterleidingen van de Ringerstraat en de Burgemeester Verstraatenlaan. In de onderstaande figuur is de oplossing zichtbaar. De rode lijnen geven de extra rioollering in de Bernhardstraat weer welke gekoppeld wordt aan de Ringersstraat (groene lijn). De gele lijnen laten de aansluiting zien waar het hemelwater wordt gekoppeld aan de Burgmeester Verstraatenlaan. Figuur 11 Oplossing Bernhardstraat Effect van de oplossing Door een regenwaterriool aan te leggen wordt de afvoercapaciteit groter en wordt de kans op overlast verkleind. Door de regenwaterrioolleiding te koppelen aan de Burgemeester Verstraatenlaan ontstaat er een robuust netwerk in Mill en wordt de situatie in geheel Mill verbeterd

14 5.4 Houtzagerijstraat Probleembeschrijving Door de lange weg (rode pijlen) welke het regenwater vanaf de Houtzagerijstraat moet afleggen naar de wadi, komt er water op straat te staan. Het bedrijf op Houtzagerijstraat nummer 4 en 6 (rode cirkel) ligt lager gelegen dan de weg, waardoor het regenwater het terrein op stroomt en Schade ontstaat. Figuur 12 Huidige situatie Houtzagerij

15 Voorstel oplossing Om te voorkomen dat het water schade veroorzaakt bij Houtzagerij nummer 4 en 6 wordt de volgende oplossing voorgesteld. In plaats van het regenwater om te leiden richting de wadi s bij het Stroompad (gele cirkel) wordt er een afvoer gemaakt naar de wadi s aan de Parallelweg (zie rode cirkel). Deze afvoer komt dan te liggen bij de rode pijl. Een deel van het water stroomt dan naar de wadi aan de Parallel weg en de rest stroomt naar de wadi s aan het Stroompad. Figuur 13 Oplossing Houtzagerij Effect van de oplossing Met de aanleg van een extra afvoer naar de wadi aan de Parallelweg wordt de kans op wateroverlast op de Houtzagerij nummer 4 en 6 aanzienlijk verminderd

16 5.5 Meulenveldt Probleembeschrijving Het regenwater van het Meulenveldt en omgeving wordt afgevoerd richting deze wadi aan de Bremweg. Tijdens extreme buien heeft deze wadi niet genoeg capaciteit om al het regenwater op te vangen, waardoor water op straat blijft staan. Figuur 14 Huidige situatie Meulenveldt

17 Voorstel oplossing Om het capaciteit probleem van de wadi op te lossen wordt voorgesteld om een extra wadi aan te leggen. Deze wadi kan een deel van het water dat naar de huidige wadi gaat overnemen en bergen. Zichtbaar in het onderstaande figuur is de plek van extra wadi, in het stuk groen tussen Meulenveldt en de Molenheidseweg. De gele pijlen in de figuur geven de stroom richting de nieuwe weer, het regenwater dat vanuit de Molenheidseweg komt zal dan geborgen worden in deze wadi. Ook een deel van het regenwater van Meulenveldt zal hier geborgen worden. Figuur 15 Oplossing Meulenveldt Effect van de oplossing Door het aanleggen van een extra wadi wordt de druk van de huidige wadi afgehaald. Het zorgt ervoor dat een deel van het water in de nieuwe wadi kan worden opgevangen, wat de kans op wateroverlast aanzienlijk verminderd

18 5.6 Wethouder Lemmenstraat Probleembeschrijving Sint Hubert ligt lager gelegen dan de omliggende gebieden, daarnaast kampt het dorp met een hoge grondwaterstand. Dit zorgt ervoor dat het water in het dorp geen kant op kan, behalve het riool in. Het riool kan het water niet verwerken wat zorgt voor water op straat en water in de woningen op de Wethouder Lemmenstraat (gele cirkel). Figuur 16 Huidige situatie Sint Hubert

19 Voorstel oplossing Om de voorkomende wateroverlast tegen te gaan wordt voorgesteld onder de Sint Hubertse Binnenweg en de Wethouder Lemmenstraat een regenwaterafvoer te leggen. Met de extra afvoer wordt het regenwater afgevoerd naar de sloot aan de Voortsestraat en in de sloot naast de Petersweg (zie onderstaand figuur). Figuur 17 Oplossing Sint Hubert Effect van de oplossing Door het water af te voeren wordt de situatie in Sint Hubert aanzienlijk verbeterd. De hoeveelheid water die op straat komt te staan en de mogelijkheid op waterschade wordt aanzienlijk verkleind

20 6. Mogelijke acties perceeleigenaren Een perceeleigenaar heeft zelf ook diverse mogelijkheden om de kans op regenwateroverlast te beperken. De gemeente Mill en Sint Hubert heeft vanaf 1 januari 2019 een subsidie beschikbaar is voor het afkoppelen van regenwater. Met deze subsidie worden perceel eigenaren gestimuleerd regenwater op te vangen zodat dit niet afgevoerd hoeft te worden. Hiermee wordt zowel wateroverschot als tekort (droogte) bestreden. Zie de website van de gemeente Mill voor meer informatie: Ook biedt het waterschap Aa en Maas een subsidie aan. Zie de website voor meer informatie: Op internet is veel informatie te vinden over wat particulieren kunnen doen. Een goed overzicht wordt gegeven op de website Amsterdam Rainproof. Daar is een toolbox ontwikkeld met diverse voorbeelden: Enkele opties: - Terugstroming beperken door een terugslagklep te plaatsen (bijv. kelders, souterrains) - Het aanbod van regenwater beperken (tijdelijk ergens opvangen, regenton, laag grasveld) - Zorgen dat het regenwater altijd ergens weg kan stromen alvorens het schade toebrengen (lager gelegen tuin, gemeenteperceel) Figuur 19 Terugslagklep (beperken terugstroming) Figuur 18 Regenton (vasthouden regenwater) Zie ook de volgende folder over hoe u uw tuin rainproof kunt maken:

Onderzoek wateroverlast Gemeente Mill en Sint Hubert

Onderzoek wateroverlast Gemeente Mill en Sint Hubert Onderzoek wateroverlast Gemeente Mill en Sint Hubert Inhoud 1. Inleiding... - 1-1.1. Aanleiding... - 1-1.2. Doel... - 1-1.3. Is wateroverlast op te lossen?...- 1-1.4. Inspraak en proces... - 1-1.5. Leeswijzer...

Nadere informatie

Stedelijke wateropqave qemeente Grave Rapportage

Stedelijke wateropqave qemeente Grave Rapportage Stedelijke wateropqave qemeente Grave 2016058 Rapportage Gemeente Grave 21 december 2016 Documentnummer: 2016058 RP 05.docx Status: Definitief Revisie: 5 Opsteller: MK Kwaliteitscontroleur: BB Projectleider:

Nadere informatie

Beter omgaan met hemelwater

Beter omgaan met hemelwater Beter omgaan met hemelwater Informatie over het afkoppelen van het dakoppervlak Wat kunt u doen? Van alles eigenlijk. Een van de gemakkelijkste dingen die u gewoon thuis kunt doen, is de regenpijp doorzagen.

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Wateroverlast in de Westelijke Langstraat

Wateroverlast in de Westelijke Langstraat Wateroverlast in de Westelijke Langstraat Wateroverlast Westelijke Langstraat Westelijke Langstraat is van oudsher een nat gebied waar afwatering belangrijk is. Dat is duidelijk te zien aan de vele slagen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Klimaat maatregelen Nieuwe Uitleg in Bakel

Nieuwsbrief Klimaat maatregelen Nieuwe Uitleg in Bakel Nieuwsbrief Klimaat maatregelen Nieuwe Uitleg in Bakel Het veranderende klimaat en de verstedelijking brengen grote uitdagingen met zich mee. Regenbuien worden steeds extremer en komen vaker voor, met

Nadere informatie

Doel: voorkom regenwateroverlast!

Doel: voorkom regenwateroverlast! http://bit.ly/2pjgadl Wereldtemperatuur 188-216 Ontwikkeling extreme neerslag Doel: voorkom regenwateroverlast! Masterclass klimaatadaptatie Kennemerland, 18 mei 217. Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Waterbewustzijn Molenhoek. Rogér Derksen

Waterbewustzijn Molenhoek. Rogér Derksen Waterbewustzijn Molenhoek Rogér Derksen 1 AGENDA MOLENHOEK KLIMAATBEWUSTZIJN 1. Voorstelrondje 2. Presentatie en achtergrond 3. Vragen 2 Voorstellen Rogér Derksen Projectleider civiele techniek, adviseur

Nadere informatie

DSI regenwater infiltratie.

DSI regenwater infiltratie. DSI regenwater infiltratie. De adequate oplossing van een actueel probleem. Klimaatverandering. Het klimaat verandert. Met als gevolg een toename van de duur en frequentie van wateroverlast, verkeersonveiligheid

Nadere informatie

Nieuwe riolering in uw straat

Nieuwe riolering in uw straat R Nieuwe riolering in uw straat Vervangen riolering Binnenkort wordt de riolering in uw straat vervangen. Wat doet de gemeente en waarvoor bent u verantwoordelijk? We hopen in ieder geval dat u zo min

Nadere informatie

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Bergen van water in de buurt 3 1.2 Schoon oppervlaktewater in de wijk 4 1.3 Wat u kunt doen 5 2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater 7 2.1 Van regenton 8 2.2 naar tuinbeek

Nadere informatie

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Afkoppelen hemelwater Oude Pastoriebuurt Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Opening - welkom Ton van den Kerkhof Projectleider Roy Thijssen Adviseur riolering en water Luuk

Nadere informatie

Afkoppelen Reutsberg Noord Waterrobuuste inrichting dmv afkoppelen regenwater en realiseren waterberging

Afkoppelen Reutsberg Noord Waterrobuuste inrichting dmv afkoppelen regenwater en realiseren waterberging Afkoppelen Reutsberg Noord Waterrobuuste inrichting dmv afkoppelen regenwater en realiseren waterberging Reutsberg Noord Probleem regenwater: veel afstroming en riolering overbelast (laag maaiveld) Oplossing

Nadere informatie

Wateroverlast Maasniel

Wateroverlast Maasniel Wateroverlast Maasniel Inhoud presentatie Wettelijke zorgplicht gemeente Werking rioolstelsel Neerslaggegevens Situatie Maasniel Wettelijke zorgplicht gemeente Zorgplicht stedelijk afvalwater Zorgplicht

Nadere informatie

tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015

tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015 tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015 Voorstellen multifunctionele landbouw functieverandering landschappelijke inpassing gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Extreme neerslag in het stedelijk gebied. STOWA, 1 juni 2017 Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED

Extreme neerslag in het stedelijk gebied. STOWA, 1 juni 2017 Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED Extreme neerslag in het stedelijk gebied STOWA, 1 juni 2017 Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED Zwaarste buien deze eeuw Apeldoorn, 120 mm in 75 minuten (2009) Herwijnen 94 mm in 70 minuten (2011) Deelen,

Nadere informatie

Waterklaar maken Reutsberg Noord

Waterklaar maken Reutsberg Noord Waterklaar maken Reutsberg Noord Agenda Opening Johan Lalieu, wethouder Klimaatontwikkelingen Giel van Eck, Waterpanel Noord Wateroverlast in de wijk Maatregelen openbare ruimte Andy Kwaspen, projectleider

Nadere informatie

Wateroverlast Opheusden. welkom

Wateroverlast Opheusden. welkom Wateroverlast Opheusden welkom Bewonersavond 19 november 2014 Programma 19.00 uur: Ontvangst 19.30 uur: Opening door voorzitter (Henk van Bockel) 19.35 uur: Welkomstwoord (burgemeester Veerhoek) 19.40

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Griffienieuws. nr.11. Datum 24 maart Besluitenlijsten en verslagen Bijgaand de besluitenlijst van week 12.

Griffienieuws. nr.11. Datum 24 maart Besluitenlijsten en verslagen Bijgaand de besluitenlijst van week 12. Griffienieuws nr.11 Besluitenlijsten en verslagen Bijgaand de besluitenlijst van week 12. Datum 24 maart 2016 Informatie vanuit de organisatie Raadsinformatiebrief maatregelen riolering Keizerstraat Aanleiding

Nadere informatie

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer,

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer, DATUM 15 maart 2016 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Watersysteem Bijdorp Geachte mevrouw, heer, 1. Aanleiding De wijk Bijdorp ondervindt bij zware neerslag wateroverlast. De gemeente Schiedam en Delfland zijn

Nadere informatie

Regenwater leid je niet om de tuin!

Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater is te waardevol om direct het riool in te laten lopen. Vang het op en gebruik het goed. Kijk voor tips op www.denhaag.nl/water Regenwater leid je niet om

Nadere informatie

Afkoppel beslisboom Gemeente Venlo

Afkoppel beslisboom Gemeente Venlo Afkoppel beslisboom Gemeente Venlo Geachte lezer, Inleiding Voor u ligt de zogenaamde afkoppel-beslisboom van de Gemeente Venlo. De afkoppelbeslisboom is een stappenplan, bedoeld als hulpmiddel om te bepalen

Nadere informatie

Gemeente Meerssen. Algemene informatie en tips over het beperken en/of voorkomen van wateroverlast door extreme buien

Gemeente Meerssen. Algemene informatie en tips over het beperken en/of voorkomen van wateroverlast door extreme buien Gemeente Meerssen Algemene informatie en tips over het beperken en/of voorkomen van wateroverlast door extreme buien Het regent, het regent Steeds vaker en steeds meer! Nederland en water horen onafscheidelijk

Nadere informatie

Informatieavond Bouwkavels Molenbeek

Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Programma informa+eavond 1. Welkom en uitleg van het proces na de ondertekening van de reserveringsovereenkomst door Ariën Schaap

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Samenwerken tegen overlast door extreme neerslag

Samenwerken tegen overlast door extreme neerslag Samenwerken tegen overlast door extreme neerslag Kasper Lange, Jorik Chen (Nelen & Schuurmans), Gerhard Hurenkamp (gemeente Oldambt) Gemeente en waterschap werken samen om Nederland te beschermen tegen

Nadere informatie

Bijlage 13-1: Stedelijke wateropgave Bargermeer noord

Bijlage 13-1: Stedelijke wateropgave Bargermeer noord Bijlage 13-1: Stedelijke wateropgave Bargermeer noord Situatie Bargermeer noord Het industrieterrein Bargermeer noord ligt centraal in de stad Emmen. Het is een grootschalig bedrijventerrein met ruimte

Nadere informatie

Stedelijke wateropqave qemeente Cuijk Rapportage

Stedelijke wateropqave qemeente Cuijk Rapportage Stedelijke wateropqave qemeente Cuijk 2016132 Rapportage Gemeente Cuijk 23 februari 2018 Documentnummer: 2016132 RP 01.docx Status: definitief Revisie: 3 Opsteller: MK Kwaliteitscontroleur: DR Projectleider:

Nadere informatie

Programma Water en klimaatveranderingen

Programma Water en klimaatveranderingen Programma Water en klimaatveranderingen Ger Renkens / Luuk Postmes 7 juni 2016 Doel Beschermen van de volksgezondheid en het milieu en het leveren van een bijdrage aan het in stand houden en verbeteren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over afkoppelen

Veelgestelde vragen over afkoppelen 1 Veelgestelde vragen over afkoppelen Inhoudsopgave 1. Wat is afkoppelen?... 2 2. Waarom afkoppelen?... 2 3. Afkoppelen, hoe werkt dat?... 3 4. Wanneer wordt mijn straat afgekoppeld?... 3 5. Welk beleid

Nadere informatie

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 -

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 - Notitie Contactpersoon Gwendolijn Vugs Datum 1 mei 2015 Kenmerk N001-1229319GBV-avd-V02-NL Visiedocument GRP/BRP Brummen 1 Inleiding Het huidig Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Brummen

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording raadsvragen regenwaterafvoer. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp.

Openbaar. Beantwoording raadsvragen regenwaterafvoer. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording raadsvragen regenwaterafvoer Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 21 augustus 2014 heeft

Nadere informatie

Regenwater in de tuin

Regenwater in de tuin Regenwater in de tuin Hoe maak ik mijn tuin waterklaar? Minder wateroverlast Een klimaatvriendelijke tuin Voorkom verdroging Wateroverlast door verandering van het klimaat Het is goed om te weten dat gemeenten,

Nadere informatie

Nieuwe afvoerroutes via maaiveld en retentiegebieden voorkomen wateroverlast in Enschede-Noord

Nieuwe afvoerroutes via maaiveld en retentiegebieden voorkomen wateroverlast in Enschede-Noord Maatregelen 3 Enschede Nieuwe afvoerroutes via maaiveld en retentiegebieden voorkomen wateroverlast in Enschede-Noord Het noorden van Enschede is in de loop van de vorige eeuw veranderd van een sterk landelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan

Gemeentelijk Riolerings Plan Gemeentelijk Riolerings Plan 2018-2022 dorpspraat over aanpak van wateroverlast Laren, maart en april 2018 Programma deel 1: kaders en historie deel 2: wat gebeurt er? deel 3: welke oplossingen? deel 4:

Nadere informatie

Het regent, het regent

Het regent, het regent Het regent, het regent Wat te doen bij een veranderend klimaat? Naam: Stefan Meijer (gemeente Heiloo) en Hartger Griffioen (LNH) Datum: donderdag 15 januari 2015 Even voorstellen Stefan Meijer 37 jaar

Nadere informatie

Miezeren of plenzen...

Miezeren of plenzen... Miezeren of plenzen... voor elke bui de juiste aanpak Voor onze beleving én de manier waarop we met regen (moeten) omgaan, maakt het uit hoeveel water er naar beneden komt. Die hoeveelheid kan per bui

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/6/766 zaaknr.: Z/C/6/34799 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Operationeel plan riolering 07-08 incl. evaluatie 05-06 Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Datum

Nadere informatie

Effectieve aanpak wateroverlast in woningen bij zomerse buien in IJsselstein

Effectieve aanpak wateroverlast in woningen bij zomerse buien in IJsselstein 15 IJsselstein Effectieve aanpak wateroverlast in woningen bij zomerse buien in IJsselstein 190 De bewoners van woningen aan de Hoge Biezen in IJsselstein durfden in de zomer amper op vakantie te gaan.

Nadere informatie

Klimaatverandering, hevige buien en riolering

Klimaatverandering, hevige buien en riolering Visie van Stichting RIONED Klimaatverandering, hevige buien en riolering Samenvatting > Probleem > Oplossingen en maatregelen > Aanpak > Stichting Rioned > Samenvatting Door de klimaatverandering zullen

Nadere informatie

Memo. Figuur 1 Overzicht plangebied en omgeving (bron: googlemaps) blad 1 van 7

Memo. Figuur 1 Overzicht plangebied en omgeving (bron: googlemaps) blad 1 van 7 Memo nummer water 1 datum 15 juli 2013 aan Arno Derks Croonen van Arjan van Beek Oranjewoud kopie Ruud van Hoek Oranjewoud project Haalbaarheidsstudie Prodrive Ekkersrijt gemeente Son projectnummer 252510

Nadere informatie

Is uw rioleringssysteem klimaatbestendig? Handreiking om uw rioolstelsel klimaatbestendig te maken

Is uw rioleringssysteem klimaatbestendig? Handreiking om uw rioolstelsel klimaatbestendig te maken Is uw rioleringssysteem klimaatbestendig? Handreiking om uw rioolstelsel klimaatbestendig te maken Project: Samenscholing in de afvalwaterketen Deelproject: Wateroverlast in bebouwd gebied Versie 1, definitief

Nadere informatie

Functionele eisen 1. Geen (onaanvaardbaar) gezondheidsrisico. Bescherm volksgezondheid. Beperk overlast en hinder Voorkom schade.

Functionele eisen 1. Geen (onaanvaardbaar) gezondheidsrisico. Bescherm volksgezondheid. Beperk overlast en hinder Voorkom schade. Doelen Functionele eisen 1. Geen (onaanvaardbaar) gezondheidsrisico. 2. Geen (onaanvaardbare) economische schade of maatschappelijke hinder door wateroverlast. Bescherm volksgezondheid Beperk overlast

Nadere informatie

Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan

Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan Voorwoord In dit boekje zijn maatregelen om wateroverlast op particulier terrein te voorkomen samengevat. Dit is een overzicht van maatregelen uit de

Nadere informatie

DE WATERVRIENDELIJKE STADSTUIN. 2 mei 2016 PRESENTATIE TER INSPIRATIE C A P E. u i n a r cchitectuur

DE WATERVRIENDELIJKE STADSTUIN. 2 mei 2016 PRESENTATIE TER INSPIRATIE C A P E. u i n a r cchitectuur DE WATERVRIENDELIJKE STADSTUIN 2 mei 2016 PRESENTATIE TER INSPIRATIE C A P E ttuinar u i n a r cchitectuur h i t c t u r EVEN VOORSTELLEN... C A P E plein ttuinarchitectuur u i n a r c h i t c t u u r

Nadere informatie

Introductie RainTools

Introductie RainTools Introductie RainTools Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED DowntheDrain, 21 april 2015 Oefenen Vraag 0 Hoeveel m3 water is 1 mm neerslag op 10 ha afvoerend oppervlak? Antwoorden 0 1 Ontwikkeling RainTools

Nadere informatie

GRAVEN NAAR ERVARINGEN Water passerende verhardingen, wat werkt?

GRAVEN NAAR ERVARINGEN Water passerende verhardingen, wat werkt? GRAVEN NAAR ERVARINGEN Water passerende verhardingen, wat werkt? Rutger van Hogezand 11 april 2019 Waterstraat, TU bouwcampus CREATING TOMORROW www.hva.nl/klimaatbestendigestad KLIMAATVERANDERINGEN WORDEN

Nadere informatie

Quick-scan water-op-straat Houtkwartier

Quick-scan water-op-straat Houtkwartier Quick-scan water-op-straat Gemeente Leiden 11 november 2014 Versie 1 BC4091-104 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. WATER TECHNOLOGY Documenttitel Quick-scan water-op-straat Verkorte documenttitel Status Versie

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn tuin waterklaar? wateroverlast. Een klimaatvriendelijke

Hoe maak ik mijn tuin waterklaar? wateroverlast. Een klimaatvriendelijke in de tuin Hoe maak ik mijn tuin waterklaar? Minder wateroverlast Een klimaatvriendelijke tuin Subsidie Wateroverlast door verandering van het klimaat Het is goed om te weten dat gemeenten, samen met waterschappen,

Nadere informatie

Klimaatverandering: waterbestendige gebouwen en terreinen

Klimaatverandering: waterbestendige gebouwen en terreinen Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2017 Klimaatverandering: waterbestendige gebouwen en terreinen Samenstelling: Will Scheffer (TVVL) Presentatie: Oscar Nuijten (Edu4Install/TVVL) met o.a. informatie

Nadere informatie

Grondwateroverlast. Den Haag

Grondwateroverlast. Den Haag terov Actieplan Grondwateroverlast Den Haag Anne Toeters Raadslid D66 Den Haag Dennis Groenewold Fractievertegenwoordiger D66 Den Haag maart 2018 Inleiding Het klimaat verandert. Er zijn steeds vaker lange

Nadere informatie

Regenwatersystemen op de testbank

Regenwatersystemen op de testbank Regenwatersystemen op de testbank Harry van Luijtelaar Stichting RIONED RIONEDdag, 5 februari 215 Overzicht presentatie Aanleiding Rekentool (testbank) Extreme buien Vergelijken functioneren systemen Conclusies/lessen

Nadere informatie

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Voor: Opgesteld door: Versie 1 (14-06-2012) Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Dit document bevat 11 bladzijden. Ons kenmerk: 19312RA-MW-LED

Nadere informatie

Stedelijke Wateropgave

Stedelijke Wateropgave Stedelijke Wateropgave Vergelijking normen voor water op straat en inundatie Stichting RIONED Voorwoord Er is een norm voor het optreden van water op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 22 april 2008

Gemeente Boxmeer. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 22 april 2008 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 337.000,= voor het project Emissie en Capaciteitsaanpassingen rioolstelsel Rijkevoort. Nummer: AAN de Raad van de gemeente

Nadere informatie

zo doet u dat! Regenwater afkoppelen? De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer

zo doet u dat! Regenwater afkoppelen? De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer gemeente Ede november 2007 Regenwater afkoppelen? zo doet u dat! De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer van uw dak af te koppelen. Of u bent dit

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

ONS VLOEIBARE GOUD. regenwater

ONS VLOEIBARE GOUD. regenwater ONS VLOEIBARE GOUD regenwater Regenwater Maar regenwater is ook schoon water, onmisbaar voor planten en dieren. Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat voor schade aan

Nadere informatie

Bovengrondse maatregelen blijken robuuste, eenvoudige en goedkope aanpak van wateroverlast in Tholen

Bovengrondse maatregelen blijken robuuste, eenvoudige en goedkope aanpak van wateroverlast in Tholen 5 Tholen Bovengrondse maatregelen blijken robuuste, eenvoudige en goedkope aanpak van wateroverlast in Tholen 50 De afgelopen jaren vielen in Tholen meerdere buien die resulteerden in wateroverlast en

Nadere informatie

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5 MEMO Aan : bewoners Plakstraat - Raadhuisstraat - Julianastraat - Kerkstraat Van : Cristian Timmermans projectleider gemeente Stein Jean-Philippe Janssens Ducot Engineering & Advies Datum : 24 juni 2015

Nadere informatie

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5)

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Datum: 7-8-2015 Onderwerpen 1. De na te streven afvoercapaciteit van de rioolstelsels; 2. De wijze

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT Deel Boven-Hardinxveld tussen Rivierdijk Wetering en Koningin Wilhelminalaan Nassaustraat. Uitnodiging voor de bewonersavond op 27 juni en 5 juli 2016 van 19:00

Nadere informatie

een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes

een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes In gewone woonwijken verzamelt het regenwater zich vanaf daken en straten in de riolering, waarna het naar het oppervlaktewater of samen met het huishoudelijke afvalwater naar een rwzi stroomt. In het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 wateroverlast gemeente Boxmeer

Nieuwsbrief 4 wateroverlast gemeente Boxmeer Nieuwsbrief 4 wateroverlast gemeente Boxmeer 2017 Maatregelen Beugen In deze editie komen de maatregelen in Beugen aan de orde. Verder ziet u welke quick wins al in Boxmeer zijn uitgevoerd en welke op

Nadere informatie

Ontwikkeling Dishoek Beknopte watertoets

Ontwikkeling Dishoek Beknopte watertoets Ontwikkeling Dishoek 2013189 Beknopte watertoets BADI B.V. 31-01-2014 Documentnummer: 2013189 Watertoets 1 Status: Definitief Revisie: 1 Opsteller: MM Kwaliteitscontroleur: MK Projectleider: DR Akertech

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Bornerkapelstraat

Informatiebijeenkomst Bornerkapelstraat Informatiebijeenkomst Bornerkapelstraat Programma Informatie bijeenkomst Welkom / introductie Aanleiding ingreep Riool analyse + maatregelen Uitvoering Vragen / Opmerkingen Wethouder Leon Geilen Pieter

Nadere informatie

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding Bijlage Afwatering terreinverharding D1 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 augustus 2014 153681 Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Nadere informatie

Rioolvervanging en herinrichting Katoen- en Industriestraat. Gemeente Oldenzaal

Rioolvervanging en herinrichting Katoen- en Industriestraat. Gemeente Oldenzaal Rioolvervanging en herinrichting Katoen- en Industriestraat Gemeente Oldenzaal Aanleiding van de werkzaamheden Bestaand vuilwaterriool in de Katoen- en Industriestraat is toe aan vervanging Hierdoor ontstaat

Nadere informatie

Inventarisatie aanpak regenwateroverlast door gemeenten. Regio Twents Waternet

Inventarisatie aanpak regenwateroverlast door gemeenten. Regio Twents Waternet Inventarisatie aanpak regenwateroverlast door gemeenten Regio Twents Waternet juli 2015 Voorwoord Voor u ligt het rapport van het eerste landelijke, kwantitatieve onderzoek naar de gemeentelijke aanpak

Nadere informatie

Regenwater een hemels geschenk. Subsidiemogelijkheden voor hergebruik en afkoppeling afvoer

Regenwater een hemels geschenk. Subsidiemogelijkheden voor hergebruik en afkoppeling afvoer Regenwater een hemels geschenk Subsidiemogelijkheden voor hergebruik en afkoppeling afvoer Hergebruik en afkoppelen van regenwater Bouw- of verbouwplannen? Maak meteen uw regenwaterafvoer klimaatbestendig!

Nadere informatie

: C. van Zutphen, Y. van Vugt : : Afronding Project Wateroverlast Leersum

: C. van Zutphen, Y. van Vugt : : Afronding Project Wateroverlast Leersum Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Raadsinformatiebrief B&W vergadering 29 juli 2014 Steller E-mailadres Onderwerp : C. van Zutphen, Y. van Vugt

Nadere informatie

Kenmerk Contactpersoon Plaats en datum Ing. B. Mengers Doetinchem, Tel

Kenmerk Contactpersoon Plaats en datum Ing. B. Mengers Doetinchem, Tel ECOPART BV ZEPHIRLAAN 5 7004 GP DOETINCHEM TELEFOON 03 14-36 81 00 FAX 03 14 36 57 43 E-MAIL INFO@ECOPART-BV.NL INTERNET WWW.ECOPART_BV.NL BTW NR. NL 81 01 466 29 B01 HANDELSREGISTER 100 35 993 RABOBANK

Nadere informatie

ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord

ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.079.097 Zaaknummer 2014-10-01895 ONDERWERP: Aanpak wateroverlast in Arnhem-noord Voorstel 1. vaststellen van de aanpak de effecten van extreme wateroverlast te

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Geen water op straat maar eronder

Geen water op straat maar eronder Geen water op straat maar eronder 52 mm waterberging onder de bestrating GEP Water BV Kolk 52, 4241 TJ Arkel, The Netherlands +31 (0)183-610520 www.gep-rainwater.com Geen regenwater op straat maar eronder

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Vergadering: 4. ADV/M/18/11409 Z/M/18/61250 Sociaal Domein/Werk en Inkomen machtiging tot vertegenwoordiging De in dit voorstel genoemde kwaliteitsmedewerkers bezwaar en beroep van de Afdeling Sociaal

Nadere informatie

Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen

Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen Situatie Kern Emmen Kern Emmen omvat het centrumgebied van Emmen en de wijken Emmermeer, Hoge Loo en Spoorzijde. Het bestaat overwegend uit dicht bebouwd

Nadere informatie

Toolkit Afkoppelen. De zin en onzin van afkoppelen. Rémy Schilperoort Jeroen Langeveld

Toolkit Afkoppelen. De zin en onzin van afkoppelen. Rémy Schilperoort Jeroen Langeveld Toolkit Afkoppelen De zin en onzin van afkoppelen Rémy Schilperoort Jeroen Langeveld Toolkit Afkoppelen bestaat! per eind mei 2019 doel: discussie over afkoppelen ondersteunen Wat is Toolkit Afkoppelen?

Nadere informatie

EEN BODEM VOOR WATER

EEN BODEM VOOR WATER EEN BODEM VOOR WATER Hemel en grondwaterbeleid Breda 2011 RWZI De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering (RWZI: een soort wasmachine voor water). RWZI De

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg. Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer

Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg. Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer Auteur mw. ir. M. ten Hagen Kenmerk BP91 RAP20150729 Vrijgave ir. S.M. Geurts van Kessel Datum 10-09-2015 Status

Nadere informatie

DE KLIMAATBESTENDIGE STAD: INRICHTING IN DE PRAKTIJK. Kosten en baten van inrichting. Wiebe Bakker november 2015

DE KLIMAATBESTENDIGE STAD: INRICHTING IN DE PRAKTIJK. Kosten en baten van inrichting. Wiebe Bakker november 2015 DE KLIMAATBESTENDIGE STAD: INRICHTING IN DE PRAKTIJK Kosten en baten van inrichting Wiebe Bakker november 2015 Waar is nog behoefte aan? Keuze bij inrichting openbare ruimte + riolering: traditioneel of

Nadere informatie

INDELING INLEIDING (AANLEIDING?) GRONDWATERBEHEER IN DELEN DE WATERWET OVERLAST EN ONDERLAST: DE PROBLEMEN VERBONDEN.

INDELING INLEIDING (AANLEIDING?) GRONDWATERBEHEER IN DELEN DE WATERWET OVERLAST EN ONDERLAST: DE PROBLEMEN VERBONDEN. INDELING Grondwaterbeheer in de stad: een kans Peter den Nijs Inleiding Grondwaterbeheer in de stad: een kans Beleid grondwater stedelijk gebied Het wordt alleen maar slechter Afsluiting en vragen Grondwaterbeheer

Nadere informatie

Parkeervoorziening. Dieperhout. ROC-locatie

Parkeervoorziening. Dieperhout. ROC-locatie Notitie HASKONINGDHV NETHERLAND B.V. WATER TECHNOLOGY Aan : De heer Schellingerhout ( Gemeente Leiden) Van : S. Schouwenaars, M. van Dijk Datum : 21 februari 2013 Kopie : Dossier Onze referentie : 9X2266-0A0-100/N004/903667/422390

Nadere informatie

Regenwater in de tuin. Beperk wateroverlast Voorkom verdroging Maak je tuin Waterklaar Tips in deze folder

Regenwater in de tuin. Beperk wateroverlast Voorkom verdroging Maak je tuin Waterklaar Tips in deze folder in de tuin Beperk wateroverlast Voorkom verdroging Maak je tuin Waterklaar Tips in deze folder Wateroverlast door verandering van het klimaat Een wadi is een verlaging in een grasveld of tuin, waar water

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. INDIENING Steller vragen: J.H.Maas, PvdA Datum: 11 januari 2013 Onderwerp: grondwateroverlast

Nadere informatie

In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling BV is ons bureau betrokken bij de waterhuishouding van het project Ceres te Bemmel.

In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling BV is ons bureau betrokken bij de waterhuishouding van het project Ceres te Bemmel. NOTITIE NUMMER : P11-0455 : ONDERWERP : advies waterhuishouding : DATUM : 17 december 2012 PLAATS : ELST OPGESTELD DOOR : H.W. Boom 1 Algemeen In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling BV is ons bureau betrokken

Nadere informatie

Presentatie GRP Commissievergadering 6 oktober Peter Borkus, Susanne Naberman

Presentatie GRP Commissievergadering 6 oktober Peter Borkus, Susanne Naberman Presentatie GRP 2016-2020 Commissievergadering 6 oktober Peter Borkus, Susanne Naberman Programma Inhoud Waarom een nieuw GRP? Evaluatie afgelopen planperiode Een gezonde leefomgeving Een veilige leefomgeving:

Nadere informatie