Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht"

Transcriptie

1 Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht - Resultaten workshop 19 september WELLDRA

2 Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht - Resultaten workshop 19 september Hans van der Eem (Welldra) november 2013 BOWA-DI (GAGV) 2013 Welldra WELLDRA

3 Inhoudsopgave- 1 DOELMATIGINVESTEREN DEBENCHMARKRIOLERINGSZORGOVER Vergelijkenvaninvesteringsgegevens Investeringsvolume Investeringenpergemeente Financierenvaninvesteringen Conclusies MOGELIJKHEDENDOELMATIGINVESTEREN Kostenverminderen(ErikWarns) Verbeterplannen(KeesSpaans) Afstemmenindeopenbareruimte(BertKiewiet) TIPS CONCLUSIESENVERVOLG...15 BIJLAGEN 16 Presentatie)Ron)Kaptijn)(benchmark)...16 Presentatie)Erik)Warns)(kosten)verminderen)...16 Presentatie)Bert)Kiewiet)(investeringsplannen)...16 Presentatie)Kees)Spaans)(verbeterplannen)rioolgemalen)...16 (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx - 3 -

4 1 -Doelmatig-investeren- HetbestuurlijkoverlegwaterinderegioAmstel,GooienVecht(BOWA)heefteenprogramma vastgesteldominvullingtegevenaandeafsprakenoverdewaterketeninhetbestuursakkoord Wateruit2011.Eenvandethema sinhetprogrammarichtzichopdeinvesterings_ programmering.inderegioworden,netalsinderestvannederland,dekostenvoorhet rioleringsbeheervoor55%bepaalddoorinvesteringsgebondenkostenindevormvanrente, afschrijvingendirecteafboekingen.ditaandeelzalbijvervangingvanderioleringnogverder stijgen.omdebesparingsdoelstellingenuithetbestuursakkoordtekunnenrealisereniseen kritischebeschouwingvanvoorgenomeninvesteringengepland. Omhetthemaconcreetinvullingtegevenisop19september2013inMaarseneenworkshop georganiseerdmetvertegenwoordigersvande18gemeenten.waternetwasaanwezigals zuiverings_ensysteembeheerdervoorderegioenalsrioleringsbeheerdervoordegemeente Amsterdam.Deworkshopkendeeenalgemeendeelentweeparallellesessies. InhetalgemenedeelheeftRonKaptijnvandegemeenteDiemendevoorlopigecijfersvande Rioleringsbenchmarkover2012gepresenteerdmeteenfocusopinvesteringsgegevens 1. VervolgensheeftErikWarnsvandegemeenteBeverwijkmeteenfrisseblikvanbuiten aangegevenhoebinnenzijngemeentemethetonderwerpdoelmatiginvesterenwordt omgegaan. Detweeparallelsessiesgingeninopvervangings_enverbeterinvesteringen.BertKiewietvan degemeentewijdemerenheefteeninleidingverzorgdoververvangingsstrategieenkees SpaansvandegemeenteAmstelveenoververbeteringen.MarijkeJaarsma(waterschapVallei enveluwe)enerikwarnshebbenalskenniscoachesdesessiesbegeleid. Depresentatiesvandeverschillendeinleiderszijnalsbijlageinditrapportopgenomen. Ditrapportlegtdebevindingenvandeworkshopvast.Eerstwordenenkelegegevensuitde benchmarkrioleringszorggepresenteerd,waarnadebevindingenuitdeverschillendesessies wordensamengevat.hetrapportsluitafmettipsenaanbevelingenvooreenvervolgaanpak. HansvanderEemvanbureauWelldraisgevraagddeworkshoptebegeleiden,terapporteren eneenadviesuittebrengenvooreenmogelijkvervolg. ) ) 1 DepresentatieissamenmetWaternetvoorbereid (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx - 4 -

5 2 De-benchmark-rioleringszorg-over Debenchmarkrioleringszorgover2012wastijdensdeworkshopnognietgereed.Welwaren deonderliggendegegevensbeschikbaar 2.Opbasisvandezegegevenszijnanalysesvoorde regiogemaakt. Indithoofdstukwordteerstingegaanophetverglijkbaarmakenvangegevensover investeringenenkapitaalkosten,waarnadeomvangvandeinvesteringenendeverschillen tussendegemeentenwordentoegelicht. 2.1 Vergelijken-van-investeringsgegevens- Ominvesteringsgegevensonderlingtekunnenvergelijkeniseenvergelijkingsmaatstafnodig. Hiervoorwarendekostenperwoningenkostenpermetervrijvervalbuisbeschikbaar. GemeentendieveelmechanischerioleringofIBA_systemeninhetbuitengebiedhebben, makendaarvoorveelkosten,dieaaneenrelatiefbeperktelengtevrijvervalbuisworden toegerekend.ditkaneenoorzaakzijnvanhogekostenpermeterbuis.eenzorgvuldige interpretatievandegetoondebeeldenblijftdaaromnodig. Voordekostenanalyseswarendevoorlopigebenchmarkgegevens beschikbaarpermetervrijvervalbuisenperwoning.een zorgvuldigeinterpretatievandeanalysesisnodigvoorgemeenten dieveelmechanischerioleringofiba_systemeninhetbuitengebied hebben.zijmakendaarvoorveelkostendieaaneenrelatief beperktelengtevrijvervalbuiswordentoegerekend.ditkaneen oorzaakzijnvoorhogekostenpermeterbuis. Figuur1laatzienwelkegemeentenrelatiefveelvoorzieningeninhetbuitengebiedhebben.De gegevensvandegemeenteamsterdamdienenindezefiguurmeteenfactor10teworden vermenigvuldigd. 2 DegemeenteOuderAmstelheeftnietmeegedaanaandebenchmark,waardoorervoordezegemeentegeen gegevensbeschikbaarwaren.degemeenteeemnesmaaktvoorwatbetreftdebenchmarkonderdeeluitvande regiovalleieneem,waardoorniettijdigbeschiktkonwordenoverdebenchmarkgegevensvandegemeente. (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx - 5 -

6 500$ 450$ 400$ Totale'lengte'vrijverval'vs'mechanische'riolering'' (Amsterdam'x'10)' Vrij$verval$ mechanisch$+$aantal$pompunits$ 350$ 300$ 250$ 425$ 200$ 1162$ 1209$ 150$ 100$ 50$ 0$ Aalsmeer$ 387$ 390$ 88$ 44,4$ 19$ 30$ 45$ 0$ Amstelveen$ Amsterdam$ Blaricum$ Bussum$ De$Ronde$Venen$ Diemen$ Hilversum$ Figuur-1.-Lengte-vrijverval-buis-en-mechanische-riolering- Huizen$ 12$ 71$ 126$ Laren$ Muiden$ Naarden$ OuderFAmstel$ SHchtse$Vecht$ Uithoorn$ 588$ 156$ Weesp$ Wijdemeren$ 2.2 Investeringsvolume- DeafsprakenuithetBestuursakkoordWaterrichtenzichop2020.Deafgesprokenbesparingen kunnenvooreendeelgerealiseerdwordendoorminderteinvesterendanvoorzien.intabel1 isdeomvangvandegeplandeinvesteringenindeperiode2013_2020weergeven, onderverdeeldnaarnieuwaanleg,vervanging,verbeteringennietnadertoegewezen investeringen.dezeinvesteringenzijnweergegevenalstotaalvoorderegioénonderverdeeld naaramsterdamendeoverigegemeenten. Intotaalbelopendegeplandeinvesteringen315miljoeneuro,ofwel238europerinwoner.Uit detabelisafteleidendat35%vandevoorgenomeninvesteringenplaatsvindeninde gemeenteamsterdamterwijlcirca60%vandeinwonersinderegioinamsterdamwoont.het investeringsvolumeperinwonerofpermeterbuisindegemeenteamsterdamligtruimeen factor2lagerdanbijdeanderegemeentenindeagv_regio. Tabel-1.-Overzicht-investeringen-in-de-periode-2013C2020- Investeringen C2020- Alle-gemeenten- - (mln ) Amsterdam- - (mln ) Overige-gemeenten- AGV-gebied- (mln ) Nieuwbouw Vervanging Verbetering Onbekend TOTAAL (35%)- 203-(65%)- totaal- -per-inwoner totaal- -per-m-buis (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx - 6 -

7 Ongeveer95%vandeinvesteringenwordtgedektdoormiddelvankapitaliseren.Dekosten komenviarenteenafschrijvingteruginderioolheffing.deoverigeinvesteringskostenworden gedektuitdevoorzieningen. Alserintotaal10%mindergeïnvesteerdwordt,danlevertditin2020eenkostenbesparingop vanongeveer3miljoeneuro.ditkomtneeropruim2,5%vandetotalejaarlijksekostenvoor hetrioleringsbeheerin2012.dezekostenbedragen115miljoeneuroenzijnopgebouwduit operationelekosten,kostenvoorrenteenafschrijvingenendirecteafboekingen. 2.3 Investeringen-per-gemeente- DeinvesteringenpergemeentezijninFiguur2enFiguur3weergegevenineuro sper kilometervrijvervalbuis.deinvesteringsvolumesverschillenaanzienlijktussendegemeenten onderling. Figuur4laatzienwelkdeelvanhetvrijvervalstelselindeperiode2010_2014isofwordt vervangen.ookhierweeropmerkelijkeverschillen.degemeentediemenvervangtperjaar circa6%vanhetstelsel.veelgemeentenvervangenmomenteelminderdan1%perjaar;een aantalgemeentenvervangt(nog)niet.ermagverwachtwordendatdevervangingsintensiteit bijdezegemeentendekomendejarentoezalnemen.bijeengemiddeldetechnische levensduurvan50jaarzaldevervangingsintensiteitopdenduurgemiddeld2%perjaar bedragen " Gerealiseerde)investeringen)vervanging))per)km)vrijvervalriool) 50000" 40000" 30000" 20000" 2012" 2011" 2010" Gemiddelde" 10000" 0" Aalsmeer" Amstelveen" Amsterdam" Blaricum" Bussum" De"Ronde"Venen" Diemen" Hilversum" Huizen" Laren" Muiden" Naarden" OuderBAmstel" SDchtse"Vecht" Figuur-2.-Investeringen-per-km-vrijverval-riool-in-de-periode-2010C2012- Uithoorn" Weesp" Wijdemeren" (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx - 7 -

8 Geplande(investeringen(totaal(per(km(vrijvervalriool( " " 80000" 60000" 40000" 2015" 2014" 2013" Gemiddelde" 20000" 0" Aalsmeer" Amstelveen" Amsterdam" Blaricum" Bussum" De"Ronde"Venen" Diemen" Hilversum" Huizen" Laren" Muiden" Naarden" OuderAAmstel" SCchtse"Vecht" Uithoorn" Weesp" Wijdemeren" Figuur-3.-Geplande-investering-per-kilometer-vrijverval-riool-in-de-periode-2013C2015- Lengte&vrijvervalbuis&vervangen&(%)&per&km&vrijvervalriool&& 35,00%$ 30,00%$ 25,00%$ 20,00%$ 15,00%$ 10,00%$ 5,00%$ 2014$ 2013$ 2012$ 2011$ 2010$ 0,00%$ Aalsmeer$ Amstelveen$ Amsterdam$ Blaricum$ Bussum$ De$Ronde$Venen$ Diemen$ Hilversum$ Huizen$ Laren$ Muiden$ Naarden$ OuderBAmstel$ Figuur-4.-Aandeel-van-het-vrij-verval-stelsel-dat-in-vijf-jaar-is-vervangen.- SDchtse$Vecht$ Uithoorn$ Weesp$ Wijdemeren$ Financieren-van-investeringen- Hetisinderegiogebruikelijkominvesteringentekapitaliserenendekostenvoorrenteen afschrijvinguitderioolheffingoptebrengen.degemeentehuizenvormthieropeen uitzondering.degemeentefinanciertinvesteringendirectuitderioolvoorziening. DekostenvoorrenteenafschrijvingzijninFiguur5opgenomen.DegemeentenBlaricumen Larenhebbenlagekapitaalslasten.DegemeenteHuizenheeftdoordewijzevanfinancieren helemaalgeenkostenvoorrenteenafschrijving. (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx - 8 -

9 (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx Figuur-5.-Kosten-voor-rente-en-afschrijving-per-kilometer-vrijverval-riool.- DestandvandevoorzieningenreservesisinFiguur6weergegeven.DegemeentenBussum, HilversumenMuidenhebbenrelatiefveelspaargelden.Ditbiedtruimteomeengroterdeel vandeinvesteringenuitdevoorzieningtefinancieren.zoisdegemeentehilversum voornemensomin2020overtestappenopdirectafboekenvaninvesteringen. Figuur-6.-Stand-van-de-voorziening-en-reserves-per-kilometer-vrijverval-riool- 2.5 Conclusies- Opallebeschouwdeaspectenwordengroteverschillentussengemeentengeconstateerd: investeringsvolume,vervangingsintensiteit,hoogtevankapitaallasteneninzetvan voorzieningen.erisvoldoendeaanleidingomdeinvesteringsstrategieonderdeloepte nemen. Eennadereanalyseisnoodzakelijkomdatlagekostennietperdefinitiegoedenhogekosten nietperdefinitieslechtzijn.zozulleneenslechtebodemeneenomvangrijkarsenaalaan 0" 2000" 4000" 6000" 8000" 10000" 12000" 14000" 16000" Aalsmeer" Amstelveen" Amsterdam" Blaricum" Bussum" De"Ronde"Venen" Diemen" Hilversum" Huizen" Laren" Muiden" Naarden" OuderAAmstel" SCchtse"Vecht" Uithoorn" Weesp" Wijdemeren" Kapitaalslasten*per*km*vrijvervalriool* 2012" 2011" 2010" gemiddelde"2012" 0" 10000" 20000" 30000" 40000" 50000" 60000" 70000" Aalsmeer" Amstelveen" Amsterdam" Blaricum" Bussum" De"Ronde"Venen" Diemen" Hilversum" Huizen" Laren" Muiden" Naarden" OuderCAmstel" SEchtse"Vecht" Uithoorn" Weesp" Wijdemeren" Stand&voorziening&+&reserve&per&km&vrijvervalriool& 2012" gemiddelde"2012"

10 voorzieningeninhetbuitengebiedtothogerekostenleiden.enlagekostenkunnenookbereikt wordendooronderhouduittestellen,waardoorineenlaterstadiumeerderdannodig vervangingsinvesteringennoodzakelijkzijn. Debenchmarkgegevensbiedeneenhandvatommetelkaaringesprektegaan,deverschillen teonderzoekenenbestewerkwijzenvasttestellen.eenvandeonderwerpendiedaarbijzeker aandeordekankomenishetfinancierenvaninvesteringen.hetdirectafboekenvan investeringeninplaatsvanhetactiverenenlangjarigafschrijvenleidtopkortetermijntot hogereinvesteringsgerelateerdekosten,maarkanopdelangetermijneenforsebesparingop rentelastenopleveren.bovendienbiedtdirectafboekenmeerfinanciëleruimteomsnelinte kunnenspelenopnieuweontwikkelingen. (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx

11 3 Mogelijkheden-doelmatig-investeren- AandehandvandepresentatiesvanErikWarns,BertKiewitenKeesSpaansworden mogelijkhedenvoordoelmatiginvesterengegeven(ziebijlagenvoordevolledige presentaties) Kosten-verminderen-(Erik-Warns)- DegemeenteBeverwijkheeftdekostenomtevoldoenaandebasisinspanningteruggebracht van36naar24miljoeneuro.eenbasisprincipedatbijinvesteringengehanteerdwordtisdater eerstaltijdonderzoeknaarhetoptimaleresultaatplaatsvindtvoordateenmaatregelwordt uitgevoerd.deonderzoekskostendieditmetzichmeebrengtzijn eenlachertje :erismeer danhettienvoudigebespaardenerzijnbetereoplossingentotstandgekomen. Veelwinstistebehalendoorniettesnelinoplossingentedenken,maarvooraleersthet probleemscherptedefiniëreninclusiefdegewenstedoelenencriteria.datcreëert speelruimteomtotnieuwe,creatieveoplossingentekomen. ErikWarnsadviseertomvroegtijdigmethetwaterschapomtafeltezitten.Hijsignaleerteen groteveranderingindenkenbijhetwaterschap:partijenzittennualspartnersaantafelom doelmatigeoplossingenteontwikkelen.zoiserinzwaansmeerberginggecreëerdmeteen hoogrendementeneenrelatiefkleinruimtebeslag. Eennieuweontwikkelingisdatersteedsmeeropwijkniveauwordtgedachtenerkoppelingen totstandkomenmetherinrichtingenstadsontwikkeling.infeitemoetjehetwensenkaartje voorderioleringlangvantevorenophoofdlijnenklaarhebben.dankunjeineenvroegtijdig stadiummeedenkenoverwijkplannenensamentotslimmeoplossingenkomen. ErikWarnssluitzijnpresentatieafmeteencheckvraagbijinvesteringsbeslissingen:Watalswe niksdoen?ofandersgezegd:waaromisdeinvesteringnodig,waaromzoenwaaromnu? 3.2 Verbeterplannen-(Kees-Spaans)- UitmetingenaanbergbezinkbassinsindegemeenteAmstelveenbleekdatdebassinstijdens hevigeregenbuienveelminderwaterverwerktendanwaarvoorzijwarenontworpen.tegelijk isbekenddatdoorklimaatveranderingdeneerslagsteedsintensieverzalzijn.alleredendus omtebezienofdeaanwezigevoorzieningenbeterbenutkondenworden.samenmet Waternetiseenoptimalisatiestudieuitgevoerd. KeesSpaanslaatziendatdoorhetplaatsenvanslimmeafsluiters,aanpassingvande telemetrieenintroductievanrealtimecontrol(rtc)deberginginhetsysteemveelbeter benutkanworden.deaanpassingenkostenongeveer0,1miljoeneuro.deaanvoernaarde zuiveringkandoordeaanpassingenwordengereduceerd,waardoorer3tot4miljoeneuro bespaardkanwordenopdeinvesteringenopafvalwaterzuiveringsinstallatie. (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx

12 IndezeoplossingwordtdecivielekennisbijdegemeenteAmstelveengecombineerdmetde kennisoverrtcbijwaternet.desamenwerkingtussenamstelveenenwaternetlooptgoed, watdeeerdereconstateringvanerikwarnsbevestigt. 3.3 Afstemmen-in-de-openbare-ruimte-(Bert-Kiewiet)- BertKiewitlichtdeontwikkelingtoediedegemeenteWijdemerenin2012heeftingezet. Voorheenwerktendesectorenondergronds,bovengrondsenwijkbeheervooralnáástelkaar. Infeitestakenweonzekopinhetzandvoorontwikkelingenelders,aldusBert.Nuisereen omslaggemaaktwaarbijperstraat,wijkofgebiedplannenvanbeginafaanworden gebundeld.hetfinanciëledenkraamisweergegevenintabel2.opdiemanierwordtsnel inzichtverkregenwelkedoelenallemaalbereiktdienenteworden.hetdaagtookuitom intersectoraaltotdoelmatigeoplossingentekomen. Tabel-2.-Financieel-denkraam-voor-afstemmen-investeringen- Areaalonderdeel Investeringen planjaar ev Areaalkosten Project A Project B Project C Project D Div. 1.Rioleringsplan A= B= E= Idem A+B+E = in vgrp 2.Wegenplan A= B= C= F= Idem A+B+C+F = wegenplan 3.OV-plan A= B= C= G= Idem A+B+C+G = OV-plan 4.Groenplan A= C= D= H= Idem A+C+D+H = groenplan 5.Overigen A= D= I= Idem A, D en I = overigen Projectkosten 5x BOR-investeringskosten Deaanpakwordtversterktdoordatdeplannenmakersookbijelkaaropdekamerwerkenen erdusdagelijksafstemmingmogelijkis.bovendienkanzogebruikgemaaktwordenvanieders kernkwaliteiten.doorooksamenhetveldintegaanentedurven dagdromen ontstaan nieuweoplossingsrichtingen. - (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx

13 4 Tips Indeparallelsessiesenineenafsluitendeplenairesessieisgezochtnaardegoudentipsomte komentotdoelmatiginvesteren. 1. Werk)van)grof)naar)fijn Kijkvervooruit.Dathoeftnietindetail.Hetbiedtderuimteomvraagstukkenineen straat,gebiedofwijktecombinerenentoteffectieveoplossingentekomen.zokande inrichtingvandeopenbareruimtegebruiktwordenomneerslagtijdelijktebergen. 2. Normen)bestaan)niet Eentikjeoverdrevennatuurlijk,maardeessentieisdathetprobleemdatwewillen oplossenofhetdoeldatwewillenbereikencentraalstaatennietdenorm.de basisinspanningisnueenmogelijkheidinplaatsvaneendogma. 3. Weet)wat)je)doet) Doebijomvangrijkeinvesteringenaltijdonderzoeknaaralternatieven.Weeskritischover maatregelen.waaromwillenwedezemaatregelenwaaromnu?enalswenueens voorlopignietsdoen?welkerisico slopenwedan? 4. Ken)je)systeem Wewetenwelkevoorzieningenaanwezigzijnvoorinzamelingentransportvanstedelijk afvalwater,maarwetenweookhoehetsysteemindepraktijkfunctioneertenwelke effectenhetsysteemheeftopdeomgeving?degeheleketendienttewordenbeschouwd vaninput(neerslag,vuilwater,overtolliggrondwater)toteffect(wateropstraat,kwaliteit oppervlaktewater).hetgezamenlijkmetenenmonitorenvanhetsysteemishiervoor nodig. Tochkanhetzijndatjebeslissingenmoetnementerwijlnietalleinformatiebeschikbaaris. Maakjuistdangebruikvandeexpertisevancollega sinderegio. 5. Beoordeel)zelf) Hetingrijpenopbasisvaninspectiesvormteencrucialestapbijdetotstandkomingvan vervangingsinvesteringen.bijdebeoordelingmoetdetoestandvandebuisinrelatie wordengebrachtmetderisico sbijfalen.envervolgensiseenafwegingnodigofeerderof lateringrijpenmogelijkisombijvoorbeeldtekunnenkoppelenmetbovengrondse activiteiten.ditvergteenbredeafwegingvangemeentelijkebelangen,diedegemeente hetbestezelfuitkanvoeren.derdenkunnenuitstekendvoorwerkverrichten. 6. Eén)meting)is)geen)meting) Nietzozeerdetoestandvaneenbuisalsweldeontwikkelingvandetoestandbepaalt wanneeringrijpennodigis.hetverloopvandetoestandindetijddienttewordengevolgd enbeschouwd. 7. Durf)te)vernieuwen) Detijdstaatnietstil.Erontstaansteedsnieuweinzichten,zoalshetbelangvande zettingenvoorhetfunctionerenvanhetsysteem( eenverzakkingzegtmeerdaneen inspectieenismakkelijkervasttestellen ).Ookisersteedsmeerervaringmetandere (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx

14 manierenvaningrijpen,zoalsrelining.nieuweontwikkelingendienengevolgdteworden en,waardoelmatig,ingezet. 8. Second)opinions) Inderegioisveelkennisaanwezig.Allegemeentenbeoordelenbijvoorbeeld inspectiebeelden,maariederopzijneigenwijze.indepraktijkishetzeerzinvolgebleken ombijeenbeoordelingendekeuzevanmaatregelenookcollega suitanderegemeenten tebetrekken.ditheeftalflinkwatbesparingenopgeleverd,hetkostweinigenisleuk. (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx

15 5 Conclusies-en-Vervolg- Conclusies- InderegioAmstel,GooienVechtwordtindeperiode2013_2020ruim300miljoeneuro geïnvesteerdinverbeteringofvervangingvanhetstelsel. Uitdevoorlopigeregionalebenchmarkrioleringszorgblijkengroteonderlingeverschillen tussengemeententenaanzienvandeinvesteringsgerelateerdekengetallen.deverschillen dagenuitomopzoektegaannaarbestewerkwijzen.deworkshopvan19septemberheeft eenaantalnuttigetipsopgeleverd. Dedeelnemersaandeworkshopachtteneenbesparingophetgeplandeinvesteringsbudget met20%realistisch.derioleringskostenzoudenin2020daardoorstructureelcirca5%lager kunnenzijndangeraamd.opdelangeduurleidt20%minderinvesterentot20%minder kostenvoorrenteenafschrijving;detotalejaarlijkserioleringskostenzoudendaardoor10tot 15%afnemen. Vervolg- Aanhetonderwerp doelmatiginvesteren kanopeenaantalmaniereneenvervolgworden gegeven: - Gezamenlijkeenbeslisboomontwikkelenvoorhetbeoordelenvanhetmomentende wijzevaningrijpenbijgebrekenaanderiolering.hierbijkanookhetrisicodenkenworden geïntroduceerd.waternetheeftreedsdeeerstecontourenvanzo nbeslisboom uitgedacht. - SamenmetRIONEDwerkenaandeproeftuinAssetmanagement. - Ervoorzorgendaterintegraleafwegingenkomen,waarbijriolering,wegen,groen, herinrichtingendergelijkeinonderlingesamenhangwordenbeschouwd. - Inderegiogezamenlijkhetmetenenmonitorenaanderioleringdusdanigontwikkelendat meerinzichtverkregenwordtinhetfunctionerenvanderioleringendeeffectenopde omgeving.vanuithetinzichtkanereffectiefwordengeïnvesteerd. Ditzijnvervolgstappendieeenbehoorlijkedoorlooptijdkennen.Alserin2020significante besparingenoprenteenafschrijvingbereiktdienentezijn,danmoetenalleinvesteringen vanaf)nukritischwordenbeoordeeld.bovendienzijndegenoemdevervolgstappentechnisch vanaardenrakenonvoldoendeaandecruxvandoelmatiginvesteren.doelmatiginvesteren vraagtnamelijkomeencultuuromslag.eenomslagwaarbijelkeinvesteringkritischwordt getoetstensteedsdecontrolevraagwordtgesteld:watgebeurteralswehetnietdoen?de uitdaginghierbijisomdeinderegioaanwezigeervaringskennistebenutten.hetinstrument vandesecond)opinion)ismisschienwelhetmeestkrachtigeinstrumentomdeervaringskennis teontsluitenénomdegewenstecultuuromslagingangtezetten. OpdezewijzekomendedriedoelenvanhetBestuursakkoordWatermooisamen.Om kostenbesparingenterealiserenwordtdeinderegioaanwezigeervaringskennisbenut.door deonderlingesamenwerkingwordtdekwetsbaarheidverminderdenontstaatdemogelijkheid omdekwaliteitvanhetbeheernaareenhogerniveautetillen,bijvoorbeelddoorverdere invullingvanrisico_enassetmanagement. (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx

16 Bijlagen- Presentatie)Ron)Kaptijn)(benchmark)) Presentatie)Erik)Warns)(kosten)verminderen)) Presentatie)Bert)Kiewiet)(investeringsplannen)) Presentatie)Kees)Spaans)(verbeterplannen)rioolgemalen)) (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx

17 29#10#13' Benchmarkgegevens' Regio'BOWA/Isariz' Ruwe'data' 1'

18 29#10#13' 2'

19 29#10#13' 8,3/ 8,1' FTE' 3'

20 29#10#13' 4'

21 29#10#13' 5'

22 29#10#13' 6'

23 29#10#13' 7'

24 29#10#13' 8'

25 29#10#13' 9'

26 29#10#13' 10'

27 29#10#13' Lengte&buis&(km)&gereinigd&per&km&vrijvervalriool& 0,35" 0,3" 0,25" 0,2" 0,15" 0,1" 0,05" 2010" 2011" 2012" 2013" 0" Aalsmeer" Amstelveen" Amsterdam" Blaricum" Bussum" De"Ronde"Venen" Diemen" Hilversum" Huizen" Laren" Muiden" Naarden" OuderAAmstel" SCchtse"Vecht" Uithoorn" Weesp" Wijdemeren" 11'

28 29#10#13' 12' 0" 0,05" 0,1" 0,15" 0,2" 0,25" 0,3" Aalsmeer" Amstelveen" Amsterdam" Blaricum" Bussum" De"Ronde"Venen" Diemen" Hilversum" Huizen" Laren" Muiden" Naarden" OuderAAmstel" SCchtse"Vecht" Uithoorn" Weesp" Wijdemeren" Lengte&buis&(km)&geïnspecteerd&per&km&vrijvervalriool& 2010" 2011" 2012" 2013" 0" 0,05" 0,1" 0,15" 0,2" 0,25" 0,3" 0,35" Aalsmeer" Amstelveen" Amsterdam" Blaricum" Bussum" De"Ronde"Venen" Diemen" Hilversum" Huizen" Laren" Muiden" Naarden" OuderAAmstel" SCchtse"Vecht" Uithoorn" Weesp" Wijdemeren" Lengte&buis&(km)&gereinigd&per&km&vrijvervalriool& 2010" 2011" 2012" 2013" 0" 0,05" 0,1" 0,15" 0,2" 0,25" 0,3" Aalsmeer" Amstelveen" Amsterdam" Blaricum" Bussum" De"Ronde"Venen" Diemen" Hilversum" Huizen" Laren" Muiden" Naarden" OuderAAmstel" SCchtse"Vecht" Uithoorn" Weesp" Wijdemeren" Lengte&buis&(km)&geïnspecteerd&per&km&vrijvervalriool& 2010" 2011" 2012" 2013"

29 29#10#13' 13' 0" 0,2" 0,4" 0,6" 0,8" 1" 1,2" 1,4" Aalsmeer" Amstelveen" Amsterdam" Blaricum" Bussum" De"Ronde"Venen" Diemen" Hilversum" Huizen" Laren" Muiden" Naarden" OuderBAmstel" SDchtse"Vecht" Uithoorn" Weesp" Wijdemeren" Gemaalstoringen-per-km-vrijvervalriool- Aantal"storingen"in"de"gemalen"van"de" vrijvervalriolering" Waarvan"het"gemaal"het"geheel"niet"kon" afvoeren" Waardoor"overstorDngen"of"water"op" straat"ontstonden" 0" 0,02" 0,04" 0,06" 0,08" 0,1" 0,12" 0,14" 0,16" 0,18" 0,2" Aalsmeer" Amstelveen" Amsterdam" Blaricum" Bussum" De"Ronde"Venen" Diemen" Hilversum" Huizen" Laren" Muiden" Naarden" OuderBAmstel" SDchtse"Vecht" Uithoorn" Weesp" Wijdemeren" Meldingen(per(km(vrijvervalriool( Aantal"gevallen"van"stankoverlast"t.g.v." het"funcdoneren"van"de"hoofdriolering" Aantal"instorDngen"(gaten"in"weg" waardoor"wegafzepng"nodig"is)"a.g.v." de"vrijvervalriolering"in"2010"t/m"2012"

30 29#10#13' 14'

31 29#10#13' Terug&naar&investeringen.&..hoeveel&gaan&jullie&eigenlijk&investeren&tot&2020?& 15'

32 Kosten verminderen Erik Warns Beleidsadviseur watertaken Beverwijk GRP Basisinspanning behalen in 2015 Afkoppelen 50 van 300 ha 4 BBB s RTC en transportriool M 30 investering M 6 extra ivm herstel wegen Alleen investeringen worden geactiveerd 1

33 Evaluatie in 2010 Periode Raming GRP 2005 Uitgaven t/m 2009 Raming GRP 2010 Totaal Onderzoek Maatregelen Afkoppelen Herstel wegen Totaal GRP Kosten *1.000 over periode

34 Emissiereductie svz nov 2011 Meer voor Minder BBB Zwaansmeer 680 m3; M 1,8 Optimalisatie Doorvragen op prestatie Meer debiet Lamellen toepassen Resultaat 350 m3; M 1,2 Hogere reductie Minder ruimtebeslag Betrek waterschap vroegtijdig Maatwerk loont 3

35 Probleem of Uitdaging? Saneren strandoverstort Wijk aan Zee Geïsoleerd 25 ha met 1 overstort Saneren = absoluut systeem Absoluut = nul-emissie Conclusies: 1. Elders minder prestatie nodig om aan norm te voldoen 2. Probleem wordt kans Samen? Regionaal Waterplan 2007: Ontvlechten Samen oplossingen bedenken voor: Beter en schoner oppervlaktewater Duikers benutten voor rioolberging Afvalwaterprognose obv metingen Regulier overleg lopende projecten - Gezamenlijk opzetten monitoring => Blijf vragen: Waar doen we het voor? 4

36 Afkoppelen is meer dan emissiereductie Noodzaak afkoppelen is koevoet Kwaliteitsslag openbare ruimte Meer kostendragers Disciplines krijgen meer voor minder Afkoppelen goedkoper Lift mee waar het kan Weet wat je wilt bereiken en ben flexibel Denktrant Wat is het probleem? Wat willen we bereiken? Waar moet het aan voldoen? En dan pas de oplossingen 5

37 Advies: Niet verbieden, maar terugwerken naar boven Wat hoop je hiermee te bereiken? Wat maakt deze oplossing zo aantrekkelijk? 6

38 Klaar met de missie? Volgende successen Optimalisatie bovendrempelberging BBV bij de haven Verplaatsen hoofdoverstorten Oostelijke omleiding watersysteem Financieringsopzet Bovendrempelberging Opdracht Optimalisatiestudie: van 2500 m3 naar ca 6000 m3 tegen ca ipv

39 BBV haven BRP: 2 bakken, totaal 3000m3 investering ca 5,6 miljoen paar onderzoekjes later: beter benutten bestaande leidingen geen bakken, maar voorziening in haven resultaat: prestatie voor ca 1 miljoen Oostelijke omleiding Voorkeur HHNK persing ø1500 onder A22, kosten Samen naar klus kijken: Water door riool onder A22, rest open Nieuwe persing riool 600 en nw tracé Deel leiding 1200 buiten gebruik ivm slechte bereikbaarheid Kosten verdelen 50/50% 8

40 Samenvattend Werk van grof naar fijn Maak ruimte voor optimalisatie Problemen dagen uit tot kansen Blijf afvragen: Waarom is het nodig? Waarom Zo? Waarom Nu? Checkvraag: Wat als we niks doen? 9

41 29#10#13' INVESTERINGSPLANNEN'' 2014#2017' Openbare'Werken'(tot'2012)' Ondergronds' Riolering' Bruggen' Bovengronds' Wegen' OV' Wijkbeheer' Groen' overig' 1'

42 29#10#13' IP'2012#2015'''''Riolering' Zelfstandige'rioleringsprojecten' Vervangingsplan'gemalen' Basisinspanning' ARoppelambiSe' Standaardbedrag'opgenomen'zonder'koppeling'met' bovengrondse'infra' HerinrichSngsprojecten' Riool'gebudgeVeerd'zonder'onderbouwing'noodzaak' Vervangingsprojecten' Enkel'en'alleen' standaardbedrag 'opgenomen' zonder'nadere'omschrijving.'' ' Voor'2012' 2'

43 29#10#13' Beheer'Openbare'Ruimte'(>'1.1.12)' Beleid' &' Gegevensbeheer' Projecten' Serviceverlening' SystemaSek' Areaalonderdeel Investeringen planjaar ev Areaalkosten Project A Project B Project C Project D Div. 1.Rioleringsplan A= B= E= Idem A+B+E = in vgrp 2.Wegenplan A= B= C= F= Idem A+B+C+F = wegenplan 3.OV-plan A= B= C= G= Idem A+B+C+G = OV-plan 4.Groenplan A= C= D= H= Idem A+C+D+H = groenplan 5.Overigen A= D= I= Idem A, D en I = overigen Projectkosten 5x BOR-investeringskosten 3'

44 29#10#13' Voordelen' Strategische'bepaling'benodigde'financien'op' basis'van:' Technische'levensduur' Integrale'benadering' Opstellen'meerjarenplanning' ' Investeringsplannen' Lopende'begroSng' Aandachtspunten' Wet'en'regelgeving' Interne'afstemmingen' (ver)bouwplannen' HerinrichSng,''Groot'of'Klein'Onderhoud' Externe'afstemmingen' K&L#overleg' Regioregie'(wegen)' Samenwerken'Waterketen' 4'

45 29#10#13' Beleid'&'Gegevensbeheer' Riolering' Wegen' Inspireren' Openbare( verlich.ng( Groen' Samen'op'1'kamer' 5'

46 29#10#13' Voordelen' Gebruikmaken'van'elkaars'kernkwaliteiten' Beleid/financien/technisch/communicaSe/procedures' Gebruikmaken'van'elkaars'kennis' Dode'bomen'#>'hoge'grondwaterstand' Samen'buiten'kijken'en' dagdromen ' Belemmeringen' Sturing'op'sectorale'input ' Kernvraag:'wat$is$regie?$ Niets'is'zo'weerbarsSg'als'de'poliSek' geen$lineaire$wetenschap' 6'

47 29#10#13' Investering'='spel' Samen' 7'

48 Titel van de presentatie oktober 29, 2013 Verbeterplannen Rioolgemalen Samenwerkingsverband met Waternet C. Spaans Uitgangspunt aanpassing (verbetermaatregelen) Steeds meer neerslag en afvoer naar RWZI Basis is de OAS Hetzelfde resultaat met minder geld Slim gebruikmaken van bestaande installaties (Optimaal gebruikmaken van randvoorzieningen en gemalen) Geringe aanpassing in afvalwatersysteem Voldoen aan basisinspanning tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten Verbetermaatregelen rioolgemalen 2 Gemeente Amstelveen 1

49 Titel van de presentatie oktober 29, 2013 Vraagstuk Hoe kunnen we efficiënt omgaan met afvalwaterstroom Hoe kunnen we uitbreiding RWZI beperken Hoe kunnen we piekbelasting opvangen Hoe kunnen we gemalen en randvoorzieningen slim inzetten Verbetermaatregelen rioolgemalen 3 Doelstelling Verminderen piekbelasting RWZI Geen investering RWZI (3-4 miljoen) Voldoen aan basisinspanning Geen verslechtering water op straat Verbetermaatregelen rioolgemalen 4 Gemeente Amstelveen 2

50 Titel van de presentatie oktober 29, 2013 De uitdaging Verlagen totaaldebiet van 4500 m³/h naar 3500 m³/h Aanpassing van gemalen Plaatsen slimme afsluiters in riool (ipv wervelventielen) Telemetriesysteem aanvullen met RTC optie Leidraad is de OAS Verbetermaatregelen rioolgemalen 5 Uitwerking verbetermaatregelen Aanpassing in riolering Meetpunten en riolering plaatsen Gemaalbesturing vervangen of geschikt maken voor RTC Module RTC toevoegen aan telemetriesysteem RTC regelkring parametreren Debiet verlagen van 4500 m³/h naar 3600 m³/h Verbetermaatregelen rioolgemalen 6 Gemeente Amstelveen 3

51 Titel van de presentatie oktober 29, 2013 Het systeem - Regeling van debiet naar RWZI - Berging in stelsels benutten - Afvoerprioriteit - Actief regelend systeem Verbetermaatregelen rioolgemalen 7 Conclusie Goede samenwerking met Waternet (OAS) Bestaande infrastructuur gebruikt Geringe aanpassing in riool Investering , ,00 Geen uitbreiding capaciteit RWZI besparing van , ,00 Verbetermaatregelen rioolgemalen 8 Gemeente Amstelveen 4

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

ISA Hoeksche Waard. Klaas-Jan van Heeringen, Deltares Edwin van Velzen, Hollandse Delta

ISA Hoeksche Waard. Klaas-Jan van Heeringen, Deltares Edwin van Velzen, Hollandse Delta 1 ISA Hoeksche Waard Klaas-Jan van Heeringen, Deltares Edwin van Velzen, Hollandse Delta 2 Presentatie Kennismiddag 31-10-2012 1. Aanleiding en doel EvV 2. Omvang project + partners EvV 3. Meetnetwerk

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

Programma Water en klimaatveranderingen

Programma Water en klimaatveranderingen Programma Water en klimaatveranderingen Ger Renkens / Luuk Postmes 7 juni 2016 Doel Beschermen van de volksgezondheid en het milieu en het leveren van een bijdrage aan het in stand houden en verbeteren

Nadere informatie

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR AFVALWATERSYSTEMEN Hans Korving Witteveen+Bos Waar gaan we het over hebben? Motivatie Context Aanpak Zelf aan de slag Uitwerking grondslag

Nadere informatie

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS Versie 28-11-2012 OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN LEERLINGAANTALLEN OP DE SCHOLEN EN BINNEN DE AMBULANTE BEGELEIDING

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

Praktijk voorbeelden samenwerking. Aad Oomens procesmanager

Praktijk voorbeelden samenwerking. Aad Oomens procesmanager Praktijk voorbeelden samenwerking Aad Oomens procesmanager Drie vragen Waarom samenwerken? (noodzaak) Op welke punten samenwerken Hoe samenwerken?!? Waarom samenwerken? Benchmark Rioleringszorg 2010 Rijnland

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen Water in Eindhoven Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans 28 september 2010 Aanleiding voor de stedelijke wateropgaven Maatregelen Effecten van maatregelen Omgaan met nieuwe extremen 1835 1921 2004

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 1000 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1001 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1005 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Nadere informatie

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK 2016 2020 Auteur Datum J. Stok 08-09-2015 R O SAMENVATTING 1. INLEIDING Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Zederik voor

Nadere informatie

Module 1. Optimaliseren in de afvalwaterketen Den Helder. Gemeente Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier april

Module 1. Optimaliseren in de afvalwaterketen Den Helder. Gemeente Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier april Optimaliseren in de afvalwaterketen Den Helder Auteur Gemeente Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Registratienummer 14.344 Versie 1.0 Status Definitief Gemeente Den Helder / HHNK

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

REDUCTIE HYDRAULISCHE BELASTING RWZI

REDUCTIE HYDRAULISCHE BELASTING RWZI REDUCTIE HYDRAULISCHE BELASTING RWZI Hans Korving Witteveen+Bos WAARSCHUWING Deze presentatie kan verrassende resultaten bevatten Waar gaan we het over hebben? Wat is de achtergrond? Historie en toekomst

Nadere informatie

Riool in beweging. Van normgericht naar kwaliteitsgericht rioolbeheer. Definitief Ben Berendsen

Riool in beweging. Van normgericht naar kwaliteitsgericht rioolbeheer. Definitief Ben Berendsen Riool in beweging Van normgericht naar kwaliteitsgericht rioolbeheer Definitief Ben Berendsen September 2014 Hoofdstukken blz 1 Amendement raad 3 2 Van normgericht naar kwaliteitsgericht rioolbeheer 4

Nadere informatie

Module C2305 Voorbeelden van meetprojecten. Inhoud

Module C2305 Voorbeelden van meetprojecten. Inhoud Module C2305 Voorbeelden van meetprojecten Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 3 1.3 Opstellers en begeleidingscommissie 4 1.4 Leeswijzer 4 2 Voorbeeldmeetproject Systeemfunctioneren

Nadere informatie

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO INHOUDSOPGAVE - AANLEIDING - HUIDIGE SITUATIE - GEVOLGEN RIOOLOVERSTORT - OVERSTORTREDUCTIE - BERGING EN BEZINKING OVERTOLLIG RIOOLWATER - WERKING BBB - WERKING (schematisch)

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad

Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad Inleiding Op 1 oktober 2012 is een meting van de nultredenwoningen binnen de sociale huurwoning voorraad, die in

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5)

Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Behorende bij: Raadsvoorstel ter vaststelling van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 5 (vgrp-5) Datum: 7-8-2015 Onderwerpen 1. De na te streven afvoercapaciteit van de rioolstelsels; 2. De wijze

Nadere informatie

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 4.000 woningen te verduurzamen. Onder

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

Van Waterplan naar Watervisie

Van Waterplan naar Watervisie 22 oktober, Studiedag VVSG Van Waterplan naar Watervisie integraal waterbeleid in Nijmegen Jos van der Lint Waterservicepunt (WSP) www.waterbewust.nl Waalsprong 1996-2020 Dukenburg / Lindenholt 1965-1985

Nadere informatie

Ontwikkeling duurzame Afvalwaterketen in De Glind

Ontwikkeling duurzame Afvalwaterketen in De Glind Ontwikkeling duurzame Afvalwaterketen in De Glind Introductie; visie voor de afvalwaterketen van Barneveld en Ede, watervisie Barneveld, gemeentelijke rioleringsplannen " Introductie; jaarplan 2016 AWT

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 CVDR Officiële uitgave van Noord-Holland. Nr. CVDR208493_6 22 november 2016 Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Overwegende

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Doel: voorkom regenwateroverlast!

Doel: voorkom regenwateroverlast! http://bit.ly/2pjgadl Wereldtemperatuur 188-216 Ontwikkeling extreme neerslag Doel: voorkom regenwateroverlast! Masterclass klimaatadaptatie Kennemerland, 18 mei 217. Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED

Nadere informatie

Datum 15 mei 2012 Doorkiesnummer Afzender Hedzer Gietema/ Andrea Swenne

Datum 15 mei 2012 Doorkiesnummer Afzender Hedzer Gietema/ Andrea Swenne Memo Aan AB 30 mei 2012 Datum 15 mei 2012 Doorkiesnummer 055 527 2115 Afzender Hedzer Gietema/ Andrea Swenne docbase nummer : 251132 Afdeling Planvorming Aanleiding Tijdens het AB van 18 april 2012 zijn

Nadere informatie

INHOUD De Zuidas Water in de Zuidas Vooruitblik / alternatieven waterberging Water in de Zuidas Roy Berents, juni 2006 Zuidas Zuidas

INHOUD De Zuidas Water in de Zuidas Vooruitblik / alternatieven waterberging Water in de Zuidas Roy Berents, juni 2006 Zuidas Zuidas INHOUD 1. De Zuidas 2. Water in de Zuidas Water in de Zuidas Roy Berents, juni 2006 3. Vooruitblik / alternatieven waterberging Zuidas Zuidas 1. Ligging: tussen Schiphol & A damse binnenstad 2. Bereikbaarheid:

Nadere informatie

Rioleringsbeheerplan Terschelling

Rioleringsbeheerplan Terschelling Rioleringsbeheerplan Terschelling 2016-2020 augustus 2016 Team Techniek en Uitvoering 1 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...4 2 Inleiding...5 2.1 Doelen...5 2.2 Afvalwater...5 2.3 Hemelwater...5 2.4 Grondwater...6

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland ^i.j6^^ Investeringsbesluit nieuw (vergroot) Collecteurriool Delft Beleidsveld: Aard voorstel: Afvalwaterzuivering Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV:

Nadere informatie

Samenwerken in de Waterketen

Samenwerken in de Waterketen Samenwerken in de Waterketen Presentatie voor de Raadscommissie van Menterwolde op 13 november 2008 H.Hoogeveen en H.Küpers (RioNoord) 1 Inhoud: Waterketen-ontwikkelingen Voorstel RioNoord Voordelen van

Nadere informatie

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam.

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Vacatures, stageplaatsen, snuffel stages, SROI projecten en leerwerkplekken

Nadere informatie

Afvalwaterakkoord riolering en zuiveringen Utrecht. september 2014

Afvalwaterakkoord riolering en zuiveringen Utrecht. september 2014 Afvalwaterakkoord riolering en zuiveringen Utrecht september 2014 De ondergetekenden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gevestigd te Houten, vertegenwoordigd ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet

Nadere informatie

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland Gemeenterapport Lelystad 2013 De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun riolering(szorg). De cijfers

Nadere informatie

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Rob Hermans Senior projectmanager Presentatie 29 september 2011 Opbouw presentatie Wat zijn de financiële afspraken? Waardoor stijgt de rioolheffing?

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt. grondwater.

Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt. grondwater. 2015 Gemeente Amersfoort Vergoeding afkoppelen Motivatie om af te koppelen Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt.

Nadere informatie

: Workshop samenwerkingskansen in de (afval)waterketen

: Workshop samenwerkingskansen in de (afval)waterketen Logo MEMO Aan : Waterpanel Provincie Limburg Van : ing. M.H.W.M. Pakbier Kopie : - Dossier : BA2202-101-100 Project : Workshop samenwerkingskansen in de (afval)waterketen Betreft : Verslag Ons kenmerk

Nadere informatie

Feiten over de riolering

Feiten over de riolering Feiten over de riolering Prestaties Middelen en mensen Samenhangen Schaalverschillen Doeltreffendheid en doelmatigheid Stichting RIONED, februari 21 T.b.v. het feitenonderzoek in het kader van doelmatig

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni Business case Samenwerking afvalwaterketen Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni 2013 1012209-022 Inhoud 1. Proces tot nu 2. Informatie uit het onderzoek 3. Conclusies, aanbevelingen 4. Vervolg Business

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2014

BAS rapportage gebruiksjaar 2014 BAS rapportage gebruiksjaar 214 Op 4 maart 215 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 214 uitgebracht. Het gebruiksjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar,

Nadere informatie

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Stadswerken Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Erwin Rebergen, 28 februari 2013 Inleiding Inleiding Het Utrechtse riolering- en watersysteem Welke kosten worden er gedekt uit de rioolheffing? Hoe

Nadere informatie

MPGAD

MPGAD Bezoekadres De Blom boogerd 1, 4003 BX Tiel Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 E info@wsrl.n1 I www.waterschaprivierenland.n1 Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69 BIC NWABNL2G

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Rotterdam, 16 oktober 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Aan de Gemeenteraad. Op 18 september 2012 stelde het raadslid

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (VGRP)

Raadsstuk. Onderwerp: Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (VGRP) Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (VGRP) 2014-2017 1. Inleiding Een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) beschrijft het beleid voor de drie gemeentelijke zorgplichten

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Doetinchem Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1 1.

Nadere informatie

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Rob Hermans Senior projectmanager Presentatie 29 september 2011 Opbouw presentatie Wat zijn de financiële afspraken? Waardoor stijgt de rioolheffing?

Nadere informatie

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA / RWA IBA KRW MOR NBW (-Actueel) OAS RIONED BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

Nadere informatie

Bijlage 1: Afkortingen en begrippen

Bijlage 1: Afkortingen en begrippen Bijlage 1: Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA IBA KRW NBW NW4 BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. (verbreed) BasisRioleringsPlan

Nadere informatie

Thema boostergemalen van innovatie naar de Praktijk ervaringen uit het werkgebied van hhnk

Thema boostergemalen van innovatie naar de Praktijk ervaringen uit het werkgebied van hhnk Thema boostergemalen van innovatie naar de Praktijk ervaringen uit het werkgebied van hhnk 18 maart 2015 CapWat community of practice Door Johan Jonker hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Agenda

Nadere informatie

PAO cursus 28 maart Robin Bos (HHNK) Richard Leijen (Den Helder)

PAO cursus 28 maart Robin Bos (HHNK) Richard Leijen (Den Helder) PAO cursus 28 maart Robin Bos (HHNK) Richard Leijen (Den Helder) 10 jaar Noordkop: Wat heeft het opgeleverd? Inhoud Historie Organisatie Projecten Wat heeft 10 jaar samenwerken opgeleverd? Ontwikkelingen

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 INFORMATIEAVOND HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 Inhoud Onderdeel: Spreker: Welkomstwoord (Wethouder C. De Kraker) Aanleiding werkzaamheden Plan van aanpak Ontwerp

Nadere informatie

Opbouw Mantelovereenkomst

Opbouw Mantelovereenkomst (Concept) Mantelovereenkomst Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied (BOWA) Opbouw Mantelovereenkomst De bestuurders van de gemeenten en het Waterschap vinden het belangrijk dat er een goede wisselwerking

Nadere informatie

0-meting rioolbeheer Beschrijving methodiek 10 juni 2013, Jeroen Niezen en Dries Jansma

0-meting rioolbeheer Beschrijving methodiek 10 juni 2013, Jeroen Niezen en Dries Jansma 0-meting rioolbeheer Beschrijving methodiek 10 juni 2013, Jeroen Niezen en Dries Jansma Informatie over deze aanpak? Jeroen Niezen, 06-30717435, j.niezen@groningergemeenten.nl Hans de Vries, 06-52051319,

Nadere informatie

Stedelijke wateropgave. (van traditionele rioolvervanging

Stedelijke wateropgave. (van traditionele rioolvervanging Stedelijke wateropgave (van traditionele rioolvervanging i naar duurzame leefomgeving) Landelijke bijeenkomst waterambassadeurs 21-09-2010 Inhoud: Wettelijk kader en doelen Stand van zaken invulling sted.

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

Doorwerking resultaten uit Kallisto project. Ger Renkens gemeente Eindhoven

Doorwerking resultaten uit Kallisto project. Ger Renkens gemeente Eindhoven Doorwerking resultaten uit Kallisto project Ger Renkens gemeente Eindhoven Doelstelling is het formuleren van een gezamenlijk (11 partijen) maatregelenpakket om de doelen van de Kader Richtlijn Water te

Nadere informatie

Module C2300 Meten (hydraulisch functioneren) Inhoud

Module C2300 Meten (hydraulisch functioneren) Inhoud Module C2300 Meten (hydraulisch functioneren) Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 3 1.3 Opstellers en begeleidingscommissie 4 1.4 Leeswijzer 4 2 Wat is meten? 5 3 Waarom meten?

Nadere informatie

Stroomgebiedsafstemming Rijnwest. ER in combinatie met meetgegevens

Stroomgebiedsafstemming Rijnwest. ER in combinatie met meetgegevens Stroomgebiedsafstemming Rijnwest ER in combinatie met meetgegevens Stroomgebiedsafstemming Rijn-West 2 Opdrachtgever: Rijn West Begeleidingsgroep / beoordelingsgroep: Provincies, RAO, KRW-Kernteam Rijn

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s In vogelvlucht Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s watersysteem De afvalwaterketen Wij beschouwen de afvalwaterketen als één geheel,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Hulst Planperiode 2010 tot en met 2015 Gemeente Hulst Postbus 49 4560 AA Hulst Grontmij Nederland B.V. Middelburg, 30 september 2009 Verantwoording Titel : Verbreed

Nadere informatie

1 Inleiding Verantwoording Wat is veranderd? Opsteller en begeleidingscommissie Leeswijzer 4

1 Inleiding Verantwoording Wat is veranderd? Opsteller en begeleidingscommissie Leeswijzer 4 Module B1000 Optimalisatie van afvalwatersystemen Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 3 1.3 Opsteller en begeleidingscommissie 4 1.4 Leeswijzer 4 2 Kader en uitgangspunten 5

Nadere informatie

Welkom! Wateravond Noord. 27 juni 2017

Welkom! Wateravond Noord. 27 juni 2017 Welkom! 27 juni 2017 Wateravond Noord 19.00 Inloop 19.30 Opening avondvoorzitter 19.35 Inleiding gebiedscommissie 19.45 Presentatie wateropgave Rotterdam 19.55 Presentatie Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009-2012

Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009-2012 Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2009-2012 voor de gemeente Bussum Concept Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting en Beheer Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 14 april 2009 Verantwoording

Nadere informatie

Winnen van brak grondwater om brakke kwel te beperken?

Winnen van brak grondwater om brakke kwel te beperken? Winnen van brak grondwater om brakke kwel te beperken? symposium zoetwatervoorziening in zilte delta's KWR, Nieuwegein, 4 april 2013 Amsterdam, 9 april 2013 Dienst Waterbeheer en Riolering Waterschap Amstel,

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016

Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 27 juli 2010 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Brummen 2011-2016 Doelmatige invulling van de rioleringszorg Inhoud Verantwoording en colofon...

Nadere informatie

Onderwerp: Afvalwaterakkoord Utrecht Nummer: 858758. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Afvalwaterakkoord Utrecht Nummer: 858758. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering Onderwerp: Afvalwaterakkoord Utrecht Nummer: 858758 In D&H: 02-09-2014 Steller: Ir. N. Admiraal In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 5779 SKK Afdeling: Planvorming en Advies In AB: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel20071171301 Portefeuillehouder J.J. Nobel Steiler M. van Munster Collegevergadering 25 september 2007 Raadsvergadering 25 oktober 2007 1. Samenvatting Wat willen we

Nadere informatie

Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum

Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum Versie: 0.0 Datum: 21-4-2015 Auteur: Vrijgave: M.J.A. Rijpert T. Crum 1 IKN (Innovatie Kenniscentrum Nederland) Copier is de initiatiefnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen STUKDATUM NAAM STELLER 8 september 2011 H. Nijhof ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Vervolg OAS Almere - Meetplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Gemeente W derneren. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Gemeente W derneren. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. Gemeente W derneren de colleges van burgemeester en wethouders van de aan de Regio Gooi en Vechtstreek deelnemende gemeenten 16.0001328 2 Hans Uneken bekendmaking Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke

Nadere informatie

BOAS-overeenkomst Glanerbrug. Definitief

BOAS-overeenkomst Glanerbrug. Definitief BOAS-overeenkomst Glanerbrug Definitief 30 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situatiebeschrijving... 3 3 Werkwijze en aanbevelingen... 4 4 Afspraken... 4 5 Financiën... 5 6 Besparingen...

Nadere informatie

Afbeelding 2.2. Berekende maximale WOS uitgangssituatie 80 % afkoppelen bui 09

Afbeelding 2.2. Berekende maximale WOS uitgangssituatie 80 % afkoppelen bui 09 Afbeelding 2.1. Locatie bedrijventerrein Nijverheidsweg 2.2. Uitgangspunten BRP De wijziging op de uitgangspunten zoals toegepast in het BRP betreft het percentage afgekoppeld oppervlak wegverharding.

Nadere informatie

Regenwatersystemen op de testbank

Regenwatersystemen op de testbank Regenwatersystemen op de testbank Harry van Luijtelaar Stichting RIONED RIONEDdag, 5 februari 215 Overzicht presentatie Aanleiding Rekentool (testbank) Extreme buien Vergelijken functioneren systemen Conclusies/lessen

Nadere informatie

3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015

3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015 3 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2015 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Intentieverklaring Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied (BOWA)

Intentieverklaring Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied (BOWA) Intentieverklaring Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied (BOWA) Datum: 22 oktober 2011 Ondergetekenden de colleges van burgemeester en wethouders van de aan het slot van deze intentieverklaring vermelde

Nadere informatie

VERBREED GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN NAARDEN EN BUSSUM SOBER EN DOELMATIG

VERBREED GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN NAARDEN EN BUSSUM SOBER EN DOELMATIG VERBREED GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN NAARDEN EN BUSSUM 2013-2016 SOBER EN DOELMATIG GEMEENTEN NAARDEN EN BUSSUM 6 mei 2013 076899712:B C01034.000219.0100 Inhoud Samenvatting Bussum... 5 Samenvatting vgrp

Nadere informatie

Extreme neerslag in het stedelijk gebied. STOWA, 1 juni 2017 Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED

Extreme neerslag in het stedelijk gebied. STOWA, 1 juni 2017 Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED Extreme neerslag in het stedelijk gebied STOWA, 1 juni 2017 Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED Zwaarste buien deze eeuw Apeldoorn, 120 mm in 75 minuten (2009) Herwijnen 94 mm in 70 minuten (2011) Deelen,

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting Winnet Deelnemer C 15,2 miljoen C 7,6 miljoen. Lopik C C Montfoort C C

Jaarplan en Begroting Winnet Deelnemer C 15,2 miljoen C 7,6 miljoen. Lopik C C Montfoort C C minnet^} water innovatie netwerk i^r Bijlage V toont de geprognosticeerde opbrengst van het programma aan het eind van 2016 Ambitie Bijlage V Deelnemer C 15,2 miljoen C 7,6 miljoen Bunnlk C 125.000 C 62.500

Nadere informatie

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie.

150 Doel en status Leidraad riolering Gaat over hoe u de Leidraad riolering kunt gebruiken en over de status van de informatie. 200 Inhoudsopgave 100 Voorwoord Voorwoord van de voorzitter van Stichting RIONED en de minister van VROM. 200 Inhoudsopgave Geeft een overzicht en omschrijving van de modules. 150 Doel en status Leidraad

Nadere informatie

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Gerben van Lunteren, Feike van der Zandt, Aernoud Olde, Renske den Exter, Raoul Santibanez Gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden,

Nadere informatie

om goed te keuren dat dertig in het verzoek genoemde toegelaten instellingen, te weten

om goed te keuren dat dertig in het verzoek genoemde toegelaten instellingen, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum 25 augustus 2016 Kenmerk Ik heb op 29 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens

Nadere informatie

Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe-

Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe- Vallei & Eem Veluwe Oost Veluwe Noord WELL DRA Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe- februari 2015 concept De aanpak handelingsperspectieven Ontwikkelingen maatschappij

Nadere informatie