Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht"

Transcriptie

1 Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht - Resultaten workshop 19 september WELLDRA

2 Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht - Resultaten workshop 19 september Hans van der Eem (Welldra) november 2013 BOWA-DI (GAGV) 2013 Welldra WELLDRA

3 Inhoudsopgave- 1 DOELMATIGINVESTEREN DEBENCHMARKRIOLERINGSZORGOVER Vergelijkenvaninvesteringsgegevens Investeringsvolume Investeringenpergemeente Financierenvaninvesteringen Conclusies MOGELIJKHEDENDOELMATIGINVESTEREN Kostenverminderen(ErikWarns) Verbeterplannen(KeesSpaans) Afstemmenindeopenbareruimte(BertKiewiet) TIPS CONCLUSIESENVERVOLG...15 BIJLAGEN 16 Presentatie)Ron)Kaptijn)(benchmark)...16 Presentatie)Erik)Warns)(kosten)verminderen)...16 Presentatie)Bert)Kiewiet)(investeringsplannen)...16 Presentatie)Kees)Spaans)(verbeterplannen)rioolgemalen)...16 (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx - 3 -

4 1 -Doelmatig-investeren- HetbestuurlijkoverlegwaterinderegioAmstel,GooienVecht(BOWA)heefteenprogramma vastgesteldominvullingtegevenaandeafsprakenoverdewaterketeninhetbestuursakkoord Wateruit2011.Eenvandethema sinhetprogrammarichtzichopdeinvesterings_ programmering.inderegioworden,netalsinderestvannederland,dekostenvoorhet rioleringsbeheervoor55%bepaalddoorinvesteringsgebondenkostenindevormvanrente, afschrijvingendirecteafboekingen.ditaandeelzalbijvervangingvanderioleringnogverder stijgen.omdebesparingsdoelstellingenuithetbestuursakkoordtekunnenrealisereniseen kritischebeschouwingvanvoorgenomeninvesteringengepland. Omhetthemaconcreetinvullingtegevenisop19september2013inMaarseneenworkshop georganiseerdmetvertegenwoordigersvande18gemeenten.waternetwasaanwezigals zuiverings_ensysteembeheerdervoorderegioenalsrioleringsbeheerdervoordegemeente Amsterdam.Deworkshopkendeeenalgemeendeelentweeparallellesessies. InhetalgemenedeelheeftRonKaptijnvandegemeenteDiemendevoorlopigecijfersvande Rioleringsbenchmarkover2012gepresenteerdmeteenfocusopinvesteringsgegevens 1. VervolgensheeftErikWarnsvandegemeenteBeverwijkmeteenfrisseblikvanbuiten aangegevenhoebinnenzijngemeentemethetonderwerpdoelmatiginvesterenwordt omgegaan. Detweeparallelsessiesgingeninopvervangings_enverbeterinvesteringen.BertKiewietvan degemeentewijdemerenheefteeninleidingverzorgdoververvangingsstrategieenkees SpaansvandegemeenteAmstelveenoververbeteringen.MarijkeJaarsma(waterschapVallei enveluwe)enerikwarnshebbenalskenniscoachesdesessiesbegeleid. Depresentatiesvandeverschillendeinleiderszijnalsbijlageinditrapportopgenomen. Ditrapportlegtdebevindingenvandeworkshopvast.Eerstwordenenkelegegevensuitde benchmarkrioleringszorggepresenteerd,waarnadebevindingenuitdeverschillendesessies wordensamengevat.hetrapportsluitafmettipsenaanbevelingenvooreenvervolgaanpak. HansvanderEemvanbureauWelldraisgevraagddeworkshoptebegeleiden,terapporteren eneenadviesuittebrengenvooreenmogelijkvervolg. ) ) 1 DepresentatieissamenmetWaternetvoorbereid (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx - 4 -

5 2 De-benchmark-rioleringszorg-over Debenchmarkrioleringszorgover2012wastijdensdeworkshopnognietgereed.Welwaren deonderliggendegegevensbeschikbaar 2.Opbasisvandezegegevenszijnanalysesvoorde regiogemaakt. Indithoofdstukwordteerstingegaanophetverglijkbaarmakenvangegevensover investeringenenkapitaalkosten,waarnadeomvangvandeinvesteringenendeverschillen tussendegemeentenwordentoegelicht. 2.1 Vergelijken-van-investeringsgegevens- Ominvesteringsgegevensonderlingtekunnenvergelijkeniseenvergelijkingsmaatstafnodig. Hiervoorwarendekostenperwoningenkostenpermetervrijvervalbuisbeschikbaar. GemeentendieveelmechanischerioleringofIBA_systemeninhetbuitengebiedhebben, makendaarvoorveelkosten,dieaaneenrelatiefbeperktelengtevrijvervalbuisworden toegerekend.ditkaneenoorzaakzijnvanhogekostenpermeterbuis.eenzorgvuldige interpretatievandegetoondebeeldenblijftdaaromnodig. Voordekostenanalyseswarendevoorlopigebenchmarkgegevens beschikbaarpermetervrijvervalbuisenperwoning.een zorgvuldigeinterpretatievandeanalysesisnodigvoorgemeenten dieveelmechanischerioleringofiba_systemeninhetbuitengebied hebben.zijmakendaarvoorveelkostendieaaneenrelatief beperktelengtevrijvervalbuiswordentoegerekend.ditkaneen oorzaakzijnvoorhogekostenpermeterbuis. Figuur1laatzienwelkegemeentenrelatiefveelvoorzieningeninhetbuitengebiedhebben.De gegevensvandegemeenteamsterdamdienenindezefiguurmeteenfactor10teworden vermenigvuldigd. 2 DegemeenteOuderAmstelheeftnietmeegedaanaandebenchmark,waardoorervoordezegemeentegeen gegevensbeschikbaarwaren.degemeenteeemnesmaaktvoorwatbetreftdebenchmarkonderdeeluitvande regiovalleieneem,waardoorniettijdigbeschiktkonwordenoverdebenchmarkgegevensvandegemeente. (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx - 5 -

6 500$ 450$ 400$ Totale'lengte'vrijverval'vs'mechanische'riolering'' (Amsterdam'x'10)' Vrij$verval$ mechanisch$+$aantal$pompunits$ 350$ 300$ 250$ 425$ 200$ 1162$ 1209$ 150$ 100$ 50$ 0$ Aalsmeer$ 387$ 390$ 88$ 44,4$ 19$ 30$ 45$ 0$ Amstelveen$ Amsterdam$ Blaricum$ Bussum$ De$Ronde$Venen$ Diemen$ Hilversum$ Figuur-1.-Lengte-vrijverval-buis-en-mechanische-riolering- Huizen$ 12$ 71$ 126$ Laren$ Muiden$ Naarden$ OuderFAmstel$ SHchtse$Vecht$ Uithoorn$ 588$ 156$ Weesp$ Wijdemeren$ 2.2 Investeringsvolume- DeafsprakenuithetBestuursakkoordWaterrichtenzichop2020.Deafgesprokenbesparingen kunnenvooreendeelgerealiseerdwordendoorminderteinvesterendanvoorzien.intabel1 isdeomvangvandegeplandeinvesteringenindeperiode2013_2020weergeven, onderverdeeldnaarnieuwaanleg,vervanging,verbeteringennietnadertoegewezen investeringen.dezeinvesteringenzijnweergegevenalstotaalvoorderegioénonderverdeeld naaramsterdamendeoverigegemeenten. Intotaalbelopendegeplandeinvesteringen315miljoeneuro,ofwel238europerinwoner.Uit detabelisafteleidendat35%vandevoorgenomeninvesteringenplaatsvindeninde gemeenteamsterdamterwijlcirca60%vandeinwonersinderegioinamsterdamwoont.het investeringsvolumeperinwonerofpermeterbuisindegemeenteamsterdamligtruimeen factor2lagerdanbijdeanderegemeentenindeagv_regio. Tabel-1.-Overzicht-investeringen-in-de-periode-2013C2020- Investeringen C2020- Alle-gemeenten- - (mln ) Amsterdam- - (mln ) Overige-gemeenten- AGV-gebied- (mln ) Nieuwbouw Vervanging Verbetering Onbekend TOTAAL (35%)- 203-(65%)- totaal- -per-inwoner totaal- -per-m-buis (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx - 6 -

7 Ongeveer95%vandeinvesteringenwordtgedektdoormiddelvankapitaliseren.Dekosten komenviarenteenafschrijvingteruginderioolheffing.deoverigeinvesteringskostenworden gedektuitdevoorzieningen. Alserintotaal10%mindergeïnvesteerdwordt,danlevertditin2020eenkostenbesparingop vanongeveer3miljoeneuro.ditkomtneeropruim2,5%vandetotalejaarlijksekostenvoor hetrioleringsbeheerin2012.dezekostenbedragen115miljoeneuroenzijnopgebouwduit operationelekosten,kostenvoorrenteenafschrijvingenendirecteafboekingen. 2.3 Investeringen-per-gemeente- DeinvesteringenpergemeentezijninFiguur2enFiguur3weergegevenineuro sper kilometervrijvervalbuis.deinvesteringsvolumesverschillenaanzienlijktussendegemeenten onderling. Figuur4laatzienwelkdeelvanhetvrijvervalstelselindeperiode2010_2014isofwordt vervangen.ookhierweeropmerkelijkeverschillen.degemeentediemenvervangtperjaar circa6%vanhetstelsel.veelgemeentenvervangenmomenteelminderdan1%perjaar;een aantalgemeentenvervangt(nog)niet.ermagverwachtwordendatdevervangingsintensiteit bijdezegemeentendekomendejarentoezalnemen.bijeengemiddeldetechnische levensduurvan50jaarzaldevervangingsintensiteitopdenduurgemiddeld2%perjaar bedragen " Gerealiseerde)investeringen)vervanging))per)km)vrijvervalriool) 50000" 40000" 30000" 20000" 2012" 2011" 2010" Gemiddelde" 10000" 0" Aalsmeer" Amstelveen" Amsterdam" Blaricum" Bussum" De"Ronde"Venen" Diemen" Hilversum" Huizen" Laren" Muiden" Naarden" OuderBAmstel" SDchtse"Vecht" Figuur-2.-Investeringen-per-km-vrijverval-riool-in-de-periode-2010C2012- Uithoorn" Weesp" Wijdemeren" (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx - 7 -

8 Geplande(investeringen(totaal(per(km(vrijvervalriool( " " 80000" 60000" 40000" 2015" 2014" 2013" Gemiddelde" 20000" 0" Aalsmeer" Amstelveen" Amsterdam" Blaricum" Bussum" De"Ronde"Venen" Diemen" Hilversum" Huizen" Laren" Muiden" Naarden" OuderAAmstel" SCchtse"Vecht" Uithoorn" Weesp" Wijdemeren" Figuur-3.-Geplande-investering-per-kilometer-vrijverval-riool-in-de-periode-2013C2015- Lengte&vrijvervalbuis&vervangen&(%)&per&km&vrijvervalriool&& 35,00%$ 30,00%$ 25,00%$ 20,00%$ 15,00%$ 10,00%$ 5,00%$ 2014$ 2013$ 2012$ 2011$ 2010$ 0,00%$ Aalsmeer$ Amstelveen$ Amsterdam$ Blaricum$ Bussum$ De$Ronde$Venen$ Diemen$ Hilversum$ Huizen$ Laren$ Muiden$ Naarden$ OuderBAmstel$ Figuur-4.-Aandeel-van-het-vrij-verval-stelsel-dat-in-vijf-jaar-is-vervangen.- SDchtse$Vecht$ Uithoorn$ Weesp$ Wijdemeren$ Financieren-van-investeringen- Hetisinderegiogebruikelijkominvesteringentekapitaliserenendekostenvoorrenteen afschrijvinguitderioolheffingoptebrengen.degemeentehuizenvormthieropeen uitzondering.degemeentefinanciertinvesteringendirectuitderioolvoorziening. DekostenvoorrenteenafschrijvingzijninFiguur5opgenomen.DegemeentenBlaricumen Larenhebbenlagekapitaalslasten.DegemeenteHuizenheeftdoordewijzevanfinancieren helemaalgeenkostenvoorrenteenafschrijving. (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx - 8 -

9 (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx Figuur-5.-Kosten-voor-rente-en-afschrijving-per-kilometer-vrijverval-riool.- DestandvandevoorzieningenreservesisinFiguur6weergegeven.DegemeentenBussum, HilversumenMuidenhebbenrelatiefveelspaargelden.Ditbiedtruimteomeengroterdeel vandeinvesteringenuitdevoorzieningtefinancieren.zoisdegemeentehilversum voornemensomin2020overtestappenopdirectafboekenvaninvesteringen. Figuur-6.-Stand-van-de-voorziening-en-reserves-per-kilometer-vrijverval-riool- 2.5 Conclusies- Opallebeschouwdeaspectenwordengroteverschillentussengemeentengeconstateerd: investeringsvolume,vervangingsintensiteit,hoogtevankapitaallasteneninzetvan voorzieningen.erisvoldoendeaanleidingomdeinvesteringsstrategieonderdeloepte nemen. Eennadereanalyseisnoodzakelijkomdatlagekostennietperdefinitiegoedenhogekosten nietperdefinitieslechtzijn.zozulleneenslechtebodemeneenomvangrijkarsenaalaan 0" 2000" 4000" 6000" 8000" 10000" 12000" 14000" 16000" Aalsmeer" Amstelveen" Amsterdam" Blaricum" Bussum" De"Ronde"Venen" Diemen" Hilversum" Huizen" Laren" Muiden" Naarden" OuderAAmstel" SCchtse"Vecht" Uithoorn" Weesp" Wijdemeren" Kapitaalslasten*per*km*vrijvervalriool* 2012" 2011" 2010" gemiddelde"2012" 0" 10000" 20000" 30000" 40000" 50000" 60000" 70000" Aalsmeer" Amstelveen" Amsterdam" Blaricum" Bussum" De"Ronde"Venen" Diemen" Hilversum" Huizen" Laren" Muiden" Naarden" OuderCAmstel" SEchtse"Vecht" Uithoorn" Weesp" Wijdemeren" Stand&voorziening&+&reserve&per&km&vrijvervalriool& 2012" gemiddelde"2012"

10 voorzieningeninhetbuitengebiedtothogerekostenleiden.enlagekostenkunnenookbereikt wordendooronderhouduittestellen,waardoorineenlaterstadiumeerderdannodig vervangingsinvesteringennoodzakelijkzijn. Debenchmarkgegevensbiedeneenhandvatommetelkaaringesprektegaan,deverschillen teonderzoekenenbestewerkwijzenvasttestellen.eenvandeonderwerpendiedaarbijzeker aandeordekankomenishetfinancierenvaninvesteringen.hetdirectafboekenvan investeringeninplaatsvanhetactiverenenlangjarigafschrijvenleidtopkortetermijntot hogereinvesteringsgerelateerdekosten,maarkanopdelangetermijneenforsebesparingop rentelastenopleveren.bovendienbiedtdirectafboekenmeerfinanciëleruimteomsnelinte kunnenspelenopnieuweontwikkelingen. (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx

11 3 Mogelijkheden-doelmatig-investeren- AandehandvandepresentatiesvanErikWarns,BertKiewitenKeesSpaansworden mogelijkhedenvoordoelmatiginvesterengegeven(ziebijlagenvoordevolledige presentaties) Kosten-verminderen-(Erik-Warns)- DegemeenteBeverwijkheeftdekostenomtevoldoenaandebasisinspanningteruggebracht van36naar24miljoeneuro.eenbasisprincipedatbijinvesteringengehanteerdwordtisdater eerstaltijdonderzoeknaarhetoptimaleresultaatplaatsvindtvoordateenmaatregelwordt uitgevoerd.deonderzoekskostendieditmetzichmeebrengtzijn eenlachertje :erismeer danhettienvoudigebespaardenerzijnbetereoplossingentotstandgekomen. Veelwinstistebehalendoorniettesnelinoplossingentedenken,maarvooraleersthet probleemscherptedefiniëreninclusiefdegewenstedoelenencriteria.datcreëert speelruimteomtotnieuwe,creatieveoplossingentekomen. ErikWarnsadviseertomvroegtijdigmethetwaterschapomtafeltezitten.Hijsignaleerteen groteveranderingindenkenbijhetwaterschap:partijenzittennualspartnersaantafelom doelmatigeoplossingenteontwikkelen.zoiserinzwaansmeerberginggecreëerdmeteen hoogrendementeneenrelatiefkleinruimtebeslag. Eennieuweontwikkelingisdatersteedsmeeropwijkniveauwordtgedachtenerkoppelingen totstandkomenmetherinrichtingenstadsontwikkeling.infeitemoetjehetwensenkaartje voorderioleringlangvantevorenophoofdlijnenklaarhebben.dankunjeineenvroegtijdig stadiummeedenkenoverwijkplannenensamentotslimmeoplossingenkomen. ErikWarnssluitzijnpresentatieafmeteencheckvraagbijinvesteringsbeslissingen:Watalswe niksdoen?ofandersgezegd:waaromisdeinvesteringnodig,waaromzoenwaaromnu? 3.2 Verbeterplannen-(Kees-Spaans)- UitmetingenaanbergbezinkbassinsindegemeenteAmstelveenbleekdatdebassinstijdens hevigeregenbuienveelminderwaterverwerktendanwaarvoorzijwarenontworpen.tegelijk isbekenddatdoorklimaatveranderingdeneerslagsteedsintensieverzalzijn.alleredendus omtebezienofdeaanwezigevoorzieningenbeterbenutkondenworden.samenmet Waternetiseenoptimalisatiestudieuitgevoerd. KeesSpaanslaatziendatdoorhetplaatsenvanslimmeafsluiters,aanpassingvande telemetrieenintroductievanrealtimecontrol(rtc)deberginginhetsysteemveelbeter benutkanworden.deaanpassingenkostenongeveer0,1miljoeneuro.deaanvoernaarde zuiveringkandoordeaanpassingenwordengereduceerd,waardoorer3tot4miljoeneuro bespaardkanwordenopdeinvesteringenopafvalwaterzuiveringsinstallatie. (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx

12 IndezeoplossingwordtdecivielekennisbijdegemeenteAmstelveengecombineerdmetde kennisoverrtcbijwaternet.desamenwerkingtussenamstelveenenwaternetlooptgoed, watdeeerdereconstateringvanerikwarnsbevestigt. 3.3 Afstemmen-in-de-openbare-ruimte-(Bert-Kiewiet)- BertKiewitlichtdeontwikkelingtoediedegemeenteWijdemerenin2012heeftingezet. Voorheenwerktendesectorenondergronds,bovengrondsenwijkbeheervooralnáástelkaar. Infeitestakenweonzekopinhetzandvoorontwikkelingenelders,aldusBert.Nuisereen omslaggemaaktwaarbijperstraat,wijkofgebiedplannenvanbeginafaanworden gebundeld.hetfinanciëledenkraamisweergegevenintabel2.opdiemanierwordtsnel inzichtverkregenwelkedoelenallemaalbereiktdienenteworden.hetdaagtookuitom intersectoraaltotdoelmatigeoplossingentekomen. Tabel-2.-Financieel-denkraam-voor-afstemmen-investeringen- Areaalonderdeel Investeringen planjaar ev Areaalkosten Project A Project B Project C Project D Div. 1.Rioleringsplan A= B= E= Idem A+B+E = in vgrp 2.Wegenplan A= B= C= F= Idem A+B+C+F = wegenplan 3.OV-plan A= B= C= G= Idem A+B+C+G = OV-plan 4.Groenplan A= C= D= H= Idem A+C+D+H = groenplan 5.Overigen A= D= I= Idem A, D en I = overigen Projectkosten 5x BOR-investeringskosten Deaanpakwordtversterktdoordatdeplannenmakersookbijelkaaropdekamerwerkenen erdusdagelijksafstemmingmogelijkis.bovendienkanzogebruikgemaaktwordenvanieders kernkwaliteiten.doorooksamenhetveldintegaanentedurven dagdromen ontstaan nieuweoplossingsrichtingen. - (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx

13 4 Tips Indeparallelsessiesenineenafsluitendeplenairesessieisgezochtnaardegoudentipsomte komentotdoelmatiginvesteren. 1. Werk)van)grof)naar)fijn Kijkvervooruit.Dathoeftnietindetail.Hetbiedtderuimteomvraagstukkenineen straat,gebiedofwijktecombinerenentoteffectieveoplossingentekomen.zokande inrichtingvandeopenbareruimtegebruiktwordenomneerslagtijdelijktebergen. 2. Normen)bestaan)niet Eentikjeoverdrevennatuurlijk,maardeessentieisdathetprobleemdatwewillen oplossenofhetdoeldatwewillenbereikencentraalstaatennietdenorm.de basisinspanningisnueenmogelijkheidinplaatsvaneendogma. 3. Weet)wat)je)doet) Doebijomvangrijkeinvesteringenaltijdonderzoeknaaralternatieven.Weeskritischover maatregelen.waaromwillenwedezemaatregelenwaaromnu?enalswenueens voorlopignietsdoen?welkerisico slopenwedan? 4. Ken)je)systeem Wewetenwelkevoorzieningenaanwezigzijnvoorinzamelingentransportvanstedelijk afvalwater,maarwetenweookhoehetsysteemindepraktijkfunctioneertenwelke effectenhetsysteemheeftopdeomgeving?degeheleketendienttewordenbeschouwd vaninput(neerslag,vuilwater,overtolliggrondwater)toteffect(wateropstraat,kwaliteit oppervlaktewater).hetgezamenlijkmetenenmonitorenvanhetsysteemishiervoor nodig. Tochkanhetzijndatjebeslissingenmoetnementerwijlnietalleinformatiebeschikbaaris. Maakjuistdangebruikvandeexpertisevancollega sinderegio. 5. Beoordeel)zelf) Hetingrijpenopbasisvaninspectiesvormteencrucialestapbijdetotstandkomingvan vervangingsinvesteringen.bijdebeoordelingmoetdetoestandvandebuisinrelatie wordengebrachtmetderisico sbijfalen.envervolgensiseenafwegingnodigofeerderof lateringrijpenmogelijkisombijvoorbeeldtekunnenkoppelenmetbovengrondse activiteiten.ditvergteenbredeafwegingvangemeentelijkebelangen,diedegemeente hetbestezelfuitkanvoeren.derdenkunnenuitstekendvoorwerkverrichten. 6. Eén)meting)is)geen)meting) Nietzozeerdetoestandvaneenbuisalsweldeontwikkelingvandetoestandbepaalt wanneeringrijpennodigis.hetverloopvandetoestandindetijddienttewordengevolgd enbeschouwd. 7. Durf)te)vernieuwen) Detijdstaatnietstil.Erontstaansteedsnieuweinzichten,zoalshetbelangvande zettingenvoorhetfunctionerenvanhetsysteem( eenverzakkingzegtmeerdaneen inspectieenismakkelijkervasttestellen ).Ookisersteedsmeerervaringmetandere (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx

14 manierenvaningrijpen,zoalsrelining.nieuweontwikkelingendienengevolgdteworden en,waardoelmatig,ingezet. 8. Second)opinions) Inderegioisveelkennisaanwezig.Allegemeentenbeoordelenbijvoorbeeld inspectiebeelden,maariederopzijneigenwijze.indepraktijkishetzeerzinvolgebleken ombijeenbeoordelingendekeuzevanmaatregelenookcollega suitanderegemeenten tebetrekken.ditheeftalflinkwatbesparingenopgeleverd,hetkostweinigenisleuk. (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx

15 5 Conclusies-en-Vervolg- Conclusies- InderegioAmstel,GooienVechtwordtindeperiode2013_2020ruim300miljoeneuro geïnvesteerdinverbeteringofvervangingvanhetstelsel. Uitdevoorlopigeregionalebenchmarkrioleringszorgblijkengroteonderlingeverschillen tussengemeententenaanzienvandeinvesteringsgerelateerdekengetallen.deverschillen dagenuitomopzoektegaannaarbestewerkwijzen.deworkshopvan19septemberheeft eenaantalnuttigetipsopgeleverd. Dedeelnemersaandeworkshopachtteneenbesparingophetgeplandeinvesteringsbudget met20%realistisch.derioleringskostenzoudenin2020daardoorstructureelcirca5%lager kunnenzijndangeraamd.opdelangeduurleidt20%minderinvesterentot20%minder kostenvoorrenteenafschrijving;detotalejaarlijkserioleringskostenzoudendaardoor10tot 15%afnemen. Vervolg- Aanhetonderwerp doelmatiginvesteren kanopeenaantalmaniereneenvervolgworden gegeven: - Gezamenlijkeenbeslisboomontwikkelenvoorhetbeoordelenvanhetmomentende wijzevaningrijpenbijgebrekenaanderiolering.hierbijkanookhetrisicodenkenworden geïntroduceerd.waternetheeftreedsdeeerstecontourenvanzo nbeslisboom uitgedacht. - SamenmetRIONEDwerkenaandeproeftuinAssetmanagement. - Ervoorzorgendaterintegraleafwegingenkomen,waarbijriolering,wegen,groen, herinrichtingendergelijkeinonderlingesamenhangwordenbeschouwd. - Inderegiogezamenlijkhetmetenenmonitorenaanderioleringdusdanigontwikkelendat meerinzichtverkregenwordtinhetfunctionerenvanderioleringendeeffectenopde omgeving.vanuithetinzichtkanereffectiefwordengeïnvesteerd. Ditzijnvervolgstappendieeenbehoorlijkedoorlooptijdkennen.Alserin2020significante besparingenoprenteenafschrijvingbereiktdienentezijn,danmoetenalleinvesteringen vanaf)nukritischwordenbeoordeeld.bovendienzijndegenoemdevervolgstappentechnisch vanaardenrakenonvoldoendeaandecruxvandoelmatiginvesteren.doelmatiginvesteren vraagtnamelijkomeencultuuromslag.eenomslagwaarbijelkeinvesteringkritischwordt getoetstensteedsdecontrolevraagwordtgesteld:watgebeurteralswehetnietdoen?de uitdaginghierbijisomdeinderegioaanwezigeervaringskennistebenutten.hetinstrument vandesecond)opinion)ismisschienwelhetmeestkrachtigeinstrumentomdeervaringskennis teontsluitenénomdegewenstecultuuromslagingangtezetten. OpdezewijzekomendedriedoelenvanhetBestuursakkoordWatermooisamen.Om kostenbesparingenterealiserenwordtdeinderegioaanwezigeervaringskennisbenut.door deonderlingesamenwerkingwordtdekwetsbaarheidverminderdenontstaatdemogelijkheid omdekwaliteitvanhetbeheernaareenhogerniveautetillen,bijvoorbeelddoorverdere invullingvanrisico_enassetmanagement. (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx

16 Bijlagen- Presentatie)Ron)Kaptijn)(benchmark)) Presentatie)Erik)Warns)(kosten)verminderen)) Presentatie)Bert)Kiewiet)(investeringsplannen)) Presentatie)Kees)Spaans)(verbeterplannen)rioolgemalen)) (BOWA-DI) Doelmatig investeren regio AGV.docx

17 29#10#13' Benchmarkgegevens' Regio'BOWA/Isariz' Ruwe'data' 1'

18 29#10#13' 2'

19 29#10#13' 8,3/ 8,1' FTE' 3'

20 29#10#13' 4'

21 29#10#13' 5'

22 29#10#13' 6'

23 29#10#13' 7'

24 29#10#13' 8'

25 29#10#13' 9'

26 29#10#13' 10'

27 29#10#13' Lengte&buis&(km)&gereinigd&per&km&vrijvervalriool& 0,35" 0,3" 0,25" 0,2" 0,15" 0,1" 0,05" 2010" 2011" 2012" 2013" 0" Aalsmeer" Amstelveen" Amsterdam" Blaricum" Bussum" De"Ronde"Venen" Diemen" Hilversum" Huizen" Laren" Muiden" Naarden" OuderAAmstel" SCchtse"Vecht" Uithoorn" Weesp" Wijdemeren" 11'

28 29#10#13' 12' 0" 0,05" 0,1" 0,15" 0,2" 0,25" 0,3" Aalsmeer" Amstelveen" Amsterdam" Blaricum" Bussum" De"Ronde"Venen" Diemen" Hilversum" Huizen" Laren" Muiden" Naarden" OuderAAmstel" SCchtse"Vecht" Uithoorn" Weesp" Wijdemeren" Lengte&buis&(km)&geïnspecteerd&per&km&vrijvervalriool& 2010" 2011" 2012" 2013" 0" 0,05" 0,1" 0,15" 0,2" 0,25" 0,3" 0,35" Aalsmeer" Amstelveen" Amsterdam" Blaricum" Bussum" De"Ronde"Venen" Diemen" Hilversum" Huizen" Laren" Muiden" Naarden" OuderAAmstel" SCchtse"Vecht" Uithoorn" Weesp" Wijdemeren" Lengte&buis&(km)&gereinigd&per&km&vrijvervalriool& 2010" 2011" 2012" 2013" 0" 0,05" 0,1" 0,15" 0,2" 0,25" 0,3" Aalsmeer" Amstelveen" Amsterdam" Blaricum" Bussum" De"Ronde"Venen" Diemen" Hilversum" Huizen" Laren" Muiden" Naarden" OuderAAmstel" SCchtse"Vecht" Uithoorn" Weesp" Wijdemeren" Lengte&buis&(km)&geïnspecteerd&per&km&vrijvervalriool& 2010" 2011" 2012" 2013"

29 29#10#13' 13' 0" 0,2" 0,4" 0,6" 0,8" 1" 1,2" 1,4" Aalsmeer" Amstelveen" Amsterdam" Blaricum" Bussum" De"Ronde"Venen" Diemen" Hilversum" Huizen" Laren" Muiden" Naarden" OuderBAmstel" SDchtse"Vecht" Uithoorn" Weesp" Wijdemeren" Gemaalstoringen-per-km-vrijvervalriool- Aantal"storingen"in"de"gemalen"van"de" vrijvervalriolering" Waarvan"het"gemaal"het"geheel"niet"kon" afvoeren" Waardoor"overstorDngen"of"water"op" straat"ontstonden" 0" 0,02" 0,04" 0,06" 0,08" 0,1" 0,12" 0,14" 0,16" 0,18" 0,2" Aalsmeer" Amstelveen" Amsterdam" Blaricum" Bussum" De"Ronde"Venen" Diemen" Hilversum" Huizen" Laren" Muiden" Naarden" OuderBAmstel" SDchtse"Vecht" Uithoorn" Weesp" Wijdemeren" Meldingen(per(km(vrijvervalriool( Aantal"gevallen"van"stankoverlast"t.g.v." het"funcdoneren"van"de"hoofdriolering" Aantal"instorDngen"(gaten"in"weg" waardoor"wegafzepng"nodig"is)"a.g.v." de"vrijvervalriolering"in"2010"t/m"2012"

30 29#10#13' 14'

31 29#10#13' Terug&naar&investeringen.&..hoeveel&gaan&jullie&eigenlijk&investeren&tot&2020?& 15'

32 Kosten verminderen Erik Warns Beleidsadviseur watertaken Beverwijk GRP Basisinspanning behalen in 2015 Afkoppelen 50 van 300 ha 4 BBB s RTC en transportriool M 30 investering M 6 extra ivm herstel wegen Alleen investeringen worden geactiveerd 1

33 Evaluatie in 2010 Periode Raming GRP 2005 Uitgaven t/m 2009 Raming GRP 2010 Totaal Onderzoek Maatregelen Afkoppelen Herstel wegen Totaal GRP Kosten *1.000 over periode

34 Emissiereductie svz nov 2011 Meer voor Minder BBB Zwaansmeer 680 m3; M 1,8 Optimalisatie Doorvragen op prestatie Meer debiet Lamellen toepassen Resultaat 350 m3; M 1,2 Hogere reductie Minder ruimtebeslag Betrek waterschap vroegtijdig Maatwerk loont 3

35 Probleem of Uitdaging? Saneren strandoverstort Wijk aan Zee Geïsoleerd 25 ha met 1 overstort Saneren = absoluut systeem Absoluut = nul-emissie Conclusies: 1. Elders minder prestatie nodig om aan norm te voldoen 2. Probleem wordt kans Samen? Regionaal Waterplan 2007: Ontvlechten Samen oplossingen bedenken voor: Beter en schoner oppervlaktewater Duikers benutten voor rioolberging Afvalwaterprognose obv metingen Regulier overleg lopende projecten - Gezamenlijk opzetten monitoring => Blijf vragen: Waar doen we het voor? 4

36 Afkoppelen is meer dan emissiereductie Noodzaak afkoppelen is koevoet Kwaliteitsslag openbare ruimte Meer kostendragers Disciplines krijgen meer voor minder Afkoppelen goedkoper Lift mee waar het kan Weet wat je wilt bereiken en ben flexibel Denktrant Wat is het probleem? Wat willen we bereiken? Waar moet het aan voldoen? En dan pas de oplossingen 5

37 Advies: Niet verbieden, maar terugwerken naar boven Wat hoop je hiermee te bereiken? Wat maakt deze oplossing zo aantrekkelijk? 6

38 Klaar met de missie? Volgende successen Optimalisatie bovendrempelberging BBV bij de haven Verplaatsen hoofdoverstorten Oostelijke omleiding watersysteem Financieringsopzet Bovendrempelberging Opdracht Optimalisatiestudie: van 2500 m3 naar ca 6000 m3 tegen ca ipv

39 BBV haven BRP: 2 bakken, totaal 3000m3 investering ca 5,6 miljoen paar onderzoekjes later: beter benutten bestaande leidingen geen bakken, maar voorziening in haven resultaat: prestatie voor ca 1 miljoen Oostelijke omleiding Voorkeur HHNK persing ø1500 onder A22, kosten Samen naar klus kijken: Water door riool onder A22, rest open Nieuwe persing riool 600 en nw tracé Deel leiding 1200 buiten gebruik ivm slechte bereikbaarheid Kosten verdelen 50/50% 8

40 Samenvattend Werk van grof naar fijn Maak ruimte voor optimalisatie Problemen dagen uit tot kansen Blijf afvragen: Waarom is het nodig? Waarom Zo? Waarom Nu? Checkvraag: Wat als we niks doen? 9

41 29#10#13' INVESTERINGSPLANNEN'' 2014#2017' Openbare'Werken'(tot'2012)' Ondergronds' Riolering' Bruggen' Bovengronds' Wegen' OV' Wijkbeheer' Groen' overig' 1'

42 29#10#13' IP'2012#2015'''''Riolering' Zelfstandige'rioleringsprojecten' Vervangingsplan'gemalen' Basisinspanning' ARoppelambiSe' Standaardbedrag'opgenomen'zonder'koppeling'met' bovengrondse'infra' HerinrichSngsprojecten' Riool'gebudgeVeerd'zonder'onderbouwing'noodzaak' Vervangingsprojecten' Enkel'en'alleen' standaardbedrag 'opgenomen' zonder'nadere'omschrijving.'' ' Voor'2012' 2'

43 29#10#13' Beheer'Openbare'Ruimte'(>'1.1.12)' Beleid' &' Gegevensbeheer' Projecten' Serviceverlening' SystemaSek' Areaalonderdeel Investeringen planjaar ev Areaalkosten Project A Project B Project C Project D Div. 1.Rioleringsplan A= B= E= Idem A+B+E = in vgrp 2.Wegenplan A= B= C= F= Idem A+B+C+F = wegenplan 3.OV-plan A= B= C= G= Idem A+B+C+G = OV-plan 4.Groenplan A= C= D= H= Idem A+C+D+H = groenplan 5.Overigen A= D= I= Idem A, D en I = overigen Projectkosten 5x BOR-investeringskosten 3'

44 29#10#13' Voordelen' Strategische'bepaling'benodigde'financien'op' basis'van:' Technische'levensduur' Integrale'benadering' Opstellen'meerjarenplanning' ' Investeringsplannen' Lopende'begroSng' Aandachtspunten' Wet'en'regelgeving' Interne'afstemmingen' (ver)bouwplannen' HerinrichSng,''Groot'of'Klein'Onderhoud' Externe'afstemmingen' K&L#overleg' Regioregie'(wegen)' Samenwerken'Waterketen' 4'

45 29#10#13' Beleid'&'Gegevensbeheer' Riolering' Wegen' Inspireren' Openbare( verlich.ng( Groen' Samen'op'1'kamer' 5'

46 29#10#13' Voordelen' Gebruikmaken'van'elkaars'kernkwaliteiten' Beleid/financien/technisch/communicaSe/procedures' Gebruikmaken'van'elkaars'kennis' Dode'bomen'#>'hoge'grondwaterstand' Samen'buiten'kijken'en' dagdromen ' Belemmeringen' Sturing'op'sectorale'input ' Kernvraag:'wat$is$regie?$ Niets'is'zo'weerbarsSg'als'de'poliSek' geen$lineaire$wetenschap' 6'

47 29#10#13' Investering'='spel' Samen' 7'

48 Titel van de presentatie oktober 29, 2013 Verbeterplannen Rioolgemalen Samenwerkingsverband met Waternet C. Spaans Uitgangspunt aanpassing (verbetermaatregelen) Steeds meer neerslag en afvoer naar RWZI Basis is de OAS Hetzelfde resultaat met minder geld Slim gebruikmaken van bestaande installaties (Optimaal gebruikmaken van randvoorzieningen en gemalen) Geringe aanpassing in afvalwatersysteem Voldoen aan basisinspanning tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten Verbetermaatregelen rioolgemalen 2 Gemeente Amstelveen 1

49 Titel van de presentatie oktober 29, 2013 Vraagstuk Hoe kunnen we efficiënt omgaan met afvalwaterstroom Hoe kunnen we uitbreiding RWZI beperken Hoe kunnen we piekbelasting opvangen Hoe kunnen we gemalen en randvoorzieningen slim inzetten Verbetermaatregelen rioolgemalen 3 Doelstelling Verminderen piekbelasting RWZI Geen investering RWZI (3-4 miljoen) Voldoen aan basisinspanning Geen verslechtering water op straat Verbetermaatregelen rioolgemalen 4 Gemeente Amstelveen 2

50 Titel van de presentatie oktober 29, 2013 De uitdaging Verlagen totaaldebiet van 4500 m³/h naar 3500 m³/h Aanpassing van gemalen Plaatsen slimme afsluiters in riool (ipv wervelventielen) Telemetriesysteem aanvullen met RTC optie Leidraad is de OAS Verbetermaatregelen rioolgemalen 5 Uitwerking verbetermaatregelen Aanpassing in riolering Meetpunten en riolering plaatsen Gemaalbesturing vervangen of geschikt maken voor RTC Module RTC toevoegen aan telemetriesysteem RTC regelkring parametreren Debiet verlagen van 4500 m³/h naar 3600 m³/h Verbetermaatregelen rioolgemalen 6 Gemeente Amstelveen 3

51 Titel van de presentatie oktober 29, 2013 Het systeem - Regeling van debiet naar RWZI - Berging in stelsels benutten - Afvoerprioriteit - Actief regelend systeem Verbetermaatregelen rioolgemalen 7 Conclusie Goede samenwerking met Waternet (OAS) Bestaande infrastructuur gebruikt Geringe aanpassing in riool Investering , ,00 Geen uitbreiding capaciteit RWZI besparing van , ,00 Verbetermaatregelen rioolgemalen 8 Gemeente Amstelveen 4

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen. Kenniscoaches: wie, wat en hoe?

Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen. Kenniscoaches: wie, wat en hoe? Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen Kenniscoaches: wie, wat en hoe? Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen Kenniscoaches: wie, wat en hoe? In het Bestuursakkoord Water

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING

REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING 2009 REACTIE OP VERBINDEND WATER ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING WERKGROEP RIOLERING WEST-NEDERLAND 29 oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 Werken aan water in en met de omgeving Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 3 Inhoud Samenvatting 8 1. Inleiding en leeswijzer 13 1.1 Inleiding 14 1.2 Leeswijzer 15 2 Evaluatie WBP

Nadere informatie

SCHOON EN VEILIG WATER

SCHOON EN VEILIG WATER SCHOON EN VEILIG WATER Publicatie Afvalwater 2011 U staat er vast niet dagelijks bij stil wat er allemaal voor nodig is om het afvalwater en regenwater in te zamelen, te transporteren en te zuiveren.

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Situatie Nieuw-Amsterdam Veenoord Nieuw-Amsterdam Veenoord ligt in het zuiden van de gemeente Emmen, ten westen van Erica. Het dorp wordt door

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019 Ons water: Amstel, Gooi en Vecht Droge voeten eerst Verkiezingsprogramma, vastgesteld op de tweede ledenvergadering

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN 2010-2015 WN_cyclus_coverCS4_coverDEF.indd 1 30-9-10 10:17 INHOUD Voorwoord 4 Waternet en de Watercyclus 7 Watercyclusplan 8 Waternet 10 De kernwaarden van Waternet

Nadere informatie

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535)

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Eindrapportage Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Auteurs: L.W.L. D Hooghe (0528282) J.J.P. van der Lee (0597336) R.W.Y. Lee (0595511) T. Nillesen (0537037) H.M. Robbemondt (0595558) Docenten:

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Hart voor Rivier en Land

Hart voor Rivier en Land Hart voor Rivier en Land Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1: Oppervlaktewater 11 Kwaliteit 11 Voldoende zoetwater 12 Grondwater 12 Wateroverlast 12 Kwantiteit 13 Vispassages 13 Klimaat

Nadere informatie

Samenvatting nieuwe architectuur (proces)automatisering zuiveringstechnische werken

Samenvatting nieuwe architectuur (proces)automatisering zuiveringstechnische werken BIJLAGE Samenvatting nieuwe architectuur (proces)automatisering zuiveringstechnische werken 1. Inleiding Voor de sturing en het beheer van de zuiveringstechnische werken is een goede (proces)automatisering

Nadere informatie

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets Stadsregio Amsterdam mei 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

MEMO. 4) Uit een ambtelijke afstemmingsronde is naar voren gekomen een aantal zaken/ projecten gezamenlijk op te pakken;

MEMO. 4) Uit een ambtelijke afstemmingsronde is naar voren gekomen een aantal zaken/ projecten gezamenlijk op te pakken; Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek GAD ISO 14001 MEMO Postadres: Postbus 514 1200 AM Hilversum Bezoekadres: Hooftlaan 32 1401 EE Bussum Telefoon: (035) 699 18 88 Fax: (035) 694 17 45

Nadere informatie

Flexibiliteit en optiewaarde bij ruimtelijke investeringsprojecten

Flexibiliteit en optiewaarde bij ruimtelijke investeringsprojecten Flexibiliteit en optiewaarde bij ruimtelijke investeringsprojecten Datum: Augustus 2008 In opdracht van: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Auteurs: Jeroen in t Veld Sigrid Schenk 2 / 15 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

OP weg 2030. NEWater

OP weg 2030. NEWater OP weg naar de RWZI 2030 NEWater 2010 11 OP WEG NAAR de RWZI van 2030 RWZI2030NL NEWater RWZI2030NL 2 Het op een hoog niveau inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland

Nadere informatie

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Definitiestudie uitgevoerd als brugproject in het kader van het Routeplanner Programma Lagen: Uitvoerbaarheid Rijk Provincie Waterschap

Nadere informatie

Modern afvalwater beheer

Modern afvalwater beheer Eenvoudiger dan u denkt! Kenmerken: Onafhankelijke leverancier Breed scala aan technieken Toepassen van standaarden Moderne communicatie Open protocollen (IEC) Internet en webtechnologie Projectleiding

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie